េសចកតីជូនដំណឹង

សតព
ី ី
កររបលងរបណ ំងែតងនិពនធអតថបទខលីសនៃដយុវជន
ចលនយុវ ជនគណបកសសេរងគះជតិ មនកិ តិ ត យស សូ ម អេញជញសធរណជនែខម រ ទូ េទ
ពិ េសសមិតតយុវជន សិសស និ សសិត និងបញញវនតទំងអស់ ែដលមនអយុចប់ពី១៦ឆនំ រហូតដល់ ៣៥ឆ
៣៥ឆនំ
ចូ លរួមរបលងរបណំ ងករែតងនិពនធអតថបទខលី

េរកមរបធនបទ

“អតថ
អតថរបេយជន៍

ៃនករចូលរួមរបស់

យុវជនកនុងករផលស់បូរសងគ

ម” ។
កនុងករចូ លរួមរបលងរបណំ ងេនះ ចលនយុវជនគណបកសសេរងគះជតិ នឹ ងេរជ សេរស
 យុវជន
ចំ នួន៥រូប សរមប់ ឈនះជ័យលភី េដយទទួ លបនរងវន់ ដូចខងេរកម ៖
-

េលខ ១

ទទួ លបនទឹករបក់

១,០០០,០០០ េរៀល

-

េលខ ២

ទទួ លបនទឹករបក់

៥០០,០០០ េរៀល

-

េលខ ៣

ទទួ លបនទឹករបក់

៤០០,០០០ េរៀល

-

េលខ ៤

ទទួ លបនទឹករបក់

២០០,០០០ េរៀល

(រងវន់ លួងចិ ត)ត

-

េលខ ៥

ទទួ លបនទឹករបក់

១០០,០០០ េរៀល

(រងវន់ លួងចិ ត)ត

អរស័យដូ ចបនជរមបជូ នខងេល យុវជនទំងអស់ ែដលមនបំ ណងចូ លរួមកររបលងរបណំ ង
សូមអេញជញមកទំ នក់ ទំនងេនទី សនក់ ករចលនយុវជនគណបកសសេរងគះជតិ

សថិតេនផទ
ផទះេលខ៤៧
េលខ៤៧B
៤៧

វេលខ៤៦៦
បឹងរតែបក ខណឌចំករមន រជធនីភំេន ពញ េដ មបីទទួ លព័ត៌មនអំ ពីលកខខណឌ និ ងដក់
ផលូវេលខ
៤៦៦ សងកត់បឹ
ពកយសុំចូលរួមរបកួ ត ចប់ពីៃថងជូនដំ ណឹងេនះ រហូតដល់ៃថង
ៃថងទី២០ ែខេមស ឆន២០១៤
ំ២០១៤ ៕
េធវេនរជធនីភំ នេពញ, ៃថងទី០៣ ែខមិ ន ឆនំ២០១៤
សរមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទង
េលខទូ រស័ពធ៖ ០១៧ ៩១៩ ៨១៨

ចលនយុវជនគណបកសសេរងគះជតិ