Stéphane Bleus, de Belgische Madoff?

Thierry Debels @thierryd 2/3/14 aangevuld: 2/3/14 Stéphane Bleus (2/10/1 !3" #$rdt v$$rgesteld als de Belgis%he versie van Bernie &ad$''( )p één punt gaat de vergeli*+ing alvast niet $p1( Bleus #erd geb$ren in ,inshasa (-$ng$"( .en van de spilvenn$$ts%happen van Bleus is Paragon International Management Holding

1

Bi* &ad$'' hadden alle venn$$ts%happen ($p papier althans" p$sitieve %i*'ers( 1

.en van de $pri%hters is /alue 01is 2TD( /$lgens gedupeerde beleggers verliep de $pli%hting $nder andere via /alue 01is( /alue 01is 2td #erd $ntb$nden in 2012(

2

/$lgens de 3BB is 4avier Barni%h de vertegen#$$rdiger van de5e 'ir6a(

&aar er is $$+ een lin+ naar Bleus(

Dat beide 6annen sa6en#er+en7 bli*+t uit dit beri%ht uit 200!:
De uitgeversmaatschappij Editions Romaines, opgericht in 2007, biedt gratis boeken aan. Waardevolle boeken. In papieren of elektronische versie. Dit origineel concept, in Luxemburg ontwikkeld door Stéphane Bleus en Xavier Barnich, waait nu ook over naar België.

Bi* de balans%entrale vinden #e $ver Paragon v$lgende gegevens terug( Beleggers die de ti*d na6en $6 de5e gegevens te be+i*+en7 hadden $p 5i*n 6inst al een (5eer" negatie' signaal(

3

2010

2011

2012
4

De ev$lutie van het eigen ver6$gen is dra6atis%h( .en bi*+$6ende vraag $verigens is waarom er zo lang werd gewacht om in te grijpen bi* de5e Belgis%he venn$$ts%hap( 8et eigen ver6$gen is i66ers n$$it p$sitie' ge#eest( .en #er+ne6er7 T$6 Sp$$rs7 getuigt dat de aangi'te van de 'raude niet evident #as( 8i* #erd naar eigen 5eggen van het +ast*e naar de 6uur gestuurd( http://t$6sp$$rs(%$6/9p:3 0 ;n 2u1e6burg vinden #e de venn$$ts%hap Pegasius(

0'ge5ien van een paar adres#i*5igingen < $$+ een sle%ht te+en < is er #einig terug te vinden $ver (s%her6venn$$ts%hap9" =egasius( ;nteressanter is de venn$$ts%hap Pegasius Value Management 2TD(

>

)pvallend is dat de venn$$ts%hap egin dit jaar werd opgericht( De sleutel van dit verhaal 5$u daar +unnen liggen( 3$g in 2u1e6burg is er de venn$$ts%hap !ptimam:

?

Bleus vinden #e $$+ terug bi* een ree+s andere ($ntb$nden" Britse venn$$ts%happen (5ie hier$nder"(

!

@

)$+ #er+te Bleus van 2004 t$t 200! v$$r /)AT.4 (5ie hier$nder"(

/ia een BelgaBberi%ht 5ien #e $$+ andere venn$$ts%hapen

vers%hi*nen:

.en e1B#er+ne6er van =arag$n is

/$lgens de pers hee't Bleus alles gedaan $6 5i*n Cvirtuele identiteitD uit te #issen( )n5in uiteraard( /ia het %a%heB geheugen van g$$gle vinden #e alles terug( "onder cache:

10

Met cache:

Ee+er is dat Bleus het de speurders niet ge6a++eli*+ ge6aa+t hee't( Dat bli*+t en+el al uit de +eu5e van de adressen: l$+aties 6et vaa+ h$nderden andere $nderne6ingen(

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful