You are on page 1of 14

PENGERTIAN AKHLAK

ETIMOLOGI

TERMINOLOGI
Ibn Miskawaih

KHULUQUN
Imam Al-Ghazali Prof. Dr. Ahmad Amin

BUDI PEKERTI

PERANGAI

TABIAT

TINGKAH LAKU

SUMBER AKHLAK
AL- QURAN Bertitik tolak dari aqidah yang diwahyukan Allah kepada Nabi atau Rasul-Nya yang kemudian agar disampaikan kepada umatnya. AL- HADITS

Dari Anas bin Malik r.a. berkata, bahwa Nabi saw bersabda,Telah ku tinggalkan atas kamu sekalian dua perkara, yang apabila kamu berpegang kepada keduanya, maka tidak akan tersesat, yaitu Kitab Allah dan sunnah Rasulnya.

KARAKTERISTIK AKHLAK

Moral yang Beralasan dan Dapat Dipahami

Moral Universal

Kesesuaian dengan Fitrah

Memperhatikan Realita

Moral Positif

Komperehensivitas

Tazawun

JASMANI

AKAL

RUH

PEMBENTUKAN AKHLAK

hasil usaha pendidikan, latihan, usaha keras dan pembinaan (muktasabah), bukan terjadi dengan sendirinya.

Potensi rohaniah yang ada dalam diri manusia termasuk di dalamnya akal, nafsu amarah, nafsu syahwat, fitrah, kata hati, hati nurani, dan intuisi dibina secara optimal dengan cara dan pendekatan yang tepat akhlak adalah insting (garizah) yang dibawa manusia sejak lahir yang cendrung kepada perbaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi yang selalu cendrung pada kebenaran.

ASPEKASPEK

Aliran Nativisme

Aliran Empirisme

Aliran Konvergensi

Naluri Makan (nutrive instinct) Naluri Berjodoh (seksual instinct)

Insting (Naluri)

Naluri Keibuan (peternal instinct)

Adat/Kebiasaan
FAKTOR- FAKTOR

Naluri Berjuang (combative instinct)

Wirotsah

Naluri Bertuhan

(keturunan)
Lingkungan Alam

MILIEU
Lingkungan pergaulan

Manusia yang berakhlak mulia adalah manusia yang tertanam dalam hatinya iman yang kokoh. Sebagaimana Nabi bersabda : "Orang Mukmin yang paling sempurna imannya, ialah yang paling baik akhlaknya."(H.R.Ahmad).

BIJAKSANA

Memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik

Akhlak Menurut Imam Ghazali

Keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu)

BERSIFAT ADIL

TASAWUF

Mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya

Mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah


Mencegah diri kita untuk mendekati yang maruf dan menjauhi yang munkar.

Tasyfiat al-qalb

Menurut Imam Ghazali untuk mencapai akhlak yang baik ada 3 cara, yaitu:

Akhlak yang merupakan anugerah dan kasih sayang Allah Mujahadah (menahan diri) Riyadhah ( melatih diri secara spiritual)

Akhlak buruk barasal dari penyakit hati

Iri Hati

Suudzaan

Ujub

Penyakit Hati
Hasud Dengki

Munafik

Sombong

Cara untuk membantu keluar dari akhlak buruk

Menjadi murid seorang pembimbing spiritual (syaikh)

Meminta bantuan teman yang tulus, taat dan pengertian


Mengetahui kekurangan diri kita dari orang yang tidak menyukai kita

Bergaul bersama orang banyak dan memisalkan kekurangan pada orang lain itu sebagai kekurangan diri kita