You are on page 1of 17

AZFA HANANI (HALIS AZHAN MOHD HANAFIAH) Sinopsis

Novel ini memaparkan pengorbanan seorang gadis remaja, bernama Azfa Hanani ( Nani ). Azfa Hanani merupakan murid tingkatan 5 Kenanga, Sekola !enenga Seri "ian. Azfa Hanani diminta men#amar sebagai $engku !urni ole $engku !azran dan isterin#a S#afinaz.Hal ini demikian kerana $engku !urni tela meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan ra#a."atin !azia #ang turut terlibat dalam kemalangan itu koma .Apabila "atin !azia sedar daripada koman#a dia tidak dapat menerima ken#ataan ba a%a anak perempuan tunggaln#a tela di jemput &lla i. Azfa Hanani #ang idup dalam kemiskinan di ruma 'ak !adi ('ak (ong) tela mengambil buku rujukan tanpa kebenaran pi ak sekola .$ujuann#a adala untuk mengulang kaji pelajarann#a .'ada masa #ang sama anak 'ak (ongn#a )uraini mengalami pen#akit lumpu . Azfa Hanani #ang merasakan dirin#a membebani keluaga 'ak (ong bertekad untuk menerima ta%aran pen#amaran sebagai $engku !urni.Azfa Hanani menerima ta%aran itu kerana $engku !azran berjanji untuk menanggung kos ra%atan )uraini. Azfa Hanani diba%a ke banglo "atuk $engku !akmur untuk menemui "atin !azia . Azfa Hanani tela diberi penjelasan dan tunjuk ajar ole $engku !azran dan isterin#a tentang tingka laku $engku !urni .'en#amaran itu nampakn#a ber asil kerana "atin !azia tidak dapat menges#aki apa*apa kekurangan #ang ada dalam diri Azfa Hanani.Kemudian Azfa Hanani di antar bersekola di Sekola !enenga $aman Sari. "i situ,dia mengenali rakan* rakan $engku !urni,seperti $engku +llina, Suzana,Adriani,+kran dan lain*lain.Azfa Hanani turut mengenali beberapa orang pelajar #ang tidak men#ukai $engku !urni iaitu (aili,S#afika dan ,uziana."i banglo "atin !azia dan di sekola barun#a pelbagai peristi%a gembira dan sedi dilalui. Azfa Hanani tela memba-a diari $engku !urni.!elalui diari ini terbongkar ra sia -inta #ang ter alang antara $engku !urni dan +kran..inta mereka ter alang disebabkan abang $engku !urni,$engku !uzaffar mementingkan status keluarga mereka sebagai golongan ka#a dan bangsa%an.Hal ini men#ebabkan konflik berlaku antara Azfa Hanani dan $engku !uzaffar.'ertengkaran mereka tela didengari ole "atin !azia ,akibatn#a pen#amaran Azfa Hanani terbongkar."atin !azia tela meng alau Azfa Hanani . Azfa Hanani pulang ke ruma 'ak (ong !adi di Kampung !erpati.$engku "atuk !akmur dan "atin !azia datang ke Kampung !erpati untuk memo on maaf dan memujuk Azfa Hanani agar kembali ke banglo mereka.$engku "atuk !akmur men-eritakan kisa #ang terjadi enam belas ta un #ang lalu.!enurut beliau kematian ibu bapa Azfa Hanani disebabkan ke-uaiann#a semasa memandu dalam keadaan mabuk.$eksi #ang dinaiki ole ibu bapa Azfa Hanani tela terjunam ke dalam gaung dan Azfa Hanani ter-ampak keluar."atin !azia #ang bersimpati dengan Azfa Hanani tela men#usuin#a.

"atin !azia dan "atuk $engku !akmur ingin menebus kesala an mereka.!ereka memujuk agar Azfa Hanani kembali tinggal bersama*sama mereka.Ak irn#a Azfa Hanani bersetuju untuk kembali tinggal di banglo itu dengan identiti sebenarn#a."ia juga mengeta ui ba a%a ibu bapa +kran sebenarn#a merupakan pens#ara di /niversiti Kebangsaan !ala#sia. !ereka bukann#a miskin sebagaimana #ang dikatakan ole $engku !uzaffar.

SINOPSIS BAB DEMI BAB Takut Ketika rakan*rakann#a menumpukan per atian ter adap pembelajaran Kimia, Azfa Hanani diburu rasa takut sekiran#a naman#a dipanggil ole pengetua kerana men-uri buku dari perpustakaan. 'adan#a, dia bukan bertujuan untuk men-uri sebalikn#a an#a 0meminjam0 untuk mengulang kaji pelajaran kerana tidak mampu untuk membeli buku rujukan. "ia takut dibuang sekola kerana perbuatan men-uri #ang dilakukann#a. Semua al ini terjadi disebabkan kemiskinan keluarga 'ak (ong !adi #ang memeli aran#a sejak kedua*dua ibu dan bapan#a meninggal dunia akibat kemalangan jalan ra#a. "ia semakin takut apabila pengetua ma u menemuin#a. Siapa Mereka? "i dalam bilik pengetua, terdapat tetamu #ang begitu asing bagin#a, iaitu $engku !azran, S#afinaz dan S#arifa 1ozan. !ereka memberita un#a dia seiras $engku !urni, seorang remaja #ang meninggal dunia dalam suatu kemalangan empat bulan lalu. $engku !azran dan S#afinaz memberita u ba a%a dia berkunjung ke ruma S#arifa 1ozan semalam dan ternampak gambarn#a dalam album. 2ambarn#a seiras %aja adikn#a, $engku !urni. Azfa Hanani dita%arkan menjadi anak angkat keluarga ka#a dan men#amar sebagai $engku !urni kerana %aja mereka seiras. "atin !azia tidak dapat menerima akikat ba a%a anak gadis tunggaln#a tela meninggal dunia. "ia menudu anak*anak lelakin#a tela melarikan $engku !urni. 3le sebab itu, mereka ber-adang untuk mengambil Azfa Hanani menggantikan $engku !urni bagi menenangkan ati "atin !azia . Azfa Hanani agak risau untuk menerima ta%aran itu %alaupun dijanjikan dengan pelbagai keme%a an. Namun begitu, dia memerlukan keizinan ole pak long dan mak longn#a. Kerana Ter esak $engku !azran dan S#afinaz #ang ditemani ole Abang Norman dan 'ak Haji Ars ad tiba di ruma pak long untuk berbin-ang dengan pak long dan mak long. 'ak Haji Ars ad menjadi orang tenga dalam perbin-angan itu. $engku !azran men-eritakan kemalangan #ang menimpa adikn#a, $engku !urni. !enurut $engku !azran, apabila ibun#a, "atin !azia tersedar daripada koma, #ang ditan#an#a iala $engku !urni. 'uas mereka berdali dengan mengatakan $engku !urni mengikuti program pertukaran pelajar ke 4epun. "ia tidak mampu berterusan menipu dan tidak ma u ibun#a meng adapi tekanan ji%a. $engku !azran meminta keizinan pak long dan mak long untuk memba%a Azfa Hanani ke Kuala (umpur. Sebagai balasan, sekiran#a Azfa Hanani ma u menggantikan tempat 0$engku !urni0, kos perubatan anak pak longn#a, )uraini #ang ampir lumpu akan ditanggung. Azfa Hanani berfikir, sekiran#a dia masi kekal di Sekola !enenga Sri "ian, dia akan dibuang sekola kerana

men-uri buku di perpustakaan. Selain itu, bila*bila masa sa aja pak longn#a akan member entikan persekola ann#a kerana kesempitan idup. Setela memikirkan masala dirin#a dan pen#akit )uraini mampu sembu , ak irn#a dia menerima ta%aran $engku !azran. Sea!a" Ke#a iran "i Hotel /niverse, $engku !azran dan isterin#a, S#afinaz mengajar -ara*-ara bertutur, makan dan bergaul dengan "atin !azia . Apabila tiba di banglo #ang dimaksudkan, dia diba%a ke bilik $engku !urni . $engku !azran dan S#afinaz memujuk Azfa Hanani akan sikap kasar $engku !uzaffar #ang mengungkapkan kata*kata men#akitkan atin#a. Azfa Hanani kemudian bere at di dalam bilik itu. Ketika itu, dia teringat akan kata*kata Nordin sebelum dia bertolak ke sini, ba a%a bukan dia #ang ditudu men-uri buku, sebalikn#a melibatkan beberapa orang pelajar lelaki. Apabila "atin !azia terjaga daripada tidur, Azfa Hanani diba%a bertemun#a. "ia mengikut ara an seperti #ang diajar ole $engku !azran dan S#afinaz. Se$a%ai Muri Ba#aru Azfa Hanani di antar belajar di Sekola !enenga $aman Sari. "i sekola itu, dia berkenalan dengan saudara dua pupu $engku !urni, iaitu $engku +llina. "ia juga berkenalan dengan rakan*rakan $engku !urni #ang lain seperti Adriani, +kran, selain 5musu 5 $engku !urni, iaitu (aili, S#afika , dan ,auziana #ang dipanggil,Kumpulan 6udak 2lamor. $engku +llina men#atakan ke airanann#a kerana se ingga kini kad pengenalan, kad A$! dan dompet $engku !urni belum ditemukan lagi. I&$a"an Bu i Sekembalin#a Azfa Hanani dari sekola , dia tela disambut ole "atin !azia . "ia makan bersama*sama dengan "atin !azia dan Kak ,inaz. "ia kekok makan menggunakan sudu dan garpu. Azfa Hanani bertan#akan tentang dompet $engku !urni #ang ilang itu kepada Kak ,inaz. Kak ,inaz men#atakan ba a%a mungkin dompet itu tela diambil orang. Azfa Hanani bimbang ra sian#a terbongkar. Kak ,inaz me#akinkann#a ba a%a ma#at #ang dikebumikan itu memang ma#at $engku !urni. "i dalam bilik, Azfa Hanani menemukan diari $engku !urni ."ia memba-a diari itu untuk mengeta ui peribadi $engku !urni. $engku "atuk !akmur datang menemui Azfa Hanani di bilikn#a. "ia akan memba#ar 1!577 sebulan kepada Azfa Hanani sebagai upa kerana men#amar sebagai $engku !urni. Azfa Hanani tidak men#angka budin#a akan dibalas dengan %ang ringgit. Namun dia terpaksa menerima %ang itu demi membantu pak long di kampung. Kerena# Lai"i Azfa Hanani ke sekola untuk meng adiri majlis perjumpaan pelajar tingkatan 5 bagi membin-angkan projek Hari Sumbangsi . 'rogram #ang diatur meliputi pasar ria, kejo anan sukan terbuka, dan pameran. 'ada ta un lalu program tersebut tela berja#a mengumpul %ang seban#ak 1! 89 ribu. (aili tidak berpuas ati dan mendak%a kononn#a terdapat ketidakadilan dalam pengagi an slot. "ia tidak berpuas ati kerana tidak diberikan slot mengendalikan !alam 6akat Sumbangsi . (aili turut mempertikaikan kejujuran dan keik lasan ja%atankuasa #ang terlibat. "ak%aan (aili dibanta ole +kran dengan menjelaskan ba a%a agi an slot dibuat

melalui undian. Setiap ketua tingkatan mengambil ba agian dalam undian tersebut dan se arusn#a soal ketidakadilan tidak sepatutn#a ditimbulkan.

Tertan'a(tan'a Azfa Hanani tertan#a*tan#a mengapa dia tidak dapat berbual panjang dengan +kran. (ida n#a menjadi kelu ketika ber adapan dengan +kran. "ia juga tertan#a*tan#a akan al +kran menjual burger ber ampiran dengan 'laza .a a#a sedangkan ga#an#a tidak memba#angkan kesusa an idupn#a. "i perpustakaan, ,auziana dan S#afika mena%arkan Azfa Hanani sebagai penga-ara !alam 6akat Sumbangsi kerana suaran#a sesuai. Azfa Hanani ta u ba a%a majlis itu diuruskan ole pelajar $ingkatan 5 Sastera &&, jadi dia berangganggap ba a%a dia tidak perlu masuk -ampur. Azfa Hanani menolak dengan baik kerana men#edari niat mereka tidak ik las. 'enolakann#a itu membuatkan mereka begitu mara . Ekran Azfa Hanani mengikuti kelas ba asa &nggeris dan ba asa 4epun di &nstitut (ingua ,ran-a. "ia pergi ke &nstitut untuk meminjam beberapa bua buku. Sebenarn#a itu -uma ralasan untuk keluar dari ruma . Hasrat atin#a adala untuk menemui +kran. Ketika berada di tempat tersebut, &skandar ma u meng antarn#a pulang dengan menaiki motorsikal. Azfa Hanani menolak kerana dia tidak mengenali lelaki itu. Azfa Hanani berpeluang bertemu +kran #ang menjual burger pada ari itu.+kran menjelaskan minatn#a untuk menjadi akauntan. Me"ua# )asa Azfa Hanani melua kan perasaann#a kepada +kran dan menjelaskan ba a%a dia bukan $engku !urni. "ia an#a seorang budak kampung #ang idup dalam serba kekurangan. "ia bukan anak manja $engku "atuk !akmur dan "atin !azia . Azfa Hanani an#a men#amar sebagai $engku !urni untuk memenu i janjin#a kepada Abang !azran dan Kak ,inaz. "ia juga menerima ta%aran mereka kerana tidak ma u ke-i-iran dalam pelajaran. Selain itu dia ingin membalas budi pak long dan mak longn#a. Abang !azran dan Kak ,inaz tela berjanji untuk menanggung segala kos ra%atan )uraini #ang lumpu . Bukan Diran*an% Azfa Hanani tidak meran-ang untuk ke ruma $engku +llina. $engku +llina mengajakn#a ke ruma kerana pasukan ,orum 1emaja Sekola !enenga $aman Sari akan mengadakan sesi perbin-angan dan lati an. "atin !azia memberikan persetujuan agar Azfa Hanani ke ruma rakann#a, $engku +llina. Azfa Hanani berasa bersala kerana berbo ong kepada "atin !azia . "atin !azia mengingatkan Azfa Hanani agar memberikan fokus ter adap S'! supa#a memperole keputusan -emerlang seperti 0abang*abangn#a0. $engku !uzaffar meng antar Azfa Hanani dengan menaiki motosikal berkuasa tinggi. Setiban#a di ruma $engku +llina, rakan*rakann#a tela sedia menunggu. $engku +llina meminta Azfa Hanani menggantikan

tempatn#a sebentar sebagai 'engerusi ,orum 1emaja, sementara dia mengendalikan mes#uarat sekretariat pameran luar untuk Hari Sumbangsi . Setela a li*a li pasukan ,orum 1emaja meli at kepeta an dan kelan-aran Azfa Hanani sebagai pengerusi, mereka memutuskan ba a%a Azfa Hanani akan kekal mempengerusikan ,orum 1emaja. Me"u"u 'ertandingan ,orum 1emaja #ang akan diadakan di de%an besar sekola bakal berlangsung sebentar lagi. Azfa Hanani membuat persiapan: memakai tali le er dan meng afal skrip. Azfa Hanani mendapat k abar gerai burger +kran tela dibakar men#ebabkan dia bergegas ke bilik persatuan untuk mendapatkan penjelasan daripada +kran. +kran tidak ditemui sebalikn#a dia bertemu dengan (aili #ang tidak berpuas ati akan sikapn#a menarik diri sebagai penga-ara !alam 6akat Sumbangsi . Kata*kata ina #ang diu-apkan (aili tela menggetarkan perasaan Azfa Hanani sebelum melangka ke pertandingan ,orum 1emaja. Ha ia# Bererti 'asukan #ang disertai ole Azfa Hanani dalam pertandingan ,orum 1emaja tela berja#a menjadi jo an dan Azfa Hanani diumumkan sebagai 'engerusi ,orum $erbaik. 1amai #ang memuji suara Azfa Hanani amat lunak dan sesuai menjadi penga-ara televis#en. Seterusn#a, "atin !azia tela mengadakan majlis ulang ta un #ang ke*8; untuk $engku !urni. Azfa Hanani, %alaupun mengambil peranan sebagai $engku !urni, tetapi berasa ter aru kerana diraikan dalam majlis #ang begitu meria . +kran datang le%at lalu men#era kan adia melalui pintu pagar ruma . Azfa Hanani melua kan perasaan rindun#a ter adap pak long sekeluarga di kampung kepada Abang !azran. Abang !azran berjanji akan memba%a Azfa Hanani pulang bertemu dengan keluargan#a di kampung. Abang !azran juga meminjamkan telefon bimbitn#a kepada Azfa Hanani agar dia dapat meng ubungi ka%an*ka%ann#a di kampung. Misteri +an% Tersi&pan Azfa Hanani memanfaatkan sepenu n#a peluang #ang diberikan ole Abang !azran untuk meng ubungi rakan*rakann#a di kampung. Azfa Hanani mengimbau perbualann#a dengan rakan*rakan sekampungn#a, ,alina dan Aini. Kak ,inaz memberita u Azfa Hanani ba a%a Abang !azran bersetuju untuk memasang talian telefon di ruma pak long. Abang !azran juga akan membelikan Azfa Hanani telefon bimbit #ang ba aru. Azfa Hanani membuka adia #ang diberikan ole +kran. Azfa Hanani terkejut apabila mendapati adia itu berupa dompet milik ar%a $engku !urni dan di dalamn#a terdapat sejumla %ang, beberapa keping kad, dan se elai kertas -atatan. Kun,un%an Men%e,ut Azfa Hanani men#uarakan asratn#a kepada Kak ,inaz untuk men#ambut kepulangan pak long dan )uraini daripada menjalani ra%atan di &ndonesia. Kak ,inaz berjanji untuk memba%a Azfa Hanani pulang ke kampung semasa -uti semester pertama nanti. Sekembalin#a daripada mengikuti kelas ba asa di &nstitut (ingua ,ran-a, Azfa Hanani terkejut meli at pak long dan )uraini berada di ruma "atin !azia . Kerinduan Azfa Hanani terubat kerana dapat berbual*

bual dengan pak long dan )uraini. !enurut )uraini, $engku "atuk !akmur seakan*akan suda mengenali keluarga mereka sebelum ini.

Hari Su&$an%si# Hari ini berlangsungn#a Hari Sumbangsi di Sekola !enenga $aman Sari. Sambutan Hari Sumbangsi pada ta un ini lebi meria . +kran #ang menjadi pengerusi persatuan pelajar tingkatan lima sibuk mengendalikan program sempena Hari Sumbangsi . Ada k abar angin #ang mengatakan ba a%a !alam 6akat Sumbangsi akan dipulaukan ole pelajar #ang tidak berpuas ati. Azfa Hanani mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan +kran di bilik persatuan. Azfa Hanani mendesak +kran untuk berterus*terang tentang pun-a dia menjau kan diri daripadan#a. Ak irn#a +kran membuat pengakuan #ang mengejutkan. +kran mengakui mempun#ai ubungan istime%a dengan $engku !urni. Namun ubungan itu terpaksa diputuskan atas sebab*sebab tertentu. 'ada pertemuan terak ir sebelum kemalangan itu, dompet $engku !urni tertinggal dan dia men#impan dompet tersebut. Terusir Azfa Hanani masi lagi tertan#a*tan#a tentang ubungan antara +kran dengan $engku !urni. Azfa Hanani membuat tekaan ba a%a "atin !azia la pun-a ubungan $engku !urni dengan +kran terputus. "engan menggunakan teori fizik, Azfa Hanani berja#a memba-a ra sia #ang terkandung di dalam diari $engku !urni. Azfa Hanani lantas bersemuka dengan $engku !uzaffar untuk mendapatkan kepastian. $engku !uzaffarla rupa*rupan#a #ang menjadi dalang #ang merosakkan ubungan #ang terjalin antara $engku !urni dengan +kran. $engku !uzaffar memberita u ba a%a dia meng alang ubungan antara $engku !urni dengan +kran kerana ingin menjaga nama baik keluarga disebabkan +kran daripada keluarga miskin. Azfa Hanani berasa ter ina kerana dirin#a juga daripada keluarga miskin. Azfa Hanani tidak berpuas ati kerana kini $engku !uzaffar melarangn#a berka%an dengan +kran pula. Ak irn#a berlakula pertengkaran antara mereka dan didengari pula ole "atin !azia . "atin !azia amat mara apabila mendapati Azfa Hanani selama ini men#amar sebagai $engku !urni. Azfa Hanani ditampar, kemudian di alau keluar dari banglo itu. Hakikat Azfa Hanani ma u terus pulang ke kampung, tetapi $engku !uzaffar menumpangkan Azfa Hanani di ruma $engku +llina. Ak irn#a, Azfa Hanani dapat kembali tinggal di ruma pak longn#a di Kampung !erpati. Namun, pak long dan mak longn#a masi belum mengeta ui ba a%a Azfa Hanani sebenarn#a tela diusir keluar dari ruma "atin !azia . Sebelum ini, Abang !azran dan Kak ,inaz berjanji untuk memujuk "atin !azia untuk menerima Azfa Hanani kembali. Namun, Azfa Hanani tela membuat keputusan untuk terus tinggal di kampung. Azfa Hanani terkejut apabila keluarga $engku "atuk !akmur datang men-arin#a di kampung. Ak irn#a terbongkar ra sia apabila $engku "atuk !akmur men-eritakan ba a%a diala #ang tela melanggar teksi #ang dinaiki ole Azfa Hanani sekeluarga se ingga

mengakibatkan kematian ibu dan bapa Azfa Hanani. "atin !azia tidak sampai ati apabila meli at Azfa Hanani #ang ketika itu masi ba#i menangis kelaparan lalu men#usuin#a. Selama 89 ta un, $engku "atuk !akmur berusa a untuk menjejaki Azfa Hanani. 'en-ariann#a ber asil setela berbual*bual dengan pak long #ang kebetulan berkunjung ke ruma n#a sekembalin#a daripada menemani anakn#a, )uraini #ang mendapatkan ra%atan di &ndonesia. Se%a"a(%a"an'a Berak#ir Azfa Hanani kembali tinggal di banglo $engku "atuk !akmur dan "atin !azia . Kali ini dia ma u dikenali dengan identiti sebenar, bukan sebagai $engku !urni lagi. $engku !uzaffar pula semakin mendekatkan diri dengan agama. Aktiviti Hari Sumbangsi tela berja#a mengumpul dana seban#ak 1!89,955.77. S#afika dan ,uziana bersikap baik ter adap Azfa Hanani. !otosikal #ang ditunggang ole &skandar terlibat dalam kemalangan jalan ra#a dan &skandar tela terbunu . !anakala (aili #ang membon-eng motosikal tersebut tela -edera para dan kini di %ad &./. 'asukan #ang men#ertai ,orum 1emaja tela menjadi jo an peringkat negeri dan Azfa Hanani tela dinobatkankan sebagai 'engerusi ,orum $erbaik. 'ada suatu ari, Azfa Hanani menaiki teksi ke ruma +kran. Ketika Azfa Hanani tiba, dia meli at $engku !uzaffar sedang membantu +kran men#iapkan sebua gerai. Ak irn#a Azfa Hanani mengeta ui kedudukan perkara #ang sebenar iaitu, $engku !uzaffarla #ang membakar gerai burger +kran. Sementara itu, +kran bukanla daripada keluarga #ang susa . A#a dan ibun#a merupakan pens#ara /niversiti Kebangsaan !ala#sia #ang kini sedang melanjutkan pelajaran di peringkat doktor falsafa di Amerika S#arikat. Adik*adik perempuann#a ikut serta manakala adik lelakin#a menuntut di sebua sekola berasrama penu . "ia selesa tinggal dengan datuk dan nenekn#a. Persoa"an (a) (b) Ketaatan kepada agama, Azfa Hanani sering berdoa dan memba-a al < =uran kepada ar%a ibu bapan#a . Ketaba an seorang gadis remaja meng adapi ke idupan #ang penu ranjau. Azfa Hanani dibesarkan ole 'ak (ong !adi #ang kurang berada."ia juga taba meng adapi liku < liku idup di ruma banglo milik keluarga ba arun#a. Keberanian meng adapi risiko. Azfa Hanani, seorang gadis #ang baru berumur 8; ta un tetap berani mengambil risiko men#amar sebagai $engku !urni untuk membantu sepupun#a. Kegigi an menimba ilmu pengeta uan. Sikap ini ditonjolkan Azfa Hanani, %alaupun berasal daripada keluarga miskin dia gigi belajar dengan tujuan untuk membaiki masa depan keluarga dan idupn#a. Sikap mementingkan darjat atau pangkat. $engku "atuk !akmur dan anakn#a, $engku !uzaffar begitu ego dengan status mereka sebagai golongan elit. !ereka memandang ina ter adap Azfa Hanani. 1akan*rakan Azfa Hanani juga

(-)

(d)

(e)

(f)

memandang renda kepadan#a kerana dia berasal dari kampung dan idup miskin. Kasi sa#ang seorang ibu ter adap anakn#a, "atin !azia terlalu men#a#angi $engku !urni > Azfa Hanani.

P"ot

Se-ara keseluru ann#a plot drama digarap mengikut kronologi. $erdapat empat peringkat garapan plot iaitu? Per&u"aan 'ada peringkat permulaan -erita, pemba-a diperkenalkan dengan %atak Azfa Hanani #ang berasa takut setela mengeta ui ba a%a orang #ang selalu men-uri buku*buku rujukan di perpustakaan tela dikenal pasti dan akan dirangkap, "ia kemudiann#a dipanggil ke bilik pengetua. @aja n#a dikatakan seiras $engku !urni ole $engku !azran dan Kak S#afinaz. $engku !azran meminta Azfa Hanani men#amar sebagai $engku !urni iaitu adikn#a #ang terbunu dalam suatu kemalangan jalan ra#a. !emikirkan masa depan persekola ann#a serta peluang untuk membantu sepupun#a, )uraini mendapatkan ra%atan, Azfa Hanani bersetuju menerima ta%aran $engku !azran. Perke&$an%an 'ada peringkat perkembangan, Azfa Hanani diba%a ke Hotel /niverse dan diajar -ara bertutur, makan, dan bergaul dengan "atin !azia . "i ruma "atin !azia , Azfa Hanani berja#a memainkan peranan sebagai $engku !urni. Azfa Hanani kemudiann#a di antar ke Sekola !enenga $aman Sari. "i sekola barun#a, Azfa Hanani tela berkenalan dengan $engku +llina, sepupu $engku !urni dan rakan*rakan #ang lain seperti Suzana, Adriani dan +kran. Azfa Hanani turut terlibat dalam pertandingan ,orum 1emaja sekola n#a.

Kon-"ik .erita sampai pada peringkat perumitan apabila Azfa Hanani menerima bungkusan adia daripada +kran ketika majlis sambutan ulang ta un $engku !urni #ang ke*8;. Azfa Hanani men-ari +kran untuk mendapatkan penjelasan tentang ubungann#a dengan $engku !urni. +kran mengaku ba a%a ubungann#a dengan $engku !urni memang istime%a tetapi tidak disenangi ole seseorang iaitu $engku !uzaffar.

K"i&aks Klimaks -erita ini iala apabila Azfa Hanani mengeta ui ba a%a abang $engku !urni, iaitu $engku !uzaffarla #ang menjadi peng alang ubungan +kran dengan $engku !urni. 'ertengkaran antara Azfa Hanani dengan $engku !uzaffar didengar ole "atin !azia . 1a sia pen#amaran Azfa Hanani ak irn#a terbongkar. "atin !azia begitu mara kerana tela ditipu selama ini. Azfa Hanani tela ditamparn#a lalu diusirn#a keluar dari banglo tersebut.

Pe"eraian 'ada pengak iran -erita, "atuk $engku !akmur memberita u ba a%a diala #ang men#ebabkan teksi #ang dinaiki ole a#a dan ibu Azfa Hanani terjunam ke dalam gaung 89 ta un #ang lalu men#ebabkan mereka terbunu . Azfa Hanani kembali ke banglo $engku "atuk !akmur dan "atin !azia dengan identitin#a sendiri setela dipujuk. 'asukan ,orum 1emaja. Sekola $aman Sari #ang men#ertai ,orum 1emaja tela menjadi jo an peringkat negeri dan Azfa Hanani terpili sebagai 'engerusi ,orum 1emaja $erbaik. Azfa Hanani juga tela mengeta ui identiti sebenar +kran dan berja#a mendapatkan kepastian daripada +kran tentang ubungan mereka berdua.

.atak an Per!atakan

.atak /ta&a A0-a Hanani (a) 2adis -antik dan ber%aja lembut serta pen#a#ang. (b) 1emaja berusia 8; belas ta un #ang kematian kedua*dua orang tuan#a. (-) "ibesarkan ole 'ak (ong !adi dan !ak (ong "ia dalam serba kekurangan. (d) (ema dalam subjek ba asa &nggeris. (e) 6aik ati dan sanggup berkorban. (f) $aba meng arungi dugaan idup. (g) !engenang budi. ( ) 6erja#a menerima anugera 'engerusi $erbaik ,orum 1emaja peringkat daera . (i) Sanggup men#amar sebagai $engku !urni supa#a "atin !azia puli daripada masala tekanan perasaan. .atak Sa&pin%an

Datin Ma0ia# (a) &steri kepada $engku "atuk !akmur. (b) &bu kepada lima orang -a a#a mata, iaitu $engku !urs adad, $engku !izran, $engku !azran,$engku !uzaffar, dan $engku !urni. (-) &bu #ang pen#a#ang, terutaman#a ter adap anak perempuan tunggaln#a, $engku !urni. (d) $ertekan sebagai aki at kematian anak bongsun#a, $engku !urni. (e) Sering berasa kesun#ian setela $engku "atuk !akmur bernika dengan seorang gadis muda. Ten%ku Murni (a) (b) (-) (d) (e) (f) Anak perempuan tunggal dalam keluarga $engku "atuk !akmur dan "atin !azia . @aja n#a seiras %aja Azfa Hanani. Anak #ang taat kepada orang tuan#a. "ia begitu manja dengan ibun#a. Sikap mesran#a men#ebabkan dia disenangi ole rakan*rakann#a. 'erna menjalinkan ubungan dengan +kran, tetapi ditentang ole abangn#a, $engku !uzaffar.

Ten%ku Mu0a--ar (a) (b) (-) (d) Anak keempat "atuk $engku !akmur dan "atin !azia 'elajar /niversiti !ala#a ta un ak ir dalam jurusan undang < undang Seorang #ang sombong pada a%aln#a kerana statusn#a 'en#a#ang kerana mengambil berat akan keselamatan Azfa Hanani

Datuk Ten%ku Mak&ur (a) (b) (-) (d) Seorang arta%an dan berketurunan bangsa%an !empun#ai dua orang isteri iaitu "atin !azia dan seorang %anita muda Seorang #ang bengis dan sombong kerana bertindak kasar ter adap Azfa Hanani Seorang #ang berpegang pada janji kerana menerima semula Azfa Hanani setela mengeta ui identiti sebenarn#a

Latar

Latar Te&pat (a) "i makmal kimia. Azfa Hanani berasa bimbang setela mendapat ta u perbuatann#a men-uri buku*buku rujukan dari perpustakan tela diketa ui dan dia mungkin akan di ukum atas kesala ann#a itu. (b) "i bilik pengetua, iaitu ketika Azfa Hanani dikunjungi buat pertama kalin#a ole $engku !azran, Kak ,inaz, dan Kak 1ozan. (-) "i Hotel /niverse. Azfa Hanani tela diberi tunjuk ajar ole Kak ,inaz tentang -ara $engku !urni makan, ber-akap, dan &ain*lain lagi. (d) "i banglo milik "atin !azia dan $engku "atuk !akmur. Azfa Hanani ak irn#a menetap di banglo ini. (e) "i Sekola !enenga $aman Sari. 'erjumpaan diadakan ole pelajar*pelajar tingkatan lima bagi berbin-ang tentang projek Hari Sumbangsi . Latar Masa (a) Selama beberapa bulan. Semasa Azfa Hanani menuntut di Sekola !enenga Sri "ian dan kemudiann#a meneruskan persekola ann#a di Sekola !enenga $aman Sari selepas berpinda ke ruma "atin !azia . (b) 'ada %aktu malam. .onto n#a, Azfa Hanani dengan bersunggu *sunggu memba-a dan mengkaji diari $engku !urni dalam usa an#a mendapatkan ja%aban siapaka #ang menjadi peng alang ubungan antara +kran dengan $engku !urni. (-) 'ada %aktu petang. .onto n#a. semasa "atin !azia mengadakan sambutan ari la ir Azfa Hanani>$engku !urni #ang ke*8;.

(d) 'ada %aktu pagi. .onto n#a, Azfa Hanani menjalani ke idupann#a sebagai pelajar sekola .

Latar Mas'arakat (a) !as#arakat #ang sanggup berkorban demi keba agiaan keluarga angkat serta kelangsungan masa depann#a. .onto n#a, Azfa Hanani sanggup memenu i ta%aran Abang !azran bagi membantu sepupun#a, )uraini #ang lumpu mendapatkan ra%atan. (b) !as#arakat elit #ang bongkak dan sombong kerana statusn#a. .onto n#a, $engku "atuk !akmur #ang memandang ina ter adap Azfa Hanani kerana berasal dari kampung dan miskin. (-) !as#arakat pelajar #ang gigi menuntut ilmu. .onto n#a, mas#arakat pelajar di Sekola !enenga Sri "ian tempat Azfa Hanani melanjutkan pelajarann#a dalam $ingkatan (ima Kenanga. (d) !as#arakat #ang berpegang pada janji. .onto n#a, $engku !azran berusa a seda#a upa#a membantu sepupu Azfa Hanani mendapatkan ra%atan bagi men#embu kan pen#akit lumpu n#a dengan meng antar )uraini ke &ndonesia. (e) !as#arakat #ang sanggup men#amar untuk menelamatkan seseorang daripada meng adapi tekanan ji%a. .onto n#a, Azfa Hanani sanggup men#amar menjadi $engku !urni supa#a "atin !azia kembali puli daripada tekanan perasaan sebagai akibat kematian anak perempuan tunggaln#a.

Teknik Penu"isan

12 Pe&erian 'engarang memeri alkan perasaan Azfa Hanani se%aktu mula*mula tiba di ruma "atin !azia ..onto n#a , 6egitu, aku terasa seperti berjalan di a%ang*a%angan semasa mula* mula tiba di situ. 6anglo itu terlalu besar,berganda < ganda kalau ma u dibandingkan dengan teratak buruk #ang perna ku uni.

32 Dia"o% "ialog antara Azfa Hanani dengan +kran..onto n#a, ASa#a nak $an#a satu pekara lagi. Abang !us datang ke mari niB ada kaitan dengan gerai burger 1an #ang terbakar dulu ke CD A Sa#a tak perlu berita u,sebenarn#a. Setakat sa#a ta u dan Nani juga ta u, -ukupla ,D ja%ab +kran .

42 I&$as Ke&$a"i Afza Hanani teringat akan pak long, mak long, dan sepupu* sepupun#a di kampung..onto n#a A!asakan mama memang sedap,D Aku menokok bersa aja kerana %aja )a idin melintas di ruang mata."ia akan ke-ur liur kalau sesekali mak long menggoreng a#am.dia akan makan nasi dengan sa#ur sa aja da ulu agar dapat merata a#am goreng selepas itu.

52 Suspens Ketika S#afinaz memberita u Azfa Hanani ba a%a "atin !azia suda sedar dan dia mengajak Azfa Hanani turun menemui "atin !azia . Azfa Hanani berdebar* debar semasa menuruni anak tangga. 'emba-a tertan#a*tan#a tentang apaka reaksi "atin !azia apabila meli at Azfa Hanani buat kali pertama.

6a'a Ba#asa

8. 'eriba asa. .onto n#a, cempedak menjadi nangka, hidung tinggi, beraja di mata, bersultan di hati, melukut di tepi gantang, rusa masuk kampong, kais pagi makan pagi kais petang makan petang, serkap jarang, panjang tangan dan ke manalah tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi . E. 'enggunaan ba asa &nggeris. .onto , problem, special boyfriend, We go straight to the point. F. Simile. .onto n#a, Mereka bagaikan kembar, dia seperti juara semasa perlumbaan motosikal 500 cc dunia, tapak kakiku seperti melekat di lantai simen dan aku umpama peragawati apabila diminta bergaya seperti Murni

G. Sinkope. .onto n#a, ku, ni, tu, tak, nak. 5. Metafora. Contohnya pintu ilmu, batas kemelut 6. enggunaan bahasa !rab . Contohnya "nsya # !llah , !lhamdulillah

Ni"ai

a. Nilai pengorbanan. .onto n#a, Azfa Hanani sanggup berkorban dengan menerima ta%aran $engku !azran untuk men#amar sebagai $engku !urni demi menjaga keba agiaan semua pi ak termasukla keluarga 'ak (ongn#a dan keluarga "atuk $engku !akmur. b. Nilai kegigi an dan tidak muda berputus asa. .onto n#a, %alaupun Azfa Hanani berasal daripada keluarga miskin, namun dia tidak menjadikan kemiskinan itu sebagai alasan untuk tidak meneruskan persekola an. Sebalikn#a, dia gigi dan tekun belajar demi masa depann#a dan keluarga pak longn#a. -. Nilai kasi sa#ang. .onto n#a, "atin !azia amat men#a#angi $engku !urni>Azfa Hanani. "ia begitu men#a#angi anak gadisn#a se ingga tidak membenarkan Azfa Hanani menaiki as ke sekola kerana bimbang akan keselamatann#a. d. Nilai kerajinan. .onto n#a, +kran menjalankan perniagaan burger pada %aktu petang dengan tujuan men-ari duit poket bagi perbelanjaan ariann#a, selain mempraktikkan segala teori #ang tela dipelajarin#a di sekola . e. Nilai kes#ukur. .onto n#a, Azfa Hanani bers#ukur kerana sepupun#a, )uraini dapat berjalan semula selepas mendapatkan ra%atan di &ndonesia dengan bantuan keluarga angkatn#a.

Pen%a,aran

a. Kita endakla berkorban demi keba agiaan orang lain. .onto n#a, Azfa Hanani sanggup menerima ta%aran Abang !azran dan Kak ,inaz untuk men#amar sebagai $engku !urni semata*mata kerana tidak ma u "atin !azia terus tertekan se ingga mengganggu kesi atann#a. b. "alam usa a untuk men-apai keja#aan kita perlu gigi berusa a dan tidak muda berputus asa. .onto n#a, Azfa Hanani sanggup berulang alik sejau F7 kilometer semata*mata ingin melanjutkan pelajarann#a dalam aliran sains. -. Kita janganla bersikap sombong atas keka#aan dan pangkat #ang ada. .onto n#a, $engku !uzaffar tidak dapat menerima ubungan adikn#a, $engku !urni dengan +kran kerana men#angka +kran berasal daripada keluarga #ang miskin. Sebalikn#a, $engku !azran begitu seder ana sifatn#a %alaupun berasal daripada keluarga elit. d. Kita endakla bersedia membantu orang #ang memerlukan pertolongan. .onto n#a, Abang !azran bersusa pa#a mendapatkan ra%atan bagi )uraini #ang lumpu , se ingga ak irn#a )uraini dapat berjalan semula. e. Kita endakla sentiasa bersikap seder ana dan merenda diri. .onto n#a, Azfa Hanani sentiasa berseder ana dalam segala al %alaupun keluarga angkatn#a adala golongan #ang elit dan berada. f. Kita endakla sedar akan asal usul kita. .onto n#a, Azfa Hanani tidak perna melupakan asal usuln#a #ang datang dari kampung serta berasal daripada sebua keluarga #ang miskin. "ia tidak perna mengambil kesempatan atas kebaikan Abang !azran ataupun "atin !azia .

Lati#an

i)

N#atakan se-ara kronologi perjalanan idup Azfa Hanani bermula daripada a%aln#a se ingga ke peringkat klimaks.

ii)

N#atakan peristi%a menarik #ang berlaku di ruma !akmur.

banglo milik "ato $engku

7a!apan

Per,a"anan #i up A0-a Hanani a. Azfa Hanani idup sebagai anak #atim piatu semenjak ke-il lagi. "ia dipeli ara ole pak long dan mak longn#a dalam keadaan kesempitan idup. !enerima pendidikan di Sekola !enenga Sri "ian dalam aliran sains setala mendapat keputusan -emerlang dalam peperiksaan S1'. b. 6erkonflik dalam dirin#a kerana bimbang ra sia dia men-uri buku*buku rujukan di perpustakaan diketa ui ole pi ak sekola . "ia kemudian dipanggil ke bilik pengetua kerana %aja n#a dikatakan seiras $engku !urni dan diminta ole $engku !azran untuk men#amar sebagi $engku !urni -. $engku !azran dan Kak ,inaz memba%an#a ke Kuala (umpur untuk men#amar sebagai $engku !urni. !endiami banglo "atin !azia dan tinggal di bilik $engku !urni. 6eliau turut meng adapi masala dengan $engku !uzaffar #ang tidak men#ukai ubungann#a dengan +kran. d. Ketika di sekola $aman Sari,dia terpaksa ber adapan dengan konflik tingka laku kumpulan budak*budak glamour. 6erja#a menjadi pengerusi ,orum 1emaja dan merai kemenangan. !endapat maklumat ba a%a peng alang per ubungan !urni dengan +kran iala $engku !uzaffar .Kini $engku !uzaffar turut menjadi peng alang ubungann#a dengan +kran . e. 'ertelingka ann#a dengan $engku !uzaffar berlaku kerana ubungann#a dengan +kran di alang. oe "atin !azia terdengar perbala an mereka lalu dia men#edari akan kedudukan Azfa Hanani #ang sebenar dalam ruma itu.

ii) Peristi!a &enarik 'an% $er"aku i $an%"o a. Kisa pen#amaran Azfa Hanani sebagai $engku !urni, Azfa memeluk dan bermesra dengan !azia seperti kebiasaan #ang dilakukan ole Nini. b. Azfa men#amar men#ambut ari la ir $engku !urni dalam suasana #ang meria , +kran turut datang meng ulurkan adia .

-. $engku !uzaffar mengajar Azfa Hanani menggunakan komputer seperti #ang dijanjikann#a. d. 'ak long dan mak long datang berkunjung ke banglo tersebut men#ebabkan ra sia tentang Azfa Hanani #ang merupakan orang #ang di-ari ole "atuk $engku !akmur selama 89 ta un terbongkar. e. Azfa Hanani ditampar dan diusir dari banglo ole "atin !azia .