You are on page 1of 7

Baøi thô ñaàu anh vieát taëng em

Laø baøi thô anh keå veà ñoâi

Khi deùp noãi nhôù ôû trong loøng da dieát

Nhöõng vaät taàm thöôøng cuõng vieát

thaønh thô

Hai chieác deùp kia gaëp nhau töï

bao giôø

Coù yeâu nhau ñaâu maø chaúng

rôøi nöûa böôùc

Cuõng gaùnh vaùc nhöõng neûo ñöôøng

xuoâi ngöôïc

Leân thaûm nhung xuoáng caùt buïi

Cuøng cuøng böôùc, nhau cuøng moøn, khoâng

keû thaáp ngöôøi cao

Cuøng chia seû söùc ngöôøi ñôøi chaø

ñaïp

Daãu vinh nhuïc khoâng ñi cuøng

Neáu ngaøy naøo moät chieác deùp maát ñi

Moïi thay theá ñeàu trôû neân khaäp khieãng

Gioáng nhau laém nhöng ngöôøi ñôøi seõ bieát

Hai chieác naøy chaúng phaûi

moät ñoâi ñaâu Cuõng nhö mình trong nhöõng

luùc vaéng nhau

Böôùc huït haãng cöù nghieâng veà moät phía

Daãu beân caïnh ñaõ coù ngöôøi thay theá

Ñoâi deùp voâ tri khaéng khít

song haønh

Chaúng theà nguyeàn maø

khoâng heà giaû doái

Chaúng höùa heïn maø khoâng

heà phaûn boäi

Loái ñi naøo cuõng coù maët caû

ñoâi

Khoâng theå thieáu nhau treân böôùc

ñöôøng ñôøi

Daãu moãi chieác ôû moät beân phaûi

traùi

Nhöng toâi yeâu em bôûi nhöõng

Hai maûnh ñôøi thaàm laëng

böôùc song song

Seõ döøng laïi khi chæ coøn

Chæ coøn moät laø khoâng coøn gì

heát

 

N

á

kh

â

ñöôï

hi

á

thöù h

i