îò ïêí ³¾þõ

(ë"ך³) ’ë öî ñè ê" íò¾
š"õñ ¼"¾³ þ¾³ ’ì

ñ"ï šì® þ"þí ³ë þ³½ê ³þô ¾êòêòô ³š ð®í ³ òëþí ò"¼ñ

7:16 :ö¼õþ¼îî¬òê = 6:31 :ñê þ¬òêô = 6:34 :ñêî
8:43 :ö¼õþ¼îî¬òê = 7:56 :ñê þ¬òêô = 7:59 :ñêî

³ þš ³ þš -

½òêô = 6:33 ö ñšîþë :ò"íšñðí
½òêô = 7:58 ö ñšîþë :¬"î ®îô

àîåéã àðéðòî
¾ðîìñ í¼¾³ë
( î)

íéìåãâ éùòî
'
"

ó þîõ ×í óî ëþ¼ ³¾îðšî ³ñ¼ôë ó ò ò¼ ¬šñ

óî ë ì× îñ í í ¾î ,î ñ¼ ³ë¾î ô î³¼ð í í ¾ ,îï íòîî× ó¾ ñ¼ î¾õò ³ê èò¼ñî ³î³¾ñî ñî×êñ íî®ô
óî¾ óðêíñ ïê í í êñ¾ ð×ë ³îò¼³íñ ó × þ® ×"î ë ñëê ,’³ î òõñ óî í ñ× ññõ³íñ ó þîõ ×í
íõ ½×í ñðîè ð ñ¼¾ ,µþë³ î³î×ñô þ³× ³îñè³íô èîò¼³í êîí¾ ,ðëñë òìîþ èîò¼³ šþ , ô¾è èîò¼³
×"î ë¾ ³ ò¼³íî ×"î ëþ¼ë¾ íñ ×êí ö×ñî ,ññ× ñî×êñ ë¼þ í í êñ ³" ¾íñ ïê îñ ¾ ¾ íšî¾³íî
(š½ þ¬ óíþëê öèô)
.ðìê þëð êîí
ñ×ë þ ×ïíñ î×þð ’ í ,óñî¼í ³ôìñô òõñ óðš ³îò¾ë ¼" ï þêô¬ê½ô ó îëñ¬ ¬ ñêî ëþ š"íèí
íîš³ë ,ñêþ¾ ó¼ ñ¼ ñîðèí ± ñôí ,ñ"šî®ï îñ ³¾îðš ñ¼ë ë ðþêëô š ð®í ³ê ,×"î ëþ¼ ³ðî¼½
(ï"½ ¹ð ,öî®þíî ó ôìþí ô ñ îñ ³¾îðš)
.íïí ³îêí í í þìô :ó ñôí ó ½î ,ó ëî¬ ó ìñ îô³ì óñî×¾
ê¬îï êì³õ ñ¼ë ëî½êšô ö ðí îòšï þõ ½¾ ,ñ"ï ó ñ¾îþ ô èþîë½êþ¬¾ š"ðëê ó½þîõôí öîêèí þõ ½
ñ®ê] îò šñê× ö ê ö¼èò ï ó ë ¬þõëî ,è ðêþîô ö¼îî¼è ï ê þîõ × óî ëþ¼ ñ"ï ± ñþêèô š"íí ñ®ê¾ ,ñ"ï
íïîìí ö ñëîñô ëþí š"íí¾ ,ñ"ï ïòê®ô š"íí î ëê ó¼õ þôê¾ ± ñþêèô š"íí ó¼õ ïê þôêî ,[íðî¼½í
¼ñê µîþîð ö¼ô ¬ è ö¼ò¼îîêð ö’×þîð ñ îî ,ö¼ò¼îîêð ö’×êò îò šñê× ö ê ö¼ô ¬èêï þêõþ¼ð ïê :þôê ñ"ï
ñ îî :ó¼¬í þôê ± ¾õêþô š"íí¾ ïòê®ô š"íí µ ¾ôíî ,îò šñê× ö ê öèêï ó¼ð×êò ö¼ô ö¼š ,³îôñî¼
,¬ò¼îîêð¼è ö î¾ ¬êí ö¼ô ïê ¬ò ô¼è ö¼ô ¬ñêîî ,ö¼ò¼îîêð ö’þêõ îò šñê× ö ê ¬èêï¼è ö¼ô ¬ñêîî ë îê
š"íí þõ ½ íï ñ× ,×"¼ ×"î ëþ¼ îò šñê× ö ê þ ô öèò ï þêõþ¼ð öîê ,ïòê®ô š"íþí íï ñ¼ þôêî
(î"ô ¹ð ,ìñ½î ëî¬)
.ó þîõ×í óî ëþ¼ ± ñþêèô
³š½õôí íðî¼½ë ó þîõ ×í óî ëþ¼ë ñ×ê š½ ñ¼þ¬½ô þîê ëþ š"íþí :ñ"®ï ± ¾êñêšô š"íþí þõ ½
êñ¾ ð¼ ,(ð¼ô) ¾ëð þ×¾ ³ ëì í³¾î ,(ö¼þíêë) ó ½èê þ¼¬ ñ ’ð ñ×ê íðî¼½í þìêî ,ðîêô íëþí
³¾ë µîô½ í í ³½ò×í ³ ëñ î³×ñë ö×ñî ,í ³¾î íñ ×êí ëîþ ³ôìô ³½ò×í ³ ëñ ³×ññ îìî×ë í í
,íïí óîšôí êþîò íô êþšî ³îïîïôí ³¾ ñ¼ î ð ³¾ ó¾ ³½ò×í ³ ë ì³õñ î¼ èíë ,ó êëèí ñ¼ î ð

'

"

]
"

" [

]

]

(è"¼¾ ¹ð ë"ì ,íòì
[

[

,

:
"

,

,

(

)

,
( "

"

,

" ,

!

.

)

*
,

"

[

]

,

"

"

.

"

' '

,%

" '

" '

,

, "

" '

,

,

.( "
('

'

!

,

:
" ,!

"
'

"

' '

, "
" '

'

'

"

,
' '

"

, "

)

'

!

,
,

' ,

)

*
#

['

]
" !"

,

.

,
,

$

" "

,'

,
,

,
,
,
, $

'

µñí êñî ,óî í ñ×î íñ ñí ñ× íë ³í ñ®ê íð ô¼ë µ× ðô¼ ,í¾îðšë ññõ³íî íë ³í ñê þíô ±þî
þëð) .îëþšë îõþ¾ò íš¾ôíî ñ×êôí¾ òõô ,¹þ¾ îíîêþš ö×ñî ,³ìê ó¼õ ¹ê ,î ×þ® ³î¾¼ñ í®îìí
'

,[
,

îô× ,î ¾îëñô ³ê ó ò¾ôî ,î³îê ó š¾ôî ó ñ ×êô óðîšô µñôí òõñ ðîô¼ñ ðìê ¾ ê ó êþîš¾× îô×
³¼ë ö×ê ,µñôí ó¼ þëð ¾ ³¼ë î ñ¼ ³ë¾î ô î³¼ð í í ¾ ð×ë êîí íï ñ×î ,š ð®í ¹½î ñ®ê ëî³×¾
ó þîõ ×í óî ëþ¼ë ö× îô× .ñî×êñ íîê³ô îò ê ïê îñ ¾ ¾ èîò¼³í ñðîè ³ôìô µñôí òõñ ðôî¼ êîí¾

ñêþ¾

.

'

:
$

(

)

$

,

$

" ,

.

,
*

òë ³îëëþ õñê ³î×ïñ öî ñèí ³îê®îíñ îëðò¾ í×þëí ñ¼ îðô¼ îñê
þ×ï ëî¬í ñ¼
,x`etnd g"dxd ,cakpd cibpd ipaxd

"

"
"

"

öêôð¼ þõ ó ì d"en
ÔÂÈÏ‚‰ ‡ˆÂ‰· Û

,zeciqgae d`xia `lten ,x`etnd g"dxd eia` p"rl

'

,'iytpl `zeaih wifgd `le witp siiye liir siiy

"

d"r ó

,
.

ì d"en oa šì®

d"en

w"tl a"qyz ixyz `"i xhtp

. . : "
e"id

e"id

"

¬êþðêîîš ë ñ óíþëê d"en g"dxd
x`etnd g"dxd eia` p"rl
d"r öí×í

šì®

d"en oa ñêîô¾ d"en

.d.a.v.p.z w"tl `"pyz zpy ixyz a"i xhtp

š"õñ ¼"¾³ îò ïêí ³¾þõ

.d.a.v.p.z

‰Ú ˆ‰Â ‰·Â Á‰ ‰ ‡‰ "ÚÏ
Ï"Ê ë® ·¯‰ · ‰"Ú ê®ò þõ¾ ñðò ¾ ¯Ó
.‰.·.ˆ. . ˜"ÙÏ ‡"Ò È¯ ‚"È ‰¯ËÙ
‰ · È"Ú Áˆ ‰
‡"ËÈÏ öêô¬ñê þ êô óíþëê ‰"ÂÓ ‚"‰¯‰

ê

’ë öî ñè ê" íò¾

îò ³îëþ þêëô

Ô¯Ó Â„˜‰ Ô‡‚‰ Ï ‡ÏÂÏȉ„ ‡ÓÂÈ
Ú"ÈÊ µêñôí óíþëê È·¯
Ú"ÈÊ ¾¬ þï¼ôô þ¼ë ëîð È·¯ Ô·
š"õñ ï"ñš³ þ¾³ ë"
$
'

( "

" !

$
"$
,
: " " )

)

" ,(
,

íéøôåñå íéøôñ éôî åè÷ìðù àìåìéä ìòáî íéøåôéñå úåãáåò

, "

$

"

,

$,

$

.

"

,

!

"

.

$

$
( "

*
"
"

,

'
"

'

"
'

!

, "
!

,"
'
( "

"

!

,

)

"
"

:
,

!

:

"

, "

.

$

"

"
) ."

*

,"
'
"
"

,

!
,

!

, "
!
,
$

!

( "

, "
$

'
,
$

,
$
$
,

"

)

,
!

'
"
,$

$

,

"
"

!
!
,
!
"

,

ó þ½í îò ëëñ ¾òê îò ìê ñ×ñ óîñ¾ êò íþëðê ¼þî ìê ö¼ôñ

:
:

$

!
$ ,

( "

" ,

,
"

³îð½îô šïìñ íðô¼íî óî šë ,îï íî®ô ó šô íêòî ¾þîð íêò ’ í î ô ñ×
íñõ³î íþî³ë íî®ô óî¾ ñ ì³í êñî ,óñî¼ñ ¬îô³ ñë ð½îô ðî½ ë ±þêí

!

,

µþð µ ñê îññõ³íî ëî³×¾ îô× ,îï íî®ô ðîì ë ðì ñ îðëñ ’íñ ³ñë

,

"
,

,

.

"

’ í ,ñîìë ’ í îí¾¼ô×î ,îï íî®ôë óš ïìíñî óñ èþíñ óðê òë ³îëñ
óî ë îñ õêî ,¬"î î ³î³ë¾ë î³×êñôô ³ë¾ êñ þ¾ê ¾ðîšë îí¾¼ô

,

$

$

$

"
:

þ ¼íñ óê × îñ ìòîí êñî ³îë¾ êñ íñ ñî óî î ,íñ½ ó ìí ±þê ó®þê

'

, $
,

" ,

.î³ìô¾ ¾êþ ñ¼ ó ñ¾îþ ³ê ð ô³ þ ×ïíî ,ó šôî ¾þîð ’ í ó þîõ ×í

,

$
( " "

(š"ë¾ - þ¾³ ’ì ñ"íðî ,ñ"®ï ¾¬ îîê×¼ñô ìò ëþ š"íþí ë³×ô ,ð"½þ ¹ð ¾¬ îîê×¼ñ ³îëê ³þî³)

"

ïåöøäå íéîçøä éîéá (à"ô÷ú 'éñ øåè) "åì àåä úåëæ íéîçø ù÷áì óéñåîä ìëå"

).

îò ð¼ë ± ñ þ¾î î îòñ öè îò ò ¼ ³þ êô î³þî³
š"õñ ¼"¾³ îò ïêí ³¾þõ

(ð š

šîï ìë ó š ïìô ó ëðò³ôíñ ¬þõëî ,í¾¼ô ¾òêî ó ð ½ì îò ³¼ô¾ôñ
ñ"ï [¾¬ îîê×¼ñô ×ðþô ëþ] ëê þ"îôðê ,[’î×î] ¾ðîší ±þê ë¾î³ ëî¾

).

*

,

,

%

.

,

,

!

!
$
$

,"

,!

,
,

"

!

"

"
'

,

,

'

!

,

!

'

,
"

,
,!
, "

,

:

,

"

"

"

,
:

: "

!

,

'
,

,
!

:

" ,

"

,
$
" ,'

,
"

"
'

'

:

,

, "

,
,

,

"
(' "

"

( "

!

,

, "

,

,

,

,

,'

*
!

,

,
!

, "

,

'

'
,

,

:

"

,
!

, "

).

.

"

,
,

*
,

,

,

,

,

"

"

"

,
,

,
,

,

'

"
,

,

,!

, "

'

"

,

,

"

,

!

,%
, "
,

"

,
).

" ,

,
"

" ,

,
"

,

,

'

"

,

, "

!

"

:

!

*

"
'

,

"
,
,

,
'

,

'

,

!

!

( " "

"

!

'
,
,

,
"

"

!
!

"

,

,

$

"

"

,

'

: "
, $
,

"

)

,

$

,

"
,
,

$

$ ,
,

"

,
$

,

,

$

,
,

"

"úåîåçä éøîåù ììåë" ïåô ò÷ùåô éã ééá èééäðâòìòâ òâéãìàååòâ éã ñéåà èöéð

ë

’ë öî ñè ê" íò¾

îò ³îëþ þêëô

øîàî

ùãå÷ úáù ìéìì åðé úåáøå åðéúåáà éâäðî

÷"áù ìéìá íéâã úìéëà

(àë)

.(è®) µ× îñ×êñî ,[¬õêï ¾ õ] ó èðí ë¬îþ µî³ë íñì ³î× ³ì ñîë¬ñ îèíò ó š ð® íô×î (ô
îñ×ê ö×î ,ó òîîè íô×ñ ó³þî® íò³¾ò í íî ,íïë íëþî íñîðè íðîë¼ óñ®ê îêþ (ð®) ¾ðîš ³ë¾ ñ ñë ó èðí ³ñ ×ê ³¼ë¾ ó š ð® íô× îò ®ôî (êô
.(í®) íëîþô ³îëíñ³íë ó èðí ³ê
, !
!:

!

"

!

! '
!
'

!
.( "

!

.[ "
"

, !
" ì" þíô ¬îš ñ "
,
"
!
"
.
!

'
ö³òî "

] "!
,
"

,
!

"

!

'
"
þêîî¾¼ô¼¬ô "
" ,
'
!

!'
,

!

!
!
,

" [ö¼ñîš½ô] !
! ,

,

( "!

]

'

!
!

: "

,

'

"
"

,

!

!
(

!

!' "
"

! !
,
! ± ñ ë - êñê ë "
!
,

"
!

!

]
"

"
,

!
"

'

'

!!

! ).

!

,

&

!
!

'

"

( "

,

:
,

!

,

,
!

!

," )ó

("

,

" ]
" ,

!!
:

,
,[
,

,
òšï ì ¾ '
[ "
,
.

š"õñ ¼"¾³ îò ïêí ³¾þõ

!
!

, !
!
! !,
" ,

![

,

µ ¾¼ô
!

!

,

"

)

!
"
!

"

!
,

( "!

!
! !

!
" !
!

'

,ëîò ðô] '

, "

"

!
!

! ]
.
!
) ³î¼ ô¾ô ³îì ¾ '
"
" %
" ,%
&

(" %

!

!
,

,
:[ "

' "
! , " ïòê®ô
!
!
" )
'
'
[' ] !
,
, !
,
! '
!

'

!

,%
"

"

)

"

!

!

,

!
"
,

( "

,

!'
'

, "
)

"

!

,
,(

êšò õ½ô "
,

" ]
!

"

!
,
,

("

)

'

.
µ ¾¼ô ó êñõò ' ( )
! ! " êîîêò ¾ô "
,
" ]
% ,
.[
,
( "
,
) öþíê ¼¾ þõ '
( )
,%
! ! !
,
" "
[ " ö ñþêšô
" ] !
! ! !
, !
!
,
! ! !
!
,
'
,
"
!
,
.
, "
!
' "
,
( "
, " ) ó òšï ì ¾ '
! ,
!
" ¹þêð½òîêô
!
,
,
!
!
¬ê¾¬ô
,
!
, " ¹þêð½¼×þ šô
,
,
,
( "
!
)
,
,
!
.[
! "
]"
,
!
( " " )
!
" ,' ( "
,
) ë® þëð '
(
)
"
" ,
!
!
!
,"
!
'
( "
)
, ! !
,
, "
"
" ,'
,
! !
, "
"
" ,
'
"
!
" '
'
!
!
" ,
.
,
,
'
!
"
"
! [ " ] "
þêô¬ê½ô "
" "
"
,
!
,
'
" '
,
'
!
"
!
" "
. "
!
, !
'
"
,
"
,
'
!
, "
. "
'
"
"
[þêô¬ê½ô] !
,' ('! , "
" ) ñêî þëð
! ,!
,
,
!
!
, !
!
, "
'
.
,
"
%"
"
"
!
'
"
!
"
]
" ¼îî š½ þ
"
,
"
!
,[ " !
!!
"

,

!
, !

!

:

,

!

,

, , ,
ì ¾ ó¼îò '
[þêô¬ê½ô] "
!
)
!
.
) ³îô¾òí ó¼îò ³ë¾í '

,

'

"

'

î³ê® ð¼î îêîëô '
êþ îîš½ô
) ³îô¾òí ó¼îò ³ë¾í '
[ " ö¼ñîš½ô "
"
,[
,
, !
'
,
'
!
,
!
'
)
(
)
,
,
'
, ! ) ë® ³þêõ³
,

'
,(

[ "

.
"

( "

, "

,

'

!

,( "

!
!

, "

,
"!

.
ó êñõò '
, " [
" ïòê®ô "

,

.

!

!' , !
"
! !
,
,
,
,

"

.
,

!

" ¹ ¬¾
!
.
) ó òšï ì ¾ '
! þêô¬ê½ô "

,
,

)

!

]

.'
!

,

!

('

!

' ,

' "

,
'

( "

,

,

, "!

,

]
!'
'

,

!

'

!

,

) !

,(

"

.

.

,

,(
,
! ! "

( )

ñêî þëð
,

,

!

!

,

" )

.

,

¾êòêòô "

.
"

, "

!

"

:

!
!

("

,[' ]
, !

!
"

!
,[ "

,'
,

,
,

!

]

þêô¬ê½ô

"

,
!

:

[ "

"
)

!!
,

"

‰Î¯·‰ ¯Â˜Ó

],

!

è

"

¼ êõô "

,
:

( "

)

’ë öî ñè ê" íò¾

îò ³îëþ þêëô

ùåã÷ä íåé áøò

ãåã ìù åøàáî

'

èð ¾êþ ¼" ï ñ ëêòþ¼¾¬ô š"íþí òõñ î¾ èí ó þîõ ×í óî ëþ¼ ³ðî¼½ë
ó þîõ ×í óî ëþ¼ë íñ ×êí ö ò¼¾ ë³× ñ õêš ëþ þîð ½ë :þôêî ,óî í ðîë×ñ

íé÷éãö éùòî é " ôò íéìäú øôñá íéùåøéô

þôê ’ší ëê ñëê ,íñ ×êí ³òîî× êîí þš ¼í šþ ,¾ôô íñ ×êñ íòîî×í ö ê
.ñ×êî èñïôí í®šë èð ³× ³ì ìšñî ,¾ôô íñ ×êñ íòîî×í¾

c"l lhit`w

(è"òš ¹ð ,ó òêñ½ ×ðþô þôêô)

ö¬¾ þ½íî ¾þõñ ñ èþ ’ í ë ðþêëô š"íþí .îò þìêôî îò òõñô ö¬¾ þ½íî
ó ³î¾î ó ñ×îê "òë¾ èþ¬šñ ö¬¾í êë íò¾ë ó ô¼õ ò¾ð ,îò þìêôî îò òõñô
×êñô óñîê ,ó þîõ ×í óî ëþ¼î ó þîõë êîíî ,³îôîêí þê¾ô þ³î ó èò¼³ôî
í êþíî ,óþî® ±õìî óòîš öî®þ ³î¾¼ñ šþ êîí íï ñ×¾ ,îñ ö ë ¾ô þ¾î
,îòî®þ îíï¾ öî × ó ò¼³ô ³ ò¼³ þ³½ê ,ó þîõ òõñ ðìê óî ¾ ,îò òõñô

]

'

"

"
" : "

ó ñ¼ôî ó òš³ô ó þîõ ×í óî ëþ¼ë í ³¾î íñ ×êë¾ ó òî ñ¼ ¾îðš îþôê
ö ê ëî¾êî ê¬ìê þôîêí ñ"ï îþôê¾ îô× ö ò¼íî ,íò¾í ³îô ñ× ³ñ ×ê
öî × ×"× ,ê¬ìí "¼ íêë íëî¾³í¾ óî¾ô ,íëî¾³ ³î¾¼ñ îð ë ö š õ½ô
ö×ñ ,ó þîõ ×í óî ñ íò×í ê íî ,³ ò¼³í óî¾ô êîí óî í ñ¾ í ³¾î íñ ×êí¾
(š ð® ³õ¾)
.íò¾í ³îô ñ× ³ñ ×ê íïë ó ñ¼ô

øàáä úåøöåà

("

! ,

(' ! ,$

"

! #

"
#

.

#

:ëÒî¬ íNÑ ¼ÎÔî ¼ÖþôÑ þe½

(î"¬ šî½õ)
#

!

$

$

,

,

,['

]#

#

,

,#
,
$ #
,

##

#
,#

#

#

,#

,
.

#
,$

#

#

#

,

"# "

'

,

#

#

"

,

,
,

#

#

,# #

$

,

,#
,

,
#
$
"

,
,
,#
#

#
'

#

)

,#
,#
.#

#
$ ,

#
#

#
,

" $
,
#
,"
,

#

, " ##
#
"
!"
,
"#

,#

#)

,#
. #

#

"
#

##
"
"

,
,

,

#

:¼Ô LÌÒî ìÔeþ êÑkÐÔc ³ÓêÐî ëÑñ ÑþÐaLÐÌòÐñ ’í ëÒîþÖš
"
,#

)

, "
,

,

$#
,
, " #
,
#
,
! # ,
'
,(' "
#)
#
,( " "
(
#)
.
#

, "

#

, "

,

"

"

, #
,#
%

(¬" šî½õ)
#

"

#

:ëÒî¬ íNÑ ¼ÎÔî ¼ÖþôÑ þe½

'
" '

#

"

#

(î"¬ šî½õ)
"

(' #

# ,

,#

#
#
,#
, #
#
#
#
,
#
'
#
#
#
!##
'#
,

' "

îò ³îëþ þêëô

#

"
#

#
#
#

#
#
#

,
#
#

,
#

$

"

#
#
#

:

,
!!

:ñ¼¬

,

ê"¬ ñ¾ µêþë ñêîô¾ ëþ ®"íèí ³îê ¾òë - ¾êòêò’ð ±þê ½õê ñíš "¼ ñ"

š"õñ ¼"¾³ îò ïêí ³¾þõ

,

,'

188

!

"

)

ó ò ôí ³¼ëþê ñ¼ ,þðííî ðîíí .íñ¾³

!

:’í ëÒî¬ kÌ eêÐþe eôμ¬Ô

(’¬ šî½õ)

ë"êí þð½ "õ¼ - ³×þ¼ôíñ î¼ èí¾ ó ¾ðì ó þõ½

4315 15 Ave. Brooklyn N.Y. 11219
718-907-3713 :½š¼õ - 718-972-2674

"

)

#
# #

(%

³î×ñí ñ× þêîë îë :ê³×ñíð ñ ô þîðô :ð"î¬ðî¬ë þðî½ô ó ò ô ’ð ò ò¼î ³î×ñíë ¬îš ñ
ò ò¼ë ó ðôìò ³îêþõþõ îëî :ö þ š ö ñ ô þîðô ,³ ¼ ë¾ë ó ò ô ’ð ³î×ñíî ,ó ò ô ’ð
óí ð ôñ³î ¬"¾¼ëí ð ôñ³ ó ¾îðší îò ³îëþ èíòô :¾ðîš èíòô þîðô ,ó ò ôí ³¼ëþê
ñ" î ¬šñò ,¼" ï š"íîëþô ó ò ôí ³¼ëþê ò ò¼ô ³îèíòíî ³îðëî¼ :ö ë¬ ö ðëî¼ þîðô ,¼" ï
(ó ðîô¼ ð"ñ¾) .î"® ½òêô ,š"õñ ¬"½¾³ þ¾³ ,ê"¬ ñ¾ öêôð þõ ñêþ¾ ëš¼ ëþí "¼
ó ð¼îô ,¾ðìí þðê ³î¼ ¬ò .îñ¾³
ñ¼ ,³îþþî¼³íî þ½îô þëðî ,ó šî³ô ó þîê ëî ,ó ðôìò ó ¾îþðî ó ¾îþ õ ó ô ¼ò ó ñîõñõ
’šð ô"þî ð"ëê ð" í ñ"®ï ö ¬¾ò ëîþ ðîð öþíê ëþ š ð®í öîêèí ³êô ,ó ð¼îôí þð½
,í"þñ ³î èî½î ó ¾îþð î×î³ë ññî× ,þðê þõ - öþíê ð ½"ìô ,î"® êïêí¾¬êîîêš
,ñîðèí ³ë¾ ,³î ¾þõ ’ð ,í×îòìí ô ñî ,³"ìô¾î ³î×î½í èìñî ,õ"×íî ñî ,íëî¾ ³ë¾ñî
³îì³õô î ñ¼î ,ó òô ½ ’þ ñ×í µ½ë þðî½ô ,êþèõð ôî þê¾î ,³î¼îë¾í èìî ì½õí èì
ö ¬¾ò ëîþ ñêšïì ëþí îòë "¼ þðíî þêõ ëîþë ñ" ,¬þîõô ó ò ò¼í ì³õôî ³îòî¾
(ó ðîô¼ è"¼þ³) ..î"® ö ñšîþë ,š"õñ ¬"½¾³ ïîô³ ,ê"¬ ñ¾
³"ìô¾î ¼"ô¾ ,ó š ð® ì ¾ .ïñ¾³
,ó þõî½î ó þõ½ õô ,"óî í ³îñîè½" î×î³ë ññî× ,³"ìô¾î ¼"ô¾ ñ¼ ó þš ó ò ò¼ ¬šñ
³îì® ð"¼ "³îðëî¼î ³îì ¾" ,³î×î½í èìô ó þîõ ½ ó ¾ôì "ó ¾ôì îþõ½³" ¬îšñ î
ó ¬î õî ³îþ ôï î×î³ë ññî×î ,ó þš ó ðôìò íþî³ þëð ,"ê ì ê¼þï" ,ó þôêò í® ñôî
îñí ¹½î ó ì ëþ ®"íèí "¼ ¬šñò ,íðî¼½ë îë ¾ô³¾íñ ðìî ô ,³"ìô¾î ¼"ô¾ñ
.î"® ö ñšîþë ,š"õñ ¼"¾³ þ¾³ ,"í¾ô ìë" öî×ô "¼ ñ" î ,öêï¼þë š"ðëê ê"¬ ñ¾ öêôð þõ
³×þ¼ôíñ ó þõ½ ò¾ ìîñ¾ñ êò "þêëí ³îþ®îê" þîðôë ó þõ½ ó½þõñ

'

.

,ó îò¼ ò ô ’íë ó ò¼³ô õ"×íî ë îò í õ"×íî ëþ¼ þìêñ ðìê óî î ,îò þìêôî
(í"½ ¹ð ,öî®þíî ó ôìþí ô ñ , îñ ³¾îðš) .íî®ô ó¾ñ ×"è êîí ó³ñ ×ê¾ öô ½ íï þíî
ó þëð ò¾ × ¼îð íòíð ,ñ"ò ó þîõ ×í óî ëþ¼ ³ñ ×ê ³î®ô ñ¼ ó¼¬í
³î½ì ³í íï ê ¾ ¾× ô"ô ,íïô íï óî×îõí íôí¾ óèí ,ðìê ö ò¼ë ó ½ì ³ôí
îò ¼í íòíî ,íþ ® þõ½ë íï þëð þêîëô×î ,¼®îôô þëð óí ò ë ¾ ×"¼ óí ò ë
íñ ×ê ö ò¼ë¾ þëðí þî® šëî ,óí ò ë ½îì íï ê ¾ ×"¼ ,íñ ×êô µîõ íë êîí
,íñ ×êí íïô íêòí îñ ö ê¾ ,¾õòñ îò ¼ þšô í½è íñ ×ê ñ×îê óê îò ®ô
ð ½ìí "þ¾ îò ®ô¾ îô× ,íñ ×êñ ½ì ³ò¾ îò ®ô îò ¼ëî ,îñ êîí îò ¼ íëþðêî
,íñ ×ê þšô ³îš ëðí ñðîè¾ îò ®ôî ,îñ èòî¼ íï × þôêî ,³ë¾ë íò¼³í í"íñï
,íô¾òî ¹îèñ öîïô íêþ î íëíêë ³ ò¼³í ³ôêëî ,îñ×ê î ó šñêí ³ê îïì î îô×
þðèë ê í íñ ×ê¾ ,³ ò¼³íî íñ ×êí ðì ôí , ¼®ôê ³òìëí êîí ×"íî ¼ë íòíî
’ ìëí þëìô êîí ö×ñî ,íî®ôí ó šñ ñîðè ³îš ëð šþ , òõîè èîò¼³ñ îò ê¾ , îò ¼
³î®ô êîí íï ó¼¬ôî ,¾îðší óî ñ¾ ³ ò¼³í ’ ìëñ ,íò¾í ô ñ× ñ¾ íñ ×ê
,³ ò¼³ñ íñ ×ê ö ë þîë ì êîí × ,þî¼ ¾ îñ ö ê íï ³õ½î³î ,×"íî ë ³õ½îí
êîí ’½î³í þî¼ ¾ öôïî ,×"íî ñ¼ îë ¹ ½îô í®îþ óêî ,ñ×îê¾ íô îë ¾ ö×ñî
(ó þîõ ×í óî ñ ,ó ì þëð)
.ñ"ðî ¼®îôô ’ ìë

:’í ëÒî¬ kÌ eêÐþe eôμ¬Ô

(’¬ šî½õ)
[
'

ð

"
,
’ë öî ñè ê" íò¾

"
îò ³îëþ þêëô