"…Boã to ma szlachcic mieã rzemiosùo dwoje: Albo ksi¹g patrzyã, albo mê¿nej zbroje Jednym ojczyzny ratowaã w pokoju

A drugim w boju. Bo Bóg sam zesùaù skarb nauki z nieba, By szlachcic wiedziaù, czego mu potrzeba, Aby z rozumem szedù w drogê ¿ywota, Szedù tam, gdzie cnota…”

Eu

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

Maciej Stryjkowski w Goñcu cnoty AD 1576

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

Jewromajdanskij Gieroj FO311 Zarys Estetyki Chazarów von Stefan Kosiewski 20140103 Das Leben ist viel zu kurz, um etwas Schlechtes zu trinken!

A

1. Na tle grupki przechodniów, a to patrz¹cych z ulicy, ze zaùo¿onymi w spokoju za plecy rêkoma, na puste wystawy sklepowe, a to pod¹¿aj¹cych spacerkiem parami w kierunku jasno pùon¹cych w oddali opon wrzuconych za dnia na barykadê Jewromajdanu w Kijowie, pozuje do fotografii prasowej skupiaj¹c na sobie gùównie uwagê patrz¹cego, wypeùniaj¹c fotografiê swoj¹ postaci¹, stoj¹c¹ w pozycji na bacznoœã, z twarz¹ ustawion¹ do obiektywu, zupeùnie tak samo nienaturalnie jak ludzie wypeùniaj¹cy swymi figurkami pochylonymi przy wykonywaniu codziennych czynnoœci przeró¿nych obrazek namalowany przez Pietera Breughla, który w muzeum zachowaù siê jako kopia, na nim Ikar wpada przez wùasn¹ gùupotê do morza poci¹gniêty przez wielk¹ literê G w masonerii, siùê ciê¿koœci sprawiedliw¹ dla ka¿dego, jak tupolew koùo Smoleñska, niedostrzegalny na pierwszy rzut oka dla ¿adnego z obserwatorów na Najwy¿szej Wie¿y, niczym woskowy manekin topiony w sklepach cynamonowych na oczach œlepych œwiadków mê¿czyzna ubrany w polowy mundur kombatanta z heùmem stalowym na gùowie, obci¹gniêtym zielono-br¹zowym pùótnem maskuj¹cym, w okularach przeciwsùonecznych na oczach i w czarnej chustce podci¹gniêtej do wysokoœci œredniej wielkoœci dziurek nosa, nie semickiego bynajmniej, chocia¿ przedstawiony w reporta¿u jako ¿yd, który chadza od œwiêta siê modliã do synagogi rabina Mosze Ažmana, bo wróciù z Izraela, ¿eby robiã geszefty na Ukrainie, zaœ wyjechaù wczeœniej, kiedy byùa ostatnia alija, w latach 90, za Gorbaczowa.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

Geschrieben von sowa (») gestern um 07:28 in der Kategorie so ist das Leben, gelesen: 15x

A

242 osoby maj¹ Ciê w krêgach Krêgi rozszerzone - 07:57 QR code for this recording:

3. Dlatego wùaœnie wczoraj Szwajcaria a za ni¹ Austria i Lichtenstein uczynnie zablokowaùy konta 18, czy 20 osób wystawionych przez faszystowski Majdan do odstrzaùu jako kozùy ofiarne, na liœcie proskrypcyjnej uznanych za zbli¿one osobiœcie, albo sùu¿bowo do obalonego prezydenta, którego ucieczkê planow¹ Awarow, p.o. ministra spraw wewnêtrznych zabezpieczyù, bo œledziù co do minuty i w ka¿dym miejscu postoju zawiadamiaù o tym NSA w USA lojalnie, na bie¿¹co na fejsbuku, ale nie aresztowaù, bynajmniej, nie spieszyù siê niepotrzebnie, nie gor¹czkowaù i nie przeszkadzaù rzekomo masowemu mordercy w ucieczce. 4. Bo któ¿ to ùapie Ceausescu i strzela do Kadaffiego? Brat z tej samej Lo¿y? Swój, rodak jednej krwi i pochodzenia etniczno- kulturowego, wspóùplemiennik? Czy raczej pùatny agent obcego mocarstwa atomowego? Na swoje szczêœcie nikt nie chciaù na Ukrainie stoj¹cej nad przepaœci¹ zùapaã króliczka. Kacyka zaiste, oligarchy ¿ydowskiego drugiego obok nie lepszej przecie¿ od niego, nie bogatszej chyba bizneswoman naftowej Tymoszenko, z legitymacj¹ ¿ydokomunistki po pieriestrojce, z której nadania jest p.o. premiera Ukrainy, rewolucyjny poseù z opozycji, podnosz¹cy grzecznie rêkê w demokratycznym gùosowaniu w parlamencie Ukrainy i jednoczeœnie drug¹ rêk¹ rzucaj¹cy w pañstwowych milicjantów koktajlem
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

2. Odsùu¿yù podobno swoje w siùach Izraela (IDF), zaœ teraz robi na ochotnika za milicjanta dobrowolnie (coœ jak ORMO), nieodpùatnie, bo ani Obama (Barak, Mohamet), ani Merkel, ¿yd ¿aden na stanowisku pañstwowym, licz¹cy siê w globalistycznym œwiecie wolnomularzy pañstw G-20 nie przyznaje siê do finansowania antyrosyjskiej rewolty na Ukrainie, natomiast pañstwo ukraiñskie ma pust¹ kasê; bokser Kliczko jak i cynik, Jacyniuk, p.o. premiera obwieœcili przed kamerami medialnie, uroczyœcie, ¿e obalony szef pañstwa Janukowycz miaù uciec ponoã z miliardami za granicê i trzeba go œcigaã, najlepiej niechaj zrobi to Trybunaù Miêdzynarodowy w Hadze, bo po co zaraz gilotynê wymyœlaã na Ukrainie od nowa? Je¿eli ka¿dy ogùupiany przez telewizjê czùowiek na caùym œwiecie (oprócz Jacyniuka) wie o tym, ¿e te miliardy po¿yczane narodom s¹ tylko wirtualne, do dyspozycji przy wirtualnych pùatnoœciach za towary i usùugi, które przerzucane s¹ bez cùa z jednego pañstwa do drugiego w Unii Europejskiej a i Stany Zjednoczone chciaùy by te¿ do tego miodu w Europie ze swoimi produktami krzy¿owania genetycznego, zagra¿aj¹cymi chrzeœcijañskiej Europie klonami bêkartów.

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

http://www.timesofisrael.com/israeli-militia-commander-fightsto-protect-kiev/

az i

Israeli militia commander fights to protect Kiev

n

SO
Buy RoboPDF

Stefan Kosiewski

W

A

6. A byli wszyscy trzej zùoczyñcy w jednym dniu na Jewromajdanie w Kijowie: byùy przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Buzek, byùy (chyba ju¿) wiceprzewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Protasiewicz i byùy autor Kaczyñski, który nie chce ujawniã przed Narodem Polskim ani swojej pracy doktorskiej, ani swojego brata Testamentu Politycznego, którym podpiera siê oszukañczo w licznych wyst¹pieniach, jak ostatnio podparù siê w moim Sosnowcu, gdzie zdawaùem wzorowo maturê (dokumenty na miejscu do wgl¹du), gdzie studiowaùem i byùem Poet¹ Polski. Kaczyñski natomiast doszukiwaù siê powinowactwa bezideowego z tow. Gierkiem, którego syn kasuje w tym samym Europarlamencie, a nie jest o nim w Polsce tak gùoœno, jak o uzale¿nionej od naùogowego alkoholizmu synowej Edwarda Gierka. Nieszczêœcia chodz¹ po ludziach, wychodz¹ porami z potem, jak mówi nie ludowa m¹droœã ¿ydowska, lecz doœwiadczenie ¿yciowe Poety Polski.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

5. Jacyniuk, cynik wznosz¹cy barykady na ulicach Kijowa, dokonuj¹cy rewolty u boku boksera i Jarosùawa Kaczyñskiego, który faszystów osobiœcie poparù, bo musiaù byù obecny w tym samym dniu w Kijowie, kiedy na Ukrainê Tusk wysùaù Buzka. Byù na Majdanie przywódca kaczystów spod krzy¿a na Krakowskim Przedmieœciu. Byù z Jerzym Buzkiem, który bardzo dobrze wie, dlaczego nie daù siê w Katowicach zlustrowaã prokuratorom z IPN-u na okolicznoœã wspóùpracy ze Sùu¿b¹ Bezpieczeñstwa, na dùugo jeszcze przed stanem wojennym, bowiem istnieje uzasadniona obawa, ¿e Bruksela mogùaby odebraã Buzkowi póù milionow¹ rocznie (w EURO) emeryturê pró¿niacz¹, po zakoñczonym procesie lustracyjnym. Jak skoñczy siê pewnie dziobanie przy eurokorycie Protasiewiczowi z Wrocùawia po "Heil Hiter" na lotnisku u mnie, we Frankfurcie.

es

M ag

az i

n

SO

moùotowa, butelk¹ z pùon¹c¹ benzyn¹, która miaùa spaliã ¿ywcem ogniem piekielnym chùopaka ubranego w mundur milicji, ¿eby zrujnowane pañstwo pùaciùo potem rodzinom zabitych milicjantów emerytury, bo przecie¿ bezprawnie wypùaconego przez Tuska odszkodowania za wypadek pod Smoleñskiem nikt m¹dry za œmierã na Majdanie nie wypùaci.

Buy RoboPDF

W

A

7. Jak dùugo jeszcze, stawiamy w tym kontekœcie pytanie o przyszùoœã nie nauce, nie biologii i nie futurologii, oku pokrytemu bielmem staro¿ytnoœci na Palatynie, ani patyn¹ cygañskiej wró¿by, któr¹ ubowcom wsypaù kiepski poeta Ficowski, który Papuszê zwiódù na zù¹ drogê, a cierpieã za to wszystko, za caù¹ Prawdê ma Naród Polski. Pytamy Pana Boga naszego, Jezusa Chrystusa, w którego ¿ydy nie wierz¹, jak zatem jp2 mógù nazywaã niewiernych starszymi braãmi swymi we wierze i jak t¹ bùêdn¹ drog¹ mo¿e kroczyã w naszych czasach Bergoglio, po Benedykcie, którego musieli chyba jednak zmusiã do abdykacji, bo po co Go ostatnio Franciszek pokazaù publicznie przy mianowaniu za jednym razem kardynaùami a¿ 19 mê¿czyzn!? Takiego mianowania masowego, szastania tytuùami nie byùo chyba nigdy w historii Koœcioùa œw. Dlaczego teolog Ratzinger w dùugiej wypowiedzi pisemnej tùumaczyù siê i zaprzeczaù przypuszczeniom pewnej gazety wydawanej w Rzymie? Tylko winny siê tùumaczy, a co zrobiù takiego Benedykt, ¿eby go jeszcze poci¹gaã za jêzyk na staroœã (na emeryturze) w Ogrodach Watykañskich?

8. W Kijowie zamachowcom biegaùo o to, ¿eby króliczka nie zùapaã na swoje nieszczêœcie. A tak¿e, by nie stwarzaã zagro¿enia osobistego bezpieczeñstwa czùonków nowego rz¹du, który chce rz¹dziã bez kùopotów i bez pieniêdzy, w bardzo ciê¿kich warunkach, gdy¿ nawet jeœli Europa Merkel da Ukrainie miliardy, to przecie¿ na takich samych, lub stowarzyszonych warunkach, jak ju¿ daùa Grecji i innym pañstwom bankrutuj¹cym za dopùat¹ unijn¹ do rolnictwa, bud¿etówki, leœnictwa, rybaków, stra¿aków, emerytów, bezrobotnych, matek z dzieãmi i bez dzieci, bo ju¿ po skrobance piguùk¹ po stosunku pokrywan¹ przez ubezpieczalniê pañstwow¹, itd. Za dopùat¹ Tuska, z kieszeni Polaków, pod takimi wszak warunkami, i¿ Ukraina zaciœnie pasa, weêmie siê wreszcie za reformy, do roboty, pozbiera rêkami bezrobotnych , jak Hitler czarnoziem wagonami kolejowymi.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

n

SO
Buy RoboPDF

W

A

10. Najpierw ...upokorzyã po tysi¹cu lat od zlikwidowania pañstwa Chazarów przez Bolesùawa Chrobrego, jak na Wêgrzech w 1956 i w Polsce 1956, 1970, 1981 r. po trupach, ¿eby pokornie Naród Ukraiñski spùaciù najpierw spùaciã odsetki od odsetek, a potem resztê rozùo¿y siê pozostaùym nieszczêœnikom w kraju na korzystne i dùugoletnie raty przy opodatkowaniu o kilka tylko punktów procentowych wy¿szym od bezprocentowych przydziaùów pieniêdzy wirtualnych dla rz¹du Niemiec z Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie, gdzie pieni¹dze robi siê z powietrza, jak w Polsce wyjaœniù wszystko Baksik po powrocie z Izraela, nauczony wszystkich m¹droœci samouk pogrywaj¹cy wczeœniej na akordeonie amatorsko, klecmersko.

11. Dziennikarz Lipszic zatem, pisz¹c nie o Baksiku, lecz o ¿ydu wiernie ponoã oddanym na fotografii, który musiaù wszak dla poœwiêcenia siê idei rewolucji JEWRO-Majdanu (tu wtrêt eksplikuj¹cy: literê E w jêzyku ukraiñskim i rosyjskim czyta siê jako JE, st¹d Jewromajdan w powszechnej wymowie) porzuciã przynosz¹ce mu dobre zyski, machn¹ã rêk¹ na intratne dlañ interesy (o tym jednak nic w gazecie ¿ydowskiej nie ma, a¿eby nie siaã, pewnego jak dziura w bucie ¿ebraka defetyzmu poœród swoich, niepotrzebnym wzbudzaniem w¹tpliwoœci), musiaù zrobiã siê ideowy jak Trocki, jak bezinteresowny Lenin, ¿yj¹cy dla idei humanizmu, masoñski prezydent, Ojciec Ameryki walcz¹cy z Poùudniem o wyzwolenie Murzynów i zatrudniaj¹cy czarnych u siebie na polu do

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

9. Wyjedzie, kto ¿yw na Zachód do pracy i do prostytucji nieletnich, nadzorowanych przez raketerów, tzw. bùêkitne heùmy jewromajdañskiej ¿uli ochotniczej na Majdanie, jak mówi dziennikarzowi zamaskowany czùowiek goùosùownie zapewniaj¹c, ¿e ma pod sob¹ w tej milicji ok. 40 osób nie ¿ydowskiej narodowoœci. A sam sùucha siê czerwono-czarnego Tjahyniuka i wykonuje jego polecenia, gùównie czuwa jego 40, (czterdziestu) ludzi nad zapewnieniem bezpieczeñstwa 3 mln ( trzymilionowej) ludnoœci miasta Kijowa, które swoj¹ nazwê wziêùo z tureckiego jêzyka chazarstwa, gdzie ky - to wysoki brzeg rzeki, skarpa, zaœ - jew, to wieœ. Osada na wzgórzu nad rzek¹: Kijów.

SO

W

A

12. Jak Radek Sikorski, ¿yj¹cy planami wznoszenia toastów za Solidarnoœã zlikwidowan¹ po Magdalence, na rautach urz¹dzanych w przyszùoœci przez siebie z pañstwowej kasy, przestaù zupeùnie myœleã o robieniu pieniêdzy, ¿yd po trzydziestce na fotografii, bo kiedy tylko wybuchn¹ù Jewromajdan, jak walki mud¿ahedinów i jak Powstanie Warszawskie, to byùy ¿oùnierz izraelskich siù wyci¹gn¹ù ze szafy swój mundur kombatancki, przywieziony z Izraela, czyœciutki zupeùnie, nieu¿ywany nawet od parady, ani razu nie wùo¿ony, bez faùdki, nie zagnieciony w najmniejszym stopniu, nie zafajtuszony plamk¹, upuszczon¹ niechc¹cy kropelk¹ koktajlu moùotowa, benzyny z butelki i wypeùniù swoj¹ postur¹ obiektyw fotografa pozuj¹c tak samo, jak stan¹ù w potrzebie wezwany rozkazem ojciec braci Kaczyñskich ze ¿ydowskiego puùku Baszta, kiedy go trafiù w palec u prawej dùoni, zupeùnie przypadkiem, pocisk wystrzelony w pierwszym dniu powstania, ¿e nie krêciù siê dùu¿ej bez potrzeby po majdanie powstañczym, a nie mog¹c bez u¿ycia palca poci¹gaã za cyngiel, zostaù bezpiecznie wycofany na tyùy, jak w ksi¹¿ce Haška, polako¿ercy, do lazaretu w lasach pod Skierniewicami, czy w innym, bezpiecznym miejscu, gdzie doczekaù siê w spokoju wyzwolenia i ¿ydokomunistycznych komisarzy. 13. Ukoñczyù wnet szybko studia wy¿sze, magisterskie, po 18 miesi¹cach chodzenia na te kursy. Potem wykùadaù marksizm-leninizm na Politechnice Warszawskiej a jeden jego syn byù ju¿ nawet Prezydentem RP przed Komorowskim (co robiù za opozycjê antykomunistyczn¹ w PRL-u w¿eniony w ubeck¹ rodzinê ¿ydów o nazwisku Dziadzia) a drugi syn Edmunda Kaczyñskiego robiù za premiera i szkoda, ¿e nie miaù Mundek trojaczków, bo mo¿e mielibyœmy jeszcze jednego Papie¿a-Polaka w naszych czasach, z Bo¿ej £aski. O tempora! 14. O 13:22 Bronisùaw Komorowski zadzwoniù do p.o. prezydenta Ukrainy, rewolucyjnego komisarza Turczynowa (Tureckiego) i "zapewniù go o polskim wsparciu i solidarnoœci z Ukrain¹ w obliczu rosn¹cej presji rosyjskiej na Krymie".

15. Pochodz¹cy genetycznie ze wschodnioeuropejskich ¿ydów chazarskich (vide: http://de.wikipedia.org/wiki/Chasaren, tak¿e: Khasaren, heb. Kuzarim ëåæøéí; türk. Hazarlar; griech. ×Üæáñïé; russ. Õàçàðû; tatar. Xäzärlär, pasterskiego ludu pochodzenia oraz jêzyka tureckiego, protoplastów nieszczêsnych, bo biednych maj¹tkowo i st¹d nazywanych w nieodlegùej przeszùoœci na Zachodzie Europy sùowem: Bettelnujen (¿ebraczy ¿ydzi), Komorowski u¿ywaj¹cy dla mimikry kulturowej z miejscow¹ ludnoœci¹ imienia sùowiañskiego Bronisùaw, poczuù siê zaledwie 25 lat po Magdalence na tyle ju¿ subiektywnie zintegrowany z Chrzeœcijañskim Zachodem, i¿ zadeklarowaù "dalsze polskie zaanga¿owanie i pomoc dla Ukrainy na jej drodze do integracji ze œwiatem zachodnim". 16. Narodu Polskiego nie zapytaù mgr Bronisùaw Komorowski o zdanie, ani w omawianej tutaj, ani w ¿adnej innej sprawie. Nie skorzystaù jako Prezydent RP z mo¿liwoœci konsultacji spoùecznej w drodze referendum przed skumaniem siê z
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

niewolniczej pracy, filantropijny Sorosz, co chciaùby na staroœã œwiat jeszcze raz, po Chrystusie zbawiã po tym, jak pozbawiù wczeœniej funta brytyjskiego wartoœci.

17. Putin widzi to wszystko, co robi¹ zùego na œwiecie i nie grzmi, ale czy¿ nie wykazaù siê ju¿ ten prosty oficer sowiecki z KGB wyniesionym opanowaniem anielskim? W obliczu Bergoglio chocia¿by, któremu przekazaù ikonê œwiêto ze sùowami: Pan mój i Bóg mój a tak¿e zapytaù, czy Franciszek w tego samego Boga wierzy, bo niedawno w samolocie bergoliù, jak Protasiewicz pijany, o pedaùach niestosownie, jak gdyby zapomniaù, co Pan Bóg nakazaù w Biblii ¿ydowskiej robiã z takimi zboczeñcami w Koœciele i poza murami miasta. 18. Wyjaœniã zatem nale¿y obiektywnie, z punktu widzenia nauki, ile ten Komorowski (nie potomek rodu arystokratycznego z Komorowa, ale spùodzony najpewniej z porucznika Ludowego Wojska Polskiego na tzw. Ziemiach Zachodnich, oddanych w Jaùcie decyzj¹ zwyciêskich mocarstw pod administracjê polsk¹ i przekazanych w tzw. Polsce Ludowej do zasiedlenia tzw. repatriantom zza Buga (byùym obywatelom ZSSR, ró¿nego pochodzenia etnicznego: ¿ydowskiego, rosyjskiego, ukraiñskiego jako rusiñskiego i woùoskiego, kiedy mowa o Bojkach s¹siaduj¹cych do 1945 r. z Hucuùami, a przeniesionych w ramach realizacji przez ubowców Planu Wisùa nad Odrê i Nysê £u¿yck¹) w istocie swojej, czy raczej jestestwie skromnie mówi¹c, albowiem socjologia nie mo¿e przypisywaã Bronisùawa Komorowskiego do wspólnoty etnicznej z Narodem Polskim, czy powinowactwa ideowego z dawn¹ Polsk¹ szlacheck¹, bo czy mo¿e byã wierny etosowi szlacheckiemu syn ¿ydowski po matce z d. Szalkowski, jak
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

Ukrainy (na byùych Kresach Rzeczypospolitej) z rozbicia Zwi¹zku Sowieckiego przez ¿ydokomunistycznych oficerów KGB: Andropowa, Gorbaczowa i Jelcyna, innych.

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

Tureckim (Turczynowem), który robi w Kijowie za Ukraiñca, peùni obowi¹zki szefa pañstwa utworzonego na terenach czùonka-zaùo¿yciela ONZ, dawnej sowieckiej

20. Ja wróciùem z manifestacji w Krakowie, tzw. czarnego marszu z czarn¹, skórkow¹ rêkawiczk¹ na prawej dùoni i ta struktura ¿ydowska, ukryta w Sùu¿bie Bezpieczeñstwa, o której zbrodniczej dziaùalnoœci zawiadamiam od lata 2008 r. instytucje rz¹dowe w RP w rozlicznej korespondencji dostêpnej za darmo wyszukiwark¹ dowoln¹ w internecie, zerwaùa mi z dùoni tê rêkawiczkê czarn¹ symbolicznie, rekwizytu demonstranta i ukradùa, zaraz po rozpoczêciu przeze mnie informowania uczestników Balu Wydziaùowego o prawdziwych kulisach masoñskiej dziaùalnoœci Wildsztajna, a nie o tym, co pokazano po wielu, wielu latach na filmie propagandowym, zakùamanym fabularnie legend¹ trzech przyjacióù, z których tylko jeden donosiù na pozostaùych, bo to jest lipa, obecna w nazwisku ¿ydowskiego dziennikarza tak samo jak w nazwisku Lipski u¿ywanym przez KOR-owca.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

19. Prof. Kazimierz Lepszy którego imieniem nazwano w Katowicach za Gierka, w przerabianym z WSP czerwonym uniwersytecie aulê, w której zdawaùem pisemny egzamin z jêzyka rosyjskiego (pa ruski) w 1973 r., zaœ w grudniu 1977 r. wyrzucono mnie nieopodal, przy ul. Bankowej dyscyplinarnie ze studiów "Za postawê niegodn¹ studenta PRL-u" i do tego jeszcze w marcu 1978 r. skazano s¹downie za naruszenie nietykalnoœci cielesnej ubowca, który robiù równoczeœnie za studenta i wtyczkê w moim œrodowisku studenckim w Sosnowcu, po zamordowaniu Staszka Pyjasa.

pä is

ch

es

Schalck-Golodkowski, zarz¹dca nielegalnie zgromadzonego przez bandê ¿ydowsk¹ maj¹tku Stasi w NRD, zbrodniczej Komerzielle Koordinierung (KoKo), nie rozliczonej w najmniejszym stopniu po tzw. pokojowym zjednoczeniu Niemiec; z matki ze Zieliñskich, faùszywy hrabia - zdaniem Kaczyñskiego, pozostaùego przy ¿yciu (Kalksztajna) po 10.04.2010 r. utrzymywany sztucznie w ¿yciu politycznym na pistoleciku w kieszeni marynarki a tak¿e na prochach przy ¿yciu, który zna siê chyba najlepiej na Rzeczy ze wszystkich Chazarów polskich, gdy¿ po matce pochodzi sam z Ukrainy; ODESSA, jak œpiewa uroczo ¿ydowski repatriant ze Zwi¹zku Sowieckiego, Aliosza, który robi za profesora UJ-otu, którego Rektorem za Cyrankiewicza byù stryj Mojego Wielkiego Przyjaciela, Tadeusza Lepszego z Lepszych (herbu Arma).

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

ro

Eu

pä is

Jewromajdanskij Gieroj FO311 Zarys Estetyki Chazarów von Stefan Kosiewski 20140103 Das Leben ist viel zu kurz, um etwas Schlechtes zu trinken!
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ch

21. Taka jest prawda o triadzie boskiej zamykaj¹cej od czasów Baroku tzw. oko opatrznoœci, które napatrzyùo siê chyba ju¿ wystarczaj¹co du¿o, by móc os¹dziã sprawiedliwie zùe i dobre czyny nie tylko jednego Waùêsy w Gdañsku. I nie tylko jednej przybudówki masoñskiego K.S.S. KOR robi¹cej pod przykrywk¹ W.Z.Z. Wybrze¿a pod kierownictwem syjonistycznego bojowca z 1968 r. Borusewicza i pod czujnym okiem Kiszczaka, który w momencie powoùania tej paramasoñskiej organizacji infiltrowanej od pierwszego dnia przez agenta Stasi, byù przecie¿ szefem kontrwywiadu wojskowego, który miaù na stanie nie tylko motorówki, ¿eby figuranta na czas dowieêã, kiedy wiadomo ju¿ byùo, ¿e ruch na Majdanie odbywa siê planowo. A ¿ycie jest o wiele za krótkie, ¿eby coœ zùego piã, dobry Panie Jezu, który daùeœ nam na œwiadectwo swojej obecnoœci puchar, który Poeta Niemiec dzier¿y w dùoni noc¹ i widzi, ¿e w szyszaku wino lœni; wino, lub krew. I zaczyna poemat od sùów: reiten, reiten, reiten... Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski https://shoudio.com/user/sowa/status/11999

es

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

Ob¿ydliwe i gùupie jest dla Polaka i Katolika zrzucenie wszystkiego na jednego czùowieka, ¿eby lud miaù siê dobrze w zakùamaniu i w dobrobycie.

A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful