You are on page 1of 5

PREDMJER I PREDRAUN RADOVA

ADMINISTRATIVNO-POSLOVNI CENTAR "LAKE" SARAJEVO LAMELA B - PRIZEMLJE - SOBA ZA KONTROLU

Rb.

St.

Opis pozicije radova

Jed.mj.

Koliina

Cijena

Ukupno

I 1

VENTILACIJA SOBE KONTROLE


Nabavka i ugradnja vrtlonih difuzora sa prikljunom kutijom izoliranom sa vanjske strane profiliranom izolaciom kao distributivni kanali, regulacionom klapnom i bonim prikljukom proizvoaa kao IMP Klima Idrija, slijedeih tipova, veliine i kataloke oznake:

OD-4/RO/Z/S/M veliine 600D 2


Nabavka i ugradnja aluminijumskih reetki prouzvoaa kao IMP Klima Idrija, izraenih od ekstrudiranih aluminijumskih profila u prirodnoj boji sa pojedinanim promjenjivim lopaticama, regulatorom protoka koji se podeava sa eone strane i vijcima za privravanje za kanal, sljedeih tipova i veliina i kataloke oznake : AR-1/V-F 625 x 125 AR-1/V-F 625 x 425

kom

2.00

325.00

650.00

kom kom

2.00 2.00

55.00 95.00

110.00 190.00

3
Nabavka i ugradnja ventilacionih kanala za dovod i odsis zraka izraenih od pocinanog lima debljine: due strane od 300 mm; d=0,6 mm

m2

32.00

38.00

1,216.00

Nabavka izolacije u ploama sa parnom branom za izoliranje ventilacionih kanala za klimatizaciu proizvoaa kao Armaflex tip AC. Izoliraju se svi tlani kanali. Debljina izolacionih ploa su 13 mm. Uraunati potrebne spojeve sa izolacionom trakom na svim spojevima, ljepilo, ugaone profile za zatitu izolacije te ostali pomoni materijal.

m2

16.00

25.00

400.00

Isporuka i montaa izolovanih fleksibilnih cijevi za spoj odsisnih reetki sa kanalskim razvodom fi 200. Isporuka i montaa neizolovanih fleksibilnih crijeva za spoj odsisnih reetki sa kanalskim razvodom fi 200.
Cijevnih odsisnih ventilatora, proizvoaa kao Systemair. Ventilatori se isporuuju sa odgovarajuim elastinim prikljucima, elementima za ovjeenje i pripadajuim regulatorima obrtaja tip MTP10, slijedei tipovi sa karakteristikama:
K200EC L = 600 m 3 /h H = 100 Pa N = 120 W U/Ph/Hz = 230/150

m1

2.00

28.00

56.00

m1

2.00

18.00

36.00

kompl

2.00

840.00

1,680.00

Nabavka i ugradnja regulacione aluzine izraene iz profiliranog pocinanog lima sa elektromotornim pogonom sa povratnom oprugom, sljedeih tipova i veliina i kataloke oznake : R 12 - I 300x215 - M230 - OZ

kom paual

2.00 1.00

365.00

730.00 250.00 5,318.00 904.06 6,222.06

Pripremno zavrni radovi UKUPNO VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA

PDV 17 %
UKUPNO SA PDV-OM (KM) Napomena : Nikakvi graevinski i elektroradovi nisu predmet ove ponude.