Història d’Espanya.

PAU València, 2003, 1a convocatòria, valencià
Document 1

Article 18è. La potestat de fer les Lleis resideix en les Corts, amb el rei. Article 19è. Les Corts estan compostes pels cossos que legislen, iguals en facultats el Senat i el Congrés dels Diputats. Article 20è. El Senat està compost: 1. Per senadors per dret propi. 2. Per senadors vitalicis nomenats per la Corona. 3. Per senadors elegits per les corporacions de l’Estat i els majors contibuents en la manera que determine la llei. [...] Art. 28è. Els diputats s’elegiran i podran ser reelegits indefinidament pel mètode que determine la llei. [...] Art. 32è. Correspon al rei convocar les Corts, suspendre’n i tancar-ne les sessions, i dissolcre’n simultàniament o separadament la part electiva de les Corts. [...] Art. 51è. El rei sanciona i promulga les lleis. [...] Art. 75è. Uns mateixos codis regiran tota la monarquia. (...) En aquests no s’establirà més un sol fur per a tots els espanyols. Selecció d’articles de la Constitució Espanyola de 1876.
Document 2

Espanya, esquerdada, es va trencar, les convulsions econòmiques van consolidar una crisi social latent, burgesia i proletariat van quedar com a móns antagònics. Les classes conservadores van radicalitzar la seua postura cap a una reacció violenta, amb una consciència política ja formada, els revolucionaris es van llançar obertament a la conquista del poder. La crisi social va desembocar en una crisi política i el país va viure la seua primera gran sotracada revolucionària (...). L’any 1917 va poder ser el de la fi de la monarquia, aquesta es va salvar, encara que només aparentment. Pablo LACOMBA AVELLÁN, La crisis española de 1917, Madrid, Ciencia Nueva, p.15 i 16.

Utilitzeu per a això les fonts que s’han de comentar (2. Descriviu el tipus de fonts utilitzades. 5. . 7. i de quina manera es configuraven i es relacionaven aquestes dues grans classes socials. Expliqueu. 6. (1 punt). Descriviu els principals canvis en la societat i la política espanyoles durant la segona meitat del segle XIX. (2 punts).4.5 punts). Expliqueu quins factors van polaritzar la societat espanyola en dues grans classes. Identifiqueu les idees principals d’ambdós textos i situeu-les pertinentment en el nucli temàtic corresponent (2. els conceptes «burgesia» i «proletariat» (2 punts).5 punts). en poques paraules.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful