P. 1
Tehnica Si Arta Fotografica

Tehnica Si Arta Fotografica

|Views: 0|Likes:
Published by Bulbic Bogdan
Tehnica si arta fotografica
Tehnica si arta fotografica

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Bulbic Bogdan on Mar 02, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

Sections

  • 2.2. OBTURATORUL
  • 3. MATERIALE FOTOGRAFICE Formarea imaginii fotografice
  • 4. TEHNICA FOTOGRAFIERII Punctul de sta&ie %i rolul lui în plastica imaginii
  • 5. LUMINA ÎN FOTOGRAFIE Propriet'&ile %i func&iile luminii
  • 6. GENURI DE FOTOGRAFII
  • 7. ESTETICA IMAGINII FOTOGRAFICE
  • 8. FOTOGRAFIA DIGITALA
  • 9. REPERE DIN ISTORIA FOTOGRAFIEI (de Gabriela SANDU)

!COALA NA"IONAL# DE STUDII POLITICE !

I ADMINISTRATIVE

CURSUL: TEHNIC! "I ART! FOTOGRAFIC!

Cadru didactic asociat Lucian TUDOSE

TEHNIC# !I ART# FOTO

STRUCTURA CURSULUI 1. FOTOGRAFIA – limbaj pictural. Domeniul fotografiei !i caracteristicile ei. 2. APARATUL FOTOGRAFIC. CARACTERISTICI. 3. MATERIALE FOTOGRAFICE. Formarea imaginii fotografice. 4. TEHNICA FOTOGRAFIERII. Punctul de sta"ie !i rolul lui în plastica imaginii. 5. LUMINA ÎN FOTOGRAFIERE. Propriet#"ile !i func"iile luminii. 6. GENURI DE FOTOGRAFII. 7. ESTETICA IMAGINII FOTOGRAFICE. 8. FOTOGRAFIA DIGITAL$.

2

TEHNIC# !I ART# FOTO

În multe facult#"i din universit#"ile europene disciplina “FOTOGRAFIE” î!i g#se!te un loc binemeritat. Apare ca fireasc# o întrebare: La ce este bun studiul fotografiei la nivel universitar? Întrebarea se pune cu atât mai mult cu cât în România exist# doar câteva forme de preg#tire universitar#, prin studiul par"ial al fotografiei în sec"iile de imagine de la unele institu"ii de înv#"#mânt superior. O prim# încercare de r#spuns ar putea s# ni se par# pueril#: într-o anumit# etap# a vie"ii – în preajma vârstei de 18-23 ani – unul dintre lucrurile cele mai în"elepte pe care le putem face este înv#"#tura, deoarece personalitatea este într-o continu# !i intens# transformare !i este avid# de informa"ii noi. Se poate afirma cu certitudine c# acumul#rile din tinere"e ne vor hr#ni aproape toat# via"a. O a doua încercare de r#spuns ar fi c# no"iunile de tehnic#, estetic# !i istoria fotografiei, însu!ite prin înv#"are, sunt extrem de folositoare în actul crea"iei propriu-zise. Absen"a unui sistem universitar organizat, a împins fotografia într-o zon# periferic# a ierarhiei artelor vizuale. Sub asaltul permanent al imaginilor, apare nevoia studiului teoretic elevat pentru a ridica fotografia peste !tacheta din ce în ce mai sus ridicat#. V# propun s# ne asum#m împreun# acest efort. Exist# o multitudine de c#i de abordare a fotografiei, cu op"iuni variate în ceea ce prive!te stilurile, genurile !i tehnicile de la instantaneul cotidian la fotografia de la reportajul autonom la colajul regizat, de la fotografia publicitar#. Fotografia nu mai tr#ie!te autonom, apelând tot mai des la extensia sau la conjugarea limbajului !i expresiilor fotografice cu noile medii uzuale: TV, video, computer etc. Imaginile sunt compuse pe cale optic# !i electronic# din unit#"i spa"iale delimitate. Singurul criteriu valabil r#mâne exigen"a abord#rii, în cuno!tin"# de cauz#, a acestor variet#"i de imagini, prin descifrarea limbajului specific al fotografiei ca ramur# distinct# a artelor plastice. Interpretarea oric#rei imagini fotografice depinde atât de inten"ia celui care o prive!te, cât !i de inten"ia realizatorului. Având în vedere nivelurile diferite de în"elegere, coinciden"a lor nu presupune îns# anularea relativului pentru c# subiectivitatea este prezent# f#r# a avea preten"ia universal-valabilului. “FOTOGRAFIA este un puternic mijloc de expresie. Bine folosit#, ea devine o mare for"# de binefacere !i în"elegere; folosit# gre!it, ea poate stârni multe incendii periculoase”.
3

ceva care merit# s# fie spus. un intelect cercet#tor. despre ce vorbesc ele observatorului interesat? Privitorul trebuie s# fie o persoan# pe care s-o intereseze subiectul !i s#-l în"eleag# pentru a citi astfel de semne !i a le interpreta într-un portret conceput cu sensibilitate.TEHNIC# !I ART# FOTO $. p#reri. ce este de prisos !i ce trebuie eliminat? Care este partea cea mai interesant# sau cea mai caracteristic# a fe"ei unui om? Este structura fizic# sau expresia? Ce reglect# expresia fe"ei: o dispozi"ie fericit#. prin urmare. Limbajul pictural al fotografiei. “Citirea” unei imagini înseamn# mai mult decât cuprinderea dintr-o sngur# privire. FOTOGRAFIA – LIMBAJ PICTURAL Domeniul fotografiei %i caracteristicile ei Fotografia este o reprezentare vizual# direct# a unui subiect sau eveniment. cu atât ea va fi mai folositoare. novatoare. merge de-a dreptul la inim#. În nici o clip# nu putem neglija personalitatea omului contemporan care vrea s# vad# cu proprii ochi. imediat !i în mod global a întregii cantit#"i de informa"ie oferit# de imagine. Privitorul îi d# crezare. mai pu"in abstract !i. gânditor. valorificarea unor unghiuri deosebite sunt doar câteva dintre posibilit#"ile care pot fi folosite pentru re"inerea aten"iei privitorilor. apoi s#-l analizeze !i s# emit# impresii. s# fie “martorul ocular” al evenimentului. experimentele. C#ut#rile permanente. Ast#zi fotografia este considerat# universal#. mai simplu de în"eles decât cuvintele. Pentru a re"ine interesul privitorului fa"# de fotografie !i a p#stra locul important al acesteia în cadrul celorlalte mijloace de comunicare în mas#. 4 . cearc#nele din jurul ochilor? Care este cauza lor. Impresia f#cut# fotografiei este mai direct# !i con"inutul ei mai pu"in supus neîn"elegerii în raport cu alte mijloace vizuale. Ce este caracteristic la un portret. Limbajul devine folositor dac# cineva are ceva de comunicat. Fotografia este limbaj pictural. Fotografiile se constituie în dovezi evidente !i incontestabile ale faptului c# evenimentele s-au petrecut în realitate. sau o minte lene!#. fotoreporterii trebuie s# realizeze imagini neobi!nuite ale cotidianului. Cu cât este mai general mesajul unei fotografii. lipsit# de griji. evenimentul a avut loc !i îi este prezentat par"ial sau în întregime. greoaie? Ce în"elesuri ascund liniile fe"ei.

fie c" plac sau nu. se !tie c# fotografiile pot induce în eroare datorit# modului în care fotoreporterul folose!te aparatul pentru a spune un neadev#r sau nepriceperii de a surprinde realitatea. Fotografia poate fi îndelung studiat#. De!i se afirm# c# “aparatul nu minte”. educativ". interesant".TEHNIC# !I ART# FOTO Fotografia se poate realiza doar prin prezen"a fotoreporterului !i a aparatului s#u la eveniment !i trebuie s# surprind# momentul de interes maxim. amuzant" sau mobilizatoare. Publicarea acestui gen de fotografii nu fac decât s#-l discrediteze în ochii aleg#torilor. se descoper# !i redescoper# planuri !i semnifica"ii noi care au sc#pat primei priviri. s" aib" con!inut. Editura Meridiane. Cercet#rile întreprinse de speciali!ti au demonstrat c# cititorii privesc în ziar. ANDREAS FEIMINGER – Fotograful creator. s" fie informativ". O explica"ie poate fi !i faptul c# fotografiile sunt dobezi evidente !i incontestabile ale întâmpl#rii evenimentelor înf#"i!ate. celelalte texte. apoi citesc titlurile. Refuzul de a privi fotografiile care #ocheaz" este ca #i teama de a privi realitatea în fa!". Con!inutul poate fi încorporat în fotografii într-o varietate aproape nelimitat". Un exemplu de fotografie care poate induce în eroare este cel al parlamentarului surprins cu gura strâmb# în timp ce "ine un discurs sau cu ochii închi!i din cauza sensibilit#"ii la lumina blitzului. Bucure!ti 1967 În cadrul unei publica"ii. în primul rând ilustra"iile. Aparatul foto trebuie s# fi fost “martor ocular” la fotografierea unui subiect sau a unui eveniment. o fotografie trebuie s" aib" ceva de comunicat. “Pentru a re!ine aten!ia cuiva. 5 . Elementele eviden"iate confer# fotografiei de pres# o for"# imens# ce reu!e!te s# ac"ioneze !i s# modeleze sute de mii !i chiar milioane de opinii. Unele lucruri trebuie s" fie înfruntate. Pentru a putea folosi cu inteligen"# întregul poten"ial al fotografiei. fotografia reprezint# un punct de atrac"ie. mistificând realitatea. Imaginea realizat# de fotoreporter va con"ine calit#"i emo"ionale care nu-l pot l#sa indiferent pe privitor. trebuie s# fim familiariza"i cu caracteristicile de baz# ale acestui mijloc de expresie. AUTENTICITATEA reprezint# o calitate unic# a fotografiei în compara"ie cu celelalte forme de reprezentare vizual#. O fotografie de con!inut este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru a trezi reac!ia public"”. O singur# fotografie din r#zboi este mai conving#toare decât pagini scrise despre tragedia r#zboaielor.

PUTEREA EMO&IONAL$ este o no"iune mai greu de definit în termeni preci!i. pot stimula o con!tiin"# mai dezvoltat#. o fotografie trebuie s# mai aib# înc# dou# însu!iri esen"iale: putere emo"ional# !i con"inut. Dac# o fotografie cu putere de !oc va fi sesizat# de aproape to"i privitorii. Dac# fotoreporterul nu are nici o reac"ie fa"# de subiectul s#u. ceea ce va determina o indiferen"# a privitorului în fa"a fotografiei. Fotografiile cu subiecte interesante. Num#rul subiectelor interesante care a!teapt# s# fie fotografiate. merit# s# fie fotografiat pentru c#. aproape sigur. Puterea emo"ional# poate exista independent de tehnic#. subiectul va atrage !i pe al"i câ"iva privitori. Pentru a produce efectul dorit asupra privitorului. o fotografie. Puterea de !oc este una dintre calit#"ile esen"iale ale unei fotografii bune.TEHNIC# !I ART# FOTO PUTEREA DE %OC este o însu!ire a imaginii care-l for"eaz# pe privitorul unei publica"ii s# observe. cu cât are un con"inut mai legat. Orice îl intereseaz# pe fotoreporter. CON&INUTUL este o calitate care poate fi încorporat# în fotografii într-o varietate aproape nelimitat#. în"elesul !i sentimentele pe care le eman# imaginea vor r#mâne neobservate de cei lipsi"i de sensibilitate. 6 . el nu poate realiza o lucrare care s# con"in# vreo calitate emo"ional#. Dar numai puterea de !oc singur# nu este suficient# pentru a face ca o fotografie s# fie bun#. o fotografie trebuie s# fie cu totul neobi!nuit# pentru a atrage privirile. Interesul fa"# de subiect este o condi"ie primordial# pentru a creea fotografii bune. este calitatea pe care fotoreporterul o imprim# pentru a atrage aten"ia cuvenit#. este infinit. O fotografie devine cu atât mai interesant# !i mai pl#cut#. În invazia de imagini care ne asalteaz# !i ne satureaz#. în mod con!tient. O fotografie de con"inut este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru a trezi reac"ia public#. prezentate cu fantezie.

Camera împiedic# p#trunderea luminii din exterior spre filmul fotografic asupra c#ruia vom proiecta imaginea subiectului fotografiat. .vizorul. La aparatele fotografice care permit folosirea obiectivelor interschimbabile. Obiectivele pot fi fixe sau interschimbabile. .camera etan!# la lumin#.solidar cu corpul aparatului fotografic. Cele mai importante elemente ale aparatelor foto: . iar pe peretele opus se deruleaz# materialul sensibil (filmul). rolul elementelor componente este acela!i la toate aparatele fotografice. . O condi"ie obligatorie la confec"ionarea casetelor este etan!eitatea la lumin#. Peretele din spate al aparatului fotografic poate fi: . . filmul se deruleaz# din caset# pe o bobin# receptoare. 7 . Filmele se introduc în aparat înc#rcate în casete.obiectivul.TEHNIC# !I ART# FOTO 2. . De obicei. iar partea aparatului în care se a!eaz# casetele se mai nume!te !i cutia casetelor.rabatabil pe o articula"ie.sistemul de punere la punct (reglare a clarit#"ii).demontabil. placa portobiectiv are un inel cu filet sau un inel de cuplare tip baionet#. Peretele pe care se fixeaz# obiectivul mai poart# !i numele de plac#-port obiectiv. . în care se fixeaz# obiectivul. Pe peretele din spate al cutiei aparatului se g#se!te filmul pe care se va forma imaginea subiectului dat# de obiectiv. APARATUL FOTOGRAFIC Caracteristici În diversitatea lor. Casetele cu filme se introduc în loca!urile prev#zute în spa"iul din spate al aparatului – cutia casetelor. De!i au o realizare constructiv# diferit# (în func"ie de solu"ia aleas# de firma constructoare). toate aparatele fotografice clasice au în compunere acelea!i subansambluri de baz#.obturatorul. a) CAMERA ETAN%$ la lumin# a aparatului foto este constituit# dintr-o cutie pe al c#rei perete anterior este montat obiectivul.

cu ajutorul c#ruia poate fi modificat# deschiderea 8 . Obiectivele fotografice moderne sunt sisteme optice convergente complexe. Acest orificiu este determinat de diafragm#. creat# de obiectiv !i str#lucirea subiectului fotografiat. Luminozitatea obiectivului poate fi determinat# prin cunoa!terea diametrului deschiderii utile a obiectivului !i distan"a focal# a acestuia. Cu ajutorul obiectivului se creeaz# imaginea subiectului pe materialul sensibil care se afl# în interiorul aparatului foto. aparatele foto moderne sunt prev#zute cu un dispozitiv de blocare ce împiedic# declan!area obturatorului înainte ca transportul filmului s# fi avut loc. Distan"a focal# este gravat# pe montura obiectivului !i se exprim# în milimetri. situat pe axa optic# principal# a obiectivului. Luminozitatea reprezint# o alt# caracteristic# a obiectivului. Distan"a focal# depinde de construc"ia obiectivului !i este determinat# de distan"a de la planul optic principal posterior al obiectivului pân# la focarul principal al lui.TEHNIC# !I ART# FOTO simultan cu armarea obturatorului !i în lungimi egale cu m#rimea unei imagini (la filmul tip leca – 24x36 mm). Focarul principal reprezint# imaginea unul punct îndep#rtat la infinit. 2. Prin deschidere util# se în"elege orificiul prin care trece fascicolul de lumin# prin obiectiv. formate din lentile situate într-o montur# metalic# sau din bachelit#. a c#rei m#rime este inscrip"ionat# pe montura obiectivului.#. spre interiorul aparatului foto. adic# executarea a dou# fotografii pe aceea!i por"iune a materialului sensibil. Diafragma se compune din câteva pl#cu"e situate într-o montur#. Pentru a preîntâmpina expunerile duble. cu atât iluminarea subiectului poate fi mai mic# pentru a ob"ine aceea!i fotografie !i cu atât sensibilitatea materialului fotografic poate fi mai mic# pentru acela!i timp de expunere. Ea este legat# de raportul dintre iluminarea câmpului imaginii (în planul filmului sensibil). Num#rul tipurilor de obiective este mare !i cre!te continuu. Cu cât luminozitatea obiectivului este mai mare. Principala caracteristic# a obiectivului este distan"a focal#. prev#zut# la exterior cu inel. OBIECTIVUL FOTOGRAFIC OBIECTIVUL se constituie în cea mai important# parte a aparatului foto. Transportul materialului sensibil este înregistrat de un contor de imagini cuplat cu mecanismul pentru transportul filmului.

P#tratul deschiderii relative maxime (cu diafragma complet deschis#). Deoarece forma orificiului pe care-l formeaz# diafragma este aproape circular#. Pe scara diafragmelor se indic# valorile deschiderilor relative doar prin cifra de la numitor !i formeaz# urm#toarea serie: 0. 22. 1. Luminozitatea obiectivului se determin# cu ajutorul formulei: unde I = luminozitatea. valoarea ilumin#rii câmpului imaginii va fi diferit# în cazul în care distan"a focal# a acestor obiective este diferit#.4. Raportul dintre diametrul deschiderii utile a obiectivului !i distan"a focal# a acestuia. situat al#turat. m#rimea deschiderii utile este caracterizat# prin diametrul el. Cu toate acestea. Scara diafragmei la fiecare obiectiv începe cu deschiderea relativ# maxim# a acestuia. producându-se 9 . dar deschiderile lor utile sunt diferite. 8.TEHNIC# !I ART# FOTO util# a obiectivului. prin urmare. c#tre o diafragm# mai deschis# sau mai închis#. se poate reduce luminozitatea obiectivului. Pentru c# iluminarea imaginii în interiorul aparatului fotografic depinde de distan"a focal# a obiectivului !i de diametrul deschiderii utile a acestuia. se poate varia în limite largi diametrul deschiderii relative a obiectivului !i. luminozitatea obiectivului este direct propor"ional# cu p#tratul diametrului d I = f      2 deschiderii utile a obiectivului !i invers propor"ional# cu p#tratul distan"ei focale a acestuia. d = diametrul deschiderii utile a obiectivului. iar numitorul reprezint# raportul dintre distan"a focal# !i diametrul deschiderii utile. Prin aceasta poate fi reglat# cantitatea de lumin# ce ajunge la filmul fotografic. 2. unde num#r#torul este 1. Folosind diafragma. 64. Obiectivele fotografice moderne sunt sisteme optice complexe !i se compun din mai multe lentile separate între ele prin aerul atmosferic sau lipite între ele (balsam de Canada).6. f = distan"a focal# a obiectivului. 2. se constituie într-o m#sur# a luminozit#"ii obiectivelor. în func"ie de felul trecerii. La fiecare limit# de separa"ie sticl#-aer !i aer-sticl# se produce o reflexie a luminii incidente pe suprafa"a lentilelor. Dou# obiective de aceea!i construc"ie !i cu acelea!i valori ale diametrului deschiderii utile las# s# treac# în interiorul aparatului cantit#"i egale de lumin#. 32. 45. exprimat sub form# de frac"ie. De asemenea. 4.8.7. este denumit deschidere relativ#. indicat# pe montura obiectivului. 16. 11. 5. Scara obi!nuit# a diafragmei prevede o anumit# ordine în care iluminarea imaginii pe film se dubleaz# sau se înjum#t#"e!te la trecerea de la un indice al diafragmei la altul. va fi diferit# iluminarea imaginii în cazul în care se compar# dou# obiective de aceea!i construc"ie !i ale c#ror distan"e focale sunt egale.

Indiferent de model. Un alt inconvenient al obiectivelor superangulare este iluminarea neuniform# a imaginii. obiectivul foto red# imaginea în limitele unor anumite dimensiuni. Câmpurile pot fi exprimate în unit#"i de m#sur# unghiulare (unghiul câmpului) sau în unit#"i de m#sur# liniare (diametrul câmpului). Formarea straturilor antireflex pe lentilele obiectivului se realizeaz# pe cale chimic# sau fizic#. suprafe"ele nelipite ale lentilelor sunt prev#zute cu un strat special ce are proprietatea de diminuare a procentului de lumin# care se reflect# pe aceste suprafe"e.teleobiective (cu distan"a focal# mare) – la care distan"a focal# este mai mare decât diagonala formatului. Pentru mic!orarea pierderilor de lumin# în obiectiv.TEHNIC# !I ART# FOTO astfel o pierdere de lumin# (4-6. Profunzimea acestor obiective.la care distan"a focal# este apropiat# de diagonala formatului !i la care unghiul de poz# este de 45-600. Claritatea imaginii ob"inute nu este egal# în diferitele zone ale acestui câmp.5% din lumina incident#). Lentilele unui astfel de obiectiv. Unghiul de poz# al imaginii depinde de distan"a focal# a obiectivului !i de formatul cadrului. care scade de la centru c#tre marginile fotografice.normale . este mult mai mare decât a obiectivelor normale sau a teleobiectivelor. pentru aceea!i m#rime a diafragmei. 10 . dar influen"eaz# pozitiv !i calitatea imaginii foto (îndeosebi la fotografierea în condi"ii de iluminare nesatisf#c#toare). Teleobiectivele sunt utilizate atunci când este necesar s# se fotografieze subiecte dep#rtate de care nu ne putem apropia. 17-35). privite în lumin# reflectat#. par u!or colorate în albastru sau în purpuriu. Obiectivele fabricate cu astfel de straturi se numesc obiective ameliorate (obiective cu strat T antireflex). În fotografie nu se utilizeaz# tot câmpul dat de obiectiv. Obiectivele superangulare. În func"ie de m#rimea unghiului de poz# se practic# o clasificare a obiectivelor în modul urm#tor: . Stratul antireflex nu numai c# mic!oreaz# pierderile de lumin# în obiectiv. . deformeaz# subiectul.superangulare – la care distan"a focal# este mai mic# decât diagonala formatului. Obiectivele superangulare sunt folosite la fotografierea în spa"ii înguste !i în cazurile în care nu ne putem îndep#rta la o distan"# suficient# pentru a cuprinde subiectul în întregime. . care permit fotografierea de la distan"e mici. ci numai o parte a acestuia !i anume o suprafa"# dreptunghiular# corespunz#toare formatului imaginii înscris# în cercul câmpului obiectivului. dând imagini cu o perspectiv# exagerat# (ex.

Vizorul cu oglind# este comod deoarece permite efectuarea rapid# !i facil# a încadr#rii imaginii. Acest tip de vizor este comod la fotografierea cu obiective interschimbabile. este ca în obiectiv s# nu p#trund# raze de lumin# laterale. se utilizeaz# un parasolar fixat pe montura obiectivului. cuplate cu obiectivul !i fixate în corpul aparatului foto. dar cu monturi diferite. sau reproducerea unei file de text. în acela!i timp. destinate pentru a fi utilizate la anumite tipuri de aparate. pe scurt. Puterea de separare constituie calitatea obiectivului de a reproduce distinct în imagine punctele sau liniile foarte apropiate ale subiectului fotografiat. Are !i un inconvenient prin faptul c# imaginea în vizor este decalat# fa"# de imaginea ce se ob"ine pe materialul foto. care nu particip# la formarea imaginii. 11 . de obicei. Ne vom referi. generând. În centrul câmpului. Aceast# decalare este sesizabil# mai ales la fotografierea de la mic# distan"#. Altele au o montur# de fixare tip baionet#. OBIECTIVELE INTERSCHIMBABILE sunt obiectivele care au aceea!i construc"ie. pete luminoase care deterioreaz# fotografia. Acest sistem pentru încadrare se nume!te vizor !i poate fi de mai multe tipuri. Razele laterale care p#trund în interiorul aparatului fotografic sunt difuzate pe întreaga suprafa"# a imaginii !i-i mic!oreaz# contrastul. Un alt tip de vizor este cel cu oglind# montat în corpul aparatului fotografic. Monturile obiectivelor pot s# difere !i prin diametrul lor. doar la vizorul care doteaz# marea majoritate a aparatelor moderne. Claritatea red#rii subiectului depinde de construc"ia obiectivului !i se exprim# cantitativ prin puterea de separare a lui. fiind lipsit de erorile de paralax#. Unele aparate sunt prev#zute cu montur# cu filet. Aparatele foto moderne sunt echipate.TEHNIC# !I ART# FOTO Analizând o fotografie reprezentând un grup mare de persoane. În mod obligatoriu. vom vedea c# elementele situate în centrul imaginii sunt mai clare decât cele situate c#tre marginile imaginii. Pentru a împiedica p#trunderea acestor raze. iar spre extremit#"ile acestuia puterea de separare devine mai mic#. suprafa"a interioar# a parasolarului este înnegrit# !i m#tuit#. puterea de separare este maxim#. cu telemetre. VIZORUL Executarea unei fotografii necesit# s# se determine limitele imaginii în care va ap#rea pe fotografie subiectul fotografiat. O problem# important# care trebuie avut# în vedere în timpul fotografierii. punerea la punct !i observarea subiectului în timpul fotografierii.

care se monteaz# în interiorul aparatului. perdeaua cu fant# se deplaseaz# în fa"a materialului fotografic !i las# lumina s# treac# prin fant# spre stratul sensibil. Lamelele metalice sub"iri care închid accesul luminii spre interiorul aparatului !i se deschid dinspre centrul dechiderii utile spre marginile acesteia. Obturatoare cu perdea. probabil.TEHNIC# !I ART# FOTO Telemetrul cuprinde un dispozitiv optic !i un mecanism. se nume!te timp de expunere !i poate fi reglat prin mai multe metode. asigurându-se astfel claritatea maxim# a imaginii. Perdeaua este confec"ionat# dintr-o "es#tur# de m#tase cauciucat# !i având o deschidere sub form# de fant# !i este înf#!urat# pe 2 bobine. sutimilor sau miimilor de secund#. În timpul fotografierii. Reglarea cantit#"ii de lumin# ce trece prin obturatoarele centrale. împreun# cu montura obiectivului. cât !i întinderea arcului sunt reglabile. Precizia timpului de expunere este relativ determinat#. Aparatele fotografice moderne sunt dotate cu dispozitive complicate !i precise pentru reglarea timpilor de expunere scur"i de ordinul zecimilor. trebuie s# fie reglat# cu mare precizie. Aceste dispozitive se numesc obturatoare !i sunt de mai multe tipuri. Prin rotirea mecanismului contururile imaginilor se apropie pân# la suprapunere. cu ajutorul c#ruia se determin# distan"a dintre aparat !i subiectul de fotografiat. Timpul de expunere este în func"ie de l#"imea fantei din perdea !i de viteza de deplasare a acesteia. Dispozitivul optic creeaz# dou# imagini ale subiectului. str#bate obiectivul spre interiorul camerei aparatului. Obturatoare centrale se monteaz# între lentilele obiectivului !i formeaz# un ansamblu. una dintre aceste bobine este prev#zut# cu un arc care determin# viteza de deplasare a perdelei. Timpul în cursul c#ruia lumina trecut# prin obiectiv ilumineaz# filmul fotografic.2. 2. La obturatoarele centrale întregul câmp al imaginii este iluminat aproape concomitent în timpul expunerii !i. Durata de timp în care lumina ac"ioneaz# asupra stratului sensibil. v#zute din 2 puncte diferite. astfel acest obturator nu are inconvenientele 12 . Dimensiunea fantei. a-"i v#zut în Ci!migiu). OBTURATORUL Lumina reflectat# de subiect în timpul fotografierii. ajungând la film. Perdelele obturatorului se pot confec"iona !i din camele metalice. se realizeaz# cu ajutorul unui mecanism. Cea mai simpl# metod# în scoaterea capacului de pe obiectiv – pentru timpul de expunere stabilit – !i repunerea lui pe obiectiv (a!a cum.

sensibilitatea mic# a mecanismului la varia"ii de temperatur#. a) TREPIEDUL sau STATIVUL este destinat pentru men"inerea aparatului foto într-o pozi"ie stabil#. e) GEANTA protejeaz# aparatul în timpul transportului. uniformitatea ilumin#rii cadrului în timpul fotografierii. care expune imaginea pe zone succesive. c) RACORDUL FLEXIBIL sau cablul declan!ator prezint# avantajul de a nu transmite vibra"iile mâinii în timpul declan!#rii aparatului fixat pe trepied. ACCESORII PENTRU FOTOGRAFIERE – reprezint# dispozitive utilizate pentru l#rgirea posibilit#"ilor de fotografiere sau u!urarea îns#!i a fotografierii. b) EXPONOMETRUL serve!te la determinarea timpului de expunere pe baza cantit#"ii de lumin# reflectat# de subiect. Avantajele obturatoarelor centrale. când se fotografiaz# cu timpi lungi de expunere.TEHNIC# !I ART# FOTO specifice obturatorului cu perdea. 13 . d) AUTODECLAN%ATORUL permite ac"ionarea declan!atorului cu întârziere (un timp variabil) pentru a permite !i fotografului s# apar# în cadrul pe care-l fotografiaz#. de !ocuri !i intemperii. Pentru mobilitatea aparatului foto se folosesc articula"ii cu capete mobile (pivotante . având 3 sau mai multe articula"ii. elimin# practic obturatoarele cu perdea. Cu ajutorul obturatoarelor centrale se pot ob"ine tipuri de expunere foarte varia"i. Cele mai r#spândite sunt trepiedele telescopice. dintre care trebuiesc amintite: evitarea deform#rilor geometrice la fotografierea subiectelor în mi!care rapid#.basculante) sau cu “nuc#”.

are o anumit# str#lucire. determinând o mai mare înnegrire a ei. Aceast# u!oar# înnegrire rezultat# f#r# participarea luminii – prin procesul de developare. prin urmare. Stratul sensibil se depune pe suport. Suportul materialelor foto se execut# din celuloid. suportul mai poate fi din mase plastice. diferitele zone ale stratului sensibil vor fi supuse la expuneri diferite. cât !i a celor care nu au venit în contact cu lumina. metal. cu atât !i cantitatea de lumin# reflectat# va fi mai mare !i iluminarea zonei din stratul sensibil pe care se deseneaz# imaginea detaliului va fi mai intens#. Dup# developare. Subiectele fotografice se compun dintr-un num#r de detalii. Str#lucirea unui detaliu depinde de iluminarea !i de capacitatea de reflexie a acestuia. sub forma unei pelicule fine de gelatin#. fiecare dintre aceste detalii reflect# spre obiectivul aparatului fotografic o cantitate diferit# de lumin# !i.TEHNIC# !I ART# FOTO 3. dup# negativ. mic!orând transparen"a general# a imaginii. Din cauza str#lucirilor variabile ale detaliilor subiectului. Materialele fotografice se execut# sub form# de film perforat. rolfilm. sticl#. por"elan. 14 . Materialele fotografice se clasific# în: a) negative – pe care se face fotografierea. MATERIALE FOTOGRAFICE Formarea imaginii fotografice Pentru a putea în"elege “cum” fotografiem. c) reversibile – se ob"ine imaginea pozitiv# pe acela!i material pe care s-a efectuat fotografierea. chiar dac# la fotografiere durata de expunere a fost aceea!i pentru toate detaliile. m#tase. este bine s# !tim “pe ce” fotografiem. Cu cât str#lucirea detaliului fotografiat este mai mare. foi sau suluri de hârtie foto. Materialele fotografice sunt constituite dintr-un strat sensibil depus pe un suport oarecare. cu o grosime de numai câ"iva microni !i se nume!te emulsie fotografic#. materialele fotografice prezint# o u!oar# înnegrire atât a por"iunilor ce au fost expuse luminii. triacetat de celuloz# etc. planfilm. pl#ci fotografice. ceramic#. constituie voalul chimic !i se întinde pe întreaga suprafa"# a stratului sensibil. b) pozitive – pe care se copiaz#. imaginile fotografice.

1:300 – 1:500 . Imaginea ob"inut# pe un astfel de film.. extracontrast.peisaj deschis pe timp urât ………………………….str#zi înguste pe timp însorit ………………………. Valoarea latitudinii de expunere depinde de propriet#"ile materialului sensibil !i de regimul de developare. pe fond de cer ………………….fa"# blond# ………………………………………….fa"# brun# …………………………………………. f#r# compromiterea negativului. SENSIBILITATEA Sensibilitatea la lumin# este principala caracteristic# a materialelor foto.cl#diri luminoase. u!urând foarte mult fotografierea.peisaj deschis cu cer urât …………………………… 1:20 – 1:60 .TEHNIC# !I ART# FOTO Intensitatea voalului variaz# în func"ie de condi"iile !i durata depozit#rii materialului foto.obiecte întunecoase pe z#pad# ……………………… 1:500 – 1:1000 . 1:2 – 1:3 .. cu atât contrastul imaginii va fi mai mare. CONTRASTUL Constituie o caracteristic# important# a materialului foto !i define!te modul în care lucreaz# stratul sensibil: moale. cu un aspect cenu!iu !i !ters.interior de camer#. în fa"a ferestrei ………………….. Cu cât contrastul materialului fotografic este mai mare. contrast. 1:30 – 1:100 . va avea un contrast mic.cl#diri întunecoase. 15 . Exprimarea cantitativ# a sensibilit#"ii la lumin# este necesar# pentru determinarea expunerii. având un contrast de 1:20 – 1:30. 1:10 – 1:20 . Exemple de contraste (intervale de str#luciri): . deoarece permite unele gre!eli la determinarea expunerii. iluminate de soare ………………. normal. Subiectele. precum !i pentru compararea între ele a diferitelor tipuri de materiale fotografice. 1:100 – 1:200 . LATITUDINEA DE EXPUNERE Reprezint# o alt# caracteristic# important# a stratului sensibil. 1:1000 – 1:5000 Materialele foto negative moderne au un strat sensibil cu latitudinea de expunere de 1:100. 1:5 – 1:10 . Valoarea practic# a latitudinii de expunere const# în faptul c# detaliile subiectelor fotografiate pot fi reproduse pe materialul fotografic în tonalit#"i propor"ionale cu str#lucirile lor. pot fi redate corect de c#tre stratul sensibil la expuneri foarte variate.

400 ASA redau 40 lin/mm./mm. prin fotografii de prob#. Puterea de separare depinde de expunere. Puterea de separare în fotografie este o m#rime variabil#.50 ASA redau 70 lin. . trebuie aleas# expunerea care s# asigure puterea de separare maxim# a materialului fotografic respectiv. Filmele negative cu sensibilitatea de: . care se poate modifica în func"ie de condi"iile de fotografiere. determinat# de faptul c# sensibilitatea filmului depinde de m#rimea microcristalelor de halogenur# de argint din care se vor forma granulele de argint. apare ca !i cum ar fi format# dintr-un num#r mare de puncte. precum !i în func"ie de developare. . ce pot fi redate distinct pe o distan"# de 1 mm./mm. Structura cu granula"ie sau – cum este mai cunoscut# – granula"ia – apare când mai multe granule din gelatin# se unesc între ele !i formeaz# un singur gr#unte. FILMUL COLOR Emulsia sensibil# aplicat# pe suport este compus# din suprapunerea a trei straturi sensibile. egale între ele ca l#"ime.100 ASA redau 60 lin. PUTEREA DE SEPARARE – reprezint# proprietatea stratului sensibil de a reda separat detaliile subiectului de foto !i se exprim# prin num#rul de linii. Puterea de separare este determinat# de propriet#"ile stratului sensibil. mai ales în cazul unei m#riri la dimensiune mare. 16 . . Puterea de separare se deterioreaz# pe m#sur# ce cre!te sensibilitatea filmului (!i implicit granula"ia). Aceast# expunere se alege.200 ASA redau 50 lin.TEHNIC# !I ART# FOTO GRANULA$IA "I PUTEREA DE SEPARARE Fotografia./mm. în general. Cu cât se m#re!te sensibilitatea materialului foto./mm. cre!te granula"ia. Filmele reversibile – 120 lin. Când se fotografiaz# desene executate cu linii sub"iri sau subiecte cu detalii fine. fiind numit !i strat sensibil la albastru. Acest lucru se datore!te faptului c# în stratul de gelatin# imaginea este constituit# de un mozaic de granule de argint metalic. diferite între ele prin sensibilitatea cromatic#. Stratul superior este sensibil numai la radia"iile albastre.

cerul poate ap#rea de un albastru ireal. Modificarea compozi"iei spectrale a ilumin#rii. Densitatea culorii albastrului spore!te cu cât iluminarea devine mai frontal#. Culorile acelora!i subiecte sunt percepute în mod diferit. 17 . Când soarele ilumineaz# lateral. corect echilibrat pentru fotografierea la lumina zilei. iar culorile ro!ii apar cu o satura"ie mai mare. Fotografiind mun"ii. care vine în contact direct cu suportul. adic# de capacitatea de a reflecta zone din spectrul luminii incidente. toate cele trei straturi vor avea sensibilitatea identic# fa"# de zona albastr#. este de culoare verde. Stratul inferior. Când cerul este umed – cerul apare mai alburiu. Dep#rt#rile par întotdeauna mai monotone în ce prive!te culoarea decât prim-planurile. în afar# de sensibilitatea natural# a halogenurii de argint la radia"iile albastre ale spectrului. Când facem fotografia unui peisaj în imagine. este sensibilizat pentru radia"iile ro!ii. Stratul antihalo se compune dintr-un colorant dizolvat într-o mas# de cear#. detaliile albastre cap#t# o nuan"# g#lbuie. Pe timp mohorât – cerul apare alb. cerul pare mai albastru. fiecare detaliu al subiectului formeaz# în stratul sensibil o imagine fotografic# latent# corespunz#toare detaliului respectiv. iar la cele reversibile este de culoare cafenie. Un film color. verde !i ro!ie a spectrului. de colora"ia acestuia. al#turi de sensibilitatea normal# la radia"iile albastre. este mai sensibilizat la radia"iile verzi. Stratul poate fi deteriorat cu u!urin"#. Pe partea exterioar# a suportului se depune un strat antihalo care. pe film. Redarea corect# a culorii se va ob"ine numai în situa"ia în care. În timpul fotografierii. Culoarea cerului depinde !i de starea atmosferei. Calitatea red#rii culorii la peisaje este determinat# de gradul de redare corect# a culorii cerului. la lumina l#mpilor cu incandescen"# (TV). pe aer foarte uscat. în func"ie de distan"a dintre acestea !i ochiul observatorului. Filmele de calitate superioar# au cele 3 straturi de emulsie echilibrate între ele în ceea ce prive!te sensibilitatea la lumin#. Acela!i lucru se întâmpl# !i la mare. intr# !i o zon# important# de cer.TEHNIC# !I ART# FOTO Stratul din mijloc. fapt explicat prin ac"iunea intens# a radia"iilor ultraviolete invizibile asupra stratului sensibil albastru. necesitând o manipulare cu o deosebit# aten"ie. în primul rând. influen"eaz# asupra culorii diferitelor detalii. la filmele negative. detaliile albastre !i violete apar ro!iatice. situa"ie în care va predomina tonalitatea albastr#. Culoarea unui detaliu oarecare al subiectului depinde. va ap#rea dezechilibrat dac# va fi utilizat la fotografierea la lumina dat# de l#mpi cu incandescen"#. De exemplu.

comparativ cu lumina solar# direct#. de pe îmbr#c#minte sau décor. la fotografierea unui grup de mai multe persoane exist# o !i mai mare varietate de culori.iar cerul alburiu. transparen"i. fa"a persoanei va apare ro!iatic#. În cazul cerului albastru – apa devine albastr#. Fiecare element constitutiv al portretului – detaliile fe"ei. creaz# probleme. La peisaje. de starea atmosferei etc. La redarea diferitelor culor. Detaliile în culori str#lucitoare. Pe timp închis. fondul de culori – are o influen"# mare asupra perceperii ansamblului. suprafa"a z#pezii este redat# alb# (sau pu"in g#lbuie). Suprafe"ei apei îi sunt imprimate nuan"e de culoare în func"ie de obiectele care se reflect# !i apar în imagine. Lumina difuz# uniform# permite redarea mai corect# a culorilor decât lumina contrastat#. permi"ându-!i distorsiuni importante în redarea coloritului apei. culoarea vegeta"iei verzi se schimb# în continuu în timpul zilei. îmbr#c#mintea. scenele în aer liber se redau cu o distorsiune cromatic# mai mic# decât în cazurile în care soarele este acoperit de nori albi. apar mult distorsionate în fotografie datorit# necesit#"ii ca la portret culoarea fe"ei s# fie redat# cât mai corect. Operatorul va reda cu mai mult# exactitate culoarea p#r"ii importante a subiectului. umbrele pe z#pad# apar alb#strui. de aceea. în func"ie de felul ilumin#rii. culoarea lor depinde de lumina care are întotdeauna un exces de radia"ii albastre. determinând mai multe probleme tehnice la redarea culorilor fa"# de portretul individual. cerul acoperit de nori – apa devine cenu!ie. apa devine verzuie. O varietate !i mai mare de nuan"e de culoare o provoac# valurile. 18 . iar contrastul se diminueaz# foarte mult. Cele mai frecvente !i mai evidente distorsiuni cromatice apar la portrete. Redând corect culoarea vegeta"iei. Toate aceste elemente creaz# dificult#"i în realizarea unui raport relativ corect între culoarea obiectului !i cea a suprafe"ei apei.TEHNIC# !I ART# FOTO Umbrele sunt iluminate numai de lumina difuz# (de c#tre cer). iar la umbra copacilor. Dac# cerul este albastru. Iluminarea scade atunci când norii acoper# soarele. distorsiunea deterioreaz# armonia de culoare a portretului în ansamblu. Realizarea unui portret echilibrat cromatic pe fond de vegeta"ie. De exemplu. pe imaginea cu vegeta"ie va ap#rea o culoare albastr# în exces.

armonia peisajului. Stabilirea punctului de sta"ie. pân# la ap#sarea pe declan!ator. Dup# caz. mai sunt de f#cut urm#toarele opera"ii: 1. 2. particularitate etc”. caracterul persoanei fotografiate. TEHNICA FOTOGRAFIERII Punctul de sta&ie %i rolul lui în plastica imaginii Dup# ce am f#cut cuno!tin"# cu componentele !i modul de func"ionare al aparatului. 3. particularit#"ile formelor arhitecturale ale cl#dirilor. O dat# ales subiectul !i “compus#” imaginea din punct de vedere estetic. putem trece la urm#toarea etap#: fotografierea. a diafragmei !i a distan"ei. iar impresia provocat# privitorului trebuie s# fie cât mai apropiat# de cea produs# de c#tre subiect asupra fotoreporterului. ordine opera"iilor poate fi !i alta. m#re"ia p#durilor. precum !i cu însu!irile materialului fotosensibil. 19 . armonie. care asigur# încadrarea dorit# a subiectului. cu stilul fotoreporterului. se pot exprima !i sublinia în fotografie prin alegerea intim# a locului din care se face fotografierea. Fotografia trebuie s# redea cât mai clar lucrul care a constituit obiectul aten"iei fotoreporterului !i s# rezulte scopul în care a fost f#cut# fotografia. caracter. fotoreporterul trebuie s# aleag# punctul de sta"ie. Portretele trebuie s# aib# o asem#nare cât mai mare cu persoana fotografiat#. Una dintre cele mai importante caracteristici ale fotografiei este veridicitatea. un peisaj trebuie s# exprime întinderea câmpiilor. cerul senin. În raport cu sistemul aparatului. care “!tiu s# fac# singure totul”. cât mai veridic !i mai expresiv. Iar la aparatele moderne. Reglarea obturatorului. Determinarea expunerii. r#mâne o singur# opera"ie: alegerea punctului de sta"ie.TEHNIC# !I ART# FOTO 4. s# redea tr#s#turile caracteristice ale figurii !i s# exprime !i caracterul lui. În principiu. Toate aceste însu!iri – “esen"#. Fotografia trebuie s# arate privitorului subiectul fotografiat. expresivitatea !i via"a imaginii legate de capacitatea de a reda realist !i conving#tor esen"a evenimentului produs.

spre Muzeul &#ranului Român sau spre cl#direa VOX MARIS. În acest caz. Fotografiile au redat. O asemenea amplasare a subiectului duce la o prezentare simplist# a cl#dirii ca atare. oferindu-se privitorilor o imagine inedit# a unei cl#diri arhicunoscute. %i mai reu!ite au fost fotografiile realizare din balcoanele blocurilor din Pia"a Victoriei. eviden"iindu-se volumul acestei binecunoscute cl#diri. iar elementele marginale ies în afara cadrului. situându-ne pe axa central# a acestuia. a rezultat o compozi"ie frontal# a imaginii. fa"adele cl#dirii echilibrându-se !i completându-se reciproc. în afara p#r"ii frontale a cl#dirii !i p#r"ile laterale ale acesteia. cu atât acesta va ap#rea mai mare pe fotografie. v#zându-se doar o singur# latur# a cl#dirii. diferitele detalii ocupând un loc din ce în ce mai mare. O asemenea alc#tuire a imaginii atrage aten"ia privitorului asupra desenului liniar al fa"adei cl#dirii. Câ"iva dintre studen"i s-au deplasat lateral. Umplerea întregului câmp vizual al obiectivului numai cu materialul care intereseaz# nemijlocit. este dictat# de dorin"a de a acorda obiectului fotografiat locul central în imagine. aten"ia privitorului nefiind re"inut# de un element dominant. va rezulta o imagine mai mic#. Toate elementele arhitecturale sunt distribuite uniform pe întreaga ei suprafa"#. b) distan"a pân# la subiectul de fotografiat.TEHNIC# !I ART# FOTO Exist# trei elemente care condi"ioneaz# alegerea unui punct de sta"ie optim: a) direc"ia de fotografiere. Fotografia a c#p#tat o anumit# spa"ialitate !i adâncime. b) DETERMINAREA DISTAN&EI DE FOTOGRAFIERE Pu!i în situa"ia de a fotografia un subiect. Expresivitatea fa"adei cl#dirii !i volumul au fost eviden"iate !i de direc"ia lateral# a luminii solare. rezultând fotografii neinteresante. c) în#l"imea punctului de sta"ie. exist# tenta"ia de a a!eza aparatul foto drept în fa"a subiectului. 20 . o statuie sau un grup de oameni. f#r# a-i sesiza volumul acesteia. a) ALEGEREA DIREC&IEI DE FOTOGRAFIERE Când avem de fotografiat o cl#dire. Tema practic# de fotografiere a cl#dirii Guvernului României i-a pus pe studen"ii încep#tori în situa"ia de a alege un punct de sta"ie central. ne întreb#m care este distan"a optim# la care s# ne situ#m? Dac# distan"a dintre aparat !i subiect va fi mai mare. Cu cât vom fi mai aproape de subiect.

La încadrarea unei imagini fotografice trebuie stabilite cu precizie limitele cadrului care s# aib# o compozi"ie finit#. ea pare c# se constituie într-un obstacol în calea mi!c#rii. cel mai r#spândit. În mod conven"ional. iar subiectele din prim-plan sunt proiectate pe fundalul cerului. Punctul de sta"ie normal. La portrete. Alegerea unui punct de sta"ie inferior pentru executarea unui portret. Dac# se fotografiaz# subiecte în mi!care rapid# (automobile. pe fotografie va ap#rea o b#rbie m#rit# !i o frunte dispropor"ionat de îngust#. Acum se delimiteaz# zona ce va r#mâne în imagine. linia orizontului coboar#. exagerându-se dimensiunea acestora. 21 . l#sând în afar# ceea ce nu prezint# interes. cicli!ti) limitele cadrului se a!eaz# astfel încât un spa"iu liber s# fie l#sat în direc"ia mi!c#rii !i care s# fie mult mai mare decât spa"iul r#mas în spatele subiectului. corespunde cu nivelul ochilor unui om în picioare. duce la o exagerare dimensional# a p#r"ii inferioare a fe"ei.TEHNIC# !I ART# FOTO c) ALEGEREA ÎN$L&IMII PUNCTULUI DE STA&IE Alegerea nivelului punctului de sta"ie contribuie la rezolvarea plastic# a fotografiei. Alegând un punct de sta"ie inferior. . sunt clasificate în trei grupe principale: . . împ#r"ind-o în dou# jum#t#"i aproximativ egale. ob"inem o fotografie în care linia orizontului trece cu precizie pe mijlocul imaginii. Rezult# o imagine f#r# deform#ri sau exager#ri ale sc#rii de reprezentare a p#r"ilor inferioare sau superioare ale subiectului. spa"iul liber se las# în direc"ia de rotire a capului !i a privirii !i nu spre ceaf#. eliminând dinamica fotografiei. marea varietate de în#l"imi de la care pot fi privite !i fotografiate subiectele. putându-se astfel reda fotografia sub forma cea mai obi!nuit# pentru ochiul omului. Folosind un punct de sta"ie normal. Ea pare rupt# în dou# p#r"i independente.puncte de sta"ie superioare (de sus). determinând pierderea unit#"ii de compozi"ie.puncte de sta"ie inferioare (de jos). ÎNCADRAREA este urm#toarea etap# prin care fotoreporterul va putea realiza o imagine plastic# !i interesant#.puncte de sta"ie normale. Dac# limita cadrului este în imediata apropiere a fe"ei persoanei din portret. Modificarea în#l"imii punctului de sta"ie determin# schimbarea în fotografie a pozi"iei liniei orizontului. f#r# leg#tura între ele.

determinarea !i folosirea profunzimii maxime. obiectul asupra c#ruia se efectueaz# punerea la punct. în primul rând. cu atât profunzimea va fi mai mare !i invers. aceast# profunzime scade prin mic!orarea distan"ei dintre obiectiv !i planul de punere la punct. . cu atât profunzimea este mai mare !i.TEHNIC# !I ART# FOTO PUNEREA LA PUNCT este opera"ia urm#toare prin care. În partea fotografic# se întâlnesc urm#toarele cazuri mai r#spândite !i caracteristice ale punerii la punct: . . . invers.punerea la punct pentru obiectul principal al imaginii. deci. se regleaz# claritatea imaginii astfel încât s# se ob"in# un desen precis al tuturor detaliilor subiectului. la majoritatea aparatelor foto clasice. În fotografie apare clar.ob"inerea spa"iului redat cu claritate între anumite limite. de obiectiv. Profunzimea mai depinde !i de distan"a focal# a obiectivului: cu cât distan"a focal# este mai mic#. în scopul red#rii caracterului spa"ial al ei. 22 . Cu cât planul de punere la punct se g#se!te mai departe de punctul de sta"ie !i.reducerea clarit#"ii imaginii în adâncime.

. În realitate. precum !i cu direc"ia de fotografiere. str#lucitoare.de unghiul pe care-l formeaz# aceast# suprafa"# cu direc"ia de inciden"# a luminii. Aceste caracteristici trebuiesc redate în fotografie prin iluminarea lor. Prin iluminarea uniform# a întregului subiect va rezulta o fotografie cenu!ie !i neinteresant#. culoare. Cu toate acestea.TEHNIC# !I ART# FOTO 5. Imaginea foto este “desenat#” cu ajutorul luminii !i apare ca rezultat al ac"iunii fotochimice a energiei luminoase asupra stratului de emulsie sensibil# din pelicula sau hârtia foto. În situa"ia ilumin#rii figurii cu o lumin# frontal#. Astfel. Explica"ia: ele vor trimite spre obiectivul aparatului foto cantit#"i de lumin# diferit# datorit# capacit#"ii diferite de reflexie !i valorilor diferite a coeficien"ilor de str#lucire. Fotoreporterul trebuie s# prezinte veridic !i expresiv ceea ce i-a atras aten"ia la subiectul fotografiat. s# se ob"in# o asem#nare între imagine !i persoana fotografiat#. Dac# obiecte situate în planuri diferite sunt iluminate uniform. La portrete este necesar s# se redea expresiv forma plastic# a fe"ei. Fluxul de lumin# care cade asupra obiectelor sau suprafe"elor fotografiate se distribuie relative uniform asupra acestora. în timp ce obiectele au volum. în traducere literar#. în 23 . atunci spa"iul este redat nesatisf#c#tor în fotografie datorit# absen"ei varia"iei tonurilor care s# favorizeze redarea acestui spa"iu. Suprafe"ele diferitelor subiecte reflect#. LUMINA ÎN FOTOGRAFIE Propriet'&ile %i func&iile luminii Dou# cuvinte grece!ti definesc cuvântul fotografie: photos = lumin# !i grapho = a scrie. în mod diferit. peisajele au dimensiuni mari !i profunzime. generând suprafe"e mai întunecoase sau mai luminoase. monoton# !i f#r# via"#. Catifeaua neagr# reflect# doar 2-4% din lumina incident#. Tema aleas# trebuie prezentat# expresiv în fotografie prin utilizarea corect# a mijloacelor plastice expresive. ceea ce.structura !i de culoarea suprafe"ei. lumina. Cantitatea de lumin# reflectat# depinde de: . figurile !i obiectele vor avea str#lucire diferit#. se va ob"ine o fotografie cu aceea!i tonalitate în orice por"iune a fe"ei. Hârtia alb# reflect# 80% din cantitatea de lumin# incident#. înseamn# scriere cu ajutorul luminii.

dac# fotografia prezint# imperfec"iuni tehnice. str#lucirile !i umbrele sunt elemente de compozi"ie !i sunt luate în considerare la alc#tuirea imaginii în egal# m#sur# cu figurile !i obiectele. plan#. permite s# se pun# în eviden"# structura lor. Figura !i fundalul pe care aceasta se proiecteaz#. denumit !i efect plastic.de compozi"ie. în mod hot#râtor. Petele de lumin#. Pentru perceperea corect# a figurii unei persoane este necesar# eviden"ierea tr#s#turilor !i contururilor. tranzi"iile de tonuri favorizeaz# exprimarea spa"iului. datorit# faptului c# fotoreporterul prezint# lumea real# tridimensional#. umbrele. disp#rând plasticitatea !i aspectul de via"# al imaginii. 24 . este favorizat# de iluminarea separat# a acestora. este necesar s# se "in# seama de importan"a pe care o are lumina în conturarea obiectelor. las# umbre lungi la oameni !i cl#diri. Fotoreporterul utilizeaz# ca elemente active ale compozi"iei. Acest rol al ilumin#rii. îmbr#cat# într-o hain# de culoare închis#. cele trei roluri importante ale ilumin#rii: . jocul str#lucirilor. fotoreporterul trebuie s# rezolve simultan !i în strâns# leg#tur# între ele.plastic. trebuie s# aib# str#luciri !i un nivel de iluminare diferit. umbre!te elementele de importan"# secundar#. Toate problemele plastice !i de compozi"ie a ilumin#rii nu pot fi îns# rezolvate corect. el combin# primplanul mai întunecat cu profunzimile mai luminoase. dac# are umbre prea dure sau densit#"i slab redate în zonele de lumin#. în eviden"ierea materialului din care au fost executate (fapt important pentru a le reprezenta în fotografie a!a cum sunt în realitate). are o importan"# deosebit de mare. pe un fundal de catifea neagr#. Condi"iile defavorabile de iluminare la fotografiere s#r#cesc rezultatul plastic al imaginii ob"inute. deta!area figurii de fondul respectiv. pe o imagine bidimensional#. Combinarea elementelor de iluminare favorizeaz# redarea formei spa"iale !i a conturului obiectelor. spa"ial#. Alternan"a zonelor însorite cu cele umbrite. în redarea formei lor. subliniaz# pozi"ia lor în spa"iu. accentele de lumin#. se vor contopi într-o tonalitate comun#. Folosirea luminii solare laterale. Iluminând subiectul sau alegând condi"iile la care se fotografiaz#. În alc#tuirea imaginii. . de condi"iile de iluminare la fotografiere. La fotografiere. . Redarea veridic# !i expresiv# a volumului în fotografie depind. Deta!area tonal# dintre figur# !i fundal.tehnic. O persoan# brunet#.TEHNIC# !I ART# FOTO fotografie tr#s#turile !i liniile fe"ei se uniformizeaz#. caut# s# ob"in# accente de lumin# pe planul principal al imaginii.

TEHNIC# !I ART# FOTO Numai îmbinarea obligatorie a acestor trei elemente ale ilumin#rii va permite s# se foloseasc#. s-a stabilit locul de sta"ie !i încadrarea. la iluminarea subiectului. a anumitor condi"ii de iluminare la fotografiere. în ansamblu. În situa"ia în care. s# valorifice con"inutul imaginii fotografice. este plastic# !i expresiv#. de compozi"ie !i rolul tehnic. autorul porne!te de la legile efectului real de iluminare !i are în vedere una din sursele reale. în care subiectul fotografiat este redat clar !i distinct. rezultatul muncii sale îl satisface pe privitor. este vorba de alegerea unei ilumin#ri care s# favorizeze eviden"ierea concep"iei autorului. lumina ca un mijloc important de redare plastic# !i s# se ob"in# fotografii expresive. Practica arat# c# succesele muncii fotoreporterului nu depinde numai de cât de mult r#spunde efectul de iluminare ales cu con"inutul imaginii fotografice. fotoreporterul trebuie s# rezolve. Prima !i cea mai important# condi"ie în utilizarea luminii de c#tre fotograf. Desenul de lumini al fotografiei apare clar !i distinct numai în situa"ia în care ac"iunea tuturor dispozitivelor auxiliare este subordonat# ac"iunii sursei principale de lumin#. simultan !i în strâns# corela"ie între cele. la adev#rata valoare. în mod special. este aceea a coresponden"ei dintre efectul de iluminare ales !i 25 . Practica fotografic# demonstreaz# c# numai în situa"ia în care. numai atunci desenul de lumini al imaginii devine expresiv !i finit. la rezolvarea ilumin#rii în imagine. care determin# efectul de iluminare. O etap# important# în realizarea fotografiei. determinarea limitelor de încadrare. Una dintre cele mai importante condi"ii în utilizarea luminii de c#tre fotoreporter. o reprezint# alegerea sau crearea unei ilumin#ri care s# favorizeze con"inutul imaginii fotografice. veridicitatea lui. iar fotografia. dup# alegerea subiectului. ob"inându-se fotografii expresive. cu toate particularit#"ile sale. cap#t# veridicitatea natural# necesar#. urmeaz# a fi stabilite condi"iile de iluminre în care trebuie executat# fotografia. La încep#tori lumina este folosit# numai ca mijloc tehnic pentru ob"inerea fotografiei f#r# a se "ine seama !i de posibilit#"ile de compozi"ie !i de valen"ele artistice pe care le ofer# ea. este aceea a coresponden"ei dintre efectul de iluminare ales !i con"inutul imaginii fotografice. În primul rând. ci !i cu cât el favorizeaz# eviden"ierea con"inutului. cele trei roluri principale ale ilumin#rii: rolul plastic. Dup# ce a fost ales subiectul de fotografiat. La alegerea sau la crearea. fotoreporterul porne!te de la principiile expuse anterior. stabilirea punctului de sta"ie. fotografia are volum. Numai astfel subiectul fotografiat este redat clar !i distinct. cu toate tr#s#turile caracteristice.

se pot întâlni cele mai variate efecte de iluminare. soarele începe s# ilumineze intens. În practica fotografului încep#tor. o zi geroas# dar însorit# de ianuarie sau o splendid# zi de prim#var#. variate. Toate aceste efecte de iluminare. formându-se o u!oar# cea"# care sl#be!te intensitatea luminii solare directe !i atenueaz# contrastele. este determinat# în primul rând de alegerea timpului în care se efectueaz# fotografierea. peisajele. în zori. Desenul de lumini al imaginii depinde nu numai de ora la care se fotografiaz#. în raport cu direc"ia de c#dere a razelor solare. norii c#tre apus proiecteaz# un desen artistic. Diminea"a. Dup# amiaz# se formeaz# umbre lungi. o zi cenu!ie de toamn#. umbrele devin scunde !i dure. Î!i p#streaz# importan"a sa lumina. 26 . trebuie s# se "in# seama de faptul c# lumina natural# î!i schimb# condi"iile în cursul zilei. cât !i o anumit# surs# de lumin# care ilumineaz# obiectul de fotografiat. La miezul zilei. ci !i de direc"ia aleas# pentru fotografiere. Rezolvarea ilumin#rii la imaginile fotografiate în natur#. depinzând de starea timpului. %i la fotografierea în aer liber dispunem de o serie întreag# de posibilit#"i de folosire în mod creator a luminii pentru ob"inerea unei fotografii expresive !i de efect. trebuie s# se g#seasc# un anumit efect real de iluminare. prezint# fiecare caracteristicile sale proprii de lumin# !i difer# foarte mult între ele în ce prive!te desenul de lumini. care determin# efectul de iluminare. Efectul de iluminare reprezint# un element al formei plastice a imaginii fotografice !i rolul s#u const# în a favoriza exprimarea con"inutului. iar intensitatea luminii scade treptat. de gradul de poluare !i al"i factori. Desenul de lumini al imaginii apare clar !i distinct numai în cazul în care ac"iunea tuturor dispozitivelor auxiliare este subordonat# ac"iunii sursei principale de lumin#. Rezolvarea ilumin#rii în compozi"ia fotografic# începe cu alegerea caracteristicilor fluxului principal de lumin#. întreaga iluminare cap#t# tranzi"ii noi !i o grada"ie fin# de tonuri.TEHNIC# !I ART# FOTO con"inutul imaginii fotografice. scenele din via"# !i chiar portretele sunt realizate în aer liber. La baza efectului de iluminare creat pentru fotografiere. adic# a luminii solare directe de care depinde distribu"ia luminilor !i umbrelor pe subiect. de gradul de înnourare. primele raze ale soarelui înc#lze!te p#mântul. ca unul din cele mai importante mijloace plastice ale fotografiei? R#spunsul este afirmativ. Dar chiar !i în acela!i anotimp sau chiar la aceea!i or# a zilei. În primul rând. se schimb# !i în func"ie de anotimp: o amiaz# c#lduroas# de var#. provocând contraste puternice. În asemenea condi"ii.

fotoreporterul va utiliza lumina ca un mijloc plastic al fotografiei. care contribuie la ob"inerea unei imagini artistice. cea"a dep#rt#rilor. stratul de z#pad#.TEHNIC# !I ART# FOTO La fotografierea în aer liber. Contralumina este folosit# larg !i în natur# pentru punerea în eviden"# a diferitelor structuri: ghea"a. oglinda apei. lumina solar# dirijat# poate fi utilizat# !i drept contralumin#. îl deta!eaz# de fond !i asigur# un desen de lumini foarte interesant !i expresiv al imaginii. A!adar. 27 . Contralumina accentueaz# conturul subiectului. !i în cazul fotografierii în aer liber.

noi abordând doar câteva dintre ele. caracteristic# pentru peisajul zonei respective. care poate s# dea valoare imaginii. menit s# atrag# aten"ia privitorului. Peisajul cap#t# relief !i o anumit# adâncime eviden"iat# de alternarea luminilor !i umbrelor. f#r# a exista reguli universal valabile pentru departajare. Eliminarea elementelor inutile care sustrag aten"ia privitorului de la elementul principal al subiectului. De!i peisajul este adesea tema principal# a reprezent#rii. cu elemente a!ezate expresiv !i bine iluminate. lumina este suficient#. subiectele din 28 . creând atmosfera specific# unei ore. Obiectele aproape c# nu au umbre. au tenta"ia de a reprezenta planuri panoramice largi. care redau necorespunz#tor ideea fotografului care a dorit s# arate frumuse"ea zonei respective. surprinzând o vedere panoramic# sau un segment al acesteia. Folosirea în prim-plan a arborilor. poezia. imaginea î!i pierde plasticitatea. acela!i peisaj poate ar#ta. Unul dintre elementele cele mai importante la fotografia de peisaj este lumina. favorizeaz# frumuse"ea !i armonia distinct# a cadrului. obiectul central al imaginii s# îl constituie omul. PEISAJUL este genul în care se pare c# se realizeaz# cele mai multe fotografii. Autorul încearc# s# eviden"ieze frumuse"ea. peisajul apare plan !i neexpresiv pe fotografie. fie posomorât.TEHNIC# !I ART# FOTO 6. se întâmpl# ca în cazul fotografiilor de peisaj. În aceast# situa"ie este preferabil s# fie încadrat# o por"iune bine aleas#. a unor detalii arhitecturale. Pozi"ia soarelui la zenit nu favorizeaz# fotografierea peisajului. iar datorit# marii str#luciri a soarelui de amiaz#. specificul unei zone. unui anotimp sau unei zone. integrat în compozi"ia peisajului. #. întregul joc de lumini al fotografiei devine deosebit de contrast. În func"ie de iluminare. fie vesel (senin). se fotografiaz# ceea ce se vede. atunci când soarele se afl# lateral !i nu prea sus. GENURI DE FOTOGRAFII Fotografia se împarte în numeroase genuri. delimitarea precis# a compozi"iei cadrului ne ajut# la realizarea acestui prim deziderat. când aleg un peisaj pentru fotografiere. Este creat# falsa impresie c# peisajul este cel mai u!or gen de fotografie: subiectele nu se mi!c#. Un lucru deosebit de dificil la fotografierea peisajului este eviden"ierea principalului. Lumina cea mai comod# pentru fotografierea peisajelor este lumina solar#. Încep#torii.

creeaz# str#luciri. când soarele aflat în apropierea orizontului d# obiectelor umbre oblice lungi !i prin razele sale mult înclinate subliniaz# atât specificul z#pezii. Peisajul de var# are ca element principal vegeta"ia verde !i cerul albastru. având grij# ca linia orizontului s# nu împart# cadrul în dou# jum#t#"i egale. ornamenta"ii.când este întunecos.acoper# unele elemente nedorite. CERUL este un alt element important în fotografia de peisaj. Totodat#. plantele înflorite coloreaz# imaginile într-o diversitate de culori. O figur# alb# situat# în 29 . Este recomandabil ca peisajele de iarn# s# fie fotografiate la orele dimine"ii sau dup#amiezii. În acest gen de fotografie prim-planul este indispensabil.un joc de tonalit#"i !i de forme.d# culoare local#. având proprietatea de a reflecta lumina !i care se g#sesc în apropierea subiectului care trebuie fotografiat. Dup# frumuse"ea sau importan"a cerului sau p#mântului. împ#r"ind obiectele prea simetric în por"iuni de lumin# !i de umbr#. cât !i relieful zonei. . având roluri multiple: . este nefavorabil#. un rol primordial îl are iluminarea. se va c#uta realizarea unei armonii între forma !i pozi"ia lor !i anumite elemente din peisaj. a luciului !i a semitonurilor. Aceast# lumin#. se va acorda uneia dintre ele o suprafa"# mai mare. hainele de var# de culori deschise ale oamenilor. Reflexele colorate impresioneaz# imaginea !i prin aceasta distorsioneaz# redarea culorilor. care solicit# fotoreporterului mult# iscusin"# profesional#. în cazul unei expuneri corect f#cute în redarea reliefului spa"iilor acoperite de z#pad#. Când pe cer sunt nori. de cele mai multe ori ocupând o mare por"iune dintre cer !i p#mânt. . . sc#ri etc. .TEHNIC# !I ART# FOTO umbr# devin nepl#cute ochiului. care vine dintr-o direc"ie perpendicular# pe axa optic#. Z#pada constituie elementul principal al imaginii la fotografierea peisajului de iarn#.produce iluzie de adâncime. Redarea culorilor în fotografie este influen"at# de prezen"a diferitelor suprafe"e colorate. Atunci când se fotografiaz# un monument de arhitectur#. Nuan"area fin# a tonurilor peisajului acoperit de z#pad# poate fi redat# în fotografie numai dac#. în afar# de aspectul lui general. importante sunt !i anumite detalii arhitectonice. Alegerea punctului de sta"ie este hot#râtoare pentru reu!ita fotografiei de peisaj. Iat# suficiente motive pentru care prim-planul trebuie ales cu mult talent.

portretul în grup. Asupra coloritului fotografiei influen"eaz#: reflectarea cerului albastru. care nu este sesizabil# de c#tre ochi. iar altele apar cu mari distorsiuni cromatice. mai ales în zonele umbrite. apoi prietenii !i pe urm# diferite tipuri întâlnite în activitatea de zi cu zi. albul pere"ilor. cap#t# o nuan"# ro!cat#. la lumina existent# sau cu ajutorul luminii artificiale. La portrete dificultatea fotografierii const# în crearea unei imagini care s# redea pe deplin tr#s#turile individuale caracteristice ale omului fotografiat. .portretul individual. este determinat#. Calitatea fiec#rei lucr#ri foto portretistice. de albastru deschis. Foarte mare este influen"a suprafe"elor de ap#.calit#"ile obiectivului foto !i pozi"ia aparatului fotografic.portretul capului. Portretele pot fi de mai multe feluri: . în cl#diri. Nu toate obiectele care intr# în câmpul nostru vizual apar la fel de reu!ite în fotografia în culori. apa apare într-o nuan"# cenu!iu-maro. de urm#torii factori: . Unele sunt redate perfect pe fotografie. capul sau o por"iune semnificativ# a capului. în mare m#sur#.corela"ia dintre cel fotografiat !i fundalul unde se face fotografierea. îmbr#c#mintea colorat#. Ac"iunea unui soare puternic. f#r# nori. dar este re"inut# de materialul fotografic. Nu se pot emite înc# reguli precise în leg#tur# cu obiectele care pot fi fotografiate "i redate întocmai cromatic. . verdele copacilor. datorit# multitudinii de factori diferi"i ce-!i exercit# influen"a.filmul fotografic !i procesul de developare. .expresia fe"ei celui iluminat.portretul bustului. Subiectul unui portret este figura omeneasc#. care reflect# lumina. .TEHNIC# !I ART# FOTO apropierea unei suprafe"e de ro!u-aprins. Portretul se poate face în aer liber. trebuie s# studiem fizionomia subiectului pentru a sesiza ce expresie a fe"ei corespunde cel mai mult cu 30 . PORTRETUL este unul dintre cele mai practicate genuri în fotografie. Fotografiat# pe vreme mohorât#. . EXPRESIA FE&EI %I POZI&IA CELUI FOTOGRAFIAT Înainte de a ap#sa declan!atorul foto. cl#dirilor. . va colora apa într-o nuan"# vie.iluminarea. Modelele fotoreporterului încep#tor sunt în primul rând rudele. .

Dând capul u!pr spre spate !i în sus. care este o lumin# intens#. b#rbia va ap#rea m#rit#. capul. efectele de lumin# care nu au rost. standard. întrucâtva în jos !i înainte. reprezint# baza efectului de iluminare !i care eviden"iaz# detaliile subiectului fotografiat. va creiona un portret cu propor"iile fe"ei !i ale capului deformate. La fotografiere !i la alegerea atitudinii persoanei respective este necesar s# se întoarc# capul !i corpul acestuia astfel încât asimetria fe"ei s# nu fie vizibil#. Lumina general% de completare. Lumina de desenare. Expresia fe"ei depinde în mare m#sur# de starea omului în momentul respectiv !i este determinat# de pozi"ia ochilor. Trebuie s# se evite pozi"iile încordate teatrale.TEHNIC# !I ART# FOTO persoana fotografiat#. iar capul s# se g#seasc# într-o pozi"ie caracteristic# persoanei fotografiate. Capul. se folose!te la redarea riguroas# a diferitelor elemente ale subiectului fotografiat. DECORUL nu trebuie s# distrag# aten"ia privitorului de la obiectul principal al imaginii. a ridurilor. dirijat#. O deosebit# aten"ie trebuie acordat# înclin#rii capului. 2. trebuie studiat# pozi"ia subiectului (cum î!i "ine mâinile. care sunt for"ate !i nenaturale. Lumina de modelare. este o lumin# difuz# care asigur# redarea detaliilor aflate în umbr#. care sunt gesturile caracteristice). Înainte de fotografiere. partea dreapt# !i stâng# sunt oarecum asimetrice. iar fruntea !i nasul mic!orate. aceast# asimetrie este mai vizibil#. Aproape la to"i oamenii. Trebuie s# se evite surâsurile !ablon. 4. Persoana fotografiat# trebuie a!ezat# la cel pu"in 1 m de decor. a maxilarelor. Iluminarea trebuie s# fie realist# !i bine justificat#. La unii. pozele nefire!ti. metodele care dau o înfrumuse"are standard. La fotografierea portretelor se deosebesc patru feluri de lumin#: 1. Fondul cel mai bun pentru portret este o suprafa"# cu ton neutru. Cu ajutorul luminii se pot sublinia proeminen"ele fe"ei sau îndulci tonurile. 3. Lumina “contrajure” (dirijat# spre obiectiv). 31 . ILUMINAREA FE&EI are un rol important în crearea unui portret expresiv. a buzelor. a frun"ii. se pozi"ioneaz# în spatele subiectului fotografiat !i este menit# s# delimiteze principalele contururi ale subiectului fotografiat.

De cele mai multe ori. Portretul întregii staturi se realizeaz# când obiectivul se pozi"ioneaz# la nivelul brâului. se ob"ine când obiectivul este la în#l"imea pieptului. fiecare ornamenta"ie !i detaliu interior al înc#perilor. înainte de a fotografia. cl#dirile se fotografiaz#. deoarece la o astfel de iluminare sunt eviden"iate formele cl#dirii !i cre!te relieful acesteia. este absen"a oric#rei înscen#ri. inexpresiv#. Punctul de fotografiere trebuie ales în a!a fel încât s# redea volumul !i caracteristicile liniare ale subiectului fotografiat. De cele mai multe ori. Portretul care cuprinde imaginea pân# la genunchi. REPORTAJUL FOTOGRAFIC Tr#s#tura caracteristic# a fotografiei de reportaj. putând astfel sublinia anumite detalii ale portretului. subordonat# destina"iei construc"iei respective. se pot schimba propor"iile diferitelor detalii ale portretului. Acela!i ansamblu arhitectural poate fi redat în moduri diferite. fotoreporterul trebuie. cuprinde o anumit# idee. FOTOGRAFIA DE ARHITECTUR$ Fiecare cl#dire. construc"iile arhitecturale se fotografiaz# cu soare lateral. În func"ie de locul de sta"ie ales. nas. Atunci când con"inutul fotografiei o cere. Fotografierea pe timp înnourat împiedic# redarea formelor arhitecturale ale construc"iei. Orientarea se face dup# partea cea mai important#. Când soarele este sus pe cer. fiecare ansamblu arhitectural. suplimentar. De aceea. s# studieze subiectul din diferite puncte !i în diferite condi"ii de iluminare. cea mai caracteristic# a cl#dirii – fa"ada !i s# cuprind#. a oric#rei “interven"ii organizatorice” a fotoreporterului în 32 . pe fa"a persoanei fotografiate apar umbre dense. pot exista !i abateri de la aceste reguli. astfel încât în imagine s# se ob"in# fa"ada !i o parte din peretele lateral. Propor"iile corecte – în cazul fotografierii capului – se ob"in atunci când obiectivul aparatului foto se g#se!te la în#l"imea ochilor persoanei fotografiate. În cazul portretului-bust. acel perete lateral care creeaz# perspectiva maxim# în imaginea fotografic#. obiectivul trebuie fixat la nivelul gâtului. generate de b#rbie. sprâncene. rezultând o imagine plat#.TEHNIC# !I ART# FOTO PORTRETUL ÎN NATUR$ se ob"ine bine dac# lumina solar# este atenuat# de c#tre nori. O iluminare cald# se ob"ine în orele de diminea"# !i de sear#. care genereaz# o deformare a fe"ei în fotografie. Fotograful are datoria s# redea în fotografie ideea fundamental# a arhitectului.

în timpul fotografierii. Înseamn# c# în reportajele fotografice trebuie s# apar# numai ceea ce s-a desf#!urat în realitate în via"# !i a fost surprins de fotoreporter în câmpul vizual al obiectivului.ob"inerea accentelor vizuale !i de inten"ie necesare. .capacitatea de a alege rapid !i operativ punctul de sta"ie din care subiectul respectiv este pus în eviden"# mai complet !i mai expresiv. momentul cel mai caracteristic al desf#!ur#rii ac"iunii.modul de a distribui corect diferitele elemente ale compozi"iei în cadru. alege momentele cele mai interesante !i mai caracteristice pentru procesul respectiv !i pe acestea le înregistreaz# pe fotografie. precum !i de a ar#ta interac"iunea lor. fotoreporterul studiaz# în prealabil. Factorii deosebit de importan"i la realizarea reportajului foto: . . iar nu regizarea ac"iunii. cu materialul !i legile m#iestriei fotografice. . Fotografia trebuie s# aib# o form# clar# !i expresiv#. materialul respectiv. Numai o astfel de selec"ie judicioas# a materialului !i capacitatea de a determina. permit s# se redea în imagine adev#rul vie"ii care s# devin# un document fotografic impresionant. în care privitorul trebuie s# aib# încredere.utilizarea judicioas# a racursului !i a diferitelor forme de iluminare. Dac# este posibil. analizeaz# întregul proces în ansamblu. trebuie s# constituie un document sub form# de tablou fotografic clar !i impresionant. observ# cu aten"ie desf#!urarea ac"iunii. 33 .TEHNIC# !I ART# FOTO evenimentul în curs de desf#!urare.

care au în vedere punerea lui în maximum de valoare. “Capacitatea de prefigurare mintal" a imaginii înainte de a o fixa pe pelicul". Principiile specifice de alc#tuire estetic# a imaginii fotografice: #. o problem" mintal". restul câmpului cadrului. dreptele !i punctele forte ale cadrului. vom ob"ine un caroiaj de patru drepte !i patru puncte. Schileru. situat într-un peisaj de câmpie. în centrul de simetrie al imaginii (fig. va pierde mult din efect. La aparatele obi!nuite. vom constata c# nu-l mai vedem decât pe el. tip leica. cu atât estompeaz# pân# la dispari"ie! Acesta este motivul pentru care subiectul nu se plaseaz# în centrul de simetrie al cadrului: excesul de simetrie face s# scad# importan"a celorlalte elemente compozi"ionale ale imaginii. Dac# subiectul este tocmai rozeta cu cercurile concentrice ale "intei. Dac# ne a"intim câteva clipe privirea asupra acestui punct.1). care îmbr#"i!eaz# de la precizia !tiin"ific# la viziunea poetic# !i liric#. cu cât este mai mare.2). atât tehnice.2). permite interpretarea artistic" a realit"!ii. Cadrul imaginii fotografice este standardizat !i se caracterizeaz# prin raportul laturilor. Astfel. Ele ofer# cele mai indicate pozi"ii de plasare a unui element compozi"ional principal în cadrul imaginii. atunci. un copac sau un turn. Înainte de a fi o chestiune de ochi. Organizarea în plan a imaginii Plasarea subiectului în cadrul imaginii se face dup# principii devenite clasice. de aceea. Fotografia face uz de o tehnic# din ce în ce mai rafinat# care cere un nivel înalt de cuno!tin"e. plasarea ei pe centrul de simetrie este foarte nimerit#! Împ#r"ind fiecare latur# a cadrului în trei p#r"i egale !i unind punctele omoloage de pe laturile opuse (fig. fotografia este o chestiune de idei. el este socotit un punct slab (ca efect) al cadrului. filmul are dimensiunea 24x36 mm. dimportriv#. ob"inem axele de simetrie.TEHNIC# !I ART# FOTO 7. ESTETICA IMAGINII FOTOGRAFICE Fotografia are multe calit#"i pentru care este considerat# art#. afirma criticul de art# Eug. iar intersec"ia lor ne d# centrul de simetrie al cadrului. cât !i artistice. Linii &i puncte forte ale cadrului Unind mijloacele laturilor cadrului (fig. mai ales dac# 34 . de exemplu. ceea ce ofer# o form# echilibrat# !i estetic#. Acest lucru red" fotografiei caracterul intelectual #i nu pe cel mecanic”. având raportul laturilor 2/3.

de gol. fie spre o jum#tate.TEHNIC# !I ART# FOTO formatul este p#trat. dup# diagonala ascendent# este de un efect mai puternic decât cealalt# (stânga sus – dreapta jos). Subiectul sau elementele principale nu se plaseaz# niciodat# la marginile sau col"urile cadrului imaginii. fie spre cealalt# a imaginii. a!adar: evit#m simetria. la linia inferioar# a cadrului. mai 35 . diagonala descendent# a cadrului. a!ezându-l dup# una din axele forte ale imaginii (fig. în loc de a privi !i sus !i jos. linia de orizont a unui peisaj marin sau de câmpie nu se suprapune niciodat# peste axa orizontal# de simetrie a cadrului pentru a nu obliga ochiul s# priveasc# sau sus sau jos. Vom suprapune balconul peste punctul forte superior dreapta. În acest caz. Cele dou# variante de încadrare propuse nu sunt de egal# valoare: . lipsa de detalii – cum sunt norii de exemplu. Acest fel de a proceda este natural !i logic.prima (stânga jos – dreapta sus). care este condus#. ar p#rea cople!it# de masa de ap# de deasupra ei. exemplu un peisaj marin cu o barc# în prim-plan. Ea trebuie suprapus# peste linia forte orizontal# cea mai de jos a cadrului.planul de mijloc. produce un efect dezolant. pentru c# simetria divizeaz# atât aten"ia. Suprapunerea ei pe orizontala forte superioar#. pe care se proiecteaz# subiectul. în partea de deasupra orizontului. Organizarea în adâncime a imaginii În desf#!urarea în adâncime a subiectului. cât !i privirea. care stric# imaginii. . .prim-planul.3) efectul spore!te întrucât privirea alunec# de la sine c#tre subiect !i r#mâne fixat# pe el. 2. S# ne imagin#m c# suntem în situa"ia de a fotografia scena balconului din Romeo !i Julieta. spre deosebire de cea de a doua – diagonala forte a cadrului (fig. care este numit# !i diagonala slab#. folosind astfel diagonala cadrului. folosind liniile !i punctele forte ale cadrului. a) Primul plan este cel care se vede dintâi când privim imaginea !i cuprinde elementele compozi"ionale ale subiectului situate cel mai în fa"#.ultimul plan sau fondul imaginii.4). distingem trei planuri: . iar pe Romeo. Linia orizontului Pentru a evita simetria. adic# întregul câmp al imaginii. în care se situeaz# de obicei subiectul. Dimpotriv#. sau invers: balconul stânga sus !i personajul – dreapta jos. pe punctul forte inferior stânga. nu numai estetic. produce o impresie de strivire a detaliilor aflate în partea de jos. tinzând s# ocoleasc# tocmai elementul principal al subiectului.

în care totul apare !ters. cum sunt acelea ale copiilor !i tinerelor. eviden"iind detaliile. c) Fondul creeaz# spa"iul. f#r# soare. iar dac# ne referim la varia"ia tonalit#"ii culorilor. Un fundal este nepotrivit atunci când culoarea lui este asem#n#toare cu a subiectului sau prea contrastant fa"# de acesta. care este mai estompat#. în care se situeaz#. între care exist# o leg#tur# de idei. ambian"a în care se desf#!oar# ac"iunea subiectului. decât cea de deiminea"#. Maximum de relief îl ob"inem atunci când umbrele sunt cele mai lungi – se întâmpl# diminea"a !i seara. Rolul fundalului este s# scoat# în eviden"# subiectul !i pentru aceasta trebuie s#-i fie subordonat ca tonalitate. Relieful (plastica imaginii) Impresia de relief rezult# din jocul de lumini !i umbre asupra volumelor proprii ale unui corp. Pentru ca acest lucru s# se întâmple. Trebuie re"inut c# lumina de dup#-amiaz# d# o plastic# mai accentuat#.TEHNIC# !I ART# FOTO aproape de noi. claritate. Lumina dup#-amiezii este mai favorabil# figurilor netede. Un subiect interesant. suave. de obicei. Prezen"a prim-planului în fotografie nu constituie o condi"ie !i nu este nici posibil# !i nici necesar# întotdeauna. Ne d#m mai bine seama de toate acestea observând cele dou# extreme ale ilumin#rii materiale: o zi cenu!ie. ordinea spa"ial# !i coloritul elementelor s# respecte anumite reguli care sunt date de perspectiv#. 4. când lumina cade lateral asupra subiectului. mai pictural#. proiectat îns# pe un fond nepotrivit. o u!# etc. 3. Lumina dimine"ii va fi mai favorabil# fotografierii figurilor br#zdate de riduri. trebuie ca m#rimea relativ#. avem perspectiva aerian#. cum sunt acelea ale persoanelor foarte în vârst#. Pentru monumentele istorice sau 36 . la r#s#ritul !i apusul soarelui. trebuie ca obiectul asupra c#ruia cade lumina s# aib# elemente situate în diferite planuri. Perspectiva se poate modifica prin folosirea unor obiective cu distan"# focal# diferit# sau modificarea în#l"imii punctului de sta"ie. Primul plan are rolul de a conduce privirea spre planul de mijloc. candide. Dac# ne referim la forma !i m#rimea relativ# a elementelor. cum sunt frunzi!ul unor ramuri sau ni!te arbori. subiectul. în care lumina creeaz# distan"ele între plane. mai sculptural#. avem perspectiva liniar#. lipsit de via"# !i parc# lipsit de fondul de care de-abia se deta!eaz# !i. dimpotriv#: o zi cu soare. b) Planul subiectului con"ine elementele compozi"ionale principale ale subiectului. î!i poate pierde total valoarea artistic#. un grilaj. Perspectiva Pentru ca fotografia s# p#streze !i s# redea aceea!i impresie de relief pe care o avem privind obiectele în realitate.

. Liniile curbate în jos (cu concavitatea în sus – fig. a) Liniile drepte – cu cât sunt mai lungi. au un caracter vesel !i succesiunea lor d# impresia de rapiditate. treze!te ideea de demnitate. orizontale sau verticale obose!te ochiul dac# nu intervin !i alte elemente care s# întrerup# aceast# monotonie. 5. datorit# atrac"iei gravita"ionale. care închid !i delimiteaz# suprafe"e !i volume. 37 . Nu poate fi considerat timp pierdut dac# înainte de a fotografia un astfel de subiect. volume Din punct de vedere grafic. uneori. b) Liniile înclinate dau un accent dinamic imaginii: . Linii. de repaus. ele mai sugereaz#: . Excesul de linii drepte. Liniile curbate în sus (cu concavitatea în jos – fig. fiind în sensul urcu!ului. Ele las# impresia de stabilitate !i. curbe sau ondulate.diagonala forte (stânga jos – dreapta sus) sugereaz# ideea de efort. cea mai favorabil#. de-a lungul unei zile. în general. de severitate cu cât sunt mai înalte. coborâm mai repede decât urc#m. de lini!te. de monoton. elementele grafice contribuie la crearea elementului psihic al fotografiei asupra privitorului. 5. ce difer# dup# anotimp. în func"ie de amplasarea lor !i orientarea fa"# de soare. dau impresia de continuu.orizontala – este legat# de senza"ia de calm. Lumina de zi. resemnarea. de nesfâr!it. suprafe'e.TEHNIC# !I ART# FOTO arhitecturale exist#. i se studiaz# evolu"ia luminii !i efectele plastice.diagonala slab# (stânga sus – dreapta jos) sugereaz# ideea de coborâre !i este mai dinamic# decât prima întrucât. .a). de maiestuos.b). în care lumina convine cel mai bine red#rii plastice a lor. În func"ie de orientarea lor în planul imaginii. c) Liniile curbe – sunt cele care dau imaginii gra"ie. sugereaz# triste"ea. Îmbinarea armonioas# !i echilibrat# a acestor elemente grafice ne vor da o senza"ie estetic#: senza"ia de frumos care ne face pl#cere. amintind de s#lciile plâng#re"e de pe malul apelor. 5. Prin forma !i direc"ia lor în cadrul imaginii. precum întinderea m#rii. o anumit# or# din zi. frânt. este aceea care vine din spatele aparatului foto. lucrurilor zvelte. prin stânga sau prin dreapta fotoreporterului.verticala – caracteristica arborilor înal"i. o imagine se compune din linii drepte.

dau impresia de energie. Suprafe"ele mari. a unei curbe. sunt statice !i monotone. sugereaz# agita"ia. prietenos. cu atât aceste efecte sunt mai pronun"ate !i caracterul lor mai dinamic (fig. Suprafe"ele întunecate posomor#sc imaginea. la repaus. neîntrerupte. crestele mun"ilor. de exemplu capul !i umerii într-un portret. un zid înalt. de asprime.TEHNIC# !I ART# FOTO Liniile curbate la stânga. dac# frângerile se succed oarecum regulat. mai ales în fotografiile de arhitectur#. d) Liniile frânte. instabilitatea. Triunghiul d# impresia de stabilitate când este a!ezat pe o latur#. Repartizarea lor just# !i echilibrat# pe suprafa"a imaginii. dac# fotografia nu con"ine elemente opuse care s# le echilibreze (fig. este de mai importan"#. Suprafe"ele triunghiulare creeaz# senza"ii asem#n#toare cu cele date de liniile frânte. ca de exemplu reflexele de lumin# pe suprafa"a u!or încre"it# de vânt a unui loc. Liniile care se încruci!eaz# în toate direc"iile. 38 . indiferent de forma lor. cum este un cer cu nori amenin"#tori de furtun#. dând valen"e plastice fotografiei. pentru a se opri în cele din urm#. neastâmp#r. b). creeaz# ideea de ritm ce se propag#. cu oarecare regularitate. nelini!tit. Triunghiul este forma cea mai comun# care intervine în construc"ia imaginii. conduc ochiul în afara imaginii !i deruteaz# privirea. 6. Suprafe"ele mici. SUPRAFE$ELE. contribuie la tonalitatea psihologic# a imaginii prin senza"ia care o produc. cu tendin"a de revenire la orizontal#. %i aici apare efectul de ritm. 6. însufle"esc imaginea. verticale !i orizontale. cum sunt fulgerul. ca o minge ce se rostogole!te. O fotografie nu trebuie s# apar# incomplet# sau s#-i lipseasc# o parte important# din con"inut.a.c). Cu cât unghiurile frângerilor sunt mai ascu"ite. VOLUMELE Dup# cum liniile delimiteaz# suprafe"e. sugerând varietate. la dreapta sau în spiral# (fig. 5. mi!care. sugerând buna dispozi"ie. întunecat. suprafe"ele delimiteaz# volume pe care jocul de umbre !i lumini le scoate mai bine în relief. cu tonuri sau culori variate. dându-i un caracter grav. e) Linii întrerupte. Suprafe"ele luminate dau un efect calm. Repetarea.c).

de ordin afectiv. 39 . Aceste dou# fenomene. în general. iar o culoare g#lbuie denot# boal#. însorit. inteligent#. Ro!ul. numite !i “culori reliefate” !i sunt asem#n#toare cu acelea ale surselor calorice. o stare de spirit. s# educe. de optimism. o analizeaz# !i apreciaz# privitorii lucr#rilor noastre. în afar# de senza"ia vizual#. funebr#. portocaliu. verde. ea trebuie s# aib# un con"inut care s# informeze. ci numai mijlocul prin care se realizeaz# un scop: comunicarea cu oamenii. într-un stil care ne este propriu !i care va fi cu atât mai personal !i mai valoros. Fotografia color nu trebuie doar s# înregistreze mecanic culorile. Tonurile verzi sunt odihnitoare. A alege subiectul. dând senza"ia de lumin# !i c#ldur#. s# distreze sau s# comunice un sentiment. violet. senin. Culorile. ci s# le redea veridic. Un cer ro!u anun"# o vreme amenin"#toare. Chipul ro!iatic al unui om poate însemna febr# sau mânie. numite !i “culori atenuate”. culorile au fost împ#r"ite în: . Orice îl intereseaz#. El trebuie prezentat într-o form# clar#.senza"ia subiectiv# de culoare. Dup# senza"ia pe care o produc. au o caracteristic# comun#: depind de lumin#. Tonurile galbene sunt cele mai luminoase !i mai calde. În realiz#rile noastre. .culori calde: galben. dar reci. “Ce” am vrut s# spunem !i “Cum” am f#cut-o prin fotografie. dau senza"ia de frig !i obscuritate. o no"iune nou#. De aceea. Culoarea neagr# este ap#s#toare. mai produc asupra noastr# !i senza"ii subiective.proprietatea unui corp de a fi colorat. c#ci în întuneric dispar atât senza"ia cromatic#. obiectiv#. îmbinându-le armonios. însufle"itor. . cât !i culoarea corpurilor.culori reci: albastru. fiind legat# de doliu. înseamn# a vedea în mod creator nu numai cu ochii. pe un fotograf. are efect activ. a!a cum sunt !i în natur#. în mod sincer.TEHNIC# !I ART# FOTO CULOAREA No"iunea de culoare se refer# simultan la dou# fenomene: . merit# s# fie fotografiat. ci !i cu mintea un sens nou. un punct de vedere nou. Cerul albastru. prin contrast cu lumina de lun# care ac"ioneaz# pasiv !i treze!te dorin"e nedefinite. cu cât mintea !i sufletul ne vor fi mai legate prin cultura !i educa"ia artistic#. ro!u. este iritant. sfâr!im prin a creea. profund deosebite prin mecanismul lor intim. începem prin a imita !i dac# persever#m. Culoarea alb# d# senza"ie de puritate. Fotografia nu este un scop în sine.

indiferent daca este printata sau afisata pe ecran. sau poate fi zis ca imaginea contine 1. Cu aparatele digitale imaginea este capturata pe un dispozitiv solid numit “senzor de imagine”. minuscule. computerul imparte ecranul sau pagina de printat intr-o retea continand sute de mii si milioane de pixeli. unde granulele incep sa fie vizibile dupa ce imaginea este marita opeste o anumita limita. Imaginea digitala poate fi obtinuta pe doua cai .92 milioane pixeli (1600 inmultit cu 2100).fac marginile mai clare si maresc rezolutia. Cea mai mare diferenta este modul in care imagine este capturata. Fotografiile digitale sunt formate din patratele minuscule – picture elements – sau doar pixels. Asemeni impresionistilor care au pictat scene superbe formate din mici pete de vopsea. aceeasi imagine poate avea 1600 x 1200 pixeli (unde “x” este pronuntat “pe” ca in “1600 pe 1200”). imaginea este “capturata” pe suport pe baza de argint. pixelii vor incepe sa devina vizibili – efect numit pixelization. Anexa: Imaginile 8 si 9) Marimea unei fotografii digitale poate fi specificata pe doua cai – prin dimensiunea sa in pixeli sau prin numarul total de pixeli continut de acea imagine. pe bazade cristale de argint. Mai multi pixeli adauga detalii imaginii. (Anexa: Imaginea $0) Camerele digitale si cele traditionale sunt foarte asemanatoare din multe aspecte.utilizand o camera digitala pentru a face o fotografiile. De exemplu. sau folosind un scanner pentru a transforma o fotografie existenta intr-un format digital. Pentru a realiza acest lucru. 40 . Computerul sau imprimanta folosesc apoi valorile stocate in fisierul fotografiei digitale pentru a specifica luminozitatea si culoarea fiecarui pixel din aceasta retea – un mod de a picta prin numere. Cu filmele traditionale.TEHNIC# !I ART# FOTO 8. computerul si imprimanta folosesc pixeli pentru a afisa si a printa imagini. Daca maresti orice fotografie digitala destul de mult. Acesta nu este foarte diferit de imaginile traditionale. sensibile la lumina care sunt transformate chimic astfel incat imaginea sa fie relevata pe hartie speciala. FOTOGRAFIA DIGITALA O fotografie facuta pe film este compusa din numeroase cristale de argint. depinde in mare parte de numarul de pixeli folosit la crearea ei (rezolutie). O fotografie inregistrata digital este compusa din numerosi pixeli minusculi. sensibili la lumina care formeaza o imagine ce poate fi vizionata pe monitorul unui computer sau pe ecranul unei camere digitale. (Anexa: imaginea 7) Calitatea imaginii digitale.

Astfel poti sa vezi imediat sau sa revezi oricand imaginile stocate in memorie si sa le stergi pe cele pe care nu le doresti. pe discheta. un proces similar trebuie sa aiba loc cand memorie este plina. daca folosesti un card de memorie. fie downloadezi imagine stocata in memorie pe un computer sau. DE CE DIGITAL? Odata capturata. Unele camere pot fi chiar conectata la un microscop sau telescop pentru a afisa imagini marite foarte mult pe un ecran TV larg. In fotografia traditionala. diferenta fiind ca in loc de film. stii ca un document sau o imagine poate fi salvata in memorie ca fisier. O camera digitala salveaza imaginile intr-un mod similar si fisierul cu imagine poate fi transferat(downloadat) din memoria aparatului pe hard drive-ul unui computer. Un mare avantaj al multor camere digitale este faptul ca au un vizor LCD (un mini monitor). Cand memoria camerei este plina. imaginile sunt captate si pastrate in memoria camerei digitale. eliberand astfel spatiu de stocare pentru noi imagini si pastrand in acelasi timp doar cele mai bune imagini pentru o folosire/downloadare ulterioara. poti insera o fotografie digitala in documente realizate cu procesorul de text. nescris. derulezi filmul. sau le poti pune pe un site Web unde pot fi vazut de oricine din lume. pentru a putea continua sa faci fotografii. cand faci ultimul cadru de pe un film. Daca esti obisnuit cu sistemul de operare al unui computer. il poti inlocui cu un card de memorie nou. memorie care poate fi incorporata in aparat sau care poate fi pe un card de memorie care nu este fix. In fotografia digitala. il scoti din aparat si il inlocuiesti cu unul nou. Cu multe dintre camere poti vedea imediat imaginea pe un mic ecran LCD pe spatele aparatului. neexpus. sau poti conecta camera la un televizor si sa le afisezi in mare ca o vizionare de diapozitive. De exemplu. Numarul de imagini pe care memoria sau cardul de memorie al aparatului le poate stoca variaza. fotografia digitala este deja intr-un format universal. permitandu-ti sa downloadezi imaginile mai tarziu. zip drive sau CD-ROM. depinzand de calitatea imaginii si tipul sau (de exemplu. si de calitatea camerei. color sau in tonuri sepia). ceea ce o face incerdibil de usor de distribuit si folosit. le poti trimite prietenilor prin e-mail. avand libertate totala de a alege. alb-negru. Noua tehnologie pentru imaginea digitala se dezvolta rapid si capacitati de stocare de mega-pixeli devin rapid mai disponibila cu fiecare generatie de camere digitale. Fotografia digitala este instanta fara a cheltui bani cu filmul sau hartia fotografica! (Anexa: imaginile $$ si $2) 41 .TEHNIC# !I ART# FOTO CAMERA DIGITALA Cele mai multe camere digitale functioneaza aproximativ in acelasi mod ca aparatele traditionale.

• Fotografia digitala nu foloseste chimicale toxice care pot polua mediul inconjurator. LIBERTATE FOTOGRAFICA Desi promptitudinea si flexibilitatea camerelor digitale sunt atat de populare mai exista un aspect care nu a fost mentionat. Daca vrei sa faci fotografii digitale. cum ar fi Photoshop pentru a imbunatatii sau a scimba fotografiile. dar permite refolosirea “filmului” ori de cate ori este nevoie. efort si asa mai departe. Poti ramane placut surprins de fotografiile facute cand nu mai esti apasat de inhibitii legate de costurile materiale. pierdem ocazia sa facem fotografii creative si ramanem la fotografiile traditionale.TEHNIC# !I ART# FOTO In afara de distribuire si afisarea fotografiilor. De exemplu. FOTOGRAFIE LIBERA. In anii 1870 cand William Henry Jackson cara negative din sticla de 20 x 24 mm dupa el. poti realiza colaje. In subconstient facem o lista cu costuri. placile de sticla erau refolosite. • Camerele digitale afisaza instant fotografiile si poti sa vezi daca au iesit bine. poti sa folosesti programde de editare a imaginilor. Facem mereu calcule mintale daca merita. E ca si cum ai avea o camera obscura luminata si fara chimicale. dar si sunete si chiar imagini video. in vest. Surprinzator. Desi nu caram negative grele din sticla. sa indepartezi efectul “ochii-rosii”. schimbi culoarea si contrastul. Astfel pierdem momentul prielnic si imaginea nu mai poate fi facuta. 42 . Acesta este noua tehnologie iti da posibilitatea sa explorezi fotografia creativa. este sigur ca ezita inainte sa faca o fotografie. Fotografia digitala nu numai ca elimina problema daca imaginea merita sau nu sa fie retinuta. • Nu mai e nevoie sa astepti sa se termine un film pentru a-l procesa. ci iti satisfaci imediat curiozitatea Camerele digitale devin mai mult decat simple aparate de fotografiat. mai sunt cateva motive de care trebuie sa tii seama: • Salvezi bani pe termen lung pentru ca nu mai trebuie sa cumperi filme si sa platesti developarile. si noi ezitam inainte de a executa o fotografie. Unele pot captura nu numai imaginii statice. • Poti vedea imaginile inainte de a le printa. Daca nu iti plac le poti modifica sau sterge. Jackson avea un mare avantaj: daca o imagine nu îi iesea cum dorea. pe un catar. timp. si poti chiar sa adaugi sau sa stergi elemente.

PASUL 2 – Procesarea imaginilor Odata ce o fotografie este in format digital. o poti stoca in sistemul tau apoi o poti manipula sau edita intr-un program special. scannere si asa mai departe. incluzand mouse. Iata cateva astfel de dispozitive folosite la crearea imaginilor digitale (Anexa: imagine $4): • Camerele digitale captureaza imaginile in format digital • Camerele traditionale captureaza imaginile in cadre. Oricum. exista sute de alte dispozitive de capturare. care pot fi scanate pentru a fi convertite in format digital. In unele cazuri poti imbunatatii o imagine. Poti folosi aceste cadre pentru a izola imagini separate si sa le salvezi ca imaginii traditionale. Iata doar cateva dintre modurile in care poti procesa o imagine (Anexa: imagnile $5 si $6): • Sa realizezi colaje 43 . Posibilitatiile de editare sunt practic nelimitate. poti modifica marimea imaginii sau efectua alte schimbari. PASUL # – Capturarea imaginii Dispozitivele de capturare introduc informatia in calculator. precum Photoshop. Desi camera captureaza fotografia in format digital. poti scana si diapozotive. De fapt. negative sau hartie pentru a converti aceste formate trditionale in acelasi format digital.TEHNIC# !I ART# FOTO TREI PASI IN FOTOGRAFIA DIGITALA Camerele digitale sunt doar o veriga in lungul lant care duce de la scena originala la imaginea finala care va fi afisata sau distribuita. Cel mai familiar astfel de dispozitiv este tastatura. este de ajutor sa intelegeti trei pasi de baza implicati in creearea si folosirea imaginilor digitale – capturarea. • Camerele video captureaza imaginea in format video. procesarea si afisarea. pe film. • Camerele video digitale sunt uneori capabile sa captureze imagini statice la fel ca si camerele foto digitale. (Anexa: imaginea $3) Pentru a intelege cum camera se integreaza cu celelalte parti ale sistemului de fotografiere digitala. camera nu esta nici macar absolut necesara in acest lant. formata din pixeli. reducandu-i sau eliminandu-i defectele. Elementul cheie in fotografierea digitala este o imaginea in format digital. In alte cazuri. sisteme de recunoastere a vocii.

TEHNIC# !I ART# FOTO • Reduci marimea pentru ca sa o poti transmite prin e-mail sau pentru a o pune intr-o pagina Web • Folosesti filtre pentru a o face mai clara sau chiar sa o faci sa apara ca pictata in acuarele sau ulei • Sa lipesti mai multe imaginii • Sa combini 2 imagini pentru a crea un efect tridimensional sau o imagine animata • Sa scimbi luminozitatea si contrastul pentru a imbunatati imaginea • Sa convertesti imaginea in alt format PASUL 3 – Afisarea imaginii Dupa ce o imagine arata cum doresti tu. In “lumea” digitala calitatea este intotdeauna pe primul loc. Adesea. este mai simplu. O arhiva digitala provenita de la un aparat VGA sau Xga nu va permite niciodata obtinerea unui print foarte clar dar este recomandata pentru transmiterea de imagini prin Internet sau pentru realizarea unei proiectii. cani. mouse pad-uri si chiar prajituri sau torturi • Sa o stochezi in sistem pentru a o folosi ulterior • Sa o convertesti in diapozitiv pentru a o proiecta cu un proiector de diapozitive CAUTATI COMPLEMENTARITATEA Vis tehnologic sau preocupare pentru coerenta. in acelasi timp. cunostinte referitoare la utilizarile fotografiei. Exista numeroase metode pentru a afisa si distribui imagini digitale. fotografia 100% digitala este posibila. va permite sa beneficiati de avantajele oferite de fotografia digitala fara sa aveti vreo pregatire speciala. mai ales ca trimful tehnologiei digitale nu are efect numai asupra domeniului fotgrafic. Complementaritatea ambelor sisteme fotografice. cristale/digital nu a 44 . Trebuie sa renuntati la aparatul dumneavoastra traditional? Bineinteles ca nu. Iata doar cateva dintre cele mai populare cai: • Printezi imaginea pe o imprimanta color • Inserezi imaginea intr-un document realizat cu procesorul de texte • Pui fotografia intr-un site pe Web sau intr-o retea de fotografii • Trimiti fotografia prin E-mail la prieteni sau familie • Trimiti fotografia la servicii speciale care o pot printa pe tricouri. Si apoi. o poti afisa pentru a fi vizibila si pentru altii. mai rapid si mai accesibil sa faci fotografii cu un aparat foto traditional. utilizarea scannerului sau transferul imaginilor pe discheta sau CD. Necesita cunostinte excelente a domeniilor in continua evolutie si.

Fotografia digitala permite implinirea acestui deziderat intr-o maniera destul de simpla. Chiar daca fotografiei 100% digitale I se prevede un viitor stralucit acesta este astfel numai in conditii de complementaritate cu mediile fotografice existente. Si sunt din ce in ce mai multe solutii ce fac ca fotografia digitala sa fie in ziua de azi din ce in ce mai atractiva. Posibilitatea transmiterii cu usurinta a fotografiilor raspunde dorintei oricarui impatimit sau profesionist de a-si expune “creatile” si de a-si impartasi emotiile. Aceasta modalitate de “impartasire” a creatiilor cu ceilalti va fi profitabila o data cu largirea serviciilor Internet. NOI SERVICII INEDITE Pe langa avantajele directe (confidentialitate. cu ajutorul Internetului. 45 . Serviciile fotografice ale mileniului 3 va permit sa cereti parerea altora. la fel cum prin intermediul retelei veti putea cere prelucrarea fotografiilor dumneavoastra de catre un laborator foto aflat in alta zona geografica. forta fotografiei digitale consta in faptul ca raspunde nevoii de comunicare prin imagine. lucru deja realizat in intreaga lume. rezultat instantaneu si achizitionare gratuita). aflati la mare distanta.TEHNIC# !I ART# FOTO fost niciodata mai actuala ca acum cand scannerele care citesc fisiere APS se vando data cu calculatorul fiind integrate in microprocesorul acestuia ca cititor traditional de dischete.

Totu!i. a fost prima fotografie din lume.TEHNIC# !I ART# FOTO 9. Schultze a descoperit c# s#rurile de argint se înnegresc în contact cu lumina. an în care Daguerre î!i patenta procesul de fotografiere. Cu toate acestea. In 1826. Intre timp. Pe peretele cutiei. Fotografia ob"inut#. nu erau atât de clare ca dagherotipiile. Camera obscura era suficient de mare cât s# poat# înc#pea un om în interiorul ei !i a fost intens folosit# de arti!ti pentru schi"e. Ace!tia schi"au o imagine în interiorul cutiei. fizicianul german Johann H. Aceast# hârtie produce un negativ. Fox Talbot anun"a c# a inventat hârtia fotosensibil#. Prietenul lui Fox Talbot. denumit camera obscura. Camera obscura putea doar s# proiecteze o imagine pe un ecran sau pe o coal# de hârtie. In 1727. Joseph Nicephore Niepce. chimistul suedez Carl Scheele a demonstrat c# schimb#rile provocate de lumin# s#rurilor pot fi permanentizate printr-un tratament chimic. Tehnica lui Niepce a fost perfec"ionat# dup# 1830 de inventatorul francez Louis Daguerre. cât !i Talbot au folosit aceast# substan"#. lumina forma o imagine r#sturnat# a scenei din exterior. inventatorul britanic William H. procesul/metoda negativ-pozitiv 46 . acesta a acoperit o plac# de metal cu substan"e chimice sensibile la lumin#. Daguerre a expus o plac# de aram# acoperit# cu argint. Dar. a denumit aceast# inven"ie fotografie. Abia 50 de ani mai târziu. denumite talbotipii sau calotipii. Herschel a sugerat folosirea tiosulfatului de sodiu ca agent de fixare. de pe care se putea ob"ine o imagine pozitiv#. De aceea oamenii de !tiin"# s-au gândit s# g#seasc# o cale pentru a permanentiza imaginea. cerea o expunere relativ scurt# de doar 15 pân# la 30 de secunde. Primul aparat de fotografiat. apoi a fixat-o cu sare. opus celui pe care se afla deschiderea. a g#sit o cale de a ob"ine o imagine permanent# în camera obscura. In 1839. Copiile pe hârtie ale lui Fox Talbot. respectiv priveli!tea care se vedea de la fereastra lui Niepce. a developat imaginea cu vapori de mercur. aceast# proprietate a luminii nu a fost folosit# pentru a construi un aparat foto decât pe la 1500 în Italia. denumit# dagherotipie. apoi o colorau. aceste descoperiri nu au fost folosite pentru ob"inerea fotografiei pân# în jurul anului 1830. REPERE DIN ISTORIA FOTOGRAFIEI (de Gabriela SANDU) Filosoful grec Aristotel a observat c# lumina care trece printr-un mic orificiu din perete formeaz# imaginea r#sturnat# a unui obiect. apoi a a!ezat placa în camera obscur# timp de circa 8 ore. era de fapt o cutie mare cu o mic# deschidere pe una dintre p#r"ile laterale pentru a l#sa lumina s# p#trund#. un inventator francez . Fotografia sa. Atât Daguerre. astronomul Sir John Herschel.

introducerea emulsiei de gelatin# a revolu"ionat designul aparatelor foto. Dup# o expunere de câteva secunde. Negative de m#rime mai mic# înseamn# aparate foto mai mici. fotograful britanic Frederick S. Obiectivul pentru portret permitea p#trunderea unei cantit#"i mai mari de lumin# fa"# de obiectivele existente. copiile pe hârtie acoperit# cu emulsie puteau fi f#cute prin proiec"ie. In deceniul al cincilea al secolului al XIX-lea. 47 . Archer a introdus un proces fotografic care a redus spectaculos timpul de expunere !i a îmbun#t#"it calitatea copiilor fotografiei. George Eastman. un fabricant de pl#ci uscate. Fotografii puteau acum s# fotografieze "inând aparatul foto în mân#. fotografia a fost mult îmbun#t#"it# tehnic prin introducerea obiectivelor specializate.Petzval a proiectat dou# tipuri de obiective. iar cel#lalt pentru peisaje. Richard L. o plac# din sticl# era acoperit# cu o mixtur# din s#ruri de argint !i o emulsie f#cut# dintr-o substan"# umed# !i vâscoas# denumit# colodiu. fizician britanic. a creat aparatele foto Kodak pentru produc"ia de serie !i pentru a fi folosite de amatori. placa se transforma într-un negativ care era tratat cu un agent de fixare. Spre deosebire de colodiu. Obiectivul pentru peisaje oferea mai mult# claritate unui cadru mai larg decât fusese posibil pân# atunci. In procesul lui Archer. m#rimea negativului putea fi redus#. în timpul expunerii. gelatina se usca f#r# s# afecteze s#rurile de argint. In 1888. ceea ce permitea copierea imediat dup# fotografiere. fotograful nu mai era nevoit s# prelucreze. fixat pe un trepied.TEHNIC# !I ART# FOTO avea dou# avantaje importante. Matematicianul ungar Josef M. iar fotograful putea m#ri fotografia în timpul procesului de copiere !i. reducând astfel timpul de expunere la câteva minute. astfel. oamenii de !tiin"# au îmbun#t#"it procesul fotografic !i au proiectat aparate foto. Prin folosirea pl#cilor uscate. In 1851. a folosit emulsia de gelatin# pentru acoperirea pl#cilor fotografice. In cea de-a doua jum#tate a secolului al XIX-lea. puteau ilustra c#r"i. Inceputurile fotografiei moderne. Un astfel de aparat era ieftin !i u!or de mânuit. Se puteau ob"ine mai multe copii la o singur# expunere !i fotografiile. ziare sau alte tip#rituri. In plus. deci negativul trebuia s# fie tot atât de mare cât urma s# fie fotografia. respectiv unul pentru portret. In deceniul al 8-lea al secolului 19. Acest progres a facilitat fotografilor experimentarea posibilit#"ilor artistice ale fotografiei. astfel. Dar. s# copieze imediat fotografia. Primele tipuri de hârtie de copiat puteau fi doar copii prin contact. pentru a le da fotografilor mai mult# mobilitate !i libertate de mi!care. In 1871. Imbun't'&irile tehnice. Folosirea gelatinei a eliminat !i necesitatea de a men"ine aparatul foto nemi!cat. îmbun#t#"irea emulsiei de gelatin# a dus la reducerea timpului de expunere la 1/25 din secund# sau !i mai pu"in. Maddox.

La laborator. Fotografiile f#cute de Mathew Brady în timpul R#zboiului de Secesiune (1861-1864) se num#r# printre cele mai bune fotografii de r#zboi din toate timpurile. Ea a pus accentul pe expresivitate mai mult decât pe posibilit#"ile tehnice. Primele fotografii din aceast# categorie sunt cele f#cute de britanicul Roger Fenton !i românul Carol Pop de Szathmari. Jackson. Auguste !i Louis Bisson. care a ad#ugat un element nou portretului fotografic prin accentuarea ''pozei'' !i a gesticii subiectului s#u. prin faptul c# este autorul primei fotografii aeriene. în R#zboiul Crimeei (1853-1856). anume. In deceniile !ase !i !apte ale secolului al XIX-lea. aparatul foto cu filmul în interior trebuia trimis la unul dintre laboratoarele lui Eastman. Nadar a r#mas în istoria fotografiei prin altceva !i. Fotografiile lui Jackson din zona 48 . fotografii au folosit fotografiile pentru a dramatiza faptele !i nu doar pentru a înregistra evenimentele sau a face fotografii artistice. Cameron. ci !i prin efortul depus pentru a le face. Peisajele !i arhitectura sunt alte domenii care i-au interesat pe arti!tii fotografi. Un asemenea fotograf a fost americanul William H. noi facem restul. unele guverne au angajat fotografi pentru a fotografia cl#diri importante !i peisaje din "#rile respective. Vestul american !i multe alte locuri interesante. spre exemplu. Evolu&ia artistic' a fotografiei. In deceniile !ase !i !apte ale secolului al XIX-lea. specializat în fotografierea Vestului Indep#rtat. doi fotografi francezi. f#cut# asupra Parisului de la bordul unui balon. Un alt pionier al portretului fotografic a fost Julia M. filmul era prelucrat !i copiat. Au fost fotografiate situri istorice din Europa !i Orientul Mijlociu.TEHNIC# !I ART# FOTO Sistemul Kodak a eliminat. au înfruntat frigul !i avalan!ele pentru a face fotografii pe Mont Blanc. numit Nadar. Kodak folosea o rol# de film acoperit cu gelatin# cu care se puteau face 100 de fotograme. printre care se num#r# Sir John Herschel !i Charles Darwin. In 1861. Unele dintre cele mai dramatice fotografii f#cute la mijlocul secolului 19 sunt cele f#cute pe câmpul de lupt#. iar aparatul foto era reînc#rcat cu film !i returnat fotografului. Totu!i. fotograf britanic. Dup# ce toate fotogramele erau expuse. de asemenea. Dar meritul ei const# în faptul c# a surprins personalitatea subiec"ilor ei. Unul dintre primii fotografi care au încercat folosirea aparatului foto în art# a fost francezul Gaspard Felix Tournachon. Unele dintre aceste fotografii sunt excelente nu numai prin performan"ele tehnice. Sloganul Kodak era: Tu ape!i butonul. Spre sfâr!itul secolului al XIX-lea. astfel c# multe din fotografiile sale sunt neclare sau mi!cate. mul"i au fost cei care au experimentat posibilit#"ile artistice ale fotografiei. nevoia/obliga"ia/necesitatea fotografului de a-!i prelucra/developa singur fotografiile.

Revolu&ia fotografic' Spre sfâr!itul secolului al XIX-lea. aproape oricine putea face fotografii. In deceniile trei !i patru ale secolului al XX-lea. a organizat expozi"ii de fotografie atât în Statele Unite. Becul electric de flash introdus în 1929 !i flash-ul electronic inventat în 1931 au extins rapid aria de cuprindere a domeniului . dezvoltarea fotografiei a mers în dou# direc"ii. care a fost numit ''Photo-Secession'' . Ideea ca fotografii s#-i concureze pe pictori a fost curând abandonat#. Al"i fotografi au 49 . !i lumina artificial#. Mul"i dintre ace!ti fotografi f#ceau fotografii care s# semene cu picturile. Aparatul foto Leica. ap#rut în 1924 în Germania. Jacob A. ajungându-se la 35 mm. cât !i în multe alte "#ri. Ungurul Laszlo Moholy-Nagy !i americanul Man Ray au f#cut fotografii f#r# a folosi aparatul foto. O alt# etap# important# a fost aceea în care fotografii au c#utat moduri noi de ob"inere a fotografiei. au f#cut fotografii având ca tem# socialul. Au plasat obiecte pe o col# de hârtie fotosensibil# pe care au expus-o cu o lumin# de flash. Alfred Stieglitz.TEHNIC# !I ART# FOTO Yellowstone au determinat Congresul Statelor Unite s# ia decizia înfiin"#rii primului parc na"ional din lume în regiunea men"ionat#. Existen"a aparatelor foto Kodak ieftine a dus la cre!terea spectaculoas# a num#rului de fotografi amatori. Fotografiile sale reprezentând copii muncind într-o min# de c#rbune au atras aten"ia asupra necesit#"ii unei legi privind folosirea muncii copiilor. Pe de alt# parte. Edward Steichen !i al"i fotografi americani au format un grup care promova fotografia ca form# independent# de art#. In 1902. era suficient de mic pentru a intra în buzunar. Dup# 1910. Riis !i Lewis W. Acum. Acest grup. fotografiile f#cute de Riis în slumsurile ora!ului New York au !ocat publicul. Foloseau tehnici speciale . precum !i hârtie care s# fac# fotografiile s# semene cu picturile pe pânz#. fotografia a înregistrat schimb#ri dramatice ca rezultat al unor progrese/ evolu"ii majore spectaculoase. Mul"i fotografi au f#cut fotografii cu aparate Leica f#r# ca oamenii s# !tie c# sunt fotografia"i. Doi al"i fotografi americani. iar fotografiile ob"inute erau clare !i cu detalii. Idealul lor de fotografie ''pur#'' a influen"at mult fotografi precum Edward Weston !i Paul Strand. Prima etap# a fost miniaturizarea aparatului foto. Hine care era sociolog a fotografiat condi"iile mizere de munc# ale s#racilor. Hine. Anterior. fotografii sus"ineau c# o fotografie neretu!at# are o frumuse"e !i o elegan"# neegalate de alte tipuri de opere de art#. fotografia era rezervat# doar celor care !tiau s# foloseasc# un echipament sofisticat !i care î!i puteau permite s#-!i cumpere acest echipament. unii fotografi doreau ca fotografia s# fie considerat# oper# de art# în tradi"ia desenului !i a picturii. Unii fotografi î!i colorau fotografiile cu vopsea. In 1888.

Cei doi au ajutat la dezvoltarea tehnicii fotografiei directe care duce la ob"inerea unor imagini clare cu multe detalii. Cosindas. Fotografi de marc# s-au implicat în acest demers cum ar fi Walker Evens !i Dorothea Lange. Al"i fotografi au experimentat diferite tehnici de copiere pentru a ob"ine efecte neobi!nuite. stilurile fotografice s-au diversificat puternic.TEHNIC# !I ART# FOTO creat compozi"ii abstracte folosind expuneri cu raze X sau expuneri multiple. Filmul color a fost folosit de fotografii amatori de când a început s# fie comercializat. Francezul Henri Cartier-Bresson s-a num#rat printre primii fotografi care au folosit posibilit#"ile creative ale aparatelor foto în miniatur#. In timpul marii crize. In acela!i timp. aproape exclusiv. în special în Statele Unite. ‘’Fotografiile de strad#’’ ale unor fotografi precum Robert Frank !i Garry Winogrand au urmat tradi"ia realismului documentar. de cele mai multe ori spiritual#. s-a specializat în peisaje. Robert Heinecken a realizat unele dintre cele mai imaginative fotografii f#când copii-contact direct cu paginile ilustrate ale revistelor. Ansel Adams. Totu!i. O tehnic# numit# fotografia document s-a dezvoltat în anii 30 ai secolului 20. Fotojurnali!ti precum Margret Bourke-White !i Robert Capa i-au fotografiat pe unii dintre cei mai importan"i oameni ai vremii. care a folosit cu prec#dere filmul color instant. Fotografiile lui Haas includ atât fotografii realiste de peisaj. Posibilit#"ile cromatice ale fotografiei color nu au fost exploatate plenar pân# în anii 70 ai secolului al XX-lea. dar !i s#r#cia în care tr#iau familiile fermierilor. au încercat s# transpun# în fotografiile lor latura cea mai personal#. s-a specializat în aspecte de via"# !i portrete. originale. fotografiind în special mun"ii !i de!ertul din Vestul Statelor Unite. filmul alb/negru. cât !i compozi"ii abstracte. Fotografiile lor arat# curajul. Al"i fotografi din anii 30 !i 40 ai secolului al XX-lea s-au concentrat pe subiecte obi!nuite sau pe peisaje. 50 . Un alt fotograf american. apari"ia revistelor ilustrate în Europa !i Statele Unite au creat o cerere de fotografii de eveniment/pres#. In anii 50 !i 60. Fotografii americani Ernst Haas !i Marie Cosindas s-au num#rat printre primii fotografi profesioni!ti care au lucrat fotografie color. Multe din fotografiile lui Edward Weston !i Paul Strand au eviden"iat textura !i forma geometric# ale obiectelor de zi cu zi. De exemplu. Al"i fotografi între care Minor White !i Aaron Siskind. El a încercat s# surprind# gesturile !i sentimentele oamenilor în ‘’momente decisive’’ ale existen"ei lor. a lumii. cei mai mul"i fotografi profesioni!ti au continuat s# foloseasc#. respectiv din 1935. Departamentul pentru Agricultur# a angajat fotografi care s# fotografieze condi"iile de trai din zone rurale ale Statelor Unite. precum !i unele dintre cele mai importante evenimente ale perioadei.

Eileen Cowin s-a fotografiat pe sine !i familia sa în situa"ii care s# sugereze imagini de soap opera de televiziune. respectiv D 413. În 1984. Polaroid. prin simplificarea echipamentului. dar. Prototipul era scump !i voluminos. Canon începe comercializarea primului aparat foto magnetic. Pe 24 august 1981. In acela!i timp.5 cm. Acum. de asemenea. vechiul sistem. RC 701. Ace!tia. Era vorba despre un aparat de fotografiat care nu mai folosea filmul clasic. transmiterea instantanee. Amatorii fac fotografii la lumina existent# !i pot face film#ri video pe care le rev#d apoi la un televizor. Un alt fotograf realist este Harry Callahan din SUA ale c#rui fotografii urmeaz# tradi"ia fotografierii directe. firma japonez# Sony a anun"at na!terea primului aparat de fotografiat pe suport magnetic. Americanul Jerry Uelsmann a f#cut fotografii asem#n#toare imaginilor din vis. Alte firme. a fotografiilor. Canon experimenteaz# ceea ce se nume!te un Still Video System. tehnica aceasta a fost continuu îmbun#t#"it#. pe care se puteau înregistra 15 fotograme cu o vitez# de 10 fotograme/secund#. frontale. Fotografiile imaginative distorsioneaz# obiectele !i creeaz# o iluzie sau transform# starea. Fotografii amatori folosesc o mare varietate de echipamente !i tehnici. 51 .TEHNIC# !I ART# FOTO In prezent. î!i pot prelucra singuri negativele. la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Mavica. în afara celor care l-au conceput. Printre cei mai importan"i fotografi reali!ti se num#r# britanicul Donald McCullin !i americanul Lee Friedlander ale c#ror fotografii sunt ‘’peisaje sociale’’ ale "#rilor lor. De!i. de la advertising pân# la zoologie. Sharp au construit. Pe 18 iunie 1987. Hitachi. Aparatul digital de fotografiat marcheaz# înc# un moment important în istoria fotografiei. Fotografia profesional# include o mare varietate de stiluri !i teme. noul sistem de fotografiere permite. dar !i cu solu"ii de developat u!or de folosit. Fuji. O fotografie a unui cunoscut fotograf cum ar fi Paul Strand poate costa cât o pictur# bun#. ci o dischet# de 8 grame !i cu un diametru de 4. cu film !i chimicale. Aproape toate marile muzee prezint# expozi"ii de fotografie. nu l-a v#zut nimeni. unele aparate de acest tip sunt de dimensiunile unui agende !i nu const# mai mult decât un aparat foto clasic. combinând mai multe negative într-o singur# fotografie. Din 1947. astfel de prototipuri. Texas Instruments realizeaz# prototipul unui asemenea aparat. precum Kodak. aceasta poate fi clasificat# în realist# sau imaginativ#. în general. În 1972. dar. fotografia este bine definit# atât ca form# a artei. cât !i ca unealt# esen"ial# în comunicare !i cercetare. Copal. iar unele sunt specializate pe art# fotografic#. îns#. de când a fost introdus pe pia"# aparatul foto cu developare instantanee. Matsushita. de la locul evenimentului. nu va disp#rea curând. cu ajutorul unui telefon mobil. valoarea practic# a fotografiei este demonstrat# în numeroase domenii.

Era anul debutului s#u editorial. cu fotografii din "ar#. Margaret Bourke-White. Carol a fost primul din cei cinci copii ai baronului Daniel !i al Susannei Pop de Szathmari. doar trei ani îl desp#r"eau de momentul în care urma s# intre în istoria fotojurnalismului. Din acest moment.#887) Carol Pop de Szathmari s-a n#scut la 11 ianuarie 1812. 1837. Studiul desenului îl va aprofunda la Viena !i. în acest caz. la Cluj. c#ruia i-a 52 . Aceast# performan"# a fost ob"inut# de Carol Pop de Szathmari în timpul R#zboiului Crimeei. Brady. o expozi"ie de imagini luate la Expozi"ia Universal# care se desf#!urase în acela!i an la Londra. deseneaz# scene din revolu"ia ungar#. la Teatrul cel Mare din Bucure!ti. Aceasta constituia o alt# oper# de reporter. ulterior. pentru ca în septembrie 1848 s# realizeze cu mijloace proprii prima sa calotipie.TEHNIC# !I ART# FOTO MARI FOTOREPORTERI AI LUMII Dintre marii fotoreporteri ai lumii. cu fotografii realizate la Bucure!ti între anii 1860-1863. consider#m c# o men"iune special# merit# Carol Pop de Szathmari. în c#utare de necunoscut. În 1848-1849. Henri Cartier Bresson !i Edward Weston. desenator. la Roma. Va reveni aici în 1834. Educa"ia umanist# primit# la Colegiul Reformat va înnobila pasiunea sa pentru c#l#torie. în timpul c#l#toriilor lui Carol I. aplicat# în timpul R#zboiului Crimeei. f#r# a putea spune c# cei !ase sunt cei mai mari. Carol Pop de Szathmari a multiplicat ulterior fotografiile f#cute !i le-a d#ruit suveranilor "#rilor implicate în acest r#zboi. La 19 ani. Cobora dintr-o familie de boieri români din Satu Mare. desenul !i fotografia vor fi cele dou# coordonate ale personalit#"ii sale artistice. Mathew B. Astfel. conducând la definirea unei modalit#"i de hran# spiritual# !i anume c#l#toria de studii. f#cute între anii 1866-1868. CAROL POP DE SZATHMARI ( #8#2 . al#turi de englezul Roger Fenton. În paralel se ini"iaz# în fotografie. Acum. !i ''Albumul României''. l-a condus pe Carol Pop de Szathmari la realizarea albumelor ''Elena Cuza'' . cei doi au marcat intrarea fotografiei în lumea presei. pentru ca în 1843 s# se stabileasc# definitiv în Bucure!ti. organizeaz#. a f#cut fotografii idilice de r#zboi. În 1851. Ideea fotoreportajului. dar temperamentul s#u vijelios !i aptitudinea de a acumula rapid l-au transformat într-un student c#l#tor. Carol viziteaz# pentru prima oar# Bucure!tiul. 1840. la Cluj ap#rându-i albumul intitulat ''Ardealul în imagini''. când. respectiv un amora! cu bra"ele frânte. Robert Capa. Frecventarea în paralel a clasei de desen a gravorului Gottfried Neuhauser din cadrul Liceului Catolic i-a dezvoltat lui Carol capacitatea de a surprinde esen"ialul. care poate fi considerat ca fiind opera unui reporter.

fotografiile ob"inute nu sunt dintre cele mai bune. Franz Duschek !i Andreas Reiser. cel mai cunoscut fotograf profesionist din istoria fotografiei americane. Invitat de Carol I s# imortalizeze Serb#rile Incoron#rii din zilele de 11-13 mai 1881. Brady a închiriat ultimul etaj al unei cl#diri din New York !i !ia început acolo cariera care îl va face renumit. Ultima contribu"ie a lui Carol Pop de Szathmari în domeniul fotoreportajului nu a fost !i opera sa capital#. Cele mai bune fotografii vor fi incluse în albumul de cromolitografii intitulat ''Carele Simbolice''.B. A fost înmormântat pe 24 mai 1887/stil vechi/ la fostul cimitir evanghelic de la Filantropia. unde Brady îl întâlne!te pe Samuel F. New York. Animat de acest gând. Era aproape orb în acea perioad#. În 1839. MATHEW B. Inten"ia sa era s# ridice aceast# nou# profesie la nivelul artelor consacrate. Brady a deschis o galerie de portrete la Washington !i. s-a n#scut în 1822. R#zboiul de Independen"#(1877-1878) a rede!teptat fotoreporterul de r#zboi care fusese Carol Pop de Szathmari. BRADY (#822-#896) Mathew B. Aflat în pragul senectu"ii !i suferind de o boal# de ficat. ap#rut în 1884. ca fiu al unor emigran"i irlandezi. realizate în 1870. Calitatea slab# a fotografiilor îl vor determina pe Carol Pop de Szathmari s# renun"e la aparatul de fotografiat. Spre sfârsitul deceniul al patrulea al secolului al XIX-lea. Dealul Filaret !i Dealul Spirii care au o valoare documentar# extraordinar#. Brady a fost fascinat de noua art# a fotografiei !i a început s# ia lec"ii de la Morse. în cadrul c#ruia figura. acesta a trebuit s# se rezume la imagini din spatele frontului. Morse. care îl asistaser# !i în R#zboiului de Independen"#. unde îl cunoa!te pe pictorul William Page. Principalul proiect al lui Brady a fost acela de a colec"iona portrete ale tuturor personalit#"ilor pe care le convingea s# se a!eze în fa"a aparatului s#u de fotografiat. de!i a apelat la ajutorul cumna"ilor s#i. sau din sectorul Serviciului Sanitar. ca urmare. Vârsta !i ochii l-au tr#dat. In 1847. cei doi se mut# la New York. Brady se mut# la Saratoga Springs. în 1850 era deja cel mai important fotograf al momentului. Brady !i-a f#cut publicitate !i a publicat portrete ale notabilit#"ilor. În categoria fotoreportajelor pot fi incluse !i cunoscutele panoramice luate din Turnul Col"ei. O list# a celor fotografia"i de Brady în perioada dagherotipiei se poate confunda u!or cu o 53 .Brady. Acesta revenise recent din Europa unde v#zuse rezultatele inven"iei lui Daguerre !i pe care începuse deja s# le experimenteze. dar !i din Bucure!ti !i împrejurimi. la Warren County. Carol Pop de Szathmari a murit fiind r#pus de ciroz#.TEHNIC# !I ART# FOTO fost ghid. pe care le-a trimis gazetelor din "ar# !i din Occident sub form# de gravuri sau litografii. În 1844.

TEHNIC# !I ART# FOTO

list# a personalit#"ilor istorice ale vremii. Cu o singur# excep"ie, Brady a fotografiat to"i pre!edin"ii Statelor Unite, începând cu John Quincy Adams, cel de-al !aselea pre!edinte al SUA, !i încheind cu William McKinley, cel de-al dou#zeci !i cincilea pre!edinte al SUA. Faima lui Brady era înc# limitat# în 1851, când, a participat la Londra, la prima competi"ie expozi"ional# a dagherotipi!tilor !i fotografilor. Cu acest prilej, doar trei medalii au fost acordate dagherotipi!tilor !i toate trei unor americani. Brady a primit una dintre aceste medalii pentru o colec"ie de 48 de portrete.(M.M. Lawrence a primit o medalie pentru o dagherotipie, portret de dimensiuni mari, !i John A.Whipple pentru o dagherotipie a Lunii). Fiind în Europa în 1851, Brady a aflat despre hârtia !i prelucrarea pe pl#ci umede, care reprezentau o noutate. Întors în SUA, Brady a devenit unul dintre primii profesioni!ti care foloseau aceast# nou# tehnic#. În anii 50 ai secolului al XIX-lea, Brady începe s# execute copii de format mare . În 1858, Brady deschide o galerie permanent# care îi m#re!te faima. Odat# cu izbucnirea Rãzboiului de Secesiune, spiritul s#u de pionier l-a mânat pe Brady spre câmpul de lupt#, decizând s# imortalizeze cu ajutorul aparatului de fotografiat cel mai important moment al istoriei americane din secolul al XIX-lea. În acest scop, Brady !i-a format o echip# de fotografi pe care i-a echipat !i i-a trimis pe cele mai diferite fronturi. Printre fotografii lui Brady s-au num#rat Alexander !i James Gardner, T.H.O'Sullivan, T.C. Roche, S.C. Chester sau David Knox. Brady însu!i a fotografiat pe front. Brady a cheltuit peste 100.000 USD !i numai o mic# parte din aceast# sum# a fost recuperat#. Dar, publicarea a zece volume de fotografii din timpul R#zboiului de Secesiune i-au asigurat lui Brady perspectiva posterit#"ii. Sfâr!itul r#zboiului i-a adus lui Brady zile negre. Investi"ia imens# f#cut# în timpul acestuia, dar !i recesiunea de dup# r#zboi, l-au s#r#cit pe Brady. A continuat s# lucreze la Washington, dar pozi"ia de fotograf la mod# i-a fost luat# de Napoleon Sarony !i J.M.Mora. Când a murit, la New York, la 15 ianuarie 1896, Brady era singur !i s#rac. Înmormântarea lui Brady a fost f#cut# cu banii apropia"ilor s#i. MARGARET BOURKE-WHITE (#904-#97#) Margaret Bourke-White s-a n#scut la 14 iunie 1904, în Bronx, New York. În 1921 a început s# urmeze cursurile colegiului din Rutgers, apoi s-a mutat la Cornell University ale c#rei cursuri le-a absolvit în 1927. Cu acest prilej, Margaret Bourke-White a f#cut fotografiile de absolvire ale colegilor ei. S-a c#s#torit !i a abandonat fotografia. Ulterior a fotografiat arhitectur# !i, dup#

54

TEHNIC# !I ART# FOTO

succesul avut cu aceste fotografii, a înfiin"at studioul Bourke-White în propria cas#. În prim#vara lui 1929, a fost c#utat# de editorul Henry Luce care inten"iona s# înfiin"eze o nou# revist#, intitulat# "Time". Margaret Bourke-White nu a fost impresionat# de idee, dar acela!i editor dorea s# înfiin"eze !i o revist# de afaceri, "Fortune". Ea a acceptat aceast# a doua ofert#. În 1930, în plin# revolu"ie industrial#, Margaret Bourke-White a fotografiat în Rusia timp de cinci luni fabrici, baraje, ferme agricole, ajungând la aproximativ 3.000 de negative. A fost invitat# de c#tre guvernul sovietic s# revin# în Rusia. De aceast# dat#, Margaret Bourke-White a fost interesat# exclusiv de oameni. Ea a publicat apoi, în The New York Times Sunday Magazine un reportaj despre aceast# c#l#torie, ilustrat cu propriile fotografii. A treia oar#, Margaret Bourke-White a revenit în Rusia pentru a filma. Nu era îns# preg#tit# suficient pentru film, pentru imaginea în mi!care, fapt pentru care nu a avut succesul pe care i-l asiguraser# fotografiile f#cute anterior în Rusia. În 1936, Margaret Bourke-White c#l#tore!te în sudul Statelor Unite unde fotografiaz# oameni s#raci de la "ar#. Spre sfâr!itul aceluia!i an, Henry Luce înfiin"eaz# revista "Life", pentru care vine s# lucreze !i Margaret Bourke-White. În 1941, în Europa era r#zboi !i ea nu se putea întoarce în Rusia, pentru a face compara"ie cu ce v#zuse în urm# cu 10 ani. Ajunge totu!i acolo !i este singurul fotoreporter str#in prezent la Moscova când asupra capitalei sovietice cad primele bombe. Acele fotografii au fost importante atât pentru Margaret Bourke-White, cât !i pentru revista "Life". Margaret Bourke-White r#mâne în Europa !i timp de 4 ani face fotografii pe teatrele de r#zboi de aici. Dup# r#zboi, în 1946, Margaret Bourke-White a fost trimis# de revista "Life" în Pakistan !i India. Din 1950 pân# în 1956, ea face fotografii în R#zboiul Coreei, în Africa de Sud, dar !i în Connecticut River Valley din Statele Unite. În 1956, Margaret Bourke-White descoper# c# sufer# de Parkinson. Margaret Bourke-White a murit la 21 august 1971. Margaret Bourke-White a contribuit semnificativ la îmbog#"irea domeniului fotojurnalistic. A fost femeie, dar a practicat o profesie pentru b#rba"i într-o lume a b#rba"ilor. A fost fotoreporter la dou# dintre cele mai mari reviste din lume, respectiv "Fortune" !i "Life". A avut o via"# plin# de aventur# !i pionierat în fotojurnalism. Margaret Bourke-White a fost !i continu# s# fie unul dintre cei mai importan"i fotoreporteri ai secolului al XX-lea.

55

TEHNIC# !I ART# FOTO

ROBERT CAPA(#9#3-#954) Pe 25 mai 1954, cariera lui Robert Capa, ale c#rui fotografii de r#zboi l-au transformat într-o legend# a fotografiei moderne, s-a încheiat brusc atunci când Capa a c#lcat pe o min# terestr# undeva, pe un câmp de lupt# din Indochina. Robert Capa nu s-a cru"at. A participat cu curaj la aproape toate marile tragedii ale timpului s#u, întotdeauna cu inima deschis# !i cu credin"#. Era incredibil cât de rapid intuia el adev#rul. I!i asuma riscuri, la care îns# nu expunea pe nimeni. Doar pe sine. Se sim"ea ca acas# în orice ora! mare din lume. A murit cu un aparat de fotografiat în mâna stâng#. A l#sat în urma sa fotografii de la cele mai importante momente ale istoriei moderne, dar !i o legend#. Robert Capa s-a n#scut la Budapesta, în anul 1913, sub numele de Andrei Friedmann. La 18 ani a plecat de acas# !i a început s# lucreze ca laborant pentru o agen"ie foto din Berlin. Primul succes l-a avut cu un set de fotografii în exclusivitate cu Leon Trotsky. Dup# venirea lui Hitler la putere, Andrei Friedmann a plecat la Paris. Aici, împreun# cu logodnica sa polonez#, Gerda Taro, a încercat s# intre în lumea fotojurnalismului. Pentru a reu!i acest lucru, cei doi au inventat un fotograf american talentat !i bogat, Capa, pentru care lucrau. Friedmann f#cea fotografiile pe care Gerda Taro le vindea la un pre" niciodat# mai mic de 150 franci francezi, adic# de trei ori pre"ul pie"ei. Dar, curând, editorul Lucien Vogel a aflat secretul lui Capa !i i-a trimis pe cei doi în Spania. Capa a devenit celebru peste noapte datorit# fotografiei unui soldat murind, dar logodnica sa !i-a pierdut via"a în timpul unor lupte. Capa a plecat apoi în China unde a imortalizat momente memorabile din timpul b#t#liei de la Tai Er Chwang, unde s-a înregistrat singura victorie important# a Chinei în tot r#zboiul. Revenit în Europa, Capa face fotografii pân# la sfâr!itul R#zboiului Civil din Spania, în 1939. Începutul celui de-al doilea R#zboi Mondial îl g#se!te pe Capa în America. În 1942, Capa particip# ca fotoreporter la invazia din nordul Africii când începe s# lucreze pentru revista"Life". De aici, Capa se para!uteaz# odat# cu trupele în Sicilia !i particip# la campania din iarna 1943-1944. Pe 6 iunie 1944, Robert Capa ajunge la Omaha Beach. Debarcând sub un tir puternic, Capa expune patru dintre cele mai renumite filme din istorie. Din cele patru filme, doar 11 cadre au fost salvate în laboratorul londonez al revistei"Life". Celelalte cadre s-au distrus din cauza supraînc#lzirii cabinei de uscat filme. Cu toate acestea, "Life" !i presa din toat# lumea au publicat imaginile salvate. Capa a continuat s# fac# fotografii de r#zboi, fotografiindu-l

56

precizia ochiului s#u pentru compozi"ie. pân# în prezent !i singura. Funeraliile lui Robert Capa au avut loc la New York. iar fotografiile au fost publicate în "Life". Fotografiile sale au fost publicate în cele mai prestigioase reviste din lume pe parcursul a 30 de ani. În memoria marelui fotoreporter. dar ratând Armisti"iul. În 1954. Fusese prea mult r#zboi în via"a sa !i norocul la p#r#sit în ziua de 25 mai. Educa"ia artistic# i-a dezvoltat sensibilitatea ochiului pentru compozi"ie. În aceast# perioad#. într-o prosper# familie din clasa mijlocie. Georges Rodger !i William Vandivert înfiin"eaz# agen"ia "Magnum". 57 . Overseas Press Club a instituit Premiul Robert Capa (Robert Capa Award "for superlative photography requiring exceptional courage and enterprise abroad"). Robert Capa a fotografiat în Rusia. prima !i. Capa s-a oferit s# plece el acolo. revista "Life" avea nevoie de un fotoreporter în Indochina. metodele sale de lucru.TEHNIC# !I ART# FOTO pe unul dintre ultimii solda"i americani care au murit în al doilea R#zboi Mondial. Foografiile sale au fost expuse în cele mai mari muzee din Europa !i Statele Unite. iar monumentala sa expozi"ie intitulat# "Momentul decisiv" a fost prima expozi"ie de fotografie g#zduit# de muzeul Louvre. HENRI CARTIER-BRESSON(#908) Privit ca unul dintre cei mai mari fotografi ai timpului s#u. A avut de timpuriu propriul aparat de fotografiat cu care f#cea fotografii de vacan"#. În timp ce era acolo. Înainte de acest moment din via"a sa. în 1947. la Chanteloupe. Henri Cartier-Bresson s-a n#scut în 1908. Henri Cartier-Bresson a fondator !i pre!edinte al agen"iei interna"ionale de fotografie "Magnum". care a devenit una din marile lui calit#"i ca fotograf. Capa împreun# cu Henri Catier-Bresson. El a devenit om de afaceri. agen"ie interna"ional# de tip cooperatist a fotoreporterilor lider profesioni!ti din lume. Henri CartierBresson a fost un francez timid care a ridicat instantaneul la nivelul unei arte rafinate !i disciplinate. Abilitatea sa pentru instantanee. Capa a plecat în Japonia cu o expozi"ie a agen"iei Magnum. David Seymour. În 1949. A fost atras !i de pictur# !i a studiat 2 ani într-un atelier din Paris. Fran"a. care i-a stimulat pe fotoreporteri. abilitatea de a surprinde "momentul decisiv". Acest moment a marcat cariera lui Robert Capa. Capa a f#cut fotografii la na!terea statului Israel. precum !i comentariile sale privind teoria !i practica fotografic# au f#cut din Henri Cartier-Bresson o figur# legendar# în galeria fotojurnalismului contemporan.

Dup# dou# tentative e!uate. cel mai important r#mânând cel intitulat "Momentul decisiv" !i publicat în 1952. Acest aparat din mâna sa a devenit. la vârsta de 22 de ani. La începutul celui de-al doilea r#zboi mondial. Astfel a început una din cele mai fructuoase colabor#ri dintre om !i aparat din istoria fotografiei. în realitatea de aici !i acum. Un moment important al vie"ii lui Henri Cartier-Bresson l-a constituit expozi"ia retrospectiv# de mari propor"ii. S-a întors în Fran"a pentru c# se îmboln#vise. El a g#sit frumuse"e în lucruri a!a cum sunt ele. Henri Cartier-Bresson avea o imens# nevoie de comunicare a ceea ce gândea !i sim"ea despre ceea ce vedea. Fotografiile lui Henri Cartier-Bresson au fost publicate în numeroase albume în anii '50 !i '60. Henri Cartier-Bresson spunea c# sim"ul demnit#"ii umane este calitatea esen"ial# a oric#rui fotoreporter !i c# nimic nu supline!te dragostea !i în"elegerea fa"# de oameni. Imagina"ia sa s-a aprins. Cu un aparat de fotografiat Leica a început s# fac# instantanee. Având 58 . sim"ul nout#"ii. se deschidea pentru el prin vizorul aparatului. precum !i con!tiin"a "omului în fa"a propriei sor"i". Momentul decisiv este definit de Henri Cartier Bresson ca fiind "recunoa!terea simultan#. cu 400 de fotografii. Henri Cartier Bresson a luptat în armata francez#. spontan !i imprevizibil. el a reu!it s# evadeze din lag#rul german în care se afla ca prizonier de r#zboi !i a stat ascuns pân# la sfâr!itul r#zboiului. iar în 1947 a contribuit la înfiin"area agen"iei Magnum.TEHNIC# !I ART# FOTO În 1931. În perioada aceasta a descoperit într-adev#r fotografia. precum !i credin"a în rolul social al fotografiei l-au ajutat s# fac# din fotografiile sale o oper# memorabil#. cel mai mic. "În fotografie. dar !i al istoriei. în India. %i-a reluat apoi cariera de fotoreporter. un nou mod de a vedea. precum !i organizarea precis# a formelor care dau acelui eveniment expresia optim#". Henri Cartier-Bresson a petrecut un an vânând în vestul Africii. cum spunea el. Ca jurnalist. itinerat# în Statele Unite în 1960. Statele Unite. Multe dintre portretele f#cute scriitorului William Faulkner sau altora au devenit celebre prin faptul c# Henri Cartier-Bresson a surprins esen"a personalit#"ii acestora. China !i Rusia. Lupta sa în plan jurnalistic cu oamenii !i evenimentele. O nou# lume. Angajamentele avute cu marile reviste ale lumii lau f#cut s# c#l#toreasc# în Europa. Pentru Henri Cartier-Bresson a fost o experien"# extraordinar#. A avut un mare respect pentru rigoarea fotografiei de pres# care trebuie s# spun# o întreag# poveste. într-o frac"iune de secund#. mai neînsemnat lucru poate fi un mare subiect" spune Henri Cartier-Bresson în "Momentul decisiv". dar a fost luat prizonier. "o prelungire a ochiului". a semnifica"iei unui eveniment. Henri Cartier-Bresson a r#mas fidel aparatului de fotografiat cu film de 35 mm toat# via"a.

dar a crescut la Chicago. Weston câ!tig# multe premii. Edward Henry Weston s-a n#scut în SUA. mai clar !i putem descoperi adev#r !i frumuse"e acolo unde nu credeam s# existe. între anii 19111922. Weston a revenit definitiv în California unde î!i va începe opera care îi va aduce faima: prim-planuri ale formelor naturale. împreun# cu Edward Steichen. Weston a f#cut ca fotografiile sale s# ating# culmea poeziei. în 1915. folosind aparate pentru format mare !i lumina existent#. organizeaz# standul american de la Expozi"ia Universal# de la Stuttgart. dup# ce viziteaz#. care au influen"at fotografi din toat# lumea timp de 60 de ani. pentru a reda substan"a profund# !i chintesen"a lucrului însu!i. Opera sa cuprinde câteva mii fotografii cu grij# încadrate !i minunat copiate. c#reia Weston i-a f#cut minunate portrete !i studii de nud. California. Fotografiind peisaje !i forme din natur#. În 1926. unde deschide un studio foto împreun# cu asistenta !i iubita sa. Expozi"ia Universal# de la San Francisco. Tina Modotti. În 1922. Weston are propriul studio foto la Tropico. Opera sa a fost socotit# ca ilustrând drumul omului spre perfec"iunea spiritului. nuduri !i peisaje. statul Illinois. el devine tot mai nemul"umit de munca sa. Primul aparat de fotografiat l-a primit în dar de la tat#l s#u. putem vedea lumea mai bine. 59 . În acela!i an. unde îi întâlne!te pe Alfred Stieglitz. Weston pleac# la New York. De!i. Prin ochii s#i. În 1929. iar verile le-a petrecut în California lucrând ca laborant într-un studio foto. Primele fotografii au fost f#cute în parcurile din Chicago. Henri Cartier-Bresson ne-a l#sat o comoar# de fotografii. Fotografiile pe care le face la uzinele siderurgice ARMCO din Ohio îi marcheaz# cariera. Weston a lucrat în California ca fotograf portretist.TEHNIC# !I ART# FOTO abilitatea de a imortaliza momente din timpul care trece. Weston începe s# fotografieze forme naturale. Din 1908 pân# în 1911 a urmat cursurile Colegiului de Fotografie din Illinois.'' Edward Weston este recunoscut ca fiind unul dintre mae!trii fotografiei secolului al XX-lea. În 1906. Aceste fotografii erau adev#rate documente. în 1902. Weston începe s# fotografieze zona Point Lobos. Paul Strand !i Charles Sheeler. EDWARD WESTON (#886-#958) ''Aparatul de fotografiat poate fi folosit pentru a imortaliza via"a. În 1924. În 1923. fie el o"el str#lucitor sau lumin# pâlpâind#. Weston se mut# în Mexic. Tonurile subtile !i desenul sculptural al fotografiilor sale au devenit criterii în aprecierea unei fotografii. cu portretele sale. în Highland Park.

împreun# cu Ansel Adams. Weston a f#cut ultimele fotografii la Point Lobos. Urm#torii zece ani ai s#i au fost marcha"i de boal#. 60 . a fost editat un album aniversar dedicat celor 50 de ani dedica"i fotografiei de c#tre Weston. Weston a început s# foloseasc# experimental filmul color. Pentru fotografiile f#cute în 1937 !i 1938 în Vestul !i Sud-vestul Statelor Unite. Weston devine membru fondator al Grupului f/64 de arti!ti fotografi. Edward Weston a murit în 1958. dar munca sa era deja influen"at# de boala de care suferea. Imogen Cunningham !i Sonya Noskowiak. în 1948. În 1952. Willard Van Dyke. Weston devine primul laureat al premiului Guggenheim Fellowship for Photography.TEHNIC# !I ART# FOTO În 1932. respectiv sindromul Parkinson. la Muzeul de Art# Modern# din New York. O mare retrospectiv# cu 300 de fotografii ale lui Weston a fost organizat# în 1946. În 1947.

Fotograful creator. L !i Iofis.Newton – The Burden of Visual Truth. Ed. 1958. 1994. Tehnic#. . E – Tehnic# !i art# fotografic#. %tiin"ific# !i Enciclopedic#. 1972. Lawrence Erlbaum Associates. Bucure!ti. Andreas .Estetica imaginii fotografice. 1980. Juliane H. Bucure!ti. Constantinescu Dinu Teozer – Fotografia – mijloc de cunoa!tere. Tehnic#. Botez Victor – Fotografia în Clubul Artelor. Inc.Practica fotografic#. Stapf. Ed. Lucrare colectiv# -150 years of Photojournalism 61 . . Tomescu N. 1961. Bucure!ti. Ed. Dâko. Tehnic#.TEHNIC# !I ART# FOTO BIBLIOGRAFIE Feininger. H. Ed. Bucure!ti. Bucure!ti.

TEHNIC# !I ART# FOTO ANEXE 62 .

TEHNIC# !I ART# FOTO 63 .

TEHNIC# !I ART# FOTO 64 .

TEHNIC# !I ART# FOTO 5 6 65 .

TEHNIC# !I ART# FOTO Figura 7 Figura 8 Figura 9 66 .

TEHNIC# !I ART# FOTO Figura $0 Figura $$ Figura $2 67 .

TEHNIC# !I ART# FOTO Figura $3 Figura $4 Figura $5 Figura $6 68 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->