You are on page 1of 7

AEP[JSLIKA E EHAIFif, ISt MXNISTRTA.

Ii ARSIMIT

BHE SFORTIT
Ministri
Tirand,

*o Z,f ....&;.2014

Nr.5I

aot,
PER

25 . 2.20'lE

MERAI]IMTN E IJORMUI-ARIT AI qHIE AX-Z SI.DFIE UDHEZ,II\{ET I'IiRKATESE PER MAT'UtrtEN SHTETERORE 2OI4''

N mbshtetje te nenit 102 t Kushtetuts s Republikes se Shqiprise, Ligjit Nr.69/2012 date 2L.6.2012 "Per sistemin arsimor parauniversitar n Republikn e Shqiperise dhe t Rregullores s Maturs Shtetrore 2A74,
URDHE:RAJ:

l.

Mirat.imin e formularit A1 dhe A1-Z si dhe uChzuesve perkats per plotesimin e formularit A1 dhe A,1-Z pr MaLturen Slrteterore 20L4, bashkelidhur ktij urdhri.

').. Ngarkohen per zbatimin e ketij Ur<1hri, Sekretari i Pergiithshem, Komiteti i Maturds Shteterore 2014, Drejtoria e Pergjithshme e Politikave Arsimore dhe trlanifikimit Strategjik, Drejtoria e Arsimit Parauniversitar dhe Agjencia Kombtare e Provimeve.

[,INDIT,A. NI

Adresa: "Rsuga e Durrsit" Nr. 13, AL 1001. Tirane Tel: t 355 .12225678 ,

Web site: i.vy41y.ryggh. goy.al;d

FORMULAR! A1
PER REGJISTRIMIN E MATURANTEVE uE

unrunEu snrerERoRr zol+

Plotdsohet vetdm nga maturantdt qd pdrfundojnd shkolldn e mesme n82014

L Td dhdna personale.
Plot6sohen nga maturanti.

1. Numri personal n6 letdrnjoftimin lD 2. Emri: At6sia: 3. Datdlindja: (dd/mm/wvv) I I 4. Vendlindja e maturantit 5. Gjinia: I Fem6r I Mashkull 6. Adresa e-mail-it 7. Do t6 aplikoni per studime jashtd vendit?

Mbiemri:

Telefoni i kontaktit maturantiUmbikdqyrdsit: 06

Epo

Er

ll. Td dhdna shkollore.


Plotdsohen nga maturanti.

L
9.

EmriiqytetiUfshatit:
Emri i shkolles ku studion:

Plot6sohen nga mbik6qyr6si.


10. DAR ose ZA 11. lndeksi i profilit:
12. Emdrtimi i profilit

14. Gjuha e huaj e detyruar qd do t6 japd provim. D3

Plotdsohen nga maturanti.


15; Ldnddt me zgjedhje:

L6nda 21

LdndaZ.2

Nr.
!,
1

LEnda Pdr t6 gjitha shkollat Anglisht Italisht Frdngjisht Gjermanisht Spanjisht Greqisht Turqisht Letdrsi e thelluar Matematikd e thelluar
Kim bdrthamd Kim e thelluar
F zikd bdrthamd F zik6 e thelluar

Kredite
10 10 10 10 10 10 10 5 5

Nr.
1il.

Kredite Vet6m pdr shkollat profesionale(Teoria profesionale)


LEnda Administrim biznesi Bujqesi Elektronik nd teknologjind e automatizimit Elektronikd Elektroteknikd Gjeodezi Harry Fultz, Automekanik Harry Fultz, Biznes Harry Fultz, Elektronikd Hoteleri-Turizdm lnstalues i sistemeve termohidraulike Llogari Mbdshtetje e perdoruesve td TIK Mekanikd Nddrtim Peter Mahringer, Teknologji informacioni Pdrpunim druri Rrlete td dhdnash Silvikulturd Shdrb me bankare Shdrb me mjetesh transporti Shdrbime sociale dhe shdndetesore Teknologji ushqimore Tekstil-konfeksione Veterinari
B

31

2
3

32 33 34 35 36 37 38 39 40
41

8
B

4
5 b 7 8 o 10
11

8 8
B

8 8 8 8 8
B

4 6 4 6 4 6 5

12 13 14 15 16 17 18 19 2A
21

42 43
44

I
8
B B

Biologji b6rthamd Biologji e thelluar Histori bdrthamd Histori e thelluar Gjeografi berthamd Gjeografi e thelluar Ekonomi b6rtham6 Ekonomi e thelluar

45 46 47 48
49 50
51

I
5 7
2

8
B B

I
8 8 8

4
2

22 23 24 25 26 27

Ieknologji b6rtham6
Teknologji e thelluar Qytetari Psikologji
Filozofi

52 53 54 55

4 3 2 2 2

I
B

Sociologji

il.
28 29 30

Vetdm pdr shkollat artistike


Histori muzike Histori arti Histori baleti
b 6
3

Programi orientues i njd ldnde te thelluar pdrmban edhe programin pdrkatds td ldndds bdrtham6. Pdrjashtim bdjnd l6nd6t e detyruara (Letdrsi e gjuh6 shqipe dhe matematikd)

UDHEzUES

ptR pr,ortsrvuN

FoRMur,arur A1

Matura Shtetrore2014

1. Formulari A1 plotdsohet online. Procedura e plot6simit do td bhet sipas nj udhezimi 2. Formularin Al e plotesojn vetdm maturantt e vitit shkollor 2013 -2014.

td vegantd.

3.
4. 5. 6.

Plot6simi i Formularit A1 fillon nE Portalin Qeveritar, dhe p6rfundon n Portalin "Matura Online" ne
shkollEn qd caktohet nga DAR/ZA. Procesi i plotsimit td Formularit quhet "mbikqyrEs".

Al

ndiqet nga njd person i ngarkuar nga drejtoria e shkolles, qe

Mbikdqyrsi pajiset me kodin perkats tC hydes nd sistem. Vetm pasi mbikqyresi fut kodin nd
sistem, maturanti mund td p6rfundojE plotsimin e

Formularit A1.

Lista me td dhEnat e maffa nga plotsimi


mbikeqyrsi dhe vuloset nga drejtori

formular6ve printohet, nenshkruhet nga maturanti,

shkolls, ku plot6sohen formularet A1. Listat ruhen deri ne

prfundim t Maturs Shtet6rore 2014.

I. rii -

nHiiNa PERSONALE

PlotEsohen nga maturanti.

Tek pika 1, (numri personal


dokumentin e identifikimit.

letdrnjoftimit ID), maturanti shEnon numrin e

tij

personal qC ka nd

Per te dhdnat 2-5, pasi maturanti b6n plotsimin, sistemi b6n verifikimin e tyre dhe nuk lejon
vazhdohet aplikimi, ndse ka pasaktesi.

tE

Tek pika 6, maturanti shenon ne fushat p6rkatese, numrin e telefonit dhe adres6n e email-it,

tE

cilat duhet tE ruhen tE pandryshuara deri nE fund tE Matur6s Shtet6rore 2014, me qllim qE ai
(maturanti) t marr6 informacion nd faza te ndryshme tE procesit. NEse maturanti nuk ka telefon, ose nuk dshiron tE shnojO numrin e telefonit, atEher6 sh6non mbikqyrdsi numrin e telefonit.

tij

te

Tek pika 7, shdnohet X, tek kutizat pran6 Po ose Jo.

II. Tii DHTNA SHKOLLORE


Te dhdnat shkollore do td plotdsohen nE bashk6punim me mbikEqyrsin e sallEs ku b6het aplikimi. Pdr plotesimin e sakt6 td k6rkesave te

kdtij grupimi, maturanti dhe mbikeqyresi duhet te marrin

informacion te sakte dhe t plotd per rubrikat pdrkatdse:


Plotsohen nga maturanti.

Tek pika

8;

(emri i qytetit/fshatit), maturanti shenon emrin e qy,tetit/fshatit, ku ndodhet shkolla

nd t ciln po studion.

Tek pika 9; (emri i shkollEs ku studion), maturanti shnon emrin e shkollds ku po studion.

Plot6sohen nga mbik6qyr6si.

Tek pika 10, mbik6qyresi plot6son emrin eDAR/ZA-sd pdrkat6se.

Tek pika 11, (indeksi i profilit), mbikdqyresi zgjedh nga lista numrin dyshifror qE i pdrket
shkollEs ku studion maturanti, sipas list6s s miratuar nga MAS.

Tek pika 12, (em6rtimi i profilit) mbik6qyr6si plotdson emrin Tek pika 13, mbikqyrsi plotdson klasdn dhe paralelin Tek pika 14, zgjidhet nga lista, gjuha e huaj
e huaj e detyruar, nE nivelin gjuh6sor A2.
qE nE

e profilit/deg6s.

e klases, ku po studion maturanti.

planin m6simor tC shkolls trajtohet si gjuh

III.

TT DHTNA LTNDORD
Plot6sohen nga maturanti.

Tek pika 15, maturanti zgjedh nga lista lEndt Z1 dhe 22 qe deshiron
Zgledhjae lnd6ve

td

jap provim.

Zl

dheZ2blhetnE pdrputhje me Udhzimin nr. 60, datl26.12.2013, i ndryshuar

me UdhEzimin Nr. 3, datl 07.2.2014.

Numri i lnddve q do

tE zgjidhen duhet t

jet6 detyrimisht 2 (dy).

Shuma e krediteve tE dy lCndeve q zgjidhen, duhet t jetE

jo me e vogl se 8 (tet).
e

Kur zgjidhet nj lende brtham6, nuk mund tE zgjidhet e njjta lende


detyruara).

thelluar (perjashtuar ldndet

Maturanti ka t drejtd te zgjedh gjuhn e huaj, t0 cil6n parapdlqen nEse e ka zhvilluar ose jo ne
shkolle, ne nivelin gjuh0sor 82. Maturantt e shkollave artistike mund te zgiedhin vet6m njr6n nga 16ndt e grupit II: "Vetm per shkollat artistike".

Maturantt e shkollave profesionale mund t0 zgjedhin vet6m nj6r6n nga 16ndt e grupit III: "Vet6m pr shkollat profesionale". Teoria profesionale esht e zbrthyer ne profile sipas indeksit te shkollave dhe
maturanti mund t zgedhE vetm nje prej tyre.

FORMULARI AL-Z
&{I};IS? RIA E AASIT'IT D}{E SPO&TIT

PER REGJISTRIMIN E MATURANTEVE NE MATUREN SHTETERone 2oM

Plotdsohet vettim nga ata qd kand kryer shkolldn e mesme para vitit 2014

et1.

l.

Td dhdna personale

Plot6sohen nga kandidati

1. Numri personal nd letdrnjoftimin lD 2. Emri: Atdsia: 3. Datdlindja: (dd/mm/wvv) _l I 4. Vendlindja e maturantit s. Gjinia: l-l Femdr l-l Mashkull 6. Adresa e-mail-it 7. Do t6 aplikoni per studime jashtd vendit?

Mbiemri:

Telefoni i kontaktit maturantiUmbik6qyrdsit: 06

fl

po

fIr

ll. Td dhdna shkollore.


Plotdsohen nga kandidati

8. 9.

Emri i qytetiUfshatit: Emri i shkollds:

Plot6sohen nga mbikdqyrdsi


10. DARose ZA 11. lndeksi i profilit: 12. Emdrtimi iprofilit

Ill.

Td dh6na l6ndore.

Plotdsohen nga kandidati


13. lD e kandidatit
14. Viti i p6rfundimit t6 shkoll6s se mesme

15. Ka marre deftesd pjekurie 16. L6nd6t e detyruara:

E po Er
NotaeshkallezuarD1-,L6ndaD2-NotaeshkallezuarD2

16.1. Ldnddt e detyruara qd do mbarten: Ldnda D1

16.2. Ldnddt e detyruara qe do td japdsh provim: L6nda Dl Ldnda D2

17. Ldnddt me zgjedhje:


17.1. Ldnddt me zgjedhje qd do te mbarten. Ldnda 21

Ldnda22

21_, Nota e shkalldzuar Z2_,


Nota e shkallezuar

vili
uiti

17.2. Zgjidh l6nddt me zgjedhje q6 do td jap6sh provim.

LdndaZl
Nr.
L
1

Ldnda22
Ldnda

Kredite
10 10 10 10 10 10 10 5

Nr.
III.
31

Ldnda
Administrim biznesi Bujqdsi Elektronik nd teknologjine e automatizimit Elektronikd Elektroteknikd Gjeodezi Harry Fultz, Automekanik Harry Fultz, Biznes Harry Fultz, Elektronikd Hoteleri-Turizdm lnstalues i sistemeve termohidraulike Llogari Mbdshtetje e ptirdoruesve td TIK Mekanik6 Nddrtim Peter Mahringer, Teknologji informacioni Perpunim druri Rrjete td dhdnash Silvikulturd Shdrbime bankare Shdrbime mjetesh transporti Sh6rbime sociale dhe shdndetrisore Teknologji ushqimore Tekstil-Konfeksione Veterinari

Kredite

Pdr td gjitha shkollat Anglisht


Italisht

Vet6m p6r shko!lat profesionale(Teoria profesionale)


B

2 3

32 33 34 35 36 37 38 39

8
B

Frdngjisht Gjermanisht Spanjisht Greqisht Turqisht Letdrsi e thelluar Matematikd e thelluar Kimi bdrtham6 Kimi e thelluar Fizikd bdrthamd
Fizikd e thelluar

4
5

I
8
B

6
7 8

8 8 8
B

I
10
11

5
4

40
41

o 4 6 4 o 5 9 5
7

12 13 14 15 16 17 18 19

42
43 44

I
8 8

Biologji b6rthamd Biologji e thelluar Histori bdrtham6

45
4b 47 48 49 50
51

Historie thelluar
Gjeografi bdrthamd

I I
8 8 8
B

Gjeografie thelluar
Ekonomi bdrthamd

20
21

2 4 2 4
3 2 2 2

Ekonomie thelluar
Teknologji bdrthamd Teknologji e thelluar Qytetari Psikologji
Filozofi

22 23 24 25 26 27
lt.

52 53 54 55

8
B

I
B

Sociologji

Vet6m pdr shkollat artistike


Histori muzike Histori arti Histori baleti
b 6 3

28 29 30

Programi orientues i njd ldnde td thelluar permban edhe programin pdrkatds td ldndds bdrtham6. Perjashtim bdjnd ldnddt e detyruara (Letdrsi e gjuhd shqipe dhe matematikd)