‫בס"ד‬

‫דרגות הטומאה‬

‫חולין‬

‫תרומה‬

‫חולין שנעשו‬
‫על טהרת‬
‫התרומה‬

‫קדש‬

‫אב‬

‫אב‬

‫אב‬

‫אב‬

‫אב‬

‫תנן‪:‬‬
‫כל הפוסל בתרומה‬
‫מטמא משקין‬
‫להיות תחלה‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫ידים שניות הן‬

‫שני‬

‫שני‬

‫שני‬

‫שני‬

‫שני‬

‫ואין שני עושה‬
‫שלישי בחולין‬

‫שלישי‬

‫תנן‪ :‬כל הטעון ביאת‬
‫מים מדברי סופרים‬
‫ומותר בחולין‬

‫‪1‬‬

‫אכילת טומאה שבת יג‪-‬יד‬

‫שלישי‬
‫ופוסל את‬
‫התרומה‬

‫מטמא את הקדש‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫שלישי‬

‫רביעי‬

‫חולין שנעשו‬
‫על טהרת‬
‫הקדש‬

‫?שלישי?‬

‫?רביעי?‬

‫בס"ד‬

‫אכילת טומאה שבת יג‪-‬יד‬

‫מחלוקת ר"א ור"י‬
‫בשר בפירי לא מיחלף‬

‫תרומה‬

‫רבי‬
‫אליעזר‬

‫חולין שנעשו‬
‫על טהרת‬
‫התרומה‬

‫אב‬
‫מצינו אוכל חמור מן האוכל‬
‫דאילו נבלת עוף טהור בחוץ לא מטמא‬
‫ואילו אוכלה מטמא בגדים אבית הבליעה‬
‫טומאה משיעורין לא גמרינן‬

‫אב‬

‫רבי‬
‫יהושע‬

‫ראשון‬

‫שני‬

‫שני‬

‫האוכל‬
‫שני‬

‫שלישי‬

‫שלישי‬

‫האוכל‬
‫שלישי‬

‫שני‬

‫אב‬

‫אב‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫מצינו שהמאכל חמור מן האוכל‬
‫דאילו מאכל בכביצה‬
‫ואוכל עד דאכיל כחצי פרס‬
‫מנבלת עוף טהור לא גמרינן‪ ,‬דחידוש הוא‬

‫האוכל‬
‫ראשון ראשון‬

‫ראשון‬

‫קדש‬

‫חולין שנעשו‬
‫על טהרת‬
‫הקדש‬

‫האוכל‬
‫שני‬

‫שני‬

‫שני‬

‫אמר עולא‪:‬‬
‫לא מיבעיא‬

‫מצינו שהשני עושה שני‬
‫ע"י משקין‬

‫שלישי‬

‫שלישי‬

‫רביעי‬
‫בחולין שנעשו על טהרת תרומה‬

‫על טהרת תרומה אין‬
‫על טהרת הקדש לא‬

‫‪2‬‬

‫שני‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫חולין שנעשו‬
‫על טהרת קדש‬
‫שלישי‬
‫דחמירי דאית‬
‫בהו שלישי‬

‫רביעי‬

‫אלא אפילו‬
‫חולין שנעשו‬
‫על טהרת תרומה‬
‫נמי אית בהו שלישי‬

‫האם יש שלישי בחולין‬
‫שנעשו על טהרת הקדש?‬