Estudi Isocinètic de les descompensacions flexió/extensió del genoll: Relació amb la lesió del LCA en la pràctica de l’esquí

Dr. Marcel Escoda MEDISPORT Andorra

13/10/09

1

Mecanisme freqüent de lesió del LCA en la practica de l’esquí
 Desequilibre

posterior  Contraccio muscular reflexe  Dèficit de blocatge dels flexors  Translació anterior de la tibia
13/10/09 2

Estudi isocinètic del genoll
 Valoracio

de la flexio/extensio:

– En concentric a 90°/sec i 180°/sec – En excentric a 90°/sec
 Valors

màxims de forca i potencia  Analisi de les grafiques i valors de treball total  Analisi comparatiu controlateral  Analisi comparatiu Agonistes/antagonistes
13/10/09 3

Valoració concèntrica a 90°/sec i 180°/sec

13/10/09

4

Valoració excèntrica a 90°/sec

13/10/09

5

Els pics de forca es produeixen en diferents graus de moviment

13/10/09

6

Comparació entre dos valoracions d’esquiadors de bon nivell
 La

1a es de un individu de una familia de tres germans esquiadors que no han patit mai cap lesio de genoll  La 2a es de un individu de una familia de tres germans esquiadors que han patit,els 3,una lesio del LCA
13/10/09 7

13/10/09

8

Els valors son similars

13/10/09

9

La forma de les gràfiques es diferent
 Gràfica

de flexors en forma de “meseta”

 Gràfica

de flexors en forma de pendent
10

13/10/09

A 20° de flexió del genoll hi ha una bona relació flexors/extensors

13/10/09

11

A 90° de flexió del genoll hi ha una descompensacio flexors/extensors

13/10/09

12

Com valorar de manera OBJECTIVA aquesta descompensació?
 Calcul

del cocient flexors/extensors en el moment del pic de forca màxima del quadriceps  Càlcul del cocient en el punt d’inflexió de forca del quadriceps
13/10/09 13

Cocient en l’angle del pic de forca de quadriceps

13/10/09

14

Cocient en l’angle d’inflexió de forca de quadriceps

13/10/09

15

Angle d’inflexió Q

13/10/09

16

Primeres dades sobre el cocient en l’angle d’inflexio de quadriceps
 Grup

de 7 pacients amb lesió de LCA: valor mig del cocient 0.28 (entre 0.16 i 0.35)  Grup control de 12 persones sense lesió de LCA: valor mig 0.47 (entre 0.34 i 0.65)
13/10/09 17

Conclusions
 El

cocient flexio/extensio determinat per l’apparell no es suficient per valorar una descompensacio muscular.  Es necessari analitzar la relacio entre els antagonistes en els diferents graus del moviment articular tenin en compte la forma de la grafica dels flexors i el cocient flexors/extensors en l’angle d’inflexio de quadriceps.  Pensem que un punt important en la prevencio de lesio de LCA es el reforcament dels flexors de genoll en els últims graus de flexió.

13/10/09

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful