P. 1
Cod Procedura Fiscala-selectii

Cod Procedura Fiscala-selectii

|Views: 2|Likes:
Published by Borza Bogdan
cod procedura-selectii
cod procedura-selectii

More info:

Published by: Borza Bogdan on Mar 03, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2015

pdf

text

original

TITLUL VII Inspecţia fiscală CAP. 1 Sfera inspecţiei fiscale Art.

94 Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale corectitudinii şi e!actităţii "ndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile verificarea sau stabilirea după ca# a ba#elor de impunere stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora. ($) Inspecţia fiscală are următoarele atribuţii% a) constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor re#ult&nd din activitatea contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale corectitudinea şi e!actitatea "ndeplinirii obligaţiilor fiscale "n vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale' b) anali#a şi evaluarea informaţiilor fiscale "n vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse' c) sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale. (() )entru ducerea la "ndeplinire a atribuţiilor prevă#ute la alin. ($) organul de inspecţie fiscală va proceda la% a) e!aminarea documentelor aflate "n dosarul fiscal al contribuabilului' b) verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabilului' c) discutarea constatărilor şi solicitarea de e!plicaţii scrise de la repre#entanţii legali ai contribuabililor sau "mputerniciţii acestora după ca#' d) solicitarea de informaţii de la terţi' e) stabilirea corectă a ba#ei de impunere a diferenţelor datorate "n plus sau "n minus după ca# faţă de creanţa fiscală declarată şi*sau stabilită după ca# la momentul "nceperii inspecţiei fiscale' f) stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora' g) verificarea locurilor unde se reali#ea#ă activităţi generatoare de venituri impo#abile' +) dispunerea măsurilor asigurătorii "n condiţiile legii' i) efectuarea de investigaţii fiscale potrivit alin. ($) lit. a)' ,) aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor legale' -) aplicarea de sigilii asupra bunurilor "ntocmind "n acest sens proces.verbal. (4) /// Abrogat. (0) 1u intră "n atribuțiile inspecției fiscale efectuarea de constatări te+nico.științifice sau orice alte verificări solicitate de organele de urmărire penală "n vederea lămuririi unor fapte ori "mpre,urări ale cau#elor aflate "n lucru la aceste instituții. 1orme metodologice Art. 90 )ersoanele supuse inspecţiei fiscale Inspecţia fiscală se e!ercită asupra tuturor persoanelor indiferent de forma lor de organi#are care au obligaţii de stabilire reţinere şi plată a impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat prevă#ute de lege. 1orme metodologice Art. 92 3ormele şi "ntinderea inspecţiei fiscale (1) 3ormele de inspecţie fiscală sunt% a) inspecţia fiscală generală care repre#intă activitatea de verificare a tuturor obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil pentru o perioadă de timp determinată' b) inspecţia fiscală parţială care repre#intă activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligaţii fiscale pentru o perioadă de timp determinată. ($) Inspecţia fiscală se poate e!tinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impo#itare dacă acestea pre#intă interes pentru aplicarea legii fiscale. 1orme metodologice 1

Art. 94 )roceduri şi metode de control fiscal (1) 5n reali#area atribuţiilor inspecţia fiscală poate aplica următoarele proceduri de control% a) controlul inopinat care constă "n activitatea de verificare faptică şi documentară "n principal ca urmare a unei sesi#ări cu privire la e!istenţa unor fapte de "ncălcare a legislaţiei fiscale fără anunţarea "n prealabil a contribuabilului' b) controlul "ncrucişat care constă "n verificarea documentelor şi operaţiunilor impo#abile ale contribuabilului "n corelaţie cu cele deţinute de alte persoane' controlul "ncrucişat poate fi şi inopinat. ($) 6a finali#area controlului inopinat sau "ncrucişat se "nc+eie proces.verbal. (() 5n reali#area atribuţiilor inspecţia fiscală poate aplica următoarele metode de control% a) controlul prin sonda, care constă "n activitatea de verificare selectivă a documentelor şi operaţiunilor semnificative "n care sunt reflectate modul de calcul de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat' b) controlul electronic care constă "n activitatea de verificare a contabilităţii şi a surselor acesteia prelucrate "n mediu electronic utili#&nd metode de anali#ă evaluare şi testare asistate de instrumente informatice speciali#ate. 1orme metodologice (4) /// Abrogat. Art. 97 )erioada supusă inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală se efectuea#ă "n cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. ($) 6a contribuabilii mari perioada supusă inspecţiei fiscale "ncepe de la sf&rşitul perioadei controlate anterior "n condiţiile alin. (1). (() 6a celelalte categorii de contribuabili inspecţia fiscală se efectuea#ă asupra creanţelor născute "n ultimii ( ani fiscali pentru care e!istă obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale. Inspecţia fiscală se poate e!tinde pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale dacă este identificată cel puţin una dintre următoarele situaţii% a) e!istă indicii privind diminuarea impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat' b) nu au fost depuse declaraţii fiscale "n interiorul termenului de prescripţie' c) nu au fost "ndeplinite obligaţiile de plată a impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. 8A). $ 9eali#area inspecţiei fiscale Art. 99 8ompetenţa (1) Inspecţia fiscală se e!ercită e!clusiv nemi,locit şi ne"ngrădit prin Agenţia 1aţională de Administrare 3iscală sau după ca# de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale conform dispo#iţiilor pre#entului titlu ori de alte autorităţi care sunt competente potrivit legii să administre#e impo#ite ta!e contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat. ($) 8ompetenţa de e!ercitare a inspecţiei fiscale pentru Agenţia 1aţională de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală. Organele de inspecţie fiscală din aparatul central al Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală au competenţă "n efectuarea inspecţiei fiscale pe "ntregul teritoriu al ţării. (() 8ompetenţa privind efectuarea inspecţiei fiscale se poate delega altui organ fiscal. 5n cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală condiţiile "n care se poate efectua delegarea altui organ fiscal se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală. 1orme metodologice Art. 1:: ;electarea contribuabililor pentru inspecţie fiscală (1) ;electarea contribuabililor ce urmea#ă a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul fiscal competent. ($) 8ontribuabilul nu poate face obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită. $

1orme metodologice Art. ($) <upă primirea avi#ului de inspecție fiscală contribuabilul poate solicita o singură dată pentru motive . 8ontribuabilul trebuie să pună la dispo#iţie un spaţiu adecvat precum şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscale. (() Indiferent de locul unde se desfăşoară inspecţia fiscală organul fiscal are dreptul să inspecte#e locurile "n care se desfăşoară activitatea "n pre#enţa contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta. 1:4 <urata efectuării inspecţiei fiscale ( . (1). Am&narea se aprobă sau se respinge de către organul fiscal prin deci#ie. un proces. (4) <acă inspecția fiscală nu "ncepe la 10 #ile de la data prevă#ută "n avi# contribuabilul va fi "n știin țat "n scris asupra noii date de "ncepere a inspecției fiscale.uridic al inspecției fiscale' b) data de "ncepere a inspecției fiscale' c) obligațiile fiscale și perioadele ce urmea#ă a fi supuse inspecției fiscale' d) posibilitatea de a solicita am&narea datei de "ncepere a inspecției fiscale. 1:1 Avi#ul de inspecţie fiscală (1) 5naintea desfășurării inspecției fiscale organul fiscal are obligația să "nștiințe#e contribuabilul "n legătură cu acțiunea care urmea#ă să se desfășoare prin transmiterea unui avi# de inspecție fiscală. 1orme metodologice Art. 1:$ 8omunicarea avi#ului de inspecţie fiscală (1) Avi#ul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului "n scris "nainte de "nceperea inspecției fiscale astfel% a) cu (: de #ile pentru marii contribuabili' b) cu 10 #ile pentru ceilalți contribuabili.Art. (() Avi#ul de inspecție fiscală cuprinde% a) temeiul . Inspecţia fiscală se poate desfăşura şi "n afara programului de lucru al contribuabilului cu acordul scris al acestuia şi cu aprobarea conducătorului organului fiscal. (4) =miterea avi#ului de inspecție fiscală nu este necesară% a) "n ca#ul controlului inopinat și al controlului "ncrucișat' b) "n ca#ul unor acțiuni "ndeplinite ca urmare a solicitării unor autorități potrivit legii' c) "n ca#ul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei deci#ii de soluționare a contestației' d) pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului. 1:( 6ocul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală se desfăşoară de regulă "n spaţiile de lucru ale contribuabilului. ($) <acă nu e!istă un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale atunci activitatea de inspecţie se va putea desfăşura la sediul organului fiscal sau "n orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. (4) Inspecţia fiscală se desfăşoară de regulă "n timpul programului de lucru al contribuabilului. (0) 8ontribuabilul poate renunța la beneficiul perioadei de comunicare a avi#ului de inspecție fiscală prevă#ut la alin. ($) 5n situația "n care data de "ncepere a inspecției fiscale "nscrisă "n avi# este ulterioară "mplinirii termenului prevă#ut la alin.ustificate am&narea datei de "ncepere a inspecției fiscale.verbal de constatare. (2) <ata "nceperii inspecției fiscale este data menționată "n registrul unic de control. 5n ca#ul contribuabililor care nu dețin sau nu pre#intă organelor de inspecție fiscală registrul unic de control această dată se "nscrie "ntr. (() Avi#ul de inspecție fiscală se comunică la "nceperea inspecției fiscale "n următoarele situații% a) "n ca#ul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil aflat "n procedura de insolvență' b) "n ca#ul "n care ca urmare a unui control inopinat sau "ncrucișat se impune "nceperea imediată a inspec ției fiscale' c) pentru e!tinderea inspecției fiscale la perioade impo#ite ta!e și contribuții altele dec&t cele cuprinse "n avi#ul de inspecție fiscală. 5n ca#ul "n care organul fiscal a admis cererea de am&nare a inspecției fiscale comunică contribuabilului data la care a fost reprogramată inspecția fiscală. (1) inspecția fiscală nu poate "ncepe "nainte de data "nscrisă "n avi#. 1orme metodologice Art.

Art. 1:2 Obligaţia de colaborare a contribuabilului 4 . (4) 8onducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecţii fiscale ori de c&te ori sunt motive . (1) şi ($). <ispo#ițiile referitoare la conținutul și comunicarea avi#ului de inspecție sunt aplicabile "n mod corespun#ător și deci#iei de reverificare. (0) Inspecţia fiscală se e!ercită pe ba#a principiilor independenţei unicităţii autonomiei ierar+i#ării teritorialităţii şi descentrali#ării. (4) 6a "nceperea acțiunii de reverificare organul de inspecție fiscală este obligat să comunice contribuabilului deci#ia de reverificare care poate fi contestată "n condițiile pre#entului cod. (2) Activitatea de inspecţie fiscală se organi#ea#ă şi se desfăşoară "n ba#a unor programe anuale trimestriale şi lunare aprobate "n condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală respectiv prin acte ale autorităţilor administraţiei publice locale după ca#. 1orme metodologice Art. (7) 6a finali#area inspecţiei fiscale contribuabilul este obligat să dea o declaraţie scrisă pe propria răspundere din care să re#ulte că au fost puse la dispo#iţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală. (() conducătorul inspecției fiscale poate decide reverificarea unei anumite perioade. (4) 6a "nceperea inspecţiei fiscale inspectorul este obligat să pre#inte contribuabilului legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de control. 1:0 alin. (() )rin date suplimentare se "nțelege informații documente sau alte "nscrisuri obținute ca urmare a unor controale "ncrucișate inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute "n orice mod de organele de inspecție de natură să modifice re#ultatele inspecției fiscale anterioare. 5n declaraţie se va menţiona şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispo#iţie de contribuabil.(1) <urata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organele de inspecţie fiscală sau după ca# de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale "n funcţie de obiectivele inspecţiei şi nu poate fi mai mare de ( luni. 1:0?1 9eguli privind reverificarea (1) )rin e!cepție de la prevederile art. 1:0 9eguli privind inspecţia fiscală (1) Inspecţia fiscală va avea "n vedere e!aminarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile . (0 care se publică "n >onitorul Oficial al 9om&niei )artea I.uridice care sunt relevante pentru impunere. ($) Inspecţia fiscală va fi efectuată "n aşa fel "nc&t să afecte#e c&t mai puţin activitatea curentă a contribuabililor şi să utili#e#e eficient timpul destinat inspecţiei fiscale. (4) /// Abrogat. (9) 8ontribuabilul are obligaţia să "ndeplinească măsurile prevă#ute "n actul "ntocmit cu oca#ia inspecţiei fiscale "n termenele şi condiţiile stabilite de organele de inspecţie fiscală. 5nceperea inspecţiei fiscale trebuie consemnată "n registrul unic de control. ($) 5n ca#ul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare durata inspecţiei nu poate fi mai mare de 2 luni.ustificate pentru aceasta. (() Inspecția fiscală se efectuea#ă o singură dată pentru fiecare impo#it ta!ă contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat și pentru fiecare perioadă supusă impo#itării. (0) 8ondiţiile şi modalităţile de suspendare a unei inspecţii fiscale se vor stabili prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală respectiv prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului internelor reformei administrative "n ca#ul inspecţiilor fiscale efectuate de organele fiscale prevă#ute la art. Art. (() )erioadele "n care derularea inspecţiei fiscale este suspendată nu sunt incluse "n calculul duratei acesteia conform prevederilor alin. ($) )rin reverificare se "nțelege inspecția fiscală efectuată ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor care influențea#ă re#ultatele acestora.

($) 6a "nceperea inspecţiei fiscale contribuabilul va fi informat că poate numi persoane care să dea informaţii.a e!ercitat dreptul prevă#ut la art.și e!prima punctul de vedere potrivit art.esi#area organelor de urmărire penală (1) Organele fiscale vor sesi#a organele de urmărire penală "n legătură cu constatările efectuate cu oca#ia inspecţiei fiscale şi care ar putea "ntruni elemente constitutive ale unei infracţiuni "n condiţiile prevă#ute de legea penală. 1:4 <reptul contribuabilului de a fi informat (1) 8ontribuabilul va fi informat pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale asupra constatărilor re#ultate din inspecţia fiscală. (1) organele de inspecţie au obligaţia de a "ntocmi proces. 1:4 alin.i acestuia posibilitatea de a.verbal organul de inspecţie fiscală va consemna despre aceasta "n procesul. 1:9?1 9eguli privind verificarea persoanelor fi#ice (1) Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanelor fi#ice cu privire la impo#itul pe venit reglementat de @itlul III din 8odul fiscal "n condiţiile pre#entului cod care se aplică "n mod corespun#ător. 5n ca#ul "n care contribuabilul și. (() <ata ora şi locul pre#entării conclu#iilor vor fi comunicate contribuabilului "n timp util. ($) 5n situaţiile prevă#ute la alin. (() 9aportul de inspecție fiscală stă la ba#a emiterii% a) deci#iei de impunere pentru diferențe de obligații fiscale aferente perioadelor verificate' b) deci#iei de nemodificare a ba#ei de impunere dacă nu se constată diferențe de obligații fiscale.verbal semnat de organul de inspecţie şi de către contribuabilul supus inspecţiei cu sau fără e!plicaţii ori obiecţiuni din partea contribuabilului. ($) Organul fiscal pre#intă contribuabilului proiectul de raport de inspecție fiscală care conține constatările și consecințele lor fiscale acord&ndu. (0) <ata "nc+eierii inspecției fiscale este data programată pentru discuția finală cu contribuabilul sau data notificării de către contribuabil că renunță la acest drept. Art. (4) <eci#iile prevă#ute la alin.uridică. (4) raportul de inspecție fiscală cuprinde și opinia organului de inspecție fiscală motivată "n drept și "n fapt cu privire la acest punct de vedere. Art. 5n toate ca#urile procesul. ($) 9aportul de inspecție fiscală se "ntocmește la finali#area inspecției fiscale și cuprinde toate constatările "n legătură cu perioadele și obligațiile fiscale verificate. (() se comunică "n termen de (: de #ile lucrătoare de la data "nc+eierii inspec ției fiscale. (4) 8ontribuabilul are dreptul să "și pre#inte "n scris punctul de vedere cu privire la constatările inspec ției fiscale "n termen de ( #ile lucrătoare de la data "nc+eierii inspecției fiscale. <acă informaţiile contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente atunci inspectorul fiscal se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii. 1:9 9aportul privind re#ultatul inspecţiei fiscale (1) 9e#ultatul inspecției fiscale se consemnea#ă "n scris "ntr. (() )e toată durata e!ercitării inspecţiei fiscale contribuabilii supuşi acesteia au dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau . 0 . 1:7 .verbal va fi comunicat contribuabilului.(1) 8ontribuabilul are obligaţia să colabore#e la constatarea stărilor de fapt fiscale.un raport de inspecție fiscală "n care se pre#intă constatările inspecției fiscale din punct de vedere faptic și legal. (1) cu e!cepția ca#ului "n care ba#ele de impo#itare nu au suferit nicio modificare "n urma inspecției fiscale sau a ca#ului "n care contribuabilul renunță la acest drept și notifică acest fapt organelor de inspecție fiscală. ( <ispo#iţii speciale privind verificarea persoanelor fi#ice supuse impo#itului pe venit Art. 5n ca#ul "n care cel supus controlului refu#ă să semne#e procesul.verbal. 1orme metodologice 8ap. 9 alin. Art. Acesta este obligat să dea informaţii să pre#inte la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

(().::: lei. 1:9?$ 6ocul desfăşurării verificării (1) Aerificarea se desfăşoară la sediul organului fiscal sau la cererea persoanei supuse verificării la domiciliul său sau la domiciliul*sediul persoanei care "i acordă asistenţă potrivit art.ustificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. 1:2 alin.(1?1) 8ompetența de e!ercitare a verificării situației fiscale personale pentru Agenția 1ațională de Administrare 3iscală și unitățile sale subordonate se stabilește prin ordin al președintelui Agenției 1aționale de Administrare 3iscală. Art.ustate sunt următoarele% a) metoda sursei şi c+eltuirii fondului. <iferenţa este semnificativă dacă "ntre veniturile estimate calculate "n ba#a situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 1:B dar nu mai puţin de 0:. @ermenul se poate prelungi cu (: de #ile o singură dată la solicitarea . (0?1) )ersoana supusă verificării are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal. >etoda constă "n determinarea venitului impo#abil pe ba#a creşterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal.ustificată a contribuabilului cu acordul organului fiscal.ustificate' 2 . Aparatul central al Agenției 1aționale de Administrare 3iscală are competen ță "n efectuarea verificării persoanelor fi#ice potrivit pre#entului capitol pe "ntregul teritoriu al țării. 5n situaţia "n care solicitarea are loc odată cu comunicarea avi#ului de verificare declaraţia se depune "n termenul prevă#ut la alin. (1) prin comunicarea avi#ului de verificare şi stabileşte ba#a impo#abilă a. 1:9?1 alin. 11 se aplică funcţionarilor publici implicaţi "n procedura de verificare a situaţiei fiscale personale. (() Aerificarea prevă#ută la alin. ($) <urata efectuării verificării este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 2 luni respectiv de 1$ luni "n ca#ul "n care sunt necesare informaţii din străinătate. (4) <acă organul fiscal constată o diferenţă semnificativă "ntre pe de o parte veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi pe de altă parte situaţia fiscală personală acesta continuă verificarea prevă#ută la alin. >etoda constă "n compararea c+eltuielilor efectuate cu veniturile declarate "n perioada supusă verificării ' b) metoda flu!urilor de tre#orerie. ($) )rin situaţie fiscală personală se "nţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială a flu!urilor de tre#orerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a contribuabilului pe perioada verificată. (2) >etodele indirecte pentru stabilirea ba#ei impo#abile a. (0?$) =lementele de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana supusă verificării precum şi modelul declaraţiei se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. 8reşterea sau descreşterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la "nceputul perioadei cu cea de la sf&rşitul perioadei. >etoda constă "n anali#a conturilor bancare şi a flu!urilor de numerar pentru a stabili mişcările de disponibilităţi băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venit şi utili#area lor' c) metoda patrimoniului. (4) acesta solicită contribuabilului pre#entarea "n termen de cel mult 2: de #ile de la comunicarea avi#ului de verificare sub sancţiunea decăderii de documente .uridic al verificării' b) data de "ncepere a verificării' c) perioada ce urmea#ă a fi supusă verificării' d) posibilitatea de a solicita am&narea datei de "ncepere a verificării.ustată prin utili#area metodelor indirecte prevă#ute la alin. 1:9?( Avi#ul de verificare Avi#ul de verificare prevă#ut la art. (1) constă "n compararea "ntre pe de o parte veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi pe de altă parte situaţia fiscală personală a contribuabilului. (4) )rocedura de aplicare a metodelor indirecte prevă#ute la alin. (7) Obligaţia de păstrare a secretului fiscal prevă#ută la art. (4) va cuprinde% a) temeiul . (0)' "n situaţia "n care solicitarea are loc pe perioada verificării declaraţia se depune "n termen de 10 #ile de la data comunicării solicitării. (0) 5n situaţia "n care organul fiscal constată diferenţe semnificative conform alin. (2). Am&narea se poate solicita o singură dată pentru motive . Art. (2) se aprobă prin +otăr&re a Cuvernului.

94 Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale corectitudinii şi e!actităţii "ndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile verificarea sau stabilirea după ca# a ba#elor de impunere stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora.verbal. Art.ustea#ă ba#a impo#abilă TITLUL VII Inspecţia fiscală 8A). ($) Inspecţia fiscală are următoarele atribuţii% a) constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor re#ult&nd din activitatea contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale corectitudinea şi e!actitatea "ndeplinirii obligaţiilor fiscale "n vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale' b) anali#a şi evaluarea informaţiilor fiscale "n vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse' c) sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale. 1 .e) solicitarea de informaţii şi "nscrisuri relevante pentru verificare. (0) 1u intră "n atribuțiile inspecției fiscale efectuarea de constatări te+nico.un raport scris "n care se vor pre#enta constatările din punct de vedere faptic şi legal. 9aportul va sta la ba#a emiterii deci#iei de impunere sau după ca# a unei deci#ii de "ncetare a procedurii de verificare "n ca#ul "n care nu se a. 1orme metodologice Art. (4) /// Abrogat. 90 )ersoanele supuse inspecţiei fiscale Inspecţia fiscală se e!ercită asupra tuturor persoanelor indiferent de forma lor de organi#are care au obligaţii de stabilire reţinere şi plată a impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat prevă#ute de lege. (() )entru ducerea la "ndeplinire a atribuţiilor prevă#ute la alin. 1:9?4 9aportul de verificare şi deci#ia de impunere 9e#ultatul verificării va fi consemnat "ntr. 1orme metodologice 4 .științifice sau orice alte verificări solicitate de organele de urmărire penală "n vederea lămuririi unor fapte ori "mpre. a)' .) aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor legale' -) aplicarea de sigilii asupra bunurilor "ntocmind "n acest sens proces. ($) lit.urări ale cau#elor aflate "n lucru la aceste instituții. ($) organul de inspecţie fiscală va proceda la% a) e!aminarea documentelor aflate "n dosarul fiscal al contribuabilului' b) verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabilului' c) discutarea constatărilor şi solicitarea de e!plicaţii scrise de la repre#entanţii legali ai contribuabililor sau "mputerniciţii acestora după ca#' d) solicitarea de informaţii de la terţi' e) stabilirea corectă a ba#ei de impunere a diferenţelor datorate "n plus sau "n minus după ca# faţă de creanţa fiscală declarată şi*sau stabilită după ca# la momentul "nceperii inspecţiei fiscale' f) stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora' g) verificarea locurilor unde se reali#ea#ă activităţi generatoare de venituri impo#abile' +) dispunerea măsurilor asigurătorii "n condiţiile legii' i) efectuarea de investigaţii fiscale potrivit alin.fera inspecţiei fiscale Art.

($) 8ompetenţa de e!ercitare a inspecţiei fiscale pentru Agenţia 1aţională de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală. 1orme metodologice Art. 8A). Organele 7 . ($) Inspecţia fiscală se poate e!tinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impo#itare dacă acestea pre#intă interes pentru aplicarea legii fiscale. Inspecţia fiscală se poate e!tinde pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale dacă este identificată cel puţin una dintre următoarele situaţii% a) e!istă indicii privind diminuarea impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat' b) nu au fost depuse declaraţii fiscale "n interiorul termenului de prescripţie' c) nu au fost "ndeplinite obligaţiile de plată a impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat.Art. care constă "n activitatea de verificare selectivă a documentelor şi operaţiunilor semnificative "n care sunt reflectate modul de calcul de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat' b) controlul electronic care constă "n activitatea de verificare a contabilităţii şi a surselor acesteia prelucrate "n mediu electronic utili#&nd metode de anali#ă evaluare şi testare asistate de instrumente informatice speciali#ate. (() 5n reali#area atribuţiilor inspecţia fiscală poate aplica următoarele metode de control% a) controlul prin sonda. (1).verbal. 99 8ompetenţa (1) Inspecţia fiscală se e!ercită e!clusiv nemi. 94 )roceduri şi metode de control fiscal (1) 5n reali#area atribuţiilor inspecţia fiscală poate aplica următoarele proceduri de control% a) controlul inopinat care constă "n activitatea de verificare faptică şi documentară "n principal ca urmare a unei sesi#ări cu privire la e!istenţa unor fapte de "ncălcare a legislaţiei fiscale fără anunţarea "n prealabil a contribuabilului' b) controlul "ncrucişat care constă "n verificarea documentelor şi operaţiunilor impo#abile ale contribuabilului "n corelaţie cu cele deţinute de alte persoane' controlul "ncrucişat poate fi şi inopinat. (() 6a celelalte categorii de contribuabili inspecţia fiscală se efectuea#ă asupra creanţelor născute "n ultimii ( ani fiscali pentru care e!istă obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale. 92 3ormele şi "ntinderea inspecţiei fiscale (1) 3ormele de inspecţie fiscală sunt% a) inspecţia fiscală generală care repre#intă activitatea de verificare a tuturor obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil pentru o perioadă de timp determinată' b) inspecţia fiscală parţială care repre#intă activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligaţii fiscale pentru o perioadă de timp determinată. 97 )erioada supusă inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală se efectuea#ă "n cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. Art. $ 9eali#area inspecţiei fiscale Art. 1orme metodologice (4) /// Abrogat. ($) 6a contribuabilii mari perioada supusă inspecţiei fiscale "ncepe de la sf&rşitul perioadei controlate anterior "n condiţiile alin.locit şi ne"ngrădit prin Agenţia 1aţională de Administrare 3iscală sau după ca# de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale conform dispo#iţiilor pre#entului titlu ori de alte autorităţi care sunt competente potrivit legii să administre#e impo#ite ta!e contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat. ($) 6a finali#area controlului inopinat sau "ncrucişat se "nc+eie proces.

(4) <acă inspecția fiscală nu "ncepe la 10 #ile de la data prevă#ută "n avi# contribuabilul va fi "n știin țat "n scris asupra noii date de "ncepere a inspecției fiscale. 1orme metodologice Art. (() Avi#ul de inspecție fiscală se comunică la "nceperea inspecției fiscale "n următoarele situații% a) "n ca#ul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil aflat "n procedura de insolvență' b) "n ca#ul "n care ca urmare a unui control inopinat sau "ncrucișat se impune "nceperea imediată a inspec ției fiscale' c) pentru e!tinderea inspecției fiscale la perioade impo#ite ta!e și contribuții altele dec&t cele cuprinse "n avi#ul de inspecție fiscală. (0) 8ontribuabilul poate renunța la beneficiul perioadei de comunicare a avi#ului de inspecție fiscală prevă#ut la alin.electarea contribuabililor ce urmea#ă a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul fiscal competent.verbal de constatare. 5n cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală condiţiile "n care se poate efectua delegarea altui organ fiscal se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală.uridic al inspecției fiscale' b) data de "ncepere a inspecției fiscale' c) obligațiile fiscale și perioadele ce urmea#ă a fi supuse inspecției fiscale' d) posibilitatea de a solicita am&narea datei de "ncepere a inspecției fiscale. 1:1 Avi#ul de inspecţie fiscală (1) 5naintea desfășurării inspecției fiscale organul fiscal are obligația să "nștiințe#e contribuabilul "n legătură cu acțiunea care urmea#ă să se desfășoare prin transmiterea unui avi# de inspecție fiscală. ($) <upă primirea avi#ului de inspecție fiscală contribuabilul poate solicita o singură dată pentru motive . 1orme metodologice Art. (4) =miterea avi#ului de inspecție fiscală nu este necesară% a) "n ca#ul controlului inopinat și al controlului "ncrucișat' b) "n ca#ul unor acțiuni "ndeplinite ca urmare a solicitării unor autorități potrivit legii' c) "n ca#ul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei deci#ii de soluționare a contestației' d) pentru soluționarea unor cereri ale contribuabilului. Art. 1orme metodologice Art. (() Avi#ul de inspecție fiscală cuprinde% a) temeiul . (() 8ompetenţa privind efectuarea inspecţiei fiscale se poate delega altui organ fiscal.ustificate am&narea datei de "ncepere a inspecției fiscale. 1:$ 8omunicarea avi#ului de inspecţie fiscală (1) Avi#ul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului "n scris "nainte de "nceperea inspecției fiscale astfel% a) cu (: de #ile pentru marii contribuabili' b) cu 10 #ile pentru ceilalți contribuabili. ($) 8ontribuabilul nu poate face obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită. (1). un proces. (2) <ata "nceperii inspecției fiscale este data menționată "n registrul unic de control. Am&narea se aprobă sau se respinge de către organul fiscal prin deci#ie. 5n ca#ul contribuabililor care nu dețin sau nu pre#intă organelor de inspecție fiscală registrul unic de control această dată se "nscrie "ntr. (1) inspecția fiscală nu poate "ncepe "nainte de data "nscrisă "n avi#.de inspecţie fiscală din aparatul central al Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală au competenţă "n efectuarea inspecţiei fiscale pe "ntregul teritoriu al ţării. 5n ca#ul "n care organul fiscal a admis cererea de am&nare a inspecției fiscale comunică contribuabilului data la care a fost reprogramată inspecția fiscală. ($) 5n situația "n care data de "ncepere a inspecției fiscale "nscrisă "n avi# este ulterioară "mplinirii termenului prevă#ut la alin. 1:: .electarea contribuabililor pentru inspecţie fiscală (1) . 1:( 6ocul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale 9 .

(() )erioadele "n care derularea inspecţiei fiscale este suspendată nu sunt incluse "n calculul duratei acesteia conform prevederilor alin.(1) Inspecţia fiscală se desfăşoară de regulă "n spaţiile de lucru ale contribuabilului. (2) Activitatea de inspecţie fiscală se organi#ea#ă şi se desfăşoară "n ba#a unor programe anuale trimestriale şi lunare aprobate "n condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală respectiv prin acte ale autorităţilor administraţiei publice locale după ca#. (4) Inspecţia fiscală se desfăşoară de regulă "n timpul programului de lucru al contribuabilului.uridice care sunt relevante pentru impunere. ($) 5n ca#ul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare durata inspecţiei nu poate fi mai mare de 2 luni. 1orme metodologice Art. (() conducătorul inspecției fiscale poate decide reverificarea unei anumite perioade. 1:0 alin. (() Indiferent de locul unde se desfăşoară inspecţia fiscală organul fiscal are dreptul să inspecte#e locurile "n care se desfăşoară activitatea "n pre#enţa contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta. 1:0?1 9eguli privind reverificarea (1) )rin e!cepție de la prevederile art. (0) 8ondiţiile şi modalităţile de suspendare a unei inspecţii fiscale se vor stabili prin ordin al preşedintelui Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală respectiv prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului internelor reformei administrative "n ca#ul inspecţiilor fiscale efectuate de organele fiscale prevă#ute la art. 5nceperea inspecţiei fiscale trebuie consemnată "n registrul unic de control. 8ontribuabilul trebuie să pună la dispo#iţie un spaţiu adecvat precum şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscale. 1orme metodologice Art. (4) /// Abrogat. 5n declaraţie se va menţiona şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispo#iţie de contribuabil. Art. (1) şi ($). (9) 8ontribuabilul are obligaţia să "ndeplinească măsurile prevă#ute "n actul "ntocmit cu oca#ia inspecţiei fiscale "n termenele şi condiţiile stabilite de organele de inspecţie fiscală. (() Inspecția fiscală se efectuea#ă o singură dată pentru fiecare impo#it ta!ă contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat și pentru fiecare perioadă supusă impo#itării. 1: . ($) <acă nu e!istă un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale atunci activitatea de inspecţie se va putea desfăşura la sediul organului fiscal sau "n orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.ustificate pentru aceasta. 1:0 9eguli privind inspecţia fiscală (1) Inspecţia fiscală va avea "n vedere e!aminarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile . Inspecţia fiscală se poate desfăşura şi "n afara programului de lucru al contribuabilului cu acordul scris al acestuia şi cu aprobarea conducătorului organului fiscal. (0) Inspecţia fiscală se e!ercită pe ba#a principiilor independenţei unicităţii autonomiei ierar+i#ării teritorialităţii şi descentrali#ării. (4) 8onducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecţii fiscale ori de c&te ori sunt motive . (4) 6a "nceperea inspecţiei fiscale inspectorul este obligat să pre#inte contribuabilului legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de control. 1:4 <urata efectuării inspecţiei fiscale (1) <urata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organele de inspecţie fiscală sau după ca# de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale "n funcţie de obiectivele inspecţiei şi nu poate fi mai mare de ( luni. ($) Inspecţia fiscală va fi efectuată "n aşa fel "nc&t să afecte#e c&t mai puţin activitatea curentă a contribuabililor şi să utili#e#e eficient timpul destinat inspecţiei fiscale. (0 care se publică "n >onitorul Oficial al 9om&niei )artea I. (7) 6a finali#area inspecţiei fiscale contribuabilul este obligat să dea o declaraţie scrisă pe propria răspundere din care să re#ulte că au fost puse la dispo#iţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală.

(() )rin date suplimentare se "nțelege informații documente sau alte "nscrisuri obținute ca urmare a unor controale "ncrucișate inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute "n orice mod de organele de inspecție de natură să modifice re#ultatele inspecției fiscale anterioare. Art.i acestuia posibilitatea de a. (1) cu e!cepția ca#ului "n care ba#ele de impo#itare nu au suferit nicio modificare "n urma inspecției fiscale sau a ca#ului "n care contribuabilul renunță la acest drept și notifică acest fapt organelor de inspecție fiscală. ($) 9aportul de inspecție fiscală se "ntocmește la finali#area inspecției fiscale și cuprinde toate constatările "n legătură cu perioadele și obligațiile fiscale verificate.uridică. 1:2 Obligaţia de colaborare a contribuabilului (1) 8ontribuabilul are obligaţia să colabore#e la constatarea stărilor de fapt fiscale. (() se comunică "n termen de (: de #ile lucrătoare de la data "nc+eierii inspec ției fiscale. 1:4 <reptul contribuabilului de a fi informat (1) 8ontribuabilul va fi informat pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale asupra constatărilor re#ultate din inspecţia fiscală. 5n ca#ul "n care cel supus controlului refu#ă să semne#e procesul.esi#area organelor de urmărire penală (1) Organele fiscale vor sesi#a organele de urmărire penală "n legătură cu constatările efectuate cu oca#ia inspecţiei fiscale şi care ar putea "ntruni elemente constitutive ale unei infracţiuni "n condiţiile prevă#ute de legea penală. 11 . ($) 5n situaţiile prevă#ute la alin.a e!ercitat dreptul prevă#ut la art. (0) <ata "nc+eierii inspecției fiscale este data programată pentru discuția finală cu contribuabilul sau data notificării de către contribuabil că renunță la acest drept. (() )e toată durata e!ercitării inspecţiei fiscale contribuabilii supuşi acesteia au dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau . (4) 6a "nceperea acțiunii de reverificare organul de inspecție fiscală este obligat să comunice contribuabilului deci#ia de reverificare care poate fi contestată "n condițiile pre#entului cod. <ispo#ițiile referitoare la conținutul și comunicarea avi#ului de inspecție sunt aplicabile "n mod corespun#ător și deci#iei de reverificare. 5n toate ca#urile procesul.verbal. 5n ca#ul "n care contribuabilul și. (() 9aportul de inspecție fiscală stă la ba#a emiterii% a) deci#iei de impunere pentru diferențe de obligații fiscale aferente perioadelor verificate' b) deci#iei de nemodificare a ba#ei de impunere dacă nu se constată diferențe de obligații fiscale.verbal semnat de organul de inspecţie şi de către contribuabilul supus inspecţiei cu sau fără e!plicaţii ori obiecţiuni din partea contribuabilului. (1) organele de inspecţie au obligaţia de a "ntocmi proces. 1:7 . (4) 8ontribuabilul are dreptul să "și pre#inte "n scris punctul de vedere cu privire la constatările inspec ției fiscale "n termen de ( #ile lucrătoare de la data "nc+eierii inspecției fiscale. Art. ($) 6a "nceperea inspecţiei fiscale contribuabilul va fi informat că poate numi persoane care să dea informaţii. Art. 9 alin. 1:9 9aportul privind re#ultatul inspecţiei fiscale (1) 9e#ultatul inspecției fiscale se consemnea#ă "n scris "ntr.și e!prima punctul de vedere potrivit art. Art.verbal organul de inspecţie fiscală va consemna despre aceasta "n procesul. (() <ata ora şi locul pre#entării conclu#iilor vor fi comunicate contribuabilului "n timp util.($) )rin reverificare se "nțelege inspecția fiscală efectuată ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor care influențea#ă re#ultatele acestora. <acă informaţiile contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente atunci inspectorul fiscal se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii. (4) raportul de inspecție fiscală cuprinde și opinia organului de inspecție fiscală motivată "n drept și "n fapt cu privire la acest punct de vedere.un raport de inspecție fiscală "n care se pre#intă constatările inspecției fiscale din punct de vedere faptic și legal. 1:4 alin. Acesta este obligat să dea informaţii să pre#inte la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. (4) <eci#iile prevă#ute la alin. ($) Organul fiscal pre#intă contribuabilului proiectul de raport de inspecție fiscală care conține constatările și consecințele lor fiscale acord&ndu.verbal va fi comunicat contribuabilului.

ustificată a contribuabilului cu acordul organului fiscal. <iferenţa este semnificativă dacă "ntre veniturile estimate calculate "n ba#a situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 1:B dar nu mai puţin de 0:. (4) )rocedura de aplicare a metodelor indirecte prevă#ute la alin. (1?1) 8ompetența de e!ercitare a verificării situației fiscale personale pentru Agenția 1ațională de Administrare 3iscală și unitățile sale subordonate se stabilește prin ordin al președintelui Agenției 1aționale de Administrare 3iscală. ((). (0) 5n situaţia "n care organul fiscal constată diferenţe semnificative conform alin.ustate sunt următoarele% a) metoda sursei şi c+eltuirii fondului. 1$ .ustată prin utili#area metodelor indirecte prevă#ute la alin. (4) <acă organul fiscal constată o diferenţă semnificativă "ntre pe de o parte veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi pe de altă parte situaţia fiscală personală acesta continuă verificarea prevă#ută la alin. (2) >etodele indirecte pentru stabilirea ba#ei impo#abile a. (1) constă "n compararea "ntre pe de o parte veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi pe de altă parte situaţia fiscală personală a contribuabilului. >etoda constă "n anali#a conturilor bancare şi a flu!urilor de numerar pentru a stabili mişcările de disponibilităţi băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venit şi utili#area lor' c) metoda patrimoniului. (0?1) )ersoana supusă verificării are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal. (2). 1:9?$ 6ocul desfăşurării verificării (1) Aerificarea se desfăşoară la sediul organului fiscal sau la cererea persoanei supuse verificării la domiciliul său sau la domiciliul*sediul persoanei care "i acordă asistenţă potrivit art. >etoda constă "n determinarea venitului impo#abil pe ba#a creşterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Art. (7) Obligaţia de păstrare a secretului fiscal prevă#ută la art. 5n situaţia "n care solicitarea are loc odată cu comunicarea avi#ului de verificare declaraţia se depune "n termenul prevă#ut la alin. (0?$) =lementele de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana supusă verificării precum şi modelul declaraţiei se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. >etoda constă "n compararea c+eltuielilor efectuate cu veniturile declarate "n perioada supusă verificării ' b) metoda flu!urilor de tre#orerie. 1:9?1 9eguli privind verificarea persoanelor fi#ice (1) Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanelor fi#ice cu privire la impo#itul pe venit reglementat de @itlul III din 8odul fiscal "n condiţiile pre#entului cod care se aplică "n mod corespun#ător. 8reşterea sau descreşterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la "nceputul perioadei cu cea de la sf&rşitul perioadei. 1:2 alin. 11 se aplică funcţionarilor publici implicaţi "n procedura de verificare a situaţiei fiscale personale. ( <ispo#iţii speciale privind verificarea persoanelor fi#ice supuse impo#itului pe venit Art. (2) se aprobă prin +otăr&re a Cuvernului. @ermenul se poate prelungi cu (: de #ile o singură dată la solicitarea . ($) )rin situaţie fiscală personală se "nţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială a flu!urilor de tre#orerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a contribuabilului pe perioada verificată. (1) prin comunicarea avi#ului de verificare şi stabileşte ba#a impo#abilă a.ustificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală.1orme metodologice 8ap. (() Aerificarea prevă#ută la alin. Aparatul central al Agenției 1aționale de Administrare 3iscală are competen ță "n efectuarea verificării persoanelor fi#ice potrivit pre#entului capitol pe "ntregul teritoriu al țării.::: lei. (4) acesta solicită contribuabilului pre#entarea "n termen de cel mult 2: de #ile de la comunicarea avi#ului de verificare sub sancţiunea decăderii de documente . (0)' "n situaţia "n care solicitarea are loc pe perioada verificării declaraţia se depune "n termen de 10 #ile de la data comunicării solicitării.

(&) %rganul fiscal are dreptul să re ină. 9aportul va sta la ba#a emiterii deci#iei de impunere sau după ca# a unei deci#ii de "ncetare a procedurii de verificare "n ca#ul "n care nu se a.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1. (&) o constituie actul întoc!it de organul fiscal. 219 Contravenţii (1) 8onstituie contravenţii următoarele fapte% a) nedepunerea la termenele prevă#ute de lege a declaraţiilor de "nregistrare fiscală sau de menţiuni' cu amendă de la 0:: lei la 1.ustificate' e) solicitarea de informaţii şi "nscrisuri relevante pentru verificare. cu amendă de la 0:: lei la 1. Art.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1. păstr. 04 alin.($) <urata efectuării verificării este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 2 luni respectiv de 1$ luni "n ca#ul "n care sunt necesare informaţii din străinătate. m)' c) nerespectarea obligaţiilor prevă#ute la art. perioada de re inere poate fi prelungită cu !a)i!u! +* de zile.::: lei la 0. contribuabilul are obliga ia să pună la dispozi ie organului fiscal registre.::: lei la 0. m)' b) ne"ndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevă#ute de lege a bunurilor şi veniturilor impo#abile sau după ca# a impo#itelor ta!elor contribuţiilor şi a altor sume precum şi orice informaţii "n legătură cu impo#itele ta!ele contribuţiile bunurile şi veniturile impo#abile dacă legea prevede declararea acestora' b?1) D b?( /// Abrogat. 02 şi art. /onfor!itatea cu originalul a 1( . ($) %rganul fiscal poate solicita punerea la dispozi ie a înscrisurilor la sediul său ori la do!iciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte. În acela"i scop. confor! cu originalul. 56 Prezentarea de înscrisuri (1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin.) -ovada reținerii docu!entelor prevăzute la alin. potrivit dispozițiilor legale. în scopul prote#ării î!potriva înstrăinării sau distrugerii. în original.::: lei pentru persoanele . Art. nu!ai înscrisuri relevante din punct de vedere fiscal. (. Am&narea se poate solicita o singură dată pentru motive .un raport scris "n care se vor pre#enta constatările din punct de vedere faptic şi legal. (4) va cuprinde% a) temeiul .ndu'i'se contribuabilului. (1) lit. cu aprobarea conducătorului organului fiscal. a) b) g) . un e)e!plar co!unic. docu!ente. înregistrării "i ac(itării obliga iilor fiscale de către contribuabili. pe o perioadă de !a)i!u! &* de zile. înscrisuri. (5) În cazul în care pentru stabilirea stării de fapt fiscale contribuabilul pune la dispozi ția organului fiscal înscrisuri sau alte docu!ente.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin.ustea#ă ba#a impo#abilă Art. ($)' Art.::: lei pentru persoanele . (1) lit. acestea se înapoiază contribuabilului. eviden e. În cazuri e)cep ionale.uridic al verificării' b) data de "ncepere a verificării' c) perioada ce urmea#ă a fi supusă verificării' d) posibilitatea de a solicita am&narea datei de "ncepere a verificării. 1:9?( Avi#ul de verificare Avi#ul de verificare prevă#ut la art. 1:9?1 alin. precu! și !ențiunea că aceasta a fost reținută. acte. 1:9?4 9aportul de verificare şi deci#ia de impunere 9e#ultatul verificării va fi consemnat "ntr. a) b) g) . de către organul fiscal. docu!ente de afaceri "i orice alte înscrisuri.ndu'se în copie. registre "i docu!ente financiar'contabile sau orice ele!ent !aterial care face dovada stabilirii. Actul se întoc!ește în două e)e!plare și se se!nează de organul fiscal și de contribuabil. organul fiscal are dreptul să solicite înscrisuri "i altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi econo!ice sau #uridice. în care sunt specificate toate ele!entele necesare individualizării probei sau dovezii respective.

Începerea inspec iei fiscale trebuie conse!nată în registrul unic de control. în !ăsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal. 2or!e !etodologice Art.::: lei la $4. în încăperi "i în orice alte incinte. respectiv prin acte ale autorită ilor ad!inistra iei publice locale. (. (5) 6nspec ia fiscală se e)ercită pe baza principiilor independen ei. (&) -e inătorii terenurilor ori incintelor respective vor fi în"tiin a i în ti!p util despre cercetare.) În caz de refuz. (+) /ontribuabilul are obliga ia să îndeplinească !ăsurile prevăzute în actul întoc!it cu ocazia inspec iei fiscale. Persoanele fizice vor fi infor!ate asupra dreptului de a refuza intrarea în do!iciliu sau re"edin ă.t !ai pu in activitatea curentă a contribuabililor "i să utilizeze eficient ti!pul destinat inspec iei fiscale. (6) Activitatea de inspec ie fiscală se organizează "i se desfă"oară în baza unor progra!e anuale. (9) 4a finalizarea inspec iei fiscale. a) cu amendă de la 2. #andar!erie ori al i agen i ai for ei publice sunt obliga i să îi acorde spri#inul pentru aplicarea prevederilor prezentului articol. pe propria răspundere. unicită ii. c)' d) nerespectarea obligaţiei prevă#ute la art. 53 /ercetarea la fa a locului (1) În condi iile legii. (. În declara ie se va !en iona "i faptul că au fost restituite toate docu!entele solicitate "i puse la dispozi ie de contribuabil. 1*5 5eguli privind inspec ia fiscală (1) 6nspec ia fiscală va avea în vedere e)a!inarea tuturor stărilor de fapt "i raporturile #uridice care sunt relevante pentru i!punere. dispozi iile privind ordonan a pre"edin ială din /odul de procedură civilă fiind aplicabile.) 777 Abrogat.::: lei pentru persoanele .copiilor se efectuează de către contribuabil prin înscrierea !ențiunii 0confor! cu originalul1 și prin se!nătura acestuia. ta)ă. (3) 4a începerea inspec iei fiscale. inspectorul este obligat să prezinte contribuabilului legiti!a ia de inspec ie "i ordinul de serviciu se!nat de conducătorul organului de control. +3 alin. după caz. contribuabilul este obligat să dea o declara ie scrisă. organele de poli ie. 2or!e !etodologice Art. precu! "i e)per ilor folosi i pentru această ac iune intrarea acestora pe terenuri. în ter!enele "i condi iile stabilite de organele de inspec ie fiscală. din care să rezulte că au fost puse la dispozi ie toate docu!entele "i infor!a iile solicitate pentru inspec ia fiscală. cu e)cep ia cazurilor prevăzute la art. contribu ție și alte su!e datorate bugetului general consolidat și pentru fiecare perioadă supusă i!pozitării. 14 . intrarea în do!iciliul sau în re"edin a persoanei fizice se face cu autorizarea instan ei #udecătore"ti co!petente. (&) 6nspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare i!pozit. (1) lit. ($) /ontribuabilii au obliga ia să per!ită func ionarilor î!puternici i de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la fa a locului. întoc!ind în acest sens proces' verbal. b). (1) lit. ($) 6nspec ia fiscală va fi efectuată în a"a fel înc. 1*5:1 5eguli privind reverificarea (1) Prin e)cepție de la prevederile art. tri!estriale "i lunare aprobate în condi iile stabilite prin ordin al pre"edintelui Agen iei 2a ionale de Ad!inistrare 8iscală. (&).::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la $0. organul fiscal poate efectua o cercetare la fa a locului. (5) 4a cererea organului fiscal.t să afecteze c. ierar(izării. teritorialită ii "i descentralizării. autono!iei.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin.::: lei la 7. (7)' Art. 1*5 alin. 1:0 alin. conducătorul inspec ției fiscale poate decide reverificarea unei anu!ite perioade.

potrivit actelor nor!ative în vigoare.::: lei la (. (5) /ontribuabilii sunt obliga i să eviden ieze veniturile realizate "i c(eltuielile efectuate din activită ile desfă"urate. #urnalul pentru cu!părări. organul de inspecție fiscală este obligat să co!unice contribuabilului decizia de reverificare. contribuabilii care desfă"oară tranzac ii cu persoane afiliate au obliga ia ca. (3) %rganul fiscal poate lua în considerare orice eviden e relevante pentru i!punere inute de contribuabil. (&) . ($) art. inopinate ori co!unicate organului fiscal de către organele de ur!ărire penală sau de alte autorități publice ori obținute în orice !od de organele de inspec ție. să presteze servicii de ar(ivare. (. se aprobă prin ordin al pre"edintelui Agen iei 2a ionale de Ad!inistrare 8iscală. 7: alin. eviden ele contabile "i fiscale ale e)erci iului financiar în curs se păstrează. cu amendă de la 1. prin întoc!irea registrelor sau a oricăror alte docu!ente prevăzute de lege. trebuie întoc!ite în !od obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale și a crean țelor și obliga țiilor fiscale. docu!ente sau alte înscrisuri ob ținute ca ur!are a unor controale încrucișate. ($) Prin e)cep ie de la prevederile alin. la do!iciliul fiscal al contribuabililor. după caz. la sediile secundare ale acestuia. potrivit legisla ției fiscale.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1$. să întoc!ească "i să prezinte. la sediul persoanei fizice ori #uridice autorizate pentru prelucrarea lor în vederea întoc!irii declara iilor fiscale. 2or!e !etodologice Art. registrul de eviden ță fiscală și altele ase!enea. în ter!enele stabilite de acesta. d)' e) neducerea la "ndeplinire a măsurilor stabilite potrivit art.::: lei la 4.($) Prin reverificare se înțelege inspecția fiscală efectuată ca ur!are a apariției unor date supli!entare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor. 3+ %bliga ia de a conduce eviden a fiscală (1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale "i a obliga iilor fiscale de plată datorate. după caz. (9)' (intră "n vigoare la (: #ile după data publicării) Art. (1) lit.::: lei pentru persoanele . sau pot fi încredin ate spre păstrare unei societă i autorizate. (4) şi art. e) şi f)' 10 . ($) În vederea stabilirii pre urilor de transfer. dosarul pre urilor de transfer.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. ac(izi ionate nu!ai de la unită ile stabilite prin nor!ele legale în vigoare.unt evidențe fiscale registrele. inclusiv pe suport electronic. 9* 5eguli pentru conducerea eviden ei contabile "i fiscale (1) =viden ele contabile "i fiscale vor fi păstrate. 1:0 alin.::: lei la 14. (1). contribuabilii sunt obliga i să conducă eviden e fiscale. 49 alin.) În cazul în care eviden ele contabile "i fiscale sunt inute cu a#utorul siste!elor electronice de gestiune. /on inutul dosarului pre urilor de transfer.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. cu! ar fi< #urnalul pentru v. potrivit legii. (&) Prin date supli!entare se înțelege infor!ații. -ispozi țiile referitoare la conținutul și co!unicarea avizului de inspecție sunt aplicabile în !od corespunzător și deciziei de reverificare. precu! "i condi iile în care se solicită acesta. (1) lit. pe l. ar(ivarea "i li!ba folosită pentru eviden ele contabile sunt aplicabile "i pentru eviden ele fiscale.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 0.::: lei la 1. cu amendă de la $. "i să co!pleteze integral rubricile for!ularelor. la sediile secundare ale acestora sau. precu! și orice alte înscrisuri care.) 4a începerea acțiunii de reverificare.ngă datele ar(ivate în for!at electronic contribuabilul este obligat să păstreze "i să prezinte aplica iile infor!atice cu a#utorul cărora le'a generat. (&) -ispozi iile legale privind păstrarea. corespunzător opera iunilor înregistrate. la do!iciliul fiscal al contribuabilului. care poate fi contestată în condițiile prezentului cod.nzări. care influențează rezultatele acestora. situațiile. (6) /ontribuabilii sunt obliga i să utilizeze pentru activitatea desfă"urată docu!ente pri!are "i de eviden ă contabilă stabilite prin lege. la solicitarea organului fiscal co!petent. de natură să !odifice rezultatele inspecției fiscale anterioare. în perioada 1 ' $5 a lunii ur!ătoare.::: lei pentru persoanele . (.

(5) =)ecutorul fiscal care aplică sec(estrul înc(eie un proces'verbal de sec(estru. periodicitatea.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. co!enzi sau pe orice alte docu!ente e!ise codul de identificare fiscală propriu. la cererea acestora. (1) și ($) și art. (9) Pentru bunurile i!obile sec(estrate organul de e)ecutare care a instituit sec(estrul va solicita de îndată biroului de carte funciară efectuarea inscrip iei ipotecare.ec(estrul aplicat asupra bunurilor i!obile în te!eiul alin. cu amendă de la 0:: lei la 1. în ter!en de 1* zile. >unurile accesorii nu pot fi ur!ărite dec. 15.f) nerespectarea obligaţiilor prevă#ute la art.::: lei pentru persoanele . (3) -reptul de ipotecă conferă creditorului fiscal în raport cu al i creditori acelea"i drepturi ca "i dreptul de ipotecă. a) b) g) . celelalte drepturi reale "i sarcini care grevează i!obilul ur!ărit. contribu ii "i alte su!e datorate bugetului general consolidat au obliga ia de a !en iona pe facturi.i revin terţului poprit potrivit pre#entului cod' -) nerespectarea obligaţiei de comunicare prevă#ute la art. 15&:1 fiind aplicabile. ta)e.::: lei la (. În situa ia în care debitorul de ine bunuri în proprietate co!ună cu alte persoane. (1) lit. stabilit în confor!itate cu nor!ele legale în vigoare.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. precu! "i !odelul declara iilor se aprobă prin ordin al pre"edintelui Agen iei 2a ionale de Ad!inistrare 8iscală.::: lei la 0.::: lei la 14.::: lei pentru persoanele . oferte.unt supuse e)ecutării silite bunurile i!obile proprietate a debitorului. (1) se face prin co!pletarea unei declara ii pe proprie răspundere. precu! "i titularii acestora. m)' Art. 0(' Art.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1$. (&) 2atura infor!a iilor. a) b) g) . =)ecutarea silită a bunurilor i!obile (1) .uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. ane). 5& 8urnizarea periodică de infor!a ii (1) /ontribuabilii sunt obliga i să furnizeze periodic organelor fiscale infor!a ii referitoare la activitatea desfă"urată. ($) 8urnizarea infor!a iilor prevăzute la alin. scrisori. în sensul prevederilor dreptului co!un. 104 alin. ($) =)ecutarea silită i!obiliară se întinde de plin drept "i asupra bunurilor accesorii bunului i!obil. e) şi f)' g) nerespectarea obligaţiei "nscrierii codului de identificare fiscală pe documente potrivit art.::: lei pentru persoanele . art.) -ispozi iile alin. (6) . 4(' cu amendă de la 0:: lei la 1. prevăzute de /odul civil.::: lei la 0. (5) constituie ipotecă legală. (1) lit.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1. (&) nu sunt aplicabile în cazurile în care e)ecutarea silită se face pentru stingerea crean elor fiscale rezultate din săv.t odată cu i!obilul.nd un e)e!plar al procesului'verbal de sec(estru. care vor fi 12 . cu amendă de la $.) nerespectarea de către bănci a obligaţiilor privind furni#area informaţiilor şi a obligaţiilor de decontare prevă#ute de pre#entul cod' -) nerespectarea obligaţiilor ce. 151 alin.r"irea de infrac iuni. (1) lit. 3& %bliga ia înscrierii codului de identificare fiscală pe docu!ente Plătitorii de i!pozite. e)ecutarea silită se va întinde nu!ai asupra bunurilor atribuite debitorului în ur!a parta#ului #udiciar. (+) >iroul de carte funciară va co!unica organelor de e)ecutare. respectiv asupra sultei. (+). 15$ alin. (1*) și (11). m)' +) nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale' i) ne"ndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau după ca# la terţe persoane a formularelor şi documentelor prevă#ute de legea fiscală altele dec&t declaraţiile fiscale şi declaraţiile de "nregistrare fiscală sau de menţiuni' . dispozi țiile art. (9)' Art. (&) În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus e)ecutării silite spa iul !ini! locuit de debitor "i fa!ilia sa. (.

::: lei la 1. m) refu#ul debitorului supus e!ecutării silite de a preda bunurile organului de e!ecutare spre a fi sec+estrate sau de a le pune la dispo#iţie acestuia pentru a fi identificate şi evaluate' cu amendă de la 0:: lei la 1.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin.::: lei pentru persoanele . în ter!en de &* de zile de la înscrierea procesului'verbal de sec(estru al bunului i!obil în eviden ele de publicitate i!obiliară. 6nfor!a iile furnizate de alte persoane se iau în considerare nu!ai în !ăsura în care sunt confir!ate "i de alte !i#loace de probă. Art. 5$ %bliga ia de a furniza infor!a ii (1) /ontribuabilul sau altă persoană î!puternicită de acesta are obliga ia de a furniza organului fiscal infor!a iile necesare pentru deter!inarea stării de fapt fiscale.::: lei la 7. 5n situaţia "n care solicitarea are loc odată cu comunicarea avi#ului de verificare declaraţia se depune "n termenul prevă#ut la alin.::: lei pentru persoanele . ($) 8ontravenţiile prevă#ute la alin. să co!unice în scris organului de e)ecutare titlurile pe care le au pentru bunul i!obil respectiv. (1) se sancţionea#ă astfel (intră "n vigoare la (: #ile după data publicării)% a) cu amendă de la 2.::: lei la $4.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 4.::: lei pentru persoanele . (1) lit.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. (0?1). (1) lit.::: lei la 1. a) b) g) . c)' 14 . 0$ alin. (1*) /reditorii debitorului. cu amendă de la 1. în i!posibilitate de a scrie.fiscal bunurile materiale supuse impo#itelor ta!elor contribuţiilor datorate bugetului general consolidat "n vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale' cu amendă de la 1. după caz.::: lei "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. (&) -eclara ia persoanelor obligate potrivit alin.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. r) dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de p&nă la 0:.::: lei la 2. organul fiscal întoc!e"te un proces'verbal. ($) /ererea de furnizare a infor!a iilor se for!ulează în scris "i va specifica natura infor!a iilor solicitate pentru deter!inarea stării de fapt fiscale "i docu!entele care sus in infor!a iile furnizate. r) dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de p&nă la 0:.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 4. organul fiscal are dreptul să solicite infor!a ii "i altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi econo!ice sau #uridice.::: lei inclusiv' o) nereţinerea potrivit legii de către plătitorii obligaţiilor fiscale a sumelor repre#ent&nd impo#ite şi contribuţii cu reţinere la sursă' p) reţinerea şi nevărsarea "n totalitate de către plătitorii obligaţiilor fiscale a sumelor repre#ent&nd impo#ite şi contribuţii cu reţinere la sursă dacă nu sunt săv&rşite "n astfel de condiţii "nc&t potrivit legii să fie considerate infracţiuni' r) refu#ul de a "ndeplini obligaţia prevă#ută la art. cu amendă de la 1:.::: lei inclusiv' s) nerespectarea obligaţiei prevă#ute la art. În acela"i scop. Art. 1:9?1 9eguli privind verificarea persoanelor fi#ice (0?1) )ersoana supusă verificării are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal.::: lei pentru persoanele . din !otive independente de voin a sa. prezentată sau conse!nată în scris.t titularii drepturilor !en ionate la alin. s). (1) lit.::: lei la 2. sunt obliga i ca.) În situa ia în care persoana obligată să furnizeze infor!a ia în scris este. (1) să furnizeze infor!a ii va fi. (1) lit. (+). (. (1) lit. (0)' "n situaţia "n care solicitarea are loc pe perioada verificării declaraţia se depune "n termen de 10 #ile de la data comunicării solicitării.::: lei la 0:.nzarea bunului i!obil "i distribuirea pre ului.în"tiin a i de către organul de e)ecutare "i c(e!a i la ter!enele fi)ate pentru v.::: lei la 0. m)' n) refu#ul de a pre#enta organului financiar. n) .::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la $0. al ii dec. n) . 1:9?1 alin. (1).

::: lei "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin.::: lei. r) dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse "ntre 0:. (1) se sancţionea#ă cu amenda prevă#ută pentru persoanele fi#ice.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1$.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1$.::: lei la 0.verbal de constatare şi sancţionare contravenţională Art. Art.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 4. ($) 8ontravenţia pentru fapta prevă#ută la alin.::: lei pentru persoanele . r) dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 1::. (0) 1edepunerea la termen a declaraţiilor fiscale pentru obligaţiile datorate bugetelor locale se sancţionea#ă potrivit 6egii nr.::: lei inclusiv' f) cu amendă de la 4.::: lei pentru persoanele .::: lei la 0.::: lei la 14.::: lei la $4.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. 041*$::( privind 8odul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. $19?1 8ontravenţii "n ca#ul declaraţiilor recapitulative (1) 8onstituie contravenţii următoarele fapte% a) nedepunerea la termenele prevă#ute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate la titlul AI din 8odul fiscal' b) depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.0:: lei "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. $$1 8onstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 17 .::: lei la (.::: lei şi 1::. b) nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării' b) persoanele care ulterior termenului legal de depunere corectea#ă declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impo#abile.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la $0.::: lei pentru persoanele . n) . r) dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de p&nă la 0:.::: lei la 7.::: lei la 1. a) b) g) . n) . $$: /// Abrogat (Abrogat din 1 ianuarie $:1$) Art. (1) lit.::: lei la 2. (2) . (1) lit.umele "ncasate "n condiţiile pre#entului titlu se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale după ca#. (1) lit. (1) lit. (1) lit. ($) contravenientul are posibilitatea ac+itării "n termen de 47 de ore a .umătate din minimul amen#ii agentul constatator făc&nd menţiune despre această posibilitate "n procesul.::: lei inclusiv' g) cu amendă de la 2.::: lei pentru persoanele . (1) lit.::: lei "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. (1) se sancţionea#ă astfel% a) cu amendă de la 1.::: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 1. Art. a)' b) cu amendă de la 0:: lei la 1. e) şi f)' d) cu amendă de la 0:: lei la 1.b) cu amendă de la 1.0:: lei pentru persoanele fi#ice şi cu amendă de la 0.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. (() 5n ca#ul persoanelor fi#ice nedepunerea la termenele prevă#ute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie şi se sancţionea#ă cu amendă de la 0: lei la 0:: lei. (1) lit. (1) se sancţionea#ă cu amendă de la 1.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptei prevă#ute la alin. m)' d?1 D d?$ /// Abrogate. (() 1u se sancţionea#ă contravenţional% a) persoanele care corectea#ă declaraţia recapitulativă p&nă la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative dacă fapta prevă#ută la alin. (4) 5n ca#ul aplicării sancţiunii amen#ii prevă#ute la alin. n) . s).uridică contravenţiile prevă#ute la alin. $19?$ 8ontravenţii şi sancţiuni la regimul E9egistrului operatorilor intracomunitariF (1) 8onstituie contravenţie efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia "nscrierii "n 9egistrul operatorilor intracomunitari fără a fi "nscrise conform legii "n acest registru.::: lei pentru persoanele .::: lei la 4.::: lei la 14.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. i) cu amendă de la 1:.::: lei la 2. (1) lit. ($) 8ontravenţiile prevă#ute la alin.uridice "n ca#ul săv&rşirii faptelor prevă#ute la alin. b). (1) lit.::: lei la 1. (4) 5n ca#ul asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate .::: lei la 0:.::: lei la 0. d)' c) cu amendă de la $.::: lei pentru persoanele . e) cu amendă de la 1.::: lei' +) /// Abrogat. (1) lit.

($) . $19 .loacelor de transport se efectuea#ă de către ec+ipe mi!te alcătuite din personalul de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate şi personalul anume desemnat din cadrul )oliţiei 9om&ne. $19 . (1) personalul de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate are obligaţia de a efectua controlul de specialitate prevă#ut la alin.uridic al contravenţiilor. 9$*$::( republicată cu modificările şi completările ulterioare şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin dispo#iţiile art. (1). (1) va opri "n trafic mi. art. (4) 8onstatarea contravenţiei prevă#ute de art. (0) 5n ca#ul aplicării sancţiunii amen#ii potrivit art. Art. $19 şi art. (() te#a I din Ordonanţa Cuvernului nr. b) se aplică pentru faptele constatate după data intrării "n vigoare a pre#entului cod. 5n ca#ul asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate . $$: se aplică după ca# persoanelor fi#ice sau persoanelor . $$( <ispo#iţii aplicabile <ispo#iţiile pre#entului titlu se completea#ă cu dispo#iţiile legale referitoare la regimul . -) din aceeaşi ordonanţă controlul asupra mi.(1) 8onstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente. $19 alin. (1) lit. (1) lit. $$1 alin. $$: se fac de personalul de specialitate din cadrul >inisterului =conomiei şi 3inanţelor şi al unităţilor sale teritoriale cu e!cepţia sancţiunii privind suspendarea autori#aţiei de antrepo#it fiscal care se dispune de autoritatea fiscală competentă la propunerea organului de control. ($) din acelaşi act normativ se fac de către personalul de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate. $$: alin.loacele de transport marfă "n vederea efectuării controlului de specialitate din oficiu sau la solicitarea personalului de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate. <in aceste venituri se reţine o cotă de 10B care se constituie "ntr.G Art. ( alin. $$: contribuabilul are posibilitatea ac+itării "n termen de 47 de ore a . 1 şi art. art.uridică sancţiunile se aplică repre#entanţilor acestora.uridice.os prevederile art. $$: alin.ancţiunile contravenţionale prevă#ute la art. 1 (1) )rin derogare de la dispo#iţiile art. (1). ($) 6a solicitarea personalului anume desemnat din cadrul )oliţiei 9om&ne care face parte din ec+ipa mi!tă prevă#ută la alin.uridice. $$: se aplică după ca# persoanelor fi#ice sau persoanelor . (1) lit. -) din Ordonanţa Cuvernului nr.verbal de constatare şi sancţionare contravenţională.ancţiunile contravenţionale prevă#ute la art. 5n ca#ul asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate . ($) >inisterul Administraţiei şi Internelor şi >inisterul 3inanţelor )ublice vor emite ordine "n aplicarea dispo#iţiilor art. ( (1) Aeniturile re#ultate din valorificarea bunurilor confiscate şi ca urmare a aplicării sancţiunilor potrivit art.uridică sancţiunile se aplică repre#entanţilor acestora. 9(*$::9 GA9@. $$1 8onstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor (1) 8onstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente. (4) 8ontravenţiile prevă#ute la art. 19 . Art. ( din Ordonanţa de urgenţă a Cuvernului nr. 9eproducem mai .umătate din minimul amen#ii prevă#ute "n pre#entul cod agentul constatator făc&nd menţiune despre această posibilitate "n procesul. 1 şi art. 9$*$::( privind 8odul de procedură fiscală republicată cu modificările şi completările ulterioare pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevă#ute de art. (() 8onstatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit art. ($) . $$$ Actuali#area sumei amen#ilor 6imitele amen#ilor contravenţionale prevă#ute "n pre#entul cod pot fi actuali#ate anual "n funcţie de evoluţia ratei inflaţiei prin +otăr&re a Cuvernului la propunerea >inisterului =conomiei şi 3inanţelor. 1 şi art.G GA9@. $$: alin. (() )ersonalul anume desemnat din cadrul )oliţiei 9om&ne care face parte din ec+ipa mi!tă prevă#ută la alin. $ constituie venituri la bugetul de stat. un fond de premiere la dispo#iţia ministrului administraţiei şi internelor şi a ministrului finanţelor publice "n cote egale.

(1) lit. 1 şi art.umătate din minimul amen#ii prevă#ute "n pre#entul cod agentul constatator făc&nd menţiune despre această posibilitate "n procesul. (() )ersonalul anume desemnat din cadrul )oliţiei 9om&ne care face parte din ec+ipa mi!tă prevă#ută la alin. un fond de premiere la dispo#iţia ministrului administraţiei şi internelor şi a ministrului finanţelor publice "n cote egale. $$: alin. (1).os prevederile art. -) din aceeaşi ordonanţă controlul asupra mi. (1) personalul de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate are obligaţia de a efectua controlul de specialitate prevă#ut la alin. 1 (1) )rin derogare de la dispo#iţiile art. eproducem mai .loacelor de transport se efectuea#ă de către ec+ipe mi!te alcătuite din personalul de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate şi personalul anume desemnat din cadrul )oliţiei 9om&ne. ( din Ordonanţa de urgenţă a Cuvernului nr. ( (1) Aeniturile re#ultate din valorificarea bunurilor confiscate şi ca urmare a aplicării sancţiunilor potrivit art.G $: . (() te#a I din Ordonanţa Cuvernului nr. $19 alin. <in aceste venituri se reţine o cotă de 10B care se constituie "ntr. ( alin. (1) lit. (4) 8onstatarea contravenţiei prevă#ute de art. (1) va opri "n trafic mi. $19 şi art.verbal de constatare şi sancţionare contravenţională. $$1 alin. 1 şi art. ($) din acelaşi act normativ se fac de către personalul de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate. 9$*$::( republicată cu modificările şi completările ulterioare şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin dispo#iţiile art. 9$*$::( privind 8odul de procedură fiscală republicată cu modificările şi completările ulterioare pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevă#ute de art.G GA9@. (4) 8ontravenţiile prevă#ute la art.(() 8onstatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit art. 1 şi art. $$: alin. (1) lit. $ constituie venituri la bugetul de stat.loacele de transport marfă "n vederea efectuării controlului de specialitate din oficiu sau la solicitarea personalului de specialitate din cadrul Agenţiei 1aţionale de Administrare 3iscală şi unităţile sale subordonate. ($) >inisterul Administraţiei şi Internelor şi >inisterul 3inanţelor )ublice vor emite ordine "n aplicarea dispo#iţiilor art. (1). b) se aplică pentru faptele constatate după data intrării "n vigoare a pre#entului cod. ($) 6a solicitarea personalului anume desemnat din cadrul )oliţiei 9om&ne care face parte din ec+ipa mi!tă prevă#ută la alin. -) din Ordonanţa Cuvernului nr. $$: alin. $$: se fac de personalul de specialitate din cadrul >inisterului =conomiei şi 3inanţelor şi al unităţilor sale teritoriale cu e!cepţia sancţiunii privind suspendarea autori#aţiei de antrepo#it fiscal care se dispune de autoritatea fiscală competentă la propunerea organului de control. $$: contribuabilul are posibilitatea ac+itării "n termen de 47 de ore a . (0) 5n ca#ul aplicării sancţiunii amen#ii potrivit art. 9(*$::9 GA9@.

<acă organul fiscal constată o diferenţă semnificativă "ntre pe de o parte veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi pe de altă parte situaţia fiscală personală acesta continuă verificarea prevă#ută la alin. *iferenţa este se"nificativă $acă %ntre venit rile esti"ate calc late %n ba+a sit aţiei fiscale personale #i venit rile $eclarate $e contrib abili sa $e plătitorii $e venit este o $iferenţă "ai "are $e 1(.! $ar n "ai p ţin $e '(. Art. (() <reptul de a stabili obli&aţii fiscale se prescrie %n ter"en $e 1( ani %n ca#ul "n care acestea re#ultă din săv&rşirea unei fapte prevă#ute de legea penală. ($) @ermenul de prescripţie a dreptului prevă#ut la alin.)( Ter"en l $e sol ţionare a cererilor contrib abililor (1) 8ererile depuse de către contribuabil potrivit pre#entului cod se soluţionea#ă de către organul fiscal "n termen de 40 de #ile de la "nregistrare. (4) @ermenul prevă#ut la alin.ustată prin utili#area metodelor indirecte prevă#ute la alin.udecătorească definitivă. ($) )entru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii stabilite potrivit legii termenul de plată se stabileşte "n funcţie de data comunicării acestora astfel% a) dacă data comunicării este cuprinsă "n intervalul 1 .orări de "nt&r#iere după ca# ori aplicarea de sancţiuni prevă#ute de lege dacă acestea se e!ecută "n termen de 2: de #ile de la "ncetarea evenimentelor prevă#ute la alin. b) dacă data comunicării este cuprinsă "n intervalul 1/ .((( lei. (2). 111 Ter"enele $e plată (1) 8reanţele fiscale sunt scadente la e!pirarea termenelor prevă#ute de 8odul fiscal sau de alte legi care le reglementea#ă.1' $in l nă termenul de plată este p&nă la data de ' a l nii r"ătoare. $( dacă legea nu dispune altfel.01 $in l nă termenul de plată este p&nă la data de 2( a l nii r"ătoare Contrib ţiile sociale administrate de >inisterul =conomiei şi 3inanţelor după calcularea şi reţinerea acestora conform reglementărilor legale "n materie se virea#ă p&nă la data de 2' a l nii r"ătoare celei pentru care se efectuea#ă plata drepturilor salariale. (1) "ncepe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui "n care s.a născut creanţa fiscală potrivit art.Obiect l! ter"en l #i "o"ent l $e la care %ncepe să c r&ă ter"en l $e prescripţie a $rept l i $e stabilire a obli&aţiilor fiscale (1) <reptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie %n ter"en $e ' ani cu e!cepţia ca#ului "n care legea dispune altfel. Art.o +otăr&re . Obligaţiile fiscale se consideră a fi "ndeplinite "n termen fără perceperea de dob&n#i penalităţi de "nt&r#iere sau ma. (1) prin comunicarea avi#ului de verificare şi stabileşte ba#a impo#abilă a. (() curge de la data săv&rşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr. $1 . ($) 5n situaţiile "n care pentru soluţionarea cererii sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deci#iei acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă "ntre data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->