In memoriam, Soţului meu, Doni

6

aici un citat

7

8

La jumătatea distanţei dintre răsărit şi apus un arbore lunatec îngăima cu verde sevă şi lumină un cântec de însingurare o mână cerească presăra aşteptare peste sine şi vremuri până ce… orizontul deveni o rană cât chemarea cerului.

9

PASĂREA CU CIOC VITRIOLAT

O pasăre cu cioc vitriolat ţi-a sorbit răsu larea. !rivirea. !utea i o solie de bine dar ea" trimisă de nu se ştie unde s-a izbit de lumina ochilor tăi. #e lumina din ornicul vieţii tale. $iecare celulă îşi are un timp de lumină cronometrat cât să reziste ştiinţi ic. % clar. #ar viaţa e ceva cu mult mai complicat. !asărea nevăzută de noi" doar de tine" a urat lumina încrederii tale că bine. &şa spuneai chiar cu câteva minune înainte să apară lighioana" că-ţi este bine. %'act aşa. (e mirai şi tu. )inele s-a spulberat brusc. !asărea veninoasă a ăcut ca timpul să se rotească derutat. &cele ceasornicului se-nvârteau invers. *mi era cald. +i slăbiciune şi îngheţ în mine. ,umătatea de univers nevăzută" bănuită uneori" se ăcu hău. -top. -top cardiac. -trigă asistenta. *ncepe o luptă cu secundele. Le rechemăm. -ă revină. -ecundele" timpul înseamnă viaţă. *nsângerate" tremurătoare" golaşe" dobosite" oricum să ie dar să ţi se dea dezlegare să le numeri din nou. &erul e strivit sub presiunea speranţelor noastre. -crâşneşte speranţa în mine" în medicii care luptă.
10

-ecundele trebuie înduplecate să revină la tine. #umnezeu trebuie înduplecat de inimile noastre care bat într-o disperare su ocantă. /lipa izbăvitoare o promit cerului. -crâşneşte clipa. 0milită" clipa tânguitoare" disperată" şi urletul gândului se-agaţă de ceva ce trebuie să ie din nou viaţa ta. 1u mai vezi2 !leoapele îţi sunt moi" leneşe. 1ici un zbucium. 3buciumul e viaţa. 0n semn de viaţă vreau să te atingă din nou. #egeaba s âşii tăcerea cu strigătul meu. &erul s redelitor" trece inert prin respiraţia mea în iorată" spasmodică. &m îmbătrânit brusc. +i toţi cei din preajmă. (otul e încurcat" răvăşitor" isteric. 4ipătul meu. 1ecuviincios. - âşietor" amar" e'cesiv de individual. 5ntolerabil. 6ăzvrătitor. -trident. -inguratic. &poi" toţi au ieşit din salon. 1u se mai poate ace nimic" zic ei. 1imicul e ceva impalpabil. 7iaţa înseamnă palpare" atingere. /u privirea" cu gândul. /u respiraţia. 7reau să-ţi dau din respiraţia mea. *l implor pe #umnezeu" ca de multe alte ori când îţi era rău. O ăceam însă mai calm" mai aşezat" 8#oamne" ia din viaţa mea cinci ani" câţi vrei şi dă-i lui.9 !resimţeam2 %ra doar rica de acest nimic2 6ugăciunea mea n-a ajuns însă la cer. -au" o i ajuns doar până în aţa unei porţi închise. & luat-o pe un drum greşit" odată pornită din inima : mintea mea. 6epet cu glas bolnav şi pârjolit; 81u pleca" te rog. #oamne" dă-i voie să revină înapoi.9 &bsurd. (ot ce spun şi tot ceea ce sper e absurd.
11

-unt pe rând" cu rapiditate" galbenă" vânătă" magnetică" tremurândă. $urtună verde" neagră izvodeşte în glasul meu. & ară e soare. % luna mai. *ţi ajută la ceva2 1uu2 #e aceea aud ţipăt de cucuvaie în urechi2 -cobeşte cu ciocul în calendarul rotirii pământeşti şi sapă" şi sapă. 3iua de < =ai. !ână acum nu-mi spunea mare lucru. #e-acum încolo" va avea adâncimea nimicului. 1imicul va însemna şi lumina din ochi şi lacrimile" promisiunile" vocea" vocea mea scrijelită2 Ochiul tău închis nu lăcrimează. 1-ai privirea injectată de tristeţe. #oar de tăcere. O tăcere de nepătruns. !rivirea mea-i congestionată. =ă văd împreună cu tine într-o peşteră pe care-am vizitat-o. &erul umed" lugubru" misterios ne ăcea temători. #ar am ieşit la supra aţă. La soare. 0n soare pătimaş era. &cum" lumina-mi şuieră în urechi. (e ating. (e îmbrăţişez cu violenţa deznădejdii. *ţi deschid ochiul. !are mirat. 1e iresc" pustiu" indi erent. #ar" totdeauna când veneam" când mă vedeai ochiul tău era un spectacol de simţăminte. (e revăd multiplicat. *n imagini mişcătoare. 0rcăm la !ergam. =ăsurăm puterea glasurilor noastre în acustica am iteatrului chemându-ne pe nume. 5storia împietrită aici" e melancolică-îngăduitoare. 1u suntem primii trecători prin alveolele sale. 1e lăsăm privirile în adâncul unei ântâni secate" în care se aruncă monede. *n credinţa că vom reveni cândva. *ncă o poveste neîmplinită. 5eşim prin gangul pe unde se zice c-a ost scos &postolul !avel în secret să nu ie linşat de practicanţii cultului #ianei. *n clipa asta eşti în gangul ce duce spre veşnicie2
12

Ora pământească bate de trei" după amiază. &r i trebuit să vorbeşti cu /ristina. &ş i sunat-o dacă. *n alte zile" în alţi ani" la această oră eram tot alături dar alt el. 5ată-ne" suntem încă doar noi doi în acest salon şi totuşi nu suntem. -oarele te luminează als. -trig; ce pot ace să revii2 /ovârşită de aripa păsării sinistre vreau să cedez. &poi" îmi doresc s-o strâng de gât pe hârca" hoaşca" parşiva" mistuitoarea care s-a pre ăcut în pasăre crudă şi tăcută. -oarele îmi aprinde lacrimile. -unt o ăclie chinuită" dezlânată" neputincioasă. % un soare nordic între noi. 1u are puterea să te arate viu. 1u-i sămânţă prometeică în el. nu are nici căldura necesară să mă pre acă în scrum. -unt un deşert arzând. 0n adânc răscolitor straşnic de chinuitor îngrozitoarea rică de iremediabil" de ireparabil" mă su ocă. % prima oară când nu ştiu să trec peste un prag. =ăcar că-i invizibil. (u eşti în altă parte" nici măcar în acelaşi univers cu mine nu eşti. -unt revoltată. *n iorată" de un mister care stă între noi şi nu-l pot înduioşa cu nimic. 1u-l pot atinge. 1u-l pot dimensiona. 1imic nu se potriveşte cu mine. *ngerii noştri vor i iind pe aici" prin jur2 +i cum de pot suporta bicisnica mea disperare" impulsivitatea glasului meu" ei" neprihăniţii2 -au" ţi-au luat su letul şi-l balansează deasupra noastră ca pe un zmeu de hârtie colorată" precum admiram noi unul pe o plajă din 5talia2 >oaşca e o hoaţă. 4i-a răpit bucuria de a vorbi" de a privi.
13

%u sunt vie" violentă" neputincioasă" nepotolită" pământească" slabă" ă un e ort" scuip-o în ochi" loveşte-o direct în inimă cum a ăcut ea cu tine. O i având totuşi aşa ceva2 !oate că mâhnirea ără leac" orele oropsite pe care mi le lasă în urmă nu au nimic nimicuţa cu inima" cu su letul" cu simţirea. -unt penibilă. 5artă-mă că nu înţeleg nimic din marile înţelesuri.

14

UN ROL PREA GREU

$ulgerătoare" speranţa că sunt într-un spectacol greu. (rist până la necuprinderea lui în mine. &m o racţiune de secundă" atât am dreptul să mi se pară că rolul meu şi spectacolul în sine" se va s ârşi. &poi lacrimile inundă speranţa. *nşelătoare" neputincioasă" lamentabilă mi se pare speranţa. -pectacolul în care joc rolul tragic este regizat după reguli de neînlocuit. 1emişcarea ta şi zbaterea mea. $aţă-n aţă într-o neputinţă în iorătoare. /el puţin pentru mine. (e în iori şi tu2 /reştineşte se zice că mai simţi câte ceva. +i" sper din nou. -per să ie aşa. #oar nu te-o i abandonat su letul tău duios de obicei" orgolios protector" nu te-o i abandonat cu totul dintr-o dată. !rin lacrimile dezarticulate" m-ai putea percepe mai alt el ca niciodată. ,ignită de durere. #uşmănoasă. 1u vreau" nu ştiu să ac rolul acesta de soldat singur" înconjurat de armate simţămintelor atacatoare.
1

/adenţat" sigur se-apropie" mă va lovi deznădejdea. 1eputinţa. -tau perple'ă preţ de-o clipă. &poi" caut o breşă în cer pe unde" poate ţi-a plecat su letul. &m vedenii. *l văd ca pe un um graţios" indecis" nedumerit. (rist. *ntunecată" lamentabilă" ultragiată" privirea mea spre toate câte par a i cu tine. %u nu mai am dreptul să iu. -untem" dintr-o dată" oarte di eriţi. -unt insistentă" uluită" gata să insult şi veşnicia. (u" cu e'presia eţei calmă. &er meditativ. 0şor nedumerit. *nvins2 6esemnat2 $ostele tale cuvinte îmi încearcă rezistenţa psihică. 6evin cu orţă; 87ero" 7ero" ce greu îţi va i ără mine.9 +tiai de toate acestea pe care le în runt acum" stupidă" plângăreaţă" ultragiată într-un spectacol care-aş vrea să se s ârşească2

16

!N LOC "E CAI# O $ASĂ CU ROTILE

5mpresii descărnate de orice trăire se mişcă scheletic în jurul meu. (u" impasibil" cu tentă galbenă pe aţă" poate din cauza luminii solare mult prea galben-lucitoare iind ea în ziua aceasta de mai" <. -tai rotund la aţă" dar nu e ca totdeauna" e cu totul alta" de nerecunoscut. (e privesc. -ecundele mi-au scrijelit nestăpânite" orice-am însemnat eu până acum. (u" întins" cu aer trist pe aţă ca şi când ai i pus într-o situaţie jenantă. !e care n-ai i meritat-o. &i dat totdeauna dovadă de discreţie şi onorabilitate. /e-i cu panarama asta cernită în jurul tău2 =ie-mi vine să vomit. -imt un gust rânced în gât. -oarele nu poate topi cu lumina lui apăsarea asta otrăvitoare care ne pătrunde în respiraţie" în simţuri. /ristina cere apă. #esigur" simte şi ea acelaşi gust de râncezeală. -untem alese din tot ce-ai îndrăgit" doar noi două suntem alese de cineva oarte puternic" să im cu tine acum. +i acum ? -e pregăteşte ultimul tău drum. #e-aici" din aţa capelei şi până la… =i-e greu să gândesc. =i-au mucegăit şi simţurile de-atâtea lacrimi.
17

!rin vene îmi curge leşie sanguină de-aceea n-am nici un pic de putere. (e strâng cât pot de mâna dreaptă. 1u. 1u simţi nimic din moment ce nu reacţionezi. $ireşte" eu port vina că n-am destulă orţă. =iasma unui 8nu mai vreau nimic9 ne ace întrucâtva complici. 1ici tu nu mai vrei nimic. &ş vrea să mă sprijin de ceva. #e umărul tău aş vrea. -ecunda când îţi adormeam cu capul subsuoară în timp ce călătoream cu trenul. !entru că nu-mi plăcea mersul cu trenul" mă aciuiam căutând liniştea sub braţul tău. &cum" e vorba doar de călătoria ta. -pre necunoscut. (ot ce bănuiam este ceva incert. $igurile îndoliate" cioclii" o" da" sunt aici şi ei. /ălătoria ta de unul singur. %rai dornic de călătorii. *ţi plăcea necuprinderea şi rumuseţea lumii. *ţi plăceau caii. 1ici nu mă mir. /ui nu-i place ideea de galop" de mişcare liberă2 &mintirea despre un mânz şi o iapă a copilăriei tale" poveste ştiută de noi" revine credincioasă la picioarele tale. >ârca" scârba care te-a ulgerat năprasnic n-ar i putut veni pe un cal. *n astă clipă s-o i retras în străadâncuri neştiute să-şi rumege parşivă" orele" anii pe care ţi i-a luat. 5maginea ei ne-a molipsit pe toţi de tulburare. 8*n zadar se tulbură tot pământeanul9" va spune preotul precum în toate ast el de momente. +i ce dacă-i în zadar2 %u şi /ristina plângem şi credem că nimic din grandoarea" indulgenţa lumii" din zâmbetul ei" din batjocura ei nu ne va mai învăţa ceva nou. &cum" aici" am învăţat tot ce s-ar putea şti despre ragilitatea" con idenţialitatea unor omeneşti simţăminte. *ncerc să-mi i'ez în memorie clipa ultimă lângă tine" #oni. -ună in idel. *mi zbârnâie timpanele. !aralizant" ruşinos ca şi când ar i ceva pângăritor" aşa sună clipa de aţă.
18

7eţi i singure" apăsate de o cadenţă tristă" târâte urât în tristeţe@ mai ragile" mai austere" mai ultragiate de timp vom i prin timp. !e câţi cai sălbatici" nestăpâniţi ar i putut porni gândurile tale ştiutoare despre bătăile inimii" pe câţi cai n-ai i vrut să colinzi lumea dacă ţi-ar i ost îngăduit" dacă nu te-ar i durut aşa de rău picioarele2 )rusc" s-au rânt gândurile tale bune" drepte" salvatoare" voinice" prieteneşti" compătimitoare. (e vor urma la ceruri2 =ai sunt bune acolo pentru cons ătuirea ta cu necunoscutul2 *n starea mea de perple'itate" pot i scuzată dacă întreb tot elul de inepţii. --a stârnit în mine un galop de răzvrătiri şi negaţii. &ici" la căpătâiul tău strig în mine" cu sălbăticie nebunească" 8nimic nu-i adevărat9. 6e uz să accept realul. 1ecugetarea mea doar tu poate o intuieşti şi marele divin care mă va ierta pentru nesăbuinţă" pentru că durerea nu-i astâmpărată" calmă" lămuritoare. #impotrivă" nimiceşte şi sublimul care cică" sălăşluieşte şi în iinţa umană. #eocamdată" îngrozită" străbat amintiri ulger" poveşti despre rai şi iad" şi năvălesc într-o rugăciune. Obosită" nu mai pot s ida sterilitatea hoaştei care nu cunoaşte starea de su erinţă" ştie doar s-o provoace. &tât aş vrea" să te pot ace să auzi galopul de gânduri şi să crezi că-i o herghelie de cai superbi" nărăvaşi" care te vor duce în locuri necunoscute. -ă nu percepi că" în locul cailor" eşti purtat pe o masă neagră cu rotile. &sta să nu observi" te rog să pre aci" #oamne" paşii noştri şi gâ âiala disperării noastre" în galop de cai ideli care cunosc drumul spre rai.

19

"RU$ I$AGINAT

#e două ore stăm doar noi doi" aproape. 0n el de-a spune. *ntr-un salon de spital. 0ltima noastră convorbire. %u" plină de panică" clocotindă" implorând ceva ce n-a primit nimeni niciodată în situaţii similare. 1u mi-e ruşine să implor cerul" să mă umilesc promiţând smerenie şi recunoştinţă în schimbul revenirii tale în lumina de aici. *n ierbântată" imaginaţia mea îţi caută răsu larea. !oate-i încă prin apropiere. #rumul până la cer e lung" ne trebuie o viaţă să ni-l imaginăm şi când e la o adică să-l străbatem" nu putem spune nimic despre el. *ngust e drumul acela de nu încăpem deodată doi2 -au" le'ibil încât" su letul nu se vede prin meandrele sale. Lacrimile mele săgetate de lumină. -e în ig în mine. !ari ruşinat de atitudinea mea nestăpânită. )ocitoarele din corul antic erau pregătite pentru rol. &veau talentul să dozeze disperarea" uluirea" încrederea că e'istă o lume mult mai bună pentru cel plecat. Alasul lor nu era cumplit" răguşit" s ârşit. 6olul în care sunt aleasă să joc nu-l vreau. 1u-l suport.
20

=ă rog cerului" divinităţii" lui 5isus să acă o minune şi să readucă viaţa precum era acum o oră. =i se perindă în minte" clişee în care te revăd ca în nişte oglinzi multiplicate. !leci la serviciu. >alatul alb îţi vine bine. !ărul creţ. &poi albit" calmitatea ta. )olnavii:pacienţi" ascultători" încrezători la uşa ta. -e uită urât dacă vin eu şi bat. Li se pare că le iau din timpul aşteptării lor. (u pe un vaporetto la 7enezia. =area. %u. $ericire. )udva. 6aiul pentru tine. (e-ai i mutat acolo dacă s-ar i putut. /ristina agăţată drăgăstos de umerii tăi. !limbându-te cu &ndrada pe malul &driaticii. !ietricelele verzi de pe plajă. O ploaie. =eda:!atricia cântânduţi cu patima ei de copil. 0rlu. Lacrimile îmi inundă palmele" vocea" cuvintele. Lacrima-i limpede deşi izvorăşte dintr-o vâltoare întunecată. 1u cunosc alchimia lacrimilor de conjunctură. !e acestea de acum le simt ca pietre liche iate. 1imic dia an" cati elat în alunecarea lor. (otul e un mister înnebunitor. /ine-a zis că misterul e totdeauna" învăluitor" străveziu" opac" atractiv2 7ă spun eu că sunt elurite mistere. =area plecare dincolo" e un mister care năvăleşte peste cel rămas într-un mod dezastruos. $ără menajamente. Loveşte direct" scurt" surd. 1ici vorbă de senzaţii uşoare" verzui" discrete. (otul e vijelios. *ţi um lă gândirea" simţurile" su letul ca pe-un balon gata-gata să pocnească. !e dinăuntru devii uscat şi ebril. 1u-ţi mai rămâne glagorie să te întrebi cum de mai izvorăsc lacrimile din acest pustiu.
21

&cum mai bine de-o oră ţi-ai dorit ceai. O bucurie simplă. % ultimul gest pe care l-am ăcut pentru tine. 1oi într-un dialog indescriptibil. 1u ştiu dacă percepi ceva din ceea ce strig" bălmăjesc eu. Lumina din salon e lividă. /ade cu rică. #oar până la un punct. *n rest" e neprietenoasă. Ori" să ie oare" umbra morbidă împrăştiată de hoaşca nemiloasă care-şi râde ăloasă de înverşunarea mea nebunească2 !entru că" nu-mi vine să cred. -tau în picioare iar tu" culcat. (otdeauna" totdeauna şi în casă îmi lăsai loc să trec. O curtoazie devenită re le'. 5ată" am şi acum" de acum înainte" loc să trec. =ai departe. 0itându-mă mereu în urmă. 7oi trece monotonă" obosită" urâcioasă" deznădăjduită. !osomorâtă. &gale. /red. /red că nu voi mai trece sprintenă" vi oroasă" victorioasă deloc. 1u mă vei recunoaşte dacă ţi se va îngădui să mă zăreşti printre cerurile care ne vor despărţi. &păsată de-atâtea zădărnicii primejdioase" multe neînţelese te voi privi cu s ială. 5-am promis cerului" toate lacrimile mele. Limpezi" lungi" întoarse vertical spre înalt. -ă acă ce-o vrea cu ele. 7iaţa rămâne la îndemâna trăirilor mele. -au invers. #epinde cât voi şti să înţeleg. !iezişă" deznădăjduită" vijelioasă" densă" molatică" neostoită" plină de neprevăzut va i. /ălătoria va continua. +i tu voiai să călătoreşti. #ar" s-au rânt drumurile. 7ara aceasta" prima când nu vei putea să plecăm în vacanţă. 7acanţele cereşti dăruite ţie" nu cred să aibă palpitaţiile celor pământeşti. #e-aceea" aştept pe malul depărtării.
22

CEASUL# $INUTELE TALE

/easul tău" purtat la mâna ta" încă mai merge. -unt aproape şase săptămâni de când arată în van orele din casă" din preajmă. *l iau cu mine. /ar după mine orele toate măsurate de acest obiect pentru tine. 6itmic" egal. % drept că" acum" arată cu o oră mai puţin decât celelalte ceasuri din vremea noastră plină de ţărmuri" de pârleazuri" întinsă şi totodată ragmentată. &m visat într-o noapte că ne duceam undeva să cinăm. +i că era i'" ora unu după miezul întunericului. =-am trezit brusc" la spusele tale" că nu vei mânca decât o salată. =-am uitat" ireşte" la ceas. %ra ora unu ără câteva minute. O clipă" ceasurile" ritmurile noastre s-au potrivit. Orele următoare au trecut dincolo de mine lâncede" toropite de indi erenţa mea. %ram legată" printr-un ir mintal doar de ora aceea. Ora unu noaptea când" poate că" într-adevăr" tu covârşit de nemărginirea din jurul tău" mistuit de dorul celor lăsate aici" su ocat d gravitatea situaţiei" ai dat o raită până acasă. !are ceva e'centric. 1esocotit.

23

-ă te desprinzi de armonia care se zice a i imensă" nedureroasă" uşoară şi să vii să revezi casa cu aerul ei de acum" livid" stins" agăţat prin colţuri. -ă vezi ochii erestrelor2 1eadormite sunt de când ai plecat. -trăluminarea din sticla erestrelor casei noastre a înmărmurit într-o clipă. -trăpunge orele trecute" străpunge orele mioape" spânzurate în uluirea mea" în îndărătnicia mea de a mai crede în minuni. Ochii erestrelor noastre mai au impregnată în ele" privirea ta. #in vremea când era calmă" caldă" rotundă. &ştepta. &poi" se mişca volubilă" scânteietoare" emoţionată de bucurie. -au dragoste. /ăci tu nu osteneai niciodată iubindu-ne. $erestrele noastre acum" mai ales nopţile" când caut vreun semn" au ceva din privirea ta din ultima clipă terestră; speriată" tremurândă" întrebătoare" arzătoare" apoi" rântă. !riviri sticloase caută din ochii erestrelor spre mine. !rivirea mea devine luciu de lacrimă" săgetez tăcerea" o lovesc" o tume iez cu gândurile mele înverşunate. &poi revăd trudiţi" ochii tăi" de după ultima clipă" când ţi-am cercetat privirea" ţi-am ridicat pleoapa" voiam să mă vezi încă" încă. %ra o privire mirată şi calmă. -au vestejită2 &şa de repede2 *mi caut paşii de la o ereastră la alta. -igur mi-am pierdut ritmul paşilor mei obişnuiţi. /easul din hol şi ceasul ost la mâna ta nu pot in luenţa cu ritmul lor" ritmul paşilor mei. -untem îna ara orelor ticăite de ceasurile care-au măsurat şi timpul tău. *ntre noi" e lumina opacă a erestrelor marelui mister. +ăgalnică" alteori orbitoare" mi se perindă prin aţa gândurilor mele neordonate" mutilate" lumina misterului unde-ai ost dus. &poi" mă înspăimânt.
24

#acă misterul acela e o volbură2 (u oboseai repede. %rai om liniştit" o lumină pură" prea pură" arzătoare" ţi-ar putea a ecta retina de la ochiul operat. =ă sperie. =isterul greu" amor " prin care nu pot răzbate minutele ceasului tău" prelungirea gândului meu sau nici sălbaticul dor al meu devenit un bulgăre greu" ierbinte în mişcare" gata de atac" mă ace să tremur. +i să plâng. &dânc. #isperat. &şa cum am plâns acum un an şi ceva" când te însoţeam la operaţia de ochi. &m ieşit în stradă" prin aerul îngheţat de ebruarie" am căutat un gang şi-am plâns cu disperare. #e teamă. &cum" teama are colţuri de diamant neşle uit. *mi crestează minutele. 6espiraţia. #acă ochii erestrelor noastre s-ar sparge şi mi-ar inunda privirile" aş zice 8#oni" de-aceea am vederea împăienjenită" uzată" impenetrabilă" istovită. #e-aceea nu văd nimic în aţă" doar ceea ce-a rămas în urmă" dar aşa" când erestrele noastre sunt la locul lor ştiut" doar mai neprietenoase" mai hipnotice" eu" ce mai pot să zic29

2

T%R&IUL 'I VIITORUL# !NTR(O SINGURĂ SECUN"Ă

&m vrut să unesc secundele mele cu ale tale" să revii la viaţă. Lupta cu iecare clipă a lată la limita în ricoşătoare n-am câştigat-o. timpul terestru continuă să meargă. -ecundele sunt un el de opoziţie" de contestare a inerţiei. (u" inert2 -ecundele ard" se-mbulzesc în mine" su ocate" în ricoşate. 5au oc. -unt rug interior. >alucinantă" lumea vie" a mea" se înghesuie spre lumea nevăzută unde-ai plecat. 7rea să ştie" să lupte" să te readucă. &sta încearcă acum şi medicii. -e numeşte resuscitare. /u duşmănie" îndârjită" inima mea întrece bătăile ceasului tău. - âşie cu unghiile şi gândul rănit peretele invizibil care desparte două lumi. & mea" vie" disperată" neîmblânzită" omenesc de aprigă" spasmodică" devastată" în ricoşată de lumea unde se zice c-ai plecat. =isterioasă" adâncă" nes ârşită. $ără timp. !licticoasă. $ără tensionările su erinţei. !ăcat că-i nemărginită.
26

Lumea de-aici e" dimpotrivă. 0n revers. 1u o oglindă. % rea şi reînnoit" bună. (ârziul şi viitorul se înnoadă mereu" o ştii. - âşieri" ierbinţeli mă devoră. Lumea mea nu cuprinde inerţia. (u eşti inert. (ârziul şi viitorul sunt concentrate într-o singură secundă. /um să-mi ie de-acum înainte pasul în ritm cu al tîu2 /um să mai ie2 +i vreau să ie" vreau să ştiu şi vreau şi vreau să cred că nu-i adevărată atingerea ţărmului acelei lumi" de chiar su letul meu. % prea nes ârşită. !rea plină de lentoarea necunoscutului. =ă ştii" erai la el" şi tulbureţi" şi necugetaţi" sinceri" pătimaşi" acaparatori de secunde. &bisalul ne speria. =ă sperie-acum chiar" mă sminteşte. +i strig deodată medicilor; 8mai încercaţi.9 7iaţa-i inită" alunecoasă" măsurată onest de creator dar eu nu am puterea să înţeleg. &cum" nu. !rea molcomă-i veşnicia. &şa pare de-aici" de lângă patul unde stai mirat şi resemnat parcă. % stranie limita dintre lumile noastre. 1ici un constructor pământean n-ar putea-o zidi. #in păcate" nici dărâma. 5ar eu" să stau singură în aţa acestei graniţe. 6ece şi nes ârşită. #e neînţeles. -ublim de în ricoşătoare. #oamne" nu pot i decât nestăpânită" rugătoare" nestatornică" păcătoasă. 1u mi-e oame de mistere. =ă vreau eu cea dinaintea apariţiei în mine a limitei dintre cele două lumi. Limită adâncă şi înaltă. !rea mult pentru mine deodată şi adâncul şi înaltul.

27

SUNT EU# VERO)

(u întins. %u" /risti şi o parte din lumea terestră stau în picioare. *ţi dăm onorul durerii. -untem sumbri" cu haine cernite" muţi. #rumul care te aşteaptă e oarte lung. &l nostru" nicidecum atât. $ără comparaţie. O vrabie" pe-o creangă din preajmă ciripeşte" pipernicită. *n atâta tăcere ceremonioasă" pare un sacrilegiu. Aătite cu toate mantiile durerii eu şi /ristina te privim întunecate. &vem agăţată de umeri" de priviri" de su let"spaima. #e viaţa ce va urma după ce ne vom trezi din această clipă. !ământească" nepuri icatoare cum s-ar crede uneori" s âşietoare" turbată" rece" s-a lăbărţat peste respiraţia noastră. *ţi şoptesc ără vlagă" 8sunt eu" 7ero9. &iurită" gândesc la divinitate şi totodată mă simt pierdută" stingheră" părăsită. $ără sprijin. =ă doare în epigastru. /a şi când aş i ost înjunghiată pe neaşteptate. *ntr-o luptă nedreaptă cu neştiutul ce urmează" cu lumea trecătoare" cu veşnicia. Aândul meu" al nostru celor care te iubim" va i nevoit să acă drumuri şi drumuri până la porţile cerului. *nchise nouă.
28

+i-apoi" retur. +i-atunci" cum să nu ne ie teamă2 La mijloc de drum între cer şi pământ" gândul nostru s-ar putea rânge. +i cine te va mai ţine minte" cine de aici2 !oate de-aceea" de rica rece" de necunoscut" de nemărginit" plângea ieri în hohote" doctorul ,ebeleanu. )ărbat şi medic" dar plângea în aţa ta" ost cu câteva ore în urmă" stăpân pe tine" pământean" viu" sincer şi răbdător cu patimile lumii. Onest" rugător la cer în secret" să mai ii" să mai im împreună trecători. &zi nu mai simt tulburătoarea vijelie în mine. &m ost s âşiată de clipa aceea rea" neîmblânzită" urâtă" veninoasă" vrăşmaşă. -tau şi mă uit la bucăţile rupte din propria mea stare su letească. !arc-aş vedea un animal căsăpit. -unt eu cu propriul meu simţământ. -unt eu" 7ero. /ristina cere apă" dar nu va mai putea răsădi nimic în pustiul din noi. !oate doar iluzia că vei i liniştit acolo. #eşi" cu egoism" noi te-am i vrut aici într-o încleştare cu orele" arzând" terestre" sperând" rezistând. #e-acum încolo" vom putea crede că stelele se vor lăsa lipite de runţile noastre" pe rând şi că" lumina lor va ajunge ca un semnal de iubire până la tine. 7om i gata să credem şi asta. 7om i gata să ne strângem propriile grumazuri" apăsat şi apoi" să renunţăm la timp. -au să strigăm cu demenţă. -ă plângem în mod barbar" rudimentar. 1imic nu va îngădui însă re acerea unei obişnuite" banale întâlniri zilnice" pământeşti" acasă. *ntâlnirea de pe urmă" la ceasul promis biblic nu mă alină. #esigur va veni atunci" la ora sortită. /lipa întâlnirii noastre astrale. (ârşindu-mi paşii" doborâtă" leaşcă. (e vei uita străin" căutând ireşte" iinţa cu paşi săltăreţi" sprinteni" neosteniţi. !ăşind elastic. 0neori inocent. /urioasă. 3âmbitoare conspirativ" precum mă ştiai. -urprins de schimbare s-ar putea să te îndoieşti că sunt eu.
29

1u mă vei recunoaşte dacă nu voi i decât speriată" tulburată" ostenită. )ătrână. #esigur" voi spune" din nou 8sunt eu" 7ero9" dar" dacă glasul meu îţi va suna răcnit" dogit" de nerecunoscut" sau" halucinant" cu ecouri disperate" ceea ce" în lumea unde nu-i durere şi nici întristare" nu se cunoaşte2 !oate-mi va mai i lăsată o scânteie din irea mea ştiută de tine" voi mai putea i o secundă" pătimaşă" renetică" necugetată" juvenilă" atâta cât să mă recunoşti. !asul meu" vioi va ace prea mare zgomot prin abis2 =ă vei tempera" desigur" voi asculta" numai să mă mai recunoşti. /âte din trăirile" amintirile adunate aici" ai luat cu tine2 *n nemărginire" ar încăpea cu toatele. -ă-ţi ie hrană pentru su let. &lt el" care-a ost rostul lor2 &cum" gata. *ncepe ritualul. -obru" per ect" riguros" ormal" desăvârşit. !romisiuni despre lumini ermecate" limpezimi strălucitoare" tainice" pregătite să te întâmpine. O lume implacabilă" inimitabilă" depărtată. 5luzorie. 7a trebui să-i înveţi toate misterele2 $ără semeţie" răbdător" supus" încrezător. *n ce mă priveşte" aici" voi i suverană peste elurite tristeţi. /orosive" poli onice" inutile mă vor lecui de orgoliul bucuriei că sunt pământesc de vie. #uminică" B iunie

30

"I$ENSIUNI *ERECATE

1u mai e cale de. 1evăzută" solemnă" de nepătruns lumea unde-ai plecat e mereu erecată pentru mintea mea. =i se spune" acolo" într-o altă dimensiune. -ă înţeleg odată. =i se repetă" că lumea în care te măsori" sau eşti măsurat" nu poate i percepută de un pământean. 1u poate" dar ziua-noaptea se zbat în mine întrebări; spiritul tău" în noua măsură este oare neclintit2 /a o statuie să zicem2 -au" are o dimensiune mişcătoare2 !lutitoare2 #upă voia #omnului2 -au or i dimensiuni i'e" precum înălţimea trupului nostru ajuns matur" în metri… atâţia cm. !ână şi această lungime-înălţime se modi ică în timp" obligatoriu scade. -ă crească n-am auzit încă. &şa e aici. &colo2 6oiuri de neînţelesuri. #imensiunea spiritului celor de acolo" de 8dincolo9" o i iind una tristă2 7olatilă" palpitantă" duioasă" mâhnită" după cum se simte spiritul tău să zicem2 /ă doar n-o i o dimensiune în centimetri. #ar" dincolo nu este minut" nu e timp" nu e tăcere" inal şi început" aşa că" iarăşi vin cu iertare" şi nelinişte şi zic; mu te înspăimântă veşnicia dacă nu-i nimic schimbător2 #umnezeul atoate ăcător a creat mirarea" bucuria" lacrima" toate sările" chiar uria" dorinţa de altceva cum să nu ie acestea şi în *mpărăţia lui2
31

/um te simţi ără simţăminte2 -imţăminte" asta erai aici" asta suntem noi" rămaşii care nu putem pipăi sau măsura în unităţi de măsură dorul" îndurarea" mila" în ricarea" liniştea" mânia" iubirea" dar le trăim. #imensiunile lor e şi ea o taină vie. !ână la urmă" ce-i drept" zădărnicită de un inal de neocolit dar" e vie. /hiar taina de dincolo încercăm să ne-o dimensionăm iecare după irea noastră vie. 7in aşadar" şi te întreb în vis" în starea de trezire noaptea" cu tulburarea stânjenitoare pe care-o port mereu în mine; 8+i" #oni dragă" noua ta dimensiune spirituală dăruită ţie acum de /reatorul" se poate alungi" cât să ne vezi printre ceruri29 -e zic c-ar i şapte ceruri. /i ra şapte este marcată pe ultima ilă a e'istenţei tale pământeşti. +apte. !unct. !unct inal. #ihotomie după legi de neclintit; trupul în pământ Csau în vânt cenuşăD su letul în ceruri2 +apte este ci ra mea de naştere. #upă calendarul pământesc" desigur. =ă amăgeam cu elurite scorneli apropos de această ci ră. /-ar i norocoasă. #umnezeu a creat lumea în < zile. -unt < zile în săptămână. /ică ar i < eluri de şi de metalegături mentale" toate con irmând că şapte este un număr ales. $atidic. !entru noi însă este o ci ră monstruoasă care marchează retezarea legăturilor tale cu viaţa. !ână una alta" până ce mă conving de binele care te mângâie acolo" aici" noi" oştii tăi dragi" trecem dintr-o clipă în alta îngroziţi" posomorâţi" trişti" umiliţi de un s ârşit brusc" ireparabil. #in când în când răsare consolator gândul că suntem încă vii. #ar nu mai e viitorul" sonoritatea bucuriei. 1e-am învrăjbit cu propriul nostru timp. 1u mai avem încredere în el" în noi" în candoare. (oate astea s-au zbătut rănite sub ochii noştri în ziua de < şi" s-au topit. *n vreun văzduh apropiat. -au depărtat. (ot una e. #imensiunile" ştii bine" aici" sunt schimbătoare" înduioşător de imprevizibile.
32

#e suportabile. #ar tu2 !luteşti2 !robabil ără greutatea unor vise" dezamăgiri" boli" patimi sau cuvinte bune" tămăduitoare" pline de neînţelesuri" poţi i uşor" cât să pluteşti2 &şa înţeleg eu. &lţii sunt mai ştiutori" citesc" e'plică" imaginează viaţa de dincolo. %u nu pot decât să iu perple'ă" con uză" pribegită de întrebări stinghere ca şi mine. #imensiunea mea spirituală e în permanentă modi icare. =ăcar sunt sinceră. *n rântă" buimăcită încă" ticăloasă prin căutările nepermise de întrebările de care sunt atrasă" încerc să te recompun din cele două dimensiuni; cea pământească pe care ţiam cunoscut-o îndeajuns şi cea nevăzută" închipuită. *ntre aceste două dimensiuni se vântură o dorinţă de neţinut în râu" violentă" atroce" vinovată" neputincioasă" şi sublim de omenească@ dorinţa de a şti ce aci. =ai ales" de a comunica din nou. O dorinţă singuratică între două dimensiuni. &tât de incompatibile. #e aceea" straniu" un gol creşte între noi2

33

!NC+I&ĂTORILE CERULUI# RĂSUCITE CU INI$A

4i-aş scrie o scrisoare pământească deşi ştiu că nu mai poţi citi. /u ochii nu. /u mintea nu. -e spune că în lumea unde-ai ost dus" osta iinţă umană e o simplă vibraţie. &nonimă între multe alte vibraţii din univers. O i o părticică din muzica s erelor2 1u-mi ajută să ştiu" aşa că" nu mă mai amăgesc. 1u-mi mai ac iluzii. -u letul" adică spiritul cică trăieşte în acele neştiute dimensiuni. 7orbele mele-s zadarnice. #ar #umnezeu a creat şi zădărnicii2 !oate în mersul secret al veşnicei repetabilităţi viaţă : moarte" întuneric : lumină" bine : rău" vor i iind necesare şi zădărniciile. +i rica. =area rică de necunoscut. Lacrima" cât va i trăgând în balanţă pentru reîntâlnirea de apoi2 (utule" #oni dragă" rupe te rugăm" băierile cerurilor dacă eşti acolo. *n oricare dintre ceruri eşti. *n Biblie se spune că dragostea mută munţii. &tunci nişte ceruri din albastru de aer şi gratii de nori or i aşa greu să le rupi2 &colo nu e cruzime" nu-i tristeţe. 1ici su erinţă. 1imic nu-ţi poate ace rău dacă rângi gratiile misterioase dintre noi. O breşă mică" atâta să aci.
34

!rin care să ne trimiţi o vorbă. !âlpăindă sau alt el" alunecoasă" ierbinte. 3gduitoare. 1umai #umnezeu poate. Oricum" numai să ştiu că tu ai ost acela. 0n straşnic mort" acolo devenit spirit viu. *ndârjit" să convingi îngerii şi pe #omnul chiar că nu-ţi cade bine la su let depărtarea de noi. #orul" nu-i o ticăloşie. #orul nu-i tot de origine divină2 #omnul nu te va pedepsi" el însuşi este iubire. -pune-i cât ne iubeşti şi roagă-l săţi dea o rânghie cu preţ ceresc să cobori. #in când în când. -cări nu" îl rog şi eu să nu-ţi construiască. !rea te dureau picioarele. !e pământ sunt elurite aparate de imprimat sau transmis mesaje. &colo nu e chiar nimic2 % doar o tihnă nes ârşită2 #ar" cum rămâne cu povesteaEviaţă de dincolo2 *n ce constă viaţa aia2 !lăsmuirile oamenilor pământeni sunt naive. $lori" verdeaţă" veşnică pierdere de timp prin grădini celeste. #upă mărimea" orma" culoarea iecărei minţi pământeşti. $antasme" tutule. >ai" riscă să ii alt el decât toţi plecaţii în veşnicii. &m pus la cale să vin eu. #ar nu trecând prin ochiul hoaştei. %a are elurite interdicţii. +i-apoi veşnicia ei mă cutremură" mă ace să vomit" s-o scuip cu vorbe grele. /u mintea voi căuta cale spre tine" dar nu te găsesc decât pe cel ce erai pământesc. $ii nărăvaş. 1esupus. (u omul domol poţi să te rogi rumos lui #umnezeu" să te schimbe o clipă. -pune-mi că poţi decoji vorbele pământeşti şi nu-ţi place lenevirea. La porţile cerului sunt închizători2 #e cine să-i erească #omnul pe cei de-acolo2 %l ştie tot ce adie. +i dacă sunt închizători răsuceşte-le cu inima. *nvârte zilele ce-au ost în sens invers. !oate redevin iarăşi prezent" încearcă" te rog.. 6ăsu larea îngerilor e normală2 Le bate inima în ritm sinusal2 5-ai putea ajuta la o adică. &rată-le certi icatul de îngăduinţă divină întru vindecarea bolilor de inimă pe pământ.
3

+i cum acolo nu e durere nici întristare" iar mă-ntorc şi zic" ce să aci tu acolo2 4i-au rămas aici" mulţi pacienţi netrataţi. (e caută încă. *ngerii n-ar prea avea nevoie de un cardiolog. 0n medic pribegind ără rost. -ă tot umbli aşa ca un pierde-vară nu-ţi prea stătea în ire. O rătăcire ără întoarcere2 /âte rugăciuni va trebui să pun una peste alta să poată ajunge acolo2 -unt gata să le ac. =i-e că voi păţi ca şi până acum. -e vor răzleţi în neant. 1u am nici o lămurire. $erice de cei care cred şi nu-şi pun întrebări. /e el de aer e acolo2 !oţi respira2 +tiu îngerii ce greu răsu lai" ştiu ei2 (e ajută precum ăceam eu2 (remură pentru tine ca şi mine2 -untem la concurenţă voindu-ţi binele2 %u întârzii în iecare zi la întâlnirea cu tine. -unt pământeană. =ulte lacrimi inundă drumurile. (e superi dacă voi întârzia la întâlnirea noastră din cer2

36

"U$INICĂ 4 IUNIE Co lună de la marea plecareD

#imineaţa. #upă ce" noaptea întreagă am visat cum încercam eu şi tu #oni" vii" eram" culmea" vii" ne străduiam să a lăm unde ne sunt tablourile urate de nu ştiu cine. =ergeam pe la di erite birouri" căutam acte" chitanţe. %ram stresaţi. &poi" mam trezit brusc. /u senzaţia că toate lucrurile din casă îmi sunt ostile. &m mai scris poate asta re erindu-mă la vreun personaj din vreo proză. &cum" simt acut cum este de-adevăratelea. -ingurătatea mea îşi scoate colţii. 7is-F-vis" un bătrân" acelaşi de multă vreme" se uită i' în ochii erestrei mele. *n lumina căreia" plânsul meu se dispersează" tremurând. &rde o lumânare lângă otoliul unde stăteai de obicei. +i" din nou" o zi cu ci ra B. &zi o lună" tu pus în pământ. %u" pe pământ îmi duc paşii adeseori împleticiţi. 1esiguri. (rişti. 5ndi erenţi la cele din jur ? )eau puţin ceai. -ă recompun echilibrul hidric decompensat din pricina lacrimilor. #ar ceaiul e dulce. #ulcele nu intră în structura stărilor mele.
37

!lec spre cimitir. 0n cuvânt pe care l-am ocolit adesea. &zi" am nişte lori în mână" chibrituri în poşetă Cca mereu în ultima vremeD şi toată inimaginabila mâhnire purtată în su let ca într-o traistă. =ă simt în rântă. 1u mai zic în ricoşată. =ă ter eleşte o indi erenţă ascunsă în mine" adânc. #ar numai şi numai când e vorba de persoana mea. /ei dragi mie" aş vrea să ie eriţi de orice stare devoratoare. #oar eu" numai eu am dreptul să-mi pârjolesc viaţa cu orice el de tristeţe. 1u degeaba am ost pusă în situaţia asta de grozăvie" uribundă şi tiranică. -ă nu-mi spună mie oarecine despre consolare. /uvânt gol. -e pre ace-n pulbere dacă-l ating. *n rântă" laşă" nu mai pot lupta cu mine însămi. &proape c-am şi uitat-o pe cea care-am ost. -enină" în legitimă bucurie" nedisimulată uneori trium ală. &rzătoare. &m trecut dincolo şi de eul meu brutal des igurat" încolţit de revoltă şi neînţelegere. 1ici în ricată nu mai sunt decât arareori. =ai degrabă adânc rănită. *n jurul tău" aici la locul de veci" înscrise" stau iinţe necunoscute ţie. (oate bucuriile" toate în rângerile lor" toată măsurabila lor luptă şi nelămuririle şi te miri ce dorinţe sau încrederi s-au dus uite-aşa" ca pu ul păpădiei în văzduh. --au stins. !oate urtunile care se iscă aparent din senin sunt datorate ierbinţelii acestor mii de simţăminte devenite pra stelar. &mestecate" cad apoi răcoritoare peste noi. *ncolţind alte patimi. (erestre" vremelnice" oricând prea coapte şi prea puţin lămurite" gata să reintre în circuitul secret. /ât din cele ce-au în lăcărat inima ta mai răsădesc în germeni de ulgere2 1oaptea trecută a ulgerat sticlos" tăios" limpede şi la geamul meu. +i la cel ost al tău. *ncremenită am privit în aţă deschiderea ulgerului ca o lamă de cuţit înroşit. 1u m-a vătămat mai mult decât eram.
38

=i-am trimis gândul spre tine. -tăruitor" halucinant" apoi şăgalnic umbrit de ceaţa tăcerii dintre noi. #in acest punct" unde-i creştetul capului tău şi lacăra asta tremurândă a lumânării" viitorul se arată a i o ipoteză ranjurată de neguri. !rintre ele" voi reveni mâine. %u.

39

LU$EA !N "UNGI VI,RATILE

/um ar i ca vibraţiile lumii să dea năvală" toate peste mine2 -trivitor ar i. &şa că" îmi sunt accesibile cu ţârâita. 7ibraţiile lumii n-ar încăpea în toate tratatele ştiinţi ice" dar-mite într-un biet su let răvăşit. &lunec pe o coajă de portocală şi lumea o văd în mişcare. %u" slabă" ridicolă" rustrată" mă ridic şi cer divinităţi să-mi deschidă un canal prin care" vibraţiile mele" rebele" atacate de spaima însângerării" să poată întâlni" din nou" vibraţiile tale. &şa spun ştiutorii care cercetează lumile. /ă spiritul tău e acum doar vibraţii. =ă amăgesc că pot lua din vibraţiile lumii din jur" cutez să mi le închipui şi cutez să cred că le pot trimite pe lungimea de undă a vibraţiilor tale. &dică" să ne reîntâlnim. #in prea multă emoţie simt însă cum vibraţiile mele se năruiesc şi devin o lacără ragilă care se împrăştie apoi în nişte scântei. 0n joc disperat. *n noua mea în ăţişare" vibratilă nu mă recunoşti. 8-unt eu" 7ero9" apuc să strig printre scântei. #ar glasul nu mi-l aud decât în mine. -e tulbură din nou vârtejul energetic.

40

(u" pare să ii o lumină plutitoare. /aut să te identi ic" s inte #oamne" dacă-mi dai îngăduinţă" lasă picurând" o dâră din lumina care s-ar părea că-i #oni" să prindă grai. -ă-l întreb cum se simte" ce-ar vrea să-i păstrez aici" până la marea întâlnire2 &ştept. 6uşinată de neghiobia care-mi trece prin su let" prin minte" în diagonală" într-o încrucişare ierbinte. 1ăruită" vibraţia mea e chiar iinţa ce sunt; dungată de tristeţe. O vibraţie obosită" cu umbre. &proape sumbră" ără sclipire. O paiaţă vibratilă" zbârlită" jumulită de aşteptări absurde. 1imic din ceea ce ştiai că sunt nu mai am. %leganţă2 Aingăşie2 1imica nimicuţa. - era de lumină" care cred că eşti" nu poate i ciobită de sughiţatul meu prelung" inutil" ără demnitate. 1u poate" sunt sigură că nu poate ştirbi per ecţiunea ormei noi de viaţă pe care ai primit-o deja. 6ămân" aşadar" cu ochii spre cer şi" din neatenţie" alunec pe o coajă de portocală şi văd lumea de jos" proiectată în misterul de sus.

41

CURA-UL

/urajul meu e o căruţă cenuşie gata să se dezmembreze la orice hop. (ăciunii aprinşi" îi ard încheieturile. 6oţile-i sunt umurii şi rulează anapoda prin su letul meu. #espre curaj îmi vorbesc mulţi din preajmă. -ă am curajul să revin la normal. 7a să zică" recunosc şi ceilalţi că plecarea de initivă a cuiva drag" plecat cu duba de lighioană" intrată în mişcarea clipelor tale" produce o întoarcere pe dos. (oată mişcarea mea interioară s-a dat de-a dura. =erge pe-o roată care-şi schimbă dimensiunile şi ritmul. *mi înconjoară su letul" cugetul" timpul. &u mai păţit-o mulţi. /am aşa; (e strââânge între spiţele sale când se micşorează" îţi stoarce barbar credinţa" speranţa" vanitatea" a ecţiunea" şi le ace un zaţ înecăcios. &poi" roata se lărgeşte brusc. (rupul tău" simţurile tale se trudesc să nu se rupă. #evin spongioase" congestionate" asudate" ostenite. !rivirea singură caută puncte de sprijin. *nmuiată" cu ochii holbaţi spre ceva promiţător" neîncrezătoare privirea-i singura care caută să reziste. *n aţa lumii. Lume care merge înainte învăpăiată" puternică" rătăcitoare" deşteaptă" sonoră.
42

0şor demontabilă. 0şor de rânt. #ar ea-i un miriapod. =ereu o poate lua de la un capăt. -e salvează. -e reînnoadă imprevizibilă. #acă vrei tu să reintri în ritmul ei" e'işti. #ar dacă nu22 #acă nu" roata care ţi-a ost hărăzită să-ţi măsoare noua ta stare" te va pre ace într-o halucinaţie care nu va distinge nici ă soarele. 6uga iecărei lacrimi nu va mai avea scop. (u erai scopul d-a ace oamenii bine. 5nima lor să bată din nou în ritm sinusal. !e atunci şi lumea din jur bătea în ritm sinusal. *n ritm sinusal dacă mă gândesc bine. %ra o lume rulată în mişcări stăpânite" trecătoare" dar vesele. &cum roata lumii s-a smintit. *n partea dinspre mine rulează nimicitor" îmi toacă mărunt tot ce-a ost statornicie în mine. =ă las în voia roţii cu mişcare imprevizibilă" ciudată" iraţională. 7ăd cu ochii încercănaţi o lume smolită. *ncercănată şi ea. &veam privire os orescentă. !lutitoare. -cânteietoare. &cum" lumea o văd într-un nor de cenuşă. 6otirea vrăjmaşă m-a prins în mijlocul ei. /hiar în mijloc. 5nertă" privirea ta trudită. =irată şi opacă era clipa când ţi-am deschis orţat ochiul. 1e mai vezi oare prin străveziul spiritului2 -unt atâtea poveşti despre asta… Ochiul stâng la care-ai ost operat rezistă în lumina cea nouă" cerească2 *l rog pe îngerul tău bun să aibă grijă" să nu te zgârie cumva lumina de ulger din lumea de acolo. &lt el" de ce-am mai ost noi trei" eu" tu" /ristina în lupta cu boala ochiului tău stâng2 La ce-ar mai olosi c-am învins atunci primejdia orbirii2 /ăruţa curajului în care mă aşază unii" pare" iată că are roţi cât nişte ochi miopi" placizi" tulburi" tume iaţi.
43

Lumea se vede prin ei" trasă la aţă" ascuţită" scobită" zgâriată" sângerândă sub lacrimă. *mi alungesc gâtul" simţurile" speranţa să te văd dincolo de această lume. #ar" mă acoperă aburul năduşitor al misterului.

44

#oamnelor" domnilor" cu săbii de oc trece timpul prin noi împărtăşim aceeaşi luptă strategic" iecare secundă ascunde un cal troian nechezând prin trăirile noastre nes ârşirea se topeşte-n silabe pe care ultimul cal troian le călca în picioare săvârşindu-le într-o ideatică lumină.

4

46

" U P Ă

47

48

$oştii pacienţi de-ai tăi" cu inimi îmbătrânite" încă te mai caută în speranţa că le mai poţi da clipe de ritm sinusal. 6ămân stupe iaţi la a larea veştii; 8#omnul doctor nu mai este2 /um adică2 +i noi" ce ne acem29 G G G Ornicul din holul casei" nu mai merge. (impul s-a oprit aici" în acest spaţiu după ce" ţi-a măsurat paşii atâta timp. &rată la el" rotund şi plat" acelaşi ornic despre care-i spuneam &ndradei când era mică" 8e mare cât o planetă9. /opilul râdea crezând că-i vorba despre ceva hazliu. #impotrivă" ca o reacţie aiurea şi inconştientă" ceasul electronic de pe vitrină" piuie la oră i'ă ora patru din zi şi noapte. 1u l-am mutat din loc. &desea mă aşez pe otoliu unde stăteai şi-ncerc să înţeleg cum vedeai tu din acest loc" trecerea timpului. G G G 0mbra 6itei ostul câine lup pentru care cumpărai mâncare" se mai arată uneori în lumina lunii. !rivirea ei împăienjenită din ziua când a murit" încă se mai plimbă între memoria mea şi înserările tandre. 3iceai c-a murit de tristeţea unei despărţiri presimţite.
49

%u am preluat aceste înserări şi simţăminte. Le tencuiesc cu lacrimi. =ulţi îşi construiesc case. (u" ai acolo măcar un mal de care să te sprijini2 /ă tare te mai dureau picioarele. G G G =edana spune 8mi-e dor de tutu9" vreau să-l văd. 1oi nu găsim răspunsul potrivit. *ncă nu are cinci ani şi nu poate înţelege nemărginirea în care te a li. =ai amânăm momentul în care-i vom spune ceva" oricum nu convingător. /um să înţeleagă un copil împietrirea2 0n ursuleţ alb de-al ei îţi poartă numele. %a crede că-i vorba doar de o depărtare. &justabilă. (ăcem. G G G (rei zile şi ceva" la intrarea în blocul nostru a luturat un steag negru. *ncă mai lutură în su letul meu. !este paşii mei. 1u-ţi plăcea culoarea. &colo sper să ii tu însuţi lumină. G G G 7ecinii noştri s-au adunat să te revadă. 1u mai cereau consultaţii emoţionaţi" chiar speriaţi că le-ai putea spune că inimile lor bat la el şi-n cer. %i vor să mai ie adevăraţi" măguliţi de speranţa binelui pământesc. /onvenţional" te regretă" se mişcă superstiţioşi prin durerea mea" închid uşile de teama zădărniciei care" obscură" nemotivată" ar putea da buzna şi peste ei. #omnul )ârsan de la doi" care-ţi dădea s aturi despre maşini" a lând mai târziu de plecarea ta" a plâns laolaltă cu mine.
0

-unt biruită de încă o zi. &i ceva să-mi spui2 *ncearcă" #oni dragă. G G G &m ăcut un lucru pe care nu l-ai i conceput în condiţii normale. 4i-am vândut maşina. La care ţineai atât de mult. /ristina" deşi lovită de plecarea ta s-a străduit să poarte discuţii preliminare cu viitorul cumpărător. Om cumsecade s-a dovedit a i. (rebuiau plătite ratele la bancă" dar eu" mă simt de parcă aş i săvârşit un act mârşav. Odios. 7rednic de dispreţ. 7iaţa şi moartea s-au încăierat în aşa el încât" eu a trebuit să ies în aţă" zgâriată" aiurită şi să mă simt ca o ticăloasă. *ndur. #in preţul maşinii tale" am rămas în mână cu o hârtie pe care stă scris" cernit" 8/erti icat de moştenitor. /e viclenie a sorţii. 1u mi-aş i închipuit niciodată aşa ceva. *mi vine să dau oc iluziilor vechi" să le spintec eroce. 1eîmblânzită şi cruntă sunt în neîmpăcarea mea. #uşmănoasă şi aprigă" ziua trece suliţă" prin mine. G G G La picioarele tale" acolo unde ţi-am aşezat corpul" era în ziua neagră de duminică" < mai" ora HI"JK" un liliac în lorit. !este câteva zile" a în lorit un tranda ir. %u ţi-am ales locul acela. /ine-ar i putut altul2 /ine2. %u am ost arătată cu degetul divin" şi" s-a decis poate încă de când… nu ne ştiam 8tu" emeie" iind" va trebui să-l conduci pe ultimul drum" tu având paşi încă vii" el purtat iind pe aripi de aer9. %u" #oamne" eu a trebuit să văd" să aleg locul 8acela9 pentru el… =-am achitat de
1

îndatorire. /e mai am de ăcut2 )at drumul până acolo şi trag mine după sentimentul că merg la o întâlnire oarte" oarte tristă. 7is-F-vis" peste drum" în diagonală de partea ta stângă" stă scrisă o reclamă batjocoritoare pentru noi; 8#ecoraţi-vă viaţa cu… produse de la…9 G G G (e-am visat" te-am visat din nou. *n aceeaşi bluză gri" cu care ai plecat de acasă. %ram calmi" aproape veseli. &măgirea din vis o i o aţetă a subconştientului meu care nu vrea să înţeleagă irecuperabilul.

2

=artiri" oşteni" rău ăcători" emei damnate" cugete simple. stau" aşteaptă" se miră acolo arşi de patima întrebărilor2 vor un recurs izbăvitor pentru bătăile inimii lor în paradis2

3

G G G 0mblu ca un om oarte" oarte obosit. +tii ce mers aveam… rapid" agil 8ca o săgeată9" scrisese cineva într-un interviu. %i bine" acum sunt stupidă. !lâng" şi dacă aud că vrăbiile din aţa geamului încă mai ciripesc" mă întreb" cum" de ce nu auzi şi tu2 =erg abătută" biruită… =i-a spus ieri" un coleg; 81u ai decât două variante; ori te laşi pradă zguduirilor interioare şi clachezi" devenind o povară apoi pentru copiii tăi" ori" capul sus şi… drept înainte9. &re dreptate. #ar eu" mă ridic greu. =ă simt cosmic de tristă. $ără strălucire în priviri" în gânduri" în speranţe. =ă târăsc. 0n pic" din când în când mă ridic" tatonez câtă durere mai e în lume" şi" din nou" cad. %u" cea ostă spontană" e'travertită" renetică" atât de iubitoare de comunicare" stau în casă" apatică… /ovârşită. #in când în când" mă amăgesc şi mă imaginez că vorbim" că vorbim. $etele oare cum simt drama acolo" departe2 Oricum" =edana nu ştie. % mai bine. -ă ie apărată. G G G (otuşi" nu pot spune că nu lupt. &m rezolvat mai toate actele. -ute de hârtii. #atoriile" de asemenea" le-am stins. Areu
4

mi-a ost la bancă. 3eci de reveniri" hârtii" aroganţa celor bucuroşi" care nu ştiu cum e să ai su letul ca o piatră ierbinte pe care o porţi în piept. #ar cel mai greu şi mai greu mi-a ost când a trebuit să luăm aparatele din cabinetul tău. +edeam pe un scaun şi aşteptam să mă muşte iecare clipă din derularea întâmplării. (u chiar nu erai pe otoliul tău de consultaţii2 =ă întrebam… G G G (e-am visat supărat că nu mai aveai loc de muncă. +tiu cât iubeai meseria de-a ace bine altora. *n vis" eu îţi promiteam că lupt" că deja ţi-am găsit o jumătate de normă la un spital. %ram pe durata visului" din nou puternică" gata de acţiune" susţinătoare. =agia unei clipe. &tât a ost. =ă ispiteşte iarăşi lacrima. O înghit. *ncerc şi aşa. G G G & plouat mult. Oare priveşti printre stropi spre casa noastră2 !reotul spune la iecare întâmplare atroce numită marea plecare" 8adormitul robul lui #umnezeu9. *nseamnă că spiritul doarme şi el2 #oamne" lasă-i vie măcar scânteia numită spirit ori su let. /hiar dacă hălăduieşti căutând un loc asemănător cu cel îndrăgit aici" măcar să ie în mişcare. La locul de veci" stai în aceeaşi poziţie" împietrit şi asta mă doare mult. %u vin" ca la o întâlnire cu tine de iecare dată" întâlnirea noastră-i o himeră vânturându-se năucă prin simţurile mele ostracizate. &zi" sâmbătă" HK iunie" am ăcut pomenirea numită parastas… =i-a tremurat stomacul. &veam emoţii negative

cumplite. #e ce mai mult decât ieri2 !arcă eram gata să regizez ultima noastră întâlnire. +i nu era drept pentru că tu" contrar obiceiului şi dorinţei tale" a mea" nu vei veni. !oate-ar i bine ca parteneri de viaţă să plece să meargă şi dincolo" deodată. +i-ar împărtăşi temerile" menirea sau cine ştie ce stări necunoscute pe pământ. &şa" tu de unul singur" eu de una singură" pe cont propriu" îmi storc de vlagă iecare neuron. *n zadar. 1u pot tranzacţiona în acest caz" nimic. &ş da casa toată dac-ar i să mai ii viu. 1-ar conta unde-am locui. !ământul e mare. !entru mine" singură" mult prea mare. G G G *ţi reconstitui silueta în diverse locuri din casă. Lucrurile" multe" mai poartă amprenta degetelor tale. =ă tulbură. !ămătu ul de ras lăsat e'act cum l-ai pus" pasta de dinţi" un tub cu unguent… 1u mişc nimic de la locul său. 1umai durerea se mişcă greţos de învingătoare prin mine. =ai ştii" vacanţa de la Luşadasi2 =i-a spus 5ldico &." cum mereu vorbeai numai despre mine când eu eram la plajă. =ă divinizai. &şa era. &şa a ost. /ontinuă zbaterea în mine. +i plouă. &zi te-am strigat stând în picioare la căpătâiul tău. 4ineam în mână corespondenţa care continuă să sosească pe numele tău. 7eşnicia dintre noi m-a înspăimântat şi-am ugit spre dincoace de zidurile unde sunteţi voi" cei adormiţi întru veşnicie înaintea noastră. #ar" va i iind o ordine ca într-un şir" iecare ......... pe locul său" ără să-l poată schimba2
6

G G G *ţi voi sădi la căpătâi un copac. 1u ştiu încă dacă va i un nuc precum sunt împrejurul tău. Ochii mei când plâng" au culoarea nucilor crude. &r i ca şi când te-aş privi din iecare runză. #ar runzele de nuc au gust amar. 0n salcâm2 &r în lori în iecare primăvară pământească. 1u te-am mai visat de trei nopţi. +i doar" mă gândesc în iece secundă la tine" la cele întâmplate. =ă uit la /.#.-uri şi poze cu imaginea ta. -ubconştientul meu nu-ţi mai scoate la iveală chipul. *nseamnă oare că nu el mi te aduce după clipa ne astă" în vis2 &lte secrete legături" meta-legături2 &ltele2 G G G (oată lumea spune că" om mai bun şi mai blând ca tine nu a întâlnit. &sta ne ajută la ceva2 7or veni &ndrada şi =edana" ştiai că vor veni. =ult ţi-ai dorit să le revezi… #acă #umnezeu ţi-ar mai i îngăduit doar două luni de viaţă" ţi-ar i ost împlinită astă mare bucurie. #ar nu. 1u. 1-a ost să ie. G G G &m observat că de atunci" din duminica ne astă" în cimitir" niciodată n-am mai auzit ciripitul vreunei vrăbii măcar@ e o linişte nepământească. 1u le place aerul înţepenit. 1ici lor. Or i având vreun simţ aparte şi percep ele ceva. *n copacul pe care-l voi sădi la căpătâiul tău" aş vrea totuşi" să vină o vrabie măcar. 1u ciori. %le trăiesc trei sute de ani şi ar părea o s idare. 5eri" am văzut pe mormanul de pământ care te acoperă" doi melci. )ăloşi. 5-am aruncat. /u ciudă. %i aveau viaţă" tu nu.
7

+i-am plâns. G G G /ristina" /risu tău" iubirea ta ca răsu larea" nu-şi dezlănţuie sentimentele asemenea mie. 4ine imaginea erecată în su letul ei de copil. (e-a iubit enorm. 1u dă imaginea ta celor din jur" nici nu are cui. (oţi sunt nişte străini care nu te-au cunoscut. =ăcar eu" vorbesc despre tine cu oricine te ştia şi" automat" chipul tău prinde viaţă. *n mintea noastră" redevii o clipă" iluzoriu" cel care-ai ost cu adevărat. #e apt" eşti şi nu eşti. *n acest gol alunecă glasul nostru strigându-ţi numele. G G G % miercuri. #in nou în calendarul lăsat să se deruleze aici" printre noi… =-am oprit în aţa geamului de la cabinetul tău. -trigam numele tău în gând. +i mi-am imaginat că te văd" ca atunci ultima oară. %rai rumos. =i-ai spus că tocmai veniseşi de la stoma. %ra ora HM. %ra J mai. +i ne-am înţeles că vorbim acasă. /a de obicei. &m vorbit" dar la spital. (remurai. #ar erai viu. 0ltima ta seară pe pământ avea o stea în proces de stingere. 1u bănuia însă nici unul dintre noi. G G G (oţi cunoscuţii noştri" prieteni" vecini" colegi" sunt bine" sănătoşi. La iecare întâlnire cu vreunul" repovestesc acele secunde care" între timp" s-au alungit de la pământ la cer. Aândul meu străbate neîncetat această distanţă.
8

$ără nici o certitudine. /umplită pedeapsă că nu mai pot comunica" nu se mai pot auzi cei de-acolo cu cei de aici. *ntre cele două lumi nu sunt scări. +i dacă-i vorba de buni şi dacă de vrăjmaşi" criminali" hoţi" dispreţuitori a toate. % dreptatea cea plină de taine. G G G O doamnă" administratoare la cimitir" râdea în cascade. /u nişte bărbaţi" laolaltă. =ă uitam… 8#e ce vă uitaţi aşa doamnă29 m-a întrebat. 6eproşativ. /ontinuă; 8-untem născuţi ca să murim. (oţi vom…9 &cesta-i sensul2. =-am depărtat spre locul tău. =ormanul de pământ unde sălăşluieşti cu trupul" părea uriaş. 7edeam negru. +i cerul. G G G &i ost odată un bărbat rumos" bun" corect" între ceilalţi" la el" sau di eriţi. #ar ai ost şi tu împreună cu ei" ai ost viu. /um să-i e'plic =edanei-!atricia că tu ai ost scos din cursa vieţii2 #in nou mi-a spus" 8dacă vii la noi" în /anada" trebuie să-l iei şi pe (utti… #e-adevăratelea să aci asta.9 /hiar de-adevăratelea2 1u voi putea. +i cât ţi-ai i dorit. /ât aş i vrut. 7oi ordona în bagaje otogra ii" /#-uri" însemne contra ăcute ale imaginii tale. *n memorie şi-n su let" va i igura ta într-o continuă mişcare. /a-n viaţă. &tâta doar că va avea mereu" miez de umbră. G G G
9

(oate chipurile tablourilor din casă" pare că se uită în jos. !este culorile picturale" un abur. 0n el de împăienjenire. +i dacă mi se pare2 1u se poate să mai revii" deschizând uşa2 Legea imuabilă zice" nu. 1u s-a mai întors nici regele -olomon şi nici renumiţii regi ai %giptului. +i-aveau palate şi putere pământească. #isper. *nţelepciunea din pildele lui -olomon sau psalmii biblici" nu încape în mintea mea. &i ost" ai privit" ai râs" ai sperat" ai trăit… 7a trebui să conjug verbul a i lângă numele tău" doar la timpul trecut. Aramatica-i de ectuoasă pentru mine de-acum încolo. G G G &uzi cum zilnic închid" deschid" uşa cu cheile tale2 &mprentele tale mi se adâncesc în carne. &uzi clinchetul cheilor2 O chemare. &şa mi-aş dori. !oate… totuşi sunetele amiliare ţie s-au strămutat în vastitatea cerească. &u ecou sideral2 &r însemna că" nu doar corul îngerilor sună : răsună în jurul tău. /i şi sunetele cunoscute" de-acasă. /e muzică. G G G 87iaţa merge înainte9" spuneai cu diverse prilejuri. *ncotro2 -pre inevitabilul inal2 #e-aceea azi" mâncarea n-avea gust normal. &m aruncat-o. +i-am vomitat între percepte iloso ice scrise în casă la vedere pe unde trec mai des. -ă le am în aţa ochiuluiEgândului. /a să le urmez.
60

&măgeală. 87iaţa merge înainte9 după reguli care se îneacă în golul dintre mine şi tine. G G G -unetul de alarmă al oricărei ambulanţe mă străpunge oricând" oriunde îl aud. *mi aminteşte de momentul când ai ost dus la spital. /red că tot aşa suna. &scuţit. 6ăscolitor" şuier de alertă. 0rlet. - âşietor" lugubru şi cu ecouri de rică. *n plină zi" văd umbra morţii sinistră. -pre tine" când s-a urişat era înserare. O i stat parşiva lângă mine când tu erai pe patul spitalului. --o i legănat în disperarea mea ăţişă. 1oi n-am simţit-o. credeam doar în bine. &şa se spune. să gândeşti pozitiv. *nsă nouă" mie" nu mi-a olosit la nimic. G G G Luni" N iunie CA PE O +AINĂ.

4i-am aranjat pământul de pe mormânt. -ă-i dau o ormă. %ra oarte cald. 1-aş i crezut că voi putea să ac asta vreodată. %u şi pământul. *n gestul mâinilor era o înţelegere pustiită între mine şi pământul povară pentru tine. & ânat" mut" ără luciu" enigmatic" ostil. (rebuia să-l îmbunez. -ă te ţină în adâncul său cu îngăduinţă. -ă nu se învârtoşeze" să nu se năruie peste tine. &vea ceva me isto elic" negreala pământului.
61

&poi" s-a pornit" din senin" o răzvrătire de nori şi ploaia veni piezişă" cu junghiuri peste mine. !icături ascuţite îmi răvăşeau părul" cuvintele. 0n amestec straniu cu lacrimile. 0n joc încruntat" îndărătnic" tulbure între veşnicie şi lorile aduse" sădite aici de mine. 0rmele zădărniciei se înscriu pe vânt" pe nori şi-n mine. &m ugit acasă cu speranţa că tu eşti acolo" venit din nou la adăpost. &iureala îmi ţine de urât. 1-o alung. G G G Aânduri trăsnite… #ac-aş putea" aş număra bolnavii pe care i-ai tratat în viaţa ta" dacă unii au trecut pragul acela" dincolo de care eşti şi tu" i-aş ruga să implore mila #umnezeiască să ai pace şi puţină bucurie. /ei vii" am i cu toţii un cor pământean de izbăvire. 1-ar lipsi nimeni. #ar" nu pot ace nici aşa ceva. /uvintele negării nu pot i înduplecate. -tau ca nişte ziduri ără de capăt în aţa mea. (u n-ai putea găsi pe-acolo un heruvim" sera im" un înger binevoitor să te ajute să trimiţi un semn" să ştiu că iadul nu-i decât o scornire şi că tu" eşti mulţumit2 G G G #in nou joi. 3iua ne astă încă-mi stră ulgeră iinţa. $iecare trăim de atunci despărţirea pe măsura puterilor noastre. %u" azi" nu mai am putere. #oni" n-am bănuit" nu-şi poate imagina măcar o persoană dintr-un milion cât de greu îmi este. +i-mi va i. %'act cum ai spus; 87ero" ce greu îşi va i ără mine.9
62

G G G *mi sprijin zilele de întrebări. =ulte" sunt într-atât pământeşti încât" se totalizează din lipsă de raţionalitate statornică. !entru că noi" pentru că eu" la el ca şi întrebările mele" suntem trecătoriEtrecătoare. +i totuşi" dacă-i adevărat că ai devenit un corp eteric" plutitor" uşor ca un nor" ce s-a ales din atâta ştiinţă a vindecării bolilor pe care ai învăţat-o2 7eşnicia nu are nevoie de mintea celor sosiţi acolo2 (otul se stinge brusc" într-o o uitare2 &şa cum ai uitat numărul meu de tele on când ţi-a venit rău2 La spital te-am întrebat de ce nu m-ai sunat imediat. 0itasei numărul" ai zis. #e rică. !utem iubi veşnicia2 /hiar dacă ne în ricoşează2 G G G #e câteva zile şi seri" ţin lângă mine două otogra ii ăcute acum doi ani" la 7eneţia. (u" în aţa unor bărci. O strălucire încremenită pe hârtie. &veai un aer meditativ. )ărcile" albastre. &pa" de culoare închisă. &poi" tot privindu-le" pare că bărcile o iau spre răsărit" se topesc în lumină" devin o scamă. 6ămâi doar tu în imagine. =ă cuprinde panica. (eama să nu devii şi tu" parte din liniştea opacă din jur. 1u era nici o altă iinţă" eraiEeşti singur pe mal" eu" otogra ul de atunci" sunt acum în panică" vreau să te ating" nu vreau să devii scămos" plutitor peste bărci şi apă. (e-aş vrea din nou viu. &burul are solzi alunecoşi" nu pot să mă sprijin. &lunec.

63

G G G &zi e din nou duminică" peste lume" sunt < săptămâni de când" cu aer trist imprimat pe aţă" ai stat impasibil la strigătele su letelor noastre pulverizate de durere. & trebuit. Legea cea grea ne despărţea pentru totdeauna. &zi disper ca şi atunci. 1am a lat calea spre echilibru. !oate că nici nu e'istă. +i nici nu mai vreau. #urerea mă însoţeşte ca aerul din jur. &seară m-am uitat la un #7# în care" erai şi tu. *ntr-un joc d-a v-aţi ascunselea cu =eda. +i erai viu" camera s-a umplut de prezenţa ta" am ost câteva clipe împreună din nou. &poi" nu" nu" nu. +i totuşi" mai aştept încă să ii. &măgirea e un el de balsam. G G G % o căldură su ocantă peste oraş. =ă întreb cum ai i suportat-o cu astmul tău. =ă întreb multe. =ama doamnei 5şvănescu" are aproape NK de ani şi tot îi este rică de marea plecare. 1u vrea încă. (u cum o străbaţi2 G G G (e-am visat că erai lângă min în maşină. =ă întrebai cât trebuie să aştepţi dacă eu cobor… nu se ştia încotro urma s-o iau" dar" se insinua ideea că te lăsam şi plecam departe" în depărtare. $estele jucate de subconştient. #in realitate" îţi pot spune că mai sunt persoane care" abia acum a lă că tu ai plecat. &zi" un medic în vârstă a rămas perple' la a larea veştii.
64

!entru că bunătatea lumii e ştirbită. --a rânt o parte din ea când tu" cel mai bun şi blând om din lume" ai păşit dincolo. )unătatea n-a mai avut sprijin pe umerii tăi şi s-a surpat. G G G =iercuri O< iunie. -unt e'act două luni de când ai plecat de acasă la policlinică şi n-ai mai venit. &m ost la cimitir. &zi" ca la o… cernită aniversare deşi-i zice comemorare. &veam lori care-au pălit în soare cât am stat eu" disperată şi năucă în picioare" iar tu" în a und" în pământ" culcat. Obsedantă" o dungă în pământul de deasupra ta. /răpat" în dungă" longitudinală" era ca ....................pământul. !rin mine" de-a pătratul" d-a triunghiul ascuţit şi d-a toate ormele geometrice" trepădau irii veşniciei. #evenisem cleioasă în su let. /a o magmă ierbinte din grunzuri de pământ şi vremelnicie. 1u mă mai avânt în cuget până la cer. 1u mai vreau săncerc să dau o raită. +tiu că nu te voi găsi. Aândul meu" în zbaterea de-a v-aţi ascunselea între legile imuabile şi trecătoarea clipă" a obosit. 5au drum spre casă. #unga pământului crăpat în două deasupra ta" mă urmează ca un ir negru. (aie. (rece şi prin lumina zilei. +i prin paşii mei. #ar" nu mă sperie. =ai mult decât să mi se încolăcească de gât" nu poate. G G G *n cartierul nostru" îndrăgit de tine" lumea repetă aceleaşi treburi; cumpără" vinde" se plânge de căldură" de urtuni" de boli se bucură din varii motive. +i deseori mă întreabă de tine. *ţi reconstruim imaginea din vorbe. %u" o banală siluetă în negru" n-ai
6

i mândru de mine. *n schimb" osta maşină a ta" continuă să arate la el. +i" noul proprietar i-a păstrat aceleaşi numere. =ăcar atât să ie ca înainte. G G G #imineaţa. *n iecare dimineaţă se revarsă din mine disperarea. =ai întâi aştept să-ţi ac apariţia. /olind dintr-o cameră în alta. (ăcere. =ângâi ceasul de mână ost al tău. +iapoi" dintr-o secundă spartă" izbucneşte turbată" vrăjmaşă" disperarea. 0it de blândeţea rugăciunilor din cartea de la căpătâi" de tihna şi splendoarea raiului unde-aş putea crede că eşti şi" plâng. ,eluitoare" rugătoare" lacrima îmi sapă şanţuri în priviri. 7ăd lumea în ape clătinându-se. #e la geamul unde-ţi plăcea să stai. /opacii îmi par tulburaţi" cu trunchiurile îndurerate. $runzele nu mai sunt verzimătăsoase. &ş vrea să plec la tine. $ără nici un ra inament" ără nostalgii" ci răzvrătită" nerăbdătoare. &poi" în ricoşată de ce-ar spune etele" revin la starea de durere umilitoare. $etele ar crede că nu le-am iubit îndeajuns de-aş alege renunţarea la viaţă. &şa că" redevin dizgraţioasă cu lacrimile şi sughiţurile întinse ca un elastic de la ispita păcătoasă" până la noduroasa acceptare a tot ce înseamnă clipa de aţă. =ăcar nu voi trăi monoton. -e va zvântura în mine viaţa" insolită" prăpăstioasă" tăbăcită" jupuită de tristeţi. -chimbătoare" schimonosită" cu şubrede temelii. Lacrima de azi mă zgârie. #eşi nouă" originală" nu ăgăduieşte nimic. (e strig. =ai înghit o pilulă dătătoare de iluzia liniştirii su letului. O minciună pe care o e'perimentez după regula vieţii pământene. G G
66

G

&m dat jos de pe perete tabloul cu cloPnii. =i se părea că în arsa colorată" ne a lăm şi noi. !ierduţi" căutându-ne la in init. G G G (e-am revăzut într-o ilmare de acum un an. %rai chiar tu" cel din memoria mea. #in su letul" subconştientul" zilele" nopţile mele din totdeauna. %rai ca într-un vis. !entru că" realitatea nu te mai vrea. #e aceea" sunt patetică" penibilă" brutalizată" lamentabilă şi-n viitor. =ă bântuie nămoluri vineţii" negricioase. /ontinui să înghit pilule homeopate. Lupt va să zică. 1u ca să uit. &r i trivial de crud. +tii că niciodată n-am vorbit trivial. *ncerc să mă re-dimensionez. /ică-i obligatoriu. -pune lumea toată. #acă #umnezeu mi-a dat orţa vieţii" am îndatorirea să ac tot ce se poate. &dică să merg uga marş" sau în pas agale" sau târâş" ori scuturat" strâmb" sincer" neghiob" dar să merg mai departe. =ăcar din curiozitate. G G G &zi este JK iunie. *n calendarul nostru particular ci ra a ost ca o zi de sărbătoare. *ntr-o vineri" JK iunie a ost căsătoria. *nceput şi s ârşit de viaţă în doi. *nainte de-a se lumina" părea că îngerul meu bun" mă ţinea pe genunchi şi-mi şoptea 8să mergi încetişor" azi trebuie să auzi iecare clipă cum creşte şi descreşte. &lt el decât oricând altă dată. !oate înveţi ceva din asta9" zicea îngerul optimist. %u" am deschis ochii amăgindu-mă. $racţiune de secundă păcălitoare.
67

Lumina unor sărbători de JK iunie din alţi ani" s-a aprins în memoria mea. $lacăra mă purta ilogic" de la un secol încheiat la începutul altui secol" cel de-acum. -e ăcea c-aveam siluete din ulgere. *ndrăzneţi şi aprigi. /lipele se ciocneau ca într-o ră uială. /u cine2 G G G =ă pârjolesc în neînţelesuri" su ocante" răvăşitoare. #ovadă că taina clipei aceleia când ai plecat" poate i răutăcioasă" provocatoare încă. &m o privire sălbatică. *ngerul îmi ace din deget admonestându-mă. #evin ragilă. $ierbinţeala simţită până acum îmi lasă urme de scorojeală pe su let. =ă schimb. -unt molatecă. $ără vlagă. 1u pot spune o dezmierdare către cer. (otul e greu" lipit de pământ" iar cuvintele sunt din lut" nu pot urca la ceruri" la tine. -unt o ingrată incapabilă de-o mângâiere pe care s-o e'pediez spre rai. (remur" mă trudesc să iu milostivă măcar cu mine însămi dar" mă văd leaşcă" pipernicită" nevrednică să număr câte cuvinte ar trebui pentru a zidi o scară a mărturisirii către cer… &colo e văpaie sau legănare de vis şi uitare2 /ârpesc lumina cu puncte şi punctuleţe stacojii" le'ibile" ragile" îngemănate cu respiraţia mea lâncedă. O zi pământească gravă. #e nepovestit. -trăvezimea ploii care s-a pornit e o perdea alunecoasă între mine şi tine. 0n spulber de priviri care nu se mai pot întâlni. $ugar" îmi treci prin minte şi revii de nenumărate ori. !rin asta ştiu că sunt încă oarte vie.
68

G G G !este două luni de când ai plecat de initiv. -ingură coroana din lori arti iciale adusă de &driana mai rezistă. (oate celelalte lori menite să-ţi amintească de rumuseţile pământului" s-au o ilit. *n pământul de deasupra ta" nu vor rodi decât ierburi şi anumite eluri de lori. (ăbăcit" secătuit" zbârcit pământul care te acoperă. *l urăsc. 1ici un strop de lumină nu cuprinde tina. Orice văpaie" nu doar a disperării mele" se stinge îndată ce atinge pământul acesta. *ntunecat" ără nici o celulă transparentă sclipitoare. #oar lorile albe şi roşii din coroana i'ată de &driana cu o s oară de crucea pe care-i înscris numele tău" doar culorile şi cuvintele de pe panglică îţi ţin de urât. /uvintele mele zboară. Lacrimile mi se prelungesc spre cer. (u" te dispersezi. O parte în pământ" o parte vie" acasă" în imaginile din mintea mea" şi cât ai ost esenţă eşti acum dincolo de zidul înţelegerii. #reapta" stânga" dreapta. &leile vieţii cotesc spre moarte. =ă sperii. G G G 7or veni etele. 0ltima dorinţă a ost să vorbeşti cu ele la tele on. =edicul a spus să mai aşteptăm. %moţiile puternice nuţi erau recomandate. =ai aştepţi şi acum dacă-i adevărat că spiritul nu dispare. +i durerea-i de origine divină2 #e-aceea mă ulgeră şi când cred că dorm2 =ăcar tu" să n-o simţi. -ă cred că acolo nu-i nici durere" nici întristare2 O linişte imemorabilă care nu marchează nimic să-ţi ie oare în jur mereu2 1ici un superlativ din cele trase în lesa vieţii nu încape2 1ici măcar năprasnic" atroce" teribil" zguduitor" arzător" precum s-au arătat clipele când am înţeles că nu mai eşti2
69

1oi le trăim pe toate" mai ştii că asta ace parte din viaţa pe pământ2 #ecât veşnica tăcere" mai bine aşa. 1e simţim măguliţi că simţim insulta vieţii şi a morţii. %u" una" de aceea te plâng. (icluiesc în minte ce să ac să simţi şi acolo ceva. #in lupta brutală cu însemnele de lacără ale clipelor leg ceremonii de cuvinte duioase" orţate să ajungă la tine. !oate inutil. #ar nu vreau să iu de partea înţepenirii. =ă rătăcesc printre stări încâlcite" reiau drumul unor zile brăzdate de ulgerul durerii şi mă mint că simţi că te ac părtaş la viaţa mea" dar" măcar nu e mereu tăcere în preajmă. =ă compromit înnodând vise care au doar logica dorului meu de-a mai continua ce-a ost viaţă în doi. G G G #oamne" îţi mulţumesc. &i avut încrederea" m-ai ales" zicând" poate" 8 emeie" tu poţi trăi la puteri sporite" străşnicia singurătăţii.9 -ingurătatea e un… e ceva şiret" nezgomotos. /a o vinovăţie. 1u-i întâmplare. 1ici cuvânt nu este. -ingurătatea e un ce aprig" amar" uneori duios" răutăcios" te brambureşte" de la îndărătnicie" la nepăsare. &i crezut în mine" #oamne" că voi putea să-i simt dogoarea" ără să e'plodez. -ă renunţ la jovialitate şi încântare. 0n rig biologic" drept haină a su letului este singurătatea. -unt o aleasă. *ntrebările dezlănţuite" ascuţite" morale şi nu prea" au loc larg de manevră prin mine. /u desăvârşire sunt în rântă în aţa clipelor vesele din lume. /u străşnicie nu mă mai bucură nimic. #oar printr-o milostivire divină poţi i gata să înghiţi scursura clipelor seci" deşarte" smintite de zădărnicia aşteptării.
70

7eşnicia2 =i se pare plictisitoare. -ingurătatea" măcar ace parte din viaţa simţită. % aproape palpabilă. 7eşnicia-i doar imaginată. -au" în cel mai bun caz" trece pe lângă normele ilozo ico-e'istenţiale" luminându-le iluzoriu. -ingurătatea este lacomă. 1u mă lasă atacată de nici o patimă nu mă lasă în voia altor simţăminte. Le sugrumă încetîncet pe toate. % smintită rău ca stăpână peste cuget şi inimă. =ă îndoaie" mă oboseşte până la iluzia puri icării. 1imic sublim. #oar personal. -ingurătatea care mi-a ost dată" mă strânge într-o plasă. La vedere. Lumea toată se miră" se uită şi se roagă să nu ie prinsă şi ea în vârtejul acesta. G G G !lantez o loare acolo. *n pământul cumpărat pentru trupul tău. 1imic nu se potriveşte. #acă o pun la căpătâiul tău" gânduri greţoase mă opresc. % ca şi când" rădăcinile plantei se vor hrăni din celulele creierului tău. -cabros. 6evoltător. !ro anare. =ut loarea spre dreapta. !are că-ţi creşte din ureche. La stânga" nimereşte cealaltă ureche. &uzul tău se va revigora dacă va auzi cum creşte seva" şi cloro ila inundă lujerul plantei2 &r i ceva. &ş încheia bucuroasă acţiunea. #ar" vine legea cea nescrisă şi de neînvins care zice 8nimic nu se va mai repeta ca-n viaţa lui9. 5ar eu" eul meu strigă 8păi cum2 7iaţa se repetă… %'istenţa e un circuit gen spirală…9 +i zic şi zic în gând altele asemenea. Obosesc. (ac. !un loarea:plantă la mijlocul dreptunghiului de pământ. &sta înseamnă că se va hrăni din inima ta. #oamne" nu. 1u pot ace aşa ceva. )las emie-i toată încercarea mea. #acă 5isus însuşi l-a plâns pe Lazăr mort" eu" o viaţă însingurată cum aş putea
71

reacţiona alt el2 !lânsul meu însă şi disperarea sunt inutile. *nvăţ adâncimea inutilităţii. *nvăţ în aval" în amonte" revin spre adâncul ei. *ncă. (oate ac parte din viaţă. (răiesc. Le trăiesc. G G G *mi dă târcoale gândul că totul este inutil. 3baterea" iluzia că noi alegem ceva din cele ce vin spre noi. Liberul arbitru2 /hiar e'istă2 #acă" de apt" e o secretă" misterioasă conjunctură în iece moment iar noi" suntem dirijaţi ca nişte păpuşi trase în stânga" dreapta" sus" jos" mai jos" de s ori nevăzute2 *ntr-un spectacol numit viaţă.

72

$runze" rică" anotimpuri întrebări la care" nu mai pot să le adaug vreun răspuns oare tu" oare da2 plus ceva" o plus nede initul îţi este greu să ii copacul meu interior2 şi mereu pomul cu dor2 =ă jenez să-ţi spun că-i prea repede verde : galben : ruginiu şi încă nu mi-am terminat de numărat lacrimile.

73

CUPRINS GGG ................................................................... !asărea cu cioc vitriolat ................................... 0n rol prea greu ............................................... *n loc de cai" o masă cu rotile .......................... #rum imaginat ................................................. /easul" minutele tale ....................................... (ârziul şi viitorul" într-o singură secundă -unt eu" 7ero. ................................................. #imensiuni erecate ......................................... *nchizătorile cerului" răsucite cu inima ........... #uminică B iunie Co lună de la marea plecareD Lumea în dungi vibratile ................................. /urajul ............................................................. GGG ................................................................... #upă ................................................................

74