Ε6 «Γνωπίζω ηον ηόπο μος και ηην Εςπώπη»

17o Δημοηικό ΢σολείο Ξάνθηρ
Ομάδερ επγαζίαρ:

Δ΄ και Ε΄ ηάξη ( ζσολική σπονιά 2008 – 2009 )
Ε΄ και ΢Σ΄ ηάξη ( ζσολική σπονιά 2009 – 2010 )
Σμήμα ολοήμεπος ζσολείος ( 2009 – 2010 )
Τπεύθςνορ Τλοποίηζηρ

Κοςπηέζηρ Δήμορ , εκπ/κόρ Φςζικήρ Αγυγήρ
΢ςνεπγάηηρ

Simone Wagenblast, βνεζόο εθπ/θόο Comenius

΢κοποί - ζηόσοι δπάζευν


Επαθή-γλσξηκία κε πεξηνρέο ηνπ ηόπνπ καο κε ηδηαίηεξν
θπζηθό θάιινο.
Εμάζθεζε ζε ελαιιαθηηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο.
Εθκάζεζε θαη εκπέδσζε γεληθώλ γεσγξαθηθώλ θαη ηζηνξηθώλ
ζηνηρείσλ ησλ ρσξώλ πνπ δηαπεξλά ην Ε6.
Αλάιπζε θαη απνδνρή πνιηηηζηηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ
δηαθνξώλ ησλ ρσξώλ.
Αλάπηπμε θαληαζίαο.
Ελίζρπζε ηεο ειεύζεξεο έθθξαζεο.
Αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ «εθηίζεκαη» κέζα από ηε
ζπκκεηνρή ζε ζεαηξηθό δξώκελν.

ΔΡΑ΢Η 1 ζσ. έηορ 08-09 (Δ΄&Ε΄ηάξειρ)
Σο εςπωπαϊκό μονοπάηι Ε6, πέπαζμα από ηα ζηενά ηος Νέζηος
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΌΣΗΣΕ΢
1.Ενημέπυζη μαθηηών από ηον ππόεδπο ηος
ΕΟ΢ Ξάνθηρ κ. Χαπαλαμπίδη Γιάννη
2. Πεζοποπία ζηο Ε6 ζηο ζημείο πος διαζσίζει
ηα ζηενά ηος Νέζηος.

ΔΡΑ΢Η 1 ζσ. έηορ 08-09 (Δ΄&Ε΄ηάξειρ)
Σο εςπωπαϊκό μονοπάηι Ε6, πέπαζμα από ηα ζηενά ηος Νέζηος
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΌΣΗΣΕ΢
3.Καηαγπαθή σλυπίδαρ πεπιοσήρ
4. Καηαγπαθή ήσυν πεπιοσήρ

ΔΡΑ΢Η 1 ζσ. έηορ 08-09 (Δ΄&Ε΄ηάξειρ)
Σο εςπωπαϊκό μονοπάηι Ε6, πέπαζμα από ηα ζηενά ηος Νέζηος
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΌΣΗΣΕ΢
5.Μέηπηζη ύτοςρ δένηπυν (μέθοδορ
ξςλοκόπος)
6.Μέηπηζη ύτοςρ δένηπυν (μέθοδορ ζκιάρ)

ΔΡΑ΢Η 1 ζσ. έηορ 08-09 (Δ΄&Ε΄ηάξειρ)
Σο εςπωπαϊκό μονοπάηι Ε6, πέπαζμα από ηα ζηενά ηος Νέζηος
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙOΣΗΣΕ΢
7.Κυδικοποίηζη παπαηηπήζευν

ΔΡΑ΢Η 1 ζσ. έηορ 08-09 (Δ΄&Ε΄ηάξειρ)
Σο εςπωπαϊκό μονοπάηι Ε6, πέπαζμα από ηα ζηενά ηος Νέζηος
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢
8.Εναλλακηικέρ δπάζηρ άθληζηρ

ΔΡΑ΢Η 2 ζσ. έηορ 08-09 (Δ΄&Ε΄ηάξειρ)
Σο εςπωπαϊκό μονοπάηι Ε6, παποςζίαζη επγαζιών
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢
Παξνπζίαζε εξγαζηώλ ζην θνηλό ηεο Ξάλζεο
(Παγθόζκηαο Ηκέξαο Πεξηβάιινληνο).

ΔΡΑ΢Η 3 ζσ. έηορ 09-10 (Ε΄&΢Σ΄ηάξειρ)
Σο εςπωπαϊκό μονοπάηι Ε6, εκπαίδεςζη από ςπεύθςνο Π.Ε. Ξάνθηρ
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢
1.Πξνζαλαηνιηζκόο κέζα ζην δάζνο
2.Ελεκέξσζε γηα ηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο

ΔΡΑ΢Η 4 ζσ. έηορ 09-10 (Ε΄&΢Σ΄ηάξειρ)
Σο εςπωπαϊκό μονοπάηι Ε6, πέπαζμα από ηην οπεινή Ξάνθη
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢
1. Επίζθεςε ζην ρσξηό Λεηβαδίηε θαη ζπλεληεύμεηο από
ηνπο θαηνίθνπο
2. Πεδνπνξία ζην κνλνπάηη Ε6 ζηελ πεξηνρή Λεηβαδίηε

ΔΡΑ΢Η 4 ζσ. έηορ 09-10 (Ε΄&΢Σ΄ηάξειρ)
Σο εςπωπαϊκό μονοπάηι Ε6, πέπαζμα από ηην οπεινή Ξάνθη
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢
3. Σεκαηνδόηεζε κνλνπαηηνύ
4. Σπκπιήξσζε εληύπσλ δηθηύνπ

ΔΡΑ΢Η 5 ζσ. έηορ 09-10 (Ολοήμεπο Σμήμα)
Σο εςπωπαϊκό μονοπάηι Ε6, ζηαςποδπόμι πολιηιζμών
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢
1. Έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα έζηκα, βαζηθό ιεμηιόγην,
θσηνγξαθίεο, ζπληαγέο, γεσγξαθηθά ζηνηρεία,
ζεκαίεο ρσξώλ πνπ δηαζρίδεη ην Ε6
2. Εθκάζεζε ρνξώλ θαη παηρληδηώλ από ρώξεο πνπ
δηαζρίδεη ην Ε6

ΔΡΑ΢Η 5 ζσ. έηορ 09-10 (Ολοήμεπο Σμήμα)
Σο εςπωπαϊκό μονοπάηι Ε6, ζηαςποδπόμι πολιηιζμών
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢
3. Παξαζθεπή εδεζκάησλ από ρώξεο πνπ δηαζρίδεη ην
Ε6
4. Αλέβαζκα ζεαηξηθνύ δξώκελνπ κε πνιηηηζηηθά
ζηνηρεία ρσξώλ πνπ δηαζρίδεη ην Ε6

ΔΡΑ΢Η 5 ζσ. έηορ 09-10 (Ολοήμεπο Σμήμα)
Σο εςπωπαϊκό μονοπάηι Ε6, ζηαςποδπόμι πολιηιζμών
ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢
5. Έθζεζε εξγαζηώλ θαη πξνζθνξά εδεζκάησλ
6. Έθδνζε εληύπνπ, ζρεηηθνύ κε ην ζύλνιν ησλ
δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο

Εςσαπιζηίερ…

Σηε Simone Wagenblast γηαηί
ρσξίο ηελ ζεκαληηθή βνήζεηά
ηεο, ε δνπιεηά καο ζα
ππνιεηπόηαλ θαηά πνιύ.
Σηνλ ππεύζπλν Πεξ/θήο Εθπ/ζεο
Ξάλζεο Γηεξκαληδίδε Νίθν.
Σηνλ πξόεδξν ηνπ ΕΟΣΞ
Χαξαιακπίδε Γηάλλε.
Σην δηεπζπληή θαη ζηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ ζρνιείνπ.

Simone