P. 1
P R A V I L N I K O CARINSKIM OBELEŽJIMA, NAČINU NJIHOVE UPOTREBE I NAČINU RASPOLAGANJA SA UZORCIMA CARINSKE ROBE

P R A V I L N I K O CARINSKIM OBELEŽJIMA, NAČINU NJIHOVE UPOTREBE I NAČINU RASPOLAGANJA SA UZORCIMA CARINSKE ROBE

|Views: 262|Likes:
P R A V I L N I K O CARINSKIM OBELEŽJIMA, NAČINU NJIHOVE UPOTREBE I NAČINU RASPOLAGANJA SA UZORCIMA CARINSKE ROBE
Omogućio www.primasped.rs
P R A V I L N I K O CARINSKIM OBELEŽJIMA, NAČINU NJIHOVE UPOTREBE I NAČINU RASPOLAGANJA SA UZORCIMA CARINSKE ROBE
Omogućio www.primasped.rs

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2009

(''Službeni glasnik RS'', br. 117/03, 31/04, 72/04, 113/04, 134/04, 42/05, 114/05 i 102/06) Na osnovu člana 17. stav 3. i član 277. stav 4.

Carinskog zakona ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 73/03, 61/05 i 85/05 – dr. zakon), Direktor Uprave carina donosi PRAVILNIK O CARINSKIM OBELEŽJIMA, NAČINU NJIHOVE UPOTREBE I NAČINU RASPOLAGANJA SA UZORCIMA CARINSKE ROBE I. UVODNA ODREDBA Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se vrsta i tip carinskih obeležja i način njihove upotrebe, kao i način raspolaganja sa uzorcima carinske robe. II. VRSTA I TIP CARINSKIH OBELEŽJA I NAČIN NJIHOVE UPOTREBE Član 2. Carinskim obeležjem obezbeñuje se istovetnost robe od njenog prispeća na carinsko područje do okončanja carinskog postupka, odnosno od okončanja postupka izvoznog carinjenja do napuštanja carinskog područja. Član 3. Carinsko obeležje su carinska plomba i otisci carinskog žiga ili carinskog pečata. Carinskim obeležjima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se i opis robe, spiskovi robe i koleta, fotografije, skice ili crteži sa opisom robe, ako su overeni od strane ovlašćenog carinskog službenika. Carinska obeležja iz stava 2. ovog člana upotrebljavaju se ako se na carinsku robu ne mogu staviti carinska obeležja iz stava 1. ovog člana. Član 4. Carinska plomba sastoji se od dela izrañenog od metalnog lima (telo plombe) čije dimenzije nisu manje od 25 mm (dužina) x 12 mm (širina), kao i galvanizovane (nerñajuće) čelične žice ili sajle čiji prečnik nije manji od 1,5 mm, odnosno metalne trake čija širina nije manja od 10 mm, koja je pričvršćena u telo plombe i čija dužina izvan tela plombe iznosi najmanje 260 mm. U telo carinske plombe ugrañen je mehanizam koji obezbeñuje visok stepen sigurnosti bravljenja žice, sajle ili trake koja je sastavni deo carinske plombe. Carinska plomba iz stava 1. ovog člana mora biti izrañena tako da se metalna žica, sajla ili traka ne može izvući iz tela plombe bez presecanja ili očiglednog oštećenja tela plombe, žice, sajle ili trake. Telo carinske plombe može biti u različitim bojama i na njemu je utisnut naziv: "Uprava carina RS" i broj carinske plombe, tako da se ne može izbrisati uobičajenim rukovanjem. Carinska plomba izrañena u odreñenoj boji ne može imati dva ista broja. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana carinska plomba može biti izrañena i od drugih odgovarajućih materijala ili kombinacije tih materijala (plastika, legura i sl.), ako je izrañena u skladu sa odredbama ovog člana.

Član 5. U postupku sprovoñenja mera carinskog nadzora mogu se koristiti carinske plombe proizvedene od proizvoñača koji ispunjava uslove iz Sistema kvaliteta ISO 9001. Član 6. Sa carinskim plombama iz člana 4. ovog pravilnika zadužuju se organizacione jedinice Uprave carina, kod kojih se sprovodi postupak mera carinskog nadzora, odnosno uvozno-izvoznog carinjenja, po boji i broju plombe. Evidenciju o carinskim plombama iz stava 1. ovog člana vodi Uprava carina za carinarnice, a carinarnica - za svoje organizacione jedinice i ovlašćene carinske službenike. Član 7. Podaci o broju i boji carinske plombe unose se u carinski dokument koji prati robu od njenog prispeća u carinsko područje do deklarisanja te robe nadležnom carinskom organu, odnosno - u carinski dokument koji prati robu od okončanog postupka izvoznog carinjenja do napuštanja carinskog područja. Član 8. Carinski žig je žig za vosak ili suvi žig. Žig za vosak je od mesinga, okruglog oblika, prečnika 35 mm. Suvi žig je od čelika, okruglog oblika, prečnika 35 mm. Na carinskom žigu upisan je naziv: "Uprava carina Republike Srbije" i ispod njega naziv carinskog organa. Član 9. Carinski pečat je od gume, okruglog oblika ima istovetan sadržaj službenih pečata koji koriste carinski organi. Član 10. Carinska plomba, carinski žig i carinski pečat stavljaju se, odnosno utiskuju na najpodesnije mesto na robi, na omotu robe, na prevoznom sredstvu, prostoriji ili prostoru, a konstatacija o tome unosi se u odgovarajuću carinsku ispravu koja prati robu. Prilikom stavljanja carinskih obeležja preduzeće se mere da se roba ne ošteti ili učini neupotrebljivom za svrhe za koje se uvozi. Član 11. Carinska obeležja, pribor i materijal za njihovu upotrebu obezbeñuje Uprava carina. III. NAČIN RASPOLAGANJA SA UZORCIMA CARINSKE ROBE Član 12. Uzorci robe i tehničke dokumentacije o robi uzimaju se ako u carinski dozvoljenim postupanjima, treba izvršiti hemijsko-tehnološko ili drugo ispitivanje, radi utvrñivanja vrste i kakvoće robe.

Član 13. Radi vršenja hemijsko-tehnološkog ispitivanja ili utvrñivanja tehničkog svojstva robe i sl. ovlašćeni carinski službenik raspolaže sa potrebnom količinom robe, koja je uzeta kao uzorak i koja, po pravilu, iznosi: 1) za robu u čvrstom stanju: a) otrove, korozivne i slične materije 50 g b) masti, voskove i ostalu robu 100 g 2) za robu u tečnom stanju: a) naftu i naftne derivate 2l b) biljna ulja 250 ml v) eterična ulja, ekstrakte i koncentrate mirisa, vitamina i sl. 25 ml g) alkohol i alkoholna pića 1l d) otrovne, korozivne i slične materije 50 ml ñ) ostalu robu 100 ml 3) za robu u listovima, pločama, folijama, trakama, šipkama i sl. i to za: a) hartiju: - u rolnama širine po celoj širini do 15 cm 50 cm po dužini rolne - u rolnama širine po celoj širini preko 15 cm 20 cm po dužini rolne - u listovima 2 arka b) karton i lepenku 30 x 30 cm v) kožu, plastičnu foliju, lim i drugu robu u tablama 10 x 10 cm g) metalne trake, šipke, profile i žicu 10 cm 4) za tekstilnu robu: a) predivo i vlakna 50 do 150 g b) monofilamente 10 m v) metražnu robu po celoj širini 10 cm po dužini g) tkaninu za zavese po celoj širini 20 cm po dužini 5) po tri uzorka, u količinama potrebnim za ispitivanje, odnosno po tri istovetna prospekta, uputstva ili tri istovetna primerka druge tehničke dokumentacije. Član 14. Pri raspolaganju robom iz člana 13. ovog pravilnika ovlašćeni carinski službenik utvrñenu količinu robe, uzetu kao uzorak, označava na omotu uzorka i unosi u zapisnik, koji se sastavlja u tri primerka, na Obrascu I - Zapisnik, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Svaki uzorak robe označava se rednim brojem. Ako se radi o uzorku robe u originalnom pakovanju, u zapisnik iz stava 1. ovog člana upisuju se i karakteristični podaci naznačeni na tom pakovanju. Član 15. Svaki uzorak robe pečati se pečatnim voskom u koji se utiskuje carinski žig ili se na uzorak stavlja carinska plomba. Ako se radi o tehničkoj dokumentaciji za robu (za mašine, aparate, ureñaje, vozila, delove, hemikalije, delove konstrukcije, otrove i druge opasne materije i dr.), tehnička dokumentacija se overava službenim pečatom.

Ako deklarant ne raspolaže odgovarajućom tehničkom dokumentacijom, carinski organ će obavezati deklaranta da je podnese u roku od pet dana. Član 16. Na uzete uzorke ovlašćeni carinski službenik stavlja nalepnicu za uzorke Obrazac II, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Po okončanju postupka uzimanja i obeležavanja uzoraka, jedan primerak zapisnika ili tehničke dokumentacije carinski organ zadržava, jedan predaje deklarantu, a jedan zajedno sa uzorkom ili tehničkom dokumentacijom dostavlja, i to: 1) carinskoj laboratoriji, koja po potrebi upućuje drugoj, specijalizovanoj, laobratoriji ili sličnoj ustanovi - za robu za koju je potrebno hemijsko - tehnološko i slično ispitivanje, 2) komisiji za Carinsku tarifu carinarnice - za robu za koju nije potrebno hemijsko-tehnološko ispitivanje. Član 16a. Na dobijeni laboratorijski nalaz, deklarant može staviti primedbe i podneti zahtev za sprovoñenje superanalize uzorkovane robe, u roku od pet dana od dana prijema laboratorijskog nalaza, uz navoñenje podataka koje treba analizirati. Troškove superanalize snosi podnosilac zahteva. Carinska laboratorija dužna je da po podnetom zahtevu sprovede postupak superanalize kod druge specijalizovane laboratorije ili slične ustanove. Carinski organ čuva uzorke i dokumentaciju do okončanja upravnog postupka. Član 17. Posle ispitivanja, uzorke čija je vrednost veća od 10 evra carinski organ vraća deklarantu, ako nisu utrošeni ili ako nisu postali neupotrebljivi. Uzorke koje deklarant ne želi da primi carinski organ može ostaviti u zbirci uzoraka ili ih uništiti. Član 18. Ako su uzorci robe uzeti u skladu sa odredbom člana 70. stava 1. Carinskog zakona, carinski organ na ispravi koja prati robu označava da su uzorci uzeti, kao i količinu robe koja je uzeta za uzorak. U pogledu količine uzoraka koji se uzimaju, u smislu stava 1. ovog člana, primenjuje se odredba člana 13. ovog pravilnika.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 19. Izuzetno od odredbe člana 4. ovog pravilnika carinska plomba može biti i pljosnat komad olova ili drugog odgovarajućeg metala, okruglog oblika, sa šupljinom u prečniku koja se s jedne strane završava jednim otvorom, a s druge strane sa dva otvora. Kroz plombu se provlači gvozdena žica, kanap i sl. Carinska plomba iz stava 1. ovog člana žigoše se (presuje) carinskim kleštima, na kojima je označen njihov broj i naziv carinskog organa. Svaka carinska klešta moraju imati poseban broj. Odredba člana 7. ovog pravilnika shodno se primenjuje i u slučajevima upotrebe carinske plombe iz stava 1. ovog člana. Carinske plombe iz stava 1. ovog člana mogu se upotrebljavati najkasnije do 30. juna 2006. godine. Član 20. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Obrazac I CARINARNICA____________ Broj____________________ Datum _________________ ZAPISNIK 1. Deklaracija, broj 2. Deklarant 3. Carinski obveznik 4. Redni broj naimenovanja u JCI 5. Prijavljeni tarifni stav po Carinskoj tarifi 6. Trgovački naziv robe 7. Carinska obeležja 8. Uzorci su uzeti na osnovu_____člana Carinskog zakona 9. Prilozi 10. Napomena Odgovorno lice:

Prisustvovao uzimanju uzoraka i primio primerak zapisnika ________________________________

Ovlašćeni carinski službenik __________________________

Obrazac II NALEPNICA ZA UZORKE CARINARNICA ____________________________________CI________________________________ JCI br/datum________________________________________________________________ Trgovački naziv ________________________________________________________________________ Roba prijavljena za carinjenje u tar. stav____________________________________________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->