You are on page 1of 2

Chuyn luyn thi chuyn cp 2 n tp s 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- N TP S 1
1
1
1
+
+
2011x 2012 2012 x 2013 2013
Bi 2: Tng ca mt s c 3 ch s vi mt s c 2 ch s l mt s c 4 ch
s. Bit gi tr ca c 2 s cho ln tng ca chng u khng i khi c
cc ch s theo th t ngc li. Tm hai s .
Bi 3: Mt khi lp phng c th tch 0,027m2. Hi din tch xung quanh ca
n l bao nhiu centimet vung?
Bi 4: Tm mt s c 2 ch s bit tng ca 2 ch s l 11 v nu ly s
cn tm tr i s c 2 ch s ging 2 ch s ca s cn tm nhng vit theo
th th ngc li th thu c hiu l 1 s c tn cng l 5.
Bi 5: Tam gic ABC c din tch l 180cm2. Bit MB = MC, EMDA l hnh
thang. Tnh din tch tam gic CDE.

1/2011

Bi 6: Trong 1 thng c ti 3 ngy ch nht l ngy chn. Hi ngy 18 ca


thng l ngy th my?
Bi 7: Tng ca 3 s l 766. S th nht chia s th 2 c thng l 3, s d
l 10. S th hai chia s th 3 c thng l 2. Tm 3 s ?
Bi 8: Mt hnh thoi c chu vi l 20cm, hai ng cho di 8cm v 6cm. Tnh
chiu cao ca hnh thoi?

Bi 9: Trung bnh cng tui ca 2 m con hin nay l 24. Ba nm na tui con
s bng 5/13 tui m. Hi tui mi ngi hin nay?

12,
36

Bi 10: C bao nhiu s c 5 ch s m 2 ch s cui cng l 11?

900 s

Bi 1: Tnh

-------------------------------------------------------------------------------------ChuTieuThichHocToan chutieuthichhoctoan@gmail.com

979
22
3600cm2
83
90cm2

84, 168,
262
4,8 cm

Chuyn luyn thi chuyn cp 2 n tp s 1


---------------------------------------------------------------------------------------------------------Phn t lun
Bi 1: Mt hnh ch nht c 4 ln chiu di bng 9 ln chiu rng, s o chiu di, chiu
rng tnh ra mt u l cc s t nhin, s o din tch tnh ra mt vung l 1 s c 3 ch
s nh hn 200. Tnh chu vi hnh ch nht ?
Gi chiu di l 9xa => chiu rng l 4xa. Khi din tch hnh ch nht l :
9 x a x 4 x a = 36 x a x a.
V din tch l s c 3 ch s nh hn 200 nn ta xt bng trng hp sau :
a

ax a

Din tch = 36 x a x a

36 (c 2 ch s => loi)

144 (tha mn)

>= 3

>=9

>= 324 > 200 (loi)

Vy ch c a = 2 tha mn. Khi chiu di l: 9 x 2 = 18(m),chiu rng l 4x2 = 8(m)


Chu vi hnh ch nht l : 2 x( 18 + 8) =52 (m)
Bi 2: Tng s tui ca b, m v 2 con l 87 tui. B hn m 3 tui, tui con ln gp
i tui con b v ly s tui ca con b nhn vi chnh n th c s tui ca b. Tm
tui mi ngi?
Gi tui con b l a=> tui con ln l 2xa, tui b l axa, tui m l axa -3
Tng s tui l: a + 2 x a + a x a + a x a 3 = 87 => 3 x a + 2 x a x a = 90
Vi a <= 5 => 3 x a + 2 x a x a <= 3x5 + 2x5x5 = 65 < 90 (loi)
Vi a >=7 =>3 x a + 2 x a x a >= 3x7 + 2 x 7 x 7 = 119 > 90 (loi)
Vi a = 6 ta c 3 x a + 2 x a x a = 3 x6 + 2 x 6 x6 = 90 (tha mn)
Vy tui con nh l 6, con ln l 6 x 2 = 12 (tui), tui b l : 6 x 6 = 36 (tui), tui m l
36 3 = 33 (tui)

-------------------------------------------------------------------------------------ChuTieuThichHocToan chutieuthichhoctoan@gmail.com