BUDAPEST!

RENDOR-FOKAPITANYSAG
KORRUPCIOS ES GAZDASAGI BUNOZES
ELLENIFOOSZTALY
GAZDASAGVEDELMI OSZTALY I.
I 027 Budapest, Gyorskocsi u. 31., 1277 Budapest, Pf.: 26.
Tel: 457-5732, BM: 66-118. Fax: 457-5726, BM Fax: 66-410
D gyszam: 01000/1020/2013. bii. Ea.: dr. Eszteri Daniel ktv.
HATAROZAT
biiniigy attetelerol
A Blinteto Torvenykonyvrol sz616 1978. evi IV. tOrveny (tovabbiakban: Btk.) 299/C. §-ba titkozo
es aszerint minostilo piramisjatek szervezese buntett gyanuja miatt ismeretlen tettes ellen indult
nyomozast illetekesseg hianya miatt, figyelemmel a Rendorseg nyomoz6 hat6sagainak
hataskorerol es illetekessegerol sz616 25/2013 (VI. 24) BM rendelet 2. § (1) bekezdesere, illetve a
3. § (1) bekezdesere az eljan'isra illetekes hatosaghoz,
a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Rendor-fOkapitanysag Gazdasagvedelmi Osztalyara
atteszem.
A hatarozatot kapja:
- Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Rendor-fokapitanysag Gazdasagvedelmi Osztaly (3527 Miskolc,
Zsolcai kapu 32.)
- F6varosi Foligyeszseg (1054 Budapest, Akademia u. 13.)
- Feljelentok (ktilon listaban meghatarozottak szerint)
A hatdrozat ellen a Be. 195. § (I) bekezdese alapjdn panasznak he lye nines.
INDOKOLAS
Hat6sagunk nyomozast rendelt el a Btk 299/C. §-ba utkozo es aszerint minostilo piramisjatek
szervezese buntett gyanuja miatt ismeretlen tettes ellen a Beltigyminiszteriumtol erkezett bejelentes
alapjan, amely szerint a Future Real Estate Network Ltd. (FREN Ltd.) angliai vallalat (szekhelye:
Egyesi.ilt Kiralysag, West Sussex RH. 19., East Grinstead, Coombe Hill Road, Bulrushes Farm,
Unit 22., 4LX) Magyarorszagon ingatlanhitel kivaltasara hivatkozva szed be egy elore
meghatarozott binaris struktura szerint ki.ilonbozo osszegeket ligyfeleitol, akik a rendszer
tovabbajanlasa utjan a piramisszen1 rendszerben egyre feljebb kertilve kivalthatjak hiteltiket
ktilonbozo adasveteli es berleti szerzodesek megkotese utjan. Az angol ceg tigyvezeto igazgatoja es
egyedtili reszvenyese Gaal Robert magyar allampolgar, 3521 Miskolc, Nagy Laszlo u. 6. szam
alatti lakos. A ceg nevere Gaal Robert Magyarorszagon a K&H Bankes Raiffeisen Bank Zrt.-knel
angol font szamlat nyitott. A rendszerben regisztralo es a binaris strukturaban elindulni kfvano
ligyfeleknek ezekre a bankszamlakra kell penzatutalasaikat teljesfteni.
A fenti cegen tul megalapftasra kertilt Magyarorszagon a FREN Ltd. "leanyvallalatakent" a Future
Real Estate Magyarorszag Kft. (szekhely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak utja 50., jelenlegi
ugyvezetoje szinten Gaal Robert), kesobb pedig a FREN Kozep-Eur6pa Kft. (szekhely: 3530
Miskolc, Hadirokkantak utja 50., jelenlegi ligyvezet6je Acs Dalma Vikt6ria miskolci lakos).
RZSNEO _3 .90.5().] 1 {l I ()()(l--H l6 7     DEOA9 l -406SA976 J
A FRE
"' L rl 1 d" ·· t' l . k h 1 . ' ( ' t' k) k ··1 .
1.., tu. een o ugy e eme on apJan www. ren-system.co.u eresztu azt az aJan atot
tette, hogy binaris rendszeren keresztlil mego1dast kfnal egy megvasaro1ni kfvant, vagy mar
meg!ev6 ingatlanon teherkent megjelen6 hitel kivaltasara, mindezt ugy, hogy az ligyfelnek nem
kell tovabbi hitelt felvennie. Mivel a ceg nem nyujt hitelt, ezert annak reszer6l nines hitelkepesseg
vizsgalat, se kamatfizetes, vagy tobbletfedezet. Az indulas azonban ingyenes, tovabba az i.igyfe1
barmikor visszalephet es kerheti a rendszerben 1ev6 osszegek kitizeteset. Az ajan1at elfogadasara a
rendszerbeli regisztraci6 (un. webiroda 1etrehozasa) es ennek reszekent az altalanos szerz6desi
feltetelek elfogadasaval nyilik lehet6seg.
A jogviszony a1anyai a felhasznal6k (a rendszer hon1apjan regisztni16 termeszetes szemelyek) es a
FREN Ltd., mint i.izemeltet6. Az lizemeltet6 altal nyujtott szolgaltatas lenyege, hogy sajat online
uta1 vanyertekesftest biztosft a felhasznal6 reszere, onfinanszfroz6 ingat1anszerzes, vagy berleti
konstrukci6va1 t0rten6 hitelkivaltas celjab6l. A termek maga a megvasaro1t vagy tehermentesitett
ingat1an, illetve a fo1yamat soran kibocsatott virtualis uta1vanyok.
A rendszer tenyleges mukodese ket j61 elklilonlilt alrendszerre oszthat6 fel. Az e1s6 alrendszer az
lin. "startfa". A regisztral6 i.igyfelnek a startfaban val6 elindulashoz meg kell hataroznia egy
bizonyos osszeget ("szerz6deses ertek"), aminek kivaltasat a binaris rendszeren keresztlil elemi
kivanja. Az ligyfel tizet6kepessegenek felepfteset ugy erheti el, ha rendszerbeli pozici6ja mogott a
tovabbi regisztralt tigyfelek befizetesei utan a megjelolt szerz6deses osszegnek megfelelo
penzforgalom jon letre. A rendszerben adott tigyfel az altala megjelolt szerzodeses osszeg 0,5%-at
jogosult befizetni virtualis "startutalvany" vasarlasara, ezzel felgyorsithatja a forgalom kepzodeset.
Az tigyfel rendszerbeli pozici6ja moge beosztott kesobbi tagok befizetesei utan tovabbi jutalekokra
jogosu1t (lin. "bimiris b6nusz"). Megallapfthat6, hogy a startfa alrendszere kizar6lag az tigyfelek
befizeteseibol tartja fent magat, a binaris matrixba elobb belepok altai meghatarozott osszeget a
kesobbi belepok alta! szolgaltatott penzeszkozokbol torekszik osszegyujteni.
A masodik a1rendszer az lin. "ingatlanfa". Ebbe azok az tigyfelek kertilnek be, akik a "startfaban"
elertek a pozici6juk mogott generalt forgalomb61 az altaluk meghatarozott szerz6deses osszeg
1 0%-at. Ekkor a pozici6 mogott kepzodott osszeg utan az tigyfel virtualis "ingatlanutalvanyt"
vasarolhat, ennek erteke a kivaltani kfvant hitel I megvasarolni kfvant takas aranak 20%-ava1
egyenlo osszeg. Fontos szabaly, hogy az tigyfel akar a teljes startfa kihagyasaval rogtOn az
ingatlanfaba is ha rendelkezesere all alapb61 a 1 0%-nak megfelelo osszeg. Ekkor a
rendszer szabalyai szerint az tigyfel altal kivalasztott ingatlant a FREN Ltd. magyarorszagi·
leanyvallalata megvasarolja 80% tulajdonosi aranyban, vagy a fennal16 hitel 80%-at kivaltja az
i.igyfelnek. Az ingatlan tulajdoni lapjan a magyarorszagi leanyvallalat kertil bejegyzesre
tulajdonoskent a szerzodeses osszeg 80%-aban. Ekkorra a rendszer szerint mar feleptilt a vasarl6
fizetokepessege, tehat a tovabbiakban a rendszer eleg binaris b6nuszt termel majd reszere ahhoz,
hogy idovel ki tudja fizetni a maradek 80%-ot is, hogy a tulajdon 100%-ban sajatjava valhasson.
A magyarorszagi leanyvallalat a rendszer szabalyai szerint a 80% kivaltasahoz sztikseges osszeget
ktilso befektetoi forrasb61 finanszirozza. A beszerzett adatok alapjan a ceg ktilso szerzodeses
befektetoje a Deviza Krizis Kozpont Kft. (szekhely: 8200 Veszpn!m, Budapesti ut 8. sz. II/209 .,
tigyvezetoi Gaal Robert es Csik6s Istvan), amely reszerol szolgaltatott osszegekkel megtOrtent
neha.ny rendszerben kivalasztott ingatlan kivaltasa, azonban ezek szama elenyeszo az osszes tigyfel
szamahoz kepest. A rendszer mukodese alapjan tehat egyertelmu, hogy az un. "fizetokepesseg"
csupan ujabb tagok beszervezesevel es igy a ket rendszer piramisszeru binaris matrixanak lefele
tOrteno szelesitesevel erheto el, ami azonban kivitelezhetetlen egy bizonyos szint utan.
A FREN Ltd. szam1aforgalmi adatai alapjan a ceg szamlajara kizar6lag a toborzott tigyfelek
befizeteseib61 erkeznek penzek. Megallapithat6, hogy a szamlakr61 rendszeresen kertiltek az
tigyfelek reszere is ktil6nb6z6 6sszegek utalasra, egyreszt a rendszerben elert jutalekok, masreszt a
  1 01 ()(l0-40h7 .6-l...+X-buhafa-M 1l)45K23-D02...\.21 DE6A l) 1--HlOX.-1.976 l
3
visszakert befizetesek visszaterftese vegett. Megallapfthat6, hogy az angol es a magyar ccg
mukodeset kizarolag az iigyfelektol osszegyujtott osszegekbol tinanszirozza Gaal Robert mint a
szamla felett egyediil rendelkezni jogosult szemely. Tovabba nagy osszegek keriilnek felvetelre
keszpenzben a szamlarol, szinten az iigyvezeto Gaal Robert altaL amelynek felhasznalasi celja
ismeretlen. Gaal Robert ezen magatartasa a piramisjatek szervezesenek buntette me !lett a Btk. 3 72.
§-aba iitkoz6 sikkasztas buncselekmeny gyanujanak megallapitasara is alkalmas lehet.
A magyar leanyvallalatok szamlaforgalmai alapjan megallapithato, hogy azok mukodese kizarolag
az angol anyavallalat (FREN Ltd.) altai szolgaltatott- annak az iigyfelek befizeteseibol szarmazo-
penzeszkozokbol keriilt finanszirozasra. Fontos kiemelni, hogy a magyarorszagi cegek csupan az
iigyfelek altal kivalasztott ingatlanok megvasarlasaban mukodnek kozre, a tenyleges halozatepites
nem ezeken keresztiil zajlik.
Az eddig beszerzett adatok alapjan a rendszer gyakorlatilag a honlapon es az eloadasokon
felvazoltak szerint mukodott, azonban annak gazdasagi tevekenysege kimeriil iigyfelek
toborzasaban, azok es kiils6 cegek penzeszkozeinek osszegyujtesere es ujraelosztasara valo
tC:irekvesben egy bonyolult piramisszeru ("startfa") es berleti ("ingatlanfa") rendszerben, amelynek
celja a betizeto iigyfelek ingatlanhiteleinek kivaltasa, vagy toke eloteremtese kesobbi
lakasvasarlashoz. A rendszer gazdasagilag es matematikailag irracionalis feltevesekre alapszik,
mivel a penzek iigyfelek kozotti piramisszeru ujraelosztasan tul valos gazdasagi tevekenyseget nem
vegez, bukasa ezert szliksegszeru. Ez abbol is kitunik, hogy a letrejott teljesitesek szama elenyeszo
az iigyfelek szama es befizeteseinek mertekehez kepest.
A ceg ASZF-jeben garanciat vallal a befizetett osszegek 30 napon beliili visszaterftesere, amelynek
a szamlaforgalmi adatok alapjan szamos alkalommal eleget tett. A ceg azota fizeteskeptelenseggel
fenyegeto helyzetbe keriilt, mivel a befizet6 iigyfelek szama drasztikusan lecsokkent, ezert a
visszaterfteseit besziintette, fgy azota folyamatosan kesedelemben van.
Az eddig lefolytatott nyomozas adatai alapjan megallapfthato, hogy a FREN Ltd. rendszer
szervezoje Gaal Robert, 3521 Miskolc, Nagy Laszlo u. 6. szam alatti lakos, a rendszer
nepszerusitese az altala fenntartott es szerkesztett honlapon keresztiil, illetve otthonrol tartott
intemetes elOadasokon keresztiil tC:irtenik. Tanukihallgatasok alapjan megallapithato tovabba, hogy
az lin. "FREN-support" mukodese, ennek kereteben az iigyfelekkel valo kapcsolattartas es a
rendszer intemetes konferenciakon valo nepszerusftese korabban is Miskolcrol tortent. A fentieken -
tul a szamlaforgalmi adatok alapjan megallapfthato, hogy a Gaal Robert altal nagy osszegek
keriilnek felvetelre magyarorszagi bankfiokokban, illetve tulnyomoreszt miskolci A TM-ekbol,
melyek felhasznalasi celja ismeretlen. Ezen koriilmenyekre tekintettel a felmeriilt
buncselekmenyekkel kapcsolatos nyomozas lefolytatasara a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei
Rendor-fOkapitanysag rendelkezik hataskorrel es illetekesseggel.
Tekintettel a fentiekben kifejtettekre, valamint a Rendorseg nyomozo hatosagainak hataskorerol es
illetekessegerol szolo 25/2013 (VI. 24) BM rendelet 2. § (1) bekezdesere, illetve a 3. § (1)
bekezdesere, a biintetoeljaras tovabbi lefolytatasara a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei
Rendor-tOkapitanysag rendelkezik hataskorrel es illetekesseggel, igy a rendelkezo reszben
foglaltak szerint a nyomozas attetelerol hataroztam.
Budapest, 2014. febrm1r 24.
aha r. alezredes
RZS:-.JEO _3.90.50.3 1 0 I ()()(l-406 7 .6..J....\.X- buhaf.t-6...\.\ \>45X23-()(J2-C I DE6A 9 l--t.06XAY761

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful