‫טוממאת ע"ז שבת פב‪-‬פג‬

‫בס"ד‬

‫קץ תשקצננו וגו'‬
‫שנאמר שק‬
‫אבניו ועציו ועפריו מטמאים כשרץ ש‬
‫משא‬
‫מטמאה במ‬
‫שא אף עבוודה זרה מ‬
‫טמאה במש‬
‫אומר כנדה שננא' תזרם ככמו דוה מה נדה מט‬
‫ר‬
‫קיבא‬
‫ר' עק‬

‫דה זרה‬
‫את עבוד‬
‫טומא‬

‫קץ תשקצנו‬
‫ש ץ‬
‫שרץ‬
‫)מגע(‬

‫ר' עקיבא‬
‫בה‬
‫רב‬
‫חכמים‬
‫ח‬
‫ר' עקיבא‬
‫ר' אללעזר‬
‫חכמים‬
‫ח‬

‫משמשין‬
‫מ‬
‫באבן מסמא‬
‫אינה ב‬
‫משמשין*‬
‫בודה זרה‬
‫עב‬

‫נבלה‬
‫ה‬
‫)משא\היסט(‬
‫עבודה זזרה‬
‫עבודה זזרה‬

‫תזרם כמו דוה‬
‫נדה‬
‫בן מסמא(‬
‫)אב‬
‫בודה זרה‬
‫עב‬
‫איננה לאברין‬
‫איננה לאברין‬
‫איננה לאברין‬

‫מסמא‬
‫מאה באבן מ‬
‫תנו אינה מטמ‬
‫רץ מלמד אות‬
‫הרשב"ם שר‬
‫אלעזר‪ :‬לפי ה‬
‫תוד"ה ורבי א‬
‫* עיין ת‬

‫רב אשי‬
‫חככמים‬
‫בה‬
‫רב‬
‫ר"ע‬
‫חככמים‬
‫ר' אללעזר‬
‫ר"ע‬

‫שמשיה‬
‫ונכרית ע"ז ומש‬
‫ת‬
‫נכרי‬
‫הן וולא הסיטן‬
‫א‬
‫רבי‬
‫ר‬
‫עקיבא אומר הן והסיטן‬

‫הן‬
‫תן‬
‫הסיטו אות‬
‫אחרים ה‬
‫משא(‬
‫)מ‬

‫והסיטן‬
‫חרים‬
‫הסיטו אח‬
‫הן שה‬
‫)היסט(‬

‫הסיטן‬
‫רית – הן וה‬
‫נכרי נכר‬
‫ולא הסיטן‬
‫זרה – הן א‬
‫עבודה ה‬
‫ולא הסיטן‬
‫משמשיה – לא הן א‬
‫מ‬
‫הסיטן‬
‫רית – הן וה‬
‫נכרי נכר‬
‫הסיטן‬
‫עבודה זרה – הן וה‬
‫ולא הסיטן‬
‫משמשיה – לא הן א‬
‫מ‬
‫הסיטן‬
‫רית – הן וה‬
‫נכרי נכר‬
‫בודה זרה – לא הן וללא הסיטן‬
‫עב‬
‫ולא הסיטן‬
‫משמשיה – לא הן א‬
‫מ‬
‫הסיטן‬
‫רית – הן וה‬
‫נכרי נכר‬
‫ולא הסיטן‬
‫זרה – הן א‬
‫עבודה ה‬
‫ולא הסיטן‬
‫משמשיה – לא הן א‬
‫מ‬

‫מאים‬
‫טמ‬
‫מאים‬
‫טמ‬
‫הורים‬
‫טה‬
‫מאים‬
‫טמ‬
‫מאים‬
‫טמ‬
‫הורים‬
‫טה‬
‫מאים‬
‫טמ‬
‫הורים‬
‫טה‬
‫הורים‬
‫טה‬
‫מאים‬
‫טמ‬
‫מאים‬
‫טמ‬
‫הורים‬
‫טה‬

‫טמאים‬
‫טהורים*‬
‫טהורים‬
‫טמאים‬
‫טמאים*‬
‫טהורים‬
‫טמאים‬
‫טהורים‬
‫טהורים‬
‫טמאים‬
‫טהורים*‬
‫טהורים‬

‫אבן מסמא‬
‫* רש"י ד"ה ר"ע אומר‪ :‬וה"ה לא‬

‫הן ‪ -‬טהורין‬
‫הזב ‪ -‬טמאין‪ ,‬כרעו ה‬
‫בכף שנייה‪ ,‬כרע ב‬
‫משקין ף‬
‫אוכלין ומ‬
‫מאזנים וא‬
‫הזזב בכף מ‬
‫כרעו ן‬
‫הזב טמאין‬
‫כרע ב‬
‫הן טהורין‬
‫שא(‬
‫)מש‬
‫סט(‬
‫)היס‬
‫אוכליין‬
‫ומשקין‬

‫זב‬

‫ב‬
‫זב‬

‫אוכלין‬
‫שקין‬
‫ומש‬

‫פג‪(.‬‬
‫זבים פרק ד )עיין תוד"ה הזב פ‬
‫ם‬
‫משנה מסכת‬

‫הזב טהורין כרעו‬
‫שכב ומושב כנגדו כרע ה‬
‫טמאות הזב בכף מאזנים ומש‬
‫ת‬
‫העליונה כולן‬
‫ה‬
‫על גב זו ישן ע"ג‬
‫שר טליות זו ע‬
‫]ה[ עש‬
‫שאין אחד נוש‬
‫רובין טהור ש‬
‫די טמא ובמר‬
‫אין ר' שמעון אומר ביחיד‬
‫הן טמא‬
‫שא את רובו‪:‬‬
‫במת‬
‫מן האדם זה חומר בזב מבמת חומר ב‬
‫משקין בכף שניה טמאין ובמת הכל טהור חוץ מ‬
‫הזב בכף מאזנים ואוכלין ומ‬
‫]ו[ ב‬
‫מת‬
‫דף לטמא אוכלין ומשקין מה שאין המ‬
‫בגדים ועל גביו מד‬
‫ם‬
‫שב מתחתיו ללטמא אדם וללטמא‬
‫שהזב עושה משכב ומוש‬
‫מבזב ש‬
‫טמא‪:‬‬
‫שאין הזב מט‬
‫ומטמא טומאת שבעה מה ש‬
‫מא באהל ט‬
‫מטמא חומר במת שהמת מטמ‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬
‫‪m‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful