You are on page 1of 8

MISA "Mariji Majci Crkve"

GOSPODINE
## 2
& 4

Umjereno

? ## 2
4

j
j j

J

J
J
J
J
J

##
&
19

se!

se

smi - luj

Go - spo - di - ne smi

Kri- ste

se!

smi - luj

se!

smi - luj

##
j j
&

J J

spo - di - ne, smi - luj

? ##

luj

Kri - ste

Kri ste

se!

se!

Go

se,

Go

smi - luj

Go

se!

spo - di - ne smi - luj

se!


J J

luj

luj


Go -

j


J

spo - di - ne, smi

se!

se!

spo - di - ne smiJ J

j j

J J

Go - spo - di - ne, Go - spo - di - ne, smi

Kri - ste smi - luj

smi - luj

smi - luj

j
J J

##
j j j

&
J
J Jf
36

se!

28

? ##

luj se!


J J J
J

? ##

smi

se! Go - spo - di - ne smi - luj

Go - spo - di - ne smi -luj se! Go - spo -di -ne smi -luj

mf

10
##
j
j j

&
J J J

? ##

Ivo Peran (1965)

#2
2

#2
2

se!

luj

se!

Napomena: format sitnih nota upotpunjuje orguljsku pratnju, ne pjeva se.

SLAVA
#2
& 2
44

Gipko, ne prebrzo

w
#w

na

? #2
2

#
&

51

do

bre

lju - di - ma

?#

vo

lje,

zem - lji

Hva - li - mo

57

sliv - lja - mo

?#

63

Kla - nja mo

ti

se.

vi - mo

vi - mo

Za - hva - lju - je - mo

ti

ra - di

ve - li - ke

Mirnije mf Soprani

tvo - je.

sla - ve


ra - di sla - ve

69

?#

Bla - go -

Sla

Sla

Bla - go -

te.

#
&

te

te.

te.

?# U

te.

sliv - lja - mo

#U
&

te

Hva - li - mo

#
&

mir

mf

tvo - je.

2
4
4 4

Go - spo - di - ne

2 4
4 4

Bo - e

Kra

lju

ne - be - ski,

#
& j j j
J
J J

75

Soprani i alti

Bo - e O - e sve - mo

?#

gu

#
&
80

je

?#

di - no - ro - e - ni

Go - spo - di - ne

Si

ne

i.

su - se

Kri

ste.

Go -

Go

#
&
85

spo - di - ne

Bo - e,

?#

spo - di - ne

Bo

Ja

Ja

ganj - e

ganj - e

Bo - ji,

Bo - ji,

j
J
Si

ne


J
Si

ne

90
U
#
b2
4

2 4

& b 4 4 # 4 # 4
JJ

ev

? #

u
O

b4
&b 4

96

Ko - ji o - du - zi - ma grije - he svije -

2
bb 4

4
4

2
4

ta,

4
4

ev.

U
# 24 44 # 24 # 44

JJ

Smi - luj

nam se. Ko

? bb 4 # 2
4
4

Smi - luj

nam se.

ji o - du - zi - ma grije - he svije -

4
4

2
4

ta,

4
4

b4
&b 4

? b4
b4

102

pri

mi

mi

pri

bb
& #
107

na

s de

s de

sne

mo - li - tvu.

cu

smi

se.

cu

ji

luj nam

#2
2

w n

Ko

mo - li - tvu.

na

sne

# #

sje - di

? bb

smi

luj

#2
2

nam

se.

Gipko

#2
& 2
112

Jer

ti si

? #2
2

w
w

je - di - ni svet.

#
&
119

Ti

si

je - di - ni

?#

Ti

#4
& 4

si

je - di - ni

? #4
4

Sa

Sve tim

Du

Ti

si

Ti

si

w
w

Sve -tim

din,

U
w

J J

4
4

Kri

ste.

I - su - se Kri - ste.

j j j

J J J
u

din

4
4

Sve - vi - nji,

hom,

U
w
w

iroko

je - di - ni Go - spo

# w
j

J

je - di - ni Go - spo

I - su - se

Sa

Sve - vi - nji,

Veselo

126

j j

J J

j

J

sla - vi Bo - ga O - ca

Du - hom u sla - vi Bo -ga


J J
J J J J J
-

ca. A

#
& w
130

rit.

men.

?# w

men.

men.

b 46

6
b4

men.

SVET
b6
& 4

mf

? 6
b4
139

b
&

p Svet,

svet,

svet

Go

spo - din Bog sa - ba - ot.

Malo pokretljivije

Pu - na su ne

be

sa,

lja,

zem

mf

Pu -na su ne

be

tvo

?b

#
je

sla

ve,

tvo

148

b
&

& b
mf

b
144

je

sa

zem - lja

poco rit...

sla

ve.

# U

Ho -

6
151

j j

J J

a tempo


&b

sa - na

Ho

ho

sa

na

j j
b
&
J J

? J J
J J
b

? 4
b2

ko - ji

163

&b w
w

do - la

?b U

Go - spod - nje.

sa

ho -

na

4
2

4
2

Bla

go - slo

do - la

vljen

Bla

go -

ko - ji

Ho

i - me Go -

vljen

zi

nje.

160

slo

&b w
?
b

vi - si - ni,

ni.

ni.

sa - na

Polagano

b4
& 2

j j
#
J J

ho

ho - sa - na u vi - si
156

u - vi - si

153

sa - na

vi - si - ni,

?
b

spod -

zi

i - me

6 j j
j j

4
J J #
J J

sa - na u vi - si - ni, ho - sa - na u vi - si - ni, ho -

6
4

Ho - sa

na

ho - sa

na


j j
b
&
J J
166

sa - na

u vi - si

ho - sa - na u vi - si

3
4

ni.

? b J J J
J

3
4

ni.

JAGANJE BOJI
169

Umjereno,pokretljivo

3
& b4

mf

? b3
4

173

b
&

mf Ja - ganj - e

?b

179

& b
smi

?b

Bo - ji

ko - ji

luj

nam

se.


&b

du - zi - ma

mf

Ja - ganj - e

Bo

Bo

he

svije - ta

smi

grije - he

svije - ta


smi

o - du - zi - ma grije - he

Ja - ganj - e

du - zi - ma grije

?b

185

ji,

ji

svije - ta


ko - ji


ko - ji

luj

nam

se.

nam

se.

luj

o -

o -

8
191

& b
f

Ja - ganj - e

Bo

ji,

ko - ji

mf Ja - ganj - e

p da - ruj nam

?b

ji,

o - du - zi - ma grije - he

svije - ta,


Bo

197

b
&

ji,

mir,

da - ruj nam

mir,

da - ruj nam

da - ruj nam

mir

da - ruj nam

da - ruj nam

mir.

Copyright Nika Lendi - 2013

mir,

rit.

b
&


Bo

202

mir.