Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Facultatea INGINERIE MECANIC I MECATRONIC Catedra ECHIPAMENT DE TERMOMECANIC CLASIC I NUCLEAR FISA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE Titlul Disciplinei: Utilizarea calculatoarelor Titular/i de disciplin : BERBECE Viorel Tipul: preg tire general Num r ore curs: 14 or Num r ore aplica ii: 28 ore Num rul de puncte de credit: 3 Semestrul: 1 Pachetul: aria curricular (comun sau de specialitate) comun Precondi ii: parcurgerea si/sau promovarea urm toarelor discipline: Nu este necesar promovarea unei alte discipline, doar cunoa terea unui limbaj de programare la nivelul celor predate în liceu. 2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI • • • • • pentru curs: însu irea elementelor de baz ale definirii algoritmilor complec i i a folosirii diverselor structuri de date, cu ajutorul limbajului de programare C++; cunoa terea algoritmilor de sortare i c utare; însu irea folosirii structurilor de date de tip stiv , coad , list înl n uit ; însu irea folosirii pointerilor, a matricelor i a func iilor complexe; cunoa terea metodelor de programare tip divide et impera, Backtraking, Greedy Este asigurat totodat i formarea unui mod lucru riguros i disciplinat, necesar solu ion rii problemelor de complexitate ridicat , întâlnite în ingineria mecanic . pentru aplica ii: la promovarea acestui curs studentul va avea elementele necesare realiz rii de programe complexe care s manevreze structuri de date diverse, scrise în limbajul C++ sau în alt limbaj de nivel înalt, care vor putea fi integrate în alte aplica ii. Cum materia de fa nu face parte din aria de specialitate, studentul î i va putea realiza programele folosind atât cuno tin e de matematic acumulate în perioada liceului, precum i cele de la cursurile de algebr superioar , predate în semestrul 1.

-

3. COMPETENTE SPECIFICE (din spectrul de competente al programului de studii) Aptitudinea studentului de a putea concepe programe complexe cu ajutorul c rora s utilizeze structuri de date diverse, cu exemplificare în C++.

prin inserare. Ore 2. Pointeri si matrice. 2. Aplica ii: 1. prin selectie. 6. Limbajul Pseudo cod. Probleme specifice Functii. CONTINUTUL TEMATIC (SYLABUS) ( 1 pagin ) a. Elemente de baz ale limbajului C++. Liste înl n uite. Fi iere pe disc 2 Nr. Metoda divide et impera Backtracking Fisiere pe disc Verificare final (2 edin e) 2 4 4 2 2 2 3 3 2 4 28 . Bibliografie. 7.4. sortare rapida) Pointeri. Func ii formul . 9 12. Liste înl n uite. Expresii cu pointeri. Total ore Ini iere în mediul de programare. 2 2 4. Introducere în reprezentarea algoritmilor. 2 2 2 14 Total ore: b. Operatii cu pointeri si matrice. 5. notiuni avansate . 6. Func ii cu matrice Verificare pe parcurs Stive i cozi. Parametri si functii de utilitate generala. func ii recursive. Algoritmi de sortare a sirurilor (prin inversiuni. 3. Curs: Capitolul 1. Stive si cozi. 2 5. Algoritmi de sortare a sirurilor Exemple de programe cu pointeri i matrice. Recursivitate. Functii de matrice. 7. Pointeri catre functii. etapele cre rii programelor. Con inutul Elemente de istoria dezvolt rii limbajelor de programare. 3. Metoda divide et impera Backtracking. 4. Aritmetica pointerilor. 8.

Editura Teora 1993 SEF DE CATEDRA Prof. de exemplu: 95. c) Calculul notei finale (de regul prin rotunjirea punctajului final. 6. Bucure ti 2005 [2] Prisecaru. Manual fundamental în programare în C i C++. M. Lars – Totul despre C i C++.5. Lucian MIH ESCU TITULAR DE DISCIPLINA Sl. Editura Polirom. S.) Orele de curs se vor desf ura. BIBLIOGRAFIA [1] Jamsa.100. folosind calculatorul legat la un proiector. – 333 probleme de programare. ca i de a lua noti e. Editura TEORA. Klander.drd. a punctajului final. REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare. ob inerea a 50 % din punctajul total. Ene. ob inerea a 50 % din punctajul verific rii finale.a. Viorel BERBECE . A. în m sura disponibilit ii echipamentelor. Editura MATRIXROM.nota 10 ) Nota final se calculeaz prin rotunjirea. Kris. T. Doina – C++ Probleme rezolvate i algoritmi. etc.ing. . 7. De asemenea vor fi puse la dispozi ia studen ilor i materiale pe suport electronic i copii pe hârtie. No iuni de baz . – Limbajul de programare C++. materiale. Bucure ti 2000 [3] Hrinciuc Logof tu.dr. dând astfel posibilitatea studen ilor de a în elege mai bine no iunile prezentate. în favoarea studentului. EVALUAREA a) Activit ile evaluate si ponderea fiec reia (conform Regulamentului studiilor de licen ) : Ponderea activit ilor este urm toarea: Activitate de laborator: 60% Examen Final :40% b) Cerin ele minimale pentru promovare • • • promovarea laboratorului. pe parcursul prezent rii. 2003 [4] Mocanu.ing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful