Egymás felé forduló régiók KeletKözép Európában • Approaching regions in East-Central Europe

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ1
2014.
MÁRCIUS

4.,

KEDD

BOÉR KRISZTINA boerkriszta@gmail.com admin@cecid.net kboer@cecid.net

Magyarország
·

Kövér:

ag!arorsz"g oszt#a az $% k&z&s "ll"s'ont#"t – „Magyarország, saját véleményét

az unión belül elmondva, osztja az EU álláspontját Ukrajna ügyében” - jelentette ki a parlament elnöke hétfői tapolcai sajtótájékoztatóján. Kövér László hozzátette, hogy agyarország e!!ig is ezt tette k"lpolitikai kér!ések#en $ %&' · Orbán: a mag!arok biztons"gban (annak itt)on *s K"r'"tal#"n is – „A magyarok biztonságban vannak Magyarországon és Kárpátalján is, a magyar kormány azon dolgozik, ogy biztonságban is maradjanak” - (álaszolta kér!ésre Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn – ) kormányfő kijelentette, agyarország nem része a konflikt*snak $+sz(' · +Nem lesz tiszta a választás+ – Haraszti Miklós szerint a sza#ályozások a leg*tolsó részletekig a jelenlegi hatalom ér!ekeit szolgálják. &nterj, $+sz(' · M s! r"ázy A!!#$a ,d(&zli az R -SZ korm"n!ra l*'*s*t – Kelemen Hunor hétfőn jelentette #e, hogy szer(ezete #elép a román kormány#a $+sz(' · Mar!ony#: elk&telezettek (ag!.nk %kra#na ter,leti eg!s*ge mellett – ég nem t*!ni, hogy a k"l"gyi tanács kilátás#a helyez-e *niós szankciókat $+sz(' · Mar!ony# s,rgette az .ni/s t"rs.l"si szerz0d*s al"1r"s"t %kra#n"(al – -A k!z!s uniós álláspontot tartalmazó sz!veg meg"elel Magyarországnak.- $+sz(' · 2"z"r: a korm"n! mindent megtesz a K"r'"tal#"n *l0 mag!arok*rt – .zer!án a nemzet#iztonsági és a k"l"gyi #izottság össze(ont "lést tart az *krán (álságról $+sz(' · Br.t"lis adatmenn!is*g ker,lt 3el a netre – .zer!án sza#a!on hozzáférhető(é teszik a magyarországi történeti népszámlálások a!atait a /özponti .tatisztikai 0i(atal $/.0' /öny(tár honlapján $ +1' · R*m)1r (olt a k"r'"tal#ai menek,lt"radat – 2émh3r (olt a kárpátaljai menek"ltára!at, !e harmincan %isza#ecsen, a határ menti fal*#an éjszakáztak. 4gy *krajnai magyar szerint /árpátalján nem a helyzet komoly, hanem a pánik $+sz' · 4Valakik5 list"znak eg! els0 ker,leti *tteremben6 – 4gy étterem#en áll3tólag nagy"zem#en másolják a határokon t,li sza(azók a!atait. ) t*laj!onos szerint e##ől semmi nem igaz $+sz' · 7sak a bar"ti m*di"nak #.t "llami )irdet*s – „#ass$ "ulladásos alál "enyegeti a "üggetlen magyar médiát” – állap3totta meg a érték é!iaelemző 5hely $+sz'
8

A szeml*ben szere'l0 cikkek nag! r*sze a c1mre kattint(a meg#elenik 9 az TI:)1rek)ez tartoz/ linkek eg!es esetekben csak a ;;;.mti.). oldalon el(*gzett eg!szer< *s ing!enes regisztr"ci/ .t"n 3ognak m<k&dni
KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ 7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

M
· Jo"n O%S&$$#van: a (il"gnak sz,ks*ge (an K&z*':$.r/'"ra – „%udapestet jobban be

kellene vonni a világ intellektuális, erk!l&si, politikai és gazdasági vitáiba, ezt szolgálja a Danube Institute” - mon!ta az &nfo2á!iónak a nemrég alap3tott konzer(at3(-li#erális szellemi m5hely (ezetője. John O`Sullivan hozzátette6 a konzer(at3( és a klasszik*s li#erális eszmék közép-e*rópai központjá(á k3(ánnak (álni, s ja(3tani akarják az eszmecserét /özép-4*rópa, +y*gat-4*rópa és az angol*l #eszélő (ilág, k"lönösen 7szak-)merika között. - Azért oztuk létre az egyesületet, ogy "elsz'nre juttassuk és "ejlesszük a ozzávet(legesen konzervat'v és liberális eszméket és gondolatokat- - mon!ta el az &nfo2á!iónak O'Sullivan. -)udjuk, ogy szerte a világon rengeteg gondolkodó "oglalkozik ezekkel az eszmékkel és el( akarjuk seg'teni a kétirány$ in"ormá&ió*áramlást k!z!ttük- - f5zte hozzá a 8an*#e &nstit*te (ezetője $&nfo2á!ió'

'o(án#a
·

Bel*' a rom"n korm"n!ba az R -SZ – „%elép a

+omániai Magyar ,emokrata -z!vetség .+M,-/0 a román kormányba, amelyben egy minisztereln!k* elyettesi tisztséget, valamint a k!rnyezetvédelmi és a kulturális miniszteri posztot "ogja bet!lteni” - jelentette #e hétfőn Kelemen Hunor, az 2 8.9 elnöke. ) miniszterelnök-helyettesi és a k*lt*rális miniszteri poszt (árományosa Kelemen Hunor, a környezet(é!elmi szaktárca élére Koro i !ttilát ja(asolta a magyar szer(ezet. in!két politik*s (ezette már a szó#an forgó tárcákat az előző román kormányok#an. 0étfőn "lésezett az 2 8.9 .zö(etségi :llan!ó %anácsa, amelynek !öntenie kellett arról, hogy a magyar szer(ezet #elép-e (agy sem a román kormány#a azt kö(etően, hogy a román li#erálisok ellenzék#e (on*ltak. ) tanácskozást kö(etően Kelemen Hunor az %&-nek elmon!ta6 2omániának kormányzati sta#ilitásra (an sz"ksége, és ehhez hozzá t*! jár*lni most az 2 8.9. 2ám*tatott6 két megállapo!ást 3rnak alá, egy rö(i!et a kormányra lépésről Vi"tor #onta miniszterelnökkel és egy másik terje!elmese## !ok*ment*mot a .zociál!emokrata ;árttal $;.8', a /onzer(at3( ;árttal $;<' és a 2ománia 0ala!ásáért 1rszágos .zö(etséggel $=+;2', amelyekkel egy"tt fog kormányozni az 2 8.9. 4z *tó##i, négypárti megállapo!ást a pártelnökök látják el kézjegy"kkel $ %&' · Al"1rt"k a korm"n!z"sr/l sz/l/ eg!ezm*n!t az O# koal1ci/ tag#ai – )lá3rták hétfőn az ,j román kormánykoal3ció pártjai - közt"k a 2omániai agyar 8emokrata .zö(etség $2 8.9' a közös kormányzást lehető(é te(ő politikai megállapo!ást $ %&'
· Az $ NP a '*nzmos"s *s a sikkaszt"s '*ld"#"nak tart#a a nag!("radi Ad!:k&z'ont

elcser*l*s*t – )z 4r!élyi

agyar +éppárt $4 +;' és az 4r!élyi agyar +emzeti %anács $4 +%' a pénzmosás és a sikkasztás tipik*s pél!ájának tekinti, hogy a nagy(ára!i ecénás )lap3t(ány a >?@ ezer e*róra $?? millió forint' #ecs"lt nagy(ára!i Aé!a-házra cserélte el azt az )!y-központot, melynek felép3tésére a magyar államtól >BB@-#an és >BBC-#en D,D millió e*rós $@>B millió forintos' támogatást kapott $ %&' · Bem.tatta O# korm"n!"t )#*!or +on!a rom"n minisztereln&k – Eem*tatta ,j kormányát Vi"tor #onta román miniszterelnök, aki a 2omániai agyar 8emokrata .zö(etség $2 8.9' politik*sainak rész(ételé(el megalak*ló, h*szonhat tag, ka#inet hi(atal#a lépéséhez fogja kérni ke!!en a parlament támogatását. #onta hétfőn ismertette kormánya né(sorát, amely#en C miniszterelnök-helyettes, DF miniszter, és nyolc tárca nélk"li miniszter foglal helyet. ) miniszterelnök-helyettesek egy#en miniszterek is, (alamennyien egy-egy minisztéri*mot is irány3tanak. )z 2 8.9-t Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettesként és k*lt*rális

KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ

7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

H

miniszterként, Koro i !ttila pe!ig környezet(é!elmi miniszterként kép(iseli a kormány#an $ %&'
· Borbé$y: az %S-:(el al"1rt 'rotokoll garanci"t #elent a megszerzett kisebbs*gi #ogok

meg0rz*s*re *s kib0(1t*s*re – „A kisebbségi jogok alkalmazása, a nemzeti k!z!sségeket

érint( kérdések megoldása nem attól kellene "üggj!n, ogy éppen melyik politikai párt van ellenzéki, vagy atalmi poz'&ióban1 -ajnos a romániai politikai pártok ezt 23 év elteltével sem értették meg, ezért a magyarság szempontjából asznosabbnak láttuk a kormányra lépést, mint a -zo&iáldemokrata Unió .U-,0 parlamentb(l való támogatását” – nyilatkozta ma, márci*s @án $orbél% László, az 2 8.9 politikai alelnöke. 4lmon!ta, a .zö(etség folyamatosan kö(etkezetes kise##ségpolitikát folytatott, feltételeik, prioritásaik DGG@ óta nem (áltoztak6 >BBH#en a 8emokrata és a Ai#erális ;árttal alá3rt egyezmény is *gyan azokat a kikötéseket, jogos kéréseket tartalmazta, mint a >BD>-#en a .zociál 8emokrata ;árttal $;.8' alá3rt egyezmény, illet(e a mai nap során a .zociál!emokrata =nió(al $=.8' alá3rt protokoll. „ A romániai magyarság parlamenti képviseletének "ontosságát az jelzi a legjobban, ogy "üggetlenül attól, ogy az +M,-/ kormányon volt, vagy sem, a kormány programjában mindig volt egy kül!n "ejezet a kisebbségi jogokról” – hangs,lyozta a .zö(etség politikai alelnöke $rm!sz.ro'
Zá,ony# Bo!on- Temes("ron: k&z&s ne(ez0t keresnek a C<s*g oszlo'a ,g!*ben – 0étfőn %emes(árra
·

látogatott &ákon%i $oton , agyarország frissen kine(ezett #*karesti nagykö(ete, aki Ma' ó János kolozs(ári főkonz*l k3séreté#en érkezett a Eánság fő(árosá#a. &ákon%i $oton hétfőn !élelőtt ellátogatott a ;olgármesteri 0i(atal#a és a egyeházára, találkozott a helyi magyar közösség, (alamint az egyházak és a k*lt*rális intézmények kép(iselői(el. ) nagykö(et a Iárosházán és a egyeházán lefolytatott tárgyalások *tán közös sajtótájékoztatót tartott (u'en )o'ariu prefekt*ssal, ahol az alá##iakat nyilatkozta6 „+észemr(l ez udvariassági látogatás, tavaly de&ember eleje óta dolgozom %ukarestben, mint Magyarország nagyk!vete1 A agyományoknak meg"elel(en a magyar nagyk!vet "elkeresi azokat a városokat és megyéket, amelyek a magyar4román együttm5k!dés szempontjából a leg"ontosabbnak szám'tanak1 )emesvár és )emes megye kiemelt "igyelmet élvez a atár menti együttm5k!dés, a kulturális együttm5k!dés és a "els(oktatás szempontjából egyaránt, de az itt él( magyar kisebbség szempontjából isJ” $+y*gati Kelen' · +on!a /( a nacionalista *r(ekt0l – ) #*karesti parlament ke!!en sza(az Vi"tor #onta ,j kormányáról, amely#en az 2 8.9 egy miniszterelnök-helyettesi és két tárca(ezetői tisztséget kap a hétfő !él*tán alá3rt koal3ciós megállapo!ás értelmé#en $+sz' · Korm"n!on az R -SZ 9 @RISSQTR$ – ) koal3ciós tárgyalások során fölmer"lt (iták ellenére az 2 8.9 rész(ételé(el alak*l meg az ,j #*karesti kormány, mi*tán a szö(etség hétfő !él*tán elfoga!ta a .zociál!emokrata ;árt $;.8' koal3ciós feltételeit $/rónika' · Sz*kel! szabads"g na'#a: betiltott"k a 3el(on.l"st $/rónika' · Az an!an!el(en tan.l"s 3ontoss"g"t )angsOl!ozza az R PSZ – )z anyanyel(5 oktatás fontosságára h3(ja fel a sz"lők és pe!agóg*sok figyelmét a 2omániai agyar ;e!agóg*sok .zö(etsége $2 ;.9' $/rónika' · >/l )alad a Sa'ientia bentlak"s"nak *'1t*se Koronk"n – Kól hala!nak a .apientia 4r!élyi agyar %*!ományegyetem $4 %4' #entlakásának ép3tésé(el /oronkán, a rektor szerint az ,j tané( elején már használni lehet az ,j !iákotthont $/rónika' · Sz,l0k a tan,g!i "tszer(ez*sek ellen – ) sz"lők kép(iselői által alá3rt pet3ciókat ny,jtottak #e a kéz!i(ásárhelyi önkormányzathoz és a /o(ászna megyei tanfel"gyelőséghez hétfőn, kér(e,
KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ 7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

K

hogy ,gy alak3tsák az oktatási hálózatot, hogy szeptem#ertől ne sz5njenek meg állások $/rónika' · S# kiad("nn!al n*'szer<s1tik a Sz*kel!3&ldet – Lj t*risztikai katalóg*ssal népszer5s3tik a .zékelyföl!et. 4lőször agyarország legnagyo## t*risztikai seregszemléjén, az =tazás kiáll3táson használták $/rónika' · A m"sodik Ponta:korm"n! el3ele#tett 1g*retei – ) >BD>. !ecem#eré#en #eiktatott, máso!ik #onta-kormány é!eske(eset (alós3tott meg a (álasztóknak tett 3géretek#ől. &gaz, ehhez a li#erálisok és a szociál!emokraták közötti nézeteltérések is hozzájár*ltak, amelyek (ég"l a .zociál-Ai#erális .zö(etség $=.A' fel#omlásához (ezettek $ aszol.ro' · Borbé$y: mag!ar 're3ekt.sa lesz aros meg!*nek – „A koal'&iós pártok vezet(ivel alá'rt megállapodás le et(séget ad arra, ogy a magyar kisebbség nyelvi, kulturális és szo&iális kérdéseivel kap&solatos &élkit5zéseinket megvalós'tsuk, másrészt pedig garan&iát jelent arra, ogy bele tudunk szólni a magyarságot érint( valamennyi d!ntésbe” – mon!ta hétfőn az 2 8.9 politikai alelnöke. $orbél% Lászlót a szö(etség sajtóiro!ája i!ézte $ aszol.ro' · K $ ( n: ("llal)at/nak tartom a meg"lla'od"st – Iállalhatónak tartja az 2 8.9 elnöke a koal3ciós pártok (ezetői(el hétfőn alá3rt politikai megállapo!ást. Kelemen Hunor a maszol.ronak a!ott (illáminterj,#an elmon!ta, siker"lt olyan megfogalmazásokat találni, amelyek nem a!nak fogó!zót az államfőnek arra, hogy az alkotmány#3rósághoz for!*lhasson $ aszol.ro' · @el)1("s mag!ar n!el(< beiskol"z"sra $ aszol.ro'
S#E n*g!'"rti koal1ci/ alak.lt a kisebbs*gek t"mogat"s"(al 9 K $ ( n .&nor *s Koro-# A!!#$a is tag#a lesz a III. +on!a:kabinetnek – ) kormány#a lépett az
·

2 8.9, amelynek .zö(etségi :llan!ó %anácsa tegnap E*karest#en ,gy !öntött, a szö(etség (állalja a közös kormányzást, mi*tán olyan feltételeket siker"lt kialk*!ni, amelyek az 2 8.9 szerint megfelelőek. )z 2 8.9 elnöke egy kormány#a lépési megállapo!ást 3rt alá Vi"tor #onta miniszterelnökkel, emellett egy négypárti politikai egyezség is sz"letett, amely kitér egye#ek mellett a aros(ásárhelyi 1r(osi és Myógyszerészeti 4gyetem $ 1MN4' magyar karának, (alamint a székely zászló használatának kér!ésére is. ) !ok*ment*m az észak-er!élyi a*tópálya folytatását is tartalmazza, k"lönös hangs,lyt fektet(e az )ranyosgyéres és aros(ásárhely közötti szakasz megép3tésére. )z ,j kormány#an miniszterelnök-helyettesi és k*lt*rális miniszteri posztot fog #etölteni Kelemen Hunor, Koro i !ttila a környezet(é!elmi tárcát irány3tja. ) parlament (árhatóan ma sza(az az ,j ka#inet hi(atal#a iktatásáról $.za#a!ság'

Sz rb#a
· Él)et0bb* tenni a sz/r("n!tele',l*seket 9 K&z*':B"n"tban #"rt )/ 0é( !" Zso$!

(id*k3e#leszt*s*rt 3elel0s "llamtitk"r – +égy közép-#ánáti telep"lésen6

agyarcsernyén és /isoroszon járt tegnap V* +émeth &solt, felelős államtitkára $ agyar .zó'
m.nka)el!terem*s – ) Iaj!asági

agyaritta#én, %or!án, agyarország (i!ékfejlesztéséért

· A 3iatalokat )el!ben kell tartani 9 A R SZ sz"m"ra a leg3ontosabb 3eladat a

agyar .zö(etség a kampányi!őszakot kihasználja arra is, hogy csalá!okhoz látogassanak el, hogy közele##ről is megismerke!jenek azokkal a min!ennapi gon!okkal, amelyekkel a csalá!oknak napról napra meg kell #irkózni*k $ agyar .zó'
· Ral/sz1n<leg 8I list"ra sza(az)at.nk 9 A 7eSI- 3elm*r*se

szerint
KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ

nag! a

(al/sz1n<s*ge

annakE

)og!

az SZCP a
MF8K.
NR7I%S

7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

K.

D ("laszt"sokon megszerzi a sza(azatok abszolOt t&bbs*g*t – ) ,iza Halimi (ezette

8emokratik*s %e(ékenység ;ártjának siker"lt összegy5jtenie a listaáll3táshoz sz"kséges alá3rásokat, amelyeket hétfőn este ter(eztek áta!ni a /öztársasági Iálasztási Eizottságnak $2&/'. Eár a márci*s DO-i ren!k3("li parlamenti (álasztásokon in!*lni k3(ánó pártoknak fe#r*ár >?-án éjfélig kellett áta!ni*k a (álasztási listáj*kat, a 8%; azért kapott hala!ékot, mert a pénteken este áta!ott listáj*khoz mellékelt támogató alá3rások köz"l O>D nem felelt meg a kö(etelményeknek, ezek helyett kellett ,j alá3rásokat gy5jtenie a pártnak $ agyar .zó'
· A )0sies )el!t"ll"st nem 3eledik 9 A ka'on!ai ,tk&zet 8ID. *(3ord.l/#"ra eml*keztek a

Ba#mok melletti eml*km<n*l – .zom#aton emlékeztek meg az D?C?PCG-es magyar forra!alom

és sza#a!ságharc során lezajlott kaponyai "tközetről. )z D?CG. márci*s H-én lezajlott kaponyai "tközet (olt a #er"zel Mór által (ezetett magyar hon(é!ség első győztes !él(i!éki "tközete $ agyar .zó' · Oktat"si:ne(el*si ki)1("sok na'#ainkban – )z iskolai személyiségfejlesztésről, a #átor3tó pe!agógiáról és a sz"lői, pe!agóg*si kih3(ásokról is tartottak előa!ást .za#a!kán a I&&. /özoktatási /onferencián, amelyet az 7szak-#ácskai agyar ;e!agóg*sok 4gyes"lete szer(ezett $ agyar .zó'
egkezd0dtek a )i(atalos t"rg!al"sok az I @:3el 9 >an."rban n*g!ezerrel cs&kkent a k&zsz3*r"ban 3oglalkoztatottak sz"ma – Eelgrá!#an hétfőn megkez!ő!tek a hi(atalos
·

tárgyalások a fe#r*ár >O-án az ország#a érkezett +emzetközi Ial*taalap k"l!öttsége és a szer# tárgyalócsoport között, amelyet Lazar Krsti-, az átmeneti kormány pénz"gyminisztere és Jor'ovanka .abakovi-, a .zer#iai +emzeti Eank $.9+E' elnöke (ezet. )z & Q k"l!öttség márci*s D@-áig tartózko!ik .zer#iá#an $ agyar .zó' · Identit"s.nk t"rg!i eml*kei – Eácsfeketehegyen hi(atalosan is áta!ták ren!eltetésének a .árközi Qerenc %ájm,ze*mot $ agyar .zó'
· $g! toler"nsabb 30("ros*rt 9 Belgr"di ("laszt"si 'rogram#"t m.tatta be a Ra#das"gi

ag!ar Sz&(ets*g – ) I .9 #elgrá!i szer(ezete máso!szor (esz részt a köztársasági

parlamenti (álasztások kampányá#an, és in!*l a #elgrá!i helyi önkormányzati (álasztásokon is. ) két é((el ezelőtti köztársasági szint5 (álasztásokon mintegy ezer sza(azatot gy5jtöttek #e Eelgrá! ter"letén. +ebo/0a Mar/anovi-, a szer(ezet (ezetője lap*nknak elmon!ta6 a szám3tások szerint most, a rész(ételi arányoktól f"ggően, három–hétezer sza(azatra lenne sz"kség ahhoz, hogy a párt #e t*!jon j*ttatni egy kép(iselőt a (árosi kép(iselő-test"let#e, (agyis ahhoz, hogy át t*!ja lépni a természetes parlamenti k"szö#öt $ agyar .zó' · K*t alternat1(a a szerbiai el0re )ozott 'arlamenti ("laszt"sokon – ) szer# sajtó#an megjelenő (élemények, nyilatkozatok és állásfoglalások alapján ,gy t5nik, hogy .zer#ia O,F millió (álasztópolgára (oltaképpen arról !önthet a márci*s DO-i előre hozott parlamenti (álasztásokon, hogy a legnagyo## szer# párt, a .zer# 0ala!ó ;árt $.+.' mellett (agy ellene sza(az $E*mm.sk' · 7eSid: Az SNS:t t"mogat#"k a legt&bbenE TadiT n*'szer<bbE mint Uilas – ) .zer# 0ala!ó ;árt a márci*s DO-ai (álasztásokon a sza(azatok CC százalékát szerezné meg, a máso!ik helyezett pe!ig az .zer#ai .zocialista ;árt $.;.' köré tömör"lő koal3ció lenne a sza(azatok D@ százaléká(al, m*tatja a <e.i! leg,ja## felmérése $Iaj!aságma.info'

.orvá!ország
· Az ,g!*szs*g e#tette a ("rdar/ci ,g!et – )z eszéki állam"gyészég nem emel (á!at a

(ár!aróci so(iniszta ran!al3rozás "gyé#en. )z esetet (issza*talta a ren!őrségnek. ) hatóság hi(atal#ól, sza#álysértés miatt in!3t eljárást a fiatalok ellen a pélmonostori sza#álysértési #3róságon. 1van $arna, az eszéki állam"gyészég szó(i(ője lap*nknak elmon!ta, hogy az "gy
KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ 7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

I

alapos ki(izsgálása során nem találták megalapozottnak a (á!akat, miszerint a fiatalok nemzetiségi alapon gy5löletet sz3tottak és ezzel #5ncselekményt kö(ettek el, ezért (issza*talták az "gyet a ren!őrséghez, az pe!ig a pélmonostori sza#álysértési #3róságon in!3t eljárást az elkö(etők ellen $L /L' · COsz*(es a z"gr"bi mag!ar /(oda – ) hét (égén tartotta megalak*lásának a >B. é(for!*lóját 9ágrá# (áros egyetlen magyar ó(o!ai csoportja, amely DGGC márci*sától m5kö!ik a ;otoRnica S(o!á#an. ) zágrá#i magyarok lélekszám*kat tekint(e szór(ánymagyarságnak minős"lnek, a hor(át fő(áros#an mégis siker"lt megszer(ezni a magyar kise##ségi oktatás alapformáit. )z ó(o!a DGGC-#en kez!te el m5kö!ését, a 0 8/ zágrá#i egyes"letének kez!eményezésére. )z elm,lt két é(tize!#en tö## mint háromszázan jártak a magyar csoport#a. Kelenleg is h,sz magyar o(is (an, ami min!en kör"lményt figyelem#e (é(e kimagasló ere!mény – ) ren!ez(ényen jelen (olt #irit%iné Szabó Ju it, a +emzetpolitikai :llamtitkárság főosztály(ezetője, Milan $an i-, 9ágrá# főpolgármestere m*nkatársai(al, .uska (nik2, a zágrá#i magyar nagykö(etség konz*lja, Mari/a 1vankovi-, a zágrá#i oktatási- és sportminisztéri*m iskola előtti oktatásért felelős főosztály(ezetője, Jankovi"s ,óbert, a 0 8/ "gy(ezető elnöke és $alázs #iri &oltán, 9ágrá# Iáros agyar /ise##ségi Tnkormányzatának elnöke $L /L' · Vszt&nd1# to("bbtan.l/knak – ) Eellyei járás FC középiskolás és egyetemista számára a! ösztön!3jat az i!én. ) középiskolások ha(i CBB k*nát, az egyetemisták ?BB k*nát kapnak t3z hónapon kereszt"l. ) Eellyei járás tanácsa mintegy félmillió k*nát hagyott jó(á a >BDC-es költség(etés#en egyetemisták és középiskolások tan*lmányi támogatására. Qe#r*ár közepén "nnepélyes keretek között 3rták alá a szerző!ést az ösztön!3jasokkal. „A továbbtanulás k!ltséges, kül!n!sen a "els(oktatási képzés nagy megter elés a &saládoknak1 Ezt szerette volna a járási taná&s mérsékelni !szt!nd'j*támogatásával1 6gy gondoljuk, ogy ezzel nem&sak esélyt, anem biztatást is kapnak a továbbtanulásra” – mon!ja Var'a 3ábor, a Eellyei járás elöljáróhelyettese $L /L'

Sz$ovén#a
· A k*tn!el(< tanint*zm*n!ek )at*kon!abb m<k&d*s**rt – ) kise##ségi közeg#en m5kö!ő

pe!agóg*sok nyel(ismeretének to(á##i fejlesztését seg3ti az projekt, amely 4=-s támogatással, (alamint a .zlo(én 1ktatási, %*!ományos és .portminisztéri*m támogatásá(al realizáló!ik $ 2' · A ora(ske To'lice:i NVK r*szt (esz a b.da'esti k&z'onti ,nne's*gen – ) ora(ske %oplice /özségi agyar +emzeti Tnigazgatási /özösség tanácstagjai részt (esznek E*!apesten, a márci*s DH-e alkalmá#ól ren!ezett központi "nnepségen $ 2'

Sz$ová,#a
· Bem.tatt"k @el(id*ken a +2014 a külhoni magyar felsős k !ve+ 'rogramot –

egkez!ő!ött a /özigazgatási és &gazság"gyi inisztéri*m $/& ' a >BDC a k"lhoni magyar felsősök é(e ne(5 programjának kárpát-me!encei #em*tató kör,tja. ) program részleteit ,é4ás &suzsanna, a szaktárca nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn ismertette a kör,t első fel(i!éki állomásán, 9sel3zen. ) magyar nyel(5 oktatás fontosságát hangs,lyozó, s az oktatás megerős3tését szolgáló program a k"lhoni magyar tan3tási nyel(5 általános iskolák felső tagozatosait k3(ánja megszól3tani, hogy naprakész gaz!asági ismeretek a!jon át a fiataloknak, ezzel seg3t(e őket a##an, hogy sikeres felnőtté (álhassanak saját sz"lőföl!j"kön. ) - 2789 a kül oni magyar "els(s!k éve- program a >BD>-#en in!3tott -óvodások éve-, illet(e a ta(aly
KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ 7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

W

meg(alós3tott -kisiskolások éve- program folytatása. -:árom esztend(vel ezel(tt ind'tottuk el tematikus programjainkat, amelyekben a kül oni magyar oktatást áll'tottuk a k!zéppontba1 -zeretnénk "el 'vni a "igyelmet arra, ogy miért "ontos az, ogy magyarul tanuljanak a gyerekek- - mon!ta az %&-nek ,é4ás &suzsanna a program #em*tatása alkalmá#ól 9sel3zen tartott sajtótájékoztató *tán $ %&' · A C1d D8M tele',l*st sz/l1tott meg – ) párt kér!ő3((el (izsgálja magyar nyel( használatát az önkormányzatok#an. sokszor még a magyar tö##ség5 telep"léseken sem ker"l alkalmazásra a lehetséges kereteken #el"l a magyar nyel(, ennek miértjére keresik a (álaszt $E*mm.sk' · Nllam30("laszt"s: )el!zetelemz*s 1$$ös 2ász$3 'olitol/g.ssal – 5llös László politológ*s portál*nknak nyilatkozott a szlo(ákiai politikai sz3ntéren kialak*lt helyzetről $03rek.sk' · Ga45arov#6 szerint s*r,lt a nemzetk&zi #og %kra#n"ban – ) nemzetközi jog megsértésének minős"l, ha az illetékes nemzetközi szer(ezet meghatalmazása nélk"l i!egen ha!sereg lép =krajna ter"letére – értett egyet mai találkozóján .zlo(ákia három legfő## közjogi méltósága, 1van 3a04arovi6 köztársasági elnök, ,obert 7i"o kormányfő és #avol #a0ka házelnök $03rek.sk' · A k*tn!el(<s*g alkalmaz"s"t (izsg"l#a a ost:C1d – ) ost-03! kér!ő3((el (izsgálja magyar nyel( használatát az önkormányzatok#an, a párt összesen HD> telep"lést szól3tott meg $03rek.sk' · Rissza)1(n" a moszk(ai szlo("k nag!k&(etet az S-KS:-S – 1van 8te9ane", a .zlo(ák 8emokratik*s és /eresztény =nió-8emokrata ;árt alelnöke szerint a legfő## közjogi méltóságoknak egyértelm5en az orosz agresszió ere!ményének kellene ne(ezni"k az *krajnai helyzet, s haza kellene h3(ni a moszk(ai szlo(ák nagykö(etet $03rek.sk' · %kr"n ("ls"g: it s,t&ttek ki a legmagasabb rangO szlo("k k&z#ogi m*lt/s"gok6 – 3a04arovi6, #a0ka és 7i"o *gyanolyan nemzetközi jogsértésnek tartják az orosz ha!sereg *krajnai jelenlétét, mint a &rak eseté#en a +)%1-#e(atkozást és /oszo(ó f"ggetlenségének egyol!al, kikálltásátU $;araméter.sk' · CQ-: D8M tele',l*sen (izsg"l#"k a mag!ar n!el( )aszn"lat"t – ) párt HD> telep"lés önkormányzati hi(atalát szól3totta meg egy >B pontos kér!ő3((el. ) felmérés célja, hogy a (isszajelzések alapján konkrét, az anyanyel( használatára (onatkozó lépéseket, illet(e ja(asolatokat tegyenek $;araméter.sk' · "r t1zezren t"mogat#"k az O# meg!erendszert – ár t3zezren támogatták alá3rás*kkal a megyeren!szer meg(áltoztatása ér!eké#en ki3ran!ó népsza(azást $;araméter.sk' · F#*o agg/dik a g"z: *s k0ola#sz"ll1t"s miatt $;araméter.sk' · Ala'#"ban kell "t*rt*kelni a katonai strat*gi"kat – it akarnak az oroszok, me!!ig lesznek =krajná#an, mit jelent ez /özép-4*rópa számáraU On re/"sák ,óbert #iztonságpolitikai elemző(el, (olt (é!elmi államtitkárral #eszélgett"nk $Lj .zó' · Nem *rdekli a 3iatalokat az $P:("laszt"sE mert nem *rtik – in!en #izonnyal azért hagyja hi!egen a D?->C é( közötti fiatalokat az e*rópai parlamenti (álasztás, mert nem értik és nehezen látják át az e*rópai politikát $Lj .zó'

U,ra7na
·

K"r'"tal#ai korm"n!z/: eg!s*gesen kell szembesz"llni a 3en!eget*ssel – „Kárpátaljának

mint az ;európai Ukrajna magjának; monolit er(ként kell szembeszállnia az ellenséggel, ;amely már a kapuink el(tt áll- – 3rta hétfőn Valeri/ Lun"senko, a agyarországgal szomszé!os ny*gat-*krajnai megye ,j kormányzója a lakossághoz intézett felh3(ásá#an. Lun"senko, akit (asárnap ne(ezett ki /árpátalja kormányzójá(á Olekszan r .ur"sinov i!eiglenes *krán elnök, a Qace#ook-ol!alán közzétett kiált(ányá#an leszögezte6 -Ukrajna
KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ 7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

X

t!rténetében el(sz!r "ordul el(, ogy államunkat kül"!ldi agresszió éri1 <yakorlatilag mindannyian az =rosz >!derá&ióval v'vandó, ny'lt és totális ábor$ szélére kerültünk1 Megpróbálnak bennünket meg"éleml'teni, egymással szembeáll'tani, "üggetlenségünk !nkéntes "eladására kényszer'teni.- $ %&' · % -SZ: a kr1mi )el!zetet t"rg!al"sok Ot#"n kell rendezni – )z =krajnai agyar 8emokrata .zö(etség $= 8.9' elnökségének meggyőző!ése, hogy a kr3mi helyzetet a tárgyalóasztalnál, #ékés ,ton kell ren!ezni. -?sakis 'gy ér et( el egyebek mellett az is, ogy Kárpátalja katonak!teles magyar "ér"ilakossága ne vegyen részt egy ukrán*orosz értelmetlen testvér ábor$ban- - hangs,lyozta a test"let az %&-hez hétfőn elj*ttatott közleményé#en. )z elnökség "!(özölte, hogy Olekszan r .ur"sinov meg#3zott államfő nem 3rta alá a >BD>-#en elfoga!ott nyel(tör(ény eltörléséről szóló jogsza#ályt. ) test"let a parlament !öntését a nyel(tör(ény eltörléséről elhamarko!ottnak és elhi#ázottnak minős3tette $ %&'
· K"r'"tal#a &nkorm"n!zati eln&ke: tel#esen legitim a meg!e O# korm"n!z/#"nak kine(ez*se

– „@riási támogatottsága lesz Valerij Luncsenkónak, Kárpátalja megye $jonnan kinevezett kormányzójának, a a k!z érdekében együttm5k!dik a elyi &ivil szervezetekkel és politikai er(kkel” – jelentette ki 1van $alo'a, a /árpátalja megyei tanács $közgy5lés' elnöke hétfői sajtótájékoztatóján, =ng(áron $ %&'
· Szak*rt0: )/na'okigE de ak"r *(ekig is marad)atnak az orosz csa'atok a Kr1m 3*lszigeten

– „=roszországnak a "el atalmazás mellett anyagi "orrásai is vannak arra, ogy ónapokig, vagy akár évekig katonai ellen(rzés alatt tartsa a Kr'm "élszigetet” - mon!ta Kaiser 7eren", a +emzeti /özszolgálati 4gyetem 0a!t*!ományi és 0on(é!tisztképző /arának egyetemi !ocense hétfőn az %&-nek $ %&' · Ki#e( elker,ln* a )"borOt – )z ,j *krán (é!elmi miniszter is elismerte6 esély"k sem lenne egy fegy(eres konflikt*s#an $+sz(' · %ltim"t.m az .kr"n )adseregnek6 – .zárazföl!i akciót kész3tenek elő 1roszország ny*gati részénU - ás régiókra is átterje!het a konflikt*s $+sz(' · A NATO:)oz csatlakozna az .kr"nok t&bbs*ge $+sz(' · P.t!in (*gleg elb.k)atta Ki#e(et – Eár helikopterek és &2–FO-osok özönlötték el a /r3met, oszk(ának nem ér!eke a há#or,. =krajna eköz#en egyik perifériáról a másikra so!ró!ik $ +1' · Oroszorsz"g r*g/ta k*sz1tette a kr1mi 3orgat/k&n!(et – )z *krán fő"gyész szerint 1roszország régóta kész3tette azt a forgatóköny(et, amely alapján zajlanak jelenleg a kr3mi események $+sz' · A sz*ls0#obb 3ogl!a lett az .kr"n korm"n! : szak*rt0k az Ar*n"ban – +y*gat-4*rópa és az 4gyes"lt :llamok részéről nem szám3t 1roszországgal szem#eni fegy(eres konflikt*sra a agyar /"l"gyi &ntézet k"lső m*nkatársa és a agyar +emzet k"lpolitikai ro(at(ezetője. ) szakértők az *krán helyzetet értékel(e az &nfo2á!ió )réna c3m5 m5sorá#an ,gy (élték6 oszk(a nem akart tárgyalni azzal az ,j *krán kormánnyal, amely#en a szélsőjo## is #enne (an $&nfo2á!ió' · O$ ,szan-r T&r*s#nov: Cat"l!ban marad a n!el(t&r(*n!E am1g nem lesz m"sik )el!ette – „Olekszandr Turcsinov bejelentette, ogy egészen addig atályban marad a jelenlegi nyelvt!rvény, am'g $j jogszabály nem lesz elyette1 Err(l kijevi sajtótájékoztatóján beszélt a ázeln!k, aki egyben a megb'zott állam"( is” V közölte az  =++ 03r"gynökség $%isza+eWs' · K"r'"tal#"n a N!.gat k&zben#"r"s"ban b1znak – /árpátalján a##an #3znak, hogy az 4*rópai =nió és az 4gyes"lt :llamok köz#enjárásá(al a tárgyalóasztalnál siker"l megol!ani a konflikt*st, és nem (etnek #e fegy(ereket $%isza+eWs' · Az .kra#nai )el!zet )azai morzs"i – 0*szti származás, a /árpátaljai egyei :llami /özigazgatás ,j elnöke. Valeri/ Lun"senko min!össze @D
KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ 7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

J

é(es. .aját elmon!ása szerint az é!esanyja magyar nemzetiség5. X maga is jól #eszél magyar*l, sőt felsőfok, tan*lmányai egy részét +y3regyházán (égezte. /ét *krajnai közgaz!asági !iplomá(al is ren!elkezik $/&.91' · N!ilatkozat – „Az eln!kség tudomásul veszi, ogy Gajdos István kilépett a +égiók Aártja "rak&iójából, és a "üggetlenekb(l álló -zuverén Európai Ukrajna képvisel(i &soport tagjaként, más kisebbségi és kárpátaljai képvisel(kkel együtt &satlakozott az Európai Bálasztás elnevezés5 $j koal'&iós t!bbség ez1 A jelenlegi elyzetben ez az egyetlen reális le et(ség a oz, ogy eredményesen álljunk ki az országban él( nemzeti k!z!sségek, 'gy a magyar k!z!sség jogainak szavatolása érdekébenJ” $/&.91' · @el)1("s %kra#na megb1zott eln&k*)ez – 3a/ os 1stván az = 8.9 elnöksége ne(é#en felh3(ással for!*lt Olekszan r .ur"sinovhoz, =krajna meg#3zott elnökéhez. ) test"let márci*s elsejei "lésén elfoga!ott !ok*ment*m#an a !emokrata szö(etség aggo!almát fejezi ki az ország#an kialak*lt s,lyos helyzet miatt. ) politik*sok meggon!olatlan lépéseinek hatására az ország#an és annak határain t,l felizzottak a ke!élyek. ) hi#ás !öntések a polgárhá#or, szélére so!orták az országot és (eszélyeztetik annak ter"leti egységét $/&.91' · +a*,an: Biztos1tani kell mindenki an!an!el(*nek szabad )aszn"lat"t – )zok a politikai erők, melyek =krajna szétesésé#en ér!ekeltek, mesterségesen sz3tják a közhang*latot a Koleszn%i"senko-Kivalov féle nyel(tör(ény kapcsán, nem létező (eszélyeket emlegetnek $/&.91' · Kr1m: za(artalan az *let – ) /r3mi )*tonóm /öztársaság#an korántsem olyan fesz"lt a helyzet, mint azt a h3ra!ások alapján hihetnénk. „Cémi izgalom” *gyan kétségtelen"l (an, ám az élet za(artalan*l folyik, nyilatkozta lap*nknak a .zimferopol#an élő 7ruszlov Vla imir, a /r3mi agyarok .zö(etségének elnöke. ) ci(ilek szempontjá#ól tényleg #iztonságos a helyzet, áll3tja 3la kih +a'%ezs a, a /r3mi agyarok .zö(etségének tisztelet#eli elnöke is. 4zt jelzi tö##ek között, hogy az ott élő magyar nemzetiség5ek köz"l min!enki mara!. )##an #3znak, hogy #éke lesz $/&.91' · Carki(: nincs na'irenden a n*'sza(az"s – 1rosz#arát akti(isták és az ,j *krán kormány h3(ei csaptak össze szom#aton 0arki(#an. )z %& arról számolt #e, hogy csaknem száz em#er megse#es"lt, tö##en s,lyos állapot#an (annak $/&.91' · S# kisebbs*gi n!el(t&r(*n!t 1g*r az .kr"n eln&k $;araméter.sk'

A rég#3 "8r #  )#$ág!9,ör
· Oroszorsz"g megad"sra sz/l1t#a 3el a kr1mi .kr"n )ader0t .kr"n )1r,g!n&ks*g szerint –

„=roszország ultimátumot intézett a kr'mi ukrán ader(nek, megadásra szól'totta "el” jelentette az *krán (é!elmi minisztéri*mra hi(atkoz(a hétfőn az  &nterfaY =kraina *krán h3r"gynökség $ %&' · A Pentagon le"ll1t#a a katonai eg!,ttm<k&d*st Oroszorsz"ggal – )z oroszok kör"l(ettek (agy megszálltak gyakorlatilag min!en *krán katonai létes3tményt a /r3m#en $+sz(' · Az orosz gazdas"g )osszO t"(on 3og#a megszen(edni a k&(etkezm*n!eket – Aon!oni elemzők szerint az *krán (álság rö(i! tá(on a széles kör#en (ártnál enyhé## hatást gyakorol az orosz gaz!aságra $+sz(' · Rendk1(,li $%:csOcsot szer(eznek %kra#na ,g!*ben – in!en #izonnyal el3télik az orosz katonai fellépést, kö(etelik annak #esz"ntetését $+sz(' · Az $% agresszi/nak tekinti az orosz l*'*seket – ) s(é! k"l"gyminiszter a ren!k3("li *niós értekezlet *tán nyilatkozott $+sz('

KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ

7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

8F oszk("t a @e)*r C"z – ) le#egtetett szankciók az orosz #ankokkal szem#eni #"ntetőintézke!éseket, számlák #efagyasztását és #e*tazási korlátozásokat foglalhatják mag*k#a $+sz(' · S#ra &ssze,l a NATO d&nt*s)oz/ test,lete – )z 7szak-atlanti %anács szerint az =krajna ter"letén (égrehajtott orosz katonai akció sérti a nemzetközi jogot $+sz(' · oszk(a 3elt*teleket szab a t"rg!al"sok)oz – )z orosz félnek két el(i feltétele (an $+sz(' · *g t&bb orosz )arckocsi az .kr"n )at"rn"l – 1rosz ha!itechnika és katonák össze(onását figyelték meg a kercsi kompkikötőnél $+sz(' · Az oroszok szerint a r*m)1rkelt*s csak az .kr"n retorika r*sze – )z orosz (é!elmi minisztéri*m taga!ja, hogy ke!! hajnalig hagy i!őt az *krán ha!seregnek a /r3m félsziget elhagyására. )z ,j kije(i (ezetés közölte, hogy soha nem mon! le a ter"letről. )z 4*rópai =nió a kr3mi orosz csapatok (issza(onására szól3totta fel oszk(át $ +1' · ag!arorsz"g nem b,ntet Pakssal – )z 4*rópai =nió k"l"gyminiszterei el3télik, hogy az orosz ha!sereg egységei megsértették =krajna ter"leti integritását és sz*(erenitását $+sz' · $g! atomer0m<:b0(1t*st b.k)atnak az oroszok – „=roszország elt5nt a kiszám't ató, demokratikus országok &soportjából1 Ami t!rténik, el"ogad atatlan” – in!okolta Martin Stro4ni"k% cseh (é!elmi miniszter az esetleges kizárást a temelini #ő(3tés#ől. ) miniszterelnök ó(atosságra intett $+sz' · T#(os n,o kell +&!y#nna, – )z orosz elnök célja az, hogy #ele t*!jon szólni =krajna jö(őjének az alak*lásá#a, !e nem célja az ország szétszak3tása. )z 4=-nak nincs (álasza, és nem is nagyon lehet $+sz' · P.t!in le"ll1totta a +ha"gyakorlatot+ – =tas3tást a!ott ke!!en, hogy az orosz katonai egységek térjenek (issza állomáshely"kre a m,lt héten elren!elt ha!gyakorlatokról $+sz' · C"romsz&gelnek a n*metek – ) tárgyalások és nem a szankciók h3(e a német kormány az orosz–*krán (álság#an. ) gaz!asági kapcsolatok t,l fontosak ahhoz, hogy felál!ozzanak >> milliár! !ollárnyi #efektetést... $+sz' · Orosz tengeri *s sz"raz3&ldi blok"d a Kr1mben – „Megy az idegek ábor$ja, a k!vetkezmény pedig az ukrán államszerkezet "!deralizálása le et” – mon!ja az orosz politikai elemző $+sz' · K rry oldo(a e.r/'ai orient"ci/#"nak t"mogat"s"t 1g*rte – John Kerr% to(á##i amerikai támogatást 3gért az =krajná(al szomszé!os, e*rópai orientációj, politikát folytató ol!o(ának, amikor hétfőn Zashington#an foga!ta az egykor a .zo(jet*nióhoz tartozó ország miniszterelnökét, 1urie Lean"át $&nfo2á!ió' · oszk(a 3elt*teleket szab a t"rg!al"sok)oz – „Moszkva abban az esetben ajlandó megvitatni a nyugati országokkal az ukrajnai elyzetet és a válság rendezésének le et(ségeit, a végre ajtják a "ebruár 28*i kijevi megállapodást, amelyet az akkori ukrán atalom és az ellenzék k!t!tt, illetve a párbeszédben széles k!r5en képviseltetik magukat az ukrán politikai er(k” - közölte egy orosz k"l"gyi illetékes, akit ke!!re (irra!óra i!ézett a  2&) +o(osztyi orosz h3r"gynökség $&nfo 2á!ió' · Oba(a: Oroszorsz"g a t&rt*nelem rossz oldal"n "ll – „=roszország ;a t!rténelem rossz oldalán áll; és ukrajnai ak&ióival megsérti a nemzetk!zi jogot” - jelentette ki hétfőn $ara"k Obama amerikai elnök $%isza+eWs'
· $lszigetel0d*s (esz*l!*re 3ig!elmezteti · A n*met k,l,g!miniszter a Kr1mr0l: a leg*lesebb ("ls"got *li meg $.r/'a a berlini 3al

leoml"sa /ta – 7rank:;alter Steinmeier szerint a /r3men kialak*lt fesz"lt helyzet jelenti a

legélese## (álságot 4*rópá#an a #erlini fal DG?G-es leomlása óta. 4rről Er"sszel#en, az 4=tagországok k"l"gyminisztereinek ren!k3("li tanácskozása előtt #eszélt a német !iplomácia (ezetője $%isza+eWs'

KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ

7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

88
· %kr"n ("ls"g: Jan&,ov#*s )1(ta be az oroszokatY – Vitali/ <surkin orosz 4+.9-

nagykö(et ezt az 4+.9 E% hétfői "lésén jelentette #e $;araméter.sk' · 2eng!elorsz"g k*r*s*re a NATO:30titk"r ism*t &ssze)1(ta a +)%1 7szak-atlanti %anácsát, a szer(ezet legfő## !öntéshozó test"letét - közölte hétfőn este az észak-atlanti katonai szö(etség $Iaj!aságma.info' · C"ga: Be3e#ez0d&tt a Szerbia *s Cor("torsz"g k&z&tti b1r/s"gi t"rg!al"s els0 na'#a – ) hágai +emzetközi E3róság előtt $nem összeté(eszthető a 0ágai +emzetközi %ör(ényszékkel &<%N' (éget ért a .zer#ia és 0or(átország közötti meghallgatás első napja $Iaj!aságma.info'

)é$ (ény: 5&b$#*#sz!#,a: #n! r7;: b$og
· S*" 55 $ : $g!enl0tlen a mag!ar ("laszt"si kam'"n! – ) magyar (álasztásokról kész"lt

elemzés H., zárórészé#en Kim Lane S"he44ele az egyenlőtlen kampányt (eszi sorra, mi*tán az szintén erősen a Qi!esz felé #illenti a mérleget. )z amerikai ;rinceton egyetem professzora a  Ne; Zork Times Kr&g(an:blog#"n 3rt cikkei#en tételesen elemezte az Orbán-kormány által kialak3tott, ,j (álasztási szisztémát. Aegfrisse## 3rásá#an - melyet a  /l*#rá!ió szemlézett - is részletesen meg(izsgált min!en, a kampányt érintő sza#ályozást. egállap3tja tö##ek között, hogy az óriásplakátok #e(ételei a Qi!esz cégcsalá!ját gaz!ag3tanák, ha a fiatal !emokraták nem foglalták (olna le jó előre szinte az összeset. )z ellenzék poz3ciói az 3rott sajtó#an sem jók, a kormány#arát lapok#an i!áig nem jelentek meg a kormánnyal szem#en álló erők reklámjai. )nnál inká## a Qi!esz anyagai az ellenzéki orgán*mok#an. Iagyis a mé!iapálya erősen leejt az Tsszefogás ellen, közter"leteken pe!ig gyakorlatilag megint csak nem lehet plakátokat kitenni. ara!na az internet, !e -kormánybarát trollok- ott is gyorsan megpró#álják elfoglalni a fel"letet, annak korlátozott hatóköréről nem is szól(a $+sz(' · NemE mert nem – „-zomor$ dolog, ogy ma Magyarországon egy b'róság kétségbe vonja a szül(k szabad iskolaválasztását 4 nyilatkozta Balog Zoltán miniszter, miután az általa támogatott egy áz pert vesztett a szegregá&ió tilalmának megsértése miatt1 Ebben a nyilatkozatban nem is az a kül!n!sen visszatasz'tó, ogy olyan emberek, akik né ány éve még az alázatról beszéltek, képtelenek "eldolgozni azt az élményt, a egy t(lük "üggetlen atalmi ág másnak ad igazat1 Cem b'rják megállni azt, ogy b'rósági 'téleteket min(s'tgessenekJ” =no %:Molnár )óra $+sz' · "rci.si )a#r" – „Az Dssze"ogásnak mostantól kéne olyan iramot és mondanivalót diktálnia, amely a szükséges lavinaszer5 változást április els( vasárnapjáig megalapozzaJ” .amás (rvin $+sz' · >alta – „Most a második világ ábor$t k!vet(, éppen a Kr'mben, Ealtában megszületett világrendet "eszegetik1 =roszország azonban két marokkal, minden erejével kapaszkodik beleJ” $+sz' · A korm"n!ra l*'*s eg!ik "ra – „:a az +M,-/ kormányon van, &s!kken a magyarellenesség, n( az erdélyi magyar emberek biztonságérzete 4 angzott el t!bb 'zben a m$lt szombati -/K)*n, és ez volt Kelemen Hunor eln!k egyik leg"ontosabb érve a atalmi szerep vállalása mellett1 Aedig egy ete, mióta "elr!ppent a 'r, ogy Victor onta minisztereln!k a magyar sz!vetséggel alak'tana t!bbséget, $jra "ellángolt az +M,-/* és magyarellenesség, a legnagyobb 'rtévékben ismét "(m5sorid(ben gyalázkodnak vélemény"ormálók, politikusok1 Fles kontrasztban áll mindaz, amivel az +M,-/ politikusai bátor'tották magukat azzal, amit a román elit akaszt nyakukba1 Az -/K)*n t!bben "elemlegették, ogy (k mindig milyen tisztességes partnerek voltak, mennyit k!sz!n etnek nekik a román pártok és az ország, mily nagy szerepet játszottak +ománia CA)=* és EU*s &satlakozásában, a majdani re"ormokban1 Ezzel szemben a román vélemény"ormálók állandó
KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ 7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

8M

pál"ordulásaikat emlegették, ogy bármikor, bárkivel kormányra léptek, s nem gy(zték ragozni, az +M,-/ az a romániai politikai alakulat, mely az elm$lt 29 év során a leg osszabb id(t t!lt!tte a atalombanJ” 7arkas ,éka $0áromszék' · Program – „Mint amikor az elvált "érj volt "elesége menyasszonyi ru ájába !lt!zteti, és $gy vezeti oltár elé $j asszonyát1 GEzt a kényszer elyzetet Traian B!sescu kiro anása eredményezte, aki bejelentetteH mivel az +M,-/ atalomra lépésével nem&sak a kormány szerkezete, anem programja is megváltozik, az alapt!rvény szerint Aontának $j kormányalak'tási megb'zást kell kérnie t(le, ellenkez( esetben a taláros testület ez "ordul J” ,ostás Szabol"s $/rónika' · er*szel#,nkE (ag! ne mer*szel#,nk6 – „Az ostobaság &s$&sa, ogy az +M,-/ kormányra kerülését olyanok 4 személyek és .média0intézmények 4 is ellenszenvvel nézik, akik és amelyek kül!nben gy5l!lik az állameln!k!t1 G6gy próbál keresztbe tenni .Traian B!sescu állam"( 4 szerk1 megj10 az +M,-/ kormányzati szerepvállalásának és a liberálisok kilépésével meg"ogyatkozott onta*kabinet stabilitásának, ogy $zásával . $$$I0 mindkett(re ráijeszt1 Az +M,-/ ellen bossz$t elyez kilátásba, a kormány"(t ügyészséggel, alkotmányb'rósággal, gyakorlatilag leváltással "enyegeti meg1 )isztára alkotmányosan 4 'gy (rk!dik ( az állam atalmi ágak "üggetlensége, jó m5k!dése és egyens$lya "!l!ttJ” >'oston Hu'ó $ aszol.ro' · Sz*kel!3&ld to("bbra sem l*tezik6 – „%ár a román k!zbeszéd irány'tói áll'tják, az +,M-/ az égadta világon mindent elért az elm$lt két évtized alatt, a valóság, ogy magyarkérdésben mindig "ukar marokkal mértek1 GKis lekenyerezésekkel, jog*morzsákkal tartották maguk oz lán&olva a sz!vetséget, s most Kelemen Hunor"k elismerik*"orma, ogy a meglév(, de t!rékeny, a szórványban alig gyakorol ató nyelvi jogokon és az oktatásügyben elért alovány eredményeken k'vül a magyarság majd minden lényeges k!vetelését a armadiknak nevezett onta*kormánynak kellene biztos'taniaJ” Simó (rzsébet $0áromszék' · A t*tlenek kritik"#"ra – „A 2782*ben el"ogadott nyelvt!rvény elt!rlése ugyan nem lépett t!rvényer(re 4 magyarán szólva továbbra is érvényes és betartandó 4, de mivel a 'rek szerint $j készül elyette, engedtessék meg a m$lt id( asználataJ” .óth Viktor $/&.91' · Rosszban a #/ 9 (ag! 3ord1t(a – „Aolitikailag zs$"olt napok után $gy t5nt . ét"( estig legalábbis0, ogy tisztázódtak és elsimultak a dolgok az $j kormány megalak'tása k!rül, amelynek most már az +M,-/ is tagja1 :étvégén még a bizonytalanság, kiszám't atatlanság jelei is mutatkoztak, iszen adott pillanatban Traian B!sescu állam"( telev'ziós beszélgetésen tett ijesztget(, "enyeget( kijelentéseket, magyarellenesnek is nevez et( &sipkel(d( megjegyzéseket azzal a &éllal, ogy Victor onta jól gondolja meg, Gkikkel megy kormányra”J” ?/vári 1l ikó $.za#a!ság' · Ingo("n!os Kr1m – „>ennáll a valós veszély, ogy a t!rténelem megismerteti az emberiséget egy második kr'mi ábor$val1 K!ztudott, ogy az els(, az 8K3L48K3M k!z!tti véres kon"liktus azért robbant ki, mert az akkoriban lendületbe került és vérszemet kapott =roszország meg szerette volna kaparintani magának a le anyatló oszmán birodalomtól a >!ldk!zi*tengerre való kijáratotJ” 5r ö' 1* $éla $.za#a!ság' · Ki (*di meg (al/ban a csal"dot6 – „A kereszténydemokratákkal semmi baj nin&s, -zlovákia GlegrégebbiN parlamenti pártja, 8OO7 óta jobbára a demokratikus pártok k!zé sorol atjuk1 ,e egy baja azért mégis vanH a K,: nem értékrendi párt, mint európai sz!vetségesei, anem vallásiJ” Lovász !ttila $Lj .zó'

<#,, ,
 Kár5á!a$7a# ,or(ányz3= gység s n , $$ sz (b szá$$n# a > ny g !éss $
KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ 7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

8H
Iarga Eéla, az %& t*!ós3tója jelenti6 =ng(ár, >BDC. márci*s @., hétfő $ %&' – /árpátaljának mint az -e*rópai =krajna magjának- monolit erőként kell szem#eszállnia az ellenséggel, -amely már a kap*ink előtt áll- – 3rta hétfőn Ialerij A*ncsenko, a agyarországgal szomszé!os ny*gat-*krajnai megye ,j kormányzója a lakossághoz intézett felh3(ásá#an. A*ncsenko, akit (asárnap ne(ezett ki /árpátalja kormányzójá(á 1lekszan!r %*rcsino( i!eiglenes *krán elnök, a Qace#ook-ol!alán közzétett kiált(ányá#an leszögezte6 -=krajna történeté#en először for!*l elő, hogy állam*nkat k"lföl!i agresszió éri. Myakorlatilag min!annyian az 1rosz Qö!eráció(al (3(an!ó, ny3lt és totális há#or, szélére ker"lt"nk. egpró#álnak #enn"nket megféleml3teni, egymással szem#eáll3tani, f"ggetlenség"nk önkéntes fela!ására kényszer3teni.-1rszág*nk e nehéz órájá#an min!en erőfesz3tést meg kell tenn"nk, és készen kell álln*nk, hogy meg(é!j"k hazánkat. Tsszehangoltan kell cseleke!n"nk és (égrehajtan*nk az állam (ezetése által jó(áhagyott !öntéseket. %artózko!n*nk kell a meggon!olatlan cseleke!etektől, meg kell őrizn"nk józan gon!olko!ás*nkat és higga!tság*nkat- – áll a felh3(ás#an. ) kormányzó hitet tett amellett, hogy a kárpátaljaiak az =krajna sza#a!ságáért élet"ket ál!ozó hősök emlékéhez méltó (álaszt a!nak -az orosz agresszornak-, és nem enge!ik meg, hogy az megsemmis3tse e!!ig elért (3(mányaikat. ) jelenleg /ije(#en tartózko!ó A*ncsenko egységre, #ölcsességre és állhatatosságának megőrzésére szól3totta fel a megye lakosságát. /árpátalja h*szti sz"letés5 ,j kormányzója egy ta(alyi sajtónyilatkozatá#an elmon!ta magáról, hogy h*szti magyar az é!esanyja, +y3regyházán (égzett főiskolát, és amikor otthon tartózko!ik, a h*szti katolik*s templom#a jár. ) m,lt é(#en a kez!eményezésére áll3tottak emléktá#lát /ölcsey Qerencnek 0*szton, a (árhegy lá#ánál. (issza  B (&!a!!á, F $v#-é, n a ?@A1B a ,9$"on# (agyar > $sCsö, év ? 5rogra(o! .taro(ic %i#or, az %& t*!ós3tója jelenti6 9sel3z, >BDC. márci*s @., hétfő $ %&' - egkez!ő!ött a /özigazgatási és &gazság"gyi inisztéri*m $/& ' a >BDC a k"lhoni magyar felsősök é(e ne(5 programjának kárpát-me!encei #em*tató kör,tja. ) program részleteit 2épás 9s*zsanna, a szaktárca nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn ismertette a kör,t első fel(i!éki állomásán, 9sel3zen. ) magyar nyel(5 oktatás fontosságát hangs,lyozó, s az oktatás megerős3tését szolgáló program a k"lhoni magyar tan3tási nyel(5 általános iskolák felső tagozatosait k3(ánja megszól3tani, hogy naprakész gaz!asági ismeretek a!jon át a fiataloknak, ezzel seg3t(e őket a##an, hogy sikeres felnőtté (álhassanak saját sz"lőföl!j"kön. ) ->BDC a k"lhoni magyar felsősök é(e- program a >BD>-#en in!3tott -ó(o!ások é(e-, illet(e a ta(aly meg(alós3tott -kisiskolások é(e- program folytatása. -0árom eszten!ő(el ezelőtt in!3tott*k el tematik*s programjainkat, amelyek#en a k"lhoni magyar oktatást áll3tott*k a középpont#a. .zeretnénk felh3(ni a figyelmet arra, hogy miért fontos az, hogy magyar*l tan*ljanak a gyerekek- - mon!ta az %&-nek 2épás 9s*zsanna a program #em*tatása alkalmá#ól 9sel3zen tartott sajtótájékoztató *tán. 2ám*tatott6 a programot a helyi pe!agóg*sok észre(ételeit figyelem#e (é(e !olgozták ki, annak középpontjá#a a pályaorientációt, a tehetségk*tatást és a t*!ományok megszerettetését áll3tották. 4lmon!ta6 a programok foga!tatása nagyon jó, olyan (isszajelzéseket kapnak, hogy a sz"lők kifejezetten a program hatására !öntöttek ,gy, hogy magyar intézmény#e 3ratják gyermekeiket. )z i!ei programot - akárcsak az előző két é(#en - a nemzetpolitikai államtitkárság finansz3rozza a Eethlen Má#or )lapon kereszt"l, azok meg(alós3tására az előző é(ek#en száz-száz millió forintot, az i!én a program összetettsége miatt tö##et, DCB millió forintot k"lön3tettek el. ) -felsősök é(e- program kereté#en az általános iskolák felső tagozatosai kise## csoportok#an, pro#lémamegol!ást fejlesztő, @ órás gyakorlati tréningeken (esznek részt, a képzéshez az iskolák mó!szertani csomagokat is kapnak. ) tréningek során a tan*lók alap(ető gaz!asági képzés#en részes"lnek, pénz"gyi ismeretekre tesznek szert, a (égzősök pe!ig már pél!á*l olyan témákkal is foglalkoznak mint egy csalá!i költség(etés összeáll3tása. ) szaktárca és program meg(alós3tásá#an egy"ttm5kö!ő Qáy )n!rás alap3t(ány a programot az i!ei é(#en @H iskolá#an m*tatja #e, közt"k D> fel(i!éki oktatási intézmény#en is. Iilágos Má#or, a Qáy )n!rás alap3t(ány m*nkatársa a program #em*tatása során elmon!ta6 a tréningekkel a fiatalok pénz"gyi t*!atosságát fejlesztik, olyan t*!ást szeretnének a!ni, amelyet a fiatalok a hétköznapi élet#en használni t*!nak s nem felejtenek el.
7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ

MF8K.

NR7I%S

K.

8K
áté )nikó, a zsel3zi magyar tannyel(5 alapiskola igazgatónője a tréningeket nagyon hasznosnak és hiánypótlónak ne(ezte. 4lmon!ta6 a program reményeik szerint annak a sajnálatos tren!nek a megfor!3tásá#an is szerepet játszhat, hogy olyan magyar sz"lők, akik mag*k még magyar iskolá#a jártak, gyakran szlo(ák intézmények#e 3ratják saját gyermekeiket. (issza  B $é5 a ro(án ,or(ányba az 'MDSZ E*karest, >BDC. márci*s @., hétfő $ %&' - Eelép a 2omániai agyar 8emokrata .zö(etség $2 8.9' a román kormány#a, amely#en egy miniszterelnök-helyettesi tisztséget, (alamint a környezet(é!elmi és a k*lt*rális miniszteri posztot fogja #etölteni - jelentette #e hétfőn /elemen 0*nor, az 2 8.9 elnöke. ) miniszterelnök-helyettesi és a k*lt*rális miniszteri poszt (árományosa /elemen 0*nor, a környezet(é!elmi szaktárca élére /oro!i )ttilát ja(asolta a magyar szer(ezet. in!két politik*s (ezette már a szó#an forgó tárcákat az előző román kormányok#an. 0étfőn "lésezett az 2 8.9 .zö(etségi :llan!ó %anácsa, amelynek !öntenie kellett arról, hogy a magyar szer(ezet #elép-e (agy sem a román kormány#a azt kö(etően, hogy a román li#erálisok ellenzék#e (on*ltak. ) tanácskozást kö(etően /elemen 0*nor az %&-nek elmon!ta6 2omániának kormányzati sta#ilitásra (an sz"ksége, és ehhez hozzá t*! jár*lni most az 2 8.9. 2ám*tatott6 két megállapo!ást 3rnak alá, egy rö(i!et a kormányra lépésről Iictor ;onta miniszterelnökkel és egy másik terje!elmese## !ok*ment*mot a .zociál!emokrata ;árttal $;.8', a /onzer(at3( ;árttal $;<' és a 2ománia 0ala!ásáért 1rszágos .zö(etséggel $=+;2', amelyekkel egy"tt fog kormányozni az 2 8.9. 4z *tó##i, négypárti megállapo!ást a pártelnökök látják el kézjegy"kkel. /elemen 0*nor rám*tatott6 -technikai-alkotmányjogi megfontolások#ól- nem lesz ,j kormányprogram, hanem folytatják a parlament által már >BD>-#en megsza(azott kormányzati programot. )z 2 8.9 elnöke kifejtette, hogy ez a program is (askos kise##ségi fejezetet tartalmaz, és min! gaz!asági, min! szociális téren tartalmazza azokat a lehetőségeket, amelyek -hozzáseg3tenek a jó kormányzáshoz-. /özölte6 a >BD>-es kormányprogram kise##ségi fejezetét is az 2 8.9 3rta, hiszen akkor az azóta már fel#omlott .zociálli#erális .zö(etség $=.A' őket kérte fel ennek a fejezetnek a meg3rására. 0ozzátette6 a ihai 2az(an =ng*rean* (ezette és >BD> áprilisá#an meg#*ktatott kormány - amelynek része (olt az 2 8.9 is programjának kise##ségi fejezete szinte szó szerint *gyanazt tartalmazza, mint a jelenlegi kormányprogram. - in!en meg(an #enne, ami elfoga!ható, és ami sz"kséges, és lehető(é teszi hogy előrelépj"nk, ,j *takat keress"nk- - mon!ta az 2 8.9 elnöke az =.A kormányprogramjáról. )z %& kér!ésére (álaszol(a kijelentette, hogy a politikai megállapo!ás tartalmazza min! a székely zászló, min! a aros(ásárhelyei 1r(osi és Myógyszerészeti 4gyetem magyar tagozata kör"li (iták ren!ezését, amelyekre a kormányzás során fognak megol!ást találni. Eejelentette, hogy DC államtitkári és államtitkári rang, tisztséget kap a szö(etség az ,j kormány#an. ) kormány által kine(ezett prefekt*sok tekinteté#en még folytató!nak a tárgyalások - mon!ta az 2 8.9 elnöke -, !e az már el!őlt, hogy aros megyé#en az 2 8.9 fogja a!ni a prefekt*st. (issza  UMDSZ= a ,r8(# " $yz ! ! !árgya$áso, ;!7án , $$ r n- zn# /o(ács )n!rea, az %& t*!ós3tója jelenti6 /ije(, >BDC. márci*s @., hétfő $ %&' - )z =krajnai agyar 8emokrata .zö(etség $= 8.9' elnökségének meggyőző!ése, hogy a kr3mi helyzetet a tárgyalóasztalnál, #ékés ,ton kell ren!ezni. -<sakis 3gy érhető el egye#ek mellett az is, hogy /árpátalja katonaköteles magyar férfilakossága ne (egyen részt egy *krán-orosz értelmetlen test(érhá#or,#an- - hangs,lyozta a test"let az %&-hez hétfőn elj*ttatott közleményé#en. )z elnökség "!(özölte, hogy 1lekszan!r %*rcsino( meg#3zott államfő nem 3rta alá a >BD>-#en elfoga!ott nyel(tör(ény eltörléséről szóló jogsza#ályt. ) test"let a parlament !öntését a nyel(tör(ény eltörléséről elhamarko!ottnak és elhi#ázottnak minős3tette. 0angs,lyozta, hogy -egy hala!ó szellem5, e*rópai értékeket előtér#e helyező tör(ényt helyezett hatályon k3("l a tör(ényhozás, és ezzel to(á## fokozta a fesz"ltséget =krajná#an-. )z elnökség felszól3totta Maj!os &st(án parlamenti kép(iselőt, az = 8.9 elnökét6 intézzen le(elet %*rcsino(hoz, és kérje a meg#3zott államfőt, hogy hatásköré#en eljár(a (étózza meg azt a parlamenti határozatot, amely hatályon k3("l helyezné a nyel(tör(ényt. ) közlemény szerint az elnökség !öntött arról, hogy az = 8.9 elnöke *gyancsak le(él#en for!*ljon .zerhij /(it oktatási miniszterhez a kétnyel(5 #izony3t(ányok "gyé#en.
KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ 7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

8D
)z elnökség t*!omás*l (ette, hogy Maj!os &st(án kilépett a 2égiók ;ártja frakciójá#ól, és a f"ggetlenek#ől álló .z*(erén 4*rópai =krajna kép(iselői csoport tagjaként, más kise##ségi és kárpátaljai kép(iselőkkel egy"tt csatlakozott az -4*rópai Iálasztás- elne(ezés5 ,j parlamenti koal3ciós tö##séghez. -) jelenlegi helyzet#en ez az egyetlen reális lehetőség ahhoz, hogy ere!ményesen állj*nk ki az ország#an élő nemzeti közösségek, 3gy a magyar közösség jogainak sza(atolása ér!eké#en- - f5zte hozzá az = 8.9 elnöksége közleményé#en. (issza  B (&!a!!a ;7 ,or(ányá! )#*!or +on!a ro(án (#n#sz! r $nö, E*karest, >BDC. márci*s @., hétfő $ %&' - Eem*tatta ,j kormányát Iictor ;onta román miniszterelnök, aki a 2omániai agyar 8emokrata .zö(etség $2 8.9' politik*sainak rész(ételé(el megalak*ló, h*szonhat tag, ka#inet hi(atal#a lépéséhez fogja kérni ke!!en a parlament támogatását. ;onta hétfőn ismertette kormánya né(sorát, amely#en C miniszterelnök-helyettes, DF miniszter, és nyolc tárca nélk"li miniszter foglal helyet. ) miniszterelnök-helyettesek egy#en miniszterek is, (alamennyien egy-egy minisztéri*mot is irány3tanak. )z 2 8.9-t /elemen 0*nor miniszterelnök-helyettesként és k*lt*rális miniszterként, /oro!i )ttila pe!ig környezet(é!elmi miniszterként kép(iseli a kormány#an. ) .zociál!emokrata ;árt $;.8' két kise## koal3ciós partnere, a /onzer(at3( ;árt $ ;<' és a 2ománia 0ala!ásáért 1rszágos .zö(etség $=+;2' egy-egy miniszterelnök-helyettesi és két-két miniszteri posztot kapott. 8aniel <onstantin, a ;< elnöke a miniszterelnök-helyettesi tisztség mellett a mezőgaz!asági szaktárcát, Ma#riel 1prea, az =+;2 elnöke miniszterelnök-helyettesként a #el"gyi tárcát is (ezeti. ) kormány gerincét azok a szociál!emokrata miniszterek alkotják, akik e!!ig is tagjai (oltak a #*karesti kormánynak. [gy %it*s <orlatean k"l"gyminiszter, ircea 8*sa (é!elmi, 2em*s ;ricopie oktatási, 2o#ert <azanci*c igazság"gyi, 4*gen %eo!oro(ici az e*rópai pénzek minisztere és Ai(i* 8ragnea regionális fejlesztési és közigazgatási miniszter mara!. 4z *tó##i a ;.8 részéről a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is #etölti. .zintén az előző kormány#ól hi(atalá#an mara! Ai(i* Ioinea költség(etésért felelős tárca nélk"li miniszter. ) li#erálisok ellenzék#e (on*lásá(al meg"rese!ett tárcák tö##ségét szintén a szociál!emokraták (eszik át, 3gy ;onta miniszterelnök 8an .o(át a közleke!ési, +icolae Eanicoi*t pe!ig az egészség"gyi tárca, &oana ;etresc*t a pénz"gyminisztéri*m, 2o(ana ;l*m#ot a m*nka"gyi minisztéri*m, <onstantin +itát pe!ig a gaz!asági minisztéri*m élére ja(asolta. )z ,j ka#inettagok között szerepel tö##ek között Ma#riela .za#o (olt román sportcsillag. ) h3res atléta az ifj,sági és sportminisztéri*m élére ker"lhet. (issza
Kész'tetteH %oér Krisztina

7$7 [ 9 IN-$N >O= @$NNTARTRA

a Figyelőben előford l! r"#id$%&'e()

* +', * M+ * M. * +',# * KMS * Ma+/' * 0S * 1. * 1g * +g * MR * +2ES3-

N*'szabads"g ag!ar Nemzet ag!ar C1rla' N*'sza(a K,l)oni ag!ar Sa#t/szolg"lat ag!ar Narancs Élet *s Irodalom Ras"rna'i C1rek Ril"ggazdas"g Na'i =azdas"g ag!ar R"di/ N!el( *s T.dom"n!

Ro45nia

A Figyelőben szemlézett külhoni sajtó Bi)ari Na'l/, Brass/i 2a'ok, $rdon.ro, $rd*l!.ma, Cargita N*'e, C"romsz*k, Kr/nika, aszol.ro, N!.gati >elen, Szabads"g, Transinde\, anna.roE $rd*l!i Na'l/E $rd*l!i Ri'ortE K&z'ont.roE Szatm"ri @riss S#s"gE Sz*kel!)on.roE Szatm"ri ag!ar C1rla'E Rom"niai Online C1r)at"rE Reggeli S#s"gE %d(ar)el!i C1rad/ 7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ

MF8K.

NR7I%S

K.

8I
S,lo#5(ia S,erbia .or#5%or',5g S,lo#&nia U(ra6na 7 ',%ria S# Sz/, @el(id*k.ma, Szabad S#s"g, Szabad S#s"g Online, B.mm.sk, Param*ter.sk, Kom"romi 2a'okE C1rek.sk ag!ar Sz/, C*t Na', Pannon RTR, Ra#das"g.ma S# ag!ar K*'es S#s"g, ag!ar $g!es,letek Sz&(ets*ge N*'O#s"g A2end(aB, .ra(id*ki ag!ar R"di/ K"r'"ti Igaz Sz/, K"r'"tal#a, K"r'"tIn3o, Beregi C1rla'E %kra#nai ag!ar -emokrata Sz&(ets*g : C1rekE K"r'"tal#a.maE Tiszane;s B*csi Na'l/

KIS$BBSÉ=I SA>T?@?K%SZ

7i(itas $.ro'ica 7entralis A7$7B • C:888D B.da'estE Szent'*teri. .. 8F.. •  GHIHF JFK I8IKE )tt':LL;;;. cecid.netL admin@cecid.net

MF8K.

NR7I%S

K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful