OSLOBO\ENJE petak, 31. januar/sije~anj 2014.

BOSNAIHERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 05/1-30-sl./13 Biha}, 29. 1. 2014. godine Na osnovu ~lana 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu (“Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 25/03, 16/04 i 67/05), ~lana 7. stav 1. Odluke o uslovima i na~inu dodjele gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu (“Slu`beni glasnik Op}ine Biha}”, broj 6/10) i ~lana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta br. 02-02-12210/07 od 15. 11. 2007. godine, raspisuje se:

MALI OGLASI
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Banjaluci, Centar, I sprat za sli~an u Sarajevu. Mob. 8064 062/425-886. MIJENJAM stan 82m2 u ^ekalu{i, I sprat za stan do 45m2 do Dobrinje. Tel. 065/021-556.k MOSTAR Trebinje useljiva dvojna ku}a 1/1 mo`e i za manju sa placom.Tel.061/301-772.k SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k TROSOBAN 70m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236374.k

47

PRODAJA
PRODAJEM stan 63m2 ul. Grbavi~ka VI sprt c.g.dva lifta. Tel: 0038132333071 064/485-1649 e-mail:senjevac@googlemailcom.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom Sok. kolonija Ilid`a. Tel: 061/219-863.k PRODAJA STANA Zmaja od Bosne preko puta Bristola, cca 66 m2,IV sprat,centralno grijanje. Tel. 061/ 904-778.sms Prodajem kucu sa oku}nicom Sok kol Ilid`a. 061/219-853.sms PRODAJEM poslovni prostor u Otesu 26m2 extra sredjen pogodan za vi{e namjena 1100 km po m2 tel 061 /171174.sms PRODAJEM ru{evnu ku}u sa avlijom u Mostaru, naselje Donja Mahala.mob.063/313-622.sms PRODAJEM dvosoban stan 58m2 +2lo|e 8m2 tre}i sprat 3 lifta, uknji`en, prazan useljiv, 1800KM/m2. A.[a}ir. Tel. 061/208-588- i 033/640-766.k PRODAJEMstan 58m2 u Hrasnom kod Palme, III sprat. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom, Trg Heroja, 56.000KM. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 45m2 u Hrasnom, 85.000KM. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 83m2 na ^obaniji, I sprat iza d`amije. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 82m2 na Mejta{u, ^ekalu{a, I sprat, povoljno. Tel. 065/021556.k PRODAJEM stan 48m2 na Skenderiji kod likovne akademije, II sprat. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 53m2 na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 51m2 u Alipa{inoj kod kinoteke. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a na autoputu za Mostar, 750m2 placa, 47.000KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 56m2 na ~. Vili kod okretaljke. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 89m2 na ^ar{iji kod pijace na Vije~nici, II sprat. Tel. 062/352718.k PRODAJEM jednosoiposoban stan na Trgu Heroja 36m2,56.000KM. Tel.065/021-556.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima. Mob. 061/212-100.k PRODAJEM gara`u, ul. Kranj~evi}eva, vl. 1/1, grunt, povoljno. Mob. 061/869396.k PRODAJEM ili iznajmljujem gara`u u Aerodromskom naselju. Tel. 060/3251430.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje op{tina Ilid`a. Tel:061/299-627.k ALIPA[INO polje, Geteova, 5 sprat, 54m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM zemlju u ^avarinama kod Sokoca, 60 dunuma za 20 hiljada maraka. Mob. 061/351-899, Zora.k ^ENGI] V. 69m2, 2 kat, renoviran, trosoban, cen. gr. 1.000 eura/m2. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM stan 45m2 novogradnja papiri 1/1 na prelijepoj tihoj i mirnoj lokaciji Stari grad.Tel.066/795-456 i 061/256-292.k GRBAVICA, 53m2, dvosoban, 6 kat, lift, 1.800 KM/m2. Mob. 061/148-810.k STARI Grad, kod Op}ine, 69m2, 2 kat, dvosoban, kao nov, et. grijanje, 2.500 KM/m2. Mob. 063/555-858.k STARI, kod Op}ine, 77m2, 3 kat, trosoban, balkon, et. gr. Mob. 063/555-858.k CIGLANE, A. Hume, 73m2, 3-soban, 1 kat, balkon, dobro stanje, 2.350 KM/m2. Mob. 061/148-810.k DOBRINJA, 39m2, suteren, cen. gr. 35.000 KM. Mob. 061/148-810.k DOBRINJA, 77m2, 3-soban, stanje dobro, 2 kat, 1.300 KM/m2.. Mob. 063/555858.k VRACA, A. Smajlovi}a, uknji`en, 80m2, stvarno stanje 100m2, sa mogu}no{}u pro{irenja, kao nov, 150.000 KM. Mob. 061/148-810.k

JAVNI KONURS za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu
na kori{tenje radi gra|enja poslovnih objekata u skladu sa Regulacionim planom “Kamenica”
I Predmet konkursa Predmet konkursa je dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu na kori{tenje radi gra|enja poslovnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana “Kamenica”, a prema Urbanisti~ko-tehni~kim uslovima broj 03/2-23-1-sl/11 od 22. 7. 2011. godine i to na: 1. k.~. br. 2131/26 zv. Du`ice, gradili{te u povr{ini od 3.215 m2 upisana u Pl. br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.~. br. 964/269 livada Garevica, Livada u povr{ini od 3.215 m2 upisana zk. ul. br. 1115 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu, 2. k.~. br. 2131/33 zv. Du`ice, gradili{te u povr{ini od 3.160 m2 upisana u Pl. br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.~. br. 964/272 livada Garevica, Livada u povr{ini od 3.160 m2 upisana zk. ul. br. 1115 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu, II Naknada Po~etna naknada za dodijeljeno neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemlji{te u dr`avnom vlasni{tvu obuhvata jedinstveno obra~unatu naknadu za preuzeto zemlji{te od ranijeg vlasnika i naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog gra|evinskog zemlji{ta i pogodnosti ve} izgra|ene komunalne infrastrukture, koje mogu nastati prilikom kori{tenja tog zemlji{ta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina-renta iznosi: • za gra|evinsku parcelu pod rednim brojem 1- po~etna naknada 94.520,00 KM (90.020,00 naknada za preuzeto zemlji{te od ranijih vlasnika i 4.500,00 KM naknada za rentu) • za gra|evinsku parcelu pod rednim brojem 2 - po~etna naknada 92.980,00 KM (88.480,00 naknada za preuzeto zemlji{te od ranijih vlasnika i 4.500,00 KM naknada za rentu) Ne mo`e se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs ukoliko ponu|eni iznos nije ve}i od gore navedene po~etne naknade. Naknada za dodijeljeno zemlji{te upla}uje se u roku od 15 dana od pravosna`nosti rje{enja o dodjeli zemlji{ta. Naknadu za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te korisnik mo`e platiti odjednom u cijelosti ili s Op}inom Biha} zaklju~iti ugovor o pla}anju naknade na rate, a koji se ne mo`e zaklju~iti na period du`i od 12 mjeseci od dana zaklju~ivanja ugovora. Ako u~esnik konkursa kojem je dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te na kori{tenje radi gra|enja ne plati naknadu za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te u roku i na na~in utvr|en u rje{enju o dodjeli tog zemlji{ta, smatrat }e se da je odustao od prijave, a zemlji{te koje je predmet konkursa dodijelit }e se na kori{tenje radi gra|enja drugom u~esniku u konkursu prema redu prvenstvu. Naknada za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta odre|uje se shodno Zakonu i utvrdit }e se rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti. III Podaci o objektu Na predmetnim nekretninama opisanim u predmetu konkursa gradit }e se poslovni objekti max. spratnosti P+1+Pk sa neto korisnom povr{inom cca. 500 m2 (kona~an obra~un rente bit }e utvr|en rje{enjem o odobrenju za gra|enje). IV Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom konkursu imaju sva fizi~ka i pravna lica. Prijave na konkurs podnose se u pisanoj formi i obavezno sadr`e: - ta~an naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra (obrazac 1-7), odnosno osobne podatke i adresu za fizi~ka lica, - ponu|eni iznos naknade za zemlji{te, - rok u kojem se planira izgradnja predmetnog poslovnog objektabenzinske pumpe, uz navo|enje osnovnih podataka o objektu koji }e se graditi, - uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponu|a~a - za pravna lica, - uvjerenje da ponu|a~ nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana) - za pravna lica, - instrument obezbje|enja pla}anja utvr|enih naknada (bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini po~etne naknade za dodijeljeno neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemlji{te, - dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od po~etne naknade iz prethodne alineje, - dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Op}ini Biha}, - na~in pla}anja naknade za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta (jednokratno ili na rate, ne du`e od 12 mjeseci). V Kriterij za dodjelu Prednost za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu na kori{tenje radi gra|enja poslovnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana “Kamenica” ima ponu|a~ koji ponudi: - ve}i iznos naknade za dodijeljeno zemlji{te u odnosu na po~etnu naknadu navedenu u ovom konkursu, - jednokratno pla}anje naknade za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te. VI Postupak otvaranja i razmatranja prijava Komisija, koju imenuje Op}insko vije}e, provodi javni konkurs, te prije otvaranja koverte utvr|uje blagovremenost podnesene prijave. Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave. Ako prijava ispunjava navedene formalne uvjete, Komisija na osnovu prilo`enih dokaza utvr|uje redoslijed prvenstva u~esnika konkursa prema kriterijima predvi|enim Odlukom o uvjetima i na~inu dodjele gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu (“Slu`beni glasnik Op}ine Biha}”, br. 6/10). Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren, ne}e se razmatrati, te }e se vratiti podnosiocu zahtjeva. Komisija koja provodi javni konkurs dostavit }e zaklju~ak o rezultatima konkursa svim u~esnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaklju~enju konkursa. U~esnici javnog konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja zaklju~ka o rezultatima javnog konkursa izjaviti prigovor Op}inskom vije}u protiv tog zaklju~ka. Nakon isteka roka od 8 (osam) dana Komisija }e dostaviti zaklju~ak o rezultatima javnog konkursa, sa prigovorima u~esnika javnog konkursa, Op}inskom vije}u radi dono{enja odluke o dodjeli gradskog gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja. Prije dostavljanja zaklju~ka o rezultatima javnog konkursa Op}inskom vije}u, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazlo`eni prijedlog Op}inskom vije}u. VII Ostale odredbe Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za u~e{}e na konkursu, {to podrazumijeva da je u~esnik du`an prilo`iti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kojom se dokazuju ~injenice na osnovu kojih se utvr|uje lista prvenstva. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti neposredno Komisiji ili preporu~enom po{tanskom po{iljkom. Ako se prijava dostavlja li~no (neposredno), izdat }e se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na konkurs. Prijave se ~uvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja od Komisije za provo|enje javnog konkursa. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na adresu: Op}ina Biha} Ul. bosanska br. 4. sa naznakom: “Ne otvaraj - Konkurs za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{tu u dr`avnom vlasni{tvu na kori{tenje radi gra|enja poslovnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana “Kamenica” U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos kaucije (depozita), u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponu|a~a, a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije (depozita) }e se ura~unati u naknadu za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te. Upla}eni iznos kaucije (depozita) ne}e se vratiti u~esniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponu|a~u koji je stekao pravo na dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja, a nakon toga odustane od istog. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 8 do 12 sati u Slu`bi za prostorno ure|enje, imovinskopravne i geodetske poslove, III sprat Op}ine Biha}, a sve do isteka roka za podno{enje prijava. Sva pla}anja proistekla iz ovog konkursa vr{e se na ra~un Op}ine Biha}, broj 3385 0022 00163 231 kod UniCredit banke, Filijala Biha}, Vrsta prihoda 723139, Op}ina 003, Bud`etska organizacija 0000000, Poziv na broj 0000000009. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Op}inski na~elnik mr. sci. Emd`ad Galija{evi}

POTRA@NJA
POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360-084.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u op{tini Vogo{}a. Mob. 066/457-628.k TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k POTREBNO vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, dvijema ozbiljnim studenticama ili bra~nom paru bez djece. 9165 Mob. 061/954-592. OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650KM. Mob. 061/170461. 8380 IZNAJMLJUJEM manji dvosoban stan blizu studentskih domova na Bjelavama, iskljucivo studenticama. Tel: 062/183314.sms IZDAJEM na Ko{evskom Brdu knmplet opremljen jednosoban stan u stambenoj zgradi,plinsko grijanje. Tel.061/345787.sms IZDAJEM dvosoban polunamjesten stan u privatnoj ku}i na Grbavici (kablovska, internet besplatno). Ulaz i komunalije odvojeno. Tel. 063/991-809.sms IZDAJEM jednosoban stan na Grbavici,ekstra sredjen,061-722-593.sms IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na duze vrijeme kod Veterinarskog fakulteta. Tel: 033/ 617-725. Ili. 061/483454.sms IZDAJEM renoviran stan od 85 kvadrata, sa novom kuhinjom, kod OHR-a, prvi sprat, 600 KM. Tel: 062/968-388.sms IZDAJEM poslovne apartmane (posl. prostore) od 20m2, 31m2, 50m2, ul. Azize [a~irbegovi} bb. Mob. 061/132781. 9068 IZDAJEM komforan dvosoban stan, cen. grijanjem blizina med. gra|. arh. i stomatolo{kog fakulteta. Mob. 061/376622.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ulaz strogo poseban, povoljno, Hamida Be~irevi}a 96, stara Breka. Tel. 033/203032, 060/319-2448.k IZDAJEM jednosoban stan, cen. grijanje, kab. i internet. Mob. 061/867-031.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, u novogradnji. Mob. 061/926-179.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ^ekalu{a, 300 KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, strogi centar, 450 KM. Mob. 061/205235.k

48

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NAMJE[TAJ OSTALO
LOZA grozda i crno vino,extra kvalitete.Tel: 061/251-809.sms PRODAJEM fasadnu plinsku pe}, cijena 90KM. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-655.k PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni-plinski bojler, za dimnjak, novi. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina, za dimnjak. Tel. 531-031.k PRODAJEM pe{kun stoli}, peglu, bakarno posu|e, magnalu, demirliju, ogledalo austrougarsko, komodu i vitrinu. Mob: Mob. 062/780-449.k AGREGAT 6,5 kw generator 2,7 kw,benzin 3 mono i 1 trofazna uti~nica njema~ke marke. Tel.061/956-845.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480365.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Bagat-Vi{nja u koferu 145 KM, Priveleg-nova, 170 KM, garancija 2 god. pl. boca 10 kg, 45 KM. Tel. 061/145-504.k PRODAJEM crnu Astrahan bundu br. 48 cijena po dogovoru.Tel. 062/577-638 i 061/205-784.k POVOLJNO se prodaje skoro nov veoma kvalitetno kancelarijski namje{taj. Tel. 033/295-026.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi aparat Bajer.Tel.062/317-886.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

petak, 31. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

Drugog februara 2014. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{a draga

IN MEMORIAM

PRODAJEM dijelove namje{taja, radi preselenja u manji stan. Mob. 063/451163, iza 17 sati.k PRODAJEM starinski namje{taj, ogledala, plinska grijalica, role paus papira. Tel. 033/667-824.k

TEHNIKA
PRODAJEM CD razne vrste muzike (oko 300 kom), mala fonoteka. Mob. 061/488-817.k AGREGAT 6,5,KW,generator 2,7 kw,tri mono i jedna trofazna uti~nica,nov,njema~ke marke.Mob:061/956-845.k PRODAJEM TV kvalitetan i ispravan. Mob. 062/325-987.k

MUNEVERA NENA ZORABDI]

DIKA RED@EPOVI], ro|. MILI]
S ponosom i ljubavi se sje}amo i nosimo te u svojim srcima. Tvoji: majka Adila, otac Hamed i brat Muhamed s porodicom
9214 KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k KUPUJEMO nekretnine u Vogo{}i. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172001 948.

u~iteljica 31. januar 1927 - 31. januar 2010.

S ljubavlju, njeni: Mirsad, Gina, Jasenko, Elma, Sara i Uma
9202

VOZILA
RENAULT megan 15.dci sacuva odrzavan 2003 g drugi vlasnik reg august 2014 velki servis uraden cetri nove zim gume pet vrata d klima itd. Tel: 061/ 526308.sms PRODAJEM Peugeot 206,1.9 dizel, 2002. god. pre{ao 200. 000 km. Tel. 061/181-414.k PRODAJEM Logan -Dacia, 2006.god.prvi vlasnik, 1,4 kubika`a.cijena 6.000 KM. Tel.061/348-968.k PRODAJEM Fat Seicento, malo dostavno vozilo, 2002. godina, registrovamn, redovno servisiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/216-373 i Mob. 061/928-535.k PRODAJEM [kodu Oktaviju 2000. g. za 4.500 KM, benz. 20 ventila, turbo, klima, kombi, crne boje. Mo`e da se uveze. Tel. 061/016-133 ili 066/130-133.k PRODAJEM Golf GTI benzin 1.8 2003. godina, troja vrata, {iber tamno sivi,registrovan do 11.2014. Mob: 062/144084.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel:061/690-842.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k VRLO povoljno prodajem Ford Fokusa, 2001. god. karavan. Mob. 061/913797.k PRODAJEM Kija pride 1,3 benzinac 2000 god. ispravno.Tel.062/090-247.k PRODAJEM Kedi dizel 2001. godina, centralna brava, 3.800KM. Mob. 061/808-846.k ALFA GT 2,0 JTS, 2004. god. klima, ko`a, uvoz Njema~ka, malo vo`ena. Mob. 063/405-987.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija 12. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k MAZDA 323 dizel, gara`irana servisirana pre{la 48000KM. Tel:033/217-875.k

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

USLUGE

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882. 001

SENADU DIZDARU
Fahro i osoblje Tratorije Bokone
9216 PREVOZIM konfornim autom na svim relacijama u BiH i inostranstvu. Govorim englerski jezik. Mob. 062/829-206 i 063/803-900.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike, goblene i ogledala, vr{imo sve staklarske radov. Tel. 033/221-902, 061/130-034.k RENT-a car, with driver for all destinations in Bosnia and Herzegovina and abrad. driver spiks english. Rent for all day or for only one destination. Mob. 062/829-206 i 063/803-900.k ODR@AVALA bih stan i njegovala stariji bra~ni par (pokretni), (i kuhala). Mob. 063/972-276.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k TAPETAR-dekorater, presvla~i i popravlja n amje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Mob. 061/156-728, 061/926560.k ELEKTRI^AR, instalacije, osiugura~i, lampe, uti~nice, indikatori. Mob. 061/901646.k DAJEM instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 0627331-174.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k OBAVLJAM sve vrste poslova,fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike. Tel. 033/621-976.k VODOINSTALATER opravlja ugra|uje, ~esme vodo.Tel. 061/205-803.k MOLER moluje stanove: 1-sobni oko 100KM, 2-sobni oko 150 KM, 3-sobni oko 200 KM. Tel.062/073-760.k VR[IM prevoz kabastog odpada, robe, putnika i preselenja. Tel. 061/241-663.k

“DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172001 948.

KUPOVINA
HITNO kupujem stan u Sarajevu prednost Grbavica Malta Hrasno do C Vile.Tel: 061/269-835.sms KUPUJEM stare ves ma{ine, el. pe}i, fri`idere,sve vrste `eljeznog otpada,te posebno potrosene akumulatore..dolazim na adresu isplata odmah,Sarajevo. Tel: 061/540-533.sms KUPUJEM sve vrste dionica, vau~era, i obveznica sa Sarajev. i Banjalu. berze, povoljno. Tel: 061/188-488.sms KUPUJEM akumulatore stare, olovo, prodajem nove akumulatore, isplata odmah. Mob: 066/958-443, 066/9584430, Visoko.sms KUPUJEM stan do 55m2 SkenderijaOtoka. Tel. 062/352-718.k KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k

ADA ku}na njega i rehabilitacija bolesnika. strucna fizikalna terapija. 24 sata sa vama. Tel:061/618-221.sms SERVIS ra~unara, laptopa, instalacija sistema, drajvera, programa, antivirusne za{tite,ugradna dijelova,dolazak na adresu, Sarajevo. 061/ 515-560.sms RIGIPS el. instalacije i moleraj iskusan majstor radi POVOLJNO. Tel: 066/205286.sms PROFESORICA instruira matematiku fiziku hemiju sve {kole i fakultet 060/334-2480.sms PROFESOR sa dugogodi{njem iskustvom u MOSTARU vr{i podu~avanje studenata iz matematike i elektrotehnike uspje{no i povoljno. Tel: 060/3484-948.sms KOMBI prevoz ljudi,namjestaja,kabastog odpada i sl...radna snaga obezbedjena.Popust za penzionere 20%! Tel: 062/466-079.sms MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina itd. Mob: 061/319604. 8765

ZAPOSLENJE
POTREBAN muzi~ar za pisanje muzikf na tekstove. Tel: 061/543-057.sms U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406835 i 033/223-230.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu i administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

OSLOBO\ENJE petak, 31. januar/sije~anj 2014.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
ocu na{eg kolege Namika

49

dr. FARUKU KABILU
Dokumentarni program Federalne televizije: Edin Loni}, Nada Bili}, Dragica Orlando, Alema Kazazi}, Milan Andri}, Marina Kne`evi}, Nedim Hrbat, [ejla [abanovi}, Himzo Mihaljevi}, Arijana Sara~evi}, Alen Drljevi}, Mirhat Mustafi}, Ned`ad Begovi}, Faruk [abanovi} i Sinan [ari}
9208

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

mojoj dragoj sestri

na{oj dragoj prijateljici i kom{inici

na drage roditelje

SAD@IDA BOJI], ro|. POZDEROVI]

SAD@IDI BOJI]

Brat Ned`ad
9189

od Samke sa k}erkom Vesnom
9200

USLUGE
TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620057.k OBAVLJAM poslove registracije udru`enja i fondacija. Tel. 061/533-942 i 033/237-071.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e. Tel. 061/205803.k ODR@AVALA bih stan isklju~ivo starijoj osobi. Tel. 063/020-169.k MAJSTOR povojno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje. Tel.061/202-840.k AUTO KOMBI international usluge prevoza, svih vrsta roba. Tel. 062/421-050 i 033/541-878.k KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve ostalo, radna snaga,ispomo}. Tel. 061/227-189.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike.Tel. 033/625-196.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije.bojleri,el.pe}i, indikatori, interfoni, o~epljenja kanalizacije i sav sanitar u kupatilu. tel: 061/132-149.k TELEFONIKO-firma, popravlja stare, nove, be`i~ne telefone, izrada telef. instalacija. Mob. 061/141-676.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k INSTRUKCIJE iz matematike dolazak na adrese.Tel.061/536-973.k

POSLJEDNJE ZBOGOM

NURA HASANEFENDI], ro|. MUJAGI]
30. 1. 2008 - 30. 1. 2014.

prof. HASAN HASANEFENDI]
1. 6. 2000 - 30. 1. 2014.

velikom i plemenitom

S ljubavlju i po{tovanjem, uvijek u na{im srcima i mislima. K}erka Amra i sin Mirza s porodicama
9212

TU@NO SJE]ANJE

Navr{ava se godina od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi

BRANISLAVU BRANU AN\I]U
Dvadeset devetog januara na Jahorini je umro ljudina, moj veliki brat, Branislav Brane An|i}, na svojoj planini, ispustio je svoju plemenitu, {iroku, dje~a~ku i hrabru du{u. Prejezdio je Jahorinu, znam, spustio se tek da vidi da je sve “u redu” tamo gdje je ognji{te ostalo, gdje se srce najvi{e radovalo, gdje je nekad majka ~ekala, a otac ispra}ao, u svjetove {iroke i bojeve ljute - Zagor je ti{inom i neopri~anom ljepotom ispratio svog najboljeg. Pla~em, sama, u ovoj smrznutoj no}i i tu|oj zemlji - nedostaje}e mi, i bolje}e - sve dok nam se puti od svjetlosti u isti put ponovo ne spoje. Onaj {to vodi preko Modrih Stijena, do Jahorine, preko Kipravica, pa iznad, tragom sokolova do nebeskih polja. Nada Me|ovi}, Ottawa, Canada
111 ^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k KOMBI prevoz tereta, selidbe sa mogu~no{}u anga`mana radne snage. Mob. 061/563-292.k PROF njema~kog jezika daje instrukcije iz njema~kog jezika. Tel:061/914-380.k ^UVALA bi i opslu`ivala staro iznemoglo lice. Tel. 062/569-444.k DAJEM instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 0627331-174.k VR[IM usluge prevoza stvari kombijem, kako u BiH tako i inostranstvu. Tel. 035/ 270-048 ili 061/143-312.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 033/650867, 061/188-410.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k ISCIJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376.k KLIMATIZIRANIM kombijem i malim autima vr{im prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 062/214-690 i 974-974.k

MUHAMED HAMO ZE^O

Tvoj plemeniti lik uvijek }e biti u na{im srcima i mislima. Tvoji: [emsudin [ele i Verisa sa djecom
9201

POSLJEDNJI POZDRAV

dugogodi{njem aktivnom ~lanu

FERIDU ISANOVI]U
dipl. ing. arh.

Asocijacija arhitekata Sarajeva i BiH
9211

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 31. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

IN MEMORIAM

na{em ~lanu i velikom prijatelju gospodinu

prim. dr. [AHZUDIN PA[AGI]

VLADISLAVU VLADI [AFHAUZER
Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo i ~lanovi Muzi~kog ansambla “Zlatna jesen”
71120

op{ti i abdominalni hirurg 1997 - 2014.

Uvijek si u na{im srcima i mislima. Vrijeme ne mo`e izbrisati ljubav i sje}anje na tebe. Tvoji najmiliji, supruga i djeca
9193

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{e kolegice Lamije Bojad`i}

prim. dr. FARUKU KABILU

Radne kolegice i kolege iz Kabineta predsjedavaju}eg i zamjenika predsjedavaju}eg Skup{tine Kantona Sarajevo
001

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage

Trideset prvog januara 2014. navr{avaju se dvije godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi

EDHEM EDO MEHMEDOVI] FADIL MEHMEDOVI]
26. 1. 2007 - 26. 1. 2014.

SAD@IDA BOJI]
Na na{e dugogodi{nje dru`enje.

ISMETA MEHMEDOVI], ro|. KADRIBEGOVI]
6. 2. 2007 - 6. 2. 2014.

Oti{ao si mirno i tiho ne znaju}i koliku si tugu, bol i prazninu ostavio za sobom. Nema dana da te ne spominjemo i prisje}amo se trenutaka provedenih zajedno, tvojih {ala i tvojih savjeta, dragi na{ Edo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet.

Uvijek }emo se sje}ati divnih dana provedenih s Tobom.

Uvijek s Tobom nikada zaboravljena.
Tvoje drugarice: Zehra Krni}, Had`ismajlovi} Samija, Koro Fahrija
9184

S velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene. Porodica
9192

S ljubavlju i po{tovanjem, zauvijek tvoji: supruga Bisera i sinovi Enes, Ekrem, Edib i Sulejman sa porodicama
111

Obavje{tavamo poslovne partnere, poznanike i prijatelje da je dugogodi{nji saradnik Agencije za za{titu “SCUTUM” d.o.o.

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj dragoj prijateljici

MIRSAD KAHVI]

NEVENKA KRASNY
31. 1. 2013 - 31. 1. 2014.

SAD@IDI BOJI]

iznenada preminuo u 61. godini. Porodici izra`avamo iskreno sau~e{}e. Zaposlenici Agencije za za{titu “SCUTUM” d.o.o.
9191

S po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomene na tebe. Tvoji: Alijagi}i i [abi}i
9194

Puno }e{ mi nedostajati. Zehra Krni} sa porodicom
9197

OSLOBO\ENJE petak, 31. januar/sije~anj 2014.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

51

velikom ~ovjeku

direktoru Urbanisti~kog zavoda BiH Sarajevo

MIRSADU KAHVI]U

ZLATAN LAZAREVSKI
dipl. ing. gra|. 1956 - 2014.

Uvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Raja: Mirsad, Samir, Sefo, Mladen, Boris, Raza, Amela, Aziz, D`eneta, Jasko, Iso, Sudo, \enana, Enes, Hakija, Sanel, Fikret, Muamer, D`enana, Amil, Fatima, Amila, Emin, Ma{a, [emsa, Mustafa, Hamid, Alija, Sanela, Lejla, Hasiba, Nevzeta, Selma, Asem, Memnuna i Anela
3772

Izgubili smo po{tovanog i uva`enog kolegu, poslovnog saradnika i dragog prijatelja, kojeg }emo se uvijek rado sje}ati. Porodici, prijateljima i radnom kolektivu UZ BiH, iskreno sau~e{}e. KOLEKTIV ZAVODA ZA PROSTORNO URE\ENJE I PLANIRANJE BIHA]
070

Obavje{tavamo poslovne partnere, poznanike i prijatelje da je umro na{ dugogodi{nji zaposlenik, drug i prijatelj

MIRSAD KAHVI]

Ostat }e nam u trajnom sje}anju iskreno drugarstvo, predanost i odgovornost u radu na{eg dragog prijatelja Mirsada. Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d.o.o.
001

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg radnog kolege Namika Kabila

FARUK KABIL
DARA HASURD@I]
31. 1. 2007 - 31. 1. 2014.

S ljubavlju i tugom, porodica
9199

Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine Kabinet generalnog direktora
3776

Prije osamnaest mjeseci zaspala je vje~itim snom na{a sre}a, na{a zvijezda vodilja, na{ ponos

DIJANA ZUBAC
30. 7. 2012 - 30. 1. 2014.

K}eri na{a, `ivi{ u svakoj na{oj rije~i, suzi, uspomeni. Vidimo tvoj lik, ~ujemo tvoj glas i smijeh. Dozivamo te: Dijana, Diksi, Lorka, sine na{! Ali odziva nema. Nijemi od bola i tuge za tobom, tvoji mama i tata
3770

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
U subotu, 1. februara 2014, navr{ava se tu`na godina otkako nije sa nama na{ voljeni

petak, 31. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

MARICA GLAVA[
31. 1. 2012.

SRETEN GLAVA[
5. 7. 1984.

Svaki novi dan je samo tu`no sje}anje da vi{e niste sa nama, puno nam nedostajete. Va{a djeca: Dragan, Divna i Tanja
3767

HASAN HASO [EHI]
1. 2. 2013 - 1. 2. 2014.

IN MEMORIAM

ELZA JAKI[A
Ljubav ne prestaje odlaskom, ni sje}anje vremenom. Neizmjerno smo tu`ni. Mnogo, mnogo nam nedostaje{... Tvoji: Mirsada, Haris i Nina sa porodicama
3765

Danas se navr{ava {est godina od smrti na{e mame. Nedostaje{ nam puno. Sin i k}erka sa obiteljima
9164

SJE]ANJE

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage

roditelji

na na{e drage roditelje, sestru i supruga sestra

suprug

ZEJNEBA JESENKOVI] - BABI]
31. 1. 2012 - 31. 1. 2014.

OMERA (SULJE) KOBASICA
2. 12. 1998 - 31. 1. 2014.

MUNEVERU KOBASICA, ro|. SULJI]
31. 1. 2009 - 31. 1. 2014.

^ABRI] GRACIJA i JOSIP
1984 - 1985 - 2014.

BLANKA MASI]
3. 3. 2013 - 2014.

prim. dr. DOBROSLAV JERGOVI]
31. 1. 2010 - 21. 1. 2014.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na va{u ljubav i dobrotu. Va{a djeca i supruga Nada
71106

Sa najljep{im sje}anjima na moju dragu tetku, ~iju ljubav i dobrotu nikada ne mogu zaboraviti. S ljubavlju, Amela
111

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas. Va{i najmiliji
9169

IN MEMORIAM

TU@NO SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE
MARKETING SLU@BA
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

MILENKO ARE@INA
Trideset prvog januara 2014. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog supruga, tate i djeda. Nikad te ne}emo zaboraviti. Porodica
9140

GOSPAVA ANKA JOVI^I]
1978 - 2014.

MARKO JOVI^I]
1970 - 2014.

ZDRAVKA JOVI^I] - PEJI^I]
2011 - 2014.

Dragi na{i, sje}amo vas se sa ljubavlju, ponosom i po{tovanjem i nosimo vas u na{im srcima. Ksenija, Aleksandar, Irena, Sr|a i Nikola
9146

OSLOBO\ENJE petak, 31. januar/sije~anj 2014.
IN MEMORIAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

Navr{ilo se {est godina od kada nije sa nama na{ dragi

prof. dr. VLAHO BUBICA

Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe i divna vremena provedena zajedno. Supruga Gordana, sin Darko, k}erka Dubravka, zet Stjepan, unuk Ivan
AX

Proti~e devet godina popra}enih lijepim sje}anjima na na{eg plemenitog oca, djeda i punca

brigadir MUJO (SALIHA) ALI]

S ljubavlju i velikim po{tovanjem, porodica
9186

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

uglednom kolegi, dugogodi{njem neumornom ~lanu i suosniva~u Asocijacija arhitekata Sarajeva i BiH, kao i bri`nom roditelju

FERIDU ISANOVI]U dipl. ing. arh.

FATIMA TOZO
1931 - 1995.

D@EVAD TOZO
1932 - 1991.

Supruzi Fatimi i k}erkama Indiri, Lejli i Almi izra`avamo duboko sau~e{}e. Dragica i Zoran Dor{ner
9187

Draga mama, dragi babo, zauvijek ste u na{im srcima i mislima. Sutka, Sejo, Ella, Nicky, Rony, Heidi i familije Tozo i Posvand`i}
73101

TU@NO SJE]ANJE

Vje~na inspiracija

SJE]ANJE

U subotu, 1. februara 2014, navr{ava se tu`na godina od smrti

Nikad nezaboravljena, uvijek voljena

DRAGOLJUBA \UGUMOVI]A
1. 2. 2013 - 1. 2. 2014.

MIHAJLO ^OBELI]
1944 - 2012.

SUTKA

Vrijeme prolazi, ali sje}anja na drage osobe ostaju da `ive u srcima osoba koje su ih voljele. Prvog februara 2014. godine u 13 ~asova posjetit }emo grob Dragana i polo`iti cvije}e. Supruga Olga i k}er Branka
9183

Prvog februara 2014. godine u 12 sati Vlakovo. Tvorac nam ga je podario da bude na{ - mu`, otac, dida... Suzan je `ivot bez njega.
3769

Tvoje: Pa{a, Nadija, Lila, Belkisa, Mersa, Biha, Zvjezdana, Milka, Slavica, Nada, Lejla, Na|a, Meda
9143

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

petak, 31. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em jedinom ocu, puncu i dedi

MIRSAD (MUSTAFE) KAHVI]

MIRSAD (MUSTAFE) KAHVI]

Ljubav prema tebi i bol koju osje}amo zbog gubitka tebe su neizmjerni. U na{im srcima }e{ ostati zauvijek. K}erka Lejla, zet Rusmir i unuka Sara Kahvo
3774

Dobri ljudi ne umiru, nego ostaju zauvijek u na{im najljep{im sje}anjima i mislima. Slobodan, Fatima, Bobo, Sanja, Lamija Trnini} i D`emo Koji}
3773

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM na{em jedinom suprugu i ocu

Trideset prvog januara 2014. godine navr{ava se deset dana od prerane smrti na{eg kolege i prijatelja

MIRSAD (MUSTAFE) KAHVI]
HASIB HAND@I]

\OKO MA^AR
31. 1. 2000 - 31. 1. 2014.

S ljubavlju i po{tovanjem,

Na{a ljubav prema tebi osta}e vje~na. Bio si najbolji suprug i otac i s ponosom u srcu ~uva}emo uspomenu na tebe. Supruga Jasna i k}erka Selma Kahvi}
3774

porodica
9196

S po{tovanjem, Zun|a i Zuban
111

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM mom jedinom taji

Danas, 31. januara 2014. godine, navr{ava se ~etrdeset dana otkako je preselila na{a draga

MIRSAD (MUSTAFE) KAHVI]

REMZA FEHIMOVI]
Bio si tu za mene u svim lijepim i svim ru`nim trenucima koje sam do`ivjela. Uvijek si bio oslonac koji mi je trebao. Voli te tvoja Lela.
3774

S ljubavlju ~uvamo tvoj plemeniti i vedri lik. Tvoji: Biserka Leki}, Fika Habibi i Mirza Fehimovi} sa svojima
111

OSLOBO\ENJE petak, 31. januar/sije~anj 2014.
Trideset prvog januara 2014. navr{ilo se pet godina od kad nije sa nama na{ jedini sin
Trideset prvog januara 2014. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo i punac

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Navrsava se 40 dana od smrti nase drage

55

SINI[A DO[LO

MUHAMED HAMO (MEHMEDALIJE) ZE]O
Vrijeme koje prolazi ne}e Te odnijeti iz na{ih misli i srca.

AJ[E TUKI], ro| FILIPOVI]

Dragi na{ sine, ni pet godina od tvog odlaska nije umanjilo na{u bol i tugu. Svaki dan si sa nama i na{im mislima. Volimo te puno. Tata Rade, mama Ljilja
AX

S ljubavlju, po{tovanjem i vje~nom tugom ~uvamo uspomenu na Tebe. Neka Ti dragi Allah podari lijepi d`ennet. Supruga Mirsada, sin Tarik, k}erka Aida, zet Admir Softi} i unuk Emir Tevhid }e se prou~iti u subotu, 1. februara 2014. godine, u 11 sati u ulici Nurije Pozderca 10.
3775

Sa nama si uvijek, u mislima i srcima. Neizmjerno nedostaje{. Tvoje k}erke sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu, prvog februara 2014 godine, u 13 sati, u ku}i `alosti, ul. Trebevi}ka 31.
3777

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom prijatelju

dr. FARUKU KABILU

Fadila i Hamza Memi{evi} sa djecom
9206

S tugom javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je 29. januara 2014. okrijepljen svetim sakramentima vjere, blago u Gospodinu, preminuo u 88. godini na{ voljeni otac, brat, djed, stric i ujak

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM

IVAN IVEZI]
1926 - 2014. Pogreb }e se obaviti 31. januara 2014. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se u katedrali Srca Isusova u 16.30 sati istoga dana. O`alo{}eni: k}eri Dubravka s obitelji i Davorka s obitelji, sestre Marta i Olga, unuci Marija, Ivan, Frane, Stipe, Veronika, Luka, Josipa, Lucija i Roko, ne}aci Neda, Maja i Nikola. PO^IVAO U MIRU BO@JEM.
000

VLADO MIKI]
31. 1. 2003 - 31. 1. 2014.

MARKO [IMI]
31. 1. 2012 - 31. 1. 2014.

Postoji ne{to {to nikad umrijet ne}e, a to je ponos i sje}anje na tebe.

Porodica
9205

Puno nam nedostaje{. Tvoji najmiliji
9174

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

IN MEMORIAM

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

NEVENKA KRASNY
31. 1. 2013 - 31. 1. 2014.

OSLOBO\ENJE
BEHIJA (MUHAMEDA) KAPID@I], ro|. KAZAZOVI]
iz Tuzle
9190

MUHAREM (D@EMILA) KAPID@I]
030

DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/877-212

Obitelj

S ljubavlju i po{tovanjem, Suada i Mirsada sa porodicama

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE na dragu prijateljicu

petak, 31. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

S tugom i bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MILENA KUNDALI], ro| KOSTI]

had`i BEHKA DURMI[EVI], ro|. [ATROVI]
MARICA GLAVA[
31. 1. 2012 - 31. 1. 2014. Nedostaje nam njen vedri duh, pun vjere u ljude i `ivot. Porodica Prebani}
3768

preselila na ahiret u srijedu, 29. januara 2014, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 31. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom groblju Lav. Prevoz obezbije|en ispred d`amije u Pofali}ima u Ulici humska (kod Plavog granapa) sa polaskom u 13.15 sati. O`alo{}eni: sin Emir, unuci Armin i Dino, snahe Berina i Amela, te porodice Durmi{evi}, [atrovi}, Bogilovi}, Hrustemovi}, Selimovi}, Zimi}, [ljivo, Lili}, Kazi}, Pavica, Hod`i}, Me{anovi}, Halilovi}, Opra{i}, Tiro, Pleho, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici humska br. 144, Pofali}i.
002

preminula 29. januara 2014. u 79. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 31. januara 2014. godine, u 15 sati na gradskom groblju Pra{nice. Prevoz autobusom obezbije|en ispred ku}e `alosti u Ul. Lond`a (ispred r. k. Bosanka) sa polaskom u 14.30 sati. O`alo{}eni: suprug Fahrudin, sin Amir, k}erka Aida, unu~ad Din, Imran, Farah, Sarah i Hana, snaha Belma, zet Alem, porodice Kosti}, Kundali}, Pripoljac, Pervan, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Dvadeset devetog januara 2014. u 83. godini preselio je na ahiret

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATA (MUJE) BARAC, ro|. TUCAK
preselila na ahiret u ~etvrtak, 30. januara 2014, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 31. januara 2014. godine, poslije ikindija-namaza (14.30 sati) ispred Centralne d`amije u Hrasnici, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i Hrasnica. O`alo{}eni: sinovi Nijaz i Ned`ad, brat Mustafa sa porodicom, zaove Sadika i Hata sa porodicama, te porodice Barac, Tucak, Vegara, Pervan, Kapo, Pajevi}, Spahi}, Pand`o, [ehovi}, Serdarevi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

VLADISLAV (ANTONA) [AFHAUZER
iznenada preminuo 29. januara 2014. poslije te{ke i kratke bolesti u 81. godini. Sahrana }e se obaviti 31. januara 2014. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Sveti Josip. O`alo{}eni: supruga Jozefina, sinovi Anton i Emil, unuci Matea, Kristian i Monika, brat Bruno, snahe Jasna i Snje`ana, porodice [afhauzer, Kova~evi}, Nikoli}, Bogdani}, Tratnik [tefica, ^oli}, Radulovi}, Ragu`, Butkovi}, Dra`evi}, [unji} i ostala rodbina, kumovi i prijatelji
000

RASIM (BEHADILA) OPRA[I]

D`enaza }e se klanjati u petak, 31. januara 2014. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije, u 14.30 sati poslije ikindijanamaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i `alosti. Prevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: supruga Fadila, k}erke Mubera, Remzija, Mirsada i Fazila, unuci Kenan, Senad i Senaid, unuka Renata, zetovi Enes i Klaus, porodice Opra{i}, Hand`i}, Dizdarevi}, Agi}, ^usto, Lang, Rahi}, Gali}, Reintjes, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VEHID (MURATA) GAGULA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 30. januara 2014, u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 31. januara 2014. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz obezbije|en ispred Suda BiH u [vrakinom Selu sa polaskom u 13 sati, do mezarja i nazad.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RIJAD (NERMINA) KI[I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 30. januara 2014, u 11. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 31. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: otac Nermin, mama Tanja, dedo Mustafa, amid`a Adnan, majka @anka, tetka Maja sa porodicom, te porodice Ki{i}, Baji}, Brankovi}, [ehovi}, Mulaosmanovi}, Smje~anin, [ahovi}, Durakovi}, Bibi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa taksi-{tanda u Vele{i}ima sa polaskom u 13 sati. Ku}a `alosti: Ul. Vele{i}i br. 78. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SAD@IDA (ISMETA) BOJI], ro|. POZDEROVI]
preselila na ahiret u srijedu, 29. januara 2014, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 31. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Elvedin, snaha Sunita, unuka Amna, brat Ned`ad, brati~na Amela s porodicom, te porodice Boji}, Pozderovi}, Kabil, Had`iali}, Petrini}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14.30 sati) u d`amiji Ferhadija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

O`alo{}eni: majka Dika, supruga Amina, sin Abdurahim, k}erka Sad`ida, brat Vahidin, sestra Sadeta, amid`e Hamid i Ramiz sa porodicama, daid`a Mujo sa porodicom, tetke Zlatka i \ula sa porodicama, punica Hatid`a, {ura Sead sa porodicom, bad`o Nedim sa djecom, te porodice Gagula, [arka, Efendi}, Karad`a, Memovi}, Pamuk, Ahmeta{evi}, Hod`i}, De{evac, Musi}, Bu~o, Karovi}, Otajagi}, D`ihani}, ^engi}, Numanagi}, Ibri{evi}, Muhi}, Kalajd`i}, Ho{i, Katica, Mujezinovi}, Kadri}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji u [vrakinom Selu. Ku}i `alosti: Ul. Kenana Demirovi}a br. 13.
000

OSLOBO\ENJE petak, 31. januar/sije~anj 2014.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Inna Lillahi Ve Inna Ilejhi Rad`i’uun - Svi smo Allahovi i svi se Njemu vra}amo -

57

had`i MUHAREM (had`i MULA BAJRAMA) MULI]

preselio na ahiret u utorak, 28. januara 2014. godine, u New Yorku. D`enaza }e se klanjati u Alipa{inoj d`amiji Astoria u New Yorku, a ukop i d`enaza }e se obaviti u rodnom Gusinju u subotu, 1. februara 2014. godine, poslije podne-namaza. O`alo{}eni: sinovi had`i Hakija, had`i [emso, had`i Sefedin, had`i Saud i had`i Bajram, k}erka Nad`ija i zet Hilmija, snahe Nedreta, had`i Nazlija, Senada, Nusreta, had`i Zehra i had`i Azemina, te mnogobrojna unu~ad i praunu~ad, te porodice Muli}, Red`epagi}, Kola{inac, Radon~i}, Bici}, [kalji}, Muminovi}, Hasanovi}, Koljenovi}, Malagi}, Halvad`ija, Hod`i}, Selimanjin, Luka~, Bekte{evi}, Kobili}, Feratovi}, Omeragi}, ^eki}, Lali}, Bi{evac, Durmi}, [abovi}, Devi}, Emki}, Bo{njakovi}, Hurla i Bjelonja, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
002

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na na{u dragu

BEGO (OSMANA) KORJENI]
ekshumacija iz Mainza - Njema~ka, 1935 - 1993.

FATIMA (ISMETA) PANJETA

preselila na ahiret u srijedu, 29. januara 2014, u 79. godini.

D`enaza }e se obaviti u petak, 31. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Mulija, sin Nerko, unu~ad Merima i Kerim, bra}a Suad i Rasim sa porodicama, sestri} Amir sa porodicom, snahe Mejra i Muniba sa porodicom, {ure Ahmet, Ra{id, Mirsad, Hasan i Vahid sa porodicama, te porodice Korjeni}, \uderija, [uman, Hod`i}, D`emid`i}, Jusufovi}, Mand`o, ]orovi}, Voljevica, Salkuni}, Be{evi}, Dragolj, Jahi}, Namgalija, Duri}, Selak, ^engi}, Kuloglija, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

BRANU JOVANOVI]
2010 - 2014.

D`enaza }e se obaviti u petak, 31. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Ajdina, zet Darko, unuci Davor i Dejan, bra}a Fehim i Muhamed, snahe Rada i Dragica, brati}i i brati~ne, sestri~ne, te porodice Panjeta, Radovi}, Kova~evi}, Pejanovi}, Kuldija, Manjo, Gibovi}, @esti} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Alipa{inoj d`amiji.

S ljubavlju, tvoji: @eljo, Sr|an, Sini{a i brat Du{ko [uti}
9166

Ku}a `alosti: Ul. grbavi~ka br. 1/prizemlje.
002

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SENAD (ISMETA) DIZDAR
preselio na ahiret u srijedu, 29. januara 2014, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 31. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.

prim. dr. FARUK (AHMETA) KABIL

MIRSAD (MUSTAFE) KAHVI]

preselio na ahiret u utorak, 28. januara 2014, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. februara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Podglivlje - Trebinje. O`alo{}eni: supruga Suada, k}erka Lamija, sin Namik, zet Elmir Bojad`i}, snaha Sanja, unuke Ne{ela i Esma, sestre \ulsuma i Emina, zet Osman, {ura Re{ad, sestri}i Harun, Kenan i Jusuf, te porodice Kabil, Bojad`i}, Drljevi}, Had`iefendi}, Ljuhar, ]erimagi}, Arslanagi}, Memi{evi}, Muzurovi}, Avdagi}, Karabeg, Alikadi}, Galijatovi}, ]atovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13 sati, Ul. olimpijska 22/III (stan Bojad`i}). Ku}a `alosti: Ul. olimpijska 22/III (stan Bojad`i}). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u srijedu, 29. januara 2014, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 31. januara 2014. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Jasna, k}erke Lejla i Selma, zet Rusmir, unuka Sara, majka Safija, o}uh Hakija, sestra Aida sa djecom Iman i Ensar, zet Nedim, svastika Fatima, bad`o Slobodan, Bobo, Sanja i Lamija, te porodice Kahvi}, Kahvo, Tanovi}, Trnini}, Dervi{evi}, Fejzagi}, Milavi}, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji. Hatma }e se prou~iti i dova pokloniti istog dana poslije d`uma-namaza u Begovoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

O`alo{}eni: otac Ismet, majka Hajrija, supruga Munira, sinovi Adis i Anes, k}erka Aida, sestra Senada, snaha Senada, unuk Aldin, unuka Adela, zet Osman, {ure Muharem, Halid, Naim i Fehim sa porodicama, svastike [evala i Zahida sa porodicama, Hajrudin Pand`i} i Adi Esadovi} sa porodicama, te porodice Dizdar, Tufek~i}, Jusi}, Sibalo, Mandra, Osmankovi}, ^itak, Mrguda, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Otes. Ku}a `alosti: Ul. Mehe Porobi}a br. 39.
000

mirse

SPORT
SUBOTA,

PREPORUCUJEMO
Magazin To~ak

30 godina ZOI ‘84

SPORT

Veleslalom (`), 1. i 2. utrka
09.55 i 13.10 BHT 1

KRANJSKA GORA: SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU
SPORT

Bosna i Hercegovina - Gr~ka
14.00 BHT 1

TENIS: DAVIS CUP

NEDJELJA,

Magazin “To~ak” u cijelosti je posve}en 14. zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu, ta~nije obilje`avanju tri desetlje}a od najslavnijeg doga|aja koji se vezuju za glavni grad BiH! O olimpijskoj ideji razgovarano je s najve}im autoritetima koji su vezani za ove najbolje organizirane olimpijske igre do tada! “Tradicija nije pepeo pro{losti, ve} plamen budu}nosti”, re}i }e neki od sagovornika u emisiji u kojoj }e, izme|u ostalog, biti objavljeni neki programski sadr`aji koji do sada nikada nisu emitirani! Urednica je Nihada Ze~evi}, a Magazin “To~ak” posve}en godi{njici ZOI ‘84 bit }e emitiran na BHT1 u petak, 7. februara, u 22 sata.
Program za djecu

Govorimo o mogu}nostima, pridru`i se
SPORT

Slalom (`), 1. i 2. utrka
09.10 i 12.10 BHT 1

KRANJSKA GORA: SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU
SPORT

Veleslalom (m), 1. utrka
10.25 BHT 1

ST. MORITZ: SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU
SPORT

Bosna i Hercegovina - Gr~ka
12.10 BHT 1

TENIS: DAVIS CUP

PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

Serijal od deset emisija bavi se problemima djece s te{ko}ama u razvoju, njihovim pravima i potrebama, te problemima s kojima su svakodnevno suo~ene porodice unutar kojih postoje osobe s te{ko}ama u razvoju. Rije~ je o dijalo{kim emisijama u kojima }e stru~njaci iz ove oblasti razgovarati o temema kao {to su: prvi kontakt i saznanje da se rodilo dijete sa te{ko}ama, rana intervencija, rana detekcija razvojnih te{ko}a, inkluzija u praksi, sistem podr{ke roditeljima, sistem {kolovanja i sli~no. U serijalu }emo mo}i vidjeti i niz priloga o individualnim i timskim pri~ama iz ovih obitelji, udru`enja, centara i ustanova, kojima je primarni cilj - pomo} djeci sa te{ko}ama u razvoju i njihovim porodicama. Idejni tvorac projekta je UNICEF, a realiziran je u suradnji s BHT 1, FTV-om i RTRS-om. Emitiranje: FTV, petak, 7. februar, u 09.25 sati.

3

LICE S NASLOVNICE
TV PREMIJERA

Kako je kukavica Robert Ford ubio Jessea Jamesa
Brad Pitt kao Jesse James je u Veneciji nagra|en za najbolju mu{ku ulogu, dok je Casey Affleck kao Robert Ford imao nominaciju za Oscara za mu{ku sporednu ulogu
Kraj je 19. stolje}a i u Americi svi znaju ko je Jesse James. Najozlogla{eniji kriminalac, tra`en u deset dr`ava. Najve}i s one strane zakona, ali i najve}i junak nacije. Slave ga kao savremenog Robina Hooda. Za Roberta Forda jo{ niko ne zna, a on je ambiciozni devetnaestogodi{njak s ~vrstom odlukom da to promijeni. Sprijateljit }e se s Jessejem, jahati s njegovom bandom. A ako tako ne postane slavan, Ford }e morati na}i drugi, smrtonosniji na~in. Prijateljstvo postaje rivalstvo, a potraga za slavom postaje opsesijom. Brad Pitt kao Jesse James je u Veneciji nagra|en za najbolju mu{ku ulogu, dok je Casey Affleck kao Robert Ford imao nominaciju za Oscara za mu{ku sporednu ulogu. Film je jo{ imao jednu nominaciju za Oscara, a nagra|en je s uku-

4

pno 18 filmskih priznanja. Uloge: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard, Mary-Louise Parker, Sam Rockwell, Jeremy Renner, Brooklynn Prolux... Scenarij i re`ija: Andrew Dominik. Ameri~ki igrani film (western drama) iz 2007. “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford / Kako je kukavica Robert Ford ubio Jessea Jamesa” mo`e se pogledati na FTV-u u petak, 7. februara, u 23.20 sati.

Tina Turner

Koncerti svjetskih zvijezda

Desetlje}ima je na muzi~koj sceni, a osim izu ze tnih vo kal nih sposobnosti, krasi je i nevjerojatna energija kojom zra~i na nastupi ma. Kon cert Ti ne Turner, odr`an 1979. godine u Apollo Theatreu u Manchesteru, podsjetit }e gledatelje

na po~etke njene solo karijere. “Rough Explosion” turneja uslijedila je nakon objavljivanja albuma “Rough” i “Love Explosion”, odnosno prva dva albuma koja je objavila nakon razvoda od Ikea Turnera i raspada grupe Ike &

Tina Turner. Dok su po~etak njene karijere obilje`ile soul i bluz pje sme, na al bu mu “Rough” se vi{e okre}e rock zvuku, dok se na albumu “Love Explosion” vi{e osjeti utjecaj disco ere, koja je vladala u to vrijeme. Na ovom koncertu

je izvela neke od svojih najve}ih hitova poput “River Deep Mountain High” , “Proud Mary” , “Nutbush City Limits” i “Disco Inferno” . S prodanih 100 miliona albuma i osvojenih osam Gremi nagrada, smatraju je jednim od najuspje{nijih `enskih

rock izvo|a~a svih vremena i nazivaju kraljicom rocka. Uprkos tome, skromno tvrdi da sebe nikada nije do`ivljavala kao zvijezdu. Koncert Tine Turner mo`e se pogledati na RTRS-u u subotu, 1. februara, u 22.30 sati.

John Ford
Kako je prvi februar datum ro|enja Johna Forda, reditelja koji jo{ dr`i rekord po broju osvojenih Oscara za re`iju (4), emisija filmskog magazina “Veliki ekran” posve}ena je `anru westerna. Gledatelji }e se kroz emisiju prisjetiti nezaboravnih kauboja, revolvera{a i samotnjaka koji su branili svoj kodeks ~asti i spa{avali djeve u nevolji, te }e se sti}i do {ezdesetih godina i {pageti westerna, koji je obilje`io Sergio Leone i muzika Enia Morriconea. Emitiranje: BHT1, subota, 1. februar, u 22.45 sati.

Veliki ekran

Dimenzija vi{e specijal

Sarajevska zima
BHT1 je i ove godine medijski pokrovitelj Festivala Sarajevska zima, a no} uo~i spektakla otvaranja jubilarne sezone ove presti`ne kulturne manifestacije donosi podsje}anje na proteklih 29 festivalskih godina. Umjetnost, kultura, sloboda, mir... sve su to simboli i poruke umjetnika iz cijelog svijeta koji sudjeluju u ~aroliji Sarajevske zime, a ovo izdanje emisije Dimenzija vi{e specijal bit }e emitirano u ~etvrtak, 6. februara, u 22.50 sati.

John Ford

John Wayne, John Ford

5

TV premijera

Oprosti za kung fu
Mirjana se nakon rata vra}a iz Njema~ke, gdje je boravila kao azilant, i u konzervativnu Dalmatinsku Zagoru donosi ne{to novo - svoju trudno}u. Njena obitelj naprosto izludi, a da bi sebe i nju spasili od sramote, svi se daju na misiju tra`enja mu`a. Jer svaka `ena treba mu`a, a i svako dijete oca. No, ispostavit }e se da postoji jedan sitan, ali nepremostiv problem u pronala`enju oca na kojeg bi dijete moglo li~iti: otac djeteta je Kinez. Na Fes ti va lu u Pu li Daria Lorenci i Vera Zima su osvojile Zlatnu arenu za najbolju gla-

300. izdanje Dejana talk showa

Brak je svetinja!

vnu i sporednu glumicu. “Opros ti za kung fu” osvojio je i Grand Prix festivala u Var{avi. Uloge u filmu redatelja Ognjena Svili~i}a, za koji je napisao iscenarij, ostvarili su: Daria Lo-

renci, Filip Rado{, Vera Zima, Luka Petru{i}, Vedran Mlikota, Ivica Ba{i}, Yong Long Dai..., a ovaj hrvatski igrani film (drama) bit }e emitiran na FTV-u u subotu, 1. februara, u 21.10 sati.

Daj {apu

Dejana talk show, ure|uje ga i vodi Dejana Rosulja{, koji se emitira na OBN TV-u u nedjelju, 2. februara, u 17.30 sati obilje`it }e svoje jubilarno - 300. izdanje. U ovonedjeljnom izdanju, ~ija je tema “Brak je svetinja!”, Dejana Rosulja{ razgovarat }e sa svojim gostima o braku, o ljubavi koja uspje{no odolijeva problemima i zubu vremena, ljubavi koja je spremna na `rtvu i na najljep{i dar. Gosti “Dejana talk showa” }e iz svog iskustva poku{ati dati odgovor na pitanje: [ta ~ini brak sretnim i kako ga o~uvati usprkos izazovima i te{ko}ama koje `ivot do no si?

Tornjak, zmija i savjet
I u ovoj epizodi bit }e govora o jednoj autohtonoj bosanskoj pasmini psa - tornjaku, a VIP gost ovonedjeljnog izdanja Edukativnog programa “Daj {apu”, koji }e biti emitiran na FACE TV-u u nedjelju, 2. februara, u 11 sati je biv{a misica BiH Danijela Vin{ sa svojom ljubimicom - Bjankom! Ekipa koja realizira ovaj program srela ih je u {etnji kako se bezbri`no zabavljaju, pa je iskoristila priliku i Danijelu zamolila da predstavi svoga psa. Ova emisija bavi se i zmijama koje }e predstaviti - Arman iz Zoo centra i Boris iz Mostara, koji je o~aran gmizavcima i koji ih kao ku}ne ljubimce odgaja ve} godinama. Naravo, gledatelji }e imati priliku ~uti savjete uzgajiva~a, veterinara, dresera, te psihologa.

Nova dijalo{ka emisija
Nova dijalo{ka emisija o odgoju, moralu, strahovima i izazovima kroz koje prolaze Bo{njaci, ali i pripadnici drugih nacionalnosti i konfesija premijerno }e biti prikazana na programu TV1 u petak, 7. februara, u 16 sati. Tema premijernog izdanja je “Stabilna porodica”, a gosti su mr. Sabrija Mehmedovi} i prof. Mustafa ef. Spahi}. U “Bosanskoj mudrosti”, koju vodi i ure|uje Adisa Had`ihasanovi}-Jahi}, gledateljima }e biti predstavljena tradicija Bo-

Bosanska mudrost
{njaka, najvi{e vrijednosti islama, a kroz dijalog i su~eljavanje mi{ljenja obra|ivat }e se najva`nije teme iz kulture, tradicije i svakodnevnice. Cilj emisije je, bit }e emitirana jednom sedmi~no (petkom u 16 sati), otvoreno govoriti o najaktualnijim temama iz vjerskog `ivota uz eminetne stru~njake, profesore, hafize, ali i o odgoju djece, moralu, polo`aju `ena koje nose hid`ab, njihovim karijerama, pravima i obavezama bra~nih partnera...

7

Specijalna emisi

ja

Dokumentarni film

BORIS SA I
Bibija Kerla i Vu~ko

Br`e, bolje, vi{e
Povodom 30. godi{njice organiziranja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, posebna ~ast je pripala Redakciji programa za djecu i mlade FTV-a da pro du ci ra emisiju. Ve} prvog dana snimanja sre}a im se osmjehnula na bob-stazi na Trebevi}u, kada se iz {ume pojavio Vu~ko i predlo`io da im bude doma}in. Uz nje go vu pra tnju razgovaralo se s takmi~arima, prijateljima, ali i slu~ajnim prolaznicima, koji nakon toliko godina, svako iz svog ugla, pri~a

Boris [iber

Vu~ko u ulozi doma}ina

o zimskim sportovima u BiH, nekada i danas. Urednik je Boris [iber, redatelj Sa{a Kaljanac, a

spe ci jal na emi si ja “Br`e, bolje, vi{e” bit }e emitirana u ~etvrtak, 6. februara, u 23.15 sati.

Borisa Cikovi}a, ro|en u Sarajevu 1991. godine, otac Davor u strahu da ne nastrada u ratnom Sarajevu {alje s majkom u izbjegli~kim konvojima daleko od rata. Grad napu{taju u maju 1992, a dvije godine kasnije Davor im se pridru`uje u Hrvatskoj, te svi odlaze u Kanadu, u Toronto, da zapo~nu novi `ivot u miru, daleko od rata koji ih je na~inio izbjeglicama. Boris postaje omiljen prijatelj kanadskih vr{njaka, zna svirati, pjevati, duhovit je, postaje odli~an hokeja{. Ta sre}a traje sve do njegove 17. godine, kada po povratku iz {kole, iz ~ista mira, bude ubijen u “mirnom, sigurnom” dijelu Toronta od tinejd`erskog huligana koji je poku{ao da ga oplja~ka - `ivot je izgubljen zbog ruksaka vrijednog pet dolara i mobitela. O`alo{}eni roditelji su vratili Borisovu urnu u

Sarajevo. U Torontu, zajedno s lokalnim ~lanom kanadskog parlamenta, bore se da se poo{tre mjere uvjetnog osloba|anja onih prestupnika koji su optu`eni za ubistvo. Zahvaljuju}i ekipi BHT1 predvo|enom rediteljicom Vesnom Mari} i urednikom Harisom Kulenovi}em, istrajava vi{e od dvije godine na snimanju i zavr{etku ovog istra`ivanja i svjedo~enja o zlu, huliganstvu i besmislenom zlo~inu, zabilje`enom u ovom dokumentarcu... Film je obi{ao mnoge svjetske festivale, a zahvaljuju}i i njemu na pomolu je obnova procesa u Torontu zbog preblage kazne koju je dobio delikvent koji je Borisa ubio zbog ruksaka i mobitela. Do ku mentarni film “Boris sa I” bit }e emitiran na BHT 1 u ponedjeljak, 3. februara, u 20.05 sati.

Duvanjsko polje, Livanjsko polje...

TRE]A SEZONA MAGAZINA

Po~etak ili kraj U zmajevom gnijezdu jedne zemlje
Dokumentarni film o prijetnji koja se nadvila nad ova dva kra{ka polja. Energetski lobiji `ele otvoriti rudnik lignita u Duvanjskom polju, te termoelektranu koja bi uni{tila krhki eko-sistem navedenih polja. Do ku men tar ni film “Duvanjsko polje, Livanjsko polje... Po~etak ili kraj jedne zemlje” bit }e emitiran na FACE TVu u subotu, 1. februara, u 20 sati. U nedjelju, 2. februara, u 10.25 sati na FTV-u kre}e tre}a sezona dje~ijeg magazina “U zmajevom gnijezdu” , ~ija je ekipa zbog vas i va{ih interesantnih pri~a bila u Tuzli, Zenici, Ugljeviku, Banovi}ima, Zenici, Gora`du i, naravno, Sarajevu. Dru`ila se s folklornim dru{tvima cijelog regiona na Internacionalnom festivalu folklora, upoznala najboljeg matemati~ara na{e zemlje, vozila se }irom, igra-

Svjetlana @ivanov

Sa{a Kaljanac

la fudbal, slikala i jo{... ma toliko toga snimila, ~ak i prvog {tulara BiH. Naravno, Lilo je taj koji je razgovarao s djecom i odraslima za vas, a Mima!? Ona ove sezone ima novi zadatak, ali koji?! E, to }ete morate sami otkriti... Ekipa koja je radila i radi magazin je standardna. Dakle, urednica je Svjetlana @ivanov, reditelj Sa{a Kaljanac, a voditelji su Elvir Had`ijamakovi} i Mirela Lambi}.

9

Subota
21.00 OBN
FILM

Iffet

Ubica D`o
23.00 TV BN

Killer Joe, 2011. KRIM. TRILER Re`ija: William Friedkin Uloge: Matthew McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple

Iffet je shrvana zbog svega {to joj se dogodilo, a zavr{ni udarac zadat }e joj najbolja prijateljica. Pripremanje vjeridbe D`emila i Betu oborit }e je s nogu. Pred njom su samo dva puta. Ili }e nastaviti plakati, ili se osvetiti za svu patnju koju je do`ivjela. Hasanov odnos sa Gulin se sve vi{e pogor{ava, {to izazove sva|e s Dilek.

Kada majka uzme drogu 22-godi{njem narkodileru Krisu, on mora da vrati {est hiljada dolara ili je mrtav! Krisovu majku svi mrze, pa i Krisov otac Ansel. Plan je da je ubiju i od osiguranja naplate novac kojim bi im u~inio `ivot lagodnim. Unajmljuju profesionalnog ubicu da im rije{i problem. Me|utim...

Sila
20.00 PINK

27. D`ihan osje}a hladnu cijev oru`ja prislonjenog na ~elo, a Boran se bori s mr`njom u sebi. S druge strane, Sila se ne mo`e suprotstaviti Kevser i izlazi iz ku}e. Boran se {okira kada do|e ku}i i vidi Silu na nogama. Boran stra{no zahladi odnos s majkom i ocem. Obitelji i plemenu otvoreno daje do znanja da je on aga i da ne}e trpjeti ni~iju rije~ protiv svoje. Sila mu ne govori o onome {to ona do`ivljava kod ku}e. Odlu~na je u namjeri da pod svaku cijenu ostane uz Borana. Oboje pro`ivljavaju te{ku borbu.

Odjel za ubistva
20.05 BHT

10

Lazzaro je prikupio malo informacija o ubici. On tra`i od Malateste da udalji Simonu i nju zamjenjuje agent Balocco. Elettra uskoro treba da se porodi i Melani `eli ostati sa njom na klinici. Elettra `eli da on ostane sa kolegama i pomogne im u ovako te{kom periodu. Lazzaro je uvjeren da Simona krije tajnu i otkriva da je u pravu. Simona mu priznaje da je on Valentinin otac. Lazzaro je sretan, ali ne primje}uje da se “Vuk” pribli`io njemu i Simoni. Prati ih, {pijunira i tako|e saznaje Simoninu tajnu. Sada se i Lazzaro pribli`ava njemu, ali upada u zamku. Olivieri ga je mogao ubiti, ali samo da bi mogao u~initi jo{ ve}i zlo~in...

07.15 Predanja: Sarajevo u sevdalinci 07.45 Agencija, igrana serija, 18/44 (r) (cod/sat) 08.30 Mini dok. magazin (r) 09.00 Vijesti Program za djecu i mlade 09.15 Doma}a zada}a 09.40 Mali ~uvari velike zemlje 09.55 Kranjska Gora: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (@), 1. utrka, prijenos 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe sa o{te}enim sluhom i govorom 12.00 Dnevnik 1 12.20 To~ak, magazin (r) 13.10 Kranjska Gora: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (@), 2. utrka, prijenos 14.00 Tenis, Davis Cup: Bosna i Hercegovina Gr~ka, prijenos 17.00 Terminal 26, informati~ki magazin 17.30 Ki{obran, magazin 18.00 Zapjevajte pjesme stare, muzi~ki program 19.00 Dnevnik 2 19.35 EURO panorama 20.05 Odjel za ubistva, igrana serija, 5/6 21.55 Vijesti 22.10 30 godina ZOI '84: Olimpijska vatra u Sarajevu 22.45 Veliki ekran, filmski magazin 23.15 Sestra Osmijeh, belgijskofrancuski igrani film 01.20 Odjel za ubistva, igrana serija, 5/6 (r) 03.00 Dnevnik 2 (r) 03.30 Pregled programa za nedjelju

BHT1

07.20 Svjedok vjere, dok. program 08.00 Vijesti 08.05 Me|unarodni dje~iji festival 08.30 Barimba 08.55 Lutkokaz 09.20 ^erli ^aplin 09.25 Pocoyo 09.30 Medo ^arli 09.35 Frankina stopala 09.45 Grimove bajke 10.10 Vidi ovo: Nasilje u {koli 10.20 Mumijevi 10.30 Art kvart, program iz kulture (r)

FTV

06.00 Posjetioci iz praiskona, serija (r) 06.50 Urbana zona, (r) 07.15 Muzi~ki spotovi 08.00 Vijesti 08.10 \ole, crtana serija 08.35 Mali i veliki, crtana serija 08.55 Princeze sirene, crtana serija (r) 09.45 Ekskalibur, crtana serija 10.10 Nid`o radoznalac 10.30 Na talasima, omladinska serija 11.00 Prekobrojni, humor. serija (r) 11.25 Planeta film, emisija o filmu (r) 12.00 Dnevnik 1 12.25 Plodovi rada 13.05 Zapis o selu

RTRS

Vrag nosi Pradu
20.10 HRT1
The Devil Wears Prada, 2006. KOMEDIJA/DRAMA Re`ija: David Frankel Uloge: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Simon Baker

FILM FILM FILM

Sestra Osmijeh
23.15 BHT

Soeur sourire, 2009. BIOGRAFSKI Re`ija: Stijn Coninx Uloge: Cecile de France, Sandrine Blanck, Chris Lomm

Pocoyo
09.25

Na talasima
10.30

11.00 Dokumentarni film 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Napoleon, mini-serija, 3. dio 14.05 Nepomirljivi, igrani film 16.20 Vijesti 16.30 [ou svih vremena, zabavni program (r) 18.00 Kriza, serija, 1. i 2. epizoda 19.10 Super Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.10 Oprosti za kung fu, igrani film 22.35 Dnevnik 3 22.50 Ledeni ubojica, igrani film 00.35 Napoleon, mini-serija, 3. dio 02.15 Dnevnik 2 (r)

13.30 Pri~aj ne{to narodno, Vlastimir Pavlovi} Carevac 14.10 Show svih vremena, zabavni program 15.55 Modni kutak 16.15 [e{ir profesora Koste Vuji}a, serija 17.20 Muzi~ki program 17.50 U prolazu 18.20 Tinejd`eri navu~eni na pornografiju, dokumentarni film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Svetosavski bal, direktan prenos 21.40 Show D`onotana Rosa, zabavni program 22.30 Koncert Tine Tarner 23.20 Vijesti 23.25 Sport 23.35 Poslednji kum, film 01.35 Do usijanja, serija (r) 02.55 Pri~aj ne{to narodno, Vlastimir Pavlovi} Carevac (r) 03.20 Dnevnik 2 (r) 03.45 Zapis o selu (r) 04.10 Plodovi rada, poljoprivredna emisija (r) 04.30 Muzi~ki spotovi 05.10 U prolazu (r) 05.35 Modni kutak (r)

Jeannine Deckers nikada nije osjetila pravu ljubav od svoje majke. Sanja o putovanjima u Afriku i druge daleke krajeve. Kada situacija kod ku}e postane neizdr`iva, ona odlu~uje da ode u manastir. @ivot u manastiru je te`ak za mladu i strastvenu djevojku, ali joj pru`a i trenutke radosti kakve nikada ranije nije osjetila. U manastiru po~inje da se bavi muzikom, snima album, a pjesma “Dominik” postaje hit {irom svijeta. Jeannine po~inje da nastupa pod imenom Sestra Osmijeh i polazi na turneju, ali njen `ivot uskoro ponovo kre}e putem tragedije.

Tamna no}
21.30 TV1/MRE@A

Tamna no}, 1995. DRAMA Re`ija: Dragan Kresoja Uloge: Dragan Mi}anovi}, Branka Kati}, Jelisaveta Sabli}

Beograd 1992. - raspad Jugoslavije, blokada, nesta{ice, redovi za hranu, studentska pobuna. @ivot dviju beogradskih porodica i li~ne drame njezinih ~lanova prouzro~enih socijalnim potresima i gra|anskim ratom.

Pakost
21.35 HRT2

Malice, 1993. TRILER Re`ija: Harold Becker Uloge: Bill Pullman, Nicole Kidman, Alec Baldwin, Bebe Neuwirth

Povu~eni Andy Safian cijenjeni je profesor i dekan sveu~ili{ta u Novoj Engleskoj, miran ~ovjek o`enjen lijepom Tracy Kennsinger. Andy i Tracy sretan su par kojem za potpunu bra~nu sre}u nedostaje jedino dijete. Unato~ svim poku{ajima, Tracy nikako ne uspijeva zatrudnjeti, a u posljednje vrijeme mu~e je i sna`ni bolovi u abdomenu. Nakon {to i tre}a njegova studentica postane `rtva okrutnog silovatelja i ubojice, o ~emu istragu vodi Andyeva prijateljica i sposobna detektivka Dana Harris, Andy u bolnici susretne markantnog kirurga Jeda Hilla, poznanika jo{ iz srednje {kole...

1. februar 2014.
Veliki ekran
22.45 BHT
SERIJA DOK.

Napoleon
12.15 FTV

Kako je 1. februar datum ro|enja Johna Forda, reditelja koji jo{ dr`i rekord po broju osvojenih Oscara , emisija }e biti posve}ena `anru vesterna. Prisjeti}emo se nezaboravnih kauboja, revolvera{a i samotnjaka koji su branili svoj kodeks ~asti i spa{avali djeve u nevolji te }emo sti}i sve do {ezdesetih godina i {pageti-vesterna, koji je obilje`io Sergio Leone i muzika Enia Morriconea.

Spektakularna mini serija u 4 nastavka. Prvi put ikada, Napoleon, ~ovjek i legenda, prikazan je na ekranu u svom pravom obli~ju: kao ~ovjek sa ljudskim potrebama i `eljama, prednostima i manama; kao vojnik, politi~ar i vizionar koji se uzdigao iznad obi~nih smrtnika i transformisao se u mit. Napoleon je prikazan kako manipuli{e uz pomo} mo}i; kako voli, zavodi i ~esto izdaje `ene u svom `ivotu; kako razgovara sa svojom bliskom, zahtjevnom korzikanskom porodicom: kako inspiri{e svoje vojnike da postignu najve}e uspjehe Prvog carstva.

Mlada novinarka Andy Sachs, prijavi se na razgovor za posao asistentice mo}ne Mirande Pristly, urednice modnog magazina Runway. .Andyna transformacija od neuredne djevojke u atraktivnu glamuroznu asistenticu nervira njezinog mladi}a Natea. Andy s vremenom uspijeva osvojiti Mirandino po{tovanje, no uspjeh na poslu budi u Andy nezadovoljstvo i nemir jer sve vi{e izdaje principe u koje vjeruje...
FILM

Ledeni ubica
22.50 FTV

The Mechanic, 2011. AKCIJA/TRILER Re`ija: Simon West Uloge: Jason Statham, Bob Foster, Tony Goldwyn, Donald Sutherland,

Arthur Bishop je elitni pla}eni ubica od kojeg posao zahtijeva nezavisnost i profesionalnost. Spletom okolnosti njegov novi zadatak je da ubije svog mentora i bliskog prijatelja Harrya, {to on nevoljko i u~ini na osnovu la`nih informacija koje mu njegov poslodavac pru`i. No, Arthur uskoro shvata da je prevaren. Situacija se dodatno komplicira kada se u njegovom `ivotu pojavi Harryev sin, Steve, `eljan osvete, kojeg Arthur iz gri`e savjesti uzima pod svoje okrilje...
FILM

06.10 Sjever - Jug, igrana serija, 76. ep. (r) 07.05 Sjever - Jug, igrana serija, 77. ep. (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Sjever - Jug, igrana serija, 77. ep. (r) (nastavak) 08.00 Bonanza: Osveta, western serija 09.00 Odmetnik, igrani film 10.00 Minut vijesti 10.05 Odmetnik, igrani film (nastavak) 11.00 Od Ivana do Neuma, dokumentarni serijal

TV1

06.00 ZMBT televoting 06.05 Madhubala, 187. ep. (r) 06.55 Karadayi, 92. i 93. ep. (r) 08.35 P~elica Maja, crtani film, 21. i 22. ep. 09.45 Monster high, crtani film 10.00 Bratzillaz, crtani film 10.05 Lalaloopsy, crtani film 10.44 Pokemoni, crtani film 11.25 P~elica Maja, crtani film 11.55 ZMBT televoting 12.00 Madhubala, 187. ep. (r)

HAYAT

06.00 Kafanica kod SIS-a, humoristi~ka serija 08.00 Seljaci,serija 10.00 Sila, turska serija (r) 12.00 Hrabri ljudi, revijalna emisija 12.40 Vikendvizija, zabavni program 14.00 Gold music, muzi~ki program 16.00 Akademci, humoristi~ki program 16.30 Magazin autoMobile.ba 17.00 Star over, magazin

PINK

06.50 Cosmic Quantum Ray, crtani film 07.15 Nebeske plesa~ice, crtani film 07.35 Jonny Test, crtani film 08.00 Bunny Maloney, crtani film 08.10 RollBots, crtani film 08.30 Top shop 08.50 Sveti Juraj, crtani film 10.05 In Magazin, zabavni program (r) 10.40 Dejana Talk Show (r) 12.00 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.00 Iffet, turska serija

OBN

Red Weekend
18.00

P~elica Maja
11.25

Dobar kom{ija
17.30

Bakina kuhinja
12.00

Meksikanac
23.20 TV1/MRE@A

The Mexican, 2001. AKCIJA/AVANTURA Re`ija: Gore Verbinski Uloge: Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini, J. K. Simmons

Jerry Welbach se bavi mutnim poslovima, a pred njega su stavljena dva ultimatuma. Njegov mafija{ki {ef naredio mu je da ode u Meksiko i tamo prona|e dragocjeni anti~ki pi{tolj poznat pod nazivom “Meksikanac”. On to mora da u~ini da bi se iskupio za gre{ke koje je po~inio, a ako ne uspije, morat }e se suo~iti s posljedicama.
FILM

Odmetnik
09.00 TV1

The Outlaw, 1943. VESTERN Re`ija: Howard Hughes Uloge: Jack Buetel, Thomas Mitchel, Jane Russell

Novoimenovani {erif Pat Garett zadovoljan je kada njegov stari prijatelj Doc Holliday stigne u Lincoln, Nju Meksiko. Doc tra`i svog ukradenog konja i otkrije da je u vlasni{tvu Billy the kida. U neo~ekivanom obratu doga|aja Billy i Doc postanu prijatelji. Zbog toga odnosi izme|u Pata i Doca zahlade. No, neobi~an odnos izme|u Doca i Billya postane ~udniji nakon {to je Billy upucan te ga Doc smjesti kod svoje djevojke Rio, kojoj se jako svidi Billy. Time se stvari dodatno zakomplikuju.

11.40 Time Out, sportski program 12.00 Minut vijesti 12.15 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 13.15 Sedam psihopata, igrani film 15.00 Minut vijesti 15.05 Fenomeni, TV Show (r) 16.30 Na tragu putovanja Evlije ^elebije, dokumentarni serijal, 8. ep. 17.00 Vijesti u 17 17.15 Get out, dokumentarni serijal 18.00 Red Weekend, showbiz magazin 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.30 Tamna je no}, igrani film 23.20 Meksikanac, igrani film 01.20 Tamna je no}, igrani film 03.00 Dnevnik TV1 (r) 03.50 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show (r) 05.00 No}ni program

12.55 Igrani film 14.33 Biometeorolo{ka prognoza 14.35 Autoklub, automagazin 15.01 Vremenska prognoza 15.33 ZMBT 6, show 18.05 Hayat production 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.45 Horizonti 19.50 ZMBT televoting 19.55 Madhubala, serija, 188. ep. 21.00 ZMBT 6 nominacije 23.02 ZMBT televoting 23.07 Sport centar 23.10 Igrani film 00.48 Zvjezdano nebo Reprizni program Hayat TV-a 02.48 Vijesti u 7 03.25 Hayat production 04.00 ZMBT 6, nominacije

17.30 Dobar kom{ija, revijalni program 18.30 Info top, centralne vijesti, informativni program 19.00 Vremenska prognoza 19.05 Savr{en dan, revijalni program 20.00 Sila, turska serija 21.00 Zvezde Granda, muzi~ki program 23.45 Isplata, igrani film
Paycheck, 2003. RE@IJA: JOHN WOO

D`enings, in`enjer koji je djelimi~no izgubio pam}enje, poku{ava da se prisjeti {ta je radio prethodne dvije godine. Stvari koje saznaje po~inju da mu prave velike probleme.

14.30 Iffet, turska serija 15.30 Iffet, turska serija 16.30 Iffet, turska serija 17.30 Dejana Talk Show 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, zabavni program 20.00 Odba~ena, indijska serija 21.00 Iffet, turska serija 21.50 Ispovijesti Marije [erifovi}, zabavni program 22.20 Kardashians, reality show 23.10 Ne`eljene, indijska serija 00.00 Balkan astro centar, tarot 02.00 Liga prvaka: Real M.-Juventus, snimak utakmice 04.00 OBN Info (r) 04.20 OBN Sport (r) 04.25 ^uvari planete, dokumentarni program

11

Subota
RTCG
07.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.05 Kad pro{etam Crnom Gorom 11.00 Robin Hud (r) 12.15 Pazarni dan (r) 13.15 Obrazovna emisija (r) 13.35 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Agrosaznanje (r) 15.00 Sat TV dijaspora 15.30 Dnevnik 1 15.45 Mozaiku 16.30 Zapis: Posljednja vird`ina 17.00 Sti`u bebe 17.30 Art magazin 18.00 Sat tv 18.30 Rukomet (@)-l[: Djer - Budu}nost, direktno 20.10 Dnevnik 2 20.40 Muzika 21.00 Crnogorske teme: Rajko Cerovi} 22.00 Dnevnik 3 23.00 Sat TV 23.30 Sportska subota 00.00 Sat TV

TV TK

07.00 Vijesti 07.05 Dje~iji program 09.30 Pop corn 10.00 Putokaz, (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Hod vijekova, (r) 12.00 Vijesti 12.05 Ritam kantona (r) 13.05 Pjesmom o Bosni (r) 15.00 Folk Top 16.00 Dnevnik 1 16.15 Connect 16.40 Moj dom 17.00 Kako to oni rade 17.30 Mu}ke, serija 18.00 Na selu na sijelu 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 20.00 Prvi glas sevdaha 21.30 Tamna je no}, film 23.20 Meksikanac, film 01.00 Folk Top 01.45 Kako stvari rade, dok. program

MRE@A

12.15 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 13.15 Sedam psihopata, igrani film 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.30 Tamna je no}, igrani film 23.20 Meksikanac, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 10.00 Zmajevo srce, film 11.25 SA Music/ promo CTV 13.00 Crna udovica, film 14.40 Sa music - filmski hitovi 15.00 Zbog jedne Francuskinje, film 16.50 Novo iz Sarajevodiska 17.30 Istina o mu{karcima, film 19.00 Sa Music Playlista 20.00 Policijska akademija 1, film 21.35 Sa Music filmski hitovi 22.00 Bonnie and Clyde, film 23.50 Sa Music/Promo00.00 Tre}a smjena 02.35 Nosferatu, film 04.00 Nocni ritam/Sa Music

TV ZENICA

08.05 Zenica danas (r)... TV izlog 08.30 VoA (r) 09.00 TV teatar 11.00 Odlika{i, emisija za djecu 11.30 Zdrava kuhinja 12.15 Prvi glas sevdaha, mre`a (r) 13.15 Sedam psihopata,film, mre`a 15.10 Ba{tine 16.00 Sfera (r) 16.30 Frej`er (r) 17.05 Zeni~ke pri~e 17.50... Muzi~ki predah 19.00 Vijesti 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show, mre`a 21.30 Dokumentarni program 23.00 Vijesti (r) 23.10 Koncert

TV KAKANJ

08.03 Svjedok prirode 08.30 Samo sevdah 09.00 Koale 09.10 Vjerski program 09.30 Protjerani, film 11.00 TV Liberty 11.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.00 Budimo humani 12.30 Vijesti TV Sahar 13.00 Glas Amerike 13.30 Te{anjska hronika 14.00 Puls 15.00 Obmana, film 16.30 Ja sam tvoja sudbina 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Hutba 18.10 Islam i nauka 19.07 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti 20.15 Dom2 21.00 Subota uz film 23.00 Ja sam tvoja sudbina 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Odjava programa

07.20 Najava 07.22 TV kalendar 07.35 Po`uda za zlatom, ameri~ki film - ciklus klasi~nog vesterna 09.05 Normalan `ivot, emisija o obitelji i osobama s invaliditetom 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.11 HAK - promet info 10.15 Subotom ujutro

HRT1

07.20 Dim dam dum, crtani film 07.25 Wot wot's, crtana serija 07.35 Pri~e za sva vremena, crtana serija 07.50 Matkova ~udovi{ta, crtana serija 08.05 ^arobnjakova ku}a, serija za djecu 08.30 TV vrti} 08.39 ^arobna plo~a [irimo vidike

HRT2

Ku}ni ljubimci
14.45

Dolina sunca
16.00

12.00 12.15 12.18 12.20 12.35 13.23 13.55 14.45 15.18 17.00 17.10 17.11 17.15 18.05 18.25 19.25 19.30 19.55 20.00 20.02 20.03 20.10 22.00 22.55 23.15 23.18 23.20 23.30 01.15 02.45 04.25

12

Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV kalendar (r) Veterani mira Duhovni izazovi Prizma Ku}ni ljubimci The Winning Season, film Vijesti Vrijeme HAK - promet info Gr~ki otoci: Kreta, dokumentarna serija Manjinski mozaik Lijepom na{om Najava Dnevnik Sport Vrijeme Najava Loto 7/39 Vrag nosi Pradu, ameri~ki film Obitelj Borgia, serija Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Filmski maraton Mladi revolvera{i, ameri~ki film Po`uda za zlatom, ameri~ki film Subotom ujutro (r) Ekumena: Pravo vjerovanja i nevjerovanja (r)

08.55 Babybonus 09.25 Touch the Sun: Captain Johnno, film za djecu 11.05 Kroz tvoje o~i, dokumentarna serija 11.30 Kuhajmo zajedno: Salata s bananama 11.40 St.Moritz: Svjetski skija{ki kup - spust, prijenos 13.00 Film 14.30 Obrtnik i partner 15.00 Top Gear, dokumentarna serija 16.00 Dolina sunca, serija 16.45 Snimka koncerta 18.25 Novi klinci s Beverly Hillsa, serija za mlade 19.05 Simpsoni, humoristi~na serija 19.30 TV vrti}: Satelitska antena 19.42 ^arobna plo~a: Sedam kontinenata Srednja Europa 19.57 Najava 20.00 New York Cosmos: Pri~a o usponu i padu, dok. film 21.35 Pakost, ameri~ki film 23.20 Inspektor George Gently, serija 00.50 Gara`a 01.20 No}ni glazbeni program - spotovi

07.41 Hodo~asnik u Rim, dokumentarni film 08.33 S Me|unarodne smotre folklora: Poljska, ^e{ka, Ma|arska i Kotoriba 09.03 Tetovirana neznanka, film (r) 10.08 Mali sajmovi velegrada 10.38 Najava 10.39 Putovanja `eljeznicom 3: Vlakom kroz sjevernu [panjolsku 11.22 21 dan, dok. film 11.37 City Folk: Dhaka 12.03 Direkt: Hip hop Romalen 12.32 Gara`a: Atlantida 13.04 Glazbeni specijal (r) 13.36 Lovac na okuse 14.04 Najava 14.05 Zlatni mladi}, serija (r) 15.00 Charleston, film (r) 16.45 Posebni dodaci 17.15 @ivjeti u velegradu 18.07 Za{to demokracija: U potrazi za revolucijom 19.01 Ispod duge, glazbena emisija 20.00 Ku}a od karata, serija 20.50 Me|u~in: Wolfgang Amadeus Mozart 22.31 Put oko svijeta u 52 filma (r) 00.20 Tetovirana neznanka, film (r)

HRT3

07.00 Mezimica, serija (r3) 09.25 Top lista (glasajte) 09.45 Barimba 10.10 Ekskalibur 10.35 Prevaranti, serija (r) 11.25 Tre}a dob, revijalni program (r) 12.10 Autoshop magazin 12.40 Ritam Srebrenice, dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.05 Darovi prirode (r) 13.50 Ve~er sa Sidranom (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Obavezan smjer, revijalni program (r) 17.00 Barbie i 12 rasplesanih princeza 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Barimba 19.25 Ekskalibur (r) 19.55 Rukomet, prevenstvo BiH: Bosna - ^elik, direktno 21.30 Oluja, igrani film 23.15 Obavezan smjer, revijalni program (r) 23.55 Dnevnik TVSA (r)

TVSA

FACE TV
09.00 11.00 11.15 12.00 12.30 UzBu|enje Teletrgovina Face Magazin 553 (r) Face to Face (r) Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em (r) Maximus Olympicus (r) Daj {apu, (r) Muzi~ki program Regionalne dive, 2. dio Teletrgovina Muzi~ki program Razglednica Zap. Australije, 1. dio Face Magazin 554, premijerno izdanje Face to Face Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em Duvanjsko polje, Livanjsko polje: Po~etak ili kraj jedne zemlje, dok. film Face Magazin 554 (r) Muzi~ki program Muzi~ki blok - U2 & Coldplay Face Magazin 524 (r) Muzi~ki program Face Magazin 525 (r) Muzi~ki program Face to Face (r) Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em (r)

AL JAZEERA B.
08.00 Activate - Izrael: Nikom potrebni 08.30 Objektiv 09.00 Moj `ivot: Baka u svijetu gangstera 09.30 Kontekst, talk show 10.00 Ljudi i mo}: Ortodoksna korupcija 10.30 Kontekst, talk show 11.00 Rije~ima do srca: Filipini 11.30 Kontekst, talk show 12.00 AJE program 14.00 Pri~e sa istoka: Najbogatiji grad 14.30 Ritam Balkana, 2. ep. 15.00 [irom svijeta: Sarajevo, ljubavi moja 16.00 Vijesti 17.00 Alhemija Balkana, 11. ep. 17.30 Alhemija Balkana, 12. ep. 18.00 Vijesti 19.05 Pri~e sa Istoka: Dozvola za ubistvo 19.30 Ljudi i mo}: Zlo sjeme u Argentini 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Aljazeera Business 22.00 Vijesti 23.05 Aljazeera Business 23.30 Moj `ivot: Baka u svijetu gangstera 00.00 Regioskop: Cijena `ivota i Bog na nebu kum na zemlji

13.15 14.00 14.30 15.00 16.00 16.15 17.30 18.00 18.45 19.15

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1

1

20.00

21.00 21.45 22.00 23.00 23.45 00.00 01.00 02.00 02.30

1 1 1 1 2

2

2

2 2 2 2 0

DISCOVERY

08.10 Megagraditelji 09.05 Prevaranti na djelu - 4 epizode 16.50 Najboljih pet na svijetu - 4 epizode 14.25 Dajnamo, ~udesni ma|ioni~ar - 2 epizode 16.15 Trgovci automobilima 17.10 Kako to rade? - 2 epizode 18.05 Svijet automobila 18.35 U potrazi za klasi~nim 19.00 Peta brzina 20.00 Preprodaja nekretnina 20.30 Dragocjenosti iz ambara 21.00 Tragom aukcija - 2 epizode 22.00 Luksuzne jahte 23.00 Temelji metropola sekunde

N. GEOGRAPHIC

07.10 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 08.00 Dubajski aerodrom 08.50 Vini D`ons: Naj`ilaviji u Rusiji 09.40 Najte`e pre`ivljavanje 10.30 Gospodari rata 10.55 Privid ili stvarnost 11.20 Tajna istorija 12.10 Poigravanje s mozgom 12.40 Igra brojeva 13.35 Ro|eni da voze 14.35 Jukonsko zlato 15.30 Podzemlje SAD - 3 epizode 18.15 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 19.10 Vini D`ons: Naj`ilaviji u Rusiji 20.05 Najte`e pre`ivljavanje 21.00 Vini D`ons: Naj`ilaviji u Rusiji 21.55 Najte`e pre`ivljavanje 22.50 Bra}a sa bojnog polja 23.45 Vini D`ons: Naj`ilaviji u Rusiji

VIASAT HISTORY
07.00 Tajm tim XX 08.00 Lovci na mitove 10.00 Potraga za Aleksandrovim izgubljenim svijetom 11.00 Tajne prekrivene pra{inom 12.00 Mrtvi o srednjem vijeku 14.00 Mit o Karlu Velikom 15.00 Let iznad Kremlja 16.00 Izgubljeni drevni gradovi 17.00 Misterije u muzeju 18.00 Gandi: Ra|anje Mahatme 19.00 Lovci na mitove 20.00 Vodi~ kroz istoriju 21.00 Heroji specijalnih snaga 22.00 Oru`ja koja su promijenila svijet 23.00 Lovci na mitove 00.00 Misterije u muzeju 01.00 Tajm tim XX

ANIMAL PLANET

07.15 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 08.10 Slu`ba za spa{avanje aligatora 09.05 Spasilac iz divjine 09.30 Bra}a iz mo~vare 10.00 Veterinar sa pla`e Bondaj 10.55 Divljine Arktika 11.50 Preslatki ljubimci - 2 epizode 13.40 Najsla|i ameri~ki ljubimci 4 epizode 17.20 Australijski rend`eri - 2 epizode 18.15 Urgentna veterinarska slu`ba - 2 epizode 19.10 Morske sirene: Mit ili stvarnost 21.00 Upoznajte ljenjivce - 2 epizode 21.55 Preslatki ljubimci 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Morske sirene: Mit ili stvarnost

1. februar 2014.
TV VOGO[]A
08.00 Hronika op}ine Stari Grad (r) 08.30 Hronika Jablanice (r) 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Zabranjena ljubav, (r) 14.00 @ivini~ke razglednice 15.00 Hronika op}ine Stari Grad (r) 15.30 Hronika Jablanice (r) 16.00 Sedam dana u @ivinicama 17.00 @ena i njen svijet 17.45 Sa sevdahom u srcu 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 20.00 Ritam regije Srebrenica 20.30 Putopisi 21.00 Razglednica 22.00 Malonogometni turnir Vogo{}a 23.30 I.R.I.B. 00.00 Ritam regije Srebrenica (r)

TV USK

08.00 Tobogani zapada, dok. serijal 09.00 Reporta`e sa zemlje mira, dok. program 09.30 Znanstveni forum, dok. program 10.00 Vijesti 10.05 Biografije 11.05 Sveci i grje{nici 12.00 Vijesti 12.15 Prvi glas sevdaha (r) 13.10 Igrani film 15.00 Vijesti 15.05 Hronika kraji{kih op}ina 15.45 Meraklije, muzi~ki program 16.45 Sestre Eliot, serija 17.30 Eko kviz, druga sezona 18.15 O nama, vjerski program 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Prvi glas sevdaha 21.00 Igrani film 22.40 Vijesti 22.45 Igrani film

BEHAR TV

07.56 Muzi~ke minute 08.30 Sahar program Irib TV 11.15 Glas Amerike 12.00 Hrana i vino 13.00 SMS party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.08 Na{a realnost 16.16 Movieland 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.15 Muzi~ke minute 17.34 Autoshop magazin 18.09 Ritam Srebrenice 18.31 Putopisi 19.30 Sahar program Irib TV 22.00 SMS party

TV SLON

15.45 Folk, Top 10, muzi~ka emisija (r) 16.35 Virtual-road magazin, magazin o automobilizmu (r) 17.10 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, vikend izdanje 18.40 Teletrgovina... 19.05 SMS centrala, muzi~ki program 19.35 Da sam ja neko, dokumentarni program (r) 20.30 [e}ernica, revijalni program 22:35 Teletrgovina... 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.00 Jutarnji program 08.30 Pedjolino kids, emisija za djecu 09.30 Film 10.30 Nije te{ko biti ja 12.15 Kapital BiH 13.30 ]irilica (r) 15.00 Sve u tri 16.00 Dnevnik 1 16.20 Sve u tri, nastavak 17.50 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.05 Lisice 21.00 Ispovijest 22.30 Dnevnik 3 23.00 Ubica D`o, igrani film

ATV

07.00 Farma, emisija o agraru 08.00 Jutarnji program 11.00 [trumfovi 11.25 [trumfovi 11.55: Vijesti 12.00 Madhubala, serija 13.00 Policijska akademija 7, film 15.15 Auto{op magazin 16.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 18.00 Doma}ine,, o`eni se III 19.00 Vijesti 19.55 Madhubala, serija 21.00 Balkan express, film 22.45 Ve~ernje vijesti 23.10 @ikina `enidba, film 01.00 No}ni program

a

08.15 09.00 09.06 10.00 10.05 11.00 11.05 11.30 12.08 12.20 12.33 13.00 13.20 13.50 14.35 14.45 15.00 16.00 17.05

RTS

.

18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.10 22.55 23.25 23.55 00.25

u

Jutarnji program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Hronika Slavonije Knjiga utisaka Bleja Zanimanje dijete Plava ptica 5 Dnevnik U hodu Vi i Mira Adanja Polak Vijesti Gastronomad, (r) Koncert [abana Bajramovi}a Vrati}e se rode, (r) Vijesti Beograd vje~iti grad: Oganj nad Beogradom (r) Za sva vremena Kvadratura kruga Slagalica, kviz Dnevnik Vrati}e se rode, serija Srpska razglednica iz Amerike Beograd vje~iti grad: U okovima TV lica... Mjera za muziku Svijet sporta Medalje zauvijek Olimpijski krugovi

08.30 Alpsko skijanje, SK Schladming, Austrija 09.00 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 09.45 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija, u`ivo 10.30 Cross-country skijanje, SK Toblach, Italija, u`ivo 11.30 Alpsko skijanje, SK Garmisch Partenkirchen, Njema~ka, u`ivo 13.00 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija, u`ivo 14.15 Cross-country skijanje, SK Toblach, Italija, u`ivo 15.15 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 15.45 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka, u`ivo 17.45 Futsal, EP Antwerp, Belgija, Hrvatska - ^e{ka 18.30 Futsal, EP Antwerp, Belgija, u`ivo, Portugal - Rusija 20.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, polufinale 20.30 Snuker, Berlin, Njema~ka, u`ivo 23.30 Futsal, EP Antwerp, Belgija, Ukrajina Belgija 00.30 Reli

EUROSPORT

06.00 Snuker, Berlin, Njema~ka 07.30 Reli 08.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, Hrvatska ^e{ka 09.15 Futsal, EP Antwerp, Belgija, Slovenija Azerbejd`an 10.30 Snuker, Berlin, Njema~ka 12.30 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 13.30 Snowboard 14.30 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija 15.30 Fudbal, 1. Bundesliga, u`ivo, Bayer Leverkusen VFB Stuttgart 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 18.30 Fudbal, 1. Bundesliga, u`ivo, Hannover 96 Monchengladbach 20.30 Watts 20.45 Futsal, EP Antwerp, Belgija, u`ivo, Ukrajina - Belgija 22.15 Alpsko skijanje, SK Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 23.00 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 00.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, polufinale 03.00 Futsal, EP Antwerp,

EUROSPORT 2

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30

SPORT KLUB 1

11.15 13.00 13.45

ATP Uncovered Max Bet vijesti Najava {panske lige Najava Premier League Euroleague: Partizan Lokomotiv Kuban SK Studio, direktno NBA Inside Premier League: Newcastle Sunderland, direktno

08.00 Fudbal, Italija: Emisija Najava Kola 09.00 Ko{arka, Endesa: Real Madrid Unicaja 11.00 Fudbal, Francuska: PSG - Bordeaux 13.00 Fudbal, Italija: Cagliari - Milan 15.00 Fudbal,: Santos Corinthians

ARENA SPORT 1

Partizan - Lokomotiv
09.30

Cagliari-Milan
13.00

16.00 [panska liga: Barcelona - Valencia, direktno 17.30 Odbojka Serie A1: Modena - Altotevere, direktno 19.00 WTA Premier Paris, polufinale 22.25 Pregled Euroleague 23.00 Max Bet vijesti 23.30 NBA Action 00.00 Premier League: Hull - Tottenham 01.45 TWS 02.45 Davis Cup 04.45 Premier League Magazin

17.00 Ko{arka, ABA: MZT Skopje Mega Vizura, prenos 19.00 Ko{arka, ABA: [iroki Cedevita, prenos 21.00 Automotosport: WRC Magazin 21.30 NFL: Road To Superbowl 22.30 Fudbal, Santos Botafogo, prenos 00.30 Ko{arka, NCAA: Duke Syracuse, prenos

08.00 Hokej, NHL: Ny Rangers - Ny Islanders 10.00 Box Top Rank: Rigondeaux Agbeko 12.00 Automotosport: WRC Magazin 12.30 Ng Specijal: Rukomet, Bundesliga 13.05 Ng Specijal: Rukomet, EHF Liga {ampiona 13.45 Rukomet, EHF Liga {ampiona: Midtjylland Sävehof 15.30 Ameri~ki fudbal NFL: American Conference Final Denver - New England 18.00 Hokej, NHL: Ny Islanders - Ny Rangers 20.15 Rukomet, Bundesliga: All Star Game 22.00 Hokej, NHL: Philadelphia - Los Angeles 00.30 Ameri~ki fudbal NFL: Divisional Playoffs New Orleans Seattle 03.30 Box

ARENA SPORT 2

UNIVERSAL

06.00 Vidovnjak, serija 08.00 Ubistva u Midsommeru 10.00 Dobra `ena, serija 15.00 Smrtonosni pad, film 17.00 Paradoks, film 18.50 Blizanci, film 21.00 [aolinski fudbal, film 23.00 Djeca {pijuni 3: Igra je gotova, film 00.40 @ivi jedanput, umri dvaput, film 02.30 Opasna tajna, serija 04.00 Ubistva u Midsommeru

TV1000

06.00 Brice 2: Ponovo u poslu, igrani film 08.00 Lete}i [kotlan|anin, igrani film 10.00 Ljubav nije dovoljna, igrani film 12.00 Bla`ena Meri, igrani film 14.00 Kladioni~ari, igrani film 16.00 Igraj igru, igrani film 18.00 Jo{ jedna za put, igrani film 20.00 Prljave slatke stvari, igrani film 22.00 Ljudi pod stepenicama, igrani film 00.00 Eurotiko 1, igrani film 00.50 Eurotiko 2, igrani film 01.40 Eurotiko 3, igrani film

FOX LIFE

06.55 D`ejmi Oliver: Revolucija u ishrani 07.50 Knji`arka 6. epizoda 10.20 Ne vjeruj kom{inici iz stana 23 10.45 Ne vjeruj kom{inici iz stana 23 11.10 Kako izgledam? 12.00 Drugarice 12.55 Brza italijanska kuhinja 13.05 Vjen~anje u inostranstvu 13.55 Biv{e `ene Holivuda 14.45 O~ajne doma}ice, 5 epizoda 19.00 Ludnica u Klivlendu 19.55 Ne vjeruj kom{inici iz stana 23 20.20 Ne vjeruj kom{inici iz stana 23 20.50 Privatna praksa 21.45 Pozovite babicu 22.45 Misti~na pica 00.30 Biv{e `ene Holivuda 01.20 Vjen~anje u inostranstvu 02.10 Emili Ovens

FOX CRIME

07.15 Trinaesti apostol 08.10 Vajt~epel 09.05 Vajt~epel 10.05 Rimski forenzi~ari 11.00 Inspektor Kolijandro 12.55 Detektiv na Floridi 13.45 Otac Braun 14.35 Otac Braun 15.30 Otac Braun 16.20 Na du`nosti 17.15 Transporter 18.05 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 19.00 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 19.50 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 20.45 Ubrzana istraga 21.40 Druga kolekcija Nore Roberts: Zaboravljeno naslije|e 23.35 Bostonski advokati

HBO

06.00 Pijev `ivot, film 08.05 Filmovi i zvijezde VI, 5. ep., serija 08.30 Herbie: Punom brzinom, film 10.10 Obiteljski Dan zahvalnosti, film 11.40 Phil Spector, film 13.10 Bijela `aba, film 14.45 Kr{ i lom, film 16.25 Pijev `ivot, film 18.30 Cirque du Soleil: Daleki svjetovi, film 20.05 Middleton, film 21.45 U tu|oj ko`i, film 23.35 Atlas oblaka, film 02.25 Tamna plima, film 04.20 Middleton, film

CINESTAR

09.00 Velika la`, film 10.28 Tajni `ivot Waltera Mittya-dok. film 10.36 Kolovoz u okrugu Osage, film 10.44 Filmske vijesti 11.00 Vjetar koji povija je~am, film 13.06 Filmske vijesti 13.15 Don Quijote Magare}a posla, film 14.46 Ku}a velikog ma|ioni~ara, film 14.50 Filmske vijesti 15.00 Hard Ball, film 16.47 Filmske vijesti 17.00 Gospo|ica Potter, film 18.37 Vuk s Wall Streeta, film 18.45 Filmske vijesti 19.00 Te{ka vremena,film 20.56 Jack Ryan: Poziv iz sjene, film 21.04 Filmske vijesti 21.15 Wimbledon, film 22.57 Obra~un legendi, film 23.05 Filmske vijesti 23.15 Plja~ka, film

13

20.50 OBN

SERIJA

Nedjelja
Iffet
12.45 FTV

Napoleon

11. Iffet se zaklinje u osvetu i po~inje se odvijati njezin plan. Bliskost sa {efom Ihsanom }e joj omogu}iti zauzimanje garda. Ipak, povratak Ihsanove k}erke Nil iz Londona }e donijeti neke promjene u ku}i. D`emil je sve vi{e ubije|en da izme|u Iffet i Ihsana ne{to postoji, zbog ~ega se sve vi{e pribli`ava Betul.

Spektakularna mini serija u 4 nastavka. Prvi put ikada, Napoleon, ~ovjek i legenda, prikazan je na ekranu u svom pravom obli~ju: kao ~ovjek sa ljudskim potrebama i `eljama, prednostima i manama; kao vojnik, politi~ar i vizionar koji se uzdigao iznad obi~nih smrtnika i transformisao u mit. Napoleon je prikazan kako manipuli{e uz pomo} mo}i; kako voli, zavodi i ~esto izdaje `ene u svom `ivotu; kako razgovara sa svojom bliskom, zahtjevnomkorzikanskom porodicom: kako inspiri{e svoje vojnike da postignu najve}e uspjehe Prvog carstva. “Napoleon” ostavlja po strani sve dosada{nje ekranizacije i prvi put predstavlja svog junaka onakvim kakav je bi.o...

Kako vrijeme prolazi
21.30 TV1/MRE@A

Mete, Cemie i Arif uporno poku{avaju sprije~iti Osmana da osveti Aydina, ali ne uspijevaju u tome. Deniz je svojim vragolijama i razigrano{}u uspjela zbli`iti Sonera i Bahar, te svi, uklju~uju}i i Suleymana, u`ivaju u zajedni~ki provedenim trenucima. Ziya neumorno proganja Bahar, te ne mo`e da prihvati da je izme|u njih gotovo. Rezultati krvi pokazuju da niko od ~lanova porodice ne mo`e biti donator bubrega, {to ubija i zadnje iskre nade za Zehrin skora{nji oporavak. Ekrem kona~no priznaje Carolin da ju nikad nije ni namjeravao o`eniti, te da je dovoljno to {to izdr`ava njenog sina i nju...

07.00 Predanja: Liganje 07.30 Zapjevajte pjesme stare, muzi~ki program (r) 08.30 TV Liberty 09.00 Vijesti 09.10 Kranjska Gora: Svjetski kup u alpskom skijanju: Slalom (`), 1. utrka, prijenos 10.25 St. Moritz: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 1. utrka, prijenos

BHT1

07.00 Ulicama moga grada: Skender Kulenovi}, obrazovni program 08.00 Vijesti 08.05 Me|unarodni dje~iji festival 08.30 Barimba 08.55 Lutkokaz 09.20 ^arli ^aplin 09.25 Pocoyo 09.35 Frankina stopala 09.45 ^agington 09.55 Medo ^arli 10.15 Vidi ovo: Turbofolk 10.25 U zmajevom gnijezdu 10.55 Hayd u park

FTV

06.00 Atenbor - 60 godina u divljini, zabavni program (r) 06.50 Muzi~ki spotovi 07.30 Plodovi rada, poljoprivredna emisija (r) 08.00 Vijesti 08.10 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 08.35 \ole, crtana serija 08.45 Mali i veliki, crtana serija 08.55 Princeze sirene, crtana serija 09.30 S Jahorine s ljubavlju, otvoreni pr. 11.40 Misija 12.00 Dnevnik 1 12.25 Snop, emisija za poljoprivrednike

RTRS

Izgubljeno u nepovr
23.00 TV1/MRE@A
Things We Lost in the Fire, 2007. DRAMA Re`ija: Susanne Bier Uloge: Benicio del Toro, Halle Berry, David Duchovny, Alexis Llewellyn, Micah Berry

FILM FILM FILM

Opasan ~ovjek
22.50 FTV

A Dangerous Man, 2009. AKCIJA/TRILER Re`ija: Keoni Waxman Uloge: Steven Seagal, Marlaina Mah, Vitaly Kravchenko, Mike Dopud

^ovjek i vrijeme
19.35

Zelena panorama
12.15

S Jahorine s ljubavlju
09.30

Kriza
20.05 FTV

14

Ale{ psihijatrici priznaje da je u krizi srednjih godina i da je zbog toga kupio motor. Plan mu je da sa motorom i takvim outfitom privu~e {to vi{e mladih djevojaka. Miron }e ga poku{ati uvjeriti da mlade djevojke nisu za njega. Ale{ zapo{ljava ku}nu pomo}nicu Borku, a u ku}u Firduza dolazi i Emina drugarica Renata. Jose kod veterinara ~eka ishod operacije. Ale{ izlazi iz ambulante sa krvavim flekama na mantilu i rukavicama, te, na`alost, mora priop}iti Joseu da njegovog psa Rokija nije uspio spasiti. Jose je pun razumijevanja i zahvaljuje Ale{u na poku{aju jer je bio jedini veterinar koji je dao sve od sebe.

11.45 Dnevnik 1 12.10 Kranjska Gora: Svjetski kup u alpskom skijanju: Slalom (`), 2. utrka, prijenos 13.00 Tenis: Davis Cup: Bosna i Hercegovina Gr~ka, prijenos - St. Moritz: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 2. utrka, snimak 19.00 Dnevnik 2 19.35 ^ovjek i vrijeme: Zaim Imamovi}, 1994. - 2014. 20.05 Zvijezda je ro|ena, igrani film 22.00 Vijesti 22.15 BHT sport 22.30 30 godina ZOI ’84: Ovdje Mojmilo 23.30 Zvijezda je ro|ena, igrani film (r) 01.25 Dnevnik 2 (r)

11.25 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Napoleon, mini-serija, 4. dio 14.35 Michael Palin: Od pola do pola, dokumentarni serijal, 2. epizoda 15.20 Grimove bajke, crtani film 15.45 Vijesti 15.55 Voli{ li pse?, igrani film 17.30 Oprosti za kung fu, igrani film 19.30 Dnevnik 2 20.05 Kriza, serija, 3. i 4. epizoda 21.10 [ou svih vremena, zabavni program 22.35 Dnevnik 3 22.50 Opasan ~ovjek, igrani film 00.25 Napoleon, mini-serija, 4. dio 02.00 Dnevnik 2 (r)

13.00 Ognji{ta 13.25 Pravoslavlje, religijski program 14.05 Igraju}i, pjevaju}i...., emisija izvornog narodnog stvarala{tva 15.05 Tajvanska kanasta, film 16.55 Koncert Tine Tarner (r) 17.50 7 u 1, otvoreni program 18.55 Tamo daleko, putopisni serijal 19.30 Dnevnik 2 20.10 [e{ir profesora Koste Vuji}a, serija 21.15 Show svih vremena 22.50 Vijesti 23.15 Posljednji kum 2, film 01.00 Do usijanja, serija 02.20 Dnevnik 2 (r) 02.45 Misija (r) 03.00 Tamo daleko, putopisni serijal (r) 03.25 Pravoslavlje (r) 03.50 Ognji{ta (r) 04.10 Igraju}i, pjevaju}i, emisija izvornog narodnog stvarala{tva (r) 05.10 Muzi~ki spotovi 05.30 Snop (r)

Nakon odslu`ene {estogodi{nje kazne zatvora zbog zlo~ina koji nije po~inio, Shane je pu{ten na slobodu uz izvinjenje dr`ave Arizone. Gotovo istovremeno po izlasku iz zatvora, Shane slu~ajno prisustvuje obra~unu kineskog podzemlja i otmici jedne mlade djevojke. U okr{aju je, izme|u ostalih, stradao i jedan policajac, {to Shane nikako nije smio vidjeti, pa tako, ovog puta za petama nema samo policiju, nego i organizirano kriminalno podzemlje. Jedini na~in da za{titi sebe, ali mo`da i pomogne drugima je bliska saradnja sa ruskom mafijom, koja od njega zauzvrat tra`i da vrati otetu djevojku. Akcijski kino-hit sa Stevenom Seagalom u glavnoj ulozi.

Zvijezda je ro|ena
20.05 BHT

A Star Is Born, 1954. MELODRAMA Re`ija: George Cukor Uloge: Judy Garland, James Mason, Jack Carson, Charles Bickford

Rimejk istoimenog filma iz 1937. Karijera filmske zvijezde Normana Mainea se bli`i kraju, a Esther Blodgett, talentovana mlada glumica, spa{ava ga u neugodnoj situaciji. Norman joj pomogne da postane zvijezda i njih dvoje se vjen~aju. Ali, zbog problema s karijerom, Norman se odaje pi}u.

Nevjerovatna avantura
10.05 TV1/MRE@A

The Amazing Adventure, 1936. ROMANTI^NA DRAMA Re`ija: Alfred Zeisler Uloge: Cary Grant, Mary Brian, Peter Gawthorne, Henry Kendall

Ernest Bliss je ugledni bogata{ koji se, bez obzira na bogatstvo, u`asno dosa|uje. Jednoga dana, zabrinuti Ernest odlu~i posjetiti doktora sir Jamesa Aldroyda, koji mu preporu~i zanimljivu metodu ubijanja dosade: @ivjeti i raditi svaki dan, bez ijednog utro{enog nov~i}a. Ernst, uvjeren u uspje{nost metode, napravi s doktorom ulog vrijedan 50.000 libara.

2. februar 2014.
SHOW

[ou svih vremena
21.10 FTV

U novoj epizodi serijala “[ou svih vremena” gledaoce vodimo u nostalgi~nu avanturu i na sentimentalno putovanje u 1964. Ovo je godina kada su ro|ene Monica Bellucci i Sandra Bullock, a u na{e `ivote je u{la neodoljiva Mary Poppins. Vjen~ali su se Richard Burton i vlasnica ljubi~astih o~iju Elizabeth Tylor. Prvi broj Bazara je bio na kioscima, a Miroslav Cerar je dominirao na Olimpijskim igrama u Tokiju. Svi su pjevali “Zumba-zumba bakalar”, a vlasnica tog megahita je prva go{}a Radmila Karaklaji}. Njoj }e se na velikoj sceni ove epizode serijala “[ou svih vremena” pridru`iti Milorad Mandi} Manda, Mirjana Bobi} - Mojsilovi} i operska diva Suzana [uvakovi}.

povrat
Audrey Burke pravo je pro`ivjela {ok u `ivotu. Njezini suprug i otac dvoje djece izgubio je `ivot na{av{i se u krivo vrijeme na krivom mjestu.Nastoje}i prebroditi te{ke trenutke pru`a pomo} Jerryu , najboljem prijatelju pokojnog supruga kojeg poziva da `ivi s njom i njezinom djecom. Zbog ovisnosti o heroinu Jerry je izgubio sve {to mu je bilo va`no u `ivotu te se te{ko nosi sa besmisleno{}u vlastitog postojanja....
FILM

Tajvanska kanasta
15.05 RTRS

Tajvanska kanasta, 1985. KOMEDIJA/DRAMA Re`ija: Goran Markovi} Uloge: Boris Komneni}, Neda Arneri}, Predrag Miki Manojlovi}

Sa{a je nezaposleni arhitekt na pragu ~etrdesetih godina. Pored supruge, on ima sasvim mladu djevojku Vanju, a odr`ava kontakte i sa drugim `enama, uklju~uju}i i stariju Narcisu. Situacija mo`da i ne bi bila tako zamr{ena da Sa{a nije skoro impotentan. Takav kakav je, sav neuroti~an i nesiguran, odli~na je meta grupi mra~nih tipova okupljenih oko Narcisinog mu`a. Njima treba `rtva koja }e na sebe preuzeti krivicu za aferu oko projektovanja stanova za funkcionere.

06.10 Sjever - Jug, igrana serija, 78. ep. (r) 07.05 Sjever - Jug, igrana serija, 79. ep. (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Sjever - Jug, igrana serija, 79. ep. (r) (nastvak) 08.00 Odmetnik / The Outlaw, igrani film 10.00 Minut vijesti 10.05 Nevjerovatna avantura Ernesta Blissa, igrani film 11.00 Red Weekend, showbiz magazin (r) 12.00 Minut vijesti

TV1

06.00 ZMBT televoting 06.05 Madhubala, 188. ep. (r) 07.00 Karadayi, 94. i 95. ep. (r) 08.25 Pokemoni, crtani film, 17. ep. 09.05 Pokemoni, crtani film 09.25 P~elica Maja, crtani film 09.50 Monster high, crtani film 10.00 Bratzillaz, crtani film 10.10 Lalaloopsy, crtani film 10.31 Monsuno, crtani film 10.59 Biometeorolo{ka prognoza 11.00 ZMBT 6 nominacije (r)

HAYAT

06.30 Seljaci, serija 08.15 Sila, turska serija 09.15 Zvezde Granda, muzi~ki program (r) 12.15 Gold exspress, muzi~ki program 13.45 Grand parada, muzi~ki program 15.00 Akademci, humoristi~ki program 16.00 Nedjeljno

PINK

06.25 Zakumi, crtani film 06.50 Cosmic Quantum Ray, crtani film 07.10 Mixmaster, crtani film 07.40 Nebeske plesa~ice, crtani film 08.05 Jonny Test, crtani film 08.25 Bunny Maloney, crtani film 08.40 RollBots, crtani film 09.00 Cindarela’s carnival, crtani film 10.10 In Magazin, zabavni program (r) 10.50 Dejana Talk Show (r)

OBN

Prvi glas sevdaha
20.00

Dolina vukova
21.00

Sa Tanjom na ti
22.30

Lonci i poklopci
12.00

Nepodno{ljiva lako}a postojanja
01.00 PINK

Unbearable Lightness Of Being, 1988. ROMANTI^NA DRAMA Re`ija: Philip Kaufman Uloge: Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche, Lena Olin, Derek de Lint

Hirurg i zavodnik Tomas je fokusiran na sopstvenu sre}u. On je odlu~an u svojoj namjeri da u`iva u `ivotu bez obzira na okru`enje. Potraga mladog doktora za seksualnim zadovoljstvima je samo djeli} bogate pri~e ovog poeti~nog filma.
FILM

Voli{ li pse?
15.55 FTV

Must Love Dogs, 2005. ROMANTI^NA KOMEDIJA Re`ija: Gary David Goldberg Uloge: John Cusack, Diane Lane, Elizabeth Perkins, Christopher Plummer

Pred{kolska u~iteljica Sarah Nolan se razvela prije osam mjeseci. No, umjesto da reaktivira svoj dru{tveni `ivot, ona ~ini suprotno: vrijeme provodi vise}i kod ku}e, uglavnom u pid`ami. To je dovoljan razlog za akciju njene porodice koja joj nudi cijelu vojsku potencijalno savr{enih partnera. Najdalje odlaze njene sestre, Carol i Christine koje otvaraju Sarahin profil na stranici perfectmatch.com, sa posebnim naglaskom da tra`i samo mu{karce koji vole pse. Objava profila odmah je urodila porukama raznih mu{karaca koji se redom pokazuju totalno neadekvatni...

12.05 Kapital, biznis magazin 13.00 Minut vijesti 13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 21. ep. (r) 15.00 Minut vijesti 15.05 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 16.30 Od Ivana do Neuma, dokumentarni serijal 17.00 Vijesti u 17 17.15 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 18.40 Komedija s nogu, zabavni program 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.30 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 22. ep. 23.00 Izgubljeno u nepovrat, igrani film 01.00 Meksikanac, igrani film 03.00 Dnevnik TV1 (r) 03.50 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show (r) 05.20 No}ni program

13.00 Madhubala, serija, 188. ep. (r) 14.00 Tajne, serija, 75. ep. (r) 15.00 Tajne, serija, 76. ep. (r) 15.55 Tajne, serija, 77. ep. (r) 16.50 Tajne, serija, 78. ep. (r) 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.40 Horizonti 19.50 ZMBT televoting 19.55 Madhubala, serija, 189. ep. 21.00 Dolina vukova, 113. i 114. ep. 23.00 Sport centar 23.05 Igrani film 00.50 Zvjezdano nebo Reprizni program Hayat TV-a 02.50 Vijesti u 7 03.25 Glam Blam, zabavni program 04.10 Igrani film (r) 05.40 Muzi~ki program

17.30

18.30

19.01 19.02

20.00

21.00

22.30

23.30

01.00

popodne sa Leom Ki{, zabavna emisija Dvogled, revijalni program Info top, informativni program centralne vijesti Vremenska prognoza Kursad`ije, humoristi~ki program Svijet voli pobjednike, revijalni program Sve za ljubav, revijalni program Sa Tanjom na ti, talk show VIP Room, muzi~ko -zabavni program Nepodno{ljiva lako}a postojanja, igrani film

12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.05 Reflex, talk show (r) 15.05 Iffet, turska serija (r) 16.20 Ispovijesti Marije [erifovi}, zabavni program (r) 16.45 Kardashians, reality show (r) 17.30 Dejana Talk Show 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, zabavni program 20.00 Odba~ena, indijska serija 20.50 Iffet, turska serija 21.50 Balkanske prevare, reality show 22.30 Ne`eljene, indijska serija 23.10 Lica u gomili, igrani film 01.00 Balkan astro centar, tarot 03.00 Liga prvaka: Borussia D.-Arsenal, snimak utakmice 04.50 OBN Info (r) 05.10 OBN Sport (r) 05.15 ^uvari planete, dokumentarni program

FILM

15

Nedjelja
RTCG
07.00 Jutarnji pr. 10.00 Vijesti 10.05 Agrosaznanje 11.00 Sportska subota, 11.30 Mostovi 12.00 Vijesti 12.05 Rukomet (@)-l[: Djer budu}nost snimak 13.30 ABS, automobilizam 14.00 Vijesti 14.05 Pazarni dan: Mojkovac 15.05 Sat dijaspora 15.30 Dnevnik 1 16.00 RTV spektar 16.30 Tera Montenegrina, putopis 17.00 Agrosaznanje 18.00 Putevi `ivota 18.30 Argument 19.00 Sat TV 19.30 Dnevnik 3 20.15 Sat TV 20.40 Muzika 21.00 Okvir 22.00 Dnevnik 3 22.30 Izazov 23.00 Sat TV dijaspora 23.30 Muzika 00.00 Agrosaznanje

TV TK

07.10 Dje~Iji pr. 09.30 Pop corn 09.45 TV izlog 10.00 Na selu na sijelu 10.45 Dijagnoza (r) 11.30 Moj dom, magazin (r) 11.55 TV kalendar 12.00 Vijesti 12.15 Sport klub (r) 13.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 14.45 TV izlog: Dormeo 15.00 Top ten stars 16.00 Dnevnik 1 16.15 Tri u jedan 18.00 Svjetla pozornice, 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 20.00 Prvi glas sevdaha 21.30 Kako vrijeme prolazi, serija 23.20 Izgubljeno u nepovrat, film 01.00 Top ten stars 01.45 Kako stvari rade, dok. program 02.00 Dnevnik 2 (r)

MRE@A

13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 21. ep. (r) 15.05 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.30 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 22. ep. 23.00 Izgubljeno u nepovrat, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi 10.00 Stranac, film 11.55 SA Music/ promo CTV 13.00 Real: The Movie/Real Madrid: 14.30 SA Music/ promo CTV 15.00 Policijska akademija 1, film 16.35 Sa Music 17.30 Policijska akademija 2, film 19.00 Sa Music Playlista 20.00 Slobodni dani, film 21.40 SA Music + promo CTV 22.00 Lovci na glave, film 23.30 Crna udovica, film 01.10 Tre}a smjena 03.10 Nocni ritam/Sa Music

TV ZENICA

08.00 Najava programa 08.05 VoA, (r) 09.00 TV teatar 11.00 Bigrafije 12.00 Olovska hronika, (r) 13.05 Kako vrijeme prolazi, serija, mre`a 15.05 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show, (r) 16.00 Odlika{i (r) 16.30 Cris Angell, zabavni program (r) 17.00 Selu u pohode 18.00 TV Liberty 18.30 Autoshop magazin 19.00 Istina, humanitarne akcije 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show, mre`a 21.30 Kako vrijeme prolazi, serija, mre`a 23.00 Nije te{ko biti ja

TV KAKANJ

08.00 Himna BiH 08.03 Samo sevdah 08.30 Te{anjska hronika 09.00 Vjerski program 09.10 Denis 09.20 Veritas, film 11.00 Razglednica 11.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.00 Zabranjena ljubav, serija a 15.45 TeVe pri~e 16.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 16.30 @ena i njen svijet 17.00 Izaberi zdravlje 18.00 Putopisi 18.30 Dom2 19.07 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.05 INFO IC 21.00 Nedjelja uz film 23.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.30 Vijesti TV Sahar

16

06.57 Lijepom na{om: Pula (r) 07.57 Najava 07.59 TV kalendar 08.12 The Killers, ameri~ki film - Zlatna kinoteka 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.11 HAK - promet info 10.15 Press klub 11.00 Ubojstvo, napisala je, serija 11.45 TV kalendar (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.30 Plodovi zemlje 13.25 Split: More 14.00 Nedjeljom u 2 15.05 Mir i dobro 15.40 Bijela ljepotica, serija 16.25 Vrhovima ju`nog Velebita: Svitogor, dokumentarna serija 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme 17.11 HAK - promet info 17.15 Vrtlarica 17.40 I to je Hrvatska: Dr`avna ergela \akovo (r) 17.55 Poirot, Agatha Christie, serija 19.25 Najava 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.00 Vrijeme 20.02 Najava 20.03 Loto 6/45 20.10 Potjera, kviz 21.10 Stipe u gostima, humoristi~na serija 21.45 Damin gambit 22.30 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 22.55 Vijesti iz kulture 23.05 Klasika mundi: Claudio Abbado dirigira Schonbergovu simfonijsku pjesmu Pellease i Melisande 23.50 Igrani film - strani 01.50 Press klub (r) 02.40 Damin gambit (r) 03.20 Reprizni program 03.55 Vrtlarica (r) 04.20 Mir i dobro (r)

HRT1

05.15 Labirint 06.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 06.45 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 07.30 Moomini, crtana serija 07.55 Tintinove pustolovine, crtana serija 08.20 Zvonko u Zemlji igra~aka, crtana serija 08.30 Vatrogasac Sam, crtana serija 08.40 Bockova jesen, crtani 09.05 Mowgli, crtana serija 09.30 Tajni dnevnik patke Matilde: Internet i prijatelj (r) 09.45 Laboratorij na kraju svemira: Naopaka voda (r) 09.55 Pozitivno (r) 10.25 St.Moritz: Svjetski skija{ki kup veleslalom, prijenos 1. vo`nje 30!!! 10.55 Portret Crkve i mjesta 11.00 Slano: Misa, prijenos 12.00 Biblija 12.10 Grubzon, crtani film (r) 12.40 Grubzon~ica, crtani (r) 13.10 Ru`iona: 13.25 St.Moritz: Svjetski skija{ki kup veleslalom, prijenos 2. vo`nje 14.25 Glazba, glazba 14.35 Babyobnus 15.05 Ni da ni ne: Izbor ljepote 16.00 Nedjeljom lagano 17.30 Uo~i SP, Brazil 2014. - dok. serija 17.55 Massimo, dok. film 18.15 Massimo, snimka koncerta 19.35 Tajni dnevnik patke Matilde: Internet prijatelj (r) 19.50 Laboratorij na kraju svemira: Naopaka voda (r) 20.00 Najava 20.05 Cesar and Cleopatra, britanski film 22.10 Ve~er s Joolsom Hollandom 23.10 Nijemi svjedok, serija 00.00 Nijemi svjedok, serija 00.50 Ostat }u mlad Sje}anje na K. Bla`evi}a, snimka koncerta

HRT2

08.41 10 koraka kroz Paklenicu, dokumentarni film 08.58 Najava 09.00 Dobro jutro: Kultura 10.30 Ni{koristi, ruski film 12.00 Ne krivite psa: Vojni psi iz Kanade 12.52 More, otok i ~etiri kipara, dokumentarni film 13.27 Klju~ od neba, dokumentarni film (r) 14.00 Opera box 14.30 Najava 14.31 Pavao Ma{i} i Vladimir Kranj~evi} uz Simfonijski orkestar HRT-a, snimak 16.13 Plovi, plovi, film 17.45 Ivo [tivi~i}: Tambura{i 18.50 Vrijeme je za jazz 20.00 U 3:10 Za Yumu, film (r) 21.30 Tre}a povijest 22.15 Opera za tri gro{a, film 00.00 Najava 00.01 Vrijeme je za jaz

HRT3

07.00 Mezimica, serija (r2) 08.35 Barbie i 12 rasplesanih princeza - crtani 10.10 Barimba 10.35 Ekskalibur 11.00 Kike tike ta~ke, u`ivo 12.00 Rod Stewart - live, muzi~ki program (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.05 Darovi prirode 13.50 Oluja igrani film (r) 15.30 Blistava jednostavnost slikara Behaudina Selmanovi}a, emisija iz kulture (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Na kafi sa…dijalo{ka emisija (r) 17.00 Barimba (r) 17.25 Ekskalibur (r) 17.50 Pusti muziku (r) 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Zetra 30 godina od otvaranja ZOI umjetni~ko klizanje, snimak 21.00 Sarajevo art 21.30 Ovjerena kopija, film 23.30 Autoshop magazin (r) 00.00 Dnevnik TVSA (r)

TVSA

FACE TV
09.00 UzBu|enje 11.00 Daj {apu, edukativni program 11.30 Face Magazin 554 (r) 12.15 Face to Face (r) 12.45 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em (r) 13.30 Razglednica Zapadne Australije, 2. dio 14.00 Kra{ka polja BiH dokumentarni film 15.00 Duvanjsko polje, Livanjsko polje: Po~etak ili kraj jedne zemlje, dok. film 15.45 Muzi~ki blok - U2 & Coldplay 17.30 AutoPijaca 18.00 Face Magazin 555, premijerno izdanje 18.45 Akcija 19.15 Dnevnik 19.50 Sport 19.55 Vremenska prognoza 20.00 Sav taj sevdah muzi~ki program 22.00 Face Magazin 555 (r) 22.45 Muzi~ki program 23.00 Muzi~ki blok - Dame pjevaju 00.00 Muzi~ki program 02.00 Akcija (r) 02.30 Dnevnik (r) 03.15 Sav taj sevdah muzi~ki program (r) 05.15 AutoPijaca (r)

AL JAZEERA B.
08.00 Aljazeera Business 08.30 Kontekst, talk show 09.00 Pri~e sa istoka: Dozvola za ubistvo 09.30 Kontekst, talk show 10.00 Aljazeera Business 10.30 Kontekst, talk show 11.00 Ljudi i mo}: Zlo sjeme u Argentini 11.30 Objektiv 12.00 AJE program 14.00 Alhemija Balkana, 11. ep. dokumentarni program 14.30 Alhemija Balkana, 12. ep. 15.00 Ritam Balkana, 2. ep. 15.30 Moj `ivot: Baka u svijetu gangstera 16.00 Vijesti 17.00 Aljazeera Business 17.30 Ritam Balkana, 2. ep. 18.00 Vijesti 19.05 Alhemija Balkana, 11. ep. dok. pr. 19.30 Alhemija Balkana, 12. ep. 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Aljazeera Svijet 22.00 Vijesti 23.05 Aljazeera Svijet 23.30 Ljudi i mo}: Zlo sjeme u Argentini 00.00 Ritam Balkana, 2. ep. 00.30 Alhemija Balkana, 12. ep. 01.00 Aljazeera Svijet

0

0

0 0

1 1 1

1

1

1 1 1 1 1 1

1

1

1 2

2

2

2 2 0

DISCOVERY

08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Putovanje u budu}nost sa D`ejmsom Vudsom 09.55 Zaboravljeni prtljag na aukciji - 2 epizode 16.50 Preprodaja nekretnina - 2 epizode 11.40 Prodaja iz skladi{ta 2 epizode 12.35 Kraljevi aukcija - 2 epizode 13.30 Tragom aukcija - 2 epizode 14.25 Zlatna groznica 16.15 Ber Grils: Pre`ivjeti u divljini 17.10 Trgovci automobilima: Pet najboljih 18.05 Brzi i glasni 19.00 Fantom Vorks: Restauracija klasi~nih automobila 20.00 Patrik Dempsi 21.00 Vo`nja u ekstremnim uslovima 22.00 Ljudi iz Jukona 23.00 Nezakonite destilerije

N. GEOGRAPHIC

07.10 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 08.00 Dubajski aerodrom 08.50 Napad cepelina 09.40 Iznutra: Drugi svjetski rat 1 2 epizode 12.10 Poigravanje s mozgom 12.40 Raspame}ivanje 13.35 I{~ekuju}i sudnji dan 14.35 Dvorac za sudnji dan 15.30 Dubajski aerodrom - 3 epizode 18.15 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 19.10 Megastrukture 20.05 Megagra|evine 21.00 Potopljena nacisti~ka podmornica 21.55 Prislu{kivanje Hitlerove vojske 22.50 Nacisti~ki hram stra{nog suda 23.45 Potopljena nacisti~ka podmornica

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina XIV 08.00 Lovci na mitove 10.00 Farma u doba Tjudora 11.00 Misterije u muzeju 12.00 Mit o Karlu Velikom 14.00 Tajne prekrivene pra{inom 15.00 Gandi: Ra|anje Mahatme 16.00 Farma u doba Tjudora 17.00 Tajm tim XX 18.00 Tajne prekrivene pra{inom 19.00 Izgubljeni drevni gradovi 20.00 Misterije u muzeju 21.00 Mao: Kineska pri~a 22.10 Gandi: Ra|anje Mahatme 23.10 Putovanje u Mra~no doba 00.00 Lovci na mitove

ANIMAL PLANET

07.15 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 08.10 Slu`ba za spa{avanje aligatora 09.05 Spasilac iz divjine 09.30 Bra}a iz mo~vare 10.00 Veterinar sa pla`e Bondaj 10.55 Divljine Arktika 11.50 ^udesan Svijet Apala~kih planina 12.45 Divljine Latinske Amerike: Amazon 13.40 Divljine Latinske Amerike 4 epizode 17.20 Spasilac iz divjine - 2 epizode 18.15 Bra}a iz mo~vare - 2 epizode 19.10 Morske sirene 20.05 No}ni `ivot ajkula 21.55 Eko i slonovi Amboselija - 2 epizode 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Morske sirene: novi dokazi

2. februar 2014.
TV VOGO[]A
07.00 Sa sevdahom u srcu 08.00 Ritam regije Srebrenica 08.30 Putopisi 09.00 I.R.I.B. 09.30 Ba{tine 10.00 Spektar 10.30 Religija u slu`bi `ivota 11.30 Poljoprivreda i ekologija 12.00 Nekad bilo... 12.30 Malonogometni turnir Vogo{}a 14.00 Amerika 15.00 Ritam regije Srebrenica 15.30 Putopisi 16.00 TV Zehra 17.00 Na{a snaga 17.30 Sa sevdahom u srcu 18.00 7 dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 20.00 Hronika USK 20.30 Te{anjska hronika 21.00 Autoshop magazin 21.30 Zimska liga Vogo{}a 23.00 Razglednica 23.30 I.R.I.B.

TV USK

08.00 Hronika kraji{kih gradova (r) 08.30 Na{a snaga, emisija o OS BiH 09.00 Detektivske pri~e, dok. pr. 10.00 Vijesti 10.05 Sveci i grje{nici, dok. pr. 11.15 Eko kviz, repriza 12.00 Vijesti 12.05 Kraji{ka zemlja 12.40 Azimuti, dok. pr. 13.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 15.00 Vijesti 15.05 Prvi glas sevdaha (r) 16.00 Autoshop magazin 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki pr. 20.00 Prvi glas sevdaha, muzi~ki show 21.00 Kako vrijeme prolazi, serija 22.35 Vijesti 22.40 Igrani film

BEHAR TV

07.56 Muzi~ke minute 08.30 Sahar program Irib TV 11.15 Liberty TV 12.00 Hrana i vino 13.00 SMS party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.07 Biljana za vas 16.15 Autoshop magazin 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.15 Religija u slu`bi `ivota 18.20 dokumentarni program 19.30 Sahar program Irib TV 22.00 SMS party 00.00 Pregled za ponedjeljak

TV SLON

14.32 SMS centrala, muzi~ki program 14.50 Pitajte, tra`imo odgovore informativni program 15.20 Putopisi, dokumentarni program (r) 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.20 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 19.20 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program 19.53 Teletrgovina... 20.30 Heroji ulice, dokumentarni program 21.00 Planet Croatia, dokumentarni program 21.45 Teletrgovina... 22.25 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

08.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Pri~e zavi~ajne 09.30 Nista li~no (r) 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi^aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Balkanske prevare 15.00 Nedeljno popodne 16.00 Dnevnik 1 16.20 Nedeljno popodne 19.30 Dnevnik 2 20.05 Balkanske prevare 20.50 Paparaco 21.20 Film 23.30 Ajris, igrani film

ATV

07.00 Svijet poljoprivrede 08.00 Jutarnji program 11.00 Pokemoni 11.25 Lalaloopsie 11.55 Vijesti 12.00 Lalaloopsie 12.30 Monsuno 13.00 Madhubala, serija 14.00 Serija Tajne 15.00 Tajne, serija 16.00 Tajne, serija 17.00 Tajne, serija 18.00 Doma}ine, o`eni se III 19.00 ATV vijesti 19.55 Madhubala, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.30 Kajmak i marmelada, film 00.00 Dolina vukova, serija 01.30 No}ni program

.

.

.

08.00 Jutarnji dnevnik 08.15 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.06 @ikina {arenica 11.00 Znanje-imanje 12.15 Sport plus 12.30 Sportska budu}nost Srbije, sportski pr. 13.00 Moj ljubimac, zabavni program 13.30 Balkanskom ulicom 14.15 Vrijeme je za bebe 14.55 Gastronomad 15.20 Sat 16.05 Led, serija (r) 17.10 Svijet bez vize 17.40 Igrale se delije, na sred zemlje Srbije 18.27 Sasvim prirodno, reporta`a 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Led, serija (r) 20.55 [ou svih vremena 22.25 Trag u prostoru: Doza kreativnosti za lijep dar (r) 22.50 Nedjeljom uve~e 23.45 Dnevnik 00.00 Dozvolite.., dok. program

RTS

08.30 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 09.00 Alpsko skijanje, SK Maribor, u`ivo 10.15 Cross-country skijanje, SK Toblach, Italija 10.45 Cross-country skijanje, SK Toblach, Italija, u`ivo 12.15 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija, u`ivo 13.00 Alpsko skijanje, SK Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 13.30 Alpsko skijanje, SK Garmisch Partenkirchen, Njema~ka, u`ivo 14.30 Ski-skokovi, SK Willingen, u`ivo 16.10 Wintersports Weekend Magazin 16.15 Pikado 18.15 Futsal, EP Antwerp, Belgija, u`ivo, Azerbejd`an - Italija 20.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, finale 20.30 Snuker, Berlin, Njema~ka, u`ivo, finale 23.30 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ^e{ka - [panija 00.30 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka

EUROSPORT

07.30 Reli 08.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, Ukrajina - Belgija 09.15 Futsal, EP Antwerp, Belgija, Portugal Rusija 10.30 Alpsko skijanje, SK Garmisch Partenkirchen, Njema~ka, u`ivo 11.30 Free ride 12.30 Cross-country skijanje, SK Toblach, Italija 13.15 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 14.15 Cross-country SK Toblach, Italija 15.30 Fudbal, 1. Bundesliga, u`ivo, Hertha Berlin FC Nurnberg 17.30 Fudbal, 1. Bundesliga, u`ivo, Bayern Munich Eintracht Frankfurt 19.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 20.30 Watts 20.45 Futsal, EP Antwerp, Belgija, u`ivo, ^e{ka - [panija 22.15 Futsal, EP Antwerp, Belgija, Azerbejd`an - Italija 23.00 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 00.00 Snuker, Berlin

EUROSPORT 2

06.00 [panska liga: Levante - Rayo Vallecano 08.00 Max Bet vijesti 08.30 TWS 09.25 Pregled Euroleague 10.00 WTA Pattaya finale, direktno 12.00 Premier League - golovi 12.30 Holandska liga: Utrecht - Ajax, direktno 14.30 Premier League: WBA Liverpool, direktno 16.30 Na dana{nji dan 17.00 Premier League: Arsenal - Crystal Palace, direktno 19.00 [panska liga: Atletico Madrid Sociedad, direktno 21.00 [panska liga: Athletico Bilbao Real Madrid, direktno 23.00 Max Bet vijesti 23.30 NBA: Boston Orlando 01.15 Portugalska liga 03.00 Top 100 doga|aja 2013 05.00 Barca TV: Quini Wizard of goal 05.30 Novogodi{nja Vrteska

SPORT KLUB 1

09.00 Ko{arka, ABA: MZT Skopje Mega Vizura 11.00 Fudbal, Francuska: Lorient Monaco 13.15 Ko{arka, Endesa: Gran CanariaLaboral Kutxa, prenos

ARENA SPORT 1

Lorient - Monaco 11.00

15.00 NFL: Denver New England 17.00 Ko{arka, ABA: Olimpija Igokea, prenos 19.00 Ko{arka, ABA: Crvena Zvezda Budu}nost, prenos 21.00 NFL: Baltimore San Francisco 23.30 Emisija Super Bowl, prenos 00.30 NFL: Super Bowl Denver Seattle, prenos

08.00 Rukomet, Bundesliga: All Star Game 09.30 Automotosport: Wrc Magazin 10.00 Box: ESPN Box 12.00 Ameri~ki fudbal NFL: National Conference Final Seattle - San Francisco 14.00 Fudbal, Gr~ka liga: Olympiacos Panetolikos 16.00 Ameri~ki fudbal NFL: Extra 16.15 Fudbal, Gr~ka liga: Apollon Atromitos, live 18.15 Ameri~ki fudbal - NFL: Game Day 18.45 Ameri~ki fudbal NFL: Extra 19.00 Ko{arka, Endesa Liga: Valencia Barcelona, live 21.00 ESPN Documentary: Mohammad And Larry 22.00 Box Top Rank: Mikey Garcia - Juan Carlos Burgos 00.00 Rukomet, EHF Liga {ampiona: Midtjylland Sävehof

ARENA SPORT 2

UNIVERSAL

06.00 Vidovnjak, serija 08.00 Ubistva u Midsommeru 10.00 Paradoks, film 12.00 Karazub, film 14.00 Monk 19.00 Ubistva u Midsommeru 23.00 [aolinski fudbal, film 01.00 Momci i djevojke, film 03.00 Opasna tajna, serija 04.00 Ubistva u Midsommeru

TV1000

06.00 Voljeni, igrani film 08.00 Ljubav nije dovoljna, igrani film 10.00 Bla`ena Meri, igrani film 12.00 Jo{ jedna za put, igrani film 14.00 Igraj igru, igrani film 15.45 Hromofobija, igrani film 18.00 La`i i obmane, igrani film 20.00 Ljudi pod stepenicama, igrani film 22.00 Vise}i vrt, igrani film 00.00 Eurotiko 3, igrani film 00.40 Eurotiko 4, igrani film 01.40 Eurotiko 5, igrani film

FOX LIFE

06.50 D`ejmi Oliver: Revolucija u ishrani 07.45 D`ejmi Oliver: Revolucija u ishrani 08.40 Knji`arka 4 epizode 10.20 Biv{i 10.45 Biv{i 11.10 Kako izgledam? 12.00 Modna policija 13.05 Mjese~ina i Imela 14.50 O~ajne doma}ice 5 epizoda 19.05 Opasne slu`avke 20.00 Osveta 20.55 Biv{e `ene Holivuda 21.50 Vjen~anje u inostranstvu 22.45 Seksualno vaspitanje 23.40 [kola za parove 00.05 [kola za parove 00.30 Biv{i 00.55 Biv{i 01.20 Seksualno vaspitanje 02.10 Opasne slu`avke 03.00 Ljubavnice

FOX CRIME

08.15 Rimski forenzi~ari 09.10 Rimski forenzi~ari 10.05 Ubrzana istraga 11.00 Bijesni psi 11.50 Trinaesti apostol 12.50 Druga Kolekcija Nore Roberts: Zaboravljeno naslije|e 14.40 Otac Braun 15.35 Otac Braun 16.25 Transporter 17.15 Transporter 18.10 Transporter 19.05 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 19.55 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 20.50 Detektiv na Floridi 21.40 Tihi svjedok 22.50 Zlo~ina~ki umovi 23.30 Bostonski advokati

HBO

06.00 Ja, robot, film 07.50 Izgubljen u Sibiru, film 09.30 Hollywood: Na snimanju XI, 4. ep., serija 09.55 Veliki, film 11.40 Pirati! Banda nepo`eljnih, film 13.10 Grozni Grga, film 14.40 Hannin zakon, film 16.05 Drew Peterson: Nedodirljivi, film 17.30 Hollywood: Na snimanju XI: 5. ep., serija 18.00 Zauvijek tvoj, film 19.40 Odgoj za po~etnike IV, 1. ep., serija 20.05 ^ist ra~un, film 21.45 Pravi detektiv, 3. ep., serija 22.45 Protuudar III, 1. ep.0, serija 23.35 Va{e Veli~anstvo, film 01.15 Seanse, film

CINESTAR

09.00 Ni~ija budala, film 10.52 Filmske vijesti 11.01 Ratnik divljine, film 12.40 Vuk s Wall Streeta, film 12.48 Filmske vijesti 13.01 Gospo|ica Potter, film 14.37 Kolovoz u okrugu Osage, film 14.45 Filmske vijesti 15.00 Ljubavni zov, film 16.50 Filmske vijesti 16.59 @ivot i smrt Petera Sellersa, film 19.08 Ku}a velikog ma|ioni~ara-, film 19.12 Filmske vijesti 19.30 Plja~ka, film 21.22 Filmske vijesti 21.31 Umije}e slu{anja, film 23.04 Filmske vijesti 23.15 Psst…nikome ni rije~i!, film 00.59 Ku}a velikog ma|ioni~ara, film 01.03

17

20.00 TV1/MRE@A

SERIJA

Ponedjeljak
Sjever - Jug

Iffet

21.00 OBN

Banu stalno ima no}ne more u vezi s Guneyem, a ponovni susret s njim skoro je dovodi do ludila. S druge strane, Cemre i Kuzey ma{taju o svom savr{enom zajedni~kom `ivotu. Sumer Tezkan je ubijen, policija istra`uje slu~aj, a najvi{e se sumnja na Barisa. G|a Ebru prebacuje krivicu na Guneya.

12. D`emil je svjestan da se mora suo~iti sa Ahmetom, nakon njegovog izlaska iz bolnice. Iffet pronalazi prijatelja u Ihsanovoj k}erki Nil, zbog ~ega je i Ihsan veoma sretan. Ipak, njihovo dru`enje }e dovesti i do neo~ekivanih problema i nesuglasica izme|u Dilek i njezinog brata. Dilek je ustrajna da uni{ti Iffet, i iz tog razloga tra`i pomo} od Emrea. D`emilovo i Betulino vjen~anje }e postati pravi trenutak kada }e Iffet iznijeti svoj najve}i adut. Ipak, vjen~anje }e postati scena neo~ekivane tragedije.

Oprosti mi
17.50 BHT

Feride je po prvi put nakon dugo vremena sretna jer joj se D`unejt izvinio zbog neprijatnosti koju je do`ivjela. Me|utim, Eylul pronalazi Ate{ovu suprugu i smi{lja novu zamku za Feride. Bahar i dalje na sve na~ine nastoji odbiti Kemala od sebe. Ferman je ljut na Osmana i odbija i}i na posao.

Zora dubrova~ka
21.50 FTV

18

[i{ko je zate~en {to D`ivo `eli po}i spasiti Adelinog sina te sumnja u njegove skrivene namjere. D`ivo ga uvjerava kako samo `eli pomo}i Adeli i njezinom djetetu te [i{ko na kraju pristaje po}i s njim. D`ivo od zapovjednika saznaje ta~nu lokaciju na kojoj se Andro skriva, odlazi Adeli javiti sretne vijesti te joj obe}ava kako }e dovesti Andra natrag u Dubrovnik. Iako, ba{ kao i [i{ko, nesigurna u D`ivine namjere, Adela je dirnuta njegovom gestom. [okirana svim doga|ajima, Judita tra`i o~ev pi{tolj kako bi se za{titila od Rocca. Maris ju smiruje govore}i joj da }e s njom po}i na [ipan k Maru. Njih dvije kre}u, no Rocco im se isprije~i na putu. Spa{ava ih Magdalena koja im, dr`e}i Rocca na ni{anu, omogu}i odlazak iz Vile. No, Rocco uspije izmanipulirati Magdalenu te je ona prisiljena otkriti mu gdje su Judita i Maris po{le. Rocco kre}e za njima. ..

06.30 Dobro jutro 08.30 Predanja: Obi~aji naroda pousorskog 09.00 Vijesti Program za djecu 09.15 Zdravo Robbie, serija, 10.00 Matematika, serija 10.15 U potrazi za ~udima, serija 10.30 Govorimo o mogu}nostima Pridru`ite nam se!, emisija o djeci sa te{ko}ama u razvoju, 5/10 (r) 11.00 Oprosti mi, serija (r) 12.00 Dnevnik 1 12.25 Dimenzija vi{e, iz kulture (r) 12.55 Retrovizor, muzi~ki program 13.25 TV Liberty (r) 14.00 Vijesti 14.15 Zdravo Robbie, serija 15.00 Grafi~ari BiH: Emir Dragulj, 1939. 2014. 15.30 Ki{obran, magazin (r) 16.00 World Stories, magazin (r) 16.30 BiH danas, info. program 17.00 Du{ko Dugou{ko, animirana serija 17.05 Uradi sam 17.10 Mornar Popaj, animirana serija 17.15 Albanova planeta Zemlja, animirana serija 17.20 BH gastro kutak, kulinarski show 17.50 Oprosti mi, serija 19.00 Dnevnik 2 19.35 Planeta drve}a, strana dok. serija 20.05 Boris sa I, dok. film 20.35 Velika umjetnost: Ingres, dok. program 21.05 Tre}a strana, info. program 22.05 Dnevnik 3 22.35 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 23.20 30 godina ZOI ‘84: Olimpijski plamen 23.50 Oprosti mi, serija (r) 00.40 Dnevnik 2 (r) 01.10 Veliki ekran, filmski magazin (r) 01.35 BiH danas, informativni program (r)

BHT1

06.00 Abeceda zdravlja: Anoreksija i bulimija 06.30 Dobro jutro, jutarnji program 08.30 Vijesti 08.35 Barimba, program za djecu 09.00 [ta ste danas uradili? 09.10 Grimove bajke: Ivica i Marica 09.35 Mumijevi 09.50 Vijesti 09.55 Luda ku}a, serija 11.00 Na{a mala klinika, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Tale, igrana serija, 2. epizoda 13.05 Mre`a, politi~ki magazin (r)

FTV

06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 08.50 Enciklopedija velikih li~nosti 09.00 Vijesti 09.10 Show D`onotana Rosa, zabavni program (r) 10.05 Portal 10.10 Popaj, crtana serija 10.35 Nina i neuroni, crtana serija 10.55 Portal 11.00 @ivotinjski atlas, program za djecu 11.30 Za. Druga, emisija za mlade (r) 12.00 Dnevnik 1 12.30 Tribunal 13.00 Portal 13.05 Komunizam i fudbal, dok. film (r)

RTRS

Dje~ak A
22.40 TV1/MRE@A
Boy A, 2007. KRIM. DRAMA Re`ija: John Crowley Uloge: Andrew Garfield, Alfie Owen, Peter Mullan

FILM FILM FILM

Meteodjevojka
22.10 FACE

Weather Girl, 2009. KOMEDIJA Re`ija: Blayne Weaver Uloge: Tricia O’Kelley, Patrick J. Adams, Ryan Devlin

MasterChef
16.00

Bolji `ivot
18.25

Nakon {to je saznala da je njen momak varao sa svojom kolegicom, djevojka zadu`ena za vrijeme u sijetlovskom jutarnjem programu izgubi kontrolu u eteru i dobije otkaz. Prisiljena da se useli kod starijeg brata, mora da se nau~i nositi sa tim da ima 35 godina, da nije u vezi, da nema posao te da je, na`alost, poznata kao zgodna meteodjevojka koja je izgubila kontrolu u televizijskom programu u`ivo.

13.55 Zelena panorama, program za agrar (r) 14.25 Grimove bajke 14.45 Vijesti 14.55 Luda ku}a, serija 16.00 MasterChef, kulinarski show, 16. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Budva na pjenu od mora, serija, 9. epizoda 18.20 Na{a mala klinika, serija 19.10 Crtani film Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Po{teno, dijalo{ka emisija 21.10 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.50 Zora dubrova~ka, serija, 75. epizoda 22.50 Dnevnik 3 23.30 Republika dokumentarna: Bioenergija, dokumetarni program 00.00 Hayd u park 00.30 MasterChef, kulinarski show, 16. epizoda 01.25 Dnevnik 3 (r)

14.00 Vijesti 14.10 Ljudovanje, talk show (r) 15.07 Portal 15.10 U fokusu 15.50 Portal 15.55 Budimo ljudi 16.30 Srpska danas 17.05 Enciklopedija velikih li~nosti 17.25 Sastanak uz ve~eru, zabavni program 18.25 Bolji `ivot, serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Budva na pjenu od mora, serija 21.15 Aktuelno 22.10 Kraljevski tjelohranitelj, serija 22.40 Svijet plus 23.05 Dnevnik 3 23.40 Hot dens, muzi~ki program 00.10 Misterije Hejvena, serija (r) 00.55 Istra`itelji iz Majamija, serija (r) 01.35 Do usijanja, serija (r) 02.15 Srpska danas (r) 02.45 U fokusu (r) 03.25 Dnevnik 2 (r) 03.50 Svijet plus (r) 04.15 Budimo ljudi (r) 04.40 Kraljevski tjelohranitelj, serija (r)

Plovi, plovi
07.00 HRT3

The Little Bather, 1968. KOMEDIJA Re`ija: Robert Dhéry Uloge: Louis de Funes, Andréa Parisy, Franco Fabrizi

Louis-Philippe Fourchaume diktator je na ~elu francuske tvrtke koja se bavi dizajniranjem i proizvodnjom jedrilica. Otpusti dizajnera Andrea Catagniera ne shvataju}i da mu je to jedina {ansa za sklapanje ugovora s talijanskim klijentom. I tako po~inje njegova potraga za Catagnierom po francuskim zabitima...

Uvrnuti blagdani
13.25 HRT2

Chasing Christmas, 2005. SF KOMEDIJA Re`ija: Ron Oliver Uloge: Tom Arnold, Andrea Roth, Leslie Jordan, Brittney Wilson

Jack Cameron, kao pravi Ebenezer Scrooge, nezadovoljnik je koji ne voli ni ljude ni njihove blagdane, a pogotovo ne dopu{ta slavljenje Bo`i}a, ne zanimaju ga bo`i}ni ukrasi ni darovi. Svega toga li{ava i svoju k}er Suzanne, iako je ona najdragocjenije {to ima u `ivotu. @ena Alison, koja ga je varala, napustila je i njega i dijete... I tako bi njegov `ivot protjecao mimo Bo`i}a da nebeski bo`i}ni ured nije pred ovaj Bo`i} dobio zadatak da popravi Jackov `ivot. Zato }e Jack posjetiti tri duha, Pro{lost, Sada{njost i Budu}nost....

3. februar 2014.
SERIJA

20.00 PINK

SERIJA

Sila

Djevojka imena Feriha
20.00 OBN

29. Dok se Sila brine oko spola djeteta, Firuz se po~inje pripremati za slu~aj da dobije unuka. Firuzaga je presretan - sina }e se zvati Bederhan. Sila i Boran odlaze od lije~nika s razli~itim emocijama. Boran je do`ivio najsretniji trenutak u `ivotu, ali Sila je zbunjena.

84. Emocionalna napetost koju pro`ivljavaju Emir i Feriha traje sve do trenutka kada on otvara vrata stana ku}epazitelja. Ho}e li to ozna~iti novi po~etak ili po~etak kraja? Sve je puno emocije, ali situacija se mijenja kad ih zatekne Mehmet.

Dvadeset~etverogodi{nji Jack je ve}inu `ivota proveo u zatvoru, nakon {to je kao dje~ak po~inio stra{an zlo~in. Sada je napokon pu{ten na slobodu i sve {to `eli, jeste staviti pro{lost iza sebe. Novi identitet uklju~uje i novi `ivot, prijatelje i djevojku. ^ini mu se da pronalazi smisao `ivota. Ima li on na kraju dana {ansu za iskupljenje?
FILM

Demoni
20.00 HRT3

Les Diaboliques, 1954. KRIMINALISTI^KI Re`ija: Henri Georges Clouzot Uloge: Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse, Charles Vanel

Michel Delassalle okrutan je i bezosje}ajan direktor provincijske {kole, a njegova supruga Christina preslaba da mu se suprotstavi, `ivi u strahu od same njegove sjene. Animozitet prema njemu gaji i u~iteljica Nicole te brani Christinu. Jedne ve~eri one ga odlu~e ubiti. Re~eno - u~injeno, otruju ga i njegovo tijelo dobro sakriju. Me|utim, uskoro se dogodi ne{to {to nisu mogle ni pretpostaviti: truplo netragom nestane, te njih dvije, u strahu da su otkrivene, odlu~e poduzeti sve ne bi li ga prona{le...
FILM

06.10 Drugi svjetski rat, dok. serija, 35/47 (r) 07.05 Slatka bol, igrana serija, 71/75 (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Slatka bol, igrana serija, 71/75 (r) (nastavak) 07.50 Pokrenite tijelo 08.15 Kinali kar, igrana serija, 67. ep. (r) 09.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 73/75 (r) 10.00 Minut vijesti 10.05 Drugi svjetski rat, dok. serija, 36/47 11.00 Znamenitosti svijeta, 6. ep. (r) 12.00 Minut vijesti 12.05 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show

TV1

06.05 06.40 07.32 07.35 08.50 09.00 10.08 10.35 10.56 11.02 11.40 11.45 11.57 12.00

HAYAT

Madhubala, (r) Tajne, 78. ep. (r) International health Na{a kuhinja P~elica Maja, crtani film, 11. ep. Avenija Brazil, serija, 29. ep. (r) P~elica Maja, crtani film Lalaloopsy, crtani film Monster high, crtani film Monsuno, crtani film Tokovi novca Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Madhubala, 189. ep. (r)

06.00 Marijana i Skarlet, telenovela 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.30 TV prodaja 09.45 Oluja, telenovela 10.30 Ukusno i zabavno, kulinarski show 10.45 Info top, vijesti 11.00 Sila, serija (r) 12.00 TV prodaja 12.15 Kafanica kod SIS-a humoristi~ka serija

PINK

06.05 Atomska Betty, crtani film 06.30 Metajets, crtani film 06.55 Dibidogs, crtani film 07.20 Chaotic, crtani film 07.45 Wolverine and X-man, crtani film 08.05 Farhat, crtani film 08.30 Casper u {koli strave, crtani film 08.45 Gusarska akademija, crtani film 09.00 Ljubav bez granica, meksi~ka sapunica 09.55 In Magazin, zabavni program (r) 10.30 InDizajn, magazin (r) 11.00 Stol za 4, kulinarski show (r)

OBN

Pod sretnom zvijezdom
16.00

Recept za dobar `ivot
16.50

Akademci
17.30

Stol za 4
17.00

Fantom
01.00 PINK

Phantom, 1996. AKCIJA/AVANTURA Re`ija: Simon Wincer Uloge: Billy Zane, Kristy Swanson, Treat Williams, Catherine Zeta-Jones

Na ostrvo Bengalu sti`e ekspedicija u potrazi za legendarnim lobanjama Tugande. Lobanje kriju energiju impresivne snage, koja bi mogla da izazove katastrofu ljudskog roda. A upravo to je ono {to `eli nemilosrdni magnat Ksander.
FILM

Oficir s ru`om
23.25 HRT1

Oficir s ru`om, 1987. DRAMA Re`ija: Dejan [orak Uloge: Ksenija Paji}, @arko Lau{evi}, Dragana Mrki}, Viktor Rui}

Poslijeratni Zagreb, mlade partizanske snage uspostavljaju civilnu vlast u gradu. Udovica iz visoke gra|anske klase, lijepa Matilda Ivan~i}, pozvana je na sud, gdje joj izreknu presudu oduzimanja imovine, no ubrzo dolazi do poni{tenja presude s obzirom na to da su Matilda i njezin pokojni mu` pomagali narodnooslobodila~ki pokret. U Matildin stan se useljava mlada nadobudna skojevka Ljiljana, jednostavna djevojka sa sela, odrasla u ratu, a uskoro se doseljava i Matildin de~ko, mladi poru~nik Petar Horvat. Iako optere}en borbom protiv klasnog neprijatelja, Matilda privu~e Petra svojom profinjeno{}u i ljepotom...

13.00 Minut vijesti 13.05 Red Weekend, showbiz magazin (r) 14.05 Slatka bol, igrana serija, 72/75 15.00 Minut vijesti 15.05 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 7. ep. 16.00 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 17.00 Vijesti u 17 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 80. ep. (r) 18.15 Kinali kar, igrana serija, 68. ep. 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 81. ep. 21.00 Slagalica, politi~ki magazin 22.00 Minut vijesti 22.05 Slagalica, politi~ki magazin (nastvak) 22.35 Minut vijesti 22.40 Dje~ak, igrani film 00.30 Izgubljeno u nepovrat, igrani film 02.00 Dnevnik TV1 (r) 03.00 No}ni program

12.55 Avenija Brazil, 30. ep. 13.55 Krv nije voda, serija, 118. ep. (r) 14.45 ZMBT televoting 15.25 Muzi~ki program 15.45 ZMBT televoting 15.50 Karadayi, 95. ep. (r) 16.50 Recept za dobar `ivot 17.38 Tajne, serija, 75. ep. 17.39 Poliklinika Svjetlost 18.49 Doma}ica Ovako 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.38 Stanje na putevima 19.45 Tokovi novca 19.50 ZMBT televoting 19.55 Madhubala, 190. ep. 21.00 Slu~ajevi X, dok. program 22.00 Karadayi, 96. ep. 23.10 ZMBT televoting 23.15 Sport centar 23.18 CSI Miami, serija, 9. ep. 00.10 ZMBT televoting 00.15 Zvjezdano nebo Reprizni program 02.15 Vijesti u 7 02.50 Recept za dobar `ivot 03.30 Slu~ajevi X, dok. program

12.45 Nedjeljno popodne sa Leom Ki{, revijalni program 14.30 X star, revijalni program 15.00 Mala nevjesta, serija (r) 15.40 Info top, dnevnik 1 16.00 Porodi~ne veze, serija 17.30 Akademci, humoristi~ki program 17.45 Ukusno i zabavno, kulinarski show 18.00 Info top, dnevnik 2 18.50 Info sport 19.10 Mala nevjesta, serija 20.00 Sila, turska serija 21.00 Grand: Narod pita, muzi~kozabavni program 23.00 Porodi~ne veze, serija 01.00 Fantom, igrani film

11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 In Magazin, zabavni program (r) 13.10 Odba~ena, indijska serija (r) 14.00 Iffet, serija (r) 15.00 Ne`eljene, indijska serija (r) 16.00 Djevojka imena Feriha, serija (r) 16.30 OBN Info 16.35 Djevojka imena Feriha, serija (r) 17.00 Stol za 4, kulinarski show 18.00 Nakusha, indijska serija 18.50 OBN Info 19.15 OBN Sport 19.20 In Magazin, zabavni program 20.00 Djevojka imena Feriha, turska serija 21.00 Iffet, turska serija 22.00 Odba~ena, indijska serija 23.00 Reflex, talk show 00.05 Balkan astro centar, tarot 02.05 Liga prvaka, snimak utakmice 03.50 OBN Info (r) 04.15 OBN Sport (r) 04.20 ^uvari planete, dokumentarni program

19

Ponedjeljak
RTCG
10.00 Dnevnik 10.15 Muzika 10.30 Program za djecu 11.00 Vijesti 11.05 Obrazovni program 11.35 Sat dijaspora 12.00 Vijesti 12.05 Putevi `ivota (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Sat TV 14.00 Vijesti 14.05 Art magazin 14.35 Sat TV i 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik 15.20 Muzika 15.30 Dnevnik 1 16.00 Sat TV 16.05 Izazov (r) 16.35 Muzika 16.55 Radni dan 18.00 Vijesti 18.05 Okvir (r) 19.00 Sat TV 19.30 Dnevnik 2 20.10 Obrazovna emisija 20.40 Muzika 21.00 Otvoreno 22.00 Dnevnik 3 22.30 Poetika montenegrina 23.00 Sat dijaspora 00.00 Vijesti

TV TK

09.15 Amor Latino 10.00 Budilica probudilica10.05 @ivotinjski atlas 10.30 Bilo jednom u svemiru11.00 Znamenitosti svijeta (r) 12.00 Vijesti 12.05 Za svaku bolest trava raste 12.15 Kako to oni rade (r) 13.15 Top ten stars (r) 14.00 @ivotinjski atlas 14.40 Bila jednom jedna zemlja 15.05 Znamenitosti svijeta 16.00 Dnevnik 1 16.30 Sport 7 17.15 Sjever Jug, (r) 18.15 360 stepeni, politi~ki magazin 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 20.00 Sjever Jug 21.00 Mladi policajci 21.45 Dnevnik 3 22.00 Tribunal 22.40 Dje~ak A, film

MRE@A

11.00 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 6. ep. (r) 15.05 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 7. ep. 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 80. ep. (r) 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 81. ep. 22.40 Dje~ak A, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 09.57 Marketing 10.00 Gu`va u Hong Kongu, film 11.30 SA Music/promo CTV 14.15 Real: Real Madrid, film 15.45 SA Music/Promo16.00 Policijska akademija 2, film 17.30 Lovci na glave, film 19.05 Sa Music Playlista 20.00 [uma summarum, film 22.00 Slobodni dani, film 23.40 SA Music/promo CTV 00.00 Stranac, film 01.55 No}ni ritam/Sa Music

TV ZENICA

08.05 Dje~iji program 08.30 VoA(r) 09.00 Vijesti RZ 09.05 Dobro jutro Zenico 11.00 Zanimljivosti svijeta serijal,(r) 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Diskoverijev atlas 14.05 Auto shop (r) 14.35 Sfera, (r) 15.05 Znamenitosti svijeta, dok. serijal, 16.00 Vijesti 16.05 Ze sport 16.30 Otvoreni program 17.30 Muzi~ki program 18.10 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sjever, Jug, serija, mre`a 21.02 Ze sport 21.32 TV Liberty 22.30 Hronika dana 22.40 Dje~ak A, igrani film, mre`a

TV KAKANJ

09.10 Program TV Sahar 10.00 Zabranjena ljubav 11.00 Majstori kuhinje 11.30 Ja sam tvoja sudbina 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 7 dana u Vogo{}i 13.00 Moja planeta 13.30 Male tajne, film 15.00 Princeza [eherzada 15.30 Info IC 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Ja sam tvoja sudbina 17.00 Vijesti 17.05 Zabranjena ljubav 18.00 Stvoreni za ubijanje 19.05 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 IC sport 21.00 Budimo humani 21.30 TV Liberty 22.00 Zabranjena ljubav 23.00 Glas Amerike 23.30 Ja sam tvoja sudbina 00.00 Vijesti IC

20

09.15 Kad srce zatreperi, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.15 Putovanja u daleke krajeve: Kapetan kuhar na krstarenju, dokumentarna serija 11.00 [to vas `ulja? 11.45 Jezik za svakoga 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.22 TV kalendar (r) 12.35 Znaj da te volim, serija 13.20 Glas domovine 13.45 Pogled preko granice 14.10 Jezik za svakoga 14.20 Vijesti iz kulture 14.30 Vijesti 14.40 Vrijeme 14.45 Dru{tvena mre`a: Tre}a dob - emisija za umirovljenike 15.25 Tra`im srodnu du{u, humoristi~na serija 16.00 Heartland, serija 16.45 TV kalendar 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme 17.15 Hrvatska u`ivo 18.15 HAK - promet info 18.20 Potro{a~ki kod 18.50 Na{i i va{i, humoristi~na serija 19.25 Najava 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.00 Vrijeme 20.02 Najava 20.05 TV Bingo 20.30 Hrana kao lijek: Med, dok. serija 21.00 Fokus 22.00 Mamutica, serija 22.50 Dnevnik 3 23.10 Sport 23.13 Vrijeme 23.15 Vijesti iz kulture 23.25 Oficir s ru`om ciklus hrvatskog filma 01.10 [to vas `ulja? (r) 01.55 Dru{tvena mre`a: Tre}a dob (r) 02.35 Potro{a~ki kod (r) 03.05 Fokus (r) 04.00 Jezik za svakoga (r) 04.10 Glas domovine (r)

HRT1

05.28 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 06.10 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 06.55 TV vrti} 07.05 Crtani film 07.12 ^arobna plo~a 07.25 Roktave pri~e, crtana serija 07.50 K-9, serija za djecu 08.15 Obi~na klinka, serija za djecu 08.37 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija 09.00 [kolski sat: @ivjeti u Rimskom Carstvu 09.30 Notica: Viola 09.45 Umjetnost za djecu 10.00 Dubrovnik: Festa sv. Vlaha, prijenos mise 11.30 Dr. Oz, talk show 12.15 Hotel dvorac Orth, serija 13.00 Tareq Taylor's Nordic Cookery, dokumentarna serija 13.25 Uvrnuti blagdani, ameri~ko-kanadski film (r) 14.45 Degrassi, serija 15.10 Whistler, serija za mlade 15.55 Kuhajmo zajedno 16.00 Regionalni dnevnik 16.30 [kolski sat: @ivjeti u Rimskom Carstvu (r) 17.00 Tenis Zagreb Indoors 2014., prijenos 18.50 Dr. Oz, talk show 19.30 TV vrti}: (r) 19.43 ^arobna plo~a Sedam kontinenata: (r) 19.55 Najava 20.00 Roditelji i djeca, serija 20.45 Top Gear, dokumentarna serija 21.50 Motel Bates, serija 22.35 CSI Miami, serija 23.20 Odvjetni~ka elita, serija 00.15 Seks i grad, humoristi~na serija 00.45 Tenis Zagreb Indoors 2014., snimka 02.45 No}ni glazbeni program - spotovi

HRT2

07.00 Plovi, plovi, film 08.30 Dobro jutro, (r) 10.00 Opera box (r) 10.30 Moderna galerija, 11.00 Odabrani trenutak 11.05 Putovanja `eljeznicom 3: Vlakom kroz Sloveniju, dok. serija 11.49 Skica za portret 12.00 Peti dan (r) 13.00 Najava 13.01 Stand up 3 (r) 13.06 Ivo [tivi~i}: Tambura{i 14.10 Klasika mundi 14.55 Kulturna ba{tina 15.10 Tre}a povijest 16.00 U 3:10 Za Yumu, film (r) 17.30 U potrazi za Svetim Vlahom, dok. film 17.57 Stand up 3 18.02 Perry Mason, serija 18.52 Vrijeme je za Jazz: Luka Udjbinac Now & Beyond 19.59 Najava 20.00 Demoni, film (r) 21.52 Nije bilo vitra, dok. film 22.24 Stand up 3 22.30 Dekalog, serija () 23.29 Na rubu znanosti: Komunikacija `ivotinja 00.24 Pavao Ma{i} i Vladimir Kranj~evi} uz Simfonijski orkestar HRT-a

HRT3

07.00 Sarajevsko jutro, (vijesti u 07h, 08h, 09h ), u`ivo 10.00 Mumuhung (r) 10.05 Kralj dinosaura (r) 10.30 @ivotinjski atlas (r) 10.50 Enciklopedija velikih li~nosti, dok. serijal 10.55 Pusti muziku 11.00 Zetra 30 godina od otvaranja ZOI umjetni~ko klizanje, snimak (r) 12.00 Prevaranti, serija (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.05 Sarajevo art (r) 13.35 Ovjerena kopija, film (r) 15.20 Liberty TV 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Mezimica, serija (r) 17.00 Dobre vibracije 18.15 Tarih, dok. serijal 18.20 Slovo o jeziku 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Mumuhung 19.05 Kralj dinosaura 19.25 @ivotinjski atlas 19:50 Enciklopedija velikih li~nosti, dok. serijal 20.00 Sport magazin 20.45 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.10 Atlas dr`ava svijeta: Ju`na Afrika, 2. dio 22.00 Mezimica, serija 23.00 Voice of America 23.30 Sport magazin (r) 00.15 Dnevnik TVSA (r)

TVSA

FACE TV
07.00 09.00 09.15 10.00 10.30 11.15 13.00 14.00 14.45 15.00 15.45 16.00 16.15 18.00 18.45 19.15 19.50 19.55 20.00 20.30 22.00 22.10 00.00 00.45 01.00 UzBu|enje Teletrgovina Face Magazin 555 (r) Akcija (r) Dnevnik (r) Muzi~ki program Muzi~ki blok - Dame pjevaju Face Magazin 537 (r) Muzi~ki program Face Magazin 538 (r) Muzi~ki program Teletrgovina Muzi~ki program Maximus Olympicus, edukat. program (r) Akcija Sport Dnevnik Sport Vremenska prognoza Reakcija OZNNA 10 u 10 Meteo djevojka, film sedmice Face Magazin 526 (r) Muzi~ki program Koncert - Jazz Sinan Alimanovi} i Sar. filharmonija, 1. dio Akcija Sport (r) Dnevnik (r) OZNNA (r) 10 u 10 (r) Muzi~ki program Face Magazin 526 (r) Muzi~ki program

AL JAZEERA B.
07.30 Alhemija Balkana, 12. ep. 08.00 Aljazeera Svijet 08.30 Rijekama ka zapadu 09.30 Ljudi i mo}: Zlo sjeme u Argentini, dok. program 10.00 Pri~e sa istoka: Dozvola za ubistvo, dok. program 10.30 Aljazeera svijet 11.00 AJE program 14.00 Alhemija Balkana 14.30 Ritam Balkana, 2. ep. 15.00 [irom svijeta: Sarajevo, ljubavi moja 16.00 Vijesti 17.00 Ljudi i mo}: Zlo sjeme u Argentini 17.30 Aljazeera Svijet 18.00 Vijesti 19.05 Sportski Magazin 19.30 Moj `ivot: Shabeenina borba 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show 23.30 Sportski Magazin 00.00 Regioskop: Cijena `ivota i Bog na nebu, kum na zemlji, dok. program 01.00 Moj `ivot: Shabeenina borba

0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

02.00 02.30 03.15 04.00 04.10 05.00 05.45

2

2

2 2 2

DISCOVERY

07.15 Pre`ivljavanje 08.10 Zlato Beringovog mora 09.05 Zlatna groznica 09.55 Ameri~ke drvosje~e 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Razotkrivanje mitova 12.35 Vrhunsko graditeljstvo 13.30 Ameri~ki ~operi 14.25 Trgovci automobilima - 2 epizode 15.20 Stru~njaci za pre`ivljavanje 16.15 Pre`ivljavanje udvoje 17.10 Pre`ivljavanje 18.05 Kraljevi aukcija 18.35 Tragom aukcija 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Pre`ivljavanje 21.00 @eljeznica Aljaske 22.00 Sve o vanzemaljcima 23.00 Nerazja{njeni slu~ajevi

N. GEOGRAPHIC

07.10 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 08.50 Ro|eni da voze 09.45 Jukonsko zlato 10.30 Kopa~i 10.55 Privid ili stvarnost 11.20 Tajna Biblija 12.10 Poigravanje s mozgom 12.40 Kriminoloska laboratorija 13.35 Pri~e o olujama 14.05 Natprirodna priroda 15.05 Privid ili stvarnost 15.30 Izgubljena lica Biblije 16.25 : Susreti tre}e vrste 17.20 Sekunde do katastrofe 19.10 Ro|eni da voze 20.05 Jukonsko zlato 21.00 Ro|eni da voze 21.55 Jukonsko zlato 22.50 Iznutra: Izvla~enje iz bitke 23.45 Ro|eni da voze

VIASAT HISTORY

07.05 Tajm tim XX 08.00 Misterije olupina na dnu okeana 09.00 Ledena grobnica iz Mongolije 10.00 Izgubljeni drevni gradovi 11.00 Tajne prekrivene pra{inom 12.00 Misterije u muzeju 13.00 Putovanje u pro{lost: Porodica 14.10 Tajm tim XX 15.00 Ledena grobnica iz Mongolije 16.00 Lovci na mitove 16.50 Putovanje u pro{lost: Porodica 18.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.50 Vu~ice 20.00 ** Farma u doba Tjudora 21.00 Vodi~ kroz istoriju 22.00 Oru|a smrti 23.00 Lovci na mitove 00.00 Misterije olupina na dnu okeana

ANIMAL PLANET

07.15 Divljine Latinske Amerike 08.10 Najsla|i ameri~ki ljubimci 09.05 ^ovjek, gepard, divljina 10.00 Policija za `ivotinje u Ju`noj Africi 10.55 @ivot majmuna 11.20 Bra}a iz mo~vare 11.50 Naslije|e Stiva Irvina: Borci za `ivotinje - 2 epizode 12.45 U ~oporu 13.40 ^ovjek, gepard, divljina 14.30 Paklene ma~ke 15.30 Sve o psima 16.25 Upoznajte divljinu - 2 epizode 17.20 Put `ivota 18.15 Pre`iveti napad ajkule 19.10 Bra}a iz mo~vare - 2 epizode 20.05 Kraljice savane 21.00 Mladunci `ivotinja - 2 epizode 21.55 Najsla|i ameri~ki ljubimci 22.50 Policija za `ivotinje Hjuston 23.45 Nakon ujeda

3. februar 2014.
TV VOGO[]A
08.30 Autoshop (r) 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Razglednica (r) 10.00 Hronika USK (r) 10.30 Te{anjska hronika (r) 11.00 Sportski program: Zimska liga Vogo{}a 13.00 Na{a snaga, magazin (r) 13.30 Autoshop magazin (r) 14.00 Zabranjena ljubav (r) 15.00 Hronika USK (r) 15.30 Te{anjska hronika (r) 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Uljep{aj svoj `ivot 21.00 Zabranjena ljubav 21.50 Liberty TV 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 Glas Amerike

TV USK

09.30 Ljetne ljubavi, serija 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program, `ivo 12.00 Vijesti 12.05 100 najve}ih otkri}a 13.05 Znamenitosti svijeta (r) 14.00 O nama (r) 14.30 Vijesti 14.35 Gradovi svijeta, 6/14 15.05 Znamenitosti svijeta, dok. serijal 16.00 Biografije, dok program (r) 16.50 @ene, ljudi, ostali, serija 17.16 Sjever - Jug, serija (r) 18.15 O~i du{e, serija 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sjever - Jug, serija 21.00 Time out, program za mlade 22.00 Sportska hronika 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

BEHAR TV

07.52 Hrana i vino 08.30 Sahar program Irib TV 11.15 Movieland 12.00 Hrana i vino 12.30 SMS party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.08 Na{a realnost 15.50 Video`urnal 16.30 Slike doma 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.15 Biljana za vas 18.20 Hronika kraji{kih gradova 19.30 Sahar program Irib TV 22.00 SMS party 23.00 Glas Amerike 23.32 Muzi~ke minute

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice, dokumentarni program (r) 16.50 Planet Croatia, dokumentarni program (r) 17.20 Vremeplov... 17.35 Teletrgovina... 18.00 Crno i bijelo 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.00 Zabavni ponedjeljak, muzi~ki program 22.00 Virtual-road magazin 22.30 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Tri kraljevstva, serija 09.55 Novosti 10.00 Uz jutarnju kafu 12.00 Novosti u podne 12.15 Kao kod svoje ku}e 14.00 Novosti 14.05 Tri kraljevstva, serija 15.00 Bulevar 16.00 Dnevnik 1 16.20 Eva Luna, serija 17.10 Djevojka imena Feriha, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.00 Djevojka imena Feriha, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Eva Luna, serija 23.45 Viski s ledom, igrani film

ATV

07.00 Zauvijek susjedi, serija 08.00 Bandini, serija 08.55 Vijesti 09.00 Avenija Brazil, serija 10.00 P~elica Maja 10.30 Lalaloopsie 11.00 Monster High 11.10 Monsuno 11.55 Vijesti 12.00 Madhubala 13.00 Avenija Brazil 14.00 Krv nije voda15.00 Vijesti 15.20 Teletrgovina 16.00 Karadai 16.50 Dobre namjere 17.45 Tajne, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Madhubala, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Karadayi, serija 23.20 CSI Miami VI, serija 00.30 No}ni program

08.00 08.15 09.00 09.05 09.55 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 13.30 15.00 15.55 16.50 17.00 17.20 17.45 18.25 18.45 18.50 18.55 19.30 20.05 21.00 21.45 22.30 23.00 23.20 23.50

RTS

u,

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Otpisani: Banji~ki logor, serija (r) Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Muzi~ki spotovi Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Slagalica, kviz (r) Srpska razglednica (r) Show za sva vremena (r) Ovo je Srbija Vojna akademija, serija (r) TV zabavnik Dnevnik [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz Evronet Datumgram Srbija na vezi Dnevnik Vojna akademija, (r) [ljivik: Majstori pjeva~i Vi i Mira Adanja Polak (r) Metropolis, emisija iz kulture Dnevnik Oko, info Moj ljubimac, zabavni program

08.30 Snuker, Berlin, Njema~ka, finale 10.30 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija 11.00 Alpsko skijanje, SK Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 11.30 Ski-skokovi 12.30 Pikado 14.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, finale 16.00 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka

EUROSPORT

Pikado
22.15

17.00 Cross-country skijanje, SK Toblach, Italija 17.45 Eurogoals 18.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, u`ivo, ~etvrtinale 19.30 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 20.30 Futsal, EP Antwerp, Belgija, u`ivo, ~etvrtinale 22.00 Watts 22.15 Pikado 23.45 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ~etvrtinale

07.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ^e{ka [panija 08.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, Azerbejd`an - Italija 09.00 Fudbal, 1. Bundesliga, Bayer Leverkusen - VFB Stuttgart 10.00 Fudbal, 1. Bundesliga, Hannover 96 Monchengladbach 11.00 Atletika, Düsseldorf 13.00 Ski-skokovi, SK Four Hills Oberstdorf, Njema~ka 14.00 Ekstremni sportovi 15.00 Alpsko skijanje, SK Beaver Creek, USA 16.00 Cross-country skijanje, SK Oberhof, Njema~ka 17.00 Ski-skokovi, SK Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 18.00 Ski-skokovi, SK Four Hills Innsbruck 19.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 20.00 Dutch Open 22.45 Eurogoals 23.00 Ski-skokovi, SK Four Hills Garmisch Partenkirchen 00.30 Snuker, Berlin, Njema~ka, finale

EUROSPORT 2

07.00 TWS 08.00 Max Bet vijesti 08.30 Odbojka Serie A1: Macerata - Trentino 10.15 Ko{arka Pallacanestro: Venezia -Varese 12.00 Davis Cup: France Australia 14.30 NBA Live 14.45 NBA Inside 15.15 Na dana{nji dan 15.20 Sportska vrte{ka 15.30 Pregled Euroleague

SPORT KLUB 1

08.00 Fudbal, Capital One Cup:Highlights 09.00 Ko{arka, ABA: [iroki Cedevita 11.00 Fudbal, Francuska Marseille Toulouse 13.00 Fudbal, Italija Juventus Inter

ARENA SPORT 1

Man City-Chelsea
21.00

Denver - Seattle
21.00

16.15 NBA: Boston Orlando 18.00 CH TV 18.15 Pregled holandske lige 19.15 Pregled Premier League 20.15 SK studio Havana, direktno 21.00 Premier League: Manchester City Chelsea, direktno 23.00 Max Bet vijesti 23.30 Euroleague Magazin 00.00 Pregled {panske lige 01.00 WTA Pattaya finale 03.00 Cape Epic

15.00 Arsenal TV 18.00 Rukomet Bundesliga Magazin 18.30 Liga {ampiona: Top 16 19.00 Emisija Francuska liga 1 - pregled kola 19.30 Emisija Italija pregled kola 20.00 Emisija U obru~u 21.00 NFL: Superbowl Denver - Seattle 00.00 World Poker Tour 01.30 Hokej NHL: Vancover Detroit, prenos

12.00 Ameri~ki fudbal, NFL: Superbowl Denver - Seattle 14.30 ESPN Documentary: Four Days In October 15.30 Box: KOTV Classics Ser5 16.30 Rukomet, EHF Liga {ampiona: Krim Mercator - Larvik 18.00 Ko{arka, ABA liga: Olimpija - Igokea 20.00 Hokej, NHL: Philadelphia Los Angeles 22.00 Box: Kotv Classics 23.00 Box - Fights Of The Century: Forgotten Heavyweights Jerry Quarry 23.30 Box - Fights Of The Century: Heavyweight Title Bouts Of The Early 1960s 00.00 Ko{arka, ABA liga: Crvena Zvezda Budu}nost 02.00 Fudbal, Gr~ka liga: Olympiacos Panetolikos 04.00 Fudbal, Grcka liga: Apollon Atromitos

ARENA SPORT 2

UNIVERSAL

06.20 Panduri novajlije 07.20 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom 08.20 Plave krvi 09.20 Dobra `ena, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru 12.20 Vidovnjak, serija 13.20 Monk 14.20 Plave krvi 15.20 Dobra `ena, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru 18.20 Vidovnjak, serija 19.20 Monk 20.20 Misterije Hejvena 21.20 Nervatura zlo~ina 23.20 @ivi jedanput, umri dvaput, film 01.20 Misterije Hejvena 02.20 Panduri novajlije 03.20 Opasna tajna, serija 04.15 Plave krvi 05.10 Panduri novajlije

TV1000

06.00 La`i i obmane, igrani film 07.45 Hromofobija, igrani film 10.00 Dje~aci, igrani film 12.00 Zovem se Sara, igrani film 13.45 Hromofobija, igrani film 16.00 La`i i obmane, igrani film 18.00 Mo}ni vjetar, igrani film 20.00 Glineni golubovi, igrani film 22.00 Ispit, igrani film 00.00 Sekretarica, igrani film 01.15 Klaudijin odmor, igrani film 02.30 Ona je ta, igrani film

FOX LIFE

07.15 Porodi~no blago D`ina Simonsa 07.40 D`ejmi Oliver: Revolucija u ishrani 08.35 Gimnazijske traume 09.25 Seks i grad 09.55 Seks i grad 10.25 Emili Ovens 11.15 Ali Mekbil 12.05 Sudije za stil 12.30 Sudije za stil 12.55 Kako izgledam? 13.45 Projekat Modna pista 14.35 D`ejmi Oliver 15.30 Seks i grad 16.00 Seks i grad 16.30 Knji`arka 16.55 Knji`arka 17.20 Emili Ovens 18.10 O~ajne doma}ice 19.05 Gimnazijske traume 20.00 Ljubavnice 20.55 Ludnica u Klivlendu21.50 Ne vjeruj kom{inici iz stana 23 22.45 Seks i grad 23.45 Ludnica u Klivlendu 00.35 Ne vjeruj kom{inici iz stana 23

FOX CRIME

07.05 Pisac i detektiv 07.55 Zlo~in 08.45 [erlok Holms i Slu~aj Svilene ^arape 10.25 Transporter 11.10 Pisac i detektiv 12.00 Otac Braun 12.55 Rimski forenzi~ari 13.50 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 14.40 Ubrzana istraga 15.35 Bostonski advokati 16.25 Red i Zakon 17.10 Transporter 18.00 Transporter 18.55 Rimski forenzi~ari 19.55 Otac Braun 20.55 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 21.50 Zlo~ina~ki umovi 22.50 Mornari~ki istra`itelji 23.45 Bostonski advokati

HBO

07.30 Hannin zakon, film 08.55 Drew Peterson: Nedodirljivi, film 10.20 Zauvijek tvoj, film 12.00 Odgoj za po~etnike IV, 1. ep., serija 12.25 ^ist ra~un, film 14.05 Carstvo velikog Oza, film 16.15 Sarin klju~, film 17.55 Iron Man 3, film 20.05 Pravi detektiv, 1. ep., serija 21.05 Djevojke III, 3. ep., serija 21.35 Zdravo, dame 8. ep., serija 22.05 Ko{arka{ke veteranke, film 23.45 Priroda zove, film 01.05 Susjedi tre}e vrste, film 02.50 Bez straha, film 04.50 Pravi detektiv, 1. ep., serija

CINESTAR

09.00 Potraga za vatrom, film 10.45 Ku}a velikog ma|ioni~ara., film 10.48 Filmske vijesti 10.59 Pad, film 12.57 Vuk s Wall Streeta, film 13.15 Ubistvo i margarite, film 14.56 Obra~un legendi, film 15.04 Filmske vijesti 15.15 Doru~ak {ampiona, film 17.14 Psst…nikome ni rije~i!, film 19.01 Ku}a velikog ma|ioni~ara, film 19.14 Igra `ivota, film 20.57 Ku}a velikog ma|ioni~ara, film 21.01 Filmske vijesti 21.14 An|ela, film 22.46 Filmske vijesti 22.59 Prije mraka, 00.59 Jednom, film 02.25 Filmski noviteti

21

20.00 PINK

SERIJA

Utorak
Sila
30. Firuz i Sila su sami u sobi. Firuz tra`i Silinu pomo}. Sila je iznena|ena, ali shva}a ozbiljnost situacije i daje Firuzu lijekove. Dok mu poku{ava pomo}i, doziva u pomo}, a Kevser i ostali zabrinuto pohitaju do njih. Silu jako rastu`e Kevserine optu`be. Firuza hitno odvoze u bolnicu. Hasana su potpuno uni{tile pro`ivljene nesre}e i on sad praznoga pogleda luta ulicama. Serhat sti`e na mjesto doga|aja i baca se u potragu za Hasanom, a kad ga ne mo`e na}i, zove D`ihana. Hasan se pak utekao Boranu i ovaj ga vodi tu`iocu. Firuz dolazi k sebi. Na povratku ku}i Sila se zabrine za njega i odlazi k njemu.

Iffet

21.00 OBN

13. Iffet je shrvana potezom svoga oca. Ahmet se, smatraju}i da je u~inio {to je i trebao, predaje i odlazi u zatvor gdje moli svoju k}erku da mu oprosti. S druge strane, Dilek dolazi do informacija koje }ejoj mo`da pomo}i da se rije{i Iffet. Ihsan nudi svoju pomo} Iffet, zbog ~ega je ona u velikoj nedoumici {ta da radi.

06.30 08.30 09.00 09.15 10.00 10.15 10.30

BHT1

Oprosti mi
17.50 BHT

11.00 12.00 12.25

13.25 14.00 14.15 15.05

Feride je jako povrije|ena zbog neprijatnosti koju je do`ivjela u ku}i Kozanovih. Tun~ i Ate{ sumnjaju da iza svega stoji Eylul. D`anan saznaje da je Eylul osoba koja je zvala i pokazuje joj slike na kojima se vide dokazi o njenoj pro{losti. Nakon {to je iza{la iz bolnice, Sevgi tra`i od Bahar da se ona i Kemal {to prije vjen~aju, me|utim Bahar to odbija.

15.40

16.30

17.00 17.05 17.10 17.15

Zora dubrova~ka
21.45 FTV

17.20

22

Filip donosi jelku u stan, no De{a odbija slaviti Bo`i}. Filip shva}a da De{a ima traume od Bo`i}a, a Tonko mu otkriva za{to - on je napustio malu De{u na Badnjak. Na Filipov nagovor, Tonko odlazi k De{i i moli ju za oprost. Ona ga odbija, ali je naposljetku ipak slome njegove rije~i te se odlu~i pomiriti s ocem i poziva ga da zajedno proslave Badnjak, {to Tonko prihva}a. Zadovoljan ishodom doga|aja, Filip prati sretnog Tonka ku}i te zatra`i njegov blagoslov - `eli zaprositi De{u. D`ivo i [i{ko pronalaze umornog, ali `ivog i zdravog Andru, koji se sve vrijeme krio s gerilcima. Andro isprva ne `eli u Dubrovnik, jer osje}a kako se treba nastaviti boriti...

17.50 19.00 19.35

20.05 20.40 22.00 22.30

23.00 23.55 01.10 01.40

Dobro jutro Predanja: Vu~ari Vijesti Zdravo Robbie, serija (r) Matematika, obrazovna serija U potrazi za ~udima, obr.serija Planeta drve}a, strana dokumentarna serija (r) Oprosti mi, serija (r) Dnevnik 1 Tre}a strana, informativni program (r) BH gastro kutak, kulinarski show (r) Vijesti Zdravo Robbie, serija, Velika umjetnost: Ingres, strani dokumentarni program (r) Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) BiH danas, informativni program Du{ko Dugou{ko, animirana serija Uradi sam - uradi sama Mornar Popaj, animirana serija Albanova planeta Zemlja, animirana serija Dru{tvo znanja, dokumentarni program Oprosti mi, serija Dnevnik 2 Planeta drve}a, dokumentarna serija Josip Pejakovi}: U ime naroda Ugursuz, drama Dnevnik 3 30 godina ZOI ‘84: Sarajevo druga~iji grad Oprosti mi, serija (r) Ugursuz, drama (r) Dnevnik 2 (r) BiH danas, informativni program (r)

06.00 Vinum de Vite, dokumentarni program 06.30 Dobro jutro, jutarnji program 08.30 Vijesti 08.35 Barimba, program za djecu 09.00 [ta ste danas uradili? 09.10 Grimove bajke: Stari pas Sultan 09.35 Mumijevi 09.50 Vijesti 09.55 Luda ku}a, serija 11.00 Na{a mala klinika, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Budva na pjenu od mora, serija, 9. epizoda

FTV

06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 08.50 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 09.00 Vijesti 09.10 Bolji `ivot, serija 10.10 Popaj, crtana serija (r) 10.35 Nina i neuroni, crtana serija 10.55 Portal 11.00 Diskaveri atlas, upoznavanje Italije 12.00 Dnevnik 1 12.30 Su|enja u Hagu, pregled 13.05 Portal 13.10 Sastanak uz ve~eru, zabavni program (r) 14.00 Vijesti

RTRS

^ista~
23.45 BN TV
Cleaner, 2007. KRIMINALISTI^KI Re`ija: Renny Harlin Uloge: Samuel L. Jackson, Ed Harris, Eva Mendes

FILM FILM FILM

Ugursuz
20.40 BHT

Ugursuz DRAMA Uloge: Izet Hajdarhod`i}, Vlado Jokanovi}, @arko Mijatovi}, Husein ^oki}

Zora dubrova~ka
21.45

Popaj
10.10

“Ugursuz”, jedan od najboljih romana bosanskohercegova~ke knji`evnosti, svojom literarnom vrijedno{}u i unutra{njom dramatikom, pobu|ivao je reditelje da ga transponuju u druge medije. Do`ivio je nekoliko scenskih izvedbi, a reditelj Pjer Majhrovski je prilagodio i re`irao TV izvedbu. Bogatstvo likova, psiholo{ke dramatike i filozofskih poruka karakteri{u ovu izvedbu...

13.10 Zora dubrova~ka, serija, 75. epizoda 14.00 Po{teno, dijalo{ka emisija (r) 15.00 Vijesti 15.10 Luda ku}a, serija 15.50 MasterChef, kulinarski show, 17. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Budva na pjenu od mora, serija, 10. epizoda 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija 19.10 Super Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 Sport Vremenska prognoza 20.05 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 20.35 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.45 Zora dubrova~ka, serija, 76. epizoda 22.45 Dnevnik 3 23.25 Underground: D’Blavors 23.55 MasterChef, kulinarski show, 17. epizoda 00.45 Dnevnik 3

14.10 Budva na pjenu od mora, serija (r) Portal 15.10 U fokusu (r) 15.50 Portal 15.55 Akademskih 15, emisija za mlade 16.30 Srpska danas 17.05 Enciklopedija velikih li~nosti (r) 17.25 Sastanak uz ve~eru, zabavni program 18.25 Bolji `ivot, serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Budva na pjenu od mora, serija 21.10 Nekad bilo 22.10 Stan Neretvo!, dokumentarni serijal 23.00 Dnevnik 3 23.35 Ubistvo, serija 00.25 Misterije Hejvena, serija (r) 01.10 Istra`itelji iz Majamija, serija (r) 01.50 Do usijanja, serija (r) 02.30 Srpska danas (r) 03.00 U fokusu (r) 03.40 Dnevnik 2 (r) 04.05 Nekad bilo (r) 05.00 Stan’ Neretvo!, Dokumentarni serijal (r) 05.45 Muzi~ki spotovi

Avionska nesre}a
22.40 TV1/MRE@A

Airline Disaster, 2010. TRILER/AKCIJA Re`ija: John Jay Willis III Uloge: Meredith Baxter, Lindsey Mckeon, Scott Valentine

Predsjednica SAD-a doznaje da su doma}i teroristi oteli putni~ki avion. Da stvar bude komplikovanija, avionom upravlja njen brat, tako }e se predsjednica na}i u veoma nezahvalnoj situaciji gdje }e morati birati izme|u porodice i sigurnosti svojih gra|ana.

Putne karte
07.00 HRT3

Tickets, 2005. KOMEDIJA/DRAMA Re`ija: Abbas Kiarostami Uloge: Carlo delle Piane, Valeria Bruni Tedeschi, Silvana de Santi

Na putu iz Njema~ke u Italiju ostarjeli sveu~ili{ni profesor sanjari o tome da upozna `enu svog `ivota i neprestano pi{e ljubavno pismo na svojem prijenosnom ra~unalu. Ali, mo`da mu se uka`e svjetlo na obzoru kada shvati da je `ena koja mu je sredila kartu za vlak vrijedna i zanimljiva osoba. Istodobno, mladi mu{karac optere}en je posesivnom starijom udovicom, a privu~e ga djevojka iz susjednog kupea, s kojom zapo~ne neobavezan razgovor. A u istom vlaku na|e se i mala skupina {kotskih navija~a koji dolaze u Rim na utakmicu. Iako ne o~ekuju da im put pru`i ne{to vi{e od zabavnog sportskog doga|aja, slu{aju o problemima koji optere}uju njihove suputnike...

4. februar 2014.
SERIJA

20.00 OBN

SERIJA

Djevojka imena Feriha

Sjever - Jug
20.00 TV1/MRE@A

85. Emir i Feriha se poku{avaju suo~iti sa razlikama koje ih razdvajaju. D`ansu je upla{ena njihovim ponovnim zbli`avanjem, a njezine planove ote`ava to {to nema Hande. S druge strane, susret Leventa i Nevbahar protje~e u napetostima. Sanem je, me|utim, sva u nastojanjima da jo{ bolje u~vrsti svoj poslovni odnos s Unalom.

Banu je i dalje u mukama zbog Guneya, te njeno stanje postaje haoti~no. ^ak i posluga u ku}i saznaje za njenu trudno}u. ^ini se da }e Guney ipak zavr{iti u zatvoru. Kuzey je van sebe jer vi{e nije siguran {ta se de{ava, ipak, ne `eli prihvatiti da je Guney kriv.

Biv {i po li ca jac Tom Cu tler, ko ji je op sje dnut ~i {}enjem, odlu ~i ra di ti kao ~is ta~ mjes ta zlo ~i na na kon uvi|aja po li ci je. Pri li kom je dnog slu ~a ja uboj stva u lu ksu znoj ku }i Tom se ne ho ti ce uple te u za ta {ka vanje ubojstva koje odlu~i istra`iti sa biv{im partnerom Ed di em Lo ren zom...

FILM

Sjenka sumnje
00.10 PINK

Shadow Of Doubt, 1998. MISTERIJA/TRILER Re`ija: Randal Kleiser Uloge: Melanie Griffith, Tom Berenger, Craig Sheffer, Huey Lewis

Mlada bogata{ica je ubijena. Glavni osumnji~eni je rep-zvijezda Bobi Medina, jedan od njenih brojnih ljubavnika. Medinin advokat, energi~na Kit Devero, ne vjeruje da je njen klijent kriv. Iako reper slovi za temperamentnog mladi}a koji je sklon upadanju u nevolje, to ga ne ~ini hladnokrvnim ubicom. Devero je poznata kao vrsna pravnica koja ne zna za neuspjeh, ali ovaj }e se slu~aj pokazati kao najve}i izazov u njenoj karijeri.
FILM

06.10 Drugi svjetski rat, dokumentarni serijal, 36/47 (r) 07.05 Slatka bol, igrana serija (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Slatka bol, igrana serija (r) (nastavak) 07.50 Pokrenite tijelo, sportski program 08.15 Kinali kar, igrana serija, 68. ep. (r) 09.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija (r) 10.00 Minut vijesti 10.05 Drugi svjetski rat, dok. serijal 11.00 Znamenitosti svijeta, kumentarni serijal (r)

TV1

06.00 ZMBT televoting 06.05 Madhubala, 190. ep. (r) 06.45 Tajne, serija, 79. ep. (r) 07.32 International health 07.35 Na{a kuhinja 08.29 TV izlog 08.45 P~elica Maja, crtani 08.55 ZMBT televoting 09.00 Avenija Brazil, serija, 30. ep. (r) 10.07 P~elica Maja, crtani 10.26 Lalaloopsy, crtani 10.47 Monster high, crtani 11.02 Monsuno, crtani 11.25 TV izlog 11.40 Tokovi novca 11.45 Vijesti 11.57 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madhubala, serija, 190. ep. (r)

HAYAT

06.00 Marijana i Skarlet, telenovela 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.15 TV prodaja 09.40 Oluja, telenovela 10.30 Ukusno i zabavno, kulinarski show 10.45 Info top, vijesti 11.00 Sila, serija (r) 12.00 TV prodaja 12.15 Kafanica kod SIS-a, doma}a serija

PINK

06.05 Atomska Betty, crtani film 06.30 Metajets, crtani film 06.55 Dibidogs, crtani film 07.20 Chaotic, crtani film 07.45 Wolverine and X-man, crtani film 08.05 Farhat, crtani film 08.30 Casper u {koli strave, crtani film 08.45 Gusarska akademija, crtani film 09.00 Ljubav bez granica, meksi~ka sapunica 09.55 In Magazin, zabavni program (r) 10.30 InDizajn, magazin (r) 11.00 Stol za 4, kulinarski show (r)

OBN

Kinali kar
18.15

Tajne
17.38

X factor
21.00

Odba~ena
22.00

Volga - Volga
20.00 HRT 3

Volga - Volga, 1938. KOMEDIJA Re`ija: Grigorij Aleksandrov Uloge: Ljubov Orlova, Igor Iljinski, Vladimir Volodin Pavel Olenev

U sredi{tu pri~e je grupica amatera koji putuju u Moskvu na glazbeno natjecanje, a ve}ina radnje se zbiva na parobrodu koji plovi Volgom...
FILM

Tajna moje k}eri
13.10 HRT2

My Daughter’s Secret, 2007. KRIMINALISTI^KI Re`ija: Douglas Jackson Uloge: Nina Dobrev, Jennifer Grant, Catherine Mary Stewart, Steve Byers

Justine `ivi s majkom. U pro{losti nisu imale lak `ivot, kad ih je Justinin otac napustio i ostavio bez sredstava za `ivot. Spasio ih je vlasnik draguljarnice koji je zaposlio Denise i pokazao se pravim prijateljem. Mnogo godina poslije, Justine se protiv maj~ine volje vi|a s Brentom, zgodnim ali problemati~nim de~kom, koji nije zavr{io ni srednju {kolu. Brent ima starijeg brata Reggieja. Njih dvojica odrasli su bez majke i snalazili su se kako su znali. Jedne ve~eri Justine odlazi na sastanak s Brentom, ali s njima je i Reggie. Da stvar bude ~udnija, dvojica bra}e parkiraju automobil pred draguljarnicom u kojoj Denise radi i odlaze unutra. Justine shva}a da su naumili izvesti plja~ku, ali ih ne mo`e sprije~iti, bespomo}no sjedi u automobilu...

12.00 Minut vijesti 12.05 Slagalica, politi~ki magazin (r) 13.00 Minut vijesti 13.05 Slagalica, politi~ki magazin (r) (nastvak) 13.30 Time Out, sportski program (r) 14.05 Slatka bol, serija 15.00 Minut vijesti 15.05 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal 16.00 Pod sretnom zvijezdom, serija 17.00 Vijesti u 17 17.15 Sjever - Jug, igrana serija (r) 18.15 Kinali kar, igrana serija 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Sjever - Jug, serija, 82. ep. 21.00 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 22.00 Minut vijesti 22.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) (nastavak) 22.35 Minut vijesti 22.40 Avionska nesre}a, igrani film 00.30 Dje~ak A, film 02.00 Dnevnik TV1 (r) 03.00 No}ni program

12.55 Avenija Brazil, serija, 31. ep. 13.55 Tajne, serija, 79. ep. (r) 14.56 TV izlog 15.27 Muzi~ki program 15.45 ZMBT televoting 15.50 Karadayi, serija, 96. ep. (r) 16.50 Recept za dobar `ivot 17.38 Tajne, serija, 80. ep. 18.49 Doma}ica Ovako 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.38 Stanje na putevima 19.45 Tokovi novca 19.55 Madhubala, serija, 191. ep. 21.00 S druge strane 22.00 Karadayi, serija, 97. ep. 23.12 ZMBT televoting 23.17 Sport centar 23.19 CSI Miami, serija, VI sezona, 10. ep. 00.15 ZMBT televoting 00.20 Zvjezdano nebo Reprizni program Hayat TV-a 02.20 Vijesti u 7 03.00 Recept za dobar `ivot

12.45 Grand show, muzi~ki program 15.00 Mala nevjesta, serija (r) 15.40 Info top, informativni program dnevnik 1 16.00 Porodi~ne veze, serija 17.45 Ukusno i zabavno, kulinarski show 18.00 Info Top dnevnik 2 19.00 Mala nevjesta, serija 20.00 Sila, turska serija 21.00 X factor, muzi~ki show 23.45 X star, revijalni program 00.10 Sjenka sumnje, igrani film

11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 In Magazin, zabavni program (r) 13.10 Odba~ena, indijska serija (r) 14.00 Iffet, turska serija (r) 15.00 Ne`eljene, indijska serija (r) 16.00 Djevojka imena Feriha, turska serija (r) 16.30 OBN Info 16.35 Djevojka imena Feriha, turska serija (r) 17.00 Stol za 4, kulinarski show 18.00 Nakusha, indijska serija 18.50 OBN Info 19.15 OBN Sport 19.20 In Magazin, zabavni program 20.00 Djevojka imena Feriha, turska serija 21.00 Iffet, turska serija 22.00 Odba~ena, indijska serija 23.00 Ne`eljene, indijska serija 00.05 Balkan astro centar, tarot 02.05 Liga prvaka, snimak utakmice 03.50 OBN Info (r)

23

Utorak
RTCG
06.30 Jutarnji pr. 09.00 Vijesti 09.30 Dok. emisija 10.00 Dnevnik 10.30 Pr. za djecu 11.05 Obr. emisija 11.35 Muzika 12.05 Sat tv 12.35 Muzika 13.05 Cg sport 13.50 Otvoreno 15.00 Lajmet. 15.10 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 16.00 Sat 16.05 Obr. emisija 16.35 Muzika 16.55 Radni dan 18.00 Vijesti 18.05 Obr. emisija 18.30 Muzika 19.00 Sat TV 19.30 Dnevnik 2 20.05 Sat TV 20.40 Muzika 21.00 Dok. emisija 21.30 Muzika 22.00 Dnevnik 2 22.30 Sat TV 23.00 Muzika 23.30 Sat TV 00.00 Vijesti 00.05 Radni dan

TV TK

07.00 Ko rano rani 09.15 Amor Latino, serija 10.00 Budilica probudilica 10.05 @ivotinjski atlas 10.30 VoA 11.00 Znamenitosti svijeta 11.55 TV kalendar 12.00 Vijesti 12.05 Za svaku bolest trava raste 12.30 360 stepeni 13.15 Sport 7 14.00 @ivotinjski atlas 14.20 Bila jednom jedna zemlja 15.05 Znamenitosti svijeta 16.00 Dnevnik 1 16.30 Bilans 17.15 Sjever Jug, serija 18.15 Putokaz 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 20.00 Sjever Jug 21.00 Aktuelno 21.45 Dnevnik 3 22.00 Liberty TV 22.40 Avionska nesre}a, film

MRE@A

11.00 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 7. ep. (r) 15.05 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 8. ep. 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 81. ep. (r) 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 82. ep. 22.40 Avionska nesre}a, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 09.57 Marketing 10.00 Kino Classics11.30 SA Music/Promo CTV 14.15 Kockanje, film 15.45 SA Music 17.30 Heaven/Nebo, film 19.10 Sa Music Playlista 20.00 Voli{ li pse?, film 21.50 Sa Music filmski hitovi 22.00 [uma summarum, film 00.00 Mladi u~itelj, film 01.30 Tre}a smjena 03.40 No}ni ritam/Sa Music

TV ZENICA

08.05 Zenica danas (r) 08.30 VoA (r) 09.05 Dobro jutro Zenico 11.00 Znamenitosti svijeta, dok. serijal (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Svjedok priorde, dok. pr. 13.30 TV Liberty (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Ze sport (r) 14.25 Ba{tine (r) 15.05 Znamenitosti svijeta, dok. serijal, 16.00 Vijesti 16.10 Ze sport (r) 16.30 Popodne s Vama 17.30 Muzi~ki predah 18.10 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sjever, Jug, serija, mre`a 22.30 Hronika dana 22.40 Avionska nesre}a, film

TV KAKANJ

08.03 Samo sevdah 08.30 Princeza [eherzada 09.00 Vjerski pr. 09.10 Pr. TV Sahar 10.00 Zabranjena ljubav 11.00 Majstori kuhinje 11.30 Ja sam tvoja sudbina 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 VoA 13.00 @ena i njen svijet 13.45 Hutba 14.00 Put istine 15.00 Princeza [eherzada 15.30 Dom2 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Ja sam tvoja sudbina 17.05 Zabranjena ljubav 18.00 TV Liberty 18.30 Budimo humani 19.05 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 TeVe pri~e 21.00 Puls 22.00 Zabranjena ljubav, serija 23.00 VoA 23.30 Ja sam tvoja sudbina

24

06.55 Dobro jutro, Hrvatska 09.15 Kad srce zatreperi, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.15 Putovanja u daleke krajeve, dok. serija 11.00 [to vas `ulja? 11.45 Jezik za svakoga 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 TV kalendar 12.35 Znaj da te volim, serija 13.20 Reporteri 14.10 Jezik za svakoga 14.20 Vijesti iz kulture 14.30 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.40 Vrijeme 14.45 Dok. reporta`a Dru{tvena mre`a 16.00 Heartland, serija 16.45 TV kalendar 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme 17.15 Hrvatska u`ivo 18.15 HAK - promet info 18.20 Pravilo 72 18.50 Na{i i va{i, serija 19.25 Najava 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.00 Vrijeme 20.02 Najava 20.05 Potjera, kviz 21.00 Pogledi: dok. film 22.00 Mamutica, serija 22.50 Dnevnik 3 23.10 Sport 23.13 Vrijeme 23.15 Vijesti iz kulture 23.25 Tajne svjetskih muzeja: Muzej povijesti umjetnosti u Be~u, dok. serija 00.10 Jedermann iliti Vsakovi}, snimka kazali{ne predstave 01.30 [to vas `ulja? (r) 02.15 Dru{tvena mre`a (r) Dru{tvena mre`a: Dokumentarna reporta`a (r) 03.30 Pravilo 72 (r) 04.00 Duhovni izazovi (r) 04.30 04.45 Hrvatska u`ivo (r) 05.45 Ljubav u zale|u, serija

HRT1

05.25 Najava programa 05.28 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 06.10 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 06.55 TV vrti} 07.05 Crtani film 07.10 Ninin kutak 07.15 Danica 07.20 Profesor Baltazar 07.25 Roktave pri~e, crtana serija 07.50 K-9, serija za djecu 08.15 Obi~na klinka, serija za djecu 08.37 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija za djecu 09.00 [kolski sat: Ljudsko tijelo - mi{i}i 09.35 Navrh jezika: Vrijeme 09.45 Svaki dan dobar dan 10.25 Dr. Oz, talk show 11.05 Space for living, dokumentarna serija 11.30 Space & Ideas, dokumentarna serija 12.00 Hotel dvorac Orth, serija 12.45 Tareq Taylor’s Nordic Cookery, dokumentarna serija 13.10 Tajna moje k}eri, kanadski film 14.40 Glazba, glazba 14.45 Degrassi, serija 15.10 Whistler, serija 15.55 Kuhajmo zajedno 16.00 Regionalni dnevnik 16.30 [kolski sat: Ljudsko tijelo - mi{i}i 17.00 Tenis Zagreb Indoors 2014., prijenos 18.55 Dr. Oz, talk show 19.35 TV vrti}: (r) 19.50 Krti} prikazuje 19.55 Ninin kutak: 20.00 Gustav, crtani film 20.05 Najava 20.10 Machli - kraljica tigrova, dok. film 21.05 Motel Bates, serija 21.50 CSI Miami, serija 22.35 Odvjetni~ka elita, serija 23.30 Seks i grad, serija 23.55 Tenis Zagreb Indoors 2014., snimka 01.55 No}ni glazbeni program - spotovi

HRT2

07.00 Putne karte, film 08.44 Fotografija u Hrvatskoj 08.59 Dokumentarni film 09.29 Profesije osobno: Stranci 10.00 Dokumentarna emisija 11.05 Putovanja `eljeznicom 3 11.49 Fotografija u Hrvatskoj 12.05 Radost muziciranja 12.44 Nije bilo vitra, dok. film 13.15 Stand up 3 13.20 Dokumentarni film 13.50 Fotografija u Hrvatskoj 14.05 Koncert jazz glazbe 15.10 Na rubu znanosti 16.00 Demoni, film (r) 17.52 Stand up 3 17.59 Najava 18.00 Perry Mason, serija 18.50 Koncerti etno i tradicijske glazbe 20.00 Volga Volga, ruski film 21.45 Tre}a runda 22.15 Stand up 3 22.20 Dekalog, serija 23.15 Trikultura 23.45 Goni~ bivola, film (r)

HRT3

07.00 Sarajevsko jutro, (vijesti u 07h, 08h, 09h ), u`ivo 10.00 Mumuhung (r) 10.05 Kralj dinosaura (r) 10.25 @ivotinjski atlas (r) 10.50 Enciklopedija velikih li~nosti, dok. serijal 10.55 Top lista (glasajte) 11.10 Darovi prirode (r) 11.50 Atlas dr`ava svijeta Ju`na Afrika 2. dio, dok. program (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sport magazin (r) 14:00 Rukomet, Prevenstvo BiH: Bosna - ^elik (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Mezimica, serija (r) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.20 Slovo o muzici 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Mumuhung 19.05 Kralj dinosaura 19.25 @ivotinjski atlas 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.10 Obavezan smjer, revijalni program 22.00 Mezimica, serija 23.00 Voice of America 23.30 @ivot i zdravlje (r) 00.20 Dnevnik TVSA (r)

TVSA

FACE TV
07.00 09.00 09.15 09.45 10.30 10.40 11.40 13.00 Uzbu|enje Teletrgovina Akcija Sport (r) Dnevnik (r) 10 u 10 (r) OZNNA (r) Muzi~ki program Koncert - Jazz Sinan Alimanovi} i Sar. filharmonija, 1. dio Face Magazin 539 (r) Muzi~ki program Face Magazin 540 (r) Muzi~ki program Teletrgovina Meteo djevojka, film sedmice Akcija Dnevnik Sport Vremenska prognoza Reakcija AutoPijaca (r) Duvanjsko polje, Livanjsko polje: Po~etak ili kraj jedne zemlje, dok. film 10 u 10 Koncert - Jazz Sinan Alimanovi} i Sar. filharmonija, 2. dio Face Magazin 527 (r) Face to Face Muzi~ki program Akcija (r) Dnevnik (r) 10 u 10 (r) Face to Face (r)

AL JAZEERA B.
07.30 Sportski Magazin 08.00 Moj `ivot: Shabeenina borba 08.30 Kontekst 09.00 Regioskop: Cijena `ivota i Bog na nebu, kum na zemlji, dok. program 10.00 Sportski Magazin 10.30 Kontekst 11.00 AJE program 14.00 Sportski Magazin 14.30 Activate: Izrael: Nikome potrebni 15.00 Rije~ima do srca: Filipini 15.30 Kontekst 16.00 Vijesti 17.00 Sportski Magazin 17.30 Pri~e sa istoka: Dozvola za ubistvotalk show 18.00 Vijesti 19.05 Regioskop: Crna no}, crna bra}a 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show 23.30 Alhemija Balkana, 12. ep. 00.00 Ritam Balkana, 2. ep. 00.30 Moj `ivot: Shabeenina borba 01.00 Ljudi i mo}: Zlo sjeme u Argentini 01.30 Kontekst, talk show

14.00 14.45 15.00 15.45 16.00 16.15 18.45 19.15 19.50 19.55 20.00 20.30 21.00

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

22.00 22.10

23.00 00.00 01.00 02.00 02.30 03.15 03.25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

DISCOVERY

07.15 Pre`ivljavanje 08.10 Zlato Beringovog mora 09.05 Zlatna groznica 09.55 Zlato iz d`ungle 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Razotkrivanje mitova 12.35 Vrhunsko graditeljstvo 13.30 Peta brzina 14.25 Pre`ivljavanje udvoje 15.20 Pre`ivljavanje - Goli i upla{eni 16.15 @eljeznica Aljaske 17.10 Pre`ivljavanje 18.05 Kraljevi aukcija 18.35 Tragom aukcija 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Najstra{nije: Najve}i hazarderi na svijetu 21.00 Upozoreni ste! 22.00 Obra~un superljudi 23.00 Nevolje u raju

N. GEOGRAPHIC

07.10 Istrage vazduhoplovnih nesre}a 08.50 I{~ekuju}i sudnji dan 09.40 Dvorac za sudnji dan 10.30 Kopa~i 10.55Vampiri 11.20 Tajna Biblija 12.10 Poigravanje s mozgom 12.40 Kriminolo{ka laboratorija 13.35 Pri~e o olujama 14.05 Natprirodna priroda 15.05 Privid ili stvarnost 15.30 Izgubljena lica Biblije 16.25 Natprirodna priroda 17.20 Sekunde do katastrofe 19.10 I{~ekuju}i sudnji dan 20.05 Dvorac za sudnji dan 21.00 I{~ekuju}i sudnji dan 21.55 Dvorac za sudnji dan 22.50 Pre`ivljavanje tokom ‘70-ih 23.45 I{~ekuju}i sudnji dan

VIASAT HISTORY

08.00 Misterije olupina na dnu okeana 09.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 09.50 Vu~ice 11.00 Farma u doba Tjudora 12.00 Lovci na mitove 13.00 Putovanje u pro{lost: Porodica 14.00 Tajm tim godina XIV 15.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 16.00 Lovci na mitove 17.00 Putovanje u pro{lost: Porodica 18.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.50 Mao: Kineska pri~a 20.00 Barak Obama: Velika o~ekivanja 21.00 Gandi: Ra|anje Mahatme 22.00 Oru|a smrti 23.00 Lovci na mitove 00.00 Misterije olupina na dnu okeana

ANIMAL PLANET

07.15 Sve o psima 08.10 Upoznajte divljinu 09.05 Kraljice savane 10.00 Policija za `ivotinje u Ju`noj Africi 10.55 @ivot majmuna 11.20 Bra}a iz mo~vare 11.50 Rika lavova 12.45 Nepredvidljiva priroda sazveri Dejvom Salmonijem 13.40 Kraljice savane 14.30 Paklene ma~ke 15.30 Sve o psima 16.25 Odrastanje... Siro~e polarnog medvjeda 17.20 Ro|eni lovci 18.15 Mladunci `ivotinja 18.45 Mladunci `ivotinja 19.10 Najsla|i ameri~ki ljubimci 20.05 Kraljice savane 21.00 Veterinar sa pla`e Bondaj 21.55 Borci za `ivotinje 22.50 Policija za `ivotinje Hjuston 23.45 Zemlja zvijeri

4. februar 2014.
TV VOGO[]A
07.00 Sa sevdahom u srcu 08.00 Liberty TV (r) 08.30 Ba{tine (r) 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Uljep{aj svoj `ivot, edukativni pr. (r) 11.00 Info blok 13.00 Liberty TV (r) 13.30 Ba{tine (r) 14.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 15.00 Uljep{aj svoj `ivot (r) 16.00 Otvoreni program, kola`ni pr. u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 TV Fiva 20.30 Info IC NTV IC Kakanj 21.00 Zabranjena ljubav, telenovela 21.50 @ena i njen svijet, magazin 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B.

TV USK

08.05 Od luitzaka do osna`enja 08.30 Studenti, serija 09.30 Ljetne ljubavi, serija 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni pr. 12.00 Vijesti 12.05 Time out (r) 12.40 Sport (r) 13.00 Znamenitosti svijeta (r) 14.00 Kraji{ka zemlja (r) 14.30 Vijesti 14.35 Auto shop magazin 15.05 Znamenitosti svijeta, dok. serijal 16.00 Iz bisaga Vehida Guni}a 17.16 Sjever Jug, serija (r) 18.15 Opstanak, dok. program 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki pr. 20.00 Sjever - Jug, serija 21.00 TV intervju 21.45 Tragovi sudbina 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani fillm

BEHAR TV

07.52 Hrana i vino 08.30 Sahar program Irib TV 11.15 Glas Amerike 12.00 Hrana i vino 12.30 SMS party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.08 Ritam Srebrenice 16.01 sportske legende 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.15 Oru`ane snage BiH “Na{a snaga” 17.45 TV Zehra 18.45 Planet Croatia 19.30 Sahar program Irib TV 22.00 SMS party 23.00 Glas Amerike 23.32 Muzi~ke minute 00.00 Pregled za srijedu

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.45 TV Liberty 17.20 Vremeplov... 17.35 Teletrgovina... 18.00 Crno i bijelo 18.35 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dokumentarni program 21.00 Narodni utorak, muzi~ki program 22.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Tri kraljevstva, serija 09.55 Novosti 10.00 Uz jutarnju kafu 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel 14.00 Novosti 14.05 Tri kraljevstva, serija 15.00 Rije~ vi{e 16.00 Dnevnik 1 16.20 Eva Luna, serija 17.10 Djevojka imena Feriha, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Serija 21.00 Crno na bijelo 22.30 Dnevnik 3 23.00 Eva Luna, serija 23.45 ^ista~, igrani film

ATV

07.00 Zauvijek susjedi, serija 08.00 Bandini, serija 08.55 Vijesti 09.00 Avenija Brazil, serija 10.00 P~elica Maja 10.30 Lalaloopsie 11.00 Monster High 11.10 Monsuno 11.55 Vijesti 12.00 Madhubala, serija 13.00 Avenija Brazil, serija 14.00 Tajne, serija 15.00 Vijesti 15.20 Teletrgovina 16.00 Karadai, serija 16.50 Dobre namjere, serija 17.45 Tajne, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Madhubala, serija 21.00 Doma}ine, o`eni se 22.00 Vijesti 22.20 Karadayi, serija 23.20 CSI Miami VI, serija 00.30 No}ni program

u,

06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 09.55 10.00 10.25 10.55 11.00 11.30 12.00 12.15 12.30 12.50 13.00 13.10 14.10

RTS

14.40 15.00 15.55 16.50 17.00 17.20 17.45 18.25 18.45 18.50 18.55 19.30 20.05 21.00 22.00 22.05 23.00 23.20

Jutarnji program Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Po{tar, serija (r) Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis: Posjeta Bariju Vijesti Betoven simfonija br. 1 Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Slagalica, kviz (r) Vjerski kalendar Gastronomad (r) Film po jus-u Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema (r) Fotonika-revolucija svjetlosti Ovo je Srbija Vojna akademija, serija TV zabavnik Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz Evronet Datumgram Srbija na vezi Dnevnik Vojna akademija, serija Pjesma bez granica Vijesti Upitnik Dnevnik Oko magazin, info

08.30 Pikado 10.00 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 11.00 Cross-country skijanje, Italija 11.30 Watts 12.30 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ~etvrtinale 14.30 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija 15.00 Alpsko skijanje, SK Garmisch Partenkirchen, Njema~ka

EUROSPORT

SK Willingen
10.00

15.45 Watts 16.45 Eurogoals 17.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ~etvrtinale 18.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, u`ivo, ~etvrtinale 19.30 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ~etvrtinale 20.30 Futsal, EP Antwerp, Belgija, u`ivo 22.00 Watts 23.00 Reli 23.30 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 00.30 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ~etvrtinale

07.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ~etvrtinale 09.00 Fudbal, 1. Bundesliga, Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 10.00 Fudbal, 1. Bundesliga, Braunschweig Dortmund 11.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, finale 12.45 Eurogoals 13.00 Ski-skokovi, SK Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 14.00 Ekstremni sportovi 15.00 Alpsko skijanje, SK Val Gardena, Italija 16.00 Cross-country skijanje, SK Lenzerheide, [vajcarska 17.00 Ski-skokovi, SK Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 18.00 Dutch Open 19.00 Biciklizam 19.30 Watts 20.15 Ko{arka, Euroleague, pregled 20.45 Fudbal 22.45 Watts 23.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ~etvrtinale

EUROSPORT 2

08.00 Max Bet vijesti 08.30 NBA: Boston Orlando 10.15 Euroleague Magazin 10.45 Ko{arka, Reggio Emilia Montegranaro 12.30 [panska liga: Villarreal - Osasuna 14.15 NBA Live 14.30 Pregled holandske lige 15.30 Pregled Premier League

SPORT KLUB 1

08.00 Rukomet, Bundesliga Magazin 09.00 Ko{arka, NCAA: Duke - Syracuse 11.00 Fudbal, Francuska PSG - Bordeaux 13.00 Fudbal, Italija Chievo - Lazio 15.00 Liverpool TV 17.00 Ko{arka Emisija: U obru~u 18.00 Automotosport: WRC Magazin

ARENA SPORT 1

Top Tennis!!!
20.00

Cibona - Partizan
19.00

16.30 Pregled {panske lige 17.30 Pregled belgijske lige 18.30 Pregled Davis Cup 19.20 Pregled turske lige 20.00 Top Tennis!!! 20.45 Coppa Italia polufinale: Udinese - Fiorentina, direktno 22.40 Na dana{nji dan 23.00 Max Bet vijesti 23.30 NBA Inside 00.00 ATP Champions Tour 02.00 SK Magazin 02.30 Sportski Mix

18.30 Liga {ampiona: Top 16 19.00 Ko{arka, ABA: Cibona Partizan, prenos 21.00 Fudbal, Francuska emisija Pregled kola 21.30 Emisija Italija pregled kola 22.00 Ko{arka, Endesa: Valencia - Barcelona 23.30 Liga {ampiona: Top 16 World Poker Tour 01.00 Hokej NHL:M Boston Vancover, prenos

06.00 ESPN Documentary: Mohammad And Larry 07.00 Ko{arka, Endesa liga: Valencia - Barcelona 12.00 Ameri~ki fudbal, NFL: Divisonal Playoff 14.30 Olympic Series 15.30 Rukomet, Bundesliga: Magazin 16.00 Automotosport: WRC Magazin 16.30 Rukomet, Bundesliga: All Star Game 18.00 Hokej, NHL: Vancover - Detroit 20.00 Bundesliga: Magazin 20.15 Live 20:15 Rukomet, Bundesliga: Gummersbach - Kiel 22.00 The Football Review 22.30 Live 22:30 Fudbal Brazilska Paulista: 00.30 Ameri~ki fudbal, NFL: Superbowl Denver - Seattle 03.30 Box: Kotv Classics Ser5 Ep 15 04.30 Rukomet EHF Liga {ampiona: Krim Mercator Larvik

ARENA SPORT 2

UNIVERSAL

06.20 Panduri novajlije 07.20 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom 08.20 Plave krvi 09.20 Dobra `ena, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru 12.20 Vidovnjak, serija 13.20 Monk 14.20 Plave krvi 15.20 Dobra `ena, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru 18.20 Vidovnjak, serija 19.20 Monk 20.20 Misterije Hejvena 21.20 Lekcija za gospo|u Tingl, film 23.20 Ubistva u Midsommeru 01.20 Misterije Hejvena 02.20 Panduri novajlije 03.20 Opasna tajna, serija 04.15 Plave krvi 05.10 Panduri novajlije

TV1000

06.00 Dje~aci, igrani film 08.00 Detonator, igrani film 10.00 Zovem se Sara, igrani film 12.00 Vezan za zemlju, igrani film 14.00 Stani~ni agent, igrani film 16.00 Mo}ni vjetar, igrani film 18.00 Glineni golubovi, igrani film 20.00 Mud`ovo odrastanje, igrani film 22.00 Auto fokus, igrani film 00.00 Klaudijin odmor, igrani film 01.15 Istina ili golotinja, igrani film 02.20 Eurotiko 1, igrani film

FOX LIFE

07.15 Porodi~no blago D`ina Simonsa 07.40 D`ejmi Oliver: Revolucija u ishrani 08.35 Gimnazijske traume 09.25 Seks i grad 10.25 Emili Ovens 11.15 Ali Mekbil 12.05 Sudije za stil 12.55 Kako izgledam? 13.45 Projekat Modna pista 14.35 D`ejmi Oliver: Revolucija u ishrani 15.30 Seks i grad 16.00 Seks i grad 16.30 Knji`arka 16.55 Kugar Taun 17.20 Emili Ovens 18.10 O~ajne doma}ice 19.05 Gimnazijske traume 20.00 Opasne slu`avke 21.50 Osveta 22.45 Seks i grad 23.45 Opasne slu`avke 00.35 Osveta 01.25 Paranormalna iskustva poznatih li~nosti 02.15 Kako izgledam?

FOX CRIME

07.55 Zlo~in 08.45 Mornari~ki istra`itelji 09.35 Transporter 10.25 Red i Zakon 11.10 Pisac i detektiv 12.00 Otac Braun 12.55 Rimski forenzi~ari 13.50 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 14.40 Bijesni psi 15.35 Bostonski advokati 16.25 Red i Zakon 17.10 Mornari~ki istra`itelji 18.00 Transporter 18.55 Rimski forenzi~ari 20.00 Ubrzana istraga 20.55 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 21.50 Zlo~ina~ki umovi 22.50 Mornari~ki istra`itelji 23.45 Bostonski advokati

HBO

08.05 Sarin klju~, film 09.45 Iron Man 3, film 11.55 @ivotna utakmica, film 13.30 Tost, film 15.05 That Thing You Do!, film 16.50 Veliko je lijepo, film 18.30 Madagaskar 3: Najtra`eniji u Europi, film 20.05 Zvijezda je ro|ena, film 22.20 Protuudar III, 1. ep.0, serija 23.10 Utvara, film 00.30 Glad, film 02.05 Upoznaj prijatelja, film 03.45 Posljednji pre`ivjeli, film 05.10 Isprika slonovima, film

CINESTAR

09.00 Kad sam bio pjeva~, film 10.55 Kolovoz u okrugu Osage, film 11.15 Igra `ivota, film 12.58 Ku}a velikog ma|ioni~ara, dok. film 13.14 Ispod maske, film 15.14 Prije mraka, film 17.14 Jednom, film 18.44 Jack Ryan: Poziv iz sjene, film 19.00 Mladi buntovnik, film 20.31 Tajni `ivot Waltera Mittya, dok. film 20.39 Vuk s Wall Streeta, film 21.00 Vrana, film 22.45 Ku}a velikog ma|ioni~ara, dok. film 23.01 Iluzionist, 2008, 01.00 Zaneseni u ljubavi, film

25

20.00 PINK

SERIJA

Srijeda
Sila
31.Tvornica je pretrpjela veliku {tetu, a ljudi u strahu ~ekaju Silu i Borana. I Azad je jedan od prestravljenih. Boran napokon izlazi nose}i Silu u naru~ju. Svi su pre sre tni, a Bo ran i Azad odvoze Silu u bolnicu. Sila je o~ajna jer postoji opasnost od gubitka djeteta, a jo{ je vi{e pogodi vijest o Ajseninoj smrti. Bedar i Narin pohrle u bolnicu ~im ~uju novosti, a Kevser u`iva u situaciji. Samo je Firuz zabrinut za Silu i dijete. Odlu~eno je da }e se tvornica zatvoriti.

Iffet

21.00 OBN

Zbog kajanja i svega do`ivljenog, D`emil ima ponudu za Iffet. Iz razloga straha da je D`emil silovao Iffet zbog ~ega je ona i ostala trudna, Betulina mama, Asuman, je u velikom strahu za svoju k}erku. Iffet }e se na}i zate~ena i u velikoj nedoumici zbog ponude koju joj je Ihsan iznio.

Oprosti mi
17.50 BHT

Eylul je uhvatila panika zbog slika koje joj je pokazala D`anan i tra`i na~in kako da svoju pro{lost sa~uva u tajnosti. @eli do}i do snimka koji Ate{ posjeduje. Feride se zbog boli i sramote koja joj je nanesena zaklju~ala u sobu. Tun~ se trudi da joj pomogne da nastavi dalje. Osman dolazi kod Fermana i Yildiz da razgovara, me|utim tu pronalazi Kader i nakon sva|e odlazi ljutit.

Zora dubrova~ka
21.40 FTV

26

Nakon {to je dobio Tonkov blagoslov, Filip tijekom zore zaprosi De{u, a ona sretno pristaje. Andro se sa D`ivom i [i{kom vra}a u Grad. Adela je van sebe od sre}e. Puna zahvalnosti za D`iva, odlazi u njegovu sobu s kola~em. No, svladaju ih emocije te njih dvoje vode ljubav. Pred jutro, prije no {to se D`ivo probudi, posti|ena Adela iskrada se iz sobe. Maris i Judita stigle su u vilu, gdje Maris obja{njava Juditi kako ne smije nikome re}i {to su pro{le. Judita protestira, ali na kraju mora pristati na maj~ine `elje: ona }e je {tititi do posljednje kapi krvi. Maris ni Magdaleni ne govori {to je s Roccom, ve} je samo obavje{tava kako je oti{ao u Padovu.

06.30 Dobro jutro 08.30 Predanja: Graditelji narodnih instrumenata 09.00 Vijesti Program za djecu i mlade 09.15 Zdravo Robbie, serija (r) 10.00 Matematika, obrazovna serija 10.15 U potrazi za ~udima, obr. serija 10.30 Planeta drve}a, strana dok. serija (r) 11.00 Oprosti mi, serija (r) 12.00 Dnevnik 1 12.25 Dru{tvo znanja, dokumentarni program (r) 12.55 Terminal 26, informati~ki magazin (r) 13.25 Boris sa I, dok. film (r) 14.00 Vijesti 14.15 Zdravo Robbie, serija 15.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 15.30 30 godina ZOI ’84: Olimpijski plamen (r) 16.00 30 godina ZOI ‘84: Sarajevo druga~iji grad (r) 16.30 BiH danas, info. pr. 17.00 Du{ko Dugou{ko, animirana serija 17.05 Uradi sam - uradi sama 17.10 Mornar Popaj, animirana serija 17.15 Albanova planeta Zemlja, animirana serija 17.20 Euroimpuls, magazin 17.50 Oprosti mi, serija 19.00 Dnevnik 2 19.35 Planeta drve}a, strana dok. serija 20.05 Jedan, info. pr. 20.50 Slijepa pravda, serija 21.40 Recept za uspjeh 22.15 Dnevnik 3 22.45 30 godina ZOI ‘84: Putopisi: Jahorina 23.15 TV Justice, sudska hronika 23.45 Oprosti mi, serija (r) 00.30 Slijepa pravda, serija (r) 01.10 Dnevnik 2 (r) 01.40 BiH danas, informativni program (r)

BHT1

06.00 Instrumentalitet: Gusle, dokumentarni program 06.30 Dobro jutro, jutarnji program 08.30 Vijesti 08.35 Barimba, program za djecu 09.00 [ta ste danas uradili? 09.10 Grimove bajke: Plavobradi 09.35 Mumijevi 09.50 Vijesti 09.55 Luda ku}a, serija 11.00 Na{a mala klinika, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Budva na pjenu od mora, serija, 10. epizoda

FTV

06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 08.47 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 09.00 Vijesti 09.10 Bolji `ivot, serija (r) 09.55 Portal 10.10 Popaj, crtana serija 10.35 Nina i neutroni, crtana serija Portal 11.00 Atenbor - 60 godina u divljini, dokumentarni program 12.00 Dnevnik 1 12.30 Su|enja u Hagu, pregled 13.05 Portal 13.10 Sastanak uz ve~eru, zabavni program (r)

RTRS

Ratne igre
20.00 HRT2
Wargames, 1983. SF TRILER Re`ija: John Badham Uloge: Matthew Broderick, Ally Sheedy, Dabney Coleman, John Wood, Barry Corbin

FILM FILM FILM

Eskort za bogate dame
22.40 TV1/MRE@A

The Extra Man, 2010. KOMEDIJA Re`ija: Shari Springer Berman Uloge: Kevin Kline, Paul Dano, Katie Holmes

Odgovorite ljudima
20.10

Istra`itelji iz Majamija
00.50

Louis Ives je sanjivi pisac koji si umi{lja da je moderni F. Scott Fitzgerald. On se uputi u New York u potrazi za slavom. Iznajmi sobu od ekscentri~nog Henrya Harrisona, propalog genijalnog dramati~ara, koji radi kao eskort bogatim udovicama. Njih dvojica se nevjerojatno zbli`e a Henry }e Louisa uvu}i u fantasti~an svijet ekscentri~nih karaktera koji se susresti mo`e samo u New Yorku.

13.10 Zora dubrova~ka, serija, 76. epizoda 14.00 Republika dokumentarna: Bioenergija, dokumentarni program 14.30 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 15.00 Vijesti 15.10 Luda ku}a, serija 15.50 MasterChef, kulinarski show, 18. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Budva na pjenu od mora, serija, 11. epizoda 18.20 Na{a mala klinika, serija 19.10 Vidi ovo: Kra|a 19.30 Dnevnik 2 Sport Vremenska prognoza 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.00 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.40 Zora dubrova~ka, serija, 77. epizoda 22.40 Dnevnik 3 23.20 MasterChef, kulinarski show, 18. epizoda 00.10 Dnevnik 3

14.00 Vijesti 14.10 Budva na pjenu od mora, serija (r) 15.05 Portal 15.10 U fokusu 15.50 Portal 15.55 Eu i mi 16.30 Srpska danas 17.05 Enciklopedija velikih li~nosti 17.15 Sastanak uz ve~eru, zabavni program (r) 18.10 Bolji `ivot, serija 18.55 Artikulacija, emisija iz kulture 19.30 Dnevnik 2 20.10 Budva na pjenu od mora, serija 21.10 Rat za civilizaciju, informativni program 22.40 Prekobrojni, humoristi~ka serija 23.10 Dnevnik 3 23.45 Misterije Hejvena, serija (r) 00.50 Istra`itelji iz Majamija, serija (r) 01.30 Do usijanja, serija (r) 02.10 Artikulacija, emisija iz kulture (r) 02.35 Srpska danas (r) 03.05 U fokusu (r) 03.45 Dnevnik 2 (r)

Gospodari Savane
00.00 PINK

Ghost And The Darkness, 1996. RE`IJA: STEPHEN HOPKINS AKCIJA/AVANTURA Uloge: Michael Douglas, Val Kilmer, Tom Wilkinson, John Kani

D`on Henri Paterson, poznati vojni in`enjer i stru~njak za izgradnju mostova, pozvan je po nalogu Roberta Bumonta, glavnog izvo|a~a izgradnje i finansijera `eljezni~ke pruge u Keniji, da ubrza radove. Ne pre`u}i ni od ucjene, Bumont mu ka`e da }e naru{iti njegov ugled ako most ne bude izgra|en na vrijeme. Paterson dolazi u Afriku, upoznaje zaposlene na projektu kao i mje{tane, pripadnike plemena Masai. Uskoro, Henri uvi|a da radovi ne napreduju zbog vrlo ozbiljnog problema: naime, par krvolo~nih, neuhvatljivih lavova ozbiljno prijeti cijelom kraju, usmrtiv{i ve} veliki broj ljudi.

Sjeverna litica
23.45 BN TV

North Face, 2008. AVANTURISTI^KI Re`ija: Philipp Stölzl Uloge: Benno Fürmann, Florian Lukas, Johanna Wokalek

To ni Kurz i An dre as An di Hin terstoisser sanjaju o osvajanju zlo gla sne pla ni ne EigerNordwand bu du }i da su mno gi ra ni ji po ku {a ji za vr{i li smr}u. Na po~etku sve ide bez problema, me|utim vri je me se izne na da pro mi je ni te se je dan od pla ni na ra po vri je di. Ta da za po ~i nje dra ma ti ~na utrka s vre me nom...

5. februar 2014.
SERIJA

20.00 OBN

SERIJA

Djevojka imena Feriha

Sjever - Jug
20.00 TV1/MRE@A

86. Suo~enost s ~injenicom vjeridbe Emiru se ~ini kao kap koja je prelila ~a{u. Dok se on obuzet stra{nom ljutnjom u potpunosti zatvara u sebe, Feriha je ovog puta odlu~na ispri~ati mu sve kako je bilo. Pobjeda koju je D`ansu izvojevala zahvaljuju}i fotografiji sa zaruka zasjenjena je njezinim saznanjem o Emirovoj odluci da se iseli iz zgrade.

Guney se jako lo{e osje}a i nigdje ne mo`e prona}i mir. Sami mu govori da ide u vojsku, ali to samo izaziva sva|u izme|u njih. Zeynep je istovremeno i sretna i tu`na zbog Cemreinog i Kuzeyevog skora{njeg vjen~anja. Banu pro`ivljava psihi~ke krize zbog trudno}e...

David Lightman je srednjo{kolac koji ne voli u~iti i ima lo{e ocjene. Ali zato ima svoj na~in kako da ih falsificira. On je pravi kompjutorski genij i za njega je {ala u}i u {kolski informati~ki program i jedinice pretvoriti barem u trojke. Zahvaljuju}i toj sposobnosti privu}i }e i {kolsku kolegicu Jennifer...

FILM

Imamo papu
23.35 HRT1

We Have a Pope, 2011. DRAMA Re`ija: Nanni Moretti Ulogi: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr

Nakon smrti pape, Vije}e kardinala sastalo se da izabere njegovog nasljednika. Odabrali su kardinala za kojeg je to, izgleda, prevelik teret. Je li u pitanju anksioznost? Je li depresija? Smatra li on sebe nekompetentnim? Vjernici ~ekaju da se novi papa pojavi na balkonu iznad Trga svetog Petra. Cijeli svijet je na iglama, dok u Vatikanu poku{avaju iza}i iz krize. Film je osvojio nagrade za najbolju re`iju, scenarij i kameru prema izboru Udru`enja talijanskih filmskih kriti~ara 2011. je bio prikazan u sklopu slu`bene konkurencije Canneskog filmskog festivala 2011.
FILM

06.10 Drugi svjetski rat, dok. serijal, 37/47 (r) 07.05 Slatka bol, igrana serija (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Slatka bol, igrana serija (r) (nastavak) 07.50 Pokrenite tijelo, sportski program 08.15 Kinali kar, igrana serija (r) 09.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija (r) 10.00 Minut vijesti 10.05 Drugi svjetski rat, dokumentarni serijal, 38/47 11.00 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal (r)

TV1

06.00 06.05 06.45 07.30 08.25 08.45 08.55 09.00 10.00 10.30 10.52 10.55 11.25 11.37 11.40 11.45 11.57 12.00 12.50 13.50

HAYAT

ZMBT televoting Madhubala, 191. ep. Tajne, serija, 80. ep. Na{a kuhinja TV izlog P~elica Maja, crtani ZMBT televoting Avenija Brazil, 31. ep. P~elica Maja, crtani Lalaloopsy, crtani Monster high, crtani film Monsuno, crtani TV izlog International health Tokovi novca Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Madhubala, 191. ep. Avenija Brazil, 32. ep. Tajne, serija, 80. ep.

06.55 Marijana i Skarlet, telenovela 07.00 Udri mu{ki, igrani film 09.15 TV prodaja 09.40 Oluja, telenovela 10.30 Ukusno i zabavno, kulinarski show 10.45 Info top, vijesti 11.10 Sila, serija (r) 12.00 TV prodaja 12.15 Kafanica kod SIS-a,

PINK

06.05 Atomska Betty, crtani film 06.30 Metajets, crtani film 06.55 Dibidogs, crtani film 07.20 Chaotic, crtani film 07.45 Wolverine and X-man, crtani film 08.05 Farhat, crtani film 08.30 Casper u {koli strave, crtani film 08.45 Gusarska akademija, crtani film 09.00 Ljubav bez granica, meksi~ka sapunica 09.55 In Magazin, zabavni program (r) 10.30 InDizajn, magazin (r) 11.00 Stol za 4, kulinarski show (r)

OBN

Ve~e sa Sidranom
21.00

Ve~er s Igorom
21.00

Bra~ni sudija
21.00

Nakusha
18.00

Ravno iz srca
13.10 HRT2

Straight from the Heart, 2004. ROMANTI^NA DRAMA Re`ija: David S. Cass, Sr. Uloge: Teri Polo, Andrew McCarthy, Patricia Kalember, Greg Evigan

Jordan Donovan poku{ava se probiti kao fotografkinja u New Yorku slikaju}i otpad. Njezin rad ne nailazi na razumijevanje, a ne ide joj ni u vezi s dugogodi{njim de~kom Edwardom koji u strahu od obveza uporno odga|a kona~nu prosidbu. Jordanina prijateljica javlja se bez njezinog znanja na ljubavni oglas ran~era Rossa Tylera u Jordanino ime. Jordan pristaje oti}i na njegov ran~ u Wyoming i upoznati ga samo zato da bi Edwarda u~inila ljubomornim...
FILM

Bog ne pla}a svake subote
23.21 HRT3

Dio Non Paga Il Sabato, 1967. VESTERN Re`ija: Tanio Boccia Uloge: Larry Ward, Rod Dana, Furio Meniconi, Massimo Righi

Dok mje{tani jednog grada na Divljem zapadu vje{anjem `ele kazniti plja~ka{a Braddocka, u posljednji trenutak u pomo} mu prisko~e kompanjoni, Randall i Laglan. Oslobodiv{i svog {efa, Randall i Laglan zajedno s njim pobiju ostale pripadnike njihove bande, nakon ~ega se s oplja~kanim novcem u pratnji Braddockove djevojke Shelley odlu~e skloniti u naizgled sasvim napu{teni gradi}...

12.00 Minut vijesti 12.05 Kapital, biznis magazin (r) 13.00 Minut vijesti 13.05 Bonanza: Osveta, western serija 14.05 Slatka bol, igrana serija 15.00 Minut vijesti 15.05 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal 16.00 Gimnazijalci, igrana serija, 1/24 17.00 Vijesti u 17 17.15 Sjever - Jug, igrana serija (r) 18.15 Kinali kar, igrana serija 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 83. ep. 21.00 Ve~e sa Abdulahom Sidranom na TV1, poetsko-knji`evni program 22.00 Minut vijesti 22.05 Time Out, sportski program 22.35 Minut vijesti 22.40 Eskort za bogate dame, igrani film 00.30 Avionska nesre}a, igrani film 02.00 Dnevnik TV1 (r) 03.00 No}ni program

14.50 15.25 15.30 15.45 15.50 16.50 17.45 18.49 19.00 19.28 19.29 19.31 19.38 19.45 19.50 19.55 21.00 22.00 23.00 23.05 23.10 00.10 01.00

01.05 01.40 01.55 02.00 02.45

TV izlog ZMBT televoting Muzi~ki program ZMBT televoting Karadayi, serija, 97. ep. Recept za dobar `ivot Tajne, serija, 81. ep. Doma}ica Ovako Vijesti u 7 Vremenska prognoza Biometeorolo{ka prognoza Sport Stanje na putevima Tokovi novca ZMBT televoting Madhubala, serija, 192. ep. Ve~er s Igorom, talk show Karadayi, serija, 98. ep. ZMBT televoting Sport centar CSI Miami, serija, VI sezona, 11. ep. Krv nije voda, 97. ep. ZMBT televoting Reprizni program Hayat TV-a Recept za dobar `ivot Muzi~ki program ZMBT televoting Vijesti u 7 Ve~er s Igorom, zabavno-muzi~ki pr.

12.45 Sekula nevino optu`en, film 14.24 X star, revijalni program 15.00 Mala nevjesta, serija (r) 15.40 Info top, dnevnik 1 16.00 Porodi~ne veze, serija 17.45 Ukusno i zabavno, kulinarski show 18.00 Info Top dnevnik 2 19.00 Mala nevjesta, serija 20.00 Sila, turska serija 21.00 Bra~ni sudija, revijalni program 22.30 Amigi show, revijalni program 00.00 Gospodar Savane, igrani film

11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 In Magazin, zabavni program (r) 13.10 Odba~ena, indijska serija (r) 14.00 Iffet, turska serija (r) 15.00 Ne`eljene, indijska serija (r) 16.00 Djevojka imena Feriha, turska serija (r) 16.30 OBN Info 16.35 Djevojka imena Feriha, turska serija (r) 17.00 Stol za 4, kulinarski show 18.00 Nakusha, indijska serija 18.50 OBN Info 19.15 OBN Sport 19.20 In Magazin, zabavni program 20.00 Djevojka imena Feriha, turska serija 21.00 Iffet, turska serija 22.00 Odba~ena, indijska serija 23.00 Ne`eljene, indijska serija 00.05 Balkan astro centar, tarot 02.05 Liga prvaka, snimak utakmice 03.50 OBN Info (r) 04.15 OBN Sport (r)

27

Srijeda
RTCG
06.30 Jutarnji pr. 09.00 Vijesti 09.30 Obr. emisija 10.00 Dnevnik 10.15 Muzika 10.25 Pr. za djecu 11.05 Obr. emisija 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Dok. emisija 12.35 Muzika 13.05 Sat TV 13.35 Muzika 14.05 Dok. emisija 14.35 Muzika 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 16.00 Sat TV 16.30 Muzika 16.55 Radni dan 18.05 Obr. emisija 18.35 Muzika 19.00 Sat TV 19.30 Dnevnik 2 20.10 Sat tv 20.40 Muzika 21.00 Obr. emisija 21.30 Stil 22.00 Dnevnik 3 22.30 Stil 23.00 Sat TV 00.05 Radni dan

TV TK

07.00 Ko rano rani 09.15 Amor Latino, serija 10.05 @ivotinjski atlas 10.30 VoA 11.00 Znamenitosti svijeta) 11.50 TV kalenda 12.00 Vijesti 12.05 Za svaku bolest trava raste 12.30 Tribunal 13.15 Aktuelno 14.00 @ivotinjski atlas 14.20 Bila jednom jedna zemlja 14.45 TV izlog: Dormeo 15.05 Znamenitosti svijeta 16.00 Dnevnik 1 16.30 Dijagnoza 17.15 Sjever Jug, serija (r) 18.15 Povratak 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 20.00 Sjever Jug, serija 21.00 Pjesmom o Bosni 22.20 Dnevnik 3 22.40 Eskort za bogate dame, film 00.30 VoA

MRE@A

11.00 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 8. ep. (r) 15.05 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 9. ep. 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 82. ep. (r) 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 83. ep. 22.40 Eskort za bogate dame, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 10.00 Adaptacija, film 11.30 SA Music/Promo CTV 14.12 Marketing 14.15 Odmor ratnika, film 16.10 SA Music/Promo CTV 17.30 Voli{ li pse?, film 19.20 Sa Music Playlista 20.00 Nema rezervacija, film 21.40 Sa Music filmski hitovi 22.00 Tenants/Stanari, film 23.30 Tre}a smjena 01.33 No}ni ritam/Sa Music

TV ZENICA

09.05 Dobro jutro Zenico 11.00 Znamenitosti svijeta, serija (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Odlika{i (r) 13.30 Frej`er, serija 14.00 Iz dana u dan 14.05 Gost, urednik (r) 15.05 Znamenitosti svijeta, dok. serijal 16.00 Vijesti 16.15 Muzi~ki spotovi 16.30 Popodne s Vama 17.32 Muzi~ki predah 18.10 Dje~iji pr 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sjever, Jug, serija 21.02 Putopisi,dok. program 21.40 Kris an|eo, humoristi~ki pr. 22.30 Hronika dana 22.40 Eskort za bogate dame, igrani film, mre`a

TV KAKANJ

08.30 Princeza [eherzada 09.00 Vjerski pr. 09.10 Pr. TV Sahar 10.00 Serija 11.00 Majstori kuhinje 11.30 Serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 VoA 13.00 Stvoreni za ubijanje 14.00 Izaberi zdravlje 15.00 Princeza [eherzada 15.30 IC sport 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Serija 17.05 Serija 18.00 Puls 19.05 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 Kiropraktika 20.35 Velika ~uda svijeta 21.00 Autoshop Magazin 21.30 Putopisi 22.00 Serija 23.00 VoA 23.30 Serija 00.00 Vijesti IC 00.20 Odjava programa IC

28

06.55 Dobro jutro, Hrvatska 09.15 Kad srce zatreperi, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.13 Pogled iz visine, dokumentarna serija 11.05 [to vas `ulja? 11.45 Jezik za svakoga 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 TV kalendar 12.35 Znaj da te volim, serija 13.20 Reporteri 14.10 Jezik za svakoga 14.20 Vijesti iz kulture 14.30 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.40 Vrijeme 14.45 Dru{tvena mre`a Dokumentarni film strani Dru{tvena mre`a 16.00 Heartland, serija 16.45 TV kalendar 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme 17.15 Hrvatska u`ivo 18.15 HAK - promet info 18.20 Eko zona 18.50 Na{i i va{i, humoristi~na serija 19.25 Najava 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.00 Vrijeme 20.02 Najava 20.03 Loto 7/39 20.10 Stahuljak - jedna obitelj, dokumentarni film 21.10 Paralele 21.40 Pola ure kulture 22.10 Mamutica, serija 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme 23.25 Vijesti iz kulture 23.35 Imamo Papu, film ciklus Kino Europa 01.20 [to vas `ulja? (r) 02.05 Dru{tvena mre`a (r) Dru{tvena mre`a: Dokumentarni film strani 03.20 Paralele (r) 03.50 Pola ure kulture (r) 04.20 Eko zona (r)

HRT1

05.28 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 06.10 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 06.55 TV vrti} 07.05 Crtani film 07.10 EBU drama za djecu 07.25 Roktave pri~e, crtana serija 07.50 K-9, serija 08.15 Obi~na klinka, serija 08.37 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija 09.00 [kolski sat: Kako postupiti u neugodnim situacijama 09.30 Izazovi: [ut i gol, dokumentarni film 09.45 Svaki dan dobar dan 10.25 Dr. Oz, talk show 11.05 Space for living, dokumentarna serija 11.30 Space & Ideas, dokumentarna serija 12.00 Hotel dvorac Orth, serija 12.45 Tareq Taylor’s Nordic Cookery, dokumentarna serija 13.10 Ravno iz srca, film 14.35 Glazba, glazba 14.45 Degrassi, serija za mlade 15.10 Whistler, serija za mlade 15.55 Kuhajmo zajedno 16.00 Regionalni dnevnik 16.30 [kolski sat: Kako postupiti u neugodnim situacijama (r) 17.00 Tenis Zagreb Indoors 2014., prijenos 18.50 Dr. Oz, talk show 19.30 TV vrti} 19.40 EBU drama za djecu 19.55 Najava 20.00 Ratne igre, film 21.50 CSI Miami, serija 22.35 Odvjetni~ka elita, serija 23.30 Seks i grad, humoristi~na serija 00.00 Tenis Zagreb Indoors 2014., snimka 02.00 No}ni glazbeni program spotovi

HRT2

07.05 Goni~ bivola, film (r) 08.45 Kulturna ba{tina: Samostan Male Bra}e 09.00 Festa Svetog Vlahe: ^ast i slava festanjula 09.30 Faros - Paros 10.00 Dokumentarna emisija 11.05 Putovanja `eljeznicom 3 11.49 Fotografija u Hrvatskoj 12.00 Tre}a runda 12.30 Trikultura 13.00 Stand up 3 13.05 Dokumentarna emisija 14.05 Koncerti etno i tradicijske glazbe 15.20 Dokumentarni film 16.00 Volga Volga, film 17.45 Fotografija u Hrvatskoj 17.55 Stand up 3 18.00 Perry Mason, serija 18.50 Koncert klasi~ne glazbe 20.00 U gori raste zelen bor - Hrvatska kinoteka 21.21 Intervju tjedna 21.51 Stand up 3 21.56 Dekalog, serija 22.51 Trikultura 23.21 Bog ne pla}a svake subote, film

HRT3

07.00 Sarajevsko jutro, (vijesti u 07h, 08h, 09h ), u`ivo 10.00 Mumuhung (r) 10.05 Kralj dinosaura (r) 10.25 @ivotinjski atlas (r) 10.50 Enciklopedija velikih li~nosti, dok. serijal 11.00 Godi{njica masakra na pijaci Markale, direktno 11:30 Da se ne zaboravi Masakri 12.00 Obavezan smjer (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.05 @ivot i zdravlje (r) 14.00 O~evi i djeca, serija 15:00 Da se ne zaboravi: Heroji u bijelom 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Mezimica, serija (r) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.20 Slovo o jeziku 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Mumuhung 19.05 Kralj dinosaura 19.25 @ivotinjski atlas 20.00 Tre}a dob, u`ivo 20.45 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.10 Nijemi svjedok, serija 22.00 Mezimica, serija 23.00 Voice of America 23.30 Santana - live, muzi~ki program 00.30 Dnevnik TVSA (r)

TVSA

FACE TV
07.00 09.00 09.15 09.45 10.30 10.40 11.40 13.00 UzBu|enje Teletrgovina Akcija (r) Dnevnik (r) 10 u 10 (r) Face to Face (r) Muzi~ki program Koncert - Jazz Sinan Alimanovi} i Sar. filharmonija, 2. dio Face Magazin 541 (r) Muzi~ki program Face Magazin 542 (r) Muzi~ki program Teletrgovina Muzi~ki program Daj {apu, edukativni program (r) Akcija Dnevnik Sport Vremenska prognoza Reakcija Face to Face Muzi~ki program 10 u 10 Muzi~ki blok: Muris and Dire Floyd, 1. dio Face Magazin 528 (r) Muzi~ki program Akcija (r) Dnevnik (r) 10 u 10 (r) Face to Face (r) Muzi~ki blok - Muris and Dire Floyd, 1. dio Face Magazin 528 (r) Muzi~ki program

AL JAZEERA B.
07.30 [irom svijeta: Sarajevo, ljubavi moja 08.30 Kontekst, talk show 09.00 Alhemija Balkana, 12. ep. 09.30 Ritam Balkana, 2. ep. 10.00 Rije~ima do srca: Filipini 10.30 Kontekst, talk show 11.00 AJE program 14.00 Ljudi i mo}: Zlo sjeme u Argentini 14.30 Rijekama ka zapadu, 12. ep. 15.30 Kontekst, talk show 16.00 Vijesti 17.00 Regioskop: Crna no}, crna bra}a 18.00 Vijesti 19.05 Rije~ima do srca: Haiti 19.30 Activate: Ra|anje pokreta 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show 23.30 Ljudi i mo}: Zlo sjeme u Argentini 00.00 Activate: Ra|anje pokreta 00.30 Rije~ima do srca: Haiti 01.00 Pri~e sa istoka: Dozvola za ubistvo 01.30 Kontekst, talk show

0 0 0 0 0 1 1 1 1

14.00 14.45 15.00 15.45 16.00 16.15 18.00 18.45 19.15 19.50 19.55 20.00 20.30 21.30 22.00 22.10

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

23.00 00.00 02.00 02.30 03.15 03.25 04.00 05.00 05.45

1 1 1 1 1 2 2

2

2 2 2 2 2

DISCOVERY

07.15 Pre`ivljavanje 08.10 Zlato Beringovog mora 09.05 Zlatna groznica 09.55 Nezakonite destilerije 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Razotkrivanje mitova 12.35 Vrhunsko graditeljstvo 13.30 Brzi i glasni 14.25 Najstra{nije 15.20 Upozoreni ste: Heroji i prevaranti 16.15 Automobilom kroz divljinu 17.10 Pre`ivljavanje 18.05 Kraljevi aukcija 18.35 Tragom aukcija 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Zlatna groznica - 2 epizode 22.00 Zlato iz d`ungle 23.00 Ljudi iz Jukona

N. GEOGRAPHIC

07.10 Sekunde do katastrofe 08.50 Autootpad 09.40 Autoput kroz pakao 10.30 Kopa~i 10.55 Privid ili stvarnost 11.20 Zakopane biblijske tajne 1 12.10 Poigravanje s mozgom 12.40 Kriminolo{ka laboratorija 13.35 Pri~e o olujama 14.05 Natprirodna priroda: @ivot posle `ivota 15.05 Privid ili stvarnost 15.30 Izgubljena lica Biblije: ^ovjek koji je video Isusa 16.25 Tajanstvene dubine sa Bobom Balardom 17.20 Sekunde do katastrofe 19.10 Autootpad 20.05 Autoput kroz pakao 21.00 Autootpad 21.55 Nijedno od navedenog - 2 epizode 22.50 Ameri~ka mafija 23.45 Autootpad

VIASAT HISTORY
08.00 Misterije olupina na dnu okeana 09.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 10.00 Let iznad Kremlja 11.00 Gandi: Ra|anje Mahatme 12.00 Izgubljeni drevni gradovi 13.00 Putovanje u pro{lost: Porodica 14.00 Tajm tim godina XIV 15.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 16.00 Lovci na mitove 17.00 Putovanje u pro{lost: Porodica 18.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 19.00 Tajne prekrivene pra{inom 20.00 Stopama Hanibala 21.00 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 22.10 Oru|a smrti 23.10 Lovci na mitove 00.10 Misterije olupina na dnu okeana

ANIMAL PLANET

07.15 Sve o psima 08.10 Odrastanje... Siro~e polarnog medvjeda 09.05 Kraljice savane 10.00 Policija za `ivotinje u Ju`noj Africi 10.55 @ivot majmuna 11.20 Bra}a iz mo~vare 11.50 Australijski rend`eri 12.45 Nepredvidljiva priroda sa Dejvom Salmonijem 13.40 Kraljice savane 14.30 Paklene ma~ke 15.30 Sve o psima 16.25 Naslije|e Stiva Irvina - Borci za `ivotinje 17.20 Upoznajte ljenjivce 18.15 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Naslije|e Stiva Irvina 20.05 Kraljice savane 21.00 Ta prelijepa Indija 21.55 Netaknuta ostrva 22.50 Policija za `ivotinje Hjuston 23.45 Pre`ivio sam

5. februar 2014.
TV VOGO[]A
07.00 Sa sevdahom u srcu 08.00 @ivini~ke razglednice (r) 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 TV Fiva (r) 10.30 Info IC NTV IC Kakanj (r) 11.00 Info blok 13.00 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 14.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 15.00 TV Fiva (r) 15.30 Info IC NTV IC Kakanj (r) 16.00 Otvoreni pr. 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Magazin Plus 20.30 Olovska hronika 21.00 Zabranjena ljubav, telenovela 21.50 Dom2, magazin 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 VoA 23.30 I.R.I.B. 00.00 Otvoreni pr. (r)

TV USK

08.05 Od lutaka do osna`enja 08.30 Studenti, serija 09.30 Ljetne ljubavi, serija 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest 12.00 Vijesti 12.05 Iz bisaga Vehida Guni}a, dok. program 13.00 Znamenitosti svijeta (r) 14.00 Dok. program 14.30 Vijesti 14.35 U svemiru 15.05 Znamenitosti svijeta, dok. serijal 16.00 Tv intervju 16.45 Tragovi sudbina 17.16 Sjever - Jug, serija (r) 18.15 Najvoljenije `ene svijeta 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sjever - Jug, serija 21.00 Kultura 21.30 Tv liberty 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

BEHAR TV

07.52 Hrana i vino 08.30 Sahar program Irib TV 11.15 Glas Amerike 12.00 Hrana i vino 12.30 SMS party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.08 Video`urnal 15.30 Movieland 16.15 Liberty TV 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.15 emblema 18.00 Autoshop 18.35 Putopisi 19.30 Sahar program Irib TV 22.00 SMS party 23.00 Glas Amerike 23.32 Muzi~ke minute 00.00 Pregled za ~etvrtak

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dokumentarni program (r) 16.35 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.20 Vremeplov... 17.35 Teletrgovina... 18.00 Crno i bijelo 18.35 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice 21.00 Ljubavna srijeda, muzi~ki program 21.30 Putopisi, dokumentarni program 22.05 Folk, Top 10, muzi~ka emisija

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Tri kraljevstva, serija 09.55 Novosti 10.00 Uz jutarnju kafu 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 Tri kraljevstva, serija 15.00 Poenta 16.00 Dnevnik 1 16.20 Eva Luna, serija 17.10 Djevojka imena Feriha, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Djevojka imena Feriha, serija 21.00 Izazovi, politi~ka emisija 22.30 Dnevnik 3 23.00 Eva Luna, serija 23.45 Sjeverna litica, igrani film 01.30 Satelitski program

ATV

07.00 Zauvijek susjedi, serija 08.00 Bandini, serija 08.55 Vijesti 09.00 Avenija Brazil, serija 10.00 P~elica Maja 10.30 Lalaloopsie 11.00 Monster High 11.10 Monsuno 11.55 Vijesti 12.00 Madhubala, serija 13.00 Avenija Brazil, serija 14.00 Tajne, serija 15.00 Vijesti 15.20 Teletrgovina 16.00 Karadai, serija 16.50 Serija Dobre namjere 17.45 Tajne, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Madhubala, serija 21.00 Doma}ine, o`eni se III 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Karadai, serija 23.20 CSI Miami VI, serija 01.20 No}ni program

08.00 08.15 09.00 09.05 09.55 10.00 10.30 11.00 11.05 11.30 12.00 12.15 12.30 12.50 13.00 13.30 14.00 15.00 15.55 16.50 17.00 17.20 17.45 18.25 18.45 19.30 20.05 21.00 21.25 22.00 22.30 23.00 23.20 23.50

RTS

,

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Paja bak{i{, serija Vijesti Traggram Svijet bez vize Vijesti Leti, leti pjesmo moja mila Srbija na vezi Dnevnik Sport plus Slagalica, kviz Vjerski kalendar U sredi{tu du{e, {k. program (r) Sve boje `ivota Pesma bez granica Ovo je Srbija Vojna akademija, serija TV zabavnik Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz Magazin Srbije na vezi Dnevnik Vojna akademija, serija Ivan Bosilj~i}: Da li zna{ da te volim Svedoci vijekova: Bogorodica Ljevi{ka Traggram Ad libitum Dnevnik Oko, info Evronet

08.30 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 09.45 Cross-country skijanje, SK Toblach, Italija 10.30 Biciklizam 11.00 Biciklizam, Tour of Dubai, u`ivo 13.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ~etvrtinale 14.30 Watts 15.30 Ski-skokovi, SK Willingen, Njema~ka 16.30 Cross-country skijanje, SK Toblach, Italija 17.30 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija 18.15 Alpsko skijanje, SK Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 19.00 Ski-skokovi SK Willingen, Njema~ka 20.00 Watts 21.00 All sports 21.05 Riders Club 21.10 Golf, U.S. P.G.A. Tour 22.10 Golf Club 22.15 Jedrenje 22.45 Yacht Club 22.50 All sports 23.05 Cross-country skijanje, SK Toblach, Italija 23.45 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija

EUROSPORT

07.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ~etvrtinale 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 10.00 Fudbal, 1. Bundesliga, Bayer Leverkusen VFB Stuttgart 11.00 Ekstremni sportovi 12.00 Cross-country skijanje, SK Toblach, Italija

EUROSPORT 2

Cross-country
16.00

13.00 Ski-skokovi, SK Four Hills Innsbruck, Austrija 14.00 Ekstremni sportovi 15.00 Alpsko skijanje, SK Wengen, [vajcarska 16.00 Cross-country skijanje 17.00 Fudbal 19.00 Biciklizam, Tour of Dubai 20.00 Biciklizam 20.30 Watts 20.45 Fudbal 22.45 Watts 23.45 Fudbal 02.00 Biciklizam

06.00 World Strongest Man 2011 07.30 Top Tennis!!! 08.00 Max Bet vijesti 08.30 Superstars & Commercials 09.45 Pregled belgijske lige 10.45 Pregled Premier League 11.45 Top 50 sportista 2013 12.45 Pregled {panske lige 13.45 Holandska liga: Vittese - AZ 15.30 Top Tennis!!! 16.00 Odbojka, Liga {ampiona (M): Belgorod - Trentino, direktno 17.45 Sportska vrte{ka 18.00 Pregled portugalske lige - Portugol 18.45 Holandska liga: Cambuur PSV, direktno 20.45 Coppa Italia, polufinale: Roma Napoli/Lazio, direktno 22.45 Na dana{nji dan 23.00 Max Bet vijesti 23.30 La Liga Magazin 00.00 ATP Champions Tour 00.30 Portugalski kup: Porto - Estoril 02.15 Messi 60 Goals 2013

SPORT KLUB 1

08.00 Milan TV: Milan Raport 09.00 Ko{arka, ABA: Cibona Partizan 11.00 Fudbal, Francuski Liga Kup: Nantes - PSG 13.00 Fudbal, Italija Atalanta - Napoli 15.00 Tottenham TV 17.00 Emisija Francuska Liga 1 Pregled Kola

ARENA SPORT 1

Gorenje - HSV
20.00

17.30 Emisija Italija pregled kola 18.30 Liga {ampiona: Top 16 20.00 Rukomet, EHF L[: Gorenje HSV, prenos 21.45 Ko{arka, ABA: Crvena Zvezda Budu}nost 23.30 Liga {ampiona: Top 16 World Poker Tour Fudbal,: Botafogo Deportivo Quito, prenos

08.00 Ragbi, 6 nacija: Vels - Italija 10.00 Box 11.00 Box - Fights Of The Century: Forgotten Heavyweights Jerry Quarry 11.30 Box - Fights Of The Century: Heavyweight Title Bouts Of The Early 1960s 12.00 Ameri~ki fudbal, NFL: New England - Denver 14.30 Olympic Series 15.30 Ko{arka - ABA liga: Highlights 16.00 Ko{arka - Endesa Liga: Highlights 16.30 Rukomet Bundesliga: Gummersbach - Kiel 18.00 Live Ko{arka Grcka Liga: Olympiacos Kolossos 20.00 NFL Extra 20.15 Live Rukomet, Bundesliga: Flensburg - Rhein Neckar Lowen 22.00 Box: ESPN Box 00.00 Ameri~ki fudbal, NFL: Divisonal Playoff 02.30 Olympic Series 03.30 Rukomet, Bundesliga: Magazin 04.00 Automotosport

ARENA SPORT 2

UNIVERSAL

06.20 Panduri novajlije 07.20 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom 08.20 Plave krvi 09.20 Dobra `ena, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru 12.20 Vidovnjak, serija 13.20 Monk 14.20 Plave krvi 15.20 Dobra `ena, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru 18.20 Vidovnjak, serija 19.20 Monk 20.20 Misterije Hejvena 21.20 Planeta tame, film 23.30 Nervatura zlo~ina 01.30 Misterije Hejvena 02.30 Panduri novajlije 03.20 Opasna tajna, serija 04.15 Plave krvi 05.10 Panduri novajlije

TV1000

06.00 Geri, igrani film 08.00 Vezan za zemlju, igrani film 10.00 Stani~ni agent, igrani film 12.00 Delikates, igrani film 14.00 Ubistveni tango, igrani film 16.00 Iza sunca, igrani film 18.00 Mud`ovo odrastanje, igrani film 20.00 Autofokus, igrani film 22.00 Supernova, igrani film 00.00 Istina ili golotinja, igrani film 01.10 Nagrada, igrani film 02.15 Eurotiko 2, igrani film

FOX LIFE

07.15 Porodi~no blago D`ina Simonsa 07.40 D`ejmi Oliver: Revolucija u ishrani 08.35 Gimnazijske traume 09.25 Seks i grad 09.55 Seks i grad 10.25 Emili Ovens 11.15 Ali Mekbil 12.05 Sudije za stil 12.30 Sudije za stil 12.55 Kako izgledam? 13.45 Projekat Modna pista 14.35 D`ejmi Oliver: Revolucija u ishrani 15.30 Seks i grad 16.00 Seks i grad 16.30 Kugar Taun 16.55 Kugar Taun 17.20 Emili Ovens 18.10 O~ajne doma}ice 19.05 Gimnazijske traume 20.00 Ljubavnice 20.55 Biv{i 21.50 [kola za parove 22.15 [kola za parove 22.45 Seks i grad 23.45 Biv{i 00.35 [kola za parove

FOX CRIME

07.55 Zlo~in 08.45 Mornari~ki istra`itelji 09.35 Transporter 10.25 Red i Zakon 11.10 Pisac i detektiv 12.00 Ubrzana istraga 12.55 Rimski forenzi~ari 13.50 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 14.40 Trinaesti apostol 15.35 Bostonski advokati 16.25 Red i zakon 17.10 Mornari~ki istra`itelji 18.00 Transporter 18.55 Rimski forenzi~ari 20.00 Ubrzana istraga 20.55 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 21.50 Tihi svjedok 22.50 Mornari~ki istra`itelji 23.45 Bostonski advokati

HBO

07.35 Madagaskar 3: Najtra`eniji u Europi, film 09.05 @enska ucjena, film 10.30 Luda No} vje{tica, film 11.55 O licu: Supermodeli nekad i sad, film 13.05 Po{tujem te, brate, film 14.40 Kupili smo Zoo, film 16.40 Odgoj za po~etnike IV, 1. ep., serija 17.00 Pogo|en gromom, film 18.25 Kr{ i lom, film 20.05 ^ist ra~un, film 21.45 Pravi detektiv, 2. ep., serija 22.45 Prava ljubav, film 00.25 Middleton, film 02.05 Dvanaest majmuna, film 04.10 Oprostite {to di{em, film

CINESTAR

09.00 Zaneseni u ljubavi, film 11.00 Mladi buntovnik, film 12.31 Jack Ryan: Poziv iz sjene, dok. film 12.39 Ku}a velikog ma|ioni~ara, dok. film 12.43 Filmske vijesti 13.01, film 15.00 Oliver Twist,, film 17.10 Kolovoz u okrugu Osage-dok. film 17.18 Filmske vijesti 17.30 Nim na otoku ma{te,film 19.15 Ubojica mekog srca, film 20.59 Ku}a velikog ma|ioni~ara, dok. film 21.03 Filmske vijesti 21.16 Underworld 2, film 23.10 Jack Ryan: Poziv iz sjene, dok. film 23.18 Filmske vijesti 23.30 [evac i njegov pijevac, film 01.14 Vuk s Wall Streeta, dok. film

29

20.00 PINK

SERIJA

Cetvrtak
Sila

Iffet

21.00 OBN

32. Borana duboko potrese vijest o Azadovoj smrti. Oklijeva je prenijeti Sili pa s la`nom izlikom izlazi iz ku}e. Sila shva}a da se ne{to zbiva, ali ne zna {to to~no. Dok Boran istra`uje mjesto Azadove smrti, sti`e policija i odvodi njega i njegove ljude u postaju na ispitivanje. D`ihan je pak rekao ocu {to se dogodilo. Otac njegovo djelo odobrava i okrivljuje Borana za nesmotrenost. Nakon postaje Boran odlazi D`ihanovoj ku}i kako bi od njega zatra`io obja{njenje.

15. Iffet odbija ponudu Ihsana da se uda za njega. Me|utim, Ihsan nije osoba koja je navikla da bude odbijena, zbog ~ega je i odlu~an da se ne preda. D`emil se, kada sazna za tu ponudu, osje}a stjeranim u }o{ak. Ku}a Betuline porodice za njega se pretvara u zatvor odakle `eli prvom prilikom pobje}i.

06.30 08.30 09.00 09.15 10.00 10.15

BHT1

10.30

Oprosti mi
17.50 BHT

FILM

11.00 12.00 12.25 12.55

D`unejt i Eylul nisu oti{li na Kipar jer Eylul `eli rije{iti problem sa slikama iz njene pro{losti. Eylul je postigla dogovor sa D`anan, ali Nazire je slu~ajno na{la dvije slike i dala ih Feride. Nakon {to je Ate{ potpisao dokumenta za razvod, D`anan odlazi u ku}u Kozanovih da prizna da je la`no optu`ila Feride, ali Osman ne `eli da se to sazna. Odnosi izme|u Berata i Kemala postaju zao{treni. Kemal jezabranio Beratu da se pribli`ava Bahar

13.25 14.00 14.15 15.05 15.40 16.30

17.00 17.05 17.10 17.15

Zora dubrova~ka
21.45 FTV

17.20 17.50

30

Nakon {to je shvatila da Maro nikada ne}e biti njen, o~ajna Jana malu zadovolj{tinu nalazi u tome da novinaru servira pri~u o Men~eti}evom {vercu oru`jem. I dok je Maris izvan sebe od brige za Juditu, u prozor njihove vile doleti kamen Men~eti}i su obilje`eni i prozvani kao ratni profiteri. D`ivo sti`e u svoj ured te se prenerazi kad tamo zatekne svoju k}er koju zapovjednik Martinovi} re{eta pitanjima. Ipak, Judita se ~vrsto dr`i i ni{ta ne oda. Maris govori D`ivu da s Juditom odlazi iz grada, na {to Judita, apati~na prema svojoj sudbini zbog svih doga|aja i Marovog odbijanja, bez pogovora pristaje. De{a i Filip se dogovore da }e se vjen~ati za Bo`i}, {to Anica ~uje te im odlu~uje organizirati zabavu tim povodom.

19.00 19.35

20.05 20.55

22.00 22.30 22.50

23.50 00.40

01.10

Dobro jutro Predanja: Babinjare Vijesti Zdravo Robbie, serija (r) Dje~iji festivali U potrazi za ~udima, obrazovna serija Planeta drve}a, dokumentarna serija (r) Oprosti mi, serija (r) Dnevnik 1 Euroimpuls, magazin (r) BH gastro kutak, kulinarski show (r) TV Justice, sudska hronika (r) Vijesti Zdravo Robbie, serija Recept za uspjeh (r) Jedan, informativni program (r) BiH danas, informativni program Program za djecu i mlade Du{ko Dugou{ko, animirana serija Uradi sam - uradi sama Mornar Popaj, animirana serija Albanova planeta Zemlja, animirana serija Ekologika Oprosti mi, serija Dnevnik 2 Planeta drve}a, strana dokumentarna serija Crta, politi~ki magazin Izlaz: Energetska efikasnost, informativni program Dnevnik 3 30 godina ZOI ‘84: Putopisi: Igman 30 godina ZOI ‘84: Dimenzija vi{e specijal Oprosti mi, serija (r) Planeta drve}a, strana dokumentarna serija (r) Dnevnik 2 (r)

06.00 Ka`iprst: Osamljeni mostarski gra|ani 3, obrazovni program 06.30 Dobro jutro, jutarnji program 08.30 Vijesti 08.35 Barimba, program za djecu 09.00 [ta ste danas uradili? 09.10 Grimove bajke: Nix, vje{tica iz jezera 09.35 Mumijevi 09.50 Vijesti 09.55 Luda ku}a, serija 11.00 Na{a mala klinika 12.00 Dnevnik 1 12.15 Budva na pjenu od mora, serija, 11. epizoda 13.10 Zora dubrova~ka, serija, 77. epizoda

FTV

06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 08.47 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 09.00 Vijesti 09.10 Bolji `ivot, serija (r) 10.05 Portal 10.10 Popaj, crtana serija 10.30 Nina i neuroni, crtana serija 10.55 Portal 11.00 Amazon, dokumentarni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 Vremenska prognoza 12.30 Su|enja u Hagu 13.05 Portal 13.10 Sastanak uz ve~eru, zabavni program (r)

RTRS

Pla}enici
21.10 HRT2
The Expendables, 2010. AKCIJA Re`ija: Sylvester Stallone Uloge: Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jason Statham, Giselle Itie, Jet Li, Dolph Lundgren

Bjekstvo iz [o{enka
00.00 PINK

Shawshank Redemption, 1994. KRIM. DRAMA Re`ija: Frank Darabont Uloge: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler

Endi Dafres je mlad i uspje{an bankar, ~iji se `ivot radikalno mijenja kada ga osude na do`ivotnu robiju zbog ubistva `ene i njenog ljubavnika. Premda izgleda potpuno nalik drugima, Endi je sasvim neobi~an zatvorenik.
FILM

Zora dubrova~ka
21.45

Pe~at
21.10

Ordinary Miracles
13.10 HRT2

14.00 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 15.00 Vijesti 15.10 Luda ku}a, serija 15.50 MasterChef, kulinarski show, 19. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Budva na pjenu od mora, serija, 12. epizoda 18.20 Na{a mala klinika, serija 19.10 Loto 5/39, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 Sport Vremenska prognoza 20.10 Dokumentarni ~etvrtak: Mostar, dokumentarni film 20.40 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.45 Zora dubrova~ka, serija, 78. epizoda 22.35 Dnevnik 3 23.15 Br`e, bolje, vi{e, specijalna emisija 23.40 Art kvart, program iz kulture 00.10 Ha{ki dnevnik 00.40 MasterChef, kulinarski show, 19. epizoda 01.35 Dnevnik 3 (r)

14.00 Vijesti 14.10 Budva na pjenu od mora, serija (r) 15.05 Portal 15.10 U fokusu 15.50 Portal 15.55 Kvadrat na znanje 16.30 Srpska danas 17.05 Enciklopedija velikih li~nosti 17.25 Sastanak uz ve~eru, zabavni program 18.25 Bolji `ivot, serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Budva na pjenu od mora, serija 21.10 Pe~at, politi~ki magazin 22.00 Prevaranti, serija 23.00 Dnevnik 3 23.35 Premijerka, serija 00.25 Misterije Hejvena, serija (r) 01.10 Istra`itelji iz Majamija, serija (r) 01.50 Do usijanja, serija (r) 02.30 Srpska danas (r) 03.00 U fokusu (r) 03.40 Dnevnik 2 (r) 04.05 Kvadrat na znanje (r) 04.30 Pe~at, politi~ki magazin (r) 05.20 Muzi~ki spotovi

Ordinary Miracles, 2005. DRAMA Re`ija: Michael Switzer Uloge: Jaclyn Smith, Lyndsy Fonseca, C. Thomas Howell

Kay Woodbury na glasu je kao sutkinja ~vrste volje. Presu|uju}i u slu~aju roditelja udomitelja koji se odri~u udomljene djevojke jer s njom ne mogu iza}i na kraj, malodobnu Sally Powell mora privremeno smjestiti u maloljetni~ki popravni dom. No, na molbu socijalne radnice, koja bolje poznaje slu~aj, pristaje prou~iti ~itav Sallyn dosje. Otkriva je da Sally izgubila majku kao beba, u prometnoj nesre}i. Otac je ostao `iv, ali s te{kim ozljedama zbog kojih je morao odustati od karijere arhitekta, smatrao se nedovoljno sposobnim za odgajanje djeteta i dao je Sally na usvajanje, u nadi da }e joj time omogu}iti bolji `ivot nego da je ostala s njim. Sutkinja Kay otkriva i da je Sally iznimno darovito dijete i da bi je `ivot po popravnim domovima mogao gurnuti u propast....
FILM

Kitty

20.00 HRT3

Kitty, 1945. DRAMA Re`ija: Mitchell Leisen Uloge: Paulette Goddard, Ray Milland, Patric Knowles, Cecil Kellaway

Drama. Radnja se zbiva u Londonu 1783. Kitty je djevojka s ulice, pre`ivljava kradu}i i tako je upozna slikar Gainsborough. Pristane pozirati mu i pobudi interes kod njegovih plemenitih prijatelja, osobito kod sir Hugha Marcya. Marcy `eli od nje napraviti gospo|u i dobro je udati, ali Kitty ima svoje ideje o tome...

6. februar 2014.
SERIJA

20.00 OBN

SERIJA

Djevojka imena Feriha

Sjever - Jug
20.00 TV1/MRE@A

87. Feriha poku{ava doku~iti kako je fotografija sa zaruka dospjela Emiru u ruke. U silnoj napetosti dolazi do njenog `estokog sukoba sa Seher koji }e prevrnuti ku}u ku}epazitelja naopa~ke. Sanem se opreznim koracima pribli`ava svom cilju. Levent nastavlja s pritiscima kako bi vidio brata, ali odluka Nevbahar iznenadit }e Sanem, ali i Leventa.

Kuzey i Cemre kona~no provode ugodne trenutke daleko od svih problema i neda}a. Demet poma`e Cemre da prona|e savr{enu vjen~anicu, no Zeynep }e im stvoriti nevolje. Guneyu u posjetu dolazi Deniz. Gospodin Husein posje}uje Cemre i njenu majku. Guney se bori s duhovima iz pro{losti, no da li }e uspjeti da ih se rije{i?

Pla}enici su skupina vrhunski obu~enih specijalaca koji za dobar novac obavljaju opasne poslove po cijelom svijetu. Vodi ih Barney Ross, a u skupini su Lee Christmas, specijalista za no`eve, Yin Yang, majstor borila~kih vje{tina, Hale Caesar, specijalist za te{ko oru`je, miner Toll Road i snajperista Gunner Jansen. Najnoviji im je cilj otok u Ju`noj Americi, a meta diktator koji upravlja proizvodnjom i prodajom kokaina...
FILM

Paulette

22.40 TV1/MRE@A

Paulette, 2012. KOMEDIJA Re`ija: Jérôme Enrico Uloge: Bernadette Lafont, Carmen Maura, Dominique Lavanant

Paulette `ivi sama u predgra|u Pariza. Jedva spaja kraj s krajem zahvaljuju}i svojoj siroma{noj penziji. Jedne ve~eri dok je svjedo~ila ~udnom prometnom incidentu, Paulette }e do`ivjeti prosvjetljenje. Odlu~i po~eti prodavati kanabis. A za{to i ne bi? Nekada je bila slasti~arka. Njezin dar i kuharsko umije}e pomo}i }e joj u pripravljanju ovaj put zaista posebnih slastica.
FILM

07.30 Minut vijesti 07.31 Slatka bol, igrana serija (r) (nastavak) 07.50 Pokrenite tijelo, sportski program 08.15 Kinali kar, igrana serija (r) 09.05 Gimnazijalci, igrana serija, 1/24 (r) 10.00 Minut vijesti 10.05 Drugi svjetski rat, dokumentarni serijal, 39/47 11.00 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal (r) 12.00 Minut vijesti 12.05 Time Out, sportski program (r) 12.30 Na tragu putovanja Evlije

TV1

07.30 07.33 08.25 08.45 08.55 09.00 10.00 10.30 10.52 10.55 11.25 11.40 11.45 11.57 12.00 12.50 13.50

HAYAT

International health Na{a kuhinja TV izlog P~elica Maja, crtani ZMBT televoting Avenija Brazil, serija, 32. ep. (r) P~elica Maja, crtani Lalaloopsy, crtani Monster high, crtani film Monsuno, crtani TV izlog Tokovi novca Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Madhubala, 192. ep. (r) Avenija Brazil, 33. ep. Tajne, serija, 81. ep. (r)

06.00 Marijana i Skarlet, telenovela 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.15 TV prodaja 09.40 Oluja, telenovela 10.30 Ukusno i zabavno, kulinarski show 10.45 Info top, vijesti 11.00 Sila, serija (r) 12.00 TV prodaja

PINK

06.55 Dibidogs, crtani film 07.20 Chaotic, crtani film 07.45 Wolverine and X-man, crtani film 08.05 Farhat, crtani film 08.30 Casper u {koli strave, crtani film 08.45 Gusarska akademija, crtani film 09.00 Ljubav bez granica, meksi~ka sapunica 09.55 In Magazin, zabavni program (r) 10.30 InDizajn, magazin (r) 11.00 Stol za 4, kulinarski show (r) 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop

OBN

Sjever - Jug
20.00

Ispuni mi `elju
21.00

Zabranjeni forum
22.00

Iffet
21.00

Odvedi me u pakao
23.45 BN TV

Drag Me to Hell, 2009. HOROR Re`ija: Sam Raimi Uloge: Alison Loman, D`astin Lom i Rut Livier...

13.00 13.05

@ivot se odvija uobi~ajenim tokom, sve dok se u banci ne pojavi tajanstvena gospo|a Gana{, mole}i za produ`enje bankovnog kredita. Kristin mu~i pitanje da li treba da slijedi vlastite instinkte i u~ini starici uslugu, ili da joj odbije produ`enje kredita kako bi impresionirala svoga {efa? Braunova ipak odlu~i da postupi po pravilima banke i ostavi staricu bez doma. Za osvetu starica baca kletvu na Kristin, pretvaraju}i njezin `ivot u no}nu moru. Progonjena zlim duhom Kristin ne nailazi ni na razumijevanje kod svog skepti~nog momka, stoga pomo} potra`i kod vidovnjaka kako bi svoju du{u spasila od vje~nog prokletstva...
SERIJA

14.05

15.00 15.05

16.00 17.00 17.15 18.15

Madhubala
19.55 HAYAT

19.00 20.00 21.00 22.00 22.05 22.35 22.40 00.30 02.00 03.00

Madhu odbije Mehulovu ponudu da bude zvijezda njegovog fima. Deepa `eli ispri~ati mnoge lo{e stvari o Madhu RK-ovoj voljenoj Paabo. Sikki donosi dvd, pali televiziju i Paabo i Deepa su u {oku. Paabo pobjesni kada vidi Deepu kako ple{e na snimku i zabrani takve aktivnosti u budu}nosti. Deepa je proklinje. Madhu se izvinjava Paabo {to nije prisustvovala pooji, ali Paaboo joj ka`e da se jo{ uvijek mora dokazati kao dobra snaha iako se ve} dokazala kao dobra supruga.

^elebije,dokumenta rni serijal 8. ep. (r) Minut vijesti Ve~e sa Abdulahom Sidranom na TV1, poetsko-knji`evni program (r) Slatka bol, igrana serija, 75/75 Minut vijesti Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal Gimnazijalci, igrana serija, 2/24 Vijesti u 17 Sjever - Jug, igrana serija, 83. ep. (r) Kinali kar, igrana serija, 71. ep. Dnevnik TV1 Sjever - Jug, igrana serija, 84. ep. Tema TV1, dijalo{ka emisija Minut vijesti Tema TV1, dijalo{ka emisija (nastavak) Minut vijesti Paulette, film Eskort za bogate dame, igrani film Dnevnik TV1 (r) No}ni program

14.40 15.15 15.20 15.47 15.50 16.50 17.45 18.49 19.00 19.28 19.29 19.31 19.38 19.45 19.50 19.55 21.00 22.00 23.00 23.05 23.10 00.10 01.00

01.05 01.45 01.55 02.00

TV izlog ZMBT televoting Muzi~ki program International health Karadayi, serija, 98. ep. (r) Recept za dobar `ivot Tajne, serija, 82. ep. Doma}ica Ovako Vijesti u 7 Vremenska prognoza Biometeorolo{ka prognoza Sport Stanje na putevima Tokovi novca ZMBT televoting Madhubala, 193. ep. Ispuni mi `elju, kola`ni program Karadayi, serija, 99. ep. ZMBT televoting Sport centar CSI Miami, serija, VI sezona, 12. ep. Krv nije voda, serija, 98. ep. ZMBT televoting Reprizni program Hayat TV-a Recept za dobar `ivot Muzi~ki program ZMBT televoting Vijesti u 7

12.15 Kafanica kod SIS-a, doma}a serija 12.45 Amigi show, revijalni program (r) 13.55 Dvogled, revijalni program (r) 15.00 Mala nevjesta, serija (r) 15.40 Info top, dnevnik 1 16.00 Porodi~na veza, serija 17.30 Akademci, humoristi~ki program 17.45 Ukusno i zabavno, kulinarski show 18.00 Info Top - dnevnik 2 19.00 Mala nevjesta, serija 20.00 Sila, turska serija 21.00 Paparazzo lov, revijalni program 22.00 Zabranjeni forum, talk show 00.00 Bjekstvo iz [o{enka, igrani film

12.30 In Magazin, zabavni program (r) 13.10 Odba~ena, indijska serija (r) 14.00 Iffet, turska serija (r) 15.00 Ne`eljene, indijska serija (r) 16.00 Djevojka imena Feriha, turska serija (r) 16.30 OBN Info 16.35 Djevojka imena Feriha, turska serija (r) 17.00 Stol za 4, kulinarski show 18.00 Nakusha, indijska serija 18.50 OBN Info 19.15 OBN Sport 19.20 In Magazin, zabavni program 20.00 Djevojka imena Feriha, turska serija 21.00 Iffet, turska serija 22.00 Odba~ena, indijska serija 23.00 Ne`eljene, indijska serija 23.30 Aspekti li~nosti, zabavni program 00.05 Balkan astro centar, 02.05 Liga prvaka, snimak utakmice 03.50 OBN Info (r) 04.15 OBN Sport (r)

31

Cetvrtak
RTCG
11.00 Vijesti 11.05 Obrazovna emisija 11.35 Muziika 12.00 Vijesti 12.05 Sat tv 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Dokumentarna emisija 13.35 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Stil 14.35 Sat TV dijaspora i poslovne vijesti 15.00 Lajmet, vijesti na albanskom 15.10 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 16.00 Sat TV dijaspora i poslovne vijesti 16.05 Obrazovna emisija 16.30 Muzika 16.5 Radni dan 18.00 Vijesti 18.05 Dokumentarna emisija 18.30 Muzika 19.00 Ko{arka ZKMRL: Budu}nost - Celje direktno 20.40 Dnevnik 2

TV TK

09.00 TV izlog: Dormeo 09.15 Amor Latino, serija 10.00 Budilica probudilica 10.05 @ivotinjski atlas, 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Znamenitosti svijeta, dok. program (r) 11.50 TV kalendar: Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.05 Za svaku bolest trava raste 12.30 Povratak (r) 13.15 Bilans (r) 14.00 @ivotinjski atlas 14.20 Bila jednom jedna zemlja 14.45 TV izlog: Dormeo 15.05 Znamenitosti svijeta, dok. program 16.00 Dnevnik 116.30 Mozaik, iz kulture 17.15 Sjever Jug, serija (r) 18.15 Hod vijekova, dok. program 18.45 Crtani film

MRE@A

11.00 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 9. ep. (r) 15.05 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 10. ep. 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 83. ep. (r) 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 84. ep. 22.40 Paulette, igrani film, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 09.57 Marketing 10.00 Obrok na kotacima, film 11.50 SA Music/Promo CTV 14.12 Marketing 14.15 ^uda, film 16.20 Sa Music filmski hitovi 16.57 Marketing 17.30 Nema rezervacija, film 19.10 Sa Music Playlista 20.00 Danono}ni ljudi, film 22.00 Slobodni dani, film 23.40 Odmor ratnika, film 01.35 Nocni ritam

TV ZENICA

11.00 Znamenitosti svijeta, serija (r) mre`a 12.00 Iz dana u dan, 12.05 Igrana serije 13.00 Vijesti 13.05 Kris an|eo, hum. program (r) 13.30 Zeni~ke pri~e (r) 14.05 Putopisi (r) 15.05 Znamenitosti svijeta, dok.serijal, mre`a 16.00 Vijesti... 16.10 Ze sport plus 16.30 Popodne s Vama, otvoreni program 17.32 Muzi~ki program 18.00 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 20.00 Sjever, Jug, serija, mre`a 21.00 Ljudi i vrijeme, dok. program 21.15 Selu u pohode, best off (r) 22.30 Hronika dana 09.00

TV KAKANJ

Vjerski program 09.10 Program TV Sahar 10.00 Zabranjena ljubav, serija 11.00 Majstori kuhinje 11.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Glas Amerike 13.00 Mena`erija, film 15.00 Princeza [eherzada 15.30 Razglednica 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Zabranjena ljubav, serija 18.00 Putopisi 18.30 Autoshop Magazin 19.05 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 TeVe pri~e 21.00 @ene politi~ara, serija

32

06.55 Dobro jutro, Hrvatska 09.15 Kad srce zatreperi, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.13 Pogled iz visine, dokumentarna serija 11.05 [to vas `ulja? 11.45 Abeceda zdravlja 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 TV kalendar (r) 12.35 Znaj da te volim, serija 13.20 Reporteri 14.10 Abeceda zdravlja (r) 14.20 Vijesti iz kulture 14.30 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.40 Vrijeme 14.45 Dru{tvena mre`a Dru{tvena mre`a: Dokumentarni film strani Dru{tvena mre`a 16.00 Heartland, serija 16.45 TV kalendar 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme 17.15 Hrvatska u`ivo 18.15 HAK - promet info 18.20 Turisti~ka klasa 18.50 Na{i i va{i, humoristi~na serija 19.25 Najava 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.00 Vrijeme 20.02 Najava 20.05 Ve~er na 8. katu 20.55 Labirint 21.45 Borgen - sjedi{te mo}i, serija 22.50 Dnevnik 3 23.10 Sport 23.13 Vrijeme 23.15 Vijesti iz kulture 23.25 Drugi format 01.00 [to vas `ulja? (r) 01.45 Dru{tvena mre`a (r) Dru{tvena mre`a: Dokumentarni film strani 03.00 Labirint (r) 03.45 Drugi format (r) 04.25 Turisti~ka klasa (r) 04.55 Hrvatska u`ivo (r) 05.55 Ljubav u zale|u, serija

HRT1

06.10 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 06.55 TV vrti} 07.05 Profesor Baltazar 07.11 Laboratorij na kraju svemira 07.20 Crtani film 07.25 Roktave pri~e, crtana serija 07.50 K-9, serija za djecu 08.15 Obi~na klinka, serija za djecu 08.37 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija za djecu 09.00 [kolski sat: Zimska fizika 09.30 Kokice 09.45 Svaki dan dobar dan 10.25 Dr. Oz, talk show 11.05 Space for living, dokumentarna serija 11.30 Space & Ideas, dokumentarna serija 12.00 Hotel dvorac Orth, serija 12.45 Tareq Taylor s Nordic Cookery, dokumentarna serija 13.10 Ordinary Miracles, ameri~ki film 14.35 Glazba, glazba 14.45 Degrassi, serija za mlade 15.10 Whistler, serija za mlade 15.55 Kuhajmo zajedno 16.00 Regionalni dnevnik 16.30 [kolski sat: Zimska fizika (r) 17.00 Tenis Zagreb Indoors 2014., prijenos 18.55 Dr. Oz, talk show 19.35 TV vrti} 19.45 Profesor Baltazar 19.51 Laboratorij na kraju svemira 20.00 Najava 20.05 ZOI - So~i 2014., uvodna emisija 21.10 Pla}enici, ameri~ki film 23.00 CSI Miami, serija 23.45 Seks i grad, humoristi~na serija 00.15 Tenis Zagreb Indoors 2014., snimka 02.15 No}ni glazbeni program - spotovi

HRT2

07.00 Bog ne pla}a svake subote, film (r) 08.30 Dokumentarni film 09.00 Dokumentarni film 09.30 Faros - Paros: Od Palagru`e do Parosa 10.00 Dokumentarna emisija 11.05 Putovanja `eljeznicom 3 11.49 Fotografija u Hrvatskoj 12.00 Intervju tjedna 12.30 Trikultura 13.00 Stand up 3 13.05 Dokumentarna emisija 14.05 Koncert klasi~ne glazbe 15.20 Dokumentarni film 16.00 U gori raste zelen bor - hrvatska kinoteka 17.21 Dokumentarni film 17.55 Stand up 3 18.00 Perry Mason, serija 18.50 Koncert jazz glazbe 20.00 Kitty, film 22.10 Stand up 3 22.15 Stani pa gledaj: Surla s Velebita, dok. film 22.40 Trikultura 23.10 Gara`a: The Red Roosters 23.40 Glazbeni specijal: Madeleine Peyroux The Blue Room, film (r)

HRT3

07.00 Sarajevsko jutro, (vijesti u 07h, 08h, 09h) 10.00 Mumuhung (r) 10.05 Kralj dinosaura (r) 10.25 @ivotinjski atlas (r) 10.50 Enciklopedija velikih li~nosti, dok. serijal 10.55 Pusti muziku (glasajte) 11.10 Tre}a dob, revijalni program (r) 12.00 Sevdah, muzi~ki prog. 12.30 Liberty TV (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Nijemi svjedok, serija (r) 14.00 Santana - live, muzi~ki program (r) 15.00 Da se ne zaboravi: Umije}e `ivljenja, dokumetrani program 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Mezimica, serija (r) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.20 Slovo o muzici 18.30 Dnevnik TVSA 19:15 Na kafi sa... dijalo{ka emisija 21.00 Vijesti TVSA 21.10 ^uvari tradicije: Franjevci 2.dio dok. program 22.00 Mezimica, serija 23.00 Voice of America 23.30 Pusti muziku, revijalno-muzi~ki prog. 00.00 Pri~a o Wendellu Bakeru, film

TVSA

FACE TV
07.00 09.00 09.15 09.45 10.30 10.40 11.40 13.00 14.00 14.45 15.00 15.45 16.00 16.15 18.00 18.45 19.15 19.50 19.55 20.00 20.30 22.00 22.10 UzBu|enje Teletrgovina Akcija (r) Dnevnik (r) 10 u 10 (r) Face to Face (r) Muzi~ki program Muzi~ki blok - Muris and Dire Floyd, 1. dio Face Magazin 543 (r) Muzi~ki program Face Magazin 544 (r) Muzi~ki program Teletrgovina Muzi~ki program Muzi~ki program Akcija EuroBiznis Dnevnik Sport Vremenska prognoza Reakcija Zemljo moja 10 u 10 Muzi~ki blok: Muris and Dire Floyd, 2. dio Face Magazin 529 (r) Muzi~ki program Akcija EuroBiznis (r) Dnevnik (r) 10 u 10 (r) Zemljo moja (r) Muzi~ki blok: Muris and Dire Floyd, 2. dio Face Magazin 529 (r) Muzi~ki program

AL JAZEERA B.
07.30 Moj `ivot: Shabeenina borba 08.00 Pri~e sa istoka: Dozvola za ubistvo 08.30 Kontekst, talk show 09.00 [irom svijeta: Sarajevo, ljubavi moja 10.00 Activate: Ra|anje pokreta 10.30 Kontekst, talk show 11.00 AJE program 14.00 Rije~ima do srca: Haiti 14.30 Moj `ivot: Shabeenina borba 15.00 Pri~e sa istoka: Dozvola za ubistvo 15.30 Kontekst, talk show 16.00 Vijesti 17.00 Ljudi i mo}: Zlo sjeme u Argentini 17.30 Ritam Balkana, 3. ep. 18.00 Vijesti 19.05 Alhemija Balkana, 12. ep. 19.30 Ritam Balkana, 3. ep. 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Alhemija Balkana, 13. ep. 22.00 Vijesti 23.05 Rijekama ka zapadu, 13. ep. 00.00 [irom svijeta: Sarajevo, ljubavi moja

0 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

1

23.00 00.00 02.00 02.30 03.10 03.20 04.00

1 1 1 1 1 1 1 2

05.00 05.45

2 2 2 2 2 2

DISCOVERY

07.15 Pre`ivljavanje 08.10 Zlato Beringovog mora 09.05 Zlatna groznica 09.55 Drvosje~e iz mo~vare 16.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Razotkrivanje mitova 12.35 Vrhunsko graditeljstvo 13.30 Svijet automobila - 2 epizode 14.25 Fantom Vorks: Restauracija klasi~nih automobila 15.20 Zlatna groznica 16.15 Zlato iz d`ungle 17.10 Pre`ivljavanje 18.05 Kraljevi aukcija 18.35 Tragom aukcija 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Tragom aukcija - 2 epizode 21.00 Dragocjenosti iz ambara 21.30 Kraljevi aukcija 22.00 Stru~njaci za pre`ivljavanje - 2 epizode

N. GEOGRAPHIC

07.10 Sekunde do katastrofee 08.50 Na tragu NLO 10.30 Kopa~i 10.55 Privid ili stvarnost 11.20 Zakopane biblijske tajne 2 12.10 Poigravanje s mozgom 12.40 Kriminolo{ka laboratorija 13.35 Pri~e o olujama 14.05 Natprirodna priroda 15.05 Privid ili stvarnost 15.30 Povjerljivo 16.25 Tajanstvene dubine sa Bobom Balardom 17.20 Sekunde do katastrofe 18.15 Sekunde do katastrofe 19.10 Poroci Majamija 20.05 Grad prevaranata 21.00 Filadelfijska droga 21.55 Grad prevaranata 22.50 Ameri~ka mafija: Rat Njujorka i Filadelfije 23.45 Narko biznis

VIASAT HISTORY

08.00 Misterije olupina na dnu okeana 09.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 10.00 Tajne prekrivene pra{inom 11.00 Stopama Hanibala 12.00 Zna~ajna `eljezni~ka putovanja po Evropi 13.10 Putovanje u pro{lost: Porodica 14.10 Tajm tim godina XIV 15.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 16.00 Lovci na mitove 17.00 Putovanje u pro{lost: Porodica 18.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 19.00 ]elija 20.00 Pri~a o nauci 21.10 Fajt klub: Istorija organizovanih borbi 22.05 Oru|a smrti 23.00 Lovci na mitove 00.00 Misterije olupina na dnu okeana

ANIMAL PLANET

07.15 Sve o psima 08.10 Naslije|e Stiva Irvina 09.05 Kraljice savan 10.00 Policija za `ivotinje u Ju`noj Africi 10.55 @ivot majmuna 11.20 Bra}a iz mo~vare 11.50 Urgentni centar za `ivotinje 12.45 Nepredvidljiva priroda sa Dejvom Salmonijem 13.40 Kraljice savane 14.30 Paklene ma~ke 15.30 Sve o psima 16.25 Karina 17.20 Priroda Britanije sa Rejom Mirsom 18.15 Ta prelijepa Indija 19.10 Netaknuta ostrva 20.05 Doma}ice iz savane 21.00 @ivotinje heroji 21.55 Svijet divljine sa Timom Foknerom 22.50 Policija za `ivotinje Hjuston 23.45 Borba za kitove

6. februar 2014.
TV VOGO[]A
08.00 Sedam dana u @ivinicama (r) 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Magazin Plus (r) 10.30 Olovska hronika (r) 11.00 Info blok 13.00 Sedam dana u @ivinicama (r) 14.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 15.00 Magazin Plus (r) 15.30 Olovska hronika (r) 16.00 Otvoreni program, kola`ni program u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Nekad bilo... 20.30 Sedam dana u Maglaju 21.00 Zabranjena ljubav, telenovela 21.50 Istina, emisija o povratku 22.30 Vogo{}anska hronika

TV USK

08.00 Od lutaka do osna`enjai 08.30 Studenti, serija 09.30 Ljetne ljubavi, serija 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program, `ivo 12.00 Vijesti 12.05 Svjetla pozornice 13.00 Znamenitosti svijeta (r) 14.00 Kultura (r) 14.30 Vijesti 14.35 TV Liberti (r) 15.00 Znamenitosti svijeta, dok. serijal 16.05 Pismo glava, dok. program 17.16 Sjever Jug, serija 18.15 Umjetnost jednog svijeta 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sjever - Jug, serija 21.00 U fokusu 22.20 Dnevnik 2

BEHAR TV

07.52 Hrana i vino 08.30 Sahar program Irib TV 11.15 Glas Amerike 12.00 Hrana i vino 12.30 SMS party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.08 Hronika kraji{kih gradova 16.09 Dokumentarni program 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.20 Oru`ane snage BiH “Na{a snaga” 18.00 Religija u slu`bi `ivota 18.50 Planet Croatia 19.30 Sahar program Irib TV 22.00 SMS party 23.00 Glas Amerike 23.32 Muzi~ke minute 00.00 Pregled za petak

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Sredinom sedmice (r) 16.35 SMS centrala, muzi~ki program 17.20 Vremeplov... 17.35 Teletrgovina... 18.00 Crno i bijelo 18.35 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 Vremeplov... 20.30 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program 21.00 Strani ~etvrtak, muzi~ki program 22.05 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Tri kraljevstva, serija 09.55 Novosti 10.00 Uz jutarnju kafu 12.00 Novosti u podne 12.15 Izazovi 14.00 Novosti 14.05 TV Tri kraljevstva, serija 15.00 Svijet na dlanu 16.00 Dnevnik 1 16.20 Eva Luna, serija 17.10 Djevojka imena Feriha, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Djevojka imena Feriha, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Eva Luna, serija 23.45 Odvedi me u pakao, igrani film 01.30 Satelitski program

ATV

08.00 Bandini, serija 08.55 Vijesti 09.00 Avenija Brazil, serija 10.00 P~elica Maja 10.30 Lalaloopsie 11.00 Monster High 11.10 Monsuno 11.55 Vijesti 12.00 Madhubala, serija 13.00 Avenija Brazil, serija 14.00 Tajne, serija 15.00 Vijesti 15.20 Teletrgovina 16.00 Karadai, serija 16.50 Dobre namjere, serija 17.45 Tajne, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Madhubala, serija 21.00 Nadrealna TV, serija 22.00 Karadai, serija 23.20 CSI Miami VI, serija 01.20 No}ni program

,

09.55 Vijesti 10.00 Sasvim prirodno, reporta`a (r) 10.30 Moja lijepa Srbija, reporta`a 11.00 Vijesti 11.05 Muzi~ki spotovi 11.20 Magazin Srbije na vezi 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Slagalica, kviz (r) 12.50 Svijet zdravlja 13.20 Vita studentis 13.45 7 RTS dana 14.05 Zlatna plo~a: Miroslav Ili}, muzi~ki program (r) 15.05 Ovo je Srbija 15.55 Vojna akademija, serija (r) 16.50 TV zabavnik, zabavni program 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Evronet 18.50 Datum 18.55 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Vojna akademija, serija (r) 21.00 Da, mo`da, ne 22.25 Vijesti 22.30 Ako mi se dogodi 23.00 Dnevnik 23.20 Oko magazin, info 23.50 7 RTS dana (r)

RTS

08.30 Watts 09.30 Biciklizam, Tour of Dubai 11.00 Biciklizam, Tour o f Dubai, u`ivo 13.00 Biciklizam 13.30 Watts 14.30 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ~etvrtinale

EUROSPORT

Futsal, EP Antwerp
19.30

16.00 Pikado 17.15 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ~etvrtinale 18.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, u`ivo, polufinale 19.30 Futsal, EP Antwerp, Belgija, ~etvrtinale 20.30 Futsal, EP Antwerp, Belgija, u`ivo, polufinale 22.00 Pikado 00.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, polufinale

06.00 Biciklizam, Tour of Dubai 07.00 Dutch Open 09.00 Fudbal, 1. Bundesliga, Braunschweig Dortmund 10.00 Fudbal, 1. Bundesliga, Bayern Munich Eintracht Frankfurt 11.00 Ekstremni sportovi 12.00 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija 13.00 Ski-skokovi, SK Four Hills Bischofshofen, Austrija 14.00 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija 16.00 Cross-country skijanje, SK Val di Fiemme, Italija 17.00 Ski-skokovi, SK Four Hills Bischofshofen, Austrija 18.30 Pikado 22.00 Obaranje ruku 22.30 Kuglanje 00.30 Timbersports 01.30 Biciklizam 02.00 Biciklizam, Tour of Dubai 03.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, polufinale 05.00 Fudbal

EUROSPORT 2

06.00 Pregled turske lige 06.30 Euroleague Magazin 07.00 ATP Champions Tour 07.30 La Liga Magazin 08.00 Max Bet vijesti 08.30 Hrvatska Ko{arka All Star 10.15 Top Tennis!!! 10.45 Odbojka, Liga {ampiona (M): Jastrezebski Resovia 12.30 Fudbal Mondijal Magazin 13.00 Odbojka, Liga {ampiona (Z): Omichka Eczacibasi, direktno 14.45 Bayern TV: Bayern - Eintracht 16.30 ATP Uncovered 17.00 TWS 18.00 Portugalski kup: Penafiel - Benfica 19.45 Svet fudbala 20.30 Odbojka, Liga {ampiona (M):Piacenza-Zenit Kazan, direktno 22.15 Na dana{nji dan 22.30 NBA Action 23.00 Max Bet vijesti 23.30 Premier League Magazin 00.00 Portugalski kup: Rio Ave - Academica 01.45 Top 50 poteza 02.00 Pregled Davis Cup

SPORT KLUB 1

08.00 Fudbal, Gr~ka: Highlights 09.00 Ko{arka Endesa: Gran Canaria Laboral Kutxa 11.00 Fudbal, Francuska Lyon - Troyes 13.00 Fudbal, Italija Genoa Sampdoria 15.00 Borussia TV 16.00 Fudbal, Spanski Kup

ARENA SPORT 1

Top 16, Liga šampiona
20.30

18.00 Ko{arka, Magazin Fiba World Basketball 18.30 Ko{arka, Kup Radivoja Kora}a: ~etvrtfinale 1, prenos 20.30 Liga {ampiona: Top 16 21.00 Ko{arka, Kup Radivoja Koraca: ~etvrtfinale 2, prenos World Poker Tour 01.30 Hokej NHL: Montreal - Vancover, prenos

08.00 Hokej,NHL: Boston - Vancover 10.00 Fudbal Brazilska Paulista: 12.00 Ameri~ki fudbal, NFL: Superbowl Denver - Seattle 14.30 Olympic Series: Episode 55 15.00 Olympic Series: Episode 56 15.30 Box:Kotv Classics 16.30 Rukomet Bundesliga: Flensburg - Rhein Neckar Lowen 18.00 Automotosport: Wrc Sweden Live Stage 19.00 Live Ko{arka Copa Del Rey: Cetvrtfinale 3 Valencia Laboral Kutxa 21.00 Magazin Sporting Greats: Haile Gebreselassie 21.30 Live Ko{arka Copa Del Rey: Cetvrtfinal 4 Barcelona- Iberostar Tenerife 23.30 Box 01.30 ESPN Documentary: Four Days In October 02.30 Olympic Series 03.30 Ko{arka - Emisija: U Obrucu

ARENA SPORT 2

UNIVERSAL

06.20 Panduri novajlije 07.20 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom 08.20 Plave krvi 09.20 Dobra `ena, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru 12.20 Vidovnjak, serija 13.20 Monk 14.20 Plave krvi 15.20 Dobra `ena, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru 18.20 Vidovnjak, serija 19.20 Monk 20.20 Misterije Hejvena 21.20 Kal osvaja~, film 23.20 Paradoks, film 01.20 Misterije Hejvena 02.20 Panduri novajlije 03.20 Opasna tajna, serija 04.15 Plave krvi 05.10 Panduri novajlije

TV1000

06.00 Delikates, igrani film 08.00 Ubistveni tango, igrani film 10.00 Delikates, igrani film 12.00 Prido{lica, igrani film 14.00 Iza sunca, igrani film 16.00 Tu`ba, igrani film 18.00 Rijeka Krimson 2: An|eli apokalipse, igrani film 20.00 Supernova, igrani film 22.00 Trka ma~aka, igrani film 00.00 Nagrada, igrani film 01.10 Kamp za parove, igrani film 02.10 Eurotiko 3, igrani film

FOX LIFE

07.15 Porodi~no blago D`ina Simonsa 07.40 D`ejmi Oliver: Revolucija u ishrani 08.35 Gimnazijske traume 09.25 Seks i grad 09.55 Seks i grad 10.25 Emili Ovens 11.15 Ali Mekbil 12.05 Ukrasi moj dom 12.30 Ukrasi moj dom 12.55 Kako izgledam? 13.45 Projekat Modna pista 14.35 D`ejmi Oliver: Revolucija u ishrani 15.30 Seks i grad 16.30 Kugar Taun 16.55 Kugar Taun 17.20 Emili Ovens 18.10 O~ajne doma}ice 19.05 Gimnazijske traume 20.00 Ljubavnice 20.55 Pozovite babicu 21.50 Privatna praksa 22.45 Seks i grad 23.45 Pozovite babicu 00.35 Privatna praksa

FOX CRIME

07.05 Pisac i detektiv 07.55 Zlo~in 08.45 Mornari~ki istra`itelji 09.35 Transporter 10.25 Red i Zakon 11.10 Pisac i detektiv 12.00 Ubrzana istraga 12.55 Rimski forenzi~ari 13.50 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 14.40 Tihi svjedok 15.35 Bostonski advokati 16.25 Red i zakon 17.10 Mornari~ki istra`itelji 18.00 Transporter 18.55 Rimski forenzi~ari 20.00 Ubrzana istraga 20.55 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 21.50 Detektiv na Floridi 22.50 Mornari~ki istra`itelji 23.45 Bostonski advokati

HBO

06.00 Kupili smo Zoo, film 08.05 Odgoj za po~etnike IV, 1. ep., serija 08.30 Kr{ i lom, film 10.10 ^ist ra~un, film 11.50 Hollywood: Na snimanju XI: 5. ep., serija 12.20 Pazi, lopta!, film 13.55 Prozor u srce, film 15.30 Ledeno doba 4: Zemlja se trese, film 17.00 Kao ludi, film 18.30 Bijela `aba, film 20.05 Kraljevi kvarta 2, film 21.35 Potraga za Sugar Manom, film 23.05 Spartak: Rat prokletih, 1. ep., serija 23.55 Spartak: Rat prokletih, 2. ep., serija 00.55 Igre podzemlja, film 02.40 Odvedi me ku}i ve~eras, film 04.20 Kraljevi kvarta 2, film

CINESTAR

09.00 Uto~i{te, 1.dio,film 10.38 dok. film 11.01 Amerika protiv Johna Lennona, film 12.41 Tajni `ivot Waltera Mittya-dok, film 12.59 Nim na otoku ma{te, film 14.38 Obra~un legendi, film 14.46 Ku}a velikog ma|ioni~ara, dok. film 15.00 Ubojica mekog srca, film 16.44 Ku}a velikog ma|ioni~ara, dok. film 17.00 [evac i njegov pijevac, film 19.01 Hamlet, film 21.15 Ku}a velikog ma|ioni~ara, dok. film 21.30 Hard Ball, film 23.17 Dok. film 23.30 Anonimna Jedna `ena u Berlinu, film 01.42 Vuk s Wall Streeta, dok. film 02.00 Velika praznina, film

33

20.00 PINK

SERIJA

Petak
Sila

Iffet

21.00 OBN

16. Dilek, nakon Ihsanove odluke da se `eli o`eniti sa Iffet, napu{ta ku}u i daje se u potragu za osobom iz njezine pro{losti. Ta osoba i ta veza }e jo{ vi{e pove}ati napetost izme|u Dilek i njega. Gulin, neprihvataju}i i iz straha da je napu{tena, smi{lja okrutan plan da izbaci Iffet iz njihovih `ivota.

22. Boran i D`ihan su jedan nasuprot drugome s oru`jem. D`ihan }e se osvetiti zbog bratove prolivene krvi. Ba{ kad oni potegnu oru`je jedan na drugoga, Dilaver dolazi k sebi. Doga|aji koji }e uslijediti, D`ihana }e podi}i u o~ima plemena. Boran sumnji~i D`ihana za Azadovu smrt i svoje sumnje dijeli s tu`iocem. D`ihan biva uhi}en nakon izjave svjedoka. To ponovno zao{tri odnos Firuza i Zinarage, a stanje dodatno zakomplicira Boran koji stricu ka`e da }e D`ihan platiti zbog svog zlo~ina. Firuz i Kevser tra`e od Borana da povu~e svoju izjavu, no Boran je ustrajan. Odnosi u obitelji se zao{travaju. Sila pak `eli da se Azadov ubojica prona|e. Narin je prekinula sve veze sa `ivotom, a Bedar i D`elil poku{avaju podnijeti do`ivljenu bol. Razvoj doga|aja zabrinjava pleme i vije}e se okuplja. Vijest o Boranovoj prijavi ne nailazi na odobravanje

Agencija
23.50 BHT

Glavni obavje{tajci Indije i Pakistana susret }e se sa Gageom u sjedi{tu Agencije kako bi poku{ali razgovarati i sprije~iti nuklearni rat. U me|uvremenu, Carla posje}uje njegov sin i saop{tava mu uznemiruju}e vijesti.

Tale
17.25 FTV

34

Tale se vra}a u Bosnu. Vodi svog kula{a i rasnog jaha}eg konja, {to ga je dobio od komande. Sti`e u svoju kasabu pred oki}enu tribinu i masu svijeta koja ~eka. Uz partizanske pjesme i mar{eve koje sviraju zarobljeni Nijemci, Tale se sa kula{em penje na tribinu i dr`i govor. Odlazi u svoju razru{enu ku}u. Njegova prva kom{inica, lijepa udovica Esma-hanuma, `eli obnoviti predratno ljubovanje s Talom.

06.30 Dobro jutro 08.30 Predanja: ^i~ak Janja, narodni pjeva~ s Kupresa 09.00 Vijesti Program za djecu i mlade 09.15 Zdravo Robbie, serija (r) 10.00 Dje~iji festivali 10.15 U potrazi za ~udima, obrazovna serija 10.30 Govorimo o mogu}nostima Pridru`ite nam se!, emisija o djeci sa te{ko}ama u razvoju, 6/10 11.00 Oprosti mi, serija (r) 12.00 Dnevnik 1 12.25 Izlaz: Energetska efikasnost, informativni program (r) 13.30 BH gastro kutak, kulinarski show 14.00 Vijesti 14.15 Crta, politi~ki magazin (r) 15.05 Kona~no petak, olimpijski specijal 15.30 Sve~ano otvaranje XXX Sarajevske zime, prijenos 17.00 Ceremonija otvaranja XXII ZOI So~i 2014, prijenos 19.00 Dnevnik 2 22.00 30 godina ZOI '84: To~ak, magazin 22.50 Dnevnik 3 23.20 Dimenzija vi{e, emisija iz kulture 23.50 Agencija, serija 00.35 Ceremonija otvaranja XXII ZOI So~i 2014, snimak 03.35 Dnevnik 2 (r)

BHT1

06.30 Dobro jutro, jutarnji program 08.30 Vijesti 08.35 Barimba, program za djecu 09.00 [ta ste danas uradili? 09.10 Grimove bajke: Voda `ivota 09.25 Govorimo o mogu}nostima, pridru`i se 09.50 Vijesti 09.55 Sedmica, magazin iz kulture (r) 10.25 Luda ku}a, serija 11.00 Na{a mala klinika, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Budva na pjenu od mora, serija, 12. epizoda

FTV

06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 08.47 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 09.00 Vijesti 09.10 Bolji `ivot, serija (r) 10.05 Portal 10.10 Popaj, crtana serija 10.30 Nina i neuroni, crtana serija 10.55 Portal 11.00 Radoznala priroda Dejvida Atenbura, dokumentarni program 11.30 Na talasima, serija (r) 12.00 Dnevnik 1 12.25 Su|enja u Hagu, pregled 13.05 Portal

RTRS

Plijen
23.00 PINK
Score, 2001. Re`ija: Frank Oz KRIM. AKCIJA Uloge: Robert de Niro, Edward Norton, Marlon Brando, Angela Bassett

FILM FILM

13 izazova
23.55 BNTV

13 game sayawng, 2006. KRIM. KOMEDIJA Re`ija: Chookiat Sakveerakul Uloge: Krissada Terrence, Achita Wuthinounsurasit

TV Bingo
20.10

Popaj
10.10

Zadu`eni tridesetogodi{njak koji je izgubio posao dobija preko mobilnog telefona zagonetni poziv koji mu nudi da sudjeluje u interaktivnoj igri gdje }e - savlada li trinaest izazova - zaraditi velik iznos novca. Od vrlo jednostavnih, zadaci postaju sve te`i i okrutniji pa u~esnik mora dovesti u `ivotnu opasnost i sebe i druge ljude.

13.10 Zora dubrova~ka, igrana serija, 78. epizoda 14.00 Dokumentarni ~etvrtak: Mostar, dokumentarni film 14.30 Mumijevi 14.45 Vijesti 14.55 Luda ku}a,serija 15.30 MasterChef, kulinarski show, 20. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tale, serija, 3. epizoda 18.20 Na{a mala klinika, serija 19.10 Vidi ovo: Ku}ni ljubimci 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo Show, prijenos izvla~enja 21.00 Mre`a, politi~ki magazin 21.45 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.50 Dnevnik 3 23.20 Kako je kukavica Robert Ford ubio Jessea Jamesa, igrani film 02.00 MasterChef, kulinarski show, 20. epizoda 03.15 Dnevnik 3

13.10 Sastanak uz ve~eru, zabavni program (r) 14.00 Vijesti 14.10 Budva na pjenu od mora, serija (r) 15.05 Portal 15.10 U fokusu 15.45 Portal 15.50 Govorimo o mogu}nostima pridru`i nam se!, debatna emisija 16.30 Srpska danas 17.00 ZOI “So~i 2014.”, otvaranje, direktan prenos 20.00 Dnevnik 2 20.35 TV Bingo 21.15 Ljudovanje, talk show 22.20 Planeta film, emisija o filmu 22.50 Dnevnik 3 23.25 Posjetioci iz praiskona, serija 00.15 Misterije Hejvena, serija (r) 01.00 Istra`itelji iz Majamija, serija (r) 01.40 Do usijanja, serija (r) 02.20 Radoznala priroda Dejvida Atenbura, dokumentarni program (r) 02.45 Srpska danas (r) 03.15 U fokusu (r)

Tajno dru{tvo
20.00 HRT2

The Skulls, 2000. TRILER Re`ija: Rob Cohen Uloge: Joshua Jackson, Paul Walker, Hill Harper, Leslie Bibb, Christopher McDonald, Steve Harris, William L. Petersen

Luke McNamara iz radni~ke je obitelji i naporno radi kako bi mogao pla}ati studij prava na uglednom sveu~ili{tu i jo{ napornije u~i da ga zadr`i. Izvrstan je sporta{ koji svojoj vesla~koj mom~adi ve} tre}u godinu zaredom osigurava pobjedu na zavr{nom natjecanju. Odgovoran je, snala`ljiv, poduzetan - sve u svemu, jedan od onih koji bi mogli uspjeti u svom poslu, postati utjecajni i daleko dogurati. Upravo zbog toga postaje zanimljiv jednom tajnom bratstvu. Dru{tvo Skulls, naime, najtajanstvenije je od svih tajnih studentskih udruga, a njegovi ~lanovi izabiru se me|u najuspje{nijim studentima i redovito postaju suci, ministri, pa ~ak i predsjednici. Luke i njegov bogati kolega Caleb Mandrake inicirani su u dru{tvo i isprva se ~ini da su dospjeli u pravi raj na Zemlji - ve} prvu ve~er nakon {to su primljeni, na njihove ra~une sjeda 20.000 dolara. Dobivaju skupa odjela, pozive na rasko{ne zabave, ~ak i automobile. No, dru{tvo od svojih ~lanova tra`i potpunu predanost. Tajno dru{tvo u `ivotima novope~enih ~lanova poprima sve ve}u ulogu. Luke se postepeno udaljava od svojih prijatelja, a jedan od njih provali u prostorije Skullsa kako bi dokazao da se bave mutnim poslovima. Sutradan je prona|en obje{en u svojoj sobi. Sve upu}uje na samoubojstvo, ali Luke zna na {to je sve spremna organizacija ~iji je dio i on sam...

7. februar 2014.
SERIJA

20.00 OBN

SERIJA

Djevojka imena Feriha

Sjever - Jug
20.00 TV1/MRE@A

88. Ferihina namjera da razgovara s Emirom dovodi do me|usobnog rata `ivaca. Na kraju Emir pukne po {avovima, {to }e natjerati Ferihu na korak koji }e biti nezaboravan za oboje. Kamo }e Emira i Ferihu odvesti tama no}i? Jo{ jedan fizi~ki obra~un sve }e {okirati.

Stigao je i dan vjen~anja i posljednje pri pre me su u to ku. Me|utim, Guney ne prestaje stvarati probleme Kuzeyu. Sami ima predosje}aj da }e mu taj dan istovremeno biti i najsretniji i najtu`niji dan u `ivotu. Banu se sprema za operaciju. Cemre je sigurna u svoju odluku da ne `eli Zeynep na

Nik Vels je profesionalni kriminalac, ali se povu~e po{to su ga zamalo uhvatili prilikom posljednjeg posla. Planira da `ivi sa svojom djevojkom Dajen, koja vodi njegov d`ez-klub u Montrealu. Ali uskoro Maks, njegov dobar drug i partner u ilegalnim poslovanjima, dolazi sa ponudom kojoj ne mo`e da odoli. Francuski skiptar, neprocjenjive historijske vrijednosti otkriven je pri poku{aju da se prokrijum~ari u zemlju...
FILM

Zamijeni za oca
12.20 HRT2

Replacing Dad, 1998. DRAMA Re`ija: Joyce Chopra Uloge: Mary McDonnell, William Russ, Jack Coleman, Erik von Detten, Camilla Belle, Hayden Tank, Tippi Hedren

George Marsh direktor je srednje {kole u malom gradu. Njegova `ena Linda je ku}anica. Ve} {esnaest godina `ive u sretnom braku. Imaju troje djece: tinejd`era Drewa, Mandy koja je nedavno krenula u {kolu i malog Willieja koji je u pred{kolskoj dobi. Na dan kad bi trebali proslaviti 16. godi{njicu braka Linda se lijepo uredi i ode u {kolu iznenaditi mu`a. Njegova je tajnica poku{a ljubazno zaustaviti no Linda uleti u sobu i na|e ga u zagrljaju s dvadeset~etvorogodi{njom Mandynom u~iteljicom.
FILM

06.10 Drugi svjetski rat, 39/47 (r) 07.05 Slatka bol, igrana serija, 75/75 (r) 07.30 Minut vijesti 07.31 Slatka bol, igrana serija (r) (nastavak) 07.50 Pokrenite tijelo, sportski program 08.15 Kinali kar, igrana serija, 71. ep. (r) 09.05 Gimnazijalci, igrana serija, 2/24 (r) 10.00 Minut vijesti 10.05 Drugi svjetski rat, dokumentarni serijal, 40/47 11.00 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 10. ep. (r)

TV1

07.30 Na{a kuhinja 08.25 TV izlog 08.45 P~elica Maja, crtani film 08.55 ZMBT televoting 09.00 Avenija Brazil, 33. ep. 10.00 P~elica Maja, crtani film 10.30 Lalaloopsy, crtani film 10.52 Monster high, crtani film 10.55 Monsuno, crtani film 11.25 TV izlog 11.40 Tokovi novca 11.45 Vijesti 11.57 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madhubala, 193. ep. 12.50 Avenija Brazil, 34. ep.

HAYAT

06.00 Marija i Skarlet, telenovela 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.40 Oluja, telenovela 10.30 Ukusno i zabavno, kulinarski show 10.45 Info top, vijesti 11.00 Sila, turska serija (r) 12.15 Kafanica kod SIS-a 12.45 Paparazzo lov, revijalni program

PINK

06.30 Metajets, crtani film 06.55 Dibidogs, crtani film 07.20 Chaotic, crtani film 07.45 Wolverine and X-man, crtani film 08.05 Farhat, crtani film 08.30 Casper u {koli strave, crtani film 08.45 Gusarska akademija, crtani film 09.00 Ljubav bez granica, meksi~ka sapunica 09.55 In Magazin, zabavni program (r) 10.30 InDizajn, magazin (r) 11.00 Stol za 4, kulinarski show (r) 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop

OBN

Türkan
14.05

Madhubala
20.05

Mala nevjesta
19.10

Balkanske prevare
17.10

Ulo`i na favorita
22.40 TV1/MRE@A

Lay the Favorite, 2012. AKCIJA Re`ija: Stephen Frears Uloge: Rebecca Hall, Bruce Willis, Vince Vaughn

Bet je lasvega{ka koktel-konobarica koja se zaljubi u Dinka, sportskog kockara koji se zaka~i na nju, nakon {to shvati da Bet nije obi~na djevojka. Ona je, naime, kockarska proro~ica, a njihovo upetljavanje }e uznemiriti Dinkovu zakonitu `enu, Tulip.
FILM

^etiri lica
07.00 HRT3

Le Quattro Volte/The Four Times, 2010. DRAMA Re`ija: Michelangelo Frammartino Uloge: Giuseppe Fuda, Bruno Timpano, Nazareno Timpano

Slikoviti gradi} na bre`uljku u Calabriji, mjesto je u kojem `ivi bolesni stari pastir koji svakodnevno skrbi o stadu ovaca. Tokom jedne godine, dok se u mjestu odvijaju tradicionalni rituali, slavi Uskrs i obavljaju svakodnevni poslovi, pastir skromno `ivi svoje posljednje dane. Nakon {to starac umre, a koze se razbje`e po mjestu i njegovoj ku}i, na svijet }e do}i malo, znati`eljno i izgubljeno jare koje }e naposljetku zalutati u {umi.

12.00 Minut vijesti 12.05 Tema TV1, dijalo{ka emisija (r) 13.00 Minut vijesti 13.05 Tema TV1, dijalo{ka emisija (r) (nastavak) 13.30 Komedija s nogu, zabavni program 14.05 Türkan, igrana serija, 1/52 15.00 Minut vijesti 15.05 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 11. ep. 16.00 Bosanska mudrost, dijalo{ka emisija 17.00 Vijesti u 17 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 84. ep. (r) 18.15 Kinali kar, igrana serija, 72. ep. 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 85. ep. 21.00 Medicinska istraga, igrana serija, 1/20 22.00 Minut vijesti 22.05 Medicinska istraga, igrana serija, 2/20 22.35 Minut vijesti 22.40 Ulo`i na favorita, igrani film 00.30 Meksikanac, igrani film

13.50 Tajne, serija, 82. ep. (r) 14.40 TV izlog 15.15 ZMBT televoting 15.20 Muzi~ki program 15.45 ZMBT televoting 15.47 International health 15.50 Karadayi, serija, 99. ep. 16.50 Krv nije voda, serijski program, 99. ep. 17.45 Krv nije voda, serijski program, 119. ep. 18.49 Doma}ica Ovako 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.38 Stanje na putevima 19.45 Tokovi novca 19.55 ZMBT televoting 20.00 Kolo sre}e 20.05 Madhubala, serija, 194. ep. 21.05 ZMBT 6, show u`ivo 23.45 Sport centar 23.50 Dolina vukova, serija, 113. i 114. ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.55 ZMBT televoting 02.00 Vijesti u 7

13.45 Magazin IN, revijalni program 15.00 Mala nevjesta, serija (r) 15.40 Info top, dnevnik 1 16.00 Porodi~ne veze, serija 17.45 Ukusno i zabvno, kulinarski show 18.00 Info top, dnevnik 2 18.50 Info sport 19.10 Mala nevjesta, serija 20.00 Sila, turska serija 21.15 Grand show, muzi~ki program 23.00 Plijen, igrani film 01.00 L.A.P.D., igrani film

12.30 In Magazin, zabavni program (r) 13.10 Odba~ena, indijska serija (r) 14.00 Iffet, turska serija (r) 15.00 Ne`eljene, indijska serija (r) 16.00 Djevojka imena Feriha, turska serija (r) 16.30 OBN Info 16.35 Djevojka imena Feriha, turska serija (r) 17.10 Balkanske prevare, reality show (r) 18.00 Nakusha, indijska serija 18.50 OBN Info 19.15 OBN Sport 19.20 In Magazin, zabavni program 20.00 Djevojka imena Feriha, turska serija 21.00 Iffet, turska serija 22.00 Odba~ena, indijska serija 23.00 Ne`eljene, indijska serija 00.05 Balkan astro centar, tarot 02.05 Liga prvaka, snimak utakmice 03.50 OBN Info (r) 04.20 ^uvari planete, doku. program

35

Petak
RTCG
10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Muzika 10.40 Program za djecu 11.00 Vijesti 11.05 Obrazovna emisija 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Ko{arka - ZKMRL: Budu}nost - Celje, snimak 13.35 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Crnogorska knji`evnost (r) 14.35 Muzika 15.00 Lajmet, vijesti na albanskom 15.10 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 16.00 Sat TV dijaspora i poslovne vijesti 16.10 Obrazovna emisija 16.35 Muzika 16.55 Radni dan 18.00 Vijesti 18.05 U centar (r) 19.00 Sat TV dijaspora 19.30 Dnevnik 2

TV TK

10.00 Budilica probudilica 10.05 @ivotinjski atlas 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Znamenitosti svijeta, strani dok. program (r) 11.50 TV kalendar: Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.05 Za svaku bolest trava raste... 12.30 Liberty Tv (r) 13.15 Mozaik, iz kulture (r) 14.00 Bila jednom jedna zemlja 14.20 Vjerski program 14.50 TV izlog: Dormeo 15.05 Znamenitosti svijeta, strani dok. program 16.00 Dnevnik 1 16.30 Ritam kantona 17.15 Sjever Jug, serija (r) 18.15 Sport klub 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2

MRE@A

11.00 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 10. ep. (r) 15.05 Znamenitosti svijeta, dokumentarni serijal, 11. ep. 17.15 Sjever - Jug, igrana serija, 84. ep. (r) 20.00 Sjever - Jug, igrana serija, 85. ep. 22.40 Ulo`i na favorita, igrani film

CINEMA TV

07.00 Dobro jutro - muzi~ki spotovi + promo CTV 09.57 Marketing 10.00 High Lonesome, film 11.45 SA Music/ promo CTV 14.12 Marketing Obrok na kotacima, film 16.05 Novo iz Sarajevodiska 17.30 Slobodni dani, film 19.10 Sa Music Playlista 20.00 Za{titni kod, film 21.45 Sa Music 22.00 Danono}ni ljudi, film 00.00 Tre}a smjena 01.55 No}ni ritam/Sa Music

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro Zenico, 11.00 Znamenitosti svijeta, dok. serijal (r), mre`a 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Biografije, dok. program 14.05 Svjetlo vjere/ Selu u pohode (r) 15.05 Znamenitosti svijeta, dok. serijal, mre`a 16.00 Vijesti 16.10 Ze sport plus 16.30 Popodne s Vama, otvoreni program 17.30 Muzi~ki predah 18.10 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sjever, Jug, serija, mre`a 22.30 Hronika dana 22.40 Ulo`i na favorita, igrani film, mre`a

TV KAKANJ

10.00 Zabranjena ljubav, serija 11.00 Majstori kuhinje 11.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Glas Amerike 13.00 Stvoreni za ubijanje 14.00 Reporta`e sa zemlje mira 14.30 Veliki susret, serija 15.00 Princeza [eherzada 15.30 D`amije u BiH 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Zabranjena ljubav, serija 18.00 @ene politi~ara, serija 19.05 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Zabranjena ljubav, serija 23.00 Glas Amerike

10.00 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.13 Vu sur terre, dokumentarna serija 11.05 Ni da ni ne: Izbor ljepote 11.50 Vijesti iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 TV kalendar (r) 12.35 Znaj da te volim, serija 13.20 Labirint (r) 14.10 Abeceda zdravlja

HRT1

06.55 TV vrti} 07.05 Crtani film 07.13 Tajni dnevnik patke Matilde 07.25 Roktave pri~e, crtana serija 07.50 K-9, serija za djecu 08.15 Obi~na klinka, serija za djecu 08.37 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija za djecu 09.00 [kolski sat: Uhvati korak

HRT2

Rat u Iraku
20.05

Tajno dru{tvo
20.00

36

14.20 Vijesti iz kulture (r) 14.30 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.40 Vrijeme 14.45 Rije~ i `ivot 15.15 Dokumentarni film - doma}i 15.45 U mre`i kopa~kog rita, emisija pu~ke i predajne kulture 16.15 Gorski lije~nik, serija 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme 17.15 Hrvatska u`ivo 18.15 HAK - promet info 18.20 Znanstveni krugovi 18.50 Iza ekrana 19.23 Najava 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.03 Najava 20.05 Rat u Iraku, dokumentarna serija 21.10 Ciklus Novi hrvatski film: Visoka modna napetost 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme 23.25 Vijesti iz kulture 23.35 Tajna Nikole Tesle, hrvatski film Filmski maraton 01.20 Psihijatar, ameri~ki film - Filmski maraton 03.00 Replacing Dad, ameri~ki film Filmski maraton

09.30 09.45 10.25 10.55 11.05 11.10 11.55

12.20 13.50 14.15 15.00

15.55 16.00 16.30

17.00 19.30 19.40 19.55 20.00 21.50 23.20 00.05 01.15

Puni krug Svaki dan dobar dan Pozitivno Biblija Glazba, glazba Obrtnik i partner !!! Hotel dvorac Orth, serija Tareq Taylor's Nordic Cookery, dokumentarna serija Replacing Dad, ameri~ki film Degrassi, serija za mlade Briljanteen Tenis Zagreb Indoors 2014., prijenos Kuhajmo zajedno Regionalni dnevnik Povijesni nastupi hrvatskih sporta{a na dosada{njim ZOI ZOI - So~i 2014, prijenos otvaranja TV vrti} Tajni dnevnik patke Matilde Najava programa Tajno dru{tvo, ameri~ki film Vera, serija Zlo~ina~ki umovi, serija Otmica i otkupnina, serija Tenis Zagreb Indoors 2014., snimka

07.00 ^etiri lica, film 09.30 Faros - Paros: Od Parosa do Farosa 10.00 Dokumentarna emisija 11.05 Putovanja `eljeznicom 3 11.48 Fotografija u Hrvatskoj 12.00 Tre}i element 12.30 Trikultura 13.00 Sjaji Marija Zvijezda, dokumentarni film 13.42 Fotografija u Hrvatskoj 14.00 Koncert jazz glazbe 15.15 Dokumentarni film 16.00 Kitty, ameri~ki film 17.40 Fotografija u Hrvatskoj 18.00 Perry Mason, serija 18.50 Crosession: Zagreba~ka rock scena 19.51 Fotografija u Hrvatskoj 20.00 Antologija Dramskog programa: August Cesarec - Zlatni mladi}, serija 20.52 Fotografija u Hrvatskoj 21.00 Peti dan 22.00 Klasici crtanog filma: [to god po`eli{ 22.07 Posebni dodaci 22.37 Filmski boutique

HRT3

07.00 Sarajevsko jutro, (vijesti u 07h, 08h, 09h), u`ivo 10.00 Mumuhung (r) 10.05 Kralj dinosaura (r) 10.25 @ivotinjski atlas (r) 10.50 Enciklopedija velikih li~nosti, dok. serijal 10.55 Pusti muziku, revijalno-muzi~ki program (r) 11.30 Sevdah 12:05 ^uvari tradicije Franjevci 2. dio (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Na kafi sa...dijalo{ka emisija (r) 14.05 Pri~a o Wendellu Bakeru, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Mezimica, serija (r) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Mumuhung 19.05 Kralj dinosaura 19.25 @ivotinjski atlas 20.00 Prevaranti, serija 20.50 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.10 Atlas dr`ava svijeta: Ju`na Afrika, 2. dio, dok. program 22.00 Mezimica, serija 23.00 Voice of America 23.30 Stranci, film 01.00 Dnevnik TVSA (r)

TVSA

FACE TV
07.00 09.00 09.15 09.45 10.30 11.00 13.00 14.00 14.45 15.00 15.45 16.00 16.15 UzBu|enje Teletrgovina Akcija (r) Dnevnik (r) 10 u 10 (r) Muzi~ki program Muzi~ki blok - Muris and Dire Floyd, 2. dio Face Magazin 545 (r) Muzi~ki program Face Magazin 546 (r) Muzi~ki program Teletrgovina Duvanjsko polje, Livanjsko polje: Po~etak ili kraj jedne zemlje, dok. film Zemljo moja (r) Face Magazin 556, premijerno izdanje Face to Face Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em Maximus Olympicus, edukativni program Sav taj sevdah (r) Face Magazin 556, premijerno izdanje Muzi~ki program Face Magazin 530 (r) Muzi~ki blok - Muris and Dire Floyd, tre}i dio Face to Face (r) Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em (r)

AL JAZEERA B.
07.30 Pri~e sa istoka: Dozvola za ubistvo 08.00 Rije~ima do srca: Haitii 08.30 Rijekama ka zapadu, 13. ep. 09.30 Regioskop: Crna no}, crna bra}a 10.30 Moj `ivot: Shabeenina borba, talk show 11.00 AJE program 14.00 [irom svijeta: Sarajevo, ljubavi moja 15.00 Ritam Balkana, 3. ep. 15.30 Alhemija Balkana, 13. ep. 16.00 Vijesti 17.00 Rijekama ka zapadu, 13. ep. 18.00 Vijesti 19.05 [irom svijeta: Kroz Irak na to~kovima 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show 23.30 Regioskop: Crna no}, crna bra}a 00.30 Alhemija Balkana, 13. ep. 01.00 Ritam Balkana, 3. ep. 01.30 Kontekst, talk show

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

17.00 18.00 18.45 19.15

1 1

20.00

21.00 23.00 23.45 00.00 01.00

1 1 1 1 1 1 1 2

2

2

02.00 02.30

2 2 2 2

DISCOVERY

07.15 Pre`ivljavanje 08.10 Zlato Beringovog mora 09.05 Zlatna groznica 09.55 Ameri~ki oru`ari 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Razotkrivanje mitova 12.35 Vrhunsko graditeljstvo 13.30 Generalka 14.25 Tragom aukcija - 2 epizode 15.20 Dragocjenosti iz ambara 15.50 Kraljevi aukcija 16.15 Opasan lov 17.10 Pre`ivljavanje 18.05 Kraljevi aukcija 18.35 Tragom aukcija 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Trenuci u`asa 21.00 Policajci na zadatku 22.00 Gangsterski kod 23.00 Ukleta ku}a - 2 epizode

N. GEOGRAPHIC

07.10 Sekunde do katastrofe 08.50 Nacisti~ke megastrukture 09.40 Kraj igre 10.30 Kopa~i 10.55 Privid ili stvarnost 12.10 Poigravanje s mozgom 12.40 Kriminoloska laboratorija 13.35 Pri~e o olujama 14.05 Proro~anstva sudnjeg dana 15.05 @ivot na Marsu 15.30 Zaklju~avanje Ujedinjenih nacija 16.25 Tajanstvene dubine sa Bobom Balardom 17.20 Sekunde do katastrofe 19.10 Nacisti~ke megastrukture 20.05 Hesova enigma 21.00 Nacisti~ke megastrukture 21.55 Nacisti~ko podzemlje 22.50 Iznutra 23.45 Nacisti~ke megastrukture 00.40 Nacisti~ko podzemlje

VIASAT HISTORY

08.00 Misterije olupina na dnu okeana 09.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 10.00 ]elija 11.00 Pri~a o nauci 12.10 Vodi~ kroz istoriju 13.10 Putovanje u pro{lost: Porodica 14.10 Tajm tim godina XIV 15.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 16.00 Lovci na mitove 17.00 Putovanje u pro{lost: Porodica 18.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 19.00 Farma u doba Tjudora 20.00 Tajne prekrivene pra{inom 21.00 Misterije u muzeju 22.00 Oru|a smrti 23.00 Lovci na mitove 00.00 Misterije olupina na dnu okeana

ANIMAL PLANET

07.15 Sve o psima 08.10 Karina: Uzbudljivi safari - 2 epizode 09.05 Doma}ice iz savane 10.00 Policija za `ivotinje u Ju`noj Africi 10.55 @ivot majmuna 11.20 Bra}a iz mo~vare 11.50 Veterinar sa pla`e Bondaj 12.45 Nepredvidljiva priroda sa Dejvom Salmonijem 13.40 Doma}ice iz savane 14.30 Paklene ma~ke 15.30 Sve o psima 16.25 Najsla|i ameri~ki ljubimci - 2 epizode 18.15 @ivotinje heroji 19.10 Svijet divljine sa Timom Foknerom 2 epizode 20.05 Doma}ice iz savane 21.00 U svijetu akvarijuma 21.55 Majstori za ku}e na drvetu 22.50 Policija za `ivotinje Hjuston 23.45 ^udovi{ta u mom tijelu

7. februar 2014.
TV VOGO[]A
09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Nekad bilo... (r) 10.30 Sedam dana u Maglaju (r) 11.00 Info blok 13.00 Istina, emisija o povratku (r) 13.30 Dom2, magazin (r) 14.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 15.00 Nekad bilo... (r) 15.30 Sedam dana u Maglaju (r) 16.00 Otvoreni program, kola`ni program u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Hronika op}ine Ilija{ 20.30 Hronika Jablanice 21.00 Zabranjena ljubav, telenovela 21.50 Ba{tine 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 Glas Amerike

TV USK

09.30 Ljetne ljubavi, serija 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program, `ivo 12.00 Vijesti 12.09 dok. program 13.00 Znamenitosti svijeta, dok. program (r) 14.00 Tehnolo{ka znanja 14.30 Vijesti 14.35 Najvoljenije `ene svijeta (r) 15.05 Znamenitosti svijeta, dok. serijal 16.00 U fokusu, (r) 17.16 Sjever - Jug, serija (r) 18.15 ^itaj BiH, doma}a lektira 19.00 Dnevnik 1 19.39 Muzi~ki program 20.00 Sjever - Jug, serija 21.05 Mladi policajci, serija 21.50 Dangube, serija 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

BEHAR TV

07.52 Hrana i vino 08.30 Sahar program Irib TV 11.15 Glas Amerike 12.00 Hrana i vino 12.30 SMS party 15.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 15.08 Biljana za vas 16.10 Slike doma 16.40 mini koncert 17.01 Vremenska prognoza, stanje na putevima, horoskop 17.15 TV Zehra 18.30 Planet Croatia 19.30 Sahar program Irib TV 22.00 SMS party 23.00 Glas Amerike 23.32 Muzi~ke minute 00.00 Pregled za subotu

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program (r) 16.35 TV Liberty 17.20 Vremeplov... 17.35 Teletrgovina... 18.00 Crno i bijelo 18.35 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 Vremeplov... 20.30 Pitajte, tra`imo odgovore 21.00 Agro-kutak, emisija o poljoprivredi 21.20 Opu{teni petak, muzi~ki program 22.05 TOP 7, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Tri kraljevstva, serija 09.55 Novosti 10.00 Uz jutarnju kafu 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls 14.00 Novosti 14.05 TV Tri kraljevstva, serija 15.20 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Eva Luna, serija 17.10 Djevojka imena Feriha, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.00 Djevojka imena Feriha, serija 21.00 ]irilica 22.15 Loto 22.30 Dnevnik 3 23.10 Eva Luna, serija 23.55 Igrani 13 izazova, igrani film 01.30 Satelitski program

ATV

07.00 Zauvijek susjedi, serija 08.00 Bandini, serija 08.55 Vijesti 09.00 Avenija Brazil, serija 10.00 P~elica Maja 10.30 Lalaloopsie 11.00 Monster High 11.10 Monsuno 11.55 Vijesti 12.00 Madhubala, serija 13.00 Avenija Brazil, serija 14.00 Tajne, serija 15.00 Vijesti 15.20 Teletrgovina 16.00 Karadayi, serija 17.00 Ovo je Srpska 17.40 Krv nije voda, serija 19.00 ATV vijesti 20.00 Madhubala, serija 21.05 Apostrof 22.40 Ve~ernje vijesti 23.00 Projekat A2, film 01.00 No}ni program

,

,

10.55 Vijesti 11.00 Gradske pri~e: Beogradski Sindikat i “Bigz”, muzi~ki program 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Slagalica, kviz (r) 12.50 Vjerski kalendar (r) 13.00 Za sva vremena (r) 13.30 Mjesto za nas (r) 14.05 Kod zlatnog konja, muzi~ki program (r) 15.10 Ovo je Srbija 15.55 Vojna akademija, serija (r) 16.50 TV zabavnik 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Evronet 18.50 Datumgram 18.55 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Vojna akademija, serija (r) 21.00 Neka pjesma ka`e: Rade Jorovi}, zabavni program 22.00 Drugi vijek: Goran Markovi} 2 (r) 22.30 Srbija na vezi 23.00 Dnevnik 23.20 Oko, info 23.55 @ivot i karijera: Krunoslav Simi}

RTS

08.30 Biciklizam, Tour of Dubai 09.00 Snuker, Poljska, u`ivo 11.00 Biciklizam, Tour of Dubai, u`ivo 13.00 Snuker, Poljska, u`ivo 18.30 Pikado 20.00 Winter sports, Davai Sotchi, u`ivo 20.30 Pikado 00.00 Snuker, Poljska 01.00 Winter sports, Davai Sotchi

EUROSPORT

Tour of Dubai
11.00

06.00 Biciklizam, Tour of Dubai 07.00 Futsal, EP Antwerp, Belgija, polufinale 09.00 Fudbal, Bundesliga, Bayern Munich Eintracht Frankfurt 10.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 11.00 Snuker, Poljska, u`ivo 13.00 Ski-skokovi, SK Sapporo, Japan 14.00 Free ride 15.00 Alpsko skijanje, SK Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 16.00 Cross-country skijanje, SK Toblach, Italija 17.00 Ski-skokovi, SK Sapporo, Japan 18.00 Fudbal, Bundesliga, najava 18.30 Fudbal, 2. Bundesliga 20.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo, Monchengladbach Bayer Leverkusen 22.30 Fudbal 00.00 Biciklizam 00.30 Winter sports, Davai Sotchi 01.00 Pikado 03.00 Winter sports, Davai Sotchi 03.30 Boks

EUROSPORT 2

06.00 [panski rukomet: Huesca Ademar Leon 07.30 ATP Uncovered 08.00 Max Bet vijesti 08.30 Portugalski kup: Braga - Aves 10.15 Odbojka, Liga {ampiona (Z): Vakifbank - Cannes 12.00 Na dana{nji dan 12.15 NBA Live 12.30 ATP Montpellier, ~etvrtfinale, direktno 16.00 Holandska liga: Ajax - Groningen 18.00 Ko{arka, Coppa Italia: Cantu Reggio Emilia, direktno 19.45 NBA Action 20.30 Ko{arka, Coppa Italia: Emporio Armani-Sassari, direktno 22.15 Na dana{nji dan 22.30 Najava {panske lige 23.00 Max Bet vijesti 23.30 Najava Premier League 00.00 Pregled holandske lige 01.00 Ko{arka Coppa Italia: Montepaschi Roma 02.45 Ko{arka Coppa Italia: Brindisi Venezia 04.30 Mesi Tihi Vodja

SPORT KLUB 1

08.00 Ko{arka, ABA: Highlights 09.00 Ko{arka Copa Del Rey: Cetvrtfinale 1 11.00 Fudbal, Hrvatska: Istra - Dinamo 13.00 Fudbal, Italija Roma - Parma 15.00 Fudbal, Botafogo Deportivo Quito

ARENA SPORT 1

12.00 Ameri~ki fudbal, NFL: Superbowl Denver - Seattle 14.30 Olympic Series: Episode 55 15.00 Olympic Series: Episode 56 15.30 Box: Kotv Classics Ep 17

ARENA SPORT 2

Francuska Liga 1-najava
20.00

Valencia - Laboral K.
19.00

17.00 Fudbal, Spanski Kup: Polufinale 2 19.00 Liga {ampiona: op 16 19.30 Emisija Italijanska serija A: Najava Kola 20.00 Emisija Francuska Liga 1 - Najava Kola 21.00 Ko{arka, Kup Radivoja Kora}a: ~etvrtfinale 4, prenos 23.00 NFL: Game Day 00.00 World Poker Tour 01.00 Hokej NHL: Pittsburgh - Ny Rangers, prenos

16.30 Rukomet Bundes Liga: Flensburg Rhein - Neckar Lowen 18.00 Automotosport: WRC Sweden Live Stage 19.00 Live Ko{arka, Copa Del Rey: Cetvrtfinale 3 Valencia - Laboral Kutxa 22.00 Ko{arka Kup Radivoja Kora}a: Cetvrtfinale 4 Mega Vizura Crnokos

UNIVERSAL

06.20 Panduri novajlije 07.20 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom 08.20 Plave krvi 09.20 Dobra `ena, serija 10.20 Ubistva u Midsommeru 12.20 Vidovnjak, serija 13.20 Monk 14.20 Plave krvi 15.20 Dobra `ena, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru 18.20 Vidovnjak, serija 19.20 Monk 20.20 Misterije Hejvena 21.20 Junior, film 23.20 [aolinski fudbal, film 01.20 Misterije Hejvena 02.20 Panduri novajlije 03.20 Opasna tajna, serija 04.15 Plave krvi 05.10 Panduri novajlije

TV1000

06.00 Rijeka Krimson 2: An|eli apokalipse, igrani film 08.00 Cijeli jedan jedini ili nerije{eno, igrani film 10.00 Mirisi i osje}ajnost, igrani film 12.00 Pet ~ula, igrani film 14.00 Tu`ba, igrani film 16.00 Rijeka Krimson 2: An|eli apokalipse, igrani film 18.00 Ukradena ljepota, igrani film 20.00 Trka ma~aka, igrani film 22.00 Kloi, igrani film 00.00 Kamp za parove, igrani film 01.00 Vje~nost, igrani film 02.15 Eurotiko 4, igrani film

FOX LIFE

07.40 D`ejmi Oliver: Revolucija u ishrani 08.35 Gimnazijske traume 09.25 Seks i grad 10.25 Emili Ovens 11.15 Ali Mekbil 12.05 Ukrasi moj dom 12.55 Kako izgledam? 13.45 Projekat Modna pista 14.35 D`ejmi Oliver: Revolucija u ishrani 15.30 Seks i grad 16.00 Seks i grad 16.30 Kugar Taun 16.55 Kugar Taun 17.20 Emili Ovens 18.10 O~ajne doma}ice 19.05 Gimnazijske traume 20.00 Ljubavnice 20.55 Klarisina Tajna 22.45 Seks i grad 23.45 Sje}anje na zvjezdanu pra{inu 01.25 Paranormalna iskustva poznatih li~nosti 02.15 Kako izgledam?

FOX CRIME

07.05 Pisac i detektiv 07.55 Zlo~in 08.45 Mornari~ki istra`itelji 09.35 Transporter 10.25 Red i Zakon 11.10 Pisac i detektiv 12.00 Ubrzana istraga 12.55 Rimski forenzi~ari 13.50 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 14.40 Detektiv na Floridi 15.35 Bostonski advokati 16.25 Red i Zakon 17.10 Mornari~ki istra`itelji 18.00 Transporter 18.55 Rimski forenzi~ari 20.00 Ubrzana istraga 20.55 Mornari~ki istra`itelji: Los An|eles 21.50 Ubrzana istraga 22.50 Mornari~ki istra`itelji 23.45 Bostonski advokati

HBO

06.00 Ledeno doba 4: Zemlja se trese, film 07.25 Kao ludi, film 08.55 Bijela `aba, film 10.25 Superman protiv Elite, film 11.40 ^ovjek u ratu, film 12.55 Tri bjegunca, film 14.30 Gregov dnevnik 3: Pasje godine, film 16.05 Copacabana, film 17.50 Filmovi i zvijezde VI, 6. ep., serija 18.15 Ljudi u crnom 3, film 20.05 Idemo dalje, 1. ep., serija 20.35 Djevojke III, 4. ep., serija 21.05 Zdru`ena bra}a, 1. ep., serija 22.15 Brzi i `estoki 5, film 00.25 Vatrena ljubav, film 02.15 Junfer u ~etrdesetoj, film 04.05 Ljudi poput nas, film

CINESTAR

09.00 Hard Ball, film 10.48 Filmske vijesti 11.01 Hamlet, film 13.16 Ku}a velikog ma|ioni~ara, dok. film 13.30 Velika praznina, film 15.12 dok. film 15.20 Filmske vijesti 15.30 Kamufla`a, film 17.16 Anonimna - Jedna `ena film 19.29 Ku}a velikog ma|ioni~ara, dok. film 19.46 Moondance Alexander, film 21.21 Filmske vijesti 21.29 Clementov opus, film 23.15 Bijeg u zoru, film 01.20 Filmske vijesti 01.30 Ubiti kralja, film 03.11 Filmski noviteti

37

ENIGMATIKA

SEDMI^NI HOROSKOP
20. mart - 19. april 19. april - 21. maj 21. maj - 21. juni 21. juni - 22. juli

U skladu sa provjerenim afinitetima birate posao za koji vam se ~ini da ima najvi{e izgleda za uspjeh. Potrebno je da osmislite dobar plan i da preduhitrite odre|ene saradnike. Preplavljeni ste razli~itim emocijama, ali pa`ljivo odmjeravate dobru priliku u kojoj mo`ete da izrazite `elje ili osje}anja u dru{tvu bliske osobe. Ne mo`ete da izmaknete pred ne~ijim interesovanjem.
22. juli - 23. august

Zahvaljuju}i dobroj strategiji i novim informacijama o poslovnim prilikama, pro{irujete interesovanja u razli~itim pravcima. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite dugoro~nije poslovne interese. Va`no je da poti~ete dvosmjerne kontakte. Doga|aji koji vas prate u ljubavnom `ivotu djeluju ohrabruju}e. Prija vam ne~ije pona{anje i spremnost da vam ugodi na razli~ite na~ine.
23. august - 22. septembar

Ne `elite da rizikujete u poslovno-finansijskim pregovorima, ali primje}ujete da neko od saradnika indirektno mijenja po~etne uslove. Ukoliko ne ispo{tujete ne~ije zahtjeve, o~ekuju vas dodatne komplikacije i rije~i kritike. Partner ponekad ima neobi~ne ideje i pona{anjem u vama poti~e osje}aj nesigurnosti. Predosje}ate zna~ajnu promjenu u odnosu sa voljenom osobom.
22. septembar - 23. oktobar

Nalazite se u kreativnoj fazi izra`avanja poslovnih ideja, ali postoje okolnosti koje ograni~avaju va{ uticaj. Doga|aji na poslovnoj sceni imaju promjenljivi tok, vje{tina prilago|avanja u odre|enim situacijama donosi najbolji efekat. Voljena osoba mo`e da ispuni va{a o~ekivanja, ali prethodno morate stvoriti harmoni~nu vezu. Oslonite se na emotivne poticaje koji vas prate i na unutra{nji glas.
23. oktobar - 22. novembar

Djelujete odlu~no u namjerama i imponuje vam saznanje da okolina podr`ava va{e ideje. Novo saznanje pozitivno uti~e na va{u profesionalnu orijentaciju. Umijete da procijenite povoljnu situaciju na poslovnoj sceni i da osmislite dobar nastup pred saradnicima. Ljubavni doga|aji koje naslu}ujete imaju neku neobi~nu dra` i ispunjavaju vas pozitivnim raspolo`enjem.
22. novembar - 21. decembar

Stalo vam je da pro{irite profesionalna interesovanja, ali postoje situacije koje zahtijevaju dodatni napor. ^ini vam se da gubite dragocjeno vrijeme i energiju dok slu{ate saradnike o razli~itim poslovnim idejama. U ljubavnom `ivotu ne mo`ete da ostanete ravnodu{ni na ne~iju pojavu ili uticaj, postoje postupci i detalji koji vas odaju vi{e nego {to pretpostavljate.
21. decembar - 20. januar

Potrebno je da defini{ete listu prioriteta u skladu sa doga|ajima na poslovnoj sceni i po osnovnim kriterijima koji se primjenjuju. Izbjegavajte saradnju sa osobom koja vam stvara neugodnosti, nije trenutak da se razra~unavate sa neistomi{ljenicima. Osje}ate potrebu da se emotivno prepustite, bez strahovanja o komplikacijama i iznevjerenim o~ekivanjima.
20. januar - 18. februar

Djelujete promi{ljeno i situaciju na poslovnoj sceni procjenjujete sa razli~itih aspekata. Potrebno je da se opredijelite za dugoro~no poslovno-finansijsko rje{enje i za pouzdanog partnera. U odnosu sa voljenom osobom, nema potrebe da uporno ponavljate dijalog ili situacije koje ne donose `eljeni efekat. Va{ partner nije savr{en, ali nije ni raspolo`en za prekomjernu dozu kritike.
18. februar - 20. mart

38

Situacije koje nisu po va{oj mjeri, odbijate da ~ujete i ne dozvoljavate da neko mijenja va{u poslovnu strategiju i stil rada. Orijentisani ste prema velikim idejama, ali i sa realnim mogu}nostima za uspjeh. U ljubavnom odnosu ne pri~ate previ{e, jer va{i postupci dovoljno govore o va{im osje}anjima koja vas ispunjavaju. Zra~ite pozitivnom energijom i emotivnim zanosom.

Savjesno ispunjavate dio obaveza, ali postoje saradnici koji imaju druga~ija mjerila vrijednosti i ~esto mijenjaju strategiju pona{anja. U ljubavnom odnosu imate raznovrsnije potrebe nego {to partner naslu}uje ili prepoznaje na osnovu va{eg pona{anja. Preplavljuje vas romanti~no raspolo`enje i pri`eljkujete idili~nu vezu, potrebno je da osjetite zajedni~ku sre}u.

Neko kritikuje va{e ideje ili pona{anje prema saradnicima, ali vi se oglu{ujete o komentare. Stalo vam je da ostvarite uspje{ne rezultate i da pobolj{ate finansijsku poziciju. U ljubavnom `ivotu mislite da su svi problemi ostali iza vas. Ipak, neko mo`e da vas iznenadi na neugodan na~in. Nema razloga da preuveli~avate ulogu ili emotivne potrebe pred voljenom osobom.

Stalo vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju, stoga budite dovoljno promi{ljeni u procjeni pravih vrijednosti. Neko analizira va{e pona{anje i izjave koje dajete. U ljubavnom `ivotu o~ekuje vas pozitivan obrat. Ipak, intimno raspolo`enje zadr`ite za krug bliskih prijatelja. Neophodna vam je diskrecija, naro~ito kada se nalazite pred radoznalim pogledima i u nepoznatom dru{tvu.