PROTOCOL DE COLABORARE

Nr.…......... Data: .......................

1. PARTILE
Prezentul protocol se incheie intre: 1.1. [Denumirea organizatiei.......], cu sediul in Bucuresti, Str ...................................., nr. ............., sector ... , ………., nr de inregistrare Registrul Comertului …../ reprezentata de ............................ ( unctia!, tel./ a" ..................... #.$. FACULTATEA DE LIMBI I LITERATURI TRAI!E a %N&'(RS&)*)&& D&N B%C%R(S)& prin D(P*R)*+(N)%, ................................, numita in continuare FLL , cu sediul -n .#./0# Bucure1ti, Str. Pitar +os nr. 23#4, sector #, reprezentat5 de Pro .dr. ,i6iu 7ranga, decan al 7,,S, tel./ a". ..................... se incheie prezentul protocol de cola8orare, in urmatoarele conditii:

". OBIECTUL PROTOCOLULUI
98iectul prezentului protocol il consituie o8ligatiile partilor de a asigura un parteneriat in 6ederea satis acerii practicii pro esionale a studentilor 7,,S in cadrul departamentelor ...................................... ale [Denumirea organizatiei.......], prin acti6itati speci ice pro ilului si specializarii de la care pro6in studentii, cum ar i acti6it5 ți de traducere, de recenzare, de documentare si analiza, de arhi6are si isare, de comunicare și rela ții cu pu8licul, de protocol, de secretariat și organizare sau orice alte acti6it5 ți ce 6or implica un nivel minim de specializare și de pregătire de profil.

#. OBLI$ATIILE PARTILOR
4.#. [Denumirea organizatiei.......], se o8liga: - Sa o ere locuri de practica pentru un numar de minim de .................. studenti ara sa pre:udicieze participarea studentilor la acti6itatile didactice din cadrul 7,,S. - Sa asigure super6izarea studentilor pe perioada practicii si sa ii instruiasca cu pri6ire la siguranta muncii, protectia in ormatiilor si regulamentul de ordine interioara al [Denumirea organizatiei.......]. 7,,S nu este raspunzatoare pentru orice el de daune ori incidente produse [Denumirea organizatiei.......] din 6ina studentilor si nici pentru chestiuni legate de incalcarea de catre acestia a pre6ederilor legate de protectia in ormatiilor si de ordinea interioara.

.= si intra in 6igoare la data semnarii... se o8liga: ... %. . .. LITI$IILE 9rice litigiu se 6a rezol6a pe cale amia8ila intre cele doua parti....)*)(* D( .. ?n cazul nesolu>ion5rii lor -n acest mod.a o dat5 anterioar5 celei pentru care a ost -ncheiat. (.S. zile de la incheierea stagiului........ +.Sa puna la dispozitia [Denumirea organizatiei.... DI PO'ITII FI!ALE 9rice modi icare sau completare a protocolului se ace in scris.....Sa e6alueze studentii la s arsitul perioadei de practica pri6ind numarul de ore/zile e ectuate si calitatea muncii depuse si sa eli8ereze ade6erintele corespunzatoare in termen de 4.Sa anunte din timp studentii asupra o ertelor de practica ale [Denumirea organizatiei... cu acordul p5r>ilor. RE'ILIEREA PROTOCOLULUI Nerespectarea o8liga>iilor asumate prin prezentul protocol de c5tre una dintre p5r ți d5 dreptul celeilalte p5rți de a rezilia protocolul..Sa puna din timp la dispozitia [Denumirea organizatiei... prin acordul partilor.= si <data. .. 9ricare din partile protocolului are dreptul sa inceteze indeplinirea o8ligatiilor sta8ilite in protocol in termen de #0 zile calendaristice dupa e"pedierea unei noti icari scrise... c! ?n cazul -n care opereaz5 rezilierea... &.. 7*C%.. . precum si a documentelor do6editoare necesare.......] in timp util lista nominala a studentilor care 6or e ectua practica in companie. litigiile 6or i supuse instan>elor :udec5tore1ti competente.a e"pirarea duratei pentru care a ost -ncheiat. &ncetarea protocolului in aceste conditii nu 6a atrage raspunderi pentru nici una din parti..] la e6enimentele 7. 4..&+B& S& .. %N&'(RS&)*)(* D&N B%C%R(S)& prin D(P*R)*+(N)%... )!CETAREA PROTOCOLULUI ?ncetarea prezentului protocol inter6ine -n urm5toarele situa>ii: a! .. DURATA PROTOCOLULUI Prezentul protocol 6a i incheiat intre <data.......... ...Sa permita distri8uirea de 8rosuri si materiale promotionale ale [Denumirea organizatiei...... 8! .] agenda e6enimentelor 7..S. *.....Sa permita participarea [Denumirea organizatiei...$.] la acele e6enimente care pot include si prezentari pri6ind acti6itatile companiilor partenere ale 7.]....S si %B.....&)(R*)%R& S)R*&N( ....

...S...S si unul pentru student.. FACULTATEA DE LIMBI I LITERATURI TRAI!E De... unul pentru Decanatul 7. FLL . unul pentru Departamentul .on-u..an....] Dire.... al 7....... cu pri6ire la datele de identi icare.....i6iu 7ranga [DE!UMIREA OR$A!I'ATIEI. .. .P5r>ile semnatare sunt datoare s531i comunice una alteia orice modi icare inter6enit5 pe perioada derul5rii protocolului.......... DEPARTAME!TUL [Denumirea -e... dr.......].........] [Fun. Prezentul protocol de cola8orare s3a incheiat in patru e"emplare..........]..ere..t.. unul pentru [Denumirea organizatiei............tia -e ....tor De...... Pro ...artament............... ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful