P. 1
Benedetto Croce - Estetica

Benedetto Croce - Estetica

|Views: 74|Likes:
Published by luludibleu

More info:

Published by: luludibleu on Mar 02, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

BENEDETTO CROCE ESTETICA PRIVIT CA TIIN A EXPRESIEI I LINGVISTIC GENERAL TEORIE I ISTORIE Traducere DUMITRU TRANC Studiu introductiv

NINA FAQON Benedetto Croce ESTETICA COME SCIENZA DELL'ESPRESSIONE E LINGUISTICA GENERALE Undicesima edizione Gius. Laterza Figli, Bari 19 6 5 Toate drepturile asupra acestei versiuni sînt rezervate Editurii UNIVERS 1971 EDITURA UNIVERS BENEDETTO CROCE (1866-l952) Filozoful italian, n scut în anii de înf ptuire a unit ii na ionale, a parcurs, în lunga lui via , etapele succesive de formare a Italiei contemporane. Personalitate de prim-plan, a dominat la un moment dat gîndirea european , într-un anumit sector al acesteia, i a fost, în ciuda opozi iei sale fa de filozofie ca sistem, unul dintre marii creatori care au elaborat un sistem filozofic complet, de la ontologie i epistemologie, la estetic , etic i politic . între cele dou r zboaie, gîndirea lui Croce a fost prezent în cultura româneasc ; traduceri din scrierile de estetic , studii asupra acestora i referiri la conceptele de baz atest r spîndirea larg a operei în sectorul ei cel mai accesibil1, acela care, prin tangen a dintre teorie i

critic literar , atr gea aten ia nu numai a cercet torului de specialitate, dar i a publicistului; ast zi înc , pentru marele public, Croce este în primul rînd autorul Esteticii pricite ca tiin a expresiei i lingvistic general , i apari ia prezentei traduceri atest aceast particularitate, nu numai româneasc , a „soartei" lui Croce In cultura str in . Prezentînd aici întreaga oper a lui Croce, gîndirea filozofic în toate laturile ei, încerc m s punem în lumin rolul ei complex i contradictoriu în cultura italian , precum i semnifica ia i valoarea ei în cultura contemporan a lumii occidentale; ar t m astfel c , al turi de Estetic i de studiile de critic literar , merit a fi aduse la cuno tin a publicului românesc paginile de etic i depolitic alefilozofulnicare, în primii ani decriz a culturii contem1 Pentru prezen a lui Croce In cultura româneasc , pln in 1936, cf. N. FA-COX, Benedeito Croce în cultura româneasc , In Studii italiene, voi. VI. 1939, pp. H-97. J BENEDETTO CROCE (1866—1952) porane, prin negarea ra ionalismului, a ap rat, într-o repetat polemic , cuceririle umaniste ale spiritului. 1. Ca i Francesco De Sanctis, Croce nu a posedat o diplom de studii universitare, i preg tirea lui este în cea mai mare parte aceea a unui autodidact. La 17 ani, în 1883, î i pierde p rin ii în cutremurul de la Casamicciola; venit la Roma, în casa unchiului s u, Silvio Spaventa, gînditor i om politic de orientare liberal , el este îndrumat spre studiul dreptului i urmeaz cîteva cursuri ale facult ii; este atras de filozofie în leg turile ei cu politica, i ascult cu pasiune expunerile lui Antonio Labriola despre materialismul istoric. Nu frecventeaz regulat facultatea i nu o absolv ; în 1886, începe s c l toreasc i, timp de ase ani.pîn în 1892, ia contact cu rile de mare cultur f r a- i propune deocamdat altceva decît s cunoasc lumea ideilor, înainte de a- i formula propria sa gîndire asupra lor. Reîntors în locurile natale, în Sudul pe care-l p r sise la

moartea p rin ilor, Croce se stabile te la Neapole, ora ul s u de adop iune, unde, într-o locuin care se num r printre cl dirile istorice, palatul Filo-marino, î i va petrece întreaga via . în afar de participarea la congrese, i de scurte ederi, vara, în Nord, într-o localitate din Piemont, el va c l tori pu in; va deveni curînd una dintre figurile populare ale ora ului, pentru c , asemenea lui Kant, via a lui era a unui intelectual izolat în biblioteca sa, cu plimb ri regulate la ore fixe pe care vecinii le cuno teau; c s torit tîrziu, dup o lung convie uire cu o actri , ceea ce îl îndep rteaz de imaginea conven ional a filozofului mizantrop, Croce a creat în jurul s u o familie de intelectuali, apropia i lui nu prin leg turi de sînge — de i o fiic , Aida Croce, continu studiile lui asupra epocii baroce, iar o alta, Elena, a publicat recent amintirile despre tat l ei —, ci prin fervoarea ideilor: familie de spirite pe care condi iile dintre cele dou r zboaie aveau s o sudeze într-o opozi ie tacit i solidar fa de regim, i care s-a p strat, compact , pîn la moarte, chiar dac unii dintre fo tii discipoli l-au p r sit atunci cînd, în propria lor maturizare intelectual , au considerat idealismul i liberalismul înv ate de la Croce numai drept o etap în gîndirea lor. Opera lui Croce este foarte bogat nu numai prin num rul scrierilor publicate, dar i prin con inutul ei; este o oper enciclopedic , cuprinzînd toate tiin ele umane: filozofia cu toate disciplinele ei, istoria politic , istoria i critica literar . Editura Laterza din Bari BENEDETTO CROCE (1866—1952) i-a dobîndit celebritatea prin publicarea la intervale regulate a cîte unui nou volum al lui Croce, pe care cititorii fideli îl [putuser cunoa te dinainte în paginile revistei lui, La Critica. Cu o putere i o disciplin de munc pu in obi nuite, dispunînd de libertatea economic i deci de întregul s u timp, f cîndu- i a adar din gîndire o profesiune gratuit , îng duindu- i s fie de multe ori ironic, de i nu întotdeauna pe drept, fa de „profesorii de filozofie", de „filozofii salaria i" cum îi numise un poet satiric, Olindo Guerrini, Croce face

din scrisul s u o continu prezen , polemic i activ , în cultura anilor s i i, aparent izolat între pere ii vastelor înc peri ale palatului Filomarino, este de fapt neîncetat prezent în mijlocul contemporanilor, ducînd o continu lupt de idei, ironic i sarcastic, necru tor fa de adversari, compl cîndu-se în situa ia de arbitru intelectual, într-o perioad care impunea celor mai slabi compromisul, i îi îng duia, poate numai Ini, o rezisten neprimejdioas , la ad postul faimei europene pe care o cî tigase. In dou momente ale istoriei contemporane, a avut func ii publice: în 1920—1921 a fost ministru al înv mîntului în guvernul liberal care a reprimat mi carea proletariatului i a favorizat, fie chiar indirect, ac iunea primelor forma ii fasciste; i în 1944 cînd, dup înl turarea regimului mussolinian, a participat la primul guvern de coali ie, reprezentînd aici grupul antifascismului liberal, în ambele momente, atitudinea sa a fost a unui intelectual al burgheziei laice, conservatoare fa de cuceririle democra iei celei ntai înaintate. Istoria a dezmin it dreptatea atitudinilor lui politice; erorile lui Croce sînt acelea ale unei tradi ii de gîndire, care porne te de la iluminism, i care nu s-a l sat în nici un fel corectat de aportul timpului cu imperativele lui. Antifascist între cele dou r zboaie, Croce a devenit, în ultimii ani ai vie ii, unul dintre intelectualii care au p strat o distan criticata deputernica mi carea proletariatului italian. O personalitate similar , care s reuneasc la un moment dat toate preocup rile intelectuale ale unei genera ii i s fie, din izolarea cabinetului de studiu, un adev rat mentor al rii lui, nu întîl-nim atît de u or în aceia i ani; nu întîlnim în orice caz în rile de cultur îndelung consolidat , cum este Fran a, i poate numai în rile de integrare mai recent în circuitul culturii moderne: la noi, un Nicolae Iorga îi este aproape, prin cuprinsul enciclopedic al operei i prin rolul avut în orientarea culturii na ionale, darr mîne în esen diferit de Croce, voltairian i perfect laic, prin registrul fromantic în g BENEDETTO CROCE (1866—1952)

care î i înscrie gîndirea i ac iunea. Pentru a-l cuprinde în tipologia culturii europene, îl vom apropia a adar în primul rînd de intelectualii din secolul luminilor, încrez tori în puterea spiritului, a c ror fervoare intelectual , moderat de spiritul critic, mereu vigilent, a pus în mi care întreaga gîndire modern . La o dat cînd se afla abia la jum tatea drumului s u i cînd nu putea s prevad puterea activ pe care ideile sale o dobîndeau i aveau s-o manifeste curînd, în Contributo alia critica di me stesso (Contribu ia la critica mea însumi), autobiografie intelectual scris tn 1915, la cererea unui editor german, Croce arat ce au însemnat pentru el gîndirea i scrisul filozofic. Primele scrieri ale lui Croce sînt de erudi ie, privind istoria Regatului celor Dou Sicilii, cu special privire asupra Regatului de Neapole, în dezvoltarea lui politic de cultur ; perioada dinastiilor de Anjou i de Aragon îl intereseaz prin opera ei de cultur , dar el consacr un studiu special revolu iei din 1799, în volumul, care este i prima sa oper deamploare, La rivoluzione napoletana del 1799, scris în 1887-l888, la vîrsta de numai 21 de ani. Alegerea acestui moment din istoria modern a Neapolelui-nu este poate indiferent : de i Croce se va ar ta de multe ori potrivnic revolu iilor, el admir ac iunea eroic a grupurilor de intelectuali oare, instaurînd Republica în 1799, dup modelul Fran ei revolu ionare, înfruntau nu numai reac iunea intern a aristocra iei i a clerului, dar i opozi ia cu mult mai puternic a reac iunii europene în frunte cu Anglia; între alte studii, dedicate ulterior figurilor mari ale acestei revolu ii, se num r îndeosebi paginile despre Eleonora Pimentel Fonseca tîn ra femeie care, al turi de ceilal i frunta i ai Republicii, a fost între victimele sîngeroasei represiuni dictate de Nelson. Aceast prim oper , de istorie, care nu era numai oper de gratuit erudi ie, nu-l satisface totu i pe tîn rul studios; simte la un moment dat c studiile sale nu reprezint decît o simpl „exercitare extrinsec "2 i nu oper de angajare intelectual . Se dedic a adar

filozofiei, i interesul fa de con inutul implicit politic al oric rei filozofii, dovedit în lungile întîlniri cu Labriola, la Roma, devine de acum înainte factorul conduc tor în orientarea scrisului s u. De la început, a adar, op iunea pentru filozofie i renun area la erudi ia „extrinsec " BENEDETTO CROCE (1866—1952) indic sensul pe care Croce îl d operei de cultur : acela dea îndruma spre „ac iunea politic ", adic spre înf ptuirea operei de cercet tor i de cet ean în acela i timp, în a a fel încît filozoful s nu se simt inferior fa de semenii s i care ac ioneaz direct în cîmpul realului.» Op iunea pentru filozofie, considerat în inciden a ei cu practica, implic în elegerea ei ca sistem deschis oferit unei experien e neîncetate i unui corespunz tor proces formativ al spiritului; „via a întreag conceput ca o continu educa ie", este a adar premisa tiin ei, ca „unitate a faptului de a ti cu faptul de a înv a"4, adev rul fiind a adar istorie. Pentru Croce, adev rul nu este niciodat atins o dat pentru totdeauna, i în aceast rezolvare a problemei cunoa terii ca aspira ie neînf ptuit spre adev rul absolut, el include o filozofie a istoriei i o etic : consider potentele progresului continuu al spiritului, i, în perspectiva viitorului, admir efortul spiritului cunosc tor în trecut i prive te cu modestie adev rurile par iale i provizorii atinse în prezent; înl tur disperarea agnosticului i îi substituie „imaginea eroic " a spiritului c ut tor5. In aceast concep ie a filozofiei ca filozofare, în care sistemul filozofic cedeaz locul „sistematiz rilor succesive", marcînd progresul c ut rii, Croce formuleaz explicit concluzia care se impune, i anume c succesiunea sistematiz rilor provizorii se încheie, în cuprinsul unui ciclu de via individual , în trecerea de la teorie la ac iune: încoronarea medita iei filozofice nu este sistemul încheiat, ci acea sistematizare, par ial i provizorie în perspectiva absolutului, dar maximum de adev rat în raport cu etapa corespunz toare a vie ii „ca educa ie", care permite sau impune

trecerea la ac iune, dovedindu-se a fi, nu „teorie", ci „filozofie a faptelor particulare", a adar implicit i profund istorie. Concepînd filozofia, înc din primii ani ai propriei sale „filozof ri", nu ca obiect al unei profesiuni — de unde cuvintele sarcastice referitoare la „gloata profesorilor de filozofie"6 —, ci ca mereu reluat educa ie a vie ii i îndrumare a cunoa terii speculative. Croce îl integreaz pe filozof în contemporaneitate, i consider c influen a lui se m soar prin capacitatea ideilor lui de a impregna spiritul unei genera ii, al unui moment. In acest sens nu se poate vorbi de ' Cf. B. CROCE, Coniributo alia critica di me stesso, în Etica e politica, ed. I Bari. Laterza, 1931, aziîn voi. Filosofia, Poesia,Storia, Milano-Napoli, RiciarUi 1952, p. 1148. • Ibid., p. 1156; pe ace tia 11 consider socialmente operosi. ' Ibid., p. 1157: unit del sapere e dell' imparare. ' Ibid., p, 1166. * B. CROCE, A proposito di una recensione, In La Critica, II, 1904, p. 520. 10 BENEDETTO CKOCE (186—1952) influen a unei gîndiri, ca efect individual, ci ca produs al colabor rii dintre ea, ca gîndire a unui individ, filozoful, i gîndirea unei colectivit i sau a unui grup, ra ionalismul francez, spre pild , fiind, nu rezultatul influen ei lui Descartes, ci „spiritul lumii care s-a înf ptuit succesiv în filozofia cartezian , în enciclopedism i în Revolu ia Francez "7. Aceast impregnare a prezentului de gîndirea filozofului care-l domin înseamn , în esen , nu influen — c ci cuvîntul indic o ac iune exterioar obiectului i care nu-l p trunde — ci „istorie gîndit ", „istorie care aproape ar înf ptui realitatea practic ", filozofie practic a adar. Binomul „via -gîndire" devine astfel definitoriu i pentru Croce8, dup cum define te gîndirea, spre pild , a unui mare revolu ionar, a lui Mazzini, i el indic în acela i timp con inutul laic al acestei gîndiri. Reluînd ideea de baz a medita iei lui Vico, despre limitele i scopurile omene ti ale

cunoa terii, Croce va spune, într-o scriere din ultimii ani, c fr mîntarea gîndirii nu poate i nu trebuie s aib alt scop decît acela de a ne îng dui s tr im via a noastr omeneasc 9, nu s dorim sau s închipuim o alt via , de alt plan decît al omenescului; ceea ce, în cuprinsul conceptului de filozofie ca filozofare sau gîndire deschis , înl tur nostalgiile metafizicii ca i sentimentul tragic generat de agnosticism. Ceea ce constituie la un moment dat, i în mod declarat, spiritul profund al medita iei lui Croce, este o anumit fervoare a filozof rii ca atribut prin excelen al omului. Ni se descoper , în medita ia lui Croce, patosul intelectual al marilor c ut tori ai adev rului, i, chiar dac , la prima vedere, „avînturile eroice" ale lui Bruno ar putea p rea str ine inteligen ei analitice i spiritului deta at al filozofului modern, ele nu îi sînt în esen str ine, i nu pot fi astfel, pentru c avîntarea eroic spre adev r este implicit filozof rii; i spunînd „eroic ", avem în vedere cantitatea de „anxiet i, de angoase, de decep ii ce înso esc c utarea adev rului" i pe care Croce nu le ignoreaz nicidecum pentru c , la fel cu to i marii gînditori, a încercat i el ' B. CROCE, Contributo alia critica di me stesso, in op. cit., p. H70. • Cf. EUGENIO GARIN, Cronache di filosofia italiana, Bari, Laterza, 1955, p. 212. 1 Cf. B. CROCE, Intorno al mio lavoro filosofico, In Filosofie e storiografia, Bari, Laterza, 1949, p. 3 : „nu vedem ce altceva ar putea face [omul] dac nu s-ar Ir mînta, cu gîndirea, pentru a tr i o via a a omului". BENEDETTO CROCE (1866—1952) „chinurile care sînt inseparabile de via a gîndirii"10. Estetica, prima din marile opere de filozofie ale lui Croce, este str lucit în spiritul ei esen ial polemic, inînd seama de planul inteligen ei critice; dar, oricît ar fi de numeroase revenirile asupra textului ini ial, ea descoper cel mai pu in aceast „furie eroic " a c ut rii adev rului;

va trebui s ajungem la ultimele scrieri, îndeosebi la cele din anii r zboiului, pentru a descoperi fervoarea în scrisul lui Croce; ceea ce vine s confirme tocmai linia de dezvoltare a operei lui, de la „gîndire" la „ac iune", de la filozofie ca sistem la filozofie ca gîndire deschis sau structur în permanent proces de efectuare. încerc m în cele ce urmeaz s marc m cele dou trepte ale gîndirii lui Croce: sistemul esteticii în cuprinsul filozofiei spiritului, i treptata elaborare, în procesul gîndirii deschise, a unei filozofii etice; c ci dac Estetica, ap rut în prima ei edi ie în 1902, reprezint „filozofia spiritului", sistem închis, scrierile de dup 1938 constituie „istorismul absolut" ca filozofie deschis destinat a-i îng dui omului s - i tr iasc via a de om, i nimic mai mult, dar totul în esen . 2. In momentul apari iei Esteticii, Croce atinsese vîrsta maturit ii — aproape 40 de ani — i era o personalitate de renume în lumea erudi ilor, atît de numero i în Italia, unde în fiecare stat al Peninsulei, academiile între ineau gustul pentru cercetarea gratuit a amatorului. In trei edin e succesive din prim vara anului 1900, Croce prezint la Academia Pontanian din Neapole — fundat în secolul al XV-lea de un umanist ilustru, Antonio Beccadelli, dar purtînd numele celui ce i-a dat tot atunci str lucire, poetul de limb latin , Gio-viano Pontano — comunicarea intitulat Te i fondamentali di un' estetica come scienza delV espressione e linguistica generale (Teze fundamentale ale unei estetici ca tiin a expresiei i lingvistic general ), iar în 1902 public în volum Estetica come scienza delV espressione e linguistica generale (Estetica, privit ca tiin a expresiei i lingvistic general ). Un an mai tîrziu, în 1903, întemeiaz La Critica, revist scoas în colaborare cu Giovanni Gentile, i în care ini iaz seria de studii asupra literaturii italiene contemporane, care vor alc tui treptat cele ase volume, ap rute între 1914 i 1940, La letteratura della

11 10 B. CROCE, In La Critica, 1922, pp. 125 — 128, cit. de E. Garin, op. cit., P. 290, nota 56. BENEDETTO CROCE (1866—1952) nuova Italia (Literatura Italiei noi). El încearc s - i asigure în felul acesta comunicarea cu publicul larg, i, ac ionînd asupra gustului literar i, implicit, asupra moravurilor, amoralei — în sensul larg — sase poat considera, al turi de oamenii tiin elor exacte, drept un intelectual „activ din punctul de vedere social". Estetica, integrat într-un sistem filozofic i ilustrat de o erudit investiga ie istoric asupra dezvolt rii no iunii de frumos i de poezie, î i caut a adar de acum înainte o repetat confirmarea tezelor sale în cîmpul practicii criticii literare profesionale, ceea ce îns aduce cu sine foarte curînd i necesitatea unei l rgiri a acestora tocmai în lumina contactului repetat cu „literatura Italiei noi", care era în mare parte literatura veris-mului. L'intuizione pura e ii carattere lirico dell'arte (Intui ia pur i caracterul liric ol artei11), ap rut în 1908, apoi Breviario di estetica (Breviar de estetic 12), ap rut în 1911, în fine II carattere di totalit dell'espressione artistica (Caracterul de totalitate al expresiei artistice13),' ap rut în 1917, prezint primele reveniri asupra Esteticii; Aesthetica in nuce (Esen a esteticii), articolprogram care define te no iunea de estetic în Encyclopaedia Britannica (1926) i, zece ani mai tîrziu, volumul La poesia (1936) indic etapele succesive de constituire a esteticii lui Benedetto Croce; ea se produce în cursul a patru decenii, a adar, i nu poate s fie str in de orient rile paralele ale culturii în totalitatea ei, ale culturii italiene i europene. Ini ial, Croce este un erudit i un gînditor închis în abstrac iuni; p r sind treptat aceast izolare intelectual , el î i raporteaz gîndirea la realitatea istoric ; sistemul de estetic se aplic literaturii contemporane a Italiei i critica literar îl oblig s l rgeasc criteriile frumosului; la fel, gîndirea filozofic , aplicat istoriei celei

mai recente, îl oblig s considere toate momentele „filozofiei spiritului" în func ie de posibila lor raportare la realitatea concret a faptelor. De-a lungul etapelor marcate de apari ia succesiv a operelor mai sus ar tate, conceptul de art se îmbog e te de la intui ia-expresie la totalitatea cosmic , arta devine doar primul dintre cele patru momente ale spiritului, ea preced cunoa terea teoretic sau logic , ac iunea: 11 A aprut la noi în volumul BENEDETTO CROCE, Lirismul i totalitatea ariei. In române te de H. Blazian, Bucure ti, edit. Adev rul, biblioteca „Diminea a", (. a. "Publicat în limba român , sub titlul Elemente de estetic , traducere de t. Neni escu, Bucure ti, edit. Cultura na ional , 1922. "Inclus în volumul BENEDETTO CROCE, Lirismul i totalitatea artei. BENEDETTO CROCE (1866—1952) utilitar i ac iunea moral , dar le presupune de la început pe toate; estetica i logica, economia i etica sînt momente ale spiritului numai aparent succesive i distincte, dar în fapt ele sînt simultan prezente în orice moment al existen ei spiritului. Prin „caracterul de totalitate al expresiei artistice", Croce include în intui ia-expresie, a adar în poezie, toate celelalte momente ale spiritului, atît logicul oft i eticul. El ap r arta atît împotriva celor care o identific cu momentul utilitar, cît i împotriva celor care sus in izolarea sau „puritatea" ei. Nevoia de a fi, prin gîndirea sa, prezent în contemporaneitate i de a ac iona asupra ei, de a realiza „o oper de cercet tor i de cet ean în acela i timp", nevoia de a fi a adar „activ din punctul de vedere social", orienteaz gîndirea filozofic a lui Croce i este,înc de la înfiin area revistei La Critica, mobilul esen ial al scrisului s u. în aceast treptat deschidere spre contemporaneitate, i spre eficien a practic-educativ a filozofiei, st valoarea operei lui Croce; i întrucît scrierile succesive asupra poeziei au marcat l rgirea treptat a gîndirii filozofice a lui Croce, se

poate spune c Estetica împreun cu Breviarul i apoi cu Aesthetica in nuce constituie „veriga principal " în înl n uirea conceptelor ei fundamentale14. Nucleul filozofic — în spe ontologic — pe care se sprijin teoria crea iei poetice, este supus unei repetate analize care impune, o dat cu precizarea no iunilor, o l rgire esen ial a con inutului lor. Avem de a face, în stratul superficial al expunerii, cu o simpl expli-citare a no iunilor; dar în stratul mai adînc al gîndirii, ne afl m în fa a unei elabor ri noi a sistemului, ceea ce duce, în ultim instan , cu volumul La poesia, la o teorie a artei ca intui ie „impur ". Reflec* tînd pas cu pas istoria treptatei constituiri a propriei gîndiri, se poate spune c opera lui Croce se constituie în totalitatea ei ca o autobiografie a filozofului, dup cum patosul etic care o str bate recheam în mintea cititorului spiritul fr mîntat al lui Augustin15. Modul de dezvoltare a acestei gîndiri nu este cel linear, propriu c ut rii care urmeaz solu iei de la început propuse; el este dimpotriv modul constituirii din untru a solu iei ca adev r treptat descoperit i structurat în jurul primei atingeri a lui. Înainte de a publica Estetica, 13 14 Cf. I. DAVlDOV, Intre intui ie i imperativul epocii, Despre concep iile estetice ale lui Benedetto Croce, în Vopros literaturi, nr. 111969, p. 90 — 115. " Cf. CECIL SPRIGGE, Benedetto Croce, Uan and Thinher, New Haven, 1952, p 11. 14 BENEDETTO CROCE (1866—1952) Croce este doar un istoric al Neapolului i un cercet tor al materialismului istoric; nu este înc nici hegelian, nici cercet tor al operei lui Vico; teoria raportului dintre intui ie i expresie, pe care î i construie te estetica, îl angajeaz nu atît în domeniul esteticii, cît în acela al fundamentelor ei ontologice; ea îi impune de aici înainte fie o consecven absolut , fie — i aceasta va fi calea aleas — o treptat corectarea ei în sensul unei gîndiri deschise larg eticului,

unei gîndiri politice în în elesul cel mai larg al termenului. înainte de a analiza ideea de frumos i locul crea iei poetice în raportul dintre om i realitatea lumii date, se impune a adar s cunoa tem punctul de plecare al acestei gîndiri în nucleul ei de ontologie. Vorbind, în prefa a la a Vil-a edi ie a Esteticii (1941), despre prima edi ie a operei, Croce consider c , indiferent de adaosurile i modific rile intervenite, ea continu s constituie „orientarea" de baz a gîndirii lui, fiind cea dintîi oper care îl reprezint cu adev rat pentru c e cea dintîi care i-a îng duit s se reg seasc pe sine. Scriind Estetica, Croce pornea de la o concep ie filozofic implicit pe care avea s-o expliciteze în seria operelor urm toare, dar care nu putea s nu existe de la început ca o premis a tezelor estetice; erudi ia nu-l satisf cuse pentru c ea se constituie din adi ion ri juxtapuse i succesive, care nu se lumineaz i nu se implic reciproc; istoria erudit , c reia i se dedic la început, îi apare de aceea drept nesemnificativ . Abordînd estetica, Croce subordoneaz erudi ia filozofiei, a adar cuprinde faptele într-un sistem, într-o structur , i are, de la început, schi a acestora, cu locul cuvenit esteticii; filozofia, spunea el în prefa a la prima edi ie a Esteticii, datat decembrie 1901, este întotdeauna unitate; tratînd în primul rind despre estetic , el a tratat despre cea dintîi din cele patru forme sau trepte ale spiritului, avînd deci limpede în fa întregul „filozofiei spiritului" pe care o va expune în operele, imediat urm toare. Prefa a la a IlI-a edi ie a Esteticii (noiembrie 1907) se refer la Logic i la Filozofia practicii; iar prefa a la edi ia a V-a (septembrie 1921) men ioneaz Teoria i istoria istoriografiei, opera care continu expunerea „filozofiei spiritului". începînd cu estetica, Croce avea în vedere succesiunea ideal a modurilor de cunoa tere i a raporturilor dintre om i lume, de la intui ie la no iune i de la practic la teorie, sau de la util la etic. începîndcu estetica, Croce avea în vedere totodat , i poate, în primul rînd, importan a ei în „Italia ale c rei tradi ii de tiin

estetic ... BENEDETTO CROCE (1866-l952) sînt deosebit de nobile"1', opera sa înscriindu-se în succesiunea lui Vico i a lui De Sanctis, gînditorii care, al turi de Hegel, dar nu mai pu in decît acesta, i-au fost mae tri. Pe urmele nenum ratelor „poetici" care, în cultura italian , au marcat tradi ia culturii antice, Croce relua str dania celor care, de la Rena tere încoace, au proclamat autonomia poeziei i au delimitat-o fa de etic i de practic. în momentul cînd critica literar aplica poeziei criteriile descriptive i explicative ale tiin elor biologice, atent la explica ia determinist a procesului de crea ie, mai mult decît asupra definirii poeziei, independent de cauzalitatea ei, Croce întreprinde o cercetare îndreptat tocmaiasu-pra naturii frumosului i nu asupra factorilor determinan i ai acestuia; i este vorba de cercetarea fenomenului estetic prin delimitarea lui strict fa de cunoa terea ra ional , pe de o parte, de practica util sau etic , pe de alt parte. La data apari iei Esteticii, ultimul mare sistem filozofic, în care estetica î i avea locul ei bine definit, era sistemul lui Hegel; problema dominant în filozofia european , la Începutul secolului nostru, era problema cunoa terii, determinat de rezultatele tiin elor exacte în dezvoltarea lor recent ; criza ra ionalismului, care duce la intui ionismul bergsonian sau la agnosticismul sceptic al unor savan i, ca Poincarâ, nu las loc medita iei asupra frumosului; în cuprinsul unei gîndiri care nu se îndoie te înc de valoarea conceptelor, pentru Taine i Sainte-Beuve, arta exist între faptele naturii i este cercetat în determinismul legilor ei de producere. Pentru genera ia urm toare, a lui Poincare i Bergson, contemporani cu Croce, problema principal a filozofiei este cunoa terea, i, în cuprinsul acesteia, arta î i va g si locul care i se cuvine, al turi de intui ie; pornind de la probleme diferite i ajungînd la concluzii generale egal de diferite, Croce i Bergson coincid numai în ce prive te locul pe care ambii îl atribuie artei în cuprinsul formelor

spiritului; c ci, împotriva determinismului scientist, ambii privesc frumosul drept efectul unui raport prera ional cu lumea, o form auroral de cunoa tere, expresie a intui iei primare a realului. Dintr-o dat ne reg seam, cu Croce, al turi de Vico, în anii care prectd iluminismul, anticipînd reac ia împotriva acestuia, romantismul, dup cum ne reg seam cu intui ionismul bergsonian într-o filozofie tipologic pre-cartezian . Croce construia pe urmele lui Hegel o „filozofie a spiri15 11 BENEDETTO CROCE, Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale, Bari, Laterza, 1965 (ed. a Xl-a), p. IV. v BENEDETTO CROCE (1866—1952) tului", dar, mai pu in orgolios, pornea de la estetic i construia edificiul nu ca un tot de la început elaborat, ci ca o structur treptat crescut în jurul nucleului, care era nu o problem de cunoa tere sau de finalitate, ci problema ontologic a naturii existen ei; „sistemul" exist în Estetic în m sura în care orice concept este element al unei structuri i nu exist decît în raport cu ea; în ciuda polemicii sale contra sistemelor, Croce construie te un „sistem", care iaadîncit adev rul printr-o continu autocorectare, dar a cuprins de la început esen a gîndirii pe care o reprezint . în primele pagini ale Esteticii, sistemul lui Croce este schi at în toate componentele lui: intui ia i ra iunea, ca moduri de cunoa tere, utilul i eticul ca moduri de ac iune; arta se afl în primul cuplu de no iuni, al teoriei, i apar ine celei dintîi, intui iei, fiind ca atare cea dintîi form a spiritului, prima modalitate de manifestare a lui. In momentul apari iei Esteticii, Poincare i Boutroux contestau capacitatea de cunoa tere a ra iunii; conceptul era o crea ie a spiritului, i lumea ra ional guvernat de legi ap rea a fi o fic iune comod sau, în cel mai bun caz, o simpl ipotez de lucru. Bergson proclama în schimb superioritatea intui iei; pornind de la psihologie, el reg sea în no iunea de timp eroarea imaginii ra ionale a lumii, i îi

opunea durata; el introducea intui ia în planul psihicului, i ini ia astfel acea „ tiin a cunoa terii intuitive" la care Croce, la rîndul s u, avea s - i dea contribu ia o dat cu Estetica. Primele pagini ale operei sus in necesitatea acestei tiin e; intui ia este privit ca func ie autonom care î i este sie i suficient . Aflat între senza ie, ca limit inferioar a ei, i intelect, limit superioar , ea nu are nevoie de func ia complementar a nici uneia dintre acestea. Ar tînd autonomia intui iei fa de intelect, Croce delimita locul artei în raport cu logica; ar tînd autonomia ei fa de senza ie, ei o definea drept func ie prin excelen creatoare sau ordonatoare; ca atare intui ia este expresie, ea na exist decît în m sura în care se poate obiectiva în expresie, i este, în sfîr it, prin aceasta chiar, form . Arta, cunoa tere intuitiv , este deci form , pentru c , în raport cu materia psihic inform , ea este „luare în st pînire". Croce reintroduce arta între func iile comune spiritului omenesc i respinge implicit concep ia potrivit c reia arta ar fi „un exerci iu singular", o activitate rezervat unei minorit i; orice intui ie este art , a adar capacitatea artistic exist poten ial în fiecare om, i, calitativ, un BENEDETTO CROCE (1865—1952) cîntec popuar de dragoste este egal cu unul din Ciuturile lui Leopardi, pentru c în ambele cazuri avem intui ie, deci expresie, deci art ; homo nascitur poeta, i doar o diferen cantitativ , empiric , dar nu de esen , separ geniul de omul comun. Cu aceasta arta reintra în circuitul vie ii comune a spiritului, i umanitatea întreag , poten ial creatoare de art , era înnobilat ; polemica, ascuns în orice pagin a lui Croce, împotriva romantismului i a a a-zisului decadentism italian — în elegînd prin acesta elementele de poetic ira ionalist în opera lui Pascoli, tendin ele misticreligioase la Antonio Fogazzaro sau cultul „supraomului" la D'Annunzio — apare în aceast integrare a artistului în comunitatea uman , conceptul romantic al geniului i conceptul modern al supraomului fiind egal respinse de Croce.

Pîn aici, arta p rea c î i pierde specificitatea i unicitatea, cufundat cum era în via a comun a spiritului; pe alt latur îns , ea î i dobînde te unicitatea, i Croce apare dintr-o dat drept autorul unei teorii a artei dintre cele mai exclusiviste în intransigen a defini iilor ei. Arta este, în concep ia sa, activitate poten ial pentru fiecare om, i este, prin aceasta, poten ial realizabil în orice loc i timp; acestei extinderi imense a posibilit ii ei de apari ie, Croce îi opune ins delimitarea precis fa de logica, de economie i de etic , i prin aceasta creeaz conceptul sever al frumosului, de neconfundat cu adev rul, cu utilul, cu binele. Definind actul estetic drept form „ i nimic altceva decît form ", Croce se expune interpret rilor extreme ale gîndirii lui. Dar forma este, pentru Croce, „elaborarea, adic activitatea spiritual a expresiei",în opozi ie cu con inutul care este materie sau impresii, sau emo ionalitate neelaborat estetic; redînd no iunii de form întreaga înc rc tur filozofic de izvor teologic-aristotelic, Croce considera arta drept fapt uman prin excelen , reg sea în ea capacitatea omului de a ordona realul, sau materia inform , aducînd-o la nivelul lui. Con inutul se reg sea umanizat, adic organizat, în form , i prin aceasta arta era form ; dintr-o dat se dovedeau gre ite toate falsele poetici care rezervau artei numai un anumit con inut, i întreaga materie a lumii, cunoscut i asimilat prin intui ia-expresie, se organiza în form , devenea poten ial art . Concepînd arta ca oper prin excelen a omului, Croce nu cuprinde în sfera esteticii decît frumosul artistic, crea ie a omului, i exclude din a.cesta frumosul naturii; într-adev r, acela care nu ar face decît s copieze natura pentru a-i înf i a frumuse ea nu ar fi 17 18 BENEDETTO CROCE (1866—1952) artist pentru c nu ar da percep iei sale decit o func ie imitativ , de oglindire pasiv a materiei; în timp ce arta, intui ie, m rturise te activitatea produc toare sau creatoare a omului17. Un întreg sector al

esteticii tradi ionale era astfel înl turat, i delimitarea no iunilor respective, înl turînd confuziile frecvente, confirma temelia filozo. fic a esteticii crociene, un idealism umanist care culmineaz într-o etic a ac iuni. Crea ie prin excelen uman , arta î i redobînde te totodat , la Croce, func ia cathartic . Fiind intui ie-expresie sau form , ea este activitate, este prin aceasta st pînire a materiei, i deci func ie eliberatoare: înmomentul cînd imensa materie a lumii i a vie ii devin form , artistul — deci omul prin excelen — o domin , st pînind tumultul ei, pl smuindu-l, „in-formîndu-l" — i folosim aici cuvîntul a „informa" în sensul lui filozofic primar, „a da forma din untru", a adar a elabora, a organiza, a forma. Suficient sie i, ca activitate specific , arta se delimiteaz fa de celelalte moduri de cunoa tere, de filozofie i de tiin . Capitolul al II-lea al Esteticii expune pentru prima oar sistemul „filozofiei spiritului", în primul ei binom, intui ie-concept, care constituie spiritul cognitiv; raportul dintre art i tiin nu este de interdependen , spune Croce, ci de succesiune ideal , astfel încît expresia, „prima afirmare a activit ii omene ti", deci arta, sau, în spe , poezia, „limba matern a neamului omenesc", cum o socotea Vico, preced conceptul sau tiin a i ca atare poate exista f r ea, în timp ce aceasta din urm o presupune pe cea dintîi, nu exist decît dup ea, i o cuprinde în ea. Definind în acest fel specificitatea intui iei, i deci a artei, Croce include în aceasta din urm istoria: c ci materia, sau con inutul acesteia, este, ca i pentru intui ie, individualul pe care ea îl organizeaz în form , dar nu-l reduce, simplificîndu-l,în concepte; „istoria cuprins în conceptul general al artei" este replica lui Croce la no iunea de filozofie a istoriei. Reducînd istoria la expresie, Croce restaura valoarea individualului i, recunoscînd istorismului o func ie artistic , preciza caracterul func iei lui cognitive. Demnitatea pe care umani tii o atribuiser istoriei, aceea de a fi, prin

exemplul trecutului, „maestr a viitorului", se îmbog e te prin aceasta cu alt demnitate, cu cea artistic . Valoarea minor pe "BENEDETTO CROCE, Estetica, ed. cit., cap XIII, paragraful II bello fisico. BENEDETTO CROCE (1866—1952) care cultura modern o atribuie artei, în raport cu tiin a, face ca, la un moment dat, „filozofia spiritului", pornind de la apologia intui iei, sie i suficient , s fie privit în dezvoltarea ei posibil spre un panestetism. Dar esteticul este individualul i cunoa terea acestuia prin art i prin istorie, este, fa de cunoa terea conceptual , schematic i simplificatoare — pentru Croce — o cunoa tere integral ; panestetismul este, pentru autorul Esteticii, istorismul „absolut" Dac spiritul teoretic cuprinde binomul intui ie-concept sau art tiin , spiritul practic cuprinde, la Croce, binomul util-bine sau economic-etic. între cele dou planuri, al teoriei i al practicii, ac ioneaz voin a, produc toare de ac iuni; iar între forma teoretic i forma practic , între gîndire i ac iune, raportul este acela i ca între intui ie i concept; cunoa terea, ca i intui ia, poate exista f r voin , dar aceasta presupune cunoa terea, are nevoie de ea, porne te de la ea. Stabilind între intui ie i cunoa tere, apoi între teorie i practic , raportul de dependen într-o singur direc ie, ceea ce Croce nume te raportul de „dublu grad" (di doppio grado), Croce formula concluziile cele mai categorice despre autonomia artei. Func ia cognitiv i func ia practic atribuite artei nu sînt exterioare, ci implicite ei. Dar aderînd prin aceasta la formula art pentru art , Croce o reabiliteaz , c ci refuz artei noble ea provenind direct din con inut, i îi atribuie în schimb noble ea derivînd din chiar autonomia ei: într-adev r, ca intui ie-expresie, arta este înc rcat de omenesc i, avîndu- i în sine ra iunea existen ei ei la fel cu „finalitatea f r scop" a lui Kant, neurm rind a adar, în afara ei, nici

cunoa tere, nici ac- inne, ea le include în schimb pe amîndou ; pentru Croce, arta include o cunoa tere, egal în valoarea cu cea ra ional , i include utilul i eticul, în m sura în care acestea, ulterioare artei, sînt doar jexplici-tarea ei. în anii apari iei ei, la începutul secolului, Estetica era, în primul rînd, o oper polemic i- i propunea s fie astfel; ea strîngea laolalt toate argumentele filozofiilor spiritualiste împotriva pozitivismului i toate argumentele filozofiei împotriva tiin ei; iar substratul ideologic-politic al polemicii coincidea cu con inutul ei. Optimismul gînditorilor ilumini ti care sus ineau ideea progresului liniar al omenirii se vedea dezmin it de o dezvoltare a agresiunii i a violen ei între oameni, i rezultatele limitate ale revolu iilor secolu2* 19 20 BENEDETTO CROCE (1866—1952) lui trecut, sfîr itul tragic al Comunei sau recrudescen a na ionalismului în Germania lui Bismarck i în Fran a procesului lui Dreyfus ar tau c optimismul de izvor ra ionalist nu reu ea s explice totalitatea dezvolt rii sociale a omenirii, dup cum cunoa terea treptat a complexit ii fenomenelor naturii avea s impun , al turi de fizica lui Newton, fizica lui Einstein, al turi de legile mecanicii clasice, legile relativit ii; în fine , optimismul moral despre bun tatea intrinsec a omului aruncase în umbr func iile creatoare ale acestuia i produsul lor, arta; valorile morale absorbeau valorile estetice, în m sura în care demnitatea omului era privit doar în planul practicii, deci al utilului i al eticului; Croce reabilita func ia cognitiv i creatoare a intui iei, pe care o echivala, ca func ie de cunoa tere, cu ra iunea i cu fapta. Aparent, Croce se întorcea spre zonele incipiente ale romantismului întrucît reabilita intui ia împotriva ra iunii i culturii; în fapt, el îmbog ea argumenta ia în favoarea demnit ii omului c ruia îi recuno tea

func ia principal de organizare a realului, a materiei în spe . Critica literar a lui Croce18 confirm acest nucleu umanist al esteticii lui, dar el nu a ap rut u or de la început, umbrit fiind de polemica împotriva acelor cuceriri ale culturii iluministe care, în ra ionalismul lor absolut, nu cuprindeau întreaga realitate. Un cercet tor al Esteticii, analizînd dezvoltarea esteticii lui Croce de lla Tezele fundamentale pîn la Poezie, observ c defini iile succesive date artei corespund, fiecare în parte, unui anumit scriitor: intui iaex-presie define te opera lui D'Annunzio; caracterul liric, „lrricitatea" artei define te opera lui Carducci, „totalitatea" apar ine în fine artei celor mai mari creatori, artei lui Goethe i a lui Ariosto19. Oprindu-ne Ja prima dintre coresponden ele ar tate, singura care ne intereseaz acum, credem, în lumina celor spuse mai sus, c ea este întemeiat ; reg sind în arta lui D'Annunzio momentul artei ca intui ie, ea na-i recunoa te acesteia efectnl eliberator sau cathartic pe care Croce i-l atribuie în momentul în care define te func ia ei creatoare sau de ela" Pentru critica literar a lui B. Croce, ci. i NINA FACON, Literatura italian in critica lui Benedetto Croce, In „Studii de literatur universal ", vbl. VIII, 1966. " GUIDO MORPURGO TAGLIABUE, 11 pensiero estetico di Croce, !n volumul Universit degli Studi di Trieste, Facoltâ di Lettere e Filosofia, Lezioni crociane, Trieste, 1967, p. 94. BENEDETTO CROCE (1866—1952) borare în form a materiei informe. Chiar în aceast prim formulare a ei, estetica lui Croce porne te de la o concep ie umanist sau implicit vichian , concep ie pentru care eterogeneitatea i antagonismul dintre om i natar se rezolv în favoarea celui dintîi, în m sura în care natura, st pînit , devine a lui; i nu este vorba, aici, de st pîni-rea ei tehnic , ci ontologic , aceea care premerge cunoa terii tiin ifice, dar o anun : intui ia organizeaz o materie inform i s vî- e te prin aceasta, dac nu prima cunoa tere a ei, cel

pu in prima ei st pînire, de la care poate porni cunoa terea. Artistul îl preced pe filozof i pe savant, dar îi preg te te drumul, i arta este, înaintea filozofiei i tiin ei, un mod de cunoa tere, o func ie a omului. Dac , la D'Annunzio, procesul cognitiv este înc restrîns, fiind doar o luare în posesie a lumii, el se l rge te la Carducci, unde, în faptul liricit ii, omul se dovede te con tient de func ia lui creatoare în raport cu materia pe care o domin cuprinzînd-o în expresie; i este, în fine, atotcuprinz tor — proces de totalitate — la Goethe sau la Ariosto, c rora cuprinderea întregului în intui ie le d senin tatea creatoare a unor demiurgi. în critica literar a lui Croce putem g si unul din punctele de plecare ale dezvolt rii tezelor lui estetice, de la intui ia-expresie la caracterul de totalitate al artei. în anii de elaborare a primei .Estetici, articolele lui Croce despre Literatura Italiei noi ilustreaz polemic teoria artei ca intui ie-expresie, cu toate consecin ele ei; iar acestea sînt, la prima vedere, în contrast cu toate judec ile curente despre scriitori i operele lor, articolele lui Croce fiind, deseori, tot atît de senza ionale cît au putut s fie, la data apari iei lor, articolele lui Giuseppe Baretti în revista sa, La frusta letteraria (Biciul literar). Baretti comb tea Arcadia pastoral , poezia idilic artificial i monoton ; Croce combate Arcadia romantic , naiv în speran ele ei despre imediata i integrala înf ptuire a drept ii în lume, i combate de aceea poezia discursiv a Risorgimentnlui i preten iile tiin ifice sau patosul umanitarist al literaturii realismului; în ambele, combate imixtiunea în art a altor forme ale spiritului decît aceea care o genereaz : în poezia patriotic , utilul, în literatura realismului, conceptele cunoa terii logice i criteriile eticului. Gînditornl, care avea s fie, în anii urm tori, unul din pu inii ap r tori ai tradi iei ra ionaliste a Europei, cu întreg corolarul ei etic i politic, era, în polemica lui literar , criticul sever al poeziei proletare în opera Adei Negri, i nu mai pu in al apologiei catolicismului, cuprins în Logodnicii lui Man-

22 BENEDETTO CROCE (1866—1952) zoni; dar la fel de categoric era critica sa fa de „întreita minciun ", promovat de scrisul lui D'Annunzio, al lui Antonio Fogazzaro i al lui Pascoli20, denun înd la ace tia primejdia misticismului i a ira ionalismului, aplecarea spre mentalitatea primitiv i prera ional , a a cum ea se afirma în poetica „copilului" (II fanciullino se intitula scrierea despre poezie a lui Giovanni Pascoli). Articolele lui Croce, scrise în jurul anilor 1910, marcau un avertisment, poate cel dintîi în Europa, împotriva implica iilor ideologice, ira ionaliste, ale poeziei moderne. Gînditorul care restaura autonomia poeziei nu accepta vacuitatea ei; dar autonomia con inea primejdia vacuit ii, primejdia acelei absen e a sentimentului pe care el însu i, într-o pagin a Esteticii, o b nuise, gr bindn-se s o resping ; ea totu i exista; pentru a o face imposibil , pentru a p stra autonomia artei i a-i da totodat substan a uman cea mai bogat , Croce avea s întreprind treptat o adîncire a propriei sale gîndiri. In 1908, la Congresul interna ional de filozofie de la Heidelberg, Croce prezint comunicarea despre Intui ia pur i caracterul liric al artei, i aduce cu aceasta o prim delimitare a intui iei artistice în raport cu intui ia — mod de cunoa tere al omului în general. Intui ia creatoare de art apar ine doar aceluia care, prin reac ia lui în fa a realului, unitar i coerent , se dovede te a fi o personalitate; „caracterul liric" înseamn „virtutea formativ " a unei personalit i, adic st pînirea coerent i total a materiei organizate în expresie: „o oper nereu it este o oper incoerent ", din care lipse te marca personalit ii; opera reu it este a adar aceea care, st pînind integral i unitar materia, ilustrînd astfel func ia creatoare a spiritului, este prin excelen liric . Din hon, con inutul i forma coincid în intui ia care, fiind crea ie, este caracter liric, „liricitate"; no iunea care define te un gen literar apare aici ca factor constitutiv al artei, însemn înd creativitate i purtînd ca atare marca personalit ii

creatoare. Arta devine astfel posibil numai în m sura în care intui ia este luare în posesie, — puternic i unitar , a materiei, organizare a ei în expresie, i ca atare este oper nu a oricui, ci a aceluia care posed aceast capacitate formativ , în raport cu materia, i creativ în raport ca realul; ea este deci liricitate, manifestare a unei personalit i care se deosebe te de omul comun prin cuprinderea, i deci st pînirea inte11 B. CROCE, Di un carattere della piu recente letteratura italiana, în La letteratura della nuova Italia, voi. IV, Bari, Laterza, 1915, p. 191. BENEDETTO CROCE (1866—1952) gral a materiei în actul intui iei. Factorul nou care intervenea în explicarea artei era aceast implicare a personalit ii în procesul creator, personalitatea reprezentînd îns , aici, poten area spiritului uman în func ia lui cognitiv i, ca atare, în esen a lui creatoare. R mînem a adar în cuprinsul aceluia i binom al intui iei-expresie, liricitatea însemnînd sentiment liric, atitudine integral creatoare, iar personalitatea indicînd, la rîndul ei, unitatea actului cognitiv, deci creator, i nu ceva în afara lui, a adar nu moralitate sau excelen a capacit ii practice. Personalitatea este un factor în crea ia artistic ; dar, o dat opera creat , autorul ei na intereseaz , afirm Croce; existen a personalit ii este condi ia intui iei creatoare, opera î i are aici geneza, i personalitatea înseamn prezen a în individ a spiritului universal; ca individ, autorul na intereseaz ; ca personalitate, el nu mai este individul, autorul ca o biografie a lui, ci spiritul universal însu i. Iat de ce Croce va dispre ui studiul biografiei arti tilor i toate implica iile lui în istoriografia pozitivist a literaturii; aplecîndu-se exclusiv asupra operei, el o izoleaz de istoria pragmatic sau empiric , dar o integreaz în istoria Spiritului, i ca atare reg se te în ea istoria, nu a faptelor, ci a str duin ei neîntrerupte a omului. Istoriografia literar pozitivist î i avea

izvoarele în opera lui Sainte-Beuve i Taine; dar urm rind explicarea operei literare prin factorii ei determinan i, biografia scriitorilor „rasa, mediul i momentul", c rora ei le apar in, aceast istoriografie acumula fapte semnificative al turi de altele, nerelevante. Croce respinge istorismul pozitivist întrucît respinge excesele lui. C utînd faptele determinante dincolo de anecdota biografic i în cuprinsul, numai, al intui iei, care este contemplare, i nu judecat sau ac iune,util sau etic , el elimin determinarea istoric restrîns , sus inînd, în locul ei, o determinare care, identificînd istoria cu spiritul, este de fapt metaistoric . Croce înl tur explica ia plat a istorismului pozitivist, dar, eliminînd determinarea istoric limitat , anuleaz cauzalitatea concret a artei; autonomia artei înseamn pentru el nu numai lipsa finalit ii — utilitare sau etice — dar i lipsa cauzalit ii extrinsece. Critica estetic i cea formalist se reclam de la Croce, iar istoriografia literar marxist respinge consecin ele extreme ale pozi iei lui antipozitiviste. 23 24 BENEDETTO CROCE (1866—1952) BENEDETTO CROCE (1866—1952) 25 Dar în succesiunea operelor lui Croce, de estetic i de „filozofie a spiritului", aceste consecin e sînt corectate, i procesul de istoricizare a poeziei este vizibil în gîndirea sa. Procesul de adîncire a concep iei estetice se desf oar , la Croce, în cuprinsul procesului de adîncire a concep iei sale ontologice despre „filozofia spiritului". Privind datele de apari ie a operelor lui Croce, constat m c problemele artei sînt reluate paralel cu elaborarea sistemului schi at în primele pagini ale Esteticii. Croce public , în 1909, a doua oper care define te „Filozofia spiritului" i anume Logica come scienza del concetto puro (Logica privit ca tiin a conceptului pur), dar înc din 1904—1905, într-o comunicare la

Academia Pontanian , el schi ase primele contururi ale acestei opere (Lineamenti di una Logica come scienza del concetto puro). 3. în concep ia lumii ca spirit i a realului ca ra ional, Croce se dovedea a fi un continuator al lui Hegel i considera gîndirea acestuia drept un antidot fa de întreaga filozofie contemporan : atît fa de curentele mistice, nesincere, cît i fa de pozitivismul anistoric, în istorismul dialectic al lui Hegel, Croce g sea afirmat demnitatea omului i deci demnitatea gîndirii81. Ca i pentru Hegel, realitatea este pentru Croce ra ional : ea este „întotdeauna adev r... în elepciune i bun tate moral ", astfel c ilogicul, la fel cu urîtul sau r ul, nu sînt fapte ci „absen " a faptelor,non-existen 2-2. în filozofia lui Hegel, Croce g sea nucleul imanentist i istorismul ca principiu al propriei sale gîndiri. „Universalul" este pentru Croce „Spiritul" sau „Realitatea", întrucît aceasta este „într-adev r real ca unitate de gîndire i voin "; „Universalul" este „Via a" surprins In aceea i unitate, de gîndire i voin , i tot el este în fine „Libertatea", deoarece realitatea este „dezvoltare perpetu , crea ie, progres"23. Ca i Estetica, Logica este o oper polemic ; Estetica ar ta func ia i valoarea intui iei, a adar a individualului; Logica dezvolt aceast tez , împotriva filozofiei „abstracte i antiistorice"24. Ea sus ine dem21 B. CROCE, Cit che e vico e cib che e morto della filosofia di Hegel, tn Saggio sullo Hegel sequito da altri scritti di storia della filosofia, Bari, Laterza, ed. a IV-a, 1948, p. 48 "• Ibid, p. 41. " B. CROCE, Filosofia della practica; economia ed etica, ed. a Vila, Bari, Laterza, 1957, p. 304. " B. CROCE, Logica come scienza del concetto puro, Bari, Laterza, 1967, p. IX. nitatea egal a individualului i a generalului; este tributar unei concep ii metafizice acela, spune Croce, care consider c „gîndirea totalit ii sau a unit ii" ar fi superioar gîndirii despre lucrurile

particulare, împotriva oric rei afirm ri a transcendentului, pe linia gîndirii laice, Croce denun a eroarea „formelor schematice", ale filozofiei „abstracte i antiistorice", ar tînd valoarea individualului concret, intui ia creatoare de art fiind cunoa terea i organizarea acestuia. i tocmai urm rind prezen a individualului în real, Croce a az istoria în planul artei, f r a le identifica; istoria apare drept o cunoa tere de grani , întrucît, în intui ia de la care porne te, gîndirea introduce „subiectivitatea legitim ", a adar obiectivitatea, i predicatul, trans-formînd intui ia în judecat individual , transform poezia în istorie25; judecat individual , istoria este „sintez ... de reprezentare i concept"2', cuprinzînd elementul intuitiv i cel logic. O a treia cunoa tere, în acela i plan al individualului, este filozofia pe care Croce o identific la rîndul ei cu istoria. Raportul art -istorie, pe care Croce îl studiase pentru prima oar în 1893, sub titlul: La storia considerata sotto ii concetto generale dell'arte (Istoria privit în conceptul general al artei), justific deci stabilirea raportului art istorie-filozofie, însem-nînd laolalt cunoa terea în planul individualului i al concretului. Cu aceasta, Croce d dea o clasificare nou a tiin elor i restituia nu numai artei, dar i istoriei i filozofiei, autenticitatea pe care ele o pierdeau atunci cînd erau folosite în planul judec ilor universale. Croce refuza tiin elor naturii caracterul de tiin , socotind c sînt arbitrare conceptele universale cu care acestea opereaz , i privea drept noumen-i atomul, eterul, energia; în consecin privea „legile naturii" drept „construc ii arbitrare", legi care „în fiecare clip sînt c lcate"2', în timp ce legile filozofice, fundate pe judec i individuale, sînt „în fiecare clip observate". „Natura, spune Croce,... este... schimb toare i divers ... Realitatea este transformare perpetu , evolu ie i devenire. Prin urmare nici nu putem s ajungem la legi ale naturii care s fie legi de neînfrînt i f r excep ie." Pentru ca natura s fie cunoscut , ea trebuie abordat a adar potrivit caracterului ei: pentru a nu fi falsificat sau redus la scheme, la legi universale, ea trebuie s fie,

ca i spiritul, obiect al cunoa terii istorice; în ultim in" Ibid. p. 167. " Ibid. p. 175. " Ibid. p. 201. 26 BENEDETTO CROCE (1866—1952) stan , convertind natura în spirit, Croce ne aminte te pe Vico pentru care numai lumea spiritului fiind cognoscibil , pentru c este lumea omului, ea singur este obiectul filozofiei lui. Extinzînd asupra naturii „caracterul istoricit ii", Croce va ajunge în ultimele sale concluzii la un idealism umanist absolut, lumea fiind redus la spirit, natura fiind convertit în spirit i abordat prin cunoa terea lui, cunoa terea istoric 28. Separînd cele dou planuri i anume planul intui ie-art , care include istoria i filozofia, fiind planul concretului individual — de planul ra iunii i al logicii, Croce respingea tiin ele care stabilesc legi generale, i le opunea de fiecare dat tiin ele pe care le-am numi tiin e ale individualului; condamna în concluzie „filozofia istoriei", considerînd, în mod gre it, c aceasta ar fi o construc ie arbitrar a min ii noastre, lipsit de temelia documentelor29 sau a faptelor individuale. Gîndirea lui Croce participa cu aceasta la filozofia antipozi-tivist , care, prin Poincare, Boutroux i Bergson, nega validitatea sau adev rul obiectiv al legilor naturii formulate de om; dar, refuzînd astfel tiin elor naturii eficacitatea cognitiv , Croce o atribuia în schimb, integral, tiin elor spiritului — estetica, istoria i filozofia — f r a se opri vreodat în agnosticism sau scepticism. In ultim instan , dac poezia este cunoa tere, adic st pînire a individualului, filozofia, dup istorie i identic cu ea, este tot cunoa tere a individualului i prin aceasta capabil de cunoa terea adev rului; iar aceast raportare a filozofiei la individual permite i mai ales oblig la situarea ei în planul istoriei. îndreptat împotriva schemelor ra ionaliste i abstracte care constituiau tiin ele naturii, negînd prin urmare validitatea legilor lor, contribuind cu aceasta la agravarea crizei ce atingea simultan i fizica i filozofia, Croce

sus inea c adev rul rezid numai în individual i, evitînd primejdia agnosticismului, restabilea încrederea în cunoa terea uman , fie ea art , istorie sau filozofie. Reîntoarcerea la individual era pentru Croce semnul modestiei mîndre a spiritului c ut tor; c ci schemele sau conceptele universale îi ap reau drept fic iuni comode menite a imobiliza spiritul, în timp ce lumea privit sub specia individualului înseamn " Despre aceasta, Croce vorbe te In Storicit della natura (1940); cf. i ADRIANO BAUSOLA, Filosofia estorianel pensiero crociano, Milano, Vita e pen-siero 1965, p. 63. " B. CROCE, Logica come scienza del concetto puro, ed. cit., p. 251. BENEDETTO CROCE (1866—1952) pentru el o neîntrerupt aten ie îndreptat asupra faptelor individuale. Afirmînd a a-numitul, „mister" al existen ei, filozoful se sustrage de fapt realit ii, o ignoreaz înainte de a încerca s-o cucereasc ; adev rata filozofie îns , continuu solicitat de individual, este neîncetat punere i rezolvare de probleme, a adar c utare de-a lungul unei infinite „sc ri a erorilor", care sînt îns „erori stimulante"30. Istoria filozofiei nu este îns , pentru Croce, istoria progreselor ei, dup cum nici istoria artei nu constituie progresul acesteia; în m sura în care cunoa te individualul i constituie expresia lui, intui ia, deci arta, este tot ea îns i în toate etapele omenirii; la fel, filozofia, în m sura în care este gîndire asupra individualului, este de la început filozofie i, ca atare, nesusceptibil de progres. Ca i arta i morala, ea progreseaz îns pentru c „realitatea este desf urare"31 i ca atare ea solicit constant cunoa terea; i chiar dac fiecare problem nou , sau fiecare nou filozofie, cuprinde erori, ea este mai adev rat decît o filozofie anterioar , întrucît este r spuns la întreb ri pe care aceasta nu le-a cunoscut32. „Eroarea stimulant " înseamn prezen a stimulant a individualului care nu îng duie niciodat proclamarea adev rului închis sau definitiv. Aceast rezerv fa de „absolut", ca

termen final al oric rui proces, nu înseamn îns negarea „absolutului" sau a perfectului i totalului par ial atinse în fiecare moment al unui proces în curs, fie el cunoa terea, fie crea ia. în acest sens, negarea „absolutului" nu implic la Croce o pozi ie relativist : dup cum fiecare sistem filozofic atinge un adev r care, în cuprinsul lui, este absolut, sau fiecare oper , întrucît este intui ie-expresie, este art , i ca atare perfect , tot astfel fiecare adev r atins este absolut i ca atare etern în valoarea lui, deci rezistent fa de cursul timpului33. în acest sens,fiecare adev r cucerit, fiind absolut i valabil în eternitate, istoria nu-l dezminte, pentru c istoria nu distruge ceea ce face, i nimic nu se pierde din ceea ce omul a atins34. Teza lui Croce este opus tezei materialist-dialectice pentru care fiecare adev r par ial este relativ. Pornind de aici, Croce va sus ine — din nou în contradic ie cu teza 27 " Ibid., p. 277. 11 Ibid., p. 288. 11 Cu privire la „progresul In filozofie", cf. ADRIANO BAUSOLA, Filosofia e storia nel pensiero crociano, ed. cit., pp. 51—52; pentru Croce „fiecare filozofie Înfrunt i rezolv definitiv anumite probleme" (p. 52, nota 43). 83 Cf. ADRIANO BAUSOLA, op. cit., p. 124 " Cf. Ibid., p. 228. BENEDETTO CROCE (1866—1952) 29 28 BENEDETTO CROCE (1866—1952) materialist — c nu exist o „istorie", adic o dezvoltare progresiv a artei, i c no iunea de „istorie a artei" este, ca atare, o contradic ie în termeni; „istoria" literaturii se reduce pentru Croce la succesiunea operelor de frunte, considerate, fiecare în parte, ca monade autosuficiente i care nu trebuie s fie raportate, pentru o compara ie de valoare, nici la ceea ce le preced i nici la ceea ce le urmeaz .

în cele trei moduri ale spiritului, în func ia lui cognitiv — arta, istoria, filozofia — ,Croce reg se te caracterul de permanent schimbare sau „dezvoltare" (svolgimento) a realit ii; conceptele în care se constituie viziunea sa despre lume sau existen sînt mi carea neîntrerupt i infinitatea individualului, eroarea i imperfec iunea care devin doar o clip adev r i perfec iune, în opozi ie cu nemi carea i perfec iunea, concepte ale viziunii statice sub specia universalului. Arta ca intui ie-expresie este inclus în aceast viziune problematic i infinit stimulatoare a realului; c ci ea pune în lumin individualul, îl ofer cunoa terii noastre posesive, i ea este, ca atare, pentru Croce, înaintea filozofiei, aceea care identific realul în individual. Croce respinge cu aceasta o întreag tradi ie filozofic , care porne te de la elea i, i cu Parmenide, îl combate pe Heraclit. Tipologic, Croce vede în imobilismul eleatic drumul deschis spre cunoa terea ca sistem închis i definitiv, dup cum, dimpotriv , mi carea heraclitean implic o gîndire deschis , mereu perfectibil ; el respinge a adar ierarhia valoric a oric rei metafizici pentru care imobilul, deci eternul sînt singurele reale, iar „realitatea în devenire ar fi un dublet inutil..." care nu ar merita s fie cercetat36. împotriva acestei concep ii, a filozofiei ca cercetare a eternului, se afirm cu Croce istorismul absolut. Gîndirea sa se a az , tipologic, al turi de aceea a nominali tilor, con-siderînd, ca i ace tia, c orice concept este doar un nume, un flatus vocis, construit în afara faptelor individuale i ca atare ignorînd realitatea lor; Croce nu refuz realului categoriile universale, dar le a az în istorie, le deduce din considerarea acesteia. Pornind de la problemele artei, problema epistemologic implic , la Croce, o concep ie despre natura existen ei, în perpetu mi care i schimbare, i o concep ie despre func ia activ a spiritului c ut tor; ea implic , în planul practicii, o concep ie corespunz toare, pe linia lui Heraclit i nu a lui Parmenide. Idealismul, filozofie a realului ca idee, este la Croce corolarul mai

mult decît premisa gîndirii sale; Croce nu mai porne te, în ultim instan , de la ontologie — ce este existen a? — ci de la etic — ce este omul, fiin gînditoare? ; el este totul, el determin natura realit ii; aceasta este deci voin i ac iune, pentru c este gîndire adic este umanitate: „gîndirea nu este adaos extrinsec, ci categorie intrinsec i constitutiv a Realului. Realitatea este ac iune pentru c este gîndire, i este gîndire pentru c este ac iune"36. Cunoa terea, considerat drept cunoa tere a individualului, implic o finalitate activ : ,,orice cunoa tere este îndreptat spre ac iune"37; ca atare cunoa terea istoric sau perceptiv 38, cunoa terea individual preced ac iunea, filozofia ea îns i condi ioneaz cunoa terea istoric , iar arta condi ioneaz filozofia. Gîndirea se identific cu filozofia, este filozofare, este implicit activitate i ca atare neîntrerupt surs de bucurie.Idealismul are la Croce aceast concluzie de ordin umanist: identificînd gîndirea cu realul, aceasta î i justific utilitatea, mai mult, necesitatea, i nu poate fi pentru om decît consolatoare. în m sura în care exist , filozofia, adic gîndirea, este reconfortant pentru c este activitate sau crea ie. Ajungînd la aceast ultim defini ie a func iei gîndirii, totodat apologie a ei, Croce acorda practicii o valoare nu inferioar teoriei, utilul i binele fiind, în planul ei, modalit i la rîndul lor definitorii ale omului. Filosof ia dellapralica, economica ed etica (Filozof ia practicii, a formei economice i a celei etice), al treilea volum în expunerea „Filozofiei spiritului", este publicat în 1909, tezele lui ap rînd formulate, cu doi ani înainte, într-o comunicare la Academia Pontanian : Riduzione della filosof ia del diritto alia filosofia dell'economia (Reducerea filozofiei dreptului la filozofia economiei); dar ele se impuseser gînditoru-lui, înc de la primele sale lecturi marxiste, i ap reau schi ate în opera, cu aproape un deceniu anterioar (1897 —1900), despre Materialismul istoric i economia marxist (Materialismo slorico ed economia mar-xistica). în 1896, pentru prima oar , în mica scriere intitulat Sulla forma

scientifica del materialismo storico (Asupra formei tiin ifice a materialismului istoric), Croce ar tase aportul marxismului la filozofie, observînd c acesta afirma „dependen a tuturorp r ilor vie ii între ele" 8 " B. CROCE, Logica come scienza del concetto puro, ed. cit., p. " Ibid., p. 197. '• Ibid., p. 291. 291. " Cf. !hid. p. 174. 30 BENEDETTO CROCE (1866—1952) i mai ales „na terea lor din substratul economic". Croce, devenitatent la factorul economic în istorie, avea s -l integreze în „filozofia spiritului", unde, în planul practicii, îi atribuia autonomia i necesitatea în raport cu eticul. Din contactul s u cu marxismul, Croce p stra a adar o tez fundamental despre legitimitatea utilului sau economicului, împotriva oric rei gîndiri care ar fi negat sau ar fi dispre uit existen a acestuia. Dar Croce nu prive te economicul în dinamica social i în efectele lui asupra acesteia ; recunoscînd locul economicului, îl legitimeaz i, separîndu-l de etic, îi îng duie s fie pe deplin el însu i; ceea ce este pur economic nu poate fi imoral, dup cum, ceea ce este pur artistic nu este anti-,ci doar prera ional; autonomia economicului fa de etic — pe care nu-l implic — nu-i îng duie lui Croce nici o considerare sociologic sau istoric a economicului; mai mult decît oricînd, simetriile riguroase ale sistemului falsific conceptele lui componente. Dup intui ie i intelect (sau judecat ), fapte ale spiritului sau manifest ri de activitate care apar in planului teoriei, Croce descoperea planul practicii sau al actului de voli iune, utilitar sau etic 39. Planul cunoa terii preced i totodat impune planul voin ei, deoarece formele spiritului, distincte una de alta, nu sînt separate, ci se implic : „omul cognitiv" este în acela i timp volitiv, i existen a explicit a spiritului în una din formele lui înseamn existen a implicit sau concomitent în ela celorlalte forme40. Cu

aceasta,Croce aducea o precizare fecund pentru în elegerea artei, i o vom reg si repetat afirmat în principalele scrieri care, reluînd tezele Esteticii,delimiteaz concep ia ei fa de estetism. în acela i timp, definirea formelor spiritului în implicarea lor necesar , a practicului implicat de teoretic, a teoreticului care cere practicul, duce la o nou afirmare a ac iunii ca mod prin excelen al spiritului uman: într-adev r, dac ceea ce este cunoscut exist , i nu putem s vrem existen a a ceea ce exist "41, înseamn c „voin a este voin a necunoscutului", c ea este de fiecare dat ac iune creatoare a spiritului; ca i coinciden a sau simultaneitatea, în planul teoriei, a intui iei cu expresia, exist coinciden a dintre voin i ac iune care nu pot exista una f r cealalt 42. In fine, actul volitiv este necesar în raport cu trecutul, întru" B. CROCE, Filosofia della pratica; economica ed etica, edi ia a Vil-a, Bari, Laterza, 1957, p. 21. 10 Ibid., p. 23. " Ibid., pp. 49-50. 41 Ibid., p. "4. BENEDETTO CROCE (1866—1952) cît se produce „într-o situa ie determinat ", în cuprinsul unui dat istoric produs, deci ineliminabil i ca atare necesar, dar el este în acela i timp liber, în raport cu viitorul, întrucît „produce ceva diferit adic ceva nou", i este, prin urmare, „ini iativ , crea ie, act de libertate"43. In aceast concep ie a unei realit i care se face neîncetat, In care „via a, atîta timp cît dureaz , nu este altceva decît es tura continu de voli iuni, i deci de acte libere"44, r ul este „ceva negativ i ireal" , i numai binele este „pozitiv i real", astfel încît r ul „nu exist decît în binele care i se opune i îl învinge"45. într-adev r tot ceea ce exist este bine pentru c tot ceea ce este cu adev rat real în aceast realitate este un progres fa de trecut46, întrucît este act i valoarea actului de voin st în el însu i, nu în rezultatele lui. Ar tînda adar c „no iunea de progres... coincide cu no iunea de activitate", Croce punea în lumin potentele umaniste ale idealismului hegelian; omul este integrat în univers, dar ca factor

creator al acestuia; „individul este situa ia istoric a spiritului universal în fiecare clip a timpului"4', el cumuleaz în sine „habitudinile" (gli abiti) care s-au produs ca efect al situa iilor istorice, i nu este nici o „monad ", nici un „real", ci un integrator al timpului i al istoriei, i un perpetuu centru de voin , deci de ini iativ . Afirmînd, al turi de Bergson i Boutroux, criza spiritului ra ionalist i a tiin elor, Croce g se te în idealism sursele unui optimism dialectic care consolideaz caracterul umanist al gîndirii sale. Am v zut c r ul este non-existen ; c el exist numai în raport cu binele i este termen opus lui i anulat de el, pentru c „pozitivul predomin perpetuu asupra negativului i Via a triumf continuu asupra Mor ii"48. Progresul cosmic repet , în planul maxim, progresul istoric i progresul fiec rei existen e individuale, el fiind pretutindeni activitate. Idealismul ima-nentist al lui Croce exclude întîmplarea, soarta i providen a, dar, atribuind istoriei o ra ionalitate intrinsec i implicit , vede în ea o providen imanent , progresul implicit ac iunii omene ti. în aceast ra ionalitate imanent sau uman st sursa speran ei, a con31 '• Ibid., p. 120. " Ibid., p. 131. 16 Ibid., p. 137. " Ibid., p. 65. " Ibid., p. 163. "Ibid., .p. 170. •' F CU;. ; 32 BENEDETTO eKOCE (1866—1952) vingerii cu care întîmpin m mai departe via a49. Infinitatea dezvolt rii, infinitatea progresului i a perfectibilit ii omului sînt concepte de baz în idealismul lui Croce, ele cuprinzînd în sine o ontologie i o etic ; imanent, universul uman nu caut nimic în afara sa, pentru c nimic ce nu este omenesc nu-l poate consola • Dumnezeul însu i pe care omul îl caut este acela pe care îl are în sine, dup cum nu-l intereseaz nemurirea o ioas promis de religie, nemurirea lui fiind implicit în progresul cosmic la care i el particip . Cele dou planuri, al teoriei i al practicii, se presupun

într-o continu interdependen ; cunoa terea „nu este scop, ci instrument de via "50, dar, pentru a nu se pierde în aceasta din urm , ea trebuie mereu s revin la sine îns i controlîndu-se în perspectiva vie ii; i dac cunoa terea serve te vie ii, aceasta din urm serve te cunoa terii. Afirmînd aceast condi ionare în care via a este criteriul, c ci ea determin gîndirea i tot ea îi propune s se verifice, Croce conchide spunînd case dovede te, prin aceasta, implicit, c orice gîndire este, în forma ei, întotdeauna istoric determinat , astfel încît arta este cu necesitate a unui timp, iar filozofia, la rîndul ei a unui timp dat, „nu poate s rezolve decît problemele pe care Via a i le propune"51. Dar o dat stabilit con inutul existen ei, dezvoltarea i progresul — primatul vie ii, scop al cunoa terii i imbold spre continua ei verificare de sine, i, la fel, primatul istoriei, adic al concretului individual, i deci al omenescului — ,Croce va demonstra validitatea optimismului laic i din perspectiva spiritului practic, în cele dou forme ale lui, cea utilitar sau economic i cea moral sau etic . Activitatea economic urm re te scopuri individuale; cea etic sau moral , scopuri universale; dar cele dou planuri sîntjla fel de necesare, i în contingent trebuie s inser m eternul, în individual universalul, în op iunea liber , datoria52. Transferînd i în planul practicii raporturile stabilite în planul teoriei, Croce recunoa te în economic „premo-ralul" independent de moral, deosebit de el, dar îl implic în moral; acesta nu poate fi gîndit, a adar, f r a include „premoralul", adic economicul; orice ac iune moral implic un element utilitar, intereBENEDETTO CROCE (1866—1952) sul, dar „moralitatea cere ca individul s fac din interesul universal interesul s u individual"53. Raportul de dublu grad, între formele spiritului teoretic, se reg se te în planul spiritului practic, i fundamenteaz i aici optimismul: fapta economic , sau utilitar , nu este implicit moral , dar activitatea

moral , care o presupune pe cea economic , nu poate fi în contrast cu ea, astfel încît satisfac ia moral implic pl cerea, proprie celei dintîi. Binele incluzînd utilul, satisfac ia de a fi ac ionat moral implic întotdeauna pl cere. Laic, Croce î i afirm i aici opozi ia fa de concep ia religioas , în spe cre tin , care, disjungînd utilul de bine, atribuie binelui r splata suferin ei, nu a bucuriei; dac potrivit aceluia i raport de dublu grad, fericirea —sau pl cerea, sau bucuria, nu implic sau nu este virtute, virtutea îns „este întotdeauna fericire"54. Dar distan a de la economic la etic este în acela i timp distan a de la ceea ce îl prive te pe individ, deci de la mai pu in real, la ceea ce prive te universul care este realitatea cu adev rat real , „unitatea de gîndire i voin "; în economie, omul î i vrea existen a individual ; în etic, el î i afirm existen a ca universal individualizat, a adar se cuprinde pe sine în universal, ac ioneaz , prin etic, pentru universal55. în acest sens, eticul e conform Vie ii — care este Spiritul i Universalul — i o promoveaz . în m sura în care un act este moral, el particip la universal cu aceea i putere cu care particip la acesta, prin gîndire, filozoful. Ca i în cazul crea iei, al artei, nici în cazul eticului nu exist între fapte deosebiri de grad, c ci „cel mai umil act moral" este egal cu gîndirea filozofic a universalului deoarece este moral întrucît exist în universal. Cu aceasta, cele patru forme ale spiritului, intui ia i intelectul — spiritul teoretic — .economicul i eticul — spiritul practic — erau trepte sau etape de la individual la universal, eticul fiind acela care înf ptuie te integrarea acestuia în cel dintîi, i astfel face din Realitate realul adev rat. încheind expunerea celor patru forme, Croce nu pretindea c a dat un sistem definitiv i nici ultimul sistem posibil. Realitatea este un infinit, sau infinitul este îns i realitatea: gîndirea individual , deci sistemul unui filozof, nu-l cuprinde f r 33 " Ibid., p. 174. " Ibid., p. 205. " Ibid., p. 206. 11 Ibid., p. 216.

" Ibid., p. 239. " Ibid., p. 246. ss Ibid., p. 305 3 — Estetica I 34 BENEDETTO CROCE (1866—1952) rest; a a cum va spune mai tîrziu, în Contribu ia cu privire la propria sa forma ie de gînditor, Croce arat , i în ultima pagin a acestei Filozofii a practicii, c „nici un sistem filozofic nu este definitiv, pentru c Via a, ea, nu este niciodat definitiv "66; î i consider a adar propriul sistem drept un „instrument de lucru" i ca atare îl ofer celor ce ar voi s -l cunoasc . Ap rut în 1909, Filozofia practicii dezvolta premisele „Filozofiei spiritului"; dar, explicitînd unelepropo-zi ii abia schi ate în Estetic , descoperea cititorului o concep ie filozofic complet , în care estetica era doar un sector al operei, Croce dovedindu-se a fi, în primul rînd, nu un estetician, ci un gînditor total care, la fel cu Bergson, dar meigînd spre alte concluzii, construia un sistem filozofic pozitiv, în momentul cînd criza sceptic a sfîr itu-lui de secol punea sub semnul întreb rii tot ce era al omului, i ra iunea i valorile create de el. Estetica r mînea deci prima oper a lui Croce, care cuprindea in nuce sistemul, dar nu îng duia deducerea tezelor lui celor mai însemnate: i se adaug , a adar, în anii imediat urm tori, eseurile care, pornind de la tezele Logicii i Practicii, aduc preciz ri înnoitoare esteticii; ele se reduc îns , în esen , la una singur , fundamental , i ea apare enun at în titlul eseului ap rut în 1917, Caracterul de totalitate al expresiei artistice. Înainte de acesta, Breviarul de estetic (1913) definea din nou arta ca intui ie i, situînd-o în planul teoriei, sau al contempla iei o separa net de actul utilitar i de cel moral, ambele apar inînd practicii. Dar separînd arta de concept i judecat , privind-o ca intui ie, adic „form auroral a cunoa terii"67, Croce o vede în schimb „plin de sentiment i de pasiune". In considerarea artei, Croce adaug a adar

acum un criteriu de valoare, care este profunzimea; c ci arta este cu atît mai profund cu cît, mai p truns de sentiment i pasiune, „ea îmbr i eaz întregul i reflect în sine cosmosul"68. Aceast „totalitate" a artei înseamn dep ire a planului practic, transcendere a timpului i locului în universal; „sufletul cosmic" sau universalitatea distinge arta fa de planul practic, dup ce, ca „form auroral a cunoa terii", ea fusese purificat de concept; „impuritatea" artei poate proveni a adar din confuzia dintre intui ie i intelect, dar i din " Ibid., p. 405. "B. CROCE, II carattere di totalit dell'espressione artistica, In Saggi di tsietica, Bari, Laterza, 1920, p. 124. 11 Ibid., p. 123. BENEDETTO CROCE (1866—1952) confuzia dintre sentimentul totalit ii i simpla izbucnire sentimental în planul practic al confesiunii; aplicînd criteriul „totalit ii", Croce exclude din art literatura de confesiune i consider emo ia cosmic , pasiunea filozofic , deci adîncimea, drept semnul artei. F r a face vreo concesie fuziunii de planuri, Croce ad uga o dimensiune artei, profunzimea; i, continuînd a separa teoreticul de practic, atribuia acestei profunzimi, caracterului de „totalitate" sau de cosmicitate a artei, o „moralitate" intrinsec , nu moralitatea actului practic, ci aceea proprie oric rui act spiritual care este liber i creator. „Moralitatea cosmic ", inserare în ritmul spiritualit ii i confirmarea lui, eralndiferent în raport cu activitatea moral în planul practic, era numai tr ire în universal i ca atare totalitate. Cu Aesthetica in nuce, articolul scris în 1928, pentru edi ia a XlV-a a Enciclopediei britanice, Croce va coborî moralitatea în istorie, consi-derînd c cele patru forme ale spiritului se condi ioneaz comunicînd între ele. Arta nu este filozofie, nici moral , dar, ca i fiecare din celelalte trei forme ale spiritului, ea „le presupune rînd pe rînd pe toate celelalte i este presupus de toate celelalte: este

condi ionat de toate i totu i le condi ioneaz pe toate"69 „totalitatea" artei porne te acum din totalitatea formelor care preced sau urmeaz arta, i înacest sens se poate spune c aceasta nu apar ine unor „suflete goale i unor min i obtuze"60. Personalitatea, care era, în scrierile anterioare, liricitate sau tr ire total f r finalitate, este privit acum tocmai în continua ei împlinire, care se înf ptuie te în moralitate; a adar „fundamentul oric rei poezii este con tiin a'moral ". Totalitatea sau cosmicitatea artei însemna integrarea spiritului în universalul anistoric; acum îns artistul particip „la lumea gîndirii i a ac iunii", i tr ie te el însu i, prin experien proprie direct sau prin simpatie cu cel lalt, drama omeneasc în plin tatea ei61. Poetul, care în preten ia de a fi pur, a eliminat din arta sa orice umanitate, se anuleaz ca atare. Comunicarea dintre cele patru forme sau categorii ale spiritului, sau circula-ritatea lor devine astfel ideea central a gîndirii lui Croce. Dac frumosul i adev rul, utilul i binele presupun, fiecare în parte, pe celelalte, înseamn c poezia, f r a se confunda cu filozofia, cu practica 35 " B. CROCE, Aesthetica in nuce, in Filosofia, Poesia, Storia, MHano-Napoli, Ricciardi, 1952, p. 198. % •• Ibid., p. 200. •' Ibid., p. 201. 3* 36 BENEDETTO CROCE (1866—1952) sau cu moralitatea, „se hr ne te totu i din toate acestea i la rîndul ei le hr ne te"62;. F r a da nici uneia din cele patru categorii prioritatea fa de celelalte, privindu-le deci ca fiind „de aceea i demnitate"63, întrucît sînt toate necesare, Croce acord totu i moralit ii o preeminen , întrucît o consider „dintr-un anumit punct de vedere" drept „puterea unificatoare a spiritului". Moralitatea înseamn astfel cos-micitatea coborît în istorie sau umanitate, întrucît înseamn „participare" la drama omeneasc ,

pasiune a universalului"64; în acest sens scriitorul trebuie s fie un spirit moral. Cu volumul, Lapoesia, ap rut în 1936, Croce d dea ultima form gîndirii lui, integrînd prima Estetic în concep ia nou a moralit ii ca form unificatoare a spiritului. In locul antitezei poezie-nonpoezie, Croce pune antiteza poezie-literatur ; dac cea dintîi este intui ie, form auroral a cunoa terii, cealalt este form a spiritului practic ; între ele îns Croce nu mai pune opozi ia de valoare, întrucît recunoa te literaturii o func ie pozitiv , aceea de a fi „una din p r ile civiliza iei i ale educa iei"; i în elege prin civiliza ie,prezen a activ a tuturor formelor spiritului în societate, iar prin educa ie, aceea i prezen activ a lor în fiecare individ65. Împotriva separ rii i absolutiz rii formelor spiritului, a omului care este numai poet sau numai filozof, numai politician sau numai apostol, Croce consider acum necesitatea acelui „act de economie spiritual " care p streaz „echilibrul între specifica iile" fiec rei forme în parte, i face din expresia literar tocmai semnul acestui echilibru înf ptuit care este, în individ, educa ia sau cultura. Croce reafirma aici teza fundamental a Esteticii, întrucît considera poezia drept „limba matern a neamului omenesc", în timp ce literatura înseamn pentru el civiliza ie; pe urmele lui Vico, socotea c poezia este proprie epocilor de origini ale omenirii, în timp ce literatura apar ine epocilor de mare cultur cum este Rena terea66, sau rilor de mare civiliza ie cum este Fran"B. CROCE, Iniorno al mio lavoro filosofico, In Filosofia, Poesia, Storia, ed. cit., p. 10. 6 B. CROCE, Sulla teoria della distinzione e delle quattro categorie spiritual', în op. cit., p. 51. " B. CROCE, Verseggiatori del grave e del sublime, în La letteralura italiana per saggi storicamente disposti, a cura di M. Sansone, voi, II, Bari, Later» za, 1957, p, 270. •6B. CROCE, La poesia, Bari, Laterza, 1937, p. 32.

" Zbici., p. 33. BENEDETTO CROCE (1866—1952) 37 a67. Definind literatura ca nonpoezie, nu antipoezie, Croce îi atribuia func iile civilizatorii, i ca atare pre uia Logodnicii lui Manzoni, Gargantua i Pantagruel, romanele lui W. Scott sau tragediile lui Al-fieri; poezia este, a adar, în compara ie cu literatura, o apari ie rar , un apanaj al epocilor de începuturi, înlocuind în acestea civiliza ia J cultura. Literatura jiu înlocuie te marea poezie, întrucît nu este poezie, dar este un remediu în lipsa ei. Vorbind de decaden , Croce o explic prin deficien ele de ordin social i moral ale epocii respective, prin absen a marilor idealuri sau a vie ii interioare care „nu este poezie, dar cu siguran condi ie a poeziei"68. Epocile de decaden nu îng duie a adar na terea poeziei, dar implicit nu pot s jgenereze literatura a adar na terea poeziei, dar implicit nu pot s genereze literatura; c ci aceasta, ca i poezia, implic prezen a intens a spiritului, triumf al universalului; el se înf ptuie te, în literatur , ca echilibru al celor patru momente, în poezie ca predominan a celui dintîi, dar în ambele cazuri i poetul i literatul înseamn un aport de umanitate, un semn al excelen ei lui. La un moment dat, a adar, Croce, de i p streaz poeziei locul preeminent, recunoa te literaturii o demnitate echivalent , i, prin aceasta, m rturise te esen a umanist a gîndirii lui. Universalitatea poeziei, spune Croce, este o înf ptuire rar pentru c este i cunoa tere i moralitate, este cunoa terea p truns de moralitate; literatura înf ptuie te în plan istoric universalitatea, i îmbin cunoa terea cu ac iunea moral ; dar ea presupune la rîndul ei o victorie a spiritului, o reu it nu mai u oar decît aceea a poeziei. în ultim instan , Croce nu renega poezia, dar putea con» cepe progresul f r ea. Practica criticii literare l-a obligat pe Croce la o treptat atenuare a formul rilor categorice cuprinse în Estetic ; studiul Divinei Comedii i-a descoperit însemn tatea „structurii" sau a nonpoeziei, a a aziselor p r i allotrii (cuvîntul înseamn „str in", „diferit de")

cuprinse în orice oper de art ; aceast „structur " este la un moment dat „literatura" sau cultura; ea este nonpoezie, dar dialectic impus de poezie, ca atare necesar , justificat . Croce sfîr ea prin a include în aten ia sa nu numai „marea poezie", dar întreaga nonpoezie sau literatura, pentru c nu putea explica progresul omenirii numai ca înf ptuire poetic , ci ca efect al tuturor formelor spiritului. " Ibid., p. 54. •• B. CROCE, II silenzio della grande poesia, In La letteratura italiana per storicamente disposti, voi. II, ed. cit. p. 53. 38 BENEDETTO CROCE (1866—1952) Recunoscînd pozitivitatea nonpoeziei sau a literaturii. Croce m rturisea indirect c ceea ce îl preocup este progresul general al omenirii, mai mult decît poezia; Estetica r mînea astfel un punct de plecare, i ea era aproape cople it de opera complex a lui Croce, care privea acum totalitatea formelor spiritului i dinamica desf ur rii lor. Croce începuse prin a fi istoric erudit, nu înc filozof al ; istoriei; abordase apoi filozofia prin estetic ; se oprise în filozofie i, în spe , în problematica istoriei. Coborîrea în istorie, de data aceasta pentru a desprinde din ea sensurile filozofice, nu este îns nici nea teptat nici inexplicabil ; ea se datoreaz unei tradi ii italiene specifice a func iei intelectualilor, i unui moment istoric anumit, impunerea regimului fascist. Treptata filozofizare a esteticii, problemele ei devenind doar un capitol în gîndirea complex a lui Croce despre locul omului în istorie, sînt efectul constrîngerilor politice care cer neap rat un r spuns, iar acesta nu poate fi circumscris la domeniul artei, ci trebuie s poarte asupra „totalit ii" spiritului, asupra eticii i politicii, asupra filozofiei, i, desigur, dar nu mai ales, i asupra artei. Acest Croce, exponent al unei tradi ii privind rolul intelectualilor în Italia, i acest Croce politic, în sensul cel mai larg al cuvîntului, este

poate, adev ratul Croce, acela care, prin referirea la totalitatea operei lui, ne descoper în ea, al turi de gînditorul estetician i de filozoful teoretic, pe jurnalistul de mare anvergur , pe intelectualul deschis solicit rilor prezentului, în fond pe istoricul care, dup propria sa defini ie, e întotdeauna un istoric al contemporaneit ii68. 4. Croce, gînditor, nu om de ac iune, ajunge la contemporaneitate pornind de la istorie; studiul faptelor nu-l satisface i, dup cercet rile consacrate istoriei Neapolului i Siciliei, el abordeaz problema metodei în istorie. In cuprinsul „Filozofiei spiritului", istoria este, ca i estetica, cunoa tere a individualului; problematica istoriei dobînde te la Croce un loc central absorbind în ultim instan totalitatea problemelor filozofice, i In aceea i m sur gîndirea sa devine un istorism absolut. De la Istoria istoriografiei italiene in secolul al XlX-lea (Storia dellastoriografia italiana nelsecolo decimonono) (1914) pln la Istoria ca gindire i ac iune (La storia come pensiero e come a-zione) (1937), Croce î i expune concep ia despre natura istoriei, desBENEDETTO CROCE (1866—1952) 39 pre metoda i scopul istoriografiei, dar în acela i timp continu s fie el însu i istoric, publicînd, în r stimpul acelora i decenii, Storia d'Italia dai 1871 al 1915 (Istoria Italiei de la 1871 la 1915) i Storia d'Europa nel secolo decimonono (Istoria Europei în secolul al XlXlea). Antipozitivist, Croce sus ine conceptul de „istoriografie vie", corelativ conceptului de „istorie vie"; cunoa terea materialismului istoric, c ruia îi consacrase unul din primele sale studii, se dovede te fecund în combaterea istoriografiei pragmatice, de erudi ie pozitivist . In opera unor istorici contemporani lui, ca Gaetano Salvemini, Croce pre uie te aportul materialismului istoric, care a restabilit leg tura dintre istorie i experien a politic a prezentului70, impunînd istoricului s fie nu doar „profesor de istorie", ci „st pînit de pasiunea politic ", p rta la înf ptuirea istoriei; i lucrul acesta era cu atît mai necesar în Italia, unde, posedînd o cultur aproape

exclusiv literar , istoricii nu recuno teau valoarea faptelor economice. Croce va considera materialismul istoric drept „norm empiric de cercetare i interpretare istoric "71, aceea care a transformat studiul istoriei într-o „ tiin interesat ", în „sensul bun al cuvîntului", împotriva studiului pozitivist, apatic. Amintind tot ce înv ase de la Antonio Labri-ola, în lec iile de materialism istoric ale acestuia i în lungile convorbiri cu el, Croce va spune c de la el a în eles c medita ia filozofic trebuie s fie „strîns legat de istoria i de via a moral i politic actual "72. Cunoa terea marxismului s-a dovedit astfel fecund pentru gîndirea lui Croce; el a descoperit în materialismul istoric importan a economicului, dobîndind astfel „experien a istoric "73 pe care istoricii limita i la studiul faptelor politice sau militare nu o aveau. Aconsiderat la un moment dat c , publicînd volumul asupra Materialismului istoric,„A închis paranteza marxist a vie ii sale", dar marxismul a continuat s -i fie prezent, i-a îmbog it perspectiva de istoric71, l-a f cut s cear istoricului pasiunea i participarea pe care o înseamn prezen a în istoria vie a oamenilor. Acceptînd teoria marxist nu ca o filozofie general , ci ca o metod istoric fecund , în " Cf. i NINA FAQON, Croce in tradi ia intelectualilor italieni, In Analele Universit ii Bucure ti, Limbi Romanice, anul XVIII, 1969. 70 B. CROCE, Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, terza edizione riveduta, voi. II, Bari, Laterza, 1947, p. 144. 71 Ibid., p. 137. " Cit. In EUGENIO GARIN, Cronache di filosofia italiana, Bari, Laterza, 1955, p. 219, nota 27. "Cf. EUGENIO GARIN, Cronache di filosofia italiana, ed. cit., p. 222. 74 Ibid., p. 225. BENEDETTO CROCE (1866—1952)

41 40 BENEDETTO CROCE (1866—1952) care reg se te propria sa opozi ie fa de pozitivism, Croce porne te de la „conceptul istoriei vii" sau al istoriei care „se na te din problemele prezentului", considerîndu-se prin aceasta continuatorul ideal al lui De Sanctis; nu acord îns niciodat faptului economic func ia dominant , i consider spiritul „creator al propriei istorii", în totalitatea formelor sau momentelor sale, Intre care economicul este una al turi de celelalte trei. Istorismul lui Croce porne te de la Vico în m sura în care consider istoria drept crea ie a omului; în cuprinsul acestei „umaniz ri" a istoriei, consider materialismul istoric drept o „dialectic a nevoilor, adic a activit ii umane efective"75, i explic interesul lui Marx fa de Vico, amintit într-o pagin a Capitalului. Istoria confirm , pentru Croce, locul central al omului în univers: „Firele istoriei sînt In mîinile noastre"76, scrie Croce. si consider „via a moral " drept „centru de for "; iar istoriografia nu poate fi decît descrierea participant a faptelor, interpretarea interesat a lor, întrucît ea se suprapune, ca o nou crea ie, istoriei, ea îns i crea ie omeneasc , pe care o judec ; istoria este „ tiin a spiritului" i ca atare nu este tiin de repeti ie", i obiec iile lui Croce fa de teoria lui Xenopol77 pornesc de la teza fundamental a istoriei — ca cunoa tere i tiin a individualului. Istoria fiind crea ie uman , istoricul o prive te ca atare, a adar o interpreteaz i o judec : cuprinsul istoriei ns ne este str in, cum ne este natura, cuprins al tiin elor descriptive i exacte; istoricul trebuie s fie el însu i creator al istoriei, adic om prin excelen , a a cum istoricul filozofiei trebuie s fie filozof, iar istoricul i criticul literaturii trebuie s fie poet78. Orice istorie, care nu est-doar cronic sau anecdotic , este deci interven ie în actualitate, r spuns la o necesitate de „progres intelectual, estetic, economic, politic i în general

moral". Istorismul lui Croce i func ia atribuit de el istoriografiei confirm substan a umanist a gîndirii lui. Istoricitatea este îns i natura realului: întrucît spiritul „nu se opre te, i, mai mult, nu este ni" B. CROCE, Storia della sioriografia italiana nel secolo decimonono, voi. II, ed. cit., p. 126. " Ibid., p. 266. " CI. N. FACON, Benedetto Croce în cultura româneasc , în Studii italiene, VI, 1939. 78 B. CROCE, ( concetto filosofico della storia della filosofia, In II carattert della filosofia moderna, Bari, Laterza, 1941, pp. 117 — 118. ciodat totul în nici una dintre particulariz rile lui"79, fiecare din cele patru forme ale spiritului, particular , impune forma urm toare, întro neîncetat urm rire a universalului. Arta impune ceea ce este distinct de ea, anume gîndirea, dup cum gîndirea impune practica; contradic ia intern a fiec rei forme, aceea de a fi numai ea îns i, deci form particular , i de a cere, prin aceasta, distinctul ei, creeaz „perpetua cre tere" a spiritului „istorie mereu nou ". Istoriografia, care reconstituie cursul istoriei, parcurge a adar aceast necesar trecere de la o form la alta a spiritului, se insereaz în progresul continuu al spiritului, este ea îns i ca atare istorie, adic retr ire a procesului istoric pe care îl studiaz . Dar integrînd istoriografia în istorism, ca o experien a însu i procesului istoric descris, Croce o transform într-un factor ajut tor al realului; istoriografia nu mai putea fi instrument al urii pentru c , participînd la realitatea spiritului, ea nu putea fi geneiatoere de iu, tot ce este real fiind ra ional i deci morsl. Scrise între cele dou r zboaie, în mcmentul ascu irii contradic iilor care preg teau al doilea r zboi80, studiile lui Croce în domeniul istoriografiei erau xin avertisment împotriva acelor falsific ri ale istoriei care ar fi putut duce la r zboaie i deci la distrugerea popoarelor între ele. în polemica sa

contra istoriei na ionale, Croce pornea de la o situa ie îngrijor toare, anume prezen a na ionalismului, în operele de istoriografie ap rute în ultimele decenii, i nu pu ine sînt referin ele critice ale gînditorului la istoricii Germaniei wilhelmine; iar aceea i rezerv o manifest Croce fa de „extravagantele construc ii ale unor Chamberlain i Spengler81, obiec ia *• B. CROCE, II concetto de! divenire e l'hegelismo, în Saggio sullo Hegel, ed. Cit., p. 164. " Cu privire la istoriografia na ionalist i la primejdiile ei, cf. articolul lui B. CROCE, Intorno alle condizioni presenti della storiografia in Italia, ap rut In 1929 In La Critica, azi în Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, ed. cit., voi. II, pp. 168 — 171, unde glnditorul se refer îndeosebi la istoriografia rasist , la opera lui Chamberlain, observlnd c „minciunile istorice d uneaz nu numai istoriografiei, dar i vie ii morale a unui popor". Croce respinge totodat conceptul romantic despre „misiunea" istoric a unui anumit popor, „mesianismul" fiind pentru el un mit: popoarele nu au decît o singur „misiune", spune Croce, aceea pe care o are i fiecare individ în parte, „misiunea general de a tr i omene te, adic potrivit unui ideal". (B. CROCE, Histoire de l'Italie covtempo. raine 1811 — 191, în limba francez de H. Bedarida, Paris, Payot, 1929, p. 12). 11 B. CROCK, La storia come pensiero e come azione, Bari, Laterza. 1938, p. 295. 42 BENEDETTO CROCE (1866—1952) sa avînd în vedere nn numai cercetarea de „filozofie a istoriei" întreprins de ace tia, ci criteriul na ionalist-rasist care o inspir . Refu-zînd criteriul na ionalist în judecata istoriei, a adar no iunea de istorie na ional , Croce comite o eroare polemic ; a a cum, în critica istoriografiei pozitiviste, polemica împotriva unui anumit exces aducea cu sine respingerea neîntemeiat a oric rui determinism istoric-social, tot astfel respingerea îndrept it a na ionalismului îl

ducea la teza gre it prin care na ionalul este absorbit i anulat în universal. Pentru Qroce, istoria este principiul interior al realului, factor ontologic, astfel încît istoriografia nu poate avea alt menire decît de a reg si acest principiu, de a face posibil participarea la el; Judecind astfel, orice determinare a istoriei ca istorie na ional , în opozi ie cu alte istorii de acela i fel, contrazice, pentru Croce, îns i natura istoric , aceea de a fi istoria spiritului în universalitatea lui. Respingînd criteriul na ional în istoriografie, i nu numai în cea politic , punînd înaintea „filozofiei italiene" filozofia omenirii în totalitatea ei82, istorismul absolut st ruia în eroarea polemic amintit mai sus. Dac a adar studiile de erudi ie nu satisf cuser pasiunea filozofic a lui Croce decît în m sura în care, dincolo de fapte, de cronic sau anecdot , ele i-au îng duit s întrevad , în lupta pentru libertate a revolu ionarilor napolitani, prezen a idealului în real i triumful spiritului asupra oric ror constrîngeri, studiile de istorie propriu-zis , izvorînd din concep ia realului ca istorism absolut, sînt opere fundamentale în întregul operei lui Croce, m rturisiri de credin , r spunsuri la solicit rile actualit ii. Ceea ce constituie, pentru Croce, semnul vie ii morale a unui popor la un moment dat al istoriei lui este „entuziasmul moral", ca „virtute formatoare i îndrum toare de idealuri"83. Epocile de decaden sînt marcate de apatia moral determinat de lipsa acestui entuziasm care este doar spiritul universal prezent în istoria concret , în calitatea lui de spirit perpetuu creator i care se autodep e te continuu. Scriind istoria Europei sau a Italiei, Qroce va judeca a adar trecutul în func ie de acest criteriu al „entuziasmului moral" care define te tocmai participarea unui po•• B. CROCE, Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, ed. cit., voi. II, p. 218. 11 B. CROCE Vita morale italiana del Seicento, în Filosofia, Poesia, Storia, e . cit., p. 932.

BENEDETTO CROCE (1866—1952) 43 por la istorie, sau prezen a lui în progresul spiritului universal. El însu i renun ase la erudi ie pentru c aceasta nu satisf cea entuziasmul s u moral, i aderase la gîndirea lui Marx în momentul cînd, dup ce pierduse credin a religioas , descoperise în schimb, în lec iile lui Labriola, un r spuns la „nevoia (lui) urgent de a- i reface într-o form ra ional o credin privind via a i scopurile i datoriile ei"84. Istoria Italiei de la 1871 la 1915, ap rut în 1928, i Istoria Eu* ropei In secolul al XlX-lea, ap rut în 1932, ilustreaz func ia istoriei i constituie, în biografia spiritual a filozofului, trecerea lui ideal de la gîndire la ac iune, de la filozofie la politic . în Istoria Italiei, istoricul este totodat intelectualul vremii lui care, în reconstituirea trecutului apropiat al rii sale, particip la fr mîntarea de idei pe care o relateaz . Astfel, Istoria Italiei include polemica împotriva pozitivismului i denun ca efecte ale acestuia „criza credin ei i a idealului moral"; împotriva acestei crize, Groce pune în lumin rolul materialismului istoric, care, n scut din nevoile reale ale timpului, poseda „c ldura vie ii" i cuprindea în „fervoarea socialist " pe care o determina, entuziasmul moral disp rut sub „ac iunea dizolvant a pozitivismului"85. Istoria Italiei în primii ani ai Unit ii include astfel istoria propriei form ri filozofice a lui Croce, i gîndirea sa este ar tat în izvoarele ei italiene: ea se leag de „marile gînduri, (de) problemele morale, politice i religioase" ale Risor-gimentului, de la Foscolo la De Sanctis86, se opune „falsului idealism" care este ira ionalismul, i, respingînd, la Nietzsche, falsa moral a supraomului, iar la ilumini ti, lipsa istoriei, deci abstrac iunea, î i proclam propria gîndire i func ia pe care i-o atribuie lui însu i ca gînditor în contemporaneitate. Istoria Italiei precizeaz a adar func ia practic a filozofiei i istoriei, c ci, din perspectiva acestora, Croce denun falsa separa ie dintre gîndire i ac iune, care determin absen a intelectualilor de la func ia politic ,

în sensul cel mai larg al termenului, acela prin care politicul se confund , pentru Croce, cu idealul libert ii. 5. Se impune s ar t m în acest punct al expunerii noastre care a fost ac iunea practic a lui Croce în istoria contemporan a Italiei " B. CROCE, Contributo alia critica di me stesso, In Filosofia, Poesia, Storia, ed. cit., p. H45. " B. CROCE, Histoire de l'Italie contemporaine, ed. cit., p. 165. "* Ibidem, pp. 153 i 263. 44 BENEDETTO CROCE (1868—1952) i a Europei, felul în care el însu i a dat curs „entuziasmului moral" care leag gîndirea de ac iune. Ne referim cu aceasta la pozi ia lui Croce fa de fascism. Ca i în Estetic , unde sus inuse autonomia fiec rei forme a spiritului, i necontaminarea lui, Croce sus ine, înc la aceast dat , autonomia celor dou forme ale spiritului în planul practicii, deci autonomia politicului fa de etic, a adar separ ac iunea soldatului pe front de idealul lui moral. R zboiul, apoi fascismul, îi vor impune îns primele întreb ri i-l vor obliga treptat la o în elegere diferit a raportului dintre gîndire i ac iune. în momentul izbucnirii r zboiului, Croce separ limpede cele dou forme. El nu militeaz psntru încatarea neutralit ii Italiei, nu combate intrarea ei în rîndul rilor beligerante, dar refuz s se al ture valului de na ionalism care p trunde între intelectuali; publicînd în plin r zboi cartea dedicat celui mai mare scriitor german, lui Goethe, el este privit cu suspiciune, dar î i afirm inten ionat dispre ul fa de patima politic în stare s deformeze adev rul : admite c exist „datoria fa de patrie", dar pune mai presus de ea „datoria fa de adev r". Iar lui Karl Vossler îi scrie, în acela i sens, c a considerat drept „o datorie de con tiin s nu falsifice niciodat tiin a i istoria pentru o presupus datorie patriotic "87. Resemnarea i supunerea în fa a r zboiului, le

recomanda în planul practic, nu în cel teoretic, i nu accepta s tr deze adev rul în numele unui imperativ politic; sperînd c lumea va cunoa te din nou „fraternitatea tiin ific ", necesar adev rului, Croce justifica aparenta contradic ie în atitudinea sa fa de r zboi. Evolu ia st rilor Europei dup r zboi îl pune în fa a unor situa ii mai complexe, în care separarea gîndirii de ac iune nu mai este posibil ; experien a fascismului îl va aduce treptat la subsumarea politicului în etic i la considerarea moralit ii ca form sup3rioar , integratoare fa de celelalte. Aceast ultim dezvoltare a gîndirii lui Croce coincide cu desp r irea ideologic mergînd pîn la opozi ia net fa de Gentile, colaborator al s u din primii ani de apari ie a „Criticii". „Actualismul" lui Gentile a reprezentat o direc ie vitalist în gîndirea italian , i ca atare s-a f cut ecoul indirect al curentelor ira ionaliste. Ca istoric al filozofiei italiene , Gentile a dat, la începutul operei sale, studii pre ioase asupra Rena terii, în care umanismul era considerat în substan a lui progresist , filozofie 87 Carteggio Croce-Vossler, scrisoarea din 22 iulie 1919, Bari, Laterza, 1951, p. 205. BENEDETTO CKOCB (1866—1952) a omului „emul al lui Dumnezeu" ; în dezvoltarea gîndirii sale ca sistem, Gentile va porni de la acest element, nucleu al unei în elegeri pozitive a ac iunii,criteriu al umanit ii sau al „demnit ii omului", pentru a ajunge îns la o pream rire a ac iunii în sine; „actualismul" gentilian a putut a adar s sus in „activismul" politic, în anii regimului mussolinian, cu toate consecin ele Ini în planul imediat al luptei împotriva adversarilor de idei. Desp r indu-se de Gentile, cu pu in timp înainte de izbucnirea primului r zboi, Croce se ar ta avertizat tocmai fa de concluziile vitaliste i implicit ira ionaliste ale acestei filozofii; iar func ia tot mai hot rîtoare, în planul practicii, a momentului etic, fa de momentul utilitar, pîn la considerarea eticului drept form superioai , integratoare a celorlalte trei, dovede te orientarea gîndirii lui Croce spre „autoafirmarea moral a

personalit ii" fa de for ele ira ionale care i se opun88. In 1920—1921, anii de cre tere a mi c rii muncitore ti, Croce, aflat în guvern, ca ministru al instruc iunii, reprezint aici programul democra iei liberale. In momentul venirii la putere a lui Musso-lini, în toamna anului 1922, nu vede înc primejdia ascuns în ac iunea de violen a grupurilor de oc fasciste; le socote te un fenomen trec tor, i recomand „a teptarea": a a-nrmitul attesiimo (de la attesa „a teptare") ignora r d cinile sociale ale noii guvern ri i considera c se va reveni firesc la guvernarea democratic anterioai ; în acest sens îi scrie lui Karl Vossler, la 27 mai 1925, c nu reu e te s se împace „cu cele ce se întîmpl în Italia i în alte p r i. Dar o s treac ." într-o not , ad ugat la edi ia din 1950 a autobiografiei sale spirituale, amintitul Contributo alia critica di me stesso, Croce va recunoa te îns c s-a în elat socotind fascismul „drept un simplu episod postbelic"89. Foarte curînd, el î i d seema în adev r c fascismul se opune conceptului de libertate; în Parltment, ac iunea lui ca reprezentant al opozi iei liberale nu coincide cu aceea a epozi iei perfidelor proletariatului, a sociali tilor condu i de Turati, a comuni tilor condu i de Antonio Gramsci; dar ea este nu mai pu in o opozi ie din ce în ce mai categoric , de i, în ultim instan , limitat , pe m sur ce, între 1922 i 1925, scopurile dictatoriale ale regimului devin tot mai clare. In La Critica, articole i note semnate de Croce indic pre45 M C » B.' inOcUcMutoaUa critica di me stesso, în Filosofia, Poesia, Storia. ed. olt., p. 1172. 46 BENEDETTO CROCE (1866—1952) zen a sa activ în mi carea de idei i fapte a acelor ani. „La ce serve te cultura istoric ?" se întreab Croce la un moment dat; ea serve te, r spunde el, „spre a în elege prezentul", pentru c orice istorie adev rat este „istorie contemporan ", sau, mai precis, pentru c , „prezentul este condi ia spre a în elege trecutul"90.

Dac , în cazul fascismului, intelectualul Croce a r spuns solicit rii prezentului ar tîndu-se treptat preocupat, apoi iro-nic-indignat de noul regim, el nu a tiut s vad cauzalitatea lui, nu specific italian , i ca atare nu a conceput în nici un fel calea lichid rii lui. într-un interviu acordat la 27 octombrie 1923, la un an dup instaurarea guvernului lui Mussolini, Croce nu în elegea înc toat primejdia. Intelectual format în ideile liberalismului burghez, el nu poate s nu constate c actele de violen ale grupurilor de oc fasciste erau în contradic ie cu ideea de libertate, cucerire a democra iei, dar accepta înc lcarea ei în schimbul ordinii sociale pe care o promitea; i chiar la începutul anului urm tor, în februarie 1924, Croce declara, cu referire la puternica mi care a proletariatului italian, c instaurarea noului regim constituise „o terapie binef c toare" împotriva amenin rilor ei91. în luna iulie a aceluia i an îns se produce atentatul contra deputatului socialist Matteotti, i r spunderea direct a lui Mussolini în aceast fapt este cunoscut tuturor; Croce împ rt e te atunci indignarea general , vorbe te de „revolta con tiin ei publice în fa a unei crime oribile", i opozi ia lui se consolideaz pe m sur ce propria sa gîndire dobînde te o structur esen ial nou . Pu in înainte de atentatul împotriva lui Matteotti, în mai 1924, Croce indica leg tura dintre fascism i futurism, considerînd c „originea ideal " a celui dintîi se reg se te în cel lalt; i, caracterizînd ambele direc ii, observ principala lor asem nare: aceea de a coborî cu hot rîre în arena luptei politice, de a- i impune propriul mod de a vedea i de „a astupa gura celor care au o alt p rere". Ironic, Croce declar c aversiunea sa fa de futurism nu implic aversiunea fa de fascism92, dar se dezminte atunci cînd întreprinde apologia libert ii, cuvîntul care înc lze te cel mai mult i d inimii omene ti cea mai mare blînde e93. La 1 mai 1925, Croce lanseaz Manifestul intelectua•• B. CROCE, Fatti politici e interpretazioni storiche, In La Critica, rubrica Postille, 20 mai 1924, p. 189.

" Cf. ADRIANO BAUSOLA, Etica e politica nelpensiero di Benedetto Croce, Milano, Vita e pensiero, 1966, p. 83. " B. CROCE, Fatti politici e interpretazioni storiche, art. cit., p. 191. "B. CROCE, Politica „in nuce", In La Critica, 20 mai 1924, p. 135. BENEDETTO CROCE (1866—1952) 47 Iilor antifasci ti în cere, înc icird i p sticîc c'iti'Ec ia cMr.tu gîrdir i ac iune, stabile te o distinc ie, greu de admis, între intelectualiicet eniai Italiei, i intelectualii-oameni care sluj esc arta i tiin a; el admite ca, în prima lor calitate, intelectualii s se înscrie în partidul fascist pe care „s -l slujeasc cu fidelitate", dar le cere ca în cealalt calitate a lor s îndeplineasc o singur datorie, aceea ca, prin cerce tarea i critica lor, prin crearea artei, „s -i înal e în aceea i m sur pe to i oamenii i toate partidele într-o sfer spiritual mai înalt ". In numele apolitismului, Croce comb tea în acest moment contaminarea dintre politic i literatur sau politic i tiin 94, pentru c î i d dea seama c acest politic — fascismul — nu confirma mersul înainte al istoriei; recomanda „a teptarea" tocmai pentru c acest „politic" era negativ, i ca atare îl putea socoti nonreal, dup cum în planul teoriei eroarea este nonexisten . Dar pe m sur ce „eroarea" i „r ul" avean s se repete, aceast concep ie a realului ca mi care exclusiv progresiv nu putea totu i s evite explicarea acestei acumul ri în ea a non-existen ei. Dup 1926, anul în care guvernul lui Mussolini înl tur partidele opozi iei i desfiin eaz Parlamentul, instaurînd dictatura, Croce, retras din via a public , va denun a fascismul folosind vehemen a ironiei i uneori aceea a sarcasmului, singurele arme critice care-i sînt îng duite; r spunzînd solicit rilor prezentului, articolele publicate în La Critica, apoi, în 1932, volumul despre Istoria Europei în secolul al XlX-lea proclam valoarea suprem a libert ii ca lege a realului; fascismul, care l-a obligat s - i p r seasc turnul de filde 96, l-a obligat la o precizare a raportului dintre cele dou forme ale

spiritului în planul practicii, dup cum, în aceia i ani, Aesthetica in nuce aducea preciz ri fundamentale privind raportul dintre art i cunoa tere, dintre art i moral . Ca i poe ii ermetici, care refuz realitatea pentru c dispre uiesc înf i area ei în fascism, Croce, r spunzînd solicit rilor pe care regimul le adresa intelectualilor, se sustrage obliga iei de a colabora, declarînd c filozoful adev rat este cel care contempl , nu cel care ac ioneaz , întrucît contemplarea este la el o „inserare în realitate" prin •* B. CROCE, 11 manifesto degli intellettuali tiaiiani antifasci ti, In Filosofia, Poesia, Storia, ed. cit., p. 1057. •• Cf. ADRIANO BAUSOLA, Filosofia estoria nel pensiero crociano, ed. cit., p. 215, nota 44. 48 BENEDETTO CROCE (1866—1952) gîndire. O Not , intitulat Adev r istoric i ideal practic, ap rat în 1929, se ridic hot rît împotriva cuvintelor de ordine pe care guvernul le adresa intelectualilor, cerîndu-le „s slujeasc statul". Croce le denun drept „sofisme grosolane" declarînd c gîndirea nu se poate supune altor necesit i decît aceleia a adev rului, care-i este intrinsec 96. La sfîr itul perioadei fasciste, amintindu- i c în anii cei mai grei, prieteni i discipoli care se întîlneau în casa lui formau un grup compact, i La Critica era pentru fiecare dintre ei, la aceste colocvii, un semn ae recunoa tere i de în elegere, Croce putea spune, pe bun dreptate, c , beneficiind de o situa ie deosebit , putîndu- i îng dui libert i interzise altora, a reu it ca „cesa ce era mai bun în cultura italian s se p streze necontaminat de fascism"97. In 1932, în introducerea la Istoria Europei în secolul al XlX-lea, liberalismul, program al unui partid politic, întruchipeaz , pentru el, idealul libert ii, iar acesta este privit drept o „religie", în m sura în care, l sînd la o parte elementul mitologic, libertatea înseamn , ca

orice religie, „o concep ie despre realitate i o etic conform ei"98. In r spunsul la un chestionar difuzat de periodicul liberal american New Republic, în 1936, Croce declar c libertatea înseamn „demnitate uman i civiliza ie", iar suprimarea ei îl înjose te pe om99; în fine, în eseul despre Istoria ca istorie a libert ii (La storia come storia della libert ), scris în 1937, el sus ine ideea acum fundamental pentru gîndirea sa, anume valoarea istoriei numai în raportul ei cu istoria contemporan , a adar func ia practic a istoriei: „Nevoia practic , aflat la baza oric rei judec i istorice, confer oric rei istorii caracterul de «istorie contemporan » ..."10°. în dou direc ii se exercit la aceast dat polemica lui Croce i ea porne te din clarificarea propriei sale gîndiri. Urmînd o prim direc ie, privind raportul dintre gîndire i practic , Croce respinge so" B. CROCE, Verit storica e ideale pratico, in Storia della sloriografia italiana, voi. II, ed. cit., pp. 270-271. " B. CROCE, Contributo alia critica di me stesso, adaos din 1950, In Filoso-fia, Poesia, Storia, ed. cit., p. H73. " B. CROCE, Introdazione alia Storia d'Europa nel secole XIX, in Filoso-fia, Poesia, Storia, ed. cit., p. 970. " B. CROCE, Risposta a un questionario della New Republic, tn Filosofia, Poesia, Storia, ed. cit., p. 1061. "" B. CROCE, La storia corne storia della libert , în Filosofia, Poesia, Storia, ed. cit., p. 489. BENEDETTO CROCE (1866—1952) 49 licit rile regimului de a face din filozofie o disciplin activ i p streaz întreag demnitatea gînditorului necontaminat de interese i pasiuni. Reluînd problema raportului dintre formele spiritului, Croce consider teoria distinct de practic , deci cunoa terea distinct de voin ; între ele nu exist paralelism, ci interferen , c ci cunoa terea este necesar practicii i practica este necesar cunoa terii, a-•ceast circularitate spiritual însemnînd unitatea sau

identitatea spiritului în sine însu i. Croce respinge deci identitatea dintre voin i scopurile ei, p strînd autonomia gîndirii, func ia ei de a fi „creatoare de adev r". Polemic, se ridic , la fel ca Julien Benda, contra .„clericilor tr d tori"101, refuzînd s sacrifice cunoa terea ac iunii,sau s întunece adev rul prin interesul practic, i s abat din drum „logica adev rului". In plin fascism, Croce î i îng duie s refuze orice participare la regim; într-o Not critic (Postilla) cuprins în Istoria istoriografiei italiene, el condamna pe filozoful sau istoricul care ar atribui vreun ideal guvernelor autoritare, declarînd c „adev rata tiin este generoas i uman , dar nu poate fi astfel decît dac este credincioas propriei sale religii, care este religia libert ii"102. Urmînd a doua direc ie aparent contrar primeia, polemica lui «Croce se îndreapt contra istoriografiei care, ignorînd prezentul, nu se na te din considerarea lui; sus ine a adar c , orice istorie fiind istorie contemporan , istoricul este un om activ: el mediteaz asupra situa iilor generate de istorie pentru ai ajuta pe oameni s le înfrîng i s le dep easc 1*3; tr irea în istorie este mijloc pentru corectarea prezentului, a adar istoricul este omul sau intelectualul prin excelen care face din medita ia sa un mijloc de a gr bi progresul. Medita ia asupra istoriei impune a adar lui Croce aceast preci-.zare asupra rolului îndrum tor care revine intelectualului, în spe istoricului; i în cuprinsul acestei medita ii, Croce afirm hegemonia activit ii morale asupra celorlalte forme ale spiritului. Libertatea nu mai este numai libertatea empiric , în timp, ci este, ca activitate «au spiritualitate, principiul care anim formele spiritului, care a adar determin progresul perpetuu, f r atingerea vreodat a unui "» Ibid. p. 507. 108 B. CROCE, Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, ed. cit., voi. II, p. 273. l " B. CROCE, La storia come storia della libert , în La storia come

pensiero « come azione, ed. cit., p. 509. 50 BENEDETTO CROCE (1866—X952) punct ultim, de oprire sau odihn ; iar activitatea moral este aceea care unific activitatea tuturor formelor spiritului, i nici gînditorul, nici artistul nu pot s nu p streze leg tura cu „celelalte forme ale crea iei" (del fare). Al doilea r zboi mondial a impus gîndirii lui Croce noi preciz ri care privesc din nou raportul dintre cunoa tere i ac iune, i în consecin , obliga ia intelectualului de a opta între adev r i eroare. La începutul r zboiului, în noiembrie 1939, Croce î i d dea seama de gravitatea evenimentelor ce se preg teau; sim ea cum p mîntul se cutremur i se deschide, ca o pr pastie, p mîntul „pe care am tr it, pe care tr im i pe care trebuie s tr iasc i copiii no tri", cum îi scrie lui Vossler104, iar în anii „durero i i chinuitori" care au urmat, cînd pretutindeni în jur se înmul eau ororile r zboiului i lumea se pr bu ea în ruine, el g sea în studiu lini tea necesar pentru a supravie ui105, în momentul c derii fascismului, Croce reintr în via a politic i, martor al Rezisten ei, în cei aproape doi ani care au fost cei mai durero i pentru Italia, Croce renun la orice distinc ie dintre gîndire i practic . Dac , în momentul primului r zboi, el cerea fiec rui cet ean s - i slujeasc ara indiferent dac e dreapt sau nu lupta în curs, acum el deosebe te între un r zboi just i unul nejust, numind astfel r zboiul care se ridic împotriva libert ii; declarînd, în discursul rostit la Bari, la 28 ianuarie 1944, c r zboiul Italiei al turi de Germania lui Hitler era nedrept i c aceasta îl obliga s nu doreasc victoria106, el f cea s triumfe eticul asupra politicului, i implicit cunoa terea asupra voin ei. In planul atitudinilor practice, Croce a reprezentat, în anii imediat urm tori r zboiului, liberalismul democrat; ca atare s-a declarat împotriva partidelor proletariatului i, într-o repetat polemic , a

comb tut marxismul ca filozofie i practic politic . Ultimul Croce, acela pe care îl întîlnim în volumele de studii cuprinse între 1945 i 1950, r mîne, în ciuda unor polemici sterile, care-l coboar uneori grav în fa a noastr , unul dintre cei mai interesan i gînditori ai acelor ani; pentru c gîndirea lui, care înfruntase dou r zboaie i o dictatur , se corecta treptat pentru a r spunde so" Carteggio Croce-Vossler, scrisoare din 10 noiembrie 1939, ed. cit., p. 369. "• Ibid., p. 383, scrisoare din 19 august 1941. "• Cf. ADRIANO BAUSOLA, Etica e politica nel pensiero di Benedetto Croce, ed. cit., pp. 162 — 164. BENEDETTO CHOCB (1866—1952) licit rilor etice, în fine continua s fie, într-un moment de haos i de am r ciune — al învin ilor i al înving torilor — ,o gîndire optimist despre locul omului în univers. în ciuda celor dou r zboaie care au zdruncinat orice optimism facil, progresul continu s fie, pentru Croce, legea spiritului i a istoriei, „ritmul spiritului însu i"107, spune Croce în 1947 ; iar fericirea omului const în „bucuria auster " a muncii108. La baza acestei etici a ac iunii st o concep ie dinamic a cunoa terii: nu exist pentru om mistere de nep truns, „ci doar probleme care se pun i se rezolv pe m sur ce este nevoie..."109. De aici se na te o concep ie dinamic a existen ei umane: realitatea fiind istorie, este crea ie la care fiecare om particip ; considerînd munca drept surs a bucuriei austere, Croce are în vedere tocmai aceast participare creatoare la istorie, i consider pe acela i plan pe marii cre-tori, arti ti sau gînditori, ca i pe omul cel mai umil, pentru c „fiecare cuvînt, fiecare act, fiecare gest care con ine bun tate" este un plus adus lumii, progresului ei110. în ultim concluzie, gîndirea lui Croce se reafirm ca un imanentism umanist i laic; „experien ele grandioase" pe care i le oferea istoria acestor ultime decenii îi dovedeau c lumea nu e produsul unui plan transcendent, nici efectul unei cauze determinante, ci, sie i

suficient , î i este sie i datorat ; este doar lume uman , avînd în ea „motive i ra iuni umane"111. Din nou, gîndirea lui Croce respingea orice metafizic , filozofia fiind pentru el „gîndire a universalului care este imanent în individual"112. Procla-mînd cu putere aceast imanen , Croce spune c întreaga realitate este în noi, i c în afara „acestui cerc al spiritului nu exist nimic altceva...", pentru c , el, spiritul, „este universal"113. Cu aceast în elegere a existen ei ca existen a spiritului, i deci a omului, Croce protesta contra oric rei concep ii despre adev rul sau realul transcendente lumii omului, i numai aceast lume i progresul ei îl intere51 107 B. CROCE, II progresso come stato d'animo e ii progresso come concetto filosofico, în Filosofia, Poesia, Storia, ed. cit., p. 525. "'Ibid., p. 529. io» B. CROCE, Filosofia e storiografia, Bari, Laterza, 1949, p. 43. »• Ibid., p. 169. 111 Ibid., p. 330. 111 B. CROCE, II concetto della filosofia comestoricismo assoluto, In Ilcarattere della filosofia moderna, 1941, In Filosofia, Poesia, Storia, ed. cit., p. 15. "• B. CROCE, Contro la „storia universale", In Filosofia, Poesia, Storia, ed. cit., p. 478. 4* BENEDETTO CROCE (1866—1952) 53 52 BENEDETTO CROCE (1866—1952) sau. Gîndirea lui Croce, care se constituise de-a lungul a peste cinci decenii, se corectase i se îmbog ise prin medita ia asupra unui prezent dintre cele mai umane prin contradic iile lui, i se încheia într-o viziune imanentist-umanist crescut din experien a istoric cea mai dureroas a lumii moderne. 6. Opera atît de vast a lui Croce, care a cuprins totalitatea

problemelor timpului ei, de la art la politic , a însemnat pentru Italia o experien de cultur necunoscut pîn atunci. Gîndirea, la fel de-cuprinz toare, a lui Vico nu avusese nici un ecou, în momentul apari iei ei, i bog ia ei de idei avea s se descopere tîrziu ; rupt de momentul i de locul în care ap ruse, ea a ac ionat abia la începutul secolului al XlX-lea, dar, întrucît se impunea dincolo de timpul ei,, î i v dea, prin aceasta chiar, adev rul, a adar nu provoca polemici si nici nu era contestat . Opera lui Croce prezint îns particularitatea,, pe care nu tim la cine am mai putea-o g si, de a fi o oper deschis care se reconstituie mereu pornind de la ecourile pe care le provoac i de la exigen ele mereu stimulatoare ale timpului; ca atare, soarta lui Croce în Italia ne permite s în elegem necesitatea apari iei ei î s urm rim în acela i timp con tiin a acestei necesit i la publicul care o recepteaz ; fluctua iile acestui din urm fenomen ne permit In. fine s indic m maturitatea de cultur a Italiei, receptarea ideilor lui Croce putînd li socotit , pîn la un punct, drept un test al inteligen ei istorice a unei culturi, a celei italiene în spe . în 1909, a adar la pu ini ani de la publicarea primelor sale opere, Giuseppe Prezzolini, directorul revistei La Voce, publica, în fruntea unei colec ii dedicat scriitorilor contemporani, o monografie asupra lui Croce (Giuseppe Prezzolini, Benedetto Croce, Napoli, Ricciardî 1909) i, asem nîndu-l cu Carducci, vedea în el „c l uza spiritual a italienilor de azi", cum observ Renato Serra în articolul scris cu prilejul acestei apari ii11*. Ca i poetul, gînditorul a fost într-adev r un mentor al intelectualilor, dar, dac cel dintîi i-a îndrumat în planul problemelor morale, Croce le-a fost în primul moment numai o c l uz în problemele speculative i gratuite ale filozofiei. Dup cum observ Renato Serra, Carducci era un maestru venerat, al c rui cuvînt era hot rîtor pentru op iunea moral a oric rui tîn r, i o singur prive încruntat a lui î i umplea sufletul de team i de ru ine. Croce, în schimb, era un maestru discutat, nu întotdeauna aprobat, dar ca atare

un stimulent al ideilor în anii fr mînta i care au precedat primul r zboi mondial; mai mult decît Croce însu i, au creat faima operei lui croceenii, care, scrie tot Renato Serra, cu am r ciune, i-au f cut „din filozofia i mai ales din estetica lui Croce o arm bun pentru toate r zboaiele"115. Marcînd deosebirea dintre Carducci i Croce •ca mentori ai Italiei morale i intelectuale, Serra surprindea un aspect principal la acea dat : venera ia care-l înconjura pe Carducci izvora din admira ia care se adresa poate nu atît poetului ca atare, •ci omului de prestigiu moral, adev rat tribun în momentele de violente ciocniri de idei care au marcat primele decenii ale Italiei unite; faima lui Croce era, deocamdat , numai a gînditorului i publicistului str lucit, a c rui calitate principal era, cum observ Serra, „pasiunea intelectual de a în elege i de a defini"116. în ciuda propriei sale insatisfac ii fa de simpla erudi ie, Croce era, înc din primii ani ai secolului, un exemplu de munc intelectual i de inut tiin ific , impunînd, ca atare, în publicistica literar a vremii, rigoarea informa iei bibliografice i a afirma iilor întemeiate pe texte. Acela i Serra, care ilustra, în acei ani critica literar impresionist , admir a adar în opera lui Croce „pasiunea pentru adev r", în spe pentru ,,informa iile exacte, pentru cercet rile complete, pentru preg tirea serioas i pentru cultura sincer , absolut onest , mereu curioas i perfect cert "117; prin colec ia pe care o ini iaz , „Scrittori d'Italia", în editura Laterza, lp Bari, Croce oferea istoriografiei pozitiviste un instrument de lucru fundamental, se impunea a actar aten iei contemporanilor indicîndu-le metode de lucru pe m sura cercet rilor ce- i propuneau. Dar pasiunea intelectual , oricît ar fi fost de cuprinz toare, i se pare lui Serra insuficient , i admira ia sa fa de Croce nu se apropie niciodat de venera ia pe care i-o p stra lui Carducci; ceea ce impresiona a adar la Croce, ceea ce constituia pentru primii lui cititori tr s tura sa principal , era intelectualitatea ; conversa ia cu el îl îmbog ea pe Serra numai pe aceast latur , i foarte curînd î i d seama c ceea ce îi lipsea în schimb era calitatea

uman demn de a îi un exemplu i de a suscita imita ia în cel care-l cunoa te: „Nu este, "• Ibid., p. 270. "• R. SERRA, Di G. D'Annunzio e di due giornalisti, tn op. cit., p. 391. '»• R. SERRA, Per un cataloga, In Scrilti di Renato Serra, TOI. I, ed. cit., p. 75. 114 RENATO SERRA, II Croce di Prezzolini, In Scritti di Renato Serra a cura di G. De Robertis e A. Grilli, voi. II, Firenze, Le Monnier, 1968, p. 269. 54 BENEDETTO CROCE (1865-l952) spune Serra despre Croce, destul de uman pentru ca s suscite principiul unei imita ii spirituale"118. Venera ia pe care Serra i-o p streaz a adar lui Carducci, i admira ia numai intelectual fa de Croce, sînt caracteristice pentru genera ia fr mîntat care avea s înfrunte în curînd r zboiul. i acesteia, Croce avea s -i fie curînd indiferent. Genera ia lui Serra nu g se te în opera lui Croce c l uza moral de care are nevoie, i, pe m sur ce problemele lumii contemporane devin mai actuale, adic devin problemele fiec ruia în parte, cititorul caut r spunsul în alte lecturi, i nu în aceea a operei Iu; Croce. Scriitorul, în care Renato Serra i mul i din genera ia lui v d un maestru, este Romain Rolland; pe Croce, observ Serra în 1913, publicul îl cite te i înc îl urmeaz , „dar semnele de oboseal i de îndep rtare sînt vizibile"119, iar ultimele lui opere îi apar ca i înv luite de „aerul închis de muzeu" ; pentru genera ia lui Serra, Croce p rea a fi un om sf îr it, într-atît problemele lui nu mai erau ale ei. In momentul izbucnirii r zboiului, problematica filozofic ab-. stract cuprins în c r ile lui Croce nu ofer celor ce pleac pe front nici explica ia mul umitoare a faptelor, nici îndemnul conving tor spre a se integra datoriei de lupt ce li se impunea; i Renato Serra, în Examenul de con tiin al unui literat, era necru tor în judecata sa: Croce îi ap rea „mic orat, îndep rtat, închis într-o acreal de

pedagog... care binevoie te s consoleze nelini tile noastre din înaltul filozofiei lui..."120. Atitudinea lui Serra reprezint un caz limit pentru genera ia sa ; dar acest caz limit înseamn sensibilitatea cea mai acut fa de problemele mari ale momentului; nemul umirea fa de Croce indica" exigen ele spirituale ale unei genera ii care se preg tea pentru r zboi i c reia optimismul istorist al filozofului îi ap rea superficial; pentru tîn rul fr mîntat de op iunile pe care r zboiul abia început i le impunea, filozofia lui Groce, care nu vedea în toat desf urarea spiritului decît înf ptuirea progresului, era o filozofie dep it i inoperant . R zboiul nu a f cut decît s accentueze distan a dintre genera ii, i, în anii fr mînta i care urmeaz tratatului de pace, Piero Gobetti, •» Ibid., p. 91. »• R. SERRA, Le lettere, In op. cit., p. 257. "° R. SERRA, Esame di coscienza di un letierato, In op. cit., p. 395. BENEDETTO CROCE (1868—1952) 55 unul dintre intelectualii cei mai reprezentativi, nu g se te în el un maestru; din acela i cerc cu Gobetti, al intelectualilor democra i, Natalino Sapegno, în 1924, constata deschis lucrul acesta121. Dar instaurarea regimului mussolinian i opozi ia lui Croce, în momentul cînd libert ile democratice sînt suprimate, îi readuc încrederea celor care îl credeau str in nevoilor lor. Croce devine, pentru antifascismul de izvor democratic-liberal, un îndrum tor; beneficiaz de o oarecare toleran din partea guvernului, pentru a face din revista sa o publica ie mai mult decît independent , i rubrica sa de comentarii pe marginea actualit ii — Postille — manifest opozi ia tacit a multor intelectuali, în Caietele din închisoare, Antonio Gramsci ce întemeiaz pe cunoa terea întregii opere a lui Croce, considerînd c , al turi de scrierile mari, sînt la fel de importante, pentru c sînt legate de „mi carea istoric concret ", articolele i notele publicate în La Critica; Gramsci se opre te mult în analiza sa asupra lui Croce

intelectual al timpului s u, i urm re te, în „Filozofia spiritului", gîn' direa aplicat la actualitate, mai mult decît construc ia sistematic . Analizeaz a adar cauza succesului larg de care s-a bucurat opera lui Croce, i judecata sa, diferen iat i argumentat , exprim deseori p rerea cercurilor intelectuale democratice. Pentru Gramsci, gîndirea lui Croce oferea interesul unei filozofii vii, aderente vie ii; în compara ie cu orice alt filozofie speculativ , observa el, filozofia lui Croce, deschis înnoirilor, î i justifica tocmai prin aceasta popularitatea, i Gramsci sublinia finalitatea practic-activ a acestei filozofii care nu se desf oar „de la gîndire la o alt gîndire"122; desigur aceast filozofie r mîne o filozofie „speculativ ", dar Gramsci, observînd c gîndirea lui Croce se str duie te s fie aderent vie ii, s r spund la problemele ei, consider drept o contribu ie pozitiv a filozofului „lupta sa împotriva transcenden ei i a teologiei"12?. Renato Serra constata c lectura lui Croce nu-i ofer un r spuns la fr mînt rile lui; Antonio Gramsci, care pune în lumin ceea ce este viu în aceast gîndire, indic îns i el în analiza ei critic toate implica iile idealismului, i, definind la un moment dat, cu ironie, rolul avut de Croce în 111 CI. GIORGIO LTJTI, Cronache letterarie tro Ie du« guerre, Bari, Laterza, 1966, p. 55. "• ANTONIO GRAMSCI, II materialismo storico e îo filosofia di BenedeVO Croce, Torino, Einaudi, 1948, p. 180. »« Ibid., p. 190. % 56 BENEDETTO CROCE (1866—1952) mi carea intelectual a Italiei, rol de pontif, abil în mînuirea ideilor, nu-l cru nici ca personalitate moral ; pentru lupt torul politic care era Gramsci, toleran a de care se bucura Croce din partea guvernului putea fi pe drept cuvînt suspect . Pentru Gramsci, filozofia lui Croce r mînea, cu toate eforturile acestuia, o fikzofie speculativ , i ca

atare, de i laic i imanentist , o filozofie calitativ diferit de „filozofia practicii"; ea era un sistem al turi de alte sisteme, în istoria filozofiei, i ca atare cel pu in lipsit de interej pentru genera ia celor forma i în anii r zboiului i trebuind s înfrunte acum fascismul. Genera ia urm toare, aceea care s-a maturizat în ajiii Rezisten ei, avea s fie i mai sever fa de Croce; cartea lui Michele Abbate, ap rut în 19551;V, era o analiz marxist a gîndirii lui Croce, privit mai ales în influen ele ei asupra mi c rii intelectuale i a spiritului public italian. Pentru Serra ca i pentru contemporani Croce era prezent, mai mult decît în opera sa de strict filozofie, în influen a pe care o exercita, în stilul de via pe care indirect îl sus inea. Pentru Serra, Croce era un olimpian, care ignor fr mîntarea ideilor; pentru Michele Abbate, el este un argumentator abil, un gînditor nesincer; pentru Gramsci, r mîne, de i obsedat de materialismul istoric, reluînd repetat discu ia tezelor lui, un adversar al acestuia, deci un adversar i al lui. în cele trei momente succesive pe care le-am avut în vedere, ecoul gîndirii crociene între intelectualii „genero i" ai revistei La Voce, pozi ia ei fa de marxism, în fine judecata critic întreprins asupra ei de c tre genera ia Rezisten ei, Croce apare diminuat i în ultim instan respins; pentru c cei care i se adresau cereau filozofiei lui altceva decît ceea ce ea î i propunea s fie. Nefiind „un sistem" i nici o filozofie strict tehnic , destinat unui cerc închis, fiind, dimpotriv , o filozofie deschis , de multe ori la grani a publicisticii politice, gîndirea lui Croce întîmpina indiferen a filozofilor de cabinet i refuzul cititorului obi nuit care nu g sea în el îndreptarul de via pe care-l c uta. Considerat independent de ceea ce cititorul a tepta de la ea, filozofia lui Croce r mîne îns , oricare ar fi erorile ei par iale, o încercare de sintez asupra marilor probleme ale omului, un r spuns 57 "'MICHELE ABBATE, La filosofia di Benedetto Croce e la crisi

della societ italiana, Torino, Einaudi, 1955. BENEDETTO CROCE (1868—1952) la acestea, nu pedant nici greoi; Croce nu-l dispre uie te pe cititorul comun, i lui i se adreseaz c utînd s fac din filozofie un îndreptar al vie ii morale; i pentru omul senin al „epocii frumoase" a începu_ tului de secol, aceast gîndire oferea r spunsuri tonice, o perspectiv asupra viitorului de progres al omenirii. Pe m sur ce timpurile se întunecau i lumea cuno tea nelini ti creseînde, Croce r mînea un str in: el risipea „umbra misterului", pe care dimpotriv vremurile p reau c o accentueaz , i, în timp ce oamenii se ucideau pe cîmpu-rile de b taie, el continua s fie sigur de progresul omenirii. In sectoarele particulare ale filozofiei, Croce provocase rupturi categorice fa de trecut, i polemica sa antipozitivist , ironia fa de „profesorii de filozofie" sau fa de arta p truns de idealuri, morale sau politice, determinau rezisten e i respingeri; Croce discredita valoarea tiin elor naturii i era ironic fa de întreaga mo tenire de certitudini i de admira ii ale iluminismului; punea în centrul lumii pe om, afirmînd demnitatea lui, dar era vorba totu i de un om abstract, scos din lumea care-l pl m dise, în care prea pu ini dintre oamenii concre i ai momentului istoric dat s-ar fi putut reg si. în ciuda eforturilor dea scrie o filozofie aderent vie ii i de a fi un educator, Croce r mînea pentru cei mai mul i un filozof, nu un maestru. Lectura lui atent infirm aceste concluzii. Serra avea poate dreptate s spun c nu g se te c ldur uman înscrisul lui Croce, care se oprea, la acea dat , în pragul medita iei asupra eticii; acela care cunoa te azi aceast oper a lui Croce nu-l mai poate b nui de r ceal . Urm rindu-l, am încercat s punem în lumin patosul intelectual al operei lui Croce, a a cum el apare în marile sciieri, dar mai mult în opera sa de publicist, revista La Critica fiind, în acest sens, poate, dup cum spune Eugenio Garin, capodopera lui Croce, ea cu. prinzînd în paginile ei „via a de gîndire i de ac iune, timp de

cincizeci de ani, a unei personalit i excep ionale"125, nu filozof abstract, izolat de lumea concret , ci gînditor întotdeauna „politic", „educator"126 în sensul cel mai larg al cuvîntului. Pentru Croce, care nu a vrut niciodat s fie „filozof de profesie", gîndirea s-a alimentat din experien a istoriei. Izvorît dintr-o mare curiozitate intelectual , ea se adînce te îns , nutrit fiind de o mare pasiune moral ; ea nu anucit., p. 234. ."EUGENIO GARIN, Cronache di filosofia i ta liana, ed. i» Ibid. p. 261. 58 BENEDETTO CROCE (1866—1952) leaz îns spiritul critic, gustul ironiei, pl cerea r ut ilor m runte, i atunci citim pagini de polemic i de sarcasm sup r tor; îl reg sim îns curînd pe gînditorul pentru care moralitatea este form atotcuprinz toare a spiritului, i în aceast ultim conturare a gîndirii lui st esen a i valoarea ei; în scrisul lui Croce, idealismul implic premise umaniste; este laic i imanentist, i ca atare susceptibil de a fi un punct de referin în gîndirea modern . NINA FAQON 27 XII 1969 NOTA TRADUC TORULUI Traducerea acestei opere monumentale prin profunzimea i proporiile ei a trezit în traduc tor, în afar de înalte satisfac ii, un sentiment complex de adînc îndoial i de team totodat ca nu cumva în dorin a de a respecta expresia autorului s nu tr deze limba român , iar uneori pe amîndou . Mul i termeni i-am introdus cu sfial , i-am înlocuit, i apoi i-am modificat din nou; tot aplecîndu-m asupra lor m-am obi nuit cu ei, nu mi s-au mai p rut nepotrivi i, for a i, ciuda i; dar de ace tia m-am eliberat într-un fel pîn la urm . Au mai r mas doi, asupra c rora oricit am cugetat, sau cu cît am cugetat mai mult, cu atît nehot rî-rea mea a crescut, totn-am ajuns la încredin area c solu ia (adesea schimb toare) a

fost întotdeauna cea mai bun . Astfel c temerile mele au continuat s st ruie, mai întîi asupra cuvîntului italian fantasia; întrucît nu înseamn fantezie, am fost înclinat s -l las ca atare, un barbarism în... estetic ; Croce, îns , îl explic într-un loc pîn aproape de în elegerea lui ca imagina ie, dar ca imagina ie creatoare i nu imagina ie reproductiv . Dar Croce întrebuin eaz . In alt loc cuvîntul imaginazione ca s -l deosebeasc de fantasia pe care îl folose te curent cu sensul de imagina ie. în asemenea situa ie am l sat s hot rasc sensul propozi iilor i ideilor din context, acceptînd în majoritatea cazurilor cuvîntul imagina ie cînd era vorba de capacitatea creatoare a spiritului, „fantazia" rezervînd-o cazurilor in care spiritul divagheaz sau d tircoale actului de crea ie, f r s -i organizeze materia. Cel lalt termen pentru care, a puteaspune, n-am dovedit destul inge-gno spre a-l reda in limba român , l-am g sit în traducerea german a Esteticii lui Croce redat prin Geist, In cea francez prin esprit, iar in cea englez prin wit. Acest inefabil „ingeniu", care a f cut carier în 60 NOTA TRADUC TORULUI literele europene, are un con inut în deplasare istorica, însemnînd spirit inventiv, iste ime, agerime, un complex de calit i i tendin e individuale, caracter, natur , ascu ime a min ii etc. etc. Însemnînd atîtea lucruri la un loc i înc altele, G. C linescu, sim indu-l cît de original este, l-a introdus aproape acum. un s crt de veac, dîndu-i cet enie român prin „ingeniu". Aceista este i folosin a pe care iam dat-o pe întregul cuprins al c r ii, mii cu seini c ui cipitol al lucr rii de fa se ocup de variatele în elesuri i sensuri pe care acest cuvînt sau coresponden ii lui în diferite limbi le-au luat de-a lungul anilor inestetic i în istoria literar . Cititorul atent i

binevoitor îmi va da, poate, dreptate pentru a fi procedat astfel. D.T. NOT ASUPRA EDI IEI 1. Traducerea a urmat textul edi iei a Xl-a a lucr rii Benedetto Croce — Estetica come scienza delVespressione e linguistica generale Gius. Lateua figli, Bari, 1965. 2. Confruntarea cu originalul a fost efectuat de prof. dr. Nina Fagon, de la catedra de limb i literatur italian a Universit ii Bucure ti. 3. Notele de subsol apar in autorului. Excep ie fac cele înso ite de indica ia nota trad. în ce prive te forma (abrevieri, indicarea edi iilor, a capitolelor, a subcapitolelor, etc), notele respect întocmai originalul. Acolo unde pentru t lm cirea citatelor din operele anumitor clasici (Boccaccio, Lessing, Kant, Hegel) s-au folosit versiunile române ti date la iveal pîn în prezent, informa iile bibliografice cuvenite au fost amintite în notele respective. 4. Pentru înlesnirea cititorilor, am oferit în anex atît traducerea termenilor izola i cît i a citatelor mai lungi în limbi str ine, care în original apar neînso ite de t lm ciri în limba italian . Aceste traduceri apar in lui Petru Cre ia. 5. Sumarul, care în original precede restul lucr rii, a fost trecut la sfîr itul volumului, dup indice, introducîndu-se i pagina ia capitolelor i subcapitolelor. Editura UNIVERS IN MEMORIA P RIN ILOR MEI PASQUALE I LUISA SI PARI I A SURORII MELE M RIA ' CUVÎNT ÎNAINTE Acest volum e alc tuit dintr-o parte teoretic i o parte istoric , adic din dou c r i independente, dar care se ajut reciproc.

Nucleul p r ii teoretice este o comunicare intitulat Te i fondamentali di un1"Estetica come scienza delVespressione e linguistica generale (Teze fundamentale ale unei estetici ca tiin a expresiei i lingvistic general ) citit la Academia Pontaniana din Napoli în edin ele din 18 februarie, 18 martie i 6 mai 1900 i inserat în volumul al XXX-lea al Actelor. Revenind, autorul a introdus pu ine schimb ri substan iale, dar nu pu ine ad ugiri i dezvolt ri; i a orînduit-o întrucîtva diferit pentru a face expunerea mai u oar i mai cursiv . Din partea istoric , numai primele cinci capitole au fost publicate ca studiu separat în revista Flegrea din Neapole (aprilie 1901) sub titlul: Giambattista Vico, primo scopritore della scienza estetica (Giambattista Vico, primul descoperitor al tiin ei estetice); ele reapar aici amplificate i puse de acord cu restul. Autorul s-a extins, mai ales în partea teoretic , asupra unor probleme care sînt generale i colaterale fa de tema pe care o trateaz . Dar lucrul acesta nu va ap rea drept o digresiune pentru cei ce- i amintesc c , riguros vorbind, nu exist tiin e filozofice particulare, de sine st t toare. Filozofia este o unitate; iar atunci cînd e vorba de estetic , de logic sau de etic , este vorba întotdeauna de întreaga filozofie, chiar dac , din motive didactice, punem în lu5 — Estetica gg CUVlNT ÎNAINTE AL AUTORULUI min o singur latur a acestei unit i indisolubile. Reciproca este la rîndul ei adev rat , c ci, dat fiind tocmai aceast conexiune intim a tuturor p r ilor filozofiei, date fiind nesiguran a i echivocul care domnesc în jurul activit ii estetice, în jurul imagina iei reproductive i a celei creatoare, în jurul acestei prime n scute dintre activit ile spirituale i acestui suport intim al celorlalte, apar echi-vocuri, incertitudini i erori în tot restul: în psihologie ca i în logic , în istorie ca i în filozofia practicii. Dac limbajul este prima

manifestare spiritual i dac forma estetic nu este altceva decît limbajul în eles în natura lui necontaminat i în întreaga lui semnifica ie adev rat i tiin ific , nu putem spera o bun în elegere a formelor posterioare i mai complexe ale vie ii spiritului atunci cînd prima i cea mai simpl r mîne gre it în eleas mutilat , deformat . i numai un concept mai exact al activit ii estetice poate s duc la corectarea altor concepte filozofice i la solu ionarea unor probleme care pe alt cale pare aproape de nerealizat. Tocmai acesta este gîndul însufle itor al prezentei lucr ri. Iar dac încercarea teoretic expus aici i ilustrarea istoric de care e înso it vor fi de folos spre a cî -tiga prieteni pentru aceste studii, înl turînd obstacole i indicînd c i de str b tut; dac acest lucru se va întîmpla mai ales în aceast Italie, ale c rei tradi ii de tiin estetic (cum va fi demonstrat la locul cuvenit) sînt atît de nobile, una dintre cele mai vii dorin e ale autorului va fi fost îndeplinit . Neapole, decembrie 1901 în afara unei îngrijite revizuiri literare (la care ca i la corecturi a contribuit ajutorul eficient al bunului meu prieten Fausto Nicolini) am f cut, la aceast a treia edi ie, unele modific ri de concep ie (mai ales în capitolele X i XII din prima parte) a a cum o medita ie ulterioar i autocritica m-au îndemnat. N-am vrut îns s introduc corect ri i amplific ri de natur s schimbe planul ini ial al c r ii; care era, sau vroia CUVlNT ÎNAINTE AL AUTORULUI s fie, o teorie estetic complet dar scurt , încadrat într-o schi general a filozofiei spiritului. Pentru toate doctrinele filozofice generale sau secundare i chiar pentru cele de estetic care cer o dezvoltare mai deosebit a altor p r i ale filozofiei (de pild , cea a naturii lirice a artei) trimit, pe cei ce ar dori l muriri mai ample i determin ri mai exacte, la volumele Logica i Filosofia della pratica. Ele alc tuiesc un tot împreun cu acesta i compun la un loc acea Filosofia dello spirito în cuprinsul

c reia, dup p rerea mea, trebuie s - i g seasc întruchiparea întreaga menire a filozofiei. Fire te, cele trei volume nu au fost concepute i scrise toate o dat ; atunci ar fi avut o ordine i o organizare în parte diferite. Cînd l-am scris pe primul, nu m-am gîndit s -i adaug pe celelalte dou pe care le-am dat apoi; i de aceea l-am alc tuit închis în el însu i, a a cum am spus. Pe de alt parte, condi iile în care se aflau studiile de estetic m-au determinat s adaug teoriei o istorie destul de ampl a acestei tiin e; în timp ce pentru celelalte p r i ale filozofiei m-am putut limita la scurte priviri istorice, indicînd mai cu seam în ce mod acele istorii ar trebui alc tuite sau modificate. în sfîr it, acum, dup ce am expus în mod separat diferitele tiin e filozofice, multe lucruri le v d cu o mai mare claritate i într-o conexiune mai precis sau în-trucîtva diferit; iar unele nedumeriri i unele idei inexacte care apar în unele locuri ale Esteticii (mai ales acolo unde este vorba nu de chestiuni propriu-zis estetice) nu i-ar mai g si acum loc aici. Pentru toate aceste motive, cele trei volume, cu toat unitatea esen ial a gîndirii care le anim i a scopului pe care i-l propun, au fiecare o fizionomie proprie, poart urmele momentelor diferite de via în care au fost scrise, succedîndu-se i trebuind s fie considerate într-o ordine progresiv , dup datele public rii lor. în ceea ce prive te problemele, ca s zicem a a, minore ale esteticii, i obiec iile care i-au fost sau pot s -i fie aduse doctrinei respective, eu le-am discutat i 1« discut în studii 67 5* CUVlNT ÎNAINTE AL AUTORULUI speciale. Din acestea voi alc tui curînd o prim culegere, care va constitui un fel de apendice l muritor i polemic la prezentul volum. Noiembrie 1907 Tirajul substan ial al celei de a patra edi ii (1912) a acestei c r i mi-a dat posibilitatea s amîn cu un deceniu retip rirea ei. în aceast a

cincea edi ie, ca i în cea de a patra, n-am introdus schimb ri substan iale, ci doar mici clarific ri i unele retu uri spre a face mai neted i mai limpede stilul. i, confirmînd l muririle cuprinse în prefa a la cea de-a treia edi ie, prezentate mai sus, voi ad uga c , în ceea ce prive te gîndirea filozofic în general, trimit acum tot la cel de al patrulea volum din Filosofia dello spirito, care este Teoria e storia della storiografia; iar în ceea ce prive te i mai strict estetica, în afar de Problemi di Estetica (1911), trimit pe cititor i la Nuovi saggi di Estetica strînse în volum anul trecut i care con in ultima form i cea mai matur a gîndirii mele asupra problemei i clarific sau rectific punctele ce în prezenta carte r mîn înc nesigure, nedezvoltate sau gre ite. Nuovi saggi nu înl tur i nu anuleaz aceast prim tratare, ba chiar o presupun; ele o comenteaz , o reorganizeaz în unele puncte i o completeaz . Partea cea mai vie a acestei prime trat ri consta, pe de o parte, în critica esteticii fiziologice, psihologice i naturaliste în toate formele ei, iar pe de alt parte, a esteticii metafizice, distrugînd implicit falsele concepte create de ele sau puse în valoare în teoria i critica de art , f cînd s triumfe contra lor conceptul simplu potrivit c ruia arta este expresie, bineîn eles nu nemijlocit i practic , ci teoretic , adic intui ie. In jurul acestui concept stabilit cu claritate, pe care niciodat nu am avut vreun motiv s -l abandonez fiindc mi s-a dovedit solid i u or de manevrat, n-am încetat de atunci s meditez spre a-l determina într-un mod i mai exact; iar cele dou principale dezvolt ri pe care i le-am dat sînt: 1) demonstrarea caracterului CUVINT ÎNAINTE AL AUTORULUI 69 liric al intui iei pure (1908); i 2) demonstrarea caracterului ei universal sau cosmic (1918). S-ar putea spune c prima se îndreapt contra oric rui fel de art fals , imita ionist sau realist , iar a doua contra nu mai pu in falsei arte de nest pînit efuziune pasional sau „romantic ", cum se zice. Începuturile sau germenii i uneia i

celeilalte doctrine erau, desigur, în aceast carte, dar nu mai mult decît ca germeni i începuturi. i în ceea ce prive te partea istoric se va g si o rectificare în volumul Nuovi saggi, ideea dominant i care se clarific din ce în ce mai mult în mine, fiind aceea c istoria filozofiei ( i a esteticii ca filozofie) nu poate fi tratat ca istorie a unei probleme unice asupra c ruia oamenii s-ar fi ostenit i s-ar osteni de secole, ci ca istorie a unei multiplicit i de probleme particulare i mereu noi, mereu rezolvate i generînd mereu alte noi i diverse probleme. De lucrul acesta mi-am dat seama cu un sentiment de nel murit nelini te, în momentul cînd am terminat de scris prima istorie a esteticii, pe care o alc tuisem dup schema obi nuit care predomin i azi în istoriografia filozofiei; i aceast insatisfac ie m-a împins s adaug lungul capitol (XIX) asupra „istoriei doctrinelor particulare", f r s reu esc, totu i, s evit o anumit deviere a perspectivei, pe care am încercat, a a cum am spus, s-o corectez în alt parte. De altfel, scopul acelei p r i istorice nu era atît istoric, cît polemic, polemica respectiv transformîndu-se aproape in satir : Antonio Labriola, cînd a citit-o, a definit-o în glum , dar nu f r o urm de adev r, drept un „cimitir". Ast zi le-a face, ba chiar le-am i f cut în mod practic mai mult dreptate gînditorilor anteriori, fa de care simpatia mea a crescut; i a acorda mai mult importan exigen elor legitime care ac ioneaz uneori în adîncul chiar celor mai pedante i mai arbitrare idei ca i al celor mai curioase extravagan e ale vechilor esteticieni, mai ales germani. Au fost la mod , în ultimii ani, dispre ul i luarea în derîdere a metodei tiin ifice germane; i cu toate c eu care miam alc tuit critica i satira acum dou zeci de ani, cînd era la mod , dimpotriv , s li se fac temenele, pot s m consider acum liber de „adula ie servil " i de 70 CUVINT ÎNAINTE AL AUTORULUI „josnic insult " m simt totu i obligat s spun înc odat :

cercet torilor germani, i operei lor atît în domeniul esteticii cît i în atîtea alte domenii, le revine meritul de a fi scormonit i r scormonit terenul, de a fi încercat s s deasc în el cele mai diferite semin e i de a fi ob inut cele mai felurite culturi, i aceasta cu o tenacitate eroic , chiar dac uneori cu o eroic pedanterie; i chiar acela care crede ast zi c a ajuns la unele concluzii adev rate la care ei nu au ajuns, trebuie s recunoasc cinstit marele stimulent i ajutor pe care l-a primit i-l prime te de la ei. Modul de gîndireal altor popoare se men ine maiu or în sferabunului-sim , i de aceea str luce te în claritate, dar se i mul ume te u or cu ceea ce este superficial, tradi ional i conven ional; astfel c , pentru buna dezvoltare a studiilor, e de dorit s nu dispar metoda diferit a cercet torilor germani, care le întrege te pe cele ale altor ri de cultur , cel pu in atît cît este ea îns i întregit de ele. Recunoa tem în schimb chiar în aceast prim tratare (de i cu o oarecare ezitare datorat mai ales autorit ii pe care ti exercit asupra mea tradi ia filozofic a idealismului) caracterul individualist al istoriei poeziei i artei, istorie care nu poate fi redus la dezvoltarea i dialectica ideilor i sentimentelor f r a înceta de a fi istorie a poeziei i a artei convertindu-se astfel în istorie politic , social i filozofic . Pe aceast cale am înaintat chiar foarte departe, dup cum se poate vedea, printre altele, din studiul Riforma della storia artistica e letteraria (în Nuovi saggi) i din multele mele lucr ri de critic i de istorie a poeziei, asupra lui Dante, Ariosto, Shakespeare, Corneille, Goethe i asupra a numero i al i autori antici i recen i. Aceast recunoa tere mereu mai sigur i concep ia despre caracterul liric al artei m-au f cut chiar s m îndep rtez de De Sanctis în mai multe puncte importante, atît în teoria cît i în practica criticii i istoriei literare; iar ast zi nu a mai repeta f r rezerve ceea ce spuneam în aceast carte, i anume c în De Sanctis teoria e imperfect , iar critica perfect , ci a spune în schimb c la el critica se afl într-un raport exact cu teoria, din care î i extrage i for a i

sl biciunea, trebuind corectat i amplificat prin coCUVINT ÎNAINTE AL AUTORULUI 71 rectarea i amplificarea teoriei înse i. De Sanctis a fost maestrul meu ideal, iar coala pe care am f cut-o pe lîng el, atent i plin de respect, a durat mai bine de treizeci de ani; i numai dup ce m-am l sat atît de mult timp i în mod atît de în elept c l uzit de el, numai dup acea voluntar servitute de ucenic, timp de treizeci de ani, am devenit con tient c trebuie s merg i c am i mers în unele direc ii mai departe decît el. Cu atît mai mult a repeta, deci, i a înt ri cuvintele cu care încheiam capitolul ce i l-am închinat în aceast carte: c gîndirea lui e o „gîndire vie, care se adreseaz unor oameni vii, dispu i s o elaboreze i s o continue". Asupra unei p r i din aceast prim tratare, care se reflect în subtitlu i e schi at în ultimul capitol (XVIII) al Teoriei — identificarea filozofiei artei cu filozofia limbajului, a istoriei artei cu istoria limbajului — n-am revenit decît în mici scrieri care pot fi g site adunate la un loc în Problemi di Estetica i în Conversazioni critiche. Poate voi reveni ulterior asupra acestei chestiuni, dac voi mai avea r gaz; dar chiar de pe acum s -mi fie îng duit s m bucur c noua direc ie pe care înc de prin 1900 am încercat s-o imprim studiilor asupra limbajului, se afl acum din plin în curs de realizare, în parte datorit eficacit ii directe a gîndirii mele i în parte datorit necesit ii logice care li s-a impus în mod spontan cercet torilor de diferite provenien e: ceea ce confirm faptul c atunci am v zut lucrurile just. S -mi ierte cititorii aceste observa ii i aceste autocritici inspirate de dorin a de a le face mai lesnicioas i judecata i folosirea c r ii care se retip re te acum. Pescasseroli (Aquila), 15 septembrie 1921 In leg tur cu aceast a aptea edi ie (care reproduce neschimbat pe

cea precedent din 1928, cu excep ia corect rii unor rare gre eli tipografice i ad ugarea cîtorva mici note), in s semnalez, pentru informarea cititorului, lucr 72 CUVINT ÎNAINTE AL AUTORULUI rile mele atît de estetic cit i de istorie a esteticii, posterioare acelei date. In rîndul celor dintîi se num r (ca s amintesc doar pe cele principale, l sînd la o parte paginile privind acelea i subiecte i risipite în Conversazioni critiche ori în volumele de istorie i critic a poeziei) cele patru studii Aesthetica in nuce, Le due scienze mondane (Cele dou tiin e lume ti), Difesa della poesia (Ap rarea poeziei) i contra teoriei Comicului, adunate în Ultimi saggi, Bari, 1935, dar mai ales cartea La poesia Bari, 1936, în care este expus în mod deosebit diferen a dintre poezie i literatur cu consecin ele pe care aceasta le comport .1 Urm toarele constau in principal dintr-o serie de scrieri incluse apoi în Ultimi saggi, care pe baza unor noi cercet ri i a unor noi puncte de vedere, trateaz despre estetica secolului al optsprezecelea — epoc în care aceast tiin se na te într-adev r cu o spontaneitate i o prospe ime care mai tîr-ziu se întîlnesc rar, i în care ea î i formeaz problemele i conceptele principale — i despre unele puncte demne de considera ie ale esteticii secolului al nou sprezecelea. Dac , inînd seama de studiul neîntrerupt pe care l-am închinat teoriei artei, de-a lungul celor patruzeci de ani care au trecut, i de roadele îmbel ugate pe care le-am cules din el, privesc acum în urma mea, la cartea pe care am publicat-o în 1901, m simt cuprins de un sentiment care oscileaz între umilin a ru inat fa de ceea ce ast zi îmi apare în ea insuficient, i duio ia fa de ceea ce a însemnat atunci pentru mine, un fel de reg sire a mea însumi i o prim orientare în lumea gîndirii. Neapole, ianuarie 1941 B. G.

'[Vezi In continuare: Discorsi dilvaria filosofia (Bari, 1945); Letture di poe i e riflessioni sulla teoria e la critica della poesia (Bari, 1950); Indagini au Hegel e schiarimenii filosofici (Bari, 1952).] PARTEA ÎNTÎI TEORIE INTUI IA I EXPRESIA Cunoa terea are dou forme: este sau cunoa tere intuitiv sau cunoa tere logic ; cunoa tere prin imagina ie sau cunoa tere prin intelect; cunoa tere a individualului sau cunoa tere a universalului; a lucrurilor considerate fiecare în parte sau cunoa tere a rela iilor lor; ea este, în sfîr it, sau produc toare de imagini sau produc toare de concepte. In via a obi nuit se face mereu apel la cunoa terea intuitiv . Se spune c anumite adev ruri nu pot fi definite; c ele nu pot fi demonstrate prin silogisme; ca trebuie cunoscute în mod intuitiv. Omul politic repro eaz celui ce ra ioneaz abstract c nu are intui ia vie a condi iilor de fapt; pedagogul insist asupra necesit ii de a dezvolta mai presus de orice facultatea intuitiv în cei pe care-i educ ; în fa a unei opere artistice, criticul î i face un punct de onoare din a l sa la o parte teoriile i abstrac iile i de a o judeca intuind-o direct; în fine, omul practic declar c tr ie te din intui ii mai mult decît din ra ionamente. Dar acestei ample recunoa teri pe care cunoa terea intuitiv o ob ine în via a obi nuit , nu-i corespunde o recunoa tere asem n toare i adecvata în domeniul teoriei i al filozofiei. Cunoa terea prin intelect are o tiin a ei foarte veche i admis f r discu ie de to i, logica; dar o tiin a cunoa terii intuitive este abia admis , i aceasta timid, de cî iva. Cunoa terea logic i-a luat partea leului; i cînd nu- i devoreaz de-a dreptul tovar a, abia îi acord un loc or umil de slug sau de port reas . Ce Cunoa terea Intuitivi 76 Independen a ei fa de cea intelectual

TEORIE este oare cunoa terea intuitiv f r lumina cunoa terii intelectuale? Este un servitor f r st pîn ; i dac st pînului îi este necesar servitorul, i mai necesar îi este primul celui de al doilea ca s - i duc via a. Intui ia este oarb ; intelectul îi împrumut ochii. Acum, primul punct care trebuie bine fixat în minte este c cunoa terea intuitiv nu are nevoie de st pîni; ea nu are nevoie s se sprijine pe nimeni; nu trebuie s cear cu împrumut ochii altcuiva fiindc îi are pe ai s i proprii, foarte buni. i dac este neîndoielnic c în multe intui ii se pot g si concepte amestecate, în altele nu exist nici urm de asemenea amestec; ceea ce dovede te c el nu e necesar. Impresia unui clar de lun , înf i at de un pictor; conturul unei ri, trasat de un cartograf; un motiv muzical ginga sau energic; cuvintele unei poezii lirice suspinînde, sau acelea cu care cerem, comand m i ne lament m în via a de fiecare zi, pot fi foarte bine toate fapte intuitive f r nici o urm de referiri intelectuale. Dar orice am gîndi despre aceste exemple, i admi înd chiar c am vrea i ar trebui s sus inem c cea mai mare parte a intui iilor omului obi nuit sînt impregnate de concepte, exist altceva, cu mult mai important i mai concludent de observat. Conceptele care se afl amestecate i contopite în intui ii, în m sura în care sînt într-adev r amestecate i contopite, nu mai sînt concepte, fiindc i-au pierdut orice independen i autonomie. Au fost cîndva concepte, dar au devenit acum simple elemente de intui ie. Maximele filozofice, puse în gura unui personaj de tragedie sau de comedie, au rolul nu de concepte, ci de caracteristici ale acelor personaje; tot a a cum într-o figur pictat ro ul nu este conceptul de culoare ro ie al fizicienilor, ci element caracterizant al figurii respective. Totul determin calit ile p r ilor. O oper de art poate fi plin de concepte filozofice, ba poate avea mai multe i chiar mai profunde decît o diserta ie filozofic , care va putea, la rîndul ei, s fie bogat i

debordant de descrieri i intui ii. Dar cu toate aceste concepte, rezultatul unei opere de art este o intui ie; i cu toate acele intui ii rezultatul diserta iei filozofice este un concept. Romanul Logodnicii con ine bogate obser1. INTUI IA I EXPRESIA 77 va ii i distinc ii de natur etic ; dar nu î i pierde din cauza aceasta, în ansamblul lui, caracterul de simpl povestire sau intui ie. Tot a a, anecdotele i ie irile satirice, care se pot g si în c r ile unui filozof ca Schopenhauer nu anuleaz caracterul acelor c r i, acela ce constituie o tratare intelectual a problemelor. Diferen a între o oper de tiin , i o oper de art , adic între un act intelectual i un act intuitiv, st în rezultatul, în efectul diferit pe care fiecare din ele îl vizeaz i care determin i î i subordoneaz fiecare din p r ile ei, i ea nu st în aceste p r i separate i considerate în mod abstract, fiecare pentru sine. Numai c pentru a avea o idee adev rat i exact despre intui ie, nu este suficient s-o recunoa tem ca fiind independent de concept. La cei care o recunosc astfel sau care, cel pu in, n-o privesc ca fiind dependent în mod explicit de intelect, apare o alt eroare, care întunec i confund natura ei proprie. Prin intui ie se în elege cele mai adeseori percep ia, adic cunoa terea realit ii întîmplate, perceperea a ceva ca real. Cu siguran , percep ia este intui ie; percep iile camerei în care scriu, ale c lim rii i hîrtiei pe care le am în fa , ale tocului de care m servesc, ale obiectelor pe care le ating i le folosesc ca instrumente ale persoanei mele care dac scrie, înseamn c exist ; — toate acestea sînt intui ii. Dar tot intui ie este imaginea care-mi trece acum prin minte, a unui eu care scrie în alt camer , într-alt ora , cu hîrtie, toc i c limar diferite. Ceea ce vrea s spun c deosebirea dintre realitate i nonrealitate este exterioar naturii proprii a intui iei, i este secundar . Presupunînd un spirit uman care intuie te pentru

prima oar , se pare c el n-ar putea s intuiasc decît realitatea efectiv i c de aceea n-ar avea decît intui ii ale realului. Dar fiindc con tiin a realit ii se bazeaz pe deosebirea dintre imagini reale i imagini ireale, iar o astfel de deosebire nu are loc în primul moment, acelea, într-adev r, nu vor fi intui ii nici ale realului, nici ale irealului, nu vor fi percep ii, ci pure intui ii. Acolo unde totul e real, nimic nu e real. O oarecare idee, destul de vag i cu totul aproximativ , despre aceast stare naiv poate s ne ofere copilul, în dificultatea pe care Intui ie i percep ie 78 TEORIE Intui ia l conceptele de spa iu i timp el o are de a discerne realul de aparent, istoria de poveste, care pentru el sînt unul i acela i lucru. Intui ia este unitatea nediferen iat a percep iei realului i a simplei imagini a posibilului. în intui ie noi nu ne contrapunem ca fiin e empirice realit ii exterioare, ci obiectiv m, pur i simplu impresiile noastre, oricare ar fi ele. De aceea s-ar p rea c se apropie mai mult de adev r cei care consider intui ia ca o senza ie format i ordonat pur i simplu dup categoriile spa iului i timpului. Spa iul i timpul (spun ei) sînt formele intui iei; a intui înseamn a pune în spa iu i în serie temporal . Activitatea intuitiv ar consta deci în aceast dubl i egal de activ func ie a spa ialit ii i a temporalit ii. Totu i, trebuie s repet m pentru aceste dou categorii ceea ce s-a spus despre distinc iile de ordin intelectual care se g sesc contopite în intui ie. Noi avem intui ii f r spa iu i f r timp: o nuan de cer i o nuan de sentiment, un „ah!" de durere i un elan de voin obiectivate în con tiin , sînt intui ii pe care le avem i în care nimic nu e format în spa iu i în timp. Tot a a, în unele intui ii se poate reg si spa ialitatea i nu temporalitatea, în altele una i nu cealalt ; dar chiar i

acolo unde se reg sesc amîndou , aperceperea lor e o reflexie posterioar : ele se pot contopi în intui ie în acela i fel ca toate celelalte elemente ale acesteia: a adar ele vor fi aici materialiter i nu formaliter, ca ingrediente i nu ca ordonare. Cine î i d seama de spa iu în fa a unui portret sau cel pu in în fa a unui peisaj f r un act de reflexie care s -i întrerup pentru un moment contemplarea? Cine î i d seama de seria temporal în fa a unei povestiri sau a unei buc i muzicale f r un act similar de reflexie i care s aib caracterul de a întrerupe? Ceea ce se intuie te într-o oper de art nu e spa iu i timp ci caracter sau fizionomie individual . De altfel, unele tentative care se observ în filozofia modern las impresia c se conformeaz vederilor expuse aici. Spa iul i timpul se dovedesc a fi construc ii intelectuale foarte complicate mai curînd decît forme foarte simple i primitive. Pe de alt parte, chiar la unii dintre aceia care nu neag cu totul spa iului i timpului calitatea de a fi formatoare sau de a fi I. INTUI IA I EXPRESIA 79 categorii i func ii, se observ efortul de a le unifica i de a le în elege într-un mod diferit de ideea pe care o avem în mod obi nuit despre aceste categorii. Sînt unii care reduc intui ia la unica categorie a spa ialit ii, sus inînd c i timpul nu poate fi intuit decît în mod spa ial. Al ii abandoneaz cele trei dimensiuni ale spa iului, ca nefiind necesare din punct de vedere filozofic, i concep func ia spa ialit ii ca fiind goal de orice determinare spa ial particular . i ce ar fi oare o astfel de func ie spa ial , simpl ordonare care ar ordona chiar timpul? Nu este ea, poate, o r m i de critici i de nega ii din care deducem numai cerin a de a presupune ca existent o activitate în mod generic intuitiv ? i nu este, aceasta din urm întradev r determinat , de îndat ce i se atribuie o unic categorie sau func ie, care nu spa ializeaz i nici nu temporalizeaz ci caracterizeaz , sau mai bine zis, atunci cînd ea îns i este conceput ca o categorie sau o func ie care ne d cunoa terea lucrurilor în

fizionomia lor individual ? Cunoa terea intuitiv , dup ce a fost eliberat , în acest fel, de orice subordonare intelectualist i de orice adaos posterior i str in ei, noi trebuie s-o l murim i s -i determin m limitele dintr-o alt latur i contra unei înc lc ri de domeniu i unei confuzii diferite. De cealalt parte, dincoace de limita inferioar , este senza ia, este materia inform pe care spiritul n-o poate sesiza în ea îns i, ca pur materie, i pe care o posed numai prin form i în form , dar al c rei concept îl postuleaz tocmai ca concept al unei limite. Materia, în abstrac ia sa, este mecanism, este pasivitate, este ceea ce spiritul uman suport , dar nu produce. F r ea nu e posibil nici o cunoa tere i activitate uman ; dar simpla materie ne d animalitatea, ceea ce este brutal i impulsiv în om, ea nu ne d domeniul spiritului, acela în care const umanitatea. De cîte ori nu ne str duim în efortul dea intui clar ceea ce se agit în noi! întrevedem ceva, dar în fa a spiritului nu-l avem pe acel ceva obiectivat i format. în acele momente ne d m seama mai bine de profunda deosebire dintre materie i form ; ele nu sînt doar dou acte ale noastre, dintre care unul s stea în fa a celuilalt, ci unul este ceva din afar care ne asalsengQ TEORIE teaz i ne transport , cel lalt e ceva din untru care tinde s cuprind pe acel ceva din afar i s i-l însu easc . Materia, asaltat i biruit de form , d na tere formei concrete. Materia, con inutul este ceea ce diferen iaz o intui ie a noastr de alta: forma este constant , este activitatea spiritual ; materia este schimb toare, i f r ea activitatea spiritual n-ar ie i din starea ei abstract ca s devin activitate concret i real , s devin cutare sau cutare con inut spiritual, cutare sau cutare intui ie determinat . Este curios i caracteristic pentru condi ia vremurilor noastre c tocmai aceast form , tocmai activitatea spiritului, tocmai ceea ce ne reprezint pe noi în ine este cu u urin ignorat sau negat. i exist

oameni care confund activitatea spiritual a omului cu activitatea metafizic i mitologic a a a-zisei naturi, care este mecanism i care nu se aseam n cu activitatea uman decît atunci cînd ne imagin m ca în fabulele lui Esop, c arbores loquan-tur non tantum ferae; i exist oameni care sus in c nu au observat niciodat în ei o astfel de activitate „miraculoas "; ca i cînd între a transpira i a gîndi, a sim i frigul i energia voin ei nu ar fi nici o diferen sau ar fi vorba numai de deosebiri cantitative. Al ii, desigur într-un mod mai pu in ira ional, vor în schimb ca activitatea i mecanismul , în mod specific distincte, s se unifice într-un concept mai înalt; dar renun înd deocamdat la examinarea problemei dac o astfel de unificare suprem ar fi posibil i în ce sens, i admi înd c merit s încerc m o astfel de cercetare, este clar c a unifica dou concepte într-un al treilea înseamn mai întîi a stabili o diferen între primele dou ; iar aici diferen a ne intereseaz i pe ea o punem în lumin . ftS °- Intui ia a fost confundat cu senza ia brut . Dar fiindc aceast confuzie contrariaz prea mult pîn i bunul-sim comun, de cele mai multe ori s-a încercat o atenuare sau o deghizare a ei sub o frazeologie care pare s vrea în acela i timp s confunde i s disting . Astfel s-a afirmat c intui ia ar fi senza ie, dar nu chiar o simpl senza ie, ci o asocia ie de senza ii; echivocul n scîndu-se tocmai din cuvîntul I. INTUI IA I EXPRESIA „asocia ie". Aceasta sau este în eleas ca memorie, asocia ie mnemonic , amintire con tient ; i în acest caz apare de neconceput preten ia de a unifica în memorie elemente care nu sînt intuite, distincte, posedate în vreun fel de spirit i produse de con tiin : sau este în eleas ca asocia ie de elemente incon tiente i, în acest al doilea caz, nu ie im din domeniul senza iei i al naturalului. Iar dac apoi se vorbe te, a a cum fac unii asocia ioni ti, despre o asocia ie care n-ar fi nici memorie nici flux de senza ii, ci asocia ie productiv (formativ , constructiv , distinctiv ) în acest caz se accept faptul i

se neag numai cuvîntul. De fapt, asocia ia productiv nu mai este asocia ie în sensul dat de senzuali ti, ci este sintez , adic activitate spiritual . N-avem decît s numim sinteza asocia ie; dar o dat cu conceptul de productivitate se face distinc ia între pasivitate i activitate, între senza ie i intui ie. Al i psihologi sînt dispu i s deosebeasc de senza ie ceva care nu mai e aceasta, dar care nu e înc conceptul intelectual: i anume reprezentarea sau imaginea. Care este diferen a între aceast reprezentare sau imagine a lor i cunoa terea intuitiv la care ne referim noi? Foarte mare i nici una: chiar „reprezentare" este un cuvînt foarte echivoc. Dac îl în elegem ca fiind ceva ce se desprinde i iese în relief pe fondul psihic al senza iilor, atunci reprezentarea este intui ie. Dac , în schimb, reprezentarea este conceput ca senza ie complex , atunci ne întoarcem la senza ia brut , care nu- i schimb calitatea fiindc e bogat sau s rac , realizîndu-se i într-un organism rudimentar i într-unui dezvoltat i plin de urmele senza iilor trecute. Nu evit m echivocul nici definind reprezentarea drept produs psihic de gradul al doilea, fa de senza ie care ar fi de gradul întîi. Ce înseamn , aici, gradul al doilea? Diferen calitativ , formal ? i, în acest caz, reprezentarea este elaborare a senza iei, i de aceea intui ie. Sau este ea o mai mare complexitate i complica ie, diferen cantitativ i material ? în acest aî doilea caz, intui ia s-ar confunda în schimb, din nou, cu senza ia brut . i totu i exist un mod sigur de a distinge intui ia adev rat , adev rata reprezentare de ceea ce îi este inferior: 81 Intui ie »t reIntui le i expresie 82 Iluzii despre diferen a dintre ele TEORIE

de a distinge actul spiritual de faptul mecanic, pasiv, natural. Orice intui ie adev rat sau reprezentare este totodat expresie. Ceea ce nu se obiectiveaz într-o expresie nu e intui ie sau reprezentare, ci senza ie i natur . Spiritul nu intuie te decît f cînd, formînd, exprimînd. Cine separ intui ia de expresie nu reu e te niciodat s le lege între ele. Activitatea intuitiv intuie te în m sura in care exprim . Dac aceast propozi ie sun paradoxal, una dintre cauze st f r îndoial în obi nuin a de a da cuvîntului „expresie" o semnifica ie prea restrîns , atribuind-o numai expresiilor care se numesc verbale; cînd de fapt exist i expresii non-verbale, ca liniile, culorile: toate acestea trebuind incluse în conceptul de expresie, care cuprinde astfel orice fel de manifest ri ale omului, orator, muzician, pictor sau orice altceva. Pictural sau verbal , muzical sau oricum altcumva ar fi descris sau denumit , în nici una dintre aceste manifest ri, expresia nu poate lipsi intui iei de care este propriu-zis indisolubil . Cum putem intui cu adev rat o figur geometric dac nu avem despre ea o imagine atît de clar îneît s fim în stare s -i desen m imediat contururile pe hîrtie sau pe tabl ? Cum putem s intuim cu adev rat conturul unei regiuni, de exemplu, al Siciliei, dac nusîntem în stare s-o desen m a a cum se prezint ea în toate meandrele ei? Fiec ruia îi este dat s cunoasc prin proprie experien lumina care i se dezv luie în interior atunci cînd reu e te, i numai în momentul cînd reu e te s - i formuleze propriile impresii i sentimente. Sentimentele i impresiile trec atunci, gra ie cuvîntului, din întunecata regiune a psihicului la limpezimea spiritului contemplator. Este imposibil, în acest proces de cunoa tere, s se disting intui ia de expresie. Una apare împreun cu cealalt , chiar în clipa celeilalte, fiindc nu sînt dou ci una. Dar principala cauz care face s par paradoxal teza afirmat de noi este iluzia sau prejudecata c intuim din realitate mai mult decît intuim de fapt. Auzim adesea pe unii afirmînd c au în minte gînduri

multe i importante, dar c nu reu esc s le exprime. De fapt, dac le-ar fi avut cu adev rat, îe-ar fi turnat în tot atîtea cuvinte frumoase, i deci le-ar fi exprimat. Dac în actul exprim rii lor, acele I. INTUI IA I EXPRESIA §3 gînduri par s dispar sau se dovedesc a fi insuficiente i s race, înseamn c sau nu existau sau erau insuficiente i s race. Tot a a se crede c noi to i, oamenii obi nui i, intuim i imagin m ri, figuri, scene ca pictorii, i corpuri ca sculptorii, numai c pictorii i sculptorii tiu sa picteze i s sculpteze imaginile respective, în timp ce noi le purt m în sufletul nostru neexprimate. Se crede c oricine ar fi putut imagina o Madon a lui Rafael; i c Rafael a fost Rafael doar prin îndemînarea mecanic de a fi fixat-o pe pînz . Nimic mai fals. Lumea pe care o intuim de obicei e pu in lucru i se traduce în expresii neînsemnate, care devin încet, încet mai mari i mai ample numai prin concentrarea spiritual creseînd în unele momente particulare. Sînt cuvintele interioare pe care ni le spunem nou în ine, judec ile pe care le exprim m f r a vorbi: „iat un om, iat un cal, acest lucru e greu, acesta e aspru, acesta îmi place, etc, etc", sau este o izbucnire de lumin i culori care din punct de vedere pictural n-ar putea s aib o alt expresie mai sincer i mai proprie decît un amestec confuz, din care abia se contureaz cîteva tr s turi particulare distinctive. Aceasta, i nu altceva, posed m în via a noastr obi nuit , i aceasta constituie baza ac iunilor noastre obi nuite. Este indicele unei c r i: sînt, a a cum s-a spus, etichetele pe care le-am lipit pe lucruri i care in locul acestora: indici i etichete (expresii i ele) suficiente pentru micile nevoi i micile ac iuni. Dar, din cînd în cînd, de la indice trecem la carte, de la etichet la lucru, sau de la micile intui ii la cele mai mari, la cele foarte mari i la cele des vîr ite. Iar trecerea este uneori departe de a fi u oar . S-a observat de cei care au cercetat mai bine psihologia arti tilor c atunci cînd de la o privire rapid asupra unei persoane unul din ace tia apuc s-o intuiasc cu adev rat, ca s -i fac , de

exemplu, portretul, atunci viziunea aceea obi nuit , care p rea atît de vie i de clar , se dovede te a fi aproape nimic: el î i d seama c posed , cel mult, cîteva tr s turi superficiale, care nu ajung nici m car pentru o caricatur ; persoana c reia urmeaz s -i fac portretul i se arat artistului ca o lume ce trebuie descoperit . Iar Michelangelo spunea c v„se picteaz cu g4 TEORIE creierul, nu cu mîinile"; i Leonardo îl scandaliza pe stare ul m n stirii Santa M ria delle Grazie pentru c sta zile întregi în fa a Cinei cea de tain f r s pun mina pe pensul i spunînd c „spiritele înalte cu cît lucreaz mai pu in cu atît mai mult se str duiesc, c utînd cu mintea inven ia". Pictorul e pictor fiindc vede ceea ce al ii simt doar, sau întrez resc, dar nu v d. Credem c vedem un surîs, dar în realitate avem despre el doar o vag indica ie, nu observ m toate tr s turile caracteristice din care rezult , a a cum le observ pictorul, dup ce a lucrat asupra lui, i care tocmai de aceea poate s -l fixeze în toat plenitudinea în mod des vîr it pe pînz . Chiar i despre prietenul nostru cel mai intim, despre cel ce st al turi de noi în fiecare zi i în fiecare ceas, nu avem intuitiv decît cîteva tr s turi ale fizionomiei, prin care putem s -l distingem de al ii. Mai pu in u oar este iluzia în privin a expresiilor muzicale; fiindc oricui i s-ar p rea ciudat s spun c la motivul care exist deja în sufletul cuiva, care nu e compozitor, compozitorul n-ar face altceva decît s -i adauge sau s -i lipeasc notele; ca i cum intui ia lui Beethoven n-ar fi, de exemplu, Simfonia a IX-a iar Simfonia a IXa n-ar fi intui ia sa. Dup cum cel care- i face iluzii asupra cantit ii propriilor lui bog ii materiale este dezmin it de aritmetic , care-i spune exact la cît se ridic ele; tot astfel i cel care- i face iluzii asupra bog iei propriilor gînduri i propriilor imagini este readus la realitate de îndat ce e constrîns s treac „puntea m garului" — expresia. „Num ra i", îi spunem primului; „Vorbi i, iat un creion i desena i, expri-ma i-v ", vom spune celuilalt.

In definitiv, fiecare dintre noi este pu in pictor, sculptor, muzician, poet, prozator: dar cît de pu in în raport cu cei care sînt numi i astfel tocmai pentru gradul ridicat în care posed dispozi iile i energiile cele mai comune ale naturii umane: i tot atît de pu in cît posed un pictor din intui iile i reprezent rile unui poet, sau chiar din ale unui alt pictor. în afara acestora, exist numai impresii, senza ii, sentimente, impulsuri, emo ii sau oricum s-ar chema ceea ce este înc dincoace de spirit, neasimilat de I. INTUI IA I EXPRESIA om, postulat doar pentru comoditatea expunerii; dar inexistent de fapt, dac a exista înseamn un act al spiritului. La variantele verbale ar tate la început prin care se indic cunoa terea intuitiv , putem deci ad uga înc una: cunoa terea intuitiv este cunoa tere expresiv . Independent i autonom fa de cunoa terea prin intelect; indiferent fa de discrimin rile posterioare dintre realitate i irealitate i fa de forma iile i apercep iile, chiar posterioare, de spa iu i de timp, intui ia sau reprezentarea se deosebe te de ceea ce se simte i se suport , de unda sau fluxul senzitiv, de materia psihic , ca form ; i aceast form , aceast luare în posesiune este expresia. A intui înseamn a exprima i nimic altceva (nimic mai mult, dar i nimic mai pu in) decît a exprima. 85 Identitatea dintre intui ie i expresie Corolare i clarific ri Identitatea dintre art i cunoa terea intuitiv Inexisten a unei diferen e specifice II INTUI IA I ARTA înainte de a trece mai departe ni se pare potrivit s tragem unele concluzii din ceea ce s-a stabilit i s ad ug m unele l muriri.

Noi am identificat f r ocol cunoa terea intuitiv sau expresiv cu faptul estetic sau artistic, luînd operele de art drept exemple de cunoa tere intuitiv i atribuindu-le acestora caracterele celorlalte. Dar identific rii pe care am f cut-o i se opune o concep ie, îmbr i at larg chiar i de filozofi, care consider arta drept o intui ie de o calitate cu totul proprie. S admitem (se zice) c arta ar fi intui ie; dar intui ia nu e totdeauna art : intui ia artistic este o specie particular care se deosebe te printr-un ceva In plus fa de intui ie în general. Prin ce se deosebe te, în ce const acest plus nimeni n-a tiut niciodat s stabileasc . Uneori s-a crezut c arta ar fi nu simpla intui ie, ci aproape intui ia unei intui ii; în acela i fel cum conceptul tiin ific ar fi nu conceptul vulgar, ci conceptul unui concept. Omul, a adar, s-ar ridica la art obiectivînd, nu senza iile, cum se întîmpl în intui ia comun , ci intui ia îns i. Numai c acest proces de ridicare la puterea a doua nu are loc, iar compara ia cu conceptul vulgar i cu cel tiin ific nu spune ceea ce am vrea noi s spunem prin el, din simplul motiv c nu e adev rat c un concept tiin ific ar fi conceptul unui concept. Compara ia respectiv spune, de fapt, tocmai contrariul. Conceptul vulgar, dac e concept i nu simpl reprezentare, este un II. INTUI IA I ARTA concept perfect oricît ar fi de s rac i de limitat. Reprezent rilor, tiin a le substituie conceptele, conceptelor s race i limitate le adaug i le suprapune altele mai largi i cuprinz toare, descoperind mereu noi leg turi; dar metoda ei nu se deosebe te de cea prin care se formeaz cea din urm dintre no iuni în creierul celui mai umil dintre oameni. Ceea ce în mod comun se nume te, prin antonomaz , art , surprinde intui ii mai vaste i mai complexe decît cele care exist în mod obi nuit, dar intuie te tot senza ii i impresii: este expresie a unor impresii, nu expresie a expresiei. Din acela i motiv nu se poate admite c intui ia, numit de obicei

artistic , s-ar deosebi de cea obi nuit ca fiind o intui ie intensiv . Ar fi a a dac ar ac iona în mod diferit asupra unei materii similare. Dar întrucît activitatea artistic se desf oar în domenii mai largi i cu toate acestea printr-o metod care nu difer de cea a intui iei comune, deosebirea dintre una i cealalt nu e intensiv ci extensiv . Intui ia unui cîntec popular de dragoste extrem de simplu, care ar spune acela i lucru sau ceva mai mult decît o declara ie de dragoste la fel cu atîtea altele care ies din gura a mii de oameni obi nui i în orice clip , poate fi din punct de vedere intensiv, perfect în biata ei simplicitate, de i, din punct de vedere extensiv, este foarte redus în compara ie cu complexa intui ie a unui cînt de dragoste al lui Giacomo Leopardi. Toat diferen a este deci cantitativ i, ca atare, indiferent filozofiei, scientia qualitatum. Exist unii care posed o mai mare aptitudine i o mai frecvent dispozi ie decît al ii de a exprima din plin anumite st ri suflete ti complexe; ei se numesc, în limbajul curent, arti ti: unele expresii, foarte complicate i dificile, se ob in mai rar, i ele se numesc opere de art .Limitele expresiilor-intui ii, care se numesc art , în raport cu cele care în mod comun se numesc nonart , sînt empirice: este imposibil s le definim. O epigram apar ine artei: de ce nu i un simplu cuvînt? O nuvel apar ine artei: de ce nu i o not de ziar asupra unui fapt divers? Un peisaj apar ine artei: de ce nu i o schi topografic ? Profesorul de filozofie din comedia 87 Inexisten a uael diferen e de intensitate Diferen a extensiv l empiric TEORIE Senini artistic lui Moliere avea dreptate: „ori de cîte ori se vorbe te, se face proz ". Dar vor exista ve nic unii colari care,' ca i Monsieur Jourdain, se

vor minuna de a fi f cut proz timp de patruzeci de ani f r s tie acest lucru, i le va fi greu s se conving c atunci cînd îl cheam pe servitorul Jean s le aduc papucii, nu fac altceva decît tot „proz ". Noi trebuie s sus inem ferm identificarea pe care am stabilit-o, fiindc faptul de a fi desp r it arta de via a spiritual comun , de a fi f cut din ea nu tiu ce cerc aristocratic sau ce exerci iu straniu, a fost printre principalele cauze care au împiedicat estetica, tiin a artei, de a ajunge la adev rata ei natur , la adev ratele ei r d cini din sufletu] omenesc. Dup cum nimeni nu se minuneaz atunci cînd înva din fiziologie c orice celul este organism i orice organism este o celul sau o sintez de celule; dup cum nimeni nu se mir c g se te într-un munte înalt acelea i elemente chimice constitutive ca i într-o pietricic sau fragment; dup cum nu exist o fiziologie a animalelor mici i o alta a celor mari, sau o chimie a pietrelor i o alta a mun ilor; tot a a nu exist o tiin a intui iei mici i o alta a celei mari, una a intui iei comune i alta a celei artistice, ci o singur estetic , tiin a cunoa terii intuitive sau expresive, care este faptul estetic sau artistic. i aceast estetic este într-adev r analog logicii care cuprinde, ca fiind lucruri de aceea i natur , formarea celui mai mic i obi nuit concept i construc ia celui mai complicat sistem tiin ific i filozofic. Nimic mai mult decît o diferen cantitativ putem admite i în stabilirea semnifica iei cuvîntului geniu, sau geniu artistic, fa de nongeniu, fa de omul comun. Se spune c marii arti ti ne descoper pe noi nou în ine. Dar cum ar fi posibil acest lucru dac n-ar exista o identitate de natur între fantezia noastr i a lor i dac diferen a n-ar fi doar de ordinul cantit ii? în loc de poeta nascitur ar trebui s se spun homo nascitur poeta: poe i mici unii, poe i mari ceilal i. Faptul de a fi f cut din aceast diferen cantitativ o diferen calitativ a dat na tere cultului i supersti iei geniului, uitîndu-se c genialitatea nu e ceva venit din cer, ci e umanitatea

îns i. Omul de geniu care- i U. INTUI IA I ARTA d aere sau ajunge s fie înf i at ca îndep rtat de umanitate î i g se te pedeapsa devenind sau p rînd întrucîtva ridicol. A a este geniul din perioada romantic , a a este supraomul vremurilor noastre. Dar (e bine s men ion m aceasta aici) cei care atribuie geniului artistic drept calitate esen ial incon tien a, îl fac apoi s se pr bu easc din în l area lui deasupra omenirii pîn jos dedesubtul ei. Genialitatea intuitiv sau artistic , ca orice form de activitate omeneasc , este întotdeauna con tient ; altfel ar fi un mecanism orb. Ceea ce poate lipsi geniului artistic este numai con tiin a reflectat , con tiin a ad ugat lui a istoricului sau a criticului, care nu-i este esen ial . Una dintre problemele cele mai dezb tute în estetic este rela ia dintre materie i form , sau, cum se spune de obicei, dintre con inut i form . Faptul estetic const oare numai în con inut sau numai în form , sau în ambele la un loc? Problema a avut diferite semnifica ii pe care le vom men iona pe fiecare la locul ei, dar dac cuvintele au fost luate în sensul ar tat de noi mai sus, dac prin materie s-a în eles emo ionalitatea neelaborat estetic sau impresiile, i prin form , elaborarea, adic activitatea spiritual a expresiei, judecata noastr nu poate fi îndoielnic . Trebuie s respingem atît teza potrivit c reia actul estetic ar constanumai în con inut (adic numai în simplele impresii) cît i cealalt potrivit c reia el ar consta în ad ugarea formei la con inut, adic în impresii plus expresii. In actul estetic, activitatea expresiv nu se adaug faptului impresiilor, ci acestea sînt elaborate i formate de ea. Ele reapar în expresie, ca s spunem a a, ca apa care a fost pus într-un filtru i reapare de partea cealalt , aceea i i totodat diferit de cum era. Actul estetic este, de aceea, form i nimic altceva decît form . De aici se deduce nu faptul c con inutul ar fi ceva de prisos (ba el

este chiar punctul de plecare necesar al faptului expresiv); ci faptul c de la calit ile con inutului la cele ale formei nu exist trecere. Uneori s-a crezut c , pentru a fi estetic, adic transformabilîn form , con inutul ar trebui s aib unele calit i determinante sau determinabile. Dar, 89 Con inut i form In estetica 90 TEORIE Critica imit rii naturii i a iluziei artistice dac ar fi a a, forma ar fi acela i lucru cu materia, expresia cu impresia. Con inutul este într-adev r ceea ce se poate transforma în form , dar pîn ce nu s-a transformat, el nu are calit i determinabile; despre el noi nu tim nimic. Devine con inut estetic nu înainte, ci numai atunci cînd efectiv s-a transformat. Con inutul estetic a fost definit i ca ceea ce intereseaz , afirma ie care nu e fals , dar care nu spune nimic. Ceea ce intereseaz , într-adev r, dar ce anume? Activitatea expresiv ? Desigur , dac aceasta nu s-ar interesa de el, nu l-ar ridica la rangul de form . Faptul de a se interesa de el este tocmai ridicarea lui la rangul de form . Dar cuvîntul „intereseaz " a fost folosit i cu o alt inten ie nu neîndrept it , pe care o vom explica ceva mai departe. Ca i propozi ia anterioar , teza potrivit c reia arta ar fi o imita ie a naturii are mai multe sensuri. Prin aceste cuvinte, ba sînt afirmate sau cel pu in indicate adev ruri, ba sus inute erori; dar cele mai adeseori, nu exprim nimic precis. Unul dintre sensurile îndrept ite din punct de vedere tiin ific îl ob inem de îndat ce în elegem „imita ia" ca reprezentare sau intui ie a naturii, form de cunoa tere. Dar atunci cînd vrem s indic m acest lucru i s punem totodat într-o lumin mai puternic caracterul spiritual al procedeului, se dovede te îndrept it i cealalt propozi ie, anume c arta este idealizare sau imitare ideali-zantâ a naturii. Dac prin imitare a naturii în elegem

c arta ar oferi reproduceri mecanice, care constituie duplicate mai mult sau mai pu in perfecte ale unor obiecte naturale, în fa a c rora se repet întocmai tumultul de impresii pe care-l produc obiectele naturale, atunci propozi ia este evident eronat . Statuile de cear pictat , care simuleaz fiin e vii i din fa a c rora ne retragem însp imînta i în muzeele respective, nu ne trezesc intui ii estetice. Iluzia i halucina ia nu au nici o leg tur cu domeniul calm al intui iei artistice. Dac un artist picteaz aspectul unui muzeu cu statui de cear , dac un actor înf i eaz pe scen în mod burlesc omul statuie, atunci avem din nou de-a face cu o munc spiritual i cu intui ia artistic . Chiar fotografia, dac are ceva artistic, ea nu are acest ceva decît în m sura în care transmite, chiar numai par ial, intui ia II. INTUI IA I ARTA 91 fotografului, punctul lui de vedere, atitudinea i situa ia pe care el s-a str duit s le surprind . i dac fotografia nu este de loc art , faptul se întîmpl tocmai pentru c elementul natural r mîne mai mult sau mai pu in de neînl turat i insubordonabil: i într-adev r, care este fotografia, oricît de reu it , în fa a c reia am putea s încerc m o satisfac ie deplin ? La care dintre ele un artist n-ar aduce una sau mai multe schimb ri i retu uri? din care n-ar scoate sau c reia nu iar ad uga ceva? Din faptul de a nu fi recunoscut exact caracterul teoretic al intui iei simple, pe care o deosebim astfel de cunoa terea prin intelect ca i de percep ie ; de a fi crezut c numai cea prin intelect sau,'cel mult, c i percep ia este cunoa tere, a ap rut afirma ia, atît de mult repetat , c arta nu este cunoa tere, c ea nu duce la adev r, c apar ine nu lumii teoretice ci celei sentimentale i alte lucruri asem n toare. Am v zut c intui ia este cunoa tere, liber de concepte i mai simpl decît a a-zisa percep ie a realului; i de aceea arta este cunoa tere, este form , nu ine de sentiment i de materia psihic . Dac s-a insistat de atîtea ori i de c tre atî ia esteticieni spre

a se sublinia c arta este aparen (Schein), acest lucru s-a produs tocmai pentru c se sim ea nevoia de a o deosebi de actul perceptiv mai complicat afirmîndu-i pura intuitivitate. i dac s-a insistat asupra faptului c arta este sentiment, aceasta se • explic din acela i motiv: dac excludem într-adev r, c conceptul ar putea fi con inut al artei i dac excludem în acela i sens realitatea istoric ca atare, alt con inut nu r mîne decît realitatea cunoscut pur i simplu, direct i nemijlocit, a a cum se arat în elanul vital, ca sentiment, adic , din nou, intui ia pur . Faptul de a nu fi stabilit bine sau de a fi pierdut din vedere caracterul care deosebe te expresia de impresie, forma de materie, a generat i el teoria sim urilor estetice. Aceast teorie se reduce la eroarea ar tat mai sus, de a c uta o trecere de la calit ile con inutului la cele ale formei. De fapt, a întreba care sînt sim urile estetice înseamn a întreba care impresii sensibile pot intra în expresiile estetice r care trebuie s intre în ele în mod necesar. Critica artei concepute ca fapt sentimental i nu teoretic. Aparen a estetic i sentimentul Critica teoriei sim urilor estetice 92 TEORIE II. INTUI IA I ARTA 93 La care trebuie s r spundem imediat: toate impresiile pot s intre în expresii sau forma ii estetice; dar nici una nu trebuie s intre în mod necesar. Dante ridic la form nu numai „dulcea culoare de safir oriental" (impresii vizuale), ci i impresii tactile sau termice ca „aerul gras" i „proaspetele pîrîuri" care „usuc tot mai mult" gîtlejul însetatului. i este o curioas iluzie s crezi c o pictur d impresii pur i simplu vizuale. Netezimea catifelat a unui obraz, c ldura unui corp tîn r,

dulcea a i prospe imea unui fruct, t i ul unei lame ascu ite i altele, nu sînt impresii pe care le avem chiar de la o pictur ? Sînt ele oare vizuale? Ce ar fi o pictur pentru un om ipotetic, care, lipsit de toate sau de multe dintre sim uri, ar dobîndi dintr-o dat numai organul vederii? Tabloul pe care-l avem în fa i pe care credem c -l vedem numai cu ochii, i-ar apare doar ca ceva mai mult decît mîzg lelile de pe paleta unui pictor. Unii, care in ferm la caracterul estetic al unor grupuri particulare de impresii (de exemplu al celor vizuale i celor auditive) i exclud pe celelalte, admit apoi c , dac în faptul estetic impresiile vizuale i auditive intr ca impresii directe, cele percepute de alte sim uri intr i ele, dar numai ca impresii asociate. i aceast distinc ie este cu totul arbitrar . Expresia estetic este o sintez , în care e imposibil s se disting ceea ce e direct de ceea ce e indirect. în ea toate impresiile devin echivalente în m sura în care 7 toate devin estetice. Cine recepteaz imaginea unui tablou sau a unei poezii, nu are în fa aceast imagine ca o serie de impresii, dintre care unele s de in o prerogativ sau o prioritate fa de celelalte. Iar despre ceea ce se întîmpl înainte de a o fi receptat nu se tie nimic; tot a a cum, pe de alt parte, distinc iile care se fac ulterior, prin reflec ie, nu se mai refer în nici un fel la art ca atare. Doctrina sim urilor estetice a fost prezentat i în alt mod: ca o încercare de a stabili care organe fiziologice sînt necesare pentru faptul estetic. Organul sau aparatul fiziologic nu e altceva decît un complex de celule grupate în cutare sau cutare fel, dispuse în cutare sau cutare mod; el nu este, adic un fapt sau un concept pur fizic i natural. Dar expresia nu cunoa te fapte fiziologice; ea î i are punctul de pornire în impresii, iar drumul fiziologip prin care acestea ajung în spirit îi este cu totul indiferent} O cale sau alta e totuna: e de ajuns s fie impresii. "" Desigur, lipsa unor organe sau a unor complexe de celule împiedic

producerea unor impresii (afar dac , printr-un . fel de compensa ie organic , ele nu se ob in pe alt cale). Orbul din na tere nu poate intui i exprima lumina. Dar impresiile nu sînt condi ionate numai de organ, ci i de stimulii care ac ioneaz asupra organului*' Cine nu a avut niciodat impresia m rii nu va ti niciodat s-o exprime; ' i cine n-a avut impresia vie ii din societatea înalt sau a luptei politice nu va exprima niciodat nici pe una nici pe cealalt . Acest lucru nu stabile te o dependen a func iei expresive de stimul sau de organ, ci este repetarea a ceea ce tim deja: expresia presupune impresia, i expresiile particulare presupun impresii particulare. De altfel orice impresie exclude pe celelalte în momentul în care ea domin ; - i tot a a orice expresie. Un alt corolar al concep iei despre expresie ca activitate este indivizibilitatea operei de art . Orice expresie este o expresie unic . Activitatea estetic este fuziunea impresiilor într-un tot organic. Tocmai lucrul acesta au vrut s -l precizeze to i cei ce au spus c opera de art trebuie s aib unitate sau, ceea ce este acela i lucru, unitate in varietate. Expresia este o sintez a variatului sau a multiplului în unul. S-ar p rea c acestei afirma ii i se opune faptul c noi dividem opera artistic în p r ile ei: un poem în scene, episoade, similitudini, sentin e, sau un tablou în figuri i obiecte, luate fiecare în parte, în fundal, în prim-plan i a a mai departe. Dar aceast diviziune anuleaz opera, a a cum diviziunea organismului în inim , creier, nervi, mu chi i altele transform ceea ce e viu într-un cadavru. Este adev rat c exist organisme la care diviziunea d loc la mai multe fiin e vii, dar în asemenea caz, i transferînd analogia la faptul estetic, trebuie conchis c e vorba de o Unitatea l indivizibilitatea operei de arta 94 TEORIE Arta ca eliberatoare

multiplicitate de germeni vitali i de o rapid reelaborare a fiec rei p r i în noi expresii unice. Se va observa c expresia r sare uneori din alte expresii: exist expresii simple i expresii compuse. O oarecare diferen trebuie totu i recunoscut între eureka cu care Arhi-mede î i exprima întreaga bucurie pentru descoperirea f cut i actul expresiv (ba chiar cele cinci acte) ale unei tragedii clasice. Dar nu: expresia izvor te întotdeauna direct din impresii. Cel care concepe o tragedie pune, ca s spunem a a, într-un mare creuzet- o mare cantitate de impresii; expresiile înse i, concepute alt dat , sînt retopite împreun cu cele noi într-o mas unic ; la fel cum într-un cuptor de topit se pot arunca buc i informe de bronz i statuete extrem de cizelate. Pentru a se ob ine o nou statuie, statuetele cele mai cizelate trebuie s se topeasc la fel cu buc ile informe. Vechile expresii trebuie s coboare din nou la nivelul de impresii ca s poat fi sintetizate cu celelalte într-o nou i unic expresie. Elaborînd impresiile, omul se elibereaz de ele. Obiec-tivîndu-le, le îndep rteaz de el i le devine superior. Func ia eliberatoare i purificatoare a artei este un alt aspect i un alt mod de formulare a caracterului ei de activitate. Activitatea este eliberatoare tocmai pentru c alung pasivitatea. Astfel se explic de ce arti tilor li se atribuie rînd pe rînd o maxim sensibilitate sau for a pasiunii, i o maxim insensibilitate sau olimpic senin tate. Ambele calificative se conciliaz între ele fiindc nu se aplic aceluia i obiect. Sensibilitatea sau for a pasiunii se refer la bogata materie pe care artistul o prime te în sufletul s u; insensibilitatea sau senin tatea la forma în care el supune i domin tumultul de senza ii i pasiuni. III ARTA I FILOZOFIA Cele dou forme de cunoa tere, estetic i intelectiv sau conceptual sînt destul de diferite, dar nu sînt rupte i disparate una

de alta, ca dou for e care s trag fiecare în alt parte. Dac am demonstrat c forma estetic este cu totul independent de cea intelectiv i se sus ine singur , f r nici un sprijin din afar , n-am spus îns c cea intelectiv poate sta f r cea estetic . Aceast reciproc n-ar fi adev rat . Ce este cunoa terea prin concepte? Este cunoa terea leg turilor dintre lucruri i lucrurile sînt intui ii. F r intui ii nu sînt posibile conceptele, a a cum f r materia impresiilor nu e posibil intui ia îns i. Intui iile sînt: acest fluviu, acest lac, acest pîrîia , aceast ploaie,acest pahar cu ap ; conceptul este: apa, nu aceasta sau acea apari ie i caz particular, ci apa în general, în orice timp i loc s-ar afla ea; materie a unor intui ii infinite, dar a unui concept unic i constant. Numai c conceptul, universalul, dac , pe de o parte, nu mai e intui ie, pe de alt parte este, i nu poate s nu fie intui ie. Chiar i omul care gînde te, în m sura în care o face, are impresii i afecte: impresiile i afectele sale nu vor fi acelea ale omului care nu e filozof, nu vor fi dragostea sau ura pentru anumite obiecte sau indivizi, ci efortul însu i al gindirii, cu durerea i bucuria, dragostea i ura care sînt unite cu el; efort care, spre a deveni obiectiv în fa a spiritului, nu poate s nu ia forma intuitiv . Leg tura indi-golubil dintre cunoa terea in" cea 96 CrltlcB negirl-lor acestei teze TEORIE A vorbi nu înseamn a gîndi logic, dar a gîndi logic înseamn , totodat , a corbi. C gîndirea nu poate exista f r vorbire este un adev r general recunoscut. Neg rile acestei teze se bazeaz toate pe neîn elegeri i erori. O prim neîn elegere este a celor care observ c se poate gîndi de

asemenea cu figuri geometrice, cifre algebrice, semne ideografice, f r nici un cuvînt, nici chiar pronun at în t cere i aproape insesizabil în tine însu i; c exist limbi în care cuvîntul, semnul fonic nu exprim nimic dac nu prive ti i semnul scris, i a a mai departe. Dar cînd am spus „a vorbi", noi am vrut s folosim o sinecdoc i s în elegem în mod general „expresie", care, a a cum am ar tat, nu se rezum exclusiv la expresia a a-zis verbal . Poate s fie sau nu adev rat c unele concepte pot fi gîndite f r manifest ri fonice, dar înse i exemplele aduse împotriv dovedesc c acele concepte nu exist niciodat f r expresii. Al ii invoc faptul c animalele sau anumite animale gîndesc i ra ioneaz f r s vorbeasc . Acum, dac gîndesc, cum i ce gîndesc animalele, dac ele sînt oameni rudimentari i aproape s lbatici, rezisten i la civiliza ie, mai degrab decît ni te ma ini fiziologice cum voiau vechii spirituali ti, toate acestea, în momentul de fa , pot s nu ne priveasc . Atunci cînd filozoful vorbe te de natura animal , brutal , impulsiv , instinctiv i altele, nu se bazeaz pe supozi ii de acest fel referitoare la cîini sau pisici, lei sau furnici, ci pe observarea a ceea ce este animalic i brutal în om: a limitei sau bazei animalice pe care o surprindem în noi în ine. Dac animalele, luate în parte, cîini sau pisici, lei sau furnici, pot s aib ceva din activitatea omului, cu atît mai bine sau cu atît mai r u pentru ele: asta ar însemna c i în cazul lor ar trebui s se vorbeasc nu despre „natur " în sens total, ci despre o baz animalic , mai larg i mai ap s toare poate decît cea a omului. i presupunînd de asemenea c animalele gîndesc i formeaz concepte, ce ne-ar îndrept i s credem, în planul supozi iei, c ele ar face acest lucru f r expresii corespunz toare? Analogia cu omul, cunoa terea spiritului, III. ARTA I FILOZOFIA 97 psihologia uman , care sluje te drept instrument tuturor presupunerilor cu privire la psihologia animal , ne-ar con-strînge în

schimb la ipoteza c dac gîndesc în vreun fel, apoi i vorbesc în vreun fel. Din psihologia uman , din cea literar chiar, provine cealalt obiec ie, anume c conceptul poate exista f r cuvînt, c ci nu încape îndoial c fiecare dintre noi admite i cunoa te c r i gîndite bine i scrise prost: o gîndire deci, care r mîne gîndire dincolo de expresie sau în pofida expresiei defectuoase. Dar cînd discut m despre c r i gîndite bine i scrise prost, nu putem în elege altceva decît c în acele c r i exist p r i, pagini, fraze sau propozi iuni gîndite bine i scrise bine i altele, poate chiar cele mai pu in importante, gîndite prost i scrise prost, care nu sînt gîndite într-adev r i deci nu sînt exprimate într-adev r. tiin a nou a lui Vico, acolo unde este scris într-adev r r u este i gîndit r u. Iar dac de la volume groase trecem la o scurt propozi iune, eroarea sau inexactitatea respectiv sare în ochi. Cum s-ar putea ca o propozi iune s fie gîndit clar i s fie scris confuz? Ceea ce se poate admite totu i este c uneori noi avem gînduri (concepte) într-o form intuitiv , care este o expresie prescurtat sau mai bine zis proprie i suficient nou , dar insuficient spre a fi comunicat cu u urin unei alte persoane anumite, sau mai multor persoane anumite. De unde se spune inexact c avem gîndul i nu expresia; cînd ar trebui s se spun de fapt c avem, într-adev r, expresia, dar o expresie care nu e înc u or comunicabil . Ceea ce este, de altfel, un fapt destul de schimb tor i relativ: exist întotdeauna cineva care prinde din zbor gîndul nostru i îl prefer în forma aceea abreviat , dar s-ar plictisi de o alta mai dezvoltat , pl cut în schimb altora. Cu alte cuvinte, gîndirea, considerat din punct de vedere logic i abstract, poate s fie aproximativ aceea i, dar din punct de vedere estetic este vorba de dou intui ii sau expresii diferite, în fiecare dintre ele intrînd elemente psihice diferite. Acela i argument poate servi pentru a distruge sau a interpreta corect distinc ia cu totul empiric dintre limbajul intern i

limbajul extern. 7 — Estetica 98 Arta i tiin Con inut i form : alt semnifica ie. Proz i poezie TEORIE Manifest rile cele mai înalte, vîrfurile care str lucesc de la distan ale cunoa terii intuitive i ale cunoa terii intelectuale se numesc, dup cum tim, art i tiin . Arta i tiin a sînt, deci, distincte i în acela i timp legate între ele: coincid printr-o latur a lor, care este latura estetic . Orice oper de tiin este totodat oper de art . Latura estetic va putea r mîne mai pu in observat , atunci cînd mintea noastr este în întregime prins de efortul de a în elege gîndirea savantului i de a-i cerceta valoarea de adev r. Dar ea nu mai r mîne neobservat atunci cînd de la activitatea de în elegere trecem la cea de contemplare i vedem acea gîndire sau dezvoltînduni-se în fa a, limpede, net , bine conturat , f r cuvinte de prisos, f r cuvinte nepotrivite ei, cu ritm i intona ie adecvate: sau din contr confuz, rupt, încîlcit, hurducat. i marii gînditori sînt admira i uneori ca mari scriitori, pe cînd al i gînditori, i ei mari, r mîn scriitori mai mult sau mai pu in fragmentari, chiar dac fragmentele lor constituie opere armonioase, coerente i perfecte. Gînditorilor i oamenilor de tiin li se iart s fie scriitori mediocri: fragmentele, sclipirile, ne consoleaz de lipsa întregului, fiindc este cu mult mai u or ca din-tr-un fragment genial s extragi o compozi ie bine ordonat , dintr-o scînteie s desc tu ezi flac ra, decît s ajungi la descoperirea genial . Dar cum s li se ierte arti tilor propriu-zi i c se exprim mediocru? Mediocribus esse poetis non dii, non homines, non concessere columnae. Poetului, pictorului c ruia îi lipse te forma, îi lipse te totul fiindc lipse te el însu i. Materia poetic se afl în sufletul tuturor, numai expresia, adic forma, îl face pe poet. i aci se afl adev rul tezei care neag

artei orice con inut, în elegîndu-se prin con inut tocmai conceptul intelectual. în acest sens, considerînd „con inutul" egal cu „conceptul", este foarte exact nu numai c arta nu const în con inut, ci c ea nu are con inut. Chiar i deosebirea dintre poezie i proz nu se verific decît în deosebirea dintre art i tiin . Înc din antichitate s-a observat c respectiva deosebire nu putea s se bazeze pe elemente exterioare, ca ritmul i metrul, HI. ARTA I FILOZOFIA 99 forma liber i cea legat de rim ; i c ea era, în schimb, de natur cu totul intern . Poezia este limbajul sentimentului: proza, al intelectului; dar întrucît intelectul, în existen a lui concret i în realitatea lui este i sentiment, orice proz are o latur de poezie. Raportul dintre cunoa terea intuitiv sau expresie i cunoa terea intelectual sau concept, dintre art i tiin , dintre poezie i proz nu poate fi ar tat altfel decît spunînd c are dou trepte. Prima treapt este expresia, a doua este conceptul: una poate exista f r cealalt , dar cea de-a doua nu poate exista f r prima. Exist poezie f r proz , dar nu exist proz f r poezie. Expresia este, întradev r, prima afirmare a activit ii umane. Poezia este „limba matern a genului uman" ; primii oameni,, au fost de la natur poe i sublimi". Fapt care este recunoscut i în alt fel de to i cei care observ c trecerea de la psihic la spirit, de la sensibilitatea animal la activitatea uman se realizeaz cu ajutorul limbajului ( i, ar trebui s spun , al intui iei sau expresiei în general). Numai c ni se pare pu in exact s se spun , dup cum se obi nuie te, c limbajul sau expresia este veriga intermediar între ceea ce este natur i umanitate, aproape un amestec din amîn-dou . Unde apare umanitatea, naturalul a i disp rut; omul care se exprim iese imediat din starea natural , dar iese din ea, nu st jum tate în untru i jum tate afar , cum ar ar ta imaginea verigii intermediare.

In afara acestor dou forme, spiritul cognitiv nu are altele. Intui ia i conceptul îl epuizeaz complet. în trecerea de la una la alta i în trecerea înapoi de la cea de a doua la prima se desf oar întreaga via teoretic a omului. Inexact este socotit ca o a treia form teoretic isto-ricitatea. Aceasta nu e form , ci con inut: ca form nu e altceva decît intui ie sau fapt estetic. Istoria nu caut legi i nici nu f ure te concepte; nu induce i nu deduce; este îndreptat ad narrandum, non ad demonstrandum; nu construie te universalii i abstrac ii ci în ir intui ii. Acesta este domeniul ei, adic individuum omnimode deRaportul dintre prima i a doua treapt Inexistenta altor forme de cunoa tere Igtoricitatea. Identitate i diferen în raport cu arta 7* 100 TEORIE terminatum care este i domeniul artei. Istoria se reduce de aceea la conceptul general al artei. Contra acestei teze dovedindu-se imposibil de a n scoci o a treia form cognitiv , s-au ridicat obiec ii care ar avea ca urmare asocierea istoriei la cunoa terea inte-lectiv sau tiin ific . Obiec ii determinate, iscate, pe de o parte, de prejudecata c istoriei i s-ar tirbi ceva din valoare i demnitate dac i s-ar nega caracterul de tiin (natural ); i, pe de alt parte, de o fals idee asupra artei, conceput nu ca form teoretic esen ial , ci ca un divertisment, ceva de prisos, ceva frivol. F r s deschidem din nou un proces îndelungat i mult dezb tut, pe care, în ceea ce ne prive te, îl consider m închis, ne vom referi aici doar la un sofism care a avut succes i care este repetat înc , urm rind s dovedeasc natura logic i tiin ific a istoriei. Sofismul const în a admite c cunoa terea istoric are ca obiect individualul, dar nu reprezentarea (se adaug ), ci conceptul individualului; de unde se trage concluzia c istoria ar fi i ea cunoa tere logic sau tiin ific . Istoria, la urma urmei, ar

elabora conceptul unui personaj , al lui Carol cel Mare sau Napoleon, al unei epoci, al Rena terii sau al Reformei, al unui eveniment, al Revolu iei Franceze sau al Unific rii Italiei, în acela i fel cum geometria elaboreaz conceptele formelor spa iale sau estetica pe cel al expresiei. Dar nimic din toate acestea nu e exact; istoria nu poate altceva decît s prezinte pe Napoleon i Carol cel Mare, Rena terea i Reforma, Revolu ia •} Francez i Unificarea Italiei, fapte individuale, în fizio-!? nomia lor individual , adic tocmai în sensul în care logicienii spun c nu avem un concept al individualului, ci numai reprezentarea lui. A a-zisul concept al individualului este întotdeauna concept universal sau general; bogat în note caracteristice,foarte bogat dac vre i, dar oricît de bogat ar fi, incapabil de a atinge acea individualitate pe care cunoa terea istoric , în calitate de cunoa tere estetic , o poate atinge numai ea. Pentru a în elege în ce mod în cadrul artei în general cunoa terea istoric se deosebe te de cea artistic în sens restrîns, trebuie s amintim ceea ce am observat în priIII. ARTA I FILOZOFIA vin a caracterului ideal al intui iei sau primei percep ii, în care totul este real i de aceea nimic nu e real. Într-un stadiu ulterior, spiritul formeaz conceptele de extern i intern, de întîmplat i de dorit, de obiect i de subiect i a a mai departe, adic distinge intui ia istoric de cea nonistoric , cea real de cea ireal , capacitatea imaginativ real de cea pur , chiar i faptele interne, ceea ce se dore te i se viseaz , castelele în Spania i ara minunilor î i au realitatea lor; chiar i psihicul î i are istoria lui. în biografia unui individ intr ca fapte reale i iluziile lui. Dar istoria unui psihic individual este istorie, fiindc deosebirea dintre real i ireal ac ioneaz aici mereu chiar i atunci cînd realul sînt iluziile înse i. Numai c , în istorie, astfel de concepte distinctive nu se prezint precum conceptele în tiin , ci mai degrab precum acelea pe care le-am v zut dizolvîndu-se i topindu-se în intui iile estetice, de i în cazul acesta

ele au un relief cu totul propriu. Istoria nu construie te conceptele realului i ale irealului, ci le folose te; istoria, deci, nu este teoria istoriei. Pentru a recunoa te dac un fapt din via a noastr a fost real sau imaginar nu e de ajuns simpla analiz conceptual : în fa a min ii trebuie reproduse în modul cel mai complet intui iile, a a cum erau în momentul în care s-au produs. Istoricitatea se deosebe te în concret de pura fantezie ca o intui ie oarecare de o alt intui ie oarecare: în memorie. Acolo unde aceasta nu ajunge, unde nuan ele intui iilor reale i ale celor ireale sînt atît de fine i de imperceptibile încît se confund unele cu altele, sau trebuie s renun i, cel pu in provizoriu, la a ti ce se petrece în realitate (renun are la care recurgem adesea), sau trebuie s recurgi la presupunere, la verosimil, la probabilitate. Principiul verosimilului i al probabilit ii domin , într-adev r, întreaga critic istoric . Examinarea izvoarelor i a autorit ilor este îndreptat spre stabilirea m rturiilor celor mai demne de crezare. i care sînt oare m rturiile cele mai demne de crezut dac nu tocmai cele ale celor mai buni observatori, adic ale celor mai buni memora101 102 Scepticismul Istoric Filozofia ca tiin perfect . A a-zisele tiin e naturale i limitele lor TEORIE tori i care (asta se în elege) nu au avut nici inten ia i nici interesul s falsifice adev rul lucrurilor? De unde rezult c scepticului intelectualist îi convine s nege certitudinea oric rei istorii; pentru c certitudinea istoriei este diferit de cea a tiin ei. Este certitudinea amintirii i a autorit ii, nu a analizei i a demonstra iei. Cine vorbe te de induc ie, de demonstra ie istoric etc. folose te în mod metaforic aceste cuvinte,

care dobîn-desc în istorie un sens complet diferit de cel pe care-l au în tiin e. Convingerea istoricului este convingerea de nedemonstrat a juratului, care a ascultat martorii, a urm rit atent procesul, i s-a rugat cerului s -l inspire. Gre e te, f r îndoial , uneori; dar gre elile reprezint o minoritate neglijabil în raport cu cazurile în care se ob ine adev rul. i de aceea bunul-sim are dreptate contra intelec-tuali tilor atunci cînd crede în istorie, care nicidecum nu e „poveste ticluit ", ci ceea ce individul i omenirea î i amintesc despre trecutul lor. Amintire cînd neclar , cînd foarte clar , amintire pe care cu eforturi st ruitoare fiecare î i propune s-o l rgeasc i s-o redea cît mai exact posibil, dar astfel încît s nu se poat lipsi de ea i care, luat în ansamblu, este bogat în adev ruri. Numai de dragul paradoxurilor s-ar putea îndoi cineva c ar fi existat vreodat Grecia sau Roma, Alexandru sau Cezar, Europa feudal i o serie de revolu ii care au doborît-o; c la 1 noiembrie 1517 ar fi fost afi ate tezele lui Luther pe u a bisericii din Wittenberg sau c la 14 iulie 1789 ar fi fost cucerit la Paris, Bastilia. „Cum justifici tu toate astea?" întreab ironic sofistul. Omenirea r spunde. „îmi amintesc". Lumea faptului întîmplat, a concretului, a istoricului este ceea ce se cheam lumea realit ii i a naturii, cuprin-zînd astfel realitatea zis fizic ca i cea zis spiritual i uman . întreag aceast lume este intui ie; intui ie istoric , dac se prezint ca atare i în mod realist; intui ie fantastic sau artistic în sens restrîns, dac se prezint sub aspectul posibilului, adic al imaginabilului. tiin a, adev rata tiin , care nu e intui ie ci concept, nu individualitate ci universalitate, nu poate fi decît tiin a spiritului, adic a ceea ce realitatea are III. AKTA I FILOZOFIA universal în ea; filozofia. Dac , în afar de aceasta, se vorbe te de tiin e naturale trebuie notat c ele sînt tiin e improprii, adic complexe de cuno tin e abstractizate i fixate în mod arbitrar. A azisele tiin e naturale, recunosc, într-adev r, ele singure c sînt

mereu împrejmuite de limite: limite care nu sînt de altfel decît date istorice i intuitive. Ele calculeaz , m soar , stabilesc egalit i, reguli, f uresc clase i tipuri, formuleaz legi, demonstreaz în felul lor cum un fapt se na te din alte fapte; dar toate progresele lor se lovesc de fapte care sînt cunoscute intuitiv i istorice te. Chiar geometria afirm azi c se bazeaz în întregime pe ipoteze, spa iul tridimensional sau euclidian nefiind decît unul dintre spa iile posibile, care este studiat cu preferin fa de altele numai fiindc se dovede te a fi mai comod. Ceea ce este adev r în tiin ele naturale este sau filozofie sau fapt istoric; ceea ce exist în ele propriu-zis natural este abstrac ie i arbitrar. De îndat ce disciplinele naturale vor s se constituie în tiin e perfecte, ele trebuie s ias din cercul lor i s treac la filozofie: ceea ce fac atunci cînd formuleaz unele concepte, care sînt oricum, numai naturaliste nu sînt: atom f r întindere, eter sau vibra ie, for vital , spa iu neintuibil i altele asem n toare: adev rate i specifice eforturi filozofice, dac nu chiar vorbe lipsite de sens. Conceptele naturaliste sînt, f r îndoial , foarte utile; dar din ele nu se poate extrage sistemul, care ine numai de spirit. Aceste date istorice i intuitive, ce nu pot fi eliminate din disciplinele naturale, explic ,de altfel, nu numai cum, o dat cu progresul cunoa terii, ceea ce cîndva era considerat drept adev r coboar , încet, încet la rangul de credin mitologic i iluzii ale închipuirii, ci i cum printre natu-rali ti exist unii care numesc fapte mitice, expediente verbale, conven ii tot ceea ce în disciplinele lor constituie fundamentul oric rui ra ionament. Iar naturali tii i matematicienii care, nepreg ti i, se apuc de studiul energiilor spiritului, introduc i aici cu u urin deprinderile lor mentale i vorbesc în filozofie de conven ii care sînt a a i a a, „cum omul i le face": ei pretind a adar c ade103 104

TEORIE v rul i morala sînt conven ii, i c o conven ie suprema este spiritul însu i! i totu i, ca s existe conven ii, este necesar s existe ceva asupra c ruia nu avem nevoie s convenim, dar care s fie purt torul însu i al conven iei, i anume: activitatea spiritual a omului. Caracterul limitat al tiin elor naturale postuleaz caracterul nelimitat al filozofiei. Ceea ce r mîne precis în urma acestor explica ii este c dou sînt formele pure sau fundamentale ale cunoa terii: intui ia i conceptul; arta, i tiin a sau filozofia; topind în ele istoria, care este ca o rezultant a intui iei pus în contact cu conceptul, adic a artei care, primind în ea diferen ierile filozofice, r mîne totu i ceva concret i individual. Toate celelalte ( tiin ele naturale i matematice) sînt forme impure: amestec de elemente str ine i de origin practic . Intui ia ne d lumea, fenomenul; conceptul ne d numenul, spiritul. IV ISTORISM I INTELECTUALISM ÎN ESTETIC Aceste raporturi net stabilite între cunoa terea intuitiv sau estetic i alte forme fundamentale sau derivate de cunoa tere ne pun în situa ia de a ne da seama unde se afl gre eala unei întregi serii de teorii care au fost prezentate sau se obi nuie te a fi prezentate drept teorii estetice. Din înfruntarea între cerin ele artei în general i cele particulare ale istoriei s-a n scut teoria (care azi a pierdut teren, dar care a fost dominant în trecut) a verosimilului ca obiect al artei. F r îndoial , a a cum se întîmpl de obicei în folosirea propozi iilor eronate, inten ia care f cea s se vorbeasc de verosimil era deseori mult mai s n toas decît apare din defini ia ce se d cuvîntului. Prin verosimil unii voiau s în eleag , în fond, coeren a artistic a reprezent rii, adic plenitudinea i eficacitatea, prezen a efectiv a acesteia. Cine traduce „verosimil" cu „coerent" va g si adesea un sens destul de

just în discu ii, în exemplele i în judec ile criticilor care folosesc acest cuvînt. Un personaj neverosimil, un final neverosimil de comedie sînt, în realitate, personaje prost conturate, finaluri lipite, fapte nemotivate artistic: chiar zînele i spiridu ii (dup cum s-a spus pe bun dreptate) trebuie s fie verosimili, adic s fie zîne i spiridu icu adev rat, intui ii artistice coerente. în loc de verosimil s-a folosit atunci cuvîntul „posibil" r care, dup cum am notat în trecere, este sinonim cu intu-ibil sau imaginabil: tot ceea ce este imaginat cu adev rat, Critica fere simitului «1 Critica Ideilor io art , a artei ou tez i tipicului 106 TEORIE adic în mod coerent este posibil. Dar mai demult, i nu de c tre pu ini critici i autori de tratate, prin verosimil s-a în eles caracterul de credibil istoric, adic acel adev r istoric care nu e demonstrabil ci ipotetic, nu adev rat ci verosimil; voind s se impun acela i caracter i artei. Cine nu- i aminte te în istoria literaturii, de locul important pe care l-a avut critica verosimilului, de exemplu în cazul Ierusalimului eliberat, f cut pe baza istoriei cruciadelor, sau a poemelor homerice, pe baza comport rilor verosimile ale împ ra ilor sau regilor? Alteori s-a cerut artei s reproduc realitatea natural , adic istorice te existent ; este un alt sens eronat pe care-l dobînde te doctrina imit rii naturii. Verismul i naturalismul au oferit apoi un exemplu de confuzie a faptului estetic pîn chiar i cu procedeele tiin elor naturale, invocînd crearea nu tiu c rui fel de dram sau roman care ar fi trebuit s fie nu numai de observa ie,ci nici mai mult nici mai pu in decît experimental. Mult mai frecvente sînt confuziile dintre modul de a i a proceda al artei i cel al tiin elor filozofice. Astfel s-a considerat ca fiind propriu artei s expun concepte, s uneasc inteligibilul cu sensibilul, s reprezinte ideile sau universaliile; i astfel a fost

înlocuit arta cu tiin a, adic activitatea artistic în general cu cazul particular în care ea devine estetic-logic . La aceea i eroare se reduce teoria artei ca sus in toare de teze, a artei constînd deci într-o reprezentare individual care s exemplifice legi tiin ifice. Exemplul, în m sura în care este exemplu, ine locul lucrului exemplificat, i apar ine deci modurilor de tratare tiin ific , fie ele chiar de caracter popular sau de larg r spîndire. Acela i lucru trebuie spus despre teoria estetic a tipicului, cîn'd prin tip se în elege tocmai, a a cum se obi nuie te, abstrac ia sau conceptul, i se afirm c arta trebuie s fac s str luceasc specia In individ. Dac apoi prin tipic se în elege individualul, se procedeaz i aici la o simpl schimbare de cuvinte. A tipiza, va însemna, în acest caz, a caracteriza sau a determina i reprezenta individualul. Don Quijote este un tip, dar al cui tip este dac IV. ISTOBISM I INTELECTUALISM IN ESTETICA 107 nu al tuturor Don Quijo ilor? Tip, ca s spunem a a, al lui însu i? Al unor concepte abstracte, ca cel al pierderii sensului realului, sau al dragostei pentru glorie, nu, cu siguran ; dincolo de astfel de concepte se pot gîndi un num r infinit de personaje care nu sînt Don Quijote. Cu al i termeni, în expresia unui poet (de exemplu, într-un personaj poetic noi g sim propriile noastre impresii bine determinate i realizate i numim tipic acea expresie c reia i-am putea spune pur i simplu estetic . Tot astfel, s-a vorbit chiar de universalii poetice sau artistice: cu astfel de cuvinte repe-tîndu-se cîndva cerin a tipicului în art , iar altcîndva în e-Jegîndu-se punerea în relief a caracterului spiritual i ideal al operei artistice, pe care imita ioni tii, reali ti sau veri ti, îl ignorau ori îl negau. Continuînd s corect m aceste erori sau s clarific m confuziile, vom nota c esen a artei a fost considerat, de asemenea, simbolul. Dar dac simbolul este conceput ca inseparabil de intui ia artistic , el este sinonim cu intui ia îns i, care are întotdeauna un caracter ideal;

nu exist în art un fond dublu, ci un singur fond i totul în ea este simbolic fiindc totul e ideal. Dac apoi simbolul este conceput ca separabil, dac , pe de o parte, se poate exprima simbolul, i, pe de alt parte, lucrul simbolizat, se cade din nou în eroarea intelectualist : acel pretins simbol este expunerea unui concept abstract, este o alegorie, este tiin sau art care maimu re te tiin a. Dar trebuie s fim drep i chiar fa de alegorie i s observ m c în anumite cazuri ea apare a fi un lucru cu totul inofensiv. O dat creat Ierusalimul eliberat, s-a n scocit ulterior alegoria lui; o dat creat Adone al lui Marino, poetul lascivit ii a insinuat apoi c ar fi vrut s demonstreze c „pl cerea f r margini se sfîr e te în durere"; o dat creat statuia unei femei frumoase, sculptorul poate s -i pun o t bli ca s spun c statuia sa reprezint Mila sau Bun tatea. Aceast alegorie care se adaug post festum, cînd opera este gata realizat , nu altereaz opera de art . i atunci ce este ea? Este o expresie ad ugat extrinsec la o alt expresie. La poemul Ierusalimul eliberat se adaug o pagin de proz care exprim un alt gînd al poetului; la Adone se Critica slmDo-lulni i a alegoriei r 108 TEORIE Oritlcs teortel genrlUr artls-tlc« t literare adaug un vers sau o strof care exprim ceea ce poetul ar vrea s -i lase s în eleag pe unii dintre cititorii s i: statuii, nimic altceva decît un cuvînt sau altul: „mil " sau „bun tate". Dar încununarea des vîr it a erorii intelectualiste const în doctrina genurilor artistice i literare care circul înc în tratate i nec je te pe criticii i istoricii artei. S -i vedem geneza. Spiritul uman poate trece de la estetic la logic, tocmai pentru c esteticul este o prim treapt în raport cu logicul: el poate distruge expresiile, adic gîndirea individualului' prin gîndirea universalului;

poate desface faptele expresive în raporturi logice. C aceast opera iune se concretizeaz la rîndul ei într-o expresie, am demonstrat deja: dar acest lucru nu înseamn c primele expresii nu au fost distruse: u ele au cedat locul noilor expresii estetico-logice. Gînd ne f afl m pe a doua treapt , prima e p r sit . Cine intr într-o galerie de tablouri sau cine se apuc s citeasc o serie de poeme, poate s treac , dup ce a privit i citit, la investigarea naturii i a rela iilor dintre lucrurile exprimate în ele. Astfel, acele tablouri i acele compozi ii, fiecare din ele fiind un individ inefabil din punct de vedere logic, încep s se dizolve pentru el în universalii i abstrac ii ca obiceiuri, peisaje,portrete, via domestic , b t lii, animale, flori, fructe, mare, cimpii, lacuri, pustiuri, fapte tragice, comice, de credin , de cruzim;, lirice, epice, dramatice, cavalere ti, idilice etc.; adesea chiar în categorii strict cantitative, ca tablou, statuet , grup, madrigal, cîntec, sonet, grup de sonete, poezie, poem, nuvel , roman etc. Cînd noi gîndim conceptul de via a, domestic sau de cavaleresc, de idilic ori de cruzime sau oricare altul dintre conceptele cantitative amintite, faptul expresiv individual, de la care am pornit, a fost abandonat. Din oameni estetici ne-am schimbat în oameni logici; din contemplatori de expresii, în oameni care ra ioneaz . Fire te c la un altfel de procedeu nu avem nimic de obiectat. Cum s-ar fi n scut altfel tiin a, care, de i presupune expresiile estetice, are ca scop propriu al ei s treac dincolo de ele? Forma logic sau tiin ific , ca atare, exclude forma estetic ., Cins se IV. ISTORISM I INTELECTUALISM IN ESTETICA apuc s gîndeasc tiin ific, a i încetat s contemple estetic; de i gîndirea lui ia în mod necesar la rîndul ei o form estetic (a a cum s-a mai spus i ar fi inutil s repet m). Eroarea începe atunci cînd din concept vrem s deducem expresia, iar în faptul care se substituie vrem s reg sim legile faptului

substituit; atunci cînd nu se observ distan a dintre treapta a doua i prima, i prin urmare, stînd pe cea de a doua afirm m c st m pe prima. Aceast eroare ia numele de teorie a genurilor artistice i literare. Care este ' forma estetic a vie ii domestice, a cavalerescului, a idilicului, a cruzimii etc? Cum trebuie reprezentate aceste con inuturi? Aceasta este, dezgolit i redus la cea mai simpl form , problema absurd pe care doctrina genurilor artistice i literare i-o propune, i în asta const orice c utare de legi sau reguli ale genurilor. Via a domestic , cavalerescul, idilicul, cruzimea i altele nu sînt impresii,' ci concepte; nu con inuturi, ci forme logico-estetice. Forma nu se poate exprima, fiindc este ea îns i expresie. Dar ce sînt oare cuvintele „cruzime", „idilic", cavaleresc", „via domestic " i altele dac nu expresii ale acelor concepte? Chiar i cele mai rafinate dintre aceste distinc ii, chiar cele care au un aspect mai filozofic, nu rezist la critic ; ca i atunci cînd operele de art se împart în gen subiectiv i gen obiectiv, în liric i epic , în opere de sentiment i opere de reprezentare; c ci este imposibil s separi, în analiza estetic , latura subiectiv de cea obiectiv , liricul de epic, imaginea sentimentului de cea a lucrurilor. Din doctrina genurilor artistice i literare provin acele moduri eronate de judecat i de critic , datorit c rora în fa a unei opere de art , în loc s se stabileasc dac este expresiv i ce anume exprim , dac vorbe te, dac se bîlbîie sau tace pur i simplu, se pune întrebarea: este ea conform legilor poemului epic sau celor ale tragediei, legilor picturii istorice sau ale peisajului? Arti tii, de altfel, oricît au ar tat c le accepta în vorbe sau cu pref cut docilitate, în realitate au dispre uit întotdeauna aceste legi ale genurilor. Orice adev rat oper de art a violat un 109 Erori derivate din aceast teorie în Judee - ile asupra artei 110 TEORIE

S«IMUI empiric •1 teoriei genurilor gen stabilit, ajungînd astfel s încurce ideile criticilor, care au fost constrîn i s l rgeasc genul, f r s poat împiedica, de altfel,ca însu i genul astfel l rgit s par apoi prea strimt din cauza apari iei unor noi opere de art , urmate, dup cum e firesc de noi nedumeriri, noi încurc turi i — noi l rgiri. Din aceea i teorie decurg prejudec ile din cauza c rora, o vreme (o fi într-adev r trecut ?)se auzeau plîngeri c Italia n-ar avea tragedie (pîn cînd n-a ap rut cel ce-i d du acea coroan , ce-i mai lipsea de pe cre tetul ei glorios), iar c Fran a n-ar avea poem epic (pîn la apari ia Henriadei care a lini tit ipetele revendicative ale criticilor). i legate de asemenea prejudec i sînt elogiile aduse inventatorilor de noi genuri, într-atît îneît a ap rut ca o mare isprav faptul c a fost inventat în secolul al aptesprezecelea poemul eroicomic i au existat dispute cu privire la autorul inven iei, ca i cum ar fi fost vorba de descoperirea Ame-ricii, cînd de fapt operele împodobite cu aceste nume, (La Secchia rapita — G leata furat , Lo Sckerno degli Dei — Zeii batjocori i nu erau decît opere n scute moarte, fiindc autorii lor (un mic inconvenient) nu aveau nimic personal i nou de spus. Mediocrii î i storceau creierii s inventeze artificial noi genuri: la egloga pastoral s-a ad ugat egloga pesc reasc , apoi, chiar i egloga militar : Aminta a fost muiat în apa m rii i a devenit Alceu, dram marin reasc . Fascina i, în fine, de aceast idee a genurilor, sau v zut istorici ai literaturii i artei care pretindeau s fac istoria nu numai a operelor literare i artistice propriu-zise, ci a acelor goale fantasme care sînt genurile lor i s prezinte în locul evolu iei spiritului artistic, evolu ia genurilor. Condamnarea filozofic a genurilor artistice i literare const în demonstrarea i formularea riguroas a ceea ce activitatea artistic a înf ptuit întotdeauna iar bunul-gust a recunoscut întotdeauna. Ce s -i faci dac bunul-gust i faptul real, puse în formule, iau, uneori, aspectul de paradoxuri?

Cine discut despre tragedii, comedii, drame, romane, tablouri de gen, tablouri cu b t lii, peisaje, marine, poeme, mici poeme lirice etc. ca s se fac în eles, referindu-se IV. ISTORISM I INTELECTUALISM IN ESTETICA f r nici o preten ie i aproximativ la unele grupuri de opere asupra c rora vrea, dintr-un motiv sau altul, s atrag aten ia, cu siguran c nu spune nimic eronat din punct de vedere tiin ific, fiindc el folose te cuvinte i fraze, nu stabile te defini ii i legi. Eroarea se produce numai atunci cînd cuvîntului i se atribuie ponderea unei distinc ii tiin ifice; cînd, într-adev r, c dem cu nevinov ie în cursa pe care frazeologia aceea obi nuie te s-o întind . S ni se permit o compara ie. într-o bibliotec volumele trebuie totu i orînduite într-un fel oarecare; fapt care se realiza în trecut, de cele mai multe ori, cu ajutorul unei grosolane clasific ri pe materii (din care nu lipseau categoria miscela-neelor i aceea a operelor care nu pot fi clasificate) iar acum se realizeaz de obicei pe serii editoriale sau pe formate. Cine ar putea nega utilitatea i necesitatea unor astfel de grup ri? Dar ce s-ar spune dac cineva s-ar apuca s cerceteze serios legile literare ale miscelaneelor i ale volumelor ne-clasificabile, ale colec iilor tip rite cu aldine sau bodo-niene, ale raftului A sau raftului B, adic ale acelor grup ri cu totul arbitrare i corespunz toare doar unei simple nevoi practice de comoditate? i totu i, cine s-ar deda la aceast treab ridicol n-ar face nici mai mult nici mai pu in decît fac, cu toat seriozitatea, cercet torii legilor estetice, care ar trebui s guverneze, dup spusele lor, genurile artistice si literare. 111 OrlHea Illoaso-fi«l Utoriel ERORI ANALOGE ÎN ISTORIE I ÎN LOGIC Pentru a înt ri mai bine criticile expuse mai sus, va fi potrivit s arunc m o privire rapid asupra erorilor inverse i analoge, ce se

nasc din ignoran a fa de natura îns i a artei i fa de situa ia ei în raport cu istoria i tiin a; erori care au d unat atît teoriei istoriei i teoriei tiin ei, cît i istoriei (sau istoriologiei) i logicii. Intelectualismul istoric a deschis drumul numeroaselor cercet ri care s-au f cut mai ales de dou secole încoace, i care se reiau mereu în zilele noastre, cu privire la o filozofie a istoriei, la o istorie ideal , la o sociologie, la o psihologie istoric , sau oricum s-ar înf i a i s-ar intitula o astfel de tiin care s - i propun s extrag legi i concepte universale din istorie. De ce natur trebuie s fie aceste legi i aceste universalii? Legi istorice i concepte istorice? în asemeneacaz, este suficient o critic elementar a cunoa terii ca s se demonstreze absurdul unei astfel de cercet ri. O lege istoric , un concept istoric (cînd astfel de vorbe nu sînt simple metafore i uzan e lingvistice) sînt adev rate contradic ii în termeni: adjectivul repugn substantivului tot atît ca în expresiile „cantitate calitativ " sau „monism pluralist". Istoria implic concretul i individualitatea; legea i conceptul, abstractul i universalitatea. Dac apoi se renun la preten ia de a scoate din istorie legi i concepte istorice i se vrea în schimb s se restrîng cercetarea la legi i concepte f r vreun adjectiv, nu se spun, fire te, vorbe goale dar tiin a care se va ob ine va V. ERORI ANALOGE IN ISTORIE I IN LOGICA fi nu o filozofie a istoriei, ci de la caz la caz, sau filozofia în unitatea ei i în diferitele ei specific ri (etic , logic etc.) sau tiin a empiric în infinitele ei diviziuni i subdiviziuni, într-adev r, sau se caut acele concepte filozofice care, a a cum s-a ar tat, se afl labaza oric rei construc ii istorice i diferen iaz percep ia de intui ie, intui ia istoric •de intui ia pur , istoria de art ; sau se culeg intui iile istorice formate i se reduc la tipuri i clase, ceea ce constituie tocmai metoda tiin elor naturale. Cu v lul în el tor, cu ve mîntul nepotrivit al unei filozofii a istoriei s-au acoperit uneori mari gînditori, care, cu tot v lul au descoperit adev ruri filozofice de

mare importan ; astfel încît dup ce a c zut v lul a r mas adev rul. Iar învinuirea care trebuie adus sociologilor moderni nu st atît în iluzia în care se înv luie, cînd afirm existen a unei imposibile tiin e filozofice a sociologiei, cît în sterilitatea care înso e te aproape constant aceast iluzie a lor. Nu e un mare r u c estetica este numit „estetic sociologic ", iar logica, „logic sociologic ". R ul grav este c estetica aceasta e o vechitur senzualist i c logica aceea este verbal i incoerent . Dou efecte bune s-au ob inut, totu i, în ceea ce prive te istoria, de pe urma mi c rii filozofice la care ne-am referit. A devenit acut mai ales nevoia de a construi o teorie a istoriografiei, adic de a în elege natura i limitele istoriei: teorie care, în conformitate cu analiza f cut mai sus, nu- i poate g si împlinire decît într-o tiin generala a intui iei, într-o estetic , din care s se desprind , prin func ia interpus a universaliilor, aproape ca un capitol special, care ar fi istoria. Ba mai mult, sub v lul fals i prezum ios al unei filozofii a istoriei, s-au afirmat adesea adev ruri particulare în jurul unor evenimente istorice particulare i s-au formulat canoane i avertismente, empirice, f r îndoial , dar nu inutile pentru cercet tori i critici. Aceast utilitate nu poate fi negat nici celei mai recente dintre filozofiile asupra istoriei, a a-numitului materialism istoric, care a proiectat o lumin destul de vie asupra multor aspecte ale vie ii sociale, prea pu in observate alt dat sau r u în elese. 113 114 Invazii estetice tu logic Logica In tenta ei TEORIE O invazie a istorismului în tiin sau filozofie este principiul de autoritate, a a-numitul ipse dixit care a bîn-tuit în coli i care substituie introspec iei i analizei filozofice o m rturie, un

document, o afirma ie autoritar de care, fire te, istoria nu se poate lipsi. Dar cele mai grave perturb ri i gre eli cauzate de conceptul confuz al faptului estetic le-a suferit tiin a gîndirii i a cunoa terii intelec-tive, logica. i cum putea s se întîmple altfel dac activitatea logic vine dup cea estetic i o implic ? o estetic inexact trebuia s atrag dup sine în mod necesar o logic inexact . Cine deschide tratatele de logic , de la Organon-ul aristotelic pîn la moderni, trebuie s concead c exist în toate o amestec tur de fapte verbale i de fapte de gîndire, de forme gramaticale i de forme conceptuale, de estetic i de logic . Nu au lipsit încerc ri de a ie i din expresia verbal i de a surprinde gîndirea în natura ei simpl , nefalsificat . Aceea i logic aristotelic n-a devenit pur silogistic i verbalism f r oarecare ezit ri i oscil ri; în evul mediu, disputele nominali tilor, reali tilor i conceptua-li tilor au atins frecvent problema propriu-zis logic ; tiin ele naturale moderne cu Galilei i cu Bacon au pus la loc de cinste induc ia; Vico a luptat contra logicii formale i matematice în favoarea metodelor inventive; Kant a atras aten ia asupra sintezei a priori; idealismul absolut a desconsiderat logica aristotelic ; discipolii lui Herbart, devota i acesteia, au dat, pe de alt parte, relief acelor judec i pe care le-au numit narative i care ar avea un caracter cu'totul diferit de celelalte judec i logice; lingvi tii, în sfîr it, au st ruit asupra caracterului ira ional al cuvîntului fa de concept. Dar o mi care de reform con tient , sigur , radical nu- i poate g si baza i punctul de plecare decît în tiin a estetic . lntr-o' logic , ref cut convenabil pe o asemenea baz , va trebui mai întîi s se stabileasc acest adev r i s se trag de aici toate consecin ele: faptul logic, numai faptul logic este conceptul, universalul, spiritul care formeaz , i în m sura în care formeaz , este universalul sau no iunea. i dac prin induc ie se în elege, cum s-a în eles uneori, V. ERORI ANALOGE IN ISTORIE I IN LOGICA

formarea no iunilor, iar prin deduc ie, dezvoltarea lor verbal , este clar c logica adev rat nu poate fi decît logica inductiv . Dar, fiindc cele mai adeseori prin cuvîntul „deduc ie" s-au avut în vedere procedeele proprii matematicii, iar prin cuvîntul „induc ie" pe cele ale tiin elor naturale, va fi oportun s se evite i o denumire i cealalt i s se spun c logica adev rat este logica conceptului', care, folosind o metod ce este totodat induc ie i deduc ie, nu le utilizeaz nici pe una nici pe cealalt distinct, întrebuin- înd adic metoda care-i este intrinsec (speculativ sau dialectic ). Conceptul, universalul este în sine,considerat în abstract, inexprimabil. Nici un cuvînt nu-i e propriu. Acest lucru este atît de adev rat încît conceptul logic r mîne mereu acela i, în ciuda schimb rii formelor verbale. Fa de concept, expresia este doar semn sau indiciu: nu poate lipsi, o expresie trebuie s existe; dar care anume trebuie s fie, una sau alta, este determinat de condi iile istorice i psihologice ale individului care vorbe te: calitatea expresiei nu se deduce din calitatea conceptului. Nu exist aici un sens adev rat (logic) al cuvintelor: cine formeaz un concept, confer el, rînd pe rînd, cuvintelor, sensul lor adev rat. Acestea fiind stabilite, singurele propozi ii cu adev rat logice (adic estetico-logice), singurele judec i riguros logice nu pot s fie decît acelea care au drept con inut propriu i exclusiv determinarea unui concept. Aceste propozi ii sau judec i sînt defini iile. tiin a îns i nu e decît un complex de defini ii, unificate într-o defini ie suprem : sistem de concepte sau concept suprem. Trebuie excluse deci din logic (cel pu in în mod preliminar) toate acele propozi ii care nu afirm universalii. Judec ile narative i cele denumite de Aristotel non-enun-ciative, ca expresiile dorin elor, nu sînt judec i propriu-zis logice, ci sau propozi ii pur estetice sau propozi ii istorice. „Petre se plimb ", „Azi plou ", „Mi-e somn", „Vreau s citesc", acestea i nenum rate propozi ii de acest fel nu sînt decît sau o simpl închidere în cuvinte a impresiei faptului c

Petre se plimb , c ploaia cade, c organismul meu înclin spre somn i c voin a mea se îndreapt spre lectur , sau 8* 115 Deosebirea dintre judec ile logice i cele nonlogice 116 TEORIE o afirma ie existen ial cu privire la acele fapte. Expresii ale realului sau irealului, fantastico-istorice sau pur-fantas-tice, nu îns defini ii de universalii. silogistica i ce trebuie s se fac cu toat acea parte a gîndiriî umane, c reia i se spune silogistic i care const în judec i i ra ionamente care se învîrt în jurul conceptelor? Ce este silogistica? Trebuie ea privit de sus i în mod dispre uitor, ca un lucru inutil, a a cum s-a procedat de atîtea ori, în reac ia umani tilor contra scolasticii, în idealismul absolut, în admira ia entuziast a vremurilor noastre fa de metodele de observa ie i de experiment ale tiin elor naturale? Silogistica, faptul de a ra iona in forma, nu înseamn descoperirea adev rului; este arta de a expune, de a discuta, de a duce o disput cu sine însu i i cu al ii. Pornind de la concepte gata f cute, de la fapte deja observate i f cînd apel la constan a adev rului sau a gîndirii (aceasta este semnifica ia principiului identit ii i contradic iei), ea trage consecin ele din acele date, adic reprezint ceea ce este deja g sit. De aceea, dac sub aspectul inventiv este un idem per idem, din punct de vedere pedagogic i expozitiv este foarte eficace. A reduce afirma iile la schematismul silogistic este un mod de a controla propria gîndire i de a critica gîndirea altuia. E u or s rîzi de cei ce fac silogisme, dar dac silogistica s-a n scut i se men ine trebuie s aib ra iunea ei. Satira la adresa ei nu poate lovi decît abuzurile, cum este preten ia de a rezolva silogistic probleme care sînt, de fapt, de observa ie i de

intui ie, sau de a uita, din cauza caracterului exterior al silogisticii, medita ia profund i investigarea f r prejudec i a problemelor. i dac în scopul de a ne aminti cu u urin , de a mînui prompt datele propriei gîndiri, ne poate ajuta uneori a a-zisa logic matematic , nare decît s-o fac i aceast form special de silogistic , dorit , printre atî ia al ii, de Leibniz i reluat de mai mul i în zilele noastre. Dar, tocmai fiindc silogistica este arta de a expune i de a discuta, teoria ei nu poate de ine primul loc într-o logic filozofic , uzurpînd pe cel ce se cuvine doctrinei conceptului, care este doctrina central i dominant , la care se reduce f r reziduuri tot ceea ce exist logic în siloV. ERORI ANALOGE IN ISTORIE I IN LOGICA gistic (raporturi de concepte, subordonare, coordonare, identificare i altele). Nu trebuie s uit m niciodat c atît conceptul, cît i judecata (logic ) i silogismul nu stau pe acela i plan. Numai primul este adev ratul act logic: al doilea i al treilea sînt formele prin care se manifest primul: ele, ca forme, nu pot fi examinate decît estetic (gramatical), i, în m sura în care au con inut logic, decît neglijînd formele înse i i trecînd la doctrina conceptului. Se reconfirm cu aceasta adev rul observa iei comune: c cine gînde te r u, i vorbe te sau scrie r u: c analiza logic exact este baza unei bune exprim ri. Adev r, care este o tautologie: a gîndi bine, într-adev r, înseamn a ne exprima bine, fiindc expresia este posedarea intuitiv a propriei gîndiri logice. Însu i principiul contradic iei nu e altceva, în fond, decît principiul estetic al coeren ei. Se va spune c , pornind de la concepte eronate, se poate vorbi i scrie foarte bine, a a cum se poate ra iona foarte bine; c unii investigatori mai pu in ascu i i pot fi scriitori foarte clari, fiindc faptul de a scrie bine depinde de intui ia clar a propriei gîndiri, chiar dac e eronat : el nu depinde de adev rul tiin ific al gîndirii, ci de adev rul ei estetic, el este chiar acest adev r însu i. Un filozof poate s - i imagineze, cum face Sehopenhauer, c arta este

reprezentarea ideilor platonice, doctrin gre it din punct de vedere tiin ific; i poate s dezvolte aceast tiin eronat într-o proz excelent i foarte adev rat din punct de vedere estetic. Dar la obiec ii de acest fel am i r spuns atunci cînd am remarcat c în momentul exact în care cel care vorbe te sau cel care scrie enun un concept r u gîndit, el este i un r u vorbitor i un r u scriitor; oricît ar putea apoi s se reabiliteze în celelalte p r i ale gîndirii sale, care constau din propozi ii adev rate, nelegate de eroarea precedent i deci din expresii limpezi, care urmeaz unor expresii tulburi. Toate cercet rile asupra formelor de judecat i de silo- Logic» nou* gisme, asupra transform rilor lor i a variatelor lor raporturi care încarc înc tratatele de logic , sînt, deci, destinate s se sub ieze, s se transforme, s se reduc la altceva. Doctrina conceptului i a organismului conceptelor, a defini iei, a sistemului, a filozofiei i a diferitelor tiin e le va 118 TEORIE lua locul; i va constitui ea singur adev rata i propria logic . Primii care au avut o oarecare idee despre raportul intim dintre estetic i logic i care au conceput estetica ca a logic a cunoa terii sensibile, s-au compl cut în mod ciudat în a aplica categoriile logice la noua tiin , vorbind de concepte estetice, judec i estetice, silogisme estetice, i a a mai departe. Noi, mai pu in supersti io i fa de soliditatea logicii tradi ionale sau a colilor i mai pricepu i în privin a esteticii, recomand m nu aplicarea logicii la estetic , ci eliberarea logicii de formele estetice, care, potrivit unor distinc ii de-a dreptul arbitrare i grosolane, au dat loc la forme i categorii logice inexistente. Logica, astfel reformat , va fi mereu o logic formal , va studia adev rata form sau activitate a gîndirii, conceptul, l sînd la o parte conceptele luate fiecare în parte. Logica antic se nume te gre it formal i i s-ar zice mai bine verbal sau formalist . Logica

formal va izgoni formalistica. i în acest scop, nu va fi nevoie s se recurg , a a cum au f cut al ii, la o logic real sau material , care nu mai e tiin a gîndirii, ci gîndire în act: nu numai logic , ci i complexul i unitatea filozofiei, în care i logica e inclus . tiin a gîndirii (logica) este cea a conceptului, a a cum tiin a imagina iei (estetica) e cea a expresiei. Salvarea celor dou tiin e1 st în a urm ri exact, i în fiecare am nunt, deosebirea dintre cele dou domenii. 1 Referirile din acest capitol asupra logicii, nu toate clare i nu toate exacte, trebuie l murite i corectate prin dezvolt rile din al doilea volum al Filozofiei spiritului, dedicat logicii, unde este reexaminat i deosebirea dintre propozi iile logice i propozi iile istorice i este demonstrat unitatea lor sintetic (nota autorului la edi ia a 4-a). VI ACTIVITATEA TEORETIC I ACTIVITATEA PRACTIC ' Forma intuitiv i forma intelectiv epuizeaz , a a cum am spus, întregul domeniu teoretic al spiritului. Dar nu pot fi cunoscute deplin i nici nu pot fi criticate o alt serie de doctrine estetice eronate dac nu se stabilesc mai întîi în mod clar leg turile dintre spiritul teoretic i spiritul practic. Forma sau activitatea practic este voin a. Acest cuvînt nu e luat aici de noi în sensul vreunui sistem filozofic, în care voin a este fundamentul universului, principiul lucrurilor, realitatea adev rat ; i nici în sensul amplu al altor sisteme, care în eleg prin voin energia spiritului,spiritul sau activitatea în general, f cînd din orice act al spiritului uman un act de voin . Noi nu atribuim voin ei nici acel sens metafizic, nici aceast accep ie metaforic . Pentru noi voin a este, ca în accep ia ei comun , activitatea spiritului diferit de pura teorie sau contemplare a lucrurilor i generatoare nu de cuno tin e, ci de ac iuni. Ac iunea este ac iune cu adev rat în m sura în care este voluntar . N-ar trebui apoi nici m car s amintim c în voin a de a face este inclus, în sens tiin ific, i ceea ce în mod vulgar se

nume te a nu face: voin a de a rezista, de a respinge, voin a prometeic , care este i ea ac iune. Prin forma teoretic omul în elege lucrurile, prin cea practic le modific ; printr-una î i însu e te universul, prin cealalt îl creeaz . Dar prima form este baza celei de a doua; între cele dou se repet , i mai în mare, raportul de Voin a Voin a ea treapt ulterioar in raport cu cunoa terea 120 TEORIE dou trepte, pe care l-am g sit deja între activitatea estetic i cea logic . O cunoa tere independent de voin (cel pu in într-un anumit sens) poate fi conceput ; dar o voin independent de cunoa tere este de neconceput. Voin a oarb nu este voin ; voin a adev rat vede bine. Cum po i s vrei dac nu ai în fa intui ii istorice de obiecte (percep ii) i cuno tin e despre raporturi (logice) care s pun în lumin calitatea acelor obiecte? Cum po i voi cu adev rat, dac nu cuno ti lumea înconjur toare i modul de a schimba lucrurile ac ionînd asupra lor? ?icla" ~a obiectat c oamenii de ac iune, oamenii practici prin excelen sînt cei mai pu in dispu i la contemplare i teoretizare; energia lor nu z bove te în contempl ri, se precipit imediat în voin , i c , invers, contemplatorii i filozofii sînt de obicei oameni practici destul de mediocri, cu o voin slab , de aceea neglija i i l sa i deoparte în lupta pentru via . E u or de v zut c aceste deosebiri sînt pur empirice i cantitative. Desigur, omul practic, ca s ac ioneze, nu are nevoie de un sistem filozofic elaborat, dar, în sfera în care ac ioneaz , el porne te de la intui ii i concepte care-i sînt foarte clare. Altfel, pîn i cele mai obi nuite ac iuni n-ar putea fi voite; n-ar fi posibil nici chiar s te hr ne ti voluntar, dac nu ai avea cuno tin despre hran i despre leg tura

de la cauz la efect dintre anumite mi c ri i anumite satisfac ii; i, trecînd treptat, treptat la formele mai complexe de ac iune, de pild , la ac iunea politic , cum am putea voi ceva potrivit din punct de vedere politic f r s cunoa tem condi iile reale ale societ ii,adic mijloacele i modalit ile ce trebuie adoptate? Cînd omul practic î i d seama c nu e l murit în privin a unuia dintre aceste puncte sau a mai multora ori cînd e cuprins de îndoial , atunci el sau nu începe ac iunea sau se opre te; momentul teoretic, care în desf urarea rapid a ac iunilor umane abia este sesizat i este imediat uitat, devine atunci important i ocup mult mai îndelung con tiin a. i, dac acesta se prelunge te înc , omul practic poate deveni un Hamlet, împ r it între dorin a de ac iune i slaba claritate teoretic fa de situa ii i mijloace; iar dac el, prinzînd gust de contemplare i meditare, las VI. ACTIVITATEA TEORETICA I ACTIVITATEA PRACTICA 121 altora, într-o m sur mai mare sau mai mic , voin a i ac iunea, se formeaz în el calma dispozi ie a artistului sau a omului de tiin i filozofului, uneori oameni practici incapabili sau de-a dreptul d un tori. Toate acestea sînt observa ii evidente c rora nu li se poate ignora juste ea, dar, repet m, ele se bazeaz pe deosebiri cantitative i nu anuleaz , ba chiar confirm faptul c o ac iune, oricît de mic ar fi, nu poate fi cu adev rat o ac iune, adic o ac iune voit , dac nu este precedat de o activitate de cunoa tere. Unii psihologi consider , pe de alt parte, c ac iunea j, iudeeapractic este precedat de o categorie cu totul special de nor practic» judec i pe care ei le numesc judec i practice sau de valoare. sau de valoar* Ca s se decid la o ac iune (zic ei) trebuie s fi judecat i s fi rostit: „aceast ac iune e util , aceast ac iune e bun ". La prima vedere, teoria aceasta pare a avea de partea sa m rturia con tiin ei. Dar cine observ mai bine i analizeaz mai

nuan at î i d seama c acele judec i, în loc s precead , urmeaz afirmarea voin ei; i c ele nu sînt decît expresia actului de voin deja întîmplat. O ac iune util sau bun este o ac iune voit : din examinarea obiectiv a lucrurilor va fi totdeauna imposibil s se separe m car o pic tur de utilitate sau de bun tate. Noi nu vroim lucrurile fiindc le cunoa tem ca fiind utile i bune, ci le cunoa tem ca utile i bune fiindc le voim. i aici, rapiditatea cu care se succed faptele de con tiin este cauza iluziei. Ac iunea practic este precedat de cuno tin e, dar nu de cuno tin e practice sau, mai bine zis, de practic: pentru a le avea pe acestea este necesar s existe mai întîi ac iunea practic . între cele dou momente sau trepte, cel teoretic i cel practic, nu se interpune deci un al treilea moment, cu totul imaginar, al judec ilor practice sau de valoare. Pe de alt parte, i în general, nu exist tiin e normative d t toare de reguli sau imperative care s descopere i s indice valori activit ii practice; asemenea tiin e nu exist pentru nici o alt activitate, oricare ar fi ea, fiecare tiin presupunînd c activitatea, pe care i-o ia apoi drept obiect, este deja realizat i desf urat . O dat stabilite aceste distinc ii, trebuie s condamn m Eliminarea drept eronat orice teorie care leag activitatea estetic de Estetc"1"1 dl " i 122 TEORIE Critica teoriei scopului in art i a alegerii con inutului cea practic , sau introduce legile celei de a doua în cea dintî i. C tiin a este teorie i arta este practic a fost afirmat de multe ori. Iar cei care fac astfel de afirma ii i consider faptul estetic drept fapt practic, nu fac asta dintr-un capriciu sau fiindc dibuiesc în gol, ci fiindc au în vedere ceva care este într-adev r practic. Numai c practicul la care ei se refer nu este esteticul i nici înl untrul esteticului, ci e în afar i al turi de el; i oricît de frecvent s-ar afla

pus laolalt cu esteticul, nu fuzioneaz cu acesta în mod necesar, adic pe baza naturii lor identice. Faptul estetic se epuizeaz complet în elaborarea expresiv a impresiilor. Cînd am dobîndit cuvîntul interior, cînd am conceput clar i vie o figur sau o statuie, cînd am g sit un motiv muzical, expresia s-a n scut i e complet : ea nu are nevoie de altceva. Faptul c noi deschidem apoi i vrem s deschidem gura pentru a vorbi sau a cînta, adic spunem cu glas tare i cu gura deschis cît am spus deja în gînd i am cîntat în noi în ine; sau întindem i vrem s întindem mîinile spre a atinge clapele pianului sau a lua , penelurile i dalta, executînd, ca s spunem a a, în mare acele mi c ri pe care le-am executat deja în mic i rapid, traducîndu-le într-o materie care s p streze urmele lor mai mult sau mai pu in durabile; — acesta e un fapt ad ugat, care ascult de cu totul alte legi decît primul, i de care, deocamdat , nu trebuie s inem seama; de i chiar de pe acum recunoa tem c el este producerea unor lucruri i un fapt practic sau de voin . Se obi nuie te s se fac distinc ie între opera de art intern i opera de art extern : terminologia ne pare nefericit aleas , fiindc opera de art (opera estetic ) este totdeauna intern ; iar cea care se nume te extern nu mai este oper de art . Al ii fac distinc ie între faptul estetic i faptul artistic, în elegînd prin cel de al doilea stadiul extern i practic care poate urma primului (cum se întîmpl într-adev r de obicei). Dar în asemenea caz este vorba de o simpl obi nuin lingvistic , îng duit f r îndoial , de i poate nepotrivit . Din acelea i motive este absurd c utarea scopului în art , cînd este vorba de arta ca atare. i fiindc a pune un scop înseamn a alege, o variant a aceleia i gre eli este VI. ACTIVITATEA TEORETICA I ACTIVITATEA PRACTICA preten ia c trebuie ales con inutul artei. O alegere între senza ii sau impresii presupune ca acestea s fie deja expresii: altfel cum s faci o alegere în ceva ce este continuu i nedistinct? A alege înseamn a

vroi: a vrea asta i a nu vrea cealalt ; iar asta i cealalt trebuie s fie în fa a noastr , exprimate. Practicul urmeaz i nu preced teoreticul; expresia este inspira ie liber . Artistul autentic, într-adev r, se simte plin de tema lui i nu tie cum; simte c se apropie z mislirea, dar nu poate s-o vrea sau s n-o vrea. Dac el ar vrea s ac ioneze în sens contrar fa de inspira ia sa, dac ar vrea s-o aleag în mod arbitrar, dac , de i n scut Anacreon, ar Vrea s cînte despre Atreu i Alcid, lira l-ar avertiza asupra gre elii, f cînd s r sune, în ciuda eforturilor lui contrare, ecourile Venerei i ale lui Amor. De aceea tema sau con inutul nu pot fi lovite, practic i moral, de adjective laudative sau dezaprobatoare. Cînd criticii de art observ c o tem e râu aleas , este vorba, in cazurile cînd observa ia este just întemeiat , de o dezaprobare care se adreseaz de fapt nu alegerii temei, ci modului în care artistul a tratat-o, expresiei nereu ite datorit contradic iilor pe care le con ine. i cînd aceia i critici în fa a unor opere pe care le judec perfecte, din punct de vedere artistic, protesteaz contra temei sau con inutului lor ca fiind nedemne de art i reprobabile, din moment ce acele opere sînt întradev r perfecte, nu ne r mîne decît s -i sf tuim pe critici s -i lase în pace pe arti ti, care se inspir în mod necesar din ceea ce le-a mi cat sufletul, i s aib grij , în schimb, s provoace schimb ri în natura înconjur toare sau în societate, astfel încît acele st ri suflete ti i acele impresii s nu mai aib prilej de a se produce din nou. Dac lucrurile urîte vor disp rea de pe lume, dac se va instaura virtutea i fericirea universal , atunci poate c arti tii, cine tie? nu vor mai fi cei care reprezint sentimente d un toare sau pesimiste, ci oameni calmi, nevinova i i voio i, arcazi într-o Arcadie real . Dar atîta timp cît urî eniile i mîr viile exist în natur i se impun artistului, nu poate fi împiedicat apari ia expresiei respective ; i cînd aceasta a ap rut, factum infectum fieri nequit. 123

Iresponsabilitatea practic a artei 124 TEORIE Independen a artei Critica nul ui: e omul" dicto„stilul Se vor putea lua m suri încît cutare sau cutare oper de art s nu se r spîndeasc printre cutare sau cutare persoane, în cutare sau cutare condi ii; dar toate acestea nu au de-a face cu arta i in de alt domeniu, cum se va vedea mai departe. Nu intr în atribu iile noastre s trecem în revist aici tot r ul pe care critica „alegerii" îl provoac în produc ia artistic , cu prejudec ile pe care le genereaz sau le între ine chiar la arti ti i cu contradic iile c rora le d loc, intre porniri artistice i impuneri critice. E drept c , uneori, ea pare s aduc un oarecare bine, ajutîndu-i pe arti ti s se descopere pe ei în i i, adic propriile impresii i propria inspira ie, i s dobîndeasc con tiin a sarcinii care le este încredin at de momentul istoric în care tr iesc i de temperamentul individual. în aceste cazuri, critica alegerii, de i crede c le genereaz , nu face decît s recunoasc i s ajute expresiile care se i afl în curs de formare. Are iluzia c e mam , cînd nu e decît, cel mult, moa . Imposibilitatea de a alege con inutul constituie teorema independen ei artei, i aceasta este chiar singura semnifica ie legitim a devizei: art pentru art . Arta este independent atît fa de tiin cît i fa de util i de moral . S nu ne fie team c prin aceasta am putea ajunge s justific m arta frivol sau rece, fiindc ceea ce este într-adev r frivol sau rece e astfel numai în m sura în care nu a fost în l at la rangul de expresie; sau, cu al i termeni, frivolitatea i r ceala izvor sc întotdeauna din forma elabor rii estetice, din posedarea nereu it a unui con inut i nu din calit ile materiale ale con inutului însu i.

Chiar i banalul dicton: stilul e omul nu poate fi examinat i criticat în mod complet decît pornind de la distinc ia dintre teoretic i practic i de la caracterul teoretic al activit ii estetice. Omul nu înseamn numai cunoa tere i contemplare: omul e voin , iar aceasta include în ea momentul cognitiv. Ceea ce înseamn c dictonul sau este cu totul lipsit de con inut, ca în cazurile cînd se în elege c stilul e omul ca stil, adic omul, dar numai ca activitate expresiv ; sau este gre it, fiindc .din ceea ce omul a v zut i a exprimat se pretinde s se deduc ceea ce omul a f cut sau a VI. ACTIVITATEA TEORETICA I ACTIVITATEA PRACTICA 125 vrut, afirmînd, în definitiv, c între a cunoa te i a vroi exist o leg tur de succesiune logic . Dintr-o astfel de identificare eronat s-au n scut multe legende în biografiile arti tilor, p rînd imposibil ca cel care a exprimat sentimente generoase s nu fie i în via a practic un om nobil i generos; sau ca cel care a introdus multe lovituri de pumnal în dramele sale s nu fi administrat el însu i cel pu in una în via a real . i în zadar arti tii protesteaz spunînd c lasciva est nobis pagina, vitaproba. Se mai aleg pe deasupra i cu faima de mincino i i ipocri i. Oh, mult mai precaute a i fost voi cuconi e din Verona, care cel pu in v sprijinea i credin a, c Dante coborîse realmente în Infern, pe culoarea negricioas a fe ei lui. Credin a voastr era cel pu in o conjectur istoric . i, în sfîr it, sinceritatea impus ca obliga ie artistului (aceast lege etic , se spune, c este totodat i lege estetic ) se bazeaz pe un alt dublu sens. Deoarece, sau prin sinceritate se în elege datoria moral de a nu- i în ela aproapele; i, în acest caz, este vorba de ceva str in artistului, care, de fapt, nu în eal pe nimeni, fiindc d form la ceea ce exist deja în sufletul lui i ar în ela pe cineva doar dac iar tr da datoria de artist, neascultînd de necesitatea intrinsec a datoriei sale. Dac în sufletul lui se afl în el toria i minciuna, forma pe care el o d acelor fapte, tocmai fiindc este estetic , nu

poate fi în el torie sau minciun . Artistul purific chiar i pe cel lalt eu al s u, arlatan, mincinos, r uf c tor, atunci cînd îl reprezint artistic. Sau dac prin sinceritate se în elege plenitudinea i adev rul expresiei atunci e clar c acest al doilea sens nu are nici o leg tur cu conceptul etic. Legea care- i spune totodat etic i estetic se dezv luie a fi în acest caz nimic altceva decît o vorb folosit totodat i de etic i de estetic . Critica conceptului de sinceritate în art VII. ANALOGIA INTRE TEORETIC I PRACTIC 127 VII ANALOGIA ÎNTRE TEORETIC I PRACTIC meeaide°activil Dubla treapt , estetic i logic , a activit ii teoretice tatu practice î i g se te o important analogie, care n-a fost pus pîn acum în lumin , a a cum trebuia, în activitatea practic . Activitatea practic se împarte i ea într-o prim i o a doua treapt , una implicînd-o pe cealalt . Prima treapt practic este activitatea pur util sau economic ; cea de a doua, activitatea moral . Economia este ca estetica vie ii practice; morala este ca logica ei. u nui econo- Dac acest lucru n-a fost v zut clar de filozofi, dac conceptului de activitate economic nu i-a fost rezervat locul cuvenit în sistemul spiritului i a fost l sat s r t ceasc adesea incert i slab elaborat în prologurile tratatelor de economie politic , acest lucru se datore te, printre altele, faptului c utilul sau economicul a fost confundat cînd cu conceptul de tehnic, cînd cu cel de egoist. Deosebirea din- Tehnicitatea nu este, cu siguran , o activitate special tre utu t teh- Spjritu2uj Tehnica este cunoa tere; sau, mai bine zis, cunoa terea îns i prime te în genere acest nume în m sura în care sluje te drept baz , a a cum am v zut, ac iunii practice. O cunoa tere care nu e urmat , sau se presupune c nu poate fi urmat cu u urin

de o ac iune practic , se nume te „pur "; aceea i cunoa tere, dac e urmat efectiv de practic , se nume te „aplicat "; dac se presupune c poate fi urmat cu u urin de o ac iune particular , este nic „aplicabil " sau „tehnic ". Acest cuvînt arat deci o situa ie în care o cunoa tere se afl sau se poate afla cu u urin , nu o form special de cunoa tere. Lucrul acesta este atît de adev rat, încît devine cu totul imposibil s se stabileasc dac un anumit ordin de cuno tin e este, în el însu i, pur sau aplicabil. Orice cunoa tere, oricît de abstract i filozofic ar fi socotit , poate fi c l uza unor acte practice: o eroare teoretic în principiile ultime ale moralei se poate reflecta i se reflect întotdeauna într-un fel oarecare în via a practic . Numai în mod aproximativ i într-un cadru ne tiin ific unele adev ruri pot fi considerate „pure" i altele „aplicabile". Acelea i cuno tin e, cînd se numesc tehnice, pot s se numeasc i utile. Dar, conform criticii judec ilor de valoare, expus mai sus, cuvîntul „utilu trebuie luat aici ca fiind de uz lingvistic sau metaforic. Atunci cînd se spune c apa e util pentru a stinge focul, cuvîntul „util" este folosit într-un mod ne tiin ific. — Apa aruncat pe foc este cauza care-l face pe acesta s se sting : iat cuno tin a care sluje te drept fundament al ac iunii pompierilor. între ac iunea util de a stinge focul i acea cuno tin exist o leg tur nu de natur , ci de simpl succesiune. Tehnica efectelor apei este activitatea teoretic care preced ; util este într-adev r numai ac iunea de a stinge focul. Unii economi ti identific utilitatea, adic ac iunea en sau voin a pur economic , cu ceea ce e folositor individului goist ca individ, f r leg tur , ba chiar în opozi ie deplin cu legea moral , adic cu ceea ce este egoist. Egoismul e imoral i economia ar fi, în acest caz, o tiin destul de ciudat : s-ar na te nu al turi, ci fa în fa cu etica, ca Diavolul în fa a lui Dumnezeu sau, cel pu in, ca un advocatus diaboli în procesele de canonizare. Un asemenea concept este cu

totul inadmisibil: tiin a imoralit ii este implicit în cea a moralit ii a a cum tiin a falsului e implicit în logic , tiin a adev rului, i cum o tiin a expresiei gre ite e cuprins în estetic , ca tiin a expresiei reu ite. Dac , deci, economia ar fi tratarea tiin ific a egoismului, ea ar fi un capitol al eticii, ba chiar etica îns i; pentru c 128 TEORIE morala voin Economicul pur orice determinare a ceea ce este moral implic , totodat , o nega ie a contrariului s u. Pe de alt parte, con tiin a ne spune c comportîndu-ne din punct de vedere economic nu înseamn c ne comport m în mod egoist; c i omul foarte scrupulos moralmente trebuie s se comporte în mod util (adic economic) dac nu vrea s ac ioneze la întîmplare i, prin urmare, într-un mod prea pu in moral. A adar, dac utilitatea ar fi egoism, cum s-ar putea ca altruistul s aib datoria de a se comporta ca un egoist? Dificultatea se rezolv , dac nu ne în el m, într-un mod perfect analog celui în care se rezolv problema rela iilor dintre expresie i concept, dintre estetic i logic . A vrea economice te înseamn a vrea un scop; a vrea moralice te înseamn a vrea un scop ra ional. Dar tocmai cine vrea i ac ioneaz moralice te nu poate s nu vrea i s ac ioneze în mod util (economice te). Cum ar putea cineva s vrea scopul ra ional dac nu l-ar vrea totodat ca scop al s u particular? Reciproca nu e adev rat ; dup cum nu e adev rat în tiin a estetic c faptul expresiv trebuie s fie în mod necesar unit cu faptul logic. Cineva poate vrea economice te, f r s vrea moralice te; i este posibil s ne comport m cu perfect coeren economic urm rind

un scop în mod obiectiv ira ional (imoral) sau care, mai degrab , va fi judecat ca atare pe o treapt superioar a con tiin ei. Un exemplu de caracter economic rupt de cel moral este omul lui Machiavelli, Cesare Borgia sau Iago al lui Shakes-peare. Cine nu admir for a voin ei lor, de i activitatea lor este numai economic i se desf oar în opozi ie cu ceea ce noi consider m moral? Cine nu admir pe ser Ciappel-lettoal lui Boccaccio, care, chiar pe patul mor ii, urm re te i î i pune în aplicare idealul lui de mare tic los, f cîndu-i s exclame pe m run ii i timizii punga i care asistau la spovedania lui batjocoritoare: „Ce fel de om mai e i sta pe care nici b trîne ea, nici boala, nici frica de moartea pe care o vede cu ochii, nici teama de Dumnezeu la a c rui judecat va fi silit curînd s se înf i eze, nupots -l scoat VII. ANALOGIA INTRE TEORETIC I PRACTIC din nemernicia lui, nici s -l îndemne a muri altminterea de cum a vie uit pe lume?"1 Omul moral îmbin tenacitatea i cutezan a unui Cesare Borgia, a unui Iago sau a unui jupîn Ciappelletto cu voin a tatu de bine a unui sfînt sau a unui erou. Ori mai exact, voin a de bine n-ar fi voin i, prin urmare, nici voin a de bine, dac , în afara laturii care o face de bine, n-ar avea-o pe cea care o face voin . Astfel, o gîndire logic care nu reu e te s se exprime nu e gîndire, ci, cel mult, presim ire confuz a unei gîndiri ce urmeaz a veni. Nu este exact deci s se conceap omul amoral ca fiind totodat antieconomic, sau s se fac din moral un element de coeren în actsle vie ii i deci un element de economicitate. Nimic nu ne opre te s presupunem (ipotez care se verific cel pu in în anumite perioade i momente, dac nu într-o via întreag ; i în sensul cel mai înalt, dac nu în sens total i absolut) un om cu totul lipsit de con tiin moral . într-un om astfel alc tuit, ceea ce pentru noi este imoralitate, pentru el nu este, fiindc nu e sim it ca atare. i nu se poate na te în el con tiin a contradic iei între ceea ce vrea ca scop

ra ional i ceea ce urm re te în mod egoist: contradic ie care este antieconomicitate. Procedeul imoral devine în acela i timp antieconomic numai la omul care are con tiin moral . într-adev r, remu carea moral , care este semnul acesteia, e, totodat , remu care economic : durerea, adic , de a nu fi tiut s vrea complet i s ating acel ideal moral pe care l-a vrut în primul moment, înainte de a se fi l sat ab tut din drum de pasiuni. Video meliora proboque, deteriora sequor. Video i probo sînt aici un volo ini ial i foarte repede contrazis i dep it. în locul remu c -rii morale trebuie s admitem la omul lipsit de sim moral o remu care pur economic : cum ar fi aceea a unui asasin sau a unui ho care, fiind pe punctul de a fura sau de a omorî, se ab ine, nu pentru c fiin a lui s-ar fi transformat, ci din cauza impresionabilit ii i r t cirii, sau chiar a unei treziri momentane a con tiin ei morale. Dup ce î i va 1 GI0VANN7 BOCCACCIO, Decameronul, In române te de Eta Boerlu, Editura pentru literatur , Bucure ti, 1966, voi. 1, p. 0. 9 — Estetica 130 Economico! pur i eroarea indiferentei morale Critica utilitarismului i reforma eticii i a economiei TEORIE reveni, ho ului sau asasinului îi va fi ru ine i va avea re-mu c ri pentru incoeren a lui: remu carea nu de a fi f cut r ul, ci de a nu-l fi f cut; remu care deci economic i nu moral , aceasta din urm fiind exclus prin ipotez . C , în mod obi nuit, con tiin a moral , fiind vielato i oamenii, iar absen a ei total fiind o monstruozitate rar i poate inexistent , moralitatea ajunge s coincid cu economicitatea în practica vie ii, iat ce poate fi desigur admis. S nu ne temem c analogia afirmat de noi ar introduce din nou în etic categoria a ceea ce este indiferent din punct de vedere moral, a ceea ce, de i este ac iune sau voin , nu este nici moral, nici imoral: categoria, în definitiv, a ceea ce este îng duit i a ceea ce este permis

i care a fost mereu cauza sau oglinda unei etici corupte, dup cum se vede în morala iezuit , unde ea era dominant . R mîne pe deplin valabil c ac iuni moralmente indiferente nu exist , fiindc activitatea moral este prezent i trebuie s fie prezent în cea mai mic pornire volitiv a omului. Dar aceasta, în loc s zdruncine paralela pe care am f cut-o, o confirm . Exist oare intui ii pe care intelectul i tiin a s nu le înglobeze i s nu le analizeze, dizolvîndu-le în concepte universale sau schimbîndu-le în afirma ii istorice? Am v zut deja c adev rata tiin , filozofia, nu cunoa te limite extrinsece în fa a c rora s fie nevoit s se opreasc , a a cum se întîmpl în schimb cu a a-zisele tiin e ale naturii. tiin a i morala domin în întregime, una reprezent rile, cealalt voli iunile economice ale omului; de i apoi una i cealalt nu pot s apar niciodat în concret decît una în form estetic , cealalt în form economic . Aceast identitate i diferen totodat dintre util i moral, dintre economic i etic, explic succesul pe care l-a avut i îl are înc teoria utilitar a eticii. într-adev r, eu or s descoperi i s pui în eviden în orice ac iune moral o latur utilitar ; dup cum e u or s dovede ti în orice propozi ie logic o latur estetic . Critica utilitarismului etic nu poate porni de la negarea acestui adev r, trudin-du-se s caute exemple inexistente i absurde de ac iuni morale inutile, dar trebuie s admit latura utilitar i s-o explice ca o form concret a moralit ii, care const în VII. ANALOGIA INTRE TEORETIC I PRACTIC ceea ce exist în untrul acestei forme: un în untru pe care utilitari tii nu-l observ . Nu este aici locul unde aceste idei s poat fi dezvoltate în amploarea cuvenit ; dar etica i economia (a a cum am spus despre logic i estetic ) nu vor putea s nu cî tige ambele de pe urma unei determin ri mai exacte a raporturilor ce intervin între ele. Se merge ast zi treptat spre conceptul activ al utilului, iar tiin a economic se ridic prin aceea c încearc s dep easc faza matematic în care ea se mai afla înc prins : faz care a fost

progresist , larîndul ei, întrucît a putut s dep easc istorismul, adic confuzia dintre teoretic i istoric, i s distrug o serie de diferen ieri arbitrare i de false teorii economice. Cu acest concept va fi lesne, pe de o parte, s se accepte i s se verifice teoriile semifilozofice ale a a-zisei economii pure; pe de alt parte, introducînd complica ii i adaosuri succesive i f cînd trecerea de la metoda filozofic la cea empiric sau naturalist , va fi u or s se coboare la teoriile particulare ale economiei politice sau na ionale profesate de diferite coli. A a cum intui ia estetic cunoa te fenomenul sau natura, iar conceptul filozofic cunoa te noumen-nl sau spiritul, tot a a activitatea economic vrea fenomenul sau natura, iar cea moral vrea noumen-vA sau spiritul. Spiritul care se vrea pe sine, pe sine cel adev rat, universalul care e în spiritul empiric i finit: iat formula care define te poate mai pu in impropriu conceptul moralit ii. Aceast voin a adev ratului sine însu i este libertatea absolut . 131 VIII. EXCLUDEREA ALTOR FORME SPIRITUALE 133 Sistemul spiritului Formele genialit ii VIII EXCLUDEREA ALTOR FORME SPIRITUALE în aceast schi sumar pe care am f cut-o în privin a întregii filozofii a spiritului în momentele ei fundamentale, spiritul este conceput deci ca parcurgînd patru momente sau trepte, dispuse astfel încît activitatea teoretic s fie fa de practic a a cum prima treapt teoretic este fa de cea de a doua teoretic , iar prima practic fa de cea de a doua practic . Cele patru momente se implic regresiv prin caracterul lor concret: conceptul nu poate exista f r expresie, utilul f r ambele, iar moralitatea f r cele trei trepte care o preced .

Dac numai faptul estetic este, într-un anumit sens, independent, iar celelalte sînt mai mult sau mai pu in dependente, acest lucru este valabil mai pu in pentru gîndirea logic i cel mai mult pentru voin a moral . Inten ia moral opereaz pe anumite baze teoretice de care nu poate face abstrac ie decît dac am admite acel absurd practic, care este direc ia inten iei, iezuit , în care te prefaci fa de tine însu i c nu tii ceea ce tii prea bine. Dac activitatea omeneasc îmbrac patru forme, patru sînt i formele geniului sau ale genialit ii. într-adev r genii ale artei, ale tiin ei, ale voin ei morale sau eroi au fost întotdeauna recunoscu i. Dar geniul purei economicit i a trezit repulsie; i nu f r oarecare ra iune s-a creat o categorie de genii rele sau de genii ale r ului. Geniul practic, pur economic, care nu se îndreapt spre un scop ra ional, nu poate s nu stîrneasc o admira ie amestecat cu spaim . A discuta apoi dac cuvîntul „geniu,, trebuie atribuit numai creatorilor de expresii estetice, sau i cercet torilor tiin ei i oamenilor de ac iune, ar însemna s facem o problem de cuvinte. i a observa, pe de alt parte, c „geniul", de orice fel ar fi, este întotdeauna un concept cantitativ i o distinc ie empiric , ar însemna s repet m ceea ce am explicat mai înainte în leg tur cu genialitatea artistic . O a cincea form de activitate a spiritului nu exist . Ar fi lesne s demonstr m c toate celelalte forme sau nu au caracter de activitate, sau sînt variante verbale ale activit ilor deja examinate, sau fapte complexe i derivate în care diversele activit i se amestec i se umplu de con inuturi particulare i contingente. De exemplu, faptul juridic, considerat în ceea ce se obi nuie te a fi numit drept obiec ie, deriv din activitatea economic i din logic totodat : dreptul este o regul , o formul (oral sau scris , aici nu are importan ) în care este fixat un raport economic voit de un individ sau de o colectivitate i care prin aceast latur economic se une te i se deosebe te totodat de activitatea moral . Un alt exemplu:

sociologia este uneori conceput ( i este una dintre multele semnifica ii pe care le are în vremea noastr acest cuvînt) ca studiul unui element originar care- i zice socialitate. Dar ce deosebe te socialitatea, adic raporturile care se dezvolt într-un grup de oameni i nu într-unui de fiin e subumane, dac nu tocmai diferitele activit i spirituale care exist la primii i care S3 presupun c nu exist , sau exist numai într-o m sur rudimentar la ceilal i? Socialitatea, deci, departe de a fi un concept originar, simplu, ireductibil, este un concept foarte complex i complicat. Dovada o constituie imposibilitatea, în mod general recunoscut , de a enun a o singur lege propriu-zis sociologic . Cele care impropriu sînt denumite astfel se dezv luie a fi sau observa ii istorice cu caracter empiric, sau legi spirituale (adic judec i în care se traduc conceptele activit ilor spirituale); atunci cînd ele nu se pierd de-a dreptul în vagi i goale generalit i, ca a a-zisa lege a evolu iei. i uneori prin „socialitate'' nu se în elege altceva decît „regul social " i deci „drept"; în.aceast accep ie Inexisten a u-nei a cincea forme de activitate. Dreptul; socialita134 TEORIE sociologia se confund cu tiin a i teoria dreptului. Dreptul, socialitatea i alte asemenea concepte merit , în definitiv, s fie tratate într-un mod asem n tor cu ce] în care am considerat i rezolvat istoricitatea i tehnica. Religiozitatea r putea s par c ar trebui s gîndim altfel despre activitatea religioas . Dar în realitate religia este cunoa tere i nu se deosebe te de alte forme i subforme ale acesteia fiindc , rînd pe rînd, este expresie a unor aspira ii i idealuri practice (idealuri religioase), sau este povestire istoric (legend ) sau tiin exprimat în concepte (dogmatic ). De aceea se poate sus ine în egal m sur i c religia va fi anulat de progresul cunoa terii umane i c ea va persista mereu în cadrul acesteia. Religia era întregul patrimoniu de

cuno tin e al popoarelor primitive: patrimoniul nostru de cuno tin e este religia noastr . Con inutul s-a schimbat, s-a îmbun t it, s-a rafinat i se va schimba, se va îmbun t i i se va rafina înc în viitor, dar forma este tot aceea i. Nu tim la ce le-ar putea folosi celor care, al turi de activitatea teoretic a omului, de arta, de critica i de filozofia sa, mai vor s p streze o religie. Este imposibil s se p streze o cunoa tere imperfect i inferioar , cum e cea religioas , al turi de cea care a dep it-o i a infirmat-o. Catolicismul, totdeauna coerent, nu tolereaz o tiin , o istorie, o etic în contradic ie cu conceptele i doctrinele lui; mai pu in coeren i, ra ionali tii sînt gata s fac ceva loc în sufletele lor i religiei, ceea ce este în contradic ie cu întreaga lor lume teoretic . Aceste fandoseli i duio ii religioase ale ra ionali tilor din vremea noastr deriv , în ultim analiz , din cultul supersti ios cu care au fost d ruite din bel ug tiin ele naturi i. Acestea, dup cum tim, i dup cum ele însele m rturisesc acum prin gura celor mai mari adoratori ai lor, sînt toate înconjurate de limite. O dat ce tiin a a fost identificat pe nedrept cu a a-zisele tiin e naturale, era de prev zut c religiei urma s i se cear restul, adic acea cunoa tere complementar de care spiritul omului nu se poate lipsi. Materialismului, pozitivismului, naturalismului le dator m, a adar, aceast recrudescen de exaltare religioas boln VIII EXCLUDEREA ALTOR FORME SPIRITUALE 135 vicioas , i adesea de loc naiv , care e treab de spital, cînd nu e treab de oameni politici. Filozofia anuleaz orice ra iune de a fi a religiei, fiindc i se substituie. Ca tiin a spiritului ea prive te religia ca pe un fenomen, ca pe un fapt istoric i tranzitoriu, ca pe o stare psihic ce poate fi dep it . i dac î i împarte domeniul cunoa terii cu disciplinele naturii, cu istoria i cu arta, l sînd primelor sarcina de a m sura i clasifica, celei de a doua reprezentarea individualului întîmplat, i

celei de a treia a individualului posibil, nu are îns nimic de împ r it cu religia. Din acela i motiv, ca tiin a spiritului, filozofia nu poate fi filozofie a datului intuitiv; i de aceea, a a cum s-a v zut, ea nu poate fi nici filozofie a istoriei, nici filozofie a naturii, întrucît nu putem concepe o tiin filozofic a ceea ce nu este form i universal, ci materie i particular. Ceea ce este totuna cu a afirma imposibilitatea metafizicii. Filozofiei istoriei i-a urmat metodologia sau logica istoriei ; filozofiei naturii, o gnoseologie a conceptelor folosite în tiin ele naturale. Ceea ce filozofia poate studia în istorie este modul cum aceasta se construie te (intui ie, percep ie, document, probabilitate etc); ceea ce poate studia în tiin ele naturale sînt formele conceptelor care le constituie (spa iu, timp, mi care, num r, tipuri, clase etc). Filozofia, care s-ar prezenta ca metafizic în sensul ar tat mai sus, ar pretinde, în schimb, s fac concuren istoriei i tiin elor naturale, singurele legitime i capabile în domeniul lor; o concuren care n-ar putea s nu duc în practic la o treab de cîrpaci. In acest sens noi ne declar m antimeta-fizicieni, dar ne declar m ultrametafizicieni dac prin acest cuvînt se revendic i se afirm func ia filozofiei ca auto-con tiin a spiritului, spre deosebire de func ia pur empiric i clasificatorie a tiin elor naturale. Pentru a se men ine al turi de tiin ele spiritului, met a- m'enti"!1»? i fizica a trebuit s postuleze o activitate specific spiritului, teiectui iot» ea considerîndu-se opera perpetu a acesteia. Denumit în antichitate imagina ie mental sau superioar , iar în timpurile moderne, cele mai adeseori, intelect intuitiv sau intui ie intelectual , aceast activitate ar întruni într-o form 136 Estetica tlc mis-

Caractorul muritor i cel nemuritor al artei TEORIE cu totul proprie caracterul imagina iei i cel al intelectului; ea ne-ar oferi modalitatea de a trece prin deduc ie sau prin dialectic de la infinit la finit, de la form la materie, de la concept la intui ie, de la tiin la istorie, operînd cu o metod care ar face s se întrep trund universalul i particularul, abstractul i concretul, intui ia i intelectul. Facultate cu adev rat miraculoas , dar despre care în fond nu tim dac ar fi un mare avantaj sau un mare dezavantaj s-o avem; dar pe care, cei care, ca i noi, nu o posed nu au nici o modalitate de a-i atesta existen a. Intui ia intelectual a fost considerat uneori ca adev rata activitate estetic ; alteori, i-a fost lipit al turi, sub, sau deasupra, o facultate estetic nu mai pu in miraculoas , cu totul diferit de simpla intui ie i care a fost ridicat în sl vi atribuindu-i-se producerea artei sau cel pu in a unor grupuri de produc ii artistice, în mod arbitrar puse la un loc. Arta, religia i filozofia au p rut a fi cînd una singur , cînd trei facult i distincte ale spiritului, r mînînd cînd una, cînd alta superioar în demnitatea acordat fiec reia. E imposibil s enumer m toate variatele ipostaze pe care le-a luat i pe care le poate lua aceast concep ie a esteticii, c reia îi vom spune mistic . Cu ea nu ne mai afl m în domeniile tiin ei imagina iei, ci ale imagina iei îns i, care- i creeaz lumea ei cu elementele schimb toare ale impresiilor i ale sentimentului.E suficient s men ion m c acea facultate misterioas a fost conceput cînd ca practic , cînd ca intermediar între teorie i practic , iar uneori ca form teoretic concurînd cu religia i cu filozofia. Din aceast ultim concep ie s-a dedus uneori nemurirea artei, ca apar inînd împreun cu cele dou surori sferei spiritului absolut. în schimb, alteori, considerînd c religia e muritoare i c ea se dizolv în filozofie, a fost proclamat caracterul muritor, ba chiar moartea efectiv , sau cel pu in agonia artei. Chestiune care pentru noi nu are

semnifica ie, întrucît, admi înd c forma artei este o treapt necesar a spiritului, a ne întreba dac arta este eliminabil ar fi nici mai mult nici mai pu in decît a ne întreba dac este eliminabil senza ia sau inteligen a. Dar metafizica VIII, EXCLUDEREA ALTOR FORME SPIRITUALE în sensul ar tat mai sus, transportîndu-ne într-o lume arbitrar , este necriticabil în aspectele ei particulare, a a cum nu critici botanica în gr dina lui Alcinou1 sau cinetica în c l toria lui Astolfo2. Critica se face numai refuzînd s intri în joc ; respingînd, adic , îns i posibilitatea metafizicii, în aceea i semnifica ie de care s-a vorbit mai sus. Deci nu intui ie intelectual în filozofie, nici surogatul sau analogul ei în art , adic intui ia intelectual estetic . In afara celor patru trepte ale spiritului pe care con tiin a ni le dezv luie, nu exist (s ne fie îng duit s insist m asupra acestui lucru) o a cincea treapt , o a cin-cea i suprem facultate teoretic sau teoreticopractic , imaginativ-intelectual sau intelectual-imaginativ sau oricum am încerca altfel s-o concepem. 137 1 Rege, tat ] Nausic i, care l-a primit pe Ulise (Nota trail.) 1 Principe legendar în Orlando furioso al lui ARIOSTO (Nota trad.). Tr s turile caracteristice ale artei I nexls tenta unor moduri ale expresiei IX INDIVIZIBILITATEA EXPRESIEI ÎN MODURI SAU TREPTE I CRITICA RETORICII Se obi nuie te s se ofere liste lungi cuprinzînd tr s turile caracteristice ale artei; dar noi, ajun i la acest punct al trat rii, dup ce am considerat arta ca activitate spiritual , ca activitate teoretic i ca activitate teoretic (intuitiv ) special , putem s observ m cu u urin c acele numeroase i variate determin ri de caracteristici, ori de cîte ori se refer la ceva real, nu fac altceva decît s prezinte

din nou ceea ce am cunoscut deja ca gen, specie i individualitate ale formei estetice. La o determinare generic se reduc, a a cum s-a observat, caracterele, sau, mai bine zis, variantele verbale ale unit ii, ale unit ii în diversitate, ale simplicit ii, ale originalit ii i a a mai departe; la o determinare specific se reduc adev rul, puritatea i altele; la una individual S3 reduc via a, vivacitatea, însufle irea, concretul, individualitatea, caracteristicul. Cuvintele se mai pot schimba, dar nu vor aduce nimic nou din punct de vedere tiin ific. Analiza expresiei ca atare S3 epuizeaz în caracterele expusa mai sas. La acest punct am putea fi îns întreba i dac exist moduri sau grade ale expresiei; dac , dup ce am deoseiit în activitatea spiritului dou trepte, fiecare dintre ele subîm-p r ite în alte dou , una dintre ele, cea intuitiv-expresiv , nu se subdivide la rîndul ei în dou sau mai multe moduri inIX. INDIVIZIBILITATEA EXPRESIEI IN MODURI SAU TREPTE J39 tuitive, într-o prim , a doua sau o a treia treapt de expresie. Aceast diviziune ulterioar este îns imposibil ; o clasificare a intui iilorexpresii este desigur îng duit , dar nu e filozofic ; faptele expresive, luate fiecare în parte, sînt tot atî ia indivizi, unul nu e comparabil cu cel lalt decît în calitatea lor comun de expresie. Pentru a folosi limba jul scolasticii, expresia este o specie, care nu poate îndeplini la rîndul ei func ia de gen. Se schimb impresiile, adic con inuturile; fiecare con inut este diferit de oricare altul, fiindc nimic nu se repet în via ; i varia iei continue a con inuturi]or îi corespunde varietatea ireductibil a formelor expresive, sinteze estetice ale impresiilor. Corolarul a ceea ce am spus este imposibilitatea traducerilor în m sura în care avem preten ia de a înf ptui trecerea unei expresii într-alta, ca a unui lichid dintr-un vas într-un altul de o form diferit . Se poate elabora din punct de vedere logic ceea ce fusese

elaborat mai înainte într-o form estetic , dar nu se poate reduce ceea ce a avut deja o form estetic la o alt form tot estetic . Orice traducere, de fapt, sau diminueaz i stric sau creeaz o nou expresie, punînd-o pe prima din nou în creuzet i amestecînd-o cu impresiile personale ale celui care se nume te traduc tor. In primul caz expresiar mîne totdeauna aceea i, cea a originalului, cealalt fiind mai mult sau mai pu in deficient , adic nefiind propriu-zis expresie; în cel lalt caz expresiile vor fi dou , dar cu dou con inuturi deosebite. „Urîte credincioase sau frumoase infidele"; aceast expresie proverbial sesizeaz bine dilema pe care orice traduc tor o are în fa . Traducerile inestetice, cum sînt cele literale sau parafraz rile nu pot fi considerate decît simple comentarii ale originalelor. Nejusta împ r ire a expresiilor în diferite trepte este cunoscut în literatur sub numele de doctrina exprim rii ornate sau a categoriilor retorice. Dar i în alte grupuri de arte astfel de tentative de distinc ii nu lipsesc: e de ajuns s amintim formele realist i simbolic despre care se vorbe te atît de frecvent în pictur i sculptur . Realist i simbolic, obiectiv i subiectiv, clasic i romantic, simplu i ornat, propriu i metaforic i cele patrusprezece forme ale Imposibilitate» traducerilor Critici aduse categoriilor retorice 140 TEORIE metaforei i figurile de vorbire i de gîndire i pleonasmul i elipsa i inversiunea, repeti ia i sinonimele si omonimele, toate acestea i alte determin ri de moduri i trepte ale expresiei î i dezv luie nulitatea filozofic cînd se încearc s se înf i eze în defini ii precise, fiindc atunci sau se învîrtesc în gol, sau cad în absurd. Exemplul tipic îl constituie defini ia atît de comun a metaforei ca

fiind un alt cuvlntpus în locul cuvîntuluipropriu. Dar de ce s complic m lucrurile, de ce s substituim cuvîntului propriu pe cel impropriu i s alegem calea mai lung i mai rea cînd o cunoa tem pe cea mai scurt i mai bun ? Poate fiindc , a a •cum se spune în mod obi nuit, cuvîntul propriu, în anumite cazuri, nu e atît de expresiv ca pretinsul cuvînt impropriu sau metafora? Dar dac e a a, metafora este în cazul acesta tocmai cuvîntul „propriu"; iar cel care se obi nuie te a fi numit „propriu" dac ar fi folosit în cazul acesta ar fi pu in expresiv i de aceea foarte impropriu. Astfel de observa ii de bun-sim elementar pot fi repetate în leg tur cu alte categorii i chiar cu categoria general a exprim rii ornate, aici, de exemplu, cum se leag oare ornamentul cu expresia. Pe dinafar , extern? i r mîne mereu desp r it de expresie. Pe din untru, intern? i în acest al doilea caz sau nu folose te expresiei i o stric , sau face parte din ea i atunci nu e ornament, ci element constitutiv al expresiei, indivizibil i de nedeslu it în unitatea ei. Nu trebuie s spunem cît r u au produs distinc iile retorice: contra retoricii s-au spus deja destule, de i, în ciuda revoltei contra consecin elor ei, i se p streaz în acela i timp cu toat grija principiile (poate pentru a da dovad de coeren filozofic ). în literatur , categoriile retorice au contribuit dac nu la a face s prevaleze, cel pu in s justifice teoretic acel mod particular de a scrie prost care înseamn a scrie bine sau a scrie dup retoric . sensul empiric Termenii pe care i-am ar tat n-ar ie i din colile în care fiecare dintre noi i-a înv at (cu excep ia faptului c nu avem prilejul de a ne folosi de ei în discu iile strict estetice sau de a-i aminti m car în glum i cu o nuan comic ) dac n-ar fi folosi i uneori în una dintre urm toarele trei semnifica ii: 1 — ca variante verbale ale conceptului ti categoriilor retorice IX. INDIVIZIBILITATEA EXPRESIEI IN MODURI SAU

TREPTE estetic; 2 — ca indica ii ale antiesteticului; sau în sfîr it ( i acesta este sensul cel mai frecvent) 3 — în slujba nu a artei i a esteticii, ci a tiin ei i a logicii. 1 — Expresiile, considerate în mod direct sau pozitiv, fa'°Ssînonime nu se divid în clase; dar exist totu i expresii reu ite i tti1 altele r mase la jum tate sau gre ite, cele perfecte i imperfecte, cele valabile i cele deficiente. Termenii aminti i i al ii de acela i fel pot deci indica uneori expresia reu it i diferitele conforma ii ale celor gre ite; de i acest lucru se face într-un mod inconstant i capricios, astfel încît acela i termen serve te cînd s indice ceea ce e perfect, cînd s condamne ceea ce e imperfect. De exemplu, vor fi oameni care în fa a a dou tablouri, unul lipsit de inspira ie, în care autorul a copiat neinteligent obiecte naturale i altul, bine inspirat, dar care nu g se te corespondent în obiecte existente, îl vor numi pe primul realist i pe al doilea simbolic. Din contr , al ii în fa a unui tablou puternic sim it, reprezentînd o scen din via a obi nuit vor pronun a cuvîntul realist, iar în fa a unui tablou care alegorizeaz rece, cuvîntul simbolic. Este evident c în primul caz „simbolic" înseamn artistic, iar „realist" înseamn antiartistic; pe cînd în cel de al doilea caz, „realist" este sinonim cu artistic i „simbolic" cu antiartistic. Ce s ne mire dac unii sus in apoi cu c ldur c adev rata form artistic este cea simbolic i c cea realist este antiartistic ; iar al ii c artistic este cea realist i antiartistic e cea simbolic ? i cum s nu le d m dreptate i unora i altora cînd fiecare folose te acele cuvinte în sensuri atît de diferite? Marile dispute asupra clasicismului i romantismului se învîrteau de obicei în jurul unor echivocuri de acest fel. Clasicismul era în eles uneori ca perfec iune artistic , romantismul, ca lips de armonie i ca imperfec iune; alteori, „clasic" însemna rece i artificios, iar „romantic", sincer, plin de c ldur , eficace, cu adev rat expresiv. în acest fel puteai fi mereu de partea clasicului contra romanticului sau

a romanticului contra clasicului. Acela i lucru se întîmpl cu cuvîntul stil. Uneori se afirm c fiecare scriitor trebuie s aib stil; i, în acest 142 TEORIE Fologlrea lor pentru a indica diferite imperfec iuni estetice Cazuri în care ologirea lor dep e te sfera esteticului i este îu serviciul tiin ei caz, stil este sinonim cu form sau expresie. Alteori se calific drept lipsit de stil forma unui cod de legi sau a unei c r i de matematic ; i aici se cade din nou în gre eala de a considera c exist dou moduri diferite de expresii; o expresie ornat i o alta nud , c ci, dac stilul este form , trebuie s admitem, riguros vorbind, c un cod sau un tratat de matematic au i ele stilul lor. Alteori se face auzit din partea criticilor condamnarea celui ce „pune prea mult stil" sau „face stil"; i în acest caz e clar c stil înseamn nu forma i nici un mod al acesteia, ci expresia improprie i preten ioas , un fel de antiartistic. 2— Al doilea fel, nu cu totul inutil, de a folosi aceste distinc ii i denumiri, se întîlne te atunci cînd, de exemplu, în examinarea unei compozi ii literare auzim observa ia: — aici e un pleonasm, dincolo o elips , mai departe e o metafor , i mai departe un sinonim sau un echivoc. — i asta vrea s zic : — Aici e o eroare care const în faptul de a fi pus un num r de cuvinte mai mare decît era nevoie (pleonasm); dincolo, în schimb, eroarea se na te, din cauz c s-au pus prea pu ine (elips ); mai departe ea provine dintr-un cuvînt impropriu (metafor ); i mai departe din cauza a dou cuvinte care par s spun lucruri diferite cînd de fapt spun acela i lucru (sinonim); aici, din contra, din cauza unui singur cuvînt care pare s spun acela i lucru, cînd de fapt spune dou lucruri diferite (echivoc). De altfel, o astfel de folosire peiorativ i patologic a termenilor retoricii este mai rar decît precedenta.

3 — în sfîr it, cînd terminologia retoric nu are nici o semnifica ie estetic , asem n toare sau analog cu cele trecute în revist , i se observ totu i c ea nu e goal i c indic ceva ce merit a fi luat în considerare, înseamn c e folosit în slujba logicii i a tiin ei. Dat fiind c un concept, în accep ia tiin ific pe care o are la un anumit scriitor, apare desemnat cu o anumit denumire, este natural ca alte denumiri pe care scriitorul respectiv le g se te folosite, sau le întrebuin eaz incidental el însu i pentru a desemna acela i concept, s devin , în raport cu denumirea fixat de el ca fiind cea exact , metafor , sinecdoc , sinonim, form eliptic etc. Chiar noi, în decursul acestei IX. INDIVIZIBILITATEA EXPRESIEI IN MODURI SAU TREPTE expuneri, ne-am, folosit de mai multe ori ( i avem inten ia s ne mai folosim) de acest mod de a vorbi pentru a clarifica sensul cuvintelor pe are le folosim sau pe care le g sim întrebuin ate. Dar acest procedeu, care î i p streaz valoarea în discu iile critice asupra tiin ei i filozofiei, r mîne f r valoare în critica literar i de art . Pentru tiin , exist cuvinte proprii i metafore: unul i acela i concept se poate forma din punct de vedere psihologic în diferite împrejur ri i de aceea se poate exprima pe baza unei intui ii diferite; iar cînd se constituie terminologia tiin ific a unui autor, o dat ce unul dintre aceste moduri a fost hot rît ca fiind cel just toate celelalte apar improprii sau metaforice. Dar în faptul estetic nu exist decît cuvinte proprii; una i aceea i intui ie nu se poate exprima decît întrun singur fel, tocmai fiindc este intui ie i nu concept. Unii, admi înd inconsisten a estetic a categoriilor retorice, adaug o rezerv fa de utilitatea lor i de serviciile pe care le-ar aduce, mai ales în colile de literatur . M rturisim c nu în elegem cum eroarea i confuzia pot s educe mintea înv înd-o s disting logic, sau cum pot ele s serveasc la înv area acelor principii de tiin pe care tot ele le încurc i le întunec . Dar poate cineva ar vrea s spun c

acele distinc ii, considerate clase empirice, pot înlesni asimilarea înv turii i folosi memoriei, ceea ce am admis mai sus în leg tur cu genurile literare i artistice: fapt în privin a c ruia nu avem nici o obiec ie. într-un alt scop îns categoriile retorice trebuie, desigur, s continue a fi studiate în coli: spre a fi criticate. Nu e îng duit s se uite pur i simplu erorile trecutului; c ci adev rurile nu reu im s le men inem în via altfel decît f cîndu-le s lupte contra erorilor. Dac nu vorbim de categoriile retorice, înso indu-le de critica respectiv , apare riscul ca ele s renasc ; i se poate spune c au i început s renasc la unii filologi, ca i cum ar fi cele mai proaspete'descoperiri psihologice. S-ar p rea c , în acest fel, am vrea s neg m orice leg tur de asem nare a expresiilor sau a operelor de art între ele. Asem n rile exist , i datorit lor operele de art pot fi a ezate în cutare sau cutare grup. Dar sînt asem n ri 143 Retorica coli Asem n rile dintre expresii 144 TEORIE Posibilitatea relativi a traducerilor care se observ între indivizi i pe care nu le putem fixa niciodat prin determin ri conceptuale: asem n ri deci c rora în mod gre it li se aplic identificarea, subordonarea, coordonarea i alte raporturi proprii conceptelor i care constau pur i simplu în ceea ce se nume te aer de familie, derivînd din condi iile istorice în care se nasc diferitele opere, sau din înrudirea sufleteasc a arti tilor între ei. Tocmai în existen a acestor asem n ri rezid posibilitatea relativ a traducerilor; nu ca reproduceri (ceea ce ar fi zadarnic s se încerce) ale acelora i expresii originale, ci ca produceri de expresii asem n toare i mai mult sau mai pu in aproape de acelea.

Traducerea pe care o consider m bun este o aproxima ie, dar ea are valoarea original de oper de art i poate exista de sine st t tor. X SENTIMENTELE ESTETICE I DEOSEBIREA DINTRE FRUMOS I URÎT Trecînd la studierea conceptelor mai complexe, în care activitatea estetic trebuie considerat în leg tur cu alte domenii de activitate, trebuind a adar s ar t m care este modul lor de unire sau îmbinare, în primul rînd se impun aten iei noastre conceptul de sentiment i acele sentimente pe care le numim estetice. In terminologia filozofic , cuvîntul „sentiment" este unul dintre cele mai bogate în sensuri; l-am i întîlnit o dat printre cele care se folosesc spre a desemna spiritul în pasivitatea lui, materia sau con inutul artei, i de aceea sinonim cu impresii; alt dat ( i semnifica ia era atunci cu totul diferit ) l-am întîlnit desemnînd caracterul alogic i anistoric al faptului estetic, adic intui ia pur , form de adev r care nu define te nici un concept i nu afirm nici o realitate. Dar aici cuvîntul nu ne intereseaz în nici una dintre aceste dou semnifica ii, nici în alteie care i-au mai fost conferite pentru a desemna alte forme de cunoa tere ale spiritului; ci numai acea semnifica ie în care sentimentul e în eles ca o activitate special de natur noncognitiv , avîndu- i cei doi poli ai ei, cel pozitiv i cel negativ, respectiv în pl cere i în durere. % Diferitele sem-nitica ilalecu-vîntul'ui „sentiment,, Sentimentul ca activitate 10 146 Identificarea sentimentului iu activitatea economica TEORIE Aceasta este o activitate care a pus întotdeauna pe filozofi în mari încurc turi; de aceea ei au încercat sau s-o nege ca activitate sau s o

atribuie naturii, excluzînd-o din spirit. Dar ambele aceste solu ii s-au izbit de asemenea dificult i, încît celor care le examineaz cu grij li se arat a fi pîn la urm inacceptabile. Fiindc ce ar putea fi în definitiv o activitate nespiritual , o activitate a naturii, cînd noi nu avem alt cunoa tere a activit ii decît ca spiritualitate, i a spiritualit ii decît ca activitate, natura fiind în acest caz, prin defini ie, ceea ce este pur i simplu pasiv, inert, mecanic, material? Pe de alt parte, dac neg m sentimentului caracterul de activitate vom fi energic dezmin i i tocmai de existen a celor doi poli ai pl cerii i durerii care apar în el i care demonstreaz activitatea în concretul ei, am spune, chiar în fream tul ei. Aceast concluzie critic ar trebui s ne pun în cea mai mare încurc tur chiar pe noi, care, în schi a prezentat mai sus asupra sistemului spiritului, n-am l sat nici un loc pentru noua activitate, a c rei existen am fi acum cons-trîn i s-o recunoa tem. Numai c activitatea sentimentului, dac e activitate, nu e totu i nou ; ea i-a c p tat deja locul cuvenit în sistemul schi at de noi, de i sub alt denumire, i anume ca activitate economic . Activitatea a a-zis a sentimentului nu e altceva decît cea mai elementar i fundamental activitate practic , pe care am deosebit-o de forma etic , f cînd-o s constea din dorin a i voin a unui scop oarecare individual, lipsit de orice determinare moral . Dac sentimentul a fost uneori considerat ca activitate organic sau natural , acest lucru s-a întîmplat tocmai fiindc sentimentul nu coincide nici cu activitatea logic , nici cu cea estetic , nici cu cea etic ; i privit din punctul de vedere al celor trei (care erau singurele admise), el ap rea în afara spiritului propriu-zis, a spiritului considerat în toat aristocra ia lui, r mînînd aproape o determinare a naturii sau a psihicului ca natur . Rezult de aici i adev rul unei alte teze, de mai multe ori sus inut , anume c activitatea estetic , la fel ca cea etic i intelectual , nu e sentiment: tez de neînfrînt, dat fiind c sentimentul a i

X. SENTIMENTELE ESTETICE. FRUMOS I URIT fost în eles, în mod implicit i f r s ne d m seama, ca voin economic . Concep ia care în acest caz este respins e cunoscut sub numele de hedonism, i const în a reduce toate formele diferite ale spiritului la una singur , care- i pierde astfel propriul ei caracter distinctiv i devine ceva tulbure, misterios, cu adev rat asem n tor „întunericului în care toate vacile sînt negre". O dat efectuat aceast reducere i mutilare, hedoni tii, dup cum e firesc, nu reu esc s vad altceva, în orice activitate, decît pl cere i durere; i între pl cerea artei i cea a unei digestii u oare, între pl cerea unei fapte bune i cea de a- i umple pieptul cu aer proasp t, ei nu v d nici o diferen substan ial . Dar dac activitatea sentimentului, în sensul definit mai sus, nu trebuie s fie substituit tuturor celorlalte forme ale activit ii spirituale, nu înseamn c ea nu poate s le înso easc . Ba, le înso e te, în mod necesar, fiindc ele se afl toate în strîns leg tur i între ele i cu forma volitiv elementar ; de unde rezult c fiecare dintre ele are concomitente faptele de voin individuale i pl cerile i durerile volitive, zise ale sentimentului. Numai c nu trebuie s confund m ceea ce este concomitent cu ceea ce este principal sau dominant, i s nu recunoa tem unul din cauza celuilalt. Descoperirea unui adev r sau îndeplinirea unei îndatoriri morale ne produce o bucurie care face s vibreze întreaga noastr fiin , care, ob inînd rezultatul acestor forme de activitate spiritual , ob ine de fapt acel ceva spre care tindea, în mod practic, în acea emo ie ca spre un scop propriu. Totu i, satisfac ia economic sau hedonist , satisfac ia etic , satisfac ia estetic , satisfac ia intelectual r -mîn mereu, chiar în acea unire a lor, distincte între ele. jîn acest fel, se clarific totodat problema pus de mai multe ori ( i care nu pe nedrept a p rut ca o chestiune de via i de moarte pentru tiin a estetic ): dac sentimentul i pl cerea preced sau urmeaz , dac este cauz sau efect al faptului esteticj Problem care trebuie

amplificat cu cea a raportului dintre diferitele forme spirituale, i care trebuie rezolvat în sensul c nu se poate vorbi de cauz i efect sau de un mai întîi i de un mai apoi cronologic în unitatea spiritului. 147 Critica hedonismului Sentimentul ca fapt concomitent cu orice forma de activitate 10* 148 Semnifica ia u-nor distinc ii obi nuite între sentimente Valoare i valoare negativi: contrariile i unitatea lor TEORIE i o dat stabilit leg tura expus , î i pierd rostul cercet rile întreprinse de obicei asupra caracterului sentimentelor estetice, morale, intelectuale sau chiar economice (cum s-a spus uneori). în acest ultim caz, e clar c e vorba de-a dreptul nu de doi termeni, ci de unul; i cercetarea asupra sentimentului economic nu poate fi decît aceea i care prive te activitatea economic . Dar i în alte cazuri cercetarea nu se poate face de loc asupra substantivului, ci asupra adjectivului: esteticitatea, moralitatea, Jogicitatea vor explica cum sentimentele se coloreaz în mod diferit în estetice, morale i intelectuale, acolo unde sentimentul luat în sine nu va explica de loc acele refrac ii i color ri. O consecin ulterioar const în faptul ca nu mai e nevoie apoi s men inem distinc iile atît de cunoscute între sentimentele de valoare i sentimentele pur hedoniste i lipsite de valoare, între sentimentele dezinteresate i interesate, obiective i neobiective sau subiective de aprobare i de pur delectare {Gefallen i Vergnugen ale germanilor). Aceste distinc ii se str duiau s salveze cele trei forme spirituale recunoscute ca triada Adev r, Bine i Frumos de confuzia cu cea de a patra form , înc nerecunoscut i de aceea în el toare în nedeterminarea ei i ca atare surs de nedumeriri. Pentru noi ele iau încheiat misiunea, fiindc sîn-tem în stare s ob inem mult mai

direct distinc ia, introdu-cînd sentimentele interesate, subiective, de pur delectare printre demnele forme ale spiritului; i de unde la început se concepea ( i noi în ine, o vreme, concepeam) o antinomie între valoare i sentiment ca între spiritualitate i natura-litate, nu vedem acum altceva decît diferen e între valoare i valoare. A a cum am mai spus, sentimentul sau activitatea economic se prezint împ r it bipolar avînd un pol pozitiv i unul negativ, pl cere i durere, pe care acum putem s le traducem în util i neutil (sau nociv). Bipolaritatea men ionat mai sus este dovada caracterului activ al sentimentului i ea se reg se te de fapt în toate formele de activitate. {Dac fiecare dintre acestea e_vaXoare, fiecare are în fa a ei antivaloarea sau valoarea negativ . i ca s existe valoare negativ nu e suficient s avem o simpl lips de X. SENTIMENTELE ESTETICE. FRUMOS I URlT valoare, ci activitatea i pasivitatea trebuie s se afle în lupt între ele f r ca una s-o înving pe cealalt ; de unde rezult contradic ia i valoarea negativ a activit ii stîn-jenite, contracarate, întrerupte. Valoarea este activitatea care se desf oar liber; valoarea negativ este contrariul ei. F r s intr m aici în problema raportului dintre valoare i valoare negativ , adic în problema contrariilor (a adar, dac este cazul ca ele s fie gîndite în mod dualist, ca dou entit i sau dou ordini (categorii?) de entit i inamice, ca Ormuz i Ahriman, îngerii i diavolii, sau ca o unitate care e totodat contrarietate) ne vom mul umi cu aceast defini ie a celor doi termeni, ca fiind suficient scopului nostru prezent care este de a l muri activitatea estetic i, în aceast chestiune particular , unul dintre conceptele cele mai neclare i mai dezb tute ale esteticii: conceptul de frumos. Valorile i valorile negative estetice, intelectuale, economice i etice au denumiri diferite în vorbirea comun , frumos, adev r, bun, util, potrivit, just, exact, etc. care desemneaz libera desf urare a activit ii spirituale, ac iunea, cercetarea tiin ific , produc ia

artistic bine reu ite; i urlt, fals, r u, inutil, nepotrivit, nejust, inexact, desem-nînd activitatea stînjenit , produsul nereu it. în folosirea lor lingvistic , aceste denumiri se transfer continuu de la o categorie de fapte la alta. De exemplu, frumos se întrebuin eaz nu numai pentru o expresie reu it , ci i pentru un adev r tiin ific sau pentru o ac iune util înf ptuit i pentru o ac iune moral ; de aceea se vorbe te de un frumos intelectual, de un frumos al ac iunii, de un frumos moral. Dac mergem pe urma acestor extrem de variate accep iuni intr m într-un labirint verbal, inaccesibil i încurcat; în care s-au vîrît i s-au r t cit nu pu ini filozofi i esteticieni. Totu i ni s-a p rut potrivit s ocolim cu grij pîn acum folosirea cuvîntului „frumos" spre a desemna expresia în valoarea ei pozitiv . Dar, dup toate explica iile pe care le-am dat, fiind acum înl turat orice pericol de rest lm -cire i neputîndu-se, pe de alt parte, ignora faptul c tendin a dominant atît în limbajul comun cît i în cel filoFruraosul ea valoare a expresiei, sau expresia pur i simplu 150 TEORIE Urîtul i elementele de frumuse e care-l compun Iluzia c ar exista expresii nici frumoase* nici urite Sentimente estetice proprii i sentimente concomitente i accidentale zofic este de a restrînge sensul cuvîntului „frumos" tocmai la valoarea estetic , ne pare u or i oportun s [definim frumuse ea ca expresie reu it , sau, mai bine zis, ca expresie pur i simplu, fiindc expresia, cînd nu e reu it , nu e expresie la urmare, urîtul, este expresia gre it j i pentru operele de art nereu ite e valabil paradoxul c frumosul ne prezint o unicitate de frumuse e, iar urîtul o multiplicitate. De unde, în mod obi nuit, în fa a operelor estetice mai mult sau mai pu in nereu ite auzim vorbindu-se despre calit i, adic despre p r ile lor frumoase, ceea ce nu se întîm-pl , în schimb, în fa a celor perfecte. La acestea, întradev r, se dovede te imposibil enumerarea calit ilor sau ar tarea

p r ilor frumoase, fiindc , existînd o fuziune complet , ele au o singur calitate: via a circul în întregul organism i nu e retras în vreuna dintre p r ile lui. Calit ile operelor nereu ite pot fi de grade diferite, chiar foarte mari. i pe cînd frumosul nu prezint grade, nefiind de conceput un mai frumos, adic un expresiv mai expresiv, un adecvat mai adecvat, urîtul, în schimb, le prezint i înc mergînd de la u or urît (sau aproape frumos) la foarte urît. Dar dac urîtul ar fi complet, adic lipsit de orice element de frumuse e, prin însu i acest fapt el ar înceta s fie urît, fiindc i-ar lipsi, în acest caz, contradic ia în care st ra iunea lui de a fi. Valoarea negativ ar deveni nonvaloare, activitatea ar ceda locul pasivit ii, cu care ea nu e în r zboi decît atunci cînd aceasta este efectiv comb tut . i fiindc con tiin a distinctiv a frumosului i urîtu-lui se bazeaz pe contrastele i pe contradic iile pe care le implic activitatea estetic , este evident c aceast con tiin se atenueaz pîn la a disp rea cu totul pe m sur ce coboar de la cazurile de expresie cele mai complexe la cele mai simple i foarte simple. De aici iluzia c ar exista expresii nici frumoase, nici urîte, considerîndu-se ca atare cele care se ob in f r un efort sensibil i se prezint ca naturale. La aceste defini ii foarte accesibile se reduce întregul mister al frumosului i al untului. Dac cineva obiecteaz c exist expresii estetice perfecte, în fa a c rora nu se X. SENTIMENTELE ESTETICE. FRUMOS I URIT încearc o pl cere, i altele, poate chiar gre ite, care ne stîr-nesc o foarte vie pl cere, trebuie s i se recomande s fie foarte atent, în cadrul faptului estetic, numai la ceea ce este într-adev r pl cere estetic . Aceasta se prezint uneori înt rit , sau mai degrab complicat de pl ceri provenind de la fapte str ine, care numai din întîmplare se afl unite cu ea. Un exemplu de pl cere pur estetic ne ofer poetul sau oricare alt artist în momentul în care î i vede

(intuie te) pentru prima oar opera sa; adic , atunci cînd, impresiile lui se contureaz , iar pe fa a lui str luce te bucuria divin a creatorului. O pl cere amestecat încearc în schimb cine s-a dus la teatru, dup o zi de munc , ca s asiste la o comedie; cînd, adic , la pl cerea repausului, a distrac iei sau a rîsului din b ierile inimii se adaug momentele de adev rat pl cere estetic pentru arta autorului sau a actorilor. Acela i lucru e valabil pentru artistul care, dup ce i-a terminat opera, o contempl cu pl cere, încercînd, în afara de pl cerea estetic , pe cealalt cu totul diferit care izvor te din amorul propriu satisf cut sau cel pu in din avantajul economic care urmeaz s -i vin de pe urma operei lui. i exemplele s-ar putea multiplica. In estetica modern a fost alc tuit o categorie de sentimente estetice aparente, derivînd nu din form , adic nu din operele de art ca atare, ci din con inutul operelor de art . Reprezent rile artistice trezesc (dup cum s-a observat) pl cere i durere în infinitele lor grada ii i variet i: palpit m, ne bucur m, tremur m, piîngem, rîdem, iubim o dat cu personajele unei drame sau ale unui roman, cu figurile unui tablou, sau cu melodiile unei buc i muzicale. Aceste sentimente, de altfel, nu sînt cele pe care le-ar trezi faptul real în afara artei, sau, mai bine zis, ele nu sînt identice în ceea ce prive te calitatea, iar din punctul de vedere cantitativ sînt o atenuare a celor reale: pl cerea i durerea estetic i aparent se arat a fi u oare, pu in adînci, mobile. Despre aceste sentimente aparente nu e cazul s vorbim aici în mod expres, pentru bunul motiv c am vorbit deja pe larg despre ele, ba chiar n-am discutat pîn acum decît despre ele. Sentimentele care devin aparente sau p relnice, ce sînt ele oare altceva decît sentimente obiectivate, in151 Critica sentimentelor aparente 152 TEORIE

tuite exprimate? i e natural s nu ne provoace fr mîntare i agita ie pasional în via a real , fnndc acelea erau mafirnTr Sînt fOTm i activitte, acelea erau Zl t met dev rate , proprii, acestea sînt intui ii si eXpreT' ?TU- sentimente)°r aparente nn e deci alt- OSfei PeSte Care PUt6m fâr SCl XI CRITICA HEDONISMULUI ESTETIC Dup cum sîntem adversari ai hedonismului în genere, adic ai teoriei care, bazîndu-se pe pl cerea i durerea intrinsece activit ii utilitare sau economice, i de aceea, inseparabile de orice alt formn de activitate, confund ceea ce con ine cu ceea ce e con inut i nu recunoa te alt proces decît cel hedonist; tot a a ne opunem hedonismului particular estetic, care consider , dac nu toate celelalte activit i, cel pu in pe cea estetic drept un simplu fapt de sentiment i confund pl cutul expresiei, care e frumosul, cu pl cutul pur i simplu, cu pl cutul de orice alt fel. Concep ia hedonist asupra artei se prezint în mai multe forme dintre care una din cele mai vechi consider frumosul drept ceea ce este pl cut vederii i auzului, adic a a-ziselor sim uri superioare. La începutul analizei faptelor estetice era, într-adev r, greu s te sustragi credin ei în el toare c un tablou sau o melodie sînt impresii ale v zului sau ale auzului i s interpretezi just observa ia evident c orbul nu gust pictura, iar surdul nu gust muzica. A ar ta, a a cum am ar tat, c producerea esteticului nu depinde de natura impresiilor, i c toate impresiile sim urilor pot ajunge pîn la expresie, f r ca vreuna s aib aici vreun drept special prin calitatea ei sau prin categoria c reia îi apar ine, este o concep ie care ni se înf i eaz numai dup ce au fost încercate toate celelalte construc ii doctrinale posibile în aceast materie. Cine î i închipuie c faptul estetic este ceva pl cut pentru ochi sau Critica frumosului conceput ca ceea ce place sim urilor superioare

154 Critica teoriei focului Critica teoriilor sexualit i l ale triumfului TEORIE pentru auz nu mai are nici o posibilitate de ap rare contra celui care, procedînd în continuare în mod logic, identific frumosul cu pl cutul în general i include în estetic arta culinar , sau (cum au f cut unii pozitivi ti) „frumosul visceral". O alt form a hedonismului estetic este teoria jocului. Conceptul de joc a ajutat uneori la recunoa terea caracterului activ al faptului expresiv: omul (s-a spus) nu e cu adev rat om decît atunci cînd începe s se joace (adic atunci cînd se sustrage cauzalit ii naturale i mecanice, produ-cînd spiritualice te); i primul lui joc este arta. Dar fiindc cuvîntul „joc" înseamn i pl cerea care se na te din desc rcarea provocat a energiei exuberante a organismului (adic dintr-o nevoie practic ) consecin a acestei teorii a fost c orice joc a fost denumit fapt estetic, sau arta a fost denumit joc în m sur în care poate intra ca parte a unui joc, a a cum se întîmpl cu alte lucruri i chiar cu tiin a. Numai morala nu poate fi dominat niciodat de inten ia de joc (din cauza contradic iei care nu admite acest lucru); ci, în schimb, ea domin i reglementeaz însu i actul jocului. Au existat chiar unii care au încercat s deduc pl cerea artei din rezonan a pl cerii organelor sexuale. Esteticieni foarte moderni consider i ei cu u urin c geneza faptului estetic st în pl cerea de a încinge i de a triumfa, sau, cum adaug al ii, în nevoia masculului care tinde s cucereasc femela. Teorie care e condimentat cu o mare erudi ie de natur anecdotic , Dumnezeu tie cît poate fi de sigur cu privire la moravurile popoarelor s lbatice; dar care în realitate n-ar avea nevoie de atîtea ajutoare dat fiind c poe i care se împopo oneaz cu propriile lor poezii ca ni te coco i care- i înal creasta sau curcanii care- i înfeaie coada se

întîlnesc foarte des în via a de toate zilele. Numai c , acela care face asemenea lucruri, i în m sura în care le face, nu este poet, ci un biet om, ba chiar un biet coco sau curcan; iar goana dup victorie i cucerirea triumfal a femelei nu au nimic de a face cu faptul de art . Ar fi ca i cum am considera poezia doar un simplu produs economic, fiindc au existat cîndva poe i aulici i stipendia i XI. CRITICA HEDONISMULUI ESTETIC 155 i pentru c exist înc unii care se descurc în via , dac nu chiar i-o cî tig , prin vînzarea versurilor lor. La asemenea deduc ie i defini ie nu au ezitat s ajung unii prea zelo i neofi i ai materialismuli istoric. O alt coal , mai pu in grosolan , consider estetica sfmpaticuiuK drept o tiin a simpaticului, a ceea ce noi simpatiz m, a Ce înseamn r ',' , !. , * »v J con inutul si ceea ce ne atrage, ne învesele te, ne treze te pl cere i admi- torma potrivit ra ie. Dar simpaticul nu este altceva decît imaginea sau acestei teorii reprezentarea a ceea ce ne place. i ca atare, e un fapt complex, rezultat dintr-un element constant, care este cel estetic al reprezent rii i dintr-unul variabil care este pl cutul în infinitele sale apari ii, izvorînd din toate diferitele categorii de valori. în limbaj comun se încearc uneori un fel de repulsie de a numi „frumoas " expresia care nu e o expresie a simpaticului. De aici, contrastele permanente dintre modul de a vorbi al esteticianului sau al criticului de art i cel al unei persoane comune, care nu reu e te s se conving c imaginea durerii i a mîr viei poate fi frumoas sau, cel pu in, c e la fel de îndrept it s fie frumoas ca i expresia bunului i a pl cutului. Contrastul s-ar putea rezolva distingînd dou tiin e diferite, una a expresiei i cealalt a simpaticului, dac acesta din urm ar putea forma obiectul unei tiin e speciale; daca acesta n-ar fi, a a cum s-a

ar tat, un concept complex, dac nu de-a dreptul echivoc. Dac în el se d prioritate faptului expresiv, se intr în estetica privit ca tiin a expresiei: dac în schimb se d prioritate con inutului pl cut, se ajunge din nou la studierea unor fapte esen ialmente hedoniste (utilitare), oricît de complicate ar putea ele s se prezinte. în estetica simpaticului trebuie c utat i originea principal a doctrinei care concepe raportul dintre con inut i form ca suma a dou valori. în toate doctrinele men ionate pîn acum arta e consi- Hedonism esderat ca ceva pur hedonist. Dar hedonismul estetic nu se nsm ?l poate men ine decît cu condi ia s se uneasc cu un hedonism filozofic general, care s nu recunoasc nici o alt form de valoare. De îndat ce conceptul hedonist asupra artei este acceptat de c tre filozofii car admit una sau 156 TEORIE Negarea rigo-rist i justificarea pedagogic a artei mai multe valori spirituale, de adev r sau de moral , nu poate s nu apar întrebarea: ce s facem cu arta, la ce ar putea folosi arta? s l s m cale liber pl cerilor pe care le ofer , sau trebuie s le limit m? i între ce limite? Problema scopului artei, care este de neconceput în estetica expresiei, î i g se te în estetica simpaticului o semnifica ie neîndoielnic i cere o solu ie. O astfel de solu ie, dup cum e clar, nu poate avea decît dou forme: una cu caracter negativ, alta cu caracter restrictiv. Prima, c reia îi vom spune rigorist sau ascetic i care apare de multe ori, de i nu frecvent, în istoria ideilor, consider arta o be ie a sim urilor i de aceea o judec nu numai ca fiind nefolositoare, ci i nociv : trebuie deci, dup aceast teorie, s eliber m de art , cu toat st ruin a i cu tot efortul, sufletul omenesc întrucît ea îl tulbur . Cealalt solu ie, c reia îi vom spune pedagogic sau utili-Zar-moralist , admite arta, dar numai în m sura în care ea contribuie la scopul moralit ii: în m sura în care ajut cu o pl cere nevinovat opera celui ce ne

conduce spre adev r i bine, în m sura în care umeze te cu o dulce licoare marginile vasului cunoa terii i datoriei. E bine s observ m c ar fi gre it s distingem în a-ceast a doua concep ie una intelectualist i alta utilitar-moralist , dup cum i se atribuie artei scopul de a ne conduce spre adev r sau spre binele practic. Sarcina ce i se impune, a instruirii, tocmai pentru c este un scop urm rit i recomandat, nu mai este un fapt pur teoretic, ci un fapt teoretic devenit deja materie de ac iune practic ; nu intelectualism deci, ci numai pedagogism i practicism. N-ar fi mai exact nici s subîmp r im concep ia pedagogic a artei în utilitar pur i în utilitar-moralist , întrucît cei care admit numai utilul individual (libera pl cere a individului), tocmai fiindc sînt hedoni ti absolu i, nu au nici un motiv s caute o justificare ulterioar a artei. Dar, dat fiind punctul la care am ajuns, a enun a aceste teorii este totuna cu a le combate. Mai curînd trebuie s observ m c teoria pedagogic a artei este i ea una din cauzele pentru care s-a cerut în mod gre it ca (în vederea unor anumite efecte practice) con inutul artei s fie ales. XI. CRITICA HEDONISMULUI ESTETIC Contra esteticii hedoniste i contra celei pedagogiste s-a formulat adesea teza, care se bucur de mare ecou în rîn-durile arti tilor, conform c reia arta const în frumuse ea pur : „în frumuse ea pur pus-a cerul orice bucurie a noastr i versul este totul" (D'Annunzio). Dac prin aceasta vrem s în elegem c arta nu trebuie luat drept o pur delectare a sim urilor (un practicism utilitar) sau o simpl exercitare a moralit ii, s ni se permit i nou în acest caz s ne împodobim gîndirea cu titlul de estetic a frumuse ii pure. Dar dac prin aceasta din urm se în elege în schimb (a a cum s-a întîmplat adesea) ceva mistic i transcendent, necunoscut bietei noastre lumi omene ti; sau ceva care ar fi spiritual i d t tor de beatitudine, dar nu expresiv; atunci trebuie s r spundem c de i sîntem încînta i de conceptul unei frumuse i, care ar fi pur de tot ce nu e form

spiritual a expresiei, nu putem concepe îns o frumuse e superioar acesteia, ba mai mult, una care s fie purificat chiar i de expresie, adic s fie lipsit de ea îns i. 157 Critica frumu efii pure Conceptele pseudoestetiee i estetica simpaticului XII ESTETICA SIMPATICULUI I CONCEPTELE PSEUDOESTETICE Doctrina simpaticului (animat i secondat de capricioasa estetic metafizic i mistic i de acel tradi ionalism orb în care se presupune o leg tur logic între lucruri care din întîmplare se afl tratate laolalt de aceia i autori i în acelea i c r i) a introdus i a f cut familiare în sistemele estetice o serie de concepte asupra c rora e suficient s arunc m o privire rapid pentru a justifica respingerea lor hot rît din propria noastr teorie. Lista lor e lung , chiar interminabil : tragic, comic, sublim, patetic, mi c tor, trist, ridicol, melancolic, tragicomic, umoristic, maiestuos, demn, serios, grav, impun tor, nobil, potrivit situa iei, gra ios, atractiv, a î tor, cochet, idilic, elegiac, vesel, violent, naiv, crud, josnic, oribil, dezgust tor, însp imînt tor, resping tor i cîte i mai cîte. Fiindc acea doctrin î i lua ca obiect chiar simpaticul era natural s nu poat neglija nici o alt varietate a simpaticului, nici unul dintre amestecurile i grada iile prin care de la el, în cea mai înalt i intens manifestare a lui, se ajunge încet, încet pîn la contrariul s u, la antipatic i resping tor. i fiindc con inutul simpatic era considerat ca frumos, iar antipaticul ca urit, variet ile (tragic, comic, sublim, patetic etc.) formau, dup acea concep ie a esteticii, grada iile i nuan ele intermediare între frumos i urît. XII. ESTETICA SIMPATICULUI. CONCEPTELE PSEUDOESTETICE

O dat enumerate i definite de bine, de r u principalele dintre aceste variet i, estetica simpaticului î i punea problema locului cuvenit urîtului în art : problem lipsit de sens pentru noi care nu cunoa tem alt urît decît antiesteticul sau inexpresivul, care nu poate constitui niciodat o parte a faptului estetic, fiind contrariul i antiteza lui. Dar, în doctrina pe care o examin m aici, punerea i discutarea acelei probleme implica nici mai mult, nici mai pu in decît necesitatea de a concilia într-un fel oarecare ideea fals i ciuntit a artei de la care se pornea — ideea artei reduse la reprezentarea pl cutului — cu arta efectiv care se mi c în domenii mult mai largi. De aici tentativa artificial de a stabili care cazuri de urlt (antipatic) pot fi admise în reprezentarea artistic , i pentru ce motive i în ce mod. R spunsul era c urîtul e admisibil numai cînd poate fi dep it, urîtul de nesuportat, cum e dezgust torul sau resping torul trebuind s fie exclus categoric; i c urîtul, admis în art , are rolul de a contribui la sporirea efectului frumosului (simpatic) , producînd o serie de contraste din care pl cutul s ias înt rit i îmbucur tor. Este, întradev r, o observa ie comun c pl cerea se simte cu atît mai mult intensitate cu cît e precedat de abstinen i chin. Urîtul în art era considerat în acest mod ca fiind în serviciul frumosului, stimulent i condiment al pl cerii estetice. O dat cu c derea esteticii simpaticului cade i aceast doctrin artificial a rafinamentului hedonist, care e cunoscut sub formula pompoas de doctrin a dep irii urîtului; totodat , enumerarea i definirea conceptelor amintite mai sus demonstrîndu-se a fi în afara esteticii, care nu cunoa te nici simpaticul, nici antipaticul, nici variet ile lor, ci numai activitatea spiritual a reprezent rii. Totu i, locul important pe care acele concepte, a a cum am spus, lau ocupat pîn acum în trat rile estetice, face oportun o mai ampl clarificare în privin a naturii lor. Care va fi soarta lor? Fiind excluse din estetic , în ce alt parte a filozofiei vor intra? »

159 Critica teoriei urîtului în art i a dep irii acestuia Concepte!e pseudoestetice i apartenen a lor Ia psihologie 160 Imposibilitatea unor defini ii riguroase a a-«estora TEORIE De fapt, în nici o parte, fiindc acele concepte sînt lipsite de valoare filozofic . Ele nu sînt altceva decît o serie de clase, care se pot modela în modul cel mai diferit i multiplica dup plac, în care se încearc s se repartizeze infinitele complica ii i nuan e de valori i valori negative ale vie ii. Dintre aceste clase, unele cum sînt frumosul, sublimul, maiestuosul, solemnul, seriosul, gravul, nobilul, înaltul, au o semnifica ie preponderent pozitiv ; altele, ca urîtul, durerosul,oribilul, însp imînt torul, teribilul, monstruosul, stupidul, extravagantul, au o semnifica ie preponderent negativ ; în sfîr it, în altele prevaleaz aspectul de amestec, cum e cazul comicului, duiosului, melancolicului, umoristicului, tragicomicului. Complica ii infinite, fiindc infinite sînt individualiz rile: din care cauz nu e posibil s se construiasc cu ele conceptele respective decît în modul aproximativ, propriu tiin elor naturale, care sînt mul umite dac pot schematiza cît de cît realul, în-trucît acesta nici nu se epuizeaz prin enumerare, nici nu le este dat lor s -l în eleag i s -l domine prin specula ie. i fiindc disciplina naturalist care- i propune s construiasc tipuri i scheme de via spiritual a omului este psihologia (al c rei caracter pur empiric i descriptiv se accentueaz tot mai mult în vremea noastr ), acele concepte nu sînt nici de domeniul esteticii, nici, în general, de domeniul filozofiei, ci trebuie atribuite tocmai psihologiei. A a cum toate celelalte construc ii psihologice nu pot s aib defini ii riguroase, tot a a, deci, nu pot fi definite nici conceptele ar tate; i nu ne e permis, prin urmare, s le deducem unele din altele i s le conex m într-un sistem, a a cum de atîtea ori s-a încercat cu mare risip de timp i f r rezultate utile. i

nici m car nu se poate pretinde s se ob in , în schimbul conceptelor filozofice recunoscute ca imposibile, defini ii empirice care s fie în mod universal folosibile ca adecvate i adev rate. Defini iile empirice nu sînt de loc unice, ci nenum rate, variind în func ie de cazurile i inten iile pentru care se alc tuiesc: c ci dac defini ia ar fi una singur i ar avea valoare de adev r, este evident c ea n-ar mai fi empiric , ci riguroas i filozofic . i, într-adev r, de fiecare dat cînd a fost folosit XII. ESTETICA SIMPATICULUI. CONCEPTELE PSEUDOESTETICE unul dintre termenii pe care i-am amintit (sau care ar putea fi aminti i din aceea i serie) o dat cu el s-a dat i o nou defini ie, exprimat sau sub în eleas . Fiecare din acele defini ii se deosebea de cealalt prin ceva, printr-un am nunt, fie chiar minim, i prin referirea tacit la cutare sau cutare fapt individual vizat de preferin , ridicat la rangul de tip general. De aceea se întîmpl c nici una dintre ele nu mul ume te pe cel care o ascult i nici chiar pe cel care o alc tuie te; care, imediat dup aceea, pus în fa a unui nou caz, recunoa te c defini ia lui e mai mult sau mai pu in insuficient i neadecvat , trebuind s fie retu at . Trebuie deci s -i l s m în pace pe cei ce vorbesc i scriu, ca s defineasc ei de fiecare dat sublimul sau comicul, tragicul sau umoristicul, dup cum le place i li se pare potrivit pentru scopul pe care i-l propun. i dac se insist pentru a se ob ine o defini ie empiric universal valabil , atunci nu putem oferi decît pe aceasta: sublim (sau comic, tragic, umoristic etc.) este tot ceea ce a fost sau va fi numit astfel de cei care au folosit sau vor folosi aceste cuvinte. Ce este sublimul? Afirmarea nea teptat a unei for e mora extrem de puternice: iat o defini ie. Dar tot atît de bun este i cealalt , care identific sublimul i acolo unde for a care se afirm e o voin extrem de puternic , desigur, dar imoral i destructiv . i una i cealalt vor pluti apoi în vag i nu vor dobîndi nici o determinare

dac nu se vor referi la un caz concret, la un exemplu, care s fac s se în eleag ce anume se în elege aici prin „extrem de puternic" i prin „nea teptat": concepte cantitative, chiar fa's cantitative pentru care nu exist o m sur , i care sînt în fond metafore, fraze emfatice sau tautologii logice. Umoristicul va fi, a adar, rîsul cu lacrimi, rîsul amar, sa-tul brusc de la comic la tragic i de la tragic la comic, comicul romantic, sublimul de-a-ndoaselea, r zboiul declarat oric rei tentative de nesinceritate, compasiunea c reia îi e ru ine s plîng , rîsul nu de faptul concret, ci de idealul însu i, sau oricum vre i, dup cum aceste formule încearc s prind fizionomia cut rui sau cut rui poet, cut rei sau cut rei poezii, care este, în singularitatea ei, defini ia ei îns i, singura potrivit , de i .circumscris i 11 — Estetica im 162 TEORIE momentan . Comicul a fost definit ca nepl cerea l sat de percep ia unei ciud enii i urmat imediat de o mai mare pl cere, aceasta derivînd din relaxarea for elor noastre psihice care erau încordate în a teptarea a ceva ce se prevedea important. Cînd ascult m o povestire, de exemplu, prin care ni se descrie hot rîrea m rea i eroic a unei anumite persoane, noi anticip m cu imagina ia apari ia unei ac iuni m re e i eroice i ne preg tim s o întîmpin m, încordîndu-ne for ele psihice. Dar, dintr-o dat , în locul ac iunii m re e i eroice pe care premisele i tonul povestirii o prevesteau, printr-o r sturnare nea teptat se produce o ac iune m runt , meschin , stupid , dispropor ionat cu a teptarea. Am fost în ela i, i descoperirea în el toriei aduce cu sine o clip de nepl cere. Dar aceast clip este ca i dep it de cea imediat urm toare, în care putem s renun m la aten ia preg tit , s ne eliber m de provizia de for psihic acumulat , i devenit inutil , s ne sim im u ori i bine: aceasta este pl cerea comicului,cu echivalentul s u fiziologic,

rîsul. Dac faptul nepl cut survenit ar lovi puternic în interesele noastre,pl cerea n-ar ap rea, rîsul ar fi repede sufocat, for a psihic ar fi încordat i supraîncordat din cauza unor alte percep ii mai grave. Dac în schimb astfel de percep ii mai grave nu survin, dac tot r ul const într-o mic în elare a previziunii noastre, aceast mic nepl cere este compensat pe larg de sentimentul de bog ie psihic survenit. Aceast defini ie, rezumat în pu ine cuvinte, este una dintre cele mai exacte defini ii moderne, asupra comicului, avînd meritul c reune te în ea, justificate sau corectate i adeverite, multiplele încerc ri care s-au f cut în aceast privin începînd din antichitatea elin i pîn azi: de la defini ia dat de Pla-ton în Fileb i de la cea mai explicit , a lui Aristotel, care considera comicul ca un urît f r durere, rînd pe rînd, la teoria lui Hobbes, pentru care comicul izvor te din sentimentul de superioritate individual , sau la teoria kantian a relax rii unei tensiuni, sau în fine, la alte teorii propuse de al ii, cum e cea a contrastului dintre mare i mic, dintre infinit i finit, i a a mai departe. Dar, dac observ m bine, analiza i defini ia dat , atît de elaborat i riguroas XII. ESTETICA SIMPATICULUI. CONCEPTELE PSEUDOESTETICE în aparen , enun caracteristici care sînt proprii nu numai comicului, ci i oric rui proces spiritual, a a cum e succesiunea de momente dureroase i momente pl cute i satisfac ia care se na te din con tiin a for ei i a desf ur rii ei libere. Diferen a const aici în determin ri cantitative, c rora nu li se pot stabili limite i care r mîn de aceea vorbe goale, dobîndind oarecare semnifica ie prin referirea la cutare sau cutare fapt comic în parte i la dispozi iile suflete ti ale celui ce le pronun . Dac defini ia respectiv este luat prea în serios, se întîmpl i cu ea ceea ce a spus Jean Paul Richter despre toate defini iile comicului în general, i anume c singurul lor merit este c reu esc s fie ele însele comice i produc în realitate faptul pe care zadarnic încearc s -l fixeze logic, f cîndu-l astfel s fie

cunoscut oarecum prin îns i prezen a lui. i cine oare va stabili vreodat în mod logic linia desp r itoare dintre comic i necomic, dintre rîs i surîs, dintre zîmbet i gravitate, separînd în p r i distincte acel continuu mereu variat în care se mi c via a? Faptele, clasificate la întîmplare în conceptele psihologice mai sus ar tate, nu au cu arta alt leg tur decît una generic i anume c ele toate, în m sura în care alc tuiesc materia vie ii, pot furniza materie de reprezentare artistic ; i o alta, accidental , anume c în procesele descrise intr uneori i fapte estetice, cum este impresia de sublim pe care o poate trezi opera unui artist titan, a unui Dante sau a unui Shakespeare, i impresia de comic pe care o las efortul unui mîzg litor sau al unui scriitora . Dar i în acest caz procesul este extrinsec faptului estetic, de care nu se leag efectiv decît sentimentul de valoare i valoare negativ estetic , sentimentul de frumos i urît. Farinata, personajul lui Dante, este din punct de vedere estetic frumos i nimic altceva decît frumos: faptul c puterea de voin a acelui personaj apare sublim sau c sublim apare prin covîr itoarea sa genialitate, expresia pe care i-o d Dante în compara ie cu cea a unui alt poet mai pu in energic, acestea sînt lucruri în afara oric rei considera iuni de ordin estetic. Aceasta din urm (repet m i aici) prive te numai caracterul adecvat al expresiei, adic frumuse ea. 11* 163 Leg tura dintre aceste concepte i conceptele estetice XIII. „FRUMOSUL. FIZIC" NATURAL I ARTISTIC Activitatea estetic i conceptele fizice Expre 8 i e în sens estetic l expresie în sens naturalist XIII „FRUMOSUL FIZIC" NATURAL I ARTISTIC Activitatea estetic , deosebit de practic , este totdeauna înso it în desf urarea ei de cealalt ; de aici latura ei utilitar sau hedonist i

pl cerea sau durerea, care sînt ca o rezonan practic a valorii i a valorii negative estetice, a frumosului i a urîtului. Dar aceast latur practic a activit ii estetice are, la rîndul ei, un înso itor fizic sau psihofizic care const în sunete, tonuri, mi c ri, combina ii de linii i culori, i a a mai departe. k» îl are oare în mod real, sau pare numai c îl are ca urmare a construc iei pe care ne-o facem despre el în tiin a fizic , i a procedeelor comode i arbitrare, pe care de mai multe ori le-am subliniat ca fiind proprii tiin elor empirice i abstracte? R spunsul nostru nu poate fi îndoielnic i deci trebuie afirmat cea de a doua dintre ipoteze. Totu i, va fi potrivit ca acest punct s -l l s m în suspensie, nefiind necesar deocamdat s ducem mai departe o astfel de cercetare. E suficient acest avertisment spre a nu permite deocamdat ca — dat fiind modul nostru de a vorbi despre elementul fizic, ca despre ceva obiectiv i existent, mod adoptat din motive de simplificare i de conformare la limbajul comun — s se ajung la concluzii pripite asupra conceptelor i asupra leg turii dintre spirit i natur . Merit , în schimb, s not m c a a cum existen a laturii hedoniste în orice activitate spiritual a dat loc la o confuzie între activitatea estetic i util sau pl cut, tot a a existen a, sau mai bine zis posibilitatea construc iei acestei laturi fizice a dat na tere la confuzia între expresia estetic i expresia în sens naturalist; adic între un fapt spiritual i unul mecanic i pasiv (ca s nu zicem între o realitate concret i o abstrac ie sau o fic iune). In limbajul comun se numesc expresii atît cuvintele poetului, notele muzicianului, figurile pictorului cît i ro ea a care înso e te de obicei sentimentul de ru ine, paloarea pe care o produce adesea frica, cl n nitul din ilor în furia violent , str lucirea ochilor i anumite mi c ri ale mu chilor gurii care manifest veselia. i se mai spune c un anumit grad de c ldur este expresia febrei, c sc derea barometrului este expresia ploii; ba mai mult, c m rimea ratei de schimb exprim discreditarea monedei de

hîrtie a unui stat, sau nemul umirea social , apropierea unei revolu ii. E u or de închipuit la ce fel de rezultate tiin ifice putem ajunge dac ne l s m indu i în eroare de folosirea unui anumit limbaj, i dac punem la un loc lucruri atît de disparate. Dar, întradev r, între un om prad furiei cu toate manifest rile naturale ale acesteia i un alt om care le exprim estetic; între aspectul, strig tele i contorsiunile celui care e sfî iat de durere din cauza pierderii unei persoane dragi i cuvintele sau cîntecul prin care acela i individ î i red chinul într-un alt moment; între grimasa emo iei i gestul actorului exist un abis. Nu ine de estetic cartea lui Darwin asupra expresiei sentimentelor Ia om i la animale, fiindc nu exist nimic comun între tiin a expresiei spirituale, i o semiotic , medical , meteorologic , politic , fizionomic sau chiromantic . Expresiei în sens naturalist îi lipse te, pur i simplu, expresia în sens spiritual sau caracterul însu i al activit ii i al spiritualit ii i de aici bipolaritatea: frumos i urît. Ea nu e altceva decît un raport, fixat de intelectul abstract, între cauz i efect. Procesul complet al produc iei estetice poate fi simbolizat în patru stadii care sînt: a) impresii; b) expresie sau sintez spiritual estetic ; c) înso ire hedonist sau pl cere a frumosului (pl cere estetic ); d) traducere a faptului estetic în fenomene fizice (sunete, tonuri, mi c ri, combina ii de linii i culori etc). Oricine vede c punctul esen ial, singurul care e propriu-zis estetic i cu 166 TEORIE adev rat real este punctul b care lipse te purei manifest ri sau construc ii naturaliste, c reia, i se zice, i ei, prin metafor , expresie. dat parcurse cele patru stadii, procesul expresiv este epuizat; afar dac se începe iar cu noi impresii, o nou sintez estetic i înso irile respective. Expresiile sau reprezent rile se succed una dup alta, una o alung

pe cealalt . Fire te, acea trecere, acea alungare nu e o dispari ie, nu e o eliminare total : nimic din ceea ce se na te nu moare, de acea moarte complet care ar fi identic cu a nu se fi n scut niciodat : dac totul trece, nimic nu poate muri. Chiar i reprezent rile care au fost uitate persist într-un fel oarecare în spiritul nostru; f r aceasta nu s-ar explica deprinderile i capacit ile dobîndite. Ba chiar, în aceast aparent uitare este for a vie ii: se uit ceea ce a fost rezolvat i ceea ce via a a dep it cel pu in provizoriu. Dar alte reprezent ri sînt înc elemente eficace în procesele actuale ale spiritului nostru; i pentru noi este important s nu le uit m sau s fim în stare s le rechem m dup cum avem nevoie de ele. Voin a vegheaz în mod constant asupra acestei ac iuni de conservare care n zuie te s conserve (se poate spune) cea mai mare i fundamental dintre toate bog iile noastre. Numai c vigilen a ei nu e suficient întotdeauna: memoria, dup cum se spune, ne p r se te sau ne în eal mai mult sau mai pu in. i tocmai de aceea spiritul uman n scoce te expediente, care s vin în ajutorul sl birii memoriei i s fie ajutoarele ei. aju- în ce fel este dat s se ob in aceste ajutoare se întreyecje cjjjar fon ceea ce g_a Spus pma acum Expresiile sau reprezent rile sînt totodat fapte practice, care se numesc i „fizice", în m sura în care fizica are ca sarcin s le clasifice i s le reduc la tipuri. Dar e clar c , dac reu e ti ca acele fapte practice sau fizice s devin într-un fel oarecare permanente, atunci va fi întotdeauna posibil (toate celelalte condi ii r mînînd egale), ca, percepîndu-le, s reproduci în tine expresia sau intui ia deja produs . i dac ss cheam obiect sau stimulent fizic acela în care actele practice concomitente, sau (pentru a vorbi în termeni fiXIII. „FRUMOSUL FIZIC" NATURAL. I ARTISTIC 167 zici) mi c rile, au fost izolate i f cute permanente în vreun fel orecare; desemnînd apoi acel obiect sau stimulent cu litera e,

procesul reproducerii va fi reprezentat de seria urm toare; e stimulent fizic; d-b percep ie de fapte fizice (sunete, tonuri, mimic , combina ii de linii i culori etc.) care este totodat sinteza estetic deja produs ; c, înso ire hedonist , care se i reproduce. i ce altceva sînt dac nu stimulente fizice ale reproducerii (stadiul e) acele combina ii de cuvinte care se cheam poezii, proze, poeme, nuvele, romane, tragedii sau comedii, i combina iile de tonuri care se cheam opere, simfonii, sonate precum i combina iile de linii i culori care se cheam tablouri, statui, arhitecturi? Energia spiritual a memoriei, cu ajutorul acelor binecuvîntate fapte fizice, face posibil conservarea i reproducerea intui iilor pe care omul le are. Dac se istove te la un moment dat organismul fiziologic i o dat cu el memoria; i dac monumentele de art sînt distruse întreaga bog ie estetic , rod al ostenelilor multor genera ii, se va diminua la rîndul ei i va disp rea cu repeziciune. Monumentele de art , stimulentele reproducerii estetice Frmnosui se numesc lucruri frumoase sau frumosul fizic. îmbin ri de cuvinte care ofer un paradox verbal, fiindc frumosul nu e fapt fizic i nu apar ine lucrurilor, ci activit ii omului, energiei spirituale. Dar e clar acum prin ce treceri i ce asocia ii lucrurile i faptele fizice, pure ajutoare ale reproducerii frumosului, ajung s fie denumite, eliptic, lucruri frumoase i frumos fizic. i de aceast eliptic , pe care am descompus-o i am l murit-o acum, ne vom folosi i noi f r scrupule. Interven ia „frumosului" fizic serve te la explicarea unei alte semnifica ii pe care o au pentru esteticieni cuvintele „con inut" i „form ". Unii, într-adev r, numesc „con inut" expresia sau faptul intern (care pentru noi este deja form ) i în schimb numesc „form " marmura, culorile, melodiile, sunetele (care pentru noi nu mai sînt form ), considerînd astfel faptul fizic drept forma care se poate ad uga sau nu la con inut. Aceasta folose te de asemenea la explicarea unui alt aspect a ceea ce este numit „urît" estetic. Cine nu

are 16S TEORIE nimic propriu de exprimat poate încerca s umple golul interior cu un torent de cuvinte, cu versuri sun toare, cu o polifonie asurzitoare, cu o pictur care- i ia ochii, sau punînd la un loc mari ansambluri arhitectonice, care s frapeze i s uimeasc , de i ele în fond nu înseamn nimic. Urîtul este deci arbitrariul, arlatania; i în, realitate, f r interven ia arbitrului practic în procesul teoretic s-ar putea ob ine absen a frumosului, dar niciodat prezen a a ceva efectiv care s merite adjectivul „urît". na- Frumosul fizic se obi nuie te a fi distins în frumos natural i frumos artificial; ajungîndu-se astfel la unul dintre faptele care au dat cel mai mult de furc gînditorilor, la frumosul natural. Aceste cuvinte desemneaz adesea pur i simplu, fapte de pl cere practic . Cine spune c e frumoas o cîmpie, în care ochiul se odihne te pe culoarea verde i corpul se mi c sprinten, unde blinda raz de soare cuprinde i mîngîie membrele, nu se r fer la nimic de ordin estetic. Dar este incontestabil c alteori adjectivul „frumos", aplicat unor obiecte i scene din natur , are o semnifica ie pur estetic . S-a observat c pentru a avea o satisfac ie estetic de la obiectele naturale trebuie s facem abstrac ie de realitatea lor istoric i extrinsec , i s separ m de existen simpla aparen sau aspectul; c dac privim un peisaj cu capul printre picioare, în a a fel încît rela ia noastr fa de el s nu mai fie cea obi nuit , atunci peisajul ne apare ca un spectacol fantastic ; c natura e frumoas numai pentru cine o contempl cu ochi de artist; c zoologii i botani tii nu cunosc animale i flori frumoase; c frumosul natural se descoper ( i exemple de descoperiri sînt „locurile de frumoas perspectiv ", adoptate de arti ti i de oameni cu imagina ie i gust, c tre care se îndreapt apoi în pelerinaj c l tori i excursioni ti mai mult sau mai

pu in este i, din care cauz se produce în astfel de cazuri un fel de sugestie colectiv ); c f r ajutorul imagina iei, nici o parte a naturii nu e frumoas , i c datorit acestui ajutor, în func ie de diferitele dispozi ii suflete ti, unul i acela i obiect sau fapt natural este cînd expresiv, cînd nesemnificativ, cînd are o anumit expresie, cînd alta, e vesel sau trist, sublim sau XIII. „FRUMOSUL FIZIC" NATURAL I ARTISTIC 169 ridicol, blînd sau ironic; c , în sfîr it, nu exist nici o frumuse e natural c reia un artist s nu-i aduc vreo corectare. Toate acestea sînt observa ii foarte juste i confirm din plin c frumosul natural este un simplu stimulent al reproducerii estetice, care presupune producerea respectiv . F r intui iile estetice precedente ale imagina iei, natura nu ne poate dezv lui nici una. In fa a frumuse ii naturale omul este chiar miticul Narcis la izvor. i frumosul natural este „rar, s rac i fugitiv" spunea Leopardi: imperfect, echivoc, variabil. Fiecare refer faptul natural la expresia pe care o are în minte. Un artist este ca extaziat în fa a unui peisaj vesel, un altul în fa a unei pr v lii de vechituri; unul în fa a chipului gra ios al unei fete, iar altul în fa a mutrei abjecte a unui b trîn derbedeu. Primul va spune, poate, c pr v lia de vechituri i mutra derbedeului sînt dezgust toare; cel de al doilea, c peisajul vesel i chipul fetei sînt insipide. Ar putea s se certe Ia ne-sfîr it; i nu vor c dea de acord decît atunci cînd vor poseda acea doz de cuno tin e estetice, care s -i fac în stare a recunoa te c au amîndoi dreptate. Frumcsul artificial, f urit de om, este un ajutor cu mult mai maleabil i eficace. Pe lîng aceste dou categorii, se mai men ioneaz , une- Frumosul mixt ori, în tratate, un frumcs mixt. Un frumos amestecat cu ce? Este vorba tocmai de un amestec de natural i artificial. Cine exteriorizeaz i fixeaz opereaz cu date natura7e, pe care nu el le creeaz , ci Ie ccmbin i le transform . In cest sens, orice produs

artificial este un amestec de natural i artificial; i n-ar fi locul aici s vorbim despre frumosul mixt ca despre o categorie speciala. Dar se întîm-pl c în unele cazuri se pot folcsi, într-o m sur cu mult mai mare decît în altele, combina ii oferite gata de natur ; ca atunci cînd se s de te o frumoas gr din , reu ind s se includ în alc tuirea respectiv grupuri de copaci i mici lacuri care se g sesc deja pe locul acela. Alteori, exteriorizarea este limitat de imposibilitatea de a produce în mod artificial unele efecte. într-adev r, putem amesteca materiile colorante, dar nu putem f uri, o voce puternic sau o figur i o persoan care s fie potrivit cut rui sau 170 TEOHIE cut rui alt personaj dintr-o dram ; i, de aceea, trebuie s le c ut m printre lucrurile existente, în mod natural i s le folosim cînd le g sim. Atunci, deci, cînd se folosesc în mare num r combina ii deja existente în natura i acelea pe care, dac n-ar exista, noi n-am ti s le producem pe cale artificial , zicem c faptul rezultat este un frumos mixt. Sortituriie în frumosul artificial trebuie s se disting acele instrumente de reproducere denumite scriituri ca alfabetele, notele muzicale, hieroglifele i toate pseudolimbajele, de la cel al florilor i steagurilor pîn la limbajul aluni elor (foarte în vog în societateagalant asscolului al 18-lea). Scriiturile sînt nu fapte fizice care s stîrneasî direct impresii corespunz toare expresiilor estetice, ci simple indica ii a ceea ce trebuie f cut pentru a produce acele fapte fizice. O sarie de semne grafice serve te spre a ne aminti mi c rile pe care trebuie s le urmeze aparatul nostru vocal ca s emit anumite sunete. C apoi exerci iul ne permite s auzim cuvintele f r s deschidem gura i (lucru mult mai dificil) s auzim tonuri cercetînd cu privirea portativul; toate acestea nu schimb cu nimic natura scriiturilor, care sînt destul de diferite fa de frumosul fizic direct. C r ii care con ine Divina Commedia, sau partiturii care

con ine Don Giovanni nimeni nu le spune frumoase în acela i fel în care, printr-o metafor mai direct , spunem acest lucru despre bucata de marmur care con ine pe Moise al lui Michelangelo i despre bucata de lemn colorat care con ine Schimbarea la fa . Unele i celelalte sînt apte s reproduc impresiile frumosului; dar primele cu un ocol mult mai lung i foarte indirect. Frumosul liber O alt împ r ire pe care o g sim i azi în tratate e cea de frumos liber i nonliber. Prin frumuse i nonlibere s-au în eles acele obiecte, care trebuie s serveasc unui scop dublu, extraestetic i estetic (stimulator de intui ii); i p rîndu-se c primul scop pune limite i piedici celui de al doilea, obiectul frumos rezultat a fost considerat drept frumuse e „nonliber ". Ca exemplu se aduc mai ales operele arhitectonice; ba tocmai de aceea arhitectura a fost exclus de mul i de pe lista a a-ziselor arte frumoase. Un templu trebuie s fie XIII. „FRUMOSUL FIZIC" NATURAL, I ARTISTIC 171 mai întîi un edificiu destinat cultului; o cas trebuie s aib toate camerele necesare unei vie i comcde i s fie dispuse în scopul respectivei comodit i; o fort rea trebuie s fie o construc ie rezistent în fa a atacurilor unor anumite armate i la solicit rile anumitor mijloace de r zboi. Arhitectul (se conchide) se mi c întrun cîmp restrîns: poate înfrumuse a într-o oarecare m sur templul, casa, fort rea a; dar e legat de destina ia acelor edificii i nu poate s manifeste din viziunea sa asupra frumosului decît acea parte care nu d uneaz scopurilor extraestetice, dar fundamentale, ale edificiilor respective. Alte exemple sînt luate din ceea ce se cheam arta aplicat la industrie. Se pot face farfurii, pahare, cu ite, pu ti, piepteni frumo i, dar frumuse ea (se spune) nu trebuie împins atît de departe încît din farfurie s nu se poat mînca, din pahar s nu se poat bea, cu cu itul s nu se poat t ia, cu pu ca s nu se poat trage ori cu pieptenele s

nu se poat descîlci p rul. Acela i lucru trebuie spus despre arta tipografic : o carte trebuie s fie frumoas , dar nu pîn acolo încît s fie imposibil sau greu de citit. La toate acestea trebuie observat, în primul rînd, c critica î scopul extrinsec, tocmai fiindc e astfel, nu este în mod sulul non11 " necesar o limit i o piedic celuilalt scop, de stimulent al reproducerii estetice. Este deci cu totul gre it teza c arhitectura, de exemplu, ar fi prin natura ei art nonliber i imperfect , trebuind s asculte i de alte scopuri care sînt practice; tez , de altftl, pe care operele arhitectonice frumoase au grij s-o dezmint prin simpla lor prezen . In al doilea, rînd, nu numai c cele dou scopuri nu sînt în mod necesar în contradic ie, dar trebuie ad ugat c artistul are întotdeauna mijloace de a împiedica formarea contradic iei. Cum anume? F cînd s intre ca materie în intui ia i în exteriorizarea sa estetic destina ia anume a obiectului care serve te unui scop practic. El nu va avea nevoie s adauge nimic la obiect pentru a-l face instrument de intui ii estetice: obiectul va fi astfel, dac va fi adaptat perfect scopului s u practic. Case rustice i palate, biserici i caz rmi, spade i pluguri sînt frumoase nu în m sura în care sînt înfrumuse ate i ornamentate, ci în m sura în 172 Stimulentele produc iei TEORIE care exprim scopul lor. O îmbr c minte nu e frumoas decît fiindc este tocmai cea care se potrive te unei anumite persoane în anumite condi ii. Nu era frumoas spada cu care iubitoarea Armida l-a încins pe r zboinicul Rinaldo c ci era astfel „împodobit încît podoab de prisos p rea i nu mîndr i militar unealt ". Sau era frumoas , dac vre i, dar în ochii i fantezia vr jitoarei, care- i dorea iubitul astfel feminizat. Activitatea estetic poate fi mereu de acord cu cea

practic fiindc expresia este adev r. C , mai departe, contemplarea estetic împiedic uneori folosul practic, nu se poate t g dui; deoarece este un fapt care ine de experien a comun c anumite obiecte noi par atît de adaptate scopului lor i de aceea atîtde frumoase, încît încerc m uneori un fel de scrupul in a le maltrata, trecînd de la contemplare la folosin , care e consum. Din acest motiv regele Frederic Wilhelm al Prusiei încerca un sentiment de repulsie s - i trimit în noroaie i în foc m re ii lui grenadieri, atît de adapta i r zboiului, i care au adus servicii atît de bune fiului s u mai pu in estet, Frederic cel Mare. S fim ierta i daca am dat explica ii în privin a unor lucruri evidente i în privin a acestor inep ii; dar sînt inep ii pe care le g sim destul de dilatate în c r ile esteticienilor, i lucruri evidente care sînt, în schimb, foarte încurcate la ei. Teoriei propuse de noi asupra frumosului fizic ca simplu ajutor pentru reproducerea frumosului intern adic a expresiilor, i s-ar putea obiecta c artistul î i creeaz expresiile pictînd sau sculptînd, scriind sau compunînd i c de aceea frumosul fizic, în loc s urmeze, preced uneori frumosul estetic. Acesta ar fi un mod destul de superficial de a în elege procedeul artistului care, în realitate, nu face niciodat tr s tur de penel mai înaine de a fi v zut-o cu imagina ia; i dac n-a v zut-o înc , o va face nu pentru a- i exterioriza expresia (care în acel moment nu exist ), ci ca pe o încercare i pentru a avea un simplu punct de spri-jin în ulterioara medita ie i concentrare intern . Punctul fizic de sprijin nu e frumosul fizic, instrument de reproducere, ci un mijloc c ruia i s-ar putea spune pedagogic, egal cu retragerea în singur tate sau cu atîtea alte expeXIII. „FRUMOSUL FIZIC" NATURAL l ARTISTIC diente, adesea destul de bizare, pe carele folosesc arti tii si oamenii de tiin i care variaz în func ie de diferite i'diosincrazii. B trînul estetician Baumgarten îi%sf tuia pe poe i, spre a- i stimula inspira ia,

s c l reasc , s bea vin cu modera ie' i, dac cumva ar fi fost c ti, îi îndemna s priveasc femei frumoase. 173 Critica asoelaionlsmului estetic XIV ERORI PROVENIND DIN CONFUZIA DINTRE FIZIC I ESTETIC Din neîn elegerea raportului pur extrinsec care exist între viziunea artistic i faptul fizic, adic instrumentul care serve te drept ajutor pentru a o reproduce, s-a n scut o serie de dostrine în el toare, pe care merit s le men ion m, indicînd criticile care li s-au adus i care pornesc din ceea ce am spus deja. Într-o astfel de în elegere gre it î i g se te sprijin acea form de asosia ionism care identific actul estetic cu asocia ia a dou imagini. Cum a putut s apar o astfel de eroare, contra c reia se revolt con tiin a noastr estetic , care este con tiin a unit ii perfecte i nu a dualit ii? Tocmai fiindc au fost considerate în mod separat faptul fizic i cel estetic, aproape ca dou imagini distincte, care p trund în spirit, una adus de cealalt , una întîi, i cealalt apoi. Un tablou a fost scindat în imaginea tabloului i în imaginea semnifica iei tabloului; o poezie, în imaginea cuvintelor i în cea a semnifica iei cuvintelor. Dar acest dualism de imagini este inexistent: faptul fizic nu intr în spirit ca imagine, ci face s se reproduc imaginea (unica imagine, care e faptul estetic) în m sura în care stimuleaz orbe te organismul psihic i produce impresia corespunz toare expresiei artistice deja produse. XIV. CONFUZIA DINTRE FIZIC I ESTETIC 175 Sînt instructive în cel mai înalt grad eforturile asocia io-ni tilor (actualii st pîni în domeniul esteticii) de a ie i din încurc tur i a

restabili în vreun fel unitatea, pe care introducerea principiului asocia ionist a distrus-o. Unii sus in c imaginea rechemat este incon tient ; al ii, l sî'nd la o parte incon tientul, pretind în schimb c evag , vaporoas , confuz i reduc astfel for a faptului estetic la sl biciunea proastei memorii. Dar dilema este inexorabil : sau se p streaz asocia ia, p r sird unitatea; sau se p streaz unitatea, p r sind asocia ia. O a treia cale de ie ire nu exist . ' Din faptul de a nu fi analizat bine a a-zisul frumos natural i de a-l fi recunoscut drept simplu incident al reproducerii estetice cît i de al fi considerat, în schimb, ceva dat în natur a provenit toat acea perte care în tratatele de estetic este intitulat Frumosul în natur sau Fizica estetic , sub împ r it , uneori, în mineralogie, botanic i zoologie estetic . Nu vrem s neg m c o astfel de tratare nu ar con ine adesea observa ii juste i fine, fiind ele însele uneori lucr ri de art în m sura în care reprezint frumos lucrurile imaginate i închipuite, adic impresiile autorilor lor. Dar trebuie s afirm m c este gre it din punct de vedere tiin ific s ne întreb m dac un cîine e frumos, i un ornitorinc e urît; dac crinul e frumos, iar anghinarea e urît . Ba chiar,în acest caz, eroarea e dubl . Fizica estetic , pe de o parte, cade din nou în echivocul teoriei genurilor artistice i literare, voind s determine în mod estetic abstrac iile intelectului nostru; iar pe de alt parte ea ignor , a a cum spuneam, adev rata formare a a a-zisului frumos natural: formare din care r mîne exclus pîn i întrebarea dac un animal oarecare, o floare anume, un anumit om este frumos sau urît. Ceea ce nu e produs de spiritul estetic sau nu ne conduce spre acesta nu e nici frumos, nici urît. Procesul estetic izvor te din conexiunile ideale în care obiectele naturale sînt puse. Dubla eroare poate fi exemplificat cu problema asupra c reia s-au scris volume întregi, frumuse ea corpului omenesc. Aici e nevoie mai întîi s îirpirgem pe preopinen ii discuCritica [fizicii estetice Critica teoriei frumuse ii corpului omenesc

176 TEORIE iei de la abstract spre concret, întrebîndu-i: ce se în elege prin corp omenesc, cel al b rbatului, al femeii sau al androginului? S admitem c ni se r spunde prin scindarea cercet rii în dou p r i distincte, a frumuse ii virile i a celei feminine (e adev rat c exist autori care discut în mod serios dac e mai frumos b rbatul sau femeia) i apoi continu m: frumuse e masculin sau frumuse e feminin , dar din ce ras de oameni? Alb , galben , neagr i cîte altele mai sînt i cum se împart? S admitem c ne oprim la cea alb i insist m: care subspecie a rasei albe? i de îndat ce i-am limitat încet,încet la un singur col i or al lumii albe, s zicem la frumuse ea italian , ba chiar toscan , sienez , din Porto Camollia, vom continua: bine, dar despre ce vîrst a corpului omenesc i în ce condi ii i împrejur ri? Despre nou-n scut,despre copila , despre tîn r, adolescent, omul în floarea vîrstei etc, despre omul care st lini tit sau despre omul care munce te, despre omul ocupat ca vaca lui Paulus Potter sau despre Ganimede a] lui Rembrandt? Ajungînd astfel, prin reduc ii succesive, la individul omnimodo determinatum sau, mai bine zis, la „acesta de aici", ar tat cu degetul, ne va fi u or s ar t m cealalt eroare, amintindu-ne de ceea ce am spus deja despre faptul natural, care, în func ie de locul de unde prive ti, în func ie de ceea ce se agit în sufletul artistului, este cînd frumos, cînd urît. Dac pîn i golful Napoli î i are detractorii s i i arti ti care-l declar inexpresiv, preferind „brazii posomori i", „ce urile i crivaturile ve nice" ale m rilor Nordului; cum am putea s ne închipuim c aceast relativitate nu se produce i în cesa ce prive te corpul omenesc, izvor al celor mai variate sugestii. critica frumu- Lsgat de fizica «stetic este problema frumuse ii figurilor geometrice. Dar dac prin figuri geometrice se în eleg conceptele geometriei (conceptul de triunghi, cel de p trat, cel de con) acastea

nu sînt nici frumoase, nici urîte, tocmai fiindc sînt concepte. Dar dac prin aceste figuri se în eleg corpuri care au anumite forme geometrice, ele vor fi frumoase sau urîte, ca orice fapt natural, în func ie de conexiunile ideale în care sînt puse. S-a spus de c tre unii c sînt fruXIV. CONFUZIA DINTRE FIZIC I ESTETIC 177 moa e acele figuri geometrice care tind spre înalt, dîndu-ne imaginea fermit ii i a for ei. Nu neg m c acest lucru se poate întîmpla. Dar nu trebuie negat nici faptul c i cele care ne dau impresia de ubred i de turtit pot avea frumuse ea lor, cînd sînt f cute tocmai pentru a reprezenta ceea ce e ubred i turtit; i c , în aceste ultime cazuri, fermitatea liniei drepte i elegan a conului sau a triunghiului echilateral vor p rea,în schimb, elemente de urî enie. Fire te, astfel de probleme asupra frumosului în natur i asupra frumuse ii geometrice, ca i altele analoge asupra frumosului istoric i omenesc apar mai pu in absurde în estetica simpaticului, care, prin cuvintele „frumuse e estetic " în elege, în fond, reprezentarea pl cutului. Dar nu e mai pu in gre it , chiar în cadrul respectivei doctrine . i date fiind acele premise, preten ia de a determina tiin ific care sînt con inuturile simpatice i care sînt cele iremediabil antipatice. La o astfel de problem nu putem decît repeta de infinite ori Sunt quos, din prima od a primei c r i a lui Hora iu i „Exist unii care", din epistola lui Leopardi c tre Carlo Pepoli. Fiec ruia frumosul s u (= simpaticul) ca i fiec ruia frumoasa sa. Filografia nu e în producerea instrumentului artificial, sau a frumosului ait aspect ai fizic, artistul are uneori în fa fapte care exist în mod j.™lt rli nata' natural, care sînt, dup cum se spune, modelele sale: corpuri, stofe, flori etc. S parcurgem schi ele, studiile i adnot rile arti tilor: cînd lucra la Cina cea de tain Leonardo î i nota în carne el: „Giovannina, figur fantastic ,merge pentru Sfînta Caterina, la Spital; Cristofano di Castiglione merge, are un cap bun pentru Pietâ;

Hristos, Giovan Conte, cel al cardinalului del Mortaro". i a a mai departe. De aici izvor te iluzia c artistul ar imita natura; acolo unde ar fi fost poate mai exact s se spun c natura îl imit pe artist i îi este ascult toare. In aceast iluzie i-a g sit uneori teren i substan teoria artei imitatoare a naturii i chiar varianta ei, mai u or de sus inut, care face din art idealizatoarea naturii. Aceast ultim teorie prezint procesul în mod dezordonat, chiar invess fa de ordinea 12 178 TEORIE Critica teoriei formelor elementare ale frumosului Critica c ut rii condi iilor obiective ale frumosului real ; fiindc artistul nu porne te de la realitatea exteriorizat pentru a o modifica apropiind-o de ideal, ci de la impresia naturii exterioare porne te la expresie, adic la idealul s u, i de la aceasta trece la faptul natural, pe care îl transform în instrumentul potrivit pentru reproducerea faptului ideal. Tot consecin a unui schimb între actul estetic i faptul fizic este doctrina formelor elementare ale frumosului. Dac expresia, dac frumosul este indivizibil, în schimb, faptul fizic, în care el se exteriorizeaz poate fi împ r it i sub-împ r it: de exemplu, o suprafa pictat , în linii iculori, în grupuri i curbe de linii, feluri de culori etc; o poezie, în strofe, versuri, picioare, silabe; o proz , în capitole, paragrafe, alineate, perioade, fraze, cuvinte etc. P r ile care se ob in în acest mod nu sînt acte estetice, ci fapte fizice mai mici, arbitrar decupate. Procedînd în acest fel i persistînd în confuzie s-ar ajunge la concluzia c adev ratele forme elementare ale frumosului sînt atomii. Contra atomilor s-ar putea pune în aplicare legea estetic , de mai

multe ori promulgat , c frumosul trebuie s aib m rime: o anumit m rime, care s nu fie nici impercep-tibilitatea a ceea ce este prea mic i nici necuprinderea a ceea ce este prea mare. Dar o m rime care se determin nu dup m suri, ci dup gradul de perceptibilitate, arat cu totul altceva decît un concept matematic. De fapt, ceea ce se spune c e imperceptibil i insesizabil nu produce impresie fiindc nu e fapt real, ci concept: a cere frumosului s aib o m rime înseamn , a adar, a cere prezen a efectiv a faptului fizic, care s serveasc la reproducerea frumosului. Continuînd c utarea legilor fizice sau a condi iilor obiective ale frumosului, s-a pus întrebarea: c ror fapte fizice le corespunde frumosul, c rora urîtul, cu alte cuvinte, c ror îmbin ri de tonuri, culori, m rimi, determinabile matematic. Ceea ce ar fi egal cu a c uta în economia politic legile schimbului în natura fizic a obiectelor care se schimb . Despre z d rnicia încerc rii ar fi trebuit s ne dea de b nuit constanta ei nereu it . în vremea noastr XIV. CONFUZIA DINTRE FIZIC I ESTETIC mai ales s-a afirmat de multe ori necesitatea unei estetici inductive, a unei estetici de jos, care s procedeze ca o tiin a naturii i s nu se gr beasc în ceea ce prive te concluziile. Inductiv ? Dar, ca orice tiin filozofic , estetica a fost întotdeauna inductiv i deductiv în acela i timp; induc ia i deduc ia nu pot fi separate i, separate fiind, nu sînt suficiente pentru a califica o tiin drept adev rat i de sine st t toare. Numai c termenul „induc ie" nu era pronun at la întîmplare: el voia s însemne c faptul estetic nu e altceva, în fond, decît un fapt fizic, ce poate fi studiat aplicîndu-i-se conceptele i metodele proprii tiin elor fizice i naturale. Pornind de la o asemenea presupunere i de la o asemenea încredere, estetica inductiv sau estetica de jos (cit în-gîmfare în aceast modestie!) s-a apucat de treab . i a început con tiincios s fac o culegere de obiecte frumoase, de exemplu, o mare cantitate de plicuri de scrisori de diferite forme i dimensiuni, începînd s

cerceteze care dintre acestea dau impresia de frumos i care de urît. Dup cum era de a teptat, esteticienii inductivi s-au trezit imediat în încurc tur ; acela i obiect, care p rea urît dintr-un punct de vedere, p rea apoi frumos din altul. Un plic galben, grosolan, foarte urît pentru cine trebuie s pun în el o scrisoare de dragoste, este apoi foarte potrivit ca s con in o cita ie timbrat din partea unui judec tor care nu s-ar potrivi de loc (sau cel pu in ar fi o ironie) întrun plic p trat de hîrtie englezeasc . Aceste considera ii de bun-sim ar fi trebuit s fie suficiente ca s -i conving pe esteticienii induc iei c frumosul nu are existen fizic , i s -i fac s renun e la c utarea lor zadarnic i ridicol . Dar de unde: ei au recurs la un expedient, care nu tim în ce m sur apar ine severit ii tiin elor naturii. Au trimis din om în om plicurile lor, ini iind un referendum i încer-«înd s stabileasc în ce const frumosul i urîtul, prin majoritate de voturi. Nu vom mai insista în aceast problem , fiindc ni s-ar p rea c ne transform m din prezentatori ai tiin ei estetice i ai problemelor ei în povestitori de anecdote 12* 180 Astrologia esteticii TEORIE comice. Fapt este c estetica inductiv nu a descoperit pîn acum nici o singur lege. Cine i-a pierdut încrederea în medici e gata s se lase pe mîna arlatanilor. A a s-a întîmplat cu cei ce au crezut în legile naturale ale frumosului. Arti tii folosesc uneori canoane empirice, ca acela al propor iilor corpului omenesc sau al „sec iunii de aur"1, adic o linie împ r it în dou p r i în a a fel încît cea mai mic s fie fa de cea mai mare ca aceea mai mare fa de linia întreag (bc: ac = ac : ab). Aceste canoane devin cu u urin supersti iile lor, arti tii atribuind respect rii unor astfel de reguli reu ita operelor lor. Astfel

Michelangelo l sa mo tenire discipolului Marco del Pino din Siena preceptul c el „trebuie s fac întotdeauna o figur piramidal , erpuitoare, multiplicat o dat , de dou ori, de trei ori" ; precept care, de altfel, nu l-a ajutat pe Marco din Siena s ias din acea mediocritate pe care noi o putem observa înc în atîtea picturi ale lui aflate aici, la Neapole. De la Michelangelo au luat al ii pretextul de a teoretiza linia ondulat i cea erpuitoare ca fiind adev ratele linii ale frumuse ii. Despre aceste legi ale frumuse ii, despre sec iunea de aur i linia ondulat i erpuitoare, s-au compus volume întregi, care trebuie considerate, dup p rerea noastr , ca un fel de astrologie a esteticii. 1 Sec iunea printr-un corp solid cu un plan sau cu o dreapt determinîndu-i intersec ia. (Nota trad.) XV ACTIVITATEA DE EXTERIORIZARE. TEHNICA SI TEORIA ARTELOR Faptul producerii frumosului fizic implic , a a cum am semnalat deja, voin a treaz care se str duie s nu lase s se piard anumite viziuni, intui ii sau reprezent ri. O voin care poate s se desf oare extrem de repede, aproape instinctiv, i care totodat poate s aib nevoie de deliber ri îndelungate i laborioase. In orice caz, numai astfel, adic drept urmare a producerii de ajutoare ale memoriei, adic de obiecte fizice, activitatea practic intr în leg tur cu cea estetic , nu numai ca o simpl concomitent a ei, ci ca moment realmente distinct fa de ea. Noi nu putem s vrem sau s nu vrem viziunea noastr estetic : putem, desigur, s vrem s-o exterioriz m sau nu, ori, mai bine zis, s semnal m i s comunic m sau nu altora exteriorizarea produs . Acest fapt voluntar al exterioriz rii este precedat de un complex de cuno tin e foarte variate, care, ca toate cuno tin ele atunci cînd preced o activitate practic , tim c iau numele de tehnici. i în

acela i mod metaforic i eliptic, în care se vorbe te de un frumos fizic, se vorbe te i de o tehnic artistic , adic (spre a o denumi mai precis) de cuno tin e în serviciul activit ii practice îndreptate spre producerea stimulentelor de reproducere estetic . în locul unei exprim ri atît de lungi, ne vom fotosi i aici de terActlvitatea practic a exterioriz rii Tehnica exterioriz rii 182 TEORIE minologia comun , în sensul asupra c ruia ne-am în eles deja. Posibilitatea acestor cuno tin e tehnice în serviciul reproducerii artistice i-a f cut pe unii s - i chinuie mintea ca s inventeze o tehnic estetic a expresiei interne, adic o doctrin a mijloacelor expresiei interne, lucru de-a dreptul imposibil de conceput. tim prea bine de ce este imposibil de conceput o asemenea doctrin : expresia, considerat în sine, este o activitate teoretic elementar ; i, ca atare, ea preced practica i cuno tin ele intelective care limpezesc practica, fiind independent atît fa de una cît. i de cealalt . Ea contribuie, în ce o prive te, la determinarea practicii, dar nu este determinat de aceasta. Expresia nu are mijloace, fiindc nu are scop; intuie te ceva, dar nu vrea, i de aceea, mijlocul i scopul nu pot fi analizate în componentele abstracte ale voin ei. i dac se spune uneori c un scriitor a inventat o nou tehnic a romanului sau a dramei, ori un pictor o nou tehnic a repartiz rii luminii, cuvîntul e folosit la întîmplare, fiindc pretinsa nou tehnic este chiar acel nou roman, acel nou tablou i nimic altceva. Repartizarea luminii ine de îns i viziunea tabloului; a a dup cum tehnica unui dramaturg este îns i concep ia lui dramatic . Alteori, prin cuvîntul „tehnic " se obi nuie te a se desemna unele calit i sau defecte ale unei opere nereu ite; i se spune, printr-un eufemism, c e gre it concep ia, dar tehnica e bun sau c e bun concep ia, dar tehnica e gre it . în schimb, cînd se vorbe te despre moduri de a picta în ulei, de a

lucra în acvaforte sau de a sculpta alabastrul, atunci, cuvîntul „tehnic " e propriu; numai c în acest caz, adjectivul „artistic" e folosit în mod metaforic. i dac e imposibil , în sens estetic, o tehnic dramatic , nu e imposibil o tehnic teatral , adic o tehnic a proceselor de exteriorizare a unor opere estetice particulare. Atunci cînd, de exemplu, în Italia, în a doua jum tate a secolului al 16-lea au fost introduse femeile pe scen , înlocuind b rba ii travesti i în femei, faptul a constituit o adev rat inova ie în tehnica teatral ; i tot a a a fost, în secolul urm tor, acea perfec ionare pe care au tiut s-o aduc imXV. EXTERIORIZAREA. TEHNICA I TEORIA ARTELOR pres rii teatrelor din Vene ia ma inilor destinate schimb rii rapide a scenelor. Culegerea cuno tin elor tehnice menite s fie puse în serviciul arti tilor, care în eleg s - i exteriorizeze expresiile, poate fi împ r it în grupuri, care iau denumirea de teorii ale artelor. Ia na tere astfel o teorie a arhitecturii, care cuprinde legi ale mecanicii; date despre greut i sau rezisten a materialelor de construc ie i de acoperire, despre modul cum se amestec varul i ipsosul; o teorie a sculpturii, care cuprinde sfaturi aspura modurilor de a sculpta diferite pietre, de a ob ine o topire complet a bronzului, de a-l lucra cu dalta, de a copia exact modelul de lut sau ghips, de a ine umed lutul; o teorie a picturii privind diferitele tehnici de tempera, de pictur în ulei, de acuarel , de pastel, privind propor iile corpului omenesc i regulile perspectivei; o teorie a oratoriei, cu precepte în privin a modului de a declama, metodele de a- i exersa i înt ri vocea, modalit ilor mimice i gesturilor; o teorie a muzicii, privind combina iile i fuziunile de tonuri i de sunete etc, culegeri de precepte care abund în toate literaturile. i fiindc nu e posibil s se spun exact ce este util i ce este inutil s tim, c r ile de acest fel tind, în majoritatea cazurilor, s devin enciclopedii sau liste de deziderate. Vitruviu, în De Architectura (Despre arhitectur ) cere arhitectului s cunoasc

literatur , desen, geometrie, aritmetic , optic , istorie, filozofie natural i moral , drept, medicin , astrologie, muzic i a a mai departe. Totul e bine s tim: înva arta i pune-o deoparte. Dup cum ar trebui s fie clar, astfel de culegeri empirice nu pot fi considerate tiin . Compuse din no iuni extrase tocmai din diferite tiin e i discipline, principiile lor filozofice i tiin ifice se g sesc în acelea. A- i propune s elaborezi o teorie tiin ific a fiec rei arte, ar însemna s vrei s reduci la ceva unic i omogen ceea ce este, prin destina ie, multiplu i eterogen: s vrei s distrugi ca colec ie ceea ce a fost strîns la un loc tocmai cu scopul de a ob ine o colec ie. în încercarea de a da o form riguros tiin ific manualelor de arhitectur , pictur sau muzic este clar c nu ne-ar r mîne în mîn decît principiile generale ale 183 Teoriile tehnice ale fiec rei arte In parte 184 Critica teori-ilorestetieeale fiec rei arte în parte Critica clasific rii artelir TEORIE : mecanicii, opticii sau acusticii. i dac se extrage din ele i se izoleaz ceea ce poate exista acolo risipit ca observa ii propriu-zis artistice pentru a construi din ele un sistem de tiin , atunci p r sim terenul fiec rei arte în parte i trecem la estetic , care este întotdeauna estetic general sau, mai bine zis, nu se poate împ r i în general i special . Acest ultim caz (adic de a- i propune o tehnic i de a realiza o estetic ) s-a întîmplat de obicei, de îndat ce de elaborarea unor asemenea teorii i manuale tehnice s-au apucat oameni dota i cu puternic sim tiin ific i cu o înclina ie natural spre filozofie. Dar confuzia între fizic i estetic a atins cel mai înalt grad cînd au fost imaginate teorii estetice ale fiec rei arte în parte, c utînd r spuns la întreb rile: care sînt limitele fiec rei arte? Ce se poate

reprezenta prin culori i ce prin sunete? Ce prin simple linii monocrome i ce prin tu e de culori variate? Ce prin tonuri i ce prin metri i ritmuri? Care sînt limitele între artele figurative i cele auditive, între pictur i sculptur , între poezie i muzic ? Ceea ce, tradus în termeni tiin ifici, ar însemna: care este leg tura dintre acustic i expresia estetic ? Dintre aceasta i optic etc? Dac de la faptul fizic la cel estetic nu exist trecere, cum ar putea s existe de la faptul estetic la grupuri particulare de fapte fizice, cum sînt fenomenele opticii sau acusticii? A a-zisele arte nu au limite estetice, fiindc pentru a le avea, ar trebui s aib i existen estetic în particularitatea lor; iar noi ani ar tat geneza cu totul empiric a acestor împ r iri. Prin urmare, este absurd orice tentativ de clasificare estetic a artelor. Dac nu au limite, ele nu sînt determinabile exact, deci nici nu pot fi distinse din punct de vedere filozofic. Toate volumele cuprinzînd clasific ri i sisteme ale artelor ar putea fi arse f r nici o pagub (cu tot respectul fa de autorii care au asudat elaborîndu-le). Imposibilitatea unor astfel de sistematiz ri este dovedit de modurile stranii la care s-a recurs pentru a le realiza. Prima i cea mai comun împ r ire este aceea în arte ale auzului, ale v zului i ale imagina iei; ca i cînd ochii, XV. EXTERIORIZAREA. TEHNICA I TEORIA ARTELOR 185 urechile i imagina ia ar sta pe acela i plan i ar putea fi deduse din aceea i variabil , baz a împ r irii. Al ii au propus împ r irea în arte ale spa iului i arte ale timpului, arte ale repausului i arte ale mi c rii; ca i cum conceptele de spa iu, timp, repaus i mi care ar determina conforma ii estetice speciale i ar avea ceva comun cu arta ca atare. Al ii, în sfîr it, i-au pierdut vremea împ r indu-le în clasice i romantice sau în orientale, clasice i romantice, dînd valoare de concepte tiin ifice unor simple denumiri de fapte istorice sau ajungînd pîn la acele împ r iri retorice ale formelor expresive,

criticate mai sus; ba chiar în arte care se v d dintr-o singur parte, ca pictura, i altele care se v d din toate p r ile, cum e sculptura; i tot felul de extravagan e nemaipomenite. Teoria limitelor artelor a fost, poate, la Aremea formul rii ei, o binef c toare reac ie critic contra celor care considerau c e posibil transformarea unei expresii într-alta (de exemplu, a Iliadei sau a Paradisului pierdut într-o serie de picturi), ba chiar considerau ca o poezie are o valoare mai mare sau mai mic dac putea fi sau nu tradus de un pictor în tablouri. Dar, dac reac ia a fost logic i a repurtat o victorie u oar , asta nu înseamn c argumentele folosite i sistemele înjghebate la nevoie au fost bune. O dat cu teoria artelor i a limitelor lor cade i o alt ta teorie care este corolarul ei: cea a îmbin rii artelor. Dac Ior lu m fiecare art în parte, ca domeniu distinct i limitat, se nasc întreb rile: care e cea mai puternic ? Prin îmbinarea cîtorva nu se vor ob ine efecte mai puternicei Despre asta nu tim nimic: tim, de la caz la caz, c unele intui ii artistice au nevoie, pentru a fi reproduse de anumite mijloace fizice, iar alte intui ii artistice, de alte mijloace. Exist drame al c ror efect se ob ine prin simpla lectur ; altele, care au nevoie de declama ie i aparat scenic: intui ii artistice care, pentru a se exprima deplin, sînt necesare cuvinte, cîntec, instrumente muzicale, culori, plastic , arhitectur , actori; i altele care sînt frumoase i des vîr- ite printr-un fin contur schi at cu peni a sau prin cîteva tr s turi de creion. Dar faptul c declama ia i aparatul scenic sau toate celelalte lucruri pe care le-am men ionat 186 leg tura dintre activitatea de exteriorizare l utilitate i moralitate TEORIE acum ar fi mai puternice decît simpla lectur sau simplul contur trasat cu peni a sau creion, este fals; fiindc fiecare dintre acele fapte sau grupuri de fapte au, ca s zicem a a, un scop diferit, i puterea mijloacelor nu poate fi comparabil atunci cînd scopurile sînt

diferite. Trebuie notat c numai respectînd cu fermitate deosebirea net i riguroas dintre activitatea estetic adev rat i propriu-zis i cea practic de exteriorizare putem rezolva problemele încîlcite i confuze ale raporturilor dintre art , pe de o parte, i utilitate i moralitate, pe de alt parte. C arta este independent , ca art , i fa de utilitate i de moralitate, adic de orice valoare practic , am demonstrat mai sus. F r o astfel de independen nu ar fi posibil s se vorbeasc de o valoare intrinsec a artei i deci nici s se conceap o tiin estetic , care are drept condi ie necesar , autonomia actului estetic. Dar ar fi eronat s se pretind c aceast independen a artei, care este independen a viziunii sau intui iei sau expresiei interne a artistului, trebuie extins neap rat la activitatea practic a exterioriz rii i a comunic rii, care poate urma sau nu faptului estetic. Dac arta este În eleas ca exteriorizare a artei, atunci utilitatea i moralitatea intr în ea cu depline drepturi; adic cu dreptul pe care-l avem asupra lucrurilor care in de domeniul nostru. De fapt, dintre atîtea expresii i intui ii pe care le form m în spiritul nostru, nu pe toate le exterioriz m i le fix m; nu orice gînd al nostru sau imagine o traducem cu voce tare, o scriem ori o tip rim, o desen m, o color m sau o expunem publicului. Din mul imea intui iilor, formate sau cel pu in schi ate în interior, noi alegem; iar alegerea e c l uzit de criterii de organizare economic a vie ii i de orientare moral a ei. De aceea, dup ce s-a fixat o intui ie, r mîne mereu de cînt rit dac ea merit s fie comunicat altora, i cui anume, cînd, cum: aceste cînt riri in toate de criteriul utilitar i etic. Se afl astfel într-un fel justificate conceptele alegerii, interesantului, moralit ii, scopului educativ, popularit ii i altele care, atunci cînd sînt impuse artei ca art , nu se pot justifica în nici un fel i de aceea au fost respinse de noi XV. EXTERIORIZAREA. TEHNICA I TEORIA ARTELOR

în estetica propriu-zis . Gre eala are întotdeauna un oarecare motiv adev rat; i cine formula acele propozi ii estetice eronate se referea în realitate la faptele practice care se leag în mod exterior de faptul estetic i in de via a economic i moral . C sîntem totu i partizani ai unei mai mari libert i i în r spîndirea mijloacelor reproducerii estetice, e normal; iar ipocri ii, naivii i pierde-var n-au decît s înfiin eze ei tot felul de ligi pentru luarea de m suri legislative i intentarea de procese contra artei imorale. Dar a afirma aceast libertate i a-i fixa limitele, chiar foarte largi, este tot treaba moralei. i, în orice caz, ar fi nepotrivit s invoc m aici acel principiu foarte înalt, acel fundamentum Aes-thetices, care este independen a artei ca s deducem din el nevinov ia artistului, care, în exteriorizarea imagina iei sale, ar miza, ca un speculant imoral pe gusturile nes n toase ale cititorilor sau pe libertatea negustorilor ambulan i de a vinde în pie e figurine obscene. Acest ultim caz este de competen a poli iei, dup cum primul trebuie adus în fa a tribunalului con tiin ei morale. Judecata estetic asupra operei de art nu are nimic de-a face cu aceea asupra moralit ii artistului, ca om practic, nici cu m surile de luat pentru ca arta s nu fie deviat spre scopuri r uf c toare, str ine de natura ei, care este pura contemplare teoretic . 187 XVI. GUSTUL I REPRODUCEREA ARTEI 189 XVI GUSTUL I REPRODUCEREA ARTEI judecata este- O dat încheiat procesul estetic i de exteriorizare, o U»4'«i «""rîl dat produs o expresie frumoas , i fixat într-un anumit producerea es- material fizic, ce înseamn a o judeca? A o reproduce In sine — r spund aproape la unison criticii de arta, i pe buna

dreptate. S încerc m s în elegem bine acest fapt, i în acest scop, s ni-l reprezent m ca într-o schem . Individul A caut expresia unei impresii pe care o simte sau presimte, dar pe care înc n-a exprimat-o. Iat -l încercînd diferite cuvinte i fraze care s -i dea expresia c utat , acea expresie care ar trebui s existe, dar pe care el n-o posed , încearc combina ia m i o respinge ca fiind improprie, inexpresiv , insuficient , urît : încearc combina ia n i cu acela i rezultat. Nu vede de loc sau nu vede clar. Expresia îi scap înc . Dup alte încerc ri zadarnice, în care cînd se apropie, cînd se dep rteaz de semnul spre care tinde, dintr-o dat formeaz (i se pare aproape c se formeaz de la sine, în mod spontan) expresia c utat i lux facta est. El se bucur pentru o clip de pl cere estetic sau de frumos. Urîtul, cu nepl cerea corespunz toare, era activitatea estetic care nu reu ea s înving obstacolul: frumosul este activitatea expresiv care acum se desf oar triumf toare. Am luat exemplul din domeniul cuvîntului ca fiind mai accesibil i mai apropiat: dat fiind c , dac nu toat lumea deseneaz sau picteaz , noi to i vorbim. Dac acum, un alt individ, c ruia îi vom spune B, va trebui s judece acea expresie i s stabileasc dac e frumoas sau urît , el nu va putea s fac acest lucru decît situîndu-se pe punctul de vedere al lui A i ref cînd procesul cu ajutorul semnului fizic produs de el. Dac A a v zut clar, B (situîndu-se pe punctul de vedere al aceluia) va vedea i el clar i va sim i acea expresie ca frumoas . Dac A nu a v zut clar, nu va vedea clar nici B i o va sim i, de acord cu el, mai mult sau mai pu in urît . Se va putea observa c noi nu am luat în considerare alte dou cazuri: ca A s fi v zut clar, iar B s fi v zut neclar; sau ca A s fi v zut neclar i B s fi v zut clar. Aceste dou cazuri, riguros vorbind, sînt imposibile. Activitatea expresiv , tocmai fiindc e activitate, nu e capriciu, ci necesitate spiritual ; i nu poate rezolva o

aceea i problem estetic decît într-un singur fel, ca s fie cel bun. Se va obiecta contra acestei afirma ii categorice a noastr , c unele opere care par frumoase arti tilor sînt considerate apoi urîte de critici i c alte opere, de care arti tii erau nemul umi i i pe care le considerau imperfecte sau gre ite sînt, în schimb, apreciate de critici ca fiind i frumoase i perfecte. Dar în astfel de cazuri una dintre cele dou p r i gre e te: sau criticii sau arti tii, i uneori criticii, iar alteori arti tii. De fapt, produc torul de expresie nu- i d întotdeauna seama exact de ceea ce se petrece în sufletul lui. Graba, vanitatea, lipsa de judecat , prejudec ile teoretice ne fac s spunem, i uneori aproape s credem, c sînt frumoase operele noastre pe care, dac ne-am apleca cu adev rat asupra noastr în ine, le-am vedea a a cum sînt în realitate, adic urîte. Bietul artist se comport uneori ca s rmanul Don Quijote, care, dup ce i-a cîrpit cum a putut mai bine coiful cu mucava, a avut grij s nu-l mai încerce din nou cu o stra nic lovitur de spad , fiindc la prima încercare i se dovedise foarte pu in rezistent declarîndu-l i considerîndu-l de-a dreptul (spune autorul) por la celada finisima de encaxe. în alte cazuri, motivele înse i, sau cele opuse dar analoge tulbur con tiin a artistului i îl fac s judece Imposibilitatea unor judec i divergente 190 TEORIE dintre gre it ceea ce a produs bine sau s încerce s desfac i s refac în mai r u ceea ce, în spontaneitatea lui artistic , f cuse bine. Un exemplu: Tasso i trecerea lui de la Ierusalimul liberat la Ierusalimul cucerit. Tot a a, graba, lenea, lipsa de cugetare, prejudec ile teoretice, simpatiile personale sau animozit ile i alte motive de acest fel determin uneori pe critici s declare urît ceea ce e frumos i frumos ceea ce este urît; aceste lucruri ei le-ar fi putut în elege a a cum sînt dac ar elimina motivele care le tulbur

judecata i nu ar l sa urma ilor, judec tori mai zelo i i nep tima i, sarcina de a atribui lauri sau de a face dreptate acolo unde ei n-au tiut s-o fac . Pin teorema precedent se deduce c activitatea jude- c ii, care critic i recunoa te frumosul, se identific cu cea care o produce. Diferen a const numai în diversitatea de împrejur ri, fiindc o dat e vorba de produc ia estetic i alt dat de reproducerea estetic . Activitatea care judec se nume te gust; activitatea produc toare geniu: geniul i gustul sînt deci în substan , identice. Aceast identitate începe s fie întrev zut atunci cînd se spune în mod obi nuit c criticul trebuie s aib ceva din genialitatea artistului i c artistul trebuie s aib gust; sau c exist un gust activ (produc tor) i unul pasiv (reproduc tor). Dar în alte observa ii, tot obi nuite, ea este negat , atunci cînd, de exemplu, se vorbe te de un gust f r geniu, sau de un geniu f r gust. Aceste ultime observa ii ar fi lipsite de sens dac nu s-ar referi la diferen e cantitative sau psihologice, fiind numi i genii f r gust cei ce produc opere de art reu ite în p r ile culminante i neglijente i defectuoase în cele secundare, i oameni de gust f r geniu cei care, chiar dac tiu s ating unele frumuse i izolate sau secundare, nu au for a necesar pentru o vast sintez artistic . Interpret ri analoge se pot da cu u urin i altor propozi iuni asem n toare. Dar dac facem o diferen substan ial între geniu i gust, între produc ie i reproducere artistic înseamn c facem de neconceput comunicarea i judecata. Cum am putea judeca ceea ce ne-ar r mîne str in? Cum ar putea fi judecat printr-o activitate diferit ceea ce este produs XVI. GUSTUL I REPRODUCEREA ARTEI al unei anumite activit i? Criticul va fi un mic geniu, artistul un geniu mare: unul va avea putere cît zece, cel lalt cît o sut ; primul, pentru a se ridica la o anumit în l ime, va avea nevoie de sprijinul celuilalt: dar natura amîndurora trebuie s fie aceea i. Ca s judec m pe Dante trebuie s ne ridic m la în l imea lui: din punct de vedere

empiric, bineîn eles, noi nu sîntem Dante, nici Dante nu este vreunul din noi; dar în acest moment al contempl rii i al judec ii, spiritul nostru este una cu cel al poetului, amîndou întocmind aceea i realitate. Numai aceast identitate permite ca micile noastre suflete s r sune împreun cu cele mari i s se ridice împreun cu ele în universalitatea spiritului. Observ m incidental c ceea ce s-a spus despre judecata estetic e valabil pentru orice alt activitate i pentru orice alt judecat ; i c în acela i fel se face critica tiin ific , economic , etic . Pentru a ne opri la cazul celei din urm , numai dac ne situ m în mod ideal în acelea i condi ii în care s-a aflat cel ce a luat o anumit hot rîre, putem s judec m dac aceasta a fost moral sau imoral . Altfel, o ac iune ne-ar r mîne de neîn eles i deci imposibil de judecat. Un om care ucide poate fi un tic los sau un erou; ceea ce, dac , în anumite limite este indiferent pentru ap rarea societ ii, care condamn la aceea i pedeaps pe unul i pe cel lalt, nu e indiferent îns celui care vrea s deosebeasc i s judece conform moralei i care deci nu poate evita reconstituirea psihologiei individuale a uciga ului ca s determine adev rata înf i are, nu numai juridic , a ac iunii lui. i în estetic s-a vorbit uneori de un gust sau de un sim moral, care ar corespunde cu ceea ce se cheam de obicei con tiin moral , adic îns i activitatea de voin a binelui. Explica ia judec ii sau reproducerii estetice, expus mai sus, d , i în acela i timp nu d dreptate absoluti -tilor i relativi tilor: celor care sus in caracterul absolut al gustului i celor care-l neag . **tlc Absoluti 'tii, în m sura în care afirm c frumosul poate fi judecat, au dreptate; dar doctrina pe care o pun la baza afirma iei lor nu poate fi sus inut , fiindc ei concep 192 TEORIE XVt GUSTUL I REPROmjCKREA AKTEI 193

frumosul, adic valoarea estetic ca ceva ce se afl în afara activit ii estetice, ca un concept sau un model pe care artistul îl transpune în opera lui i pe care criticul se sprijin apoi pentru a judeca îns i opera. Concepte i modele care nu exist în art , a a cum bine s-a recunoscut înc de cînd s-a început s se spun c orice oper de art poate fi judecat numai în sine i î i are în ea propriul ei model: prin aceasta s-a negat existen a modelelor obiective de frumuse e, fie ele concepte intelectuale sau idei suspendate în cerul metafizic. în aceast negare, adversarii, relativi tii, au mult dreptate i punîndo în eviden , au determinat un progres în teoria criticii. Dar caracterul ini ial ra ional al tezei se transform apoi, chiar i la ei, într-o teorie fals . Repetînd anticul dicton c despre gusturi nu se discut , ei cred c expresia estetic este de aceea i calitate ca pl cutul i nepl cutul, c fiecare simte în felul lui i c asupra acestor lucruri nu se discut . Dar pl cutul sau nepl cutul sînt, dup cum tim, fapte utilitare i practice; astfel c relativi tii ajung în ultim analiz s nege natura faptului estetic i s confunde iar de la început expresia cu impresia, teoreticul cu practicul. Solu ia just const în a respinge atît relativismul sau psihologismul cît i falsul absolutism; i în a recunoa te c criticul gustului e absolut, dar un absolut diferit de cel al intelectului, care se dezvolt în ra ionament; este absolutul absolutului intuitiv al fantaziei. De aceea trebuie considerat frumos orice act de activitate expresiv care este cu adev rat astfel, i urît orice fapt în care intr , într-o lupt nedus pîn la cap t, activitatea expresiv i pasivitatea. critica reia i- între absoluti ti i relativi tii absolu i se afl o a treia iiui reia- categorie care s-âr putea numi a relativi tilor relativi. Ace tia afirm absolutul valorilor în alte domenii (de exemplu, în logic sau etic ) dar îl neag în domeniul estetic. Faptul c se discut despre tiin sau moral li se pare natural i justificat, fiindc tiin a se bazeaz pe universal, comun tuturor oamenilor, iar morala pe datorie, i ea lege a naturii omene ti; dar cum s se discute

tiv despre art , care se bazeaz pe fantazie? Dar nu numai activitatea fantaziei este universal i ine de natura omeneasc , la fel ca i concepul logic i datoria practic ; contra tezei intermediare îns , de care am vorbit, trebuie s aducem o obiec ie preliminar . Negînd caracterul absolut al fantaziei, am ajunge s -l neg m i pe cel al adev rului intelectual sau conceptual i implicit pe cel al moralei. Morala nu presupune oare distinc ii logice? i cum sînt altfel cunoscute acestea dac nu prin expresii i cuvinte sau într-o form imaginativ ? Dac am elimina caracterul absolut al fantaziei, via a spiritului s-ar cl tina din temelii. Un individ nu l-ar mai în elege pe cel lalt individ, ba nici chiar pe el însu i, cel de mai înainte, care, considerat în momentul urm tor, este deja un alt individ. Totu i, diversitatea judec ilor este un fapt neîndo- obiec ie baza ielnic. Oamenii sînt în dezacord în aprecierile lor logice, reaPVtimuîe etice, economice; i la fel de opu i, dac nu mai mult, în *"!,"{, { "J aprecierile estetice. Dac unele motive pe care le-am amintit (graba, prejudec ile, pasiunile etc.)pot atenua importan a acestui dezacord, ele nu-l pot anula totu i. Cînd am vorbit despre stimulen ii reproducerii am ad ugat o rezerv spu-nînd c reproducerea are loc dac toate celelalte condi ii râmin egale. R mîn oare egale? Ipoteza corespunde realit ii? Separe c nu. Reproducînd de mai multe ori o impresie printr-un stimulent fizic adecvat, este important ca acesta s nu fie alterat, iar organismul s se g seasc în acelea i condi ii psihologice în care se afla atunci cînd a avut impresia pe ere vrea s-o reproduc . Or, este un fapt c stimulentul fizic se altereaz continuu, i tot astfel i condi iile psihologice. Picturile în ulei se înnegresc, frescele se decoloreaz , statuile r mîn f r nas* f r mîini i f r picioare, lucr rile de arhitectur se ruineaz total sau par ial, tradi ia unei anumite interpret ri i execu ii a unei buc i muzicale se pierde, textul unei poezii e denaturat de

copi ti nepricepu i sau de gre eli tipografice. Acestea sînt exemple evidente de muta ii care se produc în fiecare zi în obiectele sau stimulen ii fizici. în privin a condi iilor psihologice 13 — Estetica 194 TEORIE XVI. GUSTUL I REPRODUCEREA ARTEI 195 nu ne vom opri la cazul surzilor sau al orbilor, adic la pierderea unor serii Întregi de impresii psihice: caz particular i de importan secundar în compara ie cu cel fundamental, cotidian, inevitabil, al schimb rii perpetue a societ ii din jurul nostru i a condi iilor interne ale vie ii noastre individuale. Manifest rile fonice, adic cuvintele i versurile din Divina Commedia a lui Dante trebuie s produc unui cet ean italian, care practic politica celei de a treia Rome, o impresie cu totul diferit de aceea pe care o încerca un contemporan bine informat i de aceea i opinie cu poetul. Madona lui Cimabue st tot în Santa M ria Novella, dar vorbe te ea vizitatorilor de azi ca florentinilor din secolul al 13-lea? i, chiar dac timpul n-ar fi înnegrit-o, nu trebuie s presupunem c impresia pe care ne-o produce azi e cu totul deosebit de cea de atunci? Chiar în cazul aceluia i individ poet, o poezie, compus de el în tinere e, îi va face oare aceea i impresie de alt dat dac ar citi-o la o vîrst înaintat , într-o dispozi ie cu totul schimbat ? critica impi- E adev rat c unii esteticieni au încercat s fac disIn'naturafe i tinc ie între stimuli i stimuli, între semne naturale i conven ionale conven ionale, primele avînd un efect constant i pentru to i, iar cele conven ionale numai pentru cercuri restrînse. Semne naturale ar fi, dup p rerea lor, cele ale picturii; conven ionale,cuvintele poeziei. Dar diferen a dintre unele i altele este numai de grad. De multe ori s-a afirmat c pictura este un limbaj în eles de oricine, spre deosebire de ceea ce se întîmpl cu poezia. în

aceast privin , chiar Leonardo considera ca una dintre prerogativele artei sale faptul c „nu are nevoie de interpre i de diferite limbi a a cum are literatura" i c satisface pe oameni i pe animale; i povestea anecdota cu acel portret al unui cap de familie „pe care-l mîngîiau micu ii lui fi;, care erau înc în fa e, i de asemenea c elul i pisica din aceea i cas ". Dar alte anecdote ca acelea cu s lbaticii care luau figura unui soldat drept o barc , sau considerau imaginea unui om c lare ca avînd un singur picior, ar face s se clatine credin a noastr în ni te sugari, cîini i pisici care ar în elege pictura. Din fericire, nu e nevoie de cercet ri intense pentru a vedea c tablourile, poeziile i orice oper de art nu produc efect decît asupra unor suflete preg tite. Semne naturale nu exist , fiindc toate sînt în acela i fel conven ionale, sau, spre a ne exprima cu exactitatea necesar , sînt condi ionate istorice te. Acestea fiind stabilite, cum s ob inem ca expresia s fie reprodus prin intermediul obiectului fizic, ca s se ajung la acela i efect, atunci cînd condi iile nu mai sînt acelea i? Nu ar fi necesar, mai degrab , s conchidem c expresiile, în pofida instrumentelor fizice f urite pentru nevoia respectiv , sînt de nereprodus, i c ceea ce se cheam reproducere const realmente în expresii mereu noi? De fapt aceasta ar fi concluzia dac varietatea condi iilor fizice i psihice ar fi în mod intrinsec de nedep it. Dar, fiindc imposibilitatea de a fi dep ite nu are de loc un caracter de necesitate, trebuie în schimb s conchidem c reproducerea are Ioc ori de cîte ori putem sau vrem s ne punem din nou în condi iile în care a fost produs stimulul (frumosul fizic). In aceste condi ii nu numai c putem s ne repunem printr-o posibilitate abstract , dar ne repunem, de fapt, în mod continuu. Via a individual , care este comuniune cu noi în ine (cu trecutul nostru) i via a social , care este comuniune cu semenii no tri n-ar fi posibile altfel. Restaur rile în ceea ce prive te obiectul fizic, paleografii i filo- i interpreta-

kgii, cei ce restituie textele în fizionomia lor original , rea l8toriea restauratorii de tablouri i statui i al i asemenea truditori, se str duie tocmai s conserve sau s redea obiectului fizic întreaga energie ini ial . Desigur, sînt eforturi care nu reu esc întotdeauna, sau nu reu esc complet întotdeauna, ba chiar nu se ob ine niciodat sau aproape niciodat o restaurare perfect a celor mai mici am nunte. Dar ceea ce nu poate fi dep it este aici pur accidental i nu poate s ne duc la ignorarea rezultatelor favorabile la care totu i se ajunge. Pentru a reconstrui în noi condi iile psihologice care s-au schimbat de-a lungul istoriei, ac ioneaz , la rîndul ei, interpretarea istoric , care învie ceea ce e mort, împline te ceea ce e fragmentar, ne ofer posibilitatea de a vedea opera de art (un obiect fizic) a a cum o vedea autorul în actul producerii ei. % 13* 196 TEORIE Condi ia acestei interpret ri istorice este tradi ia gra ie c reia e posibil s strîngem la un loc razele risipite i s le facem s convearg într-un singur focar. Noi, prin memorie, înconjur m stimulul fizic cu faptele între care acesta s-a n scut; i astfel facem posibil ca el s opereze din nou asupra noastr a a cum opera asupra celui care l-a produs. Acolo unde tradi ia este rupt , interpretarea se opre te; produsele trecutului r mîn atunci pentru noi mute. Astfel ne sînt inaccesibile expresiile cuprinse în inscrip iile etrusce sau în cele mesapice1; astfel, în ce prive te unele produse ale artei s lbaticilor, etnografii mai discut între ei, nici mai mult, nici mai pu in, decît dac sînt picturi sau scrieri; arheologii i speciali tii în preistorie nu reu esc întotdeauna s stabileasc cu certitudine dac figurile, care se v d pe ceramica dintr-o anumit regiune sau pe alte instrumente uzuale, au un subiect religios sau profan. Dar oprirea interpret rii, ca i cea a restituirii, nu este niciodat o limit categoric de netrecut; iar

descoperirile care se fac în fiecare zi — i care sper m s fie mereu mai importante — descoperiri de noi izvoare istorice i de noi moduri de a le folosi mai bine pe cele vechi reînnoad tocmai tradi iile rupte. Nici nu voim s neg m c interpretarea istoric gre it ar produce uneori, ca s spunem a a, un fel de palimpsest2, adic expresii noi peste cele vechi, fantazii artistice în loc de reproduceri istorice. A azisa „fascina ie a trecutului" depinde în parte de aceste expresii ale noastre pe care le esem peste cele istorice. Astfel, în operele de plastic elenic s-a observat calma i senina intui ie a vie ii acelor popoare, care totu i au sim it atît de ascu it durerea universal ; astfel, în figurile sfin ilor bizantini s-a întrez rit chiar „groaza anului 1 000", acea groaz care e un echivoc istoric sau o legend artificial , f urit mai tîrziu de erudi i. Dar critica istoric tinde tocmai s circumscrie fanta1 E mase de la locuitorii din vechime ai regiunii Puglia, din sudul Italiei. (Nota trad.) •Vechi pergament de pe care s-a r zuit prima scriere pentru a se scrie un nou text. (Nota trad.) XVI. GUSTUL I REPRODUCEREA ARTEI ziile i s stabileasc cu exactitate punctul de vedere din care trebuie s privim. Prin procesul descris mai sus noi tr im într-o comunicare cu ceilal i oameni, ai prezentului i ai trecutului; i cu toate c uneori, i chiar adesea, ne afl m în fa a unor lucruri neîn elese sau r u în elese, nutrebuie s conchidem de aici c atunci cînd credem c ducem un dialog, nu inem decît un monolog; întrucît nici m car nu putem repeta monologul, pe care l-am avut alt dat în noi în ine. 197 Critica istoric in literatur i in art . Importanta «1

XVII ISTORIA LITERATURII I A ARTEI Aceast scurt expunere a metodei prin care se ob ine reconstituirea condi iilor originare în care a fost produs opera de art i prin urmare posibilitatea reproducerii i a judec ii, arat ce important serviciu aduc cercet rile istorice privind operele artistice i literare, adic ceea ce de obicei se cheam metoda sau critica istoric în literatur i art . F r tradi ie i critic istoric , pl cerea noastr în fa a tuturor sau aproape a tuturor operelor de art ar fi iremediabil pierdut ; abia am fi ceva mai mult decît animalele, fiind cufunda i numai în prezent sau într-un trecut foarte apropiat. Este o îngî nfare s dispre uie ti sau s iei în derîdere pe cel ce reconstruie te un text autentic, explic sensul unor cuvinte sau obiceiuri uitate, cerceteaz contradic iile în care a tr it un artist, i îndepline te toate acele munci care fac s reînvie tr s turile i coloritul originar al operelor de art . Uneori, judecata dispre uitoare sau negativ prive te inutilitatea presupus sau dovedit a multor cercet ri f cute în scopul în elegerii juste a operelor artistice. Dar, în primul rînd, merit s observ m c cercet rile istorice nu înde- I plinesc numai scopul de a ajuta la reproducerea i judecarea operelor artistice: biografia unui scriitor sau a unui artist, de exemplu, i studierea obiceiurilor unei epoci, au totXVII. ISTORIA LITERATURII I A AKTEI odat scopuri i interese proprii, adic str ine istoriei artei dar nu altor forme de istoriografie. Referindu-ne la acele cercet ri care par s nu prezinte un interes capital, trebuie s observ m totodat c cercet torul istoric trebuie adesea s se adapteze rolului s u, nu prea glorios dar util, anume acela de a cataloga fapte; acestea r mîn deocamdat informe, incoerente i nesemnificative, dar sînt o rezerv i o min pentru istoricul viitor i pentru oricine le-ar putea folosi în vreun scop oarecare. într-o bibliotec se adun pe raft i sînt

notate în fi e chiar i c r i pe care nimeni nu cere s le citeasc , dar care odat i odat pot fi cerute. Desigur, a a cum un bibliotecar inteligent acord preferin achizi ion rii i catalog rii acelor c r i despre care prevede c pot servi mai mult i mai bine, tot a a i cercet torii inteligen i au un sim special pentru ceea ce este de folos sau va putea mai u or s fie de folos din materialul de fapte în care scotocesc; în timp ce al ii, mai pu in inteligen i, mai pu in dota i, mai pripi i în a produce, acumuleaz vechituri inutile, gunoaie, resturi i se pierd în subtilit i i flec reli. Dar lucrurile acestea in de economia cercet rii i nu ne intereseaz aici. Ele privesc, cel mult, pe profesorul care d teme, pe editorul care pl te te tip rirea i pe criticul care e chemat s laude sau s blameze pe simplii truditori în ale cercet rii. Pe de alt parte, este evident c cercet rile istorice, îndreptate spre a l muri o oper de art , nu sînt suficiente în sine spre a o face s renasc în spiritul nostru i a ne pune în situa ia de a o judeca; ele presupun gustul, adic fantazia treaz i exersat . O erudi ie istoric oricît de mare poate fi înso it de un gust grosolan sau deficient din alte puncte de vedere de o fantazie pu in vioaie, de o inim stearp i rece, cum se spune de obicei, care se refuz artei. Care este r ul mai mic: o mare erudi ie i un gust deficient, sau un gust natural înso it de mult ignoran ? întrebarea a fost pus de multe ori i, poate, ar trebui s-o respingem fiindc între dou rele nu se poate spune care e mai mic, ba chiar nu în elegem ce ar putea s însemne acest lucru. Simplul erudit nu reu e te niciodat s intre în contact direct cu spiritele mari i se învîrte te continuu prin cori199 200 TEORIE XVII. ISTORIA LITERATURII I A ARTEI 201 Istoria artelor si a literatorii. Prin ee se deosebe te ea de eritica

istorie i de judecat» estetic doarele, pe sc rile i prin anticamerele palatelor lor; iar ignorantul bine dotat sau trece indiferent prin fa a capodoperelor inaccesibile lui, sau, în Ioc s în eleag operele de art a a cum sînt efectiv, inventeaz altele cu imagina ia. Totu i, munca laborioas a primului poate cel pu in s -i lumineze pe al ii; pe cînd genialitatea celui de al doilea r mîne, în raport cu tiin a, cu totul steril . Cum am putea atunci, ca dintr-un anumit punct de vedere, adic din cel tiin ific, s nu prefer m pe eruditul con tiincios criticului genial neconcludent care de fapt nici nu e cu adev rat genial, dac se resemneaz i, în m sura în care se resemneaz , s r t ceasc departe de adev r? Trebuie s facem o distinc ie net între lucr rile istorice care se folosesc de operele de art în scopuri str ine (biografie, istoria civiliza iei, a religiei, apoliticii etc.) i chiar erudi ia istoric îndreptat spre preg tirea sintezei estetice a reproducerii, de o parte, i între istoria artei i a literaturii, de alt parte. Deosebirea dintre primele i aceasta din urm este evident . Istoria artistic i literar are ca obiect principal operele de art înse i; celelalte lucr ri cheam i interogheaz operele de art , dar numai ca m rturii i documente din care s extrag adev rul unor fapte nonestetice. Mai pu in profund poate p rea a doua deosebire la care ne-am referit. Totu i, ea este foarte mare. Erudi ia, îndreptat spre clarificarea în elegerii operelor de art , urm re te pur i simplu s fac s apar un anume fapt intern, o reproducere estetic . Istoria artistic i literar nu ia na tere, în schimb, decît dup ce o astfel de reproducere a fost ob inut , implicînd deci o munc ulterioar . Obiectul ei, ca i al oric rei istorii, este de a spune precis ce fapte sau petrecut în realitate, adic ce fapte artistice i literare. Gel care, dup ce a adunat erudi ia istoric necesar , reproduce în sine i gust o oper de art , poate r mîne un simplu om de gust sau poate exprima, cel mult, propriul s u sentiment printr-o exclama ie admirativ sau dispre uitoare. Acest lucru nu e de ajuns ca s devin

istoric al literaturii i al artei; simplei reproduceri trebuie s -i urmeze o nou opera iune mental , care este, la rîndul ei, o expresie, expresia reproducerii, descrierea, expunerea sau reprezentarea istoric . Intre omul de gust i istoric exist deci aceast diferen , i anume, c primul reproduce pur i simplu în spiritul s u opera de art , iar al doilea, dup ce a reprodus-o, o reprezint istorice te, adic aplicînd acele categorii prin care, dup cum tim, istoria se diferen iaz de arta propriu-zis . Istoria artistic i literar este, deaceea, o oper de art istoric ap rut pe baza uneia sau mai multor opere de art . Denumirea de „critic artistic" sau „critic literar" se întrebuin eaz în sensuri diferite: uneori referindu-se la eru-tidul care lucreaz în serviciul literaturii; alteori la istoricul care expune în realitatea lor operele artistice ale trecutului; cele mai adeseori în ambele sensuri. Uneori, prin critic se în elege mai strict cel ce judec i descrie operele literaturii contemporane, iar prin istoric, cel ce se ocup de cele mai pu in recente. Acestea sînt simple moduri de a vorbi i deosebiri empirice i trec toare, fiindc adev rata diferen este cea care exist între erudit, omul de gust i istoricul de art : termeni care desemneaz trei stadii succesive de munc , fiecare relativ independent, adic independent fa de cel în raport cu urm torul, dar nu cu cel precedent. Po i fi, a a cum am v zut, simplu erudit, prea pu in în stare s sim i operele de art ; po i fi chiar erudit i om de gust, în stare s le sim i, dar incapabil s le re-gînde ti compunînd o pagin de istorie artistic i literar ; în schimb, istoricul adev rat i complet, înglobînd în el, ca premize necesare, pe erudit i pe omul de gust, trebuie s adauge la calit ile acestora virtutea în elegerii i a reprezent rii istorice. Metodica istoriei artistice i literare prezint probleme îîeiarti i dificult i, unele comune oric rei metodici istorice, al- literare tele proprii ei, derivînd din însu i conceptul de art . Istoria se împarte de obicei în istoria omului, istoria mei' naturii i

istoria mixt a amîndurora. F r a examina aici artei cît de solid este aceast împ r ire, este clar c istoria artistic i literar este cuprins , în orice caz, în prima, întrucît se refer la o activitate spiritual , adic proprie omului. i fiindc aceast activitate este subiectul ei,se 202 TEORIE observ de aici cît e de absurd s ne punem problema istoric a originii artei: formul , de altfel, prin care (e bine s tim) s-au în eles rînd pe rînd lucruri foarte diferite. Origine a însemnat foarte deseori natura sau calitatea faptului artistic; în care caz se avea în vedere o adev rat problem tiin ific sau filozofic , tocmai problema pe care tratarea noastr i-a propus, în felul ei, s-o rezolve. Alt dat , prin origine s-a în eles geneza ideal , c utarea ra iunii artei, deducerea actului artistic dintr-un principiu suprem care con ine în el spiritul i natura: problem filozofic i aceasta, complementar a precedentei, ba chiar coincizînd cu ea, de i a fost uneori în mod straniu interpretat i rezolvat de c tre unele metafizici arbitrare i semifanteziste. Dar cînd apoi s-a vrut s se studieze anume în ce mod s-a format istorice te arta, s-a c zut în absurdul despre care am vorbit. Dac expresia este form a con tiin ei, cum s c ut m originea istoric a ceea ce nu e produs al naturii, ci un postulat al istoriei umane? Cum s stabilim geneza istoric a ceea ce este o categorie, pe baza c reia în elegem orice genez i fapt istoric? Absurditatea s-a n scut din compara ia cu institu iile umane, care s-au format, de fapt, în decursul istoriei i au disp rut sau pot disp rea în decursul acesteia. Intre actul estetic i o institu ie uman , cum e c s toria monogamic sau feuda, exist (ca s folosim o compara ie u or de în eles) aceea i diferen ca între corpurile si'mple' i cele compuse, în chimie; primelor nu li se poate da formula de constituire, pentru c în cazul acesta n-ar mai fi simple, iar atunci cînd se ajunge s se g seasc totu i formula vreunui asemenea corp, el înceteaz de a mai fi simplu i trece în

rîndul celor compuse. Problema originii artei, în eleas istorice te, se justific numai cînd î i propune s cerceteze nu atît formarea categoriei artistice, ci unde i cînd a ap rut arta pentru prima oar (cînd a ap rut, adic , în mod evident), în ce punct sau regiune a globului, în ce moment sau epoc a istoriei sale, cînd, adic , se cerceteaz nu originea artei, ci istoria cea mai veche sau primitiv a acesteia. Problem care e totuna cu cea a apari iei civiliza iei omene ti pe p mînt. Pentru rezolvarea ei lipsesc în mod cert datele, XVII. ISTORIA LITERATURII I A ARTEI 203 dar nu posibilitatea abstract , dup cum, pe de alt parte, abund tentativele de solu ionare i ipotezele. Orice configurare a istoriei umane are drept criteriu criteriul pr constructiv conceptul de progres. Dar prin progres nu trebuie utlfrîa1' l în eles imaginara lege a progresului, care, cu o for irezistibil , ar împinge genera iile omene ti nu se tie spre ce destine definitive, dup un plan providen ial, pe care noi l-am putea ghici i în elege apoi în logica lui. O presupus lege de acest gen înseamn negarea istoriei îns i, a acelei contingen e sau, mai bine zis, a acelei libert i care deosebe te procesul istoric de orice proces mecanic. Din acela i motiv, progresul nu are nici o leg tur cu a a-zisa lege a evolu iei, care, dac înseamn c realitatea evolueaz ( i numai în m sura în care evolueaz sau devine este realitate), nu se poate numi lege; iar dac este luat ca lege, e totuna cu legea progresului, în sensul gre it expus mai acum. Progresul despre care vorbim aici nu e altceva decît conceptul însu i al activit ii omene ti, care, ac ionînd asupra materiei oferite de natur , învinge obstacolele i o supune scopurilor sale. De la un astfel de concept al progresului, adic al activit ii omene ti aplicate unei materii particulare, porne te istoricul omenirii. Oricine nu este doar un simplu culeg tor de fapte disparate, un simplu

c ut tor sau cronicar incoerent, nu poate aduna la un loc cea mai mic povestire de fapte omene ti dac nu posed un anumit criteriu al s u de judecat , o convingere proprie în raport cu faptele a c ror istorie se apuc s-o povesteasc . Din gr mada confuz i contradictorie de fapte brute nu se poate trece la o oper de art istoric decît gra ie acestei apercep ii, care face posibil cioplirea unei reprezent ri gîndite într-o piatr aspr i brut . Istoricul unei ac iuni practice trebuie s tie ce este economia i ce este morala; istoricul matematicii, ce este matematica; cel al botanicii, ce e botanica; cel al filozofiei, ce este filozofia. Sau, dac aceste lucruri nu le tie cu adev rat, trebuie cel pu in s aib iluzia c le tie; altfel nu va putea nici m car s - i fac iluzia de a face istorie. Nu putem s ne extindem aici cu demonstrarea necesit ii i infailibilit ii acestui criteriu subiectiv (care coincide 204 TEORIE cu maxima obiectivitate, impar ialitate i scrupulozitate în redarea datelor faptice i chiar este un element constitutiv al acestora) în orice nara iune a operelor i faptelor omene ti. E de ajuns s citim orice carte de istorie pentru a descoperi imediat gîndul autorului, dac acesta e într-adev r demn de numele de istoric i î i cunoa te meseria. Exist istorici liberali i istorici reac ionari, ra ionali ti i catolici în ceea ce prive te istoria politic sau social ; istorici metafizicieni, empiri ti, sceptici, ideali ti, spirituali ti, în ceea ce prive te istoria filozofiei: istorici pur istorici nu exist i nici nu pot exista. Erau oare lipsi i de idei politice i morale Tucidide, Polibiu, Titus Livius, Tacit, Ma-chiavelli, Guicciardini, Giannone, Voltaire, iar în secolul nostru Guizot, Thiers, Macaulay, Balbo, Ranke, Mommsen? Iar în istoria filozofiei, de la Hegel, care a ridicat-o primul la o mare în l ime, la Richter, Zeller, Cousin, Lewes, i pîn la Spaventa al nostru, care dintre ei nu a avut concep ia lui despre progres i propriul lui criteriu de judecat ? In îns i istoriografia

esteticii exist oare o singur oper de oarecare valoare care s nu fie c l uzit de cutare sau cutare direc ie istoric , hegelian , herbartian , senzualist , ecletic etc? Ca s scape de necesitatea ineluctabil de a lua pozi ie, istoricul ar trebui s devin un eunuc politic sau tiin ific; dar a scrie istorie nu e meserie de eunuc. Ace tia or fi buni, cel mult, s alc tuiasc acele groase volume de erudi ie nu inutil , elumbis atque fracta, numit , nu f r motiv, monahal . Deci dac o anumit concep ie despre progres, un anumit punct de vedere sau un criteriu este inevitabil, lucrul cel mai bun pe care trebuie s -l facem este nu s încerc m s -l evit m, ci s -l ob inem pe cel bun. Spre acest scop fiecare tinde cum tie i poate, atunci cînd î i formuleaz temeinic i serios propriile convingeri. Nu trebuie s acord m credit istoricilor care afirm c vor s întrebe faptele f r s introduc în ele nimic propriu. Este cel mult o naivitate i o iluzie a lor: acel ceva propriu, dac sînt cu adev rat istorici, îl vor introduce întotdeauna, chiar f r s - i dea seama; sau vor crede c l-au evitat numai pentru c îl vor men iona prin subîn elesuri, ceea ce repreXVII. ISTORIA LITERATURII I A ARTEI zin de fapt modul cel mai insinuant, mai penetrant i mai eficace. De criteriul progresului, istoria artistic i literar , ca orice alt istorie, nu se poate lipsi. Nu putem ar ta ce este cu adev rat o anumit oper de art decît pornind de la un concept al artei ca s fix m problema artistic pe care autorul ei i-o propune i s determin m dac i-a g sit solu ia sau cît i în ce fel a r mas departe de ea. Dar e important s not m c , în istoria artistic i literar , criteriul progresului ia o form diferit de cea pe care o ia (sau cel pu in se crede c o ia) în istoria tiin ei. Se obi nuie te ca întreaga istorie a tiin ei s fie reprezentat ca o singur linie a progresului i a regresului. tiin a este universalul, iar problemele ei sînt legate într-un unic i vast sistem sau într-o problem cuprinz toare. Asupra aceleia i probleme a naturii

realit ii i cunoa terii s-au ostenit to i gînditorii: contemplatori indieni i filozofi eleni, cre tini i mahomedani, capete descoperite i capete cu turban, capete cu peruc i capete cu beret neagr (cum zicea Heine) i se vor osteni generat iile viitoare, inclusiv a noastr . Dac lucrul acesta e adev rat sau nu pentru tiin , ar dura prea mult ca s -l cercet m aici. Dar, cît prive te arta, cu siguran nu e adev rat: arta e intui ie i intui ia este individualitate, iar individualitatea nu se repet . Ar fi de aceea cu totul gre it s plas m istoria produc iei artistice a genului uman pe o singur linie de progres i de regres. Cel mult, i operînd întrucîtva cu generaliz ri i abstrac ii, se poate admite c istoria produselor estetice prezente reprezint cicluri progresive, dar fiecare cu propria lui problem i progresiv numai în raport cu acea problem . Atunci cînd mul i se str duie lucrînd asupra unei materii care este aproximativ aceea i, f r s reu easc s -idea forma corespunz toare, dar apropiindu-se din ce în ce mai mult de aceast form , se spune c acolo e progres; iar cînd unul ajunge s -i dea forma definitiv , se spune c ciclul e închis, c progresul s-a sfîr it. Exemplu tipic poate fi aici (îl lu m ca exemplu, rugînd s se admit simplificarea lui excesiv ) progresul în elaborarea modului de a în elege materia cava205 in istoria artelor i a literaturii nu e-xlsta o linie unic de progres 206 TEORIE lereasc , în timpul Rena terii italiene, de la Puici la Ariosto. Insistîndu-se înc asupra aceleia i materii, dup Ariosto, nu se putea ob ine decît repetarea sau imitarea, diminuarea sau exagerarea, stricarea a ceea ce era deja f cut, pe scurt, decaden a. Exemplu sînt epigonii lui Ariosto. Progresul începe o dat cu începerea unui nou ciclu. Exemplu, Cervantes, care este mai f i i în mod mai con tient ironic. i în ce a constat decaden a general a literaturii

italiene la sfîr itul secolului al XVI-lea dac nu în faptul de a nu fi mai avut altceva de spus i de a fi repetat, exagerînd, motivele deja g site? Dac italienii din acea vreme ar fi tiut cel pu in s - i exprime decaden a, n-ar fi dec zut chiar cu totul; i ar fi anticipat mi carea literar a perioadei Risorgimentului. Acolo unde materia nu e aceea i nu exist ciclu progresiv. Nici Shakespeare n-a progresat fa de Dante, nici Goethe fa de Shakespeare; ci Dante fa de autorii medievali de viziuni i Shakespeare fa de dramaturgii perioadei elizabetane, iar Goethe cu Werther i cu primul Faust fa de scriitorii Sturm und Drang-ului. Numai c acest mod de a prezenta istoria poeziei i artei poart în sine, a a cum am atras aten ia, ceva abstract, care are valoare pur practic i nu riguros filozofic . Nu numai c arta s lbaticilor nu e inferioar , în m sura în care e art , fa de arta popoarelor mai civilizate dac e corespunz toare cu impresiile s lbaticului; dar orice individ, ba chiar orice moment al vie ii spirituale a unui individ, are lumea lui artistic , iar lumile acelea sînt toate, din punct de vedere artistic, incomparabile între ele. Erori fa de Fa de aceast form special a criteriului progresului în istoria artistic i literar au p c tuit i p c tuiesc mul i. Exist , de exemplu, oameni care- i propun s reprezinte copil ria artei italiene prin Giotto, iar maturitatea ei prin Rafael sau Ti ian; ca i cum Giotto n-ar fi complet i perfect în raport cu materia sentimental pe care o avea în suflet. El nu era, desigur, în stare s deseneze un corp ca Rafael sau s -l coreleze ca Ti ian, dar erau oare în stare Rafael sau Ti ian s creeze C s toria sfintului Francisc cu S r cia sau Moartea sfintului Francisc? Spiritul unuia nu era înc atras de prosperitatea corporal pe care Rena terea XVII. ISTORIA LITERATURII I A ARTEI 207 a ridicat-o la în l ime i a f cut-o obiect de studiu; iar al celorlal i ajunsese s nu mai fie curios fa de anumite impulsuri de ardoare i

de duio ie care-l atr geau pe omul din secolul al XlV-lea. Cum s facem deci compara ii acolo unde termenul comun lipse te? De acela i viciu sufer celebrele împ r iri ale istoriei artei în perioada oriental , de dezechilibru între idee i form , prevalînd cea de a doua; cea clasic , de echilibru între idee i form ; i cea romantic , a unui nou dezechilibru între idee i form , cu prevalenta primei; sau împ r irea în arta oriental , de imperfec iune formal ; arta clasic , de perfec iune formal ; cea romantic sau modern , de perfec iune de con inut i form . Dup cum se vede, clasic i romantic au dobîndit, printre atîtea alte sensuri, i pe acela de perioade istorice de progres sau de regres în raport cu realizarea nu tiu c rui ideal artistic al omenirii. Nu exist deci, ca s ne exprim m exact, un progres AH» sensuri estetic al omenirii. Numai ca prin progres estetic se în elege „progres" tn uneori nu ceea ce înseamn propriu-zis cele dou cuvinte "fiST* de es" împerecheate, ci acumularea mereu creseînd a cuno tin elor noastre istorice, care ne face s simpatiz m cu produsele artistice ale tuturor popoarelor i ale tuturor timpurilor, sau care, dup cum se spune, ne l rge te gustul. Diferen a apare foarte mare dac se face compara ie între secolul al XVIII-lea, atît de incapabil s ias din el însu i, i epoca noastr , care gust totodat artaelenic i roman , în elege, în mod mai exact, arta bizantin , medieval , arab , renascentist , a secolului al XVI-lea, arta baroc , arta secolului al XVIII-lea i aprofundeaz tot mai mult pe cea egiptean , babilonian , etrusc , ba chiar i pe cea preistoric . Desigur, diferen a dintre s lbatic i omul civilizat nu const în facult ile omene ti: fiindc primul are, ca i cel lalt, limb , intelect, religie, moral i este un om întreg: ea const numai în faptul c omul civilizat prin activitatea sa teoretic i practic p trunde i domin mai amplu universul. Noi nu am putea afirma c sîntem din punct de vedere spiritual oameni mai viguro i decît contemporanii lui Pericle, dar cine poate nega c nu sîntem mai boga i

208 TEORIE decît ei? boga i prin bog iile lor i ale atîtor alte popoare i genera ii, în afar de ale noastre? într-un alt sens, i acesta impropriu, se în elege prin progres estetic o mai mare abunden de intui ii artistice i o mai mic cantitate de opere imperfecte sau de calitate sc zut pe care o epoc le produce în compara ie cu alta. Astfel se poate spune c la sfîr itul secolului al XHI-lea sau la sfîr itul secolului al XV-lea a existat în Italia un progres estetic, o reînviere artistic . Insfîr it, se vorbe te de progres estetic într-un al treilea sens, avînduse în vedere, în cazul acesta, o mai mare complexitate i un mai mare rafinament sufletesc care se observ în operele de art ale popoarelor mai civilizate în compara ie cu cele ale popoarelor mai pu in civilizate sau ale barbarilor i s lbaticilor. Dar, în acest caz, progresul ine de complexele condi ii psihosociale i nu de activitatea artistic , c reia materia îi este indiferent . Acestea sînt punctele mai importante care trebuie luate în considerare în metodica istoriei artistice i literare. XVIII CONCLUZIE. IDENTITATEA LINGVISTICII CU ESTETICA O privire asupra drumului parcurs poate ar ta c tratarea noastr a ajuns la cap t. Dup ce am definit natura cunoa terii intuitive sau expresive care este actul estetic sau artistic (I i II) i am ar tat cealalt form de cunoa tere, cea intelectual i combina iile ulterioare ale acestor forme (III), ne-a fost posibil s critic m toate teoriile estetice gre ite care izvor sc din confuzia între diferitele forme i din transferarea nepermis a caracterelor de la una la alta (IV), indicînd totodat erorile inverse care se produc în teoria cunoa terii intelective i a istoriografiei (V). Tre-cînd la examinarea rela iilor dintre activitatea estetic i celelalte activit i spirituale, nu teoretice, ci practice, am stabilit caracterul propriu al activit ii

practice i locul pe care ea îl ocup în raport cu cea teoretic ; de unde critica ingerin ei conceptelor practice în teoria estetic (VI); i am deosebit cele dou forme de activitate practic în economic i etic (VII), ajungînd la rezultatul c nu exist alte forme ale spiritului în afara celor patru definite de noi; de unde critica (VIII) oric rei estetici mistice sau bazate pe fantazie. i întrucît nu exist alte forme spirituale de acela i grad, tot astfel nu exist subdiviziuni originale ale celor patru stabilite, i în special ale esteticii; de unde rezult imposibilitatea unor clase de expresii i critica retoricii, adic a expresiei ornate, deosebit de cea nud , Rezumatul cercet rii 14 210 TEORIE i a altor distinc ii i subdiviziuni de acela i fel (IX). Dar actul estetic, prin legea unit ii spiritului, este, totodat , act practic i, ca atare, dialectic a pl cerii i durerii; ceea ce ne-a dus la studierea sentimentelor de valoare în general i a celor de valoare estetic sau de frumos în special (X), la criticarea esteticii hedoniste în toate formele i combina iile ei variate (XI) i la alungarea din sistemul estetic a lungii serii de concepte psihologice introduse în el (XII). Trecînd de la produc ia estetic la procesul reproducerii, am cercetat mai întîi fixarea exterioar a expresiei estetice în scopul reproducerii, care este a a-zisul „frumos fizic", fie artificial, fie natural (XIII); iar din aceast distinc ie am dedus critica erorilor care se nasc din confundarea aspectului fizic cu interioritatea estetic (XIV); am stabilit sensul tehnicii artistice, adic al celei care e tehnic în serviciul reproducerii, criticînd în acest mod împ r irile, limitele i clasific rile fiec rei arte în parte i stabilind raporturile artei cu economia i morala (XV). Intrucît pe de alt parte, existen a obiectelor fizice stimulatoare nu e suficient pentru deplina reproducere estetic i e necesar pentru ea reevocarea condi iilor în

care stimulentul a ac ionat prima oar , am studiat i func ia erudi iei istorice, îndreptat spre a repune imagina ia în contact cu operele trecutului i a servi drept baz judec ii estetice (XVI). i am încheiat tratarea noastr ar tînd cum reproducerea ob inut este apoi elaborat de categoriile gîndirii, adic cu o cercetare asupra metodologiei istoriei artistice i literare (XVII). Actul estetic a fost considerat, a adar, în sine însu i i în rela iile lui cu celelalte activit i spirituale, cu sentimentul pl cerii i durerii, cu faptele a a-numite fizice, cu memoria i cu elaborarea istoric . El ne-a trecut pe dinainte ca subiect pîn devine obiect; adic din momentul în care se na te, treptat, treptat, pîn în momentul în care se schimb prin intermediul spiritului în subiect de istorie. E posibil ca modul nostru de a trata s par destul de schematic cînd e comparat din punct de vedere exterior cu volumele masive consacrate de obicei esteticii. Dar dac observ m c în acele volume, nou zecimi sînt pline de XVIII. IDENTITATEA LINGVISTICII CU ESTETICA 211 materiale în afara subiectului, cum sînt defini iile psihologice sau metafizice asupra conceptelor pseudoestetice (sublim, comic, tragic, umoristic etc.) sau expunerea unor pretinse zoologii, botanici sau mineralogii estetice i a istoriei universale judecat din punct de vedere estetic, i c în ele mai e înghesuit , de obicei schimonosit i întreaga istorie a artei i a literaturii, cu judec ile respective asupra lui Homer, Dante, Ariosto, Shakespeare, Beetho-ven, Rossini, Michelangelo i Rafael, ne l s m leg na i de iluzia nu numai c a noastr nu va p rea prea schematic , dar c va fi poate judecat ca ceva mai bogat decît trat rile obi nuite, care omit sau doar amintesc în treac t cele mai multe din problemele dificile, propriu-zis estetice asupra c rora am sim it datoria s ne str duim mai mult, spre a fi în m sura s d m celor ce le studiaz formele precise de rezolvare a lor. Dar, cu toate c estetica, ca tiin a expresiei a fost studiat de noi

sub toate aspectele, ne r mîne înc s justific m subtitlul de lingvistic general pe care l-am ad ugat la titlul lucr rii noastre i s punem i s l murim teza c tiin a artei i cea a limbajului, estetica i lingvistica, concepute ca tiin e propriu-zise, nu sînt dou lucruri distincte, ci unul i acela i lucru. Nu c ar exista o lingvistic special ; dar c utata tiin lingvistic pe care o studiem, lingvistica general , în ceea ce are ea reductibil la filozofie, nu este altceva decît estetic . Cine se ocup de lingvistica general , adic de lingvistica filozofic , se ocup de probleme estetice i invers. Filozofia limbajului i filozofia artei sînt acela i lucru. i într-adev r, pentru ca lingvistica s fie o tiin diferit de estetic , ea n-ar trebui s aib ca obiect expresia, care este tocmai faptul estetic; va s zic ar trebui s se nege c limbajul este expresie. Dar o emitere de sunete care nu exprim nimic nu e limbaj: limbajul e sunet articulat, delimitat, organizat în scopul expresiei. Pe de alt parte, pentru ca lingvistica s fie o tiin special în raport cu estetica, ea ar trebui s aib ca obiect o categorie special de expresii. Dar faptul c nu exist categorii de expresii este un punct pe care l-am demonstrat deja. Identitatea lingvisticii cu estetica 14* 212 Formularea es-tctie a problemelor lingvistice. Natura limbajului TEORIE Problemele pe care i le propune s le rezolve, gre elile în care s-a zb tut i se zbate lingvistica sînt acelea i care preocup i încurc respectiv estetica. Dac nu e totdeauna u or, este oricum totdeauna posibil ca problemele filozofice ale lingvisticii s fie reduse la formula lor estetic . înse i disputele asupra naturii uneia î i g sesc reflectarea în disputele duse cu privire la natura celeilalte. Astfel s-a discutat dac lingvistica este o disciplin istoric sau tiin ific i, o dat deosebit

tiin ificul de istoric, s-a pus întrebarea dac ea ine de domeniul tiin elor naturii sau de cele psihologice, în elegîndu-se prin acestea din urm atît psihologia empiric cît i tiin ele spiritului. Acela i lucru s-a întîmplat cu estetica, pe care unii (confundînd expresia estetic cu cea de semnifica ie fizic ) o consider drept tiin a naturii; al ii (f cînd confuzie între expresie în universalitatea ei i clasificarea empiric a expresiilor) o consider drept tiin psihologic ; al ii înc , negînd îns i posibilitatea unei tiin e în aceast materie, o transform într-o simpl culegere de fapte istorice; i nici unii dintre ace tia nu ajung la con tiin a esteticii ca tiin a activit ii sau a valorii, ca tiin a spiritului. Expresia lingvistic , sau cuvîntul, a p rut adesea un fapt de interjec ie care ar face parte dintre a a-zisele expresii fiziologice ale sentimentelor, comune oamenilor i animalelor. Dar nu a întîrziat s se observe c între un „ah!", reflex fizic al durerii, i un cuvînt, i chiar între acel „ah!" i „ah !"-ul folosit drept cuvînt, se afl un abis. Dup ce a fost abandonat teoria interjec iei (sau a lui „ah ! ah !" cum îi spun în glum lingvi tii germani) a ap rut o alta, a asocia iei sau conven iei, care cade victim aceleia i obiec ii ce distruge asocia ionismul estetic în general: cuvîntul e o unitate i nu o succesiune de imagini, iar succesiunea nu explic , ci presupune expresia ce trebuie explicat . O variant a asocia ionismului lingvistic e cel imitativ; adic teoria onomatopeei, pe care chiar lingvi tii o iau în derîdere uneori numind-o teoria „ham-ham"-ului, de la imitarea l tratului cîinelui, care, dup p rerea onomatopei tilor, ar fi la originea numelui dat cîinelui. XVIII. IDENTITATEA LINGVISTICII CU ESTETICA Teoria cea mai obi nuit în vremea noastr în privin a limbajului (cînd nu e de-a dreptul naturalism cras) const într-un fel de eclectism sau amestec al diferitelor teorii despre care am amintit; afirmîndu-se c limbajul e, în parte, un produs de interjec ii, în parte, de onomatopee i conven ii; doctrin cu totul demn de decaden a

filozofic a celei de a doua jum t i a secolului al XlX-lea. Merit s not m aici o gre eal în care au c zut chiar acei dintre lingvi tii care au p truns mai bine natura activ a limbajului, cînd de i admi înd c el a fost la originea sa o crea ie spiritual , sus in c ulterior s-a dezvoltat, în mare parte, prin asocia ie. Dar deosebirea nu rezist pentru c origine nu poate s însemne, în acest caz, decît natur sau caracter; i dac limbajul este crea ie spiritual , va fi întotdeauna crea ie; dac e asocia ie, a a va fi fost de la început. Eroarea a provenit de acolo c nu s-a observat principiul general estetic cunoscut de noi: c expresiile deja produse trebuie s se transforme iar în impresii ca s dea na tere unor noi expresii. Atunci cînd producem noi cuvinte, transform m de obicei pe cele vechi, modificîn-du-le sau l rgindu-le semnifica ia; dar acest mod de a proceda nu e asociativ, ci creativ, de i crea ia are ca material nu impresiile unui ipotetic om primitiv, ci pe ale omului care tr ie te de secole în societate i care a adunat i p streaz , ca s spunem a a, în organismul lui psihic atîtea lucruri, i, printre acestea, i limbajul. Problema deosebirii dintre faptul estetic i cel intelectual s-a înf i at în lingvistic ca o problem a raporturilor dintre gramatic i logic . Aceast problem a avut dou rezolv ri par ial juste: una, a leg turii indisolubile dintre logic i gramatic i cealalt a separabilitâ ii lor. Dar rezolvarea complet const în aceea c , pe cînd forma logic e indisolubil de cea gramatical (estetic ), aceasta poate fi separat de cealalt . Dac privim o pictur care înf i eaz , de exemplu, un individ care merge pe un drum de ar , putem spune; „Aceast pictur reprezint un fapt de mi care, care, dac e conceput ca voluntar, se cheam ac iune; i, fiindc orice mi care presupune o materie i orice ac iune o fiin 213 Originea limbajului i dezvoltarea lui Raportul dintre gramatic i logic

Genurile gramaticale sau p r ile de vorbire 214 TEORIE care ac ioneaz , aceast pictur prezint i o materie sau fiin . Dar aceast mi care survine într-un anumit loc, care este o parte dintr-un anumit astru (P mîntul), mai exact dintr-o parte a lui care se nume te uscat, i mai exact dintr-o parte împ durit i acoperit de iarb , care se nume te cîmpie, br zdat natural sau artificial într-o form care se nume te drum. Din acest fel de astru care se nume te P mînt nu exist îns decît un singur exemplar: P mîntul e un individ. Dar uscatul, cîmpia, drumul sint genuri sau no iuni, întrucît exist alte uscaturi, alte cîmpii, alte drumuri." Astfel de considera ii ar putea continua la nesfîr it. Substituind picturii imaginate de noi o fraz care ar spune: „Petre merge pe un drum de ar " i f cînd acelea i considera ii, ob inem conceptele de verb (mi care sau ac iune), de substantiv (materie sau agent), de substantiv propriu, substantiv comun; i a a mai departe. Ce am f cut în ambele cazuri? Nici mai mult, nici mai pu in decît s supunem unei elabor ri logice ceea ce se prezenta la început elaborat numai din punct de vedere estetic; am distrus, adic , esteticul prin logic. Dar cum în estetica general eroarea începe cînd vrem s ne întoarcem de la logic la estetic i ne întreb m care este expresia mi c rii, a ac iunii, a materiei, a fiin ei, a generalului, a individualului i a a mai departe; tot astfel, în cazul limbajului, eroarea începe atunci cînd mi carea sau ac iunea se nume te verb, fiin a sau materia, nume sau substantiv, i cînd toate acestea, nume i verb etc. devin categorii lingvistice sau p r i de vorbire. Teoria p r ilor de vorbire este în fond acela i lucru cu teoria genurilor artistice i literare, deja criticat în estetic . E fals c substantivul sau verbul se exprim în anumite cuvinte ce se deosebesc realmente de altele. Expresia este un tot indivizibil; substantivul i verbul nu exist în ea, ci sînt abstrac ii f urite de noi

prin distrugerea singurei realit i lingvistice, care este propozi iunea. Aceasta trebuie în eleas nu în modul obi nuit al gramaticilor, ci ca un organism expresiv umplut cu sens, care cuprinde în mod egal o interjec ie foarte simpl i un poem mare. Asta sun paradoxal, i totu i, e un adev r foarte simplu. i XVIII. IDENTITATEA LINGVISTICII CU ESTETICA i cum în estetic , din cauza gre elii de mai sus, au fost considerate imperfecte produc iile artistice ale unor popoare, la care pretinsele genuri par s fie înc nedesp r ite sau în parte s lipseasc ; tot astfel în lingvistic , teoria p r ilor de vorbire a generat gre eala analog de a judeca limbile ca formate i neformate, dup cum apar în ele sau nu unele dintre aceste pretinse p r i de vorbire: de exemplu, verbul. Lingvistica a descoperit i ea principiul individualit ii ireductibile a faptului estetic, atunci cînd a afirmat c cuvîntul este ceea ce e realmente vorbit i c nu exist dou cuvinte cu adev rat identice, desfiin înd astfel sinonimele i omonimele i ar tînd imposibilitatea de a traduce cu adev rat un cuvînt printr-altul, din a a-zisul dialect în a a-zisa limb sau din a a-zisa limb matern în a a-zisa limb str in . Dar acestui concept just nu-i poate corespunde încercarea de clasificare a limbilor. Limbile nu au o realitate în afara propozi iunilor i p r ilor de leg tur realmente pronun ate sau scrise, la anumite popoare, în anumite perioade; adic în afara operelor de art (mici sau mari, orale sau scrise, curînd uitate sau mult timp inute minte, nu are importan ) în care ele exist în mod concret. i ce este oare arta unui popor dac nu complexul tuturor produselor lui artistice? Ce este caracterul unei arte (de exemplu, al artei elenice sau al literaturii provensale) dac nu fizionomia complet a acelor produse? i cum se poate r spunde la aceast întrebare, altfel decît povestind în am nuntele ei istoria artei (a literaturii, adic a limbii devenit act)?

S-ar p rea c acest ra ionament, de i este valabil contra multor clasific ri obi nuite ale limbilor, nu are îns nici o valoare cînd e vorba de a combate regina clasific rilor, clasificarea istoricogenealogic , glorie a filologiei comparate. i, cu siguran , a a este; dar de ce? Tocmai pentru c clasificarea istorico-genealogic nu e o simpl clasificare. Cine face istorie nu clasific , i în i i filologii sau gr bit s atrag aten ia c limbile care pot fi dispuse în serie 215 Individualitatea vorbirii i clasificarea limbilor 216 Imposibilitatea unei gramatici normative Lucr ri de ca-raeter didactic TEORIE istoric (adic limbile a c ror serie a fost g sit pîn acum) nu sînt genuri sau specii distincte i separate, ci un unic complex de fapte în diferitele faze ale dezvolt rii lui. Limbajul a fost considerat, uneori, ca act voluntar sau arbitrar. Dar alteori a ap rut clar imposibilitatea de a crea limbajul în mod artificial, printr-un act de voin . Împ ratului roman i s-a spus odat Tu, Caesar, civitatem dare potes homini, verbo non potesl Iar natura estetic , i de aceea teoretic i nu practic , a expresiei limbajului ne ofer modul de a observa eroarea tiin ific prezent în conceptul de gramatic (normativ ) care s stabileasc reguli ale vorbirii corecte. Eroare contra c reia bunul-sim s-a revoltat întotdeauna, i un exemplu de astfel de revolta este expresia „Cu atît mai r u pentru gramatic ", atribuit lui Voltaire. Dar imposibilitatea unei gramatici normative este recunoscut i de cei care o predau, atunci cînd atrag aten ia c a scrie bine nu se înva prin reguli, c nu exist regul f r excep ii i c studiul gramaticii trebuie efectuat practic prin lecturi i exemple, care s formeze gustul literar. Ra iunea tiin ific a imposibilit ii st în principiul pe care l-am demonstrat: c o tehnic a teoreticului reprezint o contradic ie în termeni. i ce-ar

vrea s fie oare gramatica (normativ ) dac nu tocmai o tehnic a expresiei lingvistice, adic a unui act teoretic? Cu totul diferit este cazul în care gramatica este în eleas ca o pur disciplin empiric , adic o culegere de scheme utile înv rii limbilor, f r vreo preten ie de adev r filozofic. In acest caz, pîn i abstrac iile p r ilor de vorbire sînt admisibile i folositoare. Ca un organism în scop pur didactic trebuie considerate i tolerate de asemenea multe dintre c r ile intitulate „Tratate de lingvistic ", în care se afl , de obicei, cîte pu in din toate: de la descrierea aparatului de vorbire i a ma inilor artificiale care-l pot imita (fonografe), la expunerea rezumativ a rezultatelor mai importante ale filologiei indoeuropene, semitice, copte, chineze sau oricare alta; de la generalit ile filozofice asupra originii sau naturii limbajului la sfaturi asupra formatului, caligrafiei i ordinei fi elor în cazul despuierilor în scop filologic. Dar acele cîteva no iuni pe care le g sim expuse, XVIII. IDENTITATEA LINGVISTICII CU ESTETICA în mod fragmentar i incomplet în aceste c r i, în leg tur cu limbajul în esen a lui, cu limbajul ca expresie, se reduc, de fapt, la no iuni de estetic . în afara esteticii, care ne ofer cunoa terea naturii limbajului, i a gramaticii empirice, care este un expedient pedagogic, nu r mîne altceva decît istoria limbilor în realitatea lor vie, adic istoria produselor literare concrete, identic în substan a ei cu istoria literaturii. Aceea i gre eal de a lua fizicul drept estetic, din care izvor te c utarea formelor elementare ale frumosului, este comis de cei care pornesc s vîneze fapte lingvistice elementare, împopo onînd cu un astfel de nume segmentarea seriilor mai lungi de sunete fizice în serii mai scurte. Silabe, vocale, consonante, serii de silabe zise „cuvinte", tuturor acestor lucruri, care, luate separat, nu au un sens determinat, trebuie s li se spun nu fapte de limbaj, ci simple sunete sau, mai bine zis, sunete din punct de vedere fizic, abstracte i clasificate.

O alt eroare de acela i gen este cea a r d cinilor, c rora filologii cei mai aviza i le atribuie azi o valoare destul de sc zut . Luînd actele vorbirii sau actele expresive drept fapte fizice i considerînd apoi c , în ordinea ideilor, simplul preced complexul, trebuia s se ajung la ideea c faptele fizice mai mici ar desemna fapte lingvistice mai simple. De aici, închipuita necesitate ca limbile mai vechi, cele primitive, s aib caracter monosilabic; i c progresul cercet rii istorice ar trebui s duc la descoperirea acelor r d cini monosilabice. Dar prima expresie pe care a conceput-o primul om (ca s lu m o ipotez pur imaginar ) putea s aib o reflectare fizic nu sonor , ci de mimic , adic o exteriorizare nu prin sunet, ci prin gest. i, admi înd c s-ar fi exteriorizat într-un cuvînt, nu exist nici un motiv s presupunem c acel cuvînt trebuia s fie monosilabic i nu mai degrab plurisilabic. Filologii î i recunosc cu u urin ignoran a i neputin a atunci cînd nu reu esc întotdeauna s reduc plurisilabismul la monosilabism, i sper c o vor face în viitor. Dar e o credin f r temei, dup cum m rturisirea respectiv e un act de umilin ce deriv din-tr-o supozi ie eronat . * 217 Faptele ling-ristice elementare sau r d cinile 218 TEORIE De altfel, limitele silabelor, ca i ale cuvintelor sînt cu totul arbitrare i se disting între ele, cît de cît, doar prin uzul empiric. Vorbirea primitiv sau vorbirea omului incult este ceva continuu, neînso it de vreo con tiin a împ r irii vorbirii în cuvinte i silabe, entit i imaginare f urite în coal . Pe aceste entit i nu se poate baza nici o lege a unei lingvistici adev rate. A se vedea, ca dovad , m rturisirea lingvi tilor care spun c nu exist cu adev rat legi fonetice ale hiatului, cacofoniei, dierezei, sinerezei, ci numai legi ale gustului i convenien ei; ceea ce vrea s însemne legi estetice. i care sînt oare legile referitoare la cuvinte care s nu fie totodat legi ale stilului?

«"eC fB nmba n prejudecata existen ei unei m suri ra ionaliste a frumoiei mo ului, adic în acel concept c ruia i-am zis falsul estetic absolut î i g se te, în sfîr it, originea c utarea limbii model, sau a modului de a reduce uzul lingvistic la unitate: chestiunea unit ii limbii, cum i s-a spus la noi în ItaliaLimbajul este o crea ie perpetu ; ceea ce este exprimat o dat prin cuvînt nu se repet decît tocmai ca reproducere a ceea ce s-a produs deja; impresiile mereu noi dau loc la muta ii continue de sunete i de semnifica ii, adic unor expresii mereu noi. A c uta limba model înseamn deci a c uta imobilitatea mi c rii. Fiecare vorbe te, i trebuie s vorbeasc în func ie de ecourile pe care lucrurile le trezesc în propriul s u psihic, adic în func ie de impresiile lui. Nu f r motiv, cel mai convins sus in tor al oric rei solu ii a problemei unit ii limbii (limba latinizant , limba secolului al XlV-lea, florentin sau oricare alta), atunci cînd vorbe te ca s - i comunice gîndurile i s se fac în eles încearc o repulsie în a- i aplica teoria; fiindc simte c , punînd cuvîntul latin sau din secolul al XlV-lea sau cel florentin în locul unui cuvînt de alt origine, dar care corespunde impresiilor lui naturale, ar însemna s falsifice forma direct a adev rului; din vorbitor ar deveni un ascult tor vanitos al lui însu i; dintr-un om serios, un pedant; dintr-un om sincer, un m sc rici. A scrie dup o teorie nu înseamn înc a scrie cu adev rat, ci, cel mult, a face literatur i nu din cea bun . XVin. IDENTITATEA LINGVISTICII CU ESTETICA 219 Chestiunea unit ii limbii revine mereu în discu ie fiindc , a a cum e pus , este insolubil , fiind bazat pe un fals concept despre ceea ce este limba. Ea nu e un arsenal de arme gata f cute i nu e vocabularul, culegere de abstrac ii, adic cimitir de cadavre îmb ls mate mai mult sau mai pu in abil. Rezolvînd chestiunea limbii model sau a unit ii limbii în acest mod întrucîtva brusc, n-am vrea totu i s ap rem nerespectuo i fa de

lungul ir de litera i care au agitat-o de secole în Italia. Dar acele dezbateri furtunoase erau, în fond, dezbateri de esteticitate i nu de tiin estetic , de literatur i nu de teorie literar , de vorbire i scriere efectiv i nu de tiin lingvistic . Gre eala lor consta în a transforma manifestarea unei nevoi practice într-o tez tiin ific ; de pild , nevoia în elegerii mai u oare între componen ii unui popor divizat din punct de vedere dialectal, în dorin a filozofic expus , a unei singure limbi unitare sau ideale. C utare tot atît de absurd pe cît e cealalt privind limba universal , o limb care s aib imobilitatea conceptului sau, mai degrab , a abstrac iei. Nevoia social a unei în elegeri reciproce mai u oare nu poate fi satisf cut decît o dat cu r spîndirea culturii i cu dezvoltarea leg turilor i schimburilor intelectuale între oameni. Sînt suficiente aceste observa ii r zle e pentru a ar ta onc uzle c toate problemele tiin ifice ale lingvisticii sînt acelea i cu ale esteticii, iar erorile i adev rurile uneia sînt erorile i adev rurile celeilalte. Dac lingvistica i estetica par dou tiin e diferite, asta provine din faptul c atunci cînd e vorba de prima ne gîndim la o gramatic , sau la un amestec de filozofie i gramatic , adic la un arbitrar schematism mnemonic sau la un amestec didactic i nu la o tiin ra ional i la o pur filozofie a vorbirii. Gramatica, sau acel ceva gramatical ne infiltreaz de asemenea în minte prejudecata c realitatea limbajului const în cuvinte izolate i care se pot combina, i nu în vorbirea vie, în organismele expresive, indivizibile din punct de vedere ra ional. 220 TEORIE Lingvi tii sau glotologii dota i din punct de vedere filozofic i care au aprofundat mai bine problemele limbajului se afl (ca s folosim o imagine uzat , dar eficace) în condi ia muncitorilor care sap un tunel: la un anumit moment trebuie s aud vocea tovar ilor lor, filozofii esteticii, care au pornit din partea cealalt . Pe o anumit treapt de elaborare tiin ific , lingvistica, ca filozofie, trebuie s se contopeasc cu estetica; i se contope te, de fapt, f r s lase

reziduuri. PARTEA A DOUA ISTORIE IDEILE ESTETICE ÎN ANTICHITATEA GRECO-ReMAN A fost de mai multe ori obiect de controvers întrebarea dac estetica trebuie considerat tiin antic sau modern ; dac ea a venit pe lume pentru prima oar în secolul al XVIII-lea sau era deja format în lumea greco-roman . Dup cum e u or de în eles, chestiunea nu prive te numai faptele, ci i criteriile: rezolvarea ei într-un fel sau într-altul depinde de concep ia pe care o avem asupra acestei tiin e i pe care o vom folosi apoi ca m sur i termen de compara ie.1 Concep ia noastr este c estetica e tiin a activit ii expresive (reprezentative, imaginative). Ea deci, dup p rerea noastr , nu apare decît atunci cînd e determinat în mod propriu natura imagina iei, a reprezent rii, a expresiei sau oricum s-ar chema altfel acea atitudine a spiritului care este mai curînd teoretic decît intelectual , produc toare de cuno tin e, dar ale individualului, nu ale universalului, în afara acestei concep ii, în ceea ce ne prive te, nu reu im s vedem decît devieri i erori. Aceste devieri pot s se produc în sens diferit; i urmînd distinc ia i nomenclatura de care, într-un caz 1 V. mai sus Teoria, cap. XVII, pp. 203—205. Trimiterile ulterioare la partea Intîi a acestei lucr ri se vor face numai cu indica ia v. Teoria. Citatele pentru care se indic numai numele autorului, sau care sînt prescurtate în alt fel, se refer la lucr ri de istorie i critic ale c ror titluri Întregi sînt date in apendicele bibliografic de la finele volumului (nota red.). Concep ia eestel istor esteticii ii a 224

ISTORIA ESTETICII analog, s-a folosit un mare filozof italian,1 vom fi înclina i s spunem c ele se produc fie prin lips , fie prin exces. Devierea prin lips ar fi cea care neag o activitate estetic i imaginativ special sau, ceea ce este acela i lucru, îi neag autonomia, mutilînd astfel realitatea spiritului. Devierea prin exces este cea care îi substituie sau îi suprapune o alt activitate, de neg sit în experien a vie ii interioare, o activitate misterioas i efectiv inexistent . i o deviere i cealalt , dup cum se poate deduce din partea teoretic a acestei lucr ri, îmbrac mai multe forme. Prima, cea prin lips poate fi: a) hedonist pur , în m sura în care consider i accept arta ca simplu fapt al pl cerii sim urilor; b) hedonist-rigorist , în m sura în care, considerînd-o în acela i fel, o declar inconciliabil cu via a cea mai înalt a omului; c) hedonist-moralistâ, sau pedagogic în m sura în care, ajungînd la o tranzac ie i considerînd totu i arta ca o chestiune de sim uri, declar c ea poate s nu fie nociv , ba chiar s aduc unele servicii moralit ii, fiindu-i oricum supus i ascult toare.2 Formele celei de a doua devieri (c reia îi vom spune „mistic ") nu sînt determinabile apriori fiindc in de sentiment i imagina ie în infinitele lor variet i i nuan e.3 Direc ii gre ite Lumea greco-roman prezint toate aceste forme fundaIstetuf m'an*!- mentale de devieri: hedonismul pur, moralismul sau pe-chitatea greco- dagogismul, misticismul i împreun cu ele, cea mai solemn i faimoas dintre neg rile rigoriste formulate pîn azi în privin a artei. Ea ne prezint i unele sugestii în direc ia unei teorii a expresiei sau a imagina iei pure; dar nu mai mult decît sugestii i tentative. Astfel c , trebuind s lu m pozi ie în controversa dac estetica este o tiin antic sau modern , nu vom putea s nu fim de partea celor care afirm caracterul modern. O privire rapid asupra teoriilor antichit ii va fi suficient pentru a justifica ceea ce am enun at mai sus. Rapid , pentru c a intra în

am nunte particulare, strîn1 Rosmini, Nuovo saggio sull' origine delle idee (O nou încercare asupra originii ideilor), sec . III i IV, pentru clasificarea teoriilor asupra cunoa terii. •V. mai sus Teoria, cap. XI, pp. 154 — 155. •V. mai 3us Ibid., cap. VIII, pp. 136-l37. I. IDEILE ESTETICE IN ANTICHITATEA GRECO-ROMANA 225 gînd laolalt toate observa iile particulare ale scriitorilor antici asupra artei, ar însemna s refacem o munc f cut de mai multe ori i uneori destul de bine. Pe de alt parte, acele idei, propozi ii i teorii au intrat în patrimoniul comun al cuno tin elor împreun cu celelalte date despre lumea clasic . Aici deci, mai bine decît în orice alt parte a acestei istorii, este nimerit s vorbim în treac t i sa men ion m numai liniile generale. Arta, facultatea artistic , devine în Grecia problem filozofic numai dup mi carea sofi tilor i ca o consecin a dialecticii socratice. în mod obi nuit, istoricii literari obi nuiesc s indice ca origini ale esteticii elene prima apari ie a criticii i reflec iei asupra lucr rilor de poezie, de pictur , de plastic ; judec ile care se pronun cu ocazia întrecerilor poetice, observa iile care se f ceau asupra procedeelor arti tilor, apropierile dintre pictur i poezie exprimate în spusele atribuite lui Simonide i lui Sofocle; sau, în sfîr it, apari ia acelui cuvînt care a servit s grupeze laolalt diferitele arte i s le recunoasc într-un fel înrudirea — mirnesis sau mimetica { xtaiq) — care oscileaz între semnifica ia de „imita ie" i cea de „reprezentare". Al ii ajung s vad originile esteticii grece ti în polemicile pe care primii filozofi naturali ti i morali ti le-au dus contra pove tilor, închipuirilor i conduitei poe ilor, precum i contra interpret rilor sensului ascuns (wrovoia) sau, pentru a le numi cu un termen modern, alegorice, n scocite pentru a ap ra bunul renume al lui Homer i al altor poe i; cu aceasta ei s-au referit de fapt la vechea controvers dintre filozofie i poezie cum avea s-o numeasc apoi

Platon.1 Dar, la drept vorbind, nici una dintre aceste reflec ii, observa ii i discu ii nu punea o problem propriu-zis filozofic în privin a naturii artei. i nici mi carea sofi tilor nu favoriza na terea acesteia. C ci, de i aten ia era îndreptat asupra faptelor interne sau psihice, acestea erau concepute ca simple fapte de opinie i de sentiment, de pl cere i durere, de iluzie, de dorin arbitrar sau de capriciu. i acolo unde nu exist adev r i fals, bun i r u, nu poate fi vorba de frumos i urît, nici de diferen între 1 Republica, 1, X (607). » Originea problemei estetice în Orecia 15 — Estetica 226 Nega ia rigoriste a Ini Platou ISTORIA ESTETICII adev r i frumos, între frumos i bun. Avem de-a face în cazul acesta, cel mult, cu problema generic a ira ionalului i a ra ionalului, dar nu cu cea a naturii artei care presupune c e deja pus i clarificat diferen a dintre ra ional i ira ional, dintre material i spiritual, dintre faptul pur i valoare. Dac deci perioada sofi tilor a fost antecedentul necesar al descoperirilor lui Socrate, problema estetic nu putea s apar decît dup Socrate. i ea a ap rut întradev r, o dat cu Platon, autorul primei sau chiar al singurei cu adev rat grandioase neg ri a artei, despre care ne-a r mas m rturie în istoria ideilor. — Este arta, este mimesis-ul un fapt ra ional sau ira ional? ine ea de regiunea nobil a sufletului, unde se afla filozofia i virtutea, sau se agit în regiunea inferioar i josnic împreun cu senzualitatea i pasiunile brute? Iat întrebarea pe care i-o pune Platon1, formulînd astfel pentru prima oar problema estetic . Gorgias, sofistul, putea nota, cu ascu imea lui sceptic , c reprezenta ia tragic este o în el torie, care (lucru bizar!) face cinste celui ce în al i celui ce

este în elat, în care este chiar ru inos s nu tii s în eli i s nu te la i în elat2; i se oprea aici. Acesta era pentru el un fapt ca oricare altul. Dar Platon, filozoful, trebuia s rezolve chestiunea; dac era în el torie, atunci jos cu tragedia i cu celelalte opere de imita ie, jos cu ele, printre celelalte lucruri demne de dispre , în partea animalic a omului; dar, dac nu era în el torie, atunci ce era? Ce loc ocupa arta printre înaltele activit i ale filozofiei i ale activit ii pozitive desf urate de om? R spunsul dat de el este prea bine cunoscut. tiin a imita iei, mimetica, nu realizeaz ideile, adic adev rul lucrurilor, ci reproduce lucrurile naturale sau artificiale, palide umbre ale acelora; ea reprezint diminuarea unei diminu ri; un lucru de a treia mîn . Pictorul unui obiect este imitatorul a ceea ce a f cut me terul, care a imitat, la rîn-dul lui, ideea divin . Arta, deci, ine nu de regiunea superioar i ra ional a sufletului (TOU XoYiaTtxou ev "XT))» °i de cea senzual ; nu este o înt rire, ci o corup1 Republica, i, X passim. ' PLUTARH, De audiendis poetis, c. I. I. IDEILE ESTETICE IN ANTICHITATEA GRECO-ROMANA 227 ie a min ii (Xwffr) T% Siavoiac?); ea nu poate servi decît pl cerii sim urilor, care tulbur i întunec ; i de aceea mimetica, adic poezia i poe ii trebuie exclu i din republica perfect . — Platon este expresia cea mai consecvent a celor care nu reu esc sa admit alt form de cunoa tere decît cea prin intelect. Faptul c imitarea se opre te la lucrurile naturale, la imagine (TO pavTxafi.a) i nu ajunge la concept, la adev rul logic (âXvjoNioc) de care poe ii i pictorii sînt cu totul ne tiutori, era un lucru observat foarte precis. Gre eala consta îns în a crede c dincolo de adev rul intelectiv nu exist alt form de adev r; c în afara sau înaintea intelectului, descoperitor al ideilor, nu ar exista decît sim uri i pasiuni. Desigur, sim ul estetic fin al lui Platon nu d dea curs acelui ra ionament care degrada arta; el însu i declara c ar fi fost foarte mul umit dac cineva i-ar fi ar tat

cum ar putea s justifice arta pentru a o putea pune printre formele înalte ale spiritului. Dar fiindc nimeni nu se pricepea s -l ajute în acest sens i fiindc arta, prin faptul c p rea adev rat , f r s fie astfel, repugna con tiin ei lui etice, iar la rîndul ei ra iunea îl constrîngea (o Xoyo? psi.) s-o alunge i s-o pun la un loc cu egalele ei, el asculta în mod hot rît de con tiin i de ra iune.1 Al ii nu au avut astfel de scrupule i de i, ici i colo, jîî în colile posterioare, între hedoni tii de diferite orient ri, estetic între retori i în cercurile moderne, arta a fost mereu considerat drept o simpl pl cere, nimeni nu s-a sim it din aceast cauz obligat s-o combat i s-o distrug . Dar nici chiar aceast opozi ie extrem nu era f cut s întruneasc consensul opiniei generale, care, dac e atît de sensibil la art , nu e mai pu in sensibil fa de ra iune i de moral . De aceea ra ionali tii i morali tii, constrîn i sâ recunoasc for a unei condamn ri de felul celei platonice, au c utat o salvare i o cale de mijloc. S alung m .senzualul i arta: fie! Dar oare 4posibil s expulz m pur i simplu senzualul i pl cutul? Pl pînda natur omeneasc poate fi oare 1 Republica, 1, X. 228 ISTORIA ESTETICII hr nit numai cu pîinea aspr a filozofiei i moralei? Se poate ob ine oare respectarea adev rului i a binelui de c tre copii i de c tre popor f r s li se ofere în acela i timp o distrac ie? Iar omul nu p streaz el mereu ceva din firea copilului i a poporului i nu trebuie a adar s fie tratat cu acelea i menajamente? Arcul prea întins nu risc s se rup ? Considera ii care preg teau terenul pentru justificarea artei, ar tînd c dac aceasta nu era ra ional în sine, putea totu i servi unui scop ra ional. De aici c utarea scopului extrinsec al artei care se substituie c ut rii celeilalte, a esen ei sau a scopului intrinsec. O dat coborît arta la o simpl iluzie pl cut , la o be ie a sim urilor, era necesar ca ac iunea practic prin care se produce aceast iluzie i be ie, s fie subordonat , la fel ca oricare

alt ac iune, scopului moral. Recunoscut fiind faptul c e lipsit de o demnitate proprie, arta era constrîns s dobîndeasc totu i una prin reflectare sau de împrumut. i pe o baz hedonist s-a construit teoria moralist i pedagogic . Artistul, comparabil, pentru hedonistul pur, cu o hetair , devenea pentru moralist un pedagog. Hetair i pedagog, iat figurile care simbolizau cele dou concep ii despre art , r spîndite în antichitate, cea de a doua dezvoltîn-du-se pe trunchiul primei. înc înainte ca Platon, prin negarea lui categoric , s împing min ile pe aceast cale de ie ire, critica literar a lui Aristofan era deja îmbibat de ideea pedagogic : „ceea ce sînt profesorii pentru copii sînt poe ii pentru tineri" (xot 7)(3CTI,V Se TToiyjTai), zice un vers celebru aî lui.1 Dar urme ale acestei concep ii se pot g si chiar în Pîaton (în dialogurile în care pare c d înapoi fa de concluziile prea rigide din Statul) i în Aristotel, fie în Politica, unde stabile te foloasele educative ale muzicii, fie chiar, poate, în Poetica, unde vorbe te în mod neclar despre o catharsis tragic ; de i în leg tur cu aceasta din urm , nu pare cu totul exclus ca el s fi avut ca o lic rire a ideii moderne despre virtutea eliberatoare a artei.2 Mai tîrziu, teoria pedagogic a fost o concep ie drag stoicilor. Strabon 1 Broa tele, v. 1055. •PLATON, Legile i, II; ARISTOTEL, Poetica, XIV; Politica, 1, VIII. I. IDEILE ESTETICE IN ANTICHITATEA GRECOKOMANA o dezvolt i o ap r pe larg, în introducerea la opera sa geografic , comb tîndu-l pe Eratostene, care considera c poezia const într-o pur delectare lipsit de orice înv minte. Strabon sus inea, în schimb, opinia anticilor, c ea ar fi „o prim filozofie (ptXoo-opîav Tivâ... TuptoT7)v) o coal a vie ii pentru tineri, care formeaz , prin intermediul pl cerii, comport ri, sentimente, ac iuni". De aceea, spunea el, poezia a fost întotdeauna o parte a educa iei; de aceea nu

poate fi bun poet decît cel care este i un om bun (ocvSpa dcyaov). La început, legislatorii i întemeietorii de cet i s-au servit de pove ti pentru a pov ui i a înfrico a; apoi, acest rol, necesar în raport cu femeile, cu copiii i chiar cu adul ii a trecut în seama poe ilor. Cu n scociri i minciuni se mîngîie i se st pîne te mul imea1. — „Multe minciuni spun poe ii" (KoXkoc iz)8ontx.i OCOISOL) este un emistih amintit de Plutarh, care într-o lucrare a sa, arat am nun it cum trebuie tinerii s -i citeasc pe poe i.2 i pentru el poezia este o preg tire pentru filozofie; o filozofie care nu pare a fi astfel i care de aceea delecteaz , în acela i fel în care pe tii i carnea sînt g tite pentru mas astfel încît s nu semene cu ceea ce sînt; filozofie îndulcit de pove ti, asem n toare cu vi a-de-vie cultivat Jîng m tr gun , care produce un vin d t tor de vise suave. Nu po i trece din bezn la lumina soarelui, ci trebuie mai întîi s - i deprinzi ochii cu o lumin temperat . Pentru a pov ui i a instrui, filozofii iau exemple din lucrurile adev rate; poe ii intesc spre acela i scop, imaginînd i pl smuind.3 — In literatura latin , exist la Lucre iu, în poemul s u, o cunoscut compara ie referitoare la copiii c rora medicii, ca s -i fac s bea pelinul amar, prius ora pocula circum contingunt mellis dulci flavoque liquore*. Ho-ra iu, în unele versuri din epistola c tre Pisoni, devenite proverbiale (pentru care cu siguran c s-a adresat izvorului grecesc, Neoptolem din P ros) ofer ambele concep ii {a artei-curtezan i a artei-pedagog) cu al s u: Aut pro1 STRABON, Geographica, I, C. 2, §§ 3-9. »E. MtlLLER, Gesch. d. Th. d. K., I, pp. 57-85 (culegere de texte). PLUTARH, De aud, poltis, l-4, 14. » ' De rerum natura, I, vv. 935 — 947. 229 230 ISTORIA ESTETICII Estetica mistic în antichitate

Cercet rile asn-pra frumosului desse volunt aut delectare poetae... Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci1. Prin aceast concep ie rolul poetului era confundat cu cel al oratorului, om practic i el, vizînd efecte practice; ajungînduse astfel s se discute dac Vir-giliu trebuia considerat poet sau orator (Vergilius poeta an orator?) i unuia i altuia i-a fost atribuit triplul roî dedelectare, movere, docere: triad destul de empiric , în orice caz, fiindc se observ clar c delectare este aici un mijloc, iar docere e doar o parte din movere: a împinge spre bine i, printre alte lucruri bune, i spre realizarea instruc iei. i despre orator i despre poet s-a spus (amintindu-se, cu o semnificativ inocen metaforic , rolul lor de curtezan ) c trebuie s se foloseasc de seduc iile formei. Doctrina mistic , care consider arta ca un mod special de a atinge beatitudinea, de a intra în leg tur cu absolutul, cu binele suprem, cu esen a ultim a lucrurilor, apare numai în antichitatea tîrzie i aproape la începutul evului mediu. Reprezentantul ei este întemeietorul colii neoplatonice, Plotin. în mod ciudat, se obi nuie te s se considere, în schimb, drept întemeietor i ef al acestei orient ri estetice, Pla-ton, care, tocmai de aceea a i fost ridicat la rangul de p rinte al esteticii. Dar cum se poate oare ca tocmai el, care a ar tat atît de clar i de energic motivele pentru care nu putea rezerva artei un loc printre formele înalte ale spiritului, s -i fi recunoscut apoi un rol foarte înalt, egal, daca nu superior rolului filozofiei? Evident, efuziunile entuziaste asupra frumosului care se pot citi în Gorgias i Fileb, în Fedru, în Banchetul i în alte dialoguri platonice, au dat na tere acestui echivoc, pe care e bine s -l risipim stabilind clar c frumosul despre care vorbe te Platon nu are leg tur cu arta, adic cu frumosul artistic. Cercetarea semnifica iei i con inutului tiin ific al cu-vîntului „frumos" nu putea s nu atrag curînd curiozitatea subtililor

c ut tori i elegan ilor vorbitori eleni. într-adev r, îl g sim pe Socrate ocupat s discute despre art într-una din conversa iile p strate de Xenofon; i îl 1 Ad Pisones, vv. 333 — 343. I. IDEILE ESTETICE IN ANTICHITATEA GRECOROMANA 231 vedem oprindu-se pentru cîteva clipe la concluzia c frumosul este ceea ce e potrivit i corespunde scopului, sau în alt parte, c este ceea ce iubim1. i Platon a cercetat acest gen de probleme i a propus diferite solu ii sau începuturi de solu ii. Uneori el vorbe te de un frumos care const nu numai în corpuri, ci i în legi, în ac iuni, în tiin e; alteori pare c -l îmbin i aproape îl contope te cu adev rul, cu binele i cu divinul; cînd se întoarce la concep ia socratic i îl confund cu utilul, cînd face deosebire între un frumos în sine (xaXâ xafr' aS-rot) i un frumos relativ (7tpo? TI xaXdc); sau consider c adev rata frumuse e const în pl cerea pur (TTJSOV}) xocxpdc) eliberat de orice umbr de durere i o identific cu m sura i cu propor iile (z-aiorTf, X«i JV(j.fASTp[a); sau consider drept frumuse i în sine culorile i sunetele.2 O dat exclus activitatea mimetic sau artistic , era imposibil s se g seasc pentru frumos un domeniu independent; de aici, r t cirea printre atîtea concepte diferite, în care abia, abia se poate vorbi de prevalenta ideii unei identific ri a frumosului cu binele. Nimic nu exprim mai bine aceast nesiguran decît dialogul (dac nu al lui Platon, oricum platonic) Hippias maior. în acest dialog nu se caut a se afla care sînt lucrurile frumoase, ci ce este frumosul; adic ce anume face frumoas nu numai o fecioar frumoas , dar i o iap frumoas , o lir frumoas , o oal frumoas cu dou gra ioase toarte de argil . Hippias i Socrate însu i propun rînd pe rînd cele mai variate solu ii, dar Socrate sftr e te prin a le respinge pe toate. „Ceea ce face frumoase lucrurile este aurul ad ugat •ca ornament." Nu: aurul înfrumuse eaz numai atunci cînd e potrivit (upTicov): unei oale i se

potrive te mai degrab o lingur de lemn decît una de aur. „Este frumos ceea ce nim nui nu-i poate p rea urît." Dar nu e vorba despre a p rea: este vorba de a defini ce este frumosul, fie c pare sau nu ca atare. „Ceea ce se potrive te face ca lucrurile s par frumoase." Dar în asemenea caz una e ceea ce se potrive te (care le face s par dar nu s fie) i altceva este frumosul. „Frumosul este ceea ce duce la un scop, adic utilul '---'- — 1 Memorab., III, 8; IV, 6. •Texte culese de MULLER, op. cit., pp. 84 — 107. .-FILOZOFIE CLUJ 232 ISTORIA ESTETICII (i.ov)." Dar dac ar fi a a, atunci i r ul ar fi frumos fiindc utilul duce i la r u. „Frumosul este folositorul, ceea ce duce la bine (LpeAi[i.ov)". Dar, în acest caz, ceea ce e bun n-ar fi frumos i nici frumosul bun: c ci cauza nu e efect i efectul nu e cauz . „Frumosul este ceea ce delecteaz v zul i auzul." Dar acest lucru nu ne convinge din trei consi-dera iuni: prima, fiindc sînt frumoase i studiilefrumoase i legile, care nu au nimic comun cu ochiul i urechea; a doua, fiindc nu vedem ra iunea de a restrînge frumosul la acele sim uri, excluzînd pl cerea de a mînca i de a mirosi i pe aceea oarte puternic , a contactelor sexuale; a treia, fiindc dac baza frumosului ar fi v zul, n-ar fi auzul i dac ar fi auzul, n-ar fi v zul; de unde se vede c ceea ce constituie frumosul nu poate s rezide în nici una din cele dou calit i. Iar întrebarea, repetat cu atîta insisten în decursul dialogului: ce este frumosul? (xi eon TO xocXov;) r mîne f r r spuns.1 Chiar i scriitorii ulteriori au f cut cercet ri asupra frumosului, i exist titlurile mai multor tratate asupra problemei, dar care s-au pierdut. Oscilant i nesigur se arat a fi în aceast chestiune Aristotel, care, în referirile fugare pe care le face, cînd confund

frumosul cu binele, definindu-l drept ceea ce este totodat bun i pl cut;2 cînd observ c binele const în ac iuni (ev 7ipdcei), iar frumosul i în lucruri imobile (ev TOI? dbavyJTotO extr -gîndu- i de aici argumente pentru a recomanda studiul matematicilor pentru a se determina caracterele frumosului, ordinea, simetria, delimitarea3; uneori îl vede în m rime i ordine (ev fxsyeei x0*-'1 aei)4; alteori ajunge s -l considere, dup cît se pare, cu totul indefinibil.5 Antichitatea a stabilit chiar canoane ale lucrurilor frumoase, cum e cel ce poart numele lui Policlet, asupra propor iilor corpului omenesc. Iar despre frumuse ea corpurilor Cicero spunea c este quaedam apta figura membrorum cum coloris quadam Hippias maior, passim. Rhetorica, I, 9. Metaphysica, XII, 3. Poetica, cap. 7. DIOGENE LAER IU, V, I, 20. I. IDEILE ESTETICE IN ANTICHITATEA GRECOROMANA suavitate.1 Afirma ii toate, care, chiar atunci cînd nu sînt simple observa ii empirice sau l muriri i substituiri verbale, se izbesc întotdeauna de dificult i de netrecut. In orice caz, nu numai c în nici una dintre acestea conceptul de frumos, luat în complexitatea sa, nu este identificat cu cel de art ; dar uneori, chiar, arta i frumuse ea, mimesis i materia pl cut sau nepl cut a mimesis-ului sînt net deosebite. Aristotel noteaz în Poetica sa c în timp ce unele lucruri ne repugn în realitate, ca, de exemplu, unele forme de animale demne de dispre sau cadavrele, ne face pl cere s vedem imaginile lor cît mai fidele (tic, sîxova? Ta? jiâXicTa Y)xpî(3coiiva; xaipopiev 9-supouvTS )2. Plutarh st ruie îndelung în a demonstra c operele de art plac nu ca frumoase, ci ca asem n toare (oîx « xocAov aXX' w 6(ACHOV); el afirm c dac s-ar înfrumuse a lucrurile care sînt urîte în natur , s-ar tr da ceea ce

se potrive te i verosimilul (TO Tipercov xai. TO eîxo ); i sus ine principiul c una e frumosul i altceva e imitarea frumoas ; (oii y«p ecTTi xauTO TO xaX6v xaî TI (jueurat,). Ne plac picturile care înf i eaz fapte oribile, Medeea ucigîndu- i fiii a lui Timomah, Oreste ucigîndu- i mama a lui Teon, Ulise simulînd nebunia de Parrhasios; i dac în realitatea lor direct ne displac mugetul taurului, scîr îitul unei ma in rii, uieratul vîntului i zgomotul m rii, toate acestea pl ceau în schimb în Parmenon care imita la perfec ie taurul i în Teodcr care tia tot atît de bine s redea zgomotul ma in riilor.3 Chiar dac anticii s-ar fi gîndit s fac leg tura între frumos i art , exista gata f cut o leg tur secundar i par ial între cele dou concepte, datorit categoriei de frumos relativ, deosebit de cel absolut. Dar acolo unde în scrierile criticilor literari produc iilor artistice li se aplic epitetul de xa,6v sau acela de pulchrum nu pare s fie mai mult decît o obi nuin de limbaj, a a cum se observ din exemplul lui Plutarh privitor ia imitarea în mod frumos sau chiar din terminologia retorilor care numeau uneori elegan a i ornamen1 Tuscul, quaest, IV, 13. • Poetica, IV, 3. » De aud. poetis, III. 233 Deosebirea dintre teoria artei gi teoria frumosului 234 ISTORIA ESTETICII tarea vorbirii, frumuse ea elocin ei (TO hrtfi ppdccr; xaXXo ). Numai o dat cu Plotin ( i acest lucru trebuie bine pus în relief) cele dou teritorii divizate se reunesc, iar fru- eeior mosul i arta se contopesc intr-un concept unic, nu prin inter- îa piotin me(jju] une; reduceri fericite a echivocului concept platonic asupra frumosului la conceptul univoc al artei, ci prin reabsorbirea a ceea ce este distinct în confuz, a artei imitative în a a-zisul frumos. i se ob ine astfel o

concep ie cu totul nou : frumosul i arta se contopesc acum într-o pasiune i în l are mistic a spiritului. Frumuse ea, nota Plotin, este prin excelen în lucrurile vizibile, dar se afl i în cele ce se aud, cum sînt compozi iile de cuvinte i muzica, i nu lipse te nici din cele suprasensibile, cum sînt operele, îndatoririle îndeplinite, ac iunile, obiceiurile, tiin ele i virtu ile. Ce anume face frumoase deopotriv lucrurile sensibile i cele suprasensibile? Nu simetria p r ilor între ele i cu întregul, r spunde el ((7OfjizsTpta TWV fispcov Ttpo OCXXTJXOC ya 7ip6; TO 6XOV), i nici coloritul (stfpoia) dup una dintre defini iile cele mai r spîndite la care ne-am referit mai sus amintind cuvintele lui Cicero; fiindc exist o propor ie a p r ilor urîte i exist lucruri frumoase simple i f r vreun raport oarecare de propor ie: una este deci simetria i alta frumuse ea.1 Frumos este ceea ce accept m ca lucru al propriei noastre naturi; urît, ceea ce ne repugn ca fiind contrariul ei; iar afinitatea lucrurilor, frumoase cu sufletul nostru care le percepe, rezid în Idee, care le produce i pe une e i pe cealalt . Este frumos ceea ce are form ; e urît info~-mul, adic ceea ce, fiind capabil de form , nu o ia i nu este dominat în întregime de ea. Un corp frumos este astfel prin comuniunea lui (xoivomoc) cu divinul; frumuse ea este str lucirea în ea a divinului, a Ideii; iar materia este frumoas nu atît prin ea îns i, ci numai în m sura în care este iluminat de Idee. Lumina i focul, ca cele mai apropiate de aceasta, ca cele mai spirituale dintre corpuri, r s-pîndesc frumosul asupra lucrurilor vizibile. Dar, pentru a percepe frumosul, sufletul trebuie s se purifice i s fac 1 Ennead., I, VI, 1. I. IDEILE ESTETICE IN ANTICHITATEA GRECOROMANA 235 eficace for a care-i este înn scut , a Ideii. Modera ia, t ria, pruden a

i orice alt virtute, ce sînt altceva, dup spusele oracolului, decît purificare? Astfel se deschide în suflet, în afara ochiului frumuse ii sensibile, un altul, care îi permite s contemple frumuse ea divin care coincide cu binele, condi ie suprem a beatitudinii.1 In aceast contemplare intr arta, fiindc frumuse ea, în lucrurile f cute de om, provine din minte. S compar m dou stînci, puse una ling alta: una brut i necioplit , cealalt transformat în statuia unui zeu sau a unui om, de exemplu, a unei Gra ii sau a unei Muze, sau a unei fiin e omene ti în care arta a reunit multe frumuse i particulare. Frumuse ea unei stînci, astfel configurat , nu const în faptul c e piatr , ci în forma pe care arta a tiut s i-o dea (7iapx TGO EÎSOU? O evyjxev ) TVY)); iar cînd forma îi este imprimat din plin, lucrul f urit e mai frumos decît oricare altul natural. De aceea a gre it cel care a dispre uit artele ca fiind imitatoare ale naturii (Platon); în timp ce adev rul este, în primul rînd, e natura îns i imit ideea, apoi, c artele nu se m rginesc pur i simplu s imite ceea ce ochii v d, ci se întorc la acele ra iuni sau idei din care deriv natura îns i (dx; oux KK'XC, IO 6pîfj.svov jj.i}i.o5vTai dcXX' oMaipi-ouaiv erei -rotit XOYOUC; k v rj cpuai ). De aceea, arta nu se m rgine te la natur , ci adaug frumuse e acolo unde ea lipse te în natur : Fidias nu l-a reprezentat pe Zeus fiindc l-ar fi v zut, ci a a cum ar ap rea dac ar voi s se dezv luie ochilor muritorilor.2 Frumuse ea lucrurilor naturale este arhetipul existent în suflet, singura surs a oric rei frumuse i naturale.3 Aceast pozi ie a lui Plotin. i a neoplatonismului este orientarea ?«prima afirmare adev rat i proprie a esteticii mistice, totef*' A*ls" sortit s aib atîta succes în epoca modern , cu prec dere în prima jum tate a secolului al XlX-lea. Dar încerc rile privind adev rata estetic , ca tiin a reprezent rii, pornesc (l sînd la o parte unele observa ii luminoase, dar accidentale care se g sesc chiar la Platon: de exemplu, faptul 1 Ibid., 2-9.

• Ibid., V, VIII, 1. • Ibid., 2-3. « 236 ISTORIA ESTETICII c poetul trebuie s eas pove ti i nu ra ionamente, [ «XX' ouXoyou;)1 propriu-zis de la Aristotel i sînt cu totul independente de specula iile lui inconsistente i s race asupra frumosului. Nici Aristotel nu s-a împ cat cu condamnarea enun at de Platon; e) a sim it (dup cum, de altfel, Platon însu i presim ise) c acea concluzie nu putea fi absolut adev rat i c unul din aspectele problemei trebuie s fi fost trecut cu vederea. i c utînd la rîndul lui rezolvarea, se g sea în condi ii mai avantajoase decît marele s u predecesor, întrucît dep ise deja obstacolul «are izvora din doctrina platonic a ideilor, ipostaz de •concepte sau de abstrac iuni; ideile erau pentru el simple concepte, iar realitatea i se prezenta într-un mod mult mai viu, nu ca o diminuare a ideilor, ci ca sintez a materiei i formei. In doctrina sa filozofic general era deci mult mai u or s se recunoasc caracterul ra ional mimesis-um i s i se atribuie locul potrivit; i, într-adev r, lui Aristotel faptul c mimesisul, propriu omului prin natur , este contemplare sau activitate teoretic , i se dovede te a fi clar, în general; de i uneori se pare c el uit acest lucru (ca, de pild , acolo unde confund imita ia cu situa ia copiilor care, urmînd exemplul primit, înva primele cuno tin e2); i, de i, sistemul lui, admi înd tiin e practice i activit i poetice (care se deosebesc de cele practice în m sura în care las dup ele un obiect material) tulbur la el considerarea ferm i constant a imita iei artistice i a poeziei ca activitate teoretic . Dar, dac este activitate teoretic , prin ce caracteristic se deosebe te poezia de cunoa terea tiin ific i de cunoa terea istoric ? Iat modul în care a pus Aristotel, la începutul Poeticii, problema naturii artei, i care era i este singurul mod adev rat de a o pune; c ci i noi, modernii, ne întreb m prin ce se deosebe te arta de istorie i de tiin , i ce este anume .aceast form artistic despre care se poate spune c

posed caracterul ideal al tiin ei i caracterul concret i individualitatea istoriei. Poezia, r spunde Aristotel, se deosebe te de istorie pentru c , în timp ce aceasta se ocup de 1 Fedon, 4. 1 Poetica, IV, 2. I. IDEILE ESTETICE IN ANTICHITATEA GRECO-ROMANA lucruri întîmplate, (TO. Yv6[i.evx) poezia se ocup de cele ce s-ar putea întîmpla (oîa av ysvolTo) ' ' se deosebe te de tiin pentru c , de i prive te spre universal i nu, a a cum face istoria, spre particular (TX xat xaaTov) îl prive te nu în acela i fel cu tiin a, ci într-o anumit m sur , pe care filozoful o indic cu un mai degrab (fAxXXov TOC xa-6Xou). Problema este deci de a stabili riguros ce înseamn posibil, mai degrab i particular In raport cu istoria. Dar de îndat ce Aristotel încearc s determine sensul acestor cuvinte se încurc în contradic ii i sofisme: i acel anumit universal al poeziei, care este posibilul, pare s se identifice, la el, cu universalul tiin ific sau cu adev rul istoric, cu verosimilul sau cu necesitatea (râ xa-ra TO sfoco v ib. vayxaîov), iar particularul istoriei nu e l murit altfel decît prin exemplific ri: „ceea ce Alcibiade a f cut i ce i s-a întîmplat".1 De fapt, Aristotel, de i pornise bine spre a descoperi fantasticul pur, propriu poeziei, se opre te la jum tatea drumului, nehot rît i perplex. i de aceea uneori consider c adev rul imit rii st într-o anumit înv are i alc tuire de silogisme care are loc în fa a imita iilor i prin care se recunoa te c „aceasta este cutare", c o copie corespunde originalului2; alteori ( i e mai r u), pier-zînd gr un ii de adev r pe care i-a g sit i uitînd c poezia are drept con inut posibilul, admite nu numai c ea poate reproduce i imposibilul (TO âSuvarov), ba chiar absurdul (TO aTO7rov) dat fiindc i unul i altul sînt credibile i nu d uneaz scopului artei, dar c trebuie de-a dreptul preferat imposibilul verosimil posibilului incredibil.3 Avînd dea face chiar cu imposibilul i cu absurdul, arta nu va fi deci nimic ra ional, ci, de acord cu teoria platonic , va fi

imita ie a aparen ei în care z bove te pura senzualitate;adic ceea ce ine de pl cere. Concluzie la care Aristotel nu ajunge, fiindc el nu ajunge, în aceast direc ie, la nici o concluzie clar i precis ; de i ea face parte dintre cele pe care ar putea s le trag sau cel pu in din cele pe care nu reu e te-s le exclud . Ceea ce arat c el nu i-a îndeplinit obliga ia Poeita, IX, l-4. 'Ibid., IV, 4-5. • lbid„ XXIV-XXV. 237 238 ISTORIA ESTETICII asumat în mod tacit i c , de i a reexaminat dup Platon problema cu o uimitoare ascu ime, nu a reu it s d rîme cu adev rat defini ia platonic , substituindu-i una proprie, solid alc tuit . fm?tae ?eUl i de Dar domeniul de cercetare abordat de Aris otel a fost în tantazie dup general trecut cu vederea în antichitate; îns i Poetica arisArlstotel. Filo- J ._,. „ w p. „ ,. ' . y „. ., ," strat toteiica nu pare sa 11 avut o raspindire i o eficacitate direct . Psihologia antic cuno tea imagina ia sau fantazia ca o facultate de mijloc între sim i intelect, dar numai ca o conservatoare i reproduc toare de impresii senzuale i mediatoare a conceptelor spre sim uri, iar nu propriu-zis ca o activitate produc toare autonom . Rareori, i cu pu in folos, aceast facultate a fost pus în leg tur cu problema artei. Unii istorici ai esteticii acord o deosebit importan unor pasaje din Via a lui Apollonios din Tyana a b -trînului Filostrat, în care cred c pot observa o corectare a teoriei imita iei, a mimesis-nhii i prima afirmare în lume a tiin ei conceptului de crea ie imaginativ . Fidias i Pra-xitele (se spune în acele pasaje) nu au avut nevoie s se urce în cer i s -i vad pe zei ca s -i poat înf i a în operele lor, cum ar fi fost necesar dup

teoria imita iei. Fantazia, f r nici o nevoie de modele, i-a pus în situa ia de a face ceea ce au f cut: fantazia, operatoare mai în eleapt decît simpla imita ie (cpocvraoia... aocpcorepa [AI(XT; Syjjjnoupyo ) i care d form nu numai, ca cealalt , la ceea ce a fost v zut, ci i la ceea ce nu s-a mai v zut, imaginîndu-l dup exemplul lucrurilor existente i creînd în acest fel diferi i Iupiteri i Minerve.1 Numai c fantazia despre care se vorbe te în acest pasaj din Filostrat nu e diferit de conceptul aristotelic de mimesis, care, dup cum s-a ar tat, se referea nu numai la lucrurile reale, ci i, mai ales, la cele posibile. i nu observase oare chiar Socrate (în dialogul cu pictorul Parrhasios, p strat de Xenofon) c pictorii lucreaz culegînd din diferite corpuri atît cît le trebuie ca s formeze figurile lor? (sx 2 TOXXSV cruvdcYovTS? TOC e ixaCTTou xaXXitrra) . i anecdota despre Zeuxis, care, ca s - i picteze Elena, ar fi luat ce era mai bun de la alte cinci fete 1 Apoll. vita, VI, 10. 1 Memorab., III, 10. I. IDEILE ESTETICE IN ANTICHITATEA GRECO-BOMANA 239 din Crotona, i alte anecdote cu inten ii asem n toare, nu erau oare destul de r spîndite în antichitate? Iar Cicero nu ar tase cu elocven , cu cîteva secole înainte de Filostrat, cum Fidias, sculptîndu-l pe Iupiter, nu copiase nici un lucru real, ci- i fixase privirea asupra unei species pulcri-tudinis eximia quaedam, care exista în sufletul s u i dup care- i c l uzea arta i mîna?1 Nu se pcate spune nici c Filostrat i-ar fi deschis calea lui Plotin, pentru care imagina ia superioar sau intelectiv (VOYJTTJ), sau ochiul frumosului suprasensibil, atunci cînd nu e o nou denumire a conceptului vag de mimesis, e intui ie mistic . Lipsa de determinare a conceptului de mimesis a atins apogeul la acei scriitori care i-au dat semnifica ia generic de activitate oarecare avînd ca obiect natura, folosind fraza aristotelic pentru a afirma c Omnis ars naturae imi-tatis est,2 sau spunînd, ca pictorul

Eupompius, în chip de repro adresat imitatorilor servili, c natura est imitanda, non artifex*. i atunci cînd unii au vrut s ias din aceast lips de determinare, ei nu au reu it altcumva decît concepînd activitatea de imitare ca produc toare practic de duplicate ale obiectelor naturale: eroare n scut în sînul artelor picturale i plastice i contra c reia în elegeau s lupte poate Filostrat i al i sus in tori ai fantaziei. O strîns leg tur cu cercetarea naturii artei aveau specula iile specula iile asupra limbajului, începute deja de sofi ti, »»ralim pentru care devine obiect de uimire faptul c prin intermediul sunetelor s-ar putea reda culori sau lucruri care nu se aud, vorbirea devenind astfel la ei o problem .* S-a discutat atunci dac limbajul exista prin natur ((pîxrei) sau prin conven ie (VOJJLW). Prin „natur " se în elegea uneori necesitatea mental , iar prin „conven ie", ceea ce noi am numi purul fapt natural, mecanism psihologic sau senzualism; in aceast semnifica ie a termenilor limbajul ar fi fost mai bine denumit puasi decît v6xcp. Dar deosebirea se referea alt dat la întrebarea dac limbajul r spunde adev 1 Orator ad Brutum, 2. 1 De pild , la SENECA, Epist., 65. "PLINIUS, Nat. hist., XXXIV, 19. ' GORGIAS, in De Xenof., Zen, iGorg. (In ARISTOTEL, ed. Didot), 5 —0. 240 ISTORIA ESTETICII rului obiectiv sau logic i raporturilor reale dintre lucruri (oporq xwv 6vo[i.aT«v); iar în acest caz ar p rea c sînt mai aproape de adev r cei care-l considerau, în raport cu adev rul logic, conven ional sau arbitrar: vojzco sau 9-eaet. i nu «ptiaet. Era vorba deci de dou chestiuni deosebite; i una i cealalt au fost agitate în mod confuz i echivoc i î i afl monumentul în obscurul dialog Cratil al lui Platon, care pare a ezita între solu ii diferite. Nici afirma ia întîl-nit mai tîrziu, dup care cuvîntul ar fi semn

(cry)(j.efov) al gîndirii nu rezolva nimic, fiindc r mînea totu i de explicat în ce mod trebuia s se în eleag semnul, dac el este puasi sau VOJAW. Aristotel, care considera cuvintele drept imita ii [xi[i.[xaTa) în acela i fel ca poezia1, a f cut o observa ie capital : în afara propozi iilor enun iative, care exprim adev rul i falsul (logic), exist altele care nu exprim nici adev rul, nici falsul (logic), de exemplu, expresiile aspira iilor i dorin elor [zbyj]) i °are sînt, de aceea, nu de competen a expunerii logice, ci a celei poetice i retorice.2 Într-alt loc, el ajunge chiar s afirme contra lui Bri-son (care spusese c un lucru josnic r mîne ca atare indiferent de cuvîntul care l-ar desemna), c lucrurile josnice se pot exprima i prin cuvinte care s le fac s ne sar în ochi în toat cruzimea lor, i prin altele care s le acopere cu un v l.3 Toate acestea ar fi putut duce la separarea facult ii lingvistice de cea propriu-zis logic i la considerarea ei într-o unitate cu facultatea poetic i artistic ; dar i aici str dania a r mas la jum tate. Logica aristotelic a dobîndit un caracter verbal i formalist, care, înt rit i mai mult apoi, a reu it s fie un obstacol în deosebirea dintre cele dou forme teoretice. Totu i, Epicur afirma c diversitatea dintre numele care desemneaz unul i acela i lucru la diferite popoare ar deriva nu dintr-o conven ie sau o voin arbitrar , ci din faptul c impresiile produse de lucruri la fiecare popor sînt ele însele diferite.4 Iar stoicii, de i legaser limbajul de minte (Siavoia) i nu de ima1 Rhet., III, 1. * De interpret. IV. * Rhet., III, 2. * Diog. Laer., X, 75. ''' *f " * I. IDEILE ESTETICE IN ANTICHITATEA GRECO-ROMANA gina ie, au avut, dup cit se pare, cuno tin de natura nonlogic a limbajului i au interpus între gîndire i sunet un anume ce, indicat de cuvîntul XEXTOV la greci, de effatum sau de dicibile la latini. Dar nu e sigur ce anume în elegeau de fapt prin asta, i dac prin

conceptul acesta vag urm reau s deosebeasc reprezentarea lingvistic de conceptul abstract (ceea ce i-ar apropia de doctrinele moderne) sau, mai degrab , s separe semnifica ia de sunet,1 în general. Nici un alt gr unte de adev r nu se poate culege din scriitorii antici. în antichitate, în ciuda unor tentative r zle e, au r mas cu neputin de realizat o gramatic filozofic ca i o poetic filozofic . 241 • STEINTHAL, Gesch. d. Sprachv. I, pp. 228-290,293, 296-291. 16 II. IDEILE ESTETICE IN EVUL MEDIU I IN RENA TERE 243 Evul mediu: misticism ni; ideile despre frumos II IDEILE ESTETICE ÎN EVUL MEDIU I ÎN RENA TERE Aproape toate direc iile esteticii antice au fost continuate prin tradi ie sau au reap rut printr-o genez spontan în secolele evului mediu. A continuat misticismul neoplatonic, p strat în cunoscutele compila ii alc tuite în secolul al V-lea sub numele lui Dionisie Areopagitul {De coelesti hierarchia, De ecclesiastica hierarckia, De divinis nominibus etc), în traducerile acestora f cute de Scot din Eriugena i în prelucr rile acestora f cute de evreii spanioli (Avicebron). Dumnezeul cre tin a luat locul binelui suprem sau al Ideii; Dumnezeu, în elepciune, bun tate, frumuse e suprem , izvor al frumuse ilor naturale, care sînt scara spre contemplarea creatorului. Numai c aceste specula ii s-au înstr inat i s-au îndep rtat tot mai mult de considerarea artei, cu care Plotin le îmbinase; iar despre frumuse e s-au repetat adesea defini iile gr bite ale lui Cicero i ale altor scriitori antici. Augustin o definea în genere ca unitate (omnis pulcritudinis forma unitas est)t iar frumuse ea corpului drept congruentia partium cum quadam coloris suavitate; într-o carte a lui, care s-a pierdut, De pulcro et apto, reap rea, dup cum se

observ chiar din titlu, vechea deosebire dintre frumosul în sine i un frumos relativ, quoniam apte accommodaretur alicui; în alt parte, aminte te c se spune despre o imagine c e frumoas , si perfecte implet illud cuius imago est, et coaequator ei.1 Pu in diferit, Toma d'Aquino cerea trei lucruri frumuse ii: integritate sau perfei iune, propor ia necesar i claritatea; distingea, pe urmele lui Aristotel, frumosul de bun, definind pe primul drept ceea ce place în simpla contemplare (pulcrum... id cuius ipsa apprehensio placet); se referea i la frumuse ii lucrurilor urîte bine imitate i aplica doctrina imit rii frumuse ii celei de a doua persoan a Sfintei Treimi (in quantuig est imago expressa Patris)2. Dac am vrea s g sim referiri la o concep ie hedonist asupra artei, am putea s le descoperim, cu pu in bun voin , în unele spuse ale trubadurilor i jonglerilor. Chiar rigorismul estetic, negarea total a artei în favoarea religiei sau tiin ei divine i umane se manifest , la începutul evului mediu, la Tertulian i la unii P rin i ai bisericii; iar la sfîr itul acestuia, la cîte un spirit grosolan scolastic, ca de pild , la Cecco d'Ascoli, care declara contra lui Dante „Las bazaconiile i m întorc la adev r, Pove tile mi-au fost întotdeauna du mane" ; iar mai tîrziu, le întîlnim la retrogradul Savonarola. Dar asupra tuturor celorlalte s-a impus acea teorie narcotic a artei moraliste sau pedagogice, care contribuise deja la adormirea îndoielii i a cercet rii estetice în antichitate i care se potrivea atît de bine vremurilor de relativ decaden a culturii. Cu atît mai mult, cu cit aceast teorie era în concordan cu ideile morale i religioase ale evului mediu i oferea o justificare nu numai artei noi de inspira ie cre tin , ci i operelor de art clasic i p gîn care supravie uiser . Mijlocul de salvare pentru acestea din urm a fost, din nou, ermeneutica alegoric , al c rei monument bizar îl constituie De continentia vergiliana a lui Fulgentius din secolul al Vl-lea, carte care a f cut ca Virgiliu s fie acceptat de evul mediu i i-a netezit calea spre marea reputa ie la care trebuia s ajung ca „în elept p gîn

care a tiut totul". Chiar John din Salisbury spune despre poetul roman 1 Confess., IV, cap. 13;]-De trinitate, VI, cap. 10; Epist., 3, 18; De civitate Dei, XXII, cap. 19 (ta Opera, eâ. Mmirini, Paris, 1679-l690, voi. I, II, VlT, VIII). 1 Summa theol., a Prim., quaest, 39, art. 8 ; la Sec, qaaest , 27, art I (El. Migne, I, col. 794 — 795; II, col. 219). Teoria pijtia- ogicâ a artei în evul mediu 1G* 244 ISTORIA ESTETICII c sub imagine fahularum totius philosophiae exprimit veri-tatem.1 Procedeul interpret rii a fost fixat în doctrina celor patru semnifica ii: literal , alegoric , moral i anagogic pe care Dante le-a aplicat apoi poeziei în limba italian . S-ar putea u or acumula citate din scriitorii medievali repetînd pe toate tonurile teoria artei care insufl omului adev rurile moralei i ale credin ei i îndeamn inimile la pietatea cre tin ; începîndNcu faimoasele versuri ale lui Teodulf: in quorum dictis (adic , în spusele poe ilor) quam-quam sint frivola multa, Plurima sub falso tegmine vera latent i mergînd pîn la doctrinele i sentin ele marilor no tri Dante sau Boccaccio. Pentru Dante, poezia nihil aliud est quam fictio rethorica in musicaque posita2. „Sub ve mîntul unei figuri sau culori retorice" poetul trebuie s aib în minte un „ra ionament" atunci cînd face versuri i ar fi pentru el o mare ru ine dac „apoi, întrebat, n-ar ti s - i dezbrace cuvintele de ve mîntul acesta, în a a chip încît ele s aib un în eles adev rat".3 Cititorii se opresc uneori numai la ve mîntul exterior; i aceasta poate fi suficient numai pentru cei care, ca vulgul, nu reu esc s p trund sensul ascuns. Vulgului, care nu-i în elege „ra iunea", poezia îi va spune, a a cum se încheie o cantona dantesc „Lua i seama cel pu in cît sînt de frumoas ": dac nu ti i s v instrui i, bucura i-v cel pu in de mine ca de un lucru pl cut. într-adev r, multora în poezie „le va place frumuse ea mai

mult decît bun tatea"; dac nu îi ajut comentariile de felul celor din Convivio, „lumin care va face s apar limpede orice culoare a gîndirii lor"4. Poezia era o tiin vesel , un fingimiento (scria, printre al ii, poetul spaniol, marchizul de Santillana) de cosa utiles, cubiertas o veladas con muy fermosa cobertura, compu-estas, distinguidas e scandidas, por cierto cuento, peso e medida.5 1 COMPARETTI, Virg. nel medio evo, voi. I, passim. 'De vulg. eloqu. (Ed. Rajna), i, II, cap. 4. • Vila nuova, cap. 25. 4 Convivio, I, 1. * Prohernio al Condestable de Portugal, 1445 — 1449 (In Obras, ed. Amador de los Rios, 1852), §3. 11. IDEILE ESTETICE IN EVUL MEDIU I IN RENA TERE N-ar fi deci exact s spunem c evul mediu a identificat pur i simplu arta cu filozofia sau cu teologia. El a deosebit chiar categoric pe una de cealalt , definind arta i poezia, ca Dante, cutermenii de fictio rethorica, de „figur " i „culoare retoric ", de „ve mînt", de „frumuse e", sau, «a în cuvintele lui Santillana, de fingimiento i fermosa cobertura. Falsitate pl cut , pe care o justificau din punct de vedere practic; aproape a a cum în c s torie se justifica i se sfin ea împerecherea sexual i dragostea. Ceea ce nu excludea, ba chiar implica, faptul c în adîncul teoriei exista mereu convingerea c starea de perfec iune era celibatul, adic tiin a pur , lipsit de art . Singur tradi ia critic i tiin ific nu a avut repre-zentan i propriuzi i. Îns i Poetica aristotelic abia era cunoscut , sau mai degrab prost cunoscut , într-o tradu-cere latin pe care a f cut-o nu mai devreme de 1256 un german cu numele de Hermann pe baza parafraz rii sau comentariului lui Averroes. Dintre cercet rile medievale asupra limbajului cea mai bun este, poate, cea cuprins în De vulgari eloquentia, unde cuvîntul este considerat tot ca semn {ra ionale signum et sensuale... natura sensuale quidem, in quantum sonus est, ra ionale vero in quantum aliquid segnificare videtur ad

placitum1). i totu i, studiul facult ii lingvistice, expresive, estetice ar fi g sit o bun ocazie i un pretext în disputa secular dintre nominalism i realism, care nu putea s nu ating în vreun fel rela iile dintre verb i carne, dintre gîndire i cuvînt. Duns Scot a scris un tratat De modis significandi seu (adaosul apar ine, poate, editorilor)grammatica speculativa2. Abelard definise senza ia drept o confusa conceptio, iar imaginatio drept facultatea conservatoare a senza iilor: intelectio face discursiv ceea ce în stadiul precedent este intuitiv, iar perfec iunea cunoa terii se ob ine în ultim instan în cunoa terea intuitiv a discursivului. Acela i relief dat cunoa terii intuitive, percep iei individualului, lui species specialissima, se reg se te la Duns Scot, împreun cu denumirile seriale 1 De vulg. eloq., I, 3. • Retip rit de curind sub Îngrijirea p rintelui M. FERNANDEZ GARClA la Glaras Aquas (Quaracchi), 1902. 245 Puncte de porfia scolastic 246 Rena terea: fl-lografia i cercet rile tllozo-lice i empirice asupra frumosului ISTORIA ESTETICII ale cuno tin elor ca: confusae, indistincte i distinctae:1 terminologie pe care o vom vedea ap rînd înc o dat , i plin de grele consecin e, la începuturile esteticii moderne. S-ar putea afirma c doctrinele i opiniile literare i artistice ale evului mediu, în afar de cîteva mici excep ii, au valoare mai degrab pentru istoria culturii decît pentru istoria general a tiin ei. Observa ie care ar trebui repetat în ceea ce prive te Rena terea, întrucît nici ea nu dep e te cercul ideilor antichit ii. Cre te cultura; se m re te num rul celor care particip la ea, se studiaz izvoarele originale, se traduc i se comenteaz scriitorii antici; se scriu, i încep s se tip reasc multe tratate asupra

poeziei i artelor, gramatici, retorici, dialoguri i diserta ii asupra frumosului: propor iile s-au m rit, lumea s-a f cut mai mare; dar idei fundamental noi, în domeniul tiin ei estetice, nu apar înc . Tradi ia mistic este reîmprosp tat i reînt rit de cultul reînnoit al lui Platon: Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Cattani, Leon Battista Al-berti ,în secelul al XV-lea i Pietro Bembo, Mario Equicola, Gastiglione, Nobili, Betussi i foarte mul i al ii, în secolul urm tor au scris asupra frumosului i asupra dragostei. Printre cele mai remarcabile produse de acest gen, încruci are de curente medievale i clasice, se afl cartea Dia-logi di Amore (1535) scris în italian de evreul spaniol Leone Ebreo, tradus în toate limbile culte de atunci.2 Cele trei p r i în care e împ r it trateaz despre natura i esen a, universalitatea i originea dragostei; ar tîndu-se c orice lucru frumos e bun, dar nu orice lucru bun e frumos; c frumuse ea este gra ia care, delectînd sufletul, îl împinge spre iubire; i c cunoa terea frumuse ilor inferioare duce spre cele superioare i spirituale. Acestor afirma ii i efuziuni i altora asem n toare din care este alc tuit cartea, autorul le-a dat numele de „Filografie". Lucrarea lui Equicola3 este i ea interesant fiindc con ine tiri istorice despre cei care au scris înaintea lui asupra II. IDEILE ESTETICE IN EVUL MEDIU I ÎN RENA TERE aceluia i subiect. Aceea i concep ie a fost versificat i suspinat de petrarchi ti în sonete i can one; pe cînd al ii, rebeli i glume i, o luau în derîdere în comedii, capitole i parodii de tot felul. Cîte un matematician, vreun nou Pitagora, se apuca s determine frumuse ea în raporturi exacte: astfel, prietenul lui Leonardo, Luca Paciolo în De divina proportione (1509), în care punea în eviden pretinsa lege estetic a sec iunii de aur.1 Al turi de noii Pitagora, n-au lipsit noii adep i ai canonului lui Policlet, adic ai frumuse ii figurii omene ti, mai ales a celei feminine, cum au fost Firenzuola, Franco, Luigini, Dolce. Un canon empiric a fixat, pentru pictur în general, Michelangelo, ar tînd c respectarea unui anumit raport aritmetic este

mijlocul de a da mi care i gra ie figurilor.3 Al ii cercetau simbolica sau semnifica ia culorilor, ca Fulvio Pel-legrino Morato. Platonicii considerau de obicei c frumuse ea st în suflet: aristotelicii o vedeau mai degrab în calit ile fizice. în De pulcro et amore, averroistul Agostino Nifo, printre multe p l vr geli i observa ii neconcludente, demonstra existen a frumosului în natur prin descrierea splendidului corp al Ioanei de Aragon, prin es de Tagliacozzo, c reia îi e dedicat cartea.3 Tor-quato Tasso, în Minturnoi, imita incertitudinile din Hip-pias al lui Platon, nu f r s foloseasc totodat pe larg specula iile lui Plotin. O importan mai mare are un capitol din Poetica lui Tommaso Campanella, unde frumosul este considerat drept signum boni, iar urîtul drept signum mali; prin bun în elegîndu-se cele trei lucruri primare, Puterea, în elepciunea, Dragostea. Oricît era Campanella legat înc de ideea platonic a frumosului, conceptul de semn sau simbol, introdus de el aici, reprezint un progres. Prin el ajungea s observe c lucrurile materiale sau faptele exterioare nu sînt prin ele însele nici frumoase, nici urîte. „Mandricardo spuse c sînt frumoase r nile din 247 1 WINDELBAND, Gesch. â. Phil.', pp. 251, 270; DE "WULF, Philos. mediev., LOUVAIN, 1900, pp. 317 — 320. • Dialogi di Amore, composti per LEONE, medico... Roma, 1535. * Libro de natura d'amore, Venezia, 1535 (Ven. 1563). 1 De divina proportione, Venezia, 1509. ' G. P. LOMAZZO, Trattato dell'arte della pittura, sculturaed architettura, Milano, 1585, I, I, pp. 22-23. • AUG. NIPHI, De pulcro et amore, Roma, 1529. * II Minturno o vero de la bellezza (in Dialoghi, ed. Guasti, voi. III). 248 Teoria pedagogic a artei i Poetica aristotelica .••-. ISTORIA ESTETICII corpurile prietenilor s i mauri, fiindc erau mari i ar tau marea

for a lui Orlando care-i r nise; iar sfîntul Augustin nume te frumoase jupuiturile i loviturile de pe corpul sfîntului Vincen iu, fiindc ar tau r bdarea lui; dar ele erau urîte, din contr , ca semne ale cruzimii tiranului Dati-anus i a c l ilor. Frumos este s mori luptînd, a spus Virgiliu, fiindc e semn de suflet mare. Frumos îi pare amantului c elu ul iubitei sale i frumoase spun medicii c sînt urina i fecalele cînd arata o s n tate bun . Orice lucru este totodat frumos i urît" (quapropter nihil estquod non sitpulcrum simul et turpe)1. în atare observa ii nu mai g sim doar o exaltare mistic la rece, ci un început de analiz i c recunoa tere acaracteruîui ideal al acelor categorii. Nimic nu poate dovedi mai bine c Rena terea n-a dep it limitele gîndirii estetice a antichit ii, decît faptul c , în ciuda cunoa terii ren scute a Poeticii lui Aristotel i a numeroaselor lucr ri al c ror obiect a fost, teoria pedagogic a artei nu numai c a persistat i a triumfat, dar a fost de-a dreptul transplantat în miezul textului aristotelic, unde comentatorii au citit-o de obicei cu o siguran pe care noi ne str duim ast zi s-o reg sim. Desigur, cîte unii, ca Robortelli (1548) sau Castelvetro (1570) se opreau la solu ia hedonist pur , punînd ca scop artei simpla delectare: poezia, zice Castelvetro, „a fost f cut numai pentru a delecta i a recrea sufletele mul imii vulgare i ale poporului de rînd".2 Al ii, dup cum vom vedea, au tiut s se elibereze i de desf tare i de scopul didactic. Dar cei mai mul i, ca Segni, Maggio, Vettori3, erau pentru formula docere delectando. Scaliger (1561) declara c mi-mesis sau imita ia este finis medius ad Uium ultimum qui est docendi cum delectatione; i considerîndu-se din acest punct de vedere cu totul de acord cu Aristotel, continua: docet affectus po'e'ta per actiones, ut bonos amplectamur atque 1 Ration, philos, P. IV, Poeticor. (Paris, 1638), art. VII. FR. ROBORTELLI, In librum Arisi. d. A. Poet. explicationes, iirenze, 15482; LUD. CASTELVETRO, Poetica d'Aristotile vulgarizzata ed esposta, 1570 (Basilea, 1576), P. I, partea IV, pp. 29

— 30. » BERN. SEGNI, Rettor. e poet. trad., Fvrenze, 1549; VINC. MADII, In ArUtotelis... explanationes, 1550; PETRI VICTORII, Commentar., F.irenze, 1560. II. IDEILE ESTETICE IN EVUL MEDIU I IN RENA TERE imitemur ad agendum, mâlos aspernemur ad obstinendum1. Piccolomini (1575) observa c „nu e de crezut în nici un fel c atî ia poe i excelen i antici i moderni s fi depus atîta munc i str duin în aceast foarte nobil însu ire dac n-ar fi tiut i considerat c aduc prin intermediul ei un folos vie ii omene ti" ; i dac , „nu s-ar fi gîndit c exemplele celor pe care, prin imaginile i chipurile înaltelor lor virtu i i josnicelor lor vicii, ei i-au înf i at în imita iile lor, nu aveau s ne instruiasc , s ne înve e i s ne educe"2. „Adev rul îndulcit cu versuri pl cute", care ademene te pe cei mai înd r tnici i îi convinge (Tasso)3, împreun cu compara ia ad ugat , luat de la Lucre iu, este concep ia pe care o repet i CampaneHa, dup care poezia este Rhetorica quaedam figurata, quasi magica, quae exempla ministrat ad suadendum bonum et dissuadendum malum delectabiliter iis qui semplici verum et bonum audire nolunt, aut non possunt aut nesciunt.i Reap reau astfel paralele între poezie i oratorie, care, dup Segni (1548), se deosebesc numai fiindc prima este de un grad mai înalt: „deoarece imita ia, reprezentîndu-se în act prin intermediul poeziei, cuvintele alese, m re e, metaforele, imaginile i întreaga vorbire figurat care se observ în ea mai mult decît în arta oratoric , în plus de aceasta num rul cerut în vers, subiectele despre care este vorba, care con in lucruri m re e cît i pl cute, o fac s apar foarte frumoas i demn de a ne minuna de ea mai mult".5 „Subordonate-politicii i depinzînd de ea (scria Tassoni în 1620), repetînd opinii comune) sînt trei arte foarte nobile, istoria, poetica i oratoria, prima dintre ele prive te instruirea principilor i seniorilor, a doua, instruirea poporului, iar a treia instruirea celor care vegheaz asupra intereselor publice sau

ap r pe cele private în justi ie."6 249' 1 Poetica, 1561 (ed. a IlI-a, 1586), I, 1; VII, 3. 1 Annotazioni nel libro della Poetica, Venezia, 15 75, proemio. ' Gerus, lib. I, 3. 4 Poetica, I, 1. 6 Poetica trad., pref. ' • Pensieri diver i, X, 18. 250 ISTORIA ESTETICII Conform acestor concepte, catharsis-ului tragic i se atribuia de obicei scopul de a ar ta instabilitatea soartei, sau de a însp imînta prin exemplu, sau de a afirma triumful justi iei, sau de a face ca spectatorii, gra ie obi nuin ei de a suferi, s devin insensibili fa de loviturile soartei nemiloase. Teoria pedagogic , reîmprosp tat astfel i sus inut de autoritatea anticilor, a fost difuzat , împreun cu întregul complex de doctrine poetice italiene ale Rena terii, în Fran a, Spania, Anglia i Germania. Cu totul p trun i de ea sînt scriitorii francezi din vremea lui Ludovic al XlV-lea; cette science agreable qui mele la gravite des preceptes avec la douceur du langage, nume te La Menar-diere (1640) poezia; nu deosebit de Le Bossu'(1675) pentru care le premier but du poete est d''instruire1, a a cum ne înv a Homer, despre care se spune c a scris, pentru principi i pentru popor, dou pl cute manuale didactice cu subiecte militare i politice: Iliada i Odiseea. na terii"31 Re" e drept cuvînt, deci, unei atare teorii pedagogice i s-a zis de comun acord de c tre criticii moderni, prin anto-nomazie, Poetica Rena terii; aceasta nu înseamn c ea ar fi ap rut pentru prima oar în secolul al XV-lea sau al XVI-lea, ci c în aceast epoc a fost în mod preponderent i general acceptat . Ba chiar, se va putea observa, a a cum cumult ascu ime a observat cineva3, c , pe drept cuvînt, Rena terea nu distingea între genurile poeziei pe cel

didactic, fiindc , pentru ea, orice poezie era didactic . Dar Rena terea nu a fost cu adev rat astfel decît atunci cînd i acolo unde ea a continuat opera spiritual întrerupt a antichit ii; iar, în acest sens, ar fi fost mai just, poate, s se considere c poetica ei, sau, mai bine zis, importan a poeticii ei rezid nu atît în repetarea teoriei pedagogice a antichit ii i a evului mediu, cît în reluarea care s-a produs totu i a discu iilor asupra posibilului, asupra verosimilului (elxoc,) aristotelic, asupra motivelor condamn rii lui de c tre Platon i asupra procedeelor artistului care creeaz imaginînd. LA MgNARDIERE, Pottique, Paris, 1640; LE BOSSU, Tr ite du poeme ipique, Paris, 1675. 1 BORINSKI, Poet. d. Renais., p. 26. . IDEILE ESTETICE IN EVUL MEDIU I IN RENA TERE 251 In astfel de controverse const contribu ia eficace pe controverse aw v i i«i j-x- •' «x j- v •• snpra univercare aceasta epoca a adus-o, nu atit erudi iei, cit iormam „aiului Si «« tiin ei estetice. Prin opera interpre ilor i comentatorilor art j"""'"1 "* îuiAristotel i a noilor autori de poetici, mai ales italieni, s-a preg tit i s-a fertilizat terenul, ba chiar s-a îmbog it cu unele semin e noi, care trebuiau apoi s germineze i s devin un arbust viguros. Studierea lui Platon a contribuit i ea, nu pu in, la retrezirea aten iei asupra func iei ideii,'sau a universalului, în poezie. Ce importan avea faptul c poezia trebuie s aib drept int universalul, iar istoria particularul? Care este semnifica ia propozi iei dup care poezia trebuie s fie creat conform verosimilului? In ce oare consta acea anumit idee, despre care Rafael zicea c trebuie urmat în pictur ? Printre primii care i-au pus în mod serios aceste între- Fracastoro b ri a fost GiroîamoFracastoro, în dialogul Naugeriussive de Poetica (1555). El respinge cu dispre teza dup care scopul poeziei ar fi desf tarea: departe de noi (exclam el) o atît de proast p rere despre

poe i, c rora anticii le-au spus inventatori ai tuturor artelor bune. Nui pare acceptabil nici scopul instruirii, care nu intr în sarcina poeziei, ci a altor facult i, cum sînt geografia, istoria, agronomia, filozofia. Poetului îi revine func ia de a reprezenta sau de a imita; i el se deosebe te de istoric nu atît în privin a materiei, cît a modului de a o reprezenta. Ceilal i imit singularul; poetul, universalul: ceilal i sînt ca pictorii de portrete, poetul produce lucrurile contemplînd ideea universal i minunat pe care ele o con in: ceilal i spun numai cît le face lor nevoie, poetul spune ca s exprime totul bine i deplin. Dar frumuse ea într-o poezie trebuie în eleas numai în raport cu genul lucrului reprezentat: ea este frumosul maxim în acel gen, nu frumosul maxim suprem; trebuie s se evite echivocul i dublul sens care exist în cuvîntul „frumos" (aequivocatio illius verbi). Poetul nu spune niciodat neadev rul, adic ceea ce nu exist în nici un fel, fiindc lucrurile spuse de poet exist într-un fel oarecare, sau prin aparen sau prin semnifica ie, sau dup p rerile oamenilor sau dup universal. Nu se poate accepta nici sentin a lui Platon, dup care poetul nu cu252 ISTORIA ESTETICII noaste lucrurile descrise de el: din contr , le cunoa te, dar tot ca poet.1 ii. casteivetro Dac Fracastoro se str duie s elaboreze acel pasaj capital din opera lui Aristotel în leg tur cu universalul poeziei i de i r mîne pu in vag, se apropie totu i de inta; în schimb, Casteivetro judec fragmentul din Aristotel cu independen a i superioritatea unui adev rat critic. El observ c acea c rticic este, mai mult decît orice, un caiet de note, care con ine „anumite principii i îndrum ri pentru alc tuirea artei i nu pentru o art alc tuit ". El noteaz , în afar de aceasta, i nu f r subtilitate logic , c Aristotel, stabilind criteriul verosimilului sau a ceea ce are „înf i are de adev r istoric", ar fi trebuit s pun înaintea teoriei poeziei pe cea a istoriei; întrucît, istoria fiind „nara iune dup adev r

a unor ac iuni omene ti memorabile care s-au întîmplat", iar poezia nara iune dup verosimilitatea celor ce e posibil s se întîmple, cea de a doua nu poate s nu- i primeasc „întreaga ei lumin " de la prima. i nu îi scap faptul c Aristotel nume te imita ie dou lucruri diferite: a) „urmarea exemplului altcuiva", ceea ce înseamn „a face acela i lucru pe care i altul îl face f r a ti motivul pentru care îl faci astfel; i b) imi- ta ia „cerut de poezie", care „face un lucru cu totul deosebit de cele f cute pîn atunci, i se ofer altuia, se poate1 spune, ca un exemplu de urmat". Cu toate acestea Casteivetro nu scap de confuzia dintre imaginativ i istoric, întrucît el însu i afirm c „domeniul primului este în mod obi nuit cel al certitudinii", dar c „domeniul certitudinii este uneori str b tut i întrerupt de un oarecare spa iu de incertitudine, a a cum, pe de alt parte, domeniul incertitudinii este adeseori str b tut i întrerupt de un oarecare spa iu de certitudine". Ce s mai spunem despre bizara interpretare pe care o d teoriei aristotelice cu privire la pl cerea pe care o încerc m în fa a imit rii unor lucruri urîte, pl cere care, dup p rerea lui, s-ar baza pe faptul c imitarea nu e niciodat perfect i de aceea nu este capabil s produc dezgustul i frica pe care ar produce-o realitatea HYERON. FRACASTORII, Opera, edizione di Venezia, Griunti, 1574, pp. 112-l20. II. IDEILE ESTETICE IN EVUL MEDIU I ÎN RENA TERE real ? i ce s spunem despre observa iile sale asupra naturii diferite, ba chiar opuse, a picturii i a poeziei, unde, în prima dintre ele, imitarea lucrurilor tiute ar place, iar în a doua, dimpotriv , ar displace? i despre atîtea alte subtilit i ale lui îndr zne e, dar prea pu in fericite?1 Contra lui Robortelli, care indentificase verosimilul cu falsul, Piccolomini sus inea c verosimilul nu e nici adev r, nici fals i numai în mod întîmpl tor poate deveni una sau alta.2 Tot a a spaniolul Alfonso Lopez Pinciano (1596) spunea c opera poeziei no es la mentira, que seria coincidir con la sophistica, ni la historia que

seria tomar la materia al his-torico; y no siendo historia porque toca fdbulas ni mentira porque toca historia, tiene por objeto el verisimil, que todo Io abraza. De aqui resulta que es un arte superior a la metaphy-sica, porque comprende mucho mds, y se extiende a Io quees y a Io que no es.3 Ceea ce era în spatele acelui cuvînt, acelui „verosimil" r mînea nedefinibil i impenetrabil. Nevoia de a pune drept baz poeziei un concept deosebit de acesta al verosimilului îl preocup pe Francesco Patrizzi, adversar al lui Aristotel c ruia, în Poetica sa, alc tuit între 1555 i 1586, îi respinge toate ideile capitale. Patrizzi observa i ei c la filozoful grec cuvîntul „imita ie" are diferite semnifica ii, m elegîndu-se prin el atît un simplu cuvînt cît i o tragedie, atît figurile de vorbire cît i povestea; i ajungea chiar s - i dea seama de consecin a logic la care se ajungea (dar în fa a c reia, de altfel, d dea înapoi însp imîntat) anume c „toate graiurile i toate scrierile, filozofice i oricare altele, ar fi poezie, fiindc sînt f cute din cuvinte, care sînt imita ii". Observa apoi, c pe baza principiilor lui Aristotel, era imposibil s se deosebeasc poezia de istorie (dat fiind c ambele sînt imita ii) i s se dovedeasc c versul nu este esen ial pentru poezie i c istoria, tiin a sau arta nu constituie materie a poeziei; pentru c din mai multe pasaje din Aristotel se poate spune c poezia îmbr i eaz „povestea, lucrul întîmplat, credin a altuia, datoria, mai binele, necesarul, posibilul, verosiPoet, ed. cit. I, 1 ; III, 7; V, 1 (pp. 4, 64, 66, 7l-72, 208, 580). 1 Annotazioni, proemio. Philosophia antiqua poetica, Madrid 1596 (retip rit Valladolid, 1894). 253 254 ISTORIA ESTETICII milul, credibilul, incredibilul i adecvatul", adic „toate lucrurile lume ti" . Dup aceste obiec ii i altele asem n toare, unele juste,

altele sofistice, Patrizzi conchidea: „c nu e adev rat dogma potrivit c reia toat poezia e imita ie; i, dac este totu i imita ie, ea nu va fi proprie numai poe ilor, i nu va ap rea doar la întîmplare, ci va fi o alta despre care nici Aristotel nu a vorbit, nici al ii n-au arâtat-o, i care nici nu ne-a venit pînâ acum în minte; dar ea ne-ar putea veni din întîmplare, sau ar putea fi reg sit i pus în lumin de cineva", pe cînd acum „ea st ascuns "1. Dar aceste m rturisiri de ignoran , acele zadarnice tentative de a ie i din cercul aristotelic, i marile polemici literare din secolul al XVI-lea, care se învîrteau toate în jurul conceptului de adev r poetic sau de verosimil, au fost de folos, dac nu altfel, cel pu in prin faptul c au men inut viu interesul i au trezit aten ia ca în fa a unui mister care trebuia dezlegat. Mi carea gîndirii în problema estetic reîncepuse i de acum înainte nu avea s se mai întrerup sau s se împr tie. 'FRANCESCO PATRICI, Della Poetica, la Deca disputata. în care, i prin Istorie, i prin argumente, i prin autoritatea marilor critici, se demonstreaz falsitatea celor mai crezute opinii drept adev rate, care circul de la Poetica pini In zilele noastre, Ferrara, 1586. III FERMEN I DE GlNDIRE ÎN SECOLUL AL XVII-LEA Interesul pentru cercetarea estetic devine mai intens o dat cu apari ia în cursul secolului urm tor, sau cu succesul dobîndit de unele cuvinte noi sau sensuri noi ale cuvintelor, care puneau în lumin aspectele alt dat pu in observate în producerea i în judecarea artei, i care complicau problema, f cînd-o s apar mai dificil i mai atr g toare. Astfel: „ingeniu" sau talent, gust, imagina ie sau fantezie, sentiment i altele asem n toare care merit s fie examinate pu in mai de aproape. „Ingeniul" se deosebea într-un anumit fel de intelect. La folosirea frecvent a primului s-a ajuns, dac nu gre im, mai ales prin influen a retoricii, conceput înc din antichitate, printre altele, ca form de cunoa tere u oar i pl cut în contrast cu cea sever a

dialecticii, „antistrof a dialecticii", care înlocuia ra ionamentele adev rate cu cele probabile i verosimile, silogismele cu entimemele, induc iile cu exemplele; într-atît încît stoicul Zenon înf i ase dialectica cu pumnul strîns, iar retorica cu palma deschis . Vorb ria din epoca decaden ei literare a secolului al XVII-lea în Italia î i g sea într-o atare teorie retoric propria justificare: proza i versurile lui Marino i ale lui Achillini pretindeau tocmai c înf i eaz nu ceea ce este adev rat, ci ceea ce este aparent, subtil, curios, ingenios. i s-a repetat atunci, mai mult decît în secolul precedent, cuvîntul „ingeniu"; i „ingeniu", adic talent, i s-a spus Noi cuvinte l noi observa ii în secolul al XVIJ-lea „Ingeiiinl" 256 ISTORIA ESTETICII facult ii care prezideaz retorica, au i fost l udate „iste imile ingeniului", i au fost purtate în triumf „frumoasele ingenii"; pornind de la aceste cuvinte italienii i francezii i-au modelat cuvintele lor esprit i beaux esprits1. Unul dintre cei mai remarcabili cercet tori în aceast materie (de i adversar al exceselor literare din acea vreme),bolog-nezul Matteo Pellegrini (1650), definea „ingeniul": „acea parte a sufletului, care într-un anumit fel practic ,urm re te i caut s g seasc i s fabrice frumosul i eficacele"2, iar ca oper a „ingeniului", el considera „ideile pre ioase" sau „pre iozit ile", despre care a scris cel dintîi un tratat special (1639)3. De „ingeniu" i pre iozitate s-a ocupat i Emmanuele Tesauro în Cannocchiale aristotelico (Ocheanul aristotelic — 1654), dezvoltînd pe larg nu numai pre iozit ile „verbale" i „lapidare", dar i cele „simbolice"sau „figurative" (statui, nara iuni, ispr vi, pamflete, ieroglife, mozaicuri, embleme, insigne, sceptre) i chiar ipe cele „sensibile i însufle ite" (pantomime, reprezent ri scenice, spectacole cu m ti, baluri); toate lucruri care se leag de „iste imea urban " sau retoric , deosebit de cea „dialectic ". Dintre astfel de

tratate, semne ale timpului, a devenit celebru în toat Europa, cel alc tuit de spaniolul Baltasar Graciân (1642).4 „Ingeniul" trecea drept o facultate propriu-zis inventiv , artistic , „genial "; iar genio, genie, genius erau folosi i ca sinonimi pentru ingeniu i esprit. „Ingeniul (scria apoi, în secolul urm tor, Mario Pagano5) este egal poate cu «geniul» francez, cuvînt adoptat acum în Italia în mod curent". i, pentru a r mîne deocamdat în secolul al XVII-lea: „trebuie s m rturisim (se ; spune în dialogurile despre La maniere de bien penser dans, Ies oucrages a"1 esprit a iezuitului Bouhours, 1687) c „inim " i „ingeniu" sînt foarte la mod azi, nevorbindu-sel A se vedea, de exemplu, MOLIERE, Pric. ridic, 1 i 10. 1 7 fonti dill'ingegno ridotti ad arte, Bologna, 1650. • Delle acutezze che altrimenti spiriti, vivezze e concetti volgarmente si appellano, ] Genova-Bologna, 1639. ' Agudeza y arte de ingenio, Madrid, 1642: ampl., Huesca, 1649. * Saggio del gusta e delle belle arti, 1783, cap. 1, nota. III. FERMEN I DE GlNDIRE IN SECOLUL, AL XVII-LEA de altceva în conversa iile galante i aducîndu-se vorba în toate ocaziile de ingeniu i de inim (Vesprit et le coeur)1. Nu mai pu in r spîndit i la mod era gustul, sau bunul gust: facultatea de a judeca, îndreptat spre frumos, deosebit într-o anumit m sur de judecata intelectual i care uneori era împ r it în activ i pasiv , a a încît se vorbea de un „gust productiv" sau „fecund", care coincidea cu „ingeniul", i de un altul steril. In schi ele existente de istorie a no iunii de gust, diferitele sensuri ale acestui cuvînt, nu toate egale în importan ca semne ale mi c rilor de idei, sînt amintite destul de dezordonat. „Gust" în sensul de „pl cere" sau de „delectare" era foarte vechi în Italia i Spania, dup cum se observ în locu iunile averci gusto „a g si pl cere în ceva", dare gusto „a furniza pl cere", andare a gusto „a fi pe plac" etc; iar atunci cînd Lope de Vega i al i spanioli spun în toate felurile c drama spaniol inte te s satisfac gustul poporului („deleita el

gusto", „para darie gusto), nu în eleg altceva decît „pl cerea" poporului. Veche era în Italia i folosirea metaforic a „gustului" sau „bunului-gust" în sensul de „judecat " literar , tiin ific sau artistic ; i un lung ir de exemple, luate din scriitorii secolului al XVI-lea (Ariosto, Varchi, Michelangelo, Tasso) ne ofer vocabularele: ca exemplu reprezentativ, sînt suficiente acele versuri din OrlandoFurioso în care se spune despre împ ratul August: „Faptul de a fi avut bun-gust în poezieîl face s fie iertat de cruda m sur a proscrierilor"; sau men ionarea de c tre Ludovico Dolce a unei persoane „care avea un gust atît de delicat, încît nu recita niciodat alte versuri în afar de cele ale lui Catul i Galvus"2. Dar „gust" în sensul unei facult i speciale sau atitudini suflete ti g sim, dup cît se pare, pentru prima oar în Spania, la jum tatea secolului al XVII-lea, la moralistul i omul politic Graciân3, mai sus amintit. La el se refer , evident, ca la un autor, italianul 257 Gustul Diterite sen-suri ale cuvîn-tului „gust" 1 Trad, Hal. în Orsi, Considerazioni, etc. (Modena, 1735), voi. I, dial. 1. 1 Orlando Furioso, XXXV, 26; L. DOLCE, Dialogo della pittura (Venezia, 1557) tn prefa a. ' BORINSKI, Poet. d. Renaifss., pp. 308 i urm.; B. GRAlAN, pp. 39-54. 17 — Estetica 258 ISTORIA ESTETICII Trevisano în prefa a la o carte a lui Muratori (1708), unde vorbe te despre „spanioli mai mult decît oricare al ii perspicace în metafore", care au exprimat faptul „cu acest laconism gr itor": „bun-gust", citind mai departe, în leg tur cu gustul i geniul, „pe acel ingenios spaniol" care era Graciân.1 Acesta, de altfel, d dea cuvîntului sensul de „iste ime practic ", care tie s sesizeze „punctul just" al lucrurilor; iar prin „om de bun-gust" în elegea ceea ce ast zi se

în elege prin „om cu tact" în practica vie ii.2 Aplicarea cuvîntului la faptul mai apropiat de cel propriu-zis estetic pare c s-a produs în Fran a, în ultimul p trar al acelui secol. II y a dans Vart (scria La Bruyere în 1688) un point de perfection, comme de bonte ou de m turile dans la nature: celui qui le sent et qui Faime a le gout parfait; celui qui ne lesentpas, et qui aime au deca ou de delâ, a le gout defectueux. II y a donc un bon et un mauvais gout, et Von dispute des gouts avec fondement.3 Iar ca atribute sau forme ale gustului se indicau de obicei delicate ea i varietatea sau variabilitatea. Din Fran a, cuvîntul, cu noul s u con inut criticoliterar, dar nu f r adaosul ideilor practice i morale pe care le exprimase mai înainte, s-a r spîndit în celelalte ri: în Germania l-a introdus Thomasius, în 16874 iar în Anglia, cuvîntul a devenit good taste. în Italia, înc din 1696, iezuitul Camillo Ettorri îl punea în titlul unui amplu volum al s u: buon gusto ne'componimenti rettorici5 (Bunul-gust In compozi iile retorice), observînd , în prefa c „expresia bun-gust, aplicat celui care în I mînc ruri discerne exact gustul bun de cel r u, circul 1 în timpurile de azi prin gura unora care, în materie de literatur , i-o atribuie lor în i i"; cuvîntul reapare în 1708, a a cum am spus, în titlul lucr rii lui Muratori6; Trevisano 1 Riflessioni sopra ii buon gusta (Venezia, 1766), introd. pp. 72—84. • GRACIÂN, Obras (Anvers, 1669); El hâroe, El discreta, cu o intr. de A FARINELLI, Madrid,! 1900. Cf. BORINSKI, Poet. d. Renaiss., loc. cit. •Les caracteres, ou Ies moeurs du siecle, cap. 1. Des oumages de l'esprit k ' In programul: Von der Nachahmung der Franzosen, Leipzig, 1687. ' Opera... nella quale con alcune certe considerazioni si mostra in che consist * ii vero buon gusto ne suddetti componimenti etc. etc, Bologna, 1696. ' Delle riflessioni sopra ii luon gusto nelle scienze e nell'arti,

(Veneziaj 1766). III. FERMEN I DE GlNDIRE IN SECOLUL AL XVII-LEA 259 î cea discu ii filozofice asupra lui; tot despre el discuta i Salvini în notele la Perfetta poesia ale aceluia i Muratori, in care bunul-gust ocup nu pu ine pagini1; i tot de la el i-au luat numele unele academii, ca cea a Bunului-gust, fondat la Palermo în 17182. Erudi ii, care s-au ocupat în acea vreme s discute despre el, amintind unele pasaje din scriitorii clasici, au pus noua no iune în leg tur cu tacito quodam sensu sine ulla ratione et arte al lui Cicero i cu ,,iudicium" care nec magis arte traditur quam gustus aut odor al lui Quintilian3. Tratînd lucrurile mai în am nunt MontfaucondeVillars(1671)4 consacra Delicate ei o carte întreag ; Ettorri se str duia s -i dea o defini ie care s satisfac mai bine decît cele care circulau deja pe vremea lui ( i care erau de acest tip: „cea mai fin descoperire a ingeniului, floarea ingeniului i extrasul frumuse ii îns i" i altele asem n toare)5; Orsi o f cea obiect de cercet ri în Considerazioni pe care a scris-o ca r spuns la cartea lui Bouhours. i în Italia este în vog , în secolul al XVII-lea, facultatea imaginativ sau fantazia. Ce tot se vorbe te de verosimil i de adev r istoric (spunea cardinalul Sforza Pallavicino în 1644), de fals i de adev rat în leg tur cu poezia, care nu are de-a face cu falsul, cu adev rul i cu verosimilul istoric, ci cu primele percep ii care nu ne ofer nici adev ratul, nici falsul? în acest fel, fantazia vine s ia locul verosimilului nici adev rat, nici fals al unora dintre comentatorii lui Aristotel, concept pe care Pallavicino îl cenzureaz , de acord cu Piccolomini, de altfel, necunoscut îui sau doar necitat de el, contra lui Castelvetro, pe care-l aminte te în mod expres. Cine asist la un spectacol teatral (observ Pallavicino) tie bine c lucrurile care se petrec ps scen nu sînt adev rate; el nu le crede i totu i se desfat privindu-le. C ci „dac inten ia poeziei ar fi aceea de a fi crezut drept adev rat , ea ar avea ca scop intrinsec minciuna,

condamnat neap rat de legea naturii i de 1 MURATORI, Della perfetta poesia italiana, Modeaa, 1706, 1, II, cap. 5. • MAZZUCCHELLI, Scrittori d'Italia, II, partea a IV-a, p. 2389. •CICERO, De oratore, III, 50; QUINTILIAN, Inst. orator., VI, 5. • De la Dilicatese, Paria, 1671. • II buon gusto, cap. 39, p. 367. 17* , ; Facultatea imaginativ sau fantazia 260 ISTORIA ESTETICII Dumnezeu; minciuna nefiind altceva decît a spune un lucru fals, cu scopul ca acesta s fie considerat drept adev r. Cum s-ar putea a adar ca o art atît de viciat s fie îng duit de republicile cele mai bune? Cum s-ar putea ca ea s fie l udat i practicat pîn i de scriitorii sfin i?" Ut pictura poesis: poezia este asem n toare picturii, adic unei „imita ii foarte zeloase", al c rei merit const integral în a sem na cu liniile, culorile, actele, i chiar pasiunile interne ale obiectului pictat i care „nu pretinde ca fictivul s fie luat drept adev r". Singurul scop al pove tilor poetice este „de a împodobi intelectul nostru cu imagini, adic cu percep ii somptuoase, noi, minunate, splendide. i acest lucru este atît de pl cut genului uman, încît el a vrut s -i r spl teasc pe poe i cu o glorie superioar tuturor celorlalte profesii, ap rînd c r ile lor de injuriile secolelor cu o mai mare grij decît cea ar tat tratatelor de tiin i operelor de art , oricare ar fi ele, încununînd numele lor cu faima divinit ii. Vede i cît de mult pre uie te lumea faptul de a te îmbog i cu primele percep ii frumoase, chiar dac ele nu sînt aduc toare de tiin i nici nu înf i eaz adev rul."1 Aceste idei, de i sus inute de un cardinal, îi p reau pre,a îndr zne e, aizeci de ani mai tîrziu, lui Muratori, care nu se hot ra s lase „frîu liber" poe ilor, u urîndu-i de obliga iile fa de verosimil. Cu toate

acestea, în poetica sa, el rezerv un loc foarte mare imagina iei, „percep ie inferioar ", care, f r s caute dac lucrurile sînt adev rate sau false, se limiteaz la a le percepe i e mul umit s „reprezinte" adev rul l sînd sarcina de a-l „cunoa te" „percep iei superioare", „intelectului".2 i imagina ia mi c pîn i inima severului Gravina, care îi rezerv un loc important în poezie, iar atunci cînd vorbe te despre ea, renun la obi nuita ariditate a stilului s u, înflorindu-l, i numind-o „vr jitoare, dar salvatoare" i „delir care înl tur nebuniile"3. 1 Del Bene (Napoli, 1681), 1. III, partea II, cap, 49-53; cf. a aceluia i autor: Arte della perfezion cristiana (Roma, 1665), cartea I, cap. 3. 1 Perfetta poesia, cartea I, cap. 14 — 21. • Ragion poetica, în Prose italiane, ed. De Stefano (Napoli, 1839), I, cap. 7. III. FERMEN I DE G1NDIRE IN SECOLUL AL XVII-LEA 261 înaintea celor doi, Ettorri recomandase imagina ia oric rui bun retor care, „în scopul de a trezi simulacrele", trebuie s - i fac „familiar tot ceea ce este supus sentimentelor corpului" i s „întîlneasc geniul facult ii imaginative, care este o putere senzitiv ", i s foloseasc în atare scop ,,speciile mai mult decît genurile (fiindc acestea fiind mai universale decît celelalte sînt mai pu in sensibile), indivizii mai mult decît speciile, efectele mai mult decît cauzele, num rul mai mare mai mult decît cel mic".1 în Spania, Huarte afirmase înc din 1578 c elocven a este opera nu atît a intelectului sau a vorbirii, cît a imagina iei.2 în Anglia, Bacon (1605) atribuia tiin a intelectului, istoria, memoriei, i poezia imagina iei sau fantaziei ;3 Hob-bes cerceta modul de ac iune al acesteia din urm 4; Addi-son (1712) consacra cîteva numere din revista Spectator analizei „pl cerilor imagina iei"5. Ceva mai tîrziu, importan a imagina iei s-a f cut sim it în Germania, unde a g sit sus in tori în Bodmer, în Breitinger i în al i autori din coala elve ian , asupra c rora s-a exercitat nu pu in înv tura italienilor (Muratori, Gravina,

Calepio) i a englezilor, i care, la rîndul lor, au avut ca discipoli pe Klopstock i noua coal critic german .6 în aceea i perioad a început s se fac mai net opozi ia dintre cei care sînt obi nui i juger par le sentiment i cei care obi nuiesc â raisonner par principes Reprezentant al teoriei sentimentului este francezul Dubos, autor al lucr rii Reflexions critiques sur lapoesie et la peinture (1719), dup care arta e o abandonare aux impressions que Ies objets etrangers font sur nous, dup ce a fost l sat la o parte orice activitate de reflec ie. De aceea el rîde de filozofii care combat imagina ia i, în leg tur cu elocventul discurs Sentimentul 1 II buon gusto, p. 10. 1 Esame degl'ingegni degl'huomini per apprender le scienze (trad. In ital. de C Camilli, Venezia, 1586), cap. 9 — 12. 'De dignitate et augmentis scientiarum, 1. II, cap. 13. • De homine (in Opera phil., ed. Molesworth, voi. III), cap. 2. 5 Spectator, 41l-421 (Works, London, 1721, III, pp. 486 — 519). * Die Discourse der Mahlern, 1721 — 1723, Von dem EinflussundGebraucha der Einbildun gskraft, etc, 1727, i alte scrieri de Bodmer i Breitinger. ' PASCAL, Pensies sur Viloquen.ee et le style, § 15. Tendin a de a unifica aceste «n inte 262 ISTORIA ESTETICII pe care Malebranche l-a scris asupra acestui subiect, observ c c'est notre imagination qu'il parle contre Vabus de l'imagination. Neag totodat existen a oric rui sîmbure intelectual în produc iile artei, afirmînd c aceastanu const înf ptui de a fi instruit, ci în stil; i nu respect prea mult verosimilul, declarîndu-se incapabil s stabileasc limitele dintre acesta i miraculos, l sînd celor care sînt n scu i poe i s pun în practic o astfel de miraculoas alian a contrariilor. Pentru Dubos, în fine, nu exist alt criteriu al artei în afar de sentiment, denumit de el sixieme sens., contra c ruia nu au

nici o valoare conceptele i disputele, fiindc într-o astfel de materie judec ile publicului ob in întotdeauna victoria împotriva celor ale litera ilor i arti tilor de profesie, i toate observa iile celor mai mari metafizicieni, de i juste, nu vor face s diminueze cîtu i de pu in reputa ia de care se bucur operele de poezie, ele neputîndS s le despoaie de atrac iile pe care le posed în fapt. Zadarnic, deci, încearc unii s -l discrediteze pe Ariosto i pe Tasso în fa a italienilor, dup cum în zadar au încercat acela i lucru cu Cid-nl în fa a francezilor: ra ionamentele altuia nu ne vor convinge niciodat s credem contrariul a ceea ce sim im.1 Aceste idei au fost urmate de al i scriitori francezi, dintre care vom aminti pe Cartaut de la Villate, care observa c le grand talent d'un ecrivain qui veut plaire* est de tourner ses reflexions en sentiment, i peTrublet, care afirma: c'est un principe sur, que lapoesie doit Hre une expres- I sion du sentiment.2 Nici scriitorii englezi n-au întîrziat la rîndul lor s dea relief în teoria literaturii conceptului de emotion. Imagina ia, de altfel, era adeseori în scrierile vremii raportat la ingeniu, ingeniul la gust, gustul la sentiment sentimentul la primele percep ii i la imagina ie*; gustul 1 Riflexions critiques sur la poisie et la peinture, 1719 (ed. a 7-a, Paris, 1770) pasim, mai ales sec iunea I, 23, 26, 28, 33, 34. •CARTAUT DE LA VILLATE, Essais historiques et philosophiques sur le gout, Aia, 1737; TRUBLET, Essais sur divers sujet* de liittrature et de morale Amsterdam, 1755. » Cf. DUBOS, op. cit., sec . 33. III. FERMEN I DE GINDIRE IN SECOLUL AL XVII-LEA dup cum am v zut, p rea cînd judec tor, cînd productiv: contopiri, identific ri i subordon ri care dovedesc c aceste cuvinte, în aparen atît de variate, se învîrteau toate în jurul unui fapt sau concept identic. Un critic german, dintre cei foarte pu ini care au încercat s cerceteze regiunea obscur în care s-a preg tit estetica modern ,

consider conceptul de gust, a c rui paternitate el o atribuie lui Graciân, ca „cea mai important teorem estetic care r mînea s fie descoperit de moderni"1. Dar, f r a mai spune c gustul, în eles ca o facultate a artei, ar fi în acest caz, mai degrab decît o teorem particular , principiul însu i al tiin ei, i, f r a insista asupra raportului clarificat deja, dintre Graciân i teoria asupra gustului, este bine s repet m c gust, ingeniu, imagina ie, sentiment i altele asem n toare erau atunci mai degrab decît concepte noi definite în mod tiin ific, doar cuvinte noi care corespundeau unor vagi impresii: erau cel mult probleme nu concepte; presentimente ale unor teritorii ce urmau a fi cucerite, nu cucerire i luare în st pînire efectiv . E suficient s inem seama de faptul c chiar cei care foloseau aceste cuvinte, de îndat ce încercau s - i determine mai bine propria gîndire, reveneau la vechile lor idei, singurele pe care le posedau intelectualice te într-un mod temeinic. Noile cuvinte erau pentru ei umbre i nu corpuri, iar cînd încercau s le îmbr i eze, r mîneau cu bra ele goale pe piept. Ingeniul, e clar, se deosebe te într-un anumit fel de intelect. Dar i Pellegrini i Tesauro i al i autori de tratate sfîr esc întotdeauna prin a g si, drept baz a ingeniu-lui, un adev r intelectual. Trevisano îl definea „o virtute intern a sufletului, care inventeaz mijloacepentru a verifica i urm ri conceptele pe care le alc tuie te treptat, i care se manifest cînd orînduind lucrurile pe care le invent m, cînd expunîndu-le cu claritate, cînd unind în «iod iscusit i îndemînatic obiecte care par disparate, cînd dezv luind analogiile lor mai pu in evidente". Dar, la urma urmelor, „actele ingeniului" nu trebuie „l sate s ac ioneze 263 Piedici sau contradic ii fn definirea lor Ingenia t intelect 1 BORINSKI, B. Graciân, p. 39. 264

flnst l Judecat Intelectual ISTORIA ESTETICII neînso ite de cele ale intelectului", ba chiar, nici de cele ale ra iunii practice morale.1 Mai naiv, Muratori considera ingeniul drept „acea virtute i for activ cu care intelectul strînge, une te i reg se te asem n rile, rela iile i ra iunile lucrurilor".2 în acest mod, ingeniul, dup ce a fost deosebit de intelect, devenea parte sau manifestare a intelectului însu i. Pe o cale întrucîtva diferit , ajungea la acela i rezultat Alexander Pope, care recomanda ca ingeniul s fie inut în frîu ca un cal roib n r va i observa c ingeniul i judecata se ceart adesea, de i au nevoie s se ajute unul pe altul întocmai ca so ul i so ia: for wit and judgement often are at strife. Though meant eack other's aid like man and wife.3 Aceea i soart a avut-o conceptul sau cuvîntul „gust", n scut dintr-o metafor , care (a a cum a notat Kant mai tîrziu) avea valoare de opozi ie fa de principiile inte-lectualiste, ca i cum dincolo de ra ionamentele noastre despre pl cerea unei mînc ri, cel care decide este întotdeauna numai cerul gurii, tot astfel i în probleme de art arbitrul necontestat este gustul artistic.4 i totu i, în definirea acestui concept îndreptat contra intelectualismului, s-a mers pîn la izvoarele lui, care au fost g site tocmai în intelect i în ra iune; pîn i compara ia implicit cu cerul gurii a fost în eleas ca o anticipare a reflec iei (de mame que la sensation du palais anticipe la râflexion avea s scrie în secolul urm tor Voltaire5). Intelectul i ra iunea ies la iveal în aproape toate defini iile pe care le întîlnim în vremea aceea asupra gustului. Une harmonie, un accord de Vesprit et de la raison, îl definea doamna Dacier (1684)6; une raison eclairee qui, d''intelligence avec le coeury fait toujours un juste choix parmi des choses opposees ou semp. i, 1766). TREVISANO, op. cit., pp. 82, 84.

Perfetta poesia, cartea II, cap. 1 (ed. cit. I, p. 299). A. POPE, An Essay on Criticism, 1709 (In Poetical worhs, London, 1827), pp. 82 — 83. Kriiih der Urteilskraft (ed. Kirchmann), § 33. Essai sur le gout (în apendice la A. GERARD, Essai sur le gout, Paris, • Cit. în SULZER, Allg. Th. d. s. K., II, p. 377. in. FERMEN I DE GlNDIRE ÎN SECOLUL AL XVII-LEA blables, spunea autorul lucr rii Entretiens galants.1 Dup un alt autor, citat de Bouhours, gustul era „un sentiment natural, înfipt în suflet, independent de orice tiin a pe care am putea s-o dobîndim vreodat " el este aproape, „un instinct al dreptei ra iuni".2 Acela i Bouhours, cenzurînd totu i aceast explicare a unei metafore prin alta, afirma c gustul are mai multe leg turi cu „judecata" decît are „ingeniul".3 Italianului Ettcrri i sep reac puteafi denumit, mai universal, „judecata reglementat de art " ;4 iar Barruf-faldi (1710) îl identifica cu „discern mîntul" redus de la teorie la practic .5! De Crousaz (1715) observa c le bon gcut nous fait d'abord estimer par sentiment ce que la raison aurait approuve, apres qu'elle se serait donne le temps de Vexprimer assez pour en juger par des justes idees.e Cu pu in înaintea lui, Trevisano îl considera ca „un sentiment c ruia îi place întotdeauna sa se conformeze la ceea ce ra iunea consimte" ; ca un ajutor eficace al cmului, împreun cu gra ia divin , întrucît îl face s recunoasc adev rul i binele, pe care, din cauza p catului originar, emul nu mai poate s -l vad deplin i în mod sigur. în Geimania, pentiu Konig (1727), gustul era „o abilitate a intelectului, produs de un spirit s n tos i de o judecat ascu it care te face s sim i exact adev rul, binele i frumosul"; iar în 1736, el era pentru Bodmer (care avusese asupra acestui subiect o lung discu ie epistolar cu amicul s u italian Calepio) „o reflec ie exersat , prompt i p trunzînd în cele mai mici am nunte, cu care intelectul deosebe te adev rul de fals, ceea ce e perfect de ceea ce este defectuos". Calepio i Bodmer erau împotriva simplului

„sentiment" i f ceau o deosebire între „gust" i „bun gust"7. Mergînd pe aceea i cale intelectualist , Muratori vorbe te de un „bun gust" 1 Ibid. ' Maniere de bien penser (trad. ital. cit.), dial. 4. " Ibid. • Op. cit., cap. 3 — 4. ' Osservazioni critiche (in voi. II din Considerazioni de Orsi), cap. 8, p. 23. • TraiU du Beau (ed. Amsterdam, 1724), I, p. 170. ' J. TJLR. KONIG, Untersuchitrtg TO I dem guten Geschmack in der Dicht-vnd Redekunst, Leipzig, 1727; i Calepio-Bodmer Briefwechsel »on der Natur des Voetiechen Geschmackes, Ztirich, 1736: cf. pentru ambii SULZER, II, p. 380. 265 III. FERMEN I DE GINDIRE IN SECOLUL AL XVII-LEA 267 266 ISTORIA ESTETICII Idee» de •tiu ce" „Nu chiar i al „erudi iei"; iar al ii discut despre „un bua gust în filozofie". Procedau poate mai bine cei ce r mîneau în vag i situau gustul întrun nu tiu ce, je ne sais quoi, nescio quid; ad ugind la cele precedente i aceast expresie, care nici ea nu explica nimic, de i a contribuit ca problema s - i fac sim it existen a. Bouhours (1671) trateaz pe larg despre aceast chestiune: Ies Italiens (scrie el) qui font mys-teredetout, emploient en toutes rencontres leurnon so cheionne voit rien de plus commun dans leur poetes; dînd exemple în leg tur cu asta, din Tasso i din al ii1. O referire la gust poate fi citit în Salvini: „acest bun gust e un nume ap rut în vremea noastr ;

pare un nume r t citor, care nu- i are locul lui sigur i determinat i se refer la un nu tiu ce, la un noroc, la un întîmpl tor ingeniu".2 P rintele Feijoo, care a scris despre Razon del gusto i El no se que (1733) spune foarte frumos: En muchas producciones no solo de la naturaleza, sino del arte, y aun mas del arte que de la natura-leza, encuentran los hombres, fuera de aquellas perfecciones sujetas a su comprekension racional, otro genero de primor misterioso que, lisonjeando el gusto, atormenta el entendimi-ento. Los sentidos le palpan, pero no le puede disipar la razân, y asi, al querer explicarle, no se encuentran voces ni conceptos que cuadren a su idea, y salimos del paso con decir que hay un no se que, que agrada, que enamora, que hechiza sin que pueda encontrarse revelacion mas clara de este natural misterio? Iar Msntesquieu spune: II y a quelquefois dans Ies personnes ou dans Ies choses un charme invisible, une grâce naturelle, qu'on n'a pu definir, et qu'on a ete force d'appeler le je ne sais quoi. II me semble que c'est un effet principalement fondi sur la surprisei. Gîte unul se indigna contra subterfugiului pe care-l constituia acest nu tiu ce, numindu-l, nu pe nedrept, o implicit m rturisire de ignoran . Dar din acea 1 Les entretiens d'Aristi el d'Sujene, 1671 (ei. din Pari3, 1734) colocviul Vi Le je ne scai quoi: Cf. GRACI4N, Oraculo manual, a. 127, Ei Mroe, cap. 13. ' In notele Ia Parfetta possia, a lui MURATORI. •FEIJ6O, Theatro critico, v. VI, n. 11 — 12. • Essai sur le gout dans Ies choses de la nature et de l'art, fragment postum (In apeniice la A. GfiRARD, op. cit.). ignoran EU se putea ie i decît c zînd în confuzia dintre gust i judecat intelectual . Dac în definirea ingeniului i a gustului se c dea de obicei în intelectualism, imagina ia i sentimentul se transformau apoi u or, atunci cînd le analizai cu stricte e, în afirma ii senzualiste. Se va fi observat cu cît energie a insistat Pallavicino asupra caracterului

neintelectualist al imaginilor i inven iilor imaginare. „Pu in îl intereseaz pe cel ce contempl frumosul (scria el), atunci cînd î i verific cuno tin ele, dac obiectul cunoa terii lui este sau nu de fapt a a cum el i se înf i eaz în suflet; c ci chiar dac el, într-o astfel de viziune sau o viguroas percep ie ajunge s -l considere prezent printr-un act de judecat , gustul frumuse ii, ca frumuse e nu apare totu i dintr-o asemenea judecat , ci din viziunea sau percep ia vie care pcate r mîne în noi, chiar dup corectarea în el ciunii credin ei"; la fel cum se întîmpl cînd sîntem între semn i veghe i cînd, de i ne d m seama c vis m, ne l s m purta i cu pl cere de visuri frumoase. Pentru Pallavicino, imagina ia nu poate gre i, dat fiind c el o asimileaz întru totul cu senza iile, care sînt incapabile de adev r i de fals. Faptul c în majoritatea cazurilor cunoa terea imaginativ place, nu se dato-re te împrejur rii c ar avea i ea adev rul ei special (adev rul imaginativ), ci fiindc înf i eaz obiecte care „de i false, se dovedesc a fi pl cute"; pictorul nu face portrete,, ci imagini care, fidele sau nu, sînt pl cute privirii; poezia ofer percep ii „somptuoase, noi, uimitoare, splendide".1 în fondul gîndirii sale se reg se te deci, dac nu ne în el m, senzualismul lui Marino: „Scopul poetului e s uimeasc ... Cine nu tie s uluiasc , s se duc la esal ."2 i el însu i aprob drept foarte adev rat ceea ce a auzit de mai multe ori, de la ,,a a-numitul Pindardin Savona, Gabriele Chia-brera, i anume c poezia e obligat s te fac s ridici din sprîncene".3 Dar în Trattato dello stile, scris mai tîrziu (1646), aproape c regret prima Ea idee frumoas i pare c vrea s se întoarc la teoria pedagogic : „ i de i, în 1 Del Bene, loc. cit. " MARINO In unul dintre sonetele din Mwtoleide (1608). • Del Bene, cartea I, partea I, cap. 7. Imagina ie i senzualism. Corectivul imagina iei 268 ISTORIA ESTETICII

cartea aceasta i în alta, eu am meditat asupra poeziei într-un mod mai grosolan, considerînd-o doar în stare s ofere acea delectare pe care sufletul nostru o poate gusta în mai pu in perfecta opera ie a imagin rii sau a perceperii în dependen de imagina ie; i fiindc , în func ie de asta, eu i-am l rgit pu in lan ul care o ine legat de verosimil; vreau s ar t aici cealalt func ie a poeziei mai înalt i mai fructuoas , dar care este supus verosimilului printr-o vasalitate mai riguroas ; func ia aceasta const în a ne lumina mintea în exerci iul foarte nobil al judec ii, poezia devenind astfel doic a filozofiei i oferindu-i un dulce lapte"1. Iezuitul Ettorri de i ne îndeamn s folosim fanta-zia i trimite pe oratori la coala „histrionilor", avertiza c fantazia trebuie s se reduc la simplul oficiu de „dragoman" pentru a oferi intelectului adev rul i nu s ia puterea, fiindc altminteri ar însemna s -l trat m pe cel care ascult sau cite te „nu ca om, c ruia îi e propriu intelectul, ci ca fiar care se potole te în imagina ie".2 în elegerea imagina iei ca pur senzualitate se demonstreaz cu claritate la Muratori, care, tocmai fiindc e convins c aceast facultate l sat în voia ei s-ar pierde în delirul visului i al be iei, îi pune al turi intelectul „ca un prieten cu autoritate", ca s-o struneasc în alegerea i combinarea imaginilor.3 în ce m sur mintea lui Muratori era atras spre studiul imagina iei i în ce m sur totu in-a cunoscut-o i .a înjosit-o, se observ i din cartea: Della forza della fantasia umana* în care o prezint ca o facultate material , cu totul diferit de cea mintal i spiritual negîndu-i orice virtute cognitiv . i cu toate c a ar tat c poezia se deosebe te de tiin prin scop, aceasta încer-cînd „s cunoasc " iar cealalt „s reprezinte adev rul"5, totu i el a continuat s conceap în fond poezia ca „art care desfat , i a subordonat-o filozofiei morale, fiind una dintre cele trei slujitoare sau supuse ale acesteia.6 Pu in 1 Trattato dello stile (Roma, 1666), cap. 30. 1 II buon gusto, pp. 12— 13.

• Perf. poesia, I, cap. 18, pp. 232—233. 'Venezia, 1745. ' Perf. poesia, I, cap. 6. * Op. cit., I, cap. 4, p. 42. III. FERMEN I DE GINDIRE IN SECOLUL AL XVII-LEA diferit Gravina stabilea c , prin pl cerea nout i1 !j uimirii, poezia trebuie s introduc în mintea vwj „adev rul i cuno tin ele universale".1 j în afara Italiei, se întîmpla acela i lucru. Bacon, % atribuia imagina iei considera poezia drept ceva ÎBR diar între istorie i tiin , de prima apropiindu-se W de cea de a doua poezia cea mai înalt dintre toat ; parabolic (poesis parabolica inter reliquas (W într-alt parte el nume te poezia somnium, sau J!t'îJ de-a dreptul c scientias fere non parit i c pro lusu H; ingenii quam pro scientia est habenda, iar muzica, p i sculptura le exileaz printre artele voluptoase.2 AWj identifica pl cerile imagina iei cu cele produse de oW vizibile sau de ideile extrase din ele, i care nu sînt »lilt puternice ca pl cerile sim urilor, nici atît de rafii1'1 ( cele ale inteligen ei; punînd în acela i grup pl c«™ care o încerc m 'cînd confrunt m imita iile i W*j imitate, copiile i originalele i cînd ne ascu im M de observa ie prin astfel de exerci ii.3 Senzualismul lui Dubos i al altor sus in tori aSl meritului apare clar. Arta este, pentru primul, o de vreme, a c rei pl cere const în ai sim i suflet»*! pat f r oboseal , i ea are afinit i cu pl cerea sj(11 lelor cu gladiatori, curselor de tauri sau turnirel" Din aceste motive, de i men ion m importan a f o au în preistoria esteticii aceste cuvinte noi i coWfl noi pe care ele le exprimau; de i recunoa tem ca 'j , ac ionat aproape ca un ferment în mult dezb tut pi1 j estetic , pe care Rena terea o reluase din punctul "J. o l saser gînditorii antichit ii; totu i nu vom f vedem în apari ia lor na terea

adev rat i proprii'*! tiin ei noastre. Prin cuvintele acelea i prin deW care izvorau din ele, faptul estetic î i cerea cu yoct în ce mai tare i insistent justificarea lui teoretic ! nu o ob inea înc nici prin intermediul lor, nici pe a!1 1 Bagion poetica, I, cap. 7. 'De dignitate, II, cap. 13; III, cap. 1; IV, cap. 2; V, cap' • Spectator, loc. cit., pp. 487, 503. 4 Op. cit., sect. 2. IV Cartezianismul (t Imagina ia IDEILE ESTETICE LA. DESCARTES I LEIBNIZ I IN AESTHETICA LUI BAUMGARTEN Lumea obscur a ingeniozit ilor, a gusturilor, a fan-taziilor, a sentimentelor, a nu tiu ce-ului n-a fost examinat i nici, ca s spunem a a, cuprins în cadrul filozofiei lui Descartes. Filozaful francez dispre uia imagina ia, care provenea, dup p rerea lui, din agita ia spiritelor animale; i f r s condamne cu totul poezia, o admitea numai în m sura în care era îndrumat de inteligen , adic de acea facultate care-l salveaz pe om de capriciile a a-numitei foile du logis. O tolera, asta era totul; i era dispus s nu-i refuze aucune chose qu'un philosophe lui puisse permettre sansoffenser sa conscience.1 S-a observat pe bun dreptate c echivalentul estetic al inteleotualismului cartezian este Boileau2, subordonat rigidei raison (Mais nous que la raison ses regles engage...), i pasionat sus in tor al alegorismului. Am avut de asemenea ocazia s ne referim. întîm-pl tor la ie irile lui Malebranche contra imagina iei. Spiritul matematic, r spîndit în Fran a de cartezianism, anula posibilitatea unei serioase consider ri a poeziei i a artei. Italianul Antonio Con i, care se dusese acolo i asista la disputele literare care se agitau, îi descria în felul urm tor pe criticii francezi (La Mjtte, Fontenelle i adep ii lor): Ils ont introi'iit dxis Ies bslles lettres Vesprit et la methode

•Scrisori c tre Jean Louis Guez de Balzac (1594 — 1654) i c tre principesa Elizabetta. • Art Poitique (1669-l674). cronsaz, IV. DESCARTES I LEIBNIZ. AESTHETICA LUI BAUMGARTEN 271 de M. Descartes et ils jugent de la poesie et de Veloquence independamment des qualites sensibles. De lâ vient aussi quHls confondent le progres de la pkilosophie avec celui des arls. Les modernes, dit Vabbe Terrasson, sont plus grands geometres que les anciens: donc ils sont plus grands orateurs et plus grands poetes.1 Contra acestui „spirit matematic" introdus în problemele de art i de sentiment, se mai duceau lupte în Fran a i în vremea enciclopedi tilor; iar b t lia a avut r sunet în Italia, dup cum se poate vedea din protestele lui Bettinelli i ale altor scriitori. Cînd Dubos i-a publicat îndr znea lui carte, a ap rut un consilier al parlamentului din Bordeaux, Jean-Jacques Bel, care a compus (1726) o diserta ie spre a combate preten ia de a face din sentiment judec torul artei.2 Cartezianismul nu putea avea deci o estetic a imagina iei. Tr ite du Beau, publicat de eclecticul cartezian J. P. de Crousaz (1715), a eza frumosul nu în pl cere i în sentiment, despre care nu se poate discuta, ci în ceea ce se aprob i care de aceea se reduce la idei. Iar dintre aceste idei enumera cinci: varietate, unitate, regul , ordine i propor ie,ob-servînd: la variete temperee par Vunite, la regularite, Vordre et la proportion, ne sont pas assurement des chimeres; elles ne sont pas du ressort de la fantasie, ce n'estpas lecapricequi en decide; ele erau deci, pentru el, caractere reale ale frumosului, bazate pe natur i adev r. Aceast defini ie a frumuse ii el o identifica apoi în frumuse ile particulare ale tiin elor (geometria, algebra, astronomia, fizica, istoria), ale virtu ii, ale elocven ei i ale religiei, reg sind, dup cum i se p rea lui, în toate aceste cazuri caracterele

stabilite mai sus.3 Un alt cartezian, iezuitul Andre (1742)4 distingea un frumos esen ial independent de orice institu ie uman i chiar divin , un frumos natural independent de opiniile oamenilor, i un frumos, pîn la un anume punct, arbitrar 1 Scrisoare c tre marchizul Maffei, aproximativ 1720, In Prose e Poesie, II, Venezia, 1756, p. CXX. • SULZER, op. cil., I, p. 50. • TraiU du Beau, ou Von numire en quoi consiste ce que l'on nomme ainsi, par des exemples tiris de la plupart des arts et des sciences, 1715 (ed. a Ii-a, Amsterdam, 1724), In special cap. 1 i 2. ' Essai sur le Beau, Paris, 1741 (ed. Paris, 1810). ,: 272 ISTORIA ESTETICII TV. DESCARTES I LEIBNIZ. AESTHETICA LUI BAUMGARTEN 273 i de factura uman : primul însemna regul , ordine, propor ie, simîtrie ( i Andre se sprijinea în acest caz pe Platon, îmbr i înd pîn la urm defini ia sfîntului Augustin); al doilea avea drept m sur principal lumina care genereaz culorile ( i bravul cartezian nu sc pa ocazia s profite pentru aceast parte de teoriile lui Newton); al treilea, care inea de mod i de conven ional, dar care nu trebuia, de altfel, s violeze niciodat frumosul esen ial. Fiecare dintre aceste trei focm3 de frumos era apoi împ r it în frumosul sensibil sau al corpurilor i frumosul inteligibil sau al sufletului, ckf.lhaitesbul Ga 9* Descartes în Fran a, tot a a în Anglia, Locke (1690) r5,'Hutcheson este intelectual ist i nu cunoa te alt form de elaborare oaIa se°" teoretic decît reflec ia asupra sim urilor. Accept , de altfel, din literatura timpului deosebirea dintre ingeniu i judecat : primul, dup p rerea lui, combin într-o pl cut varietate ideile i descoper în ele unele asem n ri i leg turi din care poate s scoat picturi frumoase, care s delecteze i s impresioneze imagina ia;

cea de a doua (judecata sau intelectul) caut în schimb diferen ele luînd ca norm adev rul. „Ingeniul, satisf cut de frumuse ea picturii i de vivacitatea imagina iei, nu se preocup s mearg mai departe. i, într-adev r, se face o nedreptate într-un anumit fel acsstui soi de gînduri spirituale, examinîndu-le pe baza regulilor severe ale adev rului i ale nara iunii s n toase; de unde se vede c ceea ce se nume te ingeniu const în ceva ce nu e complet de acord cu adev rul i cu ra iunea."1 i în Anglia au existat filozofi care au dezvoltat o estetic abstract i transcendent , de i cu o nuan mai pronun at senzualist decît acaea a cartezienilor francezi. Shaftesbury (1709) înal gustul la rangul unui sim sau instinct al frumosului: sim al ordinii i al propor iei, identic cu cel moral i care aaticipeaz , prin preconceptions sau presen-tations, recunoa terea ra iunii. Corpuri, spirite, Dumnezeu sînt cele trei grade ale frumise ii.2 Din Shaftesbury deriv Francis Hutcheson (1723), care a f cut popular sim ul 1 An Essay Concerning Human Understanding (trad. franc. In Oeuvres, Paris. 1854), II, H,§ 2 • Ckaracteristics of Men, Manners, Opinions, Times, 1709 — 1711 (Basiîea, 1790, 3 voi). interior al frumuse ii, ca ceva care se intercaleaz între senzualitate i ra iune i e îndreptat spre cunoa terea unit ii în varietate, a acordului în multiplu, a adev rului, a binelui i frumosului în identitatea lor substan ial . La acest sim reduce Hutcheson pl cerea artei, adic a imit rii i a coresponden ei între copie i original; frumosul relativ «sare trebuie deosebit de cel absolut.1 Aceea i concep ie r -mîne aproape dominant la scriitorii englezi din secolul al XVIII-lea, ca Reid, eful colii sco iene, i Adam Smith. Mai amplu i cu o alt vigoare filozofic , Leibniz a Leumiz: micideschis por ile acelei întregi mul imi de fapte psihice, pe cumfa Trlâ 1 care intelectualismul cartezian o îndep rta de la sine cu ««nta oroare. In concep ia sa asupra realit ii, guvernat de legea

continuului (natura nonfacitsaltus) i în care scara fiin elor merge f r întrerupere de la cele infime pîn la Dumnezeu, imagina ia, gustul, ingeniul i altele asem n toare î i g seau cu u urin locul unde s se a eze. Faptele, pe care acum le numim estetice, se identificau cu cunoa terea confuz a. lui Descartes, care putea fi clar f r s fie de altfel distinct : terminologie derivînd, dup cum tim, din scolastic , i sugerat poate în mod special de teoriile lui Duns Scot, care a fost reeditat i apreciat tocmai în secolul al XVII-lea.2 Deja în De cognitione, veritate et ideis (1684) Leibniz, dup ce desp r ise cognitio în obscura vel clara, iar pe cea clara în confusa vel distincta i pe cea distincta în adaequata vel inadaequata, observa c pictorii i al i arti ti, chiar dac judec destul de bine operele de art , nu reu esc s - i dea seama de judec ile lor, i celor care-i întreab obi nuiesc s le r spund c ceea ce ei condamn las s doreasc un nu tiu ce (at iudicii sui rationem reddere saepe non posse, •et quaerenti dicere, se in re, quae displicet, desiderare nescio quid3). Ei au, a adar, o cunoa tere clar , dar confuz i nedistinct ; cunoa tere imaginativ , am spune noi, i nu ra ional , aceasta din urm fiind exclus în probleme de 1 Enquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue, Londra, 1723 (trad. franc. Amsterdam, 1749). ' V. mai sus, p. 195. •Opera philosophica (ed. Erdmann), p. 78. 18 274 Intelectualismul lui Leibniz ISTORIA ESTETICII art . Exist lucruri care nu pot fi definite: on ne Ies fait connaltre que par des exemples, et, au reste, ii faut dire que c'est un je ne sais quoi, jusqu'â ce qu'on en dechiffre la con-texture.1 Dar aceste perceptions con uses ou sentiments au plusgrande efficace que Von ne pense: cesontelles qui orment ce je ne sais quoi, ces gouts, ces

images des qualites des sens.* De unde rezult clar c în tratarea lor, Leibniz se referea la. discu iile estetice despre care s-a vorbit în capitolul precedent; i într-adev r el aminte te, într-un anumit loc, de-cartea lui Bouhours.3 S-ar putea p rea c , aplicînd cuvîntul claritas la faptele-estetice i negîndu-le distinctio, Leibniz le recunoscuse caracterul cu totul propriu, nesenzual i totodat neintelectual : Nesenzuale ar p rea s fie pentru el în m sura în care au propria lor claritas, diferit de delectare sau de emo ia senzual ; neintelectuale, fiindc sînt lipsite de distinctio. Dar lexcontinui i intelectualismul leibnizian interzic acceptarea unei astfel de interpret ri. Obscuritate i claritate sînt aici grade cantitative ale unei cunoa teri unice, distinct sau intelectual , c tre care ambele tind i care este ating în gradul cel mai înalt. Admi înd, în fine, c arti tii judec c« percep ii confuze, clare dar nu distincte, nu se exclude c acestea ar putea fi corectate i transformate în adev r prin cunoa terea intelectiv . Acela i obiect, pe care imagina ia îl cunoa te confuz de i clar, urmeaz s fie cunoscut de intelect în mod clar i distinct. Ceea ce ar însemna c o oper de art poate fi perfec ionat , determinînd-o prin gîndire. In aceea i terminologie adoptat de Leibniz, pentru care sim ul i imagina ia sînt prezentate drept obscure i confuze, exist o not de dispre i subîn elegerea unei singure forme cu adev rat cognitive. Nu trebuie s în elegem diferit nici defini ia dat de Leibniz muzicii ca exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi. într-alt loc spune: Le but principal de Vhistoire, aussi bien que de la poesie, doit etre d'enseigner la prudence et la vertu par des exemples, et puis de montrer le vice d'une maniere qui en donne Vaver1 Nouveaux essais, II," cap. 22. " Ibid., pref. • Ibid., II, cap. II. IV. DESCARTES I LEIBNIZ. AESTHETICA LUI

BAUMGARTEN 275 sion et qui porte ou serve â Veviter1. Claritas, atribuit faptelor estetice este, în definitiv, nu diferen specific ci par ial anticipa ie a unei distinctio intelective. Desigur, a fi stabilit un asemenea grad, înseamn un progres important; dar, în ultim analiz , doctrina lui Leibniz nu e fundamental deosebit de ale celor care, f urind noile cuvinte i distinc iile empirice studiate de noi, au re inut aten ia întrun fel oarecare asupra particularit ii faptelor estetice. Acest invincibil intelectualism se observ i în specu- specula ii la iile asupra limbajului devenite în vremea aceea mai vii. jjjf™ " Criticii din Rena tere i din secolul al XVI-lea, de i au încercat s se ridice deasupra gramaticilor pur empirice i d t toare de precep-te i s le constituie într-un anume sistem, au c zut în logicism, care explica formele gramaticale ca fiind umpluturi, adic pleonasme, impropriet i, metafore, elipse. Astfel a procedat Giulio Cesare Scaliger (1540), tot a a i cel mai profund dintre to i, Francesco Sânchez (Sanetius sau Sanzio) zis Brocense. Acesta, în a sa Minerva (1587) sus ine c numele sînt impuse lucrurilor în mod ra ional; el exclude interjec iile dintre p r ile vorbirii ca fiind simple semne de bucurie sau de durere; nu admite nume eterogene sau eteroclite i elaboreaz sintaxa prin intermediul a patru figuri de construc ie, stabilind principiul: doctrinam supplendi esse calde necessariam, adic , variet ile gramaticale se explic prin elipse, prin abreviere i prin gre eala fa de forma logic tipic 2. Aceea i direc ie a urmat-o Gaspare Soioppius, care a comb tut (cu violen dup obiceiul s u) vechea gramatic , a proclamat gramatica sanctiana r mas pentru un timp aproape necunoscut i a publicat o carte intitulat Grammaticaphilosophica (1628)*. Nu trebuie uitat, printre criticii secolului al XVIII-lea, laoo PariZ3niu5, autor al unui comentariu asupra operei

•Essais de Tkiodide, partea a Ii-a, § 148. 1 FRANCISCI SANCTII, Minerva seu de causie lingwe latinae commentarius, alamanca, 1587 (ed. cu ad ugiri de Gaspare Scioppio, Padova, 1663): cf. cartea I, cap. 1, 2, 9; i cartea a IV-a. • GASPERIS SCIOPPII, Grammatica phihsophica, Milano, 1628 (Venezia, 1728. 18* IV. DESCARTES I L.EIBNIZ. AESTHETICA LUI BAUMGARTEN 277 276 ISTORIA ESTETICII lui Sânchez (1687). Printre filozofii propriu-zi i, s-a ocupat de gramatica filozofic i de meritele i defectele diferitelor limbi, Bacon1. în 1660, Claude Lancelot i Arnauld au publicat Grammaire generale et raisonnee de Port-Royal, o aplica ie riguroas a intelectualismului cartezian la formele gramaticale, dominat de prejudecata artificialit ii limbajului. Locke i Leibniz au f cut amîndoi specula ii asupra limbajului2; i oricît de mari ar fi meritele celui de al doilea ca promotor al cercet rilor istorice asupra limbilor,., nici unul dintre ei nu a ajuns la un concept nou. Leibniz a nutrit toat via a ideea unei limbi universale, a unui arscharacteristica universalis, din combina iile c reia spera mari progrese tiin ifice: idee formulat de al ii (Wilkins) înaintea lui i pe care o mai nutresc înc unii în vremea noastr , de i ea e cu totul absurd . cir. Woin Pentru a corecta ideile estetice ale lui Leibniz era necesars fie schimbate înse i bazele sistemului s u, adic cartezianismul pe care se sprijinise. Acest lucru nu l-au f cut discipolii lui, ba chiar se observ la ei o mai mare accentuare a intelectualismului. Christian

Wolff, dînd o form scolastic observa iilor geniale ale maestrului, stabilea ca prim parte a sistemului doctrina cunoa terii, conceput * ca „organ" sau instrument, la care ad uga apoi dreptul natural, etica i politica, alc tuind toate la un loc „organul"" activit ii practice: restul era sau teologie i metafizic , sau pneumatologie i fizic (doctrina psihicului i doctrina naturii fenomenice). i de i Wolff distinge o imagina ie productiv , dominat de principiul ra iunii suficiente i deosebit de cea pur asociativ i haotic 3, totu i, o tiin a a imagina iei, considerat ca nou valoare teoretic , nu- î putea g si locul în sistemul lui. Cunoa terea inferioar , ca atare, inea de pneumatologie i nu era în stare s aib un „organ" propriu, ci, cel mult, f cea parte din organul deja constituit, care o corecta sau o dep ea datorit cunoa terii logice; în acela i mod în care etica proceda cu facultas appe-titiva inferior. i a a cum în Fran a, filozofiei lui Descartes 1 De dignitate, ecc. cartea a IV-a, cap. 1. 2 LOCKE, An Essay etc. 1, III; Leibniz, Nouveaux essais, 1, III. a Psychol. empirica (Frankfurt i Leipzig, 1738), pp. 138 — 172. îi corespundea poetica lui Boileau, tot a a în Germania, teoriilor carteziano-leibniziene ale lui Wolff, le corespundea poetica ra ionalist a lui Gottsched (1729)1. Fire te, se întrevedea într-un anume fel c i în facult - Nevoia unui ..,.„'.' j • . • j • A , • , organ al cuile interioare opera o oarecare distinc ie intre pertect i noa teni inte-imperfect, între valori i nonvalori. De mai multe ori s-au rIoare î cut referiri la un pasaj dintr-o carte (1725) a leibnizia-nului Bulffinger în care se spune: Vellem existerent qui circa facultatem sentiendi, imaginandi, attendendi, abstra-hendi et memoriam praestarent quod bonus iile Aristoteles, adeo hodie omnibus sordens, praestitit circa intellectum: hoc est ut in artis formam redigerent quicquid ad illas in suo usu dirigendas et iuvandas pertinet et conducit, quem ad modum Aristoteles in Organo logicam

sive facultatem demonstrandi redegit in ordinem2. Dar cine cite te pasajul în context, î i d repede seama c organul dorit n-ar fi reu it s fie altceva decît o serie de re ete pentru înt rirea memoriei, educarea aten iei etc: o tehnic , în fond, dar nu o estetic . O idee asem n toare manifestase mai înainte în Italia Trevisano (1708), care, afirmînd c e posibil educarea sim urilor prin ac iunea min ii, admitea totodat o art a sentimentului, „care în raport cu obiceiul va da pruden a, iar în raport cu cunoa terea, bunul gust"3. Trebuie observat, de altfel, c Bulffinger trecea în vremea lui drept un dispre uitor al poeziei, în asemenea m sur încît s-a scris contra lui o diserta ie pentru a sus ine c „poezia nu diminueaz facultatea de a concepe în mad distinct lucrurile"4. Bodmer i Breitinger i-au propus s „deduc toate p r ile elocven ei cu o certitudine matematic " (1727), iar cel de al doilea a schi at planul unei Logici a imagina iei (1740) c reia îi atribuia studiul similitudinilor i al metaforelor; totu i, chiar dac ar fi dat curs inten iei sale, se poate presupune cît de greu i-ar fi fost s-o fac s difere, sub raport filozofic, 1 JOH. CHR. GOTTSCHED, Versuch einer Kritischen Dichtkunst, Leipzig, 1729. 1 Dilucidationes pkilosophicae de Deo, anima humana et mundo, 1725 (Til-bingen, 1768), § 268. • Pref. la Rifless. sul gusto, ed., cit., p. 75. • BORINSKI, Poetik d. Renaiss., p. 380, In not . 278 Alexander Baumgarten — Aesthetica ISTORIA ESTETICII Batetie Wpf? in a cunoa terii sensibile de tratatele care fuseser deja scrise în aceast chestiune de c tre retorii italieni din secolul al XVII-lea. în mijlocul acestor discu ii i tentative s-a format tîn rul Alexander

Gottlieb Baumgarten din Berlin, care, de la studiu] filozofiei wolffiene, studiind i predînd totodat poezia i elocven a latin , s-a sim it îndemnat s reia problema i s se gîndeasc cum ar putea s subordoneze preceptele retorilor unui sistem filozofic riguros. Astfel c în septembrie 1735, la dou zeci i unu de ani, a putut publica, ca tez de doctorat, o mica lucrare: Meditationes philoso-phicae de nonnullis ad poema pertinentibus1, în care s-a scris pentru prima oar cuvîntul „estetica", ca nume al unei tiin e speciale2. Baumgarten a inut întotdeauna foarte mult la descoperirea lui de tinere e; i chemat s predea la universitatea din Frankfurt pe Oder, a inut aici în 1742 i apoi din nou, cînd a fost chemat, în 1749, cîteva cursuri de estetic (quaedam consilia dirigendarum facultatum inferio-rum, novam per acroasin, exposuit)3. în 1750, a dat la tipar primul volum al unui vast tratat, în care cuvîntul Aesihe-tica ajungea la onoarea de a fi pe frontispiciu4; în 1758 a publicat partea a doua, mai redus : împiedicat fiind de boal i apoi de moarte (survenit în 1762) sa- i duc opera la cap t. Ce este estetica pentru Baumgarten? Obiect al esteticii sînt faptele sensibile (afo7)Tâ) pe care anticii le-au deosebit cu grija întotdeauna de cele mentale (vo-q-ra)5; ea fiind deci scientia cognitionis sensitivae, theoria liberalium arîium, gnoseologia inferior, arspulcre cogitandi, ars analogi rationis6. Retorica i poetica constituie dou discipline speciale i dependente, c rora estetica le las în sarcin determinarea 1 Halae Magdeburgicae, 1735 (retip rit prin grija lui B. Croce, Napoli, 1900). Med., § 116. • Aesihetica, I, pref. ' Aesthetica, Scripsit ALEXANDER GOTTLIEB BAUMGARTEN, prof. Philosophiae, Traiecti cis Viadrum, Impens. Ioannis Christiani Kleyb. 1750; partea a doua, 1758. • Med., § 116.

• Aesth., Si. . IV. DESCARTES I LEIBNIZ. AESTHETICA LUI BAUMGARTEN genurilor literare i alte determin ri m runte1; fiindc legile pe care ea le investigheaz se extind la toate artele, ca o stea polar pentru fiecare (quasi cynosura quaedam specialiump, i trebuie extrase nu din cazuri pu ine i prin induc ie incomplet i în mod empiric, ci din universalitatea faptului (falsa regula peior est quam nulla)3. Estetica nu trebuie confundat nici cu psihologia, care furnizeaz numai premisele: tiin independent , ea d normele cunoa terii pe cale sensibil (sensitwe quid cognoscendi)i i trateaz despre perfectio cognitionis sensitivae, qua talis, care e frumuse ea (pulcritudo), dup cum contrariul ei, imperfec iunea, este urî enia (deformitas)5. Trebuie exclus din frumuse ea cunoa terii sensibile (pulcritudo cognitionis), frumuse ea obiectelor i a materiei (pulcritudo obiectorumetmateriae), cu care, din cauza uzului lingvistic, ea este adesea în mod gre it confundat , deoarece este cert c lucrurile urite pot fi gîndite în mod frumos, iar cele frumoase în mod urît (quacum ob receptum rei significatum saepe sed mole confunditur; possunt turpia pulcre cogitari ut talia, et pulcriora turpiter)6. Reprezent rile poetice sînt cele confuze sau imaginative: distinc ia, adic însu irea inte-lectiv , nu e poetic . Cu cît e mai mare determinarea, cu atît mai mare este poezia; indivizii, omnimode determinata, sînt în cel mai înalt mod poetici; i poetice sînt imaginile sau fantasmele, i tot ceea ce se refer la sim . Judecata asupra reprezent rilor sensibile sau imaginative este gustul sau iudicium sensuum7. Acestea sînt, pe scurt, adev rurile pe care Baumgarten le expunea în Meditationes i, cu multe distinc ii i exemplific ri, în Aesthetica. Criticii gBrmani' observ aproape unanim8 c Baumgarten, în locul rezervat de el esteticii, tiin a cunoa terii senzitive, ar fi trebuit s dezvolte un fel de logic inductiv . Dar de acest repro trebuie s -l cru m: mai filozef poate în privin a asta decît criticii s i, el

în elegea c o logic ' Med., § 92. 1 Med., § 117. • Aesth., § 71. •Aesth., § 53. • Med., § 115. 'Aesth., § 14. • Aesth., § 18. * RITTER, Gesch. d. Philos. (trad. franc. Histoire d. 1. phil. mod., III, p. 365); ZIMMERMANN, Gesch. d. Aesth., p. 168; J. SCHMIDT, L. u. B., p. 48. 279 Critica Judec ilor rostite asupra lui Baumgarton 280 Intelectualismul lui Iiaum-garten ISTORIA ESTETICII inductiv este tot intelectiv deoarece duce la abstrac ii i form ri de concepte. Rela ia dintre cogniiio eonfusa i faptele poetice i artistice, care sînt cele ale gustului, fusese remarcat , înaintea lui, de Leibniz; i nici ace tia, nici Wolff, nici al ii din aceea i coal nu saugîndit c tratarea lui cognitio eonfusa i a a-numitelor petites perceptions ar putea vreodat s fie în eleas ca o logic a induc iei. De altfel, aceia i critici îi atribuie lui Baumgarten ca un fel de compensare un merit care nici m car nu-i apar ine, cel pu in în m sura în care afirm ei. Dup p rerea lor, el ar fi înf ptuit o revolu ie, transformîndîîn diferen specific diferen a pur gradual i cantitativ a lui Leibniz1, i f cînd din confuz ceva ce nu mai era negativ, ci pozitiv2, atribuind cunoa terii senzitive qua talis o perfeciio; rupînd în acest mod unitatea monadei leibniziene i provocînd o sp rtur în lex continui, el ar fi întemeiat estetica-Pas de gigant, care i-ar asigura numele de p rinte, nu presupus, ci efectiv al noii tiin e. Dar pentru a merita pe drept cuvînt acest titlu Baumgarten ar fi trebuit s dezlege contradic iile în care intrau, împreun cu Leibniz, to i intelectual ist ii. Nu era de ajuns s se accepte o perfectio;

deoarece astfel era, f r îndoial , i claritas, atribuit de Leibniz cunca terii confuze, care, lipsit de claritate, r mînea obscur , adic imperfect . Trebuia s se sus in acea perfec iune qua talis centra lex continui, i s fie inut departe de orice amestec intelectua-list. Altfel, s-ar fi intrat din nou în labirintul f r ie ire al verosimilului care este i nu este falsul, al ingeniuluî care este i nu este intelect, al gustului care este i nu este judecata intelectual , al imagina iei i al sentimentului care sînt i nu sînt senzualitate i pl cere material . i, în ciuda numelui nou, în ciuda faptului c dînsul a insistat mai mult decît Leibniz asupra caracterului sensibil al poeziei, estetica, ca tiin , nu s-ar fi n scut. Or, Baumgarten nu a dep it nici unul dintre obstacolele men ionate. La aceast concluzie ne duce studiul atent i lipsit de prejudec i al operelor lui. în Meditationes el 1 DANZEL, Gottsched, p. 218; MEYER, L. U., B., pp. 35-38. 1 SCHMIDT, op. di., p. 44. IV. DESCARTES I LEIBNIZ. AESTHETICA LUI BAUMGARTEN nu ajunge s disting net imagina ia de intelect, cunoa terea confuz de cunoa terea distinct , iar legea continuit ii îl face s stabileasc o diferen de plus sau minus: între cunoa teri, cele obscure sînt mai pu in poetice decît cele confuze; cele distincte nu sînt poetice, dar cele ale genurilor (adic cele distincte i intelectuale) sînt poetice i ele, de i cu atît mai mult cu cît genul e mai jos; conceptele compuse sînt mai poetice decît cele simple; cele de o cuprindere mai mare sînt extensive clariores1. In Aesthetica, determinîndu- i mai am nun it gîndul, Baumgarten îi descoper deschis defectele. Dac în introducere mai poate p rea c adev rul estetic este pentru el cunoa terea individualului, aceast aparen este spulberat de elucid rile ulterioare. Ca bun obiectivist, el admite c adev rului metafizic îi corespunde în suflet cel subiectiv, care e adev rul logic în sensul larg sau estetico-logic2. i plenitudinea unui atare adev r

este nu cea a genului sau a speciei, ci a individului. Genul este adev rat, specia mai adev rat , individul foarte adev rat3. Adev rul logic formal se dobînde te cum iactura unei mari perfec iuni materiale: quid enim est abstractio, si iactura non est?4. A a stlnd lucrurile, adev rul logic se distinge de cel estetic prin aceea c adev rul metafizic i obiectiv cînd se prezint intelectului i este adev r logic în sensul strict; cînd analogului ra iunii i facult ii cognitive inferioare i este adev r estetic5; adev r mai mic, în schimbul primului pe care omul, ca urmare a lui malum metaphysicum, nu-I poate întotdeauna ob ine6. Astfel, adev rurile morale se prezint într-un fel poetului comic i într-alt fel filozofului etic; o eclips este descris într-un fel de astronom i într-alt fel de un p stor care le vorbe te tovar ilor s i i iubitei7. Chiar i universaliile sînt, cel pu in în parte, accesibile facult ii inferioare8. S lu m doi filozofi care discut , un dogmatic i un sceptic, i un estetician care st i-i ascult . Dac argumentele de ambele p r i se echilibreaz în a a fel încît esteticianul nu ajunge s - i dea seama unde 281 1 Med., § 19, 20, 23. • Ibid., § 441. • Ibid., § 424. ' Ibid., §§ 425, 429. • Aesth., § 424. 4 Aeslh., § 560. • Ibid., § 557. • Ibid., § 443. 282 ISTORIA ESTETICII e adev rul i unde e falsul, acea aparen este pentru ei adev r estetic; dac unul dintre cei doi î i învinge adversarul într-un mod în care s rezulte evident eroarea, eroarea clarificat este un fals i

estetic1. Adev rurile propriu-zis estetice sînt deci (iat cuvîntul decisiv) cele care nu par nici cu totul adev rate i nici cu totul false: cu alte cuvinte cele verosimile. Talia autem de quibus non complete quidem cer i sumus, neque tamen falsitatem aliquam in iisdem appercipimus, sunt verisimilia. Est ergo veritas aesthetica, a potiori dicta verisimilitudo, iile veritatis gradus, qui, etiamsi non evectus sit ad completam certitudinem, tamen nihil con ineai falsi-tates observ abilis12. i mai am nun it, imediat dup acea Cuius habent spectatores auditoresve intra animum quum vident audiuntve quasdam anticipationes, quod plerumque fit, qoud fieri solet, quod in opinionepositum est, qoud habet ad haec in se quandam similitudinem, sive id falsum (logice et latissime) sive verumsit (logice et strictissime), quod non sit facile a nostris sensibus abhorrens: hoc illud, est zivc, et verisimile quod, Aristotele et Cicerone assentiente, sectetur aestheticus3. Verosimilul cuprinde ceea ce e adev rat i sigur pentru intelect i sim uri, ceea ce e sigur pentru sim uri, dar nu pentru intelect, lucrurile probabile din punct de vedere logic i estetic, adic ceea ce e logic improbabil, dar estetice te probabil, i chiar, lucruri estetice te improbabile, dar probabile în totalitatea lor sau luate astfel încît s nu ne d m seama, de improbabilitatea lor4. Cu aceasta ne-am întors la admiterea imposibilului i a absurdului , a ceea ce Aristotel numea : XS6VXTOV i OCTOTCOV. Dac dup aceste paragrafe de importan capital pentru în elegerea adev ratei concep ii a lui Baumgarten, ne apuc m s recitim introducerea la opera sa, reg sim acela i concept comun i gre it al facult ii poetice. Celor care îi obiectau c nu trebuie s se îngrijeasc de cunoa terea confuz i inferioar fie pentru c confusio mater erroris, fie pentru c facultates inferiores, caro, debellandae potius sunt quam excitandae et confirmandae, el le r spundea c confuzia este condi ia pentru a g si adev rul; c natura nu

IV. DESCARTES I LEIBNIZ. AESTHETICA LUI BAUMGARTEN face salturi de la întuneric la distinc ie; c la lumina amiezii ajungi de la noapte prin zori (ex nocte per auroram meri-dies); c facult ile inferioare cer s le guvernezi, nu s le tiranizezi (imperium in facultates inferiores poscitur, non tyrannis)1. Este deci tot modul de a vedea al lui Leibniz, al lui Trevisano i Biilffinger. Baumgarten se teme tot timpul c ceilal i îl acuz de a trata lucruri nedemne de un filozof. Quousque tandem (parc i-ar zice el) tu, profesor de filozofie teoretic i moral , ai s îndr zne ti s lauzi minciuni i amestecuri de adev r cu fals ca fiind lucruri foarte nobile?2 i dac reu e te s se fereasc de ceva, acesta e tocmai senzualismul neînfrînat i nemoralizat. Perfec iunea senzitiv a cartezianismului i a wolffianismului ar ta o oarecare tendin de a se confunda cu simpla pl cere, cu sentimentul perfec iunii organismului3 nostru; dar Baumgarten nu cade în aceast confuzie. Atunci cînd, în 1745, un anume Quis-torp a comb tut teoria lui estetic , zicînd c dac poezia consta în perfec iunea senzual , ea este un lucru d un tor oamenilor, Baumgarten a scris dispre uitor c î i dore te s nu g seasc niciodat timp s r spund unor critici de soiul acesta, care confund oratio perfecta sensitiva cu oratio perfecte (adic omnino) sensitiva11. In toat estetica lui Baumgarten, în afara titlului i a primelor defini ii, se simte mucegaiul lucrurilor vechi i comune. L-am v zut referindu-se , în ceea ce prive te începutul tiin ei sale la Aristotel i Cicero; într-alt loc el leag expres estetica sa de retorica antichit ii, amintind adev rul deja enun at de stoicul Zenon esse duo cogitandi genera, alterum perpetuum et latius, quod Rhetorices sit, alterum concisum et contractius, quod Dialectices, i, iden-tificînd pe primul cu orizontul estetic, iar pe cel de al doilea 283 1 Ibid., §§ 7, 12. Aesth., § 478.

• Cf. WOLFF, Psych. empir., § 511 i pasajul din Descartes citat aci: a se vedea i §§ 542-550. • TH. JOH. QUISTORP, In Neuen Bilcher-Saal, 1745, fasc. 5: Brweis dass ie Poesie schon fur sich selbst ihre Liebhaber leichtlich ungliichlich machen h6n-ne; i A. G. BAUMGARTEN, Metaphysica, ed.a 2-a, 1748, pref.: cf. DANZEL, Goisched, pp. 215, 221. Nume non l con inut vechi • Ibid., § 448. • Aesth., § 484. Ibid., § 483. 1 Ibid., §§ 485, 486. 284 ISTORIA ESTETICII eu cel logic1. In Meditationss, se sprijin pe Scaliger i pe Voss2. Dintre autorii mai moderni, în afar de filozofi (Leibniz), Wolff, Biilffinger) îi citeaz pe Go tsched, Arnold3 Werenfels, Breitinger4; i, prin intermediul acestora, i-au putut parveni discu iile asupra gustului i asupra imagina iei, chiar dac nu cuno tea direct pe Addison i Du Bos, i pe italienii, atît de studia i atunci în Germania, asem n rile cu ace tia s rind în ochi. Fa de predecesorii s i, Baumgarten se simte nu în opozi ie, ci de acord. Nu exist la el nici o con tiin de revolu ionar; iar dac , desigur, se întîmpl uneori s aib loc revolu ii f r s ne d m seama, în orice caz, nu acesta e cazul lui. Opera lui Baumgarten este înc o expresie a problemei estetice care- i cere rezolvarea: o expresie cu atît mai puternic , cu cît are un cuvînt de ordine; veste te o nou tiin , care se prezint într-o ordine complet scolastic ; boteaz cu anticipa ie f tul i-l nume te „Estetic ", un nume care va r mîne. Dar numele nou e gol de un con inut cu adev rat nou; arm tura filozofic este lipsit de corpul viguros care s-o îmbrace. Excelentul Baumgarten, om plin de c ldur i de convingeri, adesea atît de sincer i de viu în latina sa

scolastic , este o figur simpatic i remarcabil în istoria esteticii; dar tot al tiin ei în formare, nu a celei formate; a esteticii condenda, nu a celei condita. l Aesth., § 122. * Ibid., § § 111, 113. 1 Med., § 9. 'Aesth., § 11. V GIAMBATTISTA VICO Revolu ionarul care, l sînd la o parte conceptul verosimilului i în elegînd într-un mod nou imagina ia, a p truns adev rata natur a poeziei i artei i a descoperit, ca s spunem a a, tiin a estetic , a fost italianul Giambattista Vico. Cu zece ani înainte de a se fi publicat în Germania prima c rticic a lui Baumgarten, ap rea la Neapole (1725) prima Scienza nuova, care dezvolta, în privin a naturii poeziei, ideile anticipate deja în 1721 în De constantia iurispruden-tis, rod a „dou zeci i cinci de ani de continu i aspr medita ie".1 în 1730, Vico le prezenta din nou, cu noi amplific ri, care au dat na tere la dou c r i speciale (Della sapienza poetica, adic Despre în elepciunea poetic , i Della discoperta del vero Omero adic Despre descoperirea adev ratului Homer), în a doua Scienza nuova. i nu obosea s le repete i s le propage printre contemporanii r u dispu i, ori de cîte ori i se oferea ocazia, în prefe e i în scrisori, în ora ii de nunt i funebre, chiar i în atestatele pe care le d dea ca cenzor public de c r i. Ce erau aceste idei? Nici mai mult nici mai pu in (se poate spune) decît rezolvarea problemei puse de Platon, abordate i nesolu ionate de Aristotel i reluate zadarnic în mod diferit de la Rena tere încoace. Poezia este un lucru Vico, descoperitorul tiin ei estetice 1 Scienza nuova prima, cartea a IlI-a, cap. 5 G. B. VICO, Opere, edi ie Îngrijit de G. FERRARI, ed. a 2-a, Milano, 1852-l84. 286

Poezie i filozofie: imagina ie *i intelect ISTORIA ESTETICII ra ional sau ira ional, spiritual sau corporal? i dac e spiritual, care îi este calitatea proprie, prin ce se distinge de istorie i de tiin ? Platon o localizase, dup cum tim, în partea josnic a sufletului, printre spiritele animale. Dar Vico o ridic : el face din ea o perioad a istoriei omenirii i fiindc istoria este la el o istorie ideal , ale c rei perioade nu sînt fapte palpabile ci forme ale spiritului, face din ea un momsnt al istoriei ideale a spiritului, o form a con tiin ei. Poezia vine înaintea intelectului, dar dup sim uri: confundînd-o cu acesta, Platon nu-i recunoscuse locul pe care-l m rita i o alungase din republica sa. „Oamanii mai întîi simt f r s - i dea seama; apoi î i dau seami cu sufletul tulburat i mi cat; în sfîr it, reflecteaz cu mintea clar . Aceast Axiom este Principiul sentin elor poetice, care sînt formate cu sim urile din pasiuni i din afecte, spre deosebire de sentin ele filozofice care ss form3az din reflectare cu ra ionamente: de unde, acestea cu cît se apropie de adev r cu atît mai mult se ridic la universalii; iar acelea sînt cu atît mai certe cu cît se apropie de particulare"1 Treapt imaginativ Jdar plin de valoare pozitiv . Treapta imaginativ este cu totul independent i autonom în raport cu cea intelectiv , care nu numai c nu-i poate ad uga nici o perfec iune, dar reu e te numai s-o distrug . „Studiile de Metafizic i de Poezie sînt în mod natural opuse între ele: dat fiind c una purific mintea de prejudec ile copil riei, cealalt o scufund i o pr bu e te din nou în ele; una rezist *în fa a judec ii sim urilor, cealalt î i face din ele regula ei principal ; una sl be te imagina ia, cealalt o cere robust ; una ne atrage aten ia s nu facem din spirit corp, cealalt nu se bucur de altceva decît s dea corp spiritului; de aceea gîndurile uneia sînt toate abstracte, conceptele celeilalte atunci sînt mai frumoase cînd se formeaz cu mai mult corp; i, în sfîr it, una se str duie ca în elep ii s cunoasc adev rul din lucrurile lipsite

de orice pasiune..., cealalt se str duie s determine pe oamenii de rînd s ac ioneze conform adev rului prin V. GIAMBATTISTA VICO mecanisme de afecte foarte tulbur toare, care, desigur,în absen a acestor afecte foarte tulburate nu ar ac iona astfel. Iat de ce, în toate timpurile trecute, în toate limbile cunoscute de noi, nu a existat niciodat un om atît de valoros, totodat i mare metafizician i mare poet, din categoria cea mai înalt de poe i, c reia p rinte i prin îi este Homer."1 Poe ii sînt sim ul; filozofii, intelectul genului uman.2 Imagina ia este „cu atît mai robust , cu cît e mai slab ra ionamentul".3 Fire te, „reflec ia" poate fi pus în versuri, dar nu de aceea devine poezie: „sentin ele abstracte sînt ale filozofilor, fiindc con in universalii, iar reflec iile asupra acestor pasiuni sînt ale unor poe i fal i i seciii.i Poe ii „care cînt frumuse ile i virtu ile femeilor prin reflec ie... sînt filozofi, care ra ioneaz în versuri sau în rime de dragoste."5 Unele sînt ideile filozofilor, altele ale poe ilor: acestea din urm sînt identice cu cele ale pictorilor, nedeosebindu-se între ele „decît prin vorbe i culori".6 Marii poe i se nasc nu atît în epocile de reflec ie, cît în cele de imagina ie, c rora li se zice de barbarie: astfel e Homer în barbaria antic : Dante în evul mediu, în „reîntoarsa barbarie a Italiei".7 Iar cei care au vrut s reg seasc în p rintele poeziei grece ti în elepciunea filozofic au transformat pe apoi în înainte fiindc secolele poe ilor preced pe cele ale filozofilor, iar na iunile tinere au fost ale poe ilor sublimi. Vorbirea poetic se na te înaintea celei prozaice ,,din necesit i de natur " i nu din „capriciu al pl cerii"; pove tile sau universalii imaginativi au fost concepu i înainte de universalii ra ionali, edic filozofici.8 Cu aceste observa ii Vico justifica i corecta totcdat sentin a dat de Platon în Republica, care îi nega Iui Homer în elepciunea, orice în elepciune, cea legislativ a unor 1 Scienza nuova pr., cartea a IlI-a, cap. 27. » Scienza nuova sec,

cartea a Ii-a, introd. • Ibid., Elem., XXXVI. 1 Ibid., i, II Sentenze eroiche. 6 Scrisoare c tre De Angelis, 25 decembrie 1725. •Ibid. ' Scienza nuova sec, cartea a Ii-a, Logica poetica. • Ibid. 287 1 Scienza nuova seconda, Elemenii, LIII. 288 Poezie l Mo-de ISTORIA ESTETICII Licurg, Charondas i Solon, cea filozofic a unor Tales, Anaharsis i Pitagora, cea militar a comandan ilor de o ti.1 Homer posed , desigur (zice el), în elepciunea, dar numai în elepciunea poetic . Compara iile i imaginile homerice, scoase din lucruri crîncene i s lbatice sînt incomparabile ; dar „o atare reu it nu apar ine desigur unui spirit cultivat i civilizat prin vreo filozofie".2 Dac cineva, în epocile de reflec ie, scrie poezie, asta se întîmpl fiindc el redevine copil, „î i pune iar mintea în obezi", nu reflecteaz cu intelectul, ci urmeaz imagina ia i se scufund în faptele particulare. Dac adev ratul poet se intereseaz de ideile filozofice, nu o face pentru „a le primi în sine ca s - i topeasc în ele imgina ia", ci numai spre „a i le înf i a ca s le vad ca într-o pia sau la teatru".3 Comedia nou , care apare dup Socrate, este, f r îndoial , impregnat toat de idei filozofice, de universalii intelectuale, de „genuri inteligibile ale moravurilor omene ti"; dar autorii acesteia au fost poe i în m sura în care au tiut s schimbe logicul în imaginativ, transformînd acele idei în portrete.4 Linia desp r itoare dintre art i tiin , imagina ie i intelect este aici destul de adînc marcat : cele dou activit i diferite, dup aceste contrapuneri de atîtea ori confirmate, r mîn de neconfundat. Cu o

mîn ceva mai pu in sigur e trasat linia desp r itoare dintre poezie i istorie. Vico, f r s se refere la pasajul aristotelic, explic implicit de ce lui Aristotel poezia nu i s-a p rut niciodat mai filozofic decît istoria i combate în acela i timp eroarea c istoria ar privi particularul, iar poezia universalul. Poezia este echivalent cu tiin a, nu atît fiindc e o contemplare de concepte, ci fiindc , la fel ca tiin a, este ideal . „Complet ideal " trebuie s fie povestea poetic des vîr it „din idee poetul d întreaga fiin lucrurilor care nu o au; este ceea ce spun mae trii acestei arte, anume c ea este complet imaginativ , ca art de pictor de idei, nu V. GIAMBATTISTA VICO 289 1 Republica, 1. X. • Scienza nuova sec., 1, III, In princ. • Scrisoarea c tre De Angelis, cit. mai sus. • Scienza nuova pr., cartea a IlI-a, cap. 4. figurativ , nu art de pictor de portrete; din care cauz , poe ilor ca i pictorilor, pentru aceast asem nare cu Dumnezeul creator, li s-a zis divini".1 Iar contra celor care def imeaz pe poe i fiindc , dup spusele lor, prezint falsul, Vico protesteaz : „Cele mai bune pove ti sînt adev ruri care se apropie cel mai mult de adev rul ideal, adic de adev rul etern al lui Dumnezeu; de unde rezult c ele sînt incomparabil mai sigure decît adev rul istoricilor pe care adesea doar capriciul, necesitatea, întîmplarea li-l ofer ; dar comandantul pe care i-l imagineaz , ca s d m un exemplu, Torquato Tasso, în persoana lui Goffredo, este a a cum trebuie s fie comandantul tuturor timpurilor, al tuturor na iunilor; i astfel sînt toate personajele poetice, cu toate diferen ele pe care ni le pot oferi vîrsta, temperamentul, moravurile, na iunea, statul, gradul, condi ia, soarta: ele nu sînt altceva decît însu iri eterne ale sufletului omenesc, gîndite de oameni politici, economi ti i filozofi morali i transformate în portrete de c tre poe i".2 Reluînd i aprobînd în parte

observa ia lui Castelvetro, anume c dac poezia este imaginea posibilului, ea trebuie s fie precedat de istorie, imita ie a realului, i inînd seama de dificultatea c poe ii au precedat cu toate acestea pe istorici, Vico rezolv problema identificînd istoria cu poezia: poezia a fost istoria primitiv , pove tile au fost întîmpl ri adev rate, Homer primul istoric, sau, mai bine zis, „un tip eroic de b rbat grec, întrucît a povestit, cîntînd, ispr vile grecilor".3 Poezia i istoria sînt deci identice la origine, sau, ca s ne exprim m mai bine, ele nu sînt distincte. „Dar, dup cum nu pot exista idei false, pentru c falsul const în combinarea diform a ideilor, tot a a nu poate exista tradi ie, oricît de fabuloas , care s nu fi avut la început vreun motiv de adev r."4 De aici o idee cu totul nou asupra mitologiei, care nu mai e o inven ie arbitrar i calculat , ci o viziune spontan asupra adev rului, 1 Jbtci., cartea a IlI-a, cap. 4. 'Scrisoare c tre Esteban, 12 ianuarie 1729: ct. Scienza nuova sec. Elem., LIII. * Scienza nuova sec, cartea a IlI-a. 4 Scienza nuova pr., cartea a IlI-a, cap. 6. 19 — Estetica 290 ISTORIA ESTETICII a a cum ea se înf i a spiritului oamenilor primitivi. Poezia ne d imaginea produs de fantezie, tiin a sau filozofia, adev rul inteligibil; istoria, cunoa terea a ceea ce e cert. Poc«i«»ilimbaj Limbajul i poezia sînt pentru Vico în mod substan ial identice. Comb tînd „acea gre eal comun a gramaticieni-lor" dup care graiul prozei s-ar fi n scut întîi, iar cel al poeziei dup , el g se te „în originile Poeziei, a a cum au fost ele dezv luite aici", „originile limbilor i originile literelor".1 Pentru a face aceast descoperire e nevoie „de o trud atît de nepl cut , sup r toare i

grav , cît era aceea de a ne despuia de propria noastr natur ca s intr m în cea a primilor oameni ai lui Hobbes, Grotius, Pufendorf, lipsi i cu totul de orice grai, de la care au provenit limbile na iunilor nobile"2. Dar fructul cules a fost pe m sura trudei îndurate; de unde el a putut s - i dea seama de eroarea c limbile s-ar fi n scut printr-o conven ie, sau, cum se zicea, c ele „ar fi semnificat printr-o sentin 1', pe cînd în schimb „date fiind aceste origini naturale ale lor, ele au semnificat în mod natural; ceea ce este u or de observat în limba latin vulgar ... care are aproape toate cuvintele formate prin transferuri de natur sau prin propriet i naturale sau prin efecte sensibile: i, în general, metafora constituie cea mai mare parte a corpului limbilor la toate na iunile".3 Prin aeasta a fost comb tut alt eroare comun a gramaticilor „dup care vorbirea prozatorilor este proprie, iar a poe ilor e improprie".4 Tropii poetici, pe care îi clasific m în categoria metonimiilor, îi ap reau lui Vico ca „n scu i din natura primelor na iuni, nu din capriciul unor oameni deosebit de dota i în poezie"5; graiul „prin asem n ri, imagini, compara ii", îi ap rea ca n scut din „s r cia de genuri i specii necesare pentru a defini lucrurile 1 Scienzanuovasec, cartea a Ii-a, Corollari d'intorno all origini della locuzion poetica, ecc. ' Scienza rnwva pr., cartea a IlI-a, cap. 23. Scienza nuova sec, cartea a Ii-a, Corollari d'intorno all origini delle lingue, ecc. ' Ibid., cartea a Ii-a, Corollari d'intorno a tropi, ecc.,§ 4. • Scienza nuova pr., cartea a IlI-a, cap. 22. V. GIAMBATTISTA VICO 291 cu proprietate", i, „în consecin , n scut din necesit i de natur , comune unor popoare întregi".1 Primele limbi au constat „în acte mute sau corpuri, care aveau raporturi naturale cu ideile pe care oamenii vroiau s le semnifice".2 în mod p trunz tor el a ad ugat

acestor limbaje figurate nu numai hieroglifele, ci emblemele, devizele cavalere ti, armele i blazoanele, c rora le-a zis „hieroglifele evului mediu".* In barbaria medieval „a revenit desigur printre italieni limba mut ... a primelor na iuni p gîne, cu care autorii lor, înainte de a g si limbile articulate s-au exprimat desigur ca mu ii, prin acte sau corpuri avînd raporturi naturale cu ideile lucrurilor pe care vroiau s le semnifice, idei care erau atunci foarte sensibile. Aceste expresii, îmbr cate apoi în cuvinte sonore, trebuie s fi constituit întreaga eviden a graiului poetic."4 De unde rezult trei feluri i faze ale limbilor: limbi divine mute, limbi eroice prin devize cavalere ti, limbi prin vorbire. i-a imaginat chiar un dic ionar etimologic universal „dic ionar de cuvinte mentale comune tuturor na iunilor". Cine avea idei de acest fel în privin a imagina iei, lim- u «°»j«»« bilor i poeziei nu putea s se declare satisf cut de logica formai* formal i verbal , aristotelic sau scolastic . Mintea omeneasc (spune Vico) „atunci folose te intelectul, cînd, de la un lucru pe care-l simte, culege ceea ce nu cade sub sim uri; ceea ce latinii vor s spun propriu-zis prin intelli-gere"°. într-o sumar schi asupra istoriei logicii, el scrie: „Venir Aristotel, care ne înv silogismul, o metod care mai degrab explic universaliile în particulariile lor, decît une te particulariile ca s ob in universalii; i Zenon cu seritul6, care corespunde metodei filozofilor moderni, care sub iaz , nu ascute, spiritele; i care nu ob inur nimic remarcabil în plus în folosul genului uman. Unde cu mult dreptate Francis Bacon de Verulam, mare filozof i totodat Scienza nuova sec, cartea a IlI-a, Pruove filosofiche. * Scienza nuova pr., 1, III, cap. 22. ' Ibid., 1, III, cap. 27-33. 4 Ibid., 1, III, cap. 27 — 33. 1 Scrisoarea câtre De Angelis, cit.jnai sus. • Soritul = polisilogismul (Nota trad.). 19*

292 ISTORIA ESTETICII Vico împotriva tntoror teoriilor poetice anterioare om politic, propune, comenteaz i ilustreaz induc ia în Organon-u s u; i e urmat înc de englezi cu mare' folos pentru filozofia experimental ."1 De aici i critica pe care el o face matematicilor, considerate întotdeauna, dar în acele vremuri în mod special, ca tip al tiin ei perfecte. Dar Vico nu e numai revolu ionar în fapt, ci are con tiin a deplin de a fi revolu ionar: el tie c este în opozi ie cu tot ceea ce s-a gîndit pîn la el asupra acestui subiect. Noile sale principii cu privire la poezie sînt „toate opuse (spune el), nu numai diferite de cele pe care de la Platon i de la elevul s u Aristotel pîn în zilele noastre, pîn la Patrizzi, Scaliger i Castelvetro, au fost imaginate; i afl m c poezia a fost prima limb comun a tuturor na iunilor, i a evreilor".2 Prin asta (insist el într-alt loc) „se d rîm tot ceea ce s-a spus despre originea poeziei mai întîi de Platon, apoi de Aristotel, în fine de Patrizzi, Scaliger, Castelvetro i al ii, descoperindu-se c dintr-o lips a ra iunii umane s-a n scut poezia atît de sublim , încît nici filozofiile, care au urmat apoi, nici artele, poeticile i criticile, nici una n-a putut s produc o alta egal i cu atît mai pu in superior ..."3 în Autobiografie, Vico se laud de a fi descoperit „alte principii ale poeziei decît cele în care grecii i latinii i al ii dup ei au crezut pîn acum; pe baza c rora stabile te altele de mitologie".4 Acele vechi principii de poezie „lansate mai întîi de Platon i apoi confirmate de Aristotel" fuseser anticipa ia sau prejudecata care chinuise pe to i autorii de tratate poetice (între care Vico citeaz i pe Iacopo Mazzoni). Cele spuse „chiar de cei mai gravi filozofi, ca Patrizzi i al ii" asupra originii cîntului i versurilor, sînt inep ii de care Vico „se ru ineaz chiar a le cita".5 i e curios s -l vedem comentînd, cu principiile din Scienza nuova, arta 1 Scienza nuova sec, cartea a II-a, Ultimi corollari, § VI.

• Scienza nuova pr., cartea a IlI-a, cap. 2. • Sctenza nuova sec, cartea a II-a, Della metafisica poetica, ecc. • Vita scritta da se medesimo, In Opere, ed. cit., IV, p. 365. ' Scienza nuova pr., cartea a IlI-a, cap. 37. V. GIAMBATTISTA VICO poetic hora ian , sfor îndu-ses -i g seasc un în eles acceptabil.1 Este probabil c , dintre scrierile contemporane, le-a cunoscut pe ale lui Muratori, al c rui nume îl citeaz , i pe ale lui Gravina, pe care a avut ocazia s -l cunoasc personal; dar, dac a citit paginile din Della Perfetta poesia i din Della Forza della fantasia, este sigur c nu a putut s fie satisf cut de modul în care era tratat acolo facultatea imaginativ , c reia el îi atribuia atîta for i îi d dea atîta importan ; i de la Gravina trebuie s se fi inspirat totu i numai pentru a spune contrariul. La acesta din urm , poate (dac nu chiar direct la scriitorii francezi între care Le Bossu), a g sit acea fals idee a unui Homer cu în elepciunea ascuns pe care a comb tut-o atît de energic i pîn la ultima limit . Totala lips de în elegere a lumii fantastice i poetice este printre cele mai serioase repro uri pe care el le face cartezianismului. Spunea c vremea sa a fost „s r cit de metodele analitice i de o filozofie care profeseaz amor irea tuturor facult ilor sufletului care provin din corp i, mai ales, cea a imagina iei, care azi este detestat ca fiind mama tuturor erorilor umane"; el o numea vremea „unei în elepciuni care înghea tot ceea ce e generos în cea mai bun poezie", f cînd cu neputin în elegerea acesteia.2 La fel, în ceea ce prive te teoriile asupra limbajului. „Modul lor de na tere, adic natura limbilor am aflat-o cu pre ul unei aspre medita ii; începînd cu Cratil al lui Platon,' cu care, într-o alt oper de filozofie, ne-am delectat, din eroare" (se refer la teoria sus inut de el în prima sa carte, De antiquissima italiorum sapienza), „ i pîn la Wolfango Lazio, Scaliger, Francesco Sanzio [Sânchez] i al ii, nu am putut g si vreodat satisfac ie min ii noastre; astfel c domnul

Jean Le Clerc, discutînd în leg tur cu lucruri asem n toare celor discutate de noi, spune c nu exist problem în toat filologia, care s implice mai mari 293 1 Note all'Arte poetica di Orazio, In Opere, ed. cit. voi. VI, pp. 52 — 79. 'Scrisoarea c tre De Angelis, cit. mai sus. » . a 1 a uPri * care iInfluen a autorilor din M-eolnl al XVII-lea asupra lui Tieo 294 ISTOBIA ESTETICII dubii i dificult i".1 în alt parte, sînt trecu i în revist i critica i principalii gramatici filozofi ai Rena terii. Gramatica (spune el) d regulile vorbirii corecte; logica pe cele ale vorbirii adev rate; „prin natura lucrurilor, vorbirea adev rat trebuie s precead vorbirea corect , de aceea, printr-o generoas sfor are, Giulio Cesare della Scala, urmat apoi de to i gramaticii cei mai buni de dup el, s-a preocupat s reflecteze asupra bazelor limbii latine folosindprincipiile logicii. Dar marea lui încercare a e uat, fiindc a aplicat principiile de logic pe care le-a gîndit un anumit filozof, adic logica lui Aristotel, ale c rei principii, fiind prea universale, nu reu esc s explice cazurile particulare aproape infinite care prin natura lucrurilor apar în mintea oricui vrea s reflecteze asupra unei limbi. De unde, Francesco Sanzio, care cu o m rea îndr zneal îl urmeaz , în Mi-nerva sa se str duie, cu faimoasa sa elips , s explice în nenum ratele cazuri particulare pe care le observa în limba latin , i, cu rezultate nefericite voind s salveze principiile universale ale logicii lui Aristotel, ajunge s fie for at i nu mai g se te ie ire din aproape nenum ratele graiuri latine, cu care crede c poate înl tura defectele dr g la e i elegante, pe care limba latin le folose te spre a se exprima".2 Cu totul alt genez au avut p r ile de vorbire i sintaxa, nu aceea afirmat de cei care î i imagineaz c „popoarele, care i-au reg sit limbile, au trebuit mai înainte s mearg la coala

lui Aristotel".3 Aceea i judecat , Vico a trebuit, desigur, s-o extind la orientarea logico-gramatical de la Port-Royal, fiind cunoscut c logica lui Arnauld era elaborat „pe baza celei a lui Aristotel".4 E posibil ca Vico s fi avut o simpatie mai mare pentru acei retori din secolul al XVII-lea, la care am surprins un fel de presentiment al tiin ei estetice. i pentru el ingeniul (care se referea la imagina ie i la memorie) era 'Scienza nuova pr., cartea a IlI-a, cap. 22; cf. p rerea sa despre Clericus (Le Clerc), In Opere, IV, p. 382. 'Giudizio intorno alia Grammatica d'Antonio d'Aronne (In Opere, VI, pp. 149-l50). Scienza nuova sec, cartea a Ii-a, Corollari d'intorno all'origini dalie lingue ecc. • Vila, p. 343. V. GIAMBATTISTA VICO „p rintele tuturor inven iilor"; denumea judecata asupra poeziei: judecat a sim urilor; ceea ce echivaleaz cu cuvintele „gust" i „bun-gust", nefolosite de el în acest sens. Cuno tea f r îndoial autorii de tratate în privin a pre iozit ilor i invent rii de expresii c utate, deoarece într-un arid manual retoric scris pentru uzul colii sale (în care în zadar s-ar c uta vreo urm a adev ratei lui gîndiri) îi citeaz pe Paolo Beni, Pellegrini, Pallavicino, pe marchizul Orsi.1 Aprecia tratatul lui Pallavicino despre Stil, nu-i era necunoscut nici cartea Del Bene a aceluia i autor;2 i, poate, n-a r mas f r efect asupra min ii lui acea str fulgerare de inteligen prin care scriitorul iezuit considerase la un moment dat c poezia ine de primele percep ii. Nu-l men ioneaz pe Tesauro, dar nu ne putem îndoi c -l cuno tea; iar expunerea pe care o g sim în Scienza nuova nu numai despre poezie, ci i despre „blazoane", „devize nobiliare", „insigne militare", „medalii" i altele aminte te expunerea lui Tesauro asupra acestor „subtilit i figurate" în Connocchiale aristotelico.3 Subtilit i pentru Tesauro, ca orice alt exprimare spiritual i metaforic ; toate

opere ale imagina iei dup Vico: ale imagina iei care se desf oar nu numai prin vorbe, ci i prin linii i culori, prin „limbaje mute". Cuno tea cîte ceva din Leibniz, iar pe marele german i pe Newton îi numea „primele dou spirite" ale epocii sale;4 dar despre tentativele estetice f cute în Germania de coala leibnizian nu p rea s fi auzit de nici una. Logica sa poetic este descoperit cu totul independent i anterior organului facult ilor inferioare ale lui Biilffinger, anterior lucr rilor Gnoseologia inferior a lui Baumgarten i Logik der Einbil-dungskraft a lui Breitinger. în realitate, Vico, pe de o parte este legat de vasta reac ie a Rena terii contra formalismului i verbalismului scolastic, care, început prin restabilirea experien ei i a sim urilor (Telesius, Campa1 Istituzioni oratorie e scritti inedi i, Napoli, 1865, p. 90 i urm. De Sententiin, vulgo del ben parlare in concetti. 'Scrisoare c tre ducele de Laurenzana, 1 martie 1732; cf. scrisoare c tre Muzio Gaeta. 'V. In lucrarea de fata p. 256. 4 Scienza nuova sec, cartea I, Del meledo. 295 296 ISTORIA ESTETICII V. GIAMBATTISTA VICO 297 nuova nella, Galileo Galilei, Bacon) trebuia s duc i la restabilirea valorii imagina iei în via a individual i sociala; iar pe de alt parte, este premerg tor romantismului. Est«tic» m sci- Locul pe care noua teorie poetic a lui Vico îl are în ansamblul gîndirii lui i în structura lucr rii Scienza nuova nu a fost v zut clar în toat importan a lui: iar filozoful napolitan continu s fie în mod obi nuit considerat ca inventator al filozofiei istoriei. Dar dac prin aceast disciplin se în elege încercarea de a fundamenta

ra iona] istoria concret i de a deduce în mod conceptual epoci i evenimente, atunci Vico i-ar fi propus o problem în care efortul lui — ca i ale atîtor al ii de dup el — ar fi fost înfrînt. Adev rul este c a sa filozofie a istoriei, a sa istorie ideal , a sa Scienza nuova oVintorno alia comune natura delle nazioni ( tiin nou privind natura comun a na iunilor), nu prive te istoria concret i particular , care se desf oar în timp; i nu este istorie, ci tiin a idealului, Filozofie a spiritului. Faptul c Vico a f cut i mari descoperiri de istorie propriu-zis , confirmate substan ial de critica modern (de exemplu, asupra dezvolt rii poeziei epice elene i asupra naturii i genezei feudelor în antichitate i în evul mediu) este cu siguran demn de a fi subliniat; dar aceast parte a operei sale trebuie deosebit de cealalt fundamental i propriu-zis filozofic . Acum, dac partea filozofic este o doctrin care expune momentele ideale ale spiritului sau, cum spunea el, „modific rile min ii noastre umane", dintre aceste momente sau modific ri Vico a definit primul i a dezvoltat amplu nu atît momentul logic sau pe cel etic ori pe cel economic (de i asupra tuturor acestora el face mult lumin ), cît tocmai momentul imaginativ sau poetic. Descoperirii imagina iei creatoare îi este dedicat cea mai mare parte a celei de a doua Scienza nuova; din ale sale „noi principii ale poeziei" decurge teoria limbajului, a mitologiei, a scrierii, a figurilor simbolice etc. întregul s u „sistem al civiliza iei, al statului, al legilor, al poeziei, al istoriei i,într-un cuvînt, al întregii umanit i" are ca baz acea descoperire care constituie noul punct de vedere pe care se situeaz Vico. Autorul însu i observa c a doua carte, intitulat în elepciunea poetic , „unde se face o descoperire cu totul opus celei f cute de Bacon" formeaz „aproape întregul corp al operei"; dar i prima i a treia trateaz aproape în exclusivitate produc iile imagina iei. S-ar putea spune, de aceea, c adev rata Scienza nuova a lui Vico este Estetica; sau, cel pu in, Filozofia spiritului cu o dezvoltare special dat filozofiei

spiritului estetic. între atîtea puncte luminoase, ba chiar într-un fascicul Erorile î atît de mare de lumin , r mîn totu i în gîndirea lui zone obscure i col uri în umbr . Faptul c nu a f cut distinc ie între istoria concret i filozofia spiritului îl face pe Vico s stabileasc perioade istorice care nu corespund celor reale, ci sînt, uneori, aproape o alegorie sau mitologie a propriei sale filozofii a spiritului. De unde provine i multiplicitatea acelor perioade (de obicei, trei) pe care Vico le identific în istoria civiliza iei în general, i a poeziei, a limbii i a tuturor celorlalte lucruri. „Primele popoare, care au fost copiii genului uman, au întemeiat mai întîi lumea artelor; au urmat filozofii, care au venit dup o îndelungat perioad i în consecin b trînii na iunilor au întemeiat lumea tiin elor; i astfel'a fost întradev r împlinit omenirea.1'1 Din punct de vedere istoric, i judecind prin aproxima ie, aceast schem de dezvoltare î i are adev rul ei; dar e vorba tocmai de un adev r aproximativ. i ca urmare a aceleia i confuzii între filozofie i istorie el refuza popoarelor primitive orice logic intelectiv , considerînd c fizica lor, cosmologiile, astronomiile i geografiile lor, pîn i morala, economia i politica lor erau poetice. Totu i, o perioad a istoriei concrete a omenirii complet poetic , lipsit de abstrac ii i de ra ionamente, nu a existat niciodat , ba chiar nici nu se poate concepe. O moral , o politic , o fizic , oricît de imperfecte ar fi, presupun întotdeauna opera intelectului. Anterioritatea ideal a poeziei nu se poate materializa într-o epoc istoric a civiliza iei. Legat de aceasta este o alt eroare, în care Vico cade de mai multe ori, cînd afirm c „scopul principal al poeziei" este „de a înv a vulgul ignorant s ac ioneze în mod 1 Scienza nuova sec, Ultimi corollari, § 5. 298 ISTORIA ESTETICII Progresul ce urma s mai fie realizat

virtuos" „ i de a g si povestiri potrivite în elegerii populare, i care s tulbure la maximum"1. Date fiind explica iile clare pe care el le d asupra caracterului neesen ial al abstrac iilor i artificiilor intelectuale în poezie;dat fiind c pentru el poezia se bazeaz pe ea îns i f r sprijin din afar ; dat fiind c el a afirmat energic caracterul particular al teoriei imagina iei; o astfel de propozi ie nu poate fi în eleas ca o întoarcere la teoria pedagogic i eteronom a poeziei, într-adev r dep it , în mod substan ial, ci este, f r îndoial , consecin a ipotezei lui istorice asupra existen ei unei epoci a civiliza iei total poetice, în care educa ia, tiin a i morala ar fi fost guvernate de poe i. O alt consecin a acestui fapt este c „universaliile imaginative" par uneori în elese de el ca ni te universalii imperfecte (concepte empirice sau reprezentative cum au fost numite apoi); de i, pe de alt parte, individualizarea este în ele atît de pronun at , iar natura lor afilozofic atît de accentuat , îneît semnifica ia lor de forme pur imaginative poate fi socotit prevalent . De notat, în sfîr it, c termenii fundamentali nu sînt folosi i de Vico întotdeauna în acela i fel; „sim ", „memorie", „imagina ie", „ingeniu" nu definesc întotdeauna cu claritate raporturile lor reciproce de sinonimie sau de diversitate. „Sim ul", pare a fi cînd în afara spiritului, cînd un prim moment al acestuia; poe ii cînd sînt organ al „imagina iei", cînd „sim ul" umanit ii; imagina iei i se spune uneori „memorie dilatat ". Incertitudini ale unei gîndiri virgine i originale, i de aceea nu u or de guvernat. A separa filozofia spiritului de istorie, modific rile min ii umane de întîmpl rile istorice ale popoarelor, estetica de civiliza ia homeric ; i, continuînd analizele lui Vico, a determina mai exact adev rurile afirmate de el, diferen ele f cute, identific rile întrez rite; a purifica, în sfîr it, estetica de reziduurile vechilor retorici i poetici i de un anumit schematism gr bit al autorului ei: acesta este domeniul de activitate, acesta e progresul care urma s fie realizat, dup descoperirea autonomiei lumii estetice, d torate geniului lui

Giambattista Vico. 1 Scienza nv.ova pr., cartea a. IlI-a, cap. 3; Scienza nueva sec, cartea a III Btllti, metafisico. poetica, i cartea a IlI-a In princ. VI DOCTRINE ESTETICE MINORE AL XVIII-LEA ÎN SECOLUL Acest progres n-a avut efect atunci. Paginile din Scienza nuova privitoare la doctrina estetic au r mas i mai pu in cunoscute i mai pu in eficace decît restul acestei c r i minunate. Nu fiindc în cutare scriitor italian, sau contemporan sau din genera iile imediat urm toare, nu se g sesc, dup cum vom vedea, vestigii ale ideilor estetice ale lui Vico; ci fiindc ele exist aici în mod extrinsec i material, deci steril. în afara Italiei, Scienza nuova (deja anun at de un cona ional în 1726, în Actele din Leipzig, cu comentariul binevoitor c Magis indulget ingenio quam verit i, i cu pl cuta tire c ab ipsis italis taedio magis quam applausu excipitur1, a fost men ionat , dup cum se tie, la sfîr itul secolului, de Herder i de Goethe i de înc vreo cî iva.2 în leg tur cu poezia, adic cu problema homeric , a dat din ea cîteva extrase Wolff, c ruia, dup publicarea lucr rii Prolegomena ad Homerum (1795), îi fusese semnalat de Cesarotti ;3 dar f r ca nici atunci i nici apoi s se b nuiasc importan a doctrinei poetice generale, fa de care ipoteza 'VICO, Opere, ei. cit., IV, p. 305. 2 HERDER, Briefe zur Bef6rderung der Humanit t: 1793—1797, scris. 59; GOETHE, Italien. Reise, 5 martie 1787. * Scrisoarea lui Wolff c tre Cesarotti, 5 iunie 1802, In Cesarotti, Opere, ol. XXXVIII, pp. 108-l12, cf. ibid, pp. 43-44, 66-67 i voi. XXXVII, PP. 281, 284, 324, cf. In leg tur cu Întreaga problem a leg turilor dintre Wolff i Vico, CROCE, Bibliografia Vichiana, pp. 51, 56 — 58 i Supplemente, »P. 12-l4. Soarta Ideilor lui Vico Autorii italieni: A. Con i

300 ISTORIA ESTETICII homeric era un simplu corolar i exemplu. Wolff (1807) a crezut c g sise un precursor ingenios într-o problem special i nu i-a dat seama c se afla în prezen a unui om a c rui statur intelectual era mult superioar fa de aceea a unui pur filolog. Deci nu sprijinindu-se pe cartea lui Vico, care n-a f cut o adev rat coal , i, trebuie s ad ug m, nici prin for e noi sau pe alte c i a reu it atunci gîndirea s se înal e în regiunea in care solitarul filozof napolitan se ridicase. — Un efort remarcabil pentru stabilirea unei teorii filozofice a poeziei i a artelor a fost f cut în Italia de vene ianul Antonio Con i, de la care ne-au r mas în ciorn multe lucr ri despre imagina ie, despre puterile suflete ti, despre imita ia poetic i alte chestiuni asem n toare, toate urmînd s alc tuiasc un amplu tratat asupra Frumosului i asupra Artei. Con i, care într-o prim perioad profesase idei asem n toare cu cele ale lui Dubos, afirmînd c poetul „trebuie s pun totul în imagini", i c gustul, la fel ca sentimentul, este indefinibil, i c exist oameni f r gust dup cum exist orbi i surzi, i care polemizase contra cartezianismului în literatur a abandonat apoi aceast teorie a sa care era în parte senzualist i în parte sentimentalist 1. i, cercetînd natura poeziei, se declara nesatisf cut de Castel-vetro, Patrizzi i chiar de Gravina. „Dac Castelvetro (observa el) care a scris atît de subtil despre Poetica lui Aristo-tel, ar fi consacrat dou sau trei capitole ca s explice din punct de vedere filozofic ideea imita iei, ar fi rezolvat din-tr-o dat multe probleme propuse de el asupra teoriilor poetice, i care nu sînt bine rezolvate. Patrizzi, în Poetica sa i în controversa asupra lui Torquato Tasso, nu precizeaz de loc bine ideea filozofic a imita iei, multe lucruri foarte utile în leg tur cu istoria poetic el le adun , dar risipe te inutil doctrina platonic pe care o amestec aci i pe care, dac ar fi concentrat-o f r multe sofisme într-un singur punct, i-ar fi schimbat aspectul. Gravina a men ionat în a sa Ragion poetica un nu tiu ce al ideii filozofice a imita iei ; dar prea

gr bit s deduc din ea regulile poeziei lirice, 1 Scrisori In limba francez c tre presidentessa Perrante (1719) i c tre marchizul Maffei, In Prose e Poesie, voi. II (1765), pp. LXXXV-CIV, CVIII-CIX. VI. DOCTRINE ESTETICE MINORE IN SECOLUL AL XVIIILEA dramatice i epice, i s le ilustreze cu exemple din cei mai celebri poe i greci, latini i italieni, n-a a teptat s dezvolte cît trebuie ideea fecund pe care o propune."1 Bun cunosc tor al literaturii filozofice contemporane europene, Con i nu ignora teoria lui Hutcheson; dar o respingea energic, notînd: „de ce s multiplic m facult ile?" Sufletul e unul i numai din comoditate scolastic a fost împ r it în trei facult i, sim uri, imagina ie, intelect, dintre care prima „cerceteaz obiectul prezent, iar pe cel îndep rtat îl cerceteaz imagina ia, la care memoria se reduce cu u urin ; dar obiectul sim urilor i al imagina iei este întotdeauna singular, i doar mintea, intelectul, spiritul sînt acelea care din compararea lucrurilor singulare pot extrage universalul". De aceea, Hutcheson „mai înainte de a introduce un nou sim pentru pl cerea frumuse ii" ar fi trebuit „s stabileasc limitele acestor trei potente cognitive, i s demonstreze c pl cerea ocazionat de frumuse e nu rezult din cele trei pl ceri ale acestor trei potente, sau din simpla pl cere intelectiv , la care ele se reduc, dac analiz m bine opera iunile sufletului". Eroarea scriitorului sco ian derivase deci din separarea pl cerii de facult ile cognitive, închizînd-o pe prima într-un anumit sim al frumuse ii2, gol de con inut. Dimpotriv , Con i, ref cînd istoria diferitelor opinii ale criticilor cu privire la doctrina aristotelic a universalului în poezie, acorda o mare pondere dialogului Naugerius seu de Poetica al lui Fracastoro3; i pentru o clip aproape c surprinde ceea ce este propriu universalului poetic, punîndu-l în ceea ce constituie caracteristicul, fapt pentru care numim foarte frumoase i lucrurile oribile. „Balzac, în toate c l toriile lui, n-a v zut

niciodat o bâtrlnâ frumoas : în sensul poetic, sau pictural, foarte frumoas e o b trîn atunci cînd e înf i at cu tr s turi care dovedesc cel mai mult ravagiile vîrstei." Dar, imediat dup aceea, el identific caracteristicul cu perfectul lui Wolff „care nu e diferit de fiin , nici fiin a de adev rul pe care scolasticii îl numesc transcendental, i care e obiectul tuturor artelor 1 Ibid., voi. I, 1739, pref. • Ibid., voi. II, pp. CXXXI-CLXXVII. • Cf. In lucrarea de fa , pp. 251 — 252. 301 302 ISTORIA ESTETICII i tuturor tiin elor i devine obiect al poeziei atunci cînd prin intermediul imaginilor fantastice încînt intelectul i mi c voin a, transferînd ambele potente în lumea ideal i în arhetip, despre care, dup sfîntul Augustin, vorbe te îndelung p rintele Malebranche în a sa Recherche de la ve-rite."1 Astfel i universalul lui Fracastoro se schimb , din nou, în cel al tiin ei: „din lucrurile singulare, date fiind determin rile lor infinite, noi nu cunoa tem clar i distinct decît unele propriet i comune ale lor, ceea ce înseamn , cu alte cuvinte, c nu avem decît tiin a universaliilor. Deci, a spune c poezia are ca obiect tiin a, sau universalul, este acela i lucru; i acest lucru îl sus ine, dup Aris-totel, Navagero."2 „Universaliile imaginative ale domnului Vico" (cu care schimbase cîteva scrisori) nu i-au deschis orizonturi noi: domnul Vico „vorbe te mult despre ele, noteaz el, i vrea ca oamenii cei mai grosolani, alc tuindu-le, nu din desf tare sau pentru o alt utilitate, ci din nevoia de a- i clarifica sentimentele dup cum îi înv a natura, s furnizeze prin limba poetic elementele unei teologii, ale unei fizici, ale unei morale cu totul poetice". Dar Con i se scuz dac pentru moment nu examineaz „o astfel de chestiune critic "; i consider numai c „în multe feluri se poate demonstra c aceste universalii fantastice sînt materia sau obiectul poeziei, în m sura în care con in în ele tiin ele sau lucrurile

considerate în ele însele".3 Tocmai contrariul a ceea ce „Domnul Vico" în elesese s afirme. Con i e apoi cpnstrîns s se întrebe cum e posibil ca, universalul poetic fiind acela i lucru cu cel tiin ific, poezia s aib drept obiect nu adev rul, ci verosimilul. i r spunde re-curgînd la punctul de vedere al lui Baumgarten sau la cel comun. „Atunci cînd tiin ele devin în mod particular colorate, trecem de la adev r la verosimil." A imita este a da impresia de adev r; dar acest lucru se face luînd din el numai unele tr s turi, procedeu care constituie tocmai verosimilul. Dac vrem s descriem poetic curcubeul, trebuie s arunc m la o parte majoritatea teoriilor opticii newto1 Prose e Poesie, II, pp. 242—246. • Ibid., II, p. 249. VI. DOCTRINE ESTETICE MINORE IN SECOLUL AL XVIIILEA niene; astfel c din descrierea poetic vor lipsi „multe circumstan e ale demonstra iei matematice", iar ceea ce se p streaz va forma verosimilul, sau acel singular „care dezv luie ideea universal r mas în mintea omului înv at". Marea art a poeziei const în „a alege fantasma particular care s re in în ea mai multe puncte ale doctrinei universale i care, inclus în exemplu, s coloreze preceptul, pe oare eu s -l g sesc aici f r s -l caut, iar în întîmpl rile altora s le reg sesc pe ale mele proprii".1 De unde reiese c poeziei nu-i ajunge imita ia, ci are nevoie de alegorie: „în poeziile antice una se cite te i a'ta se în elege". i aici apare exemplul nelipsit al poemelor homerice, în care, de altfel, Con i î i d seama c exist ceva ireductibil la înv tur i la alegorie, ceea ce justific , cel pu in par ial, condamnarea platonician 2. El cunoa te un fel de imagina ie, deosebit de sensibilitatea pasiv : „cea pe care p rintele Malebranche o nume te imagina ie activ , iar Platon art imaginar , i care cuprinde tot ceea ce se în elege prin cuget, perspicacitate, judecat , bun-gust al poetului în a folosi sau a nu folosi la timpul i la locul potrivit regulile i licen ele artei, i de a corecta extravagan a

imaginilor pro-, duse de fantazie".3 Dar în leg tur cu bunul-gust literar e de acord cu sentin a lui Trevisano, f cîndu-l s constea în „a armoniza între ele, adic a restrînge în limitele i modurile lor facult ile cognitive ale sufletului, memoria, imagina ia, intelectul, astfel încît una s nu se reverse peste cealalt ".4 Printr-un asiduu efort de gîndire i c utînd maibinele, Con i se men ine la cel mai înalt grad de specula ie estetic european în vremea lui (exceptînd mereu pe solitarul Vico): la acela i grad la care se afla în Germania Baumgarten. Vom trece repede peste al i scriitori italieni, cum e Quadrio (1739), autorul primei mari enciclopedii de literatur universal , care definea poezia „ tiin a lucrurilor umane i divine, expus poporului în imagini, f cut cu cuvinte le303 Quadrio «I Za notti • Ibid., II, p. 249. Ibid., II, pp. 252-253 1 Ibid., II, pp. 253-254. • Ibid., II, p. 127. Ibid., I, pref. 4 Ibid., I, p. XLIII. M. (osarolti 304 ISTORIA ESTETICII gate dup m sur ";1 sau Francesco M ria Zanotti (1768), care o numea „art de a versifica în scopul de a desf ta":2 defini ii demne, prima de un autor medieval de enciclopedii, iar a doua de un compozitor tot medieval de arte ritmice i autor de sfaturi pentru trubaduri. O activitate serioas în problemele estetice se reia prin Melchiorre Cesa-rotti. Cesarotti i-a îndreptat aten ia asupra poeziei populare i primitive; a tradus i a înso it cu diserta ii cînturile lui Ossian; s-a apucat s cerceteze poezii vechi spaniole i chiar cîntece populare mexicane i

lapone; a studiat poezia ebraic ; i-a petrecut cea mai mare parte din via studiind poemele homerice, examinînd tot ceea ce critica propusese i propunea în leg tur cu geneza i structura lor i discutînd printre primii teoria homeric a lui Vico. In afar de aceasta s-a ocupat de originea poeziei, de desf tarea pe care o ofer tragedia, de gust, de frumos, de elocven , de stil, i, se poate spune, de toate problemele formulate pîn atunci în domeniul artei.3 Un oarecare ecou din Vico parc surprindem în cele ce spune despre LaMotte: anume c „poseda logica, dar nu tia c logica poeziei este întrucîtva diferit de cea obi nuit ; avea mult spirit, dar nu cuno tea decît spiritul, i nu pare s fi în eles bine cît distan se afl înc între o proz ra ional i poezie; adev ratul Homer, cu defectele lui agreabile, va pl cea întotdeauna mai mult decît Homerul lui reformat, cu virtutea lui rece i afectat ".4 Cesarotti proiecta (1762) o mare oper teoretico-istoric , în a c rei prim parte „s-ar presupune c nu exist înc nici poezia, nici arta poetic i s-ar încerca s se vad în ce fel un gînditor luminat ar fi putut s - i dea seama de posibilitatea unei asemenea arte, i cum pe aceea i cale ar fi perfec ionat-o: „fiecare ar vedea cum se FR. SAV. QUADRIO, Della storia e della ragione d'ogni poesia, Bologna, 1739, voi. I, partea I, sec .I, cap. 1. 'FR. M. ZANOTTI, Dell'arte poetica, ragionamenti dnque, Bologna, 1768. • Despre Ossian, In Opere, voi. II-V; despre Homer, voi. VI—X; Saggio sopra ii diletto della tragedia, voi. XXIX, pp. 117 — 167;' Saggio sul Bello, voi. XXX, pp. 13 — 70; despre Filosofia del gusto, voi. I; despre elocin[ l voi. XXXI. * Opere, voi. XL, p. 49. VI. DOCTRINE ESTETICE MINORE IN SECOLUL AL XVIIILEA na te i se dezvolt poezia, ca s spunem a a, ca în palm ; i ar putea s se asigure de adev rul principiilor prin m rturia propriului s u

sentiment interior".1 Dar de i a fost l udat la vremea sa în Italia ca fiind cel care „cu cea mai pur tor a filozofiei a luminat adîncurile intime ale poeziei i e ocven ei"2, pare-se totu i c ilustrul literat, filozof diletant i spontan s nu fi g sit solu ii profunde i originale. „Poezia (o definea el în 1797) este arta de a reprezenta i perfec iona natura printr-o vorbire pitoreasc , însufle it , imaginativ i 3 armonioas ." Filozofia timpului f cea ca spiritele s nu mai suporte ideile vechilor autori de tratate. Arteaga l uda la acela i Cesarotti, „tactul fin, acea critic impar ial , acel spirit ra ional, inspirat nu din s r cu ele pîrîuri ale lui Speroni, Castelvetro, Casa i Bembo, ci din inepuizabilele i profundele izvoare ale lui Montesquieu, Hume, Voltaire, D'Alem-bert, Sulzer i ale altor scriitori de aceea i vigoare".4 Scri-indu-i lui Saverio Bettinelli, care lucra la o carte despre Entuziasm, Paradi i dorea „o istorie metafizic a entuziasmului care ne va înlocui toate poeticile pe care ar trebui sa le ardem" i care va face simpl „hîrtie de împachetat" din c r ile lui Castelvetro, ale lui Minturno i ale acelui om crud care era Quadrio".5 Totu i, cartea lui Bettinelli (1769) nu con ine altceva decît vii i elocvente defini ii empirice ale psihologiei poetului, ale „entuziasmului poetic", în care autorul distinge cele ase grade ale eleva iei, viziunii, rapidit ii, nout ii i uimirii, pasiunii i transfuziei. Din empirism n-a ie it nici Mario Pagano, în cele dou eseuri Gusto e le belle arte i Origine e natura della poesia (1783— 1785) în care a combinat în mod curios unele idei ale lui Vico cu senzualismul curent. Forma teoretico-fantastic i pl cerea sim urilor devin, pentru el, aproape dou pe1 Ibid., voi. XL, p. 55. • Scrisoarea lui Corniani c tre Cesarotti, 21 noiembrie 1790, In Opere, voi. XXXVII, p. 146. ' Saggio sopra le istituzioni scolastiche, private e pubbliche, In Opere, voi. XXIX, pp. l-l15.

1

Scrisoarea din 30 martie 1764, In Opere, voi. XXXV, p. 202. * SAVERIO BETTINELLI, Dell'entusiasrno nelle belle arti, 1769, In Opere, III, pp. XI-XII. » 305 Bettinelli l Pagano 20 306 Esteticieni germani urma i ai lui Baum-carten: G. F. Meier ISTORIA ESTETICII rioade istorice ale artei. „Din leag n artele frumoase sînt destinate mai mult decît s ofere pl cere, s redea o adev rat imitare a naturii. Primii lor pa i sînt spre expresie mai mult decît spre frumuse e... In cele mai vechi poezii, pîn i în cîntecele barbarilor s l luie te un viu patetism; pasiunile sînt aici în mod natural exprimate i chiar în sunetul vorbelor se simte expresia lucrurilor." Dar „epoca perfec iunii este acel moment în care imitarea adev rat i exact a naturii se îmbin cu frumuse ea deplin , cînd este acord i armonie", cînd „gustul este rafinat i societatea a ajuns la cultura ei complet ". Artele frumoase „preced cu pu in vîrsta filozofiei, adic a perfec iunii complete a societ ii" ; ba mai mult, unele forme de art , cum e tragedia, trebuie s urmeze în mod necesar dup filozofie, de ajutorul c reia are nevoie fiind îndreptat spre „regenerarea moravurilor".1 Nici despre opera lui Baumgarten nu se poate spune c a fost aprofundat sau reformat de cei care au urmat dup el în ara lui. Elev fidel i entuziast al lui Baumgarten, Georg Frederic Meier îi ascultase cursurile la universitatea din Frankfurt pe Oder, i înc din 1746 ie ise în aren s apere lucrarea Meditationes contra criticii lui Quistorp, c ruia maestrul nu catadicsise s -i r spund ,2 iar în 1748, mai înainte de a fi fost publicat Aesthetica, tip rise primul volum din Anfangsgriinde aller schonen Wissenschaften3 (Principiile întregii literaturi), urmat în 1749 i în 1750 de cel de al doilea i al

treilea. Aceast carte, care este o expunere complet a doctrinei lui Baumgarten, se împarte, dup metoda maestrului, în trei p r i: inven ia gîndurilor frumoase (heuristica), metoda estetic (methodica) i frumoasa semnifica ie a gîndurilor (semiotica) ; prima dintre aceste p r i cuprinde dou volume i jum tate i este subîmp r it în trei sec iuni: frumuse ea cunoa terii sensibile (bog ia estetic , m re ia, verosimilul, vivacitatea, certitudinea, ria a FR. H. PAGANO, De'saggi politici, Napoli, 1783 — 1785; voi. I, ap. la sec iunea 1: Sull'origine e natura della poesia; voi. II, sec iunea a 6-a: Del gusto e delle belle arii. •V. mai sus p. 283. 3 Halle, 1748-l750. VI. DOCTRINE ESTETICE MINORE IN SECOLUL AL XVIII-LEA senzitiv i spiritul literar); facult ile senzitive (aten ie, abstrac ie, sensibilitate, imagina ie, iste ime, subtilitate, memorie, for poetic , gust, facultatea de a prevesti, de a face presupuneri, de a semnifica, facult i apetitive inferioare); i diferite feluri de gînduri frumoase (concepte, judec i i silogisme estetice). în afara acestei opere retip rit de mai multe ori (în 1757 a ap rut i un compendiu al ei)1, Meier s-a ocupat de estetic în mai multe dintre foarte numeroasele sale scrieri, i mai ales într-un voluma intitulat Betrachtungen iiber die ersten Grunds tze aller schonen Kilnste und Wissenschaften2 (Considera ii asupra primelor principii ale tuturor artelor frumoase i ale literaturii). Cine oare mai mult decît el a fost mai îndr gostit de tiin a de curînd botezat ? A ap rat-o contra celor care îi negau posibilitatea i utilitatea i contra celorlal i care, de i admiteau aceste lucruri, notau nu f r dreptate c a a-zisele estetici ofereau în substan doar ceva mai mult decît tratatele obi nuite de poetic i retoric . El para aceast acuza ie, c reia ii recuno tea juste ea par ial , observînd c era imposibil ca un singur scriitor s posede deplin competen în toate am nuntele diferitelor arte; scuza

celelalte defecte spunînd c nu se poate pretinde esteticii, tiin tîn r , acea perfec iune pe care o au numai tiin ele cultivate de secole; alteori declara c nu în elege s r spund „unor du mani ai esteticii, care nu pot sau nu vor s observe adev ratele calit i i scopul acestei tiin e i c i-au f cut despre ea în mintea lor o imagine extravagant i mizerabil , contra c reia lupt , adic de fapt contra lor în i i". Iar alt dat , în fine, nota cu o resemnare filozofic c estetica are acela i destin cu toate celelalte tiin e, „care, la început, atunci cînd sînt anun ate, întîmpin mul i def im tori i dispre uitori, care le iau în rîs din cauz c nu au cuno tin e i sînt plini de prejudec i; dar g sesc apoi i persoane inteligente care, studiindu-le cu for e unite, le fac s ajung la perfec iunea cuvenit ."3 307 1 Axiszug aus den Anfangsgriinden, etc, Halle, 1758. • Halle, 1757. • Pref. la ed. a Ii-a (1768) a voi. II din Anfangsgrunde, i Betrachtungen, ai ales §§ l-2, 34. 20* 308 Confuzii la Me-ier ISTORIA ESTETICII Spre universitatea din Halle, unde Meier preda, tr geau to i studio ii i curio ii noii tiin e. „Autor principal" sau „inventator" al acestei tiin e (Haupturkeber, Erfinder) fusese, dup cum Meier nu înceta s proclame, „domnul profesor Baumgarten"; dar el atr gea totodat aten ia c ale sale Anfangsgrunde nu erau o simpl traducere a collegium-nlui lui Baumgarten.1 Numai c , de i îi recunoa tem lui Meier meritele de abil propagator, u urin , claritate, o abundent elocven i chiar o anume ascu ime în polemic , nu putem, pe de alt parte, s arunc m toat vina pe adversarii acestor primi esteticieni, care vorbeau batjocoritor de „profesorul Baumgarten din Frankfurt i de

maimu a lui (Affe), profesorul Meier din Halle"2. Toate defectele esteticii lui Baumgarten reapar în opera lui cu contururi i mai reliefate; iar limitele facult ii cognitive inferioare, domeniu declarat al poeziei i al artei, sînt fixate aici într-un mod straniu. Este interesant, de pild , s vedem cum în elege el diferen a dintre confuz (estetic) i distinct (logic) i propozi ia c frumuse ea dispare, cînd este gîndit în mod distinct. „Obrajii unei femei frumoase, pe care în floarea tinere ii înfloresc trandafirii, sînt frumo i atîta timp cît sînt privi i cu ochiul liber. S -i privim, în schimb, cu o lup m ritoare. Unde a disp rut acum frumuse ea? E greu de crezut c o suprafa resping toare, scîrboas , toat v i i mun i, ai c rei pori sînt plini de murd rie, ici colo acoperit de peri, s fie l ca ul acelei atrac ii amoroase care leag inimile."3,, Fals din punct de vedere estetic" este ceea ce facultatea inferioar nu e în m sur s recunoasc ca adev rat; de exemplu, teoria dup care corpurile sînt alc tuite din monade.4 Conceptele generale, o dat ce devin inteligibile pentru aceast facultate, au o mare bog ie estetic , întrucît con in în ele infinite consecin e i cazuri particulare.5 Obiect al facult ii estetice sînt i acele lucruri, care sau nu pot fi gîndite în mod distinct, sau, gîndite astfel, ar duce la compromiterea gravit ii filozofice: un s rut 1 Pref. la voi. I i cf. § 5. •Fragment dintr-o scrisoare adresat lui Gottscaed In 1747, în DANZEL, Gottsched, p. 215. ' Anfangsgr., § 23. • Ibid., § 92. 5 Ibid., § 49. VI. DOCTRINE ESTETICE MINORE IN SECOLUL AL XVIIILEA este un obiect excelent pentru un poet; dar ce s-ar spune oare despre un filozof care ne-ar face o demonstra ie despre s rut, prin metoda matematic ?1 Pe lîng aceasta, Meier include în estetic întreaga teorie a observa iei i a experimentului, care i se pare lui c ine de ea, deoarece aci opereaz sim urile;2 i îi adaug o alta privitoare la facultatea apetitiv , fiindc (zice el) „pentru o lucrare estetic nu e

nevoie numai de un spirit frumos, ci i de o inim nobil ".3 Uneori se apropie de adev r, ca atunci cînd observ c forma logic o presupune pe cea estetic , i c primele noastre concepte sînt senzitive, logica f cîndu-le apoi distincte;4 sau cînd condamn alegoria ca fiind „una dintre formele cele mai mediocre ale gîndirilor frumoase".5 Dar, pe de alt parte, dup p rerea lui, distinc iile i defini iile logice, de i nu trebuie c utate de c tre literat, au o mare utilitate pentru poezie; ba chiar sînt indispensabile ca regulatoare ale gîndirii corecte, fiind aproape un schelet al corpului poetic: trebuie doar s ne ferim s judec m conceptele generale estetice, notiones aestheticae universales, cu rigoarea i exactitatea care se folose te pentru cele filozofice. i fiindc conceptele, ele singure, ar fi ca ni te bijuterii nelegate între ele, e nevoie pentru a le lega de ajutorul judec ilor i silogismelor estetice; teoriile acestora fiind acelea i pe care le d logica, despuiate de ceea ce sluje te pu in sau de loc literatului i care ine mai ales de filozof.6 Comb tînd în Betrachtungen (1757) principiul imita iei (care i se p rea totodat prea generic, fiindc tiin a i morala sînt i ele imita ii ale naturii, i prea restrîns, fiindc arta nu imit numai lucrurile naturale, nici nu trebuie s le imite pe toate, ba chiar le exclude pe cele imorale) Meier reafirma teza dup care principiul estetic ar consta în „cea mai mare frumuse e posibil a cunoa terii sensibile"7. i o sus inea declarînd gre it credin a dup care aceast cunoa tere sensibil ar fi cu totul sensibil i confuz , f r vreo lumin a distinc iei i a ra ionalului. Cu totul sensibil este cunoa 309 1 Ibid., § 55. 1 Ibid., §§ 529-640. ' Ibid., § 413. ' Betravhtungen, § 20. Ibid., §§ 355 — 370. • Ibid., § 5.

• Ibid., §§ 54l-570. M.MendelsBolsn i al i discipoli l Ii ' al Ini garten. esteticii ISTORIA ESTETICII terea, de pild , a dulcelui, a amarului, a ro ului i altele. Dar exist o alt cunoa tere, care este, prin îns i existen a ei, sensibil i intelectual , confuz i distinct , i la care colaboreaz ambele facult i, cea inferioar i cea superioar . Cînd într-o astfel de cunoa tere prevaleaz cea in-telectiv , avem tiin a; cînd prevaleaz sensibilitatea, avem poezia. „Dup explica ia noastr , for ele cognitive inferioare trebuie s strîng tot materialul unei poezii, toate p r ile ei. Intelectul i ra iunea exercit , de altfel, o supraveghere, pentru ca aceste materiale s fie puse în a a fel unul lîng altul, încît în leg tura lor s se reg seasc distinc ia i ordinea."1 Ici o c dere în senzualism, colo o fugitiv întîlnire cu adev rul; dar cele mai adeseori, i în concluzie, o adeziune la vecbea teorie mecanic , demonstrativ , pedagogic a poeziei: aceasta este impresia pe care o las scrierile estetice ale lui Meier. Mendelssohn, alt urma al lui Baumgarten, considerînd frumuse ea drept „imaginea indistinct a unei perfec iuni" deducea de aici c Dumnezeu nu poate avea sentimentul frumuse ii, aceasta fiind un fenomen al imperfec iunii umane. O prim form a pl cerii era, dup el, pl cerea sim urilor, provenind din „starea îmbun t it a constitu iei corpului nostru"; o a doua, faptul estetic al frumuse ii sensibile, adic al unit ii în varietate; oatreia, perfec iunea, sau acordul în varietate.2 Respingea i el sim ul frumuse ii, acel deus ex machina al lui Hutcheson. Frumuse ea sensibil , perfec iune care poate fi preceput de sim uri, este independent de faptul c obiectul reprezentat este frumos sau urît, bun sau r u în natur : e de ajuns ca el s nu ne fie indiferent; de unde se vede c Mendelssohn accepta

defini ia lui Baumgarten i anume c „poemul este o vorbire perfect din punct de vedere sensibil1'3. Elias Schlegel (1742) relua conceptul de art ca imita ie, care s nu fie atît de servil încît s par o copie i s fie asem n toare, nu identic cu natura; i atribuia poeziei ca scop principal pl cerea, iar 1 Ibid., § 21. • Briefe iiber die Empfindungen, 1755, scris. 2, 5, 11. 8 Betrachtungen ub. d. Quelkn d. sch. Wiss. u. K., 1757, apoi sub titlul: Veberdie Hauptgrunds tze, etc, 1761, In Opere, ed. cit. II, pp. 16, 12 — 15, 21—3#VI. DOCTRINE ESTETICE MINORE IN SECOLUL AL XVIIILEA ca scop accesoriu, instruirea.1 Expuneri asupra esteticii, cursuri universitare sau voluma e u oare pentru publicul cult, Teorii ale artelor frumoase i literelor, Manuale, Schi e, Texte, Principii, Introduceri, Lec ii, Eseuri i Considera iuni asupra gustului plouau unul dup altul f r oprire în Germania, în cea de a doua jum tate a secolului al optsprezecelea. Exist cel pu in vreo treizeci de tratate ample sau complete, i cîteva zeci din cele mai reduse sau fragmentare. De la universit ile protestante, noua tiin s-a extins la cele catolice prin intermediul lui Riedel la Viena, Herwigh la Wiirzburg, Ladrone la Mainz, Jacobi la Freiburg i a altora la Ingolstadt dup alungarea iezui ilor.2 Pentru colile catolice scria, în 1790, un voluma galant, Die, ersten Grunds tze derschonen Kiinste uberhaupt, und der schonen Schrei-bart insbesondere3, acel c lug r franciscan r u famat, prieten cu Robespierre, E. Schneider, care, r spopit, urma s terorizeze Strasburgul în timpul Conven iei i s sfîr easc pe ghilotin . Succesiunea rapid a acestor estetici germane este comparabil doar cu cea a poeticilor în Italia, în secolul al XVIlea, dup resuscitarea tratatului aristotelic, în 1771 — 1774, elve ianul Sulzer public o mare enciclopedie estetic , Allgemeine Theorie der schonen Kiinste (Teoria general a artelor frumoase),

în ordine alfabetic , cu referin e istorice în fiecare articol, devenite foarte bogate în edi ia a II-adin 1792, îngrijit de c pitanul prusac în retragere, domnul von Blankenburg4. Iar în 1799, un oarecare J. Koller publica într-o prim form Entwurf z. Geschichte u. Literatur d. Aesthetik5, în care putea deja s observe cu juste e: „Va fi poate pentru tinerii patrio i o pl cut constatare recunoa terea faptului c germanii au produs In acest domeniu mai mult decît oricare alt na iune."6 311 1 J.E. SCHLEGEL, Von der Nachahmung, 1742: cf. BRAITMAIER, Gesch. d. poet. Th., I, pp. 249 i urm. ' KOLLER, Entwurf, p. 103. ! V. mai sus, Bonn, 1790; cf. SULZER, I, p. 55 i KOLLER, pp. 555S. 'Vezi apendicele bibliografic al prezentei lucr ri. SV. mai sas, Regensburg, 1799; vezi apendicele bibliografic. •KOLLER, »p. cit., p. VII. 312 ISTORIA ESTETICII Limitîndu-ne s men ion m doar lucr rile lui Riedel (1767), Faber (1767), Schiitz (1776-l778), Schubart (1777 — 1778), Westenrieder (1777), Szerdahely (1778), Konig (1784), Gang (1785), Meiners (1787), Schott (1789), Moritz (1788)1, vom nota din mul imea lor Theorie der schonen i Kunste u. Wissensch. (1783) a lui Johann August Eberhard, succesor ai jui Meier la catedra din Halle2, i Entwurf einer Theorie und Literatur d. s. W., (Schi pentru o teorie a literaturii) (1783) a lui Johann Joachim Eschenburg, una dintre c r ile cele mai r spindite i mai studiate pe atunci în coli.3 Ambii ace ti autori sînt baumgartenieni înclina i spre senzualism; iar Eberhard, printre altele, consider frumosul drept „pl cutul sim urilor cele mai distincte", adic ale vederii i auzului. Merit o men iune deja amintitul Sulzer la care noul alterneaz cu vechiul, influen ele aproape romantice ale colii elve iene cu utilitarismul i intelectualismul secolului la XVIII-lea. Pentru el, exist frumuse e

acolo unde întîlnim unitate, varietate i ordine: opera artistului rezid propriu-zis în form , în expunerea vie (lebhafte Darstellung); materia este în afara artei, dar a o alege bine este datoria oric rui om ra ional i în elept. Frumuse ea care serve te de ve mlnt atît r ului, cît i binelui nu este înc acea Frumuse e paradiziac i cereasc care se na te din îmbinarea frumosului, a perfec iunii i binelui, care ne treze te, mai mult decît pl cere, o adev rat voluptate, care pune st pînire pe suflet i-l face fericit. Astfel e figura omeneasc , care ademenind privirea cu pl cerea formelor provenite din varietatea, propor ia i ordinea p r ilor, intereseaz i imagina ia i intelectul întrucît treze te ideea perfec iunii interne; astfel e statuia unui om remarcabil, sculptat de Fidias, sau un discurs patriotic al lui Cicero. Dac adev rul e în afara artei i ine de filozofie, cea mai nobil aplicare a artei const totu i în a face ca prin intermediul ei adev rurile importante s fie sim ite, dîn-du-le pentru aceasta vigoare i eficacitate; ca s nu spunem c adev rul intr apoi chiar în art , ca adev r al imita iei ' Note i extrase In SULZER i tn KOLLER, op. cit. •V. mai sus, Halle, 1783, retip rit In 1789. •V. mai sus, Berlin, 1783, retip rit In 1789. VI. DOCTRINE ESTETICE MINORE IN SECOLUL, AL. XVIIILEA 313 sau ca reprezentare. Sulzer repet chiar ( i- nu e ultimul) c oratorii, istoricii i poe ii sînt intermediari între filozofia speculativ i popor.1 De cea mai bun tradi ie ine K.H. Heydenreich (1790), care define te arta drept reprezen- K.H. tare a unei anumite st ri a sensibilit ii, observînd c omul, reIch ca fiin cunosc toare, are tendin a de a- i l rgi propriile cuno tin e i de a le r spîndi printre semenii s i, iar, ca fiin senzitiv , are tendin a de a reprezenta i a comunica propriile senza ii: de unde se nasc tiin a i arta. Dar lui Heydenreich nu-i e cu totul clar valoarea cognitiv a artei; astfel

încît, dup p rerea lui, senza iile devin obiect de reprezentare artistic sau fiindc sînt pl cute sau, cînd nu sînt astfel, fiindc sînt folositoare scopurilor morale ale omului în societate; iar obiectele sensibilit ii, care intr în art , trebuie s aib valoare i perfec iune intern i s se refere nu la individul singur, ci la individ ca fiin ra ional ; de aici, obiectivitatea i necesitatea gustului. La fel ca Baumgarten i Meier el împarte estetica în trei p r i, deosebind a adar o doctrin a ceea ce nume te inventio, apoi o methodica i o ars significandi2. Tot lui Baumgarten i se al tur Herder, care-l inea în Johann Gotmare cinste pe b trînul filozof berlinez, considerîndu-l drept „un Aristotel al timpului s u"; el îi lua ap rarea cu c ldur contra celor care vorbeau despre el numindu-l un „stupid i insensibil f c tor de silogisme" (1769). i, dimpotriv , pre uia pu in estetica posterior , în care (de exemplu, în operele lui Meier) vedea, i nu în mod gre it, „pe de o parte o logic învechit , iar pe de alt parte zorzoane de denumiri metafizice, compara ii i exemple". „Oh, estetica! (exclam el emfatic), cea mai fecund , cea mai frumoas i cea mai nou în multe privin e dintre toate tiin ele abstracte..., în cepe ter a muzelor doarme tîn rul fiu alna iunii mele de filozofi, care te va perfec iona?"3 Lui Baumgarten 1 Allgem. Th. d. sch. Kunste, la cuvintele Schon, Sch6nheit, Wahrheit, Werhe des Geschmacks etc. 1 KARL HEINRICH HEYDENREICH, System der Aesthetik, voi. I, Leip-zig, 1790; vezi în special pp. 149 — 154, 367—385, 385 — 392. • Kritische W lder oder Betrachtungen iiber die Wissenschaft und Kunst des SchCnen, partea a 4-a, 1769, în S mtliche Werhe, ed. B. Suphan, Berlin, 1878, voi. IV, pp. 19, 21, 27. 314 ISTORIA ESTETICII însu i îi refuza preten ia de a stabili o Ars pulcre cogitandi, în loc de

a se restrînge la o simpl Scientia depulcro etpulcris philosophice cogitans, i î i b tea joc de îndoielile i scrupulele celor care considerau c a te ocupa de estetic este sub nivelul demnit ii unui filozof.1 Dar de la el lua în schimb defini ia fundamental a poeziei, ca oratio sensitiva perfecta: o bijuterie de defini ie (zicea el), cea mai bun din clte s-au n scocit, care p trunde în adîncul lucrurilor, atinge adev ratul principiu al poeziei i deschide cea mai vast perspectiv asupra întregii filozofii a frumosului „îmbi-nînd poezia cu surorile ei, artele frumoase".2 Herder, care studiase (ca i Cesarotti în Italia, dar cu o mai mare ascu ime i genialitate) poezia primitiv , pe Ossian i cînturile popoarelor antice, pe Shakespeare (1773), cîntecele populare de dragoste (1778), spiritul poeziei ebraice (1782) i poezia oriental , fusese în cursul acestor studii puternic mi cat de caracterul senzitiv al poeziei. Prietenul s u Hamann scrisese (1762) memorabilele cuvinte care p reau s fie o axiom a lui Vico „Poezia este limba matern a genului uman: în acela i fel cum gr dina este mai veche decît cîmpul arat, pictura decît scrisul, cîntul decît declama ia, trocul decît comer ul. Un vis mai profund era repausul str mo ilor no tri de demult; iar mi carea lor, un dans tumultos. Au petrecut apte zile în t cerea reflect rii sau a uimirii; i au deschis gura s pronun e cuvinte înaripate. Vorbeau sim uri i pasiuni i nu în elegeau decît imagini. i din imagini este alc tuit întregul tezaur al cunoa terii i fericirii omene ti."3 i de i Herder, care l-a cunoscut totu i i l-a l udat pe Vico4, nu aminte te de acest autor atunci cînd trateaz despre limb i poezie, ne-am putea gîndi la o influen pe care acesta a exercitat-o poate asupra lui, cel pu in în consolidarea ultim a ideilor sale. Oricum, în loc de Vico, el citeaz în leg tur cu aceste chestiuni pe 1 Op. cit., 1, pp. 22 — 27. • Intre timp: Von Baumgartens Denkart; cf. i 1, loc. cit., pp. 132 — 133" 'Aesthetica. in nuce, In Kreuzziige des PhiMogen, Konigsberg, 1762; cit. la HERDER, Werhe, XII, 145. 'V. mai IUS p. 299.

VI. DOCTRINE ESTETICE MINORE IN SECOLUL AL XVIIILEA Dubos, Goguet i Condillac observînd c „principiul vorbirii umane în tonuri, în gesturi, în exprimarea senza iilor i agîn-durilor prin intermediul imaginilor i semnelor, n-a putut s fie altul decît un fel de poezie grosolan i a a este la toate popoarele s lbatice de pe p mînt". Adic , nu acea vorbire cu observarea punctua iei i cu sim ul silabei, obi nuit noua, care am înv at s citim i s scriem; ci o melodie f r silabe, din care a ie it eposul primitiv. „Omul naturii picteaz ceea ce vede i cum vede, viu, puternic, men-struos: el o reproduce în dezordinea sau în ordinea pe care o vede i o aude. A a î i ordoneaz imaginile nu numai toate limbile s lbatice, dar i greaca i latina. A a cum i le ofer sim urile, a a le expune poetul; în special, Homer, care, în ceea ce prive te apari ia i desf urarea imaginilor, urmeaz natura într-un mod aproape inegalabil. El zugr ve te lucruri i întîmpl ri, tr s tur cu tr s tur , scen cu scen i în acela i fel oamenii a a cum i se înf i eaz cu corpurile lor, cum vorbesc i cum ac ioneaz ." Ulterior, din epic se distinge ceea ce se cheam istorie; fiindc prima „nu poveste te numai ceea ce s-a întîmplat, ci descrie totul în întregime, cum s-a petrecut, cum în împrejur rile date nu s-ar fi putut întîmpla altfel, în corp i în spirit"; de aici, caracterul mai filozofic al poeziei în raport cu istoria. Faptul c noi ne desf t m cu poezii e adev rat; dar c poetul le-a f cut pentru divertisment, trebuie respins în mod hot rît: „zeii lui Homer erau atît de esen iali i indispensabili lumii lui cum sînt, pentru lumea corpurilor, for ele mi c rii. F r deliber rile i ac iunile Olimpului nimic nu se petrecea pe p mînt, nimic din ceea ce trebuia s se întîmple. Insula magic a lui Homer în marea occidental face parte din harta peregrin rilor eroului s u cu aceea i necesitate cu care ea exista atunci pe harta lumii: indispensabil pentru scopul chitului lui. De asemenea, pentru severul Dante, erau indispensabile cercurile sale din Infern i Paradis." Arta este formatoare:

modereaz , ordoneaz , guverneaz imagina ia i toate for ele omului; i nu numai c a generat istoria „dar, mai înainte de aceasta, a creat forme de zei i de eroi i a purificat reprezent rile s lbatice i basmele poporului, titani, mon tri, gorgone, punînd în315 316 ISTORIA ESTETICII tre anumite limite i legi dezordonata fantezie a oamenilor ignoran i, care nu- i g se te niciodat sfîr itul, nici hotarele".1 Cu toate aceste intui ii, atît de asem n toare cu cele expuse la începutul secolului de Vico, Herder r mîne, ca filozof, sub nivelul predecesorului s u italian, i, la urma urmelor, nu-l dep e te pe Baumgarten. Aplicînd legea leibnizian a continuit ii, i el consider c pl cutul, adev ratul, frumosul i binele constituie treptele unei unice activit i. Pl cutul sensibil este, de fapt, „o participare a adev rului i a binelui, în m sura în care sim ul poate s le în eleag ; sentimentul de pl cere i de durere nu e altceva decît sentimentul adev rului i binelui, adic în tiin area c scopul organului, conservarea bun st rii noastre, îndep rtarea a ceea ce ne face r u a fost atins".2 Artele frumoase i literele sînt toate educatoare (bildend); de unde i denumirea de humaniora i grecescul KocÂov, pulcrum latin, artele galante din epoca cavalerismului, Ies belles lettres et Ies beaux arts ale francezilor. Un grup dintre acestea educ corpul (gimnastica, dansul etc); un alt grup (pictura, plastica i muzica) educ sim urile nobile ale omului, ochiul, urechea, mîna i limba; un al treilea grup (poezia) se adreseaz intelectului, imagina iei i ra iunii; în sfîr it, un al patrulea, ine de tendin ele i dispozi iile omene ti.3 Herder se opunea celor care, scriind teorii facile asupra artelor, începeau direct cu defini ia frumuse ii, care este un concept complex i complicat. Teoria artelor frumoase se împ r ea, dup el, în trei teorii, care trebuiau s fie zidite aproape din temelii, a v zului, a auzului i a

tactului, adic a picturii, a muzicii i a sculpturii; i respectiv într-o optic , o acustic i o fiziologie estetic . „Pe cît este de elaborat sub aspect psihologic i subiectiv estetica, pe atît este înc pu in elaborat în ceea ce prive te obiectele i sensibilitatea lor frumoas ; f r de care nu vom avea niciodat o teorie fecund a frumosului, în stare 1 Kalligone, 1800, In Werke, ed. cit., XII, pp. 145-l50. • Ibid., pp. 3455. Ibid., pp. 308-317. VI. DOCTRINE ESTETICE MINORE IN SECOLUL AL XVIIILEA se p trund în toate artele."1 Gustul nu e o „for fundamental a sufletului, ci o aplicare devenit obi nuin a judec ii noastre (intelective) asupra obiectelor frumuse ii", o promptitudine dobîndit de intelect (a c rei genez el o schi eaz ).2 Poetul e poet nu numai cu imagina ia, ci i cu intelectul. „Numele barbar de curînd inventat: Estetica (spune el chiar într-o scriere din 1782) nu desemneaz altceva decît o parte din logic : ceea ce noi numim gust, nu e altceva decît o judecat rapid i vie, care nu exclude adev rul i profunzimea, ba chiar le presupune i le promoveaz . Toate poeziile didactice nu sînt altceva decît o filozofie f cut sensibil ; povestea, expunerea unei doctrine generale este adev r în act, în ac iune... Filozofia, expus i aplicat în mod uman, nu este numai ea îns i o art frumoas (schone Wissenschaft), ci e mama frumosului. Retorica i poezia îi datoreaz ceea ce au ele educativ, util, cu adev rat folositor."3 Lui Herder i lui Hamann le revine meritul de a fi f cut s se simt ca o adiere de aer proasp t i în studiile de filozofie a limbajului. In urma impulsului i a exemplului scriitorilor de la Port-Royal, au început s se alc tuiasc , pe la începutul secolului, gramatici logice generale. La grammaire generale (spunea Enciclopedia francez ) est la science raisonnee des principes immuables et generaux de la paroleprononcee ou ecrite dans toutes Ies langues;* iar D'Alem-bert

vorbea de gramatici de geniu i gramatici de memorie, rezervîndu-le primilor „metafizica gramaticii".5 Gramatici generale scriseser Du Marsais, De Beauzee, Con-dillac în Fran a, Harris în Anglia i mul i al ii.6 Dar care era raportul dintre gramatica general i gramaticile 1 Kritische W lder, 1, cap. IV, pp. 47 — 127. » Ibid., pp. 27 — 36. 'Sophron, 1782, § 4. * Encyclopidie, la cuvlntul respectiv. 'Eioge de Du Marsais, 1756 (în {runtea lucr rii Oeuvres de Du Marsais, Paris, 1797, voi. I). •DU MARSAIS, Methode raisonnie, 1722; Traiti des Iropes, 1730; Tr ite de grammaire genirale pour servir de fondement l'etude de toutes Ies langues, 1767; CONDILLAC, Grammaire francaise, 1755; J. HARRIS, Hermes or a Philosophical Inquiry Concerning Language and Universal Grammar, 1751. Filozofia limbajului 318 ISTORIA ESTETICII particulare? Cum se poate ca limbile s fie deosebite, dac logica este una? Varietatea limbilor este oare devierea lor de la un model unic? i dac nu e deviere i gre eal , cum se explic ? Ce este i cum a luat na tere limbajul? Dac limbajul este extrinsec gîndirii, cum oare nu exist gîndire decît în limbaj? Si Ies hommes (spunea J.J. Rousseau) ont eu besoin de la parole pour apprendre penser, ils ont eu bien plus besoin encore de savoir penser pour trouver Vart de la parole; i, însp imîntat de dificult i, se declara convins de Vimpossibilite presque demontree que Ies langues aient pu naître et s'etablir par Ies moyens purement kumains.1 Astfel de probleme deveniser o mod , iar asupra originii i form rii limbajului au scris în Fran a De Brosses (1765) i Court de Gebelin (1776), în Anglia Monboddo (1774), în Germania Siissmilch (1766) i Tiedemann, în Italia Cesa-rotti (1785) i al ii c rora Vico nu le-a r mas necunoscut, de i au tras prea pu in profit de pe urma lui.2 Nici unul dintre autorii aminti i n-a tiut s se elibereze de ideea c cuvîntul este sau lucru natural i mecanic, sau semn lipit gîndirii; în timp ce nu era posibil

s se dep easc cu adev rat dificult ile în care ei se zb teau decît abandonînd conceptul de „semn" i descoperind imagina ia activ i expresiv , imagina ia verbal , limbajul ca expresie a intui iei i nu a intelectului. Un oarecare început în direc ia aceasta se afl în diserta ia entuziast i plin de fantezie din 1770 cu care Herder tocmai r spundea la tema, scoas la concurs de Academia din Berlin, asupra originii limbajului. Limba (se spune aici), este reflectarea sau con tiin a de sine (Besonnenheit) a omului. „Omul dovede te c reflecteaz atunci, cînd î i desf oar cu o asemenea libertate for a sufletului s u, încît poate, ca s spunem a a, în mijlocul oceanului de senza ii care-i invadeaz sim urile, s separe 1 Discours ... sur VinegaliU parmi Ies hommes, 1754. DE BROSSES, Tr ite de la formation mecanique des langues, 1765; COURT DE GEBELIN, Histoire naturelle de la parole, 1776; MONBODDO, Origin and Progress of Language, 1774; St)SSMILCH, Beweis dass, der Urspnwg der menschlichen Sprache g6ttlich sei, 1766; TIEDEMANN, Ursprung der Sprache; CESAROTTI, Saggio sulla filosofia delle lingue, 1785 (in Opere, voi. I); D. COLAQ AGATA, Piano ovvero ricerce filosofiche sulle lingue, 1774; SOAVE, Ricerche intorno all'instituzione naturale d'una societ e d'una lingua, 1774. VI. DOCTRINE ESTETICE MINORE IN SECOLUL AL XVIIILEA un val, s -l re in , s - i îndrepte aten ia asupra lui i s -l observe în deplin cuno tin de sine. El dovede te c reflecteaz atunci cînd poate, în visul unduitor al imaginilor care trec prin fa a sim urilor lui, s se reculeag într-un moment de veghe, s se opreasc liber asupra unei imagini, s-o considere limpede i calm, s separe din ea unele note caracteristice. El dovede te, în fine, c reflecteaz atunci cind poate nu numai s -i cunoasc în mod viu i clar toate propriet ile, ci i cînd îi recunoa te una sau mai multe propriet i distinctive."

Limbajul uman „nu este efectul organiz rii gurii, fiindc i cel care este mut pe via , dac reflecteaz , are în sine limbajul; nu e strig t al senza iei, fiindc el nu a fost g sit de vreo ma in de respirat, ci de o creatur care reflecteaz ; nu e o imita ie, fiindc imitarea naturii e un mijloc, iar aici e vorba de a explica scopul; cu atît mai pu in e o conven ie arbitrar : s lbaticul în singur tatea p durii ar fi trebuit s creeze limbajul pentru el însu i, chiar dac nu l-ar fi vorbit. Limbajul este în elegerea sufletului cu el însu i, tot atît de necesar cît este necesar ca omul s fie om."1 In acest fel limbajul începea s nu mai apar ca un lucru mecanic sau arbitrar i inventat, ci ca o activitate creatoare i prima afirmare a activit ii spirituale a omului. Scrierea lui Herder nu ajunge desigur la o concluzie ferm , dare un important indiciu i presentiment, c ruia autorul însu i nu i-a dat poate mai tîrziu importan a meritat . Hamann, examinînd teoriile prietenului, nega i ci inven ia i arbitrarul i punea în relief libertatea uman ; dar f cea din limbaj ceva pe care omul a putut s -l înve e numai datorit unei mistice communicatio idiomatum cu Dumnezeu.2 Este i acesta un mod de a recunoa te c misterul limbajului nu se clarific decît dac problema lui este situat în fruntea problemei spiritului. 319 1 Abhandlung ilber den Ursprung der Sprache, In c rticica: Zviei Preisschrif-ten etc. (ed. a 2-a in Berlin, 1789) in special pp. 60-65. •STEINTHAL, Ursprung der Sprache, pp. 39-58. VII. ALTE DOCTRINE ESTETICE DIN ACEEA I PERIOADA 321 Al i autori din secolul al XVIII-lea: Batteux VII ALTE DOCTRINE ESTETICE DIN ACEEA I PERIOAD Un mare v lm ag de idei disparate se observ la al i autori de estetici din secolul al XVIII-lea, care au avut totu i faim i au stîrnit

ecouri multiple. In 1746 a v zut lumina tiparului un voluma al abatelui Batteux cu titlul atractiv Les beaux-arts reduits â un meme principe, în care autorul încerca s unifice multitudinea de reguli ale autorilor de tratate. Toate regulile (zicea Batteux) sînt ca ramurile care cresc dintr-un singur trunchi: cine posed principiul simplu va deduce din el încet, încet regulile, f r s se încurce în multitudinea acestora, care e f cut nu pentru a limpezi min ile, ci pentru a crea scrupule zadarnice. El trecuse în revist în afar de artele poetice ale lui Hora- iu i Boileau, c r ile lui Rollin, Dacier, Le Bossu, D'Aubignac ; dar g sise un sprijin numai în Aristotel, în principiul mimesisului pe care i s-a p rut c îl poate aplica comod i adecvat la poezie, pictur , muzic , art a gestului. Dar imita ia aristotelic se schimb brusc, a a cum o interpreteaz Batteux, în „imitarea naturii frumoase". Artele trebuie s fac „o alegere între cele mai frumoase p r i ale naturii, ca s formeze din ele un tot admirabil, mai perfect decît natura îns i f r a înceta totu i s fie natural". Dar ce este aceast perfec iune mai mare, aceast natur frumoas ? O dat , Batteux o identifica cu adev rul; dar „cu adev rul care poate fi, cu adev rul frumos, care este reprezentat ca i cum ar exista realmente i cu toate perfec iunile pe care le poate primi", dînd exemplul antic al Elenei lui Zeuxis i altul modern al Mizantropului lui Moliere. Alt dat , l mure te c natura frumoas este aceea care turn ipsius (obiecti) naturae, turn nostrae convenit, adic are cele mai bune raporturi cu propria noastr perfec iune, cu a-vantajul i interesul nostru i, în acela i timp, e perfect în sine. Scopul imit rii este „de a pl cea, de a ne mi ca, de a înduio a i, într-un cuvînt, desf tarea"; de aici rezult c natura frumoas trebuie s fie interesant i dotat cu unitate, varietate, simetrie i propor ie. Stingherit în fa a imita iei artistice a lucrurilor care prin natura lor sînt nepl cute sau reprobabile, Batteux iese din încurc tur spunînd (a a cum f cuse i Castelvetro) c nepl cutul place cînd e imitat, fiindc imita ia, nefiind niciodat atît de perfect ca realitatea, nu

treze te oroarea suscitat de aceasta. Din pl cere deduce cel lalt scop, utilitatea: c ci, „dac poezia trebuie s provoace pl cere, mi cînd pasiunile, ea trebuie, de asemenea, spre a ob ine ca pl cerea s fie perfect i trainic , s mi te i acele pasiuni pe care e util s le in treze, nu pe celelalte care sînt du mane ale în elepciunii".1 E greu s strîngi la un loc un buche el mai dr g la de contradic ii. Totu i, pe Batteux îl concureaz i îl întrec filozofii, adic autorii englezi de estetici sau, mai bine zis, de omnibus rebus printre care, din întîmplare, se g sesc uneori i chestiuni estetice. Pictorului Hogarth, întîmplîn-du-i-se s citeasc în Lomazzo anumite cuvinte atribuite lui Michelangelo asupra frumuse ii figurilor, i-a trecut prin cap c artele plastice ar fi c l uzite de un principiu cu totul propriu, care const în a se conforma unei linii determinate.2 Fixîndu-se asupra acestei idei, el a desenat (1745) pe frontispiciul unei culegeri de gravuri ale sale o linie erpuitoare deasupra unei palete, purtînd inscrip ia: Linia Frumuse ii, i stîrnind, cu acea hieroglif , curiozitatea general , satisf cut pu in timp dup aceea de el 1 Les beaux-arts reduits un mime principe, Paris, 1746; a se vedea In special partea I, cap. 3; partea a Ii-a, cap. 4 i 5; partea a IlI-a, cap. 3. ' V. mai sus p. 180. 21 — Estetica EnglailI: W. Hogarth 322 ISTORIA ESTETICII E. Burke însu i prin cartea Analysis of Beauty (1753).* Aici el combate eroarea de a judeca operele de pictur dup subiect sau dup calitatea imita iei, i nu dup form , care este esen ial în art i care rezult din „simetrie, varietate, uniformitate, simplitate, întrep trundere i cantitate; lucrurile acestea toate ac ioneaz în producerea frumuse ii, corectîndu-se reciproc i limitîndu-se una pe alta, atunci cînd nevoia o cere".2 Dar, dintr-o dat , Hogarth î i d

seama c exist i coresponden a sau acordul cu lucrul pictat i c „regularitatea, uniformitatea i simetria plac numai în m sura în care servesc s dea ideea de coresponden ".3 i, mai departe, cititorul afl c „prin marea varietate a liniilor unduitoare care pot fi concepute nu exist decît una singur care s merite într-adev r numele de linie a frumuse ii i o singur linie precis erpuitoare, care se cheam linia gra iei.* Apoi, c este frumoas întrep trunderea liniilor, fiindc „mintea activ caut mereu s fie folosit " i ochiului îi place s fie „c l uzit spre un fel de vîn toare".5 Linia dreapt nu e frumoas , iar porcul, ursul, p ianjenul i broasca sînt urîte tocmai fiindc le lipse te linia erpuitoare.6 Anticii au dat dovad de mult judecat în mînuirea i gruparea liniilor „dep rtîndu-se de precisa linie a gra iei numai în unele locuri, acolo unde caracterul sau ac iunea cerea acest lucru'.7 Cu o ezitare asem n toare între principiul imita iei i alte principii eterogene sau imaginare, Edmund Burke, în „Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful (1756), observ c propriet ile naturale ale unui obiect produc pl cere sau durere imagina iei; dar în afar de asta, imagina ia încearc pl cerea i în imita ie, în asem narea obiectului imitat cu originalul". Numai din aceste „dou cauze", dup p rerea lui, deriv întreaga pl 1 Analysis of Beauty, London, 1753. • Ibid., p. 47. • Ibid., pp. 61, 65. • Ibid., p. 57. • Ibid., p. 91. • Ibid., p. 93. ' Ibid., p. 176. VII. ALTE DOCTRINE ESTETICE DIN ACEEA I PERIOADA 323 cere a imagina iei...1. i, f r s z boveasc cîtu i de pu in asupra celei de a doua, trateaz îndelung despre calit ile naturale pe care trebuie s le aib obiectul frumos sensibil: „Prima, micimea comparativ ; a doua, netezimea; a treia, varietatea în direc ia dat p r ilor; a patra, acele p r i s nu fie dispuse în unghi, ci într-un

anumit fel s fie contopite una în alta; a cincea, o structur delicat f r cea mai mic aparen de for ; a asea, culori vii, dar nu foarte puternice i orbitoare; a aptea, dac totu i trebuie s fie i o culoare orbitoare, ea s alterneze cu altele". Acestea sînt propriet ile frumuse ii, care opereaz prin for a naturii i sînt mai pu in supuse capriciului i confuziei diferitelor gusturi.2 C r ilor lui Hogarth i Burke se obi nuie te s li se zic clasice; i sînt într-adev r (vom îndr zni s spunem) în ceea ce prive te lipsa lor de concluzii. De un nivel întru-cîtva superior sînt Elements of Criticism (Principii de critic 1761) ale lui H. Home (lord Kames) în care se caut „adev ratele principii ale artelor frumoase" cu inten ia de a transforma critica într-o „ tiin ra ional ", alegîndu-se în acest scop „calea ascendent a faptelor i experimentelor". Home se opre te asupra sentimentelor care provin din obiectele vizibile i audibile, i care, în m sura în care nu sînt înso ite de dorin e, se numesc pur i simplu sentimente (emotions, nu passions). De la acestea, care in linia de mijloc între impresiile pur sensibile i cele intelectuale sau morale, i se leag de aceea cu ambele categorii, deriv pl cerile frumuse ii, împ r it în frumuse e de rela ie i în frumuse e intrinsec .3 In leg tur cu aceast ultim frumuse e, Home nu tie s dea nici o alt explica ie decît c regularitatea, simplitatea, uniformitatea, propor ia, ordinea i alte calit i pl cute au fost „dispuse în a a fel de Autorul naturii, încît s ne m reasc fericirea, care, a a cum apare din semne clare, nu e str in de grija sa". Gînd care se confirm cînd ne gîndim c „gustul nostru pentru aceste am nunte nu e accidental, ci uniform i universal, f cînd H. Hon* 1 Cf. discurs preliminar asupra gustului. • Ibid., partea a IlI-a, sec . 18. • Elements of Criticism, 1761 (Basel, 1795), I, intr. la cap. 1—3. 21*

.* 324 EÎ ISTORIA ESTETICII parte din natura noastr ". Nu trebuie omis nici faptul c „regularitatea, uniformitatea, ordinea i simplitatea contribuie la înlesnirea percep iei, f cînd posibil formarea unor imagini ale obiectelor mai distincte decît s-ar putea ob ine cu cea mai mare aten ie, acolo unde aceste calit i nu pot fi g site". Propor iile sînt de multe ori îmbinate cu un scop util „a a cum se observ la animale, între care cele mai bine propor ionate sînt i cele mai puternice i mai active; dar exist alte numeroase exemple în care aceast leg tur nu are loc", de unde cel mai bine e „s ne oprim la cauza final , men ionat mai sus, anume cre terea fericirii noastre vroit de Autorul naturii".1 în al s u Essay on Taste (Eseu asupra gustului 1752) i în Essay on Genius (Eseu asupra Geniului 1774) de Alexander Gerard, apar rînd pe rînd, în func ie de diferitele forme ale artei, principiile asocierii, ale pl cerii directe, ale expresiei, i chiar ale sensului moral: un tip de explica ii care se g se te i în Essays on the Nature and Princip Ies of Taste (Eseuri asupra naturii i principiilor gustului), ale lui Alison (1792). în lucr ri ca acestea, lipsite de metod tiin ific , se trece, de la o pagin la alta, de la senzualismul fiziologic la moralism, de la imitarea naturii la misticism i finalism transcendent, f r ca autorii lor s - i dea seama într-un fel oarecare de incongruen a unor teze atît de disparate. Aproape c e mai interesant hedonismul f i al germanului Ernst Platner, care, în elegînd în felul s u cercet rile lui Hogarth asupra liniilor, nu reu ea s vad în faptele estetice decît o prelungire i un ecou al pl cerii sexuale. Unde exist vreun frumos (spunea el) care s nu derive din figura feminin , centru al oric rei frumuse i? Frumoas este linia unduioas fiindc se reg se te în corpul femeii; frumoase sînt acele mi c ri care sînt specific

feminine; frumoase tonurile muzicii, atunci cînd se contopesc unul în altul; frumoas e poezia în care o idee se îmbr i eaz cu alta cu dezinvoltur i u urin .2 Senzualismul gen Condil1 Ibid., I, cap. 3, pp. 20l-202. 1 Neue Anthropologie, Leipzig, 1790, § 814 i lec iile de estetic publicate postum In 1836: vezi ZIMMERMANN, op. cit., p. 204. Pagina citat din Platner, scoas din opera lui Zimmermann, nu are sensul pe care acesta i-l atribuia, smulVII. ALTE DOCTRINE ESTETICE DIN ACEEA I PERIOADA 325 lac s-a dovedit de-a dreptul neputincios s în eleag productivitatea estetic ; nu a reu it nici asocia ionismul, promovat mai ales de opera lui David Hume. Olandezul Hemsterhuis (1769) considera frumuse ea ca n scîndu-se din întîlnirea sensibilit ii, care d multiplul, cu sim ul intern, care tinde spre unitate, de unde frumosul ar fi „ceea ce ofer în cel mai scurt timp, cel mai mare num r de idei". Omul, c ruia îi este refuzat atingerea unit ii ultime, g se te în frumos o unitate aproximativ , motiv pentru el de pl cere care are analogie cu bucuria dragostei. Aceast teorie a lui Hemsterhuis, în care unor tr s turi mistice i senzualiste li se adaug unele intui ii juste, a devenit apoi sentimentalismul lui Jacobi, pentru care, în forma frumosului, totalitatea Adev rului i Binelui i însu i Suprasensibilul se fac prezente în mod sensibil sufletului.1 Platonismul, sau, mai bine zis, neoplatonismul a fost reînnoit de creatorul istoriei artelor plastice, Winckelmann (1764). Contemplarea operelor antice de plastic , cu acea impresie de eleva ie mai mult decît omeneasc i de indiferen divin pe care ele ne-o produc, cu atît mai irezistibil cu cît nu ne e totdeauna u or s retr im via a lor intim i originar i s în elegem sensul lor pur, l-a dus pe Winckelmann i pe al ii la conceperea unei frumuse i care, coborînd din al aptelea cer al Ideii divine s-ar încarna în opere de

acest fel. Mendelssohn, discipol al lui Baumgarten, îi refuzase lui Dumnezeu frumuse ea, iar neoplatonicianul Winckelmann i-o reda i o punea din nou în sînul lui. „în elep ii care au meditat asupra cauzelor Frumosului universal, c utîndu-l printre lucrurile create i încercînd gînd-o din context, a a cum bine a dovedit E. BERGMANN, Ernst Platner und die Kunstphilosophie des 18. Jahrhund. (Leipzig, 1913, p. 179), c ruia li revine i meritul de a fi pus în lumin adev rata gîndire estetic a lui Platner, bazîndu-se pe un curs inedit inut de acesta In 1777 Ia Leipzig. Este mai ales remarcabil faptul c Platner, pornind de la Baumgarten, pune In relief momentul pasional i sentimental al procesului poetic, ca „o sfor are mai degrab obscur sim it declt în eleas distinct de a scruta misterul lumii i al fiin ei umane". Vezi eseul meu Iniziazione all'Estetica del settecento (in Ultimi saggi'), Bari, 1948, pp. 118 — 119. 1 ZIMMERMANN, op. cit., pp. 302-309; v. STEIN, Entstehung d.n. Aesth, p. 113. H m * " 326 ISTORIA ESTETICII s ajung la contemplarea Frumosului Suprem, l-au pus în i concordan a perfect a creaturii cu scopurile ei i a p r-l ilor între ele, i cu întregul. Dar fiindc acest lucru e ca i cum am spune perfec iune, de care omenirea nu e capabil , conceptul nostru de frumuse e universal r mîne nedeterminat i se formeaz în noi prin cuno tin e particulare, care, atunci cînd sînt exact adunate i legate între ele a a cum trebuie, ne dau ideea maxim de frumuse e uman , pe care noi o în l m în m sura în care ne ridic m deasupra materiei. Dar fiindc , în plus, aceast perfec iune este dat de Creator tuturor creaturilor în m sura în care le este potrivit , i fiecare concept se bazeaz pe o cauz care trebuie c utat în ceva din afara acestui concept, cauza Frumuse ii, fiind în toate lucrurile create, nu poate fi c utat în afara ei. Tocmai de aceea, i întrucît cuno tin ele noastre

sînt concepte comparative, iar Frumuse ea nu se poate compara cu nimic altceva mai înalt, se na te dificultatea unei cunoa teri distincte i universale a acesteia."1 Din aceste dificult i i altele asem n toare putem ie i numai dac recunoa tem c „frumuse ea suprem e în Dumnezeu": „conceptul de frumuse e omeneasc devine cu atît mai perfect cu cît poate fi gîndit mai conform i în concordan cu Fiin a suprem , care se deosebe te de materie prin unitatea i indivizibilitatea sa. Acest concept al frumuse ii este ca un spirit eliberat din materie cu ajutorul focului, care caut s produc o creatur dup imaginea primei creaturi ra ionale, desenat de intelectul divin. Formele unei astfel de imagini sînt simple i continue i, în aceast unitate, ele sînt variate, i tocmai de aceea armonice."2 Acestor caracteristici li se adaug cel al „nesemnifica iei" (Unbezeichnung), sau „lipsei vreunei semnifica ii' oarecare" fiindc frumuse ea suprem nu poate fi descris prin puncte sau linii, diferite de cele care singure alc tuiesc frumuse ea, forma sa „nu este proprie nici cut rei sau cut rei persoane determinate, nici nu exprim vreo stare de sentiment sau o senza ie de pasiune, lucruri care • Geschichte der Kunst des Altertums, 1764, In Werke, Stuttgart, 1847, voi. I, 1. IV, cap. II, p. 131. • Ibid., § 22, pp. 13l-l32. VII. ALTE DOCTRINE ESTETICE DIN ACEEA I PERIOADA 327 întrerup unitatea i diminueaz sau întunec frumuse ea". „Dup ideea noastr (conchide Winckelmann), Frumuse ea trebuie s fie ca apa perfect scoas din adîncul fintinii, care cu cît are mai pu in gust, cu atît e considerat mai s n toas , fiindc e purificat de toate ingredientele str ine."1 Pentru a percepe pura frumuse e se cere o facultate special , care desigur nu rezid în sim uri, ci va fi mai degrab intelectul, cum

spune uneori Winckelmann, sau de-a dreptul, cum afirm alt dat , „un fin sim intern", liber de toate inten iile i pasiunile instinctului, prieteniei, pl cerii. i odat acceptat frumuse ea ca cevaultrasensibil, nu e de mirare c Winckelmann se str duie te, dac nu s exclud cu totul, cel pu in s estompeze în ea culoarea prea sensibil , f cînd din aceasta nu un element constitutiv, ci secundar i anex.2 Adev rata frumuse e e dat de form , prin care el vrea s în eleag liniile i contururile, ca i cum liniile i contururile nu s-ar percepe prin sim uri, sau ar putea s apar ochiului f r vreo culoare. Destinul gre elii, cînd nu vrea s se retrag ca un sihas-tru într-un scurt aforism, este de a se contrazice, tr ind de bine de r u în mijlocul faptelor i problemelor concrete. mann Iar opera lui Winckelmann, de i î i propusese i un scop teoretic, se învîrtea printre fapte concrete i istorice, cu care trebuia totu i pus de acord ideea expus mai sus, a frumuse ii supreme. Admiterea desenului f cut din linii i, în mod par ial i secundar, admiterea culorii reprezint deja dou compromisuri; iar un al treilea se produce ulterior prin principiul expresiei. „Fiindc în natura omeneasc nu exist o stare intermediar între durere i pl cere", iar o fiin vie, neatins de aceste sentimente, este de neconceput, „trebuie s punem figura omeneasc în stare de ac iune i pasiune, ceea ce în art se nume te expresie"; astfel c , dup ce a tratat despre frumuse e, Winckelmann trece la expresie.3 Un al patrulea compromis, în fine, el îl instituia între frumuse ea suprem , constant , indivizibil , i frumuse ile individuale, fiindc de i pu1 Ibid., § 23, p. 132. • Ibid., § 19, pp. 130-l31. » • Ibid., cartea a IV-a, cap. II, § 24. 328 ISTORIA ESTETICII sese înaintea corpului femeiesc pe cel masculin conside-rîndu-l o încarnare mai complet a frumuse ii supreme, nu putea totu i s

închid ochii la faptul evident c se cunosc i sînt admirate corpuri frumoase de femei, ba chiar corpuri frumoase de animale.1 A.B. Mengs Prieten i, se poate spune, colaborator al lui Winckelmann era pictorul Raphael Mengs, animat nu mai pu in decît compatriotul s u arheolog de nevoia foarte vie de a în elege ce este oare acel frumos pe care primul îl studia ca critic, iar el ca artist îl producea. Considerînd (scrie Mengs) c dintre cele dou p r i principale de care depinde profesia de pictor, adic imitarea aparen elor i alegerea lucrurilor cele mai frumoase, s-a scris mult asupra primei, în schimb, cea de a doua „abia a fost atins de moderni, i f r statuile grece ti n-am avea nici o idee despre artele desenului"; luînd în considerare acest lucru „am citit, am întrebat i am privit tot ceea ce am crezut c mi-ar putea aduce lumin în aceast materie, dar n-am r mas satisf cut; fiindc sau se vorbea despre lucruri frumoase sau despre calit i care sînt atribute ale frumuse ii sau se pretindea s se explice, cum se zice de obicei, ceea ce e obscur prin ceea ce este foarte obscur, sau chiar se confunda frumosul cu pl cutul; astfel c am vrut s m apuc s cercetez eu însumi ce o fi aceast frumuse e".2 Din cele cîteva scrieri ale sale asupra acestui subiect, una a fost publicat în timpul vie ii lui, la îndemnul i sub îngrijirea lui Winckelmann (1761), multe altele sînt postume (1780), i toate au fost retip rite de mai multe ori i traduse în diferite limbi. „Str bat de mult vreme o mare întins (spune el în Traume iiber die Schonheit — Visuri asupra frumuse ii) c utînd cunoa terea frumosului, i m aflu , tot mai departe de orice rm, i îndoielnic este încotro ar trebui s -mi îndrept calea. Privesc în jurul meu i privirea mi se pierde în infinitul imensei materii."3 într-ade1 Ibid., cartea a V-a, cap. HJ i VI. •Scrisoarea din 2 ianuarie 1778, Opere, Roma, 1787 (lucrare retip rit la Milano, 1836), pp. 315-316. • Opere, I, p. 206. m VII. ALTE DOCTRINE ESTETICE DIN ACEEA I PERIOADA

v r, nu se pare c Mengs ar fi ajuns vreodat la o formul care s -l satisfac , de i, privind în ansamblu, ne este permis s afirm m c el este oarecum de acord cu teoriile lui Winckelmann. „Frumuse ea const în perfec ionarea materiei conform ideilor noastre; i fiindc numai Dumnezeu e perfect, frumuse ea este un lucru divin." Ea este „ideea vizibil a perfec iunii", i se afl fa de aceasta ca punctul vizibil fa de punctul matematic. Ideile noastre provin din destina ia pe care Creatorul a vrut s-o dea lucrurilor; de aici multitudinea de frumuse i. Mengs pune, de obicei, tipul lucrurilor în speciile naturale; i d ca exemplu „o piatr , despre care avem ideea c trebuie s fie uniform i de o singur culoare", care, „atunci cînd e p tat , se nume te urît "; sau un copil „care ar fi urît dac ar p rea om de vîrst matur , dup cum b rbatul e urît cînd e alc tuit ca o femeie, iar femeia cînd seam n cu un b rbat". Dar, pe nea teptate, adaug : „Dup cum între toate pietrele o singur specie e perfect i aceasta e diamantul, între metale numai aurul i între toate creaturile însufle ite de pe p mînt numai omul, tot a a exist deosebire în untrul fiec rei specii, perfec iunea fiind destul de rar ".1 în Visuri asupra frumuse ii, consider frumuse ea ca o „dispozi ie medie, care cuprinde în sine o parte de perfec iune i o parte de pl cere" i ea este într-adev r un al treilea lucru, deosebit de perfec iune i de pl cere i demn de un nume special.2 Patru sînt sursele artei picturii: frumuse ea, caracterul semnificativ sau expresiv, pl cutul unit cu armonia i coloritul; dintre acestea el consider c prima exist la antici, a doua la Rafael, a treia la Correggio, iar a patra la Ti ian3. Din acest empirism de atelier artistic, Mengs reu ea s se desprind numai pentru a declama: „Simt for a frumosului care m înaripeaz s - i povestesc, o cititorule, ceea ce simt. Frumoas e toat natura i frumoas e virtutea; frumoase sînt formele, propor iile; fru1 Riflessioni sulla belezza e sull gusto della pittura, 1761, In Opere, I, pp. 95» 100, 102-l03. 1 Opere, I, p. 197. %

' Ibid., p. 161 . 329 330 ISTORIA ESTETICII moa e aparen ele i frumoase i mi c rile; mai frumoas e ra iunea i cauza prim mai mare decît totul."1 G.E. Leasing Un ecou ceva mai atenuat, adic cu o rezonan mai pu in metafizic , al ideilor lui Winckelmann sînt' ideile lui Lessing (1766), mare înnoitor al literaturii i al spiritului social în Germania din timpul s u. Scopul artei este dup Lessing „desf tarea", i fiindc desf tarea este „ceva de prisos" pare just ca legislatorul s nu acorde artei acea libertate, de care tiin a nu se poate lipsi, care caut adev rul, necesar sufletului. Pictura era pentru greci i trebuie s fie conform esen ei ei „imitarea... corpurilor frumoase". „Arti tii greci nu zugr veau decît frumosul; ba chiar, frumosul de rînd, frumosul de o spe inferioar era pentru ei numai un prilej întîmpl tor de exerci ii sau de distrac ie. Ceea ce trebuia s încînte în operele lor era perfec iunea obiectului însu i; ei erau prea mari pentru a dori ca aceia care-l contempl s se mul umeasc doar cu acea pl cere rece pe care o d asem narea reu it sau îndemînarea me te ug reasc ; nimic nu le era mai drag în arta lor, nimic nu li se p rea mai nobil decît scopul final al artei."3 Din pictur trebuie exclus tot ceea ce este nepl cut i diform: „Pictura, în calitatea ei de tehnic a imita iei, poate s exprime urî enia; pictura, în calitate de art frumoas , nu vrea s-o exprime. în prima ei calitate, dispune de toate obiectele vizibile, în a doua ei calitate, se m rgine te numai la acele obiecte vizibile care trezesc senza ii pl cute." Dac , în schimb, urî enia poate fi zugr vit de poet, acest lucru se petrece fiindc în descrierea poetic ea „tinde s - i atenueze aspectul resping tor, inerent imperfec iunilor trupe ti, i totodat , din punct de vedere al efectului, î i pierde oarecum caracterul ei de urî enie...": poetul „cînd n-o poate întrebuin a în întregime pentru ea îns i, o folose te ca ingredient spre a produce sau înt ri anumite sentimente complexe

(ridicolul, teribilul) cu care e obligat s se între in uneori, în lips de alte sentimente pl 1 Ibid., p. 206. * Laocoon (trad. ital. de T. Persico, Bologna, 1887), § 2 (ti. Lessing, Opere, In române te de Lucian Blaga, Bucure ti, E.S.P.L.A., 1958, voi. I, p. 160). VII. ALTE DOCTRINE ESTETICE DIN ACEEA I PERIOADA cute"...1 în Dramaturgie (1767), Lessing se situeaz pe terenul poeticii aristotelice; i e tiut nu numai c el credea în general în reguli, dar le considera pe cele ale lui Aristotel ca fiind tot atît de neîndoielnice ca i teoremele ]ui Euclid. Polemica sa contra scriitorilor i criticilor francezi e dus în numele verosimilului, care nu trebuie confundat cu exactitatea istoric . în elegea universalul aproape ca pe o medie a ceea ce apare în indivizi, iar ca-tharsis-ul ca pe o schimbare a pasiunilor în dispozi ii virtuoase, admi înd ca neîndoielnic faptul c scopul oric rei poezii trebuie s fie acela de a insufla dragostea pentru virtute.2 Exemplul lui Winckelmann l-a f cut s introduc în doctrina artei plastice conceptul frumuse ii ideale: „exprimarea frumuse ii corporale este scopul picturii. Frumuse ea suprem corporal este deci scopul suprem al picturii. Dar suprema frumuse e corporala exist numai în om, i în acesta nu exist decît prin ideal. Acest ideal se afl într-un grad inferior la fiin ele brute, dar în natura vegetal i neînsufle it el nu se g se te de loc." Pictorii de flori i peisagi tii nu in de arta adev rat , fiindc „imit frumuse i lipsite de orice ideal; i de aceea nu lucreaz decît cu ochiul i cu mîna, iar geniul particip pu in sau de loc îa operele lor". Totu i, Lessing prefera pe peisagist „acelui pictor de subiecte istorice, care, f r s inteasc frumuse ea, picteaz numai o mul ime de persoane ca s - i dovedeasc abilitatea în expresia simpl , nu în expresia subordonat frumuse ii".3 Idealul frumuse ii corporale const apoi „în principal în idealul formei, dar i în idealul carna iei i în cel al expresiei permanente. Simplul colorit i expresia

trec toare nu au ideal, fiindc natura îns i nu i-a impus în ele nimic determinat."4 Cînd î i dezv luie întreaga sa gîndire, Lessing se manifest adversar al coloritului; i, g sind în schi ele în peni ale pictorilor „o via , o libertate, o t rie, pe care picturile lor o las de 331 1 Ibid., §§ 23, 24 (v. Lessing, Opere, trad. cit., voi. I, pp. 267 i 26X. 1 Hamburg. Dramaturgie (ed. Goring, voi. XI i XII, în special In numerele 11, 18, 24, 78, 89) V. Lessing, Opere, trad. cit., voi. I, pp. 107—111 i 129 — 131). 'Laocoon, append., § 31. 1 Jbid., §§ 32 i 33. . CLUJ 332 ISTORIA ESTETICII VII. ALTE DOCTRINE ESTETICE DIN ACEEA I PERIOADA 333 dorit", se întreab „dac coloritul cel mai minunat poate compensa o astfel de pierdere", i dac n-ar fi de dorit „ca arta picturii în ulei s nu fi fost inventat niciodat ".1 Teoreticieni ai Frumuse ea ideal , aceast curioas alian a Fiin ei irumtuetli Ide- ' 1,11 , • , , -, ' , ~ • i 1 w aie supreme cu subtilele contururi trasate de peni a i dalta, acest frigid misticism de academie, a avut succes. S-a discutat mult despre ea i în Italia, unde lucrau Winckelmann i Mengs (unele dintre scrierile lor le alc tuiau în italian ), printre arti ti, arheologi i amatori de art . Arhitectul Francesco Milizia m rturisea c urmeaz „principiile lui Sulzer i Mengs"2; spaniolul D'Azara, care locuia în Italia, publica i adnota operele lui Mengs, propunînd i el o defini ie a frumuse ii „ca uniunea dintre perfect i pl cut, f cute evidente"3; un alt spaniol, Arteaga, unul dintre numero ii iezui i refugia i în Italia, scria un tratat despre „frumuse ea ideal " (1789)4; englezul Daniel Webb, venit la Roma i cunoscîndu-l pe Mengs, i-a însu it ideile pe care le-a auzit expuse de dînsul despre frumos i le-a

anticipat într-o carte a sa.5 Dintr-un cenaclu italian a r zb tut în 1764 primul glas de opozi ie fa de doctrina frumuse ii ideale i o declara ie în favoarea caracteristicului ca principiu al artei. Nu altfel ni se pare c trebuie considerat lucrarea lui Giuseppe Spalletti, Saggio sopra la Bellezza (Eseu asupra Frumuse ii), în forma unei scrisori adresate lui Mengs, cu care Spalletti se înfruntase în privin a acestui subiect „în solitudinea de la Grottaferrata" i care-l îndemnase s - i pun pe hîrtie gîndurile.6 Polemica, de i nu e declarat deschis, este implicit în fiecare pagin . „Adev rul în general, bine redat de f urar, este obiectul frumuse ii 1 Ibid., p. 268. » Dell'arte de vedere nelle belle arii del disegno seconda i principi di Sulzer e di Mengs, Venezia, 1781. 3 D'AZARA, in Mengs, Opere, I, p. 168. * Investigadones filosoficas sobre la bellezza ideal, considerata como objeto de odas las artes de imitacion, Madrid, 1789. • Ricerche su le bellezze della pittura (trad. ital., Parma, 1804): cf. D'AZARA, Vita del Mengs, in Opere, I, p. 27. •Este datata „Grottaferrata, 14 iulie 1764" i e publicat la Roma, 1765, anonim . în general. Gînd sufletul g se te acele caracteristici, care se potrivesc în întregime cu ceea ce pretindem c vrem s reprezent m, atunci acea oper este frumoas . Ba mai mult, în acelea i opere ale naturii, dac el prive te un b rbat foarte bine propor ionat cu o figur foarte frumoas de femeie, ceea ce îi produce îndoial dac subiectul în fa a c ruia ne afl m trebuie declarat b rbat sau femeie, atunci b rbatul acela e considerat cu siguran urît întru-cît îi lipse te caracteristica adev rului; i ceea ce se spune de frumosul natural i mai mult se potrive te frumosului artificial." Pl cerea generat de frumuse e este pl cere intelectual , adic , aceea de a cunoa te adev rul; în fa a lucrurilor nepl cute, reprezentate în mod

caracteristic, omul „se bucur de a- i fi crescut propriile cuno tin e"; frumuse ea, „furnizînd sufletului asem n ri, ordine, propor ii, armonie, varietate îi furnizeaz i un cîmp larg in care el s poat construi o serie imens de silogisme, i ra ionînd în acest fel, se va bucura de sine însu i, de acel obiect care îi d motiv de pl cere, i de sentimentul propriei lui perfec iuni". De aceea frumosul poate fi definit „acea modificare inerent obiectului observat care, cu o caracteristic ce nu d gre îl prezint a a cum trebuie s apar "1. Adîncimii în el toare a lui Winckelmann i Mengs i se contrapune bunul-sim al acestui obscur Spalletti, reprezentant al tezei aristotelice contra neoplatonismului estetic reînviat. Au trebuit s treac cî iva ani pîn cînd un protest Frumuse ea identic s se ridice i în Germania: adic , pîn în 1797 cSfmrt cînd istoricul de art Emil Hirt, bazîndu-se pe monu- yer' Goethe mentele antice care reprezint toate lucrurile, chiar i pe cele mai urîte i vulgare, a negat c frumuse ea ideal ar fi principiul artei i c expresia i-ar fi subordonat i ar trebui s se atenueze pentru a nu o tulbura, substitu-indu-i ca principiu caracteristicul, care se refer la zei i la eroi ca i la animale. Caracterul este „acea individualitate prin care forma, mi carea, semnele, fizionomia i expresia, culorile locale, lumina i umbra i clarobscurul 'Saggio, In special §§ 3, 12, 15, 17, 19, 34. 334 ISTORIA ESTETICII se disting, i anume în modul în care o cere obiectul dat".1 Un alt istoric al artei, Heinrich Meyer care, pornind de la Winckelmann i continuînd printr-o serie de concesii, sfîr e te prin a admite, pe lîng idealul omului i al diferitelor animale, chiar i un ideal al copacilor i al peisajului, a c utat, r spunzînd lui Hirt, un termen interme-diar. Wolfgang Goethe uitase de perioada tinere ii în care îndr znise s înal e un imn arhitecturii gotice, a a c acum, mai ales dup c l toria în Italia, cînd era plin de Grecia i de Roma, c uta i el

(1798) un termen mediu între fru-J niuse e i expresie, oprindu-se la ideea unor anumite con-j inuturi' caracteristice, care i-ar oferi artistului forme de; frumuse e, pe care el le-ar dezvolta i le-ar transforma în frumuse e deplin . Caracteristicul ar fi un simplu punct de plecare; iar frumosul ar fi însu i rezultatul elabor rii artistice: trebuie pornit de la caracteristic (spunea el) pen-l tru a ajunge la frumos.2 1 Ueber das KunstschSne, in revista Die Horim, 1797; cf. HEGEL, Vorles. ii. Aesth., I, p. 24, i ZIMMERMANN, Gesch. d. Aesth., pp. 356 — 357. • GOETHE, Der Sammler und die Seinigen (în Werke, ed. Goedeke, voi. XXX). VIII IMMANUEL KANT To i ace ti scriitori, Winckelmann sau Mengs, Home sau Hogarth, Lessing sau Goethe n-au fost, propriu-zis, filozofi; n-au fost filozofi nici chiar cei care, ca Meyer, au profesat filozofia sau care aveau, cu siguran , o anume predispozi ie spre aceasta, ca Herder sau Hamann. Pentru a g si în gîndirea european o a doua for înalt speculativ dup Giambattista Vico, trebuie s ajungem la îmmanuel Kant, cel la care ne aduce acum ordinea expunerii. Faptul c îmmanuel Kant a reluat problema pus de ieo (nu îns , fire te, în sensul unei filia ii istorice directe, ci în sensul unei filia ii ideale) a fost deja remarcat de al ii.1 Dar a examina ce progrese a realizat i în ce privin e a r mas în urm fa de predecesorul s u, este un lucru care nu ine de sarcina noastr prezent . Noi trebuie s ne m rginim a lua în considerare gîndirea lui numai în domeniul special al esteticii. Enun înd cu anticipa ie i pe scurt concluziile unui asemenea examen, vom spune de îndat c dac I. Kant a avut cea mai mare importan în dezvoltarea gîndirii germane; dac opera în care a analizat faptele estetice se afl printre cele care au exercitat cea mai

mare influen ; dac în istoriile esteticii, alc tuite din punctul de vedere 'Printre cei din ii, de Jacobi (Von den gcttlichen Dingen, 1811) iar mai aProape de noi, de Spaventa. » Im. Kant Kant i Tleo 336 Identitatea conceptului de arta la Kant i la Baumgarten „Cursurile" lui Kant ISTORIA ESTETICII german i lipsite de aproape întreaga dezvoltare a gîndirii europene din secolul al XVI-leapîn în secolul al XVIII-lea, Kant poate fi considerat drept cel care a descoperit sau a rezolvat sau a dus pîn aproape de rezolvare problema acestei tiin e; — într-o istorie ampl , f r prejudec i i complet , în care s se ia în considera ie nu soarta c r ilor i importan a istoric a na iunilor, ci valoarea intrinsec a ideilor, judecata pe care trebuie s-o rostim asupra lui este întrucîtva diferit . Asem n tor cu Vico, în ceea ce prive te seriozitatea i tenacitatea cu care a meditat asupra faptelor estetice, i mai norocos decît Vico, în m sura în care a avut la dispozi ie materialul abundent i variat al discu iilor i tentativelor precedente, j Kant a fost diferit de el i mai pu in norocos, fiindc nu numai c nu a ajuns la o doctrin adev rat în substan a ei, dar n-a reu it nici m car s dea gîndurilor lui sistematizarea i unitatea necesare. i, într-adev r, ce idee a avut Kant despre art ? R spunsul nostru va putea s par ciudat celor ce- i amintesc de polemica lui insistent i explicit contra colii lui Wolff i contra conceptului de frumuse e ca o perfec iune perceput confuz; dar trebuie totu i s spunem c ideea pe care Kant i-a f cut-o despre art a fost, în fond aceea i j cu a lui Baumgarten i cu a colii lui Wolff. Mintea lui se1 formase în contact cu acea coal ; pe Baumgarten l-a inut întotdeauna în mare stim , iar în Critica ra iunii pure îlj nume te chiar „excelentul

analizator"1: de textul lui Baumgarten s-a servit apoi în cursurile lui universitare de metafizic , a a cum s-a servit de textul lui Meyer la lec iile de logic (Vernunftlehre). Logica i estetica (sau teoria, artei) i s-au p rut de aceea i lui Kant discipline legate între ele. A a le desemna în Planul cursului s u din 1765, propunîndu- i ca în dezvoltarea criticii ra iunii „s arunca o privire asupra celei a gustului, adic asupra esteticii,! dat fiind c regulile uneia folosesc celeilalte i c toate se l muresc unele pe altele". în cursurile universitare, el f cea distinc ie între adev r estetic i adev r logic, lai fel ca Meyer; i cita pîn i exemplul frumosului obraz i Kritik d. rein. Vernunft (ed. Kirchmann), I, 1, § 1 n. VIII. IMMANUEL KANT trandafiriu de fat , care, v zut în mod distinct, adic cu microscopul, înceteaz de a fi frumos.1 Este adev rat din punct de vedere estetic (spunea el) c omul, cînd e mort, nu poate învia, de i acest lucru e contrar adev rului logic i moral. Este adev rat din punct de vedere estetic c soarele se scufund în mare, de i acest lucru este fals din punct de vedere logic i obiectiv. In ce m sur adev rul logic poate fi îmbinat cu cel estetic nu s-a putut înc stabili de nici un savant i nici chiar de cei mai mari esteticieni. Conceptele logice, ca s devin accesibile, trebuie s îmbrace forme estetice: ve minte la care se renun numai în tiin ele ra ionale, care caut profunzimea. Certitudinea estetic este subiectiv ; pentru ea este suficient autoritatea, adic referirea la opinia oamenilor mari. Perfec iunea estetic , din cauza sl biciunii noastre, noi fiind destul de lega i de sensibil, ne ajut adesea s ne clarific m gîndurile. La aceasta contribuie exemplele i imaginile: perfec iunea estetic este vehiculul acestei' logici, gustul este analogul intelectului. Exist adev ruri logice, care nu sînt adev ruri estetice, iar, pe de alt parte, trebuie s excludem din filozofia abstract exclama iile i alte impulsuri sentimentale, proprii altor adev ruri. Poezia e un joc armonios de gînduri i senza ii. Poezia i elocven a se deosebesc prin

aceea c în prima gîndurile se acomodeaz la senza ii, pe cînd în cealalt se întîmpl tocmai invers. Uneori, Kant, în cursurile sale, nota c poezia este anterioar elocven ei, fiindc senza iile exist înaintea gîndurilor; i se referea (poate sub influen a lui Her-der) la popoarele orientale, lipsite de concepte, ale c ror opere poetice, bogate în imagina ie, sînt lipsite de altfel de unitate i de gust. Poezii, alc tuite din simplul joc al sensibilit ii, sînt, f r îndoial , posibile, cum sînt cele de dragoste; dar adev rata poezie dispre uie te acele lucr ri care se învîrtesc în jurul unor senza ii pe care fiecare tie s i le procure singur. Ea trebuie s fac sensibile virtutea i adev rul intelectual; cum a f cut, de exemplu, Pope în Essay on Man în care a încercat s dea via poeziei gra ie ra iunii. Alteori, Kant spune de-a dreptul c 337 . mai sus, p. 308. 22 338 Arta în Critica puterii de judecat ISTORIA ESTETICII perfec iunea logic este baza tuturor lucrurilor, cea estetic fiind un simplu ornament al logicii: din ultima se poate omite o parte oarecare printr-o concesie sau pentru a ob ine popularitate, dar nu e permis de loc a o desfigura i falsifica1. Acesta este pur baumgartianism. Totu i, s-ar putea spune c lec iile reprezint un stadiu dep it de evolu ia mental a lui Kant i con in doctrina lui exoteric , nu cea esoteric i original reprezentat în schimb de Critica puterii de judecat (1790). Ca s nu intr m într-o astfel de disput , s l s m deci deoparte aceste lec ii (care arunc totu i uneori nu pu in lumin asupra sensului unor cuvinte i formule kantiene) i s l s m deoparte chiar cercetarea acelor pagini i p r i ale Criticii judec ii care deriv din Baumgarten i Meier: cine a citit c r ile acestor wolffieni i trece apoi la Critica puterii de

judecat are adesea impresia de a nu fi schimbat mediul. Dar tocmai de aceea în Critica puterii de judecat , examinat f r prejudec i, se g se te confirmarea cea mai clar a faptului c I. Kant a conceput întotdeauna arta în felul lui Baumgarten, ca un ve mînt sensibil i imaginativ al unui concept intelectual. Pentru Kant, arta nu e frumuse e pur , care face abstrac ie tocmai de concept, ci e frumuse e aderent care presupune un concept i e fixat în jurul lui2. Este opera geniului, a facult ii care reprezint ideile estetice. Ideea estetic este ,.o reprezentare a imagina iei care înso e te un concept amm.e, reprezentare îmbinat cu o asemenea varietate de reprez nt ri particulare încît nu se poate g si pentru ea vreo expresie care s marcheze un concept determinat, i care deci adaug unui anume concept mult inefabil, sentimentul c ruia îi reînvie puterea cognitiv i îl une te cu limba, care este litera pur , spiritul". Geniul are deci ca elemente constitutive imagina ia i intelectul i const „în fericita predispozi ie, pe care nici o tiin nu ne-o poate înv a i nici o str duin nu ne-o poate aduce, de 'Fragmente din cursurile lui Kant din 1764 Încoace, In O. SCHLAPP, Kants Lehre vom Genie, In special pp. 17, 58, 59, 79, 93, 96, 13l-l34, 136-l37, 222, 23l-232 etc. • KriHk d. Urieilshraft (ed. Kirchmann), § 16. VIII. IMMANUEL KANT a g si idei pentru un anume concept, iar, pe de alt parte, de a descoperi expresia prin care emo ia subiectiv astfel produs , ca înso itoare a unui concept, poate fi comunicat altora". Ideii estetice nu-i este potrivit nici un concept, dup cum conceptului nu-i poate fi adecvat nici o reprezentare a imagina iei. Ca exemple de atribute ale esteticii avem vulturul lui Zeus cu fulgerele în gheare i p unul mîndrei regine a cerului: „acesteanu reprezint , ca atributele logice, ceea ce exist în conceptele noastre despre caracterul sublim i maiestuos al crea iei, ci altceva, care ofer imagina iei ocazia de a se

r spîndi asupra unei multitudini de reprezent ri înrudite, care ne fac s gîndim mai mult decît se poate exprima într-un concept anume prin intermediul cuvintelor, i dau o idee estetic care serve te acelei idei ra ionale în loc de reprezentare logic , propriu-zis, de altfel, cu scopul de a stimula sentimentul, deschizîndu-i acestuia perspectiva asupra unui cîmp nem rginit de reprezent ri înrudite". Exist un modus logicus i un modus aestheticus de a- i exprima propriile gînduri: primul const în a urma anumite principii; cel lalt, numai în sentimentul unit ii reprezent rii.1 La imagina ie, la intelect, la spirit (Geist) trebuie ad ugat gustul, care acomodeaz imagina ia la intelect.2 De aceea, arta poate reprezenta i urîtul natural: frumuse ea artistic „nu e un lucru frumos, ci o frumoas reprezentare a unui lucru"; de i aceast reprezentare a urîtului are limitele sale conform fiec rei arte în parte (reminiscen de la Les-sing i de la Winckelmann) i o limit absolut în dezgust tor i repulsiv care ucide îns i reprezentarea.3 Chiar i în lucrurile naturale exist o frumuse e aderent , pentru judecarea c reia nu e suficient judecata estetic pur , ci e necesar un concept. Natura apare atunci opera unei arte, de i a unei arte supraomene ti: „judecata teleologic serve te drept baz i condi ie a judec ii estetice". Cînd se spune: „aceasta e o femeie frumoas " nu înseamn altceva decît c „natura reprezint frumos în forma acesteia sco1 Kritik d. Urt., ' Jbid., § 50. • Ibid., § 48. § 49. 339 22* 338 Arta In Critica puterii de judecat ISTORIA ESTETICII perfec iunea logic este baza tuturor lucrurilor, cea estetic fiind un simplu ornament al logicii: din ultima se poate omite o parte oarecare printr-o concesie sau pentru a ob ine popularitate, dar nu e

permis de loc a o desfigura i falsifica1. Acesta este pur baumgartianism. Totu i, s-ar putea spune c lec iile reprezint un stadiu dep it de evolu ia mental a lui Kant i con in doctrina lui exoteric , nu cea esoteric i original reprezentat în schimb de Critica puterii de judecat (1790). Ca s nu intr m într-o astfel de disput , s l s m deci deoparte aceste lec ii (care arunc totu i uneori nu pu in lumin asupra sensului unor cuvinte i formule kantiene) i s l s m deoparte chiar cercetarea acelor pagini i p r i ale Criticii judec ii care deriv din Baumgarten i Meier: cine a citit c r ile acestor wolffieni i trece apoi la Critica puterii de judecat are adesea impresia de a nu fi schimbat mediul. Dar tocmai de aceea în Critica puterii de judecat , examinat f r prejudec i, se g se te confirmarea cea mai clar a faptului c I. Kant a conceput întotdeauna arta în felul lui Baumgarten, ca un ve mînt sensibil i imaginativ al unui concept intelectual. Pentru Kant, arta nu e frumuse e pur , care face abstrac ie tocmai de concept, ci e frumuse e aderent care presupune un concept i e fixat în jurul lui2. Este opera geniului, a facult ii care reprezint ideile estetice. Ideea estetic este ,.o reprezentare a imagina iei care înso e te un concept anun.e, reprezentare îmbinat cu o asemenea varietate de reprez nt ri particulare încît nu se poate g si pentru ea vreo expresie care s marcheze un concept determinat, i care deci adaug unui anume concept mult inefabil, sentimentul c ruia îi reînvie puterea cognitiv i îl une te cu limba, care este litera pur , spiritul". Geniul are deci ca elemente constitutive imagina ia i intelectul i const „în fericita predispozi ie, pe care nici o tiin nu ne-o poate înv a i nici o str duin nu ne-o poate' aduce, de Fragmente din cursurile lui Kant din 1764 încoace, In O. SCHLAPP, Kants Lehre vom Genie, In special pp. 17, 58, 59, 79, 93, 96, 131 — 134, 136-l37, 222, 23l-232 etc. Kritik d. Urteilskraft (ed. Kirchmann), § 16. VIII. IMMANUEL KANT

339 a g si idei pentru un anume concept, iar, pe de alt parte, de a descoperi expresia prin care emo ia subiectiv astfel produs , ca înso itoare a unui concept, poate fi comunicat altora". Ideii estetice nu-i este potrivit nici un concept, dup cum conceptului nu-i poate fi adecvat nici o reprezentare a imagina iei. Ca exemple de atribute ale esteticii avem vulturul lui Zeus cu fulgerele în gheare i p unul mîndrei regine a cerului: „acesteanu reprezint , ca atributele logice, ceea ce exist în conceptele noastre despre caracterul sublim i maiestuos al crea iei, ci altceva, care ofer imagina iei ocazia de a se r spîndi asupra unei multitudini de reprezent ri înrudite, care ne fac s gîndim mai mult decît se poate exprima într-un concept anume prin intermediul cuvintelor, i dau o idee estetic care serve te acelei idei ra ionale în loc de reprezentare logic , propriu-zis, de altfel, cu scopul de a stimula sentimentul, deschizîndu-i acestuia perspectiva asupra unui cîmp nem rginit de reprezent ri înrudite". Exist un modus logicus i un modus aestheticus de a- i exprima propriile gînduri: primul const în a urma anumite principii; cel lalt, numai în sentimentul unit ii reprezent rii.1 La imagina ie, la intelect, la spirit (Geist) trebuie ad ugat gustul, care acomodeaz imagina ia la intelect.2 De aceea, arta poate reprezenta i urîtul natural: frumuse ea artistic „nu e un lucru frumos, ci o frumoas reprezentare a unui lucru"; de i aceast reprezentare a urîtului are limitele sale conform fiec rei arte în parte (reminiscen de laLes-sing i de la Winckelmann) i o limit absolut în dezgust tor i repulsiv care ucide îns i reprezentarea.3 Chiar i în lucrurile naturale exist o frumuse e aderent , pentru judecarea c reia nu e suficient judecata estetic pur , ci e necesar un concept. Natura apare atunci opera unei arte, de i a unei arte supraomene ti: „judecata teleologic serve te drept baz i condi ie a judec ii estetice". Cînd se spune: „aceasta e o femeie frumoas " nu înseamn altceva decît c „natura reprezint frumos în forma acesteia sco-

1

Kritih d. Urt., § 49. ' Jbid., § 50. • Ibid., § 48. 22* 340 ISTORIA ESTETICII Imagina ia tn sistemul Iui Kant purile ei în construc ia corpului feminin"; trebuie, deci, în afar de simpla form , s privim spre un concept „astfel încît obiectul s fie gîndit prin intermediul unei judec i estetice, condi ionat în mod logic".1 Pe aceast cale se formeaz idealul de frumuse e în figura omeneasc , expresie a vie ii morale.2 Kant admite apoi c exist produc ii artistice f r concept, echivalente cu frumuse ile libere ale naturii, cu florile, cu unele p s ri (papagalul, colibriul, pas reaparadisului etc): desenele ornamentale, podoabele ramelor, chiar fanteziile muzicale f r text, nu reprezint nimic, nici un obiect reductibil la un anume concept, i trebuie înglobate printre frumuse ile libere.3 Dar nu însemna asta a le exclude din arta adev rat , propriu-zis , din opera de geniu, c reia îi revine s combine, dup p rerea lui Kant, imagina ia i intelectul? Acesta este un baumgartianism transpus pe un ton mai înalt, f cut mai concentrat, mai elaborat, mai sugestiv, astfel încît se pare c din el trebuie s izbucneasc , dintr-o clip într-alta, o idee cu totul diferit despre art : dar e tot baumgartianism: nu iese din limitele intelectualiste. i nici nu era posibil s ias . Sistemului kantian, filozofiei sale a spiritului îi lipsea un concept profund al imagina iei. S arunc m o privire asupra tabelului facult ilor spiritului, care preced Critica puterii de judecat : Kant men ioneaz acolo facultatea cognitiv , sentimentul de pl cere i cel de durere, i facultatea apetitiv ; primei îi face s corespund intelectul, celei de a doua judecata (teleologic i estetic ) celei de a treia, ra iunea4; dar imagina ia nu- i g se te loc la el printre puterile spiritului i r mîne îndep rtat printre faptele senza iei. El cunoa te o imagina ie reproductiv i una combinatorie, dar ignor imagina ia propriu-zis

productiv , adic fantazia.5 Geniul, 1 Ibid., § 48. 1 Ibid., § 17. ' Ibid., § 16. • In privin a genezei istorice a acestei triple împ r iri, ei. notele din SCHLAPP, op. cit., pp. 150 — 153. 'A se vedea i Anthropol. (ed. Kirchmann) §§ 26 — 31; cf. SCHLAPP, op. cit., p. 296. VIII. IMMANUEL KANT dup cum s-a v zut, era, în doctrina lui, cooperarea mai multor facult i. Totu i Kant a întrez rit faptul c activitatea intelec-tiv e precedat de ceva care nu e un simplu material de senza ii, ci o alt form teoretic , de i nu intelectiv . Aceast alt form i-a fulgerat prin minte nu atît în procesul de gîndire asupra artei în sens strict, cît în examinarea procesului cunoa terii; i nu trateaz despre ea în Critica puterii de judecat , ci în prima sec iune a Criticii ra iunii pure, în prima parte a Teoriei transcendentale a elementelor. Senza iile (spune el) nu intr în spirit decît founoi cînd acesta le d form : form care nu e ceea ce adaug senza iei intelectul, ci ceva mult mai simplu, intui ia pur , complexul principiilor a priori ale sensibilit ii. Trebuie s existe deci „o tiin care s fie prima parte a doctrinei transcendentale a elementelor, deosebit de cea care con ine principiile gîndirii pure i care se nume te Logic transcenden-talâ". Acum, cu ce nume boteaz Kant aceast tiin , a c rei necesitate o deduce? Tocmai Estetic transcendental (die transcendentale Aesthetik). Ba chiar, într-o not , revendic acest nume pentru noua tiin de care începe s se ocupe, criticînd obiceiul introdus de germani de a da acest nume criticii gustului, care, dup cum gîndea el cel pu in în vremea aceea, nu putea deveni niciodat tiin . Astfel (conchide) ne vom apropia mai mult de denumirea folosit de antici, la care era foarte celebr distinc ia

xal VOYJTO1. Totu i, dup ce a afirmat atît de just postulatul necesit ii unei tiin e a formei senza iilor, adic a intui iei pure, a cunoa terii pur intuitive, Kant, tocmai fiindc nu avea idei exacte despre natura facult ii estetice sau despre art , care este adev rata intui ie pur , cade aici într-o eroare intelectualist , reducînd forma sensibilit ii sau intui ia pur la cele dou categorii sau func ii ale spa iului i timpului i f cînd ca spiritul s ias din haosul senzitiv prin ordonarea senza iilor în mod spa ial i temporal.2 Dar spa iul i timpul concepute astfel, de i nu sînt categorii ' Kritik d. rein. Vernunft, I, I, § 1 i notele. ' Ibid., §§ l-8. 341 Formele intui iei i estetica transcendental 342 Teoria frumuse ii, deosebit la Kant de teoria artei ISTORIA ESTETICII originare, sînt forma iuni posterioare i complicate.1 Kant considera c sînt materie a senza iilor duritatea, impenetrabilitatea, culoarea i altele. Dar spiritul î i d seama de culoare sau duritate în m sura în care a dat deja form senza iilor; senza iile, considerate ca materie brut , sînt în afara spiritului cognitiv, sînt o limit : culoarea, duritatea, impenetrabilitatea i altele asem n toare, în m sura în care sînt sesizate, sînt deja intui ii, elabor ri spirituale, activitate estetic în manifestarea ei rudimentar . Imagina ia care caracterizeaz sau calific , fiind activitate estetic , trebuia deci s ob in în Critica ra iunii pure locul uzurpat de tratarea spa iului i timpului i s constituie adev rata estetic transcendental , prolog la logic . Astfel Kant l-ar fi confirmat pe Leibniz i Baumgarten i s-ar fi întîlnit cu Vico. Opozi ia lui de atîtea ori declarat fa de coala wolf-fian se refer nu la conceptul de art , ci la cel de frumuse e, care în gîndirea lui era

cu totul deosebit de primul. înainte de orice, el nu admitea ca senza ia s fie considerat drept „cunoa tere confuz " în raport cu cunoa terea intelectual , considerînd pe drept cuvînt c aceasta ar însemna o falsificare a sensibilit ii, deoarece un concept, oricît ar fi judecat drept confuz, r mîne tot concept, schi de concept, în nici un caz intui ie,2 Dar nega, în afar de asta, c frumuse ea pur ar con ine un concept i ar fi în consecin o perfec iune perceput pe cale sensibil . Aceast cercetare se întrep trunde, f r îndoial , cu o alta privind natura artei în Critica puterii de judecat , dar nu se leag strîns de ea i cu atît mai pu in se contope te cu ea. Kant (dup cum se vede din cursurile sale unde-i citeaz i-i folose te pe to i3) avea cuno tin e foarte am nun ite despre autorii care se ocupaser de frumos i de gust în secolul al XVIII-lea. Dintre ace tia, cea mai mare parte, i în special englezii, erau senzuali ti; al ii, intelectuali ti; cîte unul, dup cum am amintit la locul cuvenit, c dea în misticism. Kant VIII. IMMANUEL KANT 343 § 15. 1 Theorie, pp. 6 — 8. • Krit. d.r. Vern.; § 8 i introducerea la sec iunea a Ii-a; cf. Kritik ier Urth., • A se vedea in aceast privin catalogul SCHLAPP, op. cit., pp. 403— 464. a înclinat de la început în problema estetic spre senzualism i a sfîr it prin a deveni adversar al senzuali tilor cît i al intelectuali tilor. Aceast evolu ie apare începînd cu Considera iile asupra frumosului i sublimului (1764) i str bate rînd pe rînd cursurile; iar Critica puterii de judecat este expresia definitiv a acestei evolu ii. Dintre cele patru momente, cum le denume te, adic dintre cele patru determin ri pe care le stabile te frumosului, cele dou negative

sînt îndreptate, una contra senzuali tilor, alta contra intelectuali tilor. „Frumos este ceea ce place f r nici un interes." „Frumos este ceea ce place f r concept.ul In acest mod, el ajunge s afirme existen a unui domeniu spiritual, care pe de o parte se distinge de pl cut, de util i de bun, iar, pe de alt parte, de adev r. Dar acest domeniu, dup cum bine tim, nu e cel al artei, pe care Kant îl leag de concept; este domeniul unei activit i sentimentale speciale, pe care o nume te el judecat i, mai propriu, judecat estetic . Celelalte dou momente îl determin într-un anume Tr s turi mumod. „Frumuse ea este forma finalit ii unui obiect întrucît kantiana aetru-e perceput f r reprezentarea unui scop."2 „E frumos ceea ti ce este obiectul unei pl ceri universale." Ce este oare acest domeniu misterios? Ce este oare aceast pl cere dezinteresat pe care o încerc m în fa a culorilor pure, a tonurilor pure, a florilor i chiar în fa a frumuse ii aderente dac facem abstrac ie tocmai de conceptul la care ea ader ? R spunsul nostru este c acest domeniu nu exist i c acele cazuri men ionate sînt sau cazuri de pl cere în general sau fapte artistice de expresie. Dar Kant, dac se pronun a hot rît contra senzuali tilor i intelectuali tilor, nu pare s fi fost apoi un critic tot atît de sever al acelui curent neoplatonic, pe care l-am v zut reafirmîndu-se în secolul al XVIII-lea. Ideile lui Winckelmann, mai ales, trebuie s fi exercitat nu pu in influen asupra spiritului s u. Intr-u-nul dintre cursurile sale universitare se afl o curioas distinc ie între form i materie: în muzic , melodia e mate1 Kritik d. Urth., §§ l-9 (v. IMMANUEL KANT, Critica puterii de judecare, traducere de Traian Br ileanu, Bucure ti, Academia Român , 1940, pp. 89 i 98). 1 Ibid., § 10—22 (v. KANT, Critica puterii de judecare, trad. cit. p. 115). 344

ISTORIA ESTETICII rie, armonia este form ; într-o floare, mirosul este materie, configura ia (Gestalt) este forma (Form)1. i, aproape la fel, în Critica puterii de judecat : „In pictur , în sculptur , chiar în toate artele plastice, arhitectura, arta gr dinilor, întrucît se consider arte frumoase, esen ialul este desenul, în care nu ceea ce desfat în senza ie, ci numai ceea ce place (vergniigt) prin forma sa, constituie temeiul oric rei dispozi ii pentru gust. Culorile care lumineaz desenul apar in excita iei (Reiz); ele pot ce-i drept înviora obiectul în sine pentru senza ie, darnu-lpot face demn de contemplare i frumos; dimpotriv , ele vor fi în cea mai mare parte foarte limitate prin ceea ce cere forma frumoas , i, chiar acolo unde excita ia e îng duit , ele sînt înnobilate numai prin forma frumoas ."2 Urm rind aceast fantasm a unei frumuse i care nu e frumuse ea artei i nu e pl cutul, care e lipsit de expresie ca i de voluptate, Kant se încurc în antinomii insolubile. i, cum era pu in dispus s se lase dus de imagina ie, avînd oroare de „filozofii poetici" ca Herder3, spune i nu spune, afirm i imediat dup aceea critic ceea ce a afirmat, înconjoar frumuse ea de un mister, care era în fond propria sa nedumerire i neclaritate în a vedea existen a unei activit i a sentimentului, care, în spiritul s n toasei sale filozofii, reprezenta o contradic ie logic . „Pl cere necesar i universal ", „finalitate f r ideea de scop", sînt organizarea, chiar i verbal , a acestei contradic ii. Pentru a o rezolva el ajunge la urm toarea idee: „Judecata de gust se întemeiaz pe un concept (al unui principiu în general despre finalitatea subiectiv a naturii pentru puterea de judecare); din care îns , cu privire la obiect, nu poate fi nimic cunoscut nici demonstrat, deoarece este în sine indeterminabil i nepotrivit pentru cunoa tere. Dar judecata dobînde te totu i prin acela i concept totodat valabilitate pentru oricine (la fiecare, ce-i drept, ca judecat singular care înso e te nemijlocit intui ia), deoarece

' SCHLAPP, op. cit., p. 78. Kritikd. Urth.,§ 14 (v. KANT, Critica puterii de judecare, traci. cit. p. 104). In privin a judeca ii lui Kant asupra lui Herder, a se vedea SCHLAPP, op. cit., pp. 320 — 327. VIII. IMMANUEL. KANT principiul ei de determinare e cuprins poate în conceptul despre ceea ce poate fi considerat ca substratsuprasensibil al omenirii." Frumosul este deci simbolul binelui moral. „Principiul subiectiv, anume ideea indeterminat a supra-sensibilului din noi, nu poate fi decît numai indirect ca singura cheie a descifr rii acestei facult i, ascuns nou în ine dup izvoarele sale, dar nu poate fi f cut inteligibil prin nimic altceva."1 Aeeast precau ie, ca toate celelalte cu care Kant î i înconjoar gîndirea, nu ne împiedic s recunoa tem la el o tendin mistic . Un misticism f r elan i f r entuziasm, cum s-ar spune, aproape contra voin ei lui, dar nu mai pu in evident din aceast cauz . Printre consecin ele pe care le-a avut asupra lui cunoa terea pu in exact a activit ii estetice, a fost i aceea de a-l fi f cut s vad de mai multe ori dublu, ba chiar triplu i de aceea s multiplice f r s fie nevoie principiile explicative. Faptul estetic, care i-a r mas necunoscut în adev rata sa natur , i-a sugerat categoriile pure ale spa iului i timpului ca estetic transcendental ; l-a f cut s dezvolte teoria înfrumuse rii imaginative a conceptelor intelectuale prin opera geniului; l-a constrîns, în fine, s nu resping o putere misterioas a sentimentului, intermediar între activitatea teoretic i cea practic , cognitiv i noncognitiv , moral i indiferent fa de moral , pl cut i totu i str in de pl cerea sim urilor. De aceast putere s-au gr bit s se foloseasc din plin succesorii s i imedia i în Germania, bucuro i s g seasc la severul filozof empirio-critic din Konigsberg o încurajare pentru îndr zne ele lor construc ii. 345 1 Kritih d. Urth., PP. 222 i 223).

i 57—59 (v. KANT, Critica puterii de judecare, trad. cit., Critica puterii de judecat i idealismul metafizic Priedrich Schiller IX ESTETICA IDEALISMULUI. SCHILLER, SCHELLING, SOLGER, HEGEL Este tiut c Schelling considera Critica puterii de judecat drept cea mai important dintre cele trei critici kantiene i c Hegel, i în general, to i urma ii idealismului metafizic au manifestat pentru aceast carte o predilec ie special . Cea de a treia Critic era, dup ace tia, o tentativ de a arunca o punte peste pr pastie, îndreptarul cu care s se rezolve antinomiile de libertate i necesitate, finalitate i mecanism, spirit i natur : era corectarea pe care Kant i-o preg tea lui însu i, viziunea concret prin care erau înl turate ultimele reziduuri ale subiectivismului s u abstract. Aceea i simpatie, i o judecat poate i mai favorabil se extindeau asupra lui Friedrich Schiller, primul care elaborase acea parte a filozofiei kantiene apucîndu-se s studieze a treia sfer , unificatoare a sensibilit ii i a ra ionalit ii. „Sim ului artistic (zice Hegel) al acestui spirit totodat profund filozofic i se datoreaz faptul c împotriva abstractei infinit i a gîndirii kantiene, împotriva tr irii pentru datorie, împotriva concep iei asupra naturii i realit ii, a sim ului i a sentimentului ca fiind cu totul ostile intelectului, s-a afirmat exigen a i s-a enun at principiul totalit ii i al concilierii, înc mai înainte ca acest lucru s fi fost recunoscut de filozofii de profesie: lui Schiller îi IX. ESTETICA IDEALISMULUI revine marele merit de a se fi opus subiectivit ii kantiene i de a fi îndr znit s încerce a o dep i."1 Asupra adev ratei leg turi dintre Schiller i Kant s-a discutat mult, i de curînd s-a sus inut c estetica lui nu deriv din cea a lui Kant, cum se obi nuie te s se cread , ci din curentul pandinamistic, care

de la Leibniz, prin Creu-zens, Ploucket i Reimarus, s-a intensificat în Germania pîn la Herder, care a conceput o natur complet animat .2 într-adev r, nu încape îndoial c Schiller s-a încadrat în aceast concep ie herderian , dup cum se observ în teo-zofismul s u, prezent în fragmentul de coresponden dintre Julius i Raphael, i în alte scrieri ale lui. Dar nu se poate nega nici faptul c , oricare ar fi fost atitudinea personala a lui Kant fa de Herder i a lui Herder fa de vechiul s u profesor (împotriva Criticii puterii de judecat el a publicat Kaligone, dup cum împotriva Criticii ra iunii pure a publicat Metacritica), dup ce Kant încercase s stabileasc , fie i în mod problematic, o sfer de conciliere, distan a dintre cei doi se mic oreaz , cel pu in în aceast privin . Controversa ne pare deci de un interes secundar. Trebuie mai degrab s not m c Schiller a introdus o corectare nu de mic importan în doctrina kantian , tergînd orice urm a dublei teorii a artei i a frumosului, nea-cordînd greutate distinc iei între frumuse ea aderent i frumuse ea pur , i abandonînd de fapt concep ia mecanic a artei ca frumuse e ad ugat conceptului intelectual. La aceast eliberare, l-a ajutat, cu siguran , experien a i con tiin a lui treaz de artist. Schiller nume te sfer estetic sfera jocului (Spiel); i aceast denumire nefericit , inspirat în parte de cîteva cuvinte ale lui Kant i în parte de articolul unui oarecare Weisshuhn asupra jocului de c r i, publicat de el în revista Die Horen3, a f cut s se nasc uneori credin a c el ar fi fost precursorul unor anumite doctrine moderne asupra activit ii artistice, considerat aceasta ca o desc rcare a for ei exuberante în organism i echivalent cu jocurile 1 Varles. iiber die Aesthetik (ed. a 2-a, Berlin, 1842), I, p. 78. 1 SOMMER, Gesch. d. Psych. u. Aesth., pp. 365 — 432. • DANZEL, Ges. Aue., p. 242. 347 Legaturile dintre Schiller l Kant Sfera estetic sau a jocului

348 ISTORIA ESTETICII copiilor i ale animalelor. Dar contra acestui echivoc (pe care el însu i îl prilejuise) Schiller n-a neglijat s - i pun în gard cititorii, avertizîndu-i s nu se gîndeasc la »j°- curile care se petrec în via a real i care de obicei se îndreapt spre lucruri foarte materiale", i nici chiar la jocul imagina iei abandonat sie i, adic otium-ului imagina- iei.1 Activitatea jocului, despre care a în eles s se ocupe, inea linia de mijloc între activitatea material a sim urilor, a naturii, a instinctului animal sau a pasionalului, cum se spune, i cea formal a intelectului i a moralit ii. Omul care se joac , adic contempl estetic natura i I produce art , vede obiectele naturale însufle ite: în acea fantasmagorie, pura necesitate natural cedeaz locul liberei determin ri a for elor; spiritul apare acolo în mod spontan conciliat cu natura, forma cu materia. Frumosul este via a, forma ce tr ie te (lebende Gestalt); dar nu via a în sens fiziologic, fiindc frumuse ea nu se extine la întreaga via fiziologic , i nici nu se restrînge doar la ea, iar o marmur lucrat de un artist poate s aib o form vie, iar un om, de i are via i form , poate s nu fie o form care tr ie te.2 i de aceea arta trebuie s înving natura prin form : „într-o oper de art cu adev rat frumoas con inutul trebuie s fie nimic, forma totul: prin intermediul formei se ac ioneaz asupra omului ca totalitate, prin intermediul con inutului se ac ioneaz numai asupra for elor lui separate. Adev ratul secret al marelui artist const în aceea c el anuleaz materia datorit formei (den Stoff durck die Form vertilgt): i, cu cît materia este mai impun -l toare, mai cople itoare, mai seduc toare prin ea îns i, cu atît mai mare e înc p înarea cu care ea vrea s se pun în eviden prin efectul ei particular; sau cu cît spectatorul este înclinat mai mult s se piard nemijlocit în materie, cu atît mai victorioas este arta care o înfrîneaz i î i afirm asupra ei propria st pînire. Sufletul auditorului i al spectatorului trebuie s r mîn complet liber i

întreg; din cercul magic al artistului trebuie s ias pur i perfect ca din mîinile creatorului. Obiectul cel mai frivol trebuie IX. ESTETICA IDEALISMULUI 349 Briefe iib. d. aest. Erzieh. (In Werke, ed. Goedeke), scrisorile 15-27. ' Op. cit., scrisoarea 15. sa fie tratat în a a mod încît de la el s putem trece la cea mai riguroas seriozitate: materia cea mai serioas , în a a mod încît s avem capacitatea de a o schimba imediat cu jocul cel mai u or." Exist aici o art frumoas a pasiunii, dar o frumoas art pasional ar fi o contradic ie în termeni.1 „Atîta timp cît omul, în prima sa stare fizic , prime te în sine în mod pasiv lumea sim urilor i doar o simte, el este înc totuna cu ea; i, tocmai fiindc el însu i este numai lume, pentru el nu exist înc o lume. Numai cînd, în starea lui estetic , o pune în afara lui i o contempl , el î i separ propria personalitate de rest; i atunci îi apare o lume, fiindc a încetat s fie totuna cu lumea."2 Din cauza acestui caracter sensibil i totodat ra ional, t"cc at'a es" material i formal, pe care-l g sea în art , Schiller era înclinat s -i acorde o înalt func ie educativ . Nu c ea ne-ar înv a precepte morale i ne-ar îndemna la fapte bune: dac ar face astfel, i, dup cum am v zut, atunci cînd o face, ea înceteaz de îndat s mai fie art . Determinarea în orice fel, a r ului ca i a binelui, a pl cerii i a datoriei, distruge caracterul sferei estetice care este tocmai indeterminismul. Prin intermediul artei, omul se elibereaz de jugul sim urilor; dar, mai înainte de a se supune spontan celui al ra iunii i al datoriei, el profit de un moment de oprire, i st într-o zon de indiferen i de senin contempla ie. „Starea estetic , neprotejînd în mod exclusiv nici o func ie special a omenirii, este favorabil fiec reia, f r predilec ii: iar motivul pentru care nu favorizeaz nici una în special este c ea e baza posibilit ii tuturor. Toate celelalte exerci ii dau sufletului o înclina ie special i, tocmai de aceea,

presupun o limit special : numai cel estetic duce la nem rginit." Aceast indiferen care, dac nu e înc form pur , nu mai e nici pur materie, confer artei eficacitatea educativ : ea deschide calea moralei, nu pre-dicînd i convingînd, adic determinlnd, ci producînd deter-ninabilitatea. Acesta este conceptul fundamental al faimoaselor Scrisori asupra educa iei estetice a omului (1795) în care Schiller pornea de la condi iile timpului s u i de la nevoia * Briefe, scrisoarea 22. 'Op. cit., scrisoarea 25. 350 Caracterul ne-preels l va al esteticii lui Schiller ISTORIA ESTETICII de a adopta o cale de mijloc între acceptarea supus a ti- i raniei i rebeliunea s lbatic . Cine a descris mai bine decît Schiller unele aspecte ale artei? catharsis-n pe care activitatea artistic îl produce, calmul, senin tatea care se na te din dominarea impresiilor naturale? Tot atît de just el a observat c arta, de i este cu totul independent de moralitate, se leag , într-un fel, de aceasta. Dar în ce fel se leag , ce este propriu-zis activitatea estetic . Schiller nu reu e te s determine. Concepînd ca activit i formale (Formtrieb) numai pe cele morale i inte-l lectuale, i negînd pe de alt parte, ca un convins antisen-zualist, contra lui Burke i altor filozofi de aceea i teap , c arta ar putea ine de domeniul pasional i de cel senzual (Stofftrieb), el a'pierdut posibilitatea de a recunoa te categoria general în care intr activitatea artistic . Conceptul la care a ajuns despre ceea ce e formal este prea îngust; i la fel de îngust este conceptul despre activitatea cognitiv , a c rei form logic i intelectual el o vedea, r mînîndu-i îns ascuns cea imaginativ . Arta, pe care el o declara activitate nici formal nici material , nici cognitiv nici moral , ce era oare pentru el? Activitate a sentimentului, joc al mai multor facult i la un loc, a a cum era pentru Kant? S-ar p rea c a a este. Schiller, într-adev r, distinge

patru puncte de vedere sau rela ii ale omului cu lucrurile: cel fizic, în care acestea afecteaz starea noastr sensibil ; cel t logic, în care ele ne procur o cunoa tere ; cel moral, în care ele ne apar ca obiect al voin ei ra ionale; cel estetic, „în care ele se refer la ansamblul diferitelor noastre for e, f r s fie obiect determinat pentru una anume dintre ele". De exemplu, un om place din punct devedere estetic, cînd acest lucru se produce f r referiri la pl cerea sim urilor i f r s ne gîndim la vreo lege sau scop.1 Zadarnic i s-ar cere un afl r spuns mai concret. Trefiuie totu i s ne amintim c Schiller a inut în 1792 un curs de estetic la universitatea din Jena, i c diserta iile lui asupra subiectului, destinate revistelor, au un caracter de popularizare; el însu i considera exoteric cea mai 1 Briefe, scrisoarea 20. IX. ESTETICA IDEALISMULUI mare scriere a sa, amintit mai sus, care s-a n scut dintr-o serie de scrisori efectiv trimise mecenatului s u, ducele de HolsteinAugustenburg. Dar marea oper pe care o gîndea despre estetic i care trebuia s se intituleze Kallias, n-a fost dus niciodat la cap t; ceea ce ne r mîne sînt doar fragmente în coresponden a cu Korner (1793—1794). Din schimbul de p reri dintre cei doi prieteni apare c Korner nu era satisf cut de formula lui Schiller i cerea ceva obiectiv, mai precis, un caracter pozitiv al frumosului; caracter pe care Schiller i-l anun a o dat c -l g sise în sfîr it. Dar ce g sise nu rezult din nici un document; i ne îndoim dac era vorba de o parte efectiv din gîndirea Iui, care s-a pierdut, sau de o iluzie momentan a descoperirii. Incertitudinea i caracterul vag al teoriei lui Schiller pare, de altfel, aproape un merit pentru cine cerceteaz ceea ce s-a întîmplat dup el. Ceea ce-l f cuse s devin prudent era doctrina lui Kant, i nu a vrut s p r seasc niciodat terenul criticismului. Fidel urma al maestrului s u, a conceput a treia sfer nu ca pe o realitate, ci ca pe

un ideal, nu ca pe un concept constitutiv, ci regulator, ca pe un imperativ. .,Ra iunea concepe din motive transcendentale c trebuie s existe o îmbinare între activitatea formal i activitatea material , c trebuie s existe adic o activitate a jocului, fiindc numai unitatea realit ii cu forma, a accidentalului cu necesitatea, a pasivit ii cu libertatea împline te conceptul de umanitate. Ea trebuie s pun aceast exigen , fiindc , conform esen ei sale, inte te spre perfec iune i spre înl turarea tuturor obstacolelor; i orice ac iune care ar exclude o activitate sau alta las umanitatea neîmplinit i strîns între anumite limite."1 Gîndirea lui Schiller, a a cum apare i în coresponden a cu Korner, a fost bine rezumat astfel: „Unirea sensibilului cu libertatea în frumos, care nu are loc efectiv dar e numai presupus , sugereaz omului intui ia unei uniri a acelora i elemente în el, unire care nu exist dar trebuie s existe."* Timpurile care au urmat n-au mai dovedit astfel de precau ii. Impulsul lui Kant 1 Briefe, scrisoarea 15. 1 DANZEL, Ges. Aufs., p. 241. 351 Pruden a lui Scniller i impruden ele romanticilor 352 ISTORIA ESTETICII d duse o nou vigoare literaturii estetice i, a a cum fusese dup Baumgarten, fiecare an marca apari ia de noi tratate. A a era moda. „Nimic nu mi un azi cu atîta u u- I rin ca esteticienii (scria Jean Paul Richter în 1804 cînd tocmai se apuca s scrie o carte în aceast chestiune): e rar ca un tîn r, care a pl tit ca s audieze un curs de estetic , s nu vin la cîteva luni dup aceea s cear publicului, printr-un volum asupra vreunei laturi a acestei tiin e, ram- J bursarea cheltuielii f cute: exist chiar unii care pl tesc drepturile profesorului cu drepturile lor de autor."x Prin i clarificarea domeniului obscur al faptelor estetice se spera chiar, i nu f r temei, s se fac lumin în întunecimile I metafizicii; i procedeul artistului

p rea un exemplu demn de urmat pentru filozof în a- i crea lumea lui. De unde, fi- ] lozofia s-a modelat dup art , i , ca i cum ar fi vrut s fac mai u oar trecerea, conceptul însu i de art a fost apropiat de conceptul de filozofie pîn aproape la a se confunda cu acesta. Romantismul, care atunci începea s se afirme, era reîmprosp tarea sau continuarea acelei perioade a geniului, la care Goethe i Schiller participaser i ei cînd erau tineri; i dup cum în perioada Sturm und Drang era vie credin a în geniul care încalc regulile i limitele, tot a a în romantism a dominat credin a într-o însu ire numit Imagina ie, i de cele mai multe ori, Fantezie, c reia i se atribuiau cele mai diferite virtu i i cele mai miraculoase efecte. idei asupra ar- Desigur, la teoreticienii romantismului, care erau în j Paul m °d frecvent ei în i i arti ti, g sim din abunden obser-j va ii adev rate i de mare fine e în privin a modului cum } procedeaz arta. Iar Jean Paul Richter are asemenea exce-l lente observa ii asupra imagina iei productiv , pe care ol deosebe te net de cea reproduc toare, i o recunoa te în to i oamenii de îndat ce ace tia sînt în stare s spun : „acest lucru e frumos"; fiindc „cum s-ar putea oare ca un geniu s fie ridicat în slav sau m car tolerat de o mul ime etero-j gen nu numai timp de o mie de secole dar nici m car oj singur lun , dac n-ar avea cu aceasta o înrudire bine-j 1 în prefa a la Vorschule der Aesthetik, 1804 (trad. franc: Poitique ou introduction l'Esth., Paris, 1862). IX. ESTETICA IDEALISMULUI 353 întemeiat ?" El descrie, în afar de aceasta, distribu ia diferit a imagina iei la indivizi, ca simplu talent, ca geniu pasiv sau feminin, iar, în grad suprem, ca geniu activ sau masculin, format din reflec ie i instinct, în care „toate însu irile înfloresc la un loc i imagina ia nu e o floare stingher , ci este îns i zei a Flora, care, ca s produc noi amestecuri, apropie caliciile într-o împreunare fecund i este, ca s spunem a a, o însu ire plin de facult i".1 Dar chiar din aceste

ultime cuvinte se observ i la Richter tendin a de a exagera meritul imagina iei i de a crea în jurul ei un fel de mitologie. Mitologie care în parte str bate sistemele Estetica filozofice contemporane i în parte deriv din ele; astfel ttiid c se poate spune despre concep ia romantic asupra artei c e substan ial exprimat în filozofia idealist german unde ea se reg se te în forma cea mai coerent i cea mai sistematic . Nu o g sim înc astfel în filozofia primului mare elev *-G- Flchte al lui Kant, Fichte, care, considerînd imagina ia ca o activitate care creeaz universul i realizeaz sinteza între eu i non-eu, pune obiectul i preced prin aceasta con tiin a2, nev zînd leg tura ei cu activitatea artei i nici cu problemele esteticii. In ideile estetice, Fichte se afl sub influen a lui Schiller, cu adaosul unui moralism datorat tendin ei sistemului s u; de unde, sfera estetic , medie între cea cognitiv i cea moral , se rezolv pentru el, din nou, în ceva moral, ca reprezentare i satisfac ie pentru reprezentare, a idealului etic.3 Din idealismul subiectiv al lui Fichte a derivat totu i, prin opera lui Friedrich Schlegel i Ludwig ironia: schie Tieck, o doctrin estetic : cea a ironiei, pus ca fundament ?a11'iJleck' No al artei. Eul, care creeaz universul, poate s îl i anuleze: universul este o aparen goal , de care singura realitate adev rat , anume Eul, poate s rîd , stînd ca artist, cu o divin genialitate, în afara i deasupra crea iilor sale, pe care nu le ia în serios.4 De aceea, Friedrich Schlegel numea 1 Vorschule d. Aesth., cap. 2 i 3. 'Grundl. der Wissenschaftslehre; In Werke (Berlin, 1845), I, pp. 214 — 217. 1 DANZEL, Ges. Aufs., pp. 25 — 30; ZIMMERMANN, G. d. Aesth., pp. 522 — 572. • HEGEL, Vorles. ii. d. Aesth., introd., I, pp. 82-88. 23 — Estetica 354

ISTORIA ESTETICII Sehelling Frumuse e caracter arta o perpetu parodie a ei îns i i o „fars transcendental " ; iar Tieck definea ironia „o for care permite poetului s domine materia pe care o trateaz ". Novalis, alt romantic fichtean, visa de-a dreptul un idealism magic, arta de a crea printr-un act instantaneu al Eului i de a realiza visurile noastre. Dar numai Sistemului idealismului transcendental (1800) al lui Friedrich Sehelling, lucr rii lui,intitulat Bruno (1802), cursului de Filozofie a artei inut în 1802—18031a Jena (repetat apoi laWiirzburg ir spîndit în rezumate manuscrise în toat Germania), nu mai pu in celebrei lucr ri asupra Rela iilor dintre artele plastice i natur (1807) i altor scrieri ale elocventului i entuziastului filozof li se datoreaz într-adev r prima mare afirmare filozofic a romantismului i a neoplatonismului în estetic , reînviat i con tient. Sehelling, ca i ceilal i filozofi ideali ti, ine ferm la fuziunea, efectuat deja de Schiller, dintre teoria artei i cea a frumosului. Demn de notat este în aceast privin modul în care el explic condamnarea platonician : Platon ar fi în eles s condamne arta din timpul s u, naturalist i realist , arta antic în general, care are drept caracter finitul; dar n-ar fi repetat acea judecat neproba-tiv (dup cum nu putem s-o repet m noi, modernii), dac ar fi cunoscut arta cre tin , al c rei caracter este infinitatea.1 Insuficient este pura frumuse e abstract a lui Winckelmann; insuficient, fals i negativ este conceptul caracteristicului, care pretinde s fac din art un lucru mort, dur i nepl cut, atribuindu-i limitarea individualului. Arta este totodat frumuse e i caracteristic, frumuse e caracteristic , caracterul din care se dezvolt frumuse ea, dup cuvintele lui Goethe, j de aceea nu individul, ci conceptul viu al individului. Cînd privirea artistului recunoa te ideea creatoare a individului i o extrage din el, transform individul într-o lume în

sine, într-o specie (Gattung), într-o idee etern (Urbild) i nu se mai teme de limitare i duritate, care este condi ia vie ii. Frumuse ea caracteris1 Vorles. iib. d. Methode d. akadem. Stud. (1803), lec . 14; In Werke (Stutt-gart, 1856-61), V, pp. 346-347. IX. ESTETICA IDEALISMULUI tic este plin tatea formei care ucide forma i nu calmeaz pasionalul ci, îl frîneaz , ca malurile unui rîu pe care valurile le ating, dar nu le inund .1 In aceste afirma ii se simte influen a lui Schiller, dar totodat ceva ce Schiller nu s-ar fi aventurat s spun . într-adev r, Sehelling, oricît ar aduce omagiu excelentelor contribu ii aduse teoriei artei de gînditorii care au urmat dup Kant, deplînge la to i lipsa unei metode tiin ifice exacte (Wissenschaftlichkeit).2 Punctul de plecare al propriei sale teorii se afl în filozofia naturii, adic în acea critic a judec ii teleologice pe care Kant în cea de a treia Critic o pune dup studiul judec ii estetice. Teleologia este îmbinarea filozofiei teoretice cu cea practic , dar sistemul n-ar fi complet, dac nu am putea ar ta în subiectul însu i, în eu, identitatea celor dou lumi, cea teoretic i cea practic : dac nu am putea ar ta în acesta o activitate care s aib con tiin i totodat s nu aib , o activitate incon tient ca natura i con tient ca spiritul. Aceasta este tocmai activitatea estetic „organ general al filozofiei, cheie de bolt a întregului edificiu".3 Celui care vrea s ias din realitatea comun nu i se deschid decît dou c i: poezia care transport în lumea ideal i filozofia care face s dispar cu totul lumea real .4 i ca s vorbim la propriu „nu exist decît o singur oper de art absolut , care poate exista în diferite exemplare, dar care e unic , chiar dac nu exist înc în forma ei original ". Arta adev rat nu e impresia unui moment, ci reprezentarea vie ii infinite5; este intui ia transcendental devenit obiectiv i de aceea nu numai organ, ci document al filozofiei. Va veni un timp cînd filozofia se va întoarce în poezie, de care s-a desprins; i pe noua filozofie se va na te o nou mitologie.6

Obiect al artei ca i al filozofiei este Absolutul (repet Sehelling întralt loc i mult mai pe larg); dar prima îl reprezint în idee Ueb. d. Verh ltnissd. bild. KunsteZ. d. Natur, în Werhe, VII, pp. 299 — 310. Philos. d. Kunst, postum , introd., în Werke, V, p. 362. System d. transcend. Idealismus, în Werke, sec ia I, voi. III, Introd. § 3, 355 p. 349 Ibid., § 4, p. 351. Ibid., P. VI, § 3, p. 627. Ibid., § 3, pp. 627-629. Arta i zofia fllo23* ISTORIA ESTETICII (Urbild), cealalt în reflectarea ei (Gegenbild): „filozofia nu înf i eaz lucrurile reale, ci ideile lor, i la fel arta: acelea i idei,ale c ror copii imperfecte sînt lucrurile reale, dup cum demonstreaz filozofia, tot ele apar în artele obiective ca idei i deci în perfec iunea lor, i reprezint în lumea reflectat lumea intelectiv ".1 Muzica este „însu i ritmul ideal al Naturii i al Universului, care prin intermediul acelei arte se face sim it în lumea derivat "; formele perfecte create de plastic sînt „înse i ideile naturii organice, reprezentate obiectiv"; eposul homeric este „îns i identitatea care constituie fondul istoriei în Absolut"2. Dar pe cînd filozofia ofer reprezentarea nemijlocit a Divinului, a absolutei identit i, arta ofer numai pe cea nemijlocit a Indiferen ei; i „întrucît gradul de perfec iune sau de realitate al unui lucru se ridic cu cît ea se apropie mai mult de Ideea absolut i de plenitudinea afirm rii infinite i cu cît cuprinde mai mult în sine alte potente, este clar c arta are între toate leg tura cea mai

nemijlocit cu filozofia i se distinge de ea numai prin caracterul specificit ii sale: pentru tot restul ea trebuie socotit drept maxima potent a lumii ideale".3 Celor trei potente ale lumii reale i ideale îi corespund, în ordine crescînd , cele trei idei ale Adev rului, Bun t ii i Frumuse ii. Frumuse ea nu e nici singurul universal (adev r), nici singurul real (ac iune), ci perfecta întrep trundere a ambelor: „exist frumuse e acolo unde particularul (realul) este astfel adecvat conceptului s u, încît acesta însu i ca infinit intr în finit i e contemplat în concret. Realul, prin apari ia conceptului, devine într-adev r asem n tor i egal cu ideea, în care universalul i particularul se afl într-o identitate absolut . Ra ionalul, f r s înceteze de a fi ra ional, devine totodat ceva aparent i sensibil."4 Dar cum deasupra celor trei potente se afl punctul lor de unire, Dumnezeu, tot a a deasupra celor trei idei st filozofia; aceasta prive te nu numai adev rul, nici numai moralitatea i nici chiar numai frumuse1 Phil. d. Kunst, pp. 368-369. 1 Ibid., p. 369. ' Ibid., partea general , p. 381. 1 Ibid., p. 382. IX. ESTETICA IDEALISMULUI ea, ci ceea ce acestea au comun i ceea ce ea deduce din unicul izvor. i dac filozofia dobînde te caracterul de tiin i de adev r, r mînînd totu i deasupra adev rului însu i, lucrul acesta e posibil fiindc tiin i adev r sînt pur i simplu determinarea ei formal : „filozofia este tiin , în sensul c adev rul, bun tatea i frumuse ea, adic tiin a, virtutea i arta se întrep trund; i tot de aceea nu e tiin , ci este ceea ce au comun tiin a, virtutea i arta". Aceast întrep trundere o distinge de toate celelalte tiin e, astfel încît, dac , de exemplu, matematicile pot s se lipseasc de moralitate i de frumuse e, filozofia nu poate.1 Frumuse ea cuprinde în sine adev r i bun tate', necesitate i libertate. Acolo unde ea pare a fi în contrast cu adev rul, este vorba de un adev r finit, cu care frumuse ea nu trebuie s fie de acord,

fiindc , a a cum s-a atras aten ia, arta naturalismului i a simplului caracteristic este o art fals .2 Formele artei luate în parte, fiind totodat reprezentante ale infinitului i ale universului, se numesc Idei.3 i, considerate sub aspectul realit ii, ideile sînt zei: de fapt, esen a, în-sinele lor, este egal cu Dumnezeu; orice idee este idee în m sura în care e Dumnezeu în form particular ; de aceea orice idee este egal cu Dumnezeu, dar cu un zeu particular. To i zeii au drept caractere proprii pura limitare i absolutul indivizibil: Minerva este ideea în elepciunii i a for ei la un loc, dar îi lipse te delicate ea feminin . Iu-nona este puterea f r în elepciune i f r dulcea atrac ie amoroas , pe care apoi o împrumut de Ia Venus de la care ia cing toarea; lui Venus îi lipse te în elepciunea ponderat a Minervei: dar ce ar deveni aceste idei, dac li s-ar lua limitele? Ar înceta ele oare s fie obiect al Fantaziei.4 Fantazia e o însu ire, care nu are de a face nici cu intelectul pur, nici cu ra iunea (Vernunft); i se deosebe te de simpla imagina ie (Einbildungskraft) deoarece aceasta recep ioneaz i dezvolt produsele artei, cealalt le intuie te, le scoate din sine, le reprezint . Fantazia se afl fa de ima357 1 Ibid., p. 383. 'Ibid., p. 385. • Ibid., pp. 389-390. • Ibid., pp. 390 — 393. Ideile l zeii. Art i mitologie 358 ISTORIA ESTETICII gina ie ca intui ia intelectual fa de ra iune; ea este deci intui ia intelectual în art .1 — „Ra iunea" nu e suficient unei astfel de filozofii: acea intui ie intelectual , care era pentru K,ant un concept-l imit , se afirm ca efectiv : intelectul este înjosit: îns i „fantazia" naiv , care ac ioneaz în art , r mîne dep it de aceast nou Fantazie, geam n cu Intui ia intelectual , i care uneori este luat

drept sora ei geam n . Mitologia este declarat condi ie necesar a oric rei arte, mitologia i nu alegoria, fiindc în aceasta particularul înseamn numai universalul, iar cealalt este totodat ea îns i universalul; ceea ce explic cum de este u or s facem alegorii, i explic , de exemplu, atrac ia poemelor homerice, care con in aceast posibilitate de interpretare. Arta cre tin , la fel ca arta elenic , î i are i ea mitologia ei: Cristos, persoanele sfintei treimi, Fecioara mam a lui Dumnezeu.2 Mitologia i arta î i confund limitele, a a cum i le confund arta i filozofia. c.o. s«iger Solger i-a publicat în 1815 opera sa capital , Erwin, un lung dialog filozofic asupra frumosului i a inut apoi în 1819 un curs universitar de estetic care a fost publicat postum. i el g sea în opera lui Kant numai o lic rire de adev r, i nu-i prea pre uia pe postkantieni, mai ales pe Fichte: la Schelling, care porne te de la unitatea originar a subiectivului i a obiectivului, observa pentru prima oar principiul speculativ, dar nu dezvoltat în mod adecvat, deoarece Schelling nu rezolvase bine prin dialectic difi- i cult ile intui iei intelectuale.3 i Solger concepea fantazia ca pe o însu ire deosebit de imagina ie: imagina ia (spune el) apar ine cunoa terii comune i nu e altceva decît „con tiin a uman în m sura în care, în conexiunea temporal , aceasta restabile te la infinit intui ia originar ": ea presupune distinc iile cunoa terii comune, abstrac ia i judecata, conceptul i reprezentarea, între care „joac rolul de mediatoare dînd conceptului general forma reprezent rii particulare i acesteia forma conceptului general; i se afla, în acest mod, între antinomiile intelectului comun". Dar fanlantozie 1 Ibid., p. 395. • Ibid., pp. 405—451. ' Vorles. iib. Aesthetih, publicat de Heyse, Leipzig, 1829, pp. 35 — 43 . IX. ESTETICA IDEALISMULUI

359 tazia este cu totul altceva, fiindc pornind „de la unitatea originar a antinomiilor în Idee, face în a a fel încît elementele opuse, care se separ de Idee, s se reuneasc perfect în realitate, iar prin intermediul ei sîntem în stare s percepem obiecte mai înalte decît cele ale cunoa terii comune i s recunoa tem în ele ideea îns i ca real; ea este, în art , facultatea de a transforma ideea în realitate". Fantazia se dezvolt în trei feluri sau trepte: ca Fantazie a fantaziei, care concepe totul ca idee, iar activitatea ca nimic altceva decît dezvoltare a ideii în realitate; ca Sensibilitate a fantaziei în m sura în care exprim în realitate via a ideii i pe aceea o readuce la aceasta; în fine ( i aici ne afl m pe treapta cea mai înalt a activit ii artistice, corespunz toare dialecticii în filozofie), ca Intelect al fantaziei sau Dialectic artistic , care concepe ideea i realitatea ca una trecînd în cealalt , adic în realitate. Urmeaz alte împ r iri i subîmp r iri asupra c rora ni se pare inutil s z bovim a le expune. Din Fantazie se dezvolt Ironia, f r de care nu exist art adev rat : Ironia lui Tieck i Novalis, la care Solger ader într-un anume sens.1 Ca i la Schelling, Frumuse ea ine la Solger de zona Art , pr»xis Ideii, fiind inaccesibil con tiin ei comune. i se deosebe te re 1S de ideea de Adev r, c ci în timp ce aceasta dizolv aparen ele con tiin ei comune, arta s vîr e te miracolul de a face ca aparen a, r mînînd aparent , s se dizolve pe sine îns i; i de aceea gîndirea artei este nu teoretic , ci practic . Se deosebe te de ideea Binelui, cu care pare s aib o foarte strîns înrudire, fiindc în Bine unirea ideii cu realitatea, a simplului cu multiplul, a infinitului cu finitul nu e o fuziune efectiv i realizat , ci numai un ideal, ceva ce trebuie s fie. O înrudire mai strîns are cu Religia care gînde te ideea ca abis al vie ii unde con tiin a noastr , a fiec ruia, trebuie s se piard ca s devin , „esen ial " (wesentlich), pe cînd în frumos i în art Ideea se manifest dizolvînd în sine lumea distinc iilor de universal i particular i punîndu-se în locul lor. Activitatea artistic este mai

mult decît teoretic i este ceva practic, dar realizat i perfect; 1 Ibid., pp. 186-200. 360 G.W.F. Hegel Arta în sfera spiritului absd-lnt ISTORIA ESTETICII de aceea, arta nu ine de filozofia teoretic (a a cum, dup p rerea lui Solger, crezuse Kant), ci de practic . i trebuind printr-o latur s se uneasc cu infinitul, nu poate s aib ca obiect natura vulgar : în portret, de exemplu, arta e absent i pe drept cuvînt anticii alegeau ca obiect al sculpturilor lor lumea zeilor i a eroilor, fiindc orice zeitate, chiar în forma sa limitat i particular , înseamn o anumit modificare a Ideii.1 Acela i concept al artei se reg se te în filozofia lui Hegel, oricare ar fi diferen ele secundare prin care el era i se sim ea desp r it de predecesorii s i. Nefiind prea curio i s afl m variet ile i nuan ele pe care estetica mistic le-a luat la fiecare dintre ace ti gînditori, pe noi ne intereseaz s punem în lumin identitatea lor esen ial , misticismul i caracterul arbitrar comun, care pot fi numite, în estetic , pozi ia lor istoric . Cine deschide Fenomenologia i Filozofia spiri-tului s nu se a tepte s se vorbeasc în ele despre art , deoarece acolo se analizeaz formele Spiritului teoretic i se definesc sensibilitatea i intui ia, limbajul i simbolica, diferitele trepte ale fantaziei i ale gîndirii. Arta este atribuit de Hegel sferei Spiritului absolut, împreun cu Religia i cu Filozofia2; i el însu i aminte te pe Kant, Schiller, Schelling i Solger drept precursori ai s i, împreun cu care neag tot a a de categoric c arta ar reprezenta conceptul abstract, dar îi las reprezentarea conceptului concret sau Ideea. în afirmarea unui concept concret, pe care gîndirea obi nuit i tiin ific nu-l cunoa te, îl g sim pe Hegel în întregime. „Se în elege c în timpul din urm nu i-a mers nici unui concept mai r u decît i-a mers conceptului însu i, conceptului în sine i pentru sine;

deoarece prin concept se obi nuie te s se în eleag determinare abstract i un fel-de-a-fi unilateral al reprezent rii sau al gîndirii prin intelect, cu care, natural, nu poate fi adus pe calea gîndirii în lumina con tiin ei nici totalitatea adev rului i nici frumuse ea, concret în sine."3 De domeniul concep1 Ibid., pp. 48 — 85. • Encykl. d. phil. Wiss., §§ 557-563. • Vorles. iib. Aesth. (ed. cit.), I, p. 118 (Cf. HEGEL, Prelegeri de estetic , voi. I, pp. 99-l00). IX. ESTETICA IDEALISMULUI tului concret ine arta, care este una dintre cele trei forme în care atingem libertatea spiritului, i mai ales prima, aceea a cunoa terii nemijlocite, sensibile, obiective (a doua este religia, con tiin a reprezentativ , îmbinat cu adora ia, adic cu un element str in de simpla art ; a treia este filozofia, gîndirea liber a spiritului absolut)1. Frumuse ea i adev rul sînt totodat una i distincte. „Adev rat este ideea ca idee în sine i conform principiului ei general, i cînd e gîndit ca atare. Atunci obiectul gîndirii nu este existen a exterioar a ideii, ci, în aceasta, e numai ideea general . Dar ideea trebuie s se realizeze pe sine i în chip exterior i s cî tige existen determinat , prezent ca obiectivitate natural i spiritual . Adev rul, care e adev r ca atare, exist i el. Intrucît adev rul în aceast existen exterioar a lui exist nemijlocit pentru con tiin , iar conceptul r -mîne nemijlocit în unitate în fenomenul lui exterior, ideea nu e numai adev rat , ci este frumoas . Astfel frumosul se determin pe sine ca r sfrîngere sau reflectare sensibil a ideii."2 Ideea este con inutul artei, iar configura ia sensibil i imaginativ îi este forma: sînt dou elemente care trebuie s se întrep trund i s formeze o totalitate, de unde este necesar ca con inutul destinat s devin oper de art , s se arate în sine însu i capabil de o astfel de transformare; altfel s-ar ob ine numai o îmbinare nereu it , o form poetic i un con inut prozaic i

nepotrivit.3 Prin forma sensibil trebuie s transpar un con inut ideal; forma este spiritualizat de aceast lumin ideal 4; fantazia artistic nu ac ioneaz ca imagina ie pasiv i receptiv , ea nu se opre te la aparen ele realit ii sensibile, caut adev rul interior i ra ionalul realului. „Aceast ra ionalitate a obiectului s u determinat, obiect pe care artistul l-a ales, trebuie s fie prezent nu numai în con tiin a artistului spre a-i 361 1 Ibid., I, pp. 129-l33 (vezi HEGEL, Prelegeri de estetic , voi. I, pp. 106 — 109). 1 Ibid., I, p. 141 (v. GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, Prelegeri de estetic , traducere de D.D. Ro ea, Bucure ti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1966, voi. I, p. 118). ' Ibid., I, p. 89 (V. HEGEL, Prelegeri de estetic , voi. I, pp. 72 — 73). • Ibid., I, pp. 50 — 51 (V. HEGEL, Prelegeri de estetic , voi. I, pp. 44 — 45). Frumuse ea ca apari ie sensibil a Ideii 362 Estetica idealismului metafizic i doctrina lui Baum-garten ISTORIA ESTETICII determina demersurile, ci trebuie s - i îndrepte lumina asupra a ceea ce este esen ial i adev rat, asupra întregului cuprins i întregii profunzimi a acestuia. Deoarece f r reflec ie omul nu devine con tient de ceea ce este el, i ob-J serv m de altfel la orice mare oper de art c subiectul a fost cînt rit i gîndit îndelung pe toate laturile lui. Din u ur tatea imagina iei nu se na te nici o oper solid ."1] Gre it se crede ca poetul i artistul în general trebuie s aib numai intui ii: „un adev rat poet trebuie, mai înainte i în timpul execut rii operei, s reflecteze i s gîndeasc ".2 R mîne, de altfel, mai departe lucru stabilit c gîndirea poetului nu îmbrac forma abstrac iei.

S-a spus de c tre mai mul i critici c mi carea estetic de la Schelling la Hegel este o reînviere a baumgartianis-mului, întrucît ea cuprinde concep ia proprie acestuia a artei ca mediatoare de concepte filozofice3; i s-a amintit c un adept al lui Schelling, Ast, tîrît de tendin a sistemului, a ajuns s considere drept form suprem a artei nu (a a cum f ceau ceilal i) drama, ci poezia didactic .4 Acest lucru (dac facem abstrac ie de unele devieri individuale i accidentale) nu este exact: filozofii ace tia sînt adversari ai doctrinei intelectualiste i moraliste i adesea au polemizat explicit i categoric contra ei. „Produc ia estetic (spune Schelling) este, în principiul ei, o produc ie absolut liber ... Aceast independen de orice scop exterior consti-j tuie sfin enia i puritatea artei, ea respingînd orice alian cu ceea ce este simpl pl cere, alian care ine de barbarie, j sau cu utilul, care nu poate fi cerut artei decît întro epoc în care forma cea mai elevat a spiritului uman st în descoperirile economice. Din acelea i motive ei îi repugn s se alieze cu morala, i se ine departe chiar i de tiin , care prin dezinteresarea ei îi este mai apropiat , dar care î i are totu i scopul în afara ei îns i i trebuie de aceea, în defini- J 1 Ibid., I, pp. 354 — 355 (v. HEQEL, Prelegeri de estetic , voi. I, p. 287). ' Encykl., § 450. ' DANZEL, Aesth. d. hegel. Sch., p. 62; ZIMMERMANN, G.d. Aesth., pp- 693 — 697; J. SCHMIDT, L.U.B., pp. 103 — 105; SPITZER,. Krit. St., p. 48. •FR. AST, System der Kunstlehre, Leipzig, 1805: cf. SPITZER, 1, op. cit., p. 48. IX. ESTETICA IDEALISMULUI tiv, s serveasc drept mijloc celei care este mai elevat decît ea, adic artei."1 i Hegel spune c „arta nu con ine universalul ca atare". „Cînd îns instruirea este tratat într-un fel atît de exclusivist ca scop, încît natura general a con inutului reprezentat apare ca o

propor ie abstract , reflexie prozaic , înv tur general , direct pentru sine; fiind explicat ca atare i nu con inut numai indirect i implicit în pl smuirea artistic concret , atunci prin aceast separare forma sensibil , figurat , tocmaicare facedin opera de art oper de art , nu este decît un adaos secundar, un înveli explicit afirmat ca.simplu înveli , o aparen explicit afirmat ca simpl aparen . Dar prin aceasta îns i natura operei de art este alterat ; fiindc opera de art nu trebuie s înf i eze intui iei con inutul în forma lui general ca atare, ci generalitatea acestuia trebuie s-o prezinte absolut individualizat , singularizat în form sensibil ."2 „în art i în poezie, adaug el, un început ideal este totdeauna suspect, fiindc artistul trebuie s scoat elementele artei sale din surplusul vie ii i nu din surplusul unei generalit i abstracte."3 Arta î i are scopul final în ea îns i, care este acela de a descoperi adev rul în forma pl smuirii artistice sensibile, orice alt scop fiindu-i str in.4 Se va putea demonstra cu siguran c filozofii ace tia, îndep rtînd arta de pura reprezentare i fantazie, i f cînd-o într-un fel purt toare a conceptului, a universalului, a infinitului, nu aveau în fa alt cale liber decît cea deschis de Baumgarten. Dar aceast demonstra ie ar porni de la presupunerea i de la dilema c arta, dac nu e pur fantazie, trebuie s fie senzualitate i subordonat ra iunii; adic tocmai de la acea presupunere i dilem pe care metafizicienii ideali ti romantici o negau. Calea încercat de ei era conceperea unei facult i care s nu fie nici fantazie, nici intelect, ci s participe • System d. trcmscend. Idealismus (1800), P. VI, § 2; în Werhe, sec iunea I fol. III, pp. 622 - 623. 'Vorles. ub. Aesth., I, pp. 66-67 (v. HEGEL, Prelegeri de estetic voi I, p. 57). 'Ibid., I, p. 353 (v. HEGEL, Prelegeri de estetic , voi. I, p. 286). ' Ibid., I, p. 72 (v. HEGEL, Prelegeri de estetic , voi. I, p. 61). 363 364

Caducitatea i decaden a artei în sistemul lui Hegel ISTORIA ESTETICII la' ambele, a unei intui ii intelectuale sau intelect intuitiv a unei fantazii mentale în genul lui Plotin. Hegel accentueaz mai mult decît predecesorii s i caracterul cognitiv al artei; dar tocmai de aceea se izbe te de o dificultate pe care al ii o evit cum pot mai bine. Arta fiind situat în sfera Spiritului absolut, în compania Religiei i Filozofiei, cum poate ea oare s se men in al turi de tovar e atît de puternice i de cople itoare i mai ales al turi de Filozofie, care în sistemul hegelian se afl în vîrful întregii desf ur ri a spiritului? Daq Arta i Religia ar îndeplini func ii distincte fa de cunoa terea Absolutului, ele ar r mîne trepte inferioare, dar necesare i care nu pot fi eliminate, ale Spiritului. Contribuind, în schimb, ambele la acela i obiect ca iFilozof ia, permi îndu- i s rivalizeze cu aceasta, ce valoare pot ele s aib ? Nici una, sau poate, cel mult, aceea de a fi faze istorice i tranzitorii ale vie ii speciei umane. Tendin a lui Hegel, dup cum este în fond anti-religioas i ra ionalist , tot a a este antiartisticâ. Stranie i dureroas concluzie, aceasta din urm , pentru un om, cum era el, dotat cu sim estetic destul de puternic i fervent amator de art : aproape o repetare a gestului dur la care s-a v zut împins Platon. Dar dup cum filozoful grec, ascultînd de presupusul imperativ al ra iunii, a condamnat imita ia i poezia homeric care-i era foarte drag , tot a a filozoful german n-a vrut s se sustrag cerin ei logice a sistemului s u i a proclamat caducitatea, ba chiar moartea efectiv a artei. „Am rezervat artei (spune el) un loc foarte înalt; dar trebuie s amintim c artaniciprin con inut, nici prin form , nu este modul cel mai înalt de a aduce în con tiin a spiritului adev ratele sale interese. Tocmai din cauza formei sale, arta este restrîns la un con inut particular. Numai o anumit sfer i o anumit treapt a adev rului poate fi expus în opere de art : adic , un adev r, care poate fi transpus în sensibil i s apar în el în mod adecvat, a a cum

sînt zeii elenilor. Exist , din contr , o concep ie mai profund asupra adev rului, în care acesta nu apare atît de apropiat i prieten cu sensibilul încît s poat fi primit i exprimat într-un mod convenabil în acest material. Astfel este concep ia cre tin a adev rului; i, ceea ce e mai mult, spiritul IX. ESTETICA IDEALISMULUI lumii noastre moderne, i mai propriu cel al religiei noastre si al dezvolt rii noastre ra ionale, pare s fi dep it punctul în care arta este modalitatea cea mai important de a cunoa te Absolutul. Particularitatea produc iei artistice i a operelor sale nu mai satisface nevoia noastr cea mai înalt ... Gîn-direa i reflec ia au dep it arta frumoas ." In privin a dispari iei artei în lumea modern se invoc , de obicei, diferite' motive, în special predominarea intereselor materiale i politice; dar adev ratul motiv (spune Hegel) const în treapta inferioar pe care arta se afl în raport cu gîndirea pur . „Arta este i r mîne pentru noi, în privin a celei mai înalte destina ii a sa, ceva ce apar ine trecutului", i tocmai fiindc este epuizat se poate face din ea filozofia cea mai complet .1 Estetica lui Hegel este, de aceea, un elogiu funebru: trece în revist formele succesive ale artei, arat stadiile progresive de eroziune intern pe care ele le reprezint , i le a az pe toate în mormînt, pe care Filozofia scrie un epitaf. Romantismul i idealismul metafizic puseser arta atît de sus, pîn în nori, încît trebuia în mod necesar s ajung s se observe c , atît de sus, ea nu mai servea la nimic. 1 Jind., I, pp. 13-l6 (v. HEGEL, Prelegeri de estetic , voi. I, p. 17). Misticismul estetic 1» adversarii idealismului Schopenhauer Ideile ca obiect si artei X SCHOPENHAUER I HERBART Poate nimic nu demonstreaz mai bine cum aceast concep ie fantezist asupra artei corespundea spiritului vremii ( i nu numai

modei filozofice, ci i condi iilor psihologice care se exprimau în mi carea romantic ) decît faptul c i adversarii filozofiilor lui Schelling, Solger i Hegel sau consimt la aceast concep ie în general sau, de i se gîndesc s se îndep rteze de ea, se întorc la ea f r s vrea. Oricine tie cu cît lips de pklegma philosophicum, ca s spunem a a, a comb tut Arthur SchopenhauerpeSchelling, pe Hegel i pe to i „ arlatanii", pe to i „profesorii" care i-au împ r it mo tenirea lui Kant. Dar care e la urma urmei teoria artei acceptat i dezvoltat de Schopenhauer? O teorie care porne te, tocmai ca la Hegel, de la diferen a dintre conceptul care e abstrac ie i conceptul care e concretul sau Ideea;cu toate c „Ideile" sale sînt asimilate de Schopenhauer celor platoniciene, iar în forma particular în care el le prezint se aseam n mai degrab cu cele ale lui Schelling decît cu Ideea hegelian . Ele au ceva comun cu conceptele intelective, fiindc i unele i altele sînt unitatea care reprezint o pluralitate de lucruri reale; dar „conceptul e abstract i discursiv, complet nedeterminat în sfera sa i foarte riguros precis numai în limitele sale; intelectul e suficient ca s -l în eleag i s -l conceap , cuvintele îl exprim f r alt intermediar, defini ia sa îl epuizeaz în întregime: din contra, ideea (care poate fi riguros definit ca reprezentant adecvat a conceptului) este absolut intuitiv i de i reprezint o X. SCHOPENHAUER I HERBART infinitate de lucruri particulare, nu e mai pu in determinat în toate aspectele sale. Individul, ca individ, nu o poate cunoa te; ca s-o conceap trebuie s se debaraseze de orice voin , de orice individualitate i s se ridice la stadiul de subiect cunosc tor pur. Ea este atins deci numai de geniu, sau de cel care, printr-o poten are a for ei sale cognitive, datorat de obicei geniului, se afl într-o dispozi ie genial ." „Ideea e unitatea, devenit pluralitate prin intermediul spa iului i timpului, forme ale apercep iei noastre intuitive: conceptul, din contra, este unitatea scoas din pluralitate

prin intermediul abstrac iei, care este procedeul intelectului nostru: conceptului i se poate spune: unitas post rem, ideii, unitas ante rem."1 De obicei, Schopenhauer nume te ideile „genuri" ale lucrurilor; dar într-un loc noteaz c ideile sînt specii i nu genuri, i c genurile sînt simple concepte, c exist specii naturale, dar numai genuri logice2. Originea acestei iluzii psihologice a ideilor sau tipurilor de lucruri st întotdeauna ( i acest lucru se vede i la Schopenhauer) în transformarea empiricelor clasific ri ale tiin elor naturale într-o realitate vie. Vre i s vede i ideile? Privi i (spune el) norii care str bat cerul, privi i un rîule care susur printre pietre, privi i ghea a care se cristalizeaz pe geamuri, desenînd forme de copaci sau de flori. Figurile norilor, valurile i capriciile rîule ului, configura ia cristalurilor exist pentru noi, observatori individuali, dar în sine sînt indiferente. Acei nori sînt în sine vapori elastici; rîule ul ascult de gravitate i este un fluid necompresibil, perfect mobil i transparent, amorf; ghea a ascult de legile cristaliz rii; i în aceste determin ri constau ideile lor.3 Acestea sînt obiectivarea nemijlocit a voin ei în diferitele ei trepte, iar arta le înf i eaz pe ele i nu copiile lor palide, lucrurile reale; de unde se vede c Platon avea pe de o parte dreptate, iar pe de alt parte nu avea, iar Schopenhauer îl justific i condamn la fel cum a f cut Plotin în antichitate, i, cu pu ini ani înaintea lui, detestatul de el 1 Welt als Wille u. Vorstellung, 1819 (In S mtl. Werhe, ed. Grisebach, voi. I), i, III, § 49. 1 Ergânzungen (ed. Grisebach, voi. II), cap. 29. • Welt a. W. u. V., III, § 35. 367 368 ISTORIA ESTETICII X. SCHOPENHAUER I HERBART 369 Catharsis-ul estetic

Semnele uiiei teorii mai bune la Schopenha-uor Schelling1. în consecin , fiecare art are pentru domeniul s u o categorie special de idei. Arhitectura, i în unele cazuri hidraulica, înlesnesc intuirea clar a ceea ce desemneaz treptele inferioare ale obiectiv rii, greutate, coeziune, rezisten , duritate, propriet i generale ale pietrei, unele combina ii de lumin ; gr din ria i (curioas asocia ie) peisagistica reprezint ideile naturii vegetale; sculptura i pictura de animale le reprezint pe cele ale zoologiei; pictura cu subiecte istorice i formele cele mai înalte ale sculpturii reprezint corpul omenesc; poezia, îns i ideea de om2. In ceea ce prive te muzica, ea (s justifice cine poate saltul logic) este în afara ierarhiei celorlalte arte. Schelling, dup cum am v zut, o considera reprezentarea ritmului însu i al universului3: Schopenhauer prea pu in diferit, afirm c muzica nu exprim idei, ci, paralel cu ideile, Voin a îns i. Analogiile dintre muzic i lume, dintre notele fundamentale i materia brut , dintre gam i scara speciilor, dintre melodie i voin a con tient , îl fac s conchid c aceast art este nu numai o aritmetic , cum i s-a p rut lui Leibniz, ci de-a dreptul o metafizic : exercitium metaphysices occultum nescientis se philosophari animi*. i pentru Schopenhauer, ca i pentru predecesorii s i ideali ti, arta este aduc toare de beatitudine: este floarea vie ii: contemplatorul artistic nu mai e individ, ci subiect cunosc tor pur, liber, eliberat de voin , de durere, de timp.5 Desigur c în acest sistem se afl ici colo semne de o mai bun i mai profund tratare a artei. Schopenhauer, care tia s fie uneori un analist lucid i p trunz tor, noteaz cu insisten c ideii, contempl rii artistice nu i se aplic niciodat formele spa iului i timpului, ci numai forma general a reprezent rii6. De aici ar fi putut s trag concluzia c arta nu numai c e o treapt superioar i extraordinar a con tiin ei, ci e chiar treapta cea mai nemijlocit , aceea care în puritatea ei originar preced i percep ia comun cu plas rile ei în seria spa ial i temporal . A te

1 1

Ibid., III, pp. 326-327. * Ibid., pp. 324-325, 327. ' Ibid., § 34. Ibid., §§ 42-51. • Ibid., § 53. • Ibid., § 32. elibera de percep ia comun , a tr i în fantazie, nu înseamn a te ridica la contemplarea platonician a ideilor, ci a coborî în nemijlocirea intui iei, a redeveni copii, dup cum observase Vico. Pe de alt parte, Schopenhauer începuse s supun unei critici f r prejudec i categoriile kantiene; iar cele dou forme de intui ie nu-l mul umeau, astfel c a sim it nevoia s le adauge o a treia, cauzalitatea.1 De notata în sfîr it, c el instituie din nou compara ia dintre art i istorie cu aceast diferen i avantaj fa de ideali tii care inventau o filozofie a istoriei; lui, istoria îi ap rea ireductibil la concepte, contemplare a individualului, i de aceea nu tiin . Insistînd asupra compara iei dintre istorie i art , ar fi g sit ceva mai bun decît solu ia la care se opre te aci, anume c materia istoriei este particularul în particularitatea i contingen a lui, iar cea a artei ceea ce este i este mereu identic.2 Dar Schopenhauer, în loc s - i aprofundeze concep iile bine gîndite, a ales s urmeze o variant pe motivul general preferat de vremea sa. i mai pu in înc ne-am a tepta s trebuie s recunoa tem faptul c pîn i un intelectual ist arid, du manul implacabil al idealismului, al dialecticii i al construc iilor speculative, eful colii care i-a zis realist sau a filozofiei exacte, J. F. Herbart, atunci cînd se apuc s stabileasc o estetic , devine i el, de i întrucîtva deosebit, un mistic! Cît de în elept vorbe te cînd î i manifest inten iile metodice ! Estetica nu trebuie s suporte pedeapsa pentru p catele în care a c zut metafizica; ea trebuie s fie cercetat în ea îns i, f cîndu-se abstrac ie de ipotezele privind universul. i nu trebuie s-o confund m nici cu psihologia i s descriem emo iile trezite de con inuturile artei, de patetic sau de comic, de triste e sau de bucurie, pentru c ceea ce trebuie s stabilim este, de fapt, în ce anume const

caracterul artei i ce este frumosul. A analiza cazurile particulare de frumuse e i a înregistra ceea ce ele ne spun: iat calea salv rii. — Inten ii i promisiuni care i-au în elat pe mul i asupra naturii esteticii herbartiene. Dar ce sont l jeux de princes: s fim aten i i 1 Kritik d. kantischen Philosophie, In apendice la op. cit., pp. 558 — 576 . 1 Erg nzungen, cap. 38. J F -370 ISTORIA ESTETICII vom vedea ce era pentru Herbart analiza cazurilor particulare i cum obi nuia s se in departe de metafizic . Frumuse ea Pentru el, frumuse ea const în rela ii, rela ii de tonuri, t de cu or de l i: lin», de gînduri, de voin ; iar experien a trebuie s ne spun care dintre aceste rela ii sînt frumoase, tiin a estetic epuizîndu-se în enumerarea conceptelor fundamentale (Musterbegriffe) în care se însumeaz cazurile particulare de frumuse e. Dar aceste rela ii nu sînt pentru Herbart de natur fiziologic i nu pot fi observate empiric, de exemplu, într-un cabinet de psihofizic . Pentru a nu ne face iluzii, ar fi de-ajuns s not m c printre acestea sînt enumerate nu numai tonurile, liniile i culorile, ci i gîn-durile i actele de voin i c ele sînt extinse atît la faptele morale cît i la obiectele intui iei externe. El declar apoi în mod explicit: „Nici o frumuse e adev rat nu e sensibil , de i de multe ori intuirea frumuse ii este precedat i urmat de impresii sensibile".1 Frumosul se deosebe te profund de pl cut, deoarece pl cutul nu are nevoie de o reprezentare, iar frumosul const în reprezent ri de raporturi urmate imediat în con tiin de o judecat , de un apendice (Zusatz) care exprim o aprobare necondi ionat (es gef lltl). i pe cînd pl cutul i nepl cutul „în progresul culturii devin încet, încet lucruri trec toare i de mic importan , Frumosul apare tot mereu ca ceva permanent i dotat cu valoare incontestabil ".2 Judecata gustului e universal , etern , imuabil : „reprezentarea

complet (vollendete Vorstellung) a acelora i raporturi aduce cu sine totdeauna aceea i judecat , în acela i fel cum principiul aduce cu sine consecin a; ceea ce se petrece în toate timpurile i în toate împrejur rile, condi iile i situa iile, care dau aparen de regul universal la ceea ce este particular pentru unele cazuri. Dat fiind c elementele unei rela ii sînt concepte universale, este clar c , de i în procesul judec rii este gîndit numai con inutul acestor concepte, judecata îns i trebuie s aib o sfer tot atît de larg cît este cea comun celor dou concepte."3 1 Einleitung in die Philosophie, 1813, In Werke, ed. Hartenstein, voi. I, p. 49. ' Op. cit., pp. 125 — 128. s Allgemeine praktische Philosophie, în Werke, VIII, p. 25. X. SCHOPENHAUER I HERBART 371 Pentru Herbart, judec ile estetice sînt clasa general , care cuprinde în sine ca o subclas judec ile etice: „din celelalte frumuse i se desprinde moralitatea, ca ceva care nu e numai o chestiune de valoare, ci determin îns i valoarea necondi ionat a persoanelor"; iar din moralitate în sensul strict se desprinde, la rîndul lui, dreptul.1 Cele cinci idei etice care c l uzesc via a moral (libertatea interioar , perfec iunea, bun voin a, echitatea i dreptul) sînt cele cinci idei estetice, sau, mai bine zis, sînt concepte estetice, aplicate la raporturile de voin . El consider arta ca un fapt complex, rezultînd dintr-un Ar*a «» «in, , , ... -7 i !•- tez de con ielement extraestetic, con inutul, care are valoare logica, nut i form psihologic sau orice alt valoare, i dintr-un element estetic propriu-zis, care este aplicarea conceptelor estetice fundamentale, forma. Omul caut divertismentul, instructivul, emo ionantul, maiestuosul, ridicolul, i „toate aceste lucruri sînt amestecate cu frumosul pentru a da operei atrac ie i interes. Frumosul se coloreaz

astfel în mod variat, f cîn-du-se gra ios, magnific, tragic, comic; i poate deveni astfel, fiindc judecata estetic , prin ea îns i calm i senin , comport înso irea cu cele mai diferite excita ii ale sufletului care-i sînt str ine."2 Dar toate aceste lucruri nu au nici o leg tur cu frumuse ea. Pentru a g si frumosul i urîtul obiectiv, trebuie s facem abstrac ie de orice predicat privitor la con inut. „Ca s recunoa tem frumosul i urîtul obiectiv în poezie ar trebui s se eviden ieze diferen ele existente între cutare i cutare gînduri, iar discu ia s se duc asupra glndurilor; ca s le recunoa tem în plastic , artrebui s se eviden ieze diferen ele între cutare sau cutare contururi, iar discu ia s se duc asupra contururilor; ca s le recunoa tem în muzic ar trebui s se eviden ieze diferen ele între cutare sau cutare tonuri, iar discu ia s se duc asupra tonurilor. Or, predicatele magnific, amabil, gra ios i altele nu con in nimic din tonuri, contururi, gînduri; i de aceea nu ne fac s cunoa tem nimic din frumosul obiectiv, nici în poezie, nici în plastic , nici în muzic , i favorizeaz în schimb credin a c ar exista un frumos x Einleitung, p. 12 8. Ibid., p. 162. 24* 372 ISTORIA ESTETICII Herbart i gîu-direa kantian obiectiv pentru care gîndurile, contururile i tonurile sînt toate în mod egal accidentale i de care este posibil s ne apropiem, primind înnoi impresii poetice, plastice, muzicale i altele asem n toare, l sînd s dispar obiectele i aban-donîndu-ne numai emo iei sufletului."1 Cu totul altceva este judecata estetic , „recea judecat a cunosc torului de art ", care ia în considera ie exclusiv forma, adic raporturile formale obiectiv pl cute. In aceast omitere a con inutului pentru a contempla numai forma se afl adev ratul catharsis pe care arta îl produce. Con inutul este tranzitoriu, relativ,

supus legilor moralei, judecabil cu criteriul acesteia; forma este peren , absolut , liber .2 Arta concret poate fi suma a dou sau mai multe valori; dar faptul estetic este numai form . Celui care trece peste aparen e i nu ia în seam diferen ele de terminologie nu-i va sc pa marea asem nare dintre doctrina estetic herbartian i cea kantian . La Herbart se reg se te distinc ia dintre frumuse ea liber i frumuse ea aderent , între ceea ce e form i ceea ce e stimulent senzual (Reiz), ad ugat formei; afirmarea existen ei unei frumuse i pure, obiect de judec i necesare i universale, de i nu discursive; i chiar o anume leg tur a frumuse ii cu moralitatea, a esteticii cu etica. Herbart este poate în aceast privin cel mai riguros urma i continuator al gîndirii lui Kant, a c rui doctrin o con ine în germene pe a sa. El însu i s-a definit o dat „un kantian, dar din anul 1828"; i bine a zis chiar în ceea ce prive te precizarea diferen ei de epoc . Kant, printre erorile i incertitudinile gîndirii sale estetice, este fertil nu numai în adev ruri, ci i în sugestii: ine de o perioad în care filozofia este înc tîn r i mai poate fi modelat . Herbart, venit mai tîrziu, e sec i unilateral, ia din gîndirea lui Kant ceea ce este mai pu in fecund i-l osific întrun sistem. Romanticii i ideali tii metafizicieni unificaser , cel pu in, teoria frumosului cu 1 Ibid., pp. 129-l30. Ibid., p. 163. X. SCHOPENHAUER I HERBART 373 teoria artei; distruseser concep ia mecanic i retoric ; d duser relief, chiar i exagerînd, unor caractere profunde ale activit ii artistice. Herbart restabile te concep ia mecanic , reîntroneaz dualitatea i ofer un misticism caraghios, pedant, steril, lipsit de orice suflu artistic. XI

FRIEDRICH SCHLEIERMACHER E«t«tiea eon i- Ajun i la acest punct, ne putem da seama de semnifica ia «"aVoralei" i valoarea celebrei lupte, care fr mînt de un secol GerMMfei opeo*î n mania) întveEsteticacon inutului (Gehaltsaesthetik) iEstetica formei (Formaesthetik): lupt care a ocazionat apari ia unor vaste lucr ri de istorie a esteticii axate asupra unuia sau asupra celuilalt dintre aceste aspecte, i care î i are originea în mod precis în opozi ia lui Herbart fa de idealismul lui Schelling, al lui Hegel i al tovar ilor i urma ilor lor. „Form " i „con inut" fac parte dintre cuvintele cu cele mai diferite sensuri în terminologia filozofic i mai ales în cea estetic ; uneori, exact ceea ce unul nume te form e numit de al ii con inut. G sim adesea amintit de herbartieni în sprijinul lor cele spuse de Schiller i anume c secretul artei const în „a terge con inutul prjn intermediul formei". Dar ce este comun între conceptul Iu i Schill er despre „form ", prin care activitatea estetic este apropiat de cea moral i intelectual , i „forma" lui Herbart, care nu p trunde i nu însufle e te, ci îmbrac i împodobe te un con inut? Hegel, pe de alt parte, nume te adesea „form " ceea ce Schiller ar fi numit „materie" (Stoff), adic materialul sensibil pe care energia spiritual trebuie s -l domine. La Hegel, „con inutul" e ideea, adev rul metafizic, element constitutiv al frumuse ii; la Herbart „con inutul" este elementul pasional i intelectual, extrinsec frumosului. Estetica „formei" în Italia este estetica activit ii expresive; forma XI. FRIEDRICH SCHLEIERMACHER 375 nu enici ve mînt nici idee metafizic , nici material sensibil, ci putere reprezentativ imaginativ , generatoare de impresii: i totu i s-a f cut auzit uneori respingerea acestui formalism estetic italian cu argumentele cu care este comb tut formalismul estetic german, lucru cu totul diferit. i a a mai departe. Dar acum, dup ce am expus

direct gîndirea esteticienilor postkantieni, putem s în elegem contradic iile lor f r s ne l s m în ela i de cuvintele de ordine ale diferitelor coli. Iar opozi ia dintre estetica con inutului i estetica formei, dintre estetica lui Schelling, Solger, Hegel i Schopenhauer i cea a lui Herbart ne apare drept ceea ce este realmente: o ceart în familie între dou foarte asem n toare concep ii asupra artei, confluente într-un misticism comun, de i, în drumul ei obositor, una trece pe aproape de adev r, iar cealalt se abate departe de el. Prima jum tate a secolului al XlX-lea a fost în Germania epoca a numeroase formule filozofice care sunau frumos: subiectivism, obiectivism, obiectivism-subiectiv; abstract, concret, abstractconcret; idealism, realism, idea-lism-realism. Intre panteism i teism, Kraus insera pe atunci pan-en-teismul s u. în toat aceast h rm laie, în care mediocrii se agitau mai mult decît cei valoro i i se îngrijeau doar de proprietatea lor, cuvintele, nu e de mirare c unii gînditori mode ti i sinceri, filozofii care meditau asupra lucrurilor, au nimerit-o cel mai r u i nu au g sit ecou, fiind lipsi i de influen i pierdu i în mul imea g l gioas sau fals eticheta i. Acesta ni se pare s fi fost tocmai cazul luiFr. Schleiermacher, a c rui doctrin estetic este printre cele mai pu in cunoscute, de i este poate cea mai remarcabil în aceast perioad . Schleiermacher a inut pentru prima oar un curs de * aCsupra8iui estetic în 1819 la Universitatea din Berlin; i de atunci a început s mediteze serios asupra acestui subiect cu inten ia de a scrie o carte, astfel încît i-a ref cut cursul de dou ori, în 1825 i 1832—1833; dar moartea (survenit în anul urm tor) l-a împiedicat s - i îndeplineasc inten ia scriitoriceasc . Singurul document care ne-a r mas despre medita iile sale estetice sînt deci lec iile adunate de studen i 376 ISTORIA ESTETICII i publicate în 1842.1 Un istoric herbartian al esteticii, Zimmermann,

este de-a dreptul feroce la adresa acestui volum postum al lui Schleiermacher; i, dup ce-l maltrateaz i-l batjocore te pe vreo dou zeci de pagini, sfîr e te prin a întreba: de ce oare studen ii au vrut s dezonoreze memoria ilustrului b rbat, publicînd o c r ulie „toat numai jocuri de cuvinte, subtilit i sofistice i scamatorii dialectice?"2 Nu cu mult mai binevoitor este istoricul idealist Hartmann, care spune c lucrarea „este o galimatie inform în care, printre multe banalit i, foarte multe jum t i de adev ruri 1 i tr sn i se afl cîteva observa ii juste"; c pentru a face suportabil lectura „acestei onctuoase predici de vecernie, alc tuit de un predicator sl bit de ani", ar trebui s-o reducem la a patra parte; c „pentru cel care caut principii fundamentale" ea este de-a dreptul steril , neoferind nimic nou în raport cu idealismul concret, reprezentat de Hegel i de al ii; i, în orice caz, nu pare „c se poate al tura altei direc ii decît celei hegeliene, c reia Schleiermacher îi aduce contribu ii de importan secundar "; i mai observ c Schleiermacher era teolog, iar în materie de filozofie, mai mult sau mai pu in diletant.3 Or, nu se poate nega, desigur, c doctrina lui Schleiermacher ne-a parvenit într-o form brut i nicidecum lipsit de incertitudini i contradic ii i, ceea ce import mai mult, c în unele p r i ale ei se simte influen a de loc binef c toare a metafizicii timpului. Dar, al turi de aceste defecte, cît for de metod cu adev rat tiin ific i filozofic ; cîte jaloane fixate cu siguran ; cît bel ugde noi adev ruri i cîte dificult i i probleme semnalate sau b nuite pentru prima oar . Schleiermacher considera estetica o direc ie de gîndire cu totul modern i f cea o diferen profund între Poetica lui Aristotel, poticnit în empirismul unei colec ii de precepte, i ceea ce a încercat Baumgarten în secolul a] XVIII-lea. îl l uda pe Kant ca fiind primul care a f cut ca estetica s reintre cu adev rat între disciplinele filozofice 1 Vorlesungen ub. Aesthetik, publicat de Lommatsch, Berlin, 1842

(Werke, sec . III, t. VII). • ZIMMERMANN, G. d. Aesth., pp. 608-634. E. VON HARTMANN, Deutsche Aesth. s. Kant, pp. 156 — 169. XI. FBIEDRICH SCHLEIERMACHER 377 si recuno tea c la Hegel activitatea artistic fusese cu adev rat ridicat în slav , fiind legat i aproape echivalat cu religia i cu filozofia. Dar nu era satisf cut nici de coala baumgartian , pierdut în efortul absurd de a construi o tiin sau o teorie pl cerii sensibile; nici de modul în care Kant lua ca obiect principal al analizei sale gustul; nici de filozofia lui Fichte, în care arta devenea pedagogie; nici de direc ia mai larg urmat , care punea în centrul esteticii conceptul vag i echivoc al Frumosului. Ii pl cea Schiller, fiindc îndreptase aten ia mai degrab spre momentul spontaneit ii sau productivit ii artistice; i considera drept un merit al lui Schelling faptul de a fi dat importan artelor plastice, care mai pu in decît poezia se preteaz la interpret rile facile i iluzorii ale moralismului.1 i, dup ce a exclus în modul cel mai categoric din considerarea estetic studiul regulilor practice (empirice, i de aceea ireductibile la tiin ), atribuia cercet rii sale determinarea locului care se cuvine activit ii artistice în etic .2 Ca s nu cre m un echivoc din cauza acestei terminologii, trebuie s amintim c filozofia lui Schleiermacher, urmînd terminologia anticilor, se împarte în trei: Dialectica, Etica i Fizica. Dialectica corespunde ontologiei; Fizica cuprinde toate tiin ele privitoare la fapte naturale; Etica, studiul tuturor activit ilor omene ti libere (limb , gîndire, art , religie, moral ). De fapt, etica este pentru el nu doar tiin a moralit ii, ci ceea ce unii denumesc psihologie, iar al ii, i mai bine, tiin a sau filozofia spiritului. Cu aceast l murire, modul în care Schleiermacher î i începe cercetarea se dovede te a fi singurul just i admisibil; i nu va stîrni uimire faptul c el discut despre voin , despre acte voluntare i altele, acolo unde al ii ar fi

vorbit pur i simplu de activitate sau energie spiritual , fiindc i aceste cuvinte sînt folosite aici în sensul mai general decît cel conferit lor în filozofia practicii. 1 Vor ies. iib. Aesthetik, pp. 1 — 30. « ! Ibid., pp. 35-51. Locui esteticii 378 Aetivitatea esca imanent t individual intelectual ISTORIA ESTETICII Intre activit ile omene ti se poate face o dubl distinc ie. Exist înainte de toate unele care se presupun a fi constituite în acela i fel la to i oamenii (de exemplu activitatea logic ) i care se numesc activit i ale identit ii; exist altele pentru care se presupune diversitatea i care se numesc activit i ale diferen ei sau individuale. Exist , în afar de acestea, unele care se petrec numai în via a interioar i altele care se petrec în lumea exterioar : activit i imanente i activit i practice. C reia dintre aceste dou clase, în fiecare dintre cele dou ordine, îi apar ine activitatea artistic ? F r îndoial ea se desf oar într-un mod diferit, dac nu chiar potrivit fiec rui individ, cu siguran potrivit diferitelor popoare i na iuni, apar inînd, de aceea, activit ilor de diferen sau individuale.1 Iar cît prive te cealalt împ r ire, este adev rat c arta se manifest i în lumea exterioar , dar asta e ceva ad ugat (ein sp ter Hinzukommendes), „care se afl în raport cu interiorul a a cum comunicarea gîndirii prin intermediul cuvîntului sau al scrierii se afl fa de gîndire îns i": adev rata oper de art este imaginea interioar (das innere Bild ist das eigentliche Kunstwerk). S-ar putea invoca excep ii, cum e cea a mimicii; dar ar fi excep ii aparente. între un om înfuriat în realitate i un altul care reprezint aceast stare de suflet pe scen exist deosebirea c mînia, la cel de al

doilea, apare m surat i, de aceea, frumoas ; adic , în sufletul actorului, între faptul pasional i manifestarea fizic s-a interpus imaginea interioar .2 Activitatea artistic „ ine de acele activit i umane în care presupunem individualul în diferen a lui; i ine în acela i timp de activit ile care se desf oar esen ial în ele însele i nu se produc în altceva. Arta deci este activitatea imanent , în care se presupune diferen a." Interioar , nu practic ; individual , nu universal sau logic . Dar, dac arta este i ea gîndire, trebuie s existe un gînd în care se presupune identitatea i un altul în care se presupune diferen a. în poezie nu se caut adev rul; sau mai bine zis, se caut un adev r, dar unul care nu are nimic XI. FRIEDRICH SCHLEEERMACHER 379 1 Ibid., pp. 5l-54. 1 Ibid., pp. 55-61. fie comun cu adev rul obiectiv, c ruia îi corespunde o existen universal , fie individual (adev r tiin ific i istoric). Atunci cînd se spune c într-un caracter poetic nu exist adev r, se exprim un blam la adresa poeziei respective; dar, cînd se spune c el e inventat, c nu corespunde unei realit i, se afirm cu totul altceva." Adev rul caracterului poetic const în coeren a cu care diferitele moduri de a gîndi i de a ac iona ale unei persoane sînt reprezentate; si chiar în portrete nu coresponden a exact cu o realitate obiectiv este ceea ce face din ele opere de art . Din art i din poezie „nu se na te nici cea mai mic tiin " (das Geringste vom Wissen); „ea exprim numai adev rul con tiin ei individuale". Exist deci „productivit i de gîndire si de' intui ii sensibile, opuse celorlalte fiindc nu presupun identitatea i exprim singularul ca atare".1 Arta are ca teren con tiin a de sine nemijlocit (un-mittelbare, Selbstbewusstsein) care trebuie deosebit cu gri-j de gîndirea sau conceptul de eu, sau de eu determinat. Acesta din urm este

con tiin a identit ii în diversitatea momentelor; con tiin a de sine nemijlocit este „diversitatea îns i, de care trebuie s fim con tien i, fiidc via a interioar nu e altceva decît desf urarea con tiin ei". i în acest domeniu arta a fost confundat rînd pe rînd cu dou alte ordine de fapte, cu care trebuie unit : cu con tiin a sensibil (sentiment de pl cere i durere) i cu religia. Dubl confuzie, dintre care una e cea a senzuali tilor, iar cealalt a lui Hegel, i pe care Schleiermacher o clarific demonstrînd c arta e liber productivitate, pe cînd pl cerea sensibil i sentimentul religios, de i diferite sub alte aspecte, sînt amîndou determinate de o existen exterioar ( ussere Sein)2. Pentru a cunoa te mai bine aceast liber productivi-tate trebuie s circumscriem mai strîns domeniul con tiin ei nemijlocite. Aici nimic nu ne ajut mai bine decît compara ia cu imaginile produse în stare de vis. i artistul are starea lui de vis: vis cu ochii deschi i, în care, între atîtea imagini care se produc, devin oper de art numai acelea 1 Ibid., pp. 61—66. Cf. Dialehtih, ed. Halpern, pp. 54 — 55, 67. • Ibid., pp. 66 — 67.
ment i relisie

j I 380 ISTORIA ESTETICII care au suficient for , pe cînd altele r mîn ca un fond obscur din care primele se desprind. Toate elementele eseu. iale ale artei se reg sesc în vis, care este o produc ie de gîn. duri libere i de intui ii sensibile constînd din pure im. gini. Desigur, visului îi lipse te ceva, i el prezint fa de art o diferen care nu depinde de tehnic , exclus deja ca fiind exterioar : visul este un proces haotic, f r stabilitate, ordine, conexiune i m sur . Dar dac în acel haos se introduce o oarecare ordine, înceteaz imediat diferen a, iar asem narea cu arta se transform în identitate. Aceast activitate intern , care ordoneaz i m soar , fixeaz i determin imaginea,

art

este ceea ce deosebe te arta de vis, sau ceea ce schimb somnul în art . Ea presupune adesea o lupt , un efort, necesitatea de a te opune cursului involuntar al imaginilor interioare: presupune deci o reflec ie sau o pondera ie. Dar visul i încetarea visului sînt amîndou elemente indispensabile artei. E nevoie de o producere de gînduri i de imagini, i totodat , în aceast producere, de m sur , determinare i unitate „fiindc altfel orice imagine ar r mîne contopit cu alta i n-ar avea stabilitate". Este necesar, astfel, atît momentul inspira iei (Begeis-terung) cît i cel al pondera iei (Besonnenheit)1. Ar« i tipic Dar pentru a ob ine adev r artistic trebuie (iar aici gîndirea lui Schleiermacher se întoarce la concepte tradi ionale i devine mai pu in sigur ) ca individul s fie înso it de con tiin a speciei: con tiin a de sine ca om luat individual nu e nici ea posibil f r con tiin a uman , i nici un obiect luat singur nu e adev rat decît dac este raportat la universalul s u. într-un tablou care reprezint un peisaj „fiecare copac trebuie s aib adev r natural, adic s fie contemplat ca individ al unei specii; la fel, întregul complex al vie ii naturale i individuale trebuie s aib un adev r efectiv de natur i s formeze un acord unic. i tocmai fiindc în art se tinde nu numai la produc ia de figuri individuale în sine i pentru sine, ci i la adev rul lor interior, se obi nuie te s li se atribuie o treapt înalt , ca realizare liber a ceea ce în orice cunoa tere î i are valoa1 Ibid., pp. 79-91. XI. FRIEDRICH SCHLEIERMACHER rea sa; adic a principiului c toate formele existen ei sînt interioare i înn scute spiritului omenesc. Dac acest principiu lipse te, nu e posibil adev rul, ci numai îndoiala." Produc ie a artei sînt figurile ideale sau tipice, pe care realitatea natural le-ar produce, dac n-ar fi împiedicat de elemente str ine.1 „Artistul produce figura pornind de la o schem general i respingînd tot ceea ce este obstacol i

piedic pentru jocul for elor vii ale realului; i aceast produc ie care se bazeaz pe o schem general este ceea ce numim Ideal."2 Nu separe, de altfel, caprin astfel de determin ri Schleiermacher ar în elege s restrîng cadrul artei. El noteaz c „artistul, cînd reprezint ceva dat în mod real, fie portret sau peisaj sau figur omeneasc , renun la libertatea productivit ii i ader la real"3. In artist (spune el) exist o dubl tendin : spre perfec iunea tipului, i spre reprezentarea realit ii naturale; i el nu trebuie s cad nici în abstractul tipului, nici în nesemnifica ia realit ii empirice.4 Dac în zugr virea plantelor trebuie s facem s ias la lumin tipul specific, în reprezent rile omului, datorit locului deosebit pe care acesta îl ocup , se cere cea mai complet individualizare.5 Reprezentarea idealului în real admite „o infinit varietate a a cum ea exist în realitatea efectiv ". Figura omeneasc , de exemplu, oscileaz între ideal i caricatur , în conforma ia moral ca i în cea fizic . Orice figur omeneasc are ceva în sine datorit c ruia este o desfigurare (Verbildung), dar are totu i ceva datorit c ruia este o modificare determinat a naturii umane; acest lucru nu apare în mod vizibil, dar un ochi exersat poate s -l sesizeze bine i s împlineasc în mod ideal acea figur 6. Schleiermacher î i d seama de întreaga dificultate a unor astfel de probleme: dac exist un ideal unic al figurii omene ti sau mai multe7. Cele dou concepte, care- i disput domeniul poeziei (observ el mai departe) se pot extinde la art în general. Exist unii care afirm 381 1 Ibid., pp. 123, 143-l50. 'Ibid., p. 505; cf. p. 607. • ibid., p. 505. 'Ibid., pp. 506-508. • Ibid., pp. 156-l57. • Ibid., pp. 550-551. ' Ibid., p. 608. 382 ISTORIA ESTETICII

artei c poezia sau arta trebuie s reprezinte perfectul, idealul ceea ce natura ar face dac n-ar fi împiedicat de for e mecanice; dar nu lipsesc cei care resping idealul ca irealizabil i vor ca artistul s înf i eze omul a a cum este, cu acele elemente perturbante care in i ele de adev r. i unii i al ii spun adev rul pe jum tate: artei îi revine reprezen--tarea atît a idealului cît i a realului, atît a subiectivului cît i a obiectivului1. Reprezentarea comicului, adic antiidealului i a idealului imperfect, intr în sfera artei.2 independen a Fa de moral , arta e liber , dup cum e liber specula ia filozofic ; esen a ei exclude efectele practice i morale. Acest lucru ne conduce s afirm m propozi ia c „nu exist alt diferen între diferite opere de art decît în m sura în care e posibil s le compar m în ceea ce prive te perfec iunea lor artistic " (Vollkommenheit in der Kunst). „Dac lu m un obiect artistic perfect în specia lui, acesta are valoare absolut , care nu poate fi sporit sau diminuat de nimic altceva. Dac , în schimb, ar fi exact s pretindem drept consecin a unei opere de art mi c ri de voin , ar trebui aplicat operelor de art înc o alt m sur ; i fiindc nu toate obiectele pe care un artist poate s le înf i eze sînt Ia fel de potrivite s produc acte volitive, ar exista o diferen , de evaluare care nu depinde de perfec iunea artistic ." S nu se confunde nici judecata asupra personalit ii diverse i complexe a artistului cu cea propriuzis estetic ce se face asupra operei. „Cel mai mare i mai complicat tablou i cel mai mic arabesc, cea mai mare i cea mai mic poezie sînt, în aceast privin , complet egale: opera propriu-zis estetic depinde de gradul de perfec iune prin care exteriorul corespunde interiorului."3 Schleiermacher respinge doctrina lui Schiller fiindc i se pare c face din art un joc în raport cu seriozitatea vie ii: mod de a vedea (zice el) al oamenilor de afaceri, care consider lucru serios numai afacerile. Activitatea artistic este universal uman , i nu putem

concepe un om care s fie lipsit de ea: de i'chiar în aceast privin diferen ele de 1 Ibid., pp. 684—686. '6id., pp. 191 — 196; cf. pp. 364 — 365. 1 Ibid., pp. 209 — 219; Cf. pp. 527 — 528. XI. FRIEDRICH SCHLEIERMACHER 383 ]a om la om sînt mari, mergînd de la simpla dorin de a gusta arta la gustul efectiv i de la acest gust pîn la geniul produc tor.1 Artistul folose te instrumente care, prin natura lor, Art sînt f urite nu pentru individual, ci pentru universal, din aceast categorie f cînd parte limbajul. i totu i poezia trebuie s extrag din limbaj, care e universal, individualul, f r s dea produselor sale forma contrastului dintre individual i universal, contrast care este propriu tiin ei. Dintre cele dou elemente ale limbajului, cel muzical i cel logic, poetul se folose te de primul i constrînge pe cel de al doilea s suscite imagini individuale. Ba chiar, ca s spunem adev rul, în raport cu tiin a pur , ca i în raport cu imaginea individual , limbajul e ceva ira ional. Dar tendin ele specula iei i ale poeziei sînt opuse chiar în ceea ce prive te scopul pe care fiecare îl dau limbajului: prima tinde s apropie limbajul de formula matematic ; cea de a doua, de imagine (Bild)2. Aceasta este în linii mari (l sînd la o parte deocamdat Deficien ele iui numeroase teorii speciale demne de notat, de care ne vom scnieiermacher ocupa la locul potrivit) gîndirea estetic a lui Schleiermacher. Conchizînd i f cînd un fel de bilan al conceptelor expuse, putem considera ca aspecte deficiente i eronate: 1) incompleta excludere a ideilor sau tipurilor, de i el folose te toate precau iile i limit rile capabile s salveze individualizarea artistic i s fac cu totul de prisos ideile i tipurile invocate; 2) o anume r m i de formalism abstract, care se observ ici colo, nedep it i nerezolvat3; 3) defini ia artei ca activitate a diferen ei; ceea ce putem

atenua dar nu distruge f cînd din aceasta o diferen între grupuri de indivizi, o diferen na ional . O considerare mai adînc a istoriei artei, recunoa terea posibilit ii de a gusta artele diferitelor na iuni i epoci, o cercetare mai atent a momentului reproducerii artistice, examinarea îns i a rela iilor dintre tiin i art ar fi permis lui Schleier-macher s explice aceast diferen ca fiind empiric i eli1 Ibid., pp. 98 — 111. J Ibid., pp. 635—648. • Cf., de exemplu, pp. 467 i urm. Meritele gale fa de estetic 384 ISTORIA ESTETICII minabil , men ionînd totu i ferm caracterul distinctiv (in-dividual fa de universal) atribuit de el artei în raport cu tiin a; 4) faptul c a l sat înc separate activitatea este i-c i cea a limbajului i nu a f cut dintr-una i din cealalt devenite identice, condi ia sau baza oric rei gîndiri ulterioare filozofice, istorice i tiin ifice. în ceea ce prive te elementul artistic, constitutiv în nara iunea istoric i indispensabil ca form concret a tiin ei, i în ceea ce prive te limbajul, considerat nu ca un complex de mijloace abstracte de expresie, ci ca o activitate expresiv , Schleiermacher nu a avut, dup cît se pare, idei clare. Aceste defecte i incertitudini ar putea fi atribuite ÎB parte formei insuficient elaborate în care ne-a parvenit gîn-direa lui, neajuns la maturitate în privin a subiectului. Dar dac al turi de ele vrem s ad ug m i multele ei merite, va fi poate de ajuns s repet m lista de acuza ii pe care i le-au pus în spate cei doi critici deja men iona i, Zimmer-mann i Hartmann. Schleiermacher a privat estetica de caracterul ei imperativ; a distins o form de gîndire, diferit de gîndirea logic ; a dat acestei tiin e un caracter nu metafizic, ci pur i simplu antropologic; a negat conceptul de frumos, substituindu-i pe cel al perfec iunii artistice, afirmînd pîn i egalitatea estetic între o oper de art mic i una mare, considerînd c fiecare ar fi perfect în sfera ei; a considerat faptul estetic ca exclusiv o

productivitate omeneasc ; i a a mai departe. Toate aceste critici par acuza ii dar sînt laude: acuza ii în mintea lui Zimmermann i a lui Hartmann, laude în ce ne prive te. în dezm ul metafizic al vremii sale, în acea ac iune de construire i destr mare rapid a sistemelor mai mult sau mai pu in arbitrare, „teologul" Schleiermacher, cu ascu imea lui filozofic , i-a fixat privirea asupra ceea ce este întradev r propriu faptului estetic, precizînd calitatea i rela iile lui; i, chiar acolo unde nu a v zut clar sau a r t cit nesigur, nu a abandonat niciodat cercetarea pentru închipuiri. Ar tînd c regiunea obscur a con tiin ei nemijlocite este domeniul faptului estetic, el pare c repet contemporanilor s i r t ci i vechiul adagiu: Hic Rhodus, hic salt . XII FILOZOFIA LIMBAJULUI. HUMBOLDT I STEINTHAL Aproximativ în vremea cînd Schleiermacher medita asupra naturii artei, în Germania devenea mai puternic o mi care a gîndirii, care, c utînd s schimbe radical vechiul concept al limbajului, ar fi putut oferi cel mai solid ajutor tiin ei estetice. Dar dup cum esteticienii, ca s zicem a a, speciali ti, nu auziser nici despre acea gîndire, tot a a noii filozofi ai limbajului nu i-au pus propriile cercet ri în leg tur cu problema estetic , astfel c ideile lor, închise în domeniul strimt al lingvisticii, au r mas pu in fecunde i s-au ve tejit. Totu i, cercet rilor privind rela iile dintre gîndire i cuvînt i dintre unicitatea logicii i multiplicitatea limbajelor Critica ra iunii pure le-a dat un anumit impuls, i nu o dat primii kantieni au încercat s aplice limbajului categoriile intui iei (spa iu i timp) i ale intelectului. Cea mai veche dintre aceste tentative a avut loc în 1795 prin Roth1, care, dou zeci de ani dup aceea, a scris un studiu asupra Lingvisticii pure. Au urmat alte lucrai demne de notat asupra aceluia i subiect: ale lui Vater, Bernhardi, Reinbeck, Koch, to i, aproximativ în primul deceniu al secolului al XlX-lea. Conceptul

care domina în aceste lucr ri era diferen a dintre limb i limbi, dintre limba universal , corespunz toare logicii, i limbile concrete i istorice, tul1 Antihermes oder philosophische Untersuchung Ub. d. reinen Begriff d. menschl. Sprache und die allgemeine Sprachlehre, Frankfurt i Leipzig, 1795. 25 — Estetica Progresele lingvisticii speculat» lul al XlX-lea 386 W. Humboldt. Rezidii intelectual iste ISTORIA ESTETICII burate de sentiment, de imagina ie sau oricum s-ar numi elementul psihologic al diferen ierii. Vater distingea o lingvistic general (allgemeine Sprachlehre), construit a priori prin analiza conceptelor con inute în judecat , i o lingvistic comparat (eergleichende Sprachlehre), care, pe baza studiului mai multor limbi, caut s deduc legi ale probabilit ii. Bernhardi considera limba ca o „alegorie a intelectului" i o deosebea dup func ia pe care o îndeplinea ca organ al poeziei sau organ al tiin ei. Reinbeck vorbea de o gramatic estetic i de o gramatic logic . Koch, întrun mod mai energic decît al ii, a sus inut c natura limbii ar fi non ad Logices sed ad Psychohgiae rationem revo-canda1. Chiar i unii filozofi f ceau specula ii asupra limbajului i mitologiei: Schelling, de exemplu, le considera produse ale unei con tiin e preumane (vormenschliches Be-wusstsein) prezentîndu-le printr-o alegorie imaginativ ca sugestii diabolice, care pr bu e te eul din infinit în finit.a i, ca s spunem adev rul, de prejudecata c ar exista identitate substan ial i diversitate pur istoric i accidental între gîndirea logic i limbaj n-a tiut s se elibereze cu totul nici marele filozof al limbajului, ivit în vremea aceea în Germania, Wilhelm von

Humboldt. Celebra lui diserta ie Uber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues (Asupra diversit ii în constituirea limbajului omenesc — 1836)3 presupune ideea unei limbi perfecte care se fragmenteaz i se diminueaz în mod variat în atîtea limbi particulare, dup capacitatea lingvistic sau intelectual a diferitelor na iuni. Fiindc (zice el) „dispozi ia vorbirii este general la oameni i to i trebuie s poarte în ei cheia necesar în elegerii tuturor limbilor, de unde urmeaz c forma tuturor limbilor trebuie s fie în substan identic i s ating întotdeauna scopul general. Diversitatea poate consta doar în mijloace i numai în limi1 In leg tur cu ace ti autori, note i extrase în LOEWE, Hist. crit. gramm. untr. i în POTT, intr. la Humboldt, pp. CLXXI-CCXII; cf. i BENFEY» Gesch. d. Sprachviiss. introd. In Philos. der Mythologie; cf. STEINTHAL, Urspr., pp. 8l-89. * Ueb. d. Verschiedenheit d. menschl. Sprachbaues, oper postum , (ed. 2-a sub îngrijirea lui A.F. Pott, Berlin, 1880). XII. FILOZOFIA LIMBAJULUI. HUMBOLDT I STEINTHAL tele pe care urm rirea scopului le permite." Dar aceast diversitate este de fapt o diversitate efectiv , i const nu numai în sunete, ci i în folosirea pe care sim ul lingvistic o d sunetelor în raport cu forma limbii, ba chiar, mai bine zis, în raport cu ideea pe care el o are despre forma acelei limbi determinate. „Prin ac iunea numai a sim ului lingvistic, limbile fiind pur formale, ar trebui s avem numai uniformitate; sim ul lingvistic trebuie s cear tuturor limbilor aceea i dreapt i legitim constituire care poate avea loc într-una din ele. De altfel, în realitate, lucrurile se petrec în mod diferit, în parte din cauza reorganiz rii sunetelor, în parte din cauza conforma iei individuale, pe care acela i sens intern îl ia în realitatea fenomenic ." însu irea lingvistic „nu poate fi egal peste tot, nici nu poate demonstra peste tot aceea i intensitate, vivacitate i regularitate; nici nu e secondat întotdeauna de o egal tendin în tratarea simbolic a gîndirii i de aceea i predilec ie fa de bog ia

i armonia sunetului". Aici trebuie g site cauzele diversit ilor în constituirea limbajelor omene ti, care se manifest în limbaj ca i în toate celelalte p r i ale civiliza iei na iunilor. Dar, cercetînd limbile, „trebuie s descoperim aici o form care, între toate care pot fi gîndite, s coincid cel mai bine cu scopurile limbajului" i s se apropie cel mai mult de idealul limbii ; iar „meritele i defectele limbilor existente va trebui s le judec m în func ie de faptul dac ele se dep rteaz sau se apropie de acea form ". Pentru Humboldt, de un astfel de ideal se apropie, mai mult decît toate celelalte, limbile sanscrite, care pot fi luate, de aceea drept termen de compara ie. F cînd o clas aparte din limba chinez , el stabile te apoi o împ r ire a formelor posibile ale limbilor în flexionare, aglutinante i incorporante: tipuri care se g sesc amestecate în propor ii diferite în fiecare limb real 1. i tot la el apare împ r irea în limbi inferioare i superioare, informe i formate, dup felul în care este tratat verbul. Nu reu e te nici s se elibereze complet de cealalt prejudecat , legat de prima, dup care limbajul s-ar afla 387 1 Verschiedenheit etc, pp. 308 — 310. 25* 388 Limbajul ea activitate. Forma intern ISTORIA ESTETICII fa de individul care vorbe te ca un ce obiectiv, deta at i independent de el, i care se învioreaz de îndat ce-l folose ti. Dar Humboldt se lupt cu Humboldt; al turi de vechile r m i e se manifest viguros la el un concept cu totul nou asupra limbajului. Desigur, tocmai pentru aceasta, opera lui nu e lipsit de contradic ii, de o ezitare i chiar de o anume ov ial care se v desc în mod caracteristic chiar în forma literar , f cînd-o pe alocuri obscur i greoaie. Omul nou, din Humboldt, îl critic pe cel vechi spunînd: „Trebuie s consider m limbile nu ca pe un produs mort, ci mai

degrab ca pe o produc ie... Limba, în realitatea ei, este ceva care în mod continuu, în orice moment, se arat a fi trec tor. Chiar i conservarea prin intermediul scrisului este totdeauna o conservare imperfect , ca în cazul mumiei, i e nevoie întotdeauna s se fac sim it prin vorbirea vie. Limba nu e oper , ergon, ci activitate, energeia... Este munca, etern reluat , a spiritului, spre a face ca tonul articulat s fie capabil s exprime gîndirea." Limba este vorbirea. „Limba adev rat i propriu-zis const în însu i actul de a o produce prin intermediul vorbirii legate: numai lucrul acesta trebuie gîndit ca prim i adev rat în cercet rile prin care vrem s p trundem esen a vie a limbii. îmbuc t i-rea în cuvinte i reguli este artificiul mort al analizei tiin ifice."1 Limbajul nu e ceva f urit din nevoia comunic rii exterioare, ci s-a n scut, din contra, din nevoia cu totul interioar de a cunoa te i de a ne procura o intui ie a lucrurilor. „Chiar de la început, el e în întregime omenesc, i se extinde f r inten ie la toate obiectele de percep ie sensibil i de elaborare interioar ... Cuvintele izvor sc spontan din piept, f r constrîngere i f r inten ie: nu exist în nici un pustiu o hoard nomad care s nui aib cîntecele ei. Fiin a omeneasc , ca specie zoologic , este o creatur cîntâtoare, care une te tonurile cu gîndurile."* Omul nou îl împinge pe Humboldt s descopere un fapt r mas necunoscut autorilor de gramatici logico-universale: 1 Ibid., pp. 54-56. " Ibid., pp. 25, 73-74, 79. XII. FILOZOFIA LIMBAJULUI. HUMBOLDT I STEINTHAL forma intern a limbajului (innere Sprachform), care nu e conceptul logic, nici sunetul fizic, ci reprezentarea, subiectiv pe care omul io face despre lucruri, produsul imagina iei i al sentimentului, individualizarea conceptului. A îmbina forma intern a limbajului cu sunetul fizic este o ac iune de sintez intern ; „ i aici, mai mult decît în oricare alt parte a sa, limbajul aminte te arta, în modalit ile sale «ele mai profunde i inexplicabile ale proced rii ei. Sculptorul i

pictorul îmbin ideea cu materia i opera lor se consider reu it sau nu, dup cum aceast îmbinare, aceast intim întrep trundere este opera unui adev rat geniu, sau dup cum ideea separat a fost transcris cu trud i greutate în materie, prin for a d l ii sau a penelului1. Totu i, la Humboldt modul de a proceda al artistului i cel al subiectului vorbitor r mîn totdeauna comparabile p"in analogie, dar nu se identific între ele, a a cum ar trebui. Pe de o parte, el consider prea unilateral cuvîntul ca mijloc de desf urare a gîndirii (logice); pe de alt parte, ideile lui estetice, destul de vagi i nu totdeauna exacte, îl împiedic s observe identitatea. Dintre cele dou scrieri estetice principale, ale sale, cea asupra Frumuse ii masculine i feminine (1795) pare n scut sub influen a lui Winckelmann, de la care reia antiteza între frumuse e i expresie, opinînd c caracterul specific sexual ar diminua frumuse ea omeneasc , care s-ar afirma numai prin triumful asupra diferen elor sexuale. Cealalt scriere, care porne te de la Hermann und Dorothea a lui Goethe, define te arta drept o „reprezentare a naturii prin intermediul imagina iei, i drept o reprezentare frumoas , tocmai fiindc e opera imagina iei", metamorfoz a naturii, transportat întro sfer mai înalt . Poetul scoate imagini din limbaj, care e împletit cu abstrac iuni2. în diserta ia lui lingvistic , Humboldt distinge poezia i proza, în elegînd aceste dou concepte în mod filozofic i nu dup distinc ia empiric dintre limbajul liber i cel legat, periodic ai metric. „Poezia ne d realitatea în aparen a ei sensibil , a a cum este sim it 389 Limbajul l arta la Humboldt • Ibid., pp. 104-l18. 1 ZIMMERMANN, G. d. Aastii, pp. 533•544. 390 ISTORIA ESTETICII

în mod exterior i interior; dar nu se preocup de ceea ce o face realitate, fca chiar respinge mai degrab de la sine, în mod inten ionat, acest caracter. Ea prezint aparen a sensibil imagina iei, i, prin intermediul acesteia ne duce la contemplarea unui tot ideal din punct de vedere artistic. Proza, în schimb, caut în realitate tocmai r d cinile cu care ea se ata eaz de existen i firul care o leag de aceasta: de aceea înnoad în mod intelectual fapte cu fapte i concepte cu concepte i tinde la reunirea lor obiectiv într-o idee."1 Poezia preced proza; mai înainte de a produce proza, este necesar ca spiritul s se formeze în poezie2. Dar, al turi de acestea, care sînt concep ii profunde, Humboldt consider pe poe i drept perfec ionatori ai limbajului, iar poezia, proprie doar unor momente extraordinare3; i ne face s credem, astfel, c nu a recunoscut clar sau nu a sus inut ferm c limbajul e totdeauna poezie i c proza ( tiin a) nu e o distinc ie de form estetic , ci de con inut, sau, mai bine zis, de form logic . H. stetnthai. Contradic iile lui Humboldt în privin a conceptului de MUvStâ ueuîu limbaj le-a rezolvat în parte cel mai important urma al iolsîi»e fa* ** su' Steinthal. Reluînd, cu ajutorul care-i venea de la maestru, teza c limbajul ar apar ine nu logicii, ci psihologiei4, Steinthal sus ine în 1855 o frumoas polemic contra hegelianului Becker, autor al lucr rii Organismen der Sprache — Organismele limbajului i unul dintre ultimii logicieni ai gramaticii, care se str duia s deduc întregul material al limbilor sanscrite din dou sprezece concepte cardinale. Nu e adev rat (a afirmat Steinthal) c nu se poate gîndi f r cuvînt: surdomutul gînde te cu semne, matematicianul gînde te cu formule; în unele limbi, cum e chineza, partea figurativ este indispensabil gîndirii într-o egal m sur *, dac nu chiar într-o m sur mai mare decît cea fonic 5. i aici, desigur, el exagera i nu stabilea într-adev r autoXII. FILOZOFIA LIMBAJULUI. HUMBOLDT I STEINTHAL 391

1

Verschiedenheit, pp. 236—238. 1 Ibid., pp. 239—240. 3 Ibid., pp. 205—206, 547 i urm. 1 Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Principien u. ihr Verh ltn. einand, Berlin, 1855. • Ibid., pp. 153-l58. nomia expresiei fa de gîndirea logic ; deoarece exemplele aduse de el confirm c , dac se poate gîndi f r cuvinte, nu se poate gîndi f r expresii (sau cuvinte în sensul larg)1. Dar demonstra apoi în mod eficace c atît conceptul i cu-vîntul, cît i judecata logic i propozi ia nu pot fi comparate între ele. Propozi ia nu e judecata, ci reprezentarea (Darstellung) unei judec i; i nu toate propozi iile reprezint judec i logice. Mai multe judec i se pot exprima într-o singur propozi iune. împ r irile logice ale judec ilor (raporturile conceptelor) nu- i g sesc coresponden în împ r irea gramatical a propozi iilor. „A vorbi despre o form logic a propozi iunii reprezint o contradic ie care nu e de loc inferioar celei pe care o implic a vorbi despre unghiul unui cerc sau despre circumferin a unui triunghi.11 Cel ce vorbe te, în m sura în care vorbe te, nu are gînduri, ci limbaj2. Dup ce limbajul a fost astfel eliberat de orice depen- "ntre' probiet den de logic ; dup ce s-a afirmat de mai multe ori în eie originii mod solemn principiul c limba î i produce formele sale in- turn "îlâ dependent de logic i în cea mai deplin autonomie9, iar lul teoria lui Humboldt a fost cur it de reziduurile gramaticii logice de la Port-Royal; Steinthal cerceteaz originea limbajului, recunoscînd, de acord cu maestrul, c problema originii este cea a naturii limbajului, a genezei sale psihologice, sau, mai bine zis, a locului pe care el îl ocup în desf urarea spiritului. „Nu exist , în materie de limbaj; nici o diferen între crea ia originar (Urschopfung) i cea care se repet în fiecare zi."4 Limbajul ine de vasta categorie de mi c ri reflexe; dar cu aceasta indic m doar o latur a lui, nu i calitatea care-i e proprie. Mi c ri reflexe are animalul, i, ca i omul, are i

senza ii. Dar, la animal, sim urile „sînt por i largi, prin care natura exterioar d n val în suflet i cu o asemenea for încît îl supune i-lface s - i piard independen a i mi carea liber ". La om, în p. 62. 1 v. mai sus Teoria. 'Gramm, Log. u. Psyeh., pp. 183, 195. ' Einleitung i. d. Psych. u. Sprachwissenschaft (ed. a 2-a, Berlin, 1881) • Gramm., Log. u. Psych., p. 231. 392 Idei gre ite asupra artei la Steinthal. Fuzionare nereu it a lingvlfi-tioll cn estetica ISTORIA ESTETICII schimb, limbajul poate s apar , fiindc omul înseamni rezisten fa de natur , st pînire a propriului corp, bertate: „limbajul este eliberare: i ast zi sim im c sufletul nostru se u ureaz , se elibereaz de o greutate atunci cînd vorbim". Omul, în situa ia care preced imediat producerea limbajului, trebuie s fie conceput „ca înso ind în modul cel mai viu toate senza iile i toate intui iile pe care sufletul s u le prime te, cu mi c ri corporale, mimic , gesturi i mai ales tonuri, i tonuri articulate." Ce-i lipse te ca s vorbeasc ? Un singur lucru, dar cel mai important: îmbinarea con tient a mi c rilor reflexe ale corpului cu excita iile sufletului. Dac con tiin a sensibil este deja con tiin , îi lipse te con tiin a con tiin ei; dac este deja intui ie, îi lipse te intui ia intui iei: îi lipse te în fond, forma interioar a limbajului. O dat cu aceasta dobîndim îmbinarea, care e cuvîntul. Omul nu alege sunetul: el îi e dat i el îl ia fiindc are nevoie, instinctiv, f r inten ie,, f r o liber alegere1. Nu e locul s examin m aici am nun it întreaga teorie a lui Steinthal i diferitele faze, nu totdeauna progresive, pe care autorul le-a parcurs, mai ales dup ce s-a unit într-o colaborare spiritual cu

Lazarus, cultivînd împreun cu acesta etnopsihologia (V olkerpsychologie) în cadrul c reia lingvistica era considerat o parte a acesteia2. Dar, de i îi recunoa tem marele merit de a fi dat coeren ideilor lui Humboldt i de a fi separat net, a a cum nu se f cuse înaintea lui, activitatea lingvistic de cea a gîndirii logice, trebuie s spunem c nici Steinthal n-a observat identitatea dintre forma interioar a limbajului (între ceea ce el numea intui ie a intui iei sau apercep ie) i imagina ia estetic . Spre o astfel de identificare, psihologia herbartian , la care el aderase, nu-i oferea nici un punct de sprijin. Herbart i discipolii s i, desprinzînd din psihologie logica ca tiin normativ , nu reu eau nici s discearn exact adev ratele 1 Ibid., pp. 285, 292, 295-306. •STEINTHAL, Ursprung d. Sprache (ed. a IV-a, Berlin, 1888), pp. 120— 124; M. LAZARUS, Das Leben der Seele, 1885 (Berlin, 1876-l878), voi. II; din 1860 încoace, sub conducerea amtndurora Zeitschrift. F. Volkerpsych. Sprachwiss. XII. FILOZOFIA LIMBAJULUI. HUMBOLDT I STEINTHAL raporturi dintre sentiment i forma ie spiritual , dintre psihic i spirit, nici s vad c una dintre aceste forma ii spirituale este gîndirea logic : activitate, nu cod de legi exterioare. Ce rol rezervau esteticii tim deja: i estetica era pentru ei un cod de raporturi formale. Iar sub influen a acestor doctrine, Steinthal era împins s considere arta drept înfrumuse are a gîndurilor, lingvistica drept tiin a vorbirii i retorica sau estetica drept ceva deosebit de prima deoarece e tiin a de a vorbi bine sau frumos1. „Poetica i retorica (spune într-una dintre numeroasele sale expuneri) difer de lingvistic , fiindc trebuie s trateze despre multe alte lucruri i mult mai importante, mai înainte de a ajunge la limbaj. Acele discipline au, de aceea, numai o sec iune lingvistic , care ar fi ultima parte a sintaxei. De altfel, sintaxa are un caracter cu totul diferit de retoric i de poetic : una se ocup doar de corectitudinea (Richtigkeit) limbii, celelalte studiaz frumuse ea sau adecvarea expresiei (Sthonheit oder

Angemessenheit des Ausdrucks): prima are doar principii gramaticale, celelalte trebuie s ia în considera ie lucruri care sînt în afara limbii, de exemplu, dispozi ia oratorului i altele asem n toare. Ca s spunem limpede, sintaxa se afl fa de stilistic în acela i raport în care se afl considerarea gramatical a cantit ii vocalelor fa de metric ."2 C a vorbi înseamn întotdeauna a vorbi bine sau frumos, întrucît a nu vorbi nici bine i nici frumos înseamn a nu vorbi cu adev rat3; i c reînnoirea radical a conceptului limbajului, inaugurat de Humboldt i de el, ar trebui s se repercuteze asupra disciplinelor înrudite, poetica, retorica i estetica i, transformîndule, s le unifice; toate acestea nu i-au trecut niciodat prin minte lui Steinthal. i astfel, dup atîta munc i atîtea analize subtile, unificarea limbajului cu poezia, identificarea tiin ei limbajului cu tiin a poeziei, echivalarea lingvisticii cu estetica continua s - i aib forma ei cea mai pu in imperfect tot în aforismele profetice ale lui Giambattista Vico. 393 1 Gramm., Log. u. Psych., pp. 139 — 140, 146. 1 Einleit., pp. 34—35. •V. mai sus Teoria, pp. 148 — 149. . ESTETICIENI GERMANI MINORI 395 Esteticieni minori din coala metafizici Knuue, Trahn-dorit, Weisse li al ii XIII ESTETICIENI GERMANI MINORI De la paginile gînditorilor metodici i severi ca Schleier-macher, Humboldt i Steinthal ne întoarcem nu f r un sentiment de plictiseal la c r ile colii lui Schelling i Hegel, care au urmat în num r mare pîn pe la jum tatea secolului al XlX-lea. Plictisi i i aproape dezgusta i trecem de la o tiin care lumineaz mintea la ceva ce pare c oscileaz între n scociri i arlatanie, între be ia de

formule goale i tentativa nu totdeauna naiv de a ului i birui cu furia lor pe discipoli i cititori. La ce bun s înc rc m o istorie general a esteticii (care trebuie, desigur, s in cont de abaterile de la adev r, dar numai în m sura în care ele sînt reprezentative pentru direc ii i epoci) cu teorii ca ale lui Krause, Trahndorff, Weisse, Deutinger, Oersted, Zeising, Eckardt i ale atîtor al i mînui-tori de manuale i sisteme? Dintre ace tia, aproape nici unul n-a avut ecou în afara rii sale de ba tin , Germania (doar Krause a fost importat în Spania); i de aceea, pot fi foarte bine l sa i în seama amintirii sau uit rii cona ionalilor lor. Pentru Krause1, umanitarist, liber-cuget tor, teo-zof, totul e organism, totul e frumuse e, i frumuse ea e organism, iar organismul e frumuse e; Esen a, adic Dumnezeu, e una, liber i întreag , i unul, liber i întreg este Frumosul. Nu exist decît un singur artist, Dumnezeu, i 1 AbrissderAesthetik,(ei postumi, 1837; Vorlesung.iib. Aesth. (1828—1829). ed. postum , 1882. o singur art , cea divin . Frumuse ea finitului este Divinitatea, adic asem narea cu Divinitatea care apare infinit. Frumosul pune în joc ra iunea, intelectul i imagina ia conform legilor lor, i aduce în suflet pl cerea i înclina iile dezinteresate. — Trahndorff1, descriind diferitele trepte prin care individul caut s surprind esen a sau forma universului (treptele sentimentului, ale intui iei, ale reflec iei i presentimentului) i notînd insuficien a simplei cunoa teri teoretice i de aceea necesitatea de a i se ad uga voin a, voin a care poate (Konnen,) în cele trei trepte ale ei, Aspira ie, Credin i Dragoste, a az Frumosul în Dragoste, treapta suprem : Frumosul ar fi deci Dragostea care se în elege pe ea îns i. — Christian Weisse2 a încercat, ca i Trahndorff, s -l concilieze pe Dumnezeul cre tin cu filozo-fiahegelian : pentru el, ideea estetic este superioar ideii logice i ne conduce la religie, la Dumnezeu; ideea frumuse ii, existente în afara universului sensibil, este realitatea conceptului de

frumuse e, i, dup cum ideea divinit ii este Dragostea absolut , tot a a cea a Frumuse ii se afl într-adev r în Dragoste. — Aceea i conciliere a fost propus de teologul catolic Deutinger3: frumosul se na te, dup p rerea lui, din faptul de a putea (Konnen), activitate paralel cu cunoa terea adev rului i realizarea binelui, dar care, spre deosebire de cunoa tere, care e receptiv , se desf oar printr-o mi care din untru în afar , care pune st -pînire pe materie i îi imprim pecetea personalit ii. O intui ie intern ideal , Ideea; o materie extern c reia i se poate da form ; puterea de a face s se întrep trund internul i externul, invizibilul i vizibilul, idealul i realul; iat Frumosul. — Oersted (cunoscut naturalist danez ale c rui lucr ri au fost traduse în german i s-au bucurat de succes în acea vreme în Germania4) define te frumosul 1 Aetthetih, Berlin, 1827. 1 Aesthetih, Leipzig, 1830; System d. Aesth., curs publicat postum, Leipzig, 1872. • Kunstlehre, Ratisbon, 1845—1846 (Grundlinien einer positiven Philosophie, voi. rv i vj. • Der Geist in der Natur, 1850 — 1851; Neue Beitr ge z.d. Geist in der Natur, postum, 1855. 396 Rriedrieh The-odor Vischer ISTORIA ESTETICII drept idee obiectiv în momentul în care este contemplat subiectiv: Ideea, exprimat în lucruri, în m sura în care se reveleaz intui iei. — Zeising1, pe de o parte s-a reîntors s mediteze asupra misterelor sec iunii de aur, iar pe de alt parte a f cut specula ii asupra Frumosului, pe care-l considera drept una dintre cele trei forme ale Ideii, Ideea care se desf oar în obiect i subiect, Ideea ca intui ie, Absolutul care apare în lume i e conceput intuitiv de spirit. — Eckardt2, inten ionînd s ofere o estetic teist , care s evite atît

transcenden a unilateral a teismului, cît i imanen a unilateral a panteismului, sus inea c ar trebui s-o înceap nu de la sentimentul contemplatorului, nu de la opera de art , nu de la ideea de frumos, nu de la conceptul de art , ci de la spiritul creator, de la izvorul originar al frumosului, de la artist; i, fiindc pe artistul creator nu-l în elegi decît dac te ridici pîn la cel mai înalt geniu creator, la Dumnezeu, el f cea apel, în acest scop, Ia o psihologie a lui Dumnezeu (eine Psychologie des Welt-kunstlers). Dar dac categoria cantit ii are o oarecare valoare al turi de cea a calit ii, nu putem s nu facem o men iune ceva mai larg în privin a lui Friedrich Theodor Vischer, cel mai real estetician al Germaniei, ba chiar esteticianul german prin excelen , care, dup ce a publicat în 1837 o carte despre Sublim i Comic, contribu ie la filozofia Frumosului3, a publicat din 1846, pîn în 1857 patru mari volume despre Estetica ca tiin a Frumosului*, în care în sute de paragrafe i ample observa ii i subobserva ii este adunat un abundent material de cercet ri estetice, de lm-cruri str ine de estetic i altele de-a dreptul str ine de universul imaginabil. Opera lui Vischer este împ r it îa trei p r i: într-o metafizic a Frumosului, care cerceteaz conceptul de Frumos în sine, independent de locul i modul 1 Aeethetische Forschungen, Franfcfurt a. M., 1855. • Die iheistische Begr ndung d. Aethetik im Gegensatz z. d. pantheistisdwn , Jena, 1857; de acela i autor: Vorschule d. Aesth., Karlsruhe, 1864 — 1865. Ueb. d. Erhabene u. Komieche, Stuttgart, 18 37. • Aesthetik oder Wissenschaft d. Schânen, Reatllngen-Leipzlg i S*«ttgart, 1846-l857; 3 p r i ta 4 volume. XIII. ESTETICIENI GERMANI MINORI cum se realizeaz ; într-o tratare a Frumosului concret, care examineaz cele dou moduri unilaterale de realizare, Frumosul din natur i Frumosul imagina iei, unul lipsit de existen subiectiv , iar cel lalt de cea obiectiv ; i, în sfîr it, într-o teorie a artelor, care

studiaz îmbinarea celor dou momente, a celui fizic i a celui psihic, a obiectivului i a subiectivului, în art . Care era concep ia lui Vischer despre activitatea estetic , e u or de spus: era aceea i concep ie ca a lui Hegel, înr ut it . Pentru el Frumosul nu ine nici de activitatea teoretic , nici de cea practic , ci e situat într-o sfer senin , superioar acestor antiteze; în sfera Spiritului absolut, unde se afl împreun cu Religia i cu Filozofia1; dar, spre deosebire de Hegel, la Vischer, în aceast sfer , pe primul loc ar fi Religia, pe al doilea, Arta, iar pe al treilea, Filozofia. A dispune într-un fel sau într-altul aceste trei piese de ah, Arta, Religia i Filozofia, era întradev r o treab grea în vremurile acelea. S-a observat c dintre cele ase combina ii posibile ale celor trei termeni A. R. F., patru au fost încercate: de Schelling, F. R. A.; de Hegel A. R. F.; de Weisse, F. A. R.; i de Vischer, R. A. F.2 Dar cum Vischer însu i3 men ioneaz opinia lui Wirth, autor al unui sistem de Etic 4, care a optat pentru a cincea combina ie, R. F. A., rezult c numai a asea, A. F. R., nu fusese folosit i r mînea disponibil ; fire te, dac (lucru destul de probabil) vreunui geniu necunoscut nu i-a trecut cumva prin gînd i nu l-a expus în vreun sistem al s u. — Frumosul, deci, a doua form a Spiritului absolut este realizarea Ideii, nu ca un concept abstract, ci ca o îmbinare între concept i realitate; iar Ideea se determin ca specie (Gattung), i orice idee de specie, chiar i de pe treapta cea mai de jos, este frumoas ca parte integrant în totalitatea ideilor, de i, cu cît este mai înalt treapta Ideii, cu atît mai mare e frumuse ea5. Treapta cea mai înalt este cea a personalit ii omene ti: „în aceast 397 1 Aesth., introd., §§ 2—3. • HARTMANN, Deutsche Aesth. s. Kant., p. 217. ' Aesth., introd., § 5. ' System der spekulativen Ethik, Heilbronn, 1841 — 1842. 1 Aesth., §§ 15-l7.

398 ISTORIA ESTETICII Celelalte di-noftl lume spiritual Ideea î i atinge adev rata sa semnifica ie i numim idei marile for e morale motrice, c rora li se poate aplica înc conceptul de specie, în sensul c ele se afl fa de sferele lor mai restrînse decît genul fa de speciile i indivizii s i". Dar în fruntea tuturor se afl Ideea moral : „lumea scopurilor morale i independente este destinat s dea cel mai important, cel mai demn con inut Frumosului" ; cu avertismentul, de altfel, c frumosul, realizînd aceast lume în intui ie, exclude din art tendin a moral 1. Astfel Vischer, cînd coboar Ideea lui Hegel la simplul concept de clas , cînd o apropie de Ideea de Bine, iar acum, împreun cu maestrul, face din ea un lucru diferit i superior atît intelectului cît i moralit ii. Formalismul herbartian a r mas de la început pu in luat în seam i urmat imai pu in: abia dac prin lucr rile lui Griepenkerl (1827) i Bobrik (1834) s-a f cut o oarecare tentativ de dezvoltare i aplicare a sumarelor referiri la care s-a m rginit Herbart.2 Lec iile lui Sohleiermacher, mai înainte înc de a fi fost strînse în volum, au dat na tere la o serie de elegante diserta ii ale lui Heinrich Ritter3 (cunoscut mai mult ca istoric al filozofiei); dar f r mare rezultat, fiindc Ritter, în locul aspectelor celor mai importante ale doctrinei maestrului, a pus în relief pe cele secundare privitoare la caracterul social i la via a estetic . Un fin critic al esteticii germane de la Baumgarten la post-kantieni a fost, aproximativ în aceea i vreme, Wilhelm Teodor Danzel, care s-a revoltat în mod justificat contra preten iei de a reg si „gîndirea" în operele de art : „Gîn-dire artistic (scria el), prost inspirat expresie, care a condamnat o întreag epoc la munca de Sisif de a reduce arta la gîndirea intelectului i a ra iunii! Gîndirea unei opere de art nu e altceva decît ceea ce se contempl într-un anumit mod: nu este reprezentat,

cum se spune, în opera de art , ci e opera de art îns i. Gîndirea artistic nu poate ESTETICIENI GERMANI MINORI 399 1 Ibid., §§ 19-24. 1 GRIEPENKRL, Lehrb. d. Aest., Brunsw., 1827 BOBRIK, Freie vort-r ge ub. Aesth., Zttrich, 1834. • Ueb. d. Prindpien d. Aesthetic, Kiel, 1840. fi niciodat exprimat cu concepte i cuvinte."1 Dar moartea la o vîrst timpurie a curmat frumoasele speran e cu privire la tiin a i istoria esteticii pe care le alimenta Danzel. Estetica metafizic posthegelian este demn de amin-tit în primul rînd, fiindc în ea au atins maximum de dez-voltare dou teorii sau, ca s ne exprim m mai exact, dou destul de bizare complexe de aser iuni arbitrare i de scorneli: a a-zisa teorie a Frumosului natural i cea a modific rilor Frumosului. Nici una dintre cele dou nu avea vreo leg tur intrinsec i necesar cu respectiva direc ie filozofic la care au aderat mai degrab din motive psihologice i istorice: este vorba de înrudirea dintre faptele de pl cere i durere i dispozi ia mistic , de confuzia generat de calitatea estetic (imaginativ ) real a unor reprezent ri care impropriu se numesc observa ii de frumuse i naturale, de c tre tradi ia scolastic i literar pe baza c reia se obi nuia s se discute despre cazurile de pl cere i durere i despre frumuse ile naturale exterioare în acelea i c r i în care se trata despre art 2. Acei sublimi metafizicieni, oameni destul de grosolani i care r mîneau u or descump ni i în fa a umilei realit i, au f cut cam acela i lucru care se poveste te despre Paisiello, care, în elanul compozi iei, punea pe muzic uneori chiar explica iile din libret: în furia de a construi i a dialectiza ei au construit i au dialectizat tot ceea ce le era oferit de indicii vechilor c r i haotice. De fapt (ca s începem cu teoria Frumosului natural) Dezviur«« observa iile asupra lucrurilor frumoase naturale se afl deja

amestecate cu cercet rile asupra frumosului ale filozofilor antici i în mod marcat cu efuziunile mistice ale neoplatonicilor i ale urma ilor lor medievali i din Rena tere3. Rareori, aceast tratare a fost introdus în Poetici: Tesauro a fost printre primii care au studiat, în Cannocchiale artistote-lico (1654), subtilit ile nu numai ale oamenilor, ci i ale lui Dumnezeu, ale îngerilor, ale naturii i ale animalelor; Muratori, mai apoi (1707), a vorbit de „un frumos al ma1 Ges. .Aus., pp. 216—221. 'V. mal sus Teoria, pp. 158 — 163. ' V. mai BUS, pp. 246-247. Dezviu« Hd 400 ISTORIA ESTETICII Schellins, Sol-f«, Hegel teriei", care ar fi „zeii, o floare, soarele, un pîrîia "1. Observa ii asupra ceea ce este în afara artei i e pur natural, se întîlnesclaCrousaz, la Andre i mai mult înc la scriitorii care în decursul secolului al XVIII-lea au conversat galant i empiric despre frumos i art 2. Sub influen a acestora, Kant a desp r it, dup cum tim, teoria frumosului de teoria artei; i frumuse ea liber el a pus-o în raport mai ales cu ob iectele naturale i cu acele produc ii ale omulu i care reproduc frumuse i naturale3. Adversar al esteticii kantiene, Herder (1800), unificînd în schi a lui de sistem estetic spirit i natur , pl cere i valoare, sentiment i intelect, trebuia s rezerve i a rezervat un rol important frumosului natural; el a afirmat c fiecare lucru natural are o frumuse e proprie, expresie a maximului ei îns i, i c de aceea obiectele frumoase trebuie dispuse într-o scar ascendent : de la contururi, culori i tonuri, de la lumin i sunet la flori, la ape, la mare, la p s ri, la animale terestre, la om. Pas rea, de exemplu, este „ansamblul de propriet i i perfec iuni ale elementului s u, o reprezentare a virtualit ii sale, o creatur f cut din lumin , sunet i aer"; dintre animalele terestre,

cele mai urîte sînt cele mai asem n toare cu omul, ca maimu a melancolic i trist , iar cele mai frumoase, cele cu o form precis , bine construit , libere, nobile; cele ce exprim ging ie; cele care, în sfîr it, tr iesc fericite i în armonie cu ele însele, dotate cu o perfec iune a lor natural , care nu d uneaz omului4. Schelling, în schimb, a negat conceptul unui frumos natural, considerînd c frumuse ea naturii este pur accidental i c arta singur ne ofer norma pentru a o reg si i judeca5. Solger a exclus i el frumosul natural6, i la fel Hegel, care este aici original nu pentru aceast excludere, ci mai degrab pentru inconsecven a de a fi tratat pe larg despre Cannocchiale arist., cap. 3; Perfetta poesia, 1, I, cap. 6, 8. V. mai sus pp. 27l-272, 32l-324. V. mai sus pp. 338 — 340. Kalligone 1, pp. 55 — 90. System d. transcend. Ideal., partea VI, § 2. Vorles. ub Aesth., I, p.4. XIII. ESTETICIENI GERMANI MINORI frumosul natural dup ce-l respinsese. într-adev r nu e clar dac pentru el frumosul natural de-a dreptul nu exist i dac nu este omul cel care îl introduce în viziunea asupra lucrurilor, sau dac constituie o treapt inferioar dar real , a frumosului artistic. „Frumosul artistic (spune el) se afl deasupra celui natural, este frumuse ea n scut i ren scut prin ac iunea spiritului, i spiritul singur este adev r i realitate; de aceea frumosul este cu adev rat frumos, numai cînd particip din spirit i este produs de acesta. în acest sens, frumosul natural apare pur i simplu ca o reflectare a frumosului care ine de spirit, ca un mod imperfect i incomplet, care în substan a sa este con inut chiar în spirit." El observ i confirm c nimeni nu s-a gîndit vreodat s expun sistematic frumuse ea natural , în timp ce s-a creat, urmînd criteriul utilit ii obiectelor naturale, o materie medical .1 Dar al doilea capitol al primei p r i a esteticii este dedicat

chiar frumosului natural, fiind necesar, pentru a se ajunge la ideea frumosului artistic în totalitatea sa, s se parcurg trei trepte, care sînt frumosul în general, frumosul natural (ale c rui deficien e dovedesc necesitatea artei) i, în sfîr it, cel ideal: „prima existen a Ideii este natura, iar prima sa frumuse e este frumuse ea natural ". Aceast frumuse e, care este astfel pentru noi i nu pentru ea, are diferite stadii, de la cel în care conceptul se cufund în materialitate pîn la a disp rea în ea, ca în faptele fizice i mecanice izolate, pîn la cel superior în care faptele fizice se unesc în sisteme (sistemul solar); dar Ideea nu ajunge la o existen adev rat i proprie decît în faptele organice, în ceea ce e viu. Iar în ceea ce este viu afl m diferen e de frumos i de urît: de exemplu, printre animale, lene ul, care se tîr te anevoie demonstrîndu- i incapacitatea de a face o mi care rapid i de a avea o activitate, ne displace din cauza acestei lenevii somnoroase a sa; de asemenea nu se poate spune c sînt frumoase amfi-biile i unele specii de pe ti i crocodilii i broa tele i unele specii de insecte, în special, fiin ele dubioase i echivoce care marcheaz trecerea de la o anumit form la alta, cum 401 Ibid., I, pp. 4-5. XIII. ESTETICIENI GERMANI MINORI 403 402 ISTORIA ESTETICII Hamboldt e ornitorincul, care e un amestec de pas re i de patruped1, în doctrina hegelian asupra frumosului natural (doctrin asupra c reia aceste explica ii pot fi suficiente) se discut i despre frumuse ea exterioar a formei abstracte, despre regularitate, simetrie, armonie i despre altele asem n toare, adic despre acele concepte care, în formalismul lui Herbart, erau ridicate în cercul Ideilor Frumosului. Schlei-ermacher, care l-a l udat pe Hegel pentru inten ia de a

exclude din estetic frumosul natural, l-a exclus nu în vorbe, ci în serios, din estetica sa, în care lua în considera ie numai perfec iunea artistic a imaginii interioare, format de energia spiritului omenesc2. Totu i, a a-zisul sentiment al na- j turii, dezvoltat o dat cu Romantismul, precum i Kosmos-ul împreun cu celelalte opere descriptive ale lui Alexander von von Humboldt3, au f cut s se acorde o aten ie tot mai mare impresiilor trezite de faptele naturale. S-au compus atunci acele expuneri sistematice ale frumuse ilor naturale, care lui Hegel i se p reau imposibile (cu toate c el însu i d duse un exemplu în acest sens); iar Bratranek, printre al ii, a scris o Estetic a lumii vegetale*. Fizica estetic Dar tratarea cea mai celebr i r spîndit a oferit-o ia viscber tocmai opera lui Vischer, care, c lcînd pe urmele lui Hegel, a consacrat, dup cum s-a v zut, o sec iune a Esteticii sale existen ei obiective a Frumosului, adic frrnacsului natural, i a botezat-o (poate primul) cu numele caracteristic de Fizic estetic (aesthetische Physik). Aceast fizic estetic cuprindea frumuse ea naturii anorganice (lumin , c ldur , aer, ap , p mînt), a naturii organice, cu cele patru tipuri vegetale ale sale i cu animalele nevertebrate i vertebrate, i cu frumuse ea omeneasc , împ r it în generic i istoric . Cea generic era subîmp r it în sec iunile frumuse ii formelor generale (vîrst , sexe, condi ii, dragoste, c s torie, familie), a formelor speciale (rase, popoare, culturi, via politic ) i a formelor individuale (temperamente i caractere). Frumuse ea istoric cuprindea pe cele ale istoriei en1 Ibid., i, pp. 148-l86. • Ibid., Introd. • Ansichien der Natur, 1808, Kosmos, 1845 — 1858. 'Aestheiih d. Pflanzenwelt, Leipzig, 1853. fcichit ii (Orient, Grecia, Roma), ale evului mediu sau germanismului i ale timpurilor moderne; deoarece, dup spusele lui Vischer, estetica avea datoria de a arunca o privire asupra istoriei

universale, pentru a indica diferitele trepte ale frumosului dup diferitele întîmpl ri din lupta libert ii contra naturii1. In ceea ce prive te Modific rile Frumosului, trebuie s c rîforMFninot m c în manualele antice de poetic i mai mult în cele mosuiui. Din de retoric , se afl determin ri mai mult sau mai pu in Sf' n'econii tiin ifice de fapte i st ri psihologice. De aceea Aristotel al xvni ea -' se str duie te s determine în Poetica ce este o ac iune i un personaj tragic i schi eaz o defini ie a comicului, iar în Retorica trateaz pe larg despre spirit i subtilitate2; sec iuni asupra subtilit ii i comicului con in i De ora-tore a lui Cicero i Institutiones a lui Quintilian3; în privin a stilului elevat, de i s-a pierdut tratatul lui Cecilius, ne r mîne cel lalt atribuit lui Longinus al c rui titlu a fost tradus în timpurile moderne ca De sublimitate sau Despre sublim. La scriitorii din secolele al XVI-lea i al XVII-lea acest amestec se continu dup exemplul anticilor, iar în Argutezza lui Matteo Pellegrini (1639) i în Cannocchiale al lui Tesauro, de exemplu, se afl tratate întregi despre comic. La Bruyere s-a ocupat de sublim4, iar Boileau prin traducerea pe care a f cut-o a dat o nou vog operei lui Longinus; în secolul urm tor, Burke a cercetat originea ideilor despre frumos i despre sublim, derivînd-o pe prima din instinctul de sociabilitate, iar pe cealalt din instinctul de conservare, i a încercat s defineasc urî enia, gra ia, elegan a i dr g l enia; Home, în foarte r spîndit Ele-ments of Criticism, a f cut considera ii asupra grandoarei, sublimului, ridicolului, spiritului, demnit ii, gra iei; despre sublim, demnitate, gra ie în artele frumoase s-a ocupat i Msndelssohn, care (urmat de Lessing5, i apoi de mul i al ii) a explicat unele dintre faptele de acest fel ca. sentimente 1 Aesth., § 341. 1 Poet., V, 13-l4; Rhet., III, 10, 18. • De orot., II, 54 — 71; Inst. orat., VI, 3. 4 Caracteres, I. • Hamb. Dram., n. 74 — 75. 26*

404 ISTORIA ESTETICII Kant l post-kantienji amestecate: Sulzer a adunat în dic ionarul s u estetic toate aceste diferite concepte i a strîns în leg tur cu ele o bogat bibliografie. Din Anglia a emigrat atunci pe continent cu o nou i particular semnifica ie cuvîntul humour, care la început însemna pur i simplu „temperament" sau chiar „spirit" i „argu ie" (belii umori, în Italia; în secolul al XVII-lea a existat la Roma Academia umori tilor). Voltaire, care l-a introdus în Fran a, scria în 1761: Les anglais ont un terme pour signifier cette plaisanterie, ce crai comique, cette gaiete, cette urbanite, ces saillies, qui echappent un homme sans quHl s'en doute; et ils rendent cette idee par le mot humour1; Lessing (1767) a f cut deosebire între humour i Laune (capriciul) german2, distinc ie la care Herder (1769) a inut cu fermitate în dezacord cu Riedel care le confundase3. — Filozofii, g sind la un loc aceste lucruri în acelea i c r i, la început au filozofat asupra lor f r s pretind s introduc în ele vreo leg tur artificial de necesitate logic ; i într-adev r Kant, care dup exemplul lui Burke, inuse diserta ii înc din 1764 asupra frumosului i sublimului, nota cu ingenuitate într-un curs de logic (1771) c frumos i estetic nu sînt identice, fiindc „de estetic ine i sublimul"4; iar în Critica puterii de judecat , tratînd despre comic doar într-o digresiune (care este dintre cele mai bune analize psihologice ale sale)5, al turi de „Analitica frumosului", i pe picior de egalitate cu ea, a pus „Analitica sublimului"6. Merit s not m aici în trecere c înainte de publicarea celei de a treia Critici, Heydenreich ajunsese singur la aceea i teorie asupra sublimului, care e cuprins în aceea7. S-a gîndit oare cu adev rat Kant s contopeasc frumosul cu sublimul i s le deduc dintr-un concept rmc? Nu pare. Cînd el declar c principiul frumosului trebuie c utat în afara noastr , iar cel al sublimului în noi, recu-

1

Scrisoare c tre abatele Olivet, 20 august 1761. ' Harnb. Dram., n. 93, în Werke, ed. cit., XII, pp. 170-l71. • Kritische W lder, în Werke, ed. cit., IV, pp. 182-l86. ' SCHLAPP, op. di., p. 55. 1 Kr. d. Urih., § 54 (observa ie). ' Ibid., cartea a Ii-a, §§ 23-29. ' System d. Aesth., introd., p. XXXVI. XIII. ESTETICIENI GERMANI MINORI noaste tacit c cele dou concepte sînt cu totul disparate. Mai tîrziu (1805) Ast, adept al lui Schelling, a trebuit s afirme necesitatea de a dep i dualismuDcantian, cumspunea el, al frumosului i sublimului1; iar al ii repro au lui Kant de a fi tratat comicul cu o metod nu metafizic , ci psihologic . Schiller a scris o serie de diserta ii asupra tragicului, asupra sentimentalului, naivului, sublimului, pateticului, trivialului, josnicului, asupra demnit ii, asupra gra iei i a variet ilor lor, fascinantul, maiestosul, gravul, solemnul. Un alt artist, Jean Paul Richter, a discutat mult despre spirit i umor, pe care el îl numea „comic romantic", „sublim de-andoaselea" (umgekehrte Erhabene)2. S-a spus de c tre Herbart, pe baza principiului s u formalist, c toate aceste concepte sînt str ine esteticiiatri-buindu-le operei de art , dar nu frumosului pur3; i cu un temei mult mai solid, adic pe baza concep iei sale s n toase asupra artei, lucrul a fost spus i de c tre Schleier-macher. Acesta observa printre altele: „Se obi nuie te s se ia frumosul i sublimul drept dou specii de perfec iune artistic , i într-atîta ne-am obi nuit cu îmbinarea acestor dou concepte încît trebuie s facem un efort ca s ne convingem c ele sînt foarte pu in coordonate i c nu epuizeaz nicidecum conceptul perfec iunii artistice"; de asemenea el deplîngea faptul c în leg tur cu acest subiect pîn i cei mai buni esteticieni, în loc de demonstra ii, au furnizat descrieri retorice. „Chestiunea nu are (spunea el) nici o juste e" (keine Richtigkeit); i de aceea, a a cum a f cut cu frumosul

natural, a exclus i aceast a doua materie din estetica sa4. Dar al i filozofi s-au înc p înat s caute o leg tur între aceste concepte diferite, i au chemat în ajutor gîndirea dialectic . De aceast dialectic aplicat la concepte empirice erau molipsi i atunci to i; astfel încît o pic tur se g se te chiar în marele adversar al dialecticii, Herbart atunci cînd, spre a explica unirea diferitelor idei estetice în frumos, recurge la formula „a pierde regularitatea 1 System d. Kunstkhre: cf. HAR.TMANN, op. cit., p. 387. Vorschule d. Aesth., cap. 6 — 9. » V. mai sus, pp. 371 — 372. % ' Vorles. Ub. Aesth., pp. 240 i urm. 405 406 ISTORIA ESTETICII i al i i spre a o recî tig ".1 Schelling avea s spun c sublimul este infinitul în finit, iar frumosul e finitul în infinit, ad u-gînd c sublimul în absolutul lui cuprinde frumosul, i frumosul cuprinde sublimul2; iar Ast, despre care am mai amintit, vorbea de un element masculin i pozitiv, care e sublimul, de unul feminin i negativ, care este gra iosul sau pl cutul, i despre o opozi ie i lupt între ele. Pro-l Punctul culmi- cesele de sistematizare i dialectizare s-au dezvoltat mereu nan ai dezvoi- i pe la jum tatea secolului al XlX-lea s-au manifestat în dou forme întrucîtva diferite, a c ror istorie trebuie so urm rim pe scurt. Forma dubl a Prima form ar putea s se numeasc dep irea Untului, *treaeurîtuiut P"n care comicul, sublimul, tragicul, umoristicul i altele sir weisse asem n toare au fost concepute ca tot atîtea cazuri ale unui r zboi dus de Urît contra Frumosului, care, ie ind întotdeauna înving tor, se ridic , ca urmare a acelui contrast, la manifest ri din ce în ce mai înalte i mai complexe. Cealalt form

ar trebui s se numeasc în schimb trecerea de la abstract la concret, i, conform ei, Frumosul nu iese din abstrac iune, nu devine cutare sau cutare frumos concret decît particularizîndu-se în comic, tragic, sublim, umoristic i în alte modific ri ale sale. Prima form se g se te destul de dezvoltat la Solger, creator al romanticei Ironii; dar premisa ei istoric este teoria estetic a Urîtului, schi at pentru prima oar de Friedrich Schlegel (1797). Se tie, într-adev r, c pentru Schlegel principiul artei moderne era nu frumosul, ci caracteristicul i interesantul; de unde importan a pe care o acorda picantului, senza ionalului (frappant), aventurosului, 3 crudului,urîtului . Solger a încercat s - i edifice pe aceste baze construc ia lui dialectic : elementul finit i terestru (spune el printre altele) poate fi disociat i anihilat în cel divin, ceea ce d loc la tragic; sau elementul divin poate fi în întregime corodat de cel terestru, iar acest lucru produce comicul4. Dup Solger au continuat pe aceast cale Weisse (1830) i Ruge (1837), XIII. ESTETICIENI GERMANI MINORI 407 1 CI. ZIMMERMANN, G.d. Aesth., p. 788. ' Philos. d. Kunst., §§ 65—66. • Cf. HARTMANN, Deutsche Aesih., s. K,, pp. 363—364. • Vorles. iib. Aesth., p. 85. pentru primul urî enia fiind „existen a nemijlocit a frumuse ii", care e dep it în sublim i comic; pentru cel lalt sublimul se na te din efortul spre cucerirea Ideii, sau din Ideea care se caut pe ea îns i; urîtul, din Ideea care în aceast c utare în loc s se reg seasc se pierde, iar comicul din Ideea care se recî tig pe ea îns i i din urît rena te spre o via nou 1. Un întreg tratat intitulat Estetica urîtului compunea Rosenkranz (1853)2, prezentînd acest concept ca o medie între frumos i comic i urm rindu-l de la începuturile lui pîn la acel „fel de perfec iune" pe care îl dobînde te în satanic. Pornind de la comun (Gemeine), care e micul, slabul, josnicul, i de la

subspeciile josnicului, uzualul, întîmplâtorul, arbitrarul i grosolanul, Rosenkranz trece s descrie repulsivul, pe care-l subîmparte în trei, i anume în stupid, în mort i gol i în oribil; de asemenea, tot în trei, subdivide oribilul în absurd, în gre os i în r u; r ul în criminal, spectral, diabolic; iar diabolicul în demonic, vr jitoresc i satanic. Combate, ca fiind trivial , concep ia dup care urîtul folose te în art ca s dea relief frumosului, i justific introducerea acestuia prin nevoia pe care o are arta de a reprezenta apari ia Ideii în totalitatea sa; dar, pe de alt parte, afirm c urîtul nu se afl pe aceea i treapt cu frumosul i c , în vreme ce frumosul poate avea o existen de sine st t toare, urîtul nu poate i trebuie mereu s se reflecte în frumos3. A doua form a devenit preponderent prin Vischer. Trecerea de ia TI î'x , - .••i abstrac ia oon„Ideea (spune el, i asta e o mostra a construc iei sale) se cre . smulge din unitatea lini tit în care se afla contopit cu imaginea i o dep e te afirmînd propria ei infinitate în fa a imaginii, care este finit "; iar aceast revolt i dep ire este sublimul. „Dar Frumosul cere o deplin satisfac ie pentru armonia tulburat : dreptul violat al imaginii trebuie s fie restabilit; iar acest lucru nu se poate opera decît prin intermediul unei noi contradic ii, adic prin pozi ia negativ pe care imaginea o ia acum fa de Idee, opunîndu-se întrep trunderii cu ea i afirmîndu-se f r ea 1 Neue Vorschule d. Aesth., Halle, 1837. K. ROSENKRANZ, Aesthetik des H salichm, KOnigsberg, 1953. • Ibid., pp. 36-40. 408 ISTORIA ESTETICII „Legenda cavalerului Fru-mos-pur" ca întreg"; iar acest al doilea moment este comicul, nega ie a unei nega ii1. — Cu mult mai bogat i mai complicat apare acela i proces la Zeising, care compar modific rile Frumosului cu refrac ia

culorilor: cele trei modific ri principale, sublimul, atractivul, umoristicul, corespund culorilor principale violet, portocaliu i verde; cele trei secundare, frumosul pur, comicul i tragicul, culorilor ro u, galben i albastru. Fiecare dintre aceste ase modific ri (în acela i fel ca treptele Urîtului la Rosenkranz) se desface, ca un foc de artificii, în trei jerbe: frumosul pur, în demn, nobil i pl cut; atractivul, în gra ios, interesant i picant; comicul, în caraghios, distractiv i burlesc; umoristicul, în baroc, capricios i melancolic; tragicul, în emo ionant, patetic i demonic; sublimul, în glorios, maiestos i impun tor*. Toate c r ile de estetic sînt deci, în acea perioad , pline de legenda, la chanson sau le roman al „Cavalerului Frumos-pur" (Reinschon) i de aventurile lui extraordinare, povestite într-o dubl versiune. Intruna Frumosul-pur e constrîns s rup lenea în care se complace, prin ac iunea mefistofelic i tentant a Urîtului, care-l face s ajung într-o serie de situa ii grele, din care iese de altfel întotdeauna victorios; iar victoriile i progresele lui (un fel de Marengo, Austerlitz i Jena) se numesc Sublim, Comic, Umoristic etc. în cealalt , Frumosul-pur, plictisit de via a solitar , î i n scoce te singur adversari i inamici ca s se distreze, i e învins de ace tia; dar, r mînînd învins, ferum victorem capit, transform i iradiaz din sine du manii. In afara acestei mitologii artificiale, a acestei legende lipsite de naivitate i avînd o construc ie literar , a acestei istorioare mediocre, ar fi zadarnic s c ut m altceva în atît de elaborata teorie a esteticienilor germani, numit a Modific rilor Frumosului. 1 Aesth., §§ 154-l55. ' Aesth. Forsch., p. 413. XIV ESTETICA ÎN FRAN A, ANGLIA I ITALIA ÎN PRIMA JUM TATE A SECOLULUI AL XIX-LEA Opera gîndirii germane din ultimul p trar al secolului al XVIII-lea pîn în prima jum tate a secolului al XlX-lea, în ciuda erorilor care au viciat-o i care trebuiau s stîr-neasc imediat o sever i excesiv

reac ie, este în ansamblul ei atît de însemnat , încît merit pe drept primul loc nu numai în istoria general a gîndirii europene din acea perioad , ci i în istoria particular a esteticii, f cînd s se situeze pe locul al doilea i al treilea, inferioare ca importan , manifest rile filozofice contemporane ale altor popoare. Fran a, r mas înc prad senzualismului lui Con-dillac, nu era în m sur , la începutul secolului, s sus in activitatea spiritual a artei. Abia un ecou al spiritualismului abstract al lui Winckelmann apare în teoriile lui Quatremere de Quincy, care, criticîndu-l pe Emeric-David (critic, la rîndul lui, al frumosului ideal i campion al imit rii naturii1) sus inea c artele desenului au ca obiect frumuse ea pur , f r caracter individual, omul i nu oamenii2. Iar un senzualist ca Bonstetten f cea eforturi zadarnice ca s în eleag procesul particular al imagina iei în via i în art 3. Discipolii spiritualismului universitar 1805. i823. 'BMERIODAVID, Recherches sur l'art du statuaire chez ies andens, Paris, • QUATREMERE DE QUINCY, Essai sur l'imitation dans Ies beaux arts, ' Recherches sur la nature et Ies lois de l'imagination, 1807. Mi carea estetic în Fran a. Cousin, Joutfroy 410 ISTORIA ESTETICII francez obi nuiesc s considere c anul 1818 marcheaz începutul unei revolu ii i întemeierea tiin ei estetice în Fran a, adic anul în care Victor Cousin i-a inut la Sorbona pentru prima oar cursul asupra Adev rului, Frumosului i Binelui (care a constituit apoi un volum cu acela i titlu, retip rit de mai multe ori)1. Dar acel curs al lui Cousin, de i compileaz cîteva frînturi kantiene, e un lucru destul de slab: el respinge identificarea frumosului cu pl cutul i cu utilul, substituindu-i afirmarea unei triple frumuse i, fizic , intelectual i moral , ultima dintre ele fiind apoi adev rata frumuse e ideal , a c rei baz este în Dumnezeu; despre art se spune c exprim

frumuse ea ideala, infinitul, pe Dumnezeu; despre geniu c este puterea creatoare; iar gustul este definit ca un amestec de imagina ie, sentiment i ra iune2. Fraze de academician, pompoase i goale i tocmai de aceea fraze de succes. — De o valoare mai mare este cursul de estetic , inut de Theodore Jouffroy, în 1822, în fa a unui auditoriu restrîns, i publicat postum în 1843. Jouffroy admitea o frumuse e a expresiei, care se afl atît în art cît i în natur ; o frumuse e de imita ie, care const în exactitatea cu care se reproduce modelul; o frumuse e de idealizare, care reproduce modelul intensificînd o calitate particular a lui i f cîndu-l astfel mai semnificativ; i, în sfîr it, o frumuse e a invizibilului sau a con inutului, care se reduce la for (fizic , sensibil , intelectual , moral ) i care, fiind for , treze te simpatie. Nega ia acestui frumos simpatic este urîtul; specii sau modific ri îi sînt sublimul i gra iosul. Jouffroy, dup cum se vede, nu reu ea s izoleze în analiza sa faptul propriu-zis estetic, i în locul unui sistem tiin ific oferea doar ceva mai mult decît ni te clarific ri în privin a folosirii cuvintelor. El nu poate s observe i s în eleag cu adev rat c expresie, imita ie, idealizare sînt unul i acela i lucru, adic activitate artistic . i în afar de aceasta avea multe idei stranii, mai cu seam în privin a expresiei. Dac ve1 Du Vrai, du Beau et du Bien, 1818, rev zut de mai multe ori (ed. a 23-a , Paris, 1881). ' Ibid., lec iile 6-8. XIV. ESTETICA IN FRAN A, ANGLIA I ITALIA. SEC. AL XIX-LEA 4H dem pe strad (spunea el) un om beat, prezentînd toate simp-tomele resping toare ale be iei, iar mai încolo o piatr inform , be ivul ne place fiindc are expresie, iar piatra nu, fiindc nu are nici una. Al turi de Jouffroy, ale c rui teorii eronate sau insuficient de mature demonstreaz totu i un spirit cercet tor, abia dac îl putem cita pe Lamennais1, care, asemeni lui Cousin, considera arta drept o manifestare a infinitului prin intermediul finitului,a absolutului prin

intermediul relativului. Romantismul francez, prin De Bonald, De Barante i Doamna de Stael, a definit literatura „expresie a societ ii", a pus la loc de cinste, sub influen a german , caracteristicul i grotescul2, a proclamat independen a artei prin formula „art pentru art " ; dar cu astfel de afirma ii sau insuficient definite sau aforistice n-a dep it, din punct de vedere filozofic, vechea doctrin a „imit rii naturii". în Anglia continua ( i aici n-a fost niciodat întrerupt ) psihologia asocia ionist , incapabil s ias cu adev rat din senzualism i s în eleag imagina ia. Dugald-Stewart3 a recurs la palidul subterfugiu de a stabili dou forme de asocia ie: una de asocia ii accidentale, cealalt , de asocia ii înn scute naturii umane i comune de aceea, tuturor oamenilor. i Anglia a resim it influen ele germane, dup cum reiese, de exemplu, din Coleridge, c ruia i se datoreaz introducerea unui concept mai s n tos al poeziei i al diferen ei dintre ea i tiin 4, (în aceasta îl avea tovar pe poetul Wordsworth) i din Carlyle, care ridica deasupra intelectului imagina ia, „organ al Divinit ii". Dar cea mai remarcabil scriere estetic englez din aceast vreme este, poate, Ap rarea poeziei a lui Shelley (1821 )5, care con ine p reri profunde, de i insuficient sistematizate, asupra distinc iei dintre ra iune i imagina ie, proz i poezie, asupra limbajului primitiv i puterii obiectiv rii poetice, care con1 De l'art et du beau, 1843 — 1846. VICTOR HUGO, Prefa la Cromwell, 1827. • DUGALD-STEWART, Elements of the Philosophy of the Human Mind, 1837. Estetica en. glez 4 GAYLEY-SCOTT, An Introd., pp. 305-306. * P.B. SHELLEY, A Deferise of Poetry (In Works, London, 1880, voi. VII).

412 ISTORIA ESTETICII uii ine în ea i p streaz „amintirea celor mai bune i celor mai fericite momente ale celor mai bune i mai fericite suflete". :a italia- în Italia, unde nici Parini, nici Foscolo1 n-au tiut s se elibereze de tirania vechilor doctrine (de i Foscolo, în ultimele scrieri, a fost în mai multe privin e un inovator în critica literar ) sau publicat în primele decenii ale secolului al XlX-lea multe eseuri i tratate de estetic , cea mai mare parte de orientare senzualist gen Condillac, înc preponderent la noi. Dar Delfico, Malaspina, Gicognara, Talia, Pasquali, Visconti, Bonacci i al i autori asem n tori in de istoria special , sau, mai bine zis de anecdotica filozofiei în Italia. Cu toate acestea se întîlnesc la ei, uneori, observa ii ce nu sînt de dispre uit; de exemplu, Melchiorre Delfico (1818), dup ce a r t cit nesigur încoace i încolo, se opre te la principiul expresiei, observînd c „dac s-ar putea vreodat demonstra c expresia face parte întotdeauna din frumuse e, ar fi o consecin just s-o privim ca pe adev rata ei caracteristic , adic o condi ie f r de care n-ar putea s existe sau n-ar putea s se produc în noi acea pl cut modificare care face s se nasc sentimentul frumosului"; i el încearc s dezvolte acest principiu, sus inînd c toate celelalte caractere (ordine, armonie, propor ie, simetrie, simplitate, unitate i varietate) cap t semnifica ie numai cînd sînt subordonate principiului expresiei2. Un critic al lui Malaspina, care se ridic contra defini iei, pe care acesta o da frumosului: „pl cere izvorînd dintr-o reprezentare", i contra împ r irii, obi nuite pe atunci, a frumosului, în trei p r i: sensibil, moral i intelectual, sublinia c dac frumosul este reprezentare, nu se în elege cum poate s existe un frumos intelectual, care ar fi inteligibil i nereprezentabil3. Nu trebuie uitat nici Pasquale Ba-lestrieri, preocupat de tiin ele medicale, care în 1847 încerca un fel de

estetic exact sau matematic , reu ind tot atît de bine, sau tot atît de prost ca mul i autori str ini 1 PARINI, Principi delle belle laftero'oppKeafc alle belle arti, din 1773; FOSCOLO, Dell'origine e dell'uffizio dalia letterattera, 1880 i Baggi di critico, alc tuite In Anglia. • M. DELFICO, Nuove ricerche sul Belio, Napoli, 1818, cap. 9. • MALASPINA, Delle leggi iei Bello, Mtlano, 1828, pp. 28, 283. XIV. ESTETICA IN FRAN A, ANGLIA I ITALIA. SEC. AL XIX-LEA 413 faimo i. î i d dea seama, de altfel, cînd traducea semnele sale algebrice în numere, c acele formule generale „convin scopului lor printr-o infinitate de sisteme de cifre diferite", i c în art exist un element x, „nu arbitrar, de necunoscut111. S-au f cut atunci i traduceri din lucr ri germane, iar unele, cum erau operele celor doi Schlegel, au fost tip rite, de mai multe ori; a fost citit i discutat Estetica lui Bouterwek, care se leag de Kant i Schiller2; Colecchi a expus excelent doctrinele estetice kantiene3; un anume Lichtenthal a adaptat în 1831 pentru uzul cititorilor italieni Estetica lui Francisc Ficker4, tradus apoi integral de altcineva; s-a tradus chiar ceva din Schelling, cum e diserta ia asupra rela iilor dintre artele plastice i natur . Nu se poate spune c estetica ar fi luat o dezvoltare potrivit o dat cu trezirea specula iei filozofice italiene, survenit prin opera lui Galluppi, Rosmini i Gioberti. Cu totul incidental i popular este tratarea pe care o face primul5; iar Rosmini are în sistemul s u filozofic o sec iune de tiin e deontologice, care „trateaz despre perfec iunea fiin ei i despre modul de a dobîndi sau produce aceast perfec iune sau de a o pierde", i printre aceste tiin e el o înglobeaz pe cea a „frumosului în universal", sub numele de Calologie, o parte special a ei fiind estetica care se refer la „frumosul în sensibil" i care ar stabili „arhetipurile fiin elor"6. In lucrarea sa literar cea mai voluminoas , pe care o considera drept estetica7 sa, în eseul intitulat

Idila8, Rosmini declara ca scop al artei nu imitarea naturii i nici chiar intuirea direct a arhetipurilor, ci reducerea lucrurilor naturale la arhetipurile lor, care se gradeaz în trei ideaGJoberti gen, 1831. P. BALESTRIERI, Fondamenti di Estetica, Napoli, 1847. FRIEDRICH BODTERWEK, Aesthetih, 1806, 181 5, ed. a IlI-a, Gottin-l824-l825. O. COLECCHI, Questioni filosofiche, voi. III, Napoli, 1843. LICHTENTHAL, Estetica, ossia dottrina del Bello e delle arti Belle, Milano Elementi di ilosofia (ed. a 5-a, Napoli, 1846) II, pp. 427—476. Sistema filosofico di A. Rosmini-Serbati (Torino, 1886), § 210. CI. Nuovo saggio sopra l'origine delle idee, sec . V, p. IV, cap. 5. Sull'idillio e sulla nouva letteratura Hal iana (Opuscoli filosofici, voi. I ISTORIA ESTETICII luri: natural, intelectual i moral. Gioberti1 se afl în mod clar sub influen a idealismului german, mai ales a lui Sche-lling. Frumosul este pentru el „uniunea individuala a unui tip inteligibil cu un element imaginativ, realizat prin interven ia imagina iei", iar imaginea este, ca i materia, tipul inteligibil (conceptul) forma, în sensul aristotelic2; i fiindc elementul ideal predomin asupra celui sensibil sau imaginativ, arta este propedeutica spre adev r i bine. Dup p rerea lui Gioberti, n-a avut dreptate Hegel cînd a scos din estetic frumosul natural, fiindc frumuse ea natural perfect este „coresponden a deplin a realit ii sensibile cu ideea care-i d form din untru i o reprezint ", i ca atare „ i-a f cut apari ia în universul sensibil în timpul celei de a doua perioade a vîrstei primordiale, descris parte cu parte de Moise în cele apte zile ale crea iei"; i numai ca efect al p catului originar s-a introdus în natur imperfec iunea i urî enia3. Arta nu e nimic altceva decît un

supliment al frumosului natural, a c rui decaden o presupune, i de aceea este amintire i profe ie totodat , referindu-se la epoca primitiv i la cea final a lumii. Dup Judecata de apoi se va ob ine iar i frumosul perfect: „restituirea organic , f cîndu-i pe cei învia i în stare s contemple inteligibilul în sensibil i purificînd toate potentele lor, va trebui s fac i mai pur i mai aleas bucuria estetic . Contemplarea frumosului perfect va fi beatitudinea imagina iei din care Cristos a dat un exemplu inefabil apostolilor s i, cînd li s-a înf i at vizibil transfigurat i str lucind de frumuse e cereasc ".4 Ca i Schelling, Gioberti admitea o art p gîn i o art cre tin , un „frumos eterodox" (arta oriental i greco-italic ) imperfect în raport cu „frumosul ortodox"; iar între cele dou , ca o introducere la arta cre tin , un frumos „semiortodox"5; i încerca i el o doctrin a modific rilor frumosului, ba chiar atribuia sublimului rolul de creator al frumosului. Frumosul este inteligibilul relativ al lucrurilor create, perceput de imagina ie; sublimul este inteligibilul absolut în materie de timp, de spa iu »V. aiOBERTI, Del buono e del bello (ed. Firenze, 1857). ' Ibid., cap. I. • Ibid., cap. 7. 'Ibid., cap. 7. • Ibid., cap. 8-l0. XIV. ESTETICA IN FRAN A, ANGLIA I ITALIA. SEC. AL XIX-LEA 4I5 i de for infinit , reprezentat în fa a virtu ii imaginative; „formula ideal : Fiin a creeaz Existentul, tradus în limbaj estetic, ne d formula urm toare: prin intermediul sublimului dinamic, Fiin a creeaz frumosul, iar prin intermediul matematicului îl con ine; ceea ce ne demonstreaz conexiunea ontologic i psihologic a Esteticii în cadrul tiin ei prime". Urîtul intr în frumos sau prin opozi ia care d relief, sau pentru a genera comicul sau pentru a zugr vi lupta binelui contra r ului. Idealul cre tin al frumosului artistic este figura lui Dumnezeu-Om, unire absolut a celor dou forme de frumuse e, a sublimului i a frumosului, i expresie transfigurat i

dumnezeie te iluminat a omului1. — Oricît am cur a i am despuia gîndirea lui Gioberti de aceast form mitologic , iudeo-cre tin , nu vom ob ine nici o r m i care s aib valoare de tiin . Pe de alt parte, mi carea literar italian din acea vreme, dac reînnoia i întinerea unele idei critice particulare, tindea de asemenea din cauze sociale i politic e bine-cunos-cute, s considere literatura ca un instrument practic, propagator de adev ruri istorice, tiin ifice, religioase i morale. Giovanni Berchet scria (1816) c „poezia... este îndreptat spre a îmbun t i moravurile oamenilor, spre a satisface nevoile imagina iei i ale inimii, fiindc tendin a spre poezie, asem n toare cu orice alt dorin , treze te în noi necesit i morale"2; Ermes Visconti, în Conciliatore (1818) afirma c scopul estetic trebuie subordonat „scopului celui mai înalt al tuturor studiilor, perfec ionarea omenirii, binele public i binele particular". Manzoni, care a filozofat apoi asupra artei cu principiile lui Rosmini, enun a în scrisoarea asupra romantismului (1823) c „poezia sau literatura în general trebuie s - i propun utilul drept scop, adev rul drept subiect, i interesantul drept mijloc"3; i de i i-a dat seama de caracterul nedeterminat al conceptului de adev r care se cere în poezie, a înclinat întotdeauna (dup cum se vede i din disera ia asupra romanului istoric) s -l identifice cu adev rul istoric i tiinEomanticii Italieni. Dependenta artei 1 Ibid., cap. 4. ' BERCHET, Opere, ed. Cusani, Milano, 1863, p. 227. • Cuvinte suprimate In edi ia din 1870. ISTORIA ESTETICII ific1. Pietro Maroncelli substituia formulei artei clasice, „întemeiat pe imitarea realit ii i avînd ca scop delectarea", formula unei arte „bazat pe inspira ie i avînd ca mijloc frumosul, iar ca scop binele", pe care a botezat-o „cor-mentalism" (adic inim i minte), opunîndu-se în acest fel tezei despre arta scop sie îns i, a a cum o g sea la August Wilhelm Schlegel i la Victor Hugo2. Tommaseo

definea frumosul: „unirea mai multor adev ruri într-un concept", operat de for a sentimentului3. Chiar Giuseppe Mazzini a conceput întotdeauna literatura ca o mediatoare a ideii universale sau a conceptului intelectual4. Un sens foarte profund al poeziei, al caracterului s u etern clasic i totodat sentimental — fapt pentru care „lirica "ap rea drept forma ei pur i adev rat — întîlnim la Leopardi, ale c rui medita ii în aceast direc ie au fost publicate de curînd5. Dar romanticii italieni, care se str duiau totu i atît de mult s restituie con inut i seriozitate unei literaturi vl guite, au fost, din punct de vedere teoretic, dintr-o fireasc ezitare, adversarii permanen i i constan i ai oric rei doctrine care ar fi dus la afirmarea independen ei artei. 1 Epistolario, ed. Sforza, I, pp. 285, 306, 308; Discorso sul romanzo storico, 1845; Dell'invenzione, dialog. • Addizioni alle Mie Prigioni, 1831 (in PBLLICO, Prose, Firenze, 1858): a se vedea paginile privitoare la Conciliatore. ' Del bello e del sublime, 1827; Studi filosofici (Venezia, 1840), voi. II partea V. • Cf. DE SANCTIS, Lett. Hal. nel sec. XIX, ed. Croce, Napoli, 1896, pp. 427-431. 5 A se vedea lucrarea Pensieri, publicat abia In 1898 i apoi, cunoscut sub numele de Zibaldone. XV FRANCESCO DE SANCTIS Autonomia artei a avut în schimb în Italia o afirmare sigur în opera critic a lui Francesco de Sanctis, care din 1838 pîn în 1848 a inut la Neapole o coal particular de literatur , între 1853 i 1860 a predat la Torino i Ziirich, dup 1870 a fost profesor la Universitatea din Neapole i i-a expus teoriile în eseuri critice, în monografii asupra scriitorilor italieni i în lucrarea devenit clasic Istoria literaturii italiene. Crescut la început la coala de veche cultur italian a lui Puoti, dintr-o nevoie speculativ natural s-a apucat s

cerceteze doctrinele gramaticilor i retoricilor cu inten ia de a le sistematiza; dar de la aceast tentativ a trecut încet, încet la critic i la dep irea acestor probleme. El i-a considerat „empirici" pe Fortunio, Alunno, Ac-carisio, Corso; ceva mai buni pe Bembo, Varchi, Castelve-tro, Corso; ceva mai buni pe Bembo, Varchi, Castelvetro, Salviati, prin care s-a introdus în gramatic „metoda" perfec ionat ulterior de Buonmattei, Corticelli, Bartoli; i l-a numit pe Francesco Sânchez, autorul Minervei, un „Descartes al gramaticilor". Apoi, admira ia lui s-a îndreptat spre scriitorii francezi din secolul al XVIII-lea i spre gramaticile filozofice ale lui Du Marsais, Beauzee, Con-dillac, Gerard. Pe urmele acestora, i urm rind idealul lui Leibniz, a conceput o „gramatic logic "; dar i s-a întîm-plat, în acest efort, s - i dea seama de imposibilitatea de a reduce la principii fixe (logice) diferen ele dintre limbi. i dac la teoreticienii francezi i se p rea demn de laud capacitatea lor de a ajunge din nou la formele simple i pri27 — Estetica Francesco d» Sanctis. Dezvoltarea gÎB.' dirii Iul 418 influen a he-iiiii ISTORIA ESTETICII mitive, de la „iubesc" la „sînt cel care iubesc", ceva îl nemul umea totu i; „acea descompunere a lui «iubesc» în «sînt cel care iubesc», care (spunea el) omoar cuvîntul, îi extrage întreaga mi care care-i vine de la voin a în act"1. De asemenea, a citit i a criticat pe autorii de tratate de retoric i de poetic , de la cei din secolul al XVI-lea cum e Castelvetro i Torquato Tasso (pe care spre marele scandal al litera ilor napolitani, a îndr znit s -l declare „critic mediocru") pîn la Muratori i Gravina, „mai mult ascu it la minte decît just", la scriitorii italieni din secolul al XVIII-lea, Bettinelli, AJgarotti, Cesarotti. Regulile reci ale ra iunii n-au g sit îndurare la el: tinerilor le-a insuflat ideea de a se înfrunta fa în fa cu operele literare,

primind în mod naiv impresiile lor, c ci în aceasta se afl fundamentul necesar i unic al judec ii2. Studiile filozofice, niciodat întrerupte sau cu totul în declin în Italia meridional , i aflate în acea vreme într-un proces de înviorare, duceau la discu ii pline de ardoare asupra teoriilor despre frumos, care p trundeau de dincolo de Alpi, i asupra noilor teorii italiene ale lui Gioberti i ale : altora3. Reînvia studierea lui Vico; începeau s se r spîn-deasc la Napoli volumele traducerii franceze a Esteticii lui Hegel realizat de Benard (primul în 1840, al doilea, în 1843, celelalte în 1848 i în 1852). Tinerii, doritori de o înnoire intelectual , se apucau s înve e germana: De Sanctis însu i avea s traduc în închisoare (unde a fost de inut ca liberal de cîrmuirea Bourbonilor) marea Logic a lui Hegel i Istoria literaturilor a lui Rosenkranz. Noua orientare critic se numea „filozofism", fiind contrar vechii orient ri gramaticale i celei romantice vagi, exagerate i incoerente. De Sanctis s-a apropiat de filozofism, iar ca semn al transfuziei de spirit hegelian survenit în el, se poveste te c , dup ce a citit primele volume ale lui Benard, în intervalul care a urmat pîn la publicarea celorlalte, a intuit i a expus elevilor s i restul operei4. 1 Frammenti di scuola, în Nuovi saggi critici, pp. 321—328; La giovinezza di Fr. d. S. (autobiografie), pp. 62, 101, 163 — 166 (Citatele se dau din operele lui De Sanctis, publicate în edi ia stereotip din Napoli, ed. Morano, 12 volume). 'La giovinezza di F.d.S., pp. 260 — 261, 315 — 316. • Saggi critici, p. 534. 1 DE MEIS, Comm. d. Fr. d. S (în voi. In memoria, Napoli, 1884, p. 116). XV. FRANCESCO DE SANCTIS 419 Urme de idealism metafizic i de hegelianism se g sesc în primele scrieri ale lui i persist ici colo în terminologia celor ulterioare. într-

o scriere anterioar anului 1848 el considera c salvarea criticii st în coala filozofic , care ia în considera ie în operele literare „acea parte absolut ... acea idee nesigur , care agit sufletul marilor scriitori, pîn ce nu apare în afar , îmbr cat în ve minte foarte frumoase, dar totdeauna mai pu in frumoas decît ea îns i"1. In prefa a la dramele lui Schiller (1850) scria: „Ideea nu e gîndire i nici poezia nu e ra iune cîntat , a a cum îi place unui poet modern so defineasc : ideea este totodat necesitate i libertate, ra iune i pasiune, iar forma ei perfect în dram este ac iunea"2. In alt parte, el vorbe te despre moartea credin ei i a poeziei, dep ite ca o consecin a dezvolt rii filozofiei: tez (spune el cî iva ani dup aceea) pe care „Hegel, cu gîndirea lui atotputernic , a impus-o genera iei noastre"3. In 1856, De Sanctis încerca s defineasc umoris-mul ca „form artistic a c rei semnifica ie const în distrugerea limitei cu con tiin a acestei distrugeri"4. i, ca s nu intr m în alte am nunte, men ion m c distinc ia pe care De Sanctis a f cut-o totdeauna cu fermitate în întreaga sa oper critic , între Imagina ie i Fantazie, aceasta din urm fiind socotit drept unica i adev rata însu ire poetic , f r îndoial c i-a fost sugerat de Schelling i de Hegel (Einbildungskraft, Phantasie); a a dup cum de la aceia i filozofi provin expresiile „con inut prozaic", „lume prozaic " pe care le folose te uneori. Dar pentru De Sanctis, estetica hegelian a fost un aju- tor i o treapt spre a se ridica mai sus i a dep i disputele geiunism»iiu i conceptele vechilor coli italiene. Un spirit proasp t i limpede ca al s u nu putea s cad din arbitrarul gramaticilor i retorilor în cel al metafizicienilor care nu în eleg bine arta i o maltrateaz întrucîtva ca s-o fac s intre în schemele lor. De la Hegel a preluat tot ce era vital i a dat a"Che1 Scritti vâri, ed. Croce, II, pp. 153 — 154. 2 Saggi critici, p. 18.

» Ibid., pp. 226 — 228; Scritti vâri, II, pp. 185 — 187; i cf. II, p. 70. * Scritti critici, ed. Irabriani, p. 91. 27* 420 ISTORIA ESTETICII interpret ri atenuate ale teoriilor lui; dar r mas neîncrez tor i, pîn la umr , s-a revoltat pe fa împotriva a tot ceea ce era artificial, formalist i pedant la Hegel. Reamintesc unele exemple de asemenea reduc ii i atenu ri, care reprezint corect ri i schimb ri substan iale. „Credin a s-a dus, poezia a murit" (scria în 1856 f cînd'u-se, a a cum am spus, ecoul lui Hegel); sau, mai bine zis ( i aici, el, De Sanctis, continu corectîndul) credin a i poezia sînt nemuritoare: ceea ce s-a das este UE fel particular al lor de a fi. Credin a r sare azi din convingere, poezia str luce te din medita ie: nu au murit, ci s-au transformat."1 El deosebea, e drept, fantazia de imagina ie: dar fantazia era pentru el nu însu irea mistic a apercep iei transcendentale, intui ia intelectual a metafizicienilor germani, ci pur i simplu facultatea de sintez i crea ie a poetului, opus imagina iei, care colec ioneaz detalii i materiale i are întotdeauna un caracter mecanic2. Atunci cînd auzea pe unii c prezint teoriile lui Vico i Hegel drept o exaltare a conceptului în art , r spundea: conceptul nu exist în art , nici în natur i nici în istorie: „poetul opereaz incon tient, el nu vede conceptul, ci forma, în care acesta este cuprins i aproape pierdut. Dac filozoful, pe calea abstractiz rii, îl poate scoate de acolo i-l poate contempla în puritatea lui, procesul acesta e tocmai contrariul celui care constituie arta, natura i istoria." i atr gea aten ia c Vico nu trebuie r st lm cit c ci atunci cînd preia concepte i tipuri exemplare din poemele homerice el face nu oper de critic de art , ci de istoric al civiliza iei: Ahile este din punct de vedere artistic Ahile, i nu for a sau o alt abstrac ie3. Astfel, polemica lui sa îndreptat la început contra r st lm cirilor a ceea ce el denumea

adev rata gîndire hegelian i care în schimb era adesea corectarea pe care, în mod mai mult sau mai pu in incon tient, el însu i i-o aducea. i a putut s se laude în ultimii s i ani c i în perioada fanatismului napolitan 1 Saggi critici, p. 228; cf. Scritti vâri, II, p. 70. 2 Storia della letteratura, I, pp. 66 — 67; Saggi critici, pp. vâri, I, pp. 276-278, 384. • La giovinezza d. F. d. S., pp. 279, 313 — 314, 321—324. 3-99; Scritti XV. FRANCESCO DE SANCTIS 421 pentru Hegel, „în vremea cînd Hegel era st pîn pe cîmpul de lupt ", el î i formulase „rezervele sale i nu acceptase apriorismul, triada i formulele lui"1. ' De Sanctis a adoptat o atitudine independent i fa de al i critici i esteticieni germani. Metoda lui Wilhelm Schlegel, progresist pentru timpul în care a ap rut, îi p rea dep it : Schlegel (scria el în 1856) se str duie te „s se ridice deasupra criticii obi nuite care se opre te de cele mai multe ori la fraze, versuri, elocin , se r t ce te pe drum i nu se întîlne te cu arta: chiar Schlegel se izbe te cu capul de probabilitate, de decor, de moral : de totul, în afar de art "2. Aruncat de valurile vie ii pe p mînt german, a avut coleg la Politehnica din Ziirich (cine s-ar fi gîndit!?) pe Teodor Vischer. Ce p rere putea el s aib despre greoiul scolastic hegelian care, ie ind pr fuit i gîfîind din str daniile lui sistematice, pe care le cunoa tem prea bine, zîmbea dispre uitor la adresa poeziei, muzicii i dec zutei rase italiene? „Eu (zice De Sanctis) m dusesem acolo cu opiniile mele i cu încredere în mine i rîdeam de rîsul lor. Richard Wagner mi se p rea un corup tor al muzicii i nimic nu mi se p rea mai inestetic decît Estetica lui Vischer"3. Din dorin a de a corecta erorile lui Vischer, lui Adolf Wagner, lui Valentin Schmidt i ale altor critici i filozofi germani sau n scut cursurile pe care le-a inut la Ziirich în fa a unui public interna ional (1858—1859) despre Ariosto i Petrarca: cei doi poe i

ai no tri cel mai r u trata i de acei judec tori, fiindc erau cel mai pu in reductibili la interpret rile lor filozofice. I s-a conturat atunci în minte tipul criticului german, pe care l-a opus celuilalt tip al criticului francez, care la rîndul lui avea alte lipsuri. „Francezul nu z bove te în teorii, merge direct la subiect: sim i în ra ionamentul lui c ldura impresiei i agerimea observatorului: nu iese niciodat din concret, sesizeaz calit ile spiritului i ale operei i studiaz omul pentru a-l în elege pe scriitor"; dar gre eala lui const în faptul c substituie consider rii artei considerarea psiholo1 Scritti vâri, II, p. 83: cf. p. 274. • Scritti vâri, I, pp. 228-236. » • Saggio sul Petrarca, edi ie noui Îngrijit de B. Croce, pp. 309 l urm. Critica esteticii germane 422 Dezicerea definitiv de estetica metafizic ISTORIA ESTETICII giei autorului i a istoriei epocii. „Pentru german, dimpotriv nu exist lucru oricît de obi nuit pe care, prin for a cu care o mînuie, s nu-l r suceasc , s nu te încurce în el: îngr m de te tenebre din mijlocul c rora sclipesc, din cîrid în cînd, fulgere foarte vii: exist acolo în interior un fond de adev r care se na te în mod laborios. în fa a unei lucr ri de art ar vrea s apuce i s fixeze ceea ce este în ea mai fugar, mai impalpabil; i în vreme ce nimeni ca el nu- i vorbe te de via i lumea vie, nimeni ca el nu se delecteaz atîta s-o descompun , s-o dezmembreze, s-o generalizeze; i astfel, distrus fiind particularul, el poate s - i arate drept ultim rezultat al acestui proces (ultim în aparen , dar de fapt preconceput i a priori) o form pentru toate picioarele, o m sur pentru toate hainele." „în coala german domin metafizica, în cea francez istoria."1 Aproximativ în vremea aceea (1858) a scris pentru o revist piemontez o critic exhaustiv asupra filozofiei lui Schopenhauer2, care începea atunci

s fac prozeli i printre prietenii i tovar ii s i de exil în Elve ia: o critic despre care, oricum, filozoful însu i m rturisea c „acel italian" îl „absorbise in succum et sanguinem"3. i ce pondere da el atîtor argu ii scrise de Schopenhauer despre art ? Dup ce expunea doctrina lui asupra ideilor, se m rginea s semnaleze în treac t cartea a treia „unde se g se te o exagerat teorie estetic "4. Dar rezisten a i opozi ia temperat contra adep ilor conceptului i contra romanticilor italieni morali ti i mistici (i-a criticat pe Manzoni i pe Mazzini, pe Tommaseo i pe Cantu)5 devine o revolt f i într-o scriere asupra criticii lui Petrarca (1868), în care acea fals direc ie este caracterizat i satirizat în modul cel mai incisiv. „Con1 Saggi critici, pp. 331 — 333, 413-414; cf. In leg tur cu Klein, Scritti vâri, I, pp. 32—34. Ibid., Schopenhauer e Leopardi, pp. 246 — 299. SCHOPENHAUER, Briefe, ed. Grisebach, pp. 405-406: cf. pp. 38l383, 403-404, 438-439. 1 Saggi critici, p. 269. Face înc atunci o critic In aceast privin Împreun . cu critica adus lui Hegel In paginile r mase inedite i publicate de mine In 1914: Fram.mem.ti di estetica di F.d.S. în Atti d. Ace. Pont., voi. XLIV. ' Cf. Scritti vâri, I, pp. 39 — 45, i Lefter, ital. nel secolo XIX, lec ii, ed. Crace, pp. 24l-243, 427-432. XV. FRANCESCO DE SANCTIS 423 form acestei coli (spune el, i în elege coala lui Hegel i Gioberti) realul, viul este art în m sura în care î i dep e te forma i î i dezv luie conceptul sau ideea. Frumosul este manifestarea Ideii. Arta e idealul, o anumit idee. Corpul se subtilizeaz i, în fa a contempl rii artistului, devine o umbr a sufletului, v lul frumos. Lumea poetic este populat de fantasme, iar poetul, eternul reveur, vede cam ca un om ame it, vede corpurile unduindu-i în fa i transformîndu- i înf i area. Nu numai corpurile se sub iaz în forme sau fantasme; dar formele i fantasmele devin ele însele manifest ri

libere de orice idee i orice concept. Teoria idealului a fost împins pîn la ultima sa victorie, la dizolvarea fantasmei îns i, la conceptul ca concept, forma devenind doar un accesoriu." „A a s-a în-tîmplat, c vagul, imprecisul, oscilantul, vaporosul, cerescul, aerianul, voalatul, angelicul au ajuns la loc de cinste în formele artei; iar în critic e la mod frumosul, idealul, infinitul, geniul, conceptul, ideea, adev rul, suprainteligi-bilul, i suprasensibilul, fiin a i existentul i cîte alte generalit i, aruncate în formule barbare aproape similare celor scolastice, din care cu atît de mare trud ie iser m." Toate, lucruri care nu numai c nu redau adev ratul caracter al artei, ci indic contrariul artei: veleitatea i neputin a artistic , care nu tie s distrug abstrac iile i s extrag via a. Dac frumos i ideal înseamn ceea ce respectivii filozofi pretind, „esen a artei nu e nici idealul, nici frumosul, ci ceea ce e viu, forma; i urîtul apar ine artei, dup cum în natur i urîtul e viu: în afara domeniului artei se afl numai informul i diformul. Tais din V ile rele ale Infernului e mai vie i mai poetic decît Beatrice, cînd este pur alegorie i r spunde unor combina ii abstracte. Frumosul? Spune i-mi, deci, dac exist ceva atît de frumos ca Iago: form ie it din cea mai mare profunzime a vie ii reale, atît de complet , atît de concret , atît de finit în toate laturile, în toate grad rile ei, una dintre cele mai frumoase creaturi ale lumii poetice." Dac apoi „disputînd asupra ideii, asupra conceptului, asupra frumosului real moral intelectual, confundînd adev rul filozofic i moral cu adev rul estetic", numim „urît o mare parte a Teoria proprie a lui De SancConceptul form 424 ISTORIA ESTETICII lumii poetice, i o accept m, numai ca elemente de contrast, ca antagonism, ca reliefare a frumosului, iar pe Mefis-tofel îl accept m pentru c îl pune în relief pe Faust, i pe Iago pentru c îl pune în relief pe Othello", în acest caz îi imit m „pe oamenii simpli, care

credeau in illo tempore, c astrele exist ca s fac lumin p mîntului"1. Teoria estetic a lui De Sanctis izvor te toat din aceast critic adus celei mai înalte manifest ri cunoscute de el a esteticii europene. i o vedem a a cum ea este, din contrastul prin care ne este înf i at . „Dac în vestibulul artei (spune el) vre i s ave i o statuie, pune i acolo Forma i la ea privi i i pe ea studia i-o, de la ea lua i începutul, înaintea formei exist ceea ce exista înaintea crea iei, haosul. Desigur, haosul este ceva respectabil, iar istoria lui este foarte interesant : tiin a nu i-a spus ultimul cuvînt asupra acestei lumi anterioare de elemente în agita ie. i arta î i are lumfta ei anterioar : i arta î i are geologia ei, n scut abia ieri i abia schi at , tiin sui generis care nu e critic nici estetic . Estetica apare atunci cînd apare forma, în care acea lume e turnat , topit , uitat i pierdut . Forma este ea îns i, dup cum individul este el însu i; i nu exist o teorie atît de distructiv a artei pe cît e continua împuiere a urechilor cu frumosul, manifestarea, ve mîntul, lumina, v lul adev rului sau ideii. Lumea estetic nu e aparen a ci e substan , ba chiar ea este substan a, ceea ce e viu: criteriile sale, ra iunea ei de a fi nu const în altceva decît în aceste cuvinte: eu tr iesc."2 Dar forma la De Sanctis nu era nici forma „în sensul pedant în care a fost în eleas pîn la sfîr itul secolului al XVIII-lea", adic ceea ce izbe te la început pe observatorul superficial, cuvintele, frazele, versul, imaginea3; nici forma în sensul herbartian, ipostaz metafizic a aceleia-„Forma nu e a priori, nu e ceva ce st de la sine i deosebit de con inut ca un ornament, un ve mînt sau o aparen sau un adaos la el; dimpotriv , ea e generat de con inut, care 1 Saggio sul Petrarca, introd., pp. 17 — 29 . 1 Saggio sul Petrarca, pp. 29 i urm. • Scrilti vâri, I, pp. 276-277, 317. de XV. FEANCESCO DE SANCTIS e activ în mintea artistului: cum e con inutul, a a e forma."1 între

form i con inut exist totodat identitate i diversitate. In opera de art se reg se te con inutul, alt dat haotic, care era în sufletul artistului, „nu a a cum era,ci cum a devenit, i mereu el întreg, cu valoarea lui, cu importan a lui, cu frumosul lui natural, îmbog it i nu jefuit în acea devenire". De aceea, con inutul e necesar ca s produc forma concret ; dar calitatea abstract a con inutului nu o determin pe cea a formei artistice. „Dac , în mintea artistului con inutul, frumos, important a r mas inoperant, sau lînced sau alterat, dac nu a avut suficient energie generatoare i se dovede te slab sau fals sau viciat în form , la ce bun s -i aduci laude? In acest caz, con inutul poate fi important în sine; dar, ca literatur sau ca art , el nu are valoare. i, dimpotriv , con inutul poate fi imoral, sau absurd, sau fals, sau u uratic; dar, dac într-un anumit timp i în anumite împrejur ri a ac ionat puternic în mintea artistului i a devenit o form , atunci acel con inut e nemuritor. Zeii lui Homer sînt mor i: Iliada a r mas. Italia i orice amintire a guelfilor i ghibellinilor pot muri, dar Divina Comedie va r mîne. Con inutul e supus tuturor încerc rilor istoriei: se na te i moare: forma e nemuritoare."2 El inea ferm la independen a artei f r de care nici o estetic nu e posibil ; dar formula art pentru art i se p rea exagerat în m sura în care aceasta ar putea însemna separarea artistului de via , mutilarea con inutului, reducerea artei la pur abilitate.3 Pentru De Sanctis, conceptul de form era identic cu cel de fantezie, de for expresiv sau reprezentativ , de viziune artistic . Acest lucru trebuie s -l spun cel care vrea s stabileasc exact tendin a gîndirii lui. Dar De Sanctis însu i n-a reu it niciodat s - i dezvolte cu rigoare tiin ific propria teorie; ideile estetice au r mas la el ca o schi a unui sistem, niciodat bine legat i demonstrat. Al turi de nevoia speculativ erau extrem de puternice în 425 1 Nuovi saggi critici, pp. 239 — 240.

1

JVuom saggi critici, loc. cit. • I bid., i ct. Saggio sul Petrarca, p. 182; cît i Scritti vâri, I, p. 209 —212, 226. 426 ISTORIA ESTETICII sufletul lui alte nevoi: aceea de a în elege concretul, de a gusta arta i de a reface istoria efectiv a acesteia, de a se cufunda în via a practic i politic , din care pricin a fost rînd pe rînd educator, conspirator, ziarist, om de stat. „Mintea mea trage spre concret", obi nuia s repete. Filozofa atît cît îi era necesar pentru a se orienta în problemele artei, istoriei i vie ii; i dup ce reu ea s ob in de la ea lumina necesar intelectului, dup ce g sea punctul de orientare i- i rec p ta încrederea în ac iunea lui, se cufunda din nou imediat în particular i în determinat. Lao putere foarte mare de a surprinde adev rul în principiile cele mai înalte i generale ad uga o repulsie tot atît de mare fa de domeniul palid al ideilor, în care se învîrte ca un ascet filozoful. Ca istoric i critic literar nu are, a adar, egal. Cine l-a comparat cu Lessing, cu Macaulay, cu Sainte-Beuve sau cu Taine, a vrut s fac o paralel retoric , „îmi vorbi i (scria Gustave Flaubert c tre George Sand) de critic , în ultima dumneavoastr scrisoare, spunîndu-mi c ea va dispare peste pu in timp. Eu cred c , dimpotriv , critica abia r sare la orizont. Se face azi tocmai contrariul a ceea ce f cea critica alt dat , dar nimic altceva. Pe vremea lui Laharpe, criticul era gramatic: în vremea lui SainteBeuve i Taine este istoric1. Cînd oare va fi artist, nimic altceva decît artist, dar cu adev rat artist? Cunoa te i vreo critic care s se intereseze de opera în sine într-un mod intens? Se analizeaz cu mult fine e mediul istoric în care a ap rut opera i cauzele care au produs-o; dar, oare, cine analizeaz poetica incon tient ? De unde rezult ea? Dar compozi ia, stilul i punctul de vedere al autorului? Toate acestea nu sînt analizate niciodat . Pentru o astfel de critic ar trebui mult imagina ie i mult bun tate, vreau s spun o capacitate de entuziasm mereu prompt; i apoi gust, calitate atît de rar chiar la

cei mai buni, încît nici nu se mai vorbe te de ea."2 Singurul critic (dintre aceia care au încercat s interpreteze mari scriitori i întregi perioade literare) care corespunde în mod demn acestui ideal visat de Flaubert, este De Sanctis. Nici o alt literatur nu po1 V. mai sus p. 421 aprecierile lui De Sanctis asupra criticii franceze. 1 Lettres George Sand, Paris, 1884 (scrisoarea dia 2 februarie 1869), p. 81. XV. FRANCESCO DE SANCTIS 427 sed pentru operele ei o oglind cu o putere de reflectare atît de perfect , cum este cea pe care o posed Italia pentru dezvoltarea ei literar în Istoria literaturii italiene i în celelalte lucr ri critice ale lui Francesco de Sanctis. Dar filozoful artei, esteticianul, nu e egal în el cu criticul i cu istoricul literar. Unul se afl fa de cel lalt în acela i raport ca lucrul accesoriu fa de cel principal. Observa iile estetice, r spîndite aforistic i din întîmplare în monografiile i în eseurile sale sînt luminate cînd din-tr-o latur , cînd d'intr-alta, dup împrejur ri, i expuse într-o terminologie pu in constant i adesea metaforic ; ceea ce uneori a f cut s se cread c e vorba de contradic ii i incertitudini, care în realitate nu existau în fondul gîndirii lui, astfel încît, de îndat ce se d aten ie cazurilor particulare pe care el le avea în fa , dispare chiar i aparen a lor. Dar forma, formele, con inutul,viul, frumosul, frumosul natural, uritul, imagina ia, sentimentul, fantazia, realul, idealul i to i ceilal i termeni pe care îi folose te cu diferite sensuri cer o tiin pe care s se bazeze i din care s derive. Cine se apleac s mediteze asupra acelor cuvinte, vede multiplicîndu-se din toate p r ile îndoielile i problemele; observ goluri i lacune peste tot. Comparat cu pu inii esteticieni filozofi, De Sanctis apare defectuos în analiz , în ordine, în sistem; imprecis în defini ii. Totu i, acest defect este compensat din bel ug de contactul continuu în care el îl ine pe cititor cu operele de art

reale i concrete, i de sentimentul de adev r care nu-l p r se te niciodat . El p streaz apoi i farmecul acelor scriitori care, în afar de ceea ce ei ne dau, ne indic i ne fac s întrevedem noi bog ii de dobîndit. Gîndire vie, care se adreseaz unor oameni vii, dispu i s-o elaboreze i s-o continue. De Sanctis lozof fiXVI ESTETICA EPIGONILOR e?totîeHeseeher* Atunci cînd în Germania s-a în l at strig tul: „destul cu fcartiene metafizica!" i a început reac ia furioas contra acelui gen de noapte a Valpurgiei la care ultimii hegelieni reduseser via a gîndirii, elevii lui Herbart au intervenit i cu un aer insinuant au p rut c întreab : — Despre ce e vorba? Revolt contra idealismului i metafizicii? Dar este exact ceea ce Herbart voia i s-a apucat s fac singur, acum o jum tate de secol! Acum sîntem noi aici, mo tenitori legitimi ai lui, i ne oferim s fim alia ii vo tri. O în elegere între noi va fi u oar . Metafizica noastr este de acord cu teoria ato-mist , psihologia noastr cu mecanicismul, etica i estetica noastr cu hedonismul. — Este foarte probabil c Herbart (dac n-ar fi murit în 1841) ar fi respins dispre uitor pe ace ti elevi ai s i, care cochetau cu popularitatea, nu puneau mare pre pe metafizic i interpretau naturalist realurile lui, reprezent rile lui, ideile lui, toate n scocirile lui cele mai înalte. In aceast perioad de succes a colii herbartiene, estetica herbartian a încercat s se consolideze i s dobîn-deasc o oarecare rotunjime i înflorire, astfel încît s nu par prea umil al turi de marile „corpuri de tiin ", aduse pe lume de ideali ti. Dasc l i p rinte i-a fost Robert Zimmermann, profesor de filozofie la Universitatea din Praga i apoi din Viena, care, dup ce s-a trudit mul i ani i a scris ca introducere o ampl istorie a esteticii (1858), a

XVI. ESTETICA EPIGONILOR dat la iveal , în sfîr it, (1865) propria sa Estetic general ca tiin a formei1. Aceast estetic formalist , n scut sub proaste auspicii, este un curios exemplu de servil fidelitate extrinsec i de infidelitate intrinsec . Pornind de la unitatea, sau mai bine zis de la subordonarea eticii i a esteticii fa de o estetic general , i definind-o pe aceasta din urm drept „ tiin a care trateaz despre modurile prin care un con inut oarecare poate dobîndi dreptul de a stîrni aprobare sau dezaprobare" (de aceea, diferit i de metafizic , tiin a realului, i de logic , tiin a gîndirii corecte) Zimmermann situa acele moduri în form , adic în raportul reciproc al elementelor. Într-adev r, un simplu punct matematic în spa iu, o simpl impresie a auzului i a v zului, un simplu ton nu sînt pl cute sau nepl cute: muzica demonstreaz c judecata asupra frumosului i urîtului se aplic întotdeauna asupra unui raport între cel pu in dou tonuri. Aceste raporturi, adic formele generale pl cute, nu pot s fie ob inute în mod empiric prin induc ie, ci trebuie ob inute prin deduc ie. Prin metoda deductiv se stabile te c elementele unei imagini, care sînt la rîndul lor reprezent ri, sînt raportate fie în func ie de for a lor (cantitate), fie în func ie de natura (respectiv de calitatea) lor; de unde rezult dou grupuri: forme estetice de cantitate, forme estetice de calitate. Conform primelor, place ceea ce e puternic (mare) al turi de ceea ce eslab (mic), în vreme ce acesta al turi de cel lalt displace; conform celorlalte, place ceea ce este în primul rînd identic prin calitate (armonios) i displace ceea ce este în primul rînd diferit (nearmonios). Prevalenta identit ii nu poate fi totu i împins atît de departe încît s ajung la o identificare complet ; în acest caz ar înceta armonia îns i. Din forma armonioas se deduce pl cerea caracteristicului sau a expresiei; fiindc , oare ce altceva este caracteristicul decît raportul de prevalent identitate între lucru i modelul lucrului? Dar dac

asem narea prevalent în distinc ie d na tere la acord (Einklang), pe de alt parte, forma nearmonioas calitativ este ca atare nepl lAllgemeine Aesthetik als Form-Wissenschaft, Viena, 1865; cf. Meyers Kon-i-ersations-Lexihon (ed. a IV-a) art. Aesthetik scris de Zimmermann. 429 Robert Zim. mermann 430 ISTORIA ESTETICII cut i face necesar o solu ie. (E u or de observat c Zim-mermann, dup cum face s intre dintr-o mi care caracteristicul printre raporturile formale pure, alterînd în acest fel în mod profund gîndirea originar a lui Herbart, tot a a, cu o a doua mi care, introduce aici în frumuse ea pur varia iile sau modific rile frumosului, ajungînd s se foloseasc de atît de dispre uita dialectic hegelian ). Dac solu ia se produce prin artificiala substituire a unui alt lucru înlocui imaginii nepl cute, se suprim cu siguran cauza nepl cerii i se stabile te tr irea lini tit (nu acordul: Eintracht, nicht Einklang), dar se ob ine simpla form a corectitudinii: trebuie deci dep it i aceasta prin intermediul imagina iei adev rate, în scopul de a ob ine forma compens rii (Ausgleichung) i, cînd imaginea adev rat este i pl cut în sine, forma final a compens rii definitive (abschliessen-der Ausgleich), cu care se epuizeaz seria formelor posibile. i ce este oare, în concluzie, Frumosul? Este îmbinarea tuturor acestor forme: un model (Vorbild) care s aib m re ie, plenitudine, ordine, acord, corectitudine, compensare definitiv i care s ne apar într-o copie (Nachbild) în forma caracteristicului. L sînd la o parte leg tura artificial pe care Zimmer-mann o stabile te între sublim, comic, tragic, ironic, umoristic i formele estetice, se cuvine s not m (spre a ne da seama în care dintre cele

apte ceruri am fost transporta i) c aceste forme estetice generale privesc atît arta cît i natura i moralitatea, ale c ror domenii particulare se diferen iaz numai datorit aplic rii formelor estetice generale la con inuturi particulare. Aplicînd aceste forme la natur , avem natura frumoas , cosmosul: aplicîndu-le la reprezentare a-vem spiritul frumos (Schongeist) sau fantazia; aplicîndu-le la sentiment, sufletul frumos (Schone Seele) sau gustul; a-plicîndu-le la voin , caracterul sau virtutea. Pe de o parte, deci, frumuse ea natural , pe de alta, cea omeneasc ; iar în aceasta, pe de o parte frumuse ea reprezent rii, adic opera estetic în sensul strict (arta) pe de alt parte, frumuse ea voin ei sau moralitatea, i între cele dou frumuse i, în sfir it, gustul, comun eticii i esteticii. Estetica în sensul strict, teoria reprezent rii frumoase, determin frumuse ea XVI. ESTETICA EPIGONILOR 431 reprezent rilor, care se împarte în cele trei clase ale frumuse ii: frumuse ea conexiunii spa iale i temporale (artele plastice), frumuse ea reprezent rii senzitive (muzica) i frumuse ea gîndurilor (poezia). Cu aceast împ r ire tripartit a frumosului în plastic, muzical i poetic se termin Estetica teoretic , singura parte din doctrina sa pe care Zim-mermann a dezvoltat-o. Lui Vischer, cel mai însemnat reprezentatnt al esteticii hegeliene, împotriva c ruia era îndreptat opera lui Zim-mermann, i-a fost u or s se apere i la rîndul lui s -l atace pe adversar. i a tiut s stîrneasc rîsul pe socoteala lui Zimmermann, de exemplu, în leg tur cu semnifica ia pe care o d dea simbolului, definit de el ca obiect „în jurul c ruia ader formele frumoase". Un pictor picteaz o vulpe, pur i simplu pentru a picta un fragment din natura animal . Nicidecum: aceasta e un „simbol", fiindc pictorul „folose te linii i culori ca s exprime altceva decît linii i culori". „Dumneata crezi c eu sînt o vulpe (zice animalul pictat), dar fii atent, c ci gre e ti: eu nu sînt de fapt decît un cuier: în mine pictorul a vrut s etaleze tot felul de grada ii de gri, alb, galben i ro u." De asemenea a

zeflemisit entuziasmul manifestat de Zimmermann fa de însu irea estetic a sim ului tactil. „P cat (scrisese acesta), c nu e u or s încerci o pl cere atît de mare: s pip i spinarea lui Hercule în repaos, membrele sinuoase ale lui Venus din Milo sau ale Faunului lui Barberini, ar trebui s ofere mîinii o voluptate comparabil doar cu bucuria resim it de ureche cînd urm re te puternicele fugi ale lui Bacii sau suavele melodii ale lui Mozart." Nu pe nedrept Vischer a definit estetica formalist , o îmbinare baroc de misticism i de matematic .1 De opera lui Zimmermann se poate spune c nimeni n-a fost mul umit (decît poate autorul însu i). Chiar i Lotze, care nu era adversar al lui Herbart, l-a criticat grav, în a sa Istorie a esteticii în Germania (1868) i în alte scrieri. Dar Lotze n-a tiut c contrapun formalismului estetic altceva decît o variant a vechiului idealism. „Oare cine ne va KHlische Gange, VI, Stutlgart, 1873, pp. 6, 21, 32. Vischer con -tra lui Zimmermann Herm. Lotze . LUJ 432 ISTORIA ESTETICII XVI. ESTETICA EPIGONILOR 433 Tentative de conciliere între estetica formei i estetica con inutului convinge în mod serios (scria el, ridicîndu-se contra formali tilor) c dezarmonia spiritului, exprimat într-o corespunz toare dezarmonie a aparen ei externe, are aceea i valoare cu apari ia armonioas a unui con inut armonios, numai fiindc , în ambele cazuri, raportul formal al acordului este respectat? Oare cine ne va convinge c forma omeneasc place numai prin raporturile sale formale stereometrice, f r referire la via a spiritual care se mi c în interior? Cele trei

regnuri ale legilor, faptelor i valorilor apar totdeauna separate în realitatea empiric ; i cu toate c ele au o unitate în Binele Suprem, în Binele în sine, în Dragostea vie pentru Dumnezeul personal, în Necesitatea de a fi baza Existen ei, ra iunea noastr nu poate atinge i cunoa te aceast unitate. Numai Frumuse ea ne-o reveleaz ; ea este în strîns leg tur cu Binele i cu Sacrul i reproduce ritmul divinei ordini i al guvern rii morale a universului. Faptul estetic nu e intui ie i nici concept, ci ideeacare ofer esen ialul unui obiect în forma scopului raportat la scopul final. Arta, ca i frumuse ea, trebuie s cuprind lumea valorilor în lumea formelor1." — Lupta dintre estetica con inutului i cea a formei ai c rei protagoni ti au fost Zim-mermann, Vischer i Lotze, a atins punctul maxim între anii 1860 i 1870. Cu toate acestea nu pu ini erau cei care înclinau spre conciliere. Dar nu spre o adev rat conciliere, întrez rit cel pu in de un tîn r doctor Johann Schmidt, care, cu tot respectul fa de Zimmermann i Lotze, în teza lui de doctorat (1875) a observat c i se p rea c ambii gre eau fiindc confundau diferitele sensuri ale cuvîntului „frumuse e" i fiindc vorbeau de o absurditate ca frumosul sau urîtul a ceea ce e dat în mod natural, a ceea ce este în afara spiritului, la care Lotze, urmîndu-l pe Hegel, ad uga o alt absurditate i anume un concept intuit sau o intui ie con-ceptualizat i, în sfîr it, nici unul dintre ei nu observa c problema estetic se îndreapt nu asupra frumuse ii sau urî1 Geschichte d. Aesth. i. Deutschl., passim, mai ales pp. 27, 97, 100, 125, 147, 234, 265, 286, 293, 487: Grundzuge der Aesth. (postum, Leipzig, 1884), §§ 8 — 13; i cele dou scrieri din tinere e: Ueb. d. Begriff d. Schonheit, GOttingen, 1845, si Ueb. d. Bedingungen d. Kunstschonheit, GOttingen, 1847. teniei, nu asupra con inutului abstract sau al formei în elese ca un ansamblu de raporturi matematice, ci asupra con inutului reprezent rii. Este vorba desigur de form , dar de „form concret ,

plin de con inut"1. Cuvîntul lui Schmidt n-a fost bine primit: e u or (i s-a r spuns) s identifici frumuse ea cu perfec iunea artistic , dar problema const în a Vedea dac , în afara acelei perfec iuni, nu exist o alt frumuse e dependent de un principiu cosmic suprem sau metafizic: altfel se comite o elementar gre eal de logic 2. S-a preferat deci s se caute concilierea în altceva, adic în a g ti o mînc ric în care, dup gusturi, s intre ceva mai mult formalism sau ceva mai mult con inutism, de obicei prevalînd cel din urm . Modera i i conciliatori erau i printre herbartieni; la apari ia formalismului rigid al lui Zimmermann, Nahlow-sky a protestat imediat c nu fusese în inten iile maestrului s exclud din estetic con inutul3, dar cei mai ingenio i reprezentan i ai colii, ca Volkmann i Lazarus4, au ales o cale de mijloc — In tab ra cealalt , Carriere5, dar mai mult înc Vischer însu i (într-o autocritic pe care a scris-o în leg tur cu vechea sa Estetic ) începeau s rezerve o parte tot mai însemnat examin rii formelor; astfel încît la Vischer frumosul a devenit „via a care apare armonios" i, care, cînd apare în spa iu, se nume te „form ", iar form trebuie s aib în orice caz, adic , circumscriere (Begrenzung), în spa iu i în timp, m sur , regularitate, simetrie, propor ie, proprietate (caracterele acestea constituie momentele sale cantitative) i armonie (momentul calitativ), care include în sine varietatea i contrastul, iar mai presus de toate este important caracterul6. 1 Leibniz u. Baumgarten, Halle, 1875, pp. 76 — 102. » G. NEUDECKER, Studienz. Gesch. d. deutschen Aesth. s. Kant, pp. 54-55 • Polemica din Zeitschr. f. exakte Philos. (organ al herbartienilor) anii 1826 — 1863, II, pp. 309 i urm.; III, pp. 384 i urm.; IV, pp. 26 i urm., 199 i urm: 300 i urm. 4 VOLKMANN, Lehrbuch der Psychologie, ed. a IlI-a, Cothen, 1884 — 1885, LAZARUS, Das Leben der Seele, 1856 — 1858. s MORITZ CARRIBRE, Aesthetik, 1859 (ed. a IlI-a, Leipzig, 1885).

• Kritische Gange, V, Stuttgart, 1866, p. 59. 28 434 ISTORIA ESTETICII XVI. ESTETICA EPIGONILOR 435 K. KOstiin O estetic conciliatoare preponderent formalist a încercat K. Kostlin1, profesor la Tiibingen i colaborator, pentru partea de teorie muzical , la opera lui Vischer. Kostlin resim ise influen a lui Schleiermacher, a lui Hegel, Vischer i Herbart, dar nu pare, la drept vorbind, s fi în eles exact pe vreunul dintre predecesorii s i. Obiectul estetic prezenta, dup p rerea lui, trei exigen e: plenitudine i varietate a imagina iei (anregende Gestaltenfulle) con inut interesant i form frumoas ; sub prima se recunoa te cu greutate „inspira ia (Begeisterung) lui Schleiermacher, interpretat de nenum rate ori i în moduri foarte stranii. Kostlin definea drept con inut interesant ceea ce îl prive te pe om, ceea ce cunoa te i ceea ce nu cunoa te, ceea ce el iube te i ceea ce ur te ( i de aceea e vorba mereu de ceva ce se refer la individ i la condi iile în care el se afl ) i afirma c interesul pentru con inut se adaug la valoarea formei adic concepea con inutul ca acea a doua valoare despre care l-am auzit vorbind pe Herbart, de acord cu care considera apoi forma ca fiind absolut , definindu-i caracterul general prin aceea c este u or intuibilâ (anschau-lich) i c trebuie s aib puterea de a satisface, a place, a atrage, i în sfîr it, de a fi frumoas . Caracterele particulare erau, pentru Kostlin, în func ie de cantitate, cele ale circumscrierii, unitarului ('Einheitlichkeit), m rimii extensive i intensive i echilibrului (Gleichmass), iar în func ie de calitate, cele ale determin rii (Bestimmtheit), unit ii (Einheit), importan ei (Bedeutung) extensive i intensive i armoniei. Dar Kostlin cînd se apuca serios s - i verifice empiric categoriile, se încurca i f cea confuzii. Place ceea ce e mare; dar place i ceea ce e mic; place

unitatea, dar place i varietatea; place ceea ce este regulat, dar place i ceea ce este neregulat: — ov ieli i contradic ii, de care- i d dea bine seama i nu se str duia s le înl ture, i care ar fi trebuit s -l duc spre concluzia c abstracta „form frumoas ", din care cu atîta trud culesese calit i i cantit i, era o larv f r corp, fiindc place estetice te numai ceea ce îndepline te o func ie expresiv . Dar Kostlin, dup 1 Aesthetih, Tubingen, 1869. ce a ilustrat cele trei exigen e ale obiectului estetic, i-a cheltuit toat energia construind dup modelul lui Vischer domeniul imagina iei intuitive, adic al frumosului naturii anorganice i organice, al vie ii civile, al moralit ii, al religiei, tiin ei, jocurilor, conversa iilor, serb rilor i banchetelor i, în fine, al istoriei, parcurgînd i judecind estetice te cele trei perioade: patriarhal , eroic i istoric . Schasler ( i el, ca Zimmermann, autor al unei vaste istorii a esteticii) a oferit în schimb o apropiere de formalism, pornind de la idealismul absolut sau de la realism-idealism, cum îl numea el. Dar începea prin a defini estetica „ tiin a frumosului i a artei" (o tiin deci care incorect ar fi tiin a dou lucruri) i pretindea s - i justifice defini ia antimetodic spunînd c nici frumosul nu exist numai în art , nici acesta nu are de a face numai cu frumosul. Sfera esteticii ar fi cea a intui iei (Anschauung) în care cunoa terea are caracter practic iar voin a are caracter teoretic: sfer a unit ii indivizibile i aabsolutei concilieri între spiritul teoretic i practic, în care într-un anumit sens s-ar desf ura cea mai înalt activitate uman . Frumosul ar fi idealul, dar idealul concret; i de aceea nu ar exista ideal al figurii omene ti care s nu fie de un anumit sex, nici ideal al mamiferului în general, ci numai al cut rei sau cut rei specii, cum e al calului sau al cîinelui, ba chiar numai al unor anumite specii de cai i de cîini. Astfel, Schasler, coborînd de la genurile mai abstracte la cele mai pu in abstracte, se str duia zadarnic s ating concretul, care-i sc pa. în art s-ar trece de la tipic, care este frumosul natural,

la caracteristic, care este tipicul sentimentului omenesc; de unde posibilitatea de a stabili idealul unei b trîne, al unui cer etor, al unui tîlhar. Iar caracteristicul artei ar avea mai mult leg tur cu urîtul decît cu frumosul natural. în leg tur cu aceasta (trecînd peste rest, care se desf oar dup schema obi nuit ) este important s not m c lui Schasler îi revine meritul dea fi pus celmaimult în relief una dintre cele dou versiuni ale legendei Frumosului Pur, i anume pe cea care f cea ca „modific rile Frumosului" s se nasc din ac iunea Urîtului1. „Oricît ar putea s ne tulbure un astfel de gînd 1 V. mai sus p. 406 — 407. M. 28* 436 ISTORIA ESTETICII (scria el), nu trebuie s uit m c , f r lumea urî eniei, n-ar exista cea a frumuse ii, deoarece numai Untul este cel care, a î înd Frumosul gol i abstract, îl împinge s intre în lupt cu el i s produc în acest fel frumuse ea concret "1. i a reu it s -l converteasc pe b trînul Vischer cel mai de seam reprezentant al celeilalte versiuni. „Eu (a m rturisit Vischer) am construit la început dup stilul hegelian o mod veche, i f ceam s apar în esen a Frumosului o nelini te, o framîntare, o lupt : Ideea prevaleaz , ea imprim imaginii impulsul c tre nelimitat, ea genereaz Sublimul: imaginea, ofensat în limitarea ei, declar r zboi Ideii, d na tere Comicului; i cu asta lupta era sfîr it : Frumosul se întorcea în sine din contrastul momentelor sale i cu asta se termina. „Dar acum (continua el) trebuie s dau dreptate lui Schasler i predecesorilor s i Weisse i Ruge: aici Urîtul are un rol; acesta este principiul mi c rii, fermentul diferen ierii: f r un astfel de ferment nu se ajunge la formele speciale ale Frumosului, între care nu exist nici una care s nu presupun Urîtul."2 manii0" Hart" Strîns legat de cea a lui Schasler este estetica lui Eduard

von Hartmann (1890), precedat de o istorie a esteticii germane de la Kant încoace3, care, printr-un minu ios examen critic-polemic, sus ine defini ia frumosului ca „apari ie a Ideii" (das Scheinen der dee). In m sura în care insista asupra a ceea ce apare, asupra aparen ei (Schein), ca fiind caracter necesar al frumosului, Hartmann credea c este în drept s numeasc estetica pe care o construise „Estetica idealismului concret, i s se declare de acord cu Hegel, Trahndorff, Schleiermacher, Deutinger, Oersted, Vischer, Zeising, Carriere, Schasler contra idealismului ab-. stract al lui Schelling, Solger, Schopenhauer, Krause, Weisse i Lotze, care, f cînd s constea frumosul în ideea suprasen-sibil , nesocoteau elementul sensibil sau îi acordau o importan secundar 4. în m sura în care insista asupra ideii 1 Aesthetik, Leipzig, 1886,1, pp. l-l6, 19-24, 70; II, p. 52; cf: Kritische Geschichte der Aesthetik, pp. 795, 963, 1028, 1036 — 1038. 1041 — 1044, 'Kritische Gange, V, pp. 112—115. ' Die deutsche Aesth. s. Kant, 1886 (partea I din Aesthet.). ' Philosophie des Sch6nen (partea a 2-a din Aesth.), Leipzig, 1890, pp. 463 — 464: cf.: Deutsche Aesth. s. K., pp. 357 — 362. XVI. ESTETICA EPIGONILOR 437 ca fiind cel lalt element indispensabil i determinant, Hertmann se declara în opozi ie cu formalismul herbartian. Frumuse ea e adev r, dar nu adev r istoric, nici tiin ific i de reflectare, ci adev r metafizic sau idealist, adev rul însu i al Filozofiei: „în ciuda faptului c frumuse ea cu adev rul ei realist este opus oric rei tiin e, ea se înrude te cu filozofia i cu adev rul metafizic"; „Frumosul, cu influen a lui special , r mîne profetul adev rului idealist într-o epoc f r credin , care ur te Metafizica i nu recunoa te drept valoare ceea ce nu e adev r realist." Adev rului estetic, care face nemijlocit un salt de la apari ia subiectiv la esen a ideal , îi lipse te controlul i metoda, pe care adev rul filozofic le posed ; dar, în compensa ie,

îi revine fascinanta for de persuasiune, proprie intui iei sensibile i de nerealizat în medierea gradual i reflectat . De altfel, Filozofia, cu cît se ridic mai sus, cu atît mai pu in are nevoie de trecerea treptat prin lumea sim urilor sau a tiin ei, i de aceea, în înaintarea ei, ea face s dispar distan a care o separ de Art . Aceasta e destul de de teapt s întreprind c l toria spre lumea ideal exact a a cum ne înva ghidurile turistice Baedeker, sans trop se charger: „f r s se împov reze cu o greutate care le înmoaie aripile, cu lucruri în sine i pentru sine neesen iale i indiferente"1. în Frumos e imanent logicul, ideea microcosmic , incon tientul: prin intermediul incon tientului opereaz în el intui ia intelectual 2, i, prin faptul c î i înfige r d cinile în incon tient, este Mister3. De caracterul excitant sau stimulativ al Urîtului, de J care a f cut destul uz Schasler, s-a folosit i mai pe larg c rîîor Hartmann. Cea din urm treapt a Frumosului, ba chiar limita inferioar a faptului estetic, esteplâcutul sensibil, care e un frumos formal incon tient; iar adev rata lui treapt prim este frumosul formal de prim-ordin sau pl cutul matematic (unitate, varietate, simetrie, propor ionalitate, sec i-tmea de aur etc), a doua treapt sau frumosul formal de al doilea ordin este pl cutul dinamic; a treia sau frumosul formal de ordinul al treilea este teleologicul pasiv, cum e cel al unel1 PUI. . Sch., pp. 434-437. 1 Ibid., pp. 115-l16. » Ibid., pp. V197-l98. 438 ISTORIA ESTETICII telor i al ma inilor. i aici trebuie observat în treac t c între ma ini i unelte, i comparîndu-l cu vasele, c nile i cupele, Hartmann punea limbajul: lucru mort, dup spusele lui, care numai în momentul în care se vorbe te cap t aparen de via (Scheinleben)1; iat ce îndr znea s tip reasc filozoful incon tientului, în patria lui Hum-boldt i în timp ce tr ia înc un Steinthal ! Urmeaz , ca frumos fqrmal de al patrulea ordin,

teleologicul activ sau viu, iar ca cel de al cincilea ordin, conformul cu specia (der Gat-tungsm ssige); i ultimul, deasupra tuturor, fiindc ideea individual este superioar celei specifice, frumosul concret sau microcosmicul individual, care nu mai este formal, ci de con inut. De la treptele inferioare se trece la cele superioare dup cum e firesc, prin intermediul Urîtului; i nimeni altul, poate, nu a catalogat cu atîta am nun ime serviciile pe care urîtul le-ar aduce Frumosului, a a cum a f cut Hartmann. Prin urît, adic prin distrugerea egalit ii frumosului, se na te simetria; cu un urît fa de cerc, se na te elipsa; frumosul unei cascade care se sparge pe lespezi se dobînde te printr-un urît matematic, adic distrugînd frumuse ea unei c deri în parabol ; frumosul expresiei spirituale se dobînde te prin introducerea unui urit în raport cu frumuse ea corporal . Frumuse ea treptei superioare se bazeaz pe urî enia celei inferioare. Iar cînd se ajunge la treapta cea mai înalt , la frumosul individual care nu mai are alt treapt deasupra sa, elementul de urît î i continu opera sa de zgînd rire binef c toare. Chiar i acestei faze ulterioare îi cunoa tem rezultatul, faimoasele modific ri ale Frumosului; dar i în aceast direc ie, nimeni nu e mai abundent, i mai minu ios decît Hartmann. într-adev r, al turi de frumosul simplu sau pur, el admite unele modific ri f r conflict, cum sînt cele de sublim i gra ios; dar modific rile mai importante ar avea loc numai datorit conflictului. i ar exista patru cazuri, fiindc solu ia este sau imanent sau logic sau transcendent sau combinat ; imanent în idilic, în melancolic, trist, vesel, mi c tor, elegiac; logic , în comic cu toate variantele lui; transcendent în 1 Phil. d. Sch., pp. 150-l52. XVI. ESTETICA EPIGONILOR tragic; i combinat în umoristic, în tragicomic i în celelalte variante ale acestuia. Cînd nici una dintre aceste solu ii nu e posibil , avem urîtul; iar cînd un urît de con inut se exprim printr-un urît formal, avem maximum de urî enie, adev ratul diavol estetic.

Hartmann este ultimul reprezentant de seam al vechii coli estetice germane; dar i el inspir team prin imensitatea operei sale, la fel ca mul i al ii din aceast coal , pentru care se pare c era un ritual s nu scrie despre art decît volume de mii de pagini. Dar cine nu are team de gigan i i se apleac asupra acestui gen de estetic , g se te un Morgante mare i cumsecade, plin de cele mai comune prejudec i i astfel alc tuit încît în ciuda for ei sale aparente, pîn' i un r cu or e în stare s -l ucid . In celelalte ri, estetica metafizic a avut sus in tori mediocri. In Fran a, celebrul concurs al Academiei de tiin e morale i politice din 1857 a prezentat lumii, încununat culauri, tiin a Frumosului a lui Leveque1, de care nimeni nu mai vorbe te azi decît pentru a aminti c autorul (care se considera drept discipol al lui Platon) recuno tea Frumosului opt caractere, desprinzîndu-le din examinarea unui crin. Cele opt caractere erau: m re ia deplin a formelor, unitatea, varietatea, armonia, propor ia, vioiciunea normal a culorii, gra ia i inuta potrivit ; reductibile, pîn la urm , la numai dou : m re ia i ordinea. i pentru a oferi o dovad a universalit ii'teoriei sale, Leveque o aplica la trei lucruri frumoase: unui copil care glume te cu mama sa, uneisimfonii de Beethoven i vie ii unui filozof (Socrate). Într-adev r (a spus un coleg al lui întru spiritualism, care, discutînd pe un ton plin de respect aceast doctrin , nu a reu it s se ab in de a o lua în zeflemea cu discre ie), întîmpin m unele dificult i cînd vrem s ne facem o idee despre ce poate fi, în via a unui filozof, vioiciunea normal a culorii2. Traducerile i articolele expozitive ale lui Charles Benard3, c r ile unor'autori din Elve ia francez (Topffer, Pictet, 1 CH. LEVEQUE, La science du Beau, Paris, 1862. 'E. SAISSET, L'Esthâtiqw fran aise (In apend. la voi. L' me el la vie, Paris, 1864); pp. 118-l20. ! In Revue philosophique, voi. I, II, X, XII, XVI. 439 Estetica metafizic ia Fran a. Ch. Levgque

440 ISTORIA ESTETICII XVI. ESTETICA EPIGONILOR 441 Anglia. J. Rus-kin Esteticieni italieni Cherbuliez) nu au reu it s r spîndeasc în Fran a sistemele estetice germane. i mai rezervat înc s-a dovedit Anglia, unde Ruskin ar putea fi numit estetician metafizician, dar de factur na ional , dac nu neam afla într-o oarecare încurc tur tratînd despre Ruskin într-o istorie a tiin ei, fiindc înclina iile lui erau într-adev r cele mai str ine de tiin . Temperament de artist, impresionabil, excitabil, volubil, plin de sentiment, d dea viselor i capriciilor sale un ton dogmatic i o form aparent de teorie în pagini spumoase i entuziaste. Cine are prezente în minte acele pagini va considera drept ireverent orice expunere rezumativ i prozaic a gîndirii estetice a lui Ruskin, care, în mod necesar, pune în lumin s r cia i incoeren a ei. Va fi suficient s spunem c , urmînd o intui ie finalist i mistic a naturii, el considera frumuse ea ca o revela ie a inten iilor divine, ca o pecete „pe care Dumnezeu o pune pe operele sale cît i pe cele mai mici lucr ri ale lui". Facultatea care percepe frumosul este pentru el nu intelectul sau sensibilitatea, ci un sentiment particular pe care-l nume te facultate teoretic . Frumosul natural, care ni se dezv luie, cînd contempl m cu inima pur un obiect oarecare neatins i nealterat de mîna omului, se dovede te cu mult superior operei artistului. Ruskin era un analist prea sumar ca s în eleag complicatul proces psihologico-estetic care se producea în sufletul lui cînd, atent s contemple, se extazia ca artist în fa a oric rui umil spectacol i obiect natural, în fa a unui cuib de pas re sau a unui firicel de ap 1. în Italia, abatele Fornari scria o estetic între cea hegelian i

catolic , în care frumosul se identifica cu cea de a doua persoan a Sfintei Treimi, cu Verbul f cut om2, i se gîndea s st vileasc în acest fel i s se opun criticii libere a lui De Sanctis, pe care, din sublimul pisc al filozofiei sale, îl considera nu mai mult decît un „subtil grama-tician". Sub influen a lui Gioberti i cea german , mai 1 J. RUSKIN, Modern Painters: of Ideas of Beauty and of the Imaginative Faculty, 1843 — 1860 (ed. a 4-a, Londra, 1891): Cf. DE LA SIZERANNE, pp. H2-278. "VITO FORNARI, Arte del dire, Napoli, 1866 — 1872; cf. voi. IV. ales a lui Hegel, s-au scris mai multe lucr ri de importan secundar : De Meis a dezvoltat pe larg teza despre moartea artei în lumea istoric 1. Mai recent, Gallo s-a ocupat de estetic pornind i el de la gîndirea hegelian 2, iar un altul a reluat doctrinele privitoare la dep irea urîtului, pe care le-a înv at din c r ile lui Schasler i Hartmann3. Dar reprezentantul italian cel mai direct al esteticii metafizice de inspira ie german a fost Antonio Tari, care a predat tocmai aceast disciplin la universitatea din Neapole între 1861 i 1884. Cunosc tor meticulos i supersti ios a tot ce se tip rea în Germania, autor al unei Estetici ideale i al cîtorva eseuri asupra stilului, gustului, seriozit ii i jocului (Spiel), asupra muzicii i arhitecturii, în care a c utat s urmeze o linie de mijloc între idealismul hegelian i formalismul herbartian4; cursurile sale de estetic , extrem de frecventate, erau printre spectacolele cele mai bizare oferite de aglomerata i g l gioasa universitate napoletan din vremea aceea. Antonio Tari împ r ea tratarea esteticii în Estesinomie, Estesigrafie i Estesipraxie, corespunzînd Metafizicii frumosului, doctrinei frumosului natural i doctrinei Artelor; i la fel ca ideali tii germani, el definea sfera estetic ca fiind intermediar între cea teoretic i cea practic ; „temperatura zonelor (spunea el emfatic) în lumea spiritului, la egal distan de cea glacial , populat de Eschimo ii gîndirii, i de cea torid , locuit de gigan ii ac iunii". Smulgînd de pe tron Frumosul, pusese în locul lui

Esteticul, Frumosul fiind doar un prim moment al acestuia, un „simplu început de via estetic , caducitate nemuritoare, floare care e floare i fruct în acela i timp" i ale c rui momente succesive sînt reprezentate de Sublim, de Comic, de Umoristic i de Dramatic. Dar partea cea mai atr g toare a cursurilor lui Tari era Estesigrafia, subîmp r- it în Cosmografie, Fiziografie i Psihografie, în care îl 'A. C. DE MEIS, Dopo la laurea, Bologna, 1868 — 1869. 2 N. GALLO, L'idealismo e la letteratura, Roma, 1880; La scienza dell'arte, Torino, 1887. ' De exemplu, F. MASCI, Psicologia del comico, Napoli, 1888 . 'Estetica ideale, Napoli, 1863; Saggi di critica (culegere postum ) Trani, 886. * Antonio Tari i cursurile sale Estesigrafia 442 ISTORIA ESTETICII cita adesea cu venera ie pe Vischer, „marele Vischer", cum îl numea, dup modelul c ruia dezvolta „Fizica estetic ", însufle ind-o cu mult i variat erudi ie i asocia ii fanteziste str lucitoare. Cum vorbea despre frumosul naturii anorganice, de pild , despre ap ? Unda (a a spunea în felul lui imaginativ), unda tremur toare în razele de soare, ne ofer în acest act surîsul ei; dar se încrunt în talazuri, e capricioas cînd î ne te, bizar în spum ." Cum vorbea despre configura ia geologic ? „Valea, poate leag nul omenirii, e idilic ; esul, monoton dar fertil, e didactic." Despre metale? „Aurul na te nobilul; fierul, apoteoz a muncii omene ti, devine nobil: primul se laud cu obîr ia lui, dac nu o dezonoreaz ; al doilea te face s-o ui i." Via a vegetal o considera drept un vis i repeta expresia lui Herder: planta este „noul n scut care suge atîrnat de î ele naturii mame." Deosebe te vegetalele în trei tipuri: foliaceu, ramificat, umbelifer, „tipul foliaceu (observa el) devine gigantic la tropice, unde regele monocotiledonatelor, Palmierul, reprezint

despotismul, flagelul omenesc al acestor regiuni pustii. Fa de acel vîrf singuratic, totul numai coroan , s-ar putea spune pe drept cuvînt c negrul este o reptil care i se tîr te la picioare." Dintre flori, garoafa este simbolul tr d rii, „datorit culorilor pestri e i crest turilor petalelor"; trandafirului i se aplic celebra compara ie a lui Ariosto cu o fecioar numai atîta timp cît e înc îmbobocit; dar „de îndat ce i-a descbis petalele i dispre uie te ap rarea spinului, mîndru în plenitudinea culorilor sale, invit îndr zne mîna s -l culeag , atunci e femeie, numai femeie, ca s nu zicem cocotte, care î i procur pl cere f r ca ea îns i s se bucure i în loc de dragoste î i ofer parfumul, în loc de pudoare ro ul petalelor". G sea i comenta analogii între anumite fructe i anumite flori, între fragi, de exemplu, i violete, între portocal i trandafir; admira „spiralele luxuriante i arhitectura gra ioas a vi ei-de-vie"; mandarinul îi trezea imaginea nobilului, qui s'est donne la peine de naître; smochinul, în schimb, pe cea a b d ranului, „necioplit, grosolan, dar rodnic". In regnul animal, p ianjenul era simbolul izol rii primitive, albina, al monahismului, furnica al republicanismului. XVI. ESTETICA EPIGONILOR 443 P ianjenul, nota el la unison cu Miehelet, este un para-logism viu: nu se poate hr ni f r ajutorul pînzei i nici nu- i poate face pînza f r s se hr neasc . Pe pe ti îi definea drept inestetici, „o apari ie stupid cu ochii lor c sca i i mi cîndu- i gura în continuu, ceea ce-i face s par peste m sur de voraci". Nu la fel sînt amfibiile care apar pline de interes pentru cine le prive te: broasca i crocodilul „alfa i omega familiei, pornesc de la comic, ba chiar de la trivial, ca s ajung la sublimul oribilului". P s rile sînt naturi estetice prin excelen : „posesoare a trei dintre cele mai geniale activit i ale unei fiin e vii: dragostea, cînte-cul i zborul". Ele prezint i contraste vii: „între vultur, regele înaltului, i barz , regina calm a mla tinilor; coco ului mîndru i libertin i se opune umilul i casnicul porumbel;

îngîmfatului p un, necioplitul curcan". La mamifere, natura compenseaz dramatic lipsa purei frumuse i, fiindc , dac ele nu lanseaz cîntece în v zduh, încep, în schimb, s articuleze; dac nu posed pene cu mii de culori, prezint nuan e profunde, mai bine dozate, mai pline de via ; dac nu sînt capabile s zboare sînt puternice la fuga peste m sur de variat ; i ceea ce import mai mult, la ele începe s apar fizionomia i via a individual . „Epicul animalic devine comic la m gar, în iniquae mentis asellus; devine idil , la animalele s lbatice; de-a dreptul tragedie la taurul Cafrilor, acest Codrus bicopitat, care se sacrific voluntar în fa a leului, ca s salveze turma." Ca i la p s ri, i aici sînt atractive antitezele; mielul i capra, c rora li se poate spune Isus i Diavolul; cîinele i pisica, abnega ia i egoismul; iepurele i vulpea, Prost nacul i Intrigantul. Antonio Tari f cea numeroase i subtile observa ii asupra frumuse ii omene ti i a celor dou sexe, atribuind femeii gra ia, nu frumuse ea, „frumuse ea somatic este echilibru, iar femeia are corpul dezechilibrat, astfel încît cade u or cînd fuge; f cut pentru gesta ie, are picioarele desf cute, sprijin ideal pentru bazinul larg, spatele adus, care compenseaz pieptul bogat". Cerceta diferitele p r i ale corpului: p rul cre exprim for a fizic ; p rul lins, for a moral ; „ochii alba tri, napoleonici, au uneori profunzimea oceanului; cei verzi par înconjura i de un farmec trist; 444 ISTORIA ESTETICII cei gri sînt lipsi i de individualitate; cei negri sînt foarte individuali"; „o gur frumoas a fost definit de Heine: dou buze care rimeaz frumos; dar pentru îndr gosti i ea va p rea mai degrab cochilia a c rei perl e s rutul"1. Cum am putea s ne lu m mai bine r mas bun cu un surîs binevoitor de la estetica metafizic de tip german, altfel decît amintind aceast bizar expunere a ei, ca s spunem a a, local , pe care ne-o face respectabilul b trînel Tari „ultimul vesel sacerdot

al unei estetici arbitrare i confuze"2? 1 A. TARI, Lezioni di Estetica generale, culegere de C. Scamaceia Luvarâ, Neapole, 1884; Elementi'di Estetica, compila ie de G. Tomraasuolo, Neapole, 1885. V. PICA, L'arte deU'Estremo Oriente, Toriao, 1894, p. 13. XVII POZITIVISMUL I NATURALISMUL ESTETIC Terenul pierdut de metafizica idealist a fost cucerit, în a doua jum tate a secolului al XlX-lea, de metafizica pozitivist i evolu ionist : substituire confuz , prin care tiin ele naturii au luat locul filozofiei, i amestec de concepte materialiste i idealiste, mecaniciste i teleologice cu o încununare sceptic i agnostic . Tr s tura caracteristic a acestei orient ri a fost dispre ul fa de istorie i, mai ales, fa de istoria filozofiei; de aici provine lipsa ei de leg tur cu irul de eforturi seculare ale gînditorilor, condi ie a oric rei munci fecunde i a oric rui progres adev rat. Spencer (care a fost cel mai de seam nume al pozitivismului din vremea aceea) discutînd despre estetic ignor cu totul c atinge probleme, ale c ror solu ii, toate sau aproape toate, fuseser puse i cercetate, cu mult înainte de el. „Nimeni, cred (spune el cu naivitate la începutul eseului s u asupra Filozofiei stilului), nu a oferit vreodat o teorie general a artei de a scrie" (1852); iar în Principii de psihologie (1855), în leg tur cu sentimentele estetice, aminte te c a tiut de observa ia f cut , în leg tur cu raportul dintre art i joc, „de c tre un autor german al c rui nume nu i-l aminte te" (Schiller!). Dac paginile sale de estetic ar fi fost scrise în secolul al XVII-lea, ele ar ocupa un loc modest printre primele tentative neîndemînatice de specula ie estetic ; în secolul al XlX-lea, nu tim ce s credem Pozitivism i evolu iunism Estetica lai H. Spencer 446 ISTOKIA ESTETICII

despre ele. în eseul asupra Utilului i frumosului (1852— 1854) el arat cum utilul devine frumos cînd înceteaz de a fi util, aducînd ca dovad exemplul unui castel în ruin , inutil pentru nevoile vie ii moderne, dar loc potrivit de excursii sau subiect de pictur pentru ornamentarea saloanelor; i stabile te drept principiu al evolu iei de la util la frumos contrastul. Într-un alt eseu asupra Frumuse ii figurii umane (1852) explic aceast frumuse e ca semn i efect al bun t ii morale; iar în eseul asupra Grafiei (1852) consider sentimentul gra iosului ca o simpatie pentru for a care e înso it de agilitate. în Originea stilurilor arhitecturii (1852—1854) descoper frumuse ea arhitecturii în uniformitate i simetrie, idei care ar fi trezite în om de spectacolul echilibrului corporal al animalelor superioare, sau, cum e cazul în arhitectura gotic , de analogia cu lumea vegetal ; în lucrarea despre Stil, consider drept cauz a frumuse ii stilistice economia efortului; în Originea i func ia muzicii (1857) expune o teorie despre muzica v zut ca limbaj natural al pasiunilor, destinat s dezvolte simpatia dintre oameni1. în Principii de psihologie afirm c sentimentele estetice provin din desc rcarea energiei exuberante în organism i distinge diferite grade ale acesteia, de la senza ia simpl la cea înso it de elemente reprezentative, treptat, pîn la percep ie, care are elemente reprezentative, mai complexe, pîn la emo ie, i, în sfîr it, pîn la acea stare de con tiin care dep e te senza iile i percep iile. Forma cea mai perfect a sentimentului estetic s-ar ob ine cu concursul tuturor acestor trei ordine de satisfac ii, produs al deplinei ac iuni a facult ilor respective, cu un minimum de pierdere datorat durerii în cazul activit ii excesive. Dar e destul de rar s încerc m o excitare estetic de acest fel i de o asemenea for ; aproape toate operele de art sînt imperfecte fiindc efectele artistice se amestec în ele cu cele antiartistice, i ba tehnica e pu in satisf c toare, ba emo ia nu e de ordin înalt. Operele de art care troneaz în admira ia universal , m surate XVII. POZITIVISMUL I NATURALISMUL ESTETIC

cu criteriul expus mai sus, trebuie s fie împinse pe o treapt comparativ mai joas . „începînd cu epopeea grecilor i cu reprezent rile pe care ni le-au dat sculptorii lor de legende analoge, care tind s stîrneasc sentimente egoiste i ego-altruiste, i, str b tînd literatura evului mediu, p truns la fel de sentimente inferioare, i operele vechilor mae tri, care rareori compenseaz cu ideile i sentimentele inspirate de ele, nepl cerea pe care o pricinuiesc sim urile noastre care s-au rafinat în studiul aparen elor, i ajungînd, în sfîr it, la atît de mult l udatele opere ale artei moderne, excelente ca execu ie tehnic dar pu in înalte prin emo iile care le inspir i le trezesc, cum sînt scenele de b t lie ale lui Gerome, cînd senzuale cînd sîngeroase; — le g sim pe toate destul de departe, într-o privin sau alta, de calit ile cerute, de formele unei arte care s corespund formelor celor mai înalte ale sentimentului estetic"1. E ca i cum am avea de a face cu tot ce poate fi mai r u în critica artistic , dup cum teoriile expuse mai sus sînt substituiri reciproce de cuvinte: cuvîntul „u urin " în loc de „gra ie", cuvîntul „economie" în loc de „frumuse e" etc. i dac vrem, totu i, s definim în vreun fel pozi ia filozofic a lui Spencer, trebuie s spunem c el oscileaz între senzualism i moralism, f r s dobîndeasc vreodat con tiin a artei ca art . Aceea i oscilare se observ la al i scriitori englezi ca Sully i Bain, la care se manifest , de altfel, o mai mare familiaritate cu problemele artei2. Allen în numeroasele sale eseuri i în Estetica fiziologic (1877) adun un mare num r de experien e fiziologice, despre care nu tim cît valoare tiin ific au în fiziologie, dar putem s afirm m c nu au nici una în estetic . El men ine deosebirea dintre activit ile necesare sau vitale i activit ile superflue sau ale jocului, definind pl cerea estetic „o concomitent subiec447 1 Essays, Scientific, Political and Speculative, 1858 — 1862 (trad. franc. Paris, 1879, voi. III).

1

Principlesof Psychology, 1855, reelab. 1870 (trad. (ranc. Paris, 1874 — 1875) p. VIII, cap. 9, §§533-540. 2 J. SULLY, Outliness of Psychology, Londra, 1884 ; Sensation and Intuition, Studies in Psychology and Aesthetics, Londra, 1874; i ci. cu art. Aesthetics, In Encyclopaedia Britannica; ALEX. BAIN, The Emotions and the Will, Londra 1859, cap. 14. Fiziologlal es-teticii: Allen, Helmhoitz i al ii 448 Metoda tiin elor naturale în estetici ISTORIA ESTETICII tiv a cantit ii normale de activitate, nu direct legat de func iile vitale, în organele terminale periferice ale sistemului cerebrospinal"1. Procesele fiziologice, care ar fi cauza pl cerii în art , sînt prezentate sub alt aspect de c tre cei mai recen i cercet tori, care afirm dependen a acestei pl ceri nu numai „de activitatea organului vizual i de ac iunile mu chilor care-i sînt asocia i, ci de participarea unora dintre func iile cele mai importante ale întregului organism, cum sînt, respira ia, circula ia, echilibrul i acomodarea mu chiular intim ". i arta i-ar fi avut originea, f r îndoial , în satisfac ia pe care a putut-o încerca „orice om preistoric, respirînd regulat, f r nevoia de a- i readapta organele, cînd a trasat pentru prima oar pe os sau pe argil unele linii, avînd între ele intervale regulate"2. Cercet rile fizico-estetice au fost cultivate în Germania de Helmholtz, Briicke i Stumpf3, care, în general, au tiut s se in mai riguros de domeniul opticii i al acusticii, furnizînd l muriri în privin a proceselor fizice ale tehnicii artistice i a condi iilor c rora le este supus pl cerea impresiilor vizuale i auditive, f r s pretind din cauza aceasta s dizolve direct estetica în Fizic , ba chiar men ionînd diferen a dintre cele dou ordine de cercet ri. Chiar i herbartienii degenera i au fost bucuro i s reduc la fiziologie

raporturile sau formele metafizice de care vorbea maestrul i au cochetat, dup cum s-a spus, cu hedonismul naturali tilor. Supersti ia fa de tiin ele naturii a fost înso it adesea (a a se întîmpl de obicei cu supersti iile) de un fel de ipocrizie. Cînd laboratoarele de chimie, de fizic i de fiziolo1 Physiological Aesthetics, Londra, 1877, precum i diferite articole In revista Min , voi. III, IV, V. 1 VERNON LEE i C. ANSTRUTTER-THOMSON, Beauty and Ugliness, In Contemporary Review oct-nov. 1897 (rezum. In ARRlSAL, Dix annees de philosophie, pp. 80 — 85). De aceia i autori: Le râie de l'eliment moteur dans la perception esthetique visuelle, In Memoire et questionnaire soumis au IV-e Congres de Psychologie, retip rit, Imola, 1901. s H. HELMHOLTZ, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage fur die Theorie der Musih, 1863, ed. a IVa, 1897; BRUCKE-HELM-HOLTZ, Principes sdentifiques des beaux-arts, ed. fr. Paris, 1881; C. STUMPF. Tonpsychologie, Leipzig, 1883. XVII. POZITIVISMUL I NATURALISMUL. ESTETIC 449 gie au devenit pe teri ale Sibilei, unde r sunau încrez toare întreb rile în jurul celor mai înalte probleme ale spiritului omenesc, mul i dintre cei care, în realitate, continuau s - i fac cercet rile dup metoda proprie filozofiei, au început s afirme (sau i-au f cut iluzia) c se sprijin pe metoda tiin elor naturii. O dovad a acestei iluzii sau am giri este Filozof ia artei a lui Hippolyte Taine1. „Dac prin studiul Estetica iui artelor diferitelor popoare i ale diferitelor epoci (spune Taîne'° 'y' * Taine) s-ar ajunge s se defineasc natura i s se stabileasc condi iile de existen ale fiec rei arte, s-ar ob ine atunci o explica ie complet a artelor frumoase i a artei în general, am ob ine ceea ce se nume te estetic ." Dar o estetic istoric i nu dogmatic , care s determine caractere i s indice legi, „care s

procedeze ca botanica, care studiaz cu egal interes portocalul i laurul, pinul i mesteac nul, ba chiar s fie ea îns i un fel de botanic , aplicat nu la plante, ci la opere omene ti" ; o estetic care s urmeze „mi carea general ce apropie zi de zi tiin ele morale de cele ale naturii i, dînd unora principiile, precau iile i direc iile celorlalte, s le comunice aceea i t rie i s le asigure acela i progres"2. Preludiu naturalist, urmat de defini ii i doctrine care sînt în fond acelea i ce se întîlnesc la filozofii neînarma i cu metoda naturalist , ba chiar la cei mai pu in precau i dintre ace ti filozofi. Deoarece, dup Taine, arta este imita ie, i o imita ie astfel alc tuit încît s fac sensibil caracterul esen ial al obiectelor, adic „o calitate, din care toate celelalte, sau cel pu in, multe altele deriv , urmînd leg turi fixe". Caracterul esen ial al unui leu, de exemplu, este de a fi „un mare carnivor", lucru care determin conformarea tuturor membrelor acelui animal; caracterul esen ial al Olandei este de a fi „o ar format din aluviuni". Din care motiv arta nu e limitat la obiectele care ar exista în realitate, putînd, ca în arhitectur i muzic , s reprezinte caractere esen iale f r obiecte naturale corespunz toare3. Acum, aceste caractere esen iale, de carnivor i de aluviuni, prin ce difer ele oare, dac nu doar prin extravagan a exemplelor, de „tipurile" i de „ideile", pe care estetica Metafizica moralism Taine Philosophie de Vart, 1866-l869 (ed. a IV-a, Paris 1885). 'Op. cit., I, PP. 13-l5. 'Ibid., I, pp. 17-54. 29 — Estetica 450 ISTORIA ESTETICII intelectualist sau metafizica Je-a considerat întotdeauna drept con inut propriu artei? Acela i Taine înl tura orice îndoial în leg tur cu aceasta, spunînd c „acest caracter este ceea ce filozofii numesc esen a lucrurilor, i în virtutea c ruia afirm c arta are drept

scop s manifeste esen a lucrurilor"; i adaug c în ceea ce-l prive te nu vrea „s se serveasc de cuvîntul esen , care este tehnic"1; de cuvînt, j dar nu de conceptul pe care-l reprezint cuvîntul. Dou c i (mai spune Taine cum ar fi putut spune i Schelling) duc spre via a superioar a omului, spre contempla ie: calea tiin ei i calea artei: „prima, dup ce a cercetat cau- ; zele i legile fundamentale ale realit ii, le exprim în for- i muie exacte i în termeni abstrac i; cea de a doua manifest aceste cauze i legi nu prin defini ii aride, inaccesibile mul imii i inteligibile doar pentru speciali ti, ci într-un mod sensibil i adresîndu-se nu numai ra iunii, ci si sim urilor i inimii omului celui mai obi nuit; i are proprietatea de a fi totodat superioar i popular , de a manifesta ceea ce are cel mai în l tor i de a-l manifesta pentru to i"2. Pentru Taine, ca i pentru esteticienii din coala hegelian , operele de art sînt dispuse de-a lungul unei sc ri de valori; astfel încît, începînd prin a declara absurd orice judecat de gust (fiecare cu gustul lui3) sfîr e te prin a afirma c „gustul personal nu are nici o valoare" i c trebuie s se fac abstrac ie de el i s se stabileasc o m sur comun pentru a indica progrese i devieri, înflorituri i degener ri, pentru a aproba i dezaproba, a l uda i a blama4. Scara de valori stabilit de el e dubl sau tripl , construit mai întîi dup gradul de importan al caracterului, adic o mai mare ori mai mic generalitate a ideii, i dup gradul efectului binef c tor (degre de bienfaisance) sau dup gradul valorii morale mai mari ori mai mici a reprezent rii (dou grade care ar fi aspecte ale unei calit i unice, a for ei considerate o dat în ea îns i i o dat în raport cu altele); i apoi dup gradul de convergen al efectelor, adic gradul de plenitudine a expresiei, gradul de armonie dintre idee i form 5. 1 Ibid., I, p. 37. ' Ibid., II, p. 277. 1 Ibid., I, p. 54. • Ibid., II, pp. 257-400. Ibid., I, p. 15.

G.T. Fechner. Estetica Inductiva XVII. POZITIVISMUL I NATURALISMUL ESTETIC 451 Aceast doctrin intelectualist , moralist i retoric este întrerupt din loc în loc de obi nuitele declara ii naturaliste: „Noi, dup obiceiul nostru, vom studia toate acestea ca naturali ti, în mod metodic, prin analiz , i vom c uta s ajungem nu la un imn, ci la o lege" etc1: ca i cum aceasta ar fi de ajuns pentru a schimba substan a metodei folosite i a doctrinelor expuse. Taine accept s foloseasc chiar moduri de tratare i solu ii dialectice, afirmînd c în perioada primitiv a artei italiene, în pictura lui Giotto, exista sufletul, dar nu corpul (teza); c în Rena tere, în pictura lui Verrocchio, exista corpul, dar nu i sufletul (antiteza), iar în secolul al XVI-lea, la Rafael, se armoniza expresia cu anatomia, sufletul cu corpul (sinteza)2. Acelea i declara ii i un procedeu analog afl m la germanul Gustav Theodor Fechner. In Introducere la Estetic (1876) Fechner spune c el „renun la încercarea de a determina conceptual esen a obiectiv a frumosului", deoarece nu vrea s fac o estetic metafizic , de sus (von oben), ci o estetic inductiv , de jos (von unten) i vrea s caute claritate, nu în l ime: estetica metafizic trebuie s se afle fa de cea inductiv a a cum filozofia naturii se afl fa de fizic 3. i, procedînd inductiv, descoper un lung ir de legi sau principii estetice: pragul estetic, ajutorul sau cre terea, unitatea în varietate, lipsa de contradic ii, claritatea, asocia ia, contrastul, consecven a, concilierea, calea de mijloc just , folosul economic, persisten a, schimbarea, m sura i altele. i expune acest haos în numeroase capitole, bucuros i orgolios de a se dovedi atît de fizician i de confuz. De- Experimentele scrie, apoi, experimentele de tipul urm tor pe care ne sf tuie te s le realiz m: Se iau zece dreptunghiuri de carton alb, cu suprafe e aproape egale (80 X 80 mm), dar cu laturi de lungimi diferite, de la raportul 1 : 1 pîn la 2:5, inclusiv raportul sec iunii de aur, 21 : 34; se pun în dezordine pe o

mas neagr i se cheam persoane de cele mai diferite condi ii i caractere, care s apar in toate, de altfel, claselor cultivate i, aplicînd metoda alegerii, li se cere fiec reia s indice, f cînd abstrac ie de orice gînd legat 1 Ibid., II, pp. 257-258. • Ibid., II. 393. • Vorschule der Aesthetih, 1876 (ed. a Ii-a, Leipzig, 1897-l898). 29* 452 Banalitatea Ideilor Iul Fechner despre art ISTORIA ESTETICII de vreo utilizare anume, care dintre dreptunghiuri le produce cea mai pl cut impresie i care le displace cel mai mult: se noteaz r spunsurile, se împart pe b rba i i femei, iar cu rezultatele se alc tuiesc tabele de cifre, urmînd a se vedea ce se întîmpl . — Fechner m rturise te c , adesea, în aceste experimente cei întreba i aveau rezerve, ne tiind (ceea ce era foarte firesc) s se pronun e între pl cere i nepl cere decît raportînd obiectul la un anume scop ; uneori, refuzau de-a dreptul s emit judec i; aproape întotdeauna, judecata lor era prea vag i perplex , iar la un al doilea experiment, se ob ineau de la aceia i indivizi r spunsuri cu totul diferite de cele date mai înainte. Dar gre elile, dup cum se tie, se compenseaz ; acele tabele, oricum, arat c plac cu prec dere mai mult decît p tratul formele dreptunghiulare apropiate de p trat i c se bucur de mult favoare dreptunghiul cu raportul 21 : 341. Aceast metod a fost exact definit ca „o medie de judec i arbitrare ale unui num r arbitrar de persoane alese în mod arbitrar"2. i Fechner mai comunic (tot prin tabele) rezultatele unei statistici ale sale, scoas din nu tiu cîte cataloage de pinacoteci, referitoare la dimensiunile i formatele tablourilor în raport cu subiectele pictate3. Numai c , atunci cînd vrea s ne spun ce este frumosul, recurge la ajutorul vechii metode speculative, indiferent dac o folose te bine sau r u i

oricît o preced de afirma ia c no iunea de frumos este pentru el „un pur expedient, în sensul obi nuit al cu-vîntului, spre a ar ta pe scurt ceea ce une te laolalt condi iile dominante ale pl cerii nemijlocite"4. El deosebe te trei semnifica ii ale cuvîntului „frumos": un frumos în sensul larg, care e pl cutul în general; un frumos în sensul strict, care e un pl cut mai înalt, dar tot sensibil; i un frumos în sensul cel mai strict, adev ratul frumos, care este „ceva ce nu numai c place, dar are dreptul de a place, are valoare în faptul c place", i în care se încruci eaz conceptele de frumos (pl cut) i de bine5. Frumosul deci este 1 VorschuleZder Aesthetik, I, cap. 19. "SCHASLBR, Krit. Geschichte d. Aesth., p. 1117. • Vorschule der Aestheiih, II, pp. 273 — 314. ' Ibid., pref., p. IV. ' Ibid., I, pp. 15-30. XVII, POZITIVISMUL I NATURALISMUL ESTETIC 453 ceea ce trebuie s plac în mod obiectiv i, ca atare, corespunde binelui ac iunilor. „Binele (spune Fechner, care era uneori artist sau poet) este ca omul serios, organizator al întregii lui vie i cotidiene, care cînt re te prezentul i viitorul i se pricepe s trag foloase din toate împrejur rile; Frumuse ea este înfloritoarea lui so ie, care are grij de prezent, inînd cont de voin a so ului; Pl cutul este copilul, numai sim uri i joac ; Utilul este servitorul, care îndepline te sarcini manuale pentru st pîni i prime te pîine numai in m sura în care o merit . în sfîr it, Adev rul este ca un predicator i profesor în familie, predicator întru ale credin ei, profesor întru ale cunoa terii; arunc o privire Binelui, d o mîn Utilului i ine o oglind în fa a Frumuse ii"1. Cînd vorbe te despre art , rezum toate legile sau regulile esen iale ale artei la urm toarele: 1 arta s caute s reprezinte o idee pre ioas sau, cel pu in, interesant ; 2 s o exprime prin intermediul unui material sensibil în modul cel mai potrivit con inutului s u; 3 între diferitele mijloace de reprezentare corespunz toare s prefere pe cele care, considerate în sine, sînt mai

pl cute decît celelalte; 4 acela i procedeu s îl aplice la toate am nuntele; 5 atunci cînd apar conflicte între aceste reguli, una trebuie s cedeze în fa a celeilalte, astfel încît s se ob in cea mai mare pl cere posibil i, totodat , cea mai valoroas (das grosstmogliche und wertvollste Gefallen)2. Dar de ce oare Fechner, care avea deja gata aceast teorie (cum îi zicea el), eude-monist 3 a Frumosului i a Artei, î i mai d dea osteneala s enumere principii i legi i s fac experimente, s alc tuiasc tabele, cu totul inutile pentru demonstrarea sau ilustrarea ei? Sîntem aproape tenta i s credem c acele opera iuni pseudo tiin ifice erau pentru el i sînt pentru urma ii s i o distrac ie nu mai important decît pasien ele sau colec ionarea de m rci po tale. Un alt exemplu de supersti ie fa de tiin ele naturii poate fi v zut în cartea profesorului Ernst Grosse, Originile artei1. Grosse, dispre uitor al tuturor cercet rilor filozofice asupra artei, pe care le consider i le nume te laolalt Ernst Grosse. Estetica speculativ i tiin a artei Ibid., I, p. 32. ' Ibid., II, pp. 12-l3. • Die Anf nge der Kunst, Freiburg i. B. 1894. » Ibid., I, p. 38. 454 ISTORIA ESTETICII „Estetic speculativ ", invoc o tiin a artei (Kunst-wissenschaft) care s deduc legi din gr mada de fapte istorice culese pîn acum. în acest scop consider c la materialul propriu-zis istoric trebuie ad ugat cel etnografic i preistoric, neputîndu-se ob ine, dup p rerea lui, legi cu adev rat generale acolo unde studiul se m rgine te la arta popoarelor culte „dup cum ar fi imperfect o teorie a genera iei care s-ar baza exclusiv pe forma ei predominant la mamifere"1. Dar i Grosse, imediat dup ce- i manifest repulsia fa de filozofie i inten iile sale de om de tiin naturalist, se treze te, ca i Taine i Fechner, într-o încurc tur . întrucît nu exist sc pare: pentru a studia faptele artistice ale popoarelor primitive i

s lbatice, trebuie în mod necesar s se porneasc de la un concept oarecare al artei. Toate metaforele naturaliste i subterfugiile verbale, la care recurge Grosse, nu reu esc s ascund natura procedeului folosit de el, atît de asem n tor, din nefericire, cu cel al dispre uitei estetici speculative. „Dup cum un c l tor, care vrea s cerceteze o ar str in , dac nu are cel pu in o reprezentare general a situa iei ei i a direc iei drumului s u, trebuie s se team c se va r t ci complet; tot a a noi avem nevoie, mai înainte de a ne apuca de cercet rile noastre, de o orientare general i preliminar în privin a esen ei fenomenelor (iiber das Wesen der Erscheinungen) asupra c rora trebuie s ne îndrept m aten ia". Desigur, „un r spuns exact i exhaustiv la întrebare se va ob ine, cel mult, la sfîr itul cercet rilor, care nu au fost înc începute. Caracteristica, care se caut la început... va putea fi substan ial modificat la sfîr it" nu e vorba, nicidecum, de a imita pe vechii esteticieni: e vorba doar de „a da o defini ie care s fie ca o arm tur provizorie ce va fi înl turat dup terminarea edificiului"2. Vorbe, vorbe i iar vorbe: bruma de idei generale i de legi artistice, care se afl în cartea sa, Grosse le-a încropit nu studiind m rturiile c l torilor la popoarele s lbatice, ci f cînd specula ii asupra formelor spiritului; ba chiar ( i cum ar fi pututfacealtfel?)peunelele-a interpretat în lumina celorlalte. în ceea ce prive te apoi defini ia adoptat de el, 1 Ibid., p. 19. « Die Anf nge der Kunst, pp. 45 — 45. XVII POZITIVISMUL I NATURALISMUL ESTETIC 455 Grosse consider arta ca o activitate care în dezvoltarea ei i în rezultatele ei are o nemijlocit valoare de sentiment (Gefiihlswert) i î i este scop sie i: activitatea practic i activitatea estetic ar fi dou lucruri opuse între care se interpune ca termen mediu activitatea de joc, care, ca i cea practic , are un scop exterior, dar ca i cea

estetic , î i afl pl cerea nu în scopul ei prea pu in semnificativ, ci în activitate îns i1. La sfîr itul c r ii sale el noteaz c , rareori, lapopoareîe primitive activitatea artistic este desp r it de cea practic i c arta începe prin a fi social ca s devin individual numai în perioadele civilizate.2 Estetica lui Taine i cea a lui Grosse au fost numite i sociologice. Trebuie s ne comport m fa de supersti ia sociologic , a a cum am f cut fa de cea naturalist : adic dep ind prologurile i inten iile ca s vedem ce au afirmat, dinnecesitate obiectiv , autorii lor, i lacaredintre direc iile posibile au aderat sau fa de care s-au men inut nehot rî i; iar în acest examen l s m la o parte cazul nu rar în care, în loc s se construiasc o estetic , s-au adunat pur i simplu la un loc o sum de fapte privitoare la istoria artei sau a civiliza iei. Cîte un reformator social, cum e Proudhon, a reînviat în vremea noastr condamnarea rostit de Platon, sau moralismul atenuat al antichit ii i al evului mediu. Proudhon respingea formula artei pentru art ; el considera arta drept un lucru senzual i de delectare i de aceea subordonat scopului juridic i economic: poezia, sculptura, pictura, muzica, romanele, povestirile, comediile, tragediile nu aveau pentru el alt misiune decît aceea de a îndemna la virtute i de a îndep rta de viciu3. Dup p rerea celui care a fost considerat ca fondator al esteticii sociologice, i cu care, dup spusele unui critic francez, ar începe cea de a treia epoc în istoria esteticii, menirea artei ar consta în dezvoltarea simpatiei sociale; doctrin a idealului la Platon, apoi a percep iei la Kant, i, în sfîr it, „Estetic a simpatiei sociale" la Guyau. în Problemele esteticii contemporane (1884), Guyau combate teoria jocului pentru a-i substitui pe cea a vie ii; în lucrarea sa postum Arta din punct de vedere sccio1 Ibid., pp. 46 — 48. • Ibid., pp. 293 — 301. * Du principe de Vart et de sa destination sociale, Paris, 1875. Estetica sociologici Proudhon

M. Guyan 456 ISTORIA ESTETICII logic (1889) stabile te mai precis c via a de care în elege sa vorbeasc , este cea social 1. Frumosul, dac este pl cutul intelectual, cu siguran nu poate fi identificat i utilul, care e doar c utare a pl cerii; dar utilitatea ( i astfel Guyau crede c -i corecteaz totodat pe Kant i pe evolu ioni ti) nu exclude totdeauna frumuse ea i adesea constituie o treapt inferioar a acesteia. Studiul artei nu intr în întregime în sociologie, intr doar, „într-o mare m sur "2; fiindc arta are dou scopuri, adic , înainte de toate, cel de a produce senza ii pl cute (vizuale, auditive etc), i aici se afl în prezen a unor legi tiin ifice în mare parte incontestabile, iar din acest punct de vedere estetica are leg tur cu fizica (optica, acustica etc.) cu matematica, cu fiziologia, cu psiho-fizica. Sculptura, într-adev r, se bazeaz mai ales pe anatomie i fiziologie; pictura, pe anatomie, fiziologie i optic ; arhitectura, pe optic (sec iunea de aur etc); muzica, pe fiziologie i pe acustic ; poezia, pe metric , ale c rei legi mai generale sînt acustice i fiziologice. Dar al doilea scop al artei este de a produce fenomene de induc ie psihologic , care dau na tere unor idei i sentimente de natur mai complex (simpatie fa de personajele reprezentate, interes, mil , indignare etc.) într-un cuvînt , tuturor sentimentelor sociale i care o fac „expresie a vie ii". De aici cele dou tendin e care se observ în art : una spre armonie, spre consonan e, spre tot ceea ce desfat urechile i ochii; cealalt , tendin a de a transporta via a în domeniul artei. Geniul, adev ratul geniu, este menit s echilibreze cele dou tendin e; dar decaden ii i dezechilibra ii fac s lipseasc din art scopul social al simpatiei slujindu-se de simpatia estetic contra simpatiei omene ti3. Traducând toate acestea în limbajul care ne este acum destul de familiar, vom spune c Guyau admite o art pur hedonist , c reia îi suprapune o alt art , i aceasta hedonist , dar pus în serviciul moralit ii. Aceea i polemic contra decaden ilor, dezechilibra i-

1

M. GUYAU, L'art au point de vuesociologique, 1889 (ed. a 3-a, Paris, 1895); Les problemes de l'Esthitique contemporaine, Paris, 1884. Cf. FOUILLEE, pref. la prima lucrare, pp. XLI-XLIII. 1 L'art du point de vue sociologique, pref., p. XLVII. • Ibid., passim, In special cap. 4; cf. pp. 64, 85, 380. M. Nordau XVII. POZITIVISMUL I NATURALISMUL ESTETIC 457 lor i individuali tilor este sus inut de un alt autor, Nordau, care confer artei func ia de a restabili via a integral în frac ionarea i specializarea caracteristic societ ii industriale ; el spune c arta pentru art , arta ca simpl expresie a unor st ri interioare i obiectivare a sentimentelor artistului, exist desigur în lume, dar este „arta omului cuaternar, a omului cavernelor"1. Naturalist ar putea fi socotit i estetica extras din teoria geniului ca degenerare, care- i datore te faima lui Lombroso i colii sale. Miezul acestei doctrine const în urm torul ra ionament: — Marile eforturi mentale, absorbirea total de c tre un gînd dominant produc adesea dezordini fiziologice în organism sau neglijarea i atrofierea altor func iuni ale vie ii. Dar astfel de dezordini in de conceptul patologic de boal , degenerare, nebunie. Deci, genialitatea se identific cu boala, cu degenerarea i cu nebunia. Silogism de la particular la general, de la un termen la cel lalt între care, cel pu in dup logica tradi ional , non est consequentia Dar, cu sociologi de felul lui Nordau i cu Lombroso i coala sa, am ajuns la limita extrem care separ gre eala subtil de cea grosolan , care se nume te gaf . Nimic altceva decît înlocuirea analizei tiin ifice cu cercetarea sau descrierea istoric nu afl m în studiile unor sociologi i etnografi, cum e, de exemplu, Karl Biicher, care, studiind via a popoarelor primitive, afirm c poezia, muzica i munca erau la început contopite într-un singur act; adic poezia i muzica erau destinate s regleze împreun ritmul muncii2. Acest lucru poate fi adev rat sau fals, important sau nu din punct de vedere cultural, dar

nu are nimic de a face cu tiin a estetic . In mod asem n tor Andrew Lang consider c teoria privind originea artei ca expresie dezinteresat a facult ii mimetice nu- i afl confirmarea în ceea ce se cunoa te despre arta primitiv , care este mai degrab decorativ decît expresiv 3; ca i cum arta primitiv , care e un fapt de interpretat, ar putea s se transforme în criteriu de interpretare. 1 MAX NORDAU, Die soziale Aufgabe der Kunst (La funzione sociale dell' arie, ed. a 2-a Torino, 1897). ' KARL BtîCHER, Arbeit u. Rhytmus, ed. a Ii-a, Leipzig, 1899. • Custom and Myth, p. 276, citat dup KNIGHT, The Philosophy of Beau-tiful, I, PP. 9-l0 % Naturalismul. C. Lombrcso 458 ISTORIA ESTETICII Regresai ling- Naturalismul r u în eles a produs efecte d un toare i vlstlciI în lingvistic , c reia în anii din urm zadarnic i-am cere s ne ofere cercet ri tot atît de profunde ca acelea începute de Hurnboldt i continuate de Steinthal, care nu a reu it, în ceea ce îl prive te, s întemeieze o adev rat coal . Popular i imprecis, Max Miiller a sus inut indivizibilitatea cuvîntului de gîndire, confundînd, sau cel pu in nedistin-gînd gîndirea estetic de gîndirea logic , de i observ la un moment dat c formarea numelor are o mai strîns leg tur cu ingeniul (wit), în sensul lui Locke, decît cu judecata, în afar de aceasta, sus ine c tiin a limbajului nu e istoric , ci natural , fiindc limbajul nu e o inven ie a omului: dilema între „istoric" i „natural", care a fost dezb tut i rezolvat în diferite feluri i cu pu in folos1. Un alt filolog, Whitney, polemizînd contra teoriei „miraculoase" a lui Miiller, nega c gîndirea ar fi indisolubil de cuvînt: surdomutul nu vorbe te (observa el) i cu toate acestea gînde te; gîndireanu e o func iune a nervului acustic. Whitney se reîntorcea, în acest mod, la doctrina antic asupra cuvîntului ca semn sau mijloc de expresie a gîndirii umane, supus voin ei, rezultînd

dintr-o sintez de facult i, adic din capacitatea de a adapta în mod inteligent mijloacele la scop2. Spiritul filozofic se reînsufle e te cu cartea lui Paul, Principii ale istoriei limbajului (1880)3, oricît s-ar ap ra autorul de teribila acuza ie c ar face Semne de re- »., „. . „„ . w , .. de teptare, H. iilozone i ca ar caut o noua denumire ca s-o evite pe cea discreditat de „filozofie a limbajului". Dar Paul, dac apare nesigur în ceea ce prive te raporturile dintre logic i gramatic , are meritul de a fi restabilit identificarea f cut de Humboldt între chestiunea originii i cea a naturii limbajului, afirmînd din nou c limbajul apare de fiecare dat cînd vorbim. i îi revine înc un alt merit, 1 Lecture ion the Science of Language, 1861 i 1864 (trad. franc, La science du langage, Paris, 1867). 'WILLIAM DWIGHT WHITNEY, The Life and Growth of Language, Londra, 1875 (trad. ital. Milano, 1876). • HERMANN PAUL, Principien der Sprachgeschichie, 1880 (ed. a Ii-a, Halle, 1886). XVII. POZITIVISMUL I NATURALISMUL, ESTETIC 459 acela de a fi criticat în mod definitiv etnopsihologia (V6lkerpsychologie) lui Steinthal i a lui Lazarus, demonstrînd c nu exist entitatea unui psihic (psyche) colectiv i c nu exist alt limbaj decît al individului. Etnopsihologiei, acestei tiin e inexistente, îi anexa, în schimb, limbajul i totodat mitologia i obiceiurile, Wundt1, care în ultima hin vl tl lui sa lucrare, privitoare tocmai la limbaj2, gre e te cînd se Wundt face ecoul vorbelor de spirit ale lui Whitney i o ia în rîs, numind „teorie a miracolului" (Wundertheorie) glorioasa doctrin inaugurat de Herder sau de Humboldt, acuza i de el de „obscurantism mistic" fmystisches Dunkel): aceast doctrin (spune Wundt) putea s aib o justificare atîta timp cît principiul evolu ionist nu ajunsese la triumful deplin în

aplicarea lui la natura organic în general i la om în particular. N-a auzit nici de func ia îndeplinit de imagina ie i de adev rata rela ie care exist între gîndire i expresie; i nici n-a v zut diferen a substan ial dintre expresie în sens naturalist i expresie în sens lingvistic i spiritual. Limbajul este considerat de el ca o form special , în mod original dezvoltat , a manifest rilor vitale fiziopsihologice i a mi c rilor expresive animale, din care el s-ar dezvolta în mod continuu, astfel încît, în afara conceptului general al mi c rii expresive (Aus-drucksbewegung), „nu exist alt not specific care s nu-l delimiteze în mod arbitrar"3. Filozofia lui Wundt î i dezv luie sl biciunea, dovedindu-se neputincioas s domine problema limbajului i a artei. In Etica aceluia i autor, faptele estetice sînt prezentate ca un amestec de elemente logice i etice; iar o tiin special normativ estetic este negat nu pentru bunul i temeinicul motiv c nu exist „ tiin e normative", ci fiindc aceast tiin s-ar dizolva, dup spusele lui, în cele dou tiin e, logica i etica4, ceea ce înseamn a afirma c nu exist estetica îns i i a nega originalitatea artei. 1 WILH. WUNDT, Ueber Wege u. Zifle d. Vdlherpsychologie, Leipzig, 1886. 1 Die Sprache, Leipzig, 1900, 2 voi. (partea 1 din Volkerpsychologie, Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Siiie). • Die Sprache, passim, cf. I, pp. 31 i urm.; II, pp. 599, 603 — 609. * Ethih, Stuttgart, 1892, p. 8. Noocriticisinul i empirismul Klrcliraann XVIII PSIHOLOGISMUL ESTETIC I ALTE ORIENT RI RECENTE Concep iei hedoniste, psihologice i moraliste asupra artei nu i-a putut pune stavil i nici nu i s-a putut opune mi carea neocritic i neokantian , care a încercat totu i s salveze cît putea mai bine conceptul spiritului1, în mijlocul invaziei de naturalism i

materialism. Neocriticismul a mo tenit de la Kant o în elegere redus pentru fantazia creatoare, i nu pare s fi avut idee de vreo alt form de cunoa tere în afar de cea intelectual . Printre primii filozofi de oarecare renume care au aderat la senzualismul i psihologismul estetic a fost în Germania Kirchmann, promotor al unui a a-zis realism i autor al unei Estetici pe baz realist (1868)2. In doctrina lui, faptul estetic este imaginea (Bild) unui real, dar o imagine însufle it (seelenvolles) i purificat , înt rit , adic idealizat , i distinct într-o imagine a pl cerii care e Frumosul, i într-o imagine a durerii care este Urîtul. Frumosul este susceptibil de o întreit modificare; dup con inut el poate fi sublim, comic, tragic etc; dup imagine poate fi frumos natural i frumos artistic; iar dup modul de idealizare, poate fi frumos idealist i naturalist, formal i spiritual, simbolic i clasic. i neîn elegînd natura obiectiv rii estetice, Kirchmann construie te o nou 1 A. P. LANGE, Geschichte des Materialismus u. Kritik seiner Bedeutung i. d. Gegenwart, 1866. 1 J.H.V. KIRCHMANN, AesthctihaufrealistischerGrundlage, Berlin, 1868. XVIII. PSIHOLOGISMUL ESTETIC I ALTE ORIENT RI RECENTE 461 categorie psihologic de sentimente ideale sau aparente, care ar fi trezite de imaginile artistice i ar prezenta o atenuare a sentimentelor din via a real .1 Evolu iei sau involu iei herbartienilor în fiziologi ai Metafizica trapl cerii estetice i-a corespuns o evolu ie sau involu ie ana- hoîogie? vis-log a ideali tilor care s-au apropiat de psihologism. cher între ace tia este de men ionat în primul rînd b trînul Theo-dor Yischer, care într-o autocritic publicat de el a considerat estetica drept „o îmbinare de mimic i armonie" (vereinte Mimik und Harmonik), iar frumosul drept „armonia universului", care nu se realizeaz niciodat în fapt fiindc se produce numai în infinit, iar cînd ni se

pare c am dobîndit-o în Frumos, avem de a face doar cu o iluzie: iluzie transcedent , în care se afl esen a operei estetice2. Fiul s u, Robert Vischer, a introdus cuvîntul Einfiihlung pentru a desemna via a pe care omul o toarn în lucrurile naturale datorit procesului estetic3. Contra asocia ionismului i în favoarea unui teleologism natural imanent al Frumosului a scris Volkelt, tratînd despre Simbol* i îrabinînd simbolica cu panteismul. Herbartia-nul Siebeck (1875), dup ce a p r sit teoria formalist , încerca s explice faptul frumuse ii prin conceptul apari iei personalit ii.5 El distinge obiecte care plac numai prin con inut (pl cutul sensibil), altele care plac numai prin form (fapte morale) i altele, în sfîr it, care plac prin leg tura dintre con inut i form (fapte organice i estetice). în faptele organice forma nu e în afara con inutului, ci e expresia influen ei reciproce i a îmbin rii elementelor constitutive; în schimb, în faptele estetice forma se afl în afara con inutului, ea reprezint suprafa a acestuia: nu mijloc pentru scop, ci scop ei îns i. Intui ia estetic este rela ia dintre sensibil i spiritual, dintre materie i spirit i de aceea formeaz întrucîtva aparen a personali1 Aesth. auf real. Grund, I, pp. 54 — 57; cf. Teoria, p. 90. ' Kritische Gange, V. pp. 25 — 26, 131. 1 R. VISCHER, Ueber das optische Formgefilhl, Lipsea, 1873. 1 Der Symbol-Begriff in der neuesten Aesthetik, Jena, 1876. "• Das Wesen d. aesth. Anschauung, Psychologische Untersuchungen z. Theorie d. SchOnen u. d. Kunst, Berlin, 1875. » E. 462 ISTORIA ESTETICII ta ii. Pl cerea estetic se na te din con tiin a c spiritul urmeaz s se reg seasc pe el însu i în sensibil. i dac în lucrurile naturale i neînsufle ite personalitatea este introdus de contemplator, în figura omeneasc , în schimb, ea apare de la sine. Siebeck imit dup metafizicienii ideali ti teoria modific rilor frumosului, acestea fiind

singurele în care frumosul s-ar manifesta în mod concret, la fel cum omul nu exist decît ca om apar inînd unei anumite rase i unui anumit popor. Sublimul este acea specie de frumos în care se pierde momentul formal al circumscrierii, de unde i nelimitatul, care e un fel de infinitate extensiv sau intensiv ; tragicul se na te atunci cînd armonia nu e dat , ci rezult dintr-un conflict i dintr-o dezvoltare; comicul este o rela ie între mic i mare; i a a mai departe. Datorit acestor tr s turi idealiste i faptului c sus in ferm absolutismul kantian i her-bartian al judec ii de gust, nu se poate spune c estetica lui Siebeck este pur psihologic i empiric i lipsit de M. Dieii orice element filozofic. In aceea i situa ie se afl Diez, care, prin a sa Teorie a sentimentului ca fundament al esteticii (1892)1, ar vrea s explice activitatea artistic ca fiind îndreptat spre idealul sentimentului (Ideal des fiih-lenden Geistes), paralel cu tiin a (idealul gîndirii), cu morala (idealul voin ei) i cu religia (ideal al personalit ii). Dar ce este oare acest sentiment? Sentimentul empiric al psihologilor, ireductibil la ideal, sau însu irea mistic a comunic rii i unirii cu infinitul i cu absolutul? Absurda „valoare a pl cerii" a lui Fechner, sau „puterea de judecat " (Urteilskraft) a lui Kant? Acestor autori i altora, domina i înc de tendin e metafizice, le lipse te, s-ar spune, curajul propriilor lor idei; se simt într-un mediu ostil i vorbesc cu jum tate de gur sau încearc s fac tranzac ii. Psihologul Jodl admite sentimentele elementare estetice, descoperite de Herbart, i le define te drept „excita ii nemijlocite care nu se bazeaz pe o activitate 1 MAX DIEZ, Theorie des Gefuhls z. Begrundung d. Aesthetik, Stuttgart 1892. XVIII. PSIHOLOGISMUL ESTETIC I ALTE ORIENT RI RECENTE 463 asociativ sau reproductiv ori pe imagina ie", de i „în ultim analiz se reduc la acelea i principii"1.

Orientarea pur psihologic i asocia ionist devine *"i*Iltie"a'! clar la profesorul Theodor Lipps i în cadrul colii sale. odor Lipps critic i respinge teoriile estetice: a) teoria jocului ; b) a pl cerii; c) a artei ca recunoa tere a vie ii reale, chiar dac e nepl cut ; d) a emotivit ii i zguduirii pasionale; e) a sincretismului, prin care artei, al turi de joc i pl cere, i se atribuie o serie de alte scopuri (recunoa terea vie ii în realitatea ei, revelarea individualit ii, emo ie puternic , eliberarea de o greutate, jocul liber al imagina iei. Teoria sus inut de el nu e în fond prea diferit de cea a lui Jouffroy, deoarece se reduce la teza c frumosul artistic este simpaticul. „Obiectul simpatiei este eul nostru obiectivat, transpus în al ii i de aceea reg sit în ei. Noi ne sim im în ceilal i i îi sim im pe ceilal i în noi. In ceilal i ne sim im ferici i, liberi, mai mari, mai în l a i, sau contrariul tuturor acestora. Sentimentul estetic de simpatie este nu numai un mod al pl cerii estetice, ci îns i pl cerea estetic . Orice pl cere estetic este bazat , în ultim analiz , numai pe simpatie i pur i simplu pe ea; chiar i cea pe care ne-o dau liniile i formele geometrice, arhitectonice, tectonice, ceramice i altele". „Ori de cîte ori în opera de art întîlnim personalitatea (nu ca un defect al omului, ci ca ceva pozitiv omenesc), care este de acord sau g se te rezonan în posibilit ile i tendin ele vie ii noastre i activit ii noastre vitale; ori de cîte ori întîlnim pozitivul omenesc, obiectiv, pur i liber de toate interesele reale care sînt în afara operei de art i pe care numai arta poate s -l reprezinte, iar contemplarea estetic îl cere; în toate aceste cazuri, acordul, consonan a ne umplu de beatitudine. Valoarea personalit ii este valoare etic . In afara ei nu exist alt posibilitate i determinare a eticului. De aceea orice pl cere artistic i estetic în general este pl cerea a ceva ce are 1 FRIEDR. JODL, Lehrb. der Psychologie, Stuttgart, 1896, § 53, pp. 404 — -414. 464 ISTORIA ESTETICII

valoare etic (eines ethisch Wertvollen) nu ca element al unui complex, ci ca obiect al intui iei estetice"1. 6r00s Activitatea estetic este, în acest fel, lipsit de orice valoare proprie, primindu- i valoarea, indirect, de la moral . — F r s ne pierdem vremea cu elevii lui Lipps (cum sînt Stern i al ii2) i cu gînditori de orientare analog (printre care Biese, teoretician al antropomorfismului i al metaforei universale3, i Konrad Lange, propagator al tezei c arta ar fi autoiluzie con tient 4' vom men iona pe profesorul Karl Groos (1892), care se apropie într-un fel de conceptul de act estetic ca valoare teoretic 5. între cei doi poli ai con tiin ei sensibilitatea i intelectul, exist diferite trepte intermediare, din care face parte intui ia sau imagina ia avînd ca produs imaginea sau aparen a (Schein), medie între senza ie i concept. Imaginea este plin ca senza ia, dar ordonat ca conceptul: nu are bog ia inepuizabil a acesteia, dar nici s r cia i goliciunea acestuia. Atît imaginea cît i aparen a sînt fapte estetice, care nu se disting de imaginea simpl i obi nuit în ceea ce prive te calitatea, ci numai în intensitate: imaginea estetic este aceea i imagine simpl , cînd atinge culmea con tiin ei. Prin con tiin trec reprezent rile, dup cum oamenii care merg dup treburile lor trec gr bi i peste un pod; dar, atunci cînd trec torul se opre te pe pod i contempl spectacolul, atunci e zi de s rb toare, atunci se produce opera estetic . Aceasta nu e, deci, pasivitate, ci activitate; este imita ie intern (innere Nachahmung) potrivit formulei adoptate de Groos6. Acestei teorii i s-ar putea obiecta c toate imaginile, pentru a fi cu adev rat 1 Komih und Humor, eine psychol, aesthet. Untersuch., HamburgLeipzig pp. 223-227. 8 PAUL STERN, Einfuhlung u. Association i. . neueren Aesth., 1898, In culegerea Beitr ge z. Aesth., editat de Lipps i de R. M. Werner, (Hamburg-Leipzig). " ALPR. BIESE, Das' Associationsprincip. u.

d.Anthropomorphismus i. d. Aesth., 1890; Die Philosophie des Metaphorishen, Hamburg-Leipzig, 1893. • KONRAD LANGE, Die bewusste Selbstt uschung als Kern des hiinstleri-schen Genusses, Leipzig, 1895. • KARL GROOS, Einleitung i. d. Aesthetik, Giessen, 1892. • Ibid., pp. 6-46 i 83-l00. XVIII. PSIHOLOGISMUL ESTETIC I ALTE ORIENT RI RECENTE intense, trebuie s ocupe, cel pu in pentru o clip , culmea con tiin ei, i c simpla imagine sau este i ea produs al unei activit i nu mai mici decît cea estetic sau nu este o imagine, propriu-zis . De asemenea, ar fi de obiectat c determinarea imaginii, ca ceva ce ine de senza ii i de concept, poate duce înapoi la intui ia intelectual i la celelalte misterioase facult i ale metafizicienilor, pe care Groos m rturise te c le detest . Intr-un mod i mai pu in fericit el distinge opera estetic dup form i con inut; dup con inut el recunoa te patru clase: cea asociativ {în sensul strict), cea simbolic , cea tipic , i cea individual 1 ; i introduce în doctrina sa (care n-ar avea nevoie de aceasta) conceptele de infuziune a personalit ii i de joc. în privin a acestuia din urm observ c „imita ia intern este cel mai nobil joc al omului"2, i adaug c „conceptul jocului se aplic pe deplin contempl rii, dar nu produc iei estetice, în afar de cazul popoarelor primitive"3. Groos, de altfel, se elibereaz de „modific rile frumosului", deoarece, o dat plasat activitatea estetic în imita ia intern , e clar c tot ceea ce nu e imita ie intern r mîne exclus din acea activitate ca fiind ceva în plus i ceva diferit. „Orice frumos (frumos în eles în sensul de simpatic) ine de estetic, dar nu orice fapt estetic e frumos". Frumosul deci este reprezentarea pl cutului sensibil; urîtul este reprezentarea nepl cutului; sublimul, reprezentarea unui lucru puternic (Gewaltiges) într-o form simpl ; comicul, reprezentarea a ceva inferior. i a a mai departe4. Cu mult bun sim , Groos ia în

derîdere func ia pe care Schasler i Hartmann i-o atribuiau urîtului. A spune c elipsa are un moment de urî enie în raport cu cercul, fiindc simetria ei este numai în raport de dou axe i nu de infinit de multe, este ca i cum am spune c „vinul are relativ un gust nepl cut fiindc îi lipse te (ist aufgehoben) gustul pl cut al berii"5. — i Lipps, în scrierile sale estetice, recunoa te c comicul (asupra c ruia ofer o îngrijit ana465 • Ibid., pp. 100-l47. 1 Ibid., pp. 175 — 176. • Ibid., p. 292. • Jbid., pp. 168-l70. 1 Ibid., pp. 46 —50 l întreaga parte a IlI-a Modific rile Frumosului la Groos i Lipps 30 466 ISTORIA ESTETICII XVIII. PSIHOLOGISMUL ESTETIC I ALTE ORIENTABI RECENTE 467 esteticii liz psihologic 1) nu are în sine valoare estetic ; dar el, ca o consecin a tendin ei sale moraliste, schi eaz apoi ceva asem n tor cu doctrina dep irii urîtului: un proces, adic , prin intermediul c ruia s-ar atinge o mai mare valoare estetic ( = de simpatie)2. ? â Lucr ri ca ale lui Groos i, în parte, ca acelea ale lui Lipps, contribuie, de altfel, la înl turarea multor erori i la men inerea cercet rii estetice în domeniul analizei interne. Un merit asem n tor trebuie recunoscut c r ii francezului Veron3, care se pronun contra frumosului absolut al esteticii academice i, acuzîndu-l pe Taine c face confuzie între art i tiin , estetic i logic , observ c dac arta ar trebui s exprime esen a lucrurilor,

calitatea unic i dominant , „cei mai mari arti ti ar fi cei care ar reu i mai bine s pun în eviden esen a... iar marile opere s-ar asem na între ele mai mult decît altele i i-ar ar ta clar identitatea lor comun , în timp ce se întîmpl tocmai contrariul"4. Dar în zadar c ut m la Veron o metod tiin ific : precursor al lui Guyau5, el admite c arta reprezint , în fond, dou lucruri diferite, dou arte: una decorativ , care are ca obiect frumosul, adic pl cerea ochiului i a urechii, rezultat din anumite dispuneri de linii, forme, culori, sunete, ritmuri, mi c ri, umbre i lumini, f r interven ia necesar a ideilor i sentimentelor i a c rei studiere ine de optic i de acustic ; cealalt , expresiv , care d „expresia emo ionat a personalit ii umane". Arta decorativ predomin , dup p rerea lui, în lumea antic ; arta expresiv , în cea modern 6. Nu e posibil s expunem aici teoriile estetice ale arti tilor i litera ilor; prejudec ile tiin ifice i istoriste ale experimentului i documentului uman în realismul lui Zola, sau moralismul artei-problem a lui Ibsen i a colii scandinave. Despre art au scris cu profunzime i, 'V. mai sus, pp. 161 — 163. 1 Komik und Humor, pp. 199 i urm. EDG. VfiRON, L'Esthitique, ed. a 2-a, Paris, 1883. 1 Ibid., p. 89. 'V. mai sus, pp. 455 — 456. • Esthttique, pp. 38, 109, 123 i urm. poate, mai bine decît oricare al ii, filozofii i criticii de profesie din ara lor, Charles Baudelaire în articole i pagini r zle e1, i Gustave Flaubert, în scrisorile sale2. Sub influen a lui Veron i a urii sale fa de conceptul de frumos, a fost conceput i cartea lui Lev Tolstoi asupra artei3; aceasta, dup defini ia marelui artist rus, comunic sentimentele dup cum cuvîntul comunic gîndurile. Dar în ce fel este în eles acest lucru, se vede din compara ia pe care el o face între art i tiin , ajungînd la afirma ia c „func ia artei este de a face asimilabil i sensibil ceea ce ar putea s nu fie asimilat sub forma

argument rii", i c „adev rata tiin examineaz adev rurile considerate importante pentru o anume societate i într-o epoc dat i le face s p trund în con tiin a oamenilor, în timp ce arta le face s treac din domeniul tiin ei în cel al sentimentului"4. Nu exist deci art pentru art dup cum nu exist tiin pentru tiin . Orice oper de art trebuie s fie îndreptat spre cre terea moralit ii i suprimarea violen ei. i de aceea se poate spune c aproape întreaga art produs pîn acum în lume e fals : Eschil, Sofocle, Euripide, Aristofan, Dante, Tasso, Milton, Shakespeare, Rafael, Michelangelo, Bach, Beethoven (spune Tolstoi) sînt „reputa ii artificiale, f urite de critici"5. Tot printre arti ti mai degrab decît printre filozofi etrigche ar trebui amintit Friedrich Nietzsche c ruia (tot a a cum s-a spus despre Ruskin) i-am face o nedreptate dac am vrea s -i expunem în termeni tiin ifici afirma iile estetice, supunîndu-le criticilor pe care nu e greu s i le atrag în aceast privin . Nietzsche nu a prezentat propriu-zis o teorie a artei în nici una dintre c r ile sale, nici m car în prima dintre ele privitoare la Originea tragediei6, în ciuda aparen elor; ceea ce pare teorie este manifestarea 1 L'Art romantique (circa 1860); Oeuvres posthumes, 1887. ' Correspondance, 1830 — 1880, 4 voi; ed. nou , Paris, 1902— 1904. 3 Qu'esfce que l'Art, trad. franc, Paris, 1898. * Ibid., pp. 17l-l72 i 308. 5 Qu'est-ce que VArt, pp. 201 — 202. • Die Geburt der Tragedie oder Griechenthum und Pessimismus, 1872, (trad. ital., Bari, 1921). •» r Ch i 30* 468 ISTORIA ESTETICII sentimentelor i a tendin elor autorului. De altfel, reg sim la el acea

îngrijorare cu privire la valoarea i scopul artei i cu privire la problema inferiorit ii sau superiorit ii ei în raport cu tiin a i filozofia, care a fost proprie perioadei romantice. Nietzsehe fiind, în mai multe privin e, ultimul i cel mai str lucit reprezentant al ei. De la romantism mai mult decît de la Schopenhauer provin elementele de gîndire din care e constituit deosebirea dintre arta apolinic (de contemplare senin , cum ar fi cea a epopeii i a sculpturii) i arta dion