2013 Lawatan Tahun 6 a.setar

SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG PAKU 06150 AYER HITAM, KEDAH

KERTAS CADANGAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR SEKITAR ALOR SETAR DAN MOTIVASI UPSR TAHUN 2013
TARIKH PELAKSANAAN 4 S !" #$ % 2013

D&' #(')')* ' !)+) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ABDUL RASHID BIN MOHD KASSIM GURU BESAR SK MATANG PAKU 0-000 AYER HITAM, KEDAH

Justeru.PENGENALAN. eterusnya juga. secara tidak langsung juga ia sebenarnya turut menambahkan lagi pengetahuan am mereka sejajar dengan apa yang terkandung dalam 'alsafah Pendidikan (egara. para pelajar sudah tentunya akan didedahkan dan diperkenalkan dengan pelbagai sukatan mata pelajaran bagi subjek yang berteraskan UP ! khasnya dan mata pelajaran yang berunsurkan P"# secara amnya. elain turut membantu memperkembangkan lagi potensi murid. . adalah difikirkan baha%a program la%atan sambil belajar sebegini mampu memberi impak yang mendalam bagi memperkukuh lagi pengalaman sebenar para pelajar. ehubungan dengan itu. pengalaman sedia ada murid sebenarnya secara tidak langsung turut memainkan peranan penting dalam membantu para pelajar menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran mereka sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. tanpa kita sedari baha%a ia sebenarnya turut membantu mereka dalam menjana serta mengaplikasi input&input sedia ada dengan secara terka%al serta terancang berpandukan bimbingan dan sokongan guru. $i samping itu juga. dalam menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran seharian di sekolah. Alaf 21 ini banyak mengajar dan mendidik para pelajar agar lebih berdaya maju dan berdaya saing dalam menghadapi apa jua cabaran menjelang dekad 2020.

MASA. Program ini akan dijalankan selama pada !abu 02 eptember 2013. Penaung Pengerusi (aib Pengerusi 1 (aib Pengerusi 2 etiausaha #endahari AJ" ) ) ) ) ) ) ) *ncik Abdul !ashid bin +ohd "assim Guru Besar Sekolah Kebangsaan Matang Paku Puan . Matang Paku *ncik "amal A/i bin Juhari. Unit #imbingan dan "aunseling " +atang Paku. ekitar #andar Alor etar KUMPULAN SASARAN. TARIKH. 32 orang murid 0ahun 1.JAWATAN KUASA KERJA.30 pagi hari !abu 2 eptember 2013 dan dijangka sampai semula ke sekolah pada jam 3. *ncik +ohd . Matang Paku *ncik (ordin bin #aharum Penolong Kanan Kokurikulum SK. Penolong Kanan HEM SK. DESTINASI. Abd +utalib emua guru 0ahun 1. ANJURAN.usof bin +ohd Pha/il. #ermula sea%al jam 4.00 petang hari yang sama.ajah hamsun bt. Matang Paku. -mar Penolong Kanan 1 SK. Puan (orhayati bt. .

2. berdisiplin dan berbudaya penyayang.Para pelajar akan lebih celik minda dan mampu menghadapi seterusnya berkuasa membina %a%asan hidup dalam menimba ilmu pengetahuan.Para pelajar dapat menambahkan pengetahuan sedia ada. 2. 3.Para pelajar juga secara tidak langsung dapat melihat dengan lebih dekat panorama negara yang menjadi lambang kemegahan di samping memberikan keseronokan kepada mereka. OBJEKTI.+e%ujudkan para pelajar yang mempunyai semangat cintakan tanah air 5 negara +alaysia. 2.+e%ujudkan para pelajar yang mempunyai kecemerlangan dalam aspek mental dan fi/ikal yang mampu meneroka perubahan ke arah kemajuan. 3.MATLAMAT.Para pelajar akan lebih bersikap keterbukaan dan mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap diri sendiri. 2.+e%ujudkan para pelajar yang mempunyai minda dan 6isi yang lebih terbuka dalam menuju /aman yang penuh dengan cabaran. 7.+e%ujudkan para pelajar yang mempunyai nilai&nilai kerohanian moral yang terpuji. 1. .. meluaskan lagi pemandangan dan secara tidak langsung turut menambahkan serta memberikan pengalaman hidup yang baru.Adalah diharapkan pengetahuan melalui pengalaman menyertai la%atan sambil belajar ini akan kukuh dan bercambah khasnya bagi membantu para pelajar meningkatkan prestasi pelajaran. 1.

3.00 !+ 300. 8ni merupakan sebagai salah satu usaha untuk me%ujudkan pembelajaran yang lebih sihat dan bermakna bagi pembangunan pendidikan sejagat ke arah menyediakan pelajaran yang lebih terbuka mindanya seperti apa yang terkandung dalam 'alsafah Pendidikan (egara. Justeru. 2. ANGGARAN PERBELANJAAN. ini juga merupakan sebagai satu tanda sokongan dan terima kasih kepada usaha semua pihak terutamanya para pelajar yang melibatkan diri secara aktif dalam kokurikulum. elain itu.RASIONAL.00 J(#/)0 ! %$ /)*1))* . e%a kenderaan +akan dan minum 'asilitator !+ 700. Adalah diharapkan agenda sebegini menjadi satu moti6asi kepada para pelajar untuk terus maju dalam bidang akademik di samping mempunyai akhlak dan sahsiah yang mulia dan terpuji. la%atan sebegini diharapkan dapat menjadi pemangkin kepada para pelajar dalam menghadapi cabaran mendatang.00 RM 1000.00 J(#/)0 '("&!)* Anggaran perbelanjaan ) 1. 2.00 !+ 700.00 RM 1000. Punca pendapatan ) 1.00 !+ 200. $ana Unit #imbingan dan "aunseling umbangan %aris5P8#9 !+ 700.

. R)$(.00 pagi 0. +ahathir +ela%at !umah 0unku Abdul !ahman Putra al&. =========.00 pagi 10.U -' #8( +-. " +atang Paku.00 petang • & & & & & & & & #ertolak dari ekolah "ebangsaan +atang Paku 0iba dan bersarapan di perkarangan tadium $arul Aman.$ . !akan tengah hari di Pekan !abu <a%atan ke +u/ium Padi dan Pusat ains. 0iba di sekolah "ebangsaan +atang Paku. amatlah diharapkan menerusi la%atan ini akan dapat melahirkan rasa bangga dan jati diri bangsa serta menyemai semangat ingin berjaya yang tinggi dan luhur. ( Tentatif program adalah tertakhluk kepada sebarang pindaan dan perubahan masa serta tempat lawatan oleh pihak urusetia ) $isediakan oleh ) $isahkan oleh ) =========== >"A+A< A?8 #8( JU.30 pagi 0:. Fasilitator akan menyampaikan ceramah dan taklimat semasa la atan ke tempat! tempat berkaitan.$ P. Adalah menjadi harapan pihak sekolah supaya para pelajar yang menyertai la%atan sambil belajar ini akan dapat mengapplikasikan segala pengetahuan dan pengalaman sedia ada dan yang baru diperoleh dalam menjalani akti6iti pembelajaran di kelas mahupun luar kelas apabila melangkah ke sekolah menengah nanti. 4 S !" #$ % 2013 04.00 tengah hari 12.aj.30 tengah hari 03.======. emoga segala pengalaman yang diperoleh semasa menyertai la%atan ini akan digunakan sebaik mungkin dalam membantu meningkatkan lagi budaya berfikir dan membuka minda agar dapat merangsang para pelajar khasnya dan mampu menguruskan kehidupan yang lebih sempurna dan terancang pada masa hadapan.JADUAL LAWATAN. PENUTUP. >+-.. Justeru itu. .A?8<@ Penolong "anan . +ela%at !umah "elahiran 0un $r.00 pagi 11. <a%atan ke +u/ium (egeri.A!8@ etiausaha 0ahun 1.*+ " +atang Paku.00 pagi 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful