You are on page 1of 14

Rancangan Pengajaran Tahunan 2014 SMK Westlands Huraian Sukatan Pelajaran Sains Tingkatan 2 TEMA: PE !

E ""ARAA #A KES$ AM%& "A H$#&P %$#A " PEM%E'A(ARA : 1) #& $A ME'A'&$ #ER$A K$TA %ulan* Minggu (anuari 1 +,jektiPe.,elajaran 1.1 Memahami organ deria dan fungsinya. /adangan Akti0iti Pe.,elajaran Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. Hasil Pe.,elajaran Murid boleh: . mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. . menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan . Organ deria . Saraf . Otak .Saraf . erak balas Murid boleh: . mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. . menyatakan fungsi reseptor yang berbe'a ( tekanan, haba, sakit. . membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. E0idens Pentaksiran !"#1$1

1.% Memahami deria sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a& struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b& kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a& menerima suntikan. b& menggunakan !raille. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel*sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain. Menjalankan aktiviti untuk mengesan ka+asan berbe'a pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbe'a. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian

!)#1$1 !"#%$1

1.) Memahami deria bau. (anuari 2 1." Memahami deria rasa.

Murid boleh: . mengenal pasti struktur hidung. . mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau. Murid boleh: . mengenal pasti ka+asan berbe'a pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbe'a. . menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Murid boleh: . mengenal pasti struktur telinga manusia. . menerangkan fungsi bahagian berbe'a

!"#)$1

1., Memahami deria pendengaran.

!)#%$1

pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran. 1.- Memahami deria penglihatan. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a& pantulan cahaya. b& pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbe'a ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan0penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a& ilusi optik. b& titik buta. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian hai+an. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. 1.2 Memahami bunyi dan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a& penghasilan bunyi. b& keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c& pantulan dan penyerapan bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a& kecacatan pendengaran. b& cara pembetulan kecacatan pendengaran.

pada telinga manusia. . memerihalkan bagaimana kita mendengar. Murid boleh. . mengenal pasti struktur mata manusia. . menerangkan fungsi bahagian yang berbe'a pada mata. . memerihalkan bagaimana kita melihat. Murid boleh: . memerihalkan sifat*sifat cahaya 1iaitu: pantulan dan pembiasan&. . menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. . menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. . menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. . mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian hai+an. . mengenal pasti alat*alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. !)#)$1

1./ Memahami cahaya dan penglihatan. (anuari 1

!"#"$1 !1#1$1 !"#,$1 !)#"$1

Murid boleh: . memerihalkan sifat bunyi. . menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi. . menerangkan kecacatan pendengaran. . menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran. . menyatakan had pendengaran. . menyatakan alat yang digunakan untuk

!"#-$1 !)#,$1 !"#-$% !-#1$1

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. (anuari 4 1.3 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a& rangsangan*rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. b& bahagian*bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan.

mengatasi had pendengaran. . menerangkan pendengaran stereofonik.

Murid boleh: . menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. . menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.

!)#-$1 !,#1$1

%$#A " PEM%E'A(ARA : 2) &TR$S$ %ulan* +,jekti/adangan Akti0iti Pe.,elajaran Hasil Pe.,elajaran Minggu Pe.,elajaran /&T$ TAH& %AR& /$ A %.1 Menganalisa Membincangkan kelas makanan iaitu Murid boleh: kelas*kelas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, . menerangkan melalui contoh kelas 2e,ruari makanan. pela+as dan air serta menyatakan fungsinya. makanan. 2 Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji . menyatakan fungsi setiap kelas makanan. 1larutan iodin&, glukosa 1larutan !enedict&, . menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. protein 1bahan uji Millon& dan lemak 1ujian alkohol*emulsi&. %.% Menilai kepentingan gi'i seimbang. Membincangkan: a& apa maksud diet seimbang. b& faktor yang menentukan gi'i seimbang seseorang: umur, sai', jantina, pekerjaan, iklim,keadaan kesihatan. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. Merancang gi'i seimbang untuk satu hari 1sarapan, makan tengahari dan makan Murid boleh: . menyatakan maksud gi'i seimbang. . menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gi'i seimbang. . menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gi'i seimbang. . menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak. . menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. . merancang satu gi'i seimbang.

E0idens Pentaksiran !)#/$1 !"#/$1

2e,ruari 1

!%#1$1 !)#/$1 !)#/$%

2e,ruari 4

%.) Memahami sistem pencernaan manusia.

malam&. Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model0carta04# ROM Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan en'im yang terlibat. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan en'im dalam air liur terhadap kanji. . menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub 5isking. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. Membincangkan topik berikut: a& mempraktikkan amalan pemakanan sihat 1contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana&. b& pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik0memerlukan. c& membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

Murid boleh: . menerangkan maksud pencernaan. . mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. . memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. . menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. . memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.

!%#%$1 !)#2$1 !)#2$%

Mac 1

%." Memahami proses penyerapan makanan tercerna. %., Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan.

Mac 2

Murid boleh: . menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. . membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub 5isking. Murid boleh: . menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. . menerangkan penyahtinjaan. . mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. Murid boleh: . me+ajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. . mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. . me+ajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik0memerlukan. . mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

!,#%$1 *

Mac 1

%.Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat.

!)#2$) !-#%$1

TEMA: MA &S$A #A KEPE'%A"A$A %E #A H$#&P %$#A " PEM%E'A(ARA : 1) %$+#$3ERS$T$ %ulan* +,jekti/adangan Akti0iti Pe.,elajaran Hasil Pe.,elajaran Minggu Pe.,elajaran /&T$ PE ""A' 1 1.1 Memahami Membincangkan kepelbagaian ciri umum Murid boleh: A4ril kepelbagaian organisma hidup. . menerangkan kepelbagaian organisma 1 organisma hidup Mengumpul dan mengelaskan pelbagai hidup dalam satu habitat. dan tumbuhan dan hai+an berdasarkan ciri . mengelaskan kepelbagaian hai+an pengelasannya sepunya. berdasarkan ciri sepunya. . mengelaskan kepelbagaian tumbuhan * 6ai+an: invertebrata, vertebrata, mamalia, berdasarkan ciri sepunya. ikan, burung, amfibia, reptilia. . menerangkan kepentingan kepelbagaian * 7umbuhan: 7umbuhan berbunga, kepada persekitaran. tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon, dikotiledon. * Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu +arisan semulajadi negara. %$#A " PEM%E'A(ARA : 2) SA'$ " %ERSA #ARA A TARA +R"A $SMA H$#&P #A PERSEK$TARA %ulan* +,jekti/adangan Akti0iti Pe.,elajaran Hasil Pe.,elajaran Minggu Pe.,elajaran %.1 Menganalisa Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji Murid boleh: A4ril saling spesis, habitat, populasi, komuniti dalam . menyatakan maksud spesis, populasi dan 2 bersandaran suatu ekosistem. komuniti. antara organisma . menyatakan maksud habitat dan hidup. Menjalankan perbincangan tentang saling ekosistem. bersandaran antara organisma hidup dan . mengenal pasti pelbagai habitat dalam persekitaran untuk me+ujudkan ekosistem satu ekosistem. yang seimbang. . menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk me+ujudkan ekosistem yang seimbang. %.% Menilai Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis Murid boleh: interaksi antara interaksi antara organisma hidup seperti . menyenaraikan jenis interaksi antara A4ril organisma hidup. berikut: organisma hidup. 1 a& mangsa*pemangsa. . menerangkan dengan contoh interaksi b& simbiosis: komensalisme, mutualisme, antara organisma hidup.

E0idens Pentaksiran

!)#3$1

E0idens Pentaksiran !%#)$1 !"#2$1

!)#18$1

parasitisme 1contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia&. c& persaingan. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. Membincangkan kebaikan ka+alan biologi dalam menga+al bilangan musuh tanaman di ka+asan tertentu. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. %." Menganalisa fotosintesis. Mei 15 2 Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis 1contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil&. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.

. me+ajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. . menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan ka+alan biologi dalam menga+al bilangan musuh tanaman di ka+asan tertentu.

%.) Mensintesis siratan makanan. A4ril 4

Murid boleh: . menerangkan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai. . menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. . mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. . membina piramid nombor daripada rantai makanan. . mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. . meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

!"#%$1 !)#18$%

Murid boleh: . menyatakan maksud fotosintesis. . menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. . menyatakan hasil fotosintesis. . menga+al pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. . menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.

!)#11$1 !,#)$1

%., Menilai kepentingan

PEPER$KSAA PERTE "AHA TAH& /&T$ PERTE "AHA TAH& Mengumpul dan mentafsir data tentang Murid boleh: memulihara dan memelihara organisma . menerangkan maksud pemuliharaan dan

(un 1

pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi 1tanah lembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika& atau santuari hai+an untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup 0 menjalankan 9main peranan: yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

pemeliharaan organisma hidup. . menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. . me+ajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. . menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.

!)#1%$1

(un 4

%.- Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi.

Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Menjalankan perbincangan untuk me+ajarkan baha+a manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni.

Murid boleh: . menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. . memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. . me+ajarkan baha+a manusia memerlukan ekosistem yang stabil, produktif dan seimbang.

!-#)$1

TEMA: ($R$M #A'AM A'AM %$#A " PEM%E'A(ARA 1: A$R #A 'AR&TA %ulan* +,jekti/adangan Akti0iti Pe.,elajaran Minggu Pe.,elajaran 1.1 Menganalisa Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang (ulai ciri fi'ikal air. berikut: 1 . takat beku air, . takat didih air. Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fi'ikal air. 1.% Menganalisa Menjalankan elektrolisis untuk menentukan

Hasil Pe.,elajaran Murid boleh: . menyatakan maksud takat beku air. . menyatakan maksud takat didihair. . memerihalkan ciri fi'ikal air. . menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fi'ikal air. Murid boleh:

E0idens Pentaksiran !"#3$1

komposisi air. 1.) Menganalisa proses penyejatan air. (ulai 2

nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan 7eori ;inetik. Membincangkan persamaan dan perbe'aan antara penyejatan dengan pendidihan. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, penga+etan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.

. menentukan komposisi air. . menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Murid boleh: . menerangkan maksud penyejatan. . menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk 7eori ;inetik. . membanding dan membe'akan antara penyejatan dengan pendidihan. . memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.

!"#18$1

!%#,$1 !)#1)$1 !,#"$1

1." Menganalisa larutan dan kelarutan.

Membincangkan perbe'aan antara 'at terlarut, pelarut dan larutan. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Membincangkan persamaan dan perbe'aan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbe'aan antara larutan dengan bahan terampai. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan 'at terlarut . jenis pelarut, . jenis 'at terlarut, . suhu pelarut. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan: . suhu pelarut, . kadar kacauan, . sai' 'at terlarut. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian.

Murid boleh: . menerangkan maksud 'at terlarut, pelarut dan larutan. . membanding dan membe'akan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. . menerangkan maksud bahan terampai. . menerangkan maksud kelarutan. . menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan 'at terlarut di dalam air. . menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. . memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian.

!%#-$1 !)#1"$1 !"#11$1 !,#,$1

1., Menganalisa asid dan alkali. (ulai 1

Mengumpul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: . sifat asid dari aspek nilai p6, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan 'ink. . sifat alkali dari aspek nilai p6, rasa, mengkakis, kesan ke atas kertas litmus. . menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Membincangkan maksud peneutralan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama.

Murid boleh: . mengenal pasti sifat asid. . mengenal pasti sifat alkali. . menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. . menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. . mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. . menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. . menerangkan maksud peneutralan. . menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. . menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian.

!"#1%$1 !)#1,$1

+g6s 1

1.- Menganalisa kaedah pembersihan air.

Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian 1contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga&. 4<7= 6>R= R>?> >=#=@A=7R= Membuat la+atan ke loji pembersihan air. Murid boleh: Sumbangsaran tentang yang berikut: . menyenaraikan sumber air semula jadi. . sumber air semula jadi. . menyatakan sebab pembersihan air. . sebab pembersihan air. . memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah . membandingkan kelebihan dan pembersihan air seperti penurasan, kekurangan pelbagai kaedah pembersihan pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. air. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

!1#%$1 !)#1-$1 !"#1)$1

1./ Menganalisa sistem bekalan air. +g6s 2

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air. Mela+at ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Murid boleh: . memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. . menerangkan cara untuk menjimatkan air.

!)#1-$%

1.2 Memahami pemeliharaan kualiti air.

Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi: . bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif. . bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan. . bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun hai+an perosak. . pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan. . tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara menga+al pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen 94intai Sungai ;ita:.

Murid boleh: . memberi contoh bahan cemar air. . menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. . menerangkan cara menga+al pencemaran air. . menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

!)#1-$) !-#"$1

%$#A " PEM%E'A(ARA : 2) TEKA A &#ARA %ulan* +,jekti/adangan Akti0iti Pe.,elajaran Minggu Pe.,elajaran %.1 Memahami Menjalankan aktiviti untuk membincangkan +g6s tekanan udara. teori kinetik gas. 1 Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara

Hasil Pe.,elajaran Murid boleh: . menerangkan ke+ujudan tekanan udara dengan merujuk kepada 7eori ;inetik. . menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.

E0idens Pentaksiran !"#1"$1

10

iaitu isipadu dan suhu. %.% Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di ba+ah tekanan tinggi berfungsi. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di ba+ah tekanan tinggi. TEMA: #A!A #A "ERAKA %$#A " PEM%E'A(ARA : 1) #$ AM$K %ulan* +,jekti/adangan Akti0iti Pe.,elajaran Minggu Pe.,elajaran 1.1 Memahami Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan daya. tolakan dan tarikan adalah daya. Se4t Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan 1 kesan daya 1perubahan bentuk, kedudukan, kelajuan dan arah&. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya 1daya geseran, daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik&. 1.% Memahami pengukuran daya. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan ke+ujudan daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur Murid boleh: . menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. . menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. . menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di ba+ah tekanan tinggi. !)#1/$1

+g6s 4

Hasil Pe.,elajaran Murid boleh: . nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. . menerangkan kesan daya. . menerangkan pelbagai jenis daya.

E0idens Pentaksiran !"#1,$1

1.) Mengaplikasi daya geseran. Se4t

Murid boleh: . menyatakan unit untuk daya. . menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. . mengukur magnitud daya. Murid boleh: . menerangkan dengan contoh ke+ujudan daya geseran. . menyatakan arah bagi daya geseran dan

!1#)$1 !,#-$1

!)#12$1

11

magnitud bagi daya tersebut. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbe'a mempengaruhi magnitud daya geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara: a& meningkatkan geseran. b& mengurangkan geseran. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. Membincangkan dengan contoh, kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: ;erja 1B& C #aya 1D& E Barak 1m& Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: ;uasa 1F& C ;erja 1B& Masa 1s&

magnitud bagi daya tersebut. . menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbe'a mempengaruhi daya geseran. . menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. . menerangkan cara meningkatkan geseran. . menerangkan cara mengurangkan geseran. . menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.

1." Mengaplikasi kerja. Se4t 2

Murid boleh: . menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. . menyatakan unit untuk kerja. . menentukan kerja yang dilakukan. Murid boleh: . menyatakan maksud kuasa. . menyatakan unit untuk kuasa. . menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. Murid boleh: . memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak +ujud.

!)#13$1

1., Mengaplikasi kuasa.

!"#1-$1 7

1.- Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan.

Mereka satu aktiviti contoh melukis poster, melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. /&T$ PE ""A' 2

%$#A " PEM%E'A(ARA : 2) S+K+ "A #A "ERAKA %ulan* +,jekti/adangan Akti0iti Pe.,elajaran Minggu Pe.,elajaran %.1 Memahami Mengumpul maklumat dan membincangkan sistem sokongan pelbagai sistem sokongan bagi: Se4t dalam hai+an. a& hai+an vertebrata darat dan akuatik. 4 b& hai+an invertebrata darat dan akuatik.

Hasil Pe.,elajaran Murid boleh: . menerangkan sistem sokongan hai+an vertebrata dan pelbagai sistem sokongan hai+an invertebrata.

E0idens Pentaksiran !)#%8$1

12

%.% Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. +kt6,er 1 %.) Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup.

Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a& persamaan dan perbe'aan antara sistem sokongan hai+an vertebrata darat dan akuatik. b& persamaan dan perbe'aan antara sistem sokongan hai+an invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Membincangkan isu seperti berikut: a& ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat. b& orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan.

. membanding dan membe'akan sistem sokongan antara hai+an vertebrata darat dan akuatik. . membanding dan membe'akan sistem sokongan antara hai+an invertebrata darat dan akuatik.

Murid boleh: . menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. . mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Murid boleh: . me+ajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup.

!"#1/$1

TEMA: PERKEM%A "A TEK +'+"$ #A $ #&STR$ #A'AM MAS!ARAKAT %$#A " PEM%E'A(ARA : 1) STA%$'$T$ %ulan* Minggu +kt6,er 2 +,jektiPe.,elajaran 1.1 Memahami baha+a pusat graviti mempengaruhi kestabilan. /adangan Akti0iti Pe.,elajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a& tinggi. b& luas tapak. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. Hasil Pe.,elajaran Murid boleh: . menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. . menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. . menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. E0idens Pentaksiran !"#12$1 !)#%1$1

+kt6,er

1.% Menghargai kepentingan kestabilan.

/&T$ HAR$ #EEPA3A'$ Mengadakan sesi sumbangsaran tentang Murid boleh: cara meningkatkan kestabilan. . mencadangkan cara meningkatkan Menjalankan aktiviti seperti membuat projek kestabilan objek di sekeliling mereka.

!-#,$1

13

atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan.

. menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.

%$#A " PEM%E'A(ARA : 2) MES$ %ulan* Minggu 60e.,er 1 +,jektiPe.,elajaran %.1 Menganalisa tuas.

R$ "KAS /adangan Akti0iti Pe.,elajaran Hasil Pe.,elajaran Murid boleh: . menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. . menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. . mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas. . mengelaskan tuas. . menerangkan maksud momen daya. . menyelesaikan masalah berkaitan tuas. E0idens Pentaksiran !1#"$1 !)#%%$1 !"#13$1

Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas. Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum, dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Membincangkan momen daya C daya E jarak tegak dari pangsi ke daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak.

60e.,er 1

%.% Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.

Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.

Murid boleh: . mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas.

!-#-$1

PEPER$KSAA AKH$R TAH& /&T$ AKH$R TAH&

14