You are on page 1of 11

Abu Bakar As Siddiq

Diterbitkan pada Sabtu, 19 Desember 2009 22:54 Dilihat: 32802 Abu Bakar As Siddiq ayah dari Aisyah istri Nabi uhammad SA!" Namanya yan# sebenarnya adalah Abdul $a%bah &artinya %hamba $a%bah%', yan# kemudian diubah (leh )asulullah Sa* men+adi Abdullah &artinya %hamba Allah%'" Abu ,akar As Siddi- atau Abdullah bin Abi .uha/ah &0sman' bin Amir bin Amru bin $a1ab bin Sa1ad bin 2aim bin urrah bin $a1ab bin 3u1ai bin 4halib bin 5ihr al6.uraisy at62aimi" ,ertemu nasabnya den#an Nabi sa* kakeknya urrah bin $a1ab bin 3u1ai, kakek yan# keenam" Dan ibunya, 0mmul6$hair, sebenarnya bernama Salma binti Sakhr bin Amir bin $a1ab bin Sa1ad bin 2aim" Nabi uhammad Sa* +u#a memberinya #elar As Siddi- &artinya %yan# berkata benar%', sehin##a ia lebih dikenal den#an nama Abu Bakar as-Siddiq" Abu ,akar As Siddi- tumbuh dan besar di ekah dan tidak pernah keluar dari ekah ke7uali untuk tu+uan da#an# dan bisnis" ,eliau memiliki harta kekayaan yan# san#at banyak dan kepribadian yan# san#at menarik, memiliki kebaikan yan# san#at banyak, dan serin# melakukan perbuatan6perbuatan yan# terpu+i" Seba#aimana hal ini dikatakan (leh 8bnu Du#hunnah, sesun##uhnya en#kau selalu menyambun# tali kasih dan keluar#a, bi7aramu selalu benar, dan kau menan##un# banyak kesulitan, kau bantu (ran#6(ran# yan# menderita dan kau h(rmati tamu" An6Na*a*i berkata: Abu ,akar As Siddi- termasuk t(k(h .uraisy dimasa 9ahiliyah, (ran# yan# selalu dimintai nasehat dan pertimban#annya, san#at di7intai dikalan#an mereka, san#at men#etahui k(de etik dikalan#an mereka" 2atkala, 8slam datan# Abu ,akar As Siddi- men#edepankan 8slam atas yan# lain, dan beliau masuk 8slam den#an sempurna" :ubair bin ,akkar bin 8bnu Asakir meri*ayatkan dari a1ru/ bin $harbud; dia berkata: Sesun##uhnya Abu ,akar As Siddi- adalah salah satu dari 10 (ran# .uraisy yan# ke+ayaannya dimasa 9ahiliyah bersambun# hin##a ;aman 8slam" Abu ,akar As Siddi- mendapat tu#as untuk melaksanakan diyat &tebusan atas darah kematian' dan penarikan hutan#" 8ni ter+adi karena (ran#6(ran# .uraisy tidak memiliki ra+a dimana mereka bisa men#embalikan semua perkara itu kepada ra+a" <ada setiap kabilah dikalan#an .uraisy saat itu, ada satu kekuasaan umum yan# memiliki kepala suku dan kabilah sendiri"

Istri-istri Dan Anak Abu Bakar


Abu ,akar pernah menikahi .utailah binti Abdul 0;;a bin Abd bin As1ad pada masa +ahiliyyah dan dari pernikahan tersebut lahirlah Abdullah dan Asma1" ,eliau +u#a menikah den#an 0mmu )uman binti Amir bin 0*aimir bin :uhal bin Dahman dari $inanah, dari pernikahan tersebut lahirlah Abdurrahman dan =Aisyah"

,eliau +u#a menikah den#an Asma1 binti 0mais bin ma1add bin 2aim al6$hatts1amiyyah, dan sebelumnya Asma1 diperistri (leh 9a1/ar bin Abi 2halib" Dari hasil pernikahannya ini lahirlah bin Abu ,akar, dan kelahiran tersebut ter+adi pada *aktu ha+i !ada1 di D;ul >ulai/ah" ,eliau +u#a menikah den#an >abibah binti $hari+ah bin :aid bin :uhair dari ,ani al6>aris bin al6$ha;ra+" Abu ,akar pernah sin##ah di rumah $hari+ah ketika beliau datan# ke adinah dan kemudian mempersuntin# putrinya, dan beliau masih terus berdiam den#annya di suatu tempat yan# disebut den#an as6Sunuh hin##a )asullullah sa* *a/at dan beliau kemudian dian#kat men+adi khali/ah sepenin##al )asulullah sa*" Dari pernikahan tersebut lahirlah 0mmu $hultsum"

Orang Yang Paling Bersih Dimasa Jahilliyah


8bnu Asakir meri*ayatkan den#an sanadnya yan# shahih dari Aisyah, dia berkata: demi Allah, Abu ,akar As Siddi- tidak pernah melantunkan satu syairpun di masa 9ahiliyah dan tidak pula dimasa 8slam" Abu ,akar As Siddi- dan 0tsman bin A//an tidak pernah minum minuman keras di ;aman 9ahiliyah" 8bnu Asakir meri*ayatkan dari Abdullah bin :ubair, dia berkata, Abu ,akar As Siddi- sama sekali tidak pernah men#u7apkan syair" 8bnu Asakir meri*ayatkan dari Abu Al6Aliyyah Ar6rayahi, dia berkata: Dikatakan kepada Abu ,akar As Siddi- diten#ah sekumpulan sahabat )asulullah: Apakah kamu pernah meminum minuman keras di ;aman 9ahiliyah? ,eliau berkata, @Saya berlindun# kepada Allah dari perbuatan ituA@

Sifat Abu Bakar As Siddiq


8bnu Saad meri*ayatkan dari Aisyah bah*a se(ran# laki6laki berkata kepadanya: B(ba sebutkan kepada saya #ambaran tentan# Abu ,akar As Siddi-A $ata Aisyah: dia adalah laki6laki kulit putih, kurus, tidak terlalu lebar bentuk tubuhnya,sedikit bun#kuk, tidak bisa untuk menahan pakaiannya turun dari pin##an#nya, tulan#6tulan# *a+ahnya men(n+(l, dan pan#kal +emarinya datar" 8bnu Asakir meri*ayatkan dari Aisyah, bah*a Abu ,akar As Siddi- me*arnai rambutnya den#an %daun pa7ar% dan katam &nama +enis tumbuhan'" Dia +u#a meri*ayatkan dari Anas, dia berkata, )asulullah datan# ke adinah, dan tidak ada salah se(ran# dari para sahabatnya yan# beruban ke7uali Abu ,akar As Siddi-, maka dia menyemirnya den#an daun pa7ar dan katam" Abu ,akar As Siddi- dilahirkan di ekah dari keturunan ,ani 2amim & Attamimi ', suku ban#sa .uraisy" ,erdasarkan beberapa se+ara*an 8slam, ia adalah se(ran# peda#an#, hakim

den#an kedudukan tin##i, se(ran# yan# terpela+ar serta diper7ayai seba#ai (ran# yan# bisa mena/sirkan mimpi"

Era bersama Nabi Saw


Seba#aimana yan# +u#a dialami (leh para pemeluk 8slam pada masa a*al" 8a +u#a men#alami penyiksaan yan# dilakukan (leh penduduk ekkah yan# may(ritas masih memeluk a#ama nenek m(yan# mereka" Namun, penyiksaan terparah dialami (leh mereka yan# berasal dari #(l(n#an budak" Sementara para pemeluk n(n budak biasanya masih dilindun#i (leh para keluar#a dan sahabat mereka, para budak disiksa sekehendak tuannya" >al ini mend(r(n# Abu ,akar As Siddi- membebaskan para budak tersebut den#an membelinya dari tuannya kemudian memberinya kemerdekaan" Sehin##a diri*ayatkan bah*a Abu ,akar As Siddi- memiliki 9 t(k( yan# semuanya habis dibuat untuk te#aknya a#ama islam" ,eberapa budak yan# ia bebaskan antara lain :

,ilal bin )abbah Abu 5akih Ammar Abu 5uhaira 3ubainah An Nahdiah 0mmu 0bays :innira

$etika peristi*a >i+rah, saat Nabi uhammad SA! pindah ke adinah &C22 ', Abu ,akar As Siddi- adalah satu6satunya (ran# yan# menemaninya" Abu ,akar As Siddi- +u#a terikat den#an Nabi uhammad se7ara kekeluar#aan" Anak perempuannya, Aisyah menikah den#an Nabi uhammad beberapa saat setelah >i+rah"

Menjadi Khalifah
Selama masa sakit )asulullah SA! saat men+elan# a+alnya, dikatakan bah*a Abu ,akar As Siddi- ditun+uk untuk men+adi imam shalat men##antikannya, banyak yan# men#an##ap ini seba#ai indikasi bah*a Abu ,akar As Siddi- akan men##antikan p(sisinya" Se#era setelah kematiannya &C32', dilakukan musya*arah di kalan#an para pemuka kaum Anshar dan uha+irin di adinah, yan# akhirnya men#hasilkan penun+ukan Abu ,akar As Siddi- seba#ai pemimpin baru umat 8slam atau khali/ah 8slam"

Apa yan# ter+adi saat musya*arah tersebut men+adi sumber perdebatan" <enun+ukan Abu ,akar As Siddi- seba#ai khali/ah adalah subyek yan# san#at k(ntr(Dersial dan men+adi sumber perpe7ahan pertama dalam 8slam, dimana umat 8slam terpe7ah men+adi kaum Sunni dan Syi%ah" Di satu sisi kaum Syi%ah per7aya bah*a seharusnya Ali bin Abi 2halib &menantu nabi uhammad', yan# men+adi pemimpin dan diper7ayai ini adalah keputusan )asulullah SA! sendiri sementara kaum sunni berpendapat bah*a )asulullah SA! men(lak untuk menun+uk pen##antinya" $aum sunni berar#umen bah*a )asulullah men#edepankan musya*arah untuk penun+ukan pemimpin" Sementara muslim syi%ah berpendapat kalau )asulullah sa* dalam hal6 hal terke7il seperti sebelum dan sesudah makan, minum, tidur, dll, tidak pernah menin##alkan umatnya tanpa hidayah dan bimbin#an apala#i masalah kepemimpinan umat terahir, dan +u#a banyak hadits di Sunni maupun Syi%ah tentan# siapa khali/ah sepenin##al )asulullah sa*, serta +umlah pemimpin islam yan# dua belas" 2erlepas dari k(ntr(Dersi dan kebenaran pendapat masin#6masin# kaum tersebut, Ali bin Abu 2halib sendiri se7ara /(rmal menyatakan kesetiaannya &berbai%at' kepada Abu ,akar As Siddi- dan dua khali/ah setelahnya &0mar bin $hattab dan 0sman bin A//an'" $aum sunni men##ambarkan pernyataan ini seba#ai pernyataan yan# antusias dan Ali bin Abu 2halib men+adi pendukun# setia Abu ,akar As Siddi- dan 0mar bin $hattab" Sementara kaum syi%ah men##ambarkan bah*a Ali bin Abu 2halib melakukan baiat tersebut se7ara Epro forma,E men#in#at beliau berbaiat setelah sepenin##al 5atimah istri beliau yan# berbulan bulan lamanya dan setelah itu ia menun+ukkan pr(tes den#an menutup diri dari kehidupan publik"

Perang Ridda
Se#era setelah men+abat Abu ,akar As Siddi-, beberapa masalah yan# men#an7am persatuan dan stabilitas k(munitas dan ne#ara 8slam saat itu mun7ul" ,eberapa suku Arab yan# berasal dari >i+a; dan Ne+ed memban#kan# kepada khali/ah baru dan sistem yan# ada" ,eberapa diantaranya men(lak membayar ;akat *alaupun tidak men(lak a#ama 8slam se7ara utuh" ,eberapa yan# lain kembali memeluk a#ama dan tradisi lamanya yakni penyembahan berhala" Suku6suku tersebut men#klaim bah*a hanya memiliki k(mitmen den#an Nabi uhammad SA! dan den#an kematiannya k(mitmennya tidak berlaku la#i" ,erdasarkan hal ini Abu ,akar menyatakan peran# terhadap mereka yan# dikenal den#an nama peran# )idda" Dalam peran# )idda peperan#an terbesar adalah memeran#i E8bnu >abib al6>ana/iE yan# lebih dikenal den#an nama usailamah Al6$a;ab & usailamah si pemb(h(n#', yan# men#klaim dirinya seba#ai nabi baru men##antikan Nabi uhammad SA!" usailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Akraba (leh $halid bin !alid"

Al Quran
Abu ,akar As Siddi- +u#a berperan dalam pelestarian teks6teks tertulis Al .uran" Dikatakan bah*a setelah kemenan#an yan# san#at sulit saat mela*an usailamah dalam peran# )idda, banyak pen#ha/al Al .ur%an yan# ikut te*as dalam pertempuran" Abu ,akar As Siddi- lantas meminta 0mar bin $hattab untuk men#umpulkan k(leksi dari Al .ur%an" Setelah len#kap k(leksi ini, yan# dikumpulkan dari para pen#ha/al Al6.uran dan tulisan6tulisan yan# terdapat

pada media tulis seperti tulan#, kulit dan lain seba#ainya, (leh sebuah tim yan# diketuai (leh sahabat :aid bin 2sabit, kemudian disimpan (leh >a/sah, anak dari 0mar bin $hattab dan +u#a istri dari Nabi uhammad SA!" $emudian pada masa pemerintahan 0stman bin A//an k(leksi ini men+adi dasar penulisan teks al .ur%an hin##a yan# dikenal hin##a saat ini" Abu ,akar As Siddi- menin##al pada tan##al 23 A#ustus C34F 8 9umadil A**al 13 > di adinah pada usia C3 tahun" ,eliau ber*asiat a#ar +ena;ahnya dimandikan (leh AsmaG binti 0mais, istri beliau" $emudian beliau dimakamkan di sampin# makam )asulullah" 0mar mensh(lati +ena;ahnya diantara makam Nabi dan mimbar &ar6)audhah' " Sedan#kan yan# turun lan#sun# ke dalam lian# lahat adalah putranya yan# bernama Abdurrahman &bin Abi ,akar', 0mar bin $hattab, 0sman bin A//an, dan 2halhah bin 0baidillah" Sumber : *ikipedia dan lainnya"

Biografi Abu Bakar As Siddiq


Wandi Syahbana Sabtu, Februari 02, 2013 Profil Tokoh

Pada mulanya ia adalah salah seorang Kuraisy yang kaya. Setelah masuk islam, ia menjadi orang yang sangat sederhana. Beliau lahir dua tahun beberapa bulan setelah kelahiran Rasulullah Saw di kota Mekkah. Atau pada tahun 5 sebelum !ijriah "#5 M$. %ama lengkapanya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Kaab at-Taimy al-Qursy . &ulunya bernama Abdul Ka'bah, kemudian Rasulullah mengantinya dengan nama Abdullah. (elarnya As)Sidi*+ orang per,aya. Ketika terjadi peristiwa -sro' dan Mi'roj, beliaulah termasuk

orang pertama yang per,aya dengan peristiwa itu. Maka beliau digelari as)Siddi*. %ama panggilanya Abu Bakar. -bunya bernama ummul Khoir Salma binti Shahr bin .Amir .

&i kalangan kaumnya dikenal dengan al).Ati*. Konon ,eritanya Rasulullah pernah berkata+ /Kamu adalah hamba Allah yang dijauhkan ".Ati*$ dari api neraka0. Maka sejak itulah terkenal di kalangan sahabat dengan sebutan al).Ati*. Pendapat lain mengatakan karena wajahnya yang ganteng. Pendapat lain karena banyak memerdekakan budak muslim seperti Bilal. Pendapat lain karena tidak ada ,a,at dalam nasabnya.

Mengenai pribadinya, -bn Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin a1)2ubair, /Ketika para sahabat sedang kumpul dalam suatu majlis, seseorang bertanya kepada Abu Bakar. /Apakah kamu pernah minum khomer pada masa 3ahiliyah40 kata orang itu. Beliau menjawab, /Aku berlingung kepada Allah. /Kenapa0 orang itu bertanya. /Saya dapat menjaga kehormatan diriku dan muruah. Sebab orang yang minum khomer hilang kehormatannya dan muruahnya0 jawab Abu Bakar. 5rang pun melaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, /Abu Bakar benar. Abu Bakar benar.0 &ari Aisyah .Aisyah r.a. berkata, /&emi Allah, Abu Bakar r.a. belum pernah memba,a syair pada masa 3ahiliyah dan -slam. Beliau dan 6tsman bin .A77an tidak pernah meminum khomer8arak.0

Pada waktu Rasulullah wa7at, kaum muslimin mulai gun,ang dan kebinggungan akan keberlangsungan -slam. Melihat kondisi yang sangat membahayakan ini, beliau dengan lantang berkata+ / Siapa diantara kalian yang menyembah Muhammad (Rasulullah) maka Muhammad sudah !a"at# Tapi barangsiapa menyembah Allah S$T maka Allah S$T itu hidup dan tidak

akan mati#0 Mendengar u,apan itu, maka tenanglah hati umat -slam. !ingga akhirnya Allah S9: menguatkan keimanan mereka.

Selepas Rasululllah wa7at, beliau diangkat menjadi kholi7ah oleh kaum muslimin pada tahun !. inilah sejarah pergantian kempimpinan umat -slam untuk pertama kali yang didasarkan pada syuro' "musyawarah$. Pada waktu dipilih menjadi kholi7ah beliau berkata+ / Aku diangkat men%adi pemimpin kalian tapi bukan berarti aku yang paling baik dari kalian# Sekiranya aku melakukan kebaikan maka kalian harus men&l&ngnya dan sekiranya aku berbuat salah maka kalian !a%ib meluruskan dan mengingatkan# Ke%u%uran adalah amanah dan berdusta adalah khianat dan pengingkaran terhadap yang benar# 'rang-&rang yang lemah diantara kalian bagiku adalah &rang kuat hingga aku memberikan haknya# (an &rang-&rang yang kuat diantara kalian bagiku adalah lemah hingga aku ambil hak-hak itu darinya#)

-stri)istri beliau+ 6mmu Rumman binti .Amir, ;utailah binti Abdul -11a, Asma' binti .6mais dan !abibah binti Khorijah. <ahir dari perkawinnya tiga anak laki)laki dan tiga perempuan. :iga anak laki)laki itu+ Abdullah, Abdurrahman dan Muhammad. = anak perempuannya+ Asma', Aisyah "istri Rasulullah$ dan 6mmu Kultsum.

Beliau menjabat sebagai kholi7ah selama dua tahun dan tiga bulan. 9a7at pada tahun > ! berumur ?= tahun, seperti umur Rasulullah ketika wa7at. &ikuburkan di dekat kuburan Rasulullah di kamar Aisyah RA. Sebelum wa7atnya, beliau pernah berwasiat kepada 6mar bin Khottob untuk menjadi kholi7ah.

Beliau sangat pandai dalam ilmu nasab "silsisah keturunan$ suku dan juga pen,eritaannya. Beliau termasuk dari ketua)ketua ;uraisy di masa 3ahiliyah yang disegani dan senangi karena sikapnya yang bijak. Selama hidupnya belum pernah minum khomer dan menyembah patung. Ketika di @aman, seorang syeik dari al)A1d pernah memberitahu tentang hadirnya kenabian Muhammad Saw. Beliau orang pertama yang meyakini dan memper,ayai kenabian Muhammad. Seperti halnya berita yang disampaikan 9aro*oh bin %au7al kepada beliau mengenai kenabian Muhammad Saw.

Pada waktu hijrah, beliau menjadi teman Rasulullah dalam perjalanan hijrah itu, begitu juga ketika Rasulullah berada di gua !ira. !al ini bisa diba,a dalam 7irman Allah+ /Asedang ia salah seorang dari dua sahabat pada waktu di gua !iro..";S.at)taubahBCD$. Ketika melakukan ibadah haji beliau orang pertama menjadi amir "ketua$ rombongan kaum muslimin dalam haji tersebut dan orang pertama yang menjadi imam sholat setelah wa7atnya Rasulullah.

&iantara orang)orang yang memeluk -slam atas jasanya adalah+ a1)2ubair bin al)Awwa, 6tsman bin A77an, Abdurrahman bin .Au7, Saad bin Abu 9a*os, :holhah bin 6baidillah, Abu .6baidah bin 3arrah. Mereka termasuk :ermasuk beliau juga. D orang)orang yang diberitakan masuk surga.

Beliau telah memerdekakan # orang+ Bilal, .Amir bin Eahiroh, 2anirah, %ahdiyah dan anak perempuannya, 3ariyah bani Muammal dan 6mmu .Abis. Mengumpulkan musha7 yang tersebar di pelbagai pelosok. Beliau juga orang yang sangat tegas memerangi orang)orang murtad "keluar dari -slam$ dan engan membayar 1akat. Pada masa beliau memangku kholi7ah, syiar

-slam tersebar melalui penaklukan ke pelbagai negara. -nilah sejarah awal penaklukan dalam -slam. Ada C> hadits yang diriwayatkankan. &iantara riwayat hadits dari beliau+ Suatu ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah. /9ahai Rasulullah, ajarkan kepadaku do'a dalam sholat.0 Rasulullah menjawabB /berdoalah dengan ini+ /Allahumma inni dholamtu na7si dhulman katsiroA"9ahai Allah, aku banyak berbuat kedhaliman, tidak ada orang yang boleh berikan ampunan dosa)dosa dholimku ke,uali Fngkau. Maka berilah ampunana atas semua dosa) dosaku dan berilah kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya Fngkau adalah &1at yang Maha Pemberi Ampunan dan Kasih sayang0 "!R.Bukhori$

Apa kata Rasulullah mengenai pribadinyaB /:idak seorangpun diantara manusia yang lebih banyak dari Abu Bakar dalam menjaga diriku denganm jiwa dan hartanya. Sekiranya dibolehkan aku menjadikan teman baik diantara manusia nis,aya saya jadikan Abu Bakar sebagai teman baik. Akan tetapi pertemanan dan persaudaraan atas nama -slam itu lebih utama. Silahkan kalian tutup setiap pintu untukku di masjid ke,uali pintu Abu Bakar "!R.Bukhori$.

&alam hadits lain disebutkan,suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat+ / Siapa diantara kalian yang hari ini berpuasa.0 Abu Bakar menjawab+ /Saya, wahai baginda Rasul. /Siapa diantara kalian yang telah memberi makan orang miskin40 Abu Bakar menjawab+ /Saya, 9ahai Rasul.0 /Siapa diantara kalian telah mendoakan dan menjenguk orang sakit40 Abu Bakar menjawab+ /Saya, wahai baginda Rasul.0 Setelah itu Rasulullah bersabda+ /Sekiranya si7at dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang maka kelak dia akan masuk surga.0

9asiat Abu Bakar kepada 6mar sebelum ajal menjemputnya sebagaimana di,eritakan Abdurrahman bin Abdullah bin Sabith /Pada waktu ajal hendak menjemputnya, beliau memangil 6mar. Beliau berkata, /9ahai 6mar, ingatlah bahwa ada amalan untuk Allah yang dilakukan siang hari yang Allah tidak akan menerima amalan itu di waktu malam. &an ada amalan untuk Allah yang di malam hari yang tidak akan diterima di waktu siang. Allah tidak menerima amalan sunnah sehingga yang wajib dilaksanakan. :imbangan amal baik di akherat menjadi berat karena mengikuti jalan kebenaran di dunia hingga Allah beratkan timbangan atas mereka. &an timbangan "baik$ manusia berkurang di akherat karena manusia mengikuti jalan sesat8batil selama di dunia.

Ketika beliau wa7at, Ali bin :holib berkata+ /Sem&ga Allah memberikan rahmat kepada Abu *akar Kamu adalah saudara Rasulullah ka!an dekat penghibur duka lara dan ka!an dalam bermusya!arah# Kamu adalah &rang pertama yang berislam yang paling ikhlas beriman kepada Allah dan Rasulul-+ya yang paling baik dalam persahabatan dan paling mulia diantara kaum lainnya# Kamu %uga yang paling serupa dengan Rasulullah ketika diam dan gerak# Allah telah angkat dera%at namamu !ahai Abu bakar dalam tingkatan yang paling tinggi# Allah ber"irman, - (an &rang yang per.aya dengan kenabian Muhammad#

&alam riwayat Asakir dari al)Ashma'y disebutkan bahwa Abu Bakar jika dipuji beliau berdo'a /@a Allah Fngkau lebih tahu tentang diriku dan saya lebih tahu dari mereka. @a Allah berikan kebaikan padaku dari apa yang mereka sangkakan. Ampunilah aku dari apa yang mereka tidak tahu dan jangan a1ab aku dari apa yang mereka katakan.0

Baca Selengkapnya (http !!al"#yahbana$blog#pot$co%& " T'(P)*+', S-*'*. *),+ S.(B-/ http !!al"#yahbana$blog#pot$co%!2013!02!biografi"abu"bakar"a#"#iddi0$ht%l1i2332#p1o34#o