Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

KIMIA TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Kimia Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Chemistry terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA

ii iii iv v 1 2 3 5 12 14 19 20

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Kimia TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA Bidang Pembelajaran: 2. Struktur Atom Bidang Pembelajaran: 3. Formula dan Persamaan Kimia Bidang Pembelajaran: 4. Jadual Berkala Unsur Bidang Pembelajaran: 5. Ikatan Kimia Bidang Pembelajaran: 6. Elektrokimia TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 7. Asid dan Bes Bidang Pembelajaran: 8. Garam TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA Bidang Pembelajaran: 9. Bahan Buatan dalam Industri

20 23 23 29 37 47 51 59 59 66 72 72

iii

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

vii . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. rohani. berketerampilan.

dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. ix .

.

murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan pembelajaran sains dan matematik. (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia xi . Kurikulum Kimia direka bentuk bukan sahaja untuk dalam dwibahasa. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Untuk mencapai hasrat ini. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Justeru kurikulum Kimia menekankan pendekatan inkuiri. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya. dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme. eksperimen. harmoni dan berjaya. strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum Kimia bertujuan menghasilkan murid yang aktif melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. membina kemahiran dan strategi berfikir. Demi mencapai hasrat ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan. Bermula tahun 2012. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains.PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan teknologi secara berterusan.

.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang. Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains. sains menengah rendah dan sains menengah atas. progresif. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. kreatif dan cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. cadangan aktiviti pengajaran. Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasrat. berkemampuan membawa perubahan. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. kemahiran saintifik. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang Malaysia yang menuju ke arah status negara maju. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara. menyediakan murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. sikap saintifik dan nilai murni. Selari dengan aspirasi ini. Biologi dan Sains Tambahan. berketerampilan. Spesifikasi kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dimasa hadapan. strategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. harmoni dan bermoral tinggi. Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum. 1 . Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. pembangunan warganegara yang kritis. penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir. Mata pelajaran sains teras adalah sains sekolah rendah. berpandangan jauh. perlu mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains. hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Kimia. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik. Mata pelajaran Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid celik sains. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. bersifat terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah diperlukan. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. berilmu.

2. dinamik dan progresif’. Menyedari kepentingan saling bergantung antara demi hidupan serta pengurusan alam semulajadi kesinambungan hidup manusia sejagat. perkembangan sains dan teknologi. Menyedari merupakan bahawa hasil penemuan usaha sains adalah manusia berasaskan 1. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains dan teknologi serta menghubungkaitkan kemampuan intelek dan mental untuk memahami 2 . 4. 7. 3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. menghargai alam semula jadi dan berusaha memelihara dan memulihara persekitaran. OBJEKTIF Kurikulum Kimia untuk sekolah menengah membolehkan pelajar: 9. 8. 6. 10. Memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi . Menilai maklumat berkaitan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat berbudaya sains dan teknologi yang prihatin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 MATLAMAT Matlamat kurikulum Kimia untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Pelajar yang telah mengikuti kurikulum Kimia sekolah 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam Kimia dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Mengamalkan dan menghayati sikap saintifik dan nilai murni.

3 . Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: sentuhan. adalah sebarang penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. bau. kemahiran Kemahiran saintifik saintifik dan kemahiran penting berfikir untuk digunakan. Mewujudkan kesedaran akan kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. menjalankan Mengukur menggunakan nombor Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 fenomena alam kearah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Membuat inferens Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. rasa dan penglihatan untuk mengumpulkan maklumat KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengkelaskan tentang objek dan fenomena. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. 11. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks. Membuat kesimpulan sesuatu awal dan menerangkan peristiwa berasaskan pengalaman lalu atau data terkumpul. Memerhatikan Menggunakan deria pendengaran. dan perbezaan melalui pemerhatian. Membuat kuantitatif nombor dan pemerhatian dengan alat secara menggunakan berunit piawai. Mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan masalah.

lisan. Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi. konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. arah. graf atau model. 4 . perkara ini atau boleh peristiwa. diuji untuk Pernyataan membuktikan kesahihannya. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pembolehubah yang bergerak balas. Mengeksperimen Mendefinisi secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu data. Membuat Hipotesis Membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Mentafsirkan data Memberikan tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. memilih. isipadu. Menggunakan perhubungan ruang dan masa dimalarkan. mengumpulkan mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. saiz. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. Pada masa yang sama pembolehubah yang lain idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. Berkomunikasi Menerima. bentuk.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian Mengawal pembolehubah Mengenal pasti pembolehubah pembolehubah dimanipulasikan. satu Dalam sesuatu penyiasatan. hipotesis. dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. bergerak balas dan pembolehubah yang dimalarkan. jadual.

Seseorang yang berfikir secara kreatif secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. berupaya menjana idea yang inovatif dan asli. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. individu menggabungjalinkan pengetahuan. Strategi berfikir merupakan proses berfikir tahap tinggi yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Melakar spesimen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: pembelajaran berfikrah. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kebolehan untuk membentuk strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas kepada pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan      Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Aktiviti perlu disusun untuk memberi peluang kepada murid untuk menggunakan kemahiran berfikir dalam mengkonsepsikan. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan mempunyai daya imaginasi yang tinggi. bahan dan peralatan sains dengan tepat. 5 . Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

masa. Mengolah maklumat dengan kepada menghuraikannya bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Menyusun mengikut Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti keutamaan ciri. Menganalisis Membandingkan dan membezakan Mencari perbezaan persamaan berdasarkan dan kriteria atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. sifat. bentuk atau bilangan. seperti ciri atau sifat.sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. 6 . Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada Mengesan Kecondongan Mengesan pandangan atau kumpulan berdasarkan masing-masing kriteria tertentu pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. seperti ciri. Membuat urutan Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. berdasarkan bukti Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau dalil yang sah.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Menjanakan idea berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan mencari atau peristiwa struktur untuk atau Membuat gambaran mental Membuat tanggapan sesuatu atau idea. sesuatu membayangkan corak hubungan. lukisan dan artifak. Meramalkan Membuat sesuatu jangkaan peristiwa dan tentang berdasarkan pengalaman pemerhatian yang lalu atau data yang boleh Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Mengitlakkan dipercayai. atau pemerhatian. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. konsep. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. yang mungkin benar atau tidak benar untuk Mensintesiskan Menggabungkan berasingan untuk unsur yang menghasilkan menerangkan sesuatu peristiwa satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. 7 .

Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak mencapai ditetapkan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Strategi Berfikir pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik Membentuk kefahaman tentang sepunya yang saling berhubung kait. 8 . Menganalogikan Membuat pengitlakkan ke arah membina pengertian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat keputusan sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang Memilih penyelesaian daripada satu yang alternatif terbaik alternatif mempunyai ciri yang serupa. beberapa berdasarkan kriteria tertentu bagi Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. matlamat yang dijangkakan.

kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. 4. KBSB diperkenalkan. Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 9 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. adil dan saksama. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan    Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 2. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.      Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan         Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. 5. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan       diperkembangkan dengan bimbingan guru. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 1999). kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Kemahiran Berfikir rasional. Penguasaan kemahiran berfikir kritis.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut : Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menggunakan perhubungan ruang Memerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan dan masa Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mengukur dan menggunakan nombor Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Kemahiran Berfikir 10 . analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. kreatif. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. Untuk menguasai kemahiran proses sains. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.

Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. Dalam kurikulum ini. Dalam pengajaran dan pembelajaran. guru perlu Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Sains Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Kemahiran Berfikir Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. 11 .

Sistematik. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Baik hati dan penyayang. Tahun: Tingkatan 4 dan membeza   Kemahiran berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut. Hasil Pembelajaran: Membanding pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen melibatkan penggunaan model dan simulasi komputer. Kemahiran ini boleh dipelajari melalui aktiviti Membanding dan membeza           SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Adil dan saksama. Rajindan tabah. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Berfikir secara rasional. Bekerjasama. melukis gambarajah susunan elektron dan membina peta minda untuk membuat perbandingan. Berani mencuba. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Berfikiran kritikal dan analitis. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut :        Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Bersikap objektif. 12 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4  Contoh . murid perlu ada kebolehan membuat gambaran mental tentang ikatan ionik dan kovalen. Yakin dan berdikari. Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Luwes dan berfikiran terbuka. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. bekerjasama dan jujur. Aktiviti Pembelajaran yang dicadangkan: Hasil Pembelajaran: Tahun: Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran: Tingkatan 5 1. pendekatan masalah keputusan serta yang Menjalankan aktiviti harian yang berkaitan dengan faktor yang tindak mempengaruhi balas.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut :    Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai murni. Kadar Tindak Balas 1. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti yang boleh memberi ruang untuk menyemai sikap tersebut. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Sebagai contoh. kadar 13 . pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti harian dan mengambil penyelesaian membuat rasional. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati.4 Mempraktikkan pengetahuan saintifik untuk kehidupan berkualiti Murid dapat mengaplikasi Contoh : Berikut adalah contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan sikap saintifik dan nilai murni.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan kadar tindak balas dalam bidang sains dan teknologi melalui kajian dan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. semangat cintai negara dapat dikukuhkan. 14 .Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. konstruktivisme. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan dikalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. pembelajaran seperti inkuiri. kekayaan teknologi di negara kita. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. Pembelajaran Sikap saintifik dan nilai murni: Mensyukuri dan menghargai berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan sumbangan sains dan teknologi. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. eksperimen.Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan Mengumpul dan mentafsir data tentang sumbangan ahli sains dalam meningkatkan kualiti hidup. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum.

perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan sains dan 15 . Pembelajaran bermakna berlaku dalam bermaksud mencari maklumat. pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Teknologi dan Masyarakat.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Konstruktivisme Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Teknologi dan Masyarakat (STM). Inkuiri secara am murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman mereka sendiri.  Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Namun demikian. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Sains. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini.

guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. guru boleh mengubahsuaikan cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran seperti eksperimen. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid dalam sains. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Dalam kurikulum ini. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. 16 . Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. projek dan lawatan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Walaubagaimanapun. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. perbincangan. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. simulasi.

semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Menjalankan kemahiran eksperimen saintifik menggunakan kemahiran Dalam kurikulum ini. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data  Menjalankan eksperimen cara eksperimen yang berkenaan. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. berfikir. dan membentangkan hasil eksperimen mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana   Membuat kesimpulan Membuat pelaporan    Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data kemahiran manipulatif. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. 17 . iaitu mereka sendiri yang merangka Secara kebiasaan.

Perkakasan aplikasi seperti pemprosesan perkataan (word processers) . Dalam main peranan. video. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. radio. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. institut penyelidikan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. paya bakau dan kilang. permainan dan penggunaan model. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen 18 . komputer dan internet. pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam zoo. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Hasil projek dalam bentuk laporan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. muzium. ia mesti dirancang secara rapi. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. menyeronokkan dan bermakna. pusat sains.

HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP). HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. mengagumi. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. menghargai. Pada masa yang sama. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). menganalisis. pengajaran pembelajaran. menyayangi. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. Secara am. dan Walaubagaimanapun. mendalami dan mengamalkan. HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan 19 . mengaplikasi. pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. menghayati. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. memahami. Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan daripada mudah kepada dalam yang proses lebih kompleks.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam Huraian Sukatan Pelajaran. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. mensintesis dan menilai. mensyukuri. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Cadangan HP ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif.

Asid Asetik.1 Memahami kimia dan kepentingannya Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia.  menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim bahan kimia chemicals industri berasaskan kimia . menyenaraikan industri berasaskan kimia di Malaysia.  digunakan dalam kehidupan seharian. Murid boleh:   menerangkan maksud kimia. (b) Industri kimia di Malaysia dan sumbangannya terhadap   pengetahuan kimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : MEMPERKENALKAN KIMIA 1. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan Menonton video atau perisian komputer tentang: (a) Kerjaya yang memerlukan ilmu kimia. Kalsium Karbonat. menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian.chemical-based industry Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan. menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap 20 .

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik. (b) Mengenalpasti semua pembolehubah. keterlarutan solubility Menjalankan aktiviti untuk: (a) Memerhatikan satu situasi. Kemahiran saintifik sentiasa diaplikasikan 21 . Murid boleh:  mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan. 1. (c) Mencadangkan pernyataan masalah soalan. (d) Membentuk hipotesis.  mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang Murid mempunyai pengetahuan tentang kaedah saintifik di Tingkatan 1. (f) Menyenaraikan langkah kerja. (e) Memilih alat radas bersesuaian.2 Mensintesiskan kaedah saintifik Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah.  mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembangunan Negara. Menghadiri ceramah tentang industri kimia di Malaysia dan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan Negara. PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran pembangunan Negara. 2 dan 3.  mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis.

PENGENALAN KEPADA KIMIA Hasil Pembelajaran bersesuaian. kebolehan untuk mengenalpasti dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni harus ditekankan. Mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai. 1. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen dan :     Mengumpulkan dan menjadualkan data.   mentafsir data untuk membuat kesimpulan.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik Menonton video atau membaca artikel mengenai penyiasatan saintifik. Menyediakan laporan lengkap. 22 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 1. Mentafsirkan data dan membuat kesimpulan.  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik. menyediakan laporan penyiasatan. Murid membincangkan dan mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh penyelidik dan ahli sains dalam video atau artikel. Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik. Sepanjang aktiviti.

molekul dan ion. menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim peresapan diffusion takat lebur Ethanamida juga dikenali sebagai asetamida.  zarah. menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. Murid boleh:     memerihalkan sifat zarah bagi jirim.1 Menganalisis jirim Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2. simulasi simulation melting point Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan zarah dalam pepejal. Menjalankan aktiviti untuk menentukan 23 . cecair dan gas. Murid mempunyai pengetahuan sedia ada berkenaan unsur. menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik perubahan keadaan – inter-conversion Mengkaji proses perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim melalui simulasi atau animasi berkomputer. sebatian dan campuran dari tingkatan 2.  dengan perubahan haba. perlanggaran collision.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 2. molekul dan ion. menyatakan teori kinetik jirim. mendefinisikan atom. Menggunakan model atau menonton simulasi berkomputer untuk membincangkan perkara berikut: (a) teori kinetik jirim (b) maksud atom.

Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. Bohr dan Chadwick. nombor nukleon dan mendefinisikan nombor proton. elektron dan neutron.  menyatakan zarah-zarah utama subatom. membuat kesimpulan umum . STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. Thomson.2 Mensintesiskan struktur atomm Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton.  Tarikh dan bagaimana model berkembang tidak diperlukan. Murid boleh:  memerihalkan perkembangan model atom.  membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. Rutherford.make generalisation Guna model atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan struktur atom tentang proton dan neutron dalam nukleus dan susunan elektron dalam petala. Nombor proton juga dikenali sebagai nombor atom. 2. 24 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. Nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton.

menulis simbol unsurunsur. Gunakan jadual untuk membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. membina struktur atom. menentukan nombor proton. elektron dan neutron. STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran   mendefinisikan nombor nukleon. dan sebaliknya.   jenis unsur.  menghubungkaitkan nombor proton dengan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran bilangan proton. elektron dan neutron dalam sesuatu atom. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza.   menentukan nombor nukleon. proton dan elektron daripada nombor proton dan Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang  nombor nucleon.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. menentukan bilangan neutron. 25 . Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. Mengkaji nombor proton dan nombor nukleon beberapa unsur yang berlainan. menghubungkaitkan nombor proton dan nombor nukleon.

klorin dan bromin. Murid boleh:   menyatakan maksud isotop.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. X X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Z Membina model atau menggunakan simulasi berkomputer untuk mengambarkan struktur atom.  mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. 26 . STRUKTUR ATOM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran unsur. oksigen. menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop.  Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. karbon. 2. menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 2. A dimana.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan maklumat daripada internet atau media cetak dan membincangkan kegunaan-kegunaan isotop.

2.4 Memahami susunan elektron bagi atom

Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya.

Murid boleh:  menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai

Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi.  Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20.  

nombor proton 1 hingga 20, melukis susunan elektron atom suatu unsur, menyatakan maksud elektron valens, menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom.

27

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.5 Menghargai ketertiban dan keunikan struktur atom.

Membincangkan sumbangan ahli sains terhadap sejarah perkembangan idea struktur atom. Mengadakan pertandingan bercerita tentang sejarah perkembangan struktur atom dengan menekankan kreativiti ahli sains.

Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains terhadap pemahaman struktur atom,  menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.

kesyukurangratefulness

28

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

: :

JIRIM DI SEKELILING KITA 3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.1 Memahami dan mengaplikasikan konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif

Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan karbon-12.

Murid boleh:  menyatakan maksud jisim atom relatif berdasarkan karbon -12, 

Jisim formula relatif diperkenalkan sebagai jisim relatif bagi bahan ionik.

Membincangan kegunaan karbon -12 sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.

menyatakan maksud jisim molekul relaif berdasarkan karbon-12,

 Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif secara anologi atau animasi berkomputer.

menyatakan sebab karbon-12 digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul

Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi, contohnya, HCl, CO2, Na2CO3, Al(NO3)3, CuSO4.5H2O. 

relatif, menghitung jisim molekul relatif bahan.

29

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN
Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata

Cadangan Aktiviti

3.2 Menganalisis hubungan antara bilangan mol dengan bilangan zarah

Mengkaji konsep mol melalui analogi atau simulasi berkomputer.

Murid boleh :  mendefinisikan satu mol sebagai kuantiti jirim yang

12

C boleh

diwakilkan sebagai
12 6

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pemalar Avogadro. Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro.  

mengandungi jumlah zarah sebanyak bilangan atom yang ada dalam 12g
12

C

atau C-12

C,

Pemalar Avogadro juga dikenali sebagai nombor Avogadro

menyatakan maksud pemalar Avogadro,

Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan sebaliknya.

menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro,

menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya.

30

 menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. 3. Murid boleh :   menyatakan maksud isipadu molar gas. Murid boleh:  menyatakan maksud jisim molar.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti 3. Menggunakan anologi atau simulasi berkomputer. menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. gas karbon dioksida dan gas helium. bincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.  Formula kimia diberikan untuk tujuan perhitungan. menghubungkaitkan STP .3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim Membincangkan maksud jisim molar.  menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif.Suhu dan Tekanan Piawai STP – Standard Temperature and Pressure 31 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.

32 . Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan bilangan zarah. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran isipadu molar dengan pemalar Avogadro.  bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. bincang: (a) Perhubungan di antara isipadu molar dengan pemalar Avogadro. (b) Membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada STP dan atau keadaan bilik. Membina peta minda untuk menunjukkan perhubungan di antara bilangan zarah. menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah.  menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti Menggunakan grafik atau simulasi computer. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran mol gas dengan isipadu : 3. bilangan mol.  membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. bilangan mol.

menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti bilangan mol. menyatakan maksud formula empirik. Murid boleh :   menyatakan maksud formula kimia.  menyelesaikan masalah perhitungan yang Penggunaan simbol dan formula kimia harus digalakkan dan tidak hanya terhad kepada penulisan persamaan kimia sahaja.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.   menyatakan maksud formula molekul. 3. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. formula empirik. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. formula molekul. Formula ion – Ionic formula Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer.  membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia. IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan formula empirik dan 33 .

 daripada persamaan kimia. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran melibatkan formula empirik dan formula molekul.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3.    Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti formula molekul. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. menulis formula ion membina formula kimia bagi sebatian ion. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. Murid boleh:   menyatakan maksud persamaan kimia. mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas Hamparan komputer boleh digunakan untuk latihan mengimbangkan persamaan kimia pemendakan precipitation Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. 3. menulis dan 34 .6 Mentafsirkan persamaan kimia Bincang: (a) maksud persamaan kimia.

formula dan persamaan kimia. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti CuCO3. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 3. Murid boleh:  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai positif yang diamalkan oleh ahli sains dalam Berbincang untuk mewajarkan penyelidikan tentang 35 . PbI2. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 3. konsep mol.7 Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyiasatan Membincangkan sumbangan ahli sains dalam penyelidikan terhadap jisim atom relatif. (b) pembentukan ammonium klorida.  mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.  menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran mengimbangkan persamaan kimia. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. jisim molekul relatif. NH4Cl.

 menggunakan simbol. formula dan persamaan kimia sebagai alat komunikasi dalam kimia. formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia. Membincangkan peranan simbol kimia. 36 . FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN Hasil Pembelajaran konsep mol. dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran tentang jirim : 3. formula kimia dan persamaan kimia. formula kimia dan persamaan kimia. formula dan persamaan kimia.  mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni Nota Perbendaharaan kata Cadangan Aktiviti keperluan ahli sains mengamalkan sikap saintifik dan nilai positif dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom.

mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala.   Berkala. (b) Nombor proton.  Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 4. Lavoisier. Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. Mendeleev dan Moseley.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Murid boleh:  menghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Ahli sains yang terlibat seperti. (c) Susunan elektron. menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. Dobereiner. Newlands. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4. menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan elektron suatu unsur dengan kumpulan dan kala.  Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam 37 . Meyer.

Murid digalakkan menggunakan bahan multimedia. menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum.  dengan susunan elektronnya.   18. menghubungkaitkan 38 . menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsurk Kumpulan 18. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran berdasarkan susunan elektronnya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.2 Menganalisis Kumpulan 18 Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. lengai . keadaan fizik. Murid boleh :   menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18.inert Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. ketumpatan dan takat didih. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Jadual Berkala.  meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. 4.  menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan Unsur Kumpulan 18 boleh dikenali sebagai gas adi atau gas lengai.

(b) sifat fizik umum unsur litium.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. natrium dan Guru digalakkan menggunakan kaedah demonstrasi dalam aktiviti yang melibatkan Natrium dan Kalium.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. (d) sifat kimia litium. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran susunan elektron duplet Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Guna gambarajah atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan susunan elektron duplet dan oktet bagi unsur Kumpulan 18 untuk menerangkan kestabilannya.  menyenaraikan sifat kimia unsur litium. 4. natrium dan kalium. ketumpatan dan takat lebur. Mengumpulkan maklumat tentang asas kegunaan unsur Kumpulan18. natrium dan kalium. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan.  dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. 39 . natrium dan kalium Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kumpulan 1  menyatakan sifat fizik umum litium.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1.

natrium dan kalium.  Kumpulan 1. 40 . JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kalium.  Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. Kumpulan 1. menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. natrium dan kalium dengan klorin dan bromin melalui simulasi berkomputer.  Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Mengkaji tindak balas litium. meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.  menghuraikan persamaan sifat kimia litium. menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. natrium dan kalium. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium.

bromin dan iodin. Murid boleh:   menyenaraikan unsur Kumpulan 17. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin. (e) persamaan sifat kimia klorin.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.  menyenaraikan sifat kimia unsur klorin. bromin dan iodin. bromin dan iodin. (b) sifat fizik klorin.  menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin.  menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. ketumpatan dan takat didih.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. menyatakan sifat fizik umum klorin. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam pengendalian unsur Kumpulan 1.  menghubungkaitkan sifat 41 . bromin dan iodin dari segi warna. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. bromin dan iodin. 4.

 menyatakan langkah keselamatan dalam Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. (b) logam. bromin dan iodin.  meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. seperti ferum.5 Menganalisis Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat unsur Kala 3 seperti: Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kala Semi logam juga dikenali sebagai 42 . Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. bromin dan iodin dengan: (a) air. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan.  menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. 4.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. mengendalikan unsur Kumpulan 17.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran unsur dalam Kala : 4.  Nota metaloid.   menulis susunan elektron unsur Kala 3. menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.  3. meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran 3. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. menghuraikan kegunaan semi logam. menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam.  Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (a) nombor proton. 43 . (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3.

menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam Persamaan kimia tidak diperlukan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. silikon dan germanium dalam industri mikroelektronik.6 Memahami unsur peralihan. menghuraikan sifat unsur peralihan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. memberi contoh unsur peralihan. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. ketumpatan.    ‘Nombor pengoksidaan’ sama dengan ‘keadaan pengoksidaan’. 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan semi logam seperti. Murid boleh:  mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. 44 . (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan industri.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4. 45 . NaOH dan larutan ammonia.  menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan sebatian. Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan di dalamnya. 4. JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran dengan larutan natrium hidroksida. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. NH3(ak). Murid boleh:  menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat unsur. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri.7 Mensyukuri kewujudan unsur dan sebatiannya.

JADUAL BERKALA UNSUR Hasil Pembelajaran  mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. Membincangkan dan mengamalkan cara untuk mengendalikan bahan kimia dengan selamat dan mengelakkan pembaziran.  mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengumpul spesimen atau gambar pelbagai jenis batu batan. 46 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 4.

contohnya.1 Memahami asas pembentukan sebatian Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. magnesium 47 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 5. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron.  menerangkan Ikatan ion adalah sinonim dengan ikatan elektrovalen Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan pembentukan ion dan susunan elektron dalam sesuatu ion. menyatakan jenis ikatan kimia. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5. Murid boleh:    menerangkan kestabilan gas adi. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia 5. Murid boleh:   menerangkan pembentukan ion. air. H2O. contohnya. karbon dioksida. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia.

hidrogen klorida. dan ferum (III) klorida. Cl2. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen.  menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran oksida. HCl.  melukis gambarajah susunan elektron untuk 48 . menggambarkan pembentukan ikatan ion. Menjalankan aktiviti untuk menggambarkan pembentukan ikatan ion melalui model. menerangkan pembentukan ikatan kovalen. gambarajah atau simulasi komputer.  ion. Menggunakan simulasi komputer untuk menggambarkan kewujudan daya tarikan elektrostatik di antara ion yang berlawanan cas. 5. klorin.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. FeCl3. MgO. natrium klorida. Murid boleh:   menyatakan maksud ikatan kovalen.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. H2. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran pembentukan ikatan ion. NaCl.

CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran air. ammonia. karbon dioksida. Murid boleh:   menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. 49 .4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. pelarut . N2 Melukis gambarajah susunan elektron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. H2O. NH3.solvent Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. CH4. O2.  membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. tetraklorometana.  membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. 5. metana. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran menggambarkan pembentukan ikatan kovalen.

50 .  menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatian kovalen dari segi kehadiran ion.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 5. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen   sebatian kovalen. menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. IKATAN KIMIA Hasil Pembelajaran  menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian.

 mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. leburan – molten setengah persamaan – half equation Menggunakan simulasi komputer untuk: (a) Mengenalpasti kation dan anion dalam sebatian lebur. menyatakan maksud elektrolit.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. 6.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh:  mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : JIRIM DI SEKELILING KITA 6. 51 . (b) Binaan sel elektrolisis Murid boleh:   menyatakan maksud elektrolisis. mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. menghuraikan binaan sel elektrolisis.   Murid telah mempunyai pengetahuan bahawa arus elektrik boleh dihasilkan menggunakan larutan kimia dan dari proses elektrolisis air. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6. Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. Pelajar belum pernah mendapat pendedahan tentang istilah dan kemahiran menulis persamaan setengah.

NaCl dan plumbum(II)oksida. menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.  Mengumpul dan mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. (b) menghuraikan proses elektrolisis. PbO.   bebas dalam keadaan leburan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. ion-ion diikat dengan ikatan ionik yang kuat tetapi dapat bergerak bebas bila berada dalam keadaan leburan. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. 52 . contohnya natrium klorida. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (b) Memberi gambaran bahawa didalam keadaan pepejal.

6. meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues. Murid boleh:  mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.  menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri  elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. 53 .   menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus.

 menulis persamaan kimia elektrolisis dalam penyaduran logam. menerangkan proses pengekstrakan.4 Menilai proses Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan Murid boleh :   menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. penulenan serta penyaduran logam. 6. Meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus serta menulis setengah persamaan masing-masing. industri Dengan menggunakan simulasi komputer. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Menggunakan simulasi berkomputer untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6.kaji dan bincangkan perkara berikut: 54 .

6. Murid boleh :   menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri.5 Menganalisis sel kimia Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. Sel-sel terkini seperti sel litium 55 .   mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. Sel kimia juga dikenali sebagai sel galvani. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran untuk proses elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas.

Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran ringkas.  sel ringkas dan sel Daniell.  menerangkan kepentingan tindakbalas penyesaran – displacement reaction 56 . sel alkali dan sel nikel-kadmium. 6. Membincang dan membandingkan sel elektrolisis dan sel kimia.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan Murid boleh:  menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. akumulator asid plumbum. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell.  membina siri elektrokimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering.  jenis sel kimia. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran  menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam Nota ion. sel nikel hidrida dan sel polimerik hendaklah diajar secara ringkas. menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. sel merkuri.

Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran.  meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran logam lain daripada larutan garamnya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran siri elektrokimia.  menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. 57 . Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya.

mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai.  elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. Murid boleh :  mewajarkan kenyataan bahawa industri Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industri elektrokimia.  secara selamat dan teratur. mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai.  proses dalam industri elektrokimia.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 6. 58 . ELEKTROKIMIA Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 6.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Membincangkan kepentingan industri elektrokimia dalam kehidupan harian. memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh proses- Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur.

bes dan alkali. diprotic acid Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid.  hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran 7. bes dan alkali dalam kehidupan harian.  menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. H3O diperkenalkan. menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. menyatakan kegunaan asid. asid dwibes – Asid monobes dan dwibes diperkenalkan. menzahirkan sifat alkali.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 7. + asid monobes – monoprotic acid.  menerangkan peranan air dalam pembentukan ion Pembentukan ion hidroksonium. Murid boleh :   menyatakan maksud asid. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. bes dan alkali dalam kehidupan harian.1 Menganalisis sifat-sifat asid dan bes Membincangkan: (a) Konsep asid. (b) Kegunaan asid. 59 .

7. Murid boleh :   menyatakan kegunaan skala pH. air berkarbonat. Menulis persamaan kimia untuk setiap tindakbalas di atas.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat kimia asid dan alkali untuk tindakbalas berikut: (a) asid dengan bes (b) asid dengan logam (c) asid dengan karbonat logam. asid lemah.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu Formula pH = -log [H+] tidak perlu diperkenalkan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menyaksikan simulasi komputer berkaitan pembentukan ion hidroksonium dan ion hidroksida dengan kehadiran air. penceraian dissociation pengionan – ionisation Penceraian juga 60 . air paip dan jus buah-buahan. alkali kuat dan Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun.

61 . Nota dikenali sebagai pengionan Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. Contohnya. (d) asid kuat dan darjah  menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya.  menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah.  menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran alkali lemah. : 7. asid hidroklorik. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan menggunakan penunjuk.  menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. asid etanoik. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) . ASID DAN BES Hasil pembelajaran bahan.  menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH.

(e) asid lemah dan darjah penceraiannya. Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan darjah penceraian asid kuat dan asid lemah serta alkali kuat dan alkali lemah. alkali kuat dan alkali lemah. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. 7. asid lemah. menyatakan maksud Penggunaan meter pH adalah digalakkan 62 . ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran penceraiannya.3 Menganalisis kepekatan asid Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol Murid boleh:   menyatakan maksud kepekatan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. Membina peta minda berkaitan asid kuat. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya.

 menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari g dm kepada mol dm-3 dan sebaliknya. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. H2C2O4. menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali.2H2O dan natrium karbonat sesuai diperkenalkan sebagai larutan hanyalah anggaran. Asid oksalik. NaOH atau kalium hidroksida KOH.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran dan alkali : 7. menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan Natrium hidroksida adalah tidak stabil dan akan menyerap lembapan.  Nota Larutan garam boleh disertakan di dalam perbincangan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai pH dengan kemolaran beberapa larutan 63 . -3 menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. Kemolaran = kepekatan molar  Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. oleh itu ke atas larutan piawai yang kepekatannya Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran kemolaran.   telah disediakan.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7. 7. Guru hendaklah memberi penekanan terhadap penggunaan teknik pentitratan yang betul. Murid boleh:   menerangkan maksud peneutralan. Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran asid dan alkali yang telah dicairkan.4 Menganalisis peneutralan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian.    menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah pentitratan. Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan  menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga 64 . Menjalankan pentitratan asid-bes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. Penggunaan ammonia sebagai anti-asid. Tanah pertanian dineutralkan menggunakan batu kapur. ASID DAN BES Hasil pembelajaran Nota piawai asas. Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. menghuraikan proses titratan asid-bes. menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan.

Nota Perbendaharaan kata Cadangan aktiviti pembelajaran termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. ASID DAN BES Hasil pembelajaran aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. 65 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 7.

GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. Murid boleh:  menyatakan contohcontoh garam dan kegunaannya dalam kehidupan harian. perubatan.   menerangkan maksud garam. penyediaan dan pengawetan makanan. kegunaan garam dalam bidang pertanian. menyenaraikan ciri-ciri fizik hablur. Gunakan lembaran kerja atau kuiz  Menyediakan garam terlarut melalui tindakbalas: (a) asid dengan alkali (b) asid dengan oksida logam (c) asid dengan logam  menghuraikan proses penulenan garam terlarut melalui penghabluran semula. (b) (c) maksud garam.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 8. sulfat. 66 . mengenal pasti garam terlarut dan garam tak terlarut.1 Mensintesiskan garam Mengumpul dan mentafsirkan data tentang: (a) kewujudan garam secara semula jadi. menghuraikan proses penyediaan garam terlarut.  Garam terlarut ditulenkan melalui kaedah penghabluran semula tindak balas pemendakan – precipitation reaction Gunakan hablur garam yang telah disediakan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan garam-garam nitrat. karbonat dan klorida.

 K2CrO4 dan kalium dikromat. menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas penyediaan garam. mereka bentuk suatu aktiviti untuk menyediakan garam tertentu. CuSO4. Bincangkan keperluan penulenan garam. 67 . plumbum(II) kromat(VI). PbCrO4 dan barium sulfat.  Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti ciri-ciri fizik hablur garam seperti kuprum (II) sulfat. NaCl. natrium klorida. kalium kromat (VI). K2Cr2O7 Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. PbI2. GARAM Hasil Pembelajaran  menghuraikan proses penyediaan garam tak Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran (d) asid dengan karbonat logam Menjalankan satu aktiviti untuk menulenkan garam terlarut dengan menggunakan kaedah penghabluran semula. menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri.   terlarut. membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8.

GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi penyediaan garam terlarut dan garam tak terlarut. 68 . Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi penyediaan suatu garam tertentu.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Mengira kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. Manjalankan eksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan.

sulfur dioksida. CO2. Murid boleh :   menyatakan maksud analisis kualitatif. menghuraikan ujian bagi anion.2 Mensintesiskan analisis kualitatif garam Membincangkan maksud analisis kualitatif.    memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. H2. menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia.  Menonton persembahan multimedia untuk memerhati kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. ammonia. CO2. H2. Ujian kimia untuk O2. Mengkaji warna dan keterlarutan dalam air bagi beberapa garam dan seterusnya membuat inferens tentang garam tersebut. membuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan keterlarutan dalam air. NO2. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8. Cl2. menghuraikan tindakan haba ke atas garam. klorin. SO2 dan nitrogen dioksida. NH3. O2. hidrogen. HCl. Tindakan haba ke atas garam sulfida dan klorida boleh juga dinyatakan. karbon dioksida. NH3 dan HCl adalah merupakan ujian pengesahan. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. hidrogen klorida.  menghuraikan ujian pengesahan bagi kation 69 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8.

NH4+. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion-ion Cu2+. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. NH3 (ak). Pb2+ dan NH4+. NaOH dan larutan ammonia. dan Ca2+ dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Fe3+. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8.  merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. Pb2+. Al3+. GARAM Hasil Pembelajaran Fe2+. sulfat. Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. Mg2+. Fe2+. Fe3+. 70 . Zn2+.

membuat pemerhatian. penyediaan garam dan hablur. 71 . dan NH4+ dalam larutan akueus. Fe3+. GARAM Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran Fe2+. juga hablur. Murid boleh:  menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan Aktiviti-aktiviti dihubungkaitkan dengan topik-topik yang berkaitan.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 8. Membina carta alir bagi analisis kualitatif garam. Pb2+. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. dan teliti semasa penyediaan larutan piawai. menjalankan aktiviti Merancang eksperimen. 8. Merancang dan menjalankan ujian untuk mengenal pasti anion dan kation di dalam garam yang tidak diketahui.3 Mengamalkan sikap sistematik Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan.

Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan asid sulfurik. detergen. menerangkan proses pembuatan asid sulfurik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pembuatan asid sulfurik. baja dan akumulator. contohnya. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 TEMA BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA 9. SO2. menyebabkan pencemaran alam sekitar. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulfur dioksida. pembuatan cat.  secara industri. 72 . menerangkan bahawa sulfur dioksida Membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. menyebabkan pencemaran alam sekitar.1 Memahami pembuatan asid sulfurik Membincangkan penggunaan asid sulfurik dalam kehidupan harian.

 menerangkan proses pembuatan ammonia Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. contohnya.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. menyatakan sifat-sifat ammonia.  secara industri. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium.3 Memahami aloi Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi Murid boleh:  menghubungkaitkan Sifat-sifat termasuk mulur – ductile 73 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. contohnya. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan ammonia. ammonium sulfat. (NH4)2SO4. 9. penghasilan baja dan asid nitrik. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkat-peringkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber.

Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. seperti duralumin. 74 . sifat dan kegunaan aloi.   menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. (b) tujuan menghasilkan aloi. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. menyenaraikan contohcontoh aloi.  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya. keluli dan keluli nirkarat. loyang. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen menyatakan maksud aloi. menyatakan tujuan pengaloian. kilau / relap lustre Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer.    Nota kebolehaliran haba. gangsa dan piuter. kemuluran dan kekilauan Perbendaharaan Kata boleh ditempa / dibentuk – malleable Cadangan Aktiviti Pembelajaran dalam kehidupan harian. Bincangkan pembuatan aloialoi seperti keluli dan piuter sebagai suatu aktiviti pengukuhan. keluli. (c) komposisi.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. keluli nirkarat.

Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. Polimer sintetik yang harus dibincangkan ialah PVC. Mengenal pasti monomer-monomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. Polimer semulajadi yang harus dibincangkan ialah getah asli. menyenaraikan polimer semulajadi. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji pelbagai barangan tempatan yang diperbuat daripada aloi. 9. Membincangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar akibat daripada Kitar semula 75 .SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. nilon dan terilin.   mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. politena. perspeks. mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. Murid boleh :    menyatakan maksud polimer.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Membincangkan maksud polimer. polipropena. selulosa dan kanji.

  menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. menyatakan sifat seramik. Murid boleh:   menyenaraikan kegunaan kaca. menyenaraikan kegunaan seramik. kaca fotokromik dan kaca konduksi. Membahaskan tentang kegunaan polimer sintetik dan kesan kepada alam sekitar akibat daripada penggunaan polimer sintetik yang tidak terbiodegradasi dalam kehidupan harian. contohnya. kaca borosilikat.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. 76 . sebagai satu kaedah pembuangan. Kegunaan polimer yang boleh dibiodegradasi boleh dibincang 9. Jenis-jenis kaca termasuklah kaca soda kapur. kaca terlakur. komposisi.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jenis. kaca plumbum (kaca kristal) Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran boleh dibincangkan Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembuangan bahan polimer sintetik. sifat dan kegunaan kaca dan seramik.

superkonduktor spesifik. mewajarkan kegunaan bahan komposit.  membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. Murid boleh:  menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu. menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan.   menyatakan maksud bahan komposit. (c) komponen-komponen bahan komposit.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran 9. menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.  Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. gentian optik. gentian kaca dan kaca fotokromik. (d) kegunaan bahan komposit.  komponen asalnya. Melihat cara penghasilan bahan komposit 77 .

BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Cadangan Aktiviti Pembelajaran di kilang-kilang. mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian bahan sintetik dan sisanya. memerihalkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian.SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran : 9.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Membincangkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. Murid boleh:  mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan penyelidikan dan pembangunan berterusan untuk kesejahteraan hidup sejagat   dan pembangunan secara berterusan. Menonton persembahan multimedia atau simulasi komputer berkenaan dengan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. 78 . 9.