L!

p trình "ng d#ng trên iOS
Objective-C

N$i dung
•! •! •! •! •! •! •! •! •! •! •! •! •! Gi!i thi"u v# Objective-C Quy t$c !%t tên l!p, tên ph&'ng th(c, tên bi)n Class trong Objective-C Ph*m vi truy xu+t các bi)n th, hi"n Property trong Objective-C Ph&'ng th(c trong Objective-C Category trong Objective-C Protocol trong Objective-C K) th-a X. l" ngo*i l" M/t s0 c+u trúc !i#u khi,n trong Objective-C Qu1n l" b/ nh! Selector trong Objective-C

iOS --> D7 dàng n$m b$t !&4c ngôn ng2 Objective-C n)u có “kinh nghi"m” v# C . vi)t các (ng d6ng cho h" !i#u hành Mac OS.Gi%i thi&u v' Objective-C •! Ngôn ng2 l3p trình h&!ng !0i t&4ng •! ANSI C + Smalltalk = Objective-C •! Objective-C là ngôn ng2 l3p trình chính !&4c Apple ch5n !.

ng NSString *stringURL. @end .h @interface MyClass : NSObject{ NSString *stringURL.(void) findMe.Quy t(c )*t tên •! Class •! Method •! Variable . –! B$t !8u b9ng k" t: hoa @interface MyClass : NSObject { } @end –! B$t !8u b9ng k" t: th&. } . –! Gi0ng method MyClass.(void) findMe.

Class trong Objective-C •! @interface: Khai báo class •! @implementation: #<nh ngh$a class •! @end: K)t thúc khai báo class ho%c k)t thúc !<nh ngh$a class // .h @interface MyClass : NSObject { // … } @end // .m @implementation MyClass // … @end .

Ph+m vi truy xu.t các bi-n •! @private: Gi!i h*n ph*m vi trong l!p mà bi)n th. hi"n !&4c khai báo •! @protected (default): Gi!i h*n ph*m vi trong l!p và l!p con k) th-a mà bi)n th. hi"n !&4c khai báo •! @public: Không gi!i h*n ph*m vi truy xu+t .

t các bi-n (tt) •! Ví d6: .Ph+m vi truy xu.

hi"n •! #<nh ngh$a trong file .h @property (<attributes>) type propertyName. •! Th:c thi trong file .Property trong Objective-C •! Property cho phép !<nh ngh$a các b/ truy xu+t (setter/getter) --> Thu3n l4i cho vi"c truy xu+t !)n các bi)n th. .m @synthesize propertyName.

u vô h&!ng nh& NSInteger.… –! retain: Th&. CGrect.Property trong Objective-C (tt) •! Các thu/c tính (attributes) –! readwrite (default): !5c và ghi (get/set) –! read-only: ch= có th. d6ng cho !0i t&4ng ch= !<nh –! atomic (default): Th:c hi"n !@ng b/ hoá –! nonatomic: Ng&4c v!i atomic .ng dùng v!i các ki.ng !&4c s. CGFloat. !5c (get) –! assign (default): Th&. d6ng cho !0i t&4ng –! copy: T*o m/t b1n sao c>a !0i t&4ng s? !&4c s.

[username release]. // Generates roughly -! (UITextField *) username { UITextField *retval = nil. } } . } -! (void) setUsername : (UITextField *) _username { @synchronized(self) { [_username retain]. @synchronized(self) { retval = [[username retain] autorelease].atomic // @property (retain) UITextField *username.Property trong Objective-C (tt) •! Các thu/c tính (attributes) . } return retval. username = _username.

username = _username.nonatomic // @property (retain. nonatomic) UITextField *username. } -! (void) setUsername : (UITextField *) _username { [_username retain]. [username release]. } .Property trong Objective-C (tt) •! Các thu/c tính (attributes) . // Generates roughly -! (UITextField *) username { return username.

truy c3p vào các bi)n th. hi"n (Instance variables) •! Instance method –! K" hi"u d+u –! Truy xu+t thông qua !0i t&4ng ./ng th"c trong Objective-C •! Class method –! K" hi"u d+u + –! Truy xu+t thông qua tên l!p –! Không th.Ph.

.Ph. -/+ (return_type) methodPara1 : (type) para1 andPara2: (type) para2. [object methodPara1:pa1]. -/+ (return_type) methodPara1 : (type) para1./ng th"c trong Objective-C (tt) •! Khai báo ph&'ng th(c: -/+ (return_type) method. [object methodPara1:pa1 andPara2:pa2]. // Instance method [object method]. •! G5i ph&'ng th(c: // Class method MyClass *myClass = [MyClass method].

h @interface MyClass : NSObject{ } .(void) showMe. @end MyClass.Category trong Objective-C •! Khi mu0n thêm m/t s0 ph&'ng th(c vào m/t l!p có sAn –! MB r/ng l!p !ó b9ng cách vi)t l*i mã ngu@n –! MB r/ng l!p !ó không c8n vi)t l*i mã ngu@n --> Category MyClass.(void) showMe { // show me … } @end .m @implementation MyClass .

@end MyClass+MyCategory.t (Không ".Category trong Objective-C (tt) •! Thêm m/t ph&'ng th(c newMethod cho l!p MyClass thông qua Category MyClass+MyCategory.h @interface MyClass (MyCategory) .(void) newMethod.Tên c0a Category là duy nh.1c trùng) .Trong Category không cho phép thêm các bi2n th2 hi&n .(void) newMethod { // to do new method … } @end Chú !: .m @implementation MyClass (MyCategory) .

@required .(void) anotherRequiredMethod. .(void) anotherOptionalMethod.Procol trong Objective-C •! Protocol là gì ? •! Ví d6: @protocol MyProtocol // required (default) .(void) requiredMethod.(void) anOptionalMethod. @end . @optional .

NSString *birthday. root class c>a t+t c1 các class là NSObject Person.h @interface Teacher : Person{ float fSalary.K.h @interface Person : NSObject { NSString *name. } // … @end Teacher.th3a Person •! T&'ng t: nh& các ngôn ng2 khác Teacher •! Trong Objective-C. } // … @end .

X4 lý ngo+i l& .

M$t s5 c.u trúc i'u khi2n •! •! •! •! If For Switch While .

Qu6n lý b$ nh% •! •! •! •! •! •! Các nguyên t$c qu1n l" b/ nh! V+n !# khi khBi t*o !0i t&4ng Release Retain Dealloc Tham chi)u y)u .

S. d6ng retain trong vi"c k)t h4p v!i release ho%c autorelease khi c8n thi)t !. (#i#u này không !úng cho cho tham kh1o y)u.i m/t thông !i"p retain. •! autorelease có ngh$a là “g. Ph&'ng th(c !ó có th. b*n ph1i retain ho%c copy nó. b*n ph1i có trách nhi"m gi1i phóng quy#n sB h2u !0i t&4ng !ó b9ng cách s. B+t k& khi nào b*n nh3n !&4c m/t !0i t&4ng (không ph1i t: mình khBi t*o). •! Khi b*n c8n l&u tr2 m/t !0i t&4ng !&4c nh3n nh& m/t property trong m/t bi)n th.trong các (ng !a lu@ng và vài tr&. tr1 v# an toàn !0i t&4ng mà nó !&4c tri"u g5i. d6ng release ho%c autorelease.Qu6n lý b$ nh% •! Các nguyên t$c qu1n l" b/ nh! –! Nguyên t$c c%n b1n •! Khi b*n n$m quy#n sB h2u m/t !0i t&4ng. b*n không !&4c release nó.ng h4p Distributes Objects).ng !1m b1o vCn có hi"u l:c trong ph&'ng th(c mà nó !ã !&4c nh3n (ngo*i tr. hi"n. newObject ho%c mutableCopy…) ho%c g. •! M/t !0i t&4ng !&4c nh3n th&. khBi t*o !0i t&4ng b9ng các ph&'ng th(c mà trong tên b$t !8u v!i v!i alloc ho%c new ho%c copy (ví d6. alloc. nh&ng !ây là !i.i m/t thông !i"p release sau !ó –! Nguyên t$c khác .n hình hi)m). b1o v" m/t !0i t&4ng khDi hi"u l:c c>a các thông !i"p không h4p l" bên ngoài.

Qu6n lý b$ nh% •! V+n !# khi khBi t*o !0i t&4ng MyClass *myClass = [MyClass alloc]. if(myClass) { //… } ??? . [myClass init].

/ng th"c init n-u có l7i x6y ra .Luôn luôn tr6 v' nil trong ph. if(myClass) { //… } OK Chú !: ./ng th"c alloc và init .Ph6i k-t h1p 02 l8i g9i ph.Qu6n lý b$ nh% •! V+n !# khi khBi t*o !0i t&4ng (tt) MyClass *myClass = [[MyClass alloc] init].

.Qu6n lý b$ nh% •! Release –! Ch= !&4c release khi khBi t*o !0i t&4ng m/t cách th> công alloc –! KHÔNG release th> công m/t !0i t&4ng autorelease --> CRASH // Must release string1 when done NSString *string1 = [[NSString alloc] init]. !"#$%&'&()&* %&'&()&* // string2 will be released automatically NSString *string2 = [NSString string]. // … [string1 release].

m soát t+t c1 các tham chi)u bBi !0i t&4ng ho%c nó có –! Ph&'ng th(c alloc. new. xác !<nh giá tr< c>a b/ !)m: [object retainCount] . copy và retain !#u làm t%ng b/ !)m lên 1 –! Ph&'ng th(c release gi1m b/ !)m !i 1 –! Khi b/ !)m có giá tr< b9ng 0 --> Ph&'ng th(c dealloc c>a !0i t&4ng s? !&4c g5i –! #. ki. d6ng !.Qu6n lý b$ nh% •! Retain –! MEi !0i t&4ng có m/t b/ !)m !&4c s.

//… [super dealloc]. hi"n này . } .(void) dealloc { [childVar1 release]. [childVar2 release].Qu6n lý b$ nh% •! Dealloc –! #&4c g5i khi !0i t&4ng !ang !&4c remove khDi b/ nh! –! N)u m/t l!p có các bi)n th. hi"n (instance variable) là các !0i t&4ng thì trong ph&'ng th(c dealloc c>a l!p ph1i th:c hi"n gi1ii phóng các bi)n th.

Qu6n lý b$ nh% •! Tham chi)u y)u –! T*o tham chi)u !)n !0i t&4ng mà không c1n trB !0i t&4ng t: gi1i phóng chính nó --> Thi)t l3p tham chi)u “y)u” !)n !0i t&4ng .

d6ng trong mã ngu@n m/t thông !i"p gBi !)n m/t !0i t&4ng –! Ch= !)n m/t !<nh danh duy nh+t mà thay th) cho m/t tên khi mã ngu@n !&4c biên d<ch .Selector trong Objective-C •! Selector trong Objective-C có 02 " ngh$a: –! Ch= !)n tên c>a m/t ph&'ng th(c khi nó !&4c s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful