TITLUL VII Inspecţia fiscală CAP. 1 Sfera inspecţiei fiscale Art.

94 Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale corectitudinii şi e!actităţii "ndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile verificarea sau stabilirea după ca# a ba#elor de impunere stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora. ($) Inspecţia fiscală are următoarele atribuţii% a) constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor re#ult&nd din activitatea contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale corectitudinea şi e!actitatea "ndeplinirii obligaţiilor fiscale "n vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale' b) anali#a şi evaluarea informaţiilor fiscale "n vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse' c) sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale. (() )entru ducerea la "ndeplinire a atribuţiilor prevă#ute la alin. ($) organul de inspecţie fiscală va proceda la% a) e!aminarea documentelor aflate "n dosarul fiscal al contribuabilului' b) verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabilului' c) discutarea constatărilor şi solicitarea de e!plicaţii scrise de la repre#entanţii legali ai contribuabililor sau "mputerniciţii acestora după ca#' d) solicitarea de informaţii de la terţi' e) stabilirea corectă a ba#ei de impunere a diferenţelor datorate "n plus sau "n minus după ca# faţă de creanţa fiscală declarată şi*sau stabilită după ca# la momentul "nceperii inspecţiei fiscale' f) stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora' g) verificarea locurilor unde se reali#ea#ă activităţi generatoare de venituri impo#abile' +) dispunerea măsurilor asigurătorii "n condiţiile legii' i) efectuarea de investigaţii fiscale potrivit alin. ($) lit. a)' ,) aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor legale' -) aplicarea de sigilii asupra bunurilor "ntocmind "n acest sens proces.verbal. (4) /// Abrogat. (0) 1u intră "n atribuțiile inspecției fiscale efectuarea de constatări te+nico.științifice sau orice alte verificări solicitate de organele de urmărire penală "n vederea lămuririi unor fapte ori "mpre,urări ale cau#elor aflate "n lucru la aceste instituții. 1orme metodologice Art. 90 )ersoanele supuse inspecţiei fiscale Inspecţia fiscală se e!ercită asupra tuturor persoanelor indiferent de forma lor de organi#are care au obligaţii de stabilire reţinere şi plată a impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat prevă#ute de lege. 1orme metodologice Art. 92 3ormele şi "ntinderea inspecţiei fiscale (1) 3ormele de inspecţie fiscală sunt% a) inspecţia fiscală generală care repre#intă activitatea de verificare a tuturor obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil pentru o perioadă de timp determinată' b) inspecţia fiscală parţială care repre#intă activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligaţii fiscale pentru o perioadă de timp determinată. ($) Inspecţia fiscală se poate e!tinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impo#itare dacă acestea pre#intă interes pentru aplicarea legii fiscale. 1orme metodologice 1

Art. 94 )roceduri şi metode de control fiscal (1) 5n reali#area atribuţiilor inspecţia fiscală poate aplica următoarele proceduri de control% a) controlul inopinat care constă "n activitatea de verificare faptică şi documentară "n principal ca urmare a unei sesi#ări cu privire la e!istenţa unor fapte de "ncălcare a legislaţiei fiscale fără anunţarea "n prealabil a contribuabilului' b) controlul "ncrucişat care constă "n verificarea documentelor şi operaţiunilor impo#abile ale contribuabilului "n corelaţie cu cele deţinute de alte persoane' controlul "ncrucişat poate fi şi inopinat. ($) 6a finali#area controlului inopinat sau "ncrucişat se "nc+eie proces.verbal. (() 5n reali#area atribuţiilor inspecţia fiscală poate aplica următoarele metode de control% a) controlul prin sonda, care constă "n activitatea de verificare selectivă a documentelor şi operaţiunilor semnificative "n care sunt reflectate modul de calcul de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat' b) controlul electronic care constă "n activitatea de verificare a contabilităţii şi a surselor acesteia prelucrate "n mediu electronic utili#&nd metode de anali#ă evaluare şi testare asistate de instrumente informatice speciali#ate. 1orme metodologice (4) /// Abrogat. Art. 97 )erioada supusă inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală se efectuea#ă "n cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. ($) 6a contribuabilii mari perioada supusă inspecţiei fiscale "ncepe de la sf&rşitul perioadei controlate anterior "n condiţiile alin. (1). (() 6a celelalte categorii de contribuabili inspecţia fiscală se efectuea#ă asupra creanţelor născute "n ultimii ( ani fiscali pentru care e!istă obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale. Inspecţia fiscală se poate e!tinde pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale dacă este identificată cel puţin una dintre următoarele situaţii% a) e!istă indicii privind diminuarea impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat' b) nu au fost depuse declaraţii fiscale "n interiorul termenului de prescripţie' c) nu au fost "ndeplinite obligaţiile de plată a impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. 8A). $ 9eali#area inspecţiei fiscale Art. 99 8ompetenţa (1) Inspecţia fiscală se e!ercită e!clusiv nemi,locit şi ne"ngrădit prin Agenţia 1aţională de Administrare 3iscală sau după ca# de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale conform dispo#iţiilor pre#entului titlu ori de alte autorităţi care sunt competente potrivit legii să administre#e impo#ite ta!e contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat. ($) 8ompetenţa de e!ercitare a inspecţiei fiscale pentru Agenţia 1aţională de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală. Organele de inspecţie fiscală din aparatul central al Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală au competenţă "n efectuarea inspecţiei fiscale pe "ntregul teritoriu al ţării. (() 8ompetenţa privind efectuarea inspecţiei fiscale se poate delega altui organ fiscal. 5n cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală condiţiile "n care se poate efectua delegarea altui organ fiscal se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală. 1orme metodologice Art. 1:: ;electarea contribuabililor pentru inspecţie fiscală (1) ;electarea contribuabililor ce urmea#ă a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul fiscal competent. ($) 8ontribuabilul nu poate face obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită. $

(1). (4) =miterea avi#ului de inspecție fiscală nu este necesară% a) "n ca#ul controlului inopinat și al controlului "ncrucișat' b) "n ca#ul unor acțiuni "ndeplinite ca urmare a solicitării unor autorități potrivit legii' c) "n ca#ul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei deci#ii de soluționare a contestației' d) pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului. 1:4 <urata efectuării inspecţiei fiscale ( . 1orme metodologice Art. 1:( 6ocul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală se desfăşoară de regulă "n spaţiile de lucru ale contribuabilului. ($) 5n situația "n care data de "ncepere a inspecției fiscale "nscrisă "n avi# este ulterioară "mplinirii termenului prevă#ut la alin. ($) <upă primirea avi#ului de inspecție fiscală contribuabilul poate solicita o singură dată pentru motive . 1:$ 8omunicarea avi#ului de inspecţie fiscală (1) Avi#ul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului "n scris "nainte de "nceperea inspecției fiscale astfel% a) cu (: de #ile pentru marii contribuabili' b) cu 10 #ile pentru ceilalți contribuabili. Am&narea se aprobă sau se respinge de către organul fiscal prin deci#ie. (1) inspecția fiscală nu poate "ncepe "nainte de data "nscrisă "n avi#. 8ontribuabilul trebuie să pună la dispo#iţie un spaţiu adecvat precum şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscale. 5n ca#ul "n care organul fiscal a admis cererea de am&nare a inspecției fiscale comunică contribuabilului data la care a fost reprogramată inspecția fiscală.verbal de constatare. 1orme metodologice Art.uridic al inspecției fiscale' b) data de "ncepere a inspecției fiscale' c) obligațiile fiscale și perioadele ce urmea#ă a fi supuse inspecției fiscale' d) posibilitatea de a solicita am&narea datei de "ncepere a inspecției fiscale. 5n ca#ul contribuabililor care nu dețin sau nu pre#intă organelor de inspecție fiscală registrul unic de control această dată se "nscrie "ntr. (() Avi#ul de inspecție fiscală cuprinde% a) temeiul .Art. un proces. (0) 8ontribuabilul poate renunța la beneficiul perioadei de comunicare a avi#ului de inspecție fiscală prevă#ut la alin. 1orme metodologice Art. (4) Inspecţia fiscală se desfăşoară de regulă "n timpul programului de lucru al contribuabilului. (2) <ata "nceperii inspecției fiscale este data menționată "n registrul unic de control. ($) <acă nu e!istă un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale atunci activitatea de inspecţie se va putea desfăşura la sediul organului fiscal sau "n orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. (() Avi#ul de inspecție fiscală se comunică la "nceperea inspecției fiscale "n următoarele situații% a) "n ca#ul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil aflat "n procedura de insolvență' b) "n ca#ul "n care ca urmare a unui control inopinat sau "ncrucișat se impune "nceperea imediată a inspec ției fiscale' c) pentru e!tinderea inspecției fiscale la perioade impo#ite ta!e și contribuții altele dec&t cele cuprinse "n avi#ul de inspecție fiscală. (() Indiferent de locul unde se desfăşoară inspecţia fiscală organul fiscal are dreptul să inspecte#e locurile "n care se desfăşoară activitatea "n pre#enţa contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta. 1:1 Avi#ul de inspecţie fiscală (1) 5naintea desfășurării inspecției fiscale organul fiscal are obligația să "nștiințe#e contribuabilul "n legătură cu acțiunea care urmea#ă să se desfășoare prin transmiterea unui avi# de inspecție fiscală. (4) <acă inspecția fiscală nu "ncepe la 10 #ile de la data prevă#ută "n avi# contribuabilul va fi "n știin țat "n scris asupra noii date de "ncepere a inspecției fiscale.ustificate am&narea datei de "ncepere a inspecției fiscale. Inspecţia fiscală se poate desfăşura şi "n afara programului de lucru al contribuabilului cu acordul scris al acestuia şi cu aprobarea conducătorului organului fiscal.

(1) <urata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organele de inspecţie fiscală sau după ca# de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale "n funcţie de obiectivele inspecţiei şi nu poate fi mai mare de ( luni. (1) şi ($). (() conducătorul inspecției fiscale poate decide reverificarea unei anumite perioade.uridice care sunt relevante pentru impunere. (2) Activitatea de inspecţie fiscală se organi#ea#ă şi se desfăşoară "n ba#a unor programe anuale trimestriale şi lunare aprobate "n condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală respectiv prin acte ale autorităţilor administraţiei publice locale după ca#. (4) 6a "nceperea inspecţiei fiscale inspectorul este obligat să pre#inte contribuabilului legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de control. 1:2 Obligaţia de colaborare a contribuabilului 4 . 1orme metodologice Art. (() Inspecția fiscală se efectuea#ă o singură dată pentru fiecare impo#it ta!ă contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat și pentru fiecare perioadă supusă impo#itării. <ispo#ițiile referitoare la conținutul și comunicarea avi#ului de inspecție sunt aplicabile "n mod corespun#ător și deci#iei de reverificare. (4) 6a "nceperea acțiunii de reverificare organul de inspecție fiscală este obligat să comunice contribuabilului deci#ia de reverificare care poate fi contestată "n condițiile pre#entului cod. (4) 8onducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecţii fiscale ori de c&te ori sunt motive . (0) 8ondiţiile şi modalităţile de suspendare a unei inspecţii fiscale se vor stabili prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală respectiv prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului internelor reformei administrative "n ca#ul inspecţiilor fiscale efectuate de organele fiscale prevă#ute la art. Art. ($) 5n ca#ul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare durata inspecţiei nu poate fi mai mare de 2 luni. ($) )rin reverificare se "nțelege inspecția fiscală efectuată ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor care influențea#ă re#ultatele acestora. ($) Inspecţia fiscală va fi efectuată "n aşa fel "nc&t să afecte#e c&t mai puţin activitatea curentă a contribuabililor şi să utili#e#e eficient timpul destinat inspecţiei fiscale. 1:0 9eguli privind inspecţia fiscală (1) Inspecţia fiscală va avea "n vedere e!aminarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile . 5nceperea inspecţiei fiscale trebuie consemnată "n registrul unic de control. (7) 6a finali#area inspecţiei fiscale contribuabilul este obligat să dea o declaraţie scrisă pe propria răspundere din care să re#ulte că au fost puse la dispo#iţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală. (() )erioadele "n care derularea inspecţiei fiscale este suspendată nu sunt incluse "n calculul duratei acesteia conform prevederilor alin.ustificate pentru aceasta. (9) 8ontribuabilul are obligaţia să "ndeplinească măsurile prevă#ute "n actul "ntocmit cu oca#ia inspecţiei fiscale "n termenele şi condiţiile stabilite de organele de inspecţie fiscală. 1:0 alin. (4) /// Abrogat. 1:0?1 9eguli privind reverificarea (1) )rin e!cepție de la prevederile art. 5n declaraţie se va menţiona şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispo#iţie de contribuabil. (() )rin date suplimentare se "nțelege informații documente sau alte "nscrisuri obținute ca urmare a unor controale "ncrucișate inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute "n orice mod de organele de inspecție de natură să modifice re#ultatele inspecției fiscale anterioare. Art. (0 care se publică "n >onitorul Oficial al 9om&niei )artea I. (0) Inspecţia fiscală se e!ercită pe ba#a principiilor independenţei unicităţii autonomiei ierar+i#ării teritorialităţii şi descentrali#ării.

(1) 8ontribuabilul are obligaţia să colabore#e la constatarea stărilor de fapt fiscale. (0) <ata "nc+eierii inspecției fiscale este data programată pentru discuția finală cu contribuabilul sau data notificării de către contribuabil că renunță la acest drept. (() 9aportul de inspecție fiscală stă la ba#a emiterii% a) deci#iei de impunere pentru diferențe de obligații fiscale aferente perioadelor verificate' b) deci#iei de nemodificare a ba#ei de impunere dacă nu se constată diferențe de obligații fiscale.verbal va fi comunicat contribuabilului. (4) <eci#iile prevă#ute la alin. ($) Organul fiscal pre#intă contribuabilului proiectul de raport de inspecție fiscală care conține constatările și consecințele lor fiscale acord&ndu. 5n ca#ul "n care contribuabilul și. 1:9?1 9eguli privind verificarea persoanelor fi#ice (1) Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanelor fi#ice cu privire la impo#itul pe venit reglementat de @itlul III din 8odul fiscal "n condiţiile pre#entului cod care se aplică "n mod corespun#ător.esi#area organelor de urmărire penală (1) Organele fiscale vor sesi#a organele de urmărire penală "n legătură cu constatările efectuate cu oca#ia inspecţiei fiscale şi care ar putea "ntruni elemente constitutive ale unei infracţiuni "n condiţiile prevă#ute de legea penală. (1) cu e!cepția ca#ului "n care ba#ele de impo#itare nu au suferit nicio modificare "n urma inspecției fiscale sau a ca#ului "n care contribuabilul renunță la acest drept și notifică acest fapt organelor de inspecție fiscală. ($) 9aportul de inspecție fiscală se "ntocmește la finali#area inspecției fiscale și cuprinde toate constatările "n legătură cu perioadele și obligațiile fiscale verificate.verbal. (1) organele de inspecţie au obligaţia de a "ntocmi proces. (4) raportul de inspecție fiscală cuprinde și opinia organului de inspecție fiscală motivată "n drept și "n fapt cu privire la acest punct de vedere.un raport de inspecție fiscală "n care se pre#intă constatările inspecției fiscale din punct de vedere faptic și legal. Art. (() se comunică "n termen de (: de #ile lucrătoare de la data "nc+eierii inspec ției fiscale. 1orme metodologice 8ap. 5n toate ca#urile procesul. 1:7 .verbal organul de inspecţie fiscală va consemna despre aceasta "n procesul. 1:9 9aportul privind re#ultatul inspecţiei fiscale (1) 9e#ultatul inspecției fiscale se consemnea#ă "n scris "ntr. 1:4 <reptul contribuabilului de a fi informat (1) 8ontribuabilul va fi informat pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale asupra constatărilor re#ultate din inspecţia fiscală. 0 . <acă informaţiile contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente atunci inspectorul fiscal se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii. (() <ata ora şi locul pre#entării conclu#iilor vor fi comunicate contribuabilului "n timp util. 1:4 alin. 9 alin.i acestuia posibilitatea de a.verbal semnat de organul de inspecţie şi de către contribuabilul supus inspecţiei cu sau fără e!plicaţii ori obiecţiuni din partea contribuabilului. ($) 6a "nceperea inspecţiei fiscale contribuabilul va fi informat că poate numi persoane care să dea informaţii. ( <ispo#iţii speciale privind verificarea persoanelor fi#ice supuse impo#itului pe venit Art. (4) 8ontribuabilul are dreptul să "și pre#inte "n scris punctul de vedere cu privire la constatările inspec ției fiscale "n termen de ( #ile lucrătoare de la data "nc+eierii inspecției fiscale. Art. ($) 5n situaţiile prevă#ute la alin. Art.a e!ercitat dreptul prevă#ut la art. (() )e toată durata e!ercitării inspecţiei fiscale contribuabilii supuşi acesteia au dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau .și e!prima punctul de vedere potrivit art. Acesta este obligat să dea informaţii să pre#inte la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.uridică. 5n ca#ul "n care cel supus controlului refu#ă să semne#e procesul.

(7) Obligaţia de păstrare a secretului fiscal prevă#ută la art. (4) acesta solicită contribuabilului pre#entarea "n termen de cel mult 2: de #ile de la comunicarea avi#ului de verificare sub sancţiunea decăderii de documente . Am&narea se poate solicita o singură dată pentru motive . @ermenul se poate prelungi cu (: de #ile o singură dată la solicitarea .ustată prin utili#area metodelor indirecte prevă#ute la alin. (1) prin comunicarea avi#ului de verificare şi stabileşte ba#a impo#abilă a. (1) constă "n compararea "ntre pe de o parte veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi pe de altă parte situaţia fiscală personală a contribuabilului. 8reşterea sau descreşterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la "nceputul perioadei cu cea de la sf&rşitul perioadei. 1:9?$ 6ocul desfăşurării verificării (1) Aerificarea se desfăşoară la sediul organului fiscal sau la cererea persoanei supuse verificării la domiciliul său sau la domiciliul*sediul persoanei care "i acordă asistenţă potrivit art. (0)' "n situaţia "n care solicitarea are loc pe perioada verificării declaraţia se depune "n termen de 10 #ile de la data comunicării solicitării. 5n situaţia "n care solicitarea are loc odată cu comunicarea avi#ului de verificare declaraţia se depune "n termenul prevă#ut la alin.ustificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. Art. Art. ($) )rin situaţie fiscală personală se "nţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială a flu!urilor de tre#orerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a contribuabilului pe perioada verificată. (2) >etodele indirecte pentru stabilirea ba#ei impo#abile a. (0?1) )ersoana supusă verificării are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal. >etoda constă "n anali#a conturilor bancare şi a flu!urilor de numerar pentru a stabili mişcările de disponibilităţi băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venit şi utili#area lor' c) metoda patrimoniului.ustificată a contribuabilului cu acordul organului fiscal. (2). ((). Aparatul central al Agenției 1aționale de Administrare 3iscală are competen ță "n efectuarea verificării persoanelor fi#ice potrivit pre#entului capitol pe "ntregul teritoriu al țării.::: lei. 1:9?1 alin. <iferenţa este semnificativă dacă "ntre veniturile estimate calculate "n ba#a situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 1:B dar nu mai puţin de 0:.uridic al verificării' b) data de "ncepere a verificării' c) perioada ce urmea#ă a fi supusă verificării' d) posibilitatea de a solicita am&narea datei de "ncepere a verificării. 1:9?( Avi#ul de verificare Avi#ul de verificare prevă#ut la art. 1:2 alin. 11 se aplică funcţionarilor publici implicaţi "n procedura de verificare a situaţiei fiscale personale. ($) <urata efectuării verificării este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 2 luni respectiv de 1$ luni "n ca#ul "n care sunt necesare informaţii din străinătate. (() Aerificarea prevă#ută la alin. (0) 5n situaţia "n care organul fiscal constată diferenţe semnificative conform alin. >etoda constă "n determinarea venitului impo#abil pe ba#a creşterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. (4) va cuprinde% a) temeiul . (2) se aprobă prin +otăr&re a Cuvernului. >etoda constă "n compararea c+eltuielilor efectuate cu veniturile declarate "n perioada supusă verificării ' b) metoda flu!urilor de tre#orerie. (0?$) =lementele de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana supusă verificării precum şi modelul declaraţiei se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. (4) )rocedura de aplicare a metodelor indirecte prevă#ute la alin. (4) <acă organul fiscal constată o diferenţă semnificativă "ntre pe de o parte veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi pe de altă parte situaţia fiscală personală acesta continuă verificarea prevă#ută la alin.(1?1) 8ompetența de e!ercitare a verificării situației fiscale personale pentru Agenția 1ațională de Administrare 3iscală și unitățile sale subordonate se stabilește prin ordin al președintelui Agenției 1aționale de Administrare 3iscală.ustificate' 2 .ustate sunt următoarele% a) metoda sursei şi c+eltuirii fondului.

($) Inspecţia fiscală are următoarele atribuţii% a) constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor re#ult&nd din activitatea contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale corectitudinea şi e!actitatea "ndeplinirii obligaţiilor fiscale "n vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale' b) anali#a şi evaluarea informaţiilor fiscale "n vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse' c) sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale.e) solicitarea de informaţii şi "nscrisuri relevante pentru verificare.urări ale cau#elor aflate "n lucru la aceste instituții. (0) 1u intră "n atribuțiile inspecției fiscale efectuarea de constatări te+nico. 90 )ersoanele supuse inspecţiei fiscale Inspecţia fiscală se e!ercită asupra tuturor persoanelor indiferent de forma lor de organi#are care au obligaţii de stabilire reţinere şi plată a impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat prevă#ute de lege. 1orme metodologice 4 . Art. 9aportul va sta la ba#a emiterii deci#iei de impunere sau după ca# a unei deci#ii de "ncetare a procedurii de verificare "n ca#ul "n care nu se a. 1 . 1orme metodologice Art. (() )entru ducerea la "ndeplinire a atribuţiilor prevă#ute la alin.) aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor legale' -) aplicarea de sigilii asupra bunurilor "ntocmind "n acest sens proces.ustea#ă ba#a impo#abilă TITLUL VII Inspecţia fiscală 8A).verbal.științifice sau orice alte verificări solicitate de organele de urmărire penală "n vederea lămuririi unor fapte ori "mpre. 94 Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale corectitudinii şi e!actităţii "ndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile verificarea sau stabilirea după ca# a ba#elor de impunere stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora. ($) lit.fera inspecţiei fiscale Art. a)' . ($) organul de inspecţie fiscală va proceda la% a) e!aminarea documentelor aflate "n dosarul fiscal al contribuabilului' b) verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabilului' c) discutarea constatărilor şi solicitarea de e!plicaţii scrise de la repre#entanţii legali ai contribuabililor sau "mputerniciţii acestora după ca#' d) solicitarea de informaţii de la terţi' e) stabilirea corectă a ba#ei de impunere a diferenţelor datorate "n plus sau "n minus după ca# faţă de creanţa fiscală declarată şi*sau stabilită după ca# la momentul "nceperii inspecţiei fiscale' f) stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora' g) verificarea locurilor unde se reali#ea#ă activităţi generatoare de venituri impo#abile' +) dispunerea măsurilor asigurătorii "n condiţiile legii' i) efectuarea de investigaţii fiscale potrivit alin. (4) /// Abrogat. 1:9?4 9aportul de verificare şi deci#ia de impunere 9e#ultatul verificării va fi consemnat "ntr.un raport scris "n care se vor pre#enta constatările din punct de vedere faptic şi legal.

1orme metodologice Art. (() 6a celelalte categorii de contribuabili inspecţia fiscală se efectuea#ă asupra creanţelor născute "n ultimii ( ani fiscali pentru care e!istă obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale. 94 )roceduri şi metode de control fiscal (1) 5n reali#area atribuţiilor inspecţia fiscală poate aplica următoarele proceduri de control% a) controlul inopinat care constă "n activitatea de verificare faptică şi documentară "n principal ca urmare a unei sesi#ări cu privire la e!istenţa unor fapte de "ncălcare a legislaţiei fiscale fără anunţarea "n prealabil a contribuabilului' b) controlul "ncrucişat care constă "n verificarea documentelor şi operaţiunilor impo#abile ale contribuabilului "n corelaţie cu cele deţinute de alte persoane' controlul "ncrucişat poate fi şi inopinat. 99 8ompetenţa (1) Inspecţia fiscală se e!ercită e!clusiv nemi.locit şi ne"ngrădit prin Agenţia 1aţională de Administrare 3iscală sau după ca# de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale conform dispo#iţiilor pre#entului titlu ori de alte autorităţi care sunt competente potrivit legii să administre#e impo#ite ta!e contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat. 1orme metodologice (4) /// Abrogat. ($) 6a finali#area controlului inopinat sau "ncrucişat se "nc+eie proces. ($) 8ompetenţa de e!ercitare a inspecţiei fiscale pentru Agenţia 1aţională de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală. 92 3ormele şi "ntinderea inspecţiei fiscale (1) 3ormele de inspecţie fiscală sunt% a) inspecţia fiscală generală care repre#intă activitatea de verificare a tuturor obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil pentru o perioadă de timp determinată' b) inspecţia fiscală parţială care repre#intă activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligaţii fiscale pentru o perioadă de timp determinată. care constă "n activitatea de verificare selectivă a documentelor şi operaţiunilor semnificative "n care sunt reflectate modul de calcul de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat' b) controlul electronic care constă "n activitatea de verificare a contabilităţii şi a surselor acesteia prelucrate "n mediu electronic utili#&nd metode de anali#ă evaluare şi testare asistate de instrumente informatice speciali#ate. Organele 7 . ($) 6a contribuabilii mari perioada supusă inspecţiei fiscale "ncepe de la sf&rşitul perioadei controlate anterior "n condiţiile alin. ($) Inspecţia fiscală se poate e!tinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impo#itare dacă acestea pre#intă interes pentru aplicarea legii fiscale. Art.Art. (1). (() 5n reali#area atribuţiilor inspecţia fiscală poate aplica următoarele metode de control% a) controlul prin sonda.verbal. $ 9eali#area inspecţiei fiscale Art. 8A). 97 )erioada supusă inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală se efectuea#ă "n cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. Inspecţia fiscală se poate e!tinde pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale dacă este identificată cel puţin una dintre următoarele situaţii% a) e!istă indicii privind diminuarea impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat' b) nu au fost depuse declaraţii fiscale "n interiorul termenului de prescripţie' c) nu au fost "ndeplinite obligaţiile de plată a impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat.

(4) =miterea avi#ului de inspecție fiscală nu este necesară% a) "n ca#ul controlului inopinat și al controlului "ncrucișat' b) "n ca#ul unor acțiuni "ndeplinite ca urmare a solicitării unor autorități potrivit legii' c) "n ca#ul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei deci#ii de soluționare a contestației' d) pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului. (4) <acă inspecția fiscală nu "ncepe la 10 #ile de la data prevă#ută "n avi# contribuabilul va fi "n știin țat "n scris asupra noii date de "ncepere a inspecției fiscale. (() 8ompetenţa privind efectuarea inspecţiei fiscale se poate delega altui organ fiscal.electarea contribuabililor pentru inspecţie fiscală (1) . 1orme metodologice Art. (2) <ata "nceperii inspecției fiscale este data menționată "n registrul unic de control.ustificate am&narea datei de "ncepere a inspecției fiscale. 5n cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală condiţiile "n care se poate efectua delegarea altui organ fiscal se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală. ($) 5n situația "n care data de "ncepere a inspecției fiscale "nscrisă "n avi# este ulterioară "mplinirii termenului prevă#ut la alin. 5n ca#ul "n care organul fiscal a admis cererea de am&nare a inspecției fiscale comunică contribuabilului data la care a fost reprogramată inspecția fiscală. (1) inspecția fiscală nu poate "ncepe "nainte de data "nscrisă "n avi#. ($) 8ontribuabilul nu poate face obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită. un proces. 1:( 6ocul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale 9 . 1:$ 8omunicarea avi#ului de inspecţie fiscală (1) Avi#ul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului "n scris "nainte de "nceperea inspecției fiscale astfel% a) cu (: de #ile pentru marii contribuabili' b) cu 10 #ile pentru ceilalți contribuabili.uridic al inspecției fiscale' b) data de "ncepere a inspecției fiscale' c) obligațiile fiscale și perioadele ce urmea#ă a fi supuse inspecției fiscale' d) posibilitatea de a solicita am&narea datei de "ncepere a inspecției fiscale. 1orme metodologice Art.electarea contribuabililor ce urmea#ă a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul fiscal competent. (0) 8ontribuabilul poate renunța la beneficiul perioadei de comunicare a avi#ului de inspecție fiscală prevă#ut la alin.verbal de constatare. 5n ca#ul contribuabililor care nu dețin sau nu pre#intă organelor de inspecție fiscală registrul unic de control această dată se "nscrie "ntr. Am&narea se aprobă sau se respinge de către organul fiscal prin deci#ie. ($) <upă primirea avi#ului de inspecție fiscală contribuabilul poate solicita o singură dată pentru motive . (() Avi#ul de inspecție fiscală cuprinde% a) temeiul . Art. 1:: .de inspecţie fiscală din aparatul central al Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală au competenţă "n efectuarea inspecţiei fiscale pe "ntregul teritoriu al ţării. 1:1 Avi#ul de inspecţie fiscală (1) 5naintea desfășurării inspecției fiscale organul fiscal are obligația să "nștiințe#e contribuabilul "n legătură cu acțiunea care urmea#ă să se desfășoare prin transmiterea unui avi# de inspecție fiscală. (() Avi#ul de inspecție fiscală se comunică la "nceperea inspecției fiscale "n următoarele situații% a) "n ca#ul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil aflat "n procedura de insolvență' b) "n ca#ul "n care ca urmare a unui control inopinat sau "ncrucișat se impune "nceperea imediată a inspec ției fiscale' c) pentru e!tinderea inspecției fiscale la perioade impo#ite ta!e și contribuții altele dec&t cele cuprinse "n avi#ul de inspecție fiscală. (1). 1orme metodologice Art.

(1) şi ($). (4) 8onducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecţii fiscale ori de c&te ori sunt motive . 1:0 alin. Art. 1:4 <urata efectuării inspecţiei fiscale (1) <urata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organele de inspecţie fiscală sau după ca# de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale "n funcţie de obiectivele inspecţiei şi nu poate fi mai mare de ( luni. Inspecţia fiscală se poate desfăşura şi "n afara programului de lucru al contribuabilului cu acordul scris al acestuia şi cu aprobarea conducătorului organului fiscal. (() Indiferent de locul unde se desfăşoară inspecţia fiscală organul fiscal are dreptul să inspecte#e locurile "n care se desfăşoară activitatea "n pre#enţa contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta. ($) Inspecţia fiscală va fi efectuată "n aşa fel "nc&t să afecte#e c&t mai puţin activitatea curentă a contribuabililor şi să utili#e#e eficient timpul destinat inspecţiei fiscale. 1: . (0) Inspecţia fiscală se e!ercită pe ba#a principiilor independenţei unicităţii autonomiei ierar+i#ării teritorialităţii şi descentrali#ării. (4) 6a "nceperea inspecţiei fiscale inspectorul este obligat să pre#inte contribuabilului legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de control. 5n declaraţie se va menţiona şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispo#iţie de contribuabil. (0) 8ondiţiile şi modalităţile de suspendare a unei inspecţii fiscale se vor stabili prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală respectiv prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului internelor reformei administrative "n ca#ul inspecţiilor fiscale efectuate de organele fiscale prevă#ute la art. (9) 8ontribuabilul are obligaţia să "ndeplinească măsurile prevă#ute "n actul "ntocmit cu oca#ia inspecţiei fiscale "n termenele şi condiţiile stabilite de organele de inspecţie fiscală. (() conducătorul inspecției fiscale poate decide reverificarea unei anumite perioade. 8ontribuabilul trebuie să pună la dispo#iţie un spaţiu adecvat precum şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscale. (4) Inspecţia fiscală se desfăşoară de regulă "n timpul programului de lucru al contribuabilului. (4) /// Abrogat.(1) Inspecţia fiscală se desfăşoară de regulă "n spaţiile de lucru ale contribuabilului. ($) 5n ca#ul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare durata inspecţiei nu poate fi mai mare de 2 luni. (7) 6a finali#area inspecţiei fiscale contribuabilul este obligat să dea o declaraţie scrisă pe propria răspundere din care să re#ulte că au fost puse la dispo#iţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală. 1:0 9eguli privind inspecţia fiscală (1) Inspecţia fiscală va avea "n vedere e!aminarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile . (() )erioadele "n care derularea inspecţiei fiscale este suspendată nu sunt incluse "n calculul duratei acesteia conform prevederilor alin. ($) <acă nu e!istă un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale atunci activitatea de inspecţie se va putea desfăşura la sediul organului fiscal sau "n orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. 1:0?1 9eguli privind reverificarea (1) )rin e!cepție de la prevederile art. (0 care se publică "n >onitorul Oficial al 9om&niei )artea I. 5nceperea inspecţiei fiscale trebuie consemnată "n registrul unic de control.ustificate pentru aceasta. (2) Activitatea de inspecţie fiscală se organi#ea#ă şi se desfăşoară "n ba#a unor programe anuale trimestriale şi lunare aprobate "n condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală respectiv prin acte ale autorităţilor administraţiei publice locale după ca#. (() Inspecția fiscală se efectuea#ă o singură dată pentru fiecare impo#it ta!ă contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat și pentru fiecare perioadă supusă impo#itării. 1orme metodologice Art.uridice care sunt relevante pentru impunere. 1orme metodologice Art.

5n toate ca#urile procesul. <ispo#ițiile referitoare la conținutul și comunicarea avi#ului de inspecție sunt aplicabile "n mod corespun#ător și deci#iei de reverificare. ($) 6a "nceperea inspecţiei fiscale contribuabilul va fi informat că poate numi persoane care să dea informaţii. (4) 8ontribuabilul are dreptul să "și pre#inte "n scris punctul de vedere cu privire la constatările inspec ției fiscale "n termen de ( #ile lucrătoare de la data "nc+eierii inspecției fiscale.uridică.și e!prima punctul de vedere potrivit art. (() )e toată durata e!ercitării inspecţiei fiscale contribuabilii supuşi acesteia au dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau . (4) <eci#iile prevă#ute la alin. Art. 1:4 alin.un raport de inspecție fiscală "n care se pre#intă constatările inspecției fiscale din punct de vedere faptic și legal. <acă informaţiile contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente atunci inspectorul fiscal se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii. (() 9aportul de inspecție fiscală stă la ba#a emiterii% a) deci#iei de impunere pentru diferențe de obligații fiscale aferente perioadelor verificate' b) deci#iei de nemodificare a ba#ei de impunere dacă nu se constată diferențe de obligații fiscale.verbal organul de inspecţie fiscală va consemna despre aceasta "n procesul. (4) 6a "nceperea acțiunii de reverificare organul de inspecție fiscală este obligat să comunice contribuabilului deci#ia de reverificare care poate fi contestată "n condițiile pre#entului cod. 1:9 9aportul privind re#ultatul inspecţiei fiscale (1) 9e#ultatul inspecției fiscale se consemnea#ă "n scris "ntr. 1:7 . 11 . (1) cu e!cepția ca#ului "n care ba#ele de impo#itare nu au suferit nicio modificare "n urma inspecției fiscale sau a ca#ului "n care contribuabilul renunță la acest drept și notifică acest fapt organelor de inspecție fiscală.verbal va fi comunicat contribuabilului. (4) raportul de inspecție fiscală cuprinde și opinia organului de inspecție fiscală motivată "n drept și "n fapt cu privire la acest punct de vedere. 5n ca#ul "n care cel supus controlului refu#ă să semne#e procesul. (() se comunică "n termen de (: de #ile lucrătoare de la data "nc+eierii inspec ției fiscale. 9 alin.i acestuia posibilitatea de a. Art. Art.a e!ercitat dreptul prevă#ut la art. Acesta este obligat să dea informaţii să pre#inte la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.esi#area organelor de urmărire penală (1) Organele fiscale vor sesi#a organele de urmărire penală "n legătură cu constatările efectuate cu oca#ia inspecţiei fiscale şi care ar putea "ntruni elemente constitutive ale unei infracţiuni "n condiţiile prevă#ute de legea penală. (1) organele de inspecţie au obligaţia de a "ntocmi proces. 1:2 Obligaţia de colaborare a contribuabilului (1) 8ontribuabilul are obligaţia să colabore#e la constatarea stărilor de fapt fiscale. (() )rin date suplimentare se "nțelege informații documente sau alte "nscrisuri obținute ca urmare a unor controale "ncrucișate inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute "n orice mod de organele de inspecție de natură să modifice re#ultatele inspecției fiscale anterioare. (0) <ata "nc+eierii inspecției fiscale este data programată pentru discuția finală cu contribuabilul sau data notificării de către contribuabil că renunță la acest drept. Art. 1:4 <reptul contribuabilului de a fi informat (1) 8ontribuabilul va fi informat pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale asupra constatărilor re#ultate din inspecţia fiscală.verbal semnat de organul de inspecţie şi de către contribuabilul supus inspecţiei cu sau fără e!plicaţii ori obiecţiuni din partea contribuabilului. ($) 5n situaţiile prevă#ute la alin. (() <ata ora şi locul pre#entării conclu#iilor vor fi comunicate contribuabilului "n timp util. 5n ca#ul "n care contribuabilul și. ($) 9aportul de inspecție fiscală se "ntocmește la finali#area inspecției fiscale și cuprinde toate constatările "n legătură cu perioadele și obligațiile fiscale verificate. ($) Organul fiscal pre#intă contribuabilului proiectul de raport de inspecție fiscală care conține constatările și consecințele lor fiscale acord&ndu.($) )rin reverificare se "nțelege inspecția fiscală efectuată ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor care influențea#ă re#ultatele acestora.verbal.

(1?1) 8ompetența de e!ercitare a verificării situației fiscale personale pentru Agenția 1ațională de Administrare 3iscală și unitățile sale subordonate se stabilește prin ordin al președintelui Agenției 1aționale de Administrare 3iscală. (2) se aprobă prin +otăr&re a Cuvernului. (2) >etodele indirecte pentru stabilirea ba#ei impo#abile a. 1:9?1 9eguli privind verificarea persoanelor fi#ice (1) Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanelor fi#ice cu privire la impo#itul pe venit reglementat de @itlul III din 8odul fiscal "n condiţiile pre#entului cod care se aplică "n mod corespun#ător. Art. <iferenţa este semnificativă dacă "ntre veniturile estimate calculate "n ba#a situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 1:B dar nu mai puţin de 0:.ustată prin utili#area metodelor indirecte prevă#ute la alin. (1) constă "n compararea "ntre pe de o parte veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi pe de altă parte situaţia fiscală personală a contribuabilului.ustificată a contribuabilului cu acordul organului fiscal.ustificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. >etoda constă "n determinarea venitului impo#abil pe ba#a creşterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. (7) Obligaţia de păstrare a secretului fiscal prevă#ută la art. ((). >etoda constă "n anali#a conturilor bancare şi a flu!urilor de numerar pentru a stabili mişcările de disponibilităţi băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venit şi utili#area lor' c) metoda patrimoniului. (1) prin comunicarea avi#ului de verificare şi stabileşte ba#a impo#abilă a. 8reşterea sau descreşterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la "nceputul perioadei cu cea de la sf&rşitul perioadei. (() Aerificarea prevă#ută la alin.::: lei. (0?$) =lementele de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana supusă verificării precum şi modelul declaraţiei se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. ($) )rin situaţie fiscală personală se "nţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială a flu!urilor de tre#orerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a contribuabilului pe perioada verificată. 11 se aplică funcţionarilor publici implicaţi "n procedura de verificare a situaţiei fiscale personale.ustate sunt următoarele% a) metoda sursei şi c+eltuirii fondului. 1$ . 1:9?$ 6ocul desfăşurării verificării (1) Aerificarea se desfăşoară la sediul organului fiscal sau la cererea persoanei supuse verificării la domiciliul său sau la domiciliul*sediul persoanei care "i acordă asistenţă potrivit art. 5n situaţia "n care solicitarea are loc odată cu comunicarea avi#ului de verificare declaraţia se depune "n termenul prevă#ut la alin. Aparatul central al Agenției 1aționale de Administrare 3iscală are competen ță "n efectuarea verificării persoanelor fi#ice potrivit pre#entului capitol pe "ntregul teritoriu al țării. 1:2 alin. (0)' "n situaţia "n care solicitarea are loc pe perioada verificării declaraţia se depune "n termen de 10 #ile de la data comunicării solicitării. (0?1) )ersoana supusă verificării are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal. (4) <acă organul fiscal constată o diferenţă semnificativă "ntre pe de o parte veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi pe de altă parte situaţia fiscală personală acesta continuă verificarea prevă#ută la alin. ( <ispo#iţii speciale privind verificarea persoanelor fi#ice supuse impo#itului pe venit Art. (2). (0) 5n situaţia "n care organul fiscal constată diferenţe semnificative conform alin. (4) )rocedura de aplicare a metodelor indirecte prevă#ute la alin. (4) acesta solicită contribuabilului pre#entarea "n termen de cel mult 2: de #ile de la comunicarea avi#ului de verificare sub sancţiunea decăderii de documente .1orme metodologice 8ap. >etoda constă "n compararea c+eltuielilor efectuate cu veniturile declarate "n perioada supusă verificării ' b) metoda flu!urilor de tre#orerie. @ermenul se poate prelungi cu (: de #ile o singură dată la solicitarea .

(. în care sunt specificate toate ele!entele necesare individualizării probei sau dovezii respective.ustea#ă ba#a impo#abilă Art. perioada de re inere poate fi prelungită cu !a)i!u! +* de zile.ustificate' e) solicitarea de informaţii şi "nscrisuri relevante pentru verificare. în scopul prote#ării î!potriva înstrăinării sau distrugerii.ndu'se în copie.::: lei pentru persoanele . înscrisuri. Am&narea se poate solicita o singură dată pentru motive . confor! cu originalul.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. (&) o constituie actul întoc!it de organul fiscal. (5) În cazul în care pentru stabilirea stării de fapt fiscale contribuabilul pune la dispozi ția organului fiscal înscrisuri sau alte docu!ente. (1) lit. Art. 1:9?4 9aportul de verificare şi deci#ia de impunere 9e#ultatul verificării va fi consemnat "ntr. un e)e!plar co!unic. a) b) g) . În acela"i scop.un raport scris "n care se vor pre#enta constatările din punct de vedere faptic şi legal. cu aprobarea conducătorului organului fiscal.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. în original. ($) %rganul fiscal poate solicita punerea la dispozi ie a înscrisurilor la sediul său ori la do!iciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte. ($)' Art.ndu'i'se contribuabilului. de către organul fiscal. registre "i docu!ente financiar'contabile sau orice ele!ent !aterial care face dovada stabilirii.::: lei pentru persoanele .uridic al verificării' b) data de "ncepere a verificării' c) perioada ce urmea#ă a fi supusă verificării' d) posibilitatea de a solicita am&narea datei de "ncepere a verificării. 02 şi art. 219 Contravenţii (1) 8onstituie contravenţii următoarele fapte% a) nedepunerea la termenele prevă#ute de lege a declaraţiilor de "nregistrare fiscală sau de menţiuni' cu amendă de la 0:: lei la 1. 1:9?1 alin. /onfor!itatea cu originalul a 1( . docu!ente.::: lei la 0. contribuabilul are obliga ia să pună la dispozi ie organului fiscal registre.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1. m)' b) ne"ndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevă#ute de lege a bunurilor şi veniturilor impo#abile sau după ca# a impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi a altor sume precum şi orice informaţii "n legătură cu impo#itele ta!ele contribuţiile bunurile şi veniturile impo#abile dacă legea prevede declararea acestora' b?1) D b?( /// Abrogat. înregistrării "i ac(itării obliga iilor fiscale de către contribuabili. 04 alin. docu!ente de afaceri "i orice alte înscrisuri. pe o perioadă de !a)i!u! &* de zile.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1. a) b) g) . eviden e. acestea se înapoiază contribuabilului. acte. m)' c) nerespectarea obligaţiilor prevă#ute la art. Art. cu amendă de la 0:: lei la 1. (4) va cuprinde% a) temeiul . 1:9?( Avi#ul de verificare Avi#ul de verificare prevă#ut la art. precu! și !ențiunea că aceasta a fost reținută.::: lei la 0.) -ovada reținerii docu!entelor prevăzute la alin. păstr. Actul se întoc!ește în două e)e!plare și se se!nează de organul fiscal și de contribuabil. (&) %rganul fiscal are dreptul să re ină. În cazuri e)cep ionale. potrivit dispozițiilor legale. nu!ai înscrisuri relevante din punct de vedere fiscal. (1) lit. 9aportul va sta la ba#a emiterii deci#iei de impunere sau după ca# a unei deci#ii de "ncetare a procedurii de verificare "n ca#ul "n care nu se a. 56 Prezentarea de înscrisuri (1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale.($) <urata efectuării verificării este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 2 luni respectiv de 1$ luni "n ca#ul "n care sunt necesare informaţii din străinătate. organul fiscal are dreptul să solicite înscrisuri "i altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi econo!ice sau #uridice.

2or!e !etodologice Art. (1) lit. organele de poli ie. contribu ție și alte su!e datorate bugetului general consolidat și pentru fiecare perioadă supusă i!pozitării. (5) 4a cererea organului fiscal.::: lei la 7. contribuabilul este obligat să dea o declara ie scrisă.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. (9) 4a finalizarea inspec iei fiscale. după caz. (1) lit. organul fiscal poate efectua o cercetare la fa a locului. ($) /ontribuabilii au obliga ia să per!ită func ionarilor î!puternici i de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la fa a locului. (&) 6nspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare i!pozit. 1*5 5eguli privind inspec ia fiscală (1) 6nspec ia fiscală va avea în vedere e)a!inarea tuturor stărilor de fapt "i raporturile #uridice care sunt relevante pentru i!punere. tri!estriale "i lunare aprobate în condi iile stabilite prin ordin al pre"edintelui Agen iei 2a ionale de Ad!inistrare 8iscală.t să afecteze c. 1*5:1 5eguli privind reverificarea (1) Prin e)cepție de la prevederile art. inspectorul este obligat să prezinte contribuabilului legiti!a ia de inspec ie "i ordinul de serviciu se!nat de conducătorul organului de control.) În caz de refuz.copiilor se efectuează de către contribuabil prin înscrierea !ențiunii 0confor! cu originalul1 și prin se!nătura acestuia. cu e)cep ia cazurilor prevăzute la art. ($) 6nspec ia fiscală va fi efectuată în a"a fel înc.::: lei la $4. +3 alin. precu! "i e)per ilor folosi i pentru această ac iune intrarea acestora pe terenuri. 53 /ercetarea la fa a locului (1) În condi iile legii. Începerea inspec iei fiscale trebuie conse!nată în registrul unic de control. c)' d) nerespectarea obligaţiei prevă#ute la art. 1*5 alin. unicită ii.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la $0. (+) /ontribuabilul are obliga ia să îndeplinească !ăsurile prevăzute în actul întoc!it cu ocazia inspec iei fiscale. În declara ie se va !en iona "i faptul că au fost restituite toate docu!entele solicitate "i puse la dispozi ie de contribuabil. 14 . (7)' Art. (5) 6nspec ia fiscală se e)ercită pe baza principiilor independen ei. (3) 4a începerea inspec iei fiscale. din care să rezulte că au fost puse la dispozi ie toate docu!entele "i infor!a iile solicitate pentru inspec ia fiscală. a) cu amendă de la 2. intrarea în do!iciliul sau în re"edin a persoanei fizice se face cu autorizarea instan ei #udecătore"ti co!petente. autono!iei. în încăperi "i în orice alte incinte. în !ăsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal. (.) 777 Abrogat. (6) Activitatea de inspec ie fiscală se organizează "i se desfă"oară în baza unor progra!e anuale.t !ai pu in activitatea curentă a contribuabililor "i să utilizeze eficient ti!pul destinat inspec iei fiscale. în ter!enele "i condi iile stabilite de organele de inspec ie fiscală. (&). conducătorul inspec ției fiscale poate decide reverificarea unei anu!ite perioade. respectiv prin acte ale autorită ilor ad!inistra iei publice locale. (. Persoanele fizice vor fi infor!ate asupra dreptului de a refuza intrarea în do!iciliu sau re"edin ă. pe propria răspundere. dispozi iile privind ordonan a pre"edin ială din /odul de procedură civilă fiind aplicabile. b).::: lei pentru persoanele . 1:0 alin. ierar(izării. teritorialită ii "i descentralizării. (&) -e inătorii terenurilor ori incintelor respective vor fi în"tiin a i în ti!p util despre cercetare. #andar!erie ori al i agen i ai for ei publice sunt obliga i să îi acorde spri#inul pentru aplicarea prevederilor prezentului articol. 2or!e !etodologice Art. întoc!ind în acest sens proces' verbal. ta)ă.

după caz.nzări. d)' e) neducerea la "ndeplinire a măsurilor stabilite potrivit art. care poate fi contestată în condițiile prezentului cod. (9)' (intră "n vigoare la (: #ile după data publicării) Art. ($) Prin e)cep ie de la prevederile alin. corespunzător opera iunilor înregistrate. e) şi f)' 10 .ngă datele ar(ivate în for!at electronic contribuabilul este obligat să păstreze "i să prezinte aplica iile infor!atice cu a#utorul cărora le'a generat. cu amendă de la 1. (1) lit. la sediile secundare ale acestora sau. 1:0 alin. (.::: lei pentru persoanele . inopinate ori co!unicate organului fiscal de către organele de ur!ărire penală sau de alte autorități publice ori obținute în orice !od de organele de inspec ție. la solicitarea organului fiscal co!petent. precu! "i condi iile în care se solicită acesta. se aprobă prin ordin al pre"edintelui Agen iei 2a ionale de Ad!inistrare 8iscală. potrivit legii. -ispozi țiile referitoare la conținutul și co!unicarea avizului de inspecție sunt aplicabile în !od corespunzător și deciziei de reverificare. (6) /ontribuabilii sunt obliga i să utilizeze pentru activitatea desfă"urată docu!ente pri!are "i de eviden ă contabilă stabilite prin lege. ($) În vederea stabilirii pre urilor de transfer.unt evidențe fiscale registrele. contribuabilii care desfă"oară tranzac ii cu persoane afiliate au obliga ia ca. cu amendă de la $. registrul de eviden ță fiscală și altele ase!enea. pe l. după caz. #urnalul pentru cu!părări. cu! ar fi< #urnalul pentru v. ar(ivarea "i li!ba folosită pentru eviden ele contabile sunt aplicabile "i pentru eviden ele fiscale. în ter!enele stabilite de acesta.::: lei la (. precu! și orice alte înscrisuri care. trebuie întoc!ite în !od obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale și a crean țelor și obliga țiilor fiscale. la do!iciliul fiscal al contribuabilului. situațiile. /on inutul dosarului pre urilor de transfer. să întoc!ească "i să prezinte. 49 alin. la sediul persoanei fizice ori #uridice autorizate pentru prelucrarea lor în vederea întoc!irii declara iilor fiscale. (1) lit. (1). (&) Prin date supli!entare se înțelege infor!ații. potrivit actelor nor!ative în vigoare. la do!iciliul fiscal al contribuabililor. 9* 5eguli pentru conducerea eviden ei contabile "i fiscale (1) =viden ele contabile "i fiscale vor fi păstrate.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1$.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. la sediile secundare ale acestuia.($) Prin reverificare se înțelege inspecția fiscală efectuată ca ur!are a apariției unor date supli!entare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor. organul de inspecție fiscală este obligat să co!unice contribuabilului decizia de reverificare. (. (4) şi art. de natură să !odifice rezultatele inspecției fiscale anterioare.::: lei pentru persoanele . eviden ele contabile "i fiscale ale e)erci iului financiar în curs se păstrează. care influențează rezultatele acestora. (&) . (&) -ispozi iile legale privind păstrarea. potrivit legisla ției fiscale. (3) %rganul fiscal poate lua în considerare orice eviden e relevante pentru i!punere inute de contribuabil.::: lei la 1. 3+ %bliga ia de a conduce eviden a fiscală (1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale "i a obliga iilor fiscale de plată datorate. "i să co!pleteze integral rubricile for!ularelor. 2or!e !etodologice Art. ac(izi ionate nu!ai de la unită ile stabilite prin nor!ele legale în vigoare.::: lei la 14.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. contribuabilii sunt obliga i să conducă eviden e fiscale.::: lei la 4.) În cazul în care eviden ele contabile "i fiscale sunt inute cu a#utorul siste!elor electronice de gestiune. inclusiv pe suport electronic. 7: alin. prin întoc!irea registrelor sau a oricăror alte docu!ente prevăzute de lege. în perioada 1 ' $5 a lunii ur!ătoare. docu!ente sau alte înscrisuri ob ținute ca ur!are a unor controale încrucișate.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 0. dosarul pre urilor de transfer. sau pot fi încredin ate spre păstrare unei societă i autorizate. ($) art.) 4a începerea acțiunii de reverificare. (5) /ontribuabilii sunt obliga i să eviden ieze veniturile realizate "i c(eltuielile efectuate din activită ile desfă"urate. să presteze servicii de ar(ivare.

art.::: lei la (. în sensul prevederilor dreptului co!un. stabilit în confor!itate cu nor!ele legale în vigoare.::: lei la 0. 5& 8urnizarea periodică de infor!a ii (1) /ontribuabilii sunt obliga i să furnizeze periodic organelor fiscale infor!a ii referitoare la activitatea desfă"urată.ec(estrul aplicat asupra bunurilor i!obile în te!eiul alin.r"irea de infrac iuni. 15$ alin. care vor fi 12 .::: lei pentru persoanele . contribu ii "i alte su!e datorate bugetului general consolidat au obliga ia de a !en iona pe facturi. (5) =)ecutorul fiscal care aplică sec(estrul înc(eie un proces'verbal de sec(estru.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. ($) =)ecutarea silită i!obiliară se întinde de plin drept "i asupra bunurilor accesorii bunului i!obil.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. cu amendă de la $. scrisori. (3) -reptul de ipotecă conferă creditorului fiscal în raport cu al i creditori acelea"i drepturi ca "i dreptul de ipotecă. oferte. (1) lit. dispozi țiile art. În situa ia în care debitorul de ine bunuri în proprietate co!ună cu alte persoane. celelalte drepturi reale "i sarcini care grevează i!obilul ur!ărit. (9) Pentru bunurile i!obile sec(estrate organul de e)ecutare care a instituit sec(estrul va solicita de îndată biroului de carte funciară efectuarea inscrip iei ipotecare. ta)e. la cererea acestora. ane). (+) >iroul de carte funciară va co!unica organelor de e)ecutare.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1$. (&) 2atura infor!a iilor. 15&:1 fiind aplicabile. e)ecutarea silită se va întinde nu!ai asupra bunurilor atribuite debitorului în ur!a parta#ului #udiciar.) -ispozi iile alin. (1*) și (11). (+). (. (&) nu sunt aplicabile în cazurile în care e)ecutarea silită se face pentru stingerea crean elor fiscale rezultate din săv. prevăzute de /odul civil.::: lei pentru persoanele . (1) lit. cu amendă de la 0:: lei la 1.i revin terţului poprit potrivit pre#entului cod' -) nerespectarea obligaţiei de comunicare prevă#ute la art. precu! "i !odelul declara iilor se aprobă prin ordin al pre"edintelui Agen iei 2a ionale de Ad!inistrare 8iscală. a) b) g) . a) b) g) . 15. 0(' Art. 3& %bliga ia înscrierii codului de identificare fiscală pe docu!ente Plătitorii de i!pozite.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1. (&) În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus e)ecutării silite spa iul !ini! locuit de debitor "i fa!ilia sa.f) nerespectarea obligaţiilor prevă#ute la art.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. periodicitatea. (1) și ($) și art. (6) . precu! "i titularii acestora. (1) lit. 4(' cu amendă de la 0:: lei la 1.::: lei la 14. ($) 8urnizarea infor!a iilor prevăzute la alin. co!enzi sau pe orice alte docu!ente e!ise codul de identificare fiscală propriu. e) şi f)' g) nerespectarea obligaţiei "nscrierii codului de identificare fiscală pe documente potrivit art. 104 alin. (1) se face prin co!pletarea unei declara ii pe proprie răspundere.::: lei la 0. 151 alin.::: lei pentru persoanele .::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1.nd un e)e!plar al procesului'verbal de sec(estru. (9)' Art. în ter!en de 1* zile. =)ecutarea silită a bunurilor i!obile (1) . >unurile accesorii nu pot fi ur!ărite dec. respectiv asupra sultei. (5) constituie ipotecă legală. m)' +) nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale' i) ne"ndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau după ca# la terţe persoane a formularelor şi documentelor prevă#ute de legea fiscală altele dec&t declaraţiile fiscale şi declaraţiile de "nregistrare fiscală sau de menţiuni' .t odată cu i!obilul.unt supuse e)ecutării silite bunurile i!obile proprietate a debitorului. m)' Art.) nerespectarea de către bănci a obligaţiilor privind furni#area informaţiilor şi a obligaţiilor de decontare prevă#ute de pre#entul cod' -) nerespectarea obligaţiilor ce.

în"tiin a i de către organul de e)ecutare "i c(e!a i la ter!enele fi)ate pentru v. În acela"i scop.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la $0. (1) lit. c)' 14 . din !otive independente de voin a sa.::: lei la $4. organul fiscal are dreptul să solicite infor!a ii "i altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi econo!ice sau #uridice. în i!posibilitate de a scrie. 0$ alin.::: lei la 2.::: lei "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. (. (1) lit. Art. după caz. cu amendă de la 1:.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1.t titularii drepturilor !en ionate la alin.) În situa ia în care persoana obligată să furnizeze infor!a ia în scris este. 6nfor!a iile furnizate de alte persoane se iau în considerare nu!ai în !ăsura în care sunt confir!ate "i de alte !i#loace de probă. s).uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin.::: lei inclusiv' s) nerespectarea obligaţiei prevă#ute la art. cu amendă de la 1. n) . 5n situaţia "n care solicitarea are loc odată cu comunicarea avi#ului de verificare declaraţia se depune "n termenul prevă#ut la alin.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. (1*) /reditorii debitorului.::: lei pentru persoanele . (1). (1) să furnizeze infor!a ii va fi.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin.::: lei la 0:. (0?1). ($) 8ontravenţiile prevă#ute la alin. (&) -eclara ia persoanelor obligate potrivit alin. 1:9?1 alin.::: lei pentru persoanele . 5$ %bliga ia de a furniza infor!a ii (1) /ontribuabilul sau altă persoană î!puternicită de acesta are obliga ia de a furniza organului fiscal infor!a iile necesare pentru deter!inarea stării de fapt fiscale.::: lei la 0. (1) lit.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 4. (+). (1) se sancţionea#ă astfel (intră "n vigoare la (: #ile după data publicării)% a) cu amendă de la 2. 1:9?1 9eguli privind verificarea persoanelor fi#ice (0?1) )ersoana supusă verificării are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal.::: lei la 2. (1) lit. n) . a) b) g) . al ii dec. prezentată sau conse!nată în scris. r) dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de p&nă la 0:.fiscal bunurile materiale supuse impo#itelor ta!elor contribuţiilor datorate bugetului general consolidat "n vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale' cu amendă de la 1.::: lei pentru persoanele . să co!unice în scris organului de e)ecutare titlurile pe care le au pentru bunul i!obil respectiv.::: lei pentru persoanele . ($) /ererea de furnizare a infor!a iilor se for!ulează în scris "i va specifica natura infor!a iilor solicitate pentru deter!inarea stării de fapt fiscale "i docu!entele care sus in infor!a iile furnizate. r) dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de p&nă la 0:. în ter!en de &* de zile de la înscrierea procesului'verbal de sec(estru al bunului i!obil în eviden ele de publicitate i!obiliară.::: lei inclusiv' o) nereţinerea potrivit legii de către plătitorii obligaţiilor fiscale a sumelor repre#ent&nd impo#ite şi contribuţii cu reţinere la sursă' p) reţinerea şi nevărsarea "n totalitate de către plătitorii obligaţiilor fiscale a sumelor repre#ent&nd impo#ite şi contribuţii cu reţinere la sursă dacă nu sunt săv&rşite "n astfel de condiţii "nc&t potrivit legii să fie considerate infracţiuni' r) refu#ul de a "ndeplini obligaţia prevă#ută la art. sunt obliga i ca. m)' n) refu#ul de a pre#enta organului financiar.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin.::: lei la 7.::: lei la 1.nzarea bunului i!obil "i distribuirea pre ului.::: lei la 1. m) refu#ul debitorului supus e!ecutării silite de a preda bunurile organului de e!ecutare spre a fi sec+estrate sau de a le pune la dispo#iţie acestuia pentru a fi identificate şi evaluate' cu amendă de la 0:: lei la 1.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 4. (0)' "n situaţia "n care solicitarea are loc pe perioada verificării declaraţia se depune "n termen de 10 #ile de la data comunicării solicitării. organul fiscal întoc!e"te un proces'verbal. Art. (1) lit.

uridice "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1$. (1) lit.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1.::: lei la 0. (1) se sancţionea#ă astfel% a) cu amendă de la 1. (4) 5n ca#ul asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate . (1) se sancţionea#ă cu amenda prevă#ută pentru persoanele fi#ice. $$1 8onstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 17 . e) şi f)' d) cu amendă de la 0:: lei la 1.::: lei la 2. b). r) dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 1::.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1$.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 4. d)' c) cu amendă de la $. Art.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin.verbal de constatare şi sancţionare contravenţională Art. r) dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de p&nă la 0:. e) cu amendă de la 1. (1) lit. i) cu amendă de la 1:.::: lei la 14. r) dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse "ntre 0:. (1) se sancţionea#ă cu amendă de la 1. $19?1 8ontravenţii "n ca#ul declaraţiilor recapitulative (1) 8onstituie contravenţii următoarele fapte% a) nedepunerea la termenele prevă#ute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate la titlul AI din 8odul fiscal' b) depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.::: lei la 1.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la $0.::: lei inclusiv' g) cu amendă de la 2. (1) lit. n) .::: lei la $4.::: lei.::: lei la 4.::: lei la 2.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. 041*$::( privind 8odul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.uridică contravenţiile prevă#ute la alin. (1) lit.::: lei la 7. (1) lit.::: lei pentru persoanele .umele "ncasate "n condiţiile pre#entului titlu se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale după ca#. (1) lit. (() 5n ca#ul persoanelor fi#ice nedepunerea la termenele prevă#ute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie şi se sancţionea#ă cu amendă de la 0: lei la 0:: lei.::: lei la 0.::: lei pentru persoanele . b) nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării' b) persoanele care ulterior termenului legal de depunere corectea#ă declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impo#abile.::: lei la 0:. ($) 8ontravenţiile prevă#ute la alin. Art. ($) contravenientul are posibilitatea ac+itării "n termen de 47 de ore a . (1) lit. (1) lit. (0) 1edepunerea la termen a declaraţiilor fiscale pentru obligaţiile datorate bugetelor locale se sancţionea#ă potrivit 6egii nr.0:: lei "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. (1) lit. (2) . m)' d?1 D d?$ /// Abrogate.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. ($) 8ontravenţia pentru fapta prevă#ută la alin. (() 1u se sancţionea#ă contravenţional% a) persoanele care corectea#ă declaraţia recapitulativă p&nă la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative dacă fapta prevă#ută la alin. $$: /// Abrogat (Abrogat din 1 ianuarie $:1$) Art.::: lei la 0.b) cu amendă de la 1.::: lei' +) /// Abrogat.::: lei pentru persoanele .::: lei la 1.::: lei la 14.::: lei "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. a)' b) cu amendă de la 0:: lei la 1. (4) 5n ca#ul aplicării sancţiunii amen#ii prevă#ute la alin.::: lei pentru persoanele .::: lei inclusiv' f) cu amendă de la 4.::: lei la (.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin.::: lei pentru persoanele .::: lei pentru persoanele . n) . a) b) g) . s).umătate din minimul amen#ii agentul constatator făc&nd menţiune despre această posibilitate "n procesul. (1) lit.::: lei şi 1::.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 0. n) .uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin.::: lei "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. $19?$ 8ontravenţii şi sancţiuni la regimul E9egistrului operatorilor intracomunitariF (1) 8onstituie contravenţie efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia "nscrierii "n 9egistrul operatorilor intracomunitari fără a fi "nscrise conform legii "n acest registru.

ancţiunile contravenţionale prevă#ute la art. $19 . 1 (1) )rin derogare de la dispo#iţiile art. 5n ca#ul asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate .uridică sancţiunile se aplică repre#entanţilor acestora. $$: alin. -) din Ordonanţa Cuvernului nr.uridice. ($) >inisterul Administraţiei şi Internelor şi >inisterul 3inanţelor )ublice vor emite ordine "n aplicarea dispo#iţiilor art.G GA9@. 1 şi art. art. $$: alin. art. 9(*$::9 GA9@. (1) va opri "n trafic mi. $$: contribuabilul are posibilitatea ac+itării "n termen de 47 de ore a .loacele de transport marfă "n vederea efectuării controlului de specialitate din oficiu sau la solicitarea personalului de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate. 9eproducem mai .verbal de constatare şi sancţionare contravenţională. ( (1) Aeniturile re#ultate din valorificarea bunurilor confiscate şi ca urmare a aplicării sancţiunilor potrivit art. (4) 8onstatarea contravenţiei prevă#ute de art. $$( <ispo#iţii aplicabile <ispo#iţiile pre#entului titlu se completea#ă cu dispo#iţiile legale referitoare la regimul . (4) 8ontravenţiile prevă#ute la art. $ constituie venituri la bugetul de stat. b) se aplică pentru faptele constatate după data intrării "n vigoare a pre#entului cod. $$: se fac de personalul de specialitate din cadrul >inisterului =conomiei şi 3inanţelor şi al unităţilor sale teritoriale cu e!cepţia sancţiunii privind suspendarea autori#aţiei de antrepo#it fiscal care se dispune de autoritatea fiscală competentă la propunerea organului de control.uridice. (1) personalul de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate are obligaţia de a efectua controlul de specialitate prevă#ut la alin.loacelor de transport se efectuea#ă de către ec+ipe mi!te alcătuite din personalul de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate şi personalul anume desemnat din cadrul )oliţiei 9om&ne. un fond de premiere la dispo#iţia ministrului administraţiei şi internelor şi a ministrului finanţelor publice "n cote egale. <in aceste venituri se reţine o cotă de 10B care se constituie "ntr. 1 şi art. -) din aceeaşi ordonanţă controlul asupra mi. (1) lit. 5n ca#ul asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate . 9$*$::( privind 8odul de procedură fiscală republicată cu modificările şi completările ulterioare pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevă#ute de art. $$: alin.ancţiunile contravenţionale prevă#ute la art. $19 . $19 şi art. $$1 8onstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor (1) 8onstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente. $$: se aplică după ca# persoanelor fi#ice sau persoanelor . $$1 alin.G Art. (1) lit. (1). 19 . $$$ Actuali#area sumei amen#ilor 6imitele amen#ilor contravenţionale prevă#ute "n pre#entul cod pot fi actuali#ate anual "n funcţie de evoluţia ratei inflaţiei prin +otăr&re a Cuvernului la propunerea >inisterului =conomiei şi 3inanţelor. ( din Ordonanţa de urgenţă a Cuvernului nr. $$: se aplică după ca# persoanelor fi#ice sau persoanelor . $19 alin. (() te#a I din Ordonanţa Cuvernului nr. 1 şi art. ( alin. (() )ersonalul anume desemnat din cadrul )oliţiei 9om&ne care face parte din ec+ipa mi!tă prevă#ută la alin. (0) 5n ca#ul aplicării sancţiunii amen#ii potrivit art. ($) 6a solicitarea personalului anume desemnat din cadrul )oliţiei 9om&ne care face parte din ec+ipa mi!tă prevă#ută la alin. (1). ($) din acelaşi act normativ se fac de către personalul de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate. 9$*$::( republicată cu modificările şi completările ulterioare şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin dispo#iţiile art. (1) lit. (() 8onstatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit art.(1) 8onstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente.uridică sancţiunile se aplică repre#entanţilor acestora.uridic al contravenţiilor. ($) . Art.os prevederile art. Art. ($) .umătate din minimul amen#ii prevă#ute "n pre#entul cod agentul constatator făc&nd menţiune despre această posibilitate "n procesul.

(1). -) din aceeaşi ordonanţă controlul asupra mi. (1). 9(*$::9 GA9@.G GA9@. $$: contribuabilul are posibilitatea ac+itării "n termen de 47 de ore a . (() )ersonalul anume desemnat din cadrul )oliţiei 9om&ne care face parte din ec+ipa mi!tă prevă#ută la alin.(() 8onstatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit art. 1 (1) )rin derogare de la dispo#iţiile art. 9$*$::( republicată cu modificările şi completările ulterioare şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin dispo#iţiile art. ( din Ordonanţa de urgenţă a Cuvernului nr. (() te#a I din Ordonanţa Cuvernului nr. $$1 alin. ( alin. eproducem mai . $$: alin. un fond de premiere la dispo#iţia ministrului administraţiei şi internelor şi a ministrului finanţelor publice "n cote egale. 1 şi art. -) din Ordonanţa Cuvernului nr. $$: se fac de personalul de specialitate din cadrul >inisterului =conomiei şi 3inanţelor şi al unităţilor sale teritoriale cu e!cepţia sancţiunii privind suspendarea autori#aţiei de antrepo#it fiscal care se dispune de autoritatea fiscală competentă la propunerea organului de control. 9$*$::( privind 8odul de procedură fiscală republicată cu modificările şi completările ulterioare pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevă#ute de art. $$: alin.loacelor de transport se efectuea#ă de către ec+ipe mi!te alcătuite din personalul de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate şi personalul anume desemnat din cadrul )oliţiei 9om&ne. 1 şi art. ( (1) Aeniturile re#ultate din valorificarea bunurilor confiscate şi ca urmare a aplicării sancţiunilor potrivit art. 1 şi art. $19 alin. <in aceste venituri se reţine o cotă de 10B care se constituie "ntr. (1) lit. (1) va opri "n trafic mi. $19 şi art. $$: alin. (0) 5n ca#ul aplicării sancţiunii amen#ii potrivit art. (1) lit. (4) 8onstatarea contravenţiei prevă#ute de art.G $: . ($) din acelaşi act normativ se fac de către personalul de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate. $ constituie venituri la bugetul de stat. b) se aplică pentru faptele constatate după data intrării "n vigoare a pre#entului cod.verbal de constatare şi sancţionare contravenţională.os prevederile art. (4) 8ontravenţiile prevă#ute la art. ($) >inisterul Administraţiei şi Internelor şi >inisterul 3inanţelor )ublice vor emite ordine "n aplicarea dispo#iţiilor art. (1) personalul de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate are obligaţia de a efectua controlul de specialitate prevă#ut la alin.loacele de transport marfă "n vederea efectuării controlului de specialitate din oficiu sau la solicitarea personalului de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate.umătate din minimul amen#ii prevă#ute "n pre#entul cod agentul constatator făc&nd menţiune despre această posibilitate "n procesul. ($) 6a solicitarea personalului anume desemnat din cadrul )oliţiei 9om&ne care face parte din ec+ipa mi!tă prevă#ută la alin. (1) lit.

1' $in l nă termenul de plată este p&nă la data de ' a l nii r"ătoare. <acă organul fiscal constată o diferenţă semnificativă "ntre pe de o parte veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi pe de altă parte situaţia fiscală personală acesta continuă verificarea prevă#ută la alin.Obiect l! ter"en l #i "o"ent l $e la care %ncepe să c r&ă ter"en l $e prescripţie a $rept l i $e stabilire a obli&aţiilor fiscale (1) <reptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie %n ter"en $e ' ani cu e!cepţia ca#ului "n care legea dispune altfel. $1 . Art.udecătorească definitivă.((( lei.a născut creanţa fiscală potrivit art.o +otăr&re .orări de "nt&r#iere după ca# ori aplicarea de sancţiuni prevă#ute de lege dacă acestea se e!ecută "n termen de 2: de #ile de la "ncetarea evenimentelor prevă#ute la alin. Art.)( Ter"en l $e sol ţionare a cererilor contrib abililor (1) 8ererile depuse de către contribuabil potrivit pre#entului cod se soluţionea#ă de către organul fiscal "n termen de 40 de #ile de la "nregistrare. Obligaţiile fiscale se consideră a fi "ndeplinite "n termen fără perceperea de dob&n#i penalităţi de "nt&r#iere sau ma. 111 Ter"enele $e plată (1) 8reanţele fiscale sunt scadente la e!pirarea termenelor prevă#ute de 8odul fiscal sau de alte legi care le reglementea#ă.! $ar n "ai p ţin $e '(. *iferenţa este se"nificativă $acă %ntre venit rile esti"ate calc late %n ba+a sit aţiei fiscale personale #i venit rile $eclarate $e contrib abili sa $e plătitorii $e venit este o $iferenţă "ai "are $e 1(.01 $in l nă termenul de plată este p&nă la data de 2( a l nii r"ătoare Contrib ţiile sociale administrate de >inisterul =conomiei şi 3inanţelor după calcularea şi reţinerea acestora conform reglementărilor legale "n materie se virea#ă p&nă la data de 2' a l nii r"ătoare celei pentru care se efectuea#ă plata drepturilor salariale. b) dacă data comunicării este cuprinsă "n intervalul 1/ . (() curge de la data săv&rşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr. (() <reptul de a stabili obli&aţii fiscale se prescrie %n ter"en $e 1( ani %n ca#ul "n care acestea re#ultă din săv&rşirea unei fapte prevă#ute de legea penală. $( dacă legea nu dispune altfel.ustată prin utili#area metodelor indirecte prevă#ute la alin. ($) @ermenul de prescripţie a dreptului prevă#ut la alin. (2). (1) prin comunicarea avi#ului de verificare şi stabileşte ba#a impo#abilă a. (1) "ncepe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui "n care s. ($) )entru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii stabilite potrivit legii termenul de plată se stabileşte "n funcţie de data comunicării acestora astfel% a) dacă data comunicării este cuprinsă "n intervalul 1 . (4) @ermenul prevă#ut la alin. ($) 5n situaţiile "n care pentru soluţionarea cererii sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deci#iei acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă "ntre data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful