You are on page 1of 4
by sowa (ª) today in category Tradycja , read: 2 Z informacji o-nas na stronie klubsztubaka.pl

klubsztubaka.pl dowiaduj siÍ Polacy,

øe studentka Marcelina Sieracka,

Prezes Klubu Patriotycznego im. por.

Antoniego Bieguna jest aktywn

dzia˘aczk partyjn konkretnej partii

w Polsce, tzn. klubsztubaka jest

sztubacka m˘odzieøÛwka Dziadka

Macierewicza i Kawalera

KaczyÒskiego, co robi za tzw. klub

patriotyczny wykorzystuj c pamiÍo

Prawdziwym Polaku, d˘ugoletnim

wiÍÍniu øydokomuny w PRL-u,

Antonim Biegunie, ps. Sztubak,

ktÛrego postajest "ma˘o znana, lecz

ze wszech miar zas˘uguj ca na

uwagÍ".

W pierwszych s˘owach mojego listu

piszÍ do Panny Marceliny jako Polak i

Katolik kierowany pamiÍci o

Naszych Prawdziwych Ojcach, nie przypisanych politycznie, adoptowanych uk˘adnie.

MyúlÍ o wiÍÍniu øydokomuny po 1945 r., moim úp. Ojcu, W˘adys˘awie, aøeby zapyta

o zdrowie Panny oraz o to, co Marcelina w˘aúciwie studiuje? Z jakim rezultatem

(zamierzeniem, planami naukowymi/ zawodowymi?), bowiem takich informacji nie znajdzie ze úwieczk na wspomnianej stronie internetowej, jakich to udzielaj wszak sobie zazwyczaj nie tylko m˘odzi ludzie z planami na przysz˘oú, chociaøby nawet ograniczaj cymi siÍ tylko do sfery skutecznego uprawiania polityki. QR code for this recording:

QR code for this recording: Home Home Edition Edition Partia Prawo i Sprawiedliwo ú „ natomiast

Partia Prawo i Sprawiedliwoúnatomiast nie potrzebuje, nawiasem mÛwi c juø chyba reklamy. Partia ta, to dzisiaj w zasadzie dwie osoby: Macierewicz i KaczyÒski, bo Hofman daje ostatnio, czego nie powinien dawa.

Czy Panna wie moøe, w ilu partiach zamoczy˘ juø we swoim bezproduktywnym øyciu KOR-owiec Macierewicz, albo czyta˘a moøe pracÍ doktorsk KaczyÒskiego, odpisan pomyúlnie po polsku, po myúli epigonÛw Marksa i Engelsa?

Buy RoboPDF

Deklarowanie konkretnej

przynaleønoúci partyjnej Prezesa

Klubu "patriotycznego" ze samego

za˘oøenia jest b˘Ídem

zasadniczym, albowiem eliminuje,

nie dopuszcza do dzia˘alnoúci w

tym klubie ludzi partyjnych

inaczej. Jak np. genderowskie

przybudÛwki m˘odzieøowe

fa˘szywego polityka, ktÛry dosta˘

do przeszabrowania Polmos w

Lublinie po tym, kiedy juø

wykaza˘ siÍ, øe wie, jak zrobi

pierwszy milion na warunkach,

ktÛre postawili mu koledzy w

Czeladzi, do dyspozycji.

ktÛre postawili mu koledzy w Czeladzi, do dyspozycji. Deklarowanie si Í Marceliny jako ø y wiecka

Deklarowanie siÍ Marceliny jako øywiecka przybudÛwka Jaros˘awa KaczyÒskiego

eliminuje z Jej klubu patriotycznie nastawionych przed wyborami zwolennikÛw

Edwarda Gierka, ktÛrzy odrzucili wszak publicznie zg˘oszon niedawno dopiero

propozycjÍ matrymonialn kaczora w Sosnowcu. Odrzuci to zwolennikÛw

m˘odzieøowca Tuska, Micha˘a z przybudÛwki Platformy Obywatelskiej,

patriotycznego klubu Amber Gold, innych.

Obywatelskiej, patriotycznego klubu Amber Gold, i nnych. Warszawskiej, w Czeladzi, Pszczynie i w › ywcu.

Warszawskiej, w Czeladzi, Pszczynie i w ywcu.

Z rozpiÍtego po WysokoúNieba diapazonu modlitwy naszej i pracy dla Narodu Polskiego pytamy: o jaki patriotyzm chodzi M˘odym Ludziom w Polsce, pokoleniu Marceliny Sierackiej ?

Buy RoboPDF

O jak OjczyznÍ (PatriÍ) biega aktywistkom partyjnym? Czy o PolskÍ OjcÛw Naszych,

z granicami do 1939 na Kresach? Z morelowymi drzewkami w Zaleszczykach i

szumi cym Prutem, Czeremoszem lúni cym w letnim s˘oÒcu, nie skrytym w

drzewach, jak szumy na Tanwi za Zamoúciem. Czy o PolskÍ okrojon w Ja˘cie

terytorialnie do granic PRL-u?

Pytamy, jakiej Polski by˘øo˘nierzem Antoni Biegun? Czy Polski KOR-owcÛw,

rewizjonistÛw øydowskich, trockistÛw: Macierewicza (Isaak Singer) i KaczyÒskiego

(Jaros˘aw Kalksztajn)?

£upaszka, Sztubak i M˘ot, to øywa Tradycja Narodu Polskiego; pulsuje krwi Matki

ochrzczonej w prawdziwym, przedsoborowym Koúciele Rzymskokatolickim, mÛwi cej

i myúl cej po polsku.

Rzymskokatolickim, mÛwi cej i my ú l cej po polsku. KOR-owcy z Kuroniem tworzyli natomiast fa

KOR-owcy z

Kuroniem

tworzyli

natomiast

fa˘szywe,

czerwone

harcerstwo.

Czarne bowiem

rozpoznawa˘o

siÍ po

w˘osach w

druøynie przy

Naimskim i

Macierewiczu.

Patriotyzm

øydostwo to

mia˘o zawsze

g˘Íboko

g˘Íboko na

Wschodzie

Europy, w

OjczyÍnie

Proletariatu, øydokomuny Lenina i Trockiego.

,

Nie dopisze siÍ do klubusztubaka, ze wzglÍdu na deklaracjÍ partyjn zawieszon w mezuzie na odrzwiach przy wejúciu do niego przez Prezes MarcelinÍ, dajmy na to:

dziecko Bronis˘awa Komorowskiego, prezydenta po: Jaruzelskim, Wa˘Ísie,

Kwaúniewskim, KaczyÒskim, wczeúniej tzw. opozycjoniúcie antykomunistycznym, ktÛremu øydoubowcy dali przepustkÍ z internowania ze wzglÍdu na zaplanowany úlub

z Pierwsz Dam w Izraelu, swojego øycia, cÛrk øydÛw i ubowcÛw o nazwisku

Dziadzia. Nazwisku zamienionym na drugie a moøe juø i trzecie nazwisko dla unikniÍcia zgrzytÛw zÍbami przez s siadÛw pod drzwiami, czyli jawnej korzyúci,

estetyki, wygody a moøe i bezpieczeÒstwa osoby zainteresowanej dzia˘aniem publicznym w Polsce, jaka jest.

Buy RoboPDF

Odcina si Í od perfidnej zagrywki politycznej Majdanu Magdalenki 1989 r., jawnego zamachu antynarodowego, antypolskiej

Odcina siÍ od perfidnej zagrywki

politycznej Majdanu Magdalenki 1989 r.,

jawnego zamachu antynarodowego,

antypolskiej woltyøerki

øydokomunistycznego zwi zku

zbrojnego, jak to okreúli˘ s d, zakoÒczonej

perfidnym upadkiem cuchn cego szamba

przewrotnoúci etnicznie øydowskich

zakonnikÛw potÍpiaj cych amoralnoú

aktorÛw sceny politycznej w Polsce

urz dzonej po haniebnej zmowie w Magdalence z udzia˘em Lecha KaczyÒskiego.

MÛwi c Ojczyzna patriota Dmowski myúla˘ o swoich obowi zkach wzglÍdem Narodu

Polskiego. Ja natomiast, szczerze mÛwi c myúla˘em dzisiaj o napisaniu wiersza, w

ktÛrym wiewiÛrka ruda robi szybko dwa skoki do przodu, wstrzymuje siÍ na moment,

dwa w bok, jeszcze jeden, dwa do przodu i wdrapuje siÍúmigaj c pionowo na stuletni

klon w parku nad potokiem Liederbach za Frankfurtem, bystrym jak strumyki

na ywiecczyÍnie, skrywa siÍ w ciszy samotnoúci egzystencjalnej za kostropatym

pniem, nie ma jej dla oczu moich. Przez pieÒ drzewa trudny do objÍcia

wyobraÍni starca oczu dobiega jej oddech úciszony przyspieszonym instynktem,

zgodnie z natur , naturalnie, jak bypowinno, bo tego chce Plan Boøy dla opisanej,

lirycznej sytuacji.

A co da˘bym za to, øeby dowiedziesiÍ, co w serduszku i w g˘owie ma studentka

Sieracka? Moøe PolskÍ w˘aúnie, jak pisa˘ Poeta Polski, ktÛry nudzi˘ siÍ, bo nie pi˘ i nie

taÒczy˘ na weselu kolegi w Bronowicach, czy w Kobierzynie, wszystko chyba juø

dzisiaj jedno.

i m. por. Antoniego Bieguna '' Sztubaka'' Klub Patriotyczny im. por. Antoniego Bieguna ''

Buy RoboPDF