P. 1
bookchapter_fp15

bookchapter_fp15

|Views: 6|Likes:
Published by fmdeen
pdf
pdf

More info:

Published by: fmdeen on Mar 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2015

pdf

text

original

fotokopi. Education--Study and teaching--Malaysia. keahlian 9101) Dicetak di Malaysia oleh / Printed in Malaysia by UNIVISION PRESS Lot 47 & 48.7109595 Pereka Kulit: MOHD. 1958-. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. 370. I. Johor Darul Ta'zim. II. NAZIR MD. IV. mekanik.Edisi Pertama 2008 © YUSOF BOON. atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi). Tmn Serdang Raya 43300 Seri Kembangan. Mohd. 2. Malaysia. dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama ada dengan cara elektronik. 1972-. MALAYSIA. Taman Universiti. Mohd Salleh Abu. Selangor Darul Ehsan MALAYSIA . Teaching--Malaysia. Serdang Raya. (PENERBIT UTM anggota PERSATUAN PENERBIT BUKU MALAYSIA/ MALAYSIAN BOOK PUBLISHERS ASSOCIATION dengan no. 81300 Skudai. 81310 Skudai. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. Jalan SR 1/9. Judul. Zaidatun Tasir. ISBN 978-983-52-0524-8 1. ZAIDATUN TASIR & MOHD SALLEH ABU 2008 Hak cipta terpelihara. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Isu-isu pengajaran dan pembelajaran di sekolah / editor Yusof Boon. MALAYSIA Diterbitkan di Malaysia oleh / Published in Malaysia by PENERBIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 34 – 38. Zaidatun Tasir. ilustrasi. Universiti Teknologi Malaysia. III. Johor Darul Ta'zim. Seksyen 9 Jln. Yusof Boon. Jalan Kebudayaan 1. Salleh Abu. BASRI & MOHD ASMAWIDIN BIDIN Diatur huruf oleh / Typeset by YUSOF BOON & RAKAN-RAKAN Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 81310 Skudai Johor Darul Ta'zim.

Najib Abdul Ghaffar vii Bab 2 Penggunaan Komputer Dan ICT Di Dalam 15 Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar Johari Hassan. Mohd Anuar Abdul Rahman. Mohd.KANDUNGAN Prakata Bab 1 Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar Di 1 Kalangan Guru Pelatih Zainudin Hassan. Najib Abdul Ghafar & Kamariah Zakaria Bab 3 Bab 4 . Tengku Suhashila Tengku Langjuna & Mohd. Zainudin Hassan & Siti Norazlina Kamisan Stres Di Kalangan Guru Sekolah Rendah Di 25 Johor Bahru Dari Aspek Personaliti Johari Hassan. Zainudin Hassan & Noornafizah Md Suandi Penerapan Kemahiran Generik Dalam 35 Pengajaran Kejuruteraan Di Sekolah Menengah Teknik Di Terengganu Zainudin Hassan.

Omar & Jaharah Jamaluddin   137       Bab 6 Bab 7 Bab 8 Bab 9 Indeks     .vi Prakata   Bab 5 Faktor-Faktor Ponteng Di Kalangan Pelajar 72 Sekolah Menengah Luar Bandar Zainudin Hassan. Hamid Pengaruh Penglibatan Pelajar Dalam 129 Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah Menengah Kebangsaan Zainudin Hassan. Mohd. Zainudin Hassan & Siti Hajar Abd. Mohd Hafiz Hj. Zainudin Hassan & Maisura M. Najib Abdul Ghaffar. Patimah Mat Som & Mohamed Najib Abdul Ghaffar Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Dalam 90 Pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (Ekonomi Rumah Tangga) Di Sekolah Menengah Zainudin Hassan. Najib Abdul Ghaffar Sanitah Mohd Yusof & Jamilah Omar Iklim Organisasi Dan Hubungannya Dengan 104 Gelagat Kewarganegaraan Organisasi Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Mohd Najib Abdul Ghafar. Yusop Penggunaan Laman Web Pendidikan Di 120 Kalangan Guru-Guru Sekolah Bestari Johari Hassan. Mohd.

kelengkapan dan staf-staf (guru-guru) yang profesional dalam bidang mereka yang bertujuan untuk melahirkan modal manusia atau sumber tenaga utama kepada negara.          PRAKATA  Kerajaan Malaysia telah melaburkan wang yang banyak di dalam bidang pendidikan. peralatan. Sekolah misalnya mempunyai bangunan. Yusof Boon Zaidatun Tasir Mohd Salleh Abu Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 2008 . Walaupun begitu terdapat beberapa isu tentang pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Buku ini mengandungi sembilan artikel berdasarkan kajian yang telah dijalankan dan telah dibentang di dalam seminar antarabangsa dan juga tempatan. Kementerian Pelajaran. Kajian-kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa bidang pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah luas dan banyak kajian dan dapatan dapat diperolehi jika dikaji sedalam-dalamnya. Kajian-kajian ini juga disertakan cadangancadangan yang diharapkan dapat membantu bidang pendidikan. guru-guru dan sekolah khasnya.

KEPIMPINAN SEKOLAH HBEM2103 .

Guru memainkan peranan yang penting untuk mendidik pelajar dalam melahirkan seorang insan atau generasi yang berketerampilan. Di samping itu. Tingkah laku ini bermaksud tingkah laku dalam pengertian yang luas termasuk pemikiran. kreatif. bertanggungjawab serta bermodal tinggi. objektif pendidikan bermakna perubahan tingkah laku yang dicari atau yang dikehendaki berlaku oleh sesebuah institusi pendidikan ke atas pelajar-pelajarnya. menjadi alat terpenting untuk menjayakan pembangunan negara. Guru merupakan orang yang memainkan peranan untuk menentukan perkara-perkara yang akan dipelajari oleh pelajar.1 TAHAP PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH Zainudin Hassan Tengku Suhashila Tengku Langjuna Mohd. Najib bin Abdul Ghaffar PENGENALAN Sistem pendidikan merupakan wadah utama untuk membentuk identiti anak bangsa. berkebolehan. mahir. Menurut Ralph (1949). Pendidikan adalah proses dan aktiviti yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang dikehendaki di dalam diri seseorang (Atan Long. 1992). berfungsi sebagai wahana yang kukuh untuk mencapai perpaduan serta kesejahteraan bangsa dan negara (Tajul Ariffin dan Nor’Aini. Ia juga adalah satu proses menukarkan pola tingkah laku manusia. perasaan dan perbuatan nyata. inovasi. 1978). mereka juga mestilah orang yang berpengetahuan dalam perkara-perkara yang hendak .

Menurut Abu Zahari (1987).2 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah diajar. Oleh itu. Para guru terutamanya guru pelatih perlu mempunyai inisiatif dan kreativiti dalam menghasilkan alat bantu mengajar supaya pelajar berminat untuk mengikuti proses pengajaran mereka. guru pelatih kurang berketerampilan dengan tugasnya. guru juga mestilah dididik terlebih dahulu. . Penyataan ini disokong oleh Krulik dan Weise (1975) yang menyatakan bahawa proses pembelajaran lebih efektif apabila pelajar berminat terhadap apa yang dilakukan dan ini akan memotivasikan pelajar supaya bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu dengan sendirinya. Proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan boleh disampaikan dengan kaedah yang lebih menarik dengan menggunakan pelbagai alat bantu mengajar. Ramai di kalangan mereka yang kurang mahir dan kreatif untuk menggunakan kaedah pengajaran yang efektif bagi menyampaikan isi pengajaran tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia mengubal Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) yang menekankan penggunaan pelbagai teknik pengajaran serta mengutamakan penggunaan alat bantu mengajar untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran tersebut berkesan. Pihak Kementerian Pelajaran telah menyediakan pelbagai alat bantu mengajar yang berteraskan teknologi di sekolah-sekolah di negara untuk memudahkan guru-guru terutamanya guru pelatih menggunakan kemudahan teknologi tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1987) LATAR BELAKANG MASALAH Sehubungan dengan itu. Ini dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan (Abdul Rahman Aroff. Perkara-perkara yang diajar oleh guru mungkin tidak dapat memenuhi kehendak dan minat pelajar.

Latihan mengajar merupakan satu aspek penting dalam program pendidikan perguruan. Guru sepatutnya menyampaikan pengajaran sebaik mungkin dengan membuat persediaan awal dari segi perancangan kaedah penyampai. 1999) . sebagai langkah pertama. menyatakan bahawa pengalaman secara terus yang dialami oleh seseorang membolehkan perkataan dan simbol memberi makna kepadanya. Menurut Abdul Raof Dalip (1991). perhatian para pelajar. Sewaktu menjalani latihan mengajar. pengajaran dan penggunaan alat bantu mengajar yang mencukupi (Noor Din. Sesuatu bahan dengan sendirinya tidak dapat menghasilkan sebarang perubahan terhadap pembelajaran. guru pelatih mengajar dengan menggunakan segala teori dan prinsip pendidikan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. pembelajaran secara interaktif akan menarik minat. guru-guru terutamanya guru pelatih seharusnya telah dilatih supaya menjadi seorang guru bertauliah dan berwibawa. Oleh itu. mengatasi keterbatasan ruang. Ford (1982). mengatasi sifat pasif pelajar dan memberi rangsangan. Beliau juga menyatakan bahawa guru yang mahir menggunakan bahan pengajaran bukan sahaja seorang pelukis yang dapat mereka bahan pengajaran tetapi juga adalah pelukis yang boleh memahami perbezaan individu. Rasional alat bantu mengajar digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk memperjelaskan lagi penyampaian maklumat agar tidak terlalu bersifat verbalistik.Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar 3 Melalui penggunaan alat bantu mengajar yang pelbagai. mempersamakan pengalaman dan membangkitkan persepsi di kalangan pelajar. tetapi guru yang mahir menggunakan bahan itu boleh memberikan kesan yang berkekalan. Pelajar juga dapat memahami sesuatu konsep itu dengan jelas dan tepat kerana mereka dapat melihat secara terus terutamanya yang melibatkan pekara yang abstrak. dan menimbulkan rasa ingin tahu yang mendalam. adalah menjadi tugas guru untuk menggunakan alat bantu mengajar untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pelajar tentang apa yang diajari.

Mengetahui tahap kepentingan penggunaan alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Lukisan Kejuruteran. Mengetahui tahap kemahiran penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru pelatih dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Demikian juga alatalat yang dapat dipandang. semakin banyak pancaindera yang digunakan semakin berkesan pembelajaran itu. didengar dan dirasa akan lebih mendatangkan kesan (Atan Long.4 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Di dalam proses pengajaran. 1983). alat-alat yang menggunakan berbagai pancaindera akan lebih mendatangkan kesan. Ini disebabkan oleh pancaindera melengkapi kekurangan dan mengukuhkan penanggapan sesuatu pancaindera yang lain. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian adalah mengenalpasti penggunaan alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan di kalangan guru pelatih. Mengenalpasti tahap masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru pelatih dalam penggunaan alat bantu mengajar ii) iii) iv) . Di antara objektif ialah : i) Mengenalpasti jenis-jenis alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru-guru pelatih dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan semasa latihan mengajar. semasa latihan mengajar. seseorang itu menggunakan berbagai tanggapan. Dengan sebab itu. Alat yang menggunakan warna dan bentuk yang menarik akan lebih menarik perhatian.

Skudai. 1966). maka penyelidik akan menggunakan kesemua populasi sebagai kajian. Skudai di Johor Bahru. ia terdiri daripada pelajar-pelajar tahun 4 Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan (PTK) iaitu Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Awam (SPA). Pemilihan sampel hanya dibataskan kepada pelajar-pelajar tahun 4 PTK yang telah mengajar mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan semasa menjalani latihan mengajar pada semester pertama sesi 2005/2006. Memandangkan populasi kajian adalah 40 orang. kaedah deskriptif adalah sesuai digunakan dalam penyelidikan yang bermatlamatkan untuk menerangkan sesuatu masalah atau fenomena.Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar 5 Batasan Kajian Lokasi kajian adalah sebuah universiti iaitu Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Pemilihan universiti ini adalah bersesuaian dengan penyelidikan kerana pengkaji masih bertugas di universiti tersebut. Fungsi rekabentuk kajian membantu penyelidikan mendapatkan jawapan yang jelas terhadap masalah bermakna yang ingin dikaji (Oppenheim. Dari segi sampel kajian pula. Populasi dan Sampel Kajian Penyelidik membuat kajian yang meliputi pelajar-pelajar tahun 4 PTK yang mengikuti kursus yang dinyatakan di atas. . Tujuan kajian ini adalah mengetahui tahap penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru pelatih yang mengajar mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan semasa latihan mengajar. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Kejuruteraan Elektrik (SPE) Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Kejuruteraan Mekanikal (SPJ) di Universiti Teknologi Malaysia. yang mengajar mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan semasa latihan mengajar. Menurut Mohd Majid (1994). Kajian ini berbentuk kaedah deskriptif yang menggunakan soal selidik dan akan dijalankan ke atas guru-guru pelatih Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Johor.

30 2. 3.15 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Rendah Rendah Rendah Rendah .10 3.0 27. 6.0 100.0 7.6 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Latar Belakang Responden Jadual 1 : Taburan Responden mengikut Jantina.38 4. 8.35 1.0 2. 2.5 Jadual 2: Min Penggunaan Alat Bantu Mengajar Bil 1. 10 Alat Bantu Mengajar Bahan bercetak Model Peralatan sebenar Komputer dan LCD OHP dan transperansi Poster atau carta Papan flannel/papan gulung Projektor dan slaid Alat perakam video serta televisyen Televisyen pendidikan Min 4. Umur.5 32. 5.40 4.5 10.00 Peratus (%) 87.5 45. 7.45 2.0 65. 4. Pengkhususan dan Jumlah Waktu Mengajar Seminggu Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Umur 22 – 24 tahun 25 – 27 tahun 28 – 30 tahun Pengkhususan 4 SPA 4 SPE 4SPJ Jumlah waktu Mengajar Seminggu 7 – 9 waktu 10 – 12 waktu Lebih 12 waktu Bilangan 14 26 40 Bilangan 35 4 1 Bilangan 16 11 13 Bilangan 19 18 3 Peratus (%) 35.18 1.23 3.5 Peratus 47. 9.03 2.5 Peratus 40.

0 13 32.88 .0 3 7.5 3.00 7 2 5.5 3.73 5.58 9 1 2.5 24 60.6 90.5 2 5.0 30 75.5 f TP % f 37 S % 92.00 3 9 22.85 8 2 5.65 6.0 37 92. saya ingin meningkatkan lagi kemahiran penggunaan alat bantu mengajar Pembacaan membantu saya dalam meningkatkan kemahiran menggunakan alat bantu mengajar Saya kreatif dalam menggunakan alat bantu mengajar Kekerapan menggunakan alat bantu F 3 TS % 7.0 6 15.5 2 5.73 4 4 10.0 36 90.5 25 62. 1 2.5 3.0 3.0 3.5 3 7. 4 10.85 2 1 2. Item 1 Soalan Penggunaan alat bantu mengajar tidak memberi masalah kepada saya Kemahiran menggunakan alat bantu mengajar amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Saya memerlukan kursus tentang penggunaan alat bantu mengajar semasa di university Pendedahan tentang kemahiran menggunakan alat bantu mengajar amat diperlukan oleh saya Saya mempelbagaikan penggunaan alat bantu mengajar saya Sekiranya diberi peluang.5 33 82.0 3.5 3.Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar 7 Jadual 3: Taburan Responden Mengikut Peratus Dan Min Dalam Kemahiran Penggunaan Alat Bantu Mengajar No.0 3.5 7 17.5 3.0 37 92.5 Min 3.0 2 5.

8 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 10 mengajar dalam proses pengajaran boleh menambahkan kemahiran saya Saya mudah menyediakan alat bantu mengajar Purata Peratus Purata Min 11 27.80 15. 4 10.0 1 2.3 3.5 38 95.0 4 10.0 3. 1 2.93 12.78 .5 22 55.88 13.5 7 17.0 1 2.5 TP f % 1 2.5 3.0 3.5 37 92.70 Nota : TS TP S f % - Tidak Setuju Tidak pasti Setuju Bilangan responden Peratus Jadual 4: Taburan Responden Mengikut Peratus Dan Min Dalam Kepentingan Penggunaan Alat Bantu Mengajar No.5 3.0 3.5 1 2.0 34 85.0 3.5 S f 38 Min % 95. 2 5. Soalan Penggunaan alat bantu mengajar adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya Pelajar boleh berminat dalam pembelajaran apabila menggunakan alat bantu mengajar Penggunaan alat bantu mengajar dapat memberi gambaran yang jelas kepada pelajar Pelajar lebih aktif apabila saya menggunakan alat bantu mengajar semasa mengajar Interaksi antara saya dengan pelajar lebih TS f % 1 2.2 79.93 14 2 5.5 11.28 9. Item 11.5 35 87.

0 35 36 87.0 Min 3.83 2 5.0 3.85 2 5.0 3.5 35 87.5 3.0 3 7.90 5 5.5 2 5.5 3.75 1 2.Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar 9 16 17 18 19 20 berkesan apabila saya menggunakan alat bantu mengajar semasa mengajar Alat bantu mengajar memudahkan saya mengawal kelas Pengajaran lebih mudah dan cepat dengan penggunaan alat bantu mengajar Penggunaan alat bantu mengajar membantu saya menyampaikan isi pelajaran yang sukar Penggunaan alat bantu mengajar dapat memotivasikan pelajar Saya dapat mencetuskan suasana belajar yang ceria dengan penggunaan alat bantu mengajar semasa mengajar Purata Peratus Purata Min 3 7.7 92.5 f 26 S % 65.5 2 5.0 32 80.58 .0 6 15.5 3.80 90. Item 21 Soalan Saya mahir menggunakan alat bantu mengajar F 3 TS % 7.0 2 5.7 89.0 3.3 3.85 Nota : TS TP S f % - Tidak Setuju Tidak pasti Setuju Bilangan responden Peratus Jadual 5 : Taburan Responden mengikut Peratus dan Min Dalam Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Menggunakan Alat Bantu Mengajar No.5 f 11 TP % 27.0 2 5.

8 61.5 12 30.08 20 50.0 15 37.0 28 70.88 17 42.5 2.0 7 17.36 Nota : TS TP - Tidak Setuju Tidak pasti .10 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Alat bantu mengajar yang digunakan tidak membebankan saya Penggunaan alat bantu mengajar memberi faedah kepada saya Menyediakan alat bantu mengajar tidak memerlukan perbelanjaan yang mahal Saya tidak memerlukan bantuan orang lain dalam menggunakan alat bantu mengajar Saya berkongsi alat bantu mengajar dengan kawan-kawan pelatih yang lain Kuantiti alat bantu mengajar adalah mencukupi di sekolah saya Saya mempunyai daya kreatif untuk menyediakan alat bantu mengajar Saya tidak mengambil masa yang lama untuk menyediakan alat bantu mengajar Alat bantu mengajar yang disediakan di sekolah saya sentiasa dalam keadaan yang baik Purata Peratus Purata Min 3 7.0 3.5 3.5 8` 20.0 1 2.50 17 42.5 20 50.5 3.0 2 5.0 2.5 3.5 87.33 26 10.5 2 5.5 37 92.0 4 10.80 2 5.95 3 7.5 - - 19 47.5 2.95 10 25.0 3.0 3.5 23 57.95 8 20.5 3.5 3.0 25 62.55 21 52.5 3 7.0 18 45.

0%). Fakulti Pendidikan a) Mengadakan program atau seminar pengukuhan dan peningkatan tentang teknologi pendidikan kepada bakal-bakal guru .Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar 11 S f % Setuju Bilangan responden Peratus RUMUSAN Secara keseluruhannya. mereka tidak mempunyai masalah dalam menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai (92. Ini dapat dilihat daripada hasil yang diperolehi menunjukkan kebanyakan guru-guru pelatih menggunakan alat bantu mengajar pada setiap kali pengajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran.5%). hasil kajian yang dijalankan penyelidik mendapati tahap penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru pelatih yang mengajar mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan semasa latihan mengajar adalah di tahap yang tinggi. terdapat beberapa cadangan untuk meningkatkan lagi tahap penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru pelatih yang mengajar mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Guru-guru pelatih juga mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikan pengajaran dengan menggunakan alat bantu mengajar. Kebanyakan guru-guru pelatih mempelbagaikan penggunaan alat bantu mengajar iaitu sama ada bentuk elektronik atau pun bukan elektronik dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka (75. i. Oleh yang demikian. CADANGAN Berpandukan dapatan kajian.

Pihak Guru a) Bersedia memberi bantuan dan tunjuk ajar kepada guru-guru pelatih dalam menggunakan alat bantu mengajar secara berkesan Mengadakan perbincangan dengan guru pelatih untuk menyelesaikan masalah yang timbul daripada penggunaan alat bantu mengajar b) iii. b) c) .12 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah b) c) Mengadakan kursus/latihan dalaman kepada bakal-bakal guru yang kurang kemahiran dan pengalaman dalam menyediakan alat bantu mengajar Menyediakan sumber kewangan kepada guru pelatih agar mereka dapat menyediakan alat bantu mengajar dengan lebih menarik. ii. Guru-Guru Pelatih a) Bersedia menerima teguran daripada guru pembimbing dan guru-guru lain dan sentiasa berfikiran positif Mempelbagaikan penggunaan alat bantu mengajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran Meningkatkan kualiti alat bantu mengajar seperti melakukan pengubahsuaian yang bersesuaian dapat membantu proses pengajaran dengan lebih berkesan lagi.

Husin (1986). Abu Bakar Nordin (1987). Ee Ah Meng (1989). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Raof Dalip dan T. Petaling Jaya : Longman.al (1993). Le Roy (1982). Questionaire Design and Attitude Measurement. Universiti Teknologi Malaysia : Tesis Sarjana Muda. Kesedaran Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa. Kuala Lumpur: DBP. Oppenhein. Anuar Ibrahim (1999). Kuala Lumpur: DBP. Mohd Najib Abdul Ghaffar (1999). Falsafah dan Konsep Pendidikan Edisi Kedua. Administering Educational Media : Instructional Technology and Library Service. Penyelidikan Pendidikan. Mohd Majid Konting (1990). Skudai : Penerbit UTM. New York : Mc Graw Hill Company Kamarudin Hj. Asas Penilaian Pendidikan. Subahan (1991). Petaling Jaya: Longman. (1966). Faktor Mempengaruhi Pencapaian Sains PMR. Memahami Psikologi Pembelajaran. Abdul Rahim Abdul Rahsid. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Bhd. et. A. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Pendidikan Di Malaysia : Untuk Guru Pelatih. Tesis Sarjana Muda. Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Atan Long (1978). Noor Din Maulud (1999). UTM .N. Isu-isu Latihan Mengajar Petaling Jaya: Fajar Bakti.Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar 13 RUJUKAN Zahari Abu Bakar (1987). Penggunaan Alat Bantu Mengajar di Kalangan Guru-Guru Perdagangan Di Sekolah Menengah (Gred B) Daerah Timur. Bhd. Abu . Panduan Latihan Mengajar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ford. New York : Basic Books. Abdul Rahman Aroff dan Zakaria Kasa (1987).

Pendidikan dan Wawasan 2020. .14 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Ralph W Tyler (1949). Basic Principle of Curriculum. London : Longman. Kuala Lumpur : Arena Ilmu. Tajul Ariffin Nordin dan Nor Aini Din (1992).

Perkembangan ini telah mempengaruhi dunia pendidikan terutamanya dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P). Usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju hanya akan tercapai sekiranya setiap golongan masyarakat. guru terlibat secara langsung memberi komitmen dan tumpuan untuk mewujudkan masyarakat bermaklumat.2 PENGGUNAAN KOMPUTER DAN ICT DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) DI KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUAR BANDAR Johari Hassan Zainudin Hassan Siti Norazlina Kamisan PENGENALAN Persaingan masyarakat dunia yang lebih hebat dalam abad ke-21 dan perubahan daripada era masyarakat industri (industrial society) kepada era masyarakat bermaklumat (information society) menimbulkan cabaran baru kepada institusi pendidikan. kaya dengan maklumat dan bersedia menghadapi cabaran yang bakal mendatang. . Maka. golongan pelajarlah yang menjadi sasaran penting kerana mereka merupakan penggerak sebenar kemajuan negara di masa hadapan. Oleh itu. Jesteru itu. beberapa pengubahsuaian perlu dibuat dari segi penggunaan media pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

pengetahuan mengenai komputer adalah menjadi satu perkara yang wajib untuk membolehkan negara maju bergerak ke hadapan. PERSOALAN KAJIAN Berdasarkan kajian-kajian lepas. Sejauhmanakah guru-guru di sekolah luar bandar. para guru di alaf baru juga perlu bersiap sedia dengan pengetahuan mengenai komputer. terbilang dan cemerlang menjelang tahun 2020. tidak ada gunanya jika komputer digunakan tetapi guru tidak mahu menggunakannya dengan baik dan pelajar tidak mendapat manfaatnya. mahir menggunakan komputer dan ICT. Oleh itu. Apakah halangan-halangan yang timbul terhadap penggunaan komputer dan ICT di dalam perlaksanaan proses P&P? Reka bentuk kajian Reka bentuk kajian kertas kerja ini ialah kajian tinjauan berbentuk deskriptif dan kuantitatif yang bertujuan untuk melihat halanganhalangan yang dihadapi oleh guru terhadap penggunaan komputer di sekolah. Cabaran ke-6 Wawasan 2020 jelas menggambarkan penekanaan terhadap sains dan teknologi untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian yang gemilang. serta apakah bentuk penggunaan ICT yang digunakan? b. Kajian ini dijalankan di tiga buah Sekolah Menengah Kebangsaan di kawasan luar bandar iaitu 30 km dari Bandar Kulai .16 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Walaupun begitu. Menurut Zoraini Wati Abas (1996). timbul keraguan tentang sejauh manakah guruguru dapat menggunakan komputer dan ICT dengan berkesan di dalam proses P&P di kelas. Guru juga perlu memahirkan diri dengan komputer supaya pengajaran yang disampaikan lebih berkesan dan mewujudkan suasana pelajar seronok belajar dengan menggunakan komputer. kertas kerja ini mempunyai dua persoalan kajian iaitu: a. Oleh itu.

Umur < 30 tahun 31 – 40 tahun >41 tahun Jantina Lelaki Perempuan Status Bujang Berkahwin Kelulusan Akademik SPM STPM/Diploma Sijil Perguruan Ijazah Lain-lain (Sarjana) Pengalaman Mengajar <5 tahun 6 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 – 20 tahun >20 tahun Jumlah Kekerapan 40 24 24 Kekerapan 27 60 Kekerapan 21 66 Kekerapan 1 3 0 79 4 Kekerapan 33 17 15 10 12 87 Peratus % 46 27. status.2 11. Sebelum itu.6 Peratus % 37.4 0 90. Instrument yang digunakan ialah satu set soal selidik yang diedarkan kepada 143 orang guru. umur.9 19.Penggunaan Komputer dan ICT 17 Jaya.91.9 Peratus % 1.1 3.6 26.5 17. Johor. Demografi Responden Demografi responden berdasarkan jantina.8 4.1 75.5 13. satu kajian rintis telah dijalankan ke atas 10 orang guru dan nilai kebolehpercayaan Alpha Cornbach ialah 0.8 100 . kelulusan akademik dan pengalaman mengajar. Analisis Data Sebanyak 87 soal selidik telah diterima semula dan dianalisis.4 Peratus% 31 69 Peratus % 24.

6 Min 3.1 35.3 16.70 2.5 25.6 19.20 2.9 29.18 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Demografi responden dari segi pemilikan komputer.7 5.7 19.7 25.9 29.7 3.6 Peratus % 74.71 20.3 Peratus % 46 54 100 Persoalan 1: Sejauhmanakah guru-guru di sekolah mahir menggunakan komputer dan ICT serta apakah bentuk penggunaan ICT yang digunakan Pernyataan Saya menggunakan perisian Microsof Word untuk menyediakan rancangan pengajaran Saya menggunakan perisian Microsof Word untuk menyediakan nota dan latihan untuk pelajar Saya menggunakan perisian Microsof Word untuk tujuan merekod markah pelajar Saya menggunakan teknologi PBK yang diperuntukkan oleh KPM semasa proses P&P dilaksanakan Saya menggunakan CD pembelajaran yang dibekalkan TP 19.1 2.1 SK 27.3 20.24 4.5 TK 8.7 K 16.3 10.5 16.71 19.9 28.83 28.5 4.66 .0 KK 28. mengikuti kursus komputer dan bekalan CD Perisian komputer Pemilikan Komputer Sendiri PC Desktop atau Laptop (salah satu) PC Desktop dan Laptop (Kedua-dua) Tiada Pengalaman Mengikuti Kursus Komputer dan ICT Ya (Pernah) Tidak (Tidak Pernah) Bekalan Perisian Komputer Subjek yang diajar Ada Tiada Jumlah Kekerapan 33 50 4 Kekerapan 65 22 Kekerapan 40 47 87 Peratus % 37.6 6.5 33.9 57.7 19.5 9.

4 36.0 43.3 18.0 untuk mengimbas gambar dari pelbagai sumber untuk tujuan P&P Saya sering menggunakan 20.3 13.82 Powerpoint slide semasa P&P dijalankan Saya sering melayari internet 4.63 28.1 29. SK = Sangat Kerap.28 untuk mendapatkan maklumat tambahan yang terkini untuk pelajar Saya sering menggunakan 8.9 25.0 TP 24.75 Digital Camera unuk mengambil gambar yang berkaitan dengan isi pelajaran untuk menampakkan ianya lebih realistik • TP = Tidak Pernah.7 16. KK = Kurang Kerap.5 35.6 AS 13.1 11.1 Printer untuk mencetak helaian nota dan latihan untuk pelajar Saya menggunakan Scanner 10.40 TS 8.6 19. K = Kerap.5 18.8 33.8 21. TK = Tidak Kerap.2 31.1 16.0 27.1 13.1 3.17 (Tahap Sederhana) Taburan Responden mengikut peratus dan min dari segi tahap kemahiran menggunakan komputer dan ICT Pernyataan Saya mengetahui komponen-komponen komputer dan fungsinya Saya membaiki kerosakan komputer saya sendiri Saya memasang software ATS 3.8 14.3 24.40 20.8 Min 3.6 24. Min Keseluruhan = 3.7 2.7 4.5 3.4 31.4 43.5 3.9 27.3 3.7 18.08 .7 21.7 18.1 S 50.40 web pendidikan untuk mendapatkan maklumat terkini Saya menggunakan Microsoft 19.6 2.28 3.4 35.0 10.60 17.Penggunaan Komputer dan ICT 19 oleh KPM untuk tujuan pengajaran dalam kelas Saya sering melayari laman 4.6 19.6 13.8 2.8 16.6 3.3 10.59 perisian Microsoft Excel untuk merekod data markah pelajar Saya sering menggunakan 1.8 12.1 5.

2 17.4 39.8 6.2 2.24 13.66 9. Min Keseluruhan = 3.3 2.67 16.7 MIN 2.1 37. TS = Tidak Setuju.01 (Tahap Sederhana) Persoalan 2: Apakah halangan-halangan yang timbul terhadap penggunaan komputer dan ICT di dalam proses P&P Pernyataan Guru-guru tidak menggunakan komputer kerana tidak pernah diberi latihan Bilangan komputer di sekolah mencukupi untuk kegunaan guru-guru Pentadbir mengambil masa yang lama untuk ATS 27.9 2.7 2.4 S 12.6 TP 18.9 29.6 6.9 16.21 ATS = Amat Tidak Setuju.6 AS 5.9 26.6 2.2 9.2 9.1 21.0 5.9 19. TP = Tidak Pasti.0 40.8 27.2 25.9 27.75 5.4 23.33 14.53 31.2 2.1 19.1 3.3 2.5 17.97 .8 14.0 16. S = Setuju.9 43.1 4.6 24.20 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah pada komputer saya tanpa bantuan orang lain Saya mencari bahan pengajaran dari internet bagi memudahkan lagi persediaan mengajar Saya boleh membina laman web pengajaran sebagai bahan bantu pengajaran Saya menyediakan nota pelajar dengan melayari internet Saya selalau menggunakan komputer untuk tujuan P&P Saya menggunakan talian terus internet semasa proses P&P Saya melayari internet di makmal komputer bersama pelajar Saya menggunakan talian internet untuk kegunaan peribadi • • 4.2 36.3 31.1 7.78 6.3 3.8 25.6 13.7 23.2 33. AS = Amat Setuju.2 2.0 3.3 24.5 32.6 TS 35.7 26.

68 (tahap tinggi) 19.6 16.9 komputer di sekolah Kemudahan komputer yang 4. Walaupun begitu.8 26.0 3.4 21.4 40.5 6.6 3.9 17.9 untuk menggunakan teknologi ICT Masa lapang di sekolah 4.3 dengan lebih berkesan apabila menggunakan komputer dan ICT Min keseluruhan = 3.4 32.72 27.9 2.1 25.6 26.5 35.95 3.56 10.5 rangkaian untuk melayari internet tidak memuaskan Masa P&P adalah terhad 6.1 3.9 31.1 dihabiskan untuk hal peribadi Saya yakin dapat bekerja 2.6 34. Hasil kajian mendapati ramai guru yang berkhidmat di kawasan luar bandar tidak mahir dan jarang menggunakan komputer dan ICT dalam P&P walaupun telah diberikan kemudahan komputer di sekolah.9 3.4 23.0 3.0 3.22 16.2 42.5 9.8 49.8 27. Ini diperkukuhkan dengan kajian Sherry (1990) dan Bakhtiar (1995).45 21.4 perisian (software) yang ada di sekolah adalah terkini Guru selesa menggunakan 6.1 29. guru lebih tertumpu pada penggunaan komputer dan ICT untuk .6 dibebani dengan kelas gentian Masa lapang di rumah 16.Penggunaan Komputer dan ICT 21 memperbaiki computer Perkakasan (hardware) dan 3.1 13.87 Perbincangan Dapatan Kajian Tahap Kemahiran dan Bentuk Penggunaan ICT Kajian mendapati tahap kemahiran komputer dan ICT di kalangan guru-guru yang berkhidmat di kawasan luar bandar berada pada min keseluruhan ialah 3.3 24.03 14.8 24.3 14.29 3.17 iaitu tahap sederhana.2 8.2 12.2 36.6 ada di sekolah dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru-guru Kemudahan mengakses 11.

CADANGAN KAJIAN Berdasarkan hasil dapatan. menganalisis pencapaian pelajar dan membuat penyediaan nota-nota.68 iaitu berada pada tahap yang tinggi terhadap halangan-halangan penggunaan komputer dan ICT di kalangan guru di sekolah luar bandar. Latihan dan kursus amat penting dan mesti dilaksanakan secara sistematik dan terancang agar guru-guru tersebut dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan terhadap komputer. Guru berpendapat bahawa penggunaan komputer menyukarkan P&P di dalam kelas dan kekangan masa sangat mempengaruhi penggunaan komputer dan ICT di dalam kelas.22 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah tujuan penyediaan kertas kerja dan soalan peperiksaan. Masa guru banyak dihabiskan dengan memfokuskan kepada matlamat untuk menghabiskan sesuatu sukatan mata pelajaran yang diajar. Halangan-halangan yang timbul terhadap penggunaan Komputer dan ICT Hasil kajian bagi persoalan kedua menunjukkan min keseluruhan ialah 3. PIBG. . Pihak kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah menyediakan peruntukan tambahan bagi phak sekolah membeli perkakasan komputer secukupnya untuk kegunaan guru. masih terdapat guru yang tidak mempunyai kemahiran didalam mengendalikan perisian dan perkakasan komputer untuk tujuan P&P. PPD dan JPN juga boleh membuat perancangan strategik dalam aspek pengurusan sumber manausia termasuk latihan dan prasarana sekolah. Pihak pentadbir sekolah. Guru-guru yang mahir boleh melatih guru-guru lain untuk menjimatkan kos latihan.

dibahu gurulah terletaknya sebahagian besar tanggungjawab dalam membina generasi muda yang celik komputer tetapi mahir dalam teknologi komputer. Tesis Sarjana Muda.J. RUJUKAN Ahmad Rashidi Osman (1992). Membina “Empowerment” Pengupayaan dalam pengurusan Pendidikan. Azizi Yahya et.D.33(9). H. Ely. Paul K. Oleh itu..pg. Walaupun begitu. JV. D. guru-guru juga perlu bergerak seiring dengan arus pembangunan teknologi Negara. 65. (1991) How Computer Are used in United States School. Tesis Sarjana UUM. IAB. Computer in Education Survey Journal Research.17. pg 53. Kajian Penggunaan Komputer di kalangan Guru-guru sekolah di Negeri Johor. . Becker. kemudahan komputer. Vol 7(4) pg. Faktor masa. latihan/kursus dan lain-lain mempengaruhi sikap guru dalam menggunakan komputer. Bakhtiar Mansur (1995). vol. (1992) The Integration of Computer Use in Education. Vol. International Journal of Educatiopn Research.P (1993) Computer in Schools and Universities in the United States of America. Hamzah Hussain (1995). Keberkesanan dan Keperluan Guru di Pahang.al (2007) Menguasai Peyelidikan dalam Pendidikan. Akker. Seminar Pengurusan Pendidikan. Latihan dalam Perkhidmatan : Satu Kajian mengenai Persepsi. Kuala Lumpur : PTS Pub. UTM. 385. Educational Technology.Penggunaan Komputer dan ICT 23 KESIMPULAN Kajian mendapati terdapat banyak faktor yang menjadi halangan kepada penggunaan komputer dan ICT di sekolah luar bandar.

Computer usage among School Administrators in Seberang Perai Selatan. Factors Related to Teacher use of Computer Technology in Malaysia. Skudai: UTM. Tesis Sarjana Michigan State University. ms. EDUCOMP. Zainudin Abdul Hamid (1997). Kuala Lumpur. Pendidikan dan Teknologi Maklumat . Tajul Ariffin Noordin (1997) Ilmu. Norhayati Abd. Tesis sarjana UUM. Osman Ghazali (1996) Penggunaan Komputer dan Kepuasan Kerja di UUM.184. Sulaiman Sarkawi dan Zuraini Wati Abas (1994). Perlaksanaan Projek Percubaan Komputer dalam Pendidikan Di sekolah Menengah. ICIT Seminar. Mukti (1995). Dewan Ekonomi.24 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Mohamad Ali Rahman (1994) IT and Vision 2020. . Tesis Sarjana UUM. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999) Penyelidikan Pendidikan.

3 STRES DI KALANGAN GURU SEKOLAH RENDAH DI JOHOR BAHRU DARI ASPEK PERSONALITI Johari Hassan Zainudin Hassan Noornafizah Md Suandi PENGENALAN Peranan guru amat penting dewasa ini. Walaupun begitu. ia adalah domain utama yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah dalam proses penerapan dan penyampaian ilmu kepada anak bangsa. Ledakan era globalisasi dalam multimedia. kehidupan manusia akan sentiasa terdedah dengan pelbagai bentuk ketegangan dan tekanan ataupun lebih dikenali sebagai stres. sama ada secara rela atau tidak dalam bidang pendidikan yang sering berubah dan membawa pembaharuan dari masa ke semasa. persekitaran stres yang selalunya menghampiri sesiapa yang berada di luar daripada had toleransi (kesabaran) normal bagi fungsi seharian pada tahap ekstrim dan akan merangsangkan kesakitan. Situasi ini mengakibatkan warga pendidik terpaksa berhadapan dengan pelbagai tugas dan tanggungjawab yang lebih mencabar. stres adalah tekanan atau faktor yang dihadapi manusia terhadap sesuatu perkara seperti orang ramai. objek atau institusi yang dianggap mencabar atau mengancam ketenteraman jiwa dan akal seseorang. menuntut warga pendidik untuk membangunkan diri. Menurut kajian Institute of Stress di New York. Amerika Syarikat mendapati 90 . lebih berat dan lebih membebankan. Mc Geath (1974) pula mendefinasikan stres sebagai sebahagian daripada toleransi (kesabaran). Menurut Abdul Razak (2005).

stres adalah sebahagian daripada kehidupan setiap insan. manakala 25 peratus mengalami stres setiap hari. fisiologi (penyakit seperti sakit kepala dan darah tinggi) dan sikap sering diberi perhatian. Faktor– faktor dalaman yang mempengaruhi personaliti seperti baka dan keturunan. fisiologi dan biokimia. setiap golongan masyarakat tidak mengira usia akan berisiko untuk mengalami stres. Personaliti memainkan peranan penting dalam memenangi stres seseorang. kerencatan fizikal dan mental serta reaksi terhadap penyakit. PERNYATAAN MASALAH Apakah faktor utama yang menjadikan guru stres (lebihan kerja. personaliti merupakan natijah kepada interaksi faktor genetik dan faktor persekitaran. dan cara mengendalikan stres di dalam kehidupan seharian seseorang. Biasanya suasana kerja. proses pertumbuhan dan kematangan.26 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah peratus daripada lelaki dewasa mengalami stres yang amat tinggi sekurang-kurangnya dua kali seminggu. cuma yang membezakannya adalah mengetahui kehadirannya atau tidak. stres hanyalah perkara biasa dan tidak merbahayakan. Ia merupakan satu cara bagi setiap individu khususnya guru untuk mengekalkan daya kerja disamping mengawal emosi melalui trait personaliti yang mereka miliki. aspek-aspek fizikal. hubungan interpersonal dan persekitaraan kerja) dan faktor yang paling dominan mempengaruhi tahap stres yang tinggi? Persoalan . pengaruh endokrin. trait personaliti juga turut mempengaruhi seseorang itu terdedah kepada stres yang kritikal atau sukar diatasi. faktor sosial dan budaya. pengalaman hidup. Menurut Yong (1998). guru-guru. media massa. tindakbalas psikologikal (keletihan dan kemurungan). Manakala faktor luaran yang mempengarhi personaliti termasuklah pengaruh ibu bapa dan keluarga. Pada pandangan umum. Kadangkala kita tidak menyedari bahawa kita berada dalam keadaan stres kerana ketidakpekan terhadap penyakit ini. Sebenarnya. Sebenarnya.

PERSOALAN KAJIAN 1. kurang daya saing? 3.Stres di Kalangan Guru Sekolah 27 lain ialah. tahap stres (faktorfaktor stres) dan stres dari aspek personaliti. berdaya saing atau jenis B – penyabar. Apakah terdapat perkaitan di antara tahap stres dengan personaliti guru? REKABENTUK KAJIAN Kajian ini adalah kajian tinjauan (diskriptif). hubungan interpersonal dan masalah pelajar) di kalangan guru sekolah rendah? 2. Apakah jenis personaliti guru sekolah rendah sama ada jenis A – agresif. sederhana. apakah personaliti yang dimiliki oleh guru mempengaruhi dalam menghadapi stres? Kertas kerja ini diharap dapat mengesan serta memperbaiki masalah stres yang dihadapi oleh guru-guru sekolah rendah. bercita-cita tinggi. bertenaga. Soala selidik ini merangkumi aspek latar belakang responden. Cara permarkahan indeks stres dari aspek personaliti ialah seperti: Skala 1 2 3 4 Kerapkali Selalu Kadang-kadang Tidak pernah Darapkan dengan 5 4 2 0 Jumlah Jumlahkan menentukan personaliti guru untuk jenis Berdasarkan 20 item yang digunakan untuk mengukur stres dari aspek personaliti akan dikategorikan mengikut skor berikut: . Apakah tahap stres (lebihan kerja. Soal selidik dibina sebagai alat ukur untuk mendapatkan data.

umur. Individu yang member stress kepada orang lain Jenis B Kajian Rintis Nilai Alpha kebolehpercayaan kajian rintis ialah: Item Tahap Stres Stres dari aspek Personaliti Nilai Alpha 0.874 0. terdorong serta berdaya saing. kurang daya saing.844 Analisis Data Taburan Rasponden Huraian latar belakang 118 responden kajian melibatkan aspek jantina.28 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Skor 0 – 49 Lebih 50 50 – 70 Lebih 70 Lebih 80 Penerangan Memiliki personaliti jenis B Memiliki personaliti jenis A Memiliki personaliti jenis A positif Memiliki personaliti jenis A dan berpotensi menghadapi pelbagai risiko Memiliki personaliti jenis A negative Tret atau ciri personaliti ialah: Personaliti Jenis A Ciri-ciri Personal Agresif. Individu yang terdedah kepada stress Penyabar.4 43. sederhana.3 Peratus 36.1 .7 65.3 5. Jantina Lelaki Perempuan Umur 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50> Kekerapan 41 77 Kekerapan 43 51 18 6 Peratus 34. bercita-cita tinggi.2 15. status perkahwinan dan pengalaman mengajar. bertenaga.

1% ATS 49.5% 7.2% 44.9% 55.7 39.9% jika saya di bebani tugas yang banyak Saya merasakan tugas 13.6% TS 43.1% 23.2% 16.6 100 Tahap Stres Analisis Stres (Lebihan Kerja) Pernyataan AS S TP TS ATS Saya cepat marah jika 2.4% 5. ATS = Amat Tidak Setuju.8% 0.9% Saya merasakan tugas yang 0.7% 22.6% 24.7% TP 5.6% 57.6% pengkeranian yang saya lakukan adalah amat berat • AS = Amat Setuju.2% 47.8% saya lakukan tidak dihargai oleh sesiapapun 29.4% 7.9% 36.1% 7.6 Peratus 1.3 77.8 32. TP = Tidak Pasti.Stres di Kalangan Guru Sekolah 29 Status Bujang Berkahwin Duda/janda Pengalaman Mengajar < 1 tahun 1 – 5 tahun 6 – 10 tahun < 10 tahun Jumlah Kekerapan 24 91 3 Kekerapan 2 47 27 42 118 Peratus 20.1% Saya merasakan tidak selesa 5.6% 55.2% diarahkan oleh pihak pentadbir termasuklah ketua panatia Saya tidak akan berjumpa 4. TS = Tidak setuju.6% 32.1 2.5% .1% 11.8% S 1. Analisis Stres (Hubungan Interpersonal) Pernyataan Saya merasakan yang saya silap memilih kerjaya Saya berfikir yang diri saya AS 0. S = Setuju.9% 19.5% 25.7% pihak pentadbiran jika mempunyai masalah tugas 7.6% 33.9 35.

30

Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah

disisihkan oleh rakan sekerja Saya menolak pandangan dan pendapat orang lain di sekolah Saya berfikir yang saya mungkin perlu untuk membunuh diri Saya berfikir untuk meletak jawatan Saya rungsing memikirkan masa depan saya selepas bersara

-

0.8%

4.2% 1.7%

57.6% 11.0%

38.1% 86.4%

0.8% 1.7%

1.7% 1.7%

8.5% 12.7%

39.8% 50.0%

49.2% 33.9%

Analisis Stres (Masalah Pelajar)
Pernyataan Saya berfikiran yang saya terpaksa datang ke sekolah untuk bertugas Saya merasa bimbang untuk bertugas Saya merasakan tugas di dalam bilik darjah membebankan Saya merasakan bahawa pelajar akan sentiasa mendatangkan masalah kepada saya AS 1.7% S 10.2% TP 4.2% TS 54.2% ATS 29.7%

0.8% 0.8%

3.4% 3.4% 2.5%

7.6% 7.6% 7.6%

57.6% 58.5% 61.0%

30.5% 30.5% 28.0%

Analisis Tahap Stres Jadual mendapati bahawa tahap stres di kalangan guru sekolah rendah adalah rendah iaitu 83 orang (70.3%). Ini menunjukkan bahawa guru dapat mengawal stres walaupun menghadapi tekanan dari aspek bebanan kerja, masalah interpersonal dan juga masalah pelajar.
Skor 75.0 – 100 50.0 – 74.9 25.0 – 49.9 0.0 – 24.9 Jumlah Responden Tahap Rendah Sederhana Sederhana Tinggi Tinggi Bil 83 35 118 % 70.3 29.7 100

Stres di Kalangan Guru Sekolah

31

Stres Dari Aspek Personaliti Analisis Tahap Stres Dari Aspek Personaliti Berdasarkan Item
Pernyataan Saya lebih suka bermain ataupun menonton sukan yang pantas atau lasak Pemandu yang memandu perlahan di hadapan saya menjijikkan saya Saya hanya bercakap perkara penting sahaja pada diri saya Saya boleh melakukan dua atau lebih tugasan pada masa yang sama Saya suka memotong percakapan orang lain semasa perbincangan atau perbualan Saya tidak suka berbaris ataupun menunggu lama Saya mengukur kejayaan saya dalam hidup dengan keupayaan saya menggumpul harta K 6.8% 3.4% 2.5% 9.3% 0.8% S 18.6% 11.9% 33.1% 38.1% 5.1% KK 63.6% 64.4% 55.9% 51.7% 70.3% TP 11% 20.3% 8.5% 0.8% 23.7%

5.1% 2.5%

24.6% 18.6%

57.6% 46.6%

12.7% 32.2%

K = Kerapkali, S = Selalu, KK = Kadang-kadang, TP = Tidak Pernah.

Analisis Tahap Stres Dari Aspek Personaliti
Skor 0 – 49 Lebih 50 Bilangan 40 78 % 33.9 66.1 Penerangan Memiliki Personaliti jenis B Memiliki Personaliti jenis A

Hasil mendapati responden yang mempunyai skor lebih 50 adalah lebih ramai iaitu 78 orang (66.1%) memiliki personaliti jenis A berbanding 40 orang (33.9%) memiliki personaliti jenis B.
Skor 50 – 70 71 – 79 80 Bilangan 74 3 1 % 94.9 3.8 1.3 Penerangan Memiliki personaliti jenis A Positif Memiliki personaliti jenis A dan berpotensi menghadapi pelbagai risiko Memiliki personaliti jenis A Negatif

32

Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah

Jadual di atas menunjukkan pecahan alat ukur stres dari aspek personaliti mengikut skor lebih 50. 74 orang (94.9%) memiliki personaliti jenis A positif iaitu individu yang boleh mengenalpasti personalitinya dan boleh menghadapi dan menangani stres dengan baik. 3 orang (3.8%) memiliki personaliti jenis A dan berpotensi menghadapi pelbagai risiko (terdedah kepada stress dan memelukan sahabat bagai menanganinya). Hanya seorang (1.3%) memiliki personaliti jenis A negatif dan amat terdedah kepada tekanan jiwa sekiranya tidak mendapat bantuan segera dari pakar psikologi dan mendapat sokongan moral dari keluarga dan juga rakan sekerja.
Skor 75.0 – 100 50.0 – 74.9 25.0 – 49.9 0.0 – 24.9 Jumlah Responden Tahap Tinggi Sederhana Tinggi Sederhana Rendah Bil. 6 37 75 118 % 5.1 31.4 63.5 100

Jadual ini juga menunjukkan bahawa tahap stres dari aspek personaliti di kalangan guru sekolah rendah berada pada tahap sederhana iaitu 75 orang (63.5%), manakala 37 orang (31.4%) berada pada tahap sederhana tinggi. Ini menunjukkan bahawa guru masih boleh mengawal dan mengenalpasti personalitinya. Rumusan Secara keseluruhannya terdapat stres di kalangan guru sekolah rendah di Johor bahru. Keputusan kajian menunjukkan bahawa semua faktor stres yang ditanya oleh penyelidiknhanya memberi sedikit kesan terhadap yahap stres guru. Melalui kajian, kebanyakkan responden yang berumur 30 hingga 39 tahun mengalami tahap stres yang rendah dan dalam masa yang sama menghadapi stres dari aspek personaliti yang sederhana tinggi. Ini bermakna guru mampu mengawal stres mereka berdasarkan kemahiran dan pengetahuan yang dimiliki oleh guru.

Projek Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan. Malek Muhamat Said (2004). Pihak pentadbiran sekolah perlu mengambil inisiatif awal untuk memberi teguran yang membina dan secara peribadi kepada guru yang dikenalpasti mempunyai kadar stres yang tinggi agar ia tidak berlarutan sehingga menganggu tugasnya. Rakan sekerja yang positif dapat membantu mengurangkan beban guru. UTM. b. Research in Education. M. (1991). Tinjauan Tahap dan Punca Stres di kalangan Guru-guru Sekolah Men. Borget. Penyelidikan Pendidikan. Guru senior yang telah lama menabur bakti perlu membimbing guru baru agar persefahaman dapat dipupuk.M. masih relven untuk diteruskan untuk mengurangkan tahap stres guru. Johor. Insentif seperti anugerah cemerlang perlu menitikberatkan sumbangan guru dari masa ke semasa. UTM. Azlina Abu Bakar (2002). Johor. Sources of Teachers Stress in Maltese Primary’s School . Bhd. ”berat sama dipikul. Perbezaan ikhtisas perlu disesuaikan dengan peredaran zaman dan teknologi. Tahap dan Punca Stres di kalangan Guru-guru Elektrik SMT. UTM : Skudai. Siri Motovasi : Studi Smart. c.G & Fazlon. Prinsip lama. di Perlis. ringan sama dijinjing”. Mohd Najib Abd Ghafar (1998). Anuar Mohd Som (2000). Projek Sarjana Muda Pendidikan. Volume 4 : 44-49. J. Kuala Lumpur : PTS. Psikologi Perrsonaliti Individu.Stres di Kalangan Guru Sekolah 33 Cadangan Terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan iaitu: a. RUJUKAN Ahmad Shari (1998). . Shah Alam : Karisma Publication Sdn.

C.G. The Relationship of Home Environment and Home Classroom Performance. G. & Rossman. Behavior Modification : What is it and How to do it. Vossel. New Jersey : Prentice Hall. Ryckman (2000). Designing Qualitative Research. (1987). London : University of Wisconsin. Sage : Thousand Oaks. G. (1995). .34 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Marshall.

kemahiran dalam teknologi. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Dalam usaha menuju ke arah globalisasi ini. L. penyelesaian masalah dalam keadaan kritikal dan kemahirankemahiran generik yang lain yang diperlukan untuk menaikkan taraf ekonomi negara yang perlu dimiliki oleh pekerja. . Najib Abdul Ghafar Kamariah Zakaria PENGENALAN Era globalisasi ini telah mengubah ekonomi negara daripada ekonomi yang berasaskan pertanian kepada ekonomi berasaskan perindustrian dan kini ekonomi berasaskan pengetahuan (Ghosh. komunikasi. Aset dalam bentuk sumber manusia ini dikenali sebagai aset tenaga pekerja ilmu.4 PENERAPAN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN KEJURUTERAAN DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI TERENGGANU Zainudin Hassan Mohd Anuar Abdul Rahman Mohd. penggunaan dan pemprosesan maklumat. negara perlu membuat pelbagai strategik untuk menghasilkan ekonomi berdaya saing. 1997). Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu bagi tenaga kerja sekarang untuk bersaing dalam pasaran. Ini adalah kerana dengan adanya ilmu akan dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran dan seterusnya melahirkan proses keluaran yang baru.

tenaga manusia dapat dilatih dengan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam industri seperti kemahiran teknologi.36 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Globalisasi juga membentuk keupayaan tenaga manusia negara agar menjadi lebih multiskil (kemahiran yang pelbagai) dan fleksibel dalam meneroka dunia pekerjaan. Justeru itu. Dengan kerjasama dengan pihak sekolah. kreatif dan bersifat fleksibiliti (PPK 1991-2000) Untuk mencapai impian ini. Ilmu pegetahuan tidak lagi berdiri dengan sendirinya tetapi dikembangkan bersama disiplin yang lain agar menjadi multidisiplin. maka sumber tenaga manusia negara perlu dibekalkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk menepatkan Malaysia sebagai negara maju yang disegani. kemahiran komunikasi. kurikulum pendidikan KBSM (2001). Kementerian Pendidikan telah mengambil inisiatif dengan menggubal semula sistem pendidikan hari ini terutamanya dalam sistem PendidikanTeknik dan Vokasional yang merupakan produk utama dalam penghasilan tenaga buruh untuk perindustrian teknikal. Dengan pendidikan dan latihan yang tersusun. Kerajaan telah membelanjakan sejumlah besar wang untuk pendidikan. guru di pertanggungjawabkan dalam melaksanakan hal ini. Ini disebabkan keperluan untuk menambahkan bilangan pekerja yang mahir dan berilmu. Kurikulum di Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional memang sewajarnya digubal dengan mengambil kira keperluan kemahiran asas dan perlu dititik beratkan nilai atau kemahiran . dalam mata pelajaran tertentu telah dibubarkan terutama dalam Geografi dan Sejarah bagi penyepaduan kemahiran generik yang diperlukan oleh seorang pelajar dalam melengkapkan diri sebagai tenaga kerja dalam industri. Ini merupakan cabaran utama untuk melihat Malaysia menjadi sebuah negara maju. disiplin diri. Guru hendaklah menggunakan strategi yang sesuai dalam penyepaduan kemahiran ini dengan pendekatan pengajaran pembelajaran guru yang terancang bersesuaian dengan kemahiran yang hendak diterapkan kepada pelajar. Keupayaan tenaga manusia kita akan terjejas jika mereka hanya terikat kepada satu kebolehan sahaja.

UTM. Maka guru bertanggungjawab untuk belajar cara belajar. untuk menghasilkan pelajar yang memenuhi ciri-ciri yang diperlukan sebagai pekerja industri masa kini tenaga pengajar di Institusi Latihan Teknikal dan Vokasional perlu mempunyai pengetahuan terkini. kerjasama dan berpasukan. kemahiran membuat keputusan. Ini penting kerana pengalaman guru yang luas membolehkan guru mengajar dan mendidik pelajar lebih berkesan dan mengetahui apa yang diperlukan untuk seseorang apabila bekerja kelak. menguasai isi kandungan dan belajar cara mengajar supaya berkeyakinan dalam pengajaran (Chan. berorentasikan perindustrian dan mempunyai pengalaman bekerja dalam industri. Kita sedia maklum bahawa pelajar merupakan aset negara untuk merealisasikan matlamat wawasan 2020 negara untuk mencapai sebuah negara perindustrian yang maju dan berdaya saing. Jikalau kini zaman kekonomi memerlukan seorang pekerja mahir dalam semua aspek termasuk penguasaan kemahiran generik untuk menghadapi cabaran globalisasi maka pihak Pendidikan Teknik dan Vokasional perlu memberi penekanan dalam hal ini supaya produknya lebih berkualiti dan mampu memenuhi keperluan industri negara. mengajar. Oleh itu guru sebagai pengamal ilmu perlu memain peranan untuk menyampaikan ilmu yang berguna dalam bidangnya. penggunaan teknologi maklumat dan lain-lain kemahiran generik yang diperlukan oleh majikan dalam perindustrian. (Buletin P&P. kualiti kurikulum dan tenaga pengajar mempengaruhi tahap ketrampilan pelajar.Penerapan Kemahiran Generik 37 seperti sikap positif terhadap kerja. Sehubungan dengan itu. Edisi Jun 2004) LATAR BELAKANG MASALAH Pendidikan Teknik dan Vokasional memainkan peranan penting dalam membina masyarakat khususnya dalam konteks menjadikan Malaysia sebuah negara industri berasas maklumat dan dipertanggungjawabkan dalam memperkenalkan konsep pekerjaan kepada pelajar-pelajar (Robiah Sidin. Menurut Tetty Henney Zulkifli dan Nik Zafri (2000). 2002) .1998).

Pendekatan untuk kaedah pengajaran dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional perlu diubah mengikut kesesuaian kemahiran generik yang hendak diintegrasikan dalam pengajaran (Yahya Emat. guru perlu meningkatkan lagi peranan menyemai rasa tanggungjawab bersama di . untuk menghasilkan pelajar yang baik guru dan pendidik perlu meningkatkan kemahiran dalam diri terlebih dahulu. kemahiran pemudahcaraan. Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak (1998). dan tidak kurang pentingnya kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (Mok Soon Sang. guru berperanan menerapkan segala kemahiran generik yang bersesuaian dengan keperluan industri masa kini disamping memberi ilmu pengetahuan. kemahiran menilai dan menaksir dalam pengajaran. bekas Menteri Pendidikan yang berbunyi: “. Penggunaan kemahiran generik secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran guru amat bergantung kepada penguasaan kemahiran pengintergrasiannya dengan kemahiran–kemahiran yang lain seperti kemahiran berfikir.aspirasi Negara untuk mewujudkan sebuah Negara maju menjelang 2020 mengikut acuan sendiri memerlukan komitmen yang menyeluruh dan pengurusan kerja yang berkualiti daripada setiap warga pendidik..B. 1993) Ini dapat dilihat dalam ucapan Y. maka guru perlu membuat perubahan dalam pengajaran dan menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada secara berterusan dengan adanya ICT masa kini maka tidaklah sukar untuk seorang guru untuk menambah ilmu pengetahuan atau mendapat maklumat terkini. Walau bagaimanapun tanggungjawab guru bukan sahaja perlu menerapkan pemikiran pelajar dengan nilai teknologi.. Dengan kata lain.38 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Sebagai agen sosialisasi juga. Untuk mecapai tahap penguasaan yang baik dalam menerapkan kemahiran generik dalam pengajaran. Selaras dengan tema Hari Guru pada tahun ini. tetapi perlu juga diseimbangkan dengan nilai moral dan etika murni untuk menghasilkan pekerja yang berkebolehan dalam semua aspek. 2003). kemahiran belajar.

mempunyai minat dalam perniagaan dan boleh mengurus diri dan merancang dalam organisasi. kemahiran memahami budaya (Pusat perkembangan kurikulum. KEMAHIRAN GENERIK Menurut model Kearns (2001). pengetahuan dalam keusahawanan. serta ada kemahuan untuk belajar.Penerapan Kemahiran Generik 39 kalangan pelajar agar mereka menjadi aset dan faktor utama ke arah mencapai cita-cita murni tersebut…. kesediaan bekerja adalah terdiri dari pengetahuan asas pada diri individu dalam bidang tertentu dan mahir dalam penggunaan teknologi. telah mengariskan kemahiran generik yang perlu untuk pelajar sebagai persediaan untuk kerjaya adalah seperti berikut: i. kemahiran menggunakan idea dan teknik matematik viii.. kemahiran menyelesaikan masalah vi. kemahiran bekerja dengan orang lain dan dalam kumpulan v. sistem pendidikan persekolahan di Malaysia. kemahiran merancang dan mengelola aktiviti iv. kemahiran menggunakan teknologi iii. kemahiran mengurus. mempunyai kemahiran interpersional dan berfikir. 20001). Kemahiran generik pada individu boleh dikelaskan kepada empat kumpulan iaitu kesediaan bekerja dan sifat bekerja individu. KPM. amalan dalam bekerja.” di sini jelaslah bahawa para guru termasuklah guru dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional perlu menghadapi cabaran masa ini dan masa depan dengan cekal. seorang pekerja juga mesti menpunyai kemahiran interpersional iaitu mahir dalam komunikasi samada secara lisan atau bertulis terutama dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris . kemahiran berkomunikasi ii. Kelompok yang kedua.memilih dan menganalisa maklumat vii. kreatif dan inovatif. Justeru itu. . Kemahiran generik dalam kelompok pertama.

.sahsiah Kemahiran kebolehsuaian . Kemahiran berfikir. . iaitu seseorang boleh menggunakan daya berfikir yang baik dalam menyelesaikan masalah secara kritikal. Sementara Kearns juga berpendapat. inovasi. kemahiran kreativiti Kesediaan bekerja dan sifat bekerja Komunikasi Kemahiran kerja kumpulan Perkhidmatan pelanggan Memahami b d Kemahiran Interpersional Belajar. Kemahiran asas Pengunaan teknologi Amalan Kecenderungan perniagaan Perancangan dan aktiviti organisasi Pengurusan diri Perusahaan Keusahawanan Kreativiti inovasi Perusahaan. Interpersional : Analisis & menyelesai masalah. inovasi.: memahami diri Kunci system Rajah 2. Memahami dan menghormati pendapat orang lain serta memahami diri sendiri. Kemahiran generik dalam konsep berfikir dan belajar.2002) . berinovasi dalam menghasilkan produk dan kreatif. menganalisa maklumat dan ada kemahuan dalam diri untuk belajar memajukan diri. berfikir dan kemahiran kebolehsuaian Belajar. 2 Kelompok Kemahiran berfikir Generik (Shyamal Majumdar. kreativiti iaitu seseorang itu berilmu dalam perusahaan. kelompok yang keempat adalah perusahaan.40 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah dengan baik. keusahawanan.

Sebenarnya negara kita telah mula meletakkan ekonomi berasaskan pengetahuan pada pertengahan tahun 1990an dan antara langkah yang telah diambil adalah pelancaran Agenda IT Negara (NITA) dan Koridor Raya Multimedia(MSC). Di dalam fungsi pengeluaran tradisional dahulu. Kebolehan kognitif yang tinggi dalam bidang pekerjaan akan membolehkan seseorang itu cekap dalam pekerjaannya. Dengan penciptaan dan penyebaran pengetahuan maklumat yang pesat ini melalui kemajuan ICT telah mengubah cara barangan serta perkhidmatan di keluarkan atau dipasarkan. Namun begitu negara masih lagi pada kedudukan yang ke 17 berbanding 21 negaranegara lain mengikut kedudukan negara berasaskan Indeks pembangunan Ekonomi Berasaskan Pengetahuan (KDI). Ekonomi berasaskan pengetahuan atau k-ekonomi adalah sebagai penggunaan secara langsung pengetahuan dan maklumat dalam proses pengeluaran. Untuk mencapai impian negara sebuah negara perindustrian berasaskan pengetahuan. 2004). Justeru itu kemahiran generik penting bagi seorang pekerja untuk meningkatkan kerjaya serta ekonomi negara. al. 2000 ). maka setiap individu perlulah meningkatkan kebolehan kognitif dan kemahiran generik yang lain. produktif dan kompeten serta dapat menjalankan kerja dengan baik (Sarimah. input yang dianggap penting adalah buruh dan modal tetapi industri masa kini memerlukan pengetahuan sebagai pelaburan dan meningkatkan kapasiti faktor pengeluaran yang produktif disamping membuat perubahan bentuk proses pengeluaran baru (Rizaudin et.Penerapan Kemahiran Generik 41 KEPENTINGAN KEMAHIRAN GENERIK Kemahiran generik penting bagi seseorang pekerja untuk menjadikan Malaysia sebuah negara perindustrian yang berdaya saing. .. 2000 Hal ini berlaku kerana dunia hari ini yang mementingkan ilmu pengetahuan dalam perindustrian menyebabkan ekonomi Malaysia masih lagi di tahap bawah ekoran pekerjanya atau sumber tenaga manusia yang tidak mempunyai kemahiran generik yang membolehkan pengeluaran industri yang produktif.

Pandangan majikan mengenai kepentingan kemahiran .42 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Kebanyakan majikan masa kini memerlukan pekerja yang bukan sahaja memiliki kemahiran teknikal tetapi juga memerlukan kemahiran generik untuk meningkatkan produktiviti syarikat dan berdaya saing. kepemimpinan. teknologi maklumat. Pekerja yang mempunyai kemahiran generik tersebut akan dapat memyesuaikan diri dengan semua jenis pekerjaan dan bersifat serba boleh. Berkemahiran dalam teknologi maklumat. fleksibiliti. inisiatif. berfikiran kritis. Industri Perkhidmatan Kewangan Telekomunikasi Kerajaan tempatan dan pusat Kejuruteraan Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Azalya Ayob (2003). teknologi maklumat dan komunikasi. interpersional. 2004). analitik. dan bekerja dengan orang lain. keyakinan diri. Tahap kepentingan kemahiran-kemahiran generik tersebut bergantung kepada jenis perindustrian. fleksibiliti dan komunikasi Komunikasi yang membolehkan menyakinkan pelanggan. komunikasi. kepimpinan. komunikasi. Oleh itu kemahiran generik adalah penting bagi ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Jadual 2. Dengan gabungan pelbagai kemahiran ini meningkatkan produktiviti individu serta pengeluaran syarikat (Mohd Safarin. teknologi maklumat. Menurut Felstead (2002) dalam Mohd Safarin (2004). Kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk perindustrian adalah adaptabiliti. satu kajian di Britain telah menunjukkan permintaan yang berbeza di kalangan industri mengenai kemahiran generik. bekerja di dalam kumpulan dan berfikiran ktiris. pengurusan sumber.2 : Permintaan Kemahiran Generik Mengikut Industri Kemahiran generik Pengurusan tanggung risiko. Bersedia hadapi tekanan. bekerja di dalam kumpulan. fleksibiliti.

keyakinan diri. komunikasi berkesan. kemahiran berfikir secara kritikal. tetapi ia menjadikan pelajar memperolehi kemahiran teknikal dan pengetahuan profesional. Penggunaan teknologi maklumat dan perkembangan baru dalam teknologi mendapat skor lebih kurang 90%. Kemahiran ini tidak menggantikan kepada kemahiran spesifik disiplin. Misalnya lebih mudah menerima pembelajaran dalam kumpulan dan menggunakan otak untuk berfikir serta menyelesaikan sesuatu masalah. Kemahiran generik yang boleh didapati dalam pendidikan seperti kemahiran menyelesai masalah. Sementara itu Kementerian Sumber Manusia (2001) antara faktor graduan tidak dapat pekerjaan di industri adalah di sebabkan majikan masa kini yang memerlukan kemahiran generik dari segi keperibadian. 1999).1999). Ini menunjukkan bahawa kemahiran komunikasi dan penggunaan teknologi maklumat penting bagi seorang pekerja di industri di negara hari ini. penampilan. KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENDIDIKAN Kemahiran generik telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dalam mata pelajaran Geografi. Penerapan kemahiran generik dalam kurikulum disebabkan memenuhi keperluan industri yang memerlukan pekerja ilmu untuk menghadapi cabaran globalisasi ekonomi industri (Pusat Perkembangan Kurikulum. mahir berkomunikasi dan mampu membuat keputusan dengan pantas di samping pengetahuan akademik tetapi graduan hari ini tidak mampu melaksanakannya menyebabkan mereka tidak diterima bekerja. Sejarah dan juga di Sekolah Bestari serta program Sekolah Ke Kerjaya. penulisan jelas dam mudah difahami mendapat skor 100% daripada jumlah responden. pertuturan.Penerapan Kemahiran Generik 43 generik dikalangan pekerja di industri Bayan Lepas Pulau Pinang didapati industri memerlukan pekerja fasih berbahasa Melayu dan Inggeris. Dengan cara ini maka pelajar akan mendapat ilmu yang dipelajarinya( Melvyn Dodrigh. . kerja kumpulan dan tatasusila.

mengesan sesuatu tempat. Pekerja ilmu perlu maju dalam kemahiran berfikir kritikal untuk menyelesaikan masalah yang komplek. koordinat dan kerja kumpulan akan memberi kunci kejayaan. perkhidmatan dan barangan. masalah formula. Kemahiran Berfikir Kreatif. Kemahiran Kerja Berkumpulan. Pekerja ilmu perlu maju dalam kemahiran berfikir kreatif untuk menjana idea baru dalam menyelesaikan masalah. dan cadangan penyelesaian yang baik. Diagnostik dan kemahiran rekabentuk akan memain peranan penting. Kemahiran Mengawal Maklumat. penemuan prinsip baru dan proses serta barangan baru. mencari dan mendapat maklumat untuk membuat keputusan yang berkesan. menganalisis. bertindan.44 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Menurut Shymal Majumdar lagi (2002). Pekerja ilmu memerlukan bekerja dalam satu kumpulan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Mereka perlu menilai maklumat dan tahu mengunakannya dan berhubung dengan maklumat itu. iii. Pekerja ilmu perlu kepada kemajuan memperolehi maklumat. penggunaan pelbagai peralatan dan kemahiran mencari. Cadangan kemahiran generik yang diperlukan untuk kehidupan pekerja ilmu dalam persaingan ekonomi pengetahuan adalah : i. Kemahiran Menyelesai Masalah dan Kemahiran Berfikiran Kritikal. Kolaboratif. ii. mencipta alat yang kompleks. . v. Kemahiran Berhubung Pekerja ilmu memajukan diri dengan kemahiran komunikasi dalam berbagai media untuk pelbagai pendengar menggunakan berbagai peralatan moden khususnya komunikasi dengan internet. mentafsir. iv. mengkategorikan dan mendapat alternatif.

Pihak Kementerian Pendidikan telah mengariskan kemahiran generik yang sesuai dengan semua bidang untuk diintegrasikan dalam pengajaran guru adalah: i. Mereka memerlukan kepada memahami pertembungan budaya untuk kerja dalam kumpulan lebih berkesan. mengira dan ilustrasi. pelajar boleh berhubung dengan pelanggan dan orang awam samaada menggunakan telefon ataupun bersemuka.Penerapan Kemahiran Generik 45 Kemahiran Aplikasi Teknologi. tulisan. Kemahiran lisan. Penggunaan teknologi khususnya teknologi komputer dengan kemahiran fizikal dan deria adalah mustahak dalam kehidupan pengetahuan. Pelajar boleh bercakap di khalayak ramai. Pekerja ilmu perlu kendalian peralatan dengan memahami saintifik dan memerlukan prinsip teknologi untuk meneroka. Belajar untuk belajar dan belajar sepanjang hayat akan menjadi parameter kehidupan era ini. viii. pekerja ilmu akan kerja dalam pelbagai budaya. Kemahiran Belajar Autonomi. taklimat dan mesyuarat. Kemahiran Berkomunikasi Aspek dalam kemahiran komunikasi adalah komunikasi secara lisan. . Kemahiran generik yang di terapkan oleh Kementerian Pendidikan kepada pelajar dipertimbangkan apabila releven. menyesuaikan dan system kendalian. 2004) Justeru itu. memperolehi. Dalam era globalisasi. berguna dan tahan lama serta boleh menguatkan sistem pendidikan dan menjadi asas kepada sokongan pembelajaran sepanjang hayat. vi. Kemahiran Memahami Pertembungan Budaya. Pertukaran teknologi yang pantas memerlukan kebolehan mengenalpasti dan menetapkan keperluan latihan untuk diri sendiri. memberi persembahan formal. Pekerja ilmu akan menguruskan kerjaya mereka dan kemahiran menyambung pelajaran baru. vii. Kemahiran generik tersebut hendaklah berfaedah dan penting untuk para graduan menceburi dalam semua bidang kerjaya dan memenuhi keperluan majikan masa kini (Mohd Safarin.

serta dapat menerima maklumat. Pelajar juga dapat mendengar secara berkesan dan peka. Ia merangkumi kesefahaman dan persetujuan ahli dari segi tujuan dan objektif. Kemahiran Menggunakan Teknologi. fotograf atau bentuk peta minda. berupaya untuk menentukan keutamaan dan mengawasi pencapaian diri. Menggunakan urutan maklumat matematik dalam menyelesaikan masalah. Kemahiran Merancang dan Mengelola Aktiviti Kemahiran ini melibatkan kebolehan untuk merancang dan mengelola aktiviti diri sendiri termasuk penggunaan masa dan sumber. iv. nahu dan ejaan yang betul. Kemahiran Bekerja Dengan Orang Lain Dalam Kumpulan Keberkesanan bekerja dengan orang lain dan kumpulan berfokuskan kepada kemampuan individu berinteraksi dengan individu yang lain atau di dalam kumpulan. Disamping itu bagi sekolah yang pendekatan pembelajaran menggunakan komputer akan mengetahui bagaimana untuk mencari maklumat. boleh memahami. penggunaan bahasa. Pelajar juga dapat memberi maklumat dalam bentuk carta.46 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah ii. v. menulis secara berkesan. Kebolehan menulis. termasuk situasi yang memerlukan pemikiran dan . Mengikut format dan gaya penulisan yang menarik di samping boleh membuat ringkasan. gambarajah. iii. analisis dan guna maklumat statistik. Kemahiran ini melibatkan penggunaan alat-alat bagi memahami dan menggunakan kaedah saintifik dan prinsip teknologi dalam pengendalian alat-alat mengikut prosedur dan proses dengan cekap. Kemahiran Menyelesaikan Masalah Kemahiran ini melibatkan penggunaan kemahiran penyelesaian masalah dalam pelbagai cara dan situasi. penggunaan komputer untuk pembelajaran dan berhubung untuk pertukaran maklumat.

Kemahiran ini merangkumi kebolehan untuk mengenalpasti dan memilih informasi. Kemahiran Menggunakan Idea dan Teknik Matematik Kemahiran ini menggunakan teknik dan idea matematik melibatkan kebolehan penggunaan idea matematik seperti nombor dan ruang dan penggunaan teknik matematik seperti buat anggaran untuk situasi harian. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni seperti perpaduan. Kemahiran Memahami Budaya. vi. menyelesai masalah. bekerja dalam kumpulan. penyelesaian masalah. menggunakan teknologi dan memahami budaya (Paul Hagel et al. UTM Jun. komunikasi. hormat menghormati antara satu sama lain serta mewujudkan kemesraan dengan rakan. vii. Kemahiran ini merupakan kemahiran untuk memahami.Penerapan Kemahiran Generik 47 pendekatan yang kreatif dalam mencapai sesuatu keputusan. . 2004). sumber informasi dan cara mendapatkan informasi dan menggunakan informasi secara efektif. menganalisis dan mengurus maklumat. bekerja dalam kumpulan. Kemahiran Mengurus. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) pula telah menetapkan kemahiran dan nilai yang perlu diterapkan untuk graduannya sebagai melengkapi diri ke pasaran kerjaya di samping kemahiran teknikal pengkhususan masingmasing. pembelajaran sepanjang hayat. keyakinan diri dan etika atau moral (Buletin P&P. Di antara kemahiran tersebut ialah kemahiran komunikasi. bertolak ansur. jiran dan masyarakat Aspek kemahiran generik ini yang digariskan oleh Pihak Kementerian Pendidikan ini adalah selari dengan industri pembinaan bangunan yang memerlukan kemahiran mengumpul. merancang dan mengurus aktiviti. 2001) Dalam hal yang sama. Memilih dan Menganalisa Maklumat. menggunakan idea dan teknik matematik. menilai informasi. viii. mampu menyesuaikan diri.

tidak hanya berfokus kepada proses menyekolahkan ingatan (schooling memories) tetapi juga berfungsi menyekolahkan minda (Abdul Hadi Mohamad. Gagasan pendidikan hari ini menegaskan bahawa pembelajaran tidak hanya terbatas kepada proses pemindahan maklumat yang bersifat sehala dan pelajar sebagai penerima yang pasif tetapi kita mahukan proses persekolahan yang kaya dengan pengalaman dan latihan pemikiran. Jadual 2. .2000). Mengenal pasti tahap penerapan kemahiran generik dalam pengajaran guru kejuruteraan. Mengenal pasti tahap penerapan kemahiran generik dalam rancangan pengajaran.4 : Perubahan Dalam Dimensi Pedagogi Dimensi Asas pedagogi Fokus pembelajaran Strategi pembelajaran Matlamat pembelajaran Teori pembelajaran Peranan guru Kaedah penghantaran Pendekatan pembelajaran Struktur pembelajaran Model pengajaran Objektif pembelajaran Kaedah pembelajaran Konvensional Memberi maklumat Isi pelajaran Berinteraksi Kawalan luaran Tingkahlaku Mengajar Terhad Luaran Tetap Berpusat kepada guru Pemindahan maklumat Pasif Yang diperlukan Membina Belajar untuk belajar Bekerjasama dan berinteraksi Autonomi Kognitif Fasilitator Terbuka Mendalam Fleksible Berpusat kepada pembelajaran kumpulan Pertukaran pemikiran/idea Aktif OBJEKTIF KAJIAN a b.48 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Transformasi budaya P&P di sekolah telah bermula sejak awal dekad 80an lagi. kerana dengan perubahan budaya P&P dan pelbagaikan strategi dalam pengajaran. guru-guru dapat menerapkan kemahiran-kemahiran generik dalam pengajaran secara berkesan.

Penyelidik menggunakan kaedah tinjauan untuk mendapatkan data kerana tinjauan boleh mengambil data dalam satu masa tertentu dengan soal selidik (Mohamad Najib.Penerapan Kemahiran Generik 49 c. PERSAMPELAN Responden kajian melibatkan semua populasi. Mengetahui kemahiran generik yang paling kerap digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut hierarki. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk deskriptif dengan tujuan mencari kebenaran yang berkaitan dengan persoalan kajian. Mengenal pasti tahap penerapan kemahiran generik dalam penilaian.1999). g. Ia sesuai digunakan dalam kajian ini kerana dapatan kajian ini merupakan maklumat peristiwa yang sedang berlaku dan boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan untuk masa akan datang. terdiri daripada kalangan guru-guru yang mengajar mata pelajaran kejuruteraan di . Melihat perbezaan penerapan kemahiran generik mengikut jantina guru dalam pengajaran METODOLOGI REKA BENTUK KAJIAN Reka bentuk kajian membantu penyelidik dalam menuju ke arah mendapatkan maklumat dan tujuan kajian itu dijalankan. Mengenal pasti tahap penerapan kemahiran generik dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Melihat perbezaan penerapan kemahiran generik mengikut pengkhususan guru dalam pengajaran. d. 1990). Penyelidikan deskriptif adalah satu bentuk penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpul maklumat dan menerangkan apa yang sedang berlaku (Mohd Majid. f. e.

Terengganu INSTRUMENTASI Instrumen kajian yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini ialah soal selidik.1 di bawah menunjukkan pecahan sampel mengikut kursus dan sekolah. Jadual 3. Terengganu Sekolah Menengah Teknik Dungun. Jadual 3. K. Terengganu Sekolah Menengah Teknik Kemaman. K. Terengganu Sekolah Menengah Teknik Besut.1 : Jadual Pecahan Responden Mengikut Kursus dan Sekolah Sekolah SMT Lapangan Terbang 5 4 4 13 SMT Wakaf Tembesu 3 3 2 8 SMT Dungun SMT Kemaman SMT Besut Kursus Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Elektrik Kejuruteraan Mekanik JUMLAH 5 5 4 14 3 5 3 11 5 5 5 15 TEMPAT KAJIAN Kajian ini melibatkan seluruh sekolah menengah teknik di negeri Terengganu Darul Iman yang terdiri dari lima buah sekolah teknik iaitu: i) ii) iii) iv) v) Sekolah Menengah Teknik Lapangan Terbang. Bahagian A terdiri dari 7 item yang .50 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Sekolah Menengah Teknik Terengganu. Terengganu Sekolah Menengah Teknik Wakaf Tembesu. Soal selidik yang mengandungi 2 bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.

konsep. Daripada 61 orang responden. 29/06/01). Keesahan soal selidik dapat ditentukan dengan membina JPU iaitu jadual yang mengandungi perkara. pengalaman dan keperluan berkursus. menggunakan idea dan teknik matematik dan memahami budaya.1 menunjukkan pengalaman mengajar responden. mata pelajaran yang diajar dan pengkhususan. Bahagian B mengandungi 53 item mengenai penerapan kemahiran generik dari aspek kemahiran komunikasi.Penerapan Kemahiran Generik 51 berkaitan dengan biodata. ANALISIS KAJIAN ANALISIS MAKLUMAT RESPONDEN Pengalaman Mengajar 1 tahun hingga 5 tahun 6 tahun hingga 10 tahun 11 tahun hingga 15 tahun 16 tahun hingga 20 tahun Lebih 20 tahun Jumlah Bilangan 21 7 19 6 8 61 DAN LATAR BELAKANG Jadual 4. merancang dan mengelola aktiviti.memilih dan menganalisa maklumat. pemboleh ubah dan jenis item.1 : Taburan Responden Berdasarkan Pengalaman Mengajar Peratus (%) 34 12 31 10 13 100 Jadual 4. Leonardo Project (Melanie Giles. kemahiran menggunakan teknologi. 54 peratus guru-guru adalah yang yang pengalamannya mengajar melebihi 10 tahun. bekerja dengan orang lain dalam kumpulan. . menyelesai masalah. Sementara itu terdapat juga guru yang melebihi 20 tahun pengalamaan mengajarnya iaitu kira-kira 13 peratus dari jumlah responden. kemahiran mengurus. Jumlah item setiap bahagian konsep dan pemboleh ubah dibina berdasarkan garis panduan kemahiran generik oleh Kementerian Pendidikan dan Generic Skills Profile. Kumpulan paling ramai adalah respeonden yang pengalaman mengajar kurang daripada 5 tahun iaitu 34 peratus daripada jumlah responden.

4 26.2 menunjukkan taburan responden mengikut umur dan jantina.2 19. Didapati 32.8 peratus daripada jumlah responden dalam kursus Kejuruteraan Awam.4 32.9 16 44 tahun ke atas 11 18. 34.0 17. Jadual 4.1% daripada jumlah responden.9 6 9.3 : Taburan Responden Mengikut Pengkhususan Khusus Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Elektrik Kejuruteraan Mekanikal Jumlah Bilangan 20 21 20 61 Peratus 32.8 100 Jadual di atas di dapati perkhususan responden. Jadual 4.6 100 Jadual 4.7 21.8 9 33 hingga 37 tahun 9 14.9 8 13.0 100.4 : Taburan Responden Mengikut Mata Pelajaran Yang Diajar Mata pelajaran PKA PKE PKJ Lukisan Kejuruteraan Jumlah Bilangan 18 21 14 31 84 Peratus 21. Sementara majoriti responden perempuan pula berumur antara 23 hingga 37 tahun iaitu sebanyak 29.5% daripada jumlah responden.6 13 38 hingga 43 tahun 13 21.6 12 Jumlah 39 64 22 36 61 % 18.2 : Taburan Responden Mengikut Umur dan Jantina Umur L P Jumlah % % 23 hingga 27 tahun 3 4. Majoriti responden lelaki adalah berumur melebihi 33 tahun iaitu sebanyak 54.0 .1 11 28 hingga 32 tahun 3 4.8 peratus.0 14. Peratus responden lelaki adalah sebanyak 64% manakala bakinya perempuan sebanyak 36%.8 34.0 37.8 4 6.3 3 4.0 1 1.52 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Jadual 4.0 25.4 peratus dalam bidang Kejuruteraan Elektrik dan dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal adalah 32.

Jadual 4.5 11.5 peratus. Daripada analisis soalan dapat dirumuskan serta diringkaskan seperti jadual di bawah. ANALISIS KAJIAN TAHAP PENERAPAN KEMAHIRAN GENERIK DALAM MATA PELAJARAN OLEH GURU KEJURUTERAAN Persoalan kajian mengenai tahap penerapan kemahiran generik dalam mata pelajaran kejuruteraan oleh responden.4 65. Didapati 21 peratus daripada jumlah responden mengajar Pengajian Kejuruteraan Awam.5 menunjukkan taburan responden mengenai kursus kemahiran generik.4 peratus daripada jumlah responden pernah mengikuti kursus kemahiran generik dan responden juga bersetuju bahawa guru-guru hendaklah diberi taklimat atau pendedahan penerapan kemahiran generik dalam pengajaran iaitu sebanyak 88.Penerapan Kemahiran Generik 53 Jadual 4. Sementara Pengajian Kejuruteraan Mekanikal dan Lukisan Kejuruteraan masing-masing 17 peratus dan 37 peratus daripada jumlah responden yang mengajar mata pelajaran ini. . 25 peratus responden Pengajian Kejuruteraan Elektrik.4 di atas. menunjukkan taburan responden mengikut mata pelajaran yang diajar.5 Jadual 4. Didapati 34.6 88.5 : Taburan Responden Yang Mengenai Kursus Kemahiran Generik Kursus Pernah mengikut kursus Tidak pernah mengikuti kursus Perlu pendedahan kursus kemahiran generik Tidak Perlu pendedahan kursus kemahiran generik Bilangan 21 40 54 7 Peratus 34.

Manakala bagi penerapan kemahiran generik dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran mencatat skor min terendah iaitu sebanyak 4.6 menunjukkan penerapan kemahiran generik dalam mata pelajaran kejuruteraan.2%) S f(%) 38 (62.04.17 iaitu pada tahap tinggi.15 (tinggi) . Item-item tersebut dianalisis untuk mendapat kekerapan responden. Tahap penerapan kemahiran generik dalam mata pelajaran kejuruteraan pada keseluruhannya adalah pada tahap tinggi iaitu mencatat skor min 4.521 0. Tahap Penerapan Kemahiran Generik Kejuruteraan Dalam Rancangan Pengajaran Oleh Guru Terdapat lima item yang dikemukakan kepada responden mengenai penerapan kemahiran generik dalam rancangan pengajaran.04 4. peratus dan min.05 dan sisihan piawai sebanyak 0.6 : Penerapan Kemahiran Generik Dalam Mata Pelajaran Oleh Guru Kejuruteraan Bil 1 2 Penerapan kemahiran Generik Min 4.05 Dalam Rancangan pengajaran Dalam aktiviti pengajaran pembelajaran 3 Dalam Penilaian Min Keseluruhan Sisihan piawai 0.06 4.646 0.17 4. Penerapan dalam penilaian oleh responden adalah merupakan paling tinggi dengan mencapai skor min sebanyak 4.54 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Jadual 4.438 0. Kekerapan Dan Min Bagi Penerapan Dalam Rancangan Pengajaran Item Saya akan mepastikan kemahiran generik dalam rancangan pengajaran sesuai dengan ATS f(%) 1 (1.9%) Min (tahap) 4.3%) AS f(%) 17 (27.6%) TS f(%) 0 (0%) KP f(%) 5 (8.431 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi dan Jadual 4. Jadual 4.431.7 : Taburan Responden Mengikut Peratusan.

2%) 6 (9.02 (tinggi) 1 (1.6%) 0 (0%) 6 (9.6%) 1 (1.7 menunjukkan taburan responden mengikut peratusan.6%) 14 (23.8%) 28 (45.3%) 11 (18. .13 (tinggi) 1 (1. kekerapan dan min bagi setiap item pengintegrasian dalam rancangan pengajaran.06 (Tinggi) Jadual 4.8%) 34 (55.2%) 4.Penerapan Kemahiran Generik 55 tajuk pelajaran Saya akan memastikan kemahiran generik yang diterap dapat diaplikasikan oleh pelajar diakhir pengajaran Saya akan menulis objektif penerapan kemahiran generik di dalam rancangan mengajar Saya merancang aktiviti mengikut turutan dalam rancangan pengajaran Saya merancang pendekatan pengajaran bersesuaian dengan kemahiran generik yang hendak diterapkan Min Keseluruhan 0 (0%) 2 (3.06.93 (tinggi) 1 (1. Didapati status bagi penerapan kemahiran generik dalam rancangan pengajaran adalah pada tahap tinggi dimana min keseluruhan sebanyak 4.0%) 32 (52.1%) 4.0%) 4.6%) 3.6%) 5 (8.7%) 15 (24.5%) 16 (26.6%) 9 (14.08 (tinggi) 4.9%) 22 (36.8%) 40 (65.

677 0. Di antara aspek yang dikaji.438 Tahap Tinggi Sederhana Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Tinggi Tinggi Tinggi Merujuk kepada Jadual 4.65 4.16 3.34 4. .464.22 4.464 0.56 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Tahap Penerapan Kemahiran Generik Oleh Guru Kejuruteraan Dalam Proses Pengajaran Dan Pengajaran Jadal 4.04 SP 0.34 dan sisihan piawainya 0. Kemahiran mengurus. Kemahiran lain yang mendapat tahap sederhana juga adalah kemahiran aplikasi teknologi dengan nilai min sebanyak 3.599.648 0.60 4.591 0. kekerapan dan min bagi setiap item penerapan kemahiran generik dalam proses pengajaran.501 0.648 pada tahap sederhana.04 dan sisihan piawai sebanyak 0. kemahiran memahami budaya mencapai min paling tinggi iaitu 4. Didapati status bagi penerapan kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran pada tahap tinggi iaitu min keseluruhan 4.00 4.6 dengan sisihan piawai 0.548 0.04 3. memilih dan menganalisa mencapai min paling rendah iaitu sebanyak 3.65 dan sisihan piawai ialah 0.438. memilih dan menganalisa maklumat 7 Kemahiran menggunakan idea dan teknik matematik 8 Kemahiran memahami budaya Min keseluruhan SP = sisihan piawai Min 4.8 menunjukkan taburan responden mengikut peratusan.29 4.599 0.8 : Penerapan Kemahiran Generik Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Bil 1 2 3 4 Kemahiran Komunikasi Aplikasi teknologi Merancang & Mengelola aktiviti Kemahiran bekerja dengan orang lain dalam kumpulan 5 Kemahiran menyelesai masalah 6 Kemahiran mengurus.572 0.

9% 6 9. Saya meminta pelajar membuat laporan data dalam bentuk graf atau carta.9 di atas mempamerkan taburan responden mengikut kekerapan.2% 3.61 (tinggi) 4.0% 40 65. Pernyataan item memastikan pelajar beri tumpuan ketika saya memberi penerangan mencapai min tertinggi iaitu sebanyak 4.61 manakala pernyataan item meminta pelajar membuat laporan .6% 14 23.9 : Taburan Responden Mengikut Kekerapan.1 28 45.70 tinggi) 4.Penerapan Kemahiran Generik 57 Jadual 4.8% 19 (31.6% 4.3% TS f (%) 5 8.6% 46 75.6% 18 29.6% 1 1. Peratusan Dan Min Dalam Penerapan Kemahiran Generi Dari Aspek Kemahiran Komunikasi Item Saya meminta pelajar membuat laporan bertulis mengikut format yang ditetapkan setiap kali kerja amali dilakukan Saya menggalakkan pelajar bertanya jika tidak faham Saya meminta pelajar membuat pembentangan hasil perbincangan di dalam kumpulan. Min terkumpul bagi kemahiran komunikasi adalah 4.16 (tinggi) Jadual 4.95 (tinggi) 1 1. peratus dan min setiap item bagi penerapan kemahiran generik dalam aspek kemahiran komunikasi.43 (sederhana) 0 0% 1 1.10 (tinggi) 3 4.6% 1 1.16 iaitu pada tahap tinggi.4% 15 24.2% KP f (%) 5 8.9% 5 8.8% AS f (%) 18 29.5% 41 67. Saya memastikan pelajar beri tumpuan ketika saya memberi penerangan Min keseluruhan ATS f (%) 2 3.6% 0 0% 1 1.6% 0 0% 4 6.2% S f (%) 31 50.2% 4.5% Min (tahap) 3.

6%) 3 4.10 : Taburan Responden Mengikut Kekerapan.8%) 26 42. Peratusan Dan Min Dalam Penerapan Kemahiran Generik Dari Aspek Kemahiran Aplikasi Teknologi Item Saya meminta pelajar membuat laporan projek menggunakan komputer.25 (tinggi) .1%) KP f (%) 12 19.0% 2 (3. saya menggunakan peralatan yang berkaitan dengan P&P untuk ATS f (%) 5 (8.7% Min (tahap) 3. Saya meminta pelajar membuat analisis data statistik menggunakan program Microsoft excel.8% 3 (4.58 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah data dalam bentuk graf atau carta mencatat min terendah iaitu sebanyak 3.2%) TS f (%) 8 (13.4% 36 59.2%) 16 (26.8% 4.7% S f (%) 24 39.3%) 7 (11.9%) 3.7%) 20 (32.18 (sederhana) 5 (8.61 (sederhana) 0 (0%) 1 (1. Dalam pengajaran saya.8%) 3.45 dan merupakan pada tahap sederhana.6% 20 32.5%) 10 16.3%) 2. Jadual 4.3% AS f (%) 12 (19. Saya meminta pelajar mencari maklumat menggunakan komputer untuk pembelajaran.9% 37 60.0% 6 (9. Saya meminta pelajar menggunakan modul latihan yang disediakan oleh pihak kementerian berbentuk cakera padat.2) 24 39.49 (sederhana) 3 (4.9%) 9 (14.3% 14 23.87 (sederhana) 2 (3.

65 iaitu pada tahap sederhana. Min Keseluruhan 0 0% 1 1.1% 4.6% 1 1. Saya menyelia pelajar ketika kerja amali dalam makmal dijalankan.49 (tinggi) 3. Saya meminta buat persediaan alat sebelum menjalankan aktiviti. Walau bagaimana pun ada juga item-item pada tahap sederhana seperti pernyataan meminta pelajar menggunakan modul latihan yang disediakan oleh pihak Kementerian berbentuk cakera padat itu hanya mencatat min sebanyak 3.87 pada tahap sederhana.6%) KP f (%) 10 16. ATS f (%) 2 3.61.6% S f (%) 29 47.4% 4 6. Item yang paling tinggi adalah pernyataan menyelia pelajar ketika kerja amali dalam makmal dijalankan iaitu mencatat min sebanyak 4.8% Min (tahap) 3.2%) 1 (1.18 dan pernyataan meminta pelajar mencari maklumat menggunakan untuk pembelajaran mencatat min 3.18 (tinggi) . menunjukkan taburan responden mengikut kekerapan. peratus dan min setiap item dalam aspek kemahiran aplikasi teknologi.6% TS f (%) 5 (8.Penerapan Kemahiran Generik 59 keberkesanan pengajaran. Min keseluruhan bagi kemahiran aplikasi teknologi adalah 3.10 di atas.3% 1 1.5% 35 57.6% 33 54. Jadual 4.6% 26 42.6% 20 32.65 (sederhana) Jadual 4. Peratusan Dan Min Dalam Penerapan Kemahiran Generik Dari Aspek Kemahiran Merancang & Mengelola Aktiviti Item Saya meminta pelajar membuat satu projek inovasi.11: Taburan Responden Mengikut Kekerapan.82 (tinggi) 4. Manakala pernyataan item meminta pelajar membuat analisis data statistik menggunakan program Microsoft Excel paling rendah iaitu sebanyak 2.49.4% AS f (%) 15 24.

6% 2 (3. Saya meminta laporan projek yang dijalan oleh pelajar mengikut prosedur yang dirancangkan. di dapati min keseluruhannya mencapai 4.0% 12 19.6% 5 (8.00 (tinggi) Berdasarkan jadual 4. mengambarkan taburan responden dalam aspek min kemahiran merancang & mengelola aktiviti.20 (tinggi) 1 1.6% TS f (%) 0 0% KP f (%) 2 3.2% 36 59.82.4% 14 23.3% 35 57.5% 36 59.87 (tinggi) 1 1.3%) 2 3. Pernyataan item meminta laporan projek yang dijalankan oleh pelajar mengikut prosedur yang dirancangkan mencatat min tertinggi iaitu sebanyak 4.0% 4.93 (tinggi) 4. Jadual 4.20.2% AS f (%) 28 45.38 (tinggi) . Min Keseluruhan 1 1.11 di atas. Walau bagaimana pun item ini masih pada tahap tinggi.12: Taburan Responden Mengikut Kekerapan.7% 3.2%) 5 8.3% S f (%) 30 49. Sementara itu pernyatan item meminta pelajar membuat satu projek inovasi mencatat min terendah iaitu sebanyak 3.9% Min (tahap) 4.2%) 7 11.00 iaitu pada tahap tinggi. Saya meminta pelajar menghantar kertas kerja projek yang akan dijalankan terlebih dahulu sebelumnya melakukannya.6% 5 (8.0% 3. Peratusan Dan Min Dalam Penerapan Kemahiran Generik Dari Aspek Kemahiran Bekerja Dengan Orang Lain Dalam Kumpulan item Saya membantu pelajar menjalankan aktiviti kumpulan ATS f (%) 1 1.60 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Saya meminta pelajar melaporkan perkembangan aktiviti projek yang setiap minggu.0% 14 23.

peratus dan min setiap item bagi aspek kemahiran bekerja dengan orang lain dalam kumpulan.22 iaitu pada tahap tinggi.00 (tinggi) 1 1.2% 29 47.6%) 30 49.6%) 37 60. kesemuanya pada tahap tinggi.41.9%) 33 54.1% 4.20 (tinggi) 1 1.1% 23 37.3% 4. Saya meminta pelajar memberi pendapat dan pandangan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran.5% 4. Min Keseluruhan 1 1.6% 0 (0%) 4 (6. Min keseluruhan ialah 4.2% 12 19.7% 4.3%) 5 (8.6% 2 (3.Penerapan Kemahiran Generik 61 dalam pengajaran Saya mendapat kerjasama sepenuhnya dari pelajar dalam pelaksanakan aktiviti Saya mempastikan pelajar mengikut arahan yang saya berikan ketika proses P&P. Manakala pernyataan item pengajaran dan pembelajaran sering menggunakan strategi sumbangsaran mencatat min terendah iaitu 4.7% 4.6% 0 (0%) 1 (1. Dalam pengajaran pembelajaran saya sering menggunakan strategi sumbangsaran. Pernyataan item memastikan pelajar mengikut arahan yang diberikan ketika proses P&P mencatat min tertinggi iaitu sebanyak 4.5% 13 21.22 (tinggi) Jadual 4.6% 0 (0%) 4 (6.7% 19 31.25 (tinggi) 4.41 (tinggi) 1 1. Saya pastikan setiap aktiviti perbincangan berjalan dengan lancar.6% 1 (1.6%) 43 70. .10. Item-item yang dikemukakan untuk mengukur kemahiran bekerja dengan orang lain dalam kumpulan.6% 3 (4.12 di atas memaparkan taburan responden mengikut kekerapan.2%) 41 67.10 (tinggi) 1 1.

peratus dan min setiap item untuk aspek kemahiran menyelesai masalah.5% 37 60.62 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Jadual 4.7% 14 23.20.04 iaitu pada tahap tinggi. Peratusan Dan Min Dalam Penerapan Kemahiran Generik Dari Aspek Kemahiran Menyelesai Masalah Item Saya meminta pelajar menyelesai masalah dalam jangka masa yang ditetapkan.6% 1 1.2% 10 16.3% 3.6% 1 1. Min Keseluruhan ATS f (%) 0 0% TS f (%) 3 4.07 (tinggi) 0 0% 3 4.5% AS f (%) 18 29.20 (tinggi) 4.84 (tinggi) 4.6% 5 8. Saya meminta pelajar membanding dan membezakan jenis-jenis peralatan yang digunakan dalam pengajaran.5% 18 29.1%) 4.13 memperlihatkan taburan responden mengikut kekerapan. Dalam pengajaran saya menggunakan teknik menyoal dan menafsir.13: Taburan Responden Mengikut Kekerapan.4% 32 52.02 (tinggi) 0 0% 1 1.3% 29 47.1% S f (%) 32 52.05 (tinggi) 1 1. . Saya sering menggalakkan pelajar menyebut pemikiran mereka semasa berfikir.6% 11 18. Saya membimbing pelajar membuat refleksi sendiri dalam membuat nilaian diri.9% KP f (%) 8 13.5% 19 31. Pernyataan item yang mendapat min tertinggi ialah pengajaran menggunakan teknik menyoal dan menafsir iaitu sebanyak 4.9% 7 11.84 tetapi masih pada tahap tinggi. Sementara itu item yang mencatat min paling rendah adalah pernyataa item yang meminta pelajar membanding dan membezakan jenis-jenis peralatan yang digunakan dalam pengajaran iaitu sebanyak 3.5% Min (tahap) 4.5% 13 21.04 (tinggi) Jadual 4.0% 4.6% 4 6.0% 38 62. Min keseluruhan kemahiran menyelesai masalah ialah 4.

2%) Min (tahap) 3.60 .8%) 3. peratus dan min bagi aspek kemahiran mengurus.80 (tinggi) 5 8.2% 8 13.14 memaparkan taburan responden mengikut kekerapan.3%) TS f (%) 6 (9.14: Taburan Responden Mengikut Kekerapan. Saya kangkala meminta mencari maklumat diperpustakaan waktu kelas dan membuat pembentangan sebelum masa tamat. Saya menggalakkan pelajar bertukartukar maklumat dengan kawan melalui E-mail.8%) 23 (37.4%) AS f (%) 16 (26.3%) S f (%) 35 (57. Min Keseluruhan ATS f (%) 2 (3.25 (sedehana) 3.1% 25 41.9%) 3 (4. memilih dan menganalisa maklumat.Penerapan Kemahiran Generik 63 Jadual 4.9%) 9 (14. Memilih Dan Menganalisa Maklumat Item Saya meminta pelajar membuat nota pembelajaran sendiri.93 Tinggi) 3 (4.3%) 5 (8.8%) 32 (52. Peratusan dan Min Dalam Penerapan Kemahiran Generik Dari Aspek Kemahiran Mengurus.7%) 20 (32.0% 4 6.5%) 3.6%) 7 (11.2%) 9 (14.5%) 13 (21.8%) KP f (%) 2 (3.9%) 8 (13.28 (sederhana) 3 (4. Saya mengalakkan pelajar mendapat maklumat dan bahan pembacaan dari internet. Min keseluruhan ialah 3.3%) 3.60 (sederhana) Jadual 4.8%) 6 (9.74 (tinggi) 2 (3.6% 3.1% 19 31. Saya meminta pelajar membuat analisa dari projek yang dijalankan.1%) 40 (65.

3%) 1 (1. Saya meminta pelajar membuat anggaran kos dan bahan yang akan digunakan dalam projek. Saya membimbing pelajar dalam menyelesai masalah menggunakan teknik daripada senang ke susah.6%) AS f (%) 33 54.6%) 0 (0%) 3 (4. Saya menggalakkan pelajar menggunakan pengiraan statistik dalam mengukur data.8% 4.3%) 3. Saya meminta pelajar membuat laporan yang mengikut urutan dan sistematik.4%) 13 21. Peratusan Dan Min Dalam Penerapan Kemahiran Generik Dari Aspek Kemahiran Menggunakan Idea an Teknik Matematik Item Saya menegaskan kepada pelajar. Jadual 4.26 (tinggi) 1 (1.9%) 35 (57.6%) 3 (4.4%) 22 (36.1%) 4.7%) 4.1% Min (tahap) 4.3%) S f (%) 26 (42.25 (tinggi) .9%) 31 50. ATS f (%) 0 (0%) TS f (%) 0 (0%) KP f (%) 2 (3.25.51 (tinggi) 1 (1.8%) 35 (57.28.64 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah iaitu pada tahap sederhana. Manakala kedua rendah ialah pernyataan item menggalakkan pelajar bertukar-tukar maklumat dengan kawan melalui e-mail iaitu mencapai min sebanyak 3.92 (tinggi) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3.6%) 2 (3.3%) 28 (45.9%) 9 (14.7%) 23 (37.6%) 34 (55. Pernyataan item meminta mencari maklumat diperpustakaan waktu kelas dan membuat pembentangan sebelum masa tamat mencatat min terendah iaitu 3. pengiraan hendaklan tepat.15: Taburan Responden Mengikut Kekerapan.48 (tinggi) 1 (1.

29. Analisa menunjukkan min keseluruhan adalah pada tahap tinggi iaitu sebanyak 4. Manakala pernyataan item membimbing pelajar menyelesaikan masalah dari senang kesusah mencatat min kedua tinggi iaitu sebanyak 4.48.3%) 4. ATS f (%) 0 (0%) TS f (%) 2 (3.Penerapan Kemahiran Generik 65 Saya meminta pelajar menggunakan formula matematik dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor.1%) 4.92 (tinggi) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.6%) 33 (54. Saya menasihatkan pelajar menerima dan menghormati pendapat daripada pelajar lain.16 : Taburan Responden Mengikut Kekerapan.6%) AS f (%) 16 26.3%) KP f (%) 17 (27.31 (tinggi) 4. Jadual 4.2%) Min (tahap) 3. Item-item yang di analisis menunjukkan kesemua pada tahap tinggi.15 di atas memperlihatkan taburan responden mengikut kekerapan. Peratusan Dan Min Dalam Penerapan Kemahiran Generik Dari Aspek Kemahiran Memahami Budaya Item Saya menggalakkan integrasi kaum dalam ahli kumpulan mereka. peratusan dan min dalam aspek kemahiran menggunakan idea dan teknik matematik.1%) 27 (44.29 (tinggi) Jadual 4.9%) 36 (59.43 (tinggi) . Min Keseluruhan 0 (0%) 0 (0%) 3 (4. Pernyataan item menegaskan kepada pelajar membuat pengiraan dengan tepat mencatat min tertinggi iaitu 4.51.9%) S f (%) 26 (42.0%) 22 (36.

8%) 26 (42. KESIMPULAN Secara keseluruhannya. Analisis memperlihatkan aspek kemahiran memahami budaya mendapat min 4.6%) 4.0%) 35 (57.16 menunjukkan taburan responden mengikut kekerapan.5%) 4.6%) 32 (52. Min Keseluruhan 0 (0%) 0 (0%) 3 (4. peratus dan min setiap item. Manakala pernyataan item menggalakkan pelajar menggunakan pengiraan statistik dalam mengukur data hanya mencatat 3.6%) 25 (41. dari hasil analisis penyelidik telah dapat mengenalpasti kedudukan atau tahap dalam melihat aspek .56 (tinggi) 4.6%) 0 (0%) 3 (4.34 (tinggi) Jadual 4.66 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Saya meminta pelajar menyiapkan tugasan yang diberi tepat masa. Saya mewujudkan perhubungan mesra dengan pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Saya meminta pelajar membuat laporan dengan jujur dan menggunakan data sebenar yang mereka dapat dari kajian.33 (tinggi) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.48 (tinggi) 1 (1.92 dan merupakan nilai min terendah dalam kemahiran.4%) 4.34 pada tahap tinggi.9%) 31 (50. Pernyataan item mewujudkan perhubungan mesra dengan pelajar ketika aktiviti pengajaran dan pembelajaran telah mempengaruhi min keseluruhan dengan mencatat min tertinggi iaitu 4.48.56 pada tahap tinggi dalam kemahiran memahami budaya.9%) 26 (42. Sementara itu pernyataan item meminta pelajar menyiapkan tugasan yang diberi tepat masa mencatat min kedua tinggi iaitu sebanyak 4.

Maklumat yang diperolehi dapat dijadikan panduan dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran guru-guru dalam menghasilkan pelajar yang berwibawa pada masa akan datang. Din(2003). Ann Bailey (1990). Prinsip dan Amalan Pengajaran. Kurikulum Baru sains dan Matematik Sekolah Rendah tahun 2003 – Bahagian 5 (akhir). Amirmuddin Udin (2002). Bahagian Perancangan dan penyelidikan Pendidikan (1988-1996). Majid Konting (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Abd. Rahman (2001). Bhd. K.“Analisis Laman Web Industri Kecil dan Sederhana di Malaysia”.”Personal transfersble Skill for Employment: The Role of Higher Eduacation. Ahmad Hozi H. Universiti Teknologi Malaysia : Tesis PHD Aniha Mat Soh (2003). “Konsep Kemahiran Berfikir: Pengertian Kemahiran Berfikir. Ghafar Md. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Open University Press. “ Keperluan Kemahiran Generik kepada Industri”. Pinang. RUJUKAN Abdul Hadi Mohamad (2000). Perangkaan Pendidikan Malaysia. 68-72 Azalya Ayob (2003).”Kepentingan Kemahiran generik dikalangan pekerja di Industri Elektrik dan Elektronik Bayan Lepas P. Collaboration to improve stundent’ learning and training.Penerapan Kemahiran Generik 67 penerapan kemahiran generik yang dijalankan di sekolah-sekolah Terengganu dan setiap objektif kajian telah tercapai. A. Abd.” Pusat Perkemabangan Kurikulum.” Industri and Higher Eduacation. Pp. Lumpur : Utusan Publications & Distributor Sdn. Universiti Teknologi Malaysia : Projek sarjana Muda. . Kementerian Pendidikan : Pusat Perkembangan Kurikulum.” Universiti Teknologi Malaysia : Projek Sarjana Muda.

”. Jacqueline (2003). Barton. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2003) . Sekolah dan Bilik Darjah. Cathleen Stasz (1994). “Memperkembangkan Daya Pemikiran Pelajar Melalui Mata Pelajaran KBSM. (1986).” Department of Biochemistry La Trobe University.” Jurnal Pendidikan Guru Malaysia. HMSO Elizabeth J. “Interating the curriculum : How do Secondary School Teacher Belief Influence the Integration?. 4. “Encouraging generic skills in science courses. London. Berita Harian. AR : IEAust. panduan & borang permohonan kemasukan ke sekolah Teknik & Vokasional tahun 2003. Kin-Sang. John Arul Philips (1992). Jawatankuasa Penerbitan Khas Fakulti Pendidikan(1993). Lumpur: Universi Malaya. Classrooms That Work : Teaching and Learning Generic Skills. En Ah Meng (1994). “Persepsi Majikan Terhadap keperluan Kemahiran Generik di Kalangan Pekerja Industri Kecil Sektor Pemprosesan Makanan di daerah Hulu Langat. “Changing the culture Engineering Education into the Future. Chan. Farah Zulkifli (2003). Edisi jun 2004. Bhd. “Kajiselidik : Firma Malaysia belum manafaatkan sepenuhnya faedah IT” Khamis 17 Feb 2005 Buletin P&P. Malaysia : Utusan Publication & Distributors. H. W. Maklumat. Yew Wah dan Suresh Narayan (1997). Kementerian Pendidikan Malayisa: Jabatan Pendidikan teknikal. Universiti Teknologi Malaysia : Projek Sarjana Muda Ghosh. University of Hong Kong. Mathematics Count. Center Fokus No. Industrilization In Malaysia Some Comtepancy Issues”. Johor Bahru : Fajar Bakti Sdn. Selangor. Australia. :Tesis PHD Cockroft. et al. Australia (IEAust) (1996b). Pendidikan Malaysia:Arah dan Cabaran. Pp 8 1-5 Institution of engineers.” (Task Force Report). K. Universiti Teknologi Malaysia. L.68 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Bahagian Pengurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional (2003).

Leonardo Project (29/06/01). “Generik Skill Profile”. Canberra. “Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010”. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). K.0 for Window. P (2001).” Universiti Teknologi Malaysia. Paul Hagel . Skudai Mohd Safarin Nordin dan Kamaruddin Mohd Tahir. Generic Skills For The New Economy – review of research. Melanie Giles. United Kingdom: School of engineering Universty of Derby. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (komponen 3: Profesionalisme keguruan) Sekolah Rendah. Australian Education Council and Ministers for Vocational Education. Dewan Bahasa Dan Pustaka Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Mohd Salleh Abu dan Zaidatun Tasir (2001). E (chair) 1992. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Kertas kerja. Najib Abdul Ghafar(2003). Suzanne Crowley and John Garrick (2001). Penyelidikan Pendidikan.Penerapan Kemahiran Generik 69 Kearns. Lumpur : Venton Publishing. K Lumpur: KPM. “ Kemahiran Generik – Kepentingan dalam memenuhi keperluan majikan masa kini. Employment and Training. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn.Composed : 09/10/2002 Mayer. Menghayati Globalisasi Ekonomi. Mok Soon Sang(2003). Skudai Mohd. Putting General Education to Work: The Key Competencies Report. Kuala Lumpur. Pengenalan Analisis Data Berkomputer SPSS 10. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Marziah Mokhtar(2004). Bhd. Melvyn Dodrige (1999). Adelaide. Generic Skill Requirement for Engineer in the 21st Century. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (komponen 1 & 2) psikologi Pendidikan & Pedagogi. Johor : Universiti Teknologi Malaysia. Mok Soon Sang(2003). Bhd. Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. “Soft Skills in the Construction Industry: How can the generic . Mohd Majid Konting (1990). NCVER. Johor : Universiti teknologi Malaysia. Australian Education Council.

ISSN. Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd. Pusat Perkembangan Kurikulum.. Shyamal Majumdar. 1/1999.0128. Sharifah Alwiyah Alsaggoff (1984).” Universiti Teknologi Malaysia. Falsafah Pendidikan.” Journal of professional issues in Engineering education and practive.8709 Kementerian Pendidikan Malaysia. Seminar Kebangsaan Malaysia anjuran UUM dan UTM. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Huraian Sukatan Pelajaran Geografi sekolah Menengah (Tingkatan 1). K.” Bil. Melayu Sekolah Menengah. Palmer (200).(2000). Jurnal Kajian tentang Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran B. Jemaah Nazir Sekolah Rizaudin et al.”Industri asas Pengetahuan: Klasifikasi dan sumbangan keatas Ekonomi Malaysia”.: Projek Sarjana Muda . Pemikiran Dalam Pendidikan.126. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. “Student Responses To Activities Designed To Develop Generic Professional Skills.70 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah competencies assist continuous improvement”. 180-185 Suzailye Johari (2004). Transformation a k-Ekonomy Challenges & Responses. “Keberkesanan Pembelajaran Lukisan Berbantu Komputer (AUTOCAD) dalam kursus Lukisan SeniBina di Sekolah Menengah Teknik. Pada 20-21 November 2000. Robiah Sidin (1998). Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia. Rafiei Hj Mustafa(1998). pp. “Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-2000 : Bab 6 Pembangunan Sumber Manusia. Lumpur : Kementerian Malaysia. Philippines : Metro Manila Stuart R. Emerging Generic Skills & Challenges of Learning Systems:Training K-workers. Vol. Sydney: Universiti of Technology Pusat Perkembangan Kurikulum (2001).

” m/s1 Paper work. Reformasi Pendidikan di Malaysia.” Kertas kerja Wan Mohd. Keluaran 78) Zarina Abd.” Iniversity Microfilms International. Noordin (1991). Zahid Mohd. Malek (2004).). “Inovasi dalam Pedagogi. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. . “Cabaran dan Strategi Pendidikan Teknik dan Vokasional ke Arah Mencapai Wawasan 2020. Strategi dan Perkaedahan dalam Pendidikan Komputer. Buletin Jabatan Sains (JASA) Jilid 1 (1): 1-1 Tetty Henny Zulkifli dan Nik Zafri (2000). England. Tesis PHD Yahya Emat (1993). Kurikulum dan Pendidikan Malaysia. Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Isu dan Cabaran. Idris Jauzi (eds.Penerapan Kemahiran Generik 71 Tengku Zawawi Tengku Zainal (1997). “ An Examination Of Teaching Competencies Derived From Models of Teaching and Their Relation to Generic Skills. “Kemampuan Mengajar Guru Tahun 2004: Teori.” Malaysia : KPM (Jilid 37. Ann Marie (1978). dalam Mohd. “Peranan komputer dalam pendidikan matematik”. Wheeler.

Menurut Saat Md. Oleh itu. Ia mempunyai matlamat.5 FAKTOR-FAKTOR PONTENG DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH LUAR BANDAR Zainudin Hassan Patimah Mat Som Mohamed Najib Abdul Ghaffar PENGENALAN Sekolah merupakan tempat untuk memperkembangkan potensi modal insan dari segi jasmani. Sekolah juga merupakan sebuah masyarakat kecil yang mempunyai unsur kebudayaan tersendiri yang menjadi asas panduan bagi memelihara dan menjamin kehidupan yang bersepadu. Sungguhpun ibu bapa dan Kementerian Pelajaran tidak berada di sekolah. khususnya untuk menghasilkan manusia terdidik dan berguna kepada negara (Rahimah Hj. Ahmad. 1982). emosi. harmoni. Yasin (1989). tujuan utama sekolah ialah untuk menghasilkan manusia yang terdidik yang merupakan penentu kepada survival sebuah negara. Sebagai sebuah organisasi formal. dalam konteks sebagai sebuah organisasi. Masyarakat umum pula menganggap bahawa sekolah adalah tempat menyediakan pelajar dengan kemahiran asas dan latihan yang sesuai untuk masa hadapan mereka. ia mempunyai anggota yang terdiri daripada guru dan pelajar yang mempunyai hubungan secara langsung dengan sekolah. sekolah mempunyai ciriciri organisasi yang kompleks. bertatasusila dan berdisiplin. tetapi mereka tetap . rohani dan intelektual seterusnya dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Ibu bapa dan kerajaan pula khususnya Kementerian Pelajaran mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan sekolah.

Kerajaan menghadapi pelbagai cabaran berat untuk menangani pelbagai salah laku pelajar yang semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini. purata kadar ponteng di sekolah pendalaman mencecah 30 hingga 40 peratus sehari. 2 April 2001). Menurut Timbalan Menteri Pelajaran. tetapi kesannya terhadap pelajar masih belum dapat diterapkan sepenuhnya. 6/1995 : Menangani Masalah Ponteng Sekolah (Kementerian Pendidikan . Berdasarkan kertas kerja Pengarah Bahagian Sekolah. bilangan kes ponteng sekolah adalah kategori salah laku yang paling tinggi iaitu sebanyak 38. isu ponteng kini berada pada tahap kritikal dan dianggap sebagai langkah pertama remaja memasuki dunia penuh masalah. Walaupun pelajar sekolah diajar supaya menerima nilai-nilai murni. kadar ini meningkat pada waktu-waktu tertentu terutama ketika musim buah-buahan atau hujan. Pelajar sekolah menengah terutamanya di peringkat usia 14 hingga 15 tahun. Menurut kenyataan Pengarah Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dalam Berita Harian (17 Ogos 2005).Faktor-faktor Ponteng di Kalangan Pelajar 73 memainkan peranan yang penting dalam penentuan pencapaian matlamat sekolah selari dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Lebih membimbangkan lagi beliau berkata. Datuk Mahadzir Mohd Khir dalam Utusan Malaysia (15 Oktober 2004). dikenalpasti sebagai kumpulan majoriti yang terbabit dengan gejala ponteng (Berita Harian. Kementerian Pendidikan (Abdul Raof Husin. tidaklah mudah untuk mencapai matlamat bagi melahirkan modal insane yang terdidik dan berguna. Masalah ponteng sekolah ini masih belum dapat ditangani sepenuhnya malah kian berleluasa. Pelajar sebagai modal insan negara merupakan elemen atau aset penting dalam negara dan bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. 1999).053 kes. Merekalah yang akan terus melaksanakan program pembangunan negara untuk mencapai wawasan 2020. Namun begitu. rohani dan intelek. Pelajar ini kebanyakan sekolah pendalaman juga mempunyai motivasi rendah untuk maju dalam bidang akademik. Berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. emosi. seimbang dari segi jasmani.

74 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Malaysia. Justeru itu. Masalah ini perlu ditangani di peringkat akar umbi kerana ia dikhuatiri menyebabkan masalah yang lebih serius seperti penyalahgunaan dadah. gejala ponteng sekolah perlu dibasmi hingga ke akar umbi sebelum masalah ini menjadi lebih kritikal (Berita Harian. akan ketinggalan dalam pelajaran dan yang paling dikhuatiri mereka akan melibatkan diri dengan kegiatankegiatan yang negatif. sekolah dan negara. Hasrat Kementerian Pelajaran ke arah “Zero Defect” dalam masalah ponteng sekolah akan terjejas jika masalah ini tidak diatasi dengan segera. 30 Mac 2001). gengsterime dan perjudian. Laporan salah laku pelajar sekolah menunjukkan bahawa ponteng sekolah merupakan salah laku yang tertinggi peratus penglibatan di kalangan pelajar. Perangkaan Laporan Tahunan (1999) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran menunjukkan pelajar yang terbabit dengan masalah ponteng sekolah ini agak membimbangkan iaitu 32 092 pada tahun 1993. Datuk Mahadzir Mohd Khir berkata. ponteng sekolah merupakan perlakuan yang menyalahi peraturan sekolah dan jika dibiarkan sehingga menjadi amalah dan tabiat. ianya boleh membawa kesan negatif terhadap diri pelajar sendiri. 1995). 154 305 (1995) dan 80 937 (1997). Setiausaha Parlimen Kementerian Pelajaran. Seterusnya perlakuan tersebut memungkinkan seseorang pelajar hilang sifat bertanggungjawab. kemungkinan perangkaan ini terus meningkat dan memberi kesan kurang baik kepada pembangunan Modal Insan. sistem pendidikan negara dan masa hadapan generasi muda. jika usaha menanganinya tidak dilaksanakan segera. keluarganya. Usaha bersepadu seluruh masyarakat amat diperlukan bagi mencari punca sebenar masalah ponteng ini agar dapat ditangani dengan lebih berkesan. LATAR BELAKANG MASALAH Laporan salah laku pelajar bagi tahun 1985 hingga 1992 menunjukkan bahawa ponteng sekolah merupakan salah laku .

Pelajar yang ponteng akan ketinggalan dalam pelajaran dan mungkin akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan negatif dan berakhir dengan keciciran (Paduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah. Umumnya ibu bapa di luar bandar hanya bersikap neutral dan membiarkan sahaja anak-anak mereka. Faktor luar sekolah pada kebiasaannya di luar kawalan sekolah untuk menanganinya namun usaha yang lebih berkesan kepada kedua-dua faktor tersebut perlu dilakukan (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Ia mungkin terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga (Jaafar Abd.Faktor-faktor Ponteng di Kalangan Pelajar 75 utama di kalangan pelajar sekolah. keluarganya dan juga sekolah. Pengarah Jabatan Pelajaran negeri Terengganu. boleh membawa kesan yang negatif terhadap diri pelajar sendiri. Terdapat perbezaan yang ketara di antara ibu bapa di bandar dengan ibu bapa di luar bandar. 1977). Hasil daripada kajian-kajian yang lepas. 1983) dan pengaruh rakan sebaya (Manja Ludin. Ponteng sekolah memungkinkan seseorang pelajar itu hilang sikap bertanggungjawab. Masalah ponteng sekolah ini merupakan satu masalah yang serius dan ia perlu ditangani oleh semua pihak. ibu bapa memainkan peranan yang penting bagi menentukan pencapaian pelajar. Ponteng sekolah juga merupakan perlakuan yang menyalahi peraturan sekolah dan jika dijadikan satu tabiat atau amalan. 6/1995 : Menangani Masalah Ponteng Sekolah). berdolak-dalik dan menentang. Menurut Rohaty (1985). faktor sekolah (Ismail Yusuf. 1995). Mohamad Che Hamid dalam Utusan Malaysia (15 Oktober 2004) mendedahkan bahawa ada sebuah sekolah menengah Felda di negeri ini mencatatkan hanya 50 peratus pelajar sahaja yang datang ke kelas terutamanya pada hari Ahad dan Khamis. suka berbohong. terdapat pelbagai faktor luaran . apabila pelajar ini ponteng. Rahim. ia telah memberi kesan kepada pencapaian akademik di mana pelajarpelajar yang ponteng selalu gagal dalam pelajaran mereka. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan para pelajar melakukan ponteng sekolah iaitu faktor sekolah dan faktor luar sekolah. 1990) Jamalludin Ishak (1992) dalam kajiannya berpendapat.

76 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah dan faktor dalaman yang menjadi penyebab kepada berlakunya masalah ponteng sekolah di kalangan pelajar. 1977). Ini tidak termasuk sakit atau keuzuran lain (Ibrahim. b. Sungguhpun begitu. Mohamed Yunus (1977) pula menerangkan ponteng bermaksud tidak datang ke sekolah tanpa sebarang sebab yang boleh dipercayai atau boleh diterima dari pihak sekolah atau tidak hadir tanpa diketahui serta tanpa keizinan guru atau ibu bapa. Apakah tahap faktor diri yang menyebabkan pelajar ponteng sekolah? Apakah tahap faktor keluarga yang menyebabkan pelajar ponteng sekolah? Apakah tahap lokasi semasa pelajar ponteng sekolah? PONTENG SEKOLAH Mengikut Kamus Dewan (1994). c. walaupun sudah dimestikan bagi kanak-kanak antara umur 7 hingga 12 tahun bersekolah. PERSOALAN KAJIAN Terdapat beberapa persoalan dalam kajian ini iaitu :a. Ponteng juga diistilahkan sebagai seorang murid itu tidak datang ke sekolah pada masa ianya mesti menghadiri ‘kelas’ kerana sebab-sebab yang disengajakan. pengkaji hanya akan menyentuh tentang faktor diri pelajar itu sendiri dan faktor keluarga mereka sahaja dalam kajian ini. Beliau turut menyatakan bahawa ada tiga jenis ponteng yang utama iaitu :a. Kanak-kanak yang tidak didaftarkan dan tidak hadir di sekolah. ‘tuang’ atau tidak datang belajar di sekolah tanpa mendapat keizinan guru. ponteng ialah lari dari tanggungjawab. .

Kajian ini dijalankan di dua buah sekolah menenagh luar bandar di Sabak Bernam. Selangor. 1999). Populasi kajian terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan empat dan dua yang dikenalpasti kerap ponteng bagi penggal pertama dari bulan Januari dan Mei. Mereka yang sengaja tidak datang ke sekolah. 1993). REKA BENTUK KAJIAN Rekabentuk yang digunakan mestilah berasaskan tujuan utama kajian (Mohd Majid Konting. memancing ikan atau mandi di lombong. b. . Abdul Ghafar. berpoya-poya di panggung wayang dan kompleks membeli belah. keuzuran dalam keluarganya dan terpaksa menjaga rumah. Keseluruhan populasi ialah 106 orang pelajar yang telah dikenalpasti kerap ponteng sekolah iaitu tiga hari berturut-turut atau sepuluh hari berturut-turut yang perlu diberi surat amaran pertama. Kaedah ini digunakan kerana ianya sesuai digunakan untuk mengetahui sikap seseorang ( Mohamed Najib b. c. Ini mungkin disebabkan oleh ketiadaan wang perbelanjaan. terpaksa menolong ibu bapa bekerja. adik-adik dan sebagainya. Mereka keluar dari rumah pagi-pagi dengan pakaian sekolah dan beg penuh berisi buku-buku tetapi tidak sampai di sekolah bahkan pergi ke kebun bunga.Faktor-faktor Ponteng di Kalangan Pelajar 77 Kanak-kanak yang mahu datang ke sekolah tetapi tidak dapat datang. Maklumat dan data-data mengenai persoalan kajian didapati melalui kaedah soal selidik. Ponteng yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah berdasarkan iaitu pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah. tanpa kebenaran surat doktor atau surat daripada ibu bapa atau penjaga yang telah ditandatangani dengan sah oleh ibu bapa atau penjaga. Kajian yang dijalankan oleh pengkaji adalah berbentuk kuantitatif deskriptif atau keperihalan yang menggunakan kajian sampel.

pengkaji menghantar borang soal selidik ke sekolah tempat kajian bagi memastikan tiada berlaku sebarang keciciran atau kelewatan semasa proses penghantaran semula soal selidik tersebut. Program SPSS ini digunakan kerana perisian ini mudah digunakan dan dapat menjimatkan masa. . Hasil analisis juga tepat. Mengutip semula soal selidik yang telah dijawab oleh responden untuk dianalisis oleh pengkaji. d. mudah difahami dan cekap untuk membuat interpretasi dan perbandingan di samping ia sesuai dengan objektif kajian.0. Mengenalpasti responden dengan bantuan Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) dan guru Kaunseling Mengumpul semua responden di dalam sebuah kelas dengan bantuan guru Kaunseling Memberi penerangan kepada responden tujuan dan cara menjawab soal selidik. ANALISIS DATA Data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages For Social Science (SPSS) for WINDOWS release 11. Pelajar diingatkan agar menjawab soal selidik dengan jujur tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak Mengedarkan soal selidik kepada semua responden dalam masa yang ditetapkan. Seterusnya pengkaji telah mengambil langkah-langkah berikut : a. e. b.78 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Bagi memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. c.

0 Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Kekerapan 87 19 106 Peratus (%) 82.4 69.8 46.2 100.1 17.00 Tidak bekerja Jumlah Kekerapan 70 16 7 5 2 6 106 Peratus (%) 66.00 >RM2001.0 Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Pekerjaan Bapa/Penjaga Pekerjaan Bapa/Penjaga Pekerja Kerajaan Pekerja Swasta Bekerja Sendiri Tidak Bekerja Jumlah Kekerapan 16 10 74 6 106 Peratus (%) 15.7 100.00 RM501.1 5.9 5.0 Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Pendapatan Bapa/Penjaga Pendapatan Bapa/Penjaga <RM500.Faktor-faktor Ponteng di Kalangan Pelajar 79 Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Tingkatan Tingkatan Tingkatan 2 Tingkatan 4 Jumlah Kekerapan 57 49 106 Peratus (%) 53.00 RM1001 – RM2000.00 RM801 – RM1000.0 .9 100.00 – RM800.0 15.5 4.7 100.7 1.8 5.1 9.

00 – RM800.80 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Pendapatan Ibu Pendapatan Bapa/Penjaga <RM500.0 Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Taraf Pendidikan Bapa/Penjaga Taraf Pendapatan Bapa/Penjaga Institusi Pengajian tinggi Sekolah Menengah Sekolah Rendah Tiada Pendidikan formal Jumlah Kekerapan 2 56 34 14 106 Peratus (%) 1.7 0.9 48.2 100.9 80.1 13.00 RM1001 – RM2000.6 10.2 100.4 100.8 32.00 RM801 – RM1000.00 RM501.9 4.0 Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Taraf Pendidikan Ibu Pendapatan Bapa/Penjaga Institusi Pengajian tinggi Sekolah Menengah Sekolah Rendah Tiada Pendidikan formal Jumlah Kekerapan 2 51 42 11 106 Peratus (%) 1.00 Tidak bekerja Jumlah Kekerapan 13 2 5 1 85 106 Peratus (%) 12.9 52.1 39.0 .3 1.

9 1.0 Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Mengikut Tempat Tumpuan Ketika Ponteng Tempat Tumpuan Ketika Ponteng Di rumah sendiri Di rumah kawan Di pusat hiburan Di siber kafe Lain-lain Jumlah Kekerapan 89 9 1 2 5 106 Peratus (%) 84.2 27.0 Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Cara Datang Ke Sekolah Cara Datang Ke Sekolah Berjalan Kaki Berbasikal Menaiki Bas Menaiki Motosikal Dihantar penjaga Jumlah Kekerapan 5 7 18 68 8 106 Peratus (%) 4.7 100.2 7.8 20.7 6.8 30.9 4.0 8.6 17.5 0.5 100.0 .Faktor-faktor Ponteng di Kalangan Pelajar 81 Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Bilangan Adik Beradik Bilangan Adik Beradik 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang 7 – 8 orang > 8 orang Jumlah Kekerapan 4 22 32 29 19 106 Peratus (%) 3.4 17.0 64.9 100.

6% 21 19.6% 30 28.8% 27 25.1% 8.9% 21 19.1% 8 7.1% 37 34.82 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Faktor Diri Pelajar Kekerapan dan Peratus TS TP S SS 11 26 52 16 10.1% 3.4% 2. 2.4% 50 47.2% 22 20.5% 26 24. 4.29 9 8.6% 31.8% 16 15.6% 10 9.65 25 23.48 2.05 2 1.46 6 5. 3. 5.66 9 8.5% 38 35.0% 6 5. 10 Item Saya suka pergi ke sekolah setiap hari Saya merasa takut jika tidak ke sekolah Saya sentiasa bangun awal pagi untuk ke sekolah Saya menumpukan sepenuh perhatian semasa guru mengajar Saya suka mempelajari mata pelajaran yang saya minati sahaja Saya pergi ke sekolah untuk memuaskan hati ibu bapa saya Saya akan pergi ke sekolah jika kerja rumah telah disiapkan Saya mendapat markah yang tinggi dalam ujian bagi mata pelajaran yang diminati Saya meluahkan sebarang masalah yang saya hadapi kepada rakan-rakan sebaya Saya bekerja bagi mendapatkan wang lebih untuk STS 1 0.1% 19 42 33 9 17.3% 3.5% 30 28.7% 43 40.9% 39. 9.1% 6 5. 8.9% 3 2.0% 33 31.0% 16 15.0% 3.6% 52 49.3% 33 31.5% 31 29.7% Bil 1.7% 18 17.8% 1 0.5% 49. 6.25 3.8% 35 33.5% 3.23 .9% 12 11.2% 36 34.0% 24 22.8% 11 10.3% 17 16.1% 15.97 2 1.1% 21 19.9% 0 0% Min 3.95% 21 19.4% 24.5% 25 23. 7.8% 18 17.67 3.8% 3.

Item Ibu saya tahu saya ponteng sekolah Ibu bapa saya marah jika mereka dapat tahu saya ponteng sekolah Ibu bapa saya sentiasa menggalakkan saya mengikuti setiap aktiviti sekolah Ibu bapa saya sering mengambil tahu tahap pencapaian akademik saya Ibu dan bapa saya tidak suka bertengkar Bapa saya meluangkan masa bersama saya di rumah Ibu saya meluangkan masa bersama saya di rumah Hubungan saya dengan ibu bapa saya rapat Saya mempunyai wang saku yang cukup untuk STS 5 4.8% 11 10 48 35 10. 8.5% 17 16.5% 11 10.27 Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Faktor Diri Keluarga Kekerapan dan Peratus TS TP S SS 8 22 50 21 7.5% 8 7.5% 19 17.4% 34 32.7% 18 17.8% 10 9.5% 20. 2.2% 7 6.6% 10 9.0% 48 45.3% 22 20. 4.86 1 0.84 1 0.5% 34 32.4% 3.0% 45 42.4% 45.9% 3. 5.9% 23 21.3% 33.8% 7 6.97 0 0% 21 19.4% 20 18.0% Bil 1.2% 19. 3.8% 47.Faktor-faktor Ponteng di Kalangan Pelajar 83 perbelanjaan sendiri Min Purata 3.70 3.55 8 7.4% 25 23.6% 44 41. 9.4% 48 45.0% 27 25.8% 18 17.5% 28 26.6% 50 47.2% 16 15.3% 44 41.65 4 3.7% 2 1.1% 29 27.9% 3.1% 3.9% Min 3.4% 9.1% 3. 6.46 .9% 32 30.48 2. 7.74 3.5% 8 8.8% 4 3.

8% 13 12.22 3.5% 17 16.5% Min 3.54% 46 43.1% 45 42.6% 26 24.8% 1.84 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 10 perbelanjaan di sekolah Saya mempunyai tempat belajar yang sesuai di rumah Min Purata 5 4. 3. saya mengunjungi kedaikedai di pekan berhampiran Semasa ponteng sekolah.1% 12 11.3% 3. saya suka melepak di taman permainan kanakkanak Semasa ponteng STS 7 6. saya seronok pergi ke snooker Semasa ponteng sekolah.4% 7 6.9% 38 35. 7.8% 27 25. 4.5% 2 1. 6. saya lebih suka berada dirumah Semasa ponteng sekolah saya sering melepak di rumah kawan Semasa ponteng sekolah. 2.4% 6 5.7% 31 29.3% 22 20.1% 38 35.7% 1 0.32% 51 48.93 16 29 26 28 7 .3% 14 13.3% 13 12. 5.2% 3 2.98 40 37.75 25 23.6% 30 28.3% 2 1.6% Bil 1. saya seronok bermain permainan komputer/melayarari internet di saiber kafe Semasa ponteng sekolah.8% 10 9.9% 2.4% 33 31.9% 1.9% 1.2% 19 17.84 2.7% 47 44. Item Semasa ponteng sekolah.0% 11 10.3% 32.8% 2 1.55 Taburan Kekerapan dan Peratus Responden Mengikut Lokasi Semasa Ponteng Kekerapan dan Peratus TS TP S SS 12 6 47 34 11.3% 5.7% 44.

5% 2.6% 25 23.5% 19 17.54 24 22.5% 8 7. 9.9% 9 8.5% 21 19.5% 2. saya seronok menonton video berunsur lucah di rumah Semasa ponteng sekolah.8% 2.8% 31 29.8% 8 7.0% 4 3.7% 27 25. .70 54 50.6% 25 23.2% 26 24.9% 3 2. saya membuat kerja sambilan di kebun/sawah padi untuk mencari wang saku sendiri Semasa ponteng sekolah. pengkaji menyenaraikan beberapa cadangan yang boleh dimanfaatkan.1% 27.8% 1.6% 2.5% 18 17.4% 24.4% 6.5% 2.82 69 65.6% 24 22. saya sering menonton video di rumah Semasa ponteng sekolah.5% 26. saya seronok merondaronda dengan motorsikal bersama kawan Semasa ponteng sekolah.Faktor-faktor Ponteng di Kalangan Pelajar 85 8. saya terpaksa menolong keluarga saya bekerja di kebun/sawah padi 15.1% 24 22. 10 11 12 sekolah.6% 9 8.66 27 25.02 21 19.8% 23 21. saya selalu merokok di tempattempat sunyi bersama kawan Semasa ponteng sekolah.70 CADANGAN Berdasarkan kepada hasil kerja yang diperolehi.9% 22 20.6% 8 7.5% 1 0.

b. Pembangunan modal insan memerlukan kerjasama semua pihak jika kita ingin menjadi negara maju pada tahun 2020. . Program Ponteng Sifar perlu digalakkan dan dimantapkan lagi supaya semua warga sekolah dapat menyedari kepentingannya kepada disiplin pelajar. Pihak sekolah perlu menguatkuasakan dan mengetatkan lagi peraturan sekolah agar pelajar tidak mudah melanggar disiplin sekolah sewenang-wenangnya. beberapa tindakan susulan perlu diambil untuk mengatasi masalah ponteng sekolah itu daripada berterusan. d. PENUTUP Hasil kajian juga mendapati bahawa pelajar di kalangan sekolah luar bandar lebih banyak menghabiskan masa di rumah mereka semasa ponteng sekolah.86 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah a. Kerjasama daripada semua pihak yang terlibat amatlah diperlukan bagi mendapatkan jalan penyelesaian terhadap permasalahan ponteng sekolah. Kerjasama daripada seluruh warga sekolah adalah diperlukan. c. Oleh yang demikian. Para pelajar yang sering ponteng perlu diberikan kesedaran dan motivasi daripada khidmat kaunseling dan ibu bapa pelajar perlu dihubungi agar dapat berbincang bersama mereka Seminar atau kem pembentukan sahsiah juga perlu diadakan dari masa ke semasa kerana ia turut membantu pelajar untuk menjadi insan yang lebih baik dan berdisiplin.

Dalam Isu Pendidikan Di Malaysia. Edisi Ke 3. Universiti Teknologi Malaysia. Gejala Ponteng Sekolah Perlu Dibasmi. Ibrahim Saad (1977). Pahang: PTS Publication and Distributor Sdn Bhd. Universiti Teknologi Malaysia : Tesis Sarjana Muda. Melaka. Ismail Yusuf (1983). Laporan Disiplin Pelajar Sekolah. 2 April __________. Ponteng Sekolah : Ponteng Sekolah Tanggungjawab Semua Pihak. Aliran Dalam Pendidikan Menjelang Abad Ke 21.Faktor-faktor Ponteng di Kalangan Pelajar 87 RUJUKAN Berita Harian (2001). Universiti Kebangsaan Malaysia. ________________ (1999). Purata Kes Ponteng Sekolah Di Pendalaman Cecah 40 Peratus. Kuala Lumpur: Unit Disiplin Bahagian Sekolah Mohamad Hatta Shaharom (2003). 17 Ogos Hamdan Mis (1999). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Arah dan Kemungkinan Pengajarand dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua. Fenomena Ponteng Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Alor Gajar. Tidak diterbitkan. Laporan Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah. Laporan Persidangan Nasional Mengenai Kaum Remaja Di Malaysia. Singapore: Hodder and Stoughton. Perak. __________ (1994). Kuala Lumpur: Unit Disiplin Bahagian Sekolah. Kuala Lumpur. Disiplin Di Sekolah: Ponteng. Effective Classroom Control. Dlm. Tesis Sarjana Muda. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ponteng Sekolah Di Kalangan Pelajar Tingkat Empat Sekolah Menengah Luar Bandar Dalam Daerah Kuala Kangsar. Psikologi Kaunseling Remaja. Juriah Long.(2005). Kementerian Pendidikan Malaysia (1995). Tidak diterbitkan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Jamalludin Ishak (1992). John Robertson (1981). . Mohamad Hisham Zahari (2000).

Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Malaya : Tesis Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Ivor (1975).88 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Mohamed Najib b. Johor. Abdul Ghafar Abdul (1999). Universiti Teknologi Malaysia. Jurnal 10. . Sungai Besar. Rahimah Ahmad (1982). Robiah Sisin dan Ahmad Nadri Mat Daud (1993). Kuala Lumpur : Fajar Bakti Saat Mat Yasin (1989). Buku Garis Panduan Polisi Basmi Ponteng Sifar. Tesis Sarjana Muda. Mustaza Abu Amin (1994). Ltd. Cabaran Yang Dihadapi Oleh Pentadbir Sekolah Dalam Abad Ke 21. Masalah Ponteng Sekolah : Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Ismail. Masalah Ponteng Sekolah Di Kalangan Orang Ali Di Tiga Buah Sekolah Menengah Daerah Kecil Tapah. Tidak diterbitkan. Satu Kajian Kes. London: George Allen and Unwin. Shairi Harun (1999). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Parit Raja. Batu Pahat. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Disiplin dan Pengajaran: Satu Kajian Awal Dala Disiplin Dan Pendidikan. ___________ (2004). Pengalaman Persekolahan Murid-murid : Implikasi Kepada Pengajaran Format Dan Pentadbiran Sekolah. Penyelidikan Pendidikan: Universiti Teknologi Malaysia Mohd Majid Konting (1993). Mohd Naim Alias (2002). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Tidak diterbitkan. Rohaty Mohd Mazjub (1985). Tidak diterbitkan. Dlm. In Introduction. Sekolah menengah Kebangsaan Bagan Terap (2004). Tidak diterbitkan. Disiplin Dalam Pendidikan. Guru Tak Pandai Mengajar. Morrish. The Sociology Of Education. 15 Oktober. Antara Punca Ponteng Sekolah Semakin Berleluasa Di Kalangan Pelajar. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Fenomena Ponteng Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Bandar Jasin.

Faktor-faktor Ponteng di Kalangan Pelajar 89 Zaini Ghazali (2002). Johor Bahru. Tidak diterbitkan. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Kuala Lumpur: Jade Green Publication. Pembentukan Akhlak Remaja. Zurinah Ahmad dan Mohamad Iman Arif (2004). . Pengaruh Konsep Kendiri Terhadap Tingkah Laku Pelajar Ponteng Di Sekolah Menengah Kebangsaan Pernas Jaya.

1998) . Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif disepadukan di dalam pengajaran bertujuan untuk memberi kemahiran kepada pelajar supaya berfikir secara kritis dan boleh menghasilkan ideaidea baru. Pelbagai program sedang dirancang dan akan dilaksanakan bagi memantapkan lagi sistem pendidikan negara. Kemahiran berfikir diterapkan kepada pelajar melalui soalan-soalan aras tinggi. menulis dan mengira tetapi juga menekankan kepada kemahiran berfikir. Najib Abdul Ghaffar Jamilah Omar Sanitah Mohd Yusof PENGENALAN Penggubalan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) adalah selari dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara untuk meningkatkan kemampuan intelek pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. kemahiran saintifik dan kemahiran teknologi. aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pemikiran dan penyelesaian masalah serta kaedah-kaedah pengajaran. Sistem pendidikan di Malaysia bukan sahaja menekankan kepada sistem 3 M iaitu membaca.6 PENGAPLIKASIAN KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (EKONOMI RUMAH TANGGA) DI SEKOLAH MENENGAH Zainudin Hassan Mohd.(Som dan Dahlan.

iii. ii. (Sharil @Charil & Habib. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mahupun peringkat pengajian tinggi. Secara amnaya. sekolah menengah. Terdapat pelbagai jenis kemahiran berfikir mengikut pandangan dan aliran pemikiran.. kemahiran berfikir dapat dibahagikan kepada dua domain utama iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran berfikir secara kreatif. 1999) Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir bertujuan untuk mencari makna dan beroperasi dengan menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta lain. Melaksanakan latihan dalam perkhidmatan tentang kemahiran berfikir secara berperingkat di semua sekolah di Malaysia. Kemahiran berfikir melibatkan tiga komponen iaitu operasi mental. pengetahuan dan sikap. Memperkenalkan format baru soalan di semua peringkat peperiksaan sam ada peringkat rendah. . iaitu Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Saranan Kementerian Pendidiakn Malaysia pada tahun 2000 adalah memastikan 60 peratus soalan peperiksaan merupakan soalan pemikiran kritis dan kreatif. Format baru ini lebih menguji minda dan tahap keintelektualan pelajar.Pengaplikasian Kemahiran Berfikir 91 Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah melaksanakan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan negara seperti: i.

92 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif Kemahiran Berfikir Secara Kritis • • • • • • • Kemahiran Berfikir Secara Kreatif • • • • membanding dan membezakan membuat kategori meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan menerangkan sebab menyusun mengikut urutan mengusul periksa andaian membuat inferens menjana dan menghasilkan idea mencipta metafora mencipta analogi mencipta definisi • membuat ramalan Membuat Keputusan Dan Menyelesaikan Masalah Rajah 1 : Jenis-jenis Kemahiran Berfikir Sumber : Som dan Mohd Dahalan (1998) .

b. d. Peningkatan Kendiri Kesejahteraan Keluarga Keharmonian Hidup Bermasyarakat Sumber : Pusat Perkembangan Kurikulum (1992) . f. b. b. b. f. Pengenalan Alam Perniagaan Asas Keusahawanan Asas Perniagaan Menyimpan Rekod Konsumerisme Pengeluaran Industri Tempatan Pertanian a. e. g. c. Tanaman Ternakan Kekeluargaan a. c. d. c. b. c. b. Kerja Kayu dan Logam Kerja Paip Asas Elektrik Elektronik Pengurusan Diri Perkebunan Kemahiran Manipulatif Tambahan a. c. Makanan dan Pemakanan Pakaian Tempat Kediaman Perdagangan dan Keusahawanan a.Pengaplikasian Kemahiran Berfikir 93 Jadual 1 : Organisasi Kandungan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Bahagian Teras Bahagian Pilihan Kemahiran Manipulatif a. Lukisan Teknik Enjin Elektrik Elektronik Ekonomi Rumah Tangga a. e. d.

Mengikut huraian sukatan mata pelajaran KHB. Bahagian teras terdiri daripada tiga komponen iaitu Kemahiran Manipulatif. Ekonomi Rumah Tangga (ERT) dan Pertanian. manakala bahagian pilihan ialah Kemahiran Manipulatif Tambahan (KMT). Perdagangan dan Keusahawanan dan Kekeluargaan yang wajib dipelajari oleh semua pelajar. mata pelajaran ini dikenali sebagai Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) dan dibahagikan kepada bahagian teras dan bahagian pilihan. manakala bahagian pilihan pula dibenarkan memilih salah satu daripada tiga komponen pilihan yang ditawarkan. tunjuk cara. pengajaran dan pembelajaran (P & P) hendaklah dilakukan dalam berbagai bentuk aktiviti dan kerja praktis. Persoalannya sekarang. Adakah kesemua guru telah diberikan latihan yang secukupnya dari segi penerapan pengaplikasaian KBKK dalam pengajaran dan pembelajaran serta dalam pembinaan soalan. Sains Pertanian. . Seni Perusahan dan Ekonomi Rumah Tangga (ERT). Semua pelajar tingkatan satu hingga tingkatan tiga diwajibkan untuk mempelajari komponen di dalam bahagaian teras. Mata pelajaran ini diperkenalkan pada tahun 1989 dan dikenali sebagai Kemahiran Hidp Program Peralihan. Pada tahun 1991. adakah guruguru mengaplikasikan KBKK dengan sempurna dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah? PERSOALAN KAJIAN Kajian ini mempunyai beberapa persoalan. simulasi dan sebagainya. iaitu Pedagogi.94 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) merupakan mata pelajaran pravokasional yang bertujuan untuk melengkapkan pelajar-pelajar dengan kemahiran-kemahiran asas secara teori dan juga praktikal yang diperlukan untuk mengendalikan kehidupan seharian dengan penuh sistematik. Pada asasnya. lawatan. main peranan. Guru-guru boleh menggunakan pelbagai aktiviti seperti membuat projek. mata pelajaran ini dibahagikan kepada empat pilihan.

9345. Kebolehpercayaan untuk soal selidik ini berada pada tahap tinggi iaitu nilai Alpha Cronbach 0. Apakah guru-guru mengaplikaskan KBKK semasa membuat penilaian? METODOLOGI KAJIAN Kajian ini merupakan kajian tinjauan (survey) dan bertujuan melihat secara umum serta mengkaji pengaplikasian KBKK oleh guru dalam pengajaran KHB (ERT) di 20 buah sekolah menengah Daerah Kota Bharu. SPSS 11. Apakah guru-guru mengaplikaskan KBKK semasa menutup pengajaran? 5. Jadual min yang digunakan untuk menggambarkan tahap ialah : Jadual 2 : Tahap mengikut nilai Min TAHAP Rendah Sederhana Tinggi MIN 1 – 2.34 – 3.67 – 5.33 2. Kelantan.66 3. Apakah guru-guru mengaplikaskan KBKK semasa melakukan amali dalam pengajaran? 4.0 digunakan untuk mencari nilai kekerapan.Pengaplikasian Kemahiran Berfikir 95 1. Apakah guru-guru mengaplikaskan KBKK semasa penyampaian isi pelajaran? 3. Apakah guru-guru mengaplikaskan KBKK semasa set induksi dalam pengajaran? 2. Instrument kajian ialah satu set soal selidik yang dibina sendiri berdasarkan persoalan kajian. peratus dan min.0 . Set soal selidik ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A berkaitan maklumat diri guru dan Bahagian B ialah berkaitan persoalan pengaplikasian KBKK di dalam pengajaran.

5 1. PERNYATAAN Saya meminta pelajar membanding dan membezakan maksud di antara makanan dan pemakanan Saya meminta pendapat pelajar terhadap ciri-ciri kediaman yang baik MIN 4.3 47.49 4.4 22.64 .0 20.7 24.8 Pengaplikasian KBKK Semasa Set Induksi NO. umur.5 9. taraf pendidikan.8 PERATUS (%) 17.0 PERATUS (%) 28.9 58. 2. pengalaman mengajar dan menghadiri kursus KBKK JANTINA Lelaki Perempuan UMUR Kurang 35 tahun 36 hingga 45 tahun 46 tahun ke atas TARAF PENDIDIKAN SPM STPM Sijil Maktab Diploma Sarjana Muda PENGALAMAN MENGAJAR 1-4 tahun 5 – 8 tahun 9 – 12 tahun Lebih 13 tahun MENGHADIRI KURSUS KBKK <3 4–6 >7 BILANGAN 53 BILANGAN 15 25 13 BILANGAN 4 1 31 5 12 BILANGAN 9 11 5 28 BILANGAN 29 13 11 PERATUS(%) 100.4 52.8 9. Jadual 3 : Analisa kekerapan dan peratusan untuk jantina.96 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Analisa Data Data telah diringkaskan dengan mengunakan jadual di bawah.5 20. 1.2 24.8 PERATUS (%) 54.5 PERATUS(%) 7.

16. 5. 13.58 4.26 15.42 4.68 4. Saya meminta pelajar mendefinisikan di antara kelim dan kelepet.89 4. 8. fakta dan teori makanan dan pemakanan dalam situasi yang baru bagi menyelesaikan masalah.72 4. 10. MIN 4. 11 12. 14.23 4.15 4. ruang sosial dan ruang persendirian semasa pengajaran ruang dalam tempat kediaman. 6. Saya meminta pelajar mendefinisikan ruang kerja.Pengaplikasian Kemahiran Berfikir 97 3. Saya meminta pelajar mengkategorikan apa yang dipelajari mengikut kumpulan Saya mengingatkan pelajar dan meminta pelajar berfikir kesan penggunan alatan yang tidak betul Saya sering mengaitkan sesuatu objektif dengan pengalaman kehidupan seharian pelajar Saya meminta pelajar memberikan definisi mengenai diet seimbang Saya meminta pelajar membuat perbandingan cara menyimpan pakaian Saya meminta pelajar membuat perbandingan pembelajaran yang lalu Purata 4.62 4. Purata MIN 4. PERNYATAAN Saya meminta pelajar membezakan antara fabrik asli dengan fabrik buatan Saya meminta pelajar memberikan sebab berkaitan isi pembelajaran Saya membuat penyusunan isi pelajaran mengikut keutamaan Saya meminta pelajar membuat semakan terhadap isi yang hendak dihujah Saya menggunakan kemahiran mencipta Metafora untuk melambangkan sesuatu Saya menyuruh pelajar mengaplikasikan pembelajaran konsep.11 3.77 . 9.72 4. 4.70 4. 4. 7.68 4. 17.39 Pengaplikasian KBKK Semasa Melakukan Amali NO.06 4.48 Pengaplikasian KBKK semasa Penyampaian Isi Pengajaran NO. PERNYATAAN Saya meminta pelajar menyatakan sebab mengapa perlu sayur-sayuran perlu dibasuh dahulu sebelum dipotong.

25. 32.64 4.49 4.38 4. 26. Saya meminta pelajar berbincang seterusnya menyusun kutleri dan juga makanan di atas meja mengikut cara Melayu/Cina/India menggunakan segala kutleri dan makanan yang telah disediakan.42 27. 24. 19. 28. Saya meminta pelajar memikirkan projek yang akan dibuat berdasarkan bahan-bahan kerja yang disediakan sebelum amali dilakukan. 21.57 4.68 .60 4. Saya meminta pelajar membuat andaian mengenai kepentingan membersih tempat kediaman. 4.98 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 18. Saya berusaha menerapkan lain-lain kemahiran yang mempunyai kegunaan yang sama di mana ia boleh memberikan manfaat kepada pelajar. Saya menyoal pelajar terhadap sesuatu perkara untuk mendapatkan alasan mereka.49 Pengaplikasian KBKK Semasa Menutup Pengajaran NO. 29. Saya meminta pelajar meramalkan apa yang akan terjadi jika seseorang itu memilih pakaian tanpa mengikut prinsip pemilihan pakaian. 23. 4. 31. Saya meminta pelajar membuat kesimpulan melalui persamaan dan perbezaan isi pelajaran yang telah diajar.15 4. PERNYATAAN Saya meminta pelajar mengaplikasikan kemahiran membuat kategori/klasifikasi dalam memilih makanan yang seimbang. Pembahagian kumpulan amali akan dilaksanakan untuk membantu pelajar berbincang dan menghasilkan idea yang baru.08 30. Saya meminta pelajar meneliti kedudukan perabot-perabot dan meminta rasional perabot-perabot itu sesuai diletakkan pada tempat tertentu.40 4. Saya meminta pelajar mendifinisikan maksud nutrien di akhir MIN 4. Saya mengaitkan kemahiran metafora (melihat sesuatu perkara itu sebagai suatu perkara yang lain) semasa menutup pengajaran.15 4. Saya meminta pelajar menyediakan peralatan yang diperlukan. Saya meminta pelajar menyusun semula langkah-langkah pembinaan projek mengikut urutannya. Saya meminta pelajar memberikan ulasan mengenai isi pelajaran yang telah dipelajari semasa menutup pengajaran. Purata 4.57 4.53 4. 20.29 4.25 4. 22.

64 36.48 4.42 4.55 4. Saya bertanyakan pelajar. 33.42 Keputusan Purata Min Setiap Persoalan Kajian Persoalan kajian Pengaplikasian KBKK semasa set induksi Pengaplikasian KBKK semasa menyampaikan isi pelajaran Pengaplikasian KBKK semasa pengajaran amali Purata Min 4. 39. Saya memberikan latihan yang meminta pelajar melihat sesuatu perkara sebagai suatu perkara yang lain. Saya kerap memberikan latihan yang mampu menjana dan menghasilkan idea pelajar. Purata 4.Pengaplikasian Kemahiran Berfikir 99 pengajaran topik fungsi nutrien makanan. 38.45 4.45 4. 40.36 Pengaplikasian KBKK Semasa Membuat Penilaian NO. Saya memberikan latihan yang meminta pelajar menulis langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menggunakan mesin jahit.49 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi . Saya meminta pelajar membuat latihan mengenai pengkelasan melalui ciri-ciri persamaan dan perbezaan dalam pengajaran kandungan nutrien dalam makanan.32 37. 4. Saya sering memberikan latihan yang berbentuk perbandingan dan perbezaan dalam setiap tajuk yang diajar.45 35. 4. apa yang akan terjadi sekiranya pakaian dicuci tanpa mengambilkira panduan pada label jagaan tekstil antarabangsa.08 4.39 4. 34. Saya ada memberikan latihan yang meminta pelajar memberikan definisi untuk menguji kefahaman mereka. MIN 4. PERNYATAAN Saya gemar memberikan latihan yang memerlukan pelajar membuat kategori dan klasifikasi. Purata 4.

4. Guru-guru mengaplikasikan KBKK dalam pengajaran mata pelajaran KHB (ERT) semasa set induksi adalah pada tahap yang tinggi dari segi kemahiran membanding dan membeza. kemahiran membuat andaian. Guru-guru mengaplikasi KBKK dalam pengajaran KHB (ERT) semasa membuat penilaian pada tahap yang tinggi dari segi .Rumusan hasil dapatan kajian ialah : 1. 5. kemahiran mencipta metafora. kemahiran menjana dan menghasilkan idea dan mencipta definisi. kemahiran membuat ramalan.42 4. kemahiran mengusul periksa andaian. mencipta metafora. kemahiran meneliti bahagian kecil. kemahiran menjana dan menghasilkan idea. Guru-guru mengaplikasikan KBKK dalam pengajaran KHB (ERT) pada tahap tinggi semasa melakukan amali dari segi kemahiran menerangkan sebab. kemahiran mencipta definisi dan kemahiran mencipta analogi. menerangkan sebab. kemahiran menyusun mengikut urutan.100 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Pengaplikasian KBKK semasa menutup pengajaran Pengaplikasian KBKK semasa membuat penilaian Purata 4. kemahiran membuat kategori. mencipta analogi dan kemahiran menjana dan menghasilkan idea. menyusun mengikut urutan. kemahiran menerang sebab. kemahiran membuat andaian. 3. mencipta metafora.43. Guru-guru mengaplikasikan KBKK kemahiran semasa menyampaikan isi pelajaran pada tahap yang tinggi dari segi kemahiran membanding dan membeza. mencipta analogi dan mencipta definisi. kemahiran membuat ramalan.43 Tinggi Tinggi Tinggi RUMUSAN Pengkaji mendapati pengaplikasian KBKK dalam mata pelajaran KHB (ERT) dikalangan guru-guru sekolah menengah daerah Kota Bharu berada pada tahap tinggi dengan purata min 4. Guru-guru mengaplikasi KBKK dalam pengajaran KHB (ERT) semasa menutup pengajaran pada tahap yang tinggi dari segi kemahiran membuat kategori.36 4. kemahiran mengusul periksa andaian. 2.

latihan atau kursus perlu diterapkan untuk meningkatkan lagi pengaplikasian KBKK dalam pengajaran mata pelajaran KHB (ERT). Guru-guru yang masih baru dan guru-guru berkelulusan sarjana muda boleh meningkatkan lagi pengaplikasian KBKK dalam pengajaran terutama kemahiran mencipta metafora kerana kurang pengetahuan dan kefahaman. PENUTUP Kajian ini menunjukkan pengaplikasian KBKK dalam KHB (ERT) di kalangan guru-guru sekolah menengah Daerah Kota Bharu adalah tinggi. Pelbagai kemahiran. 3. 4. Pihak JPT dan PPK boleh mengeluarkan modul pelaksanaan KBKK dalam KHB untuk memudahkan pengaplikasian KBKK. kemahiran menjana dan menghasilkan idea. metafora dan kemahiran mencipta analogi.Pengaplikasian Kemahiran Berfikir 101 kemahiran membuat kategori. Pihak Kementerian Pelajaran boleh membuat pemantauan terhadap pengajaran guru terhadap pengaplikasian KBKK. Pihak Universiti perlu menekankan penerapan KBKK di kalangan siswazah perguruan. menyusun mengikut urutan. . membanding dan membeza. mencipta definisi. membuat ramalan. CADANGAN Berdasarkan hasil kajian. 2. penyelidik menyenaraikan beberapa cadangan: 1.

Kuala Lumpur : Percetakan Sentosa. Atas. ”Pengaplikasian Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif dalam corak Pengajaran KHB (perkebunan/pertanian) di Sek. . Poh Swee Hiang (2000). ”KBKK edisi Kedua – Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif”. ”Pengenalan Pemikiran Kritis dan Kreatif” Skudai : UTM. Skudai : UTM. ”Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif(KBKK). Skudai : UTM. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1. ”Pedagogi dalam Bilik Darjah”. Som Nor dan Mohd Dahlan Mohd Ramli (1998). Rendah Jempol Negeri Sembilan ”. ”Thinking Skill Aplication in Study”. ”Aplikasian Kemahiran Berfikir dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Men. Projek Sarjana Muda : UTM. Petaling Jaya : Pearson Education. Men. Kajang :Makruf Publisher. Kuala Lumpur : UM. ”Pengaplikasian KBKK dalam Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (Reka cipta)”. Sufean dan Rahim (1995). Projek Sarjana Muda: UTM. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). Esah Sulaiman (1997). Hulu Kelang : Dewan Bahasa dan Pustaka. Azrul Hady Dzulkafly (2002).102 Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah RUJUKAN Amir Omar (2003). Projek Sarjana Muda : UTM. ”Penyelidikan Pendidikan ”. ”Pengaplikasian Kemahiran Berfikir secara kritis dan kreatif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup di Lapan Buah Sekolah Kuala Kangsar ”. Samsu Yaacob (1996). Dalilah Abdul Ghany (2003). Mohd Azhar Abdul Hamid (2001).

Pengaplikasian Kemahiran Berfikir 103 Tuckman W.B. . New York : Harcout. “Conducting Educational research”. (1978).

polisi. Yusop PENGENALAN Organisasi adalah suatu badan yang dianggotai oleh pelbagai individu dengan kelebihan yang pelbagai dan menjalankan tugas dan peranan yang berbeza bagi mencapai matlamat yang sama (Robbins. Kedua-dua elemen ini akan mempengaruhi tingkah laku dalam organisasi sama ada secara individu atau kumpulan terhadap pencapaian organisasi (Abd. tingkah laku organisasi didefinisikan sebagai satu bidang kajian yang menyelidik impak gelagat yang dihasilkan oleh individu. tingkah laku organisasi dirujuk kepada sikap dan peribadi individu dan . Pencapaian matlamat organisasi pula adalah bergantung kepada dua elemen iaitu elemen kemanusiaan dan elemen bukan kemanusiaan. Menurut Robbins (2005). Manakala menurut Martin (2005). 2003). Aziz. Elemen kemanusiaan adalah seperti akauntabiliti dan komitmen terhadap organisasi. Manakala elemen bukan kemanusiaan seperti proses. 2003).7 IKLIM ORGANISASI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GELAGAT KEWARGANEGARAAN ORGANISASI DI KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH Mohd Najib Abdul Ghafar Zainudin Hassan Maisura M. kumpulan dan struktur di dalam organisasi bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tertentu bagi menjamin kemajuan dan kecekapan sebuah organisasi. struktur dan teknologi.

Gelagat organisasi ini adalah berkait dengan persekitaran organisasi yang dikenali sebagai iklim organisasi. keberkesanan sistem pendidikan perlu dititikberatkan dan kejayaan dalam sistem pendidikan negara pula adalah amat bergantung kepada organisasi sistem pendidikan itu sendiri. tingkah laku organisasi sebagai satu bidang pengkhususan yang tersendiri. boleh ditakrifkan sebagai satu bidang kajian pelbagai displin yang menggunakan kaedah-kaedah saintifik untuk mengkaji bagi memahami tingkah laku individu dan kumpulan serta proses organisasi.Iklim Organisasi dan Gelagat Kewarganegaraan 105 kumpulan dalam sesebuah organisasi. perkembangan dan kemajuan dalam sistem pendidikan menjadi tunjang utama untuk membangunkan negara. Antara organisasi penting yang bertujuan untuk memastikan kemajuan dalam bidang pendidikan ialah organisasi sekolah. mendefinisikan tingkah laku organisasi sebagai satu bidang yang memberikan penumpuan kepada peningkatan pengetahuan dengan menggunakan kaedah saintifik ke atas semua manusia yang menganggotai organisasi. Gelagat organisasi ini juga mempunyai kaitan dengan gelagat kewarganegaraan organisasi. yang biasanya dikenali sebagai gelagat sukarela. Oleh itu bagi memastikan kemajuan negara. Oleh itu. implikasi tingkah laku dan proses tersebut terhadap organisasi dan kaedah serta teknik memperbaikinya untuk tujuan pengurusan pembangunan staf serta meningkatkan produktiviti organisasi keseluruhannya secara berterusan (Ahmad Sukri. iklim organisasi mempengaruhi tingkah laku individu terhadap organisasinya. Menurut Najib (2004). antara aspek penting tingkah laku organisasi yang biasa dikaji ialah gelagat organisasi pekerja. faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di Malaysia. Sementara George & Jones (1996). sistem pendidikan di Malaysia adalah pada tahap pembangunan yang berubah mengikut keperluan semasa. 2002). Menurut . Bagi memastikan kemajuan dan kejayaan sesebuah organisasi. Ini kerana menurut Ostroff (1993). Antara faktor yang mempengaruhi keberkesanan organisasi pendidikan ialah suasana atau iklim organisasi sekolah.

sikap pelajar yang positif dan permuafakatan di antara sekolah dan rumah. konsep sekolah berkesan adalah menyentuh mengenai aspek kepimpinan pengetua. peranan guru yang berkesan di dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. sesebuah organisasi tidak boleh berjaya jika ahli-ahlinya tidak mengamalkan semangat kewarganegaraan yang baik dan melaksanakan segala gelagat organisasi yang positif. iklim organisasi dilihat mempengaruhi tingkah laku pekerja terhadap organisasi itu sendiri. iklim sekolah yang kondusif. Menurut Markoczy dan Xin (2004) pula. iklim organisasi adalah merupakan kualiti persekitaran sesebuah organisasi yang mana kualiti ini secara relatifnya kekal. LATARBELAKANG MASALAH Malaysia sedang menuju ke alaf baru yang melibatkan perubahan dalam pelbagai aspek termasuklah pendidikan.Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 106 Lussier (1993). Kualiti ini termasuklah dari segi sikap dan sifat guru-guru yang bekerja melebihi tanggungjawab formal mereka dan sanggup meluangkan masa serta tenaga untuk kejayaan organisasi yang dikenali sebagai gelagat kewarganegaraan organisasi. Oleh itu bagi menjamin kualiti sistem pendidikan negara. Selain itu kualiti yang ada pada pekerja dalam organisasi sekolah juga mempengaruhi pencapaian dan kemajuan sekolah. Manakala . Menurut Dipaola dan Hoy (2000). Dalam usaha mencapai matlamat Wawasan 2020. Oleh itu. Iklim organisasi ini dibentuk melalui persepsi pekerja di dalam organisasi dan menjadi asas kepada pembentukan sikap seseorang pekerja terhadap organisasinya. kerelaan ahli-ahli organisasi untuk menyumbangkan usaha melangkaui tanggungjawab kerja formal adalah komponen yang diperlukan untuk menjadikan sesebuah organisasi itu efektif dari segi pencapaian. kemajuan bidang pendidikan haruslah bergerak sejajar dengan era globalisasi. organisasi sekolah mesti memainkan fungsinya secara berkesan. Menurut Ahmad Zabidi (2005).

guru juga boleh mengalami burnout. Ini kerana guru adalah merupakan individu yang terpenting dalam menghasilkan mutu pendidikan yang yang berkualiti. antara faktor-faktor persekitaran organisasi yang mempengaruhi tekanan kerja guru ialah norma. burnout bukanlah disebabkan oleh individu. keruntuhan komuniti dan konflik nilai. mempamerkan komitmen yang rendah terhadap pengajaran dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelajar. namun begitu tekanan sering dialami oleh guru yang mempengaruhi produktiviti. sebaliknya disebabkan oleh persekitaran sosial tempat bekerja. Kajian-kajian terdahulu mendapati pelbagai punca yang boleh menyumbang kepada masalah burnout. guru yang mengalami burnout mengharapkan tahap usaha yang rendah daripada pelajar. Menurut Kamaruzaman (2005). dewasa ini pelbagai masalah wujud dan mempengaruhi keberkesanan sekolah. Blase (1982) pula menyatakan bahawa beban kerja yang bertimbun dan juga masalah gaji yang rendah menjadi punca utama kepada tekanan. Sikap dan pelakuan ini juga dipengaruhi . menunjukkan sikap tidak dapat menahan kekecewaan dalam kelas. Selain itu menurut Handy (1986). budaya pentadbiran dan komunikasi di kalangan guru-guru serta staf sokongan. situsai kerja guru. Antara punca-punca utama berkaitan persekitaran kerja yang menyebabkan burnout ialah beban kerja yang berlebihan. Menurut Brock dan Grady (2000). ganjaran yang tidak setimpal. kekurangan kawalan. sekolah sebagai organisasi pendidikan berperanan sebagai agen yang menjana manusia. Maslach (1982) berpendapat bahawa kejadian burnout banyak disumbangkan oleh suasana pekerjaan itu sendiri. Menurut mereka. prestasi dan kecekapan guru. Antara masalah yang wujud dalam organisasi pendidikan ialah masalah kualiti guru. Namun begitu. ketidakadilan. merasa letih dari segi emosi dan fizikal.Iklim Organisasi dan Gelagat Kewarganegaraan 107 menurut Mukhtar (2000). Menurut Chernis (1980). mestilah mempunyai persekitaran yang positif dan kondusif. persepsi yang berbeza di antara peranan yang tersurat dan tersirat dalam pekerjaan juga menyumbang kepada tekanan kerja kepada guru-guru.

Ini juga disebabkan sebahagian besar daripada masalah yang wujud dalam mana-mana organisasi ialah “masalah manusia”. Berdasarkan masalah di atas.Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 108 oleh kejadian burnout yang mana terdapat peningkatan ketidakhadiran. Justeru itu. satu kajian telah dibuat untuk mengkaji persepsi guru-guru tehadap iklim organisasi sekolah mereka dan bagaimanakah iklim organisasi ini mempengarui gelagat yang menyumbang kepada keberkesanan organsasi iaitu gelagat kewarganegaraan organisasi. terlalu bergantung kepada peraturan dan pengurangan prestasi kerja (Hushim. meningkatnya peletakan jawatan. Oleh itu. kita perlulah memenuhi beberapa aspek tingkah laku manusia. Iklim organisasi ini akan mempengaruhi gelagat organisasi sama ada gelagat yang menyumbang kepada keberkesanan sesebuah organisasi atau gelagat yang menjejaskan keberkesanan organisasi. jika kita ingin mewujudkan sebuah organisasi yang lebih efektif dan efisien. memahami tingkah laku manusia dalam organisasi merupakan satu keperluan yang penting. Menurut Dipola dan Hoy (2000). Semakin berkualiti ahli sesebuah organisasi maka semakin cemerlang organisasi tersebut. reputasi dan prestasi organisasi. Dengan kata lain. Oleh itu. PERNYATAN MASALAH Manusia sebagai kumpulan penting kepada sesebuah organisasi berperanan untuk menentukan kualiti. kerelaan ahli-ahli organisasi untuk menyumbangkan . bagi melahirkan ahli-ahli organisasi yang berkualiti pula. merekalah yang bertanggungjawab untuk mencapai matlamat dan wawasan organisasi berkenaan. adalah penting untuk sesebuah organisasi khususnya sekolah untuk menyediakan iklim organisasi yang positif dan kondusif untuk guru menjalankan tugas dengan berkualiti dan berkesan. 2005). Kejayaan sesebuah organisasi atau institusi terletak ditangan pekerja yang menganggotai organisasi tersebut.

2000). . Mengenalpasti tahap iklim organisasi di kalangan guru-guru sekolah menengah daerah Pontian. permasalah-permasalahan berikut dikemukakan. Johor. Daripada kajian-kajian lepas berkaitan ciri-ciri keadaan kerja terutamanya faktor iklim organisasi menunjukkan bahawa setiap organisasi mempunyai dimensi-dimensi iklim organisasi yang berlainan (Adibah Omar. Dimensi-dimensi ini boleh mempengaruhi tingkah laku pekerja dalam organisasi. a) Adakah wujud perkaitan antara iklim organisasi dengan gelagat kewarganegaraan organisasi? b) Adakah wujud perkaitan antara setiap dimensi organisasi dengan gelagat kewarganegaraan organisasi? OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini mempunyai dua objektif iaitu. terdapat tiga pemboleh ubah yang boleh menimbulkan kesan motivasi terhadap pembentukan tingkah laku positif dalam organisasi iaitu ciri-ciri individu. Ciriciri keadaan kerja merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja individu berkenaan seperti hubungan pekerja dengan majikan. Oleh itu kajian ini meninjau kepada aspek-aspek berikut : a) Apakah tahap iklim organisasi ? b) Apakah tahap gelagat kewarganegaraan organisasi ? Mengikut Hackman dan Oldman (1976). Sehubungan itu. 1.Iklim Organisasi dan Gelagat Kewarganegaraan 109 usaha melangkaui tanggungjawab kerja formal adalah komponen yang diperlukan untuk menjadikan sesebuah organisasi itu lebih efektif. ganjaran yang diberikan oleh organisasi dan termasuklah iklim organisasi itu sendiri. ciri-ciri kerja dan ciri-ciri keadaan kerja itu sendiri. Oleh itu kajian ini cuba meninjau dan menentukan sejauhmana tujuh dimensi iklim organisasi mempengaruhi gelagat kewarganegaraan organisasi individu terhadap organisasinya.

ganjaran.Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 110 2. prestasi. Manakala pembolehubah bersandar pula adalah berkaitan dengan gelagat kewarganegaraan organisasi. Pengukuran Variable . sokongan. komunikasi dan perhubungan dan identiti. Penyelidik memilih 12 buah daripada 13 buah sekolah menengah tersebut. Johor. Mengenalpasti tahap gelagat kewarganegaraan organisasi di kalangan dikalangan guru-guru sekolah menengah daerah Pontian. Pembolehubah bebas adalah terdiri daripada iklim organisasi yang dipersepsikan oleh responden. Populasi dan Persampelan Kajian ini dijalankan di kalangan 238 guru sekolah menengah di daerah Pontian. Terdapat tujuh dimensi yang berkaitan dengan iklim organisasi iaitu struktur. tanggungjawab individu. Pemilihan sampel kajian adalah berdasarkan kepada persampelan rawak berlapis dimana bilangan sampel yang dipiliadalah berkadaran dengan jumlah guru dalam setiap buah sekolah. Bilangan semua guru sekolah menengah dalam daerah Pontian adalah 628 orang. Johor METODOLOGI Reka bentuk Kajian Kajian ini menggunakan statistik deskriptif bagi menghuraikan latar belakang responden dan juga statistik inferensi yang melibatkan dua pembolehubah iaitu pembolehubah bersandar dan juga pembolehubah bebas. Kajian ini juga adalah berbentuk kajian korelasi. Ini adalah kerana salah satu daripada sekolah menengah telah dijadikan sampel untuk kajian rintis. Terdapat 13 buah sekolah menengah harian di daerah Pontian.

Setuju (S). selalu (min 2. sederhana (min 2. skor min iklim organisasi dibahagikan kepada lima peringkat iaitu sangat rendah (min 1 – 1.0). Untuk tujuan penganalisian data. Statistik deskriptif juga digunakan untuk mengukur tahap iklim organisasi dan tahap gelagat kewarganegaraan organisasi responden. Kurang Setuju (KS).49) dan sangat tinggi (min 4. kadang-kadang (min 1.49).6 -2.5 – 4.94 dan Nilai pekali kebolehpercayaan bagi kesemua item bagi gelagat kewarganegaraan organisasi adalah 0. Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).5).96. skor min gelagat kewarganegaraan organisasi dibahagikan kepada empat tahap kekerapan iaitu tidak pernah (min 1 – 1. untuk soalan gelagat kewarganegaraan organisasi.Iklim Organisasi dan Gelagat Kewarganegaraan 111 Soal selidik adalah ubahsuai daripada terjemahan Poon dan Raja Azimah (1989) berasaskan oleh Litwin dan Stringer (1968).49).50 – 3.49). Nilai kebolehpercayaan bagi keseluruhan dimensi iklim organisasi ialah 0.5 – 5.5 – 4. rendah (min 1. Kadang-kadang (KK) dan Tidak Pernah (TP). Selalu (S). Untuk tujuan penganalisian data. .0).51 – 3. versi 12.5).51 – 2. min dan peratusan untuk mengukur serta menganalisis latar belakang responden. skala likert 4 mata digunakan iaitu Setiap Kali (SK). Penganalisian Data Penyelidik menggunakan metod statistik deskriptif iaitu taburan kekerapan. Soal selidik adalah berasaskan skala Likert 5 mata iaitu Sangat Setuju (SS).49) dan setiap kali (min 3. Walaupun begitu. Kajian Rintis Data yang diperolehi dalam kajian ini pula telah dianalisis dengan menggunakan ujian “Cronbach’s Alpha” yang diproses menggunakan perisian komputer “Statistical Package for Social Science” (SPSS. tinggi (min 3.5).

Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah

112

Ujian statistik yang digunakan pula ialah Ujian Pekali Korelasi Pearson iaitu untuk membuktikan terdapatnya perkaitan antara pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas iaitu gelagat kewarganegaraan organisasi dan iklim organisasi. Ujian ini juga digunakan untuk menguji perkaitan antara pengalaman kerja dengan tahap iklim organisasi dan juga perkaitan antara pengalaman kerja dengan tahap gelagat kewarganegaraan organisasi. Ujian-T pula digunakan untuk menguji perkaitan antara jantina dengan iklim organisasi dan tahap gelagat kewarganegaraan organisasi.

DAPATAN KAJIAN Analisis Mengenai Latar Belakang Responden Sampel kajian terdiri daripada dua ratus tiga puluh lapan orang guru yang mengajar di sekolah-sekolah menengah Daerah Pontian. Analisis yang digunakan dalam bahagian dalam bentuk kekerapan dan peratusan. Berikut adalah analisis mengenai latar belakang responden :
Jantina Lelaki Perempuan Umur 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 47 – 50 51 – 55 Kelulusan Sijil Diploma Ijazah Sarjana Muda Ijazah Sarjana Pengalaman Mengajar Kekerapan 58 180 Kekerapan 42 74 46 33 27 10 6 Kekerapan 4 7 219 8 Kekerapan Peratus 24.4 75.6 Peratus 17.7 31.1 19.3 13.8 11.3 4.2 2.4 Peratus 1.7 2.9 92.0 3.4 Peratus

Iklim Organisasi dan Gelagat Kewarganegaraan

113

<5 6 – 11 12 – 17 18 – 23 24 – 29 30 – 35 Jumlah

121 52 32 19 11 3 238

50.8 21.8 13.4 8 4.8 1.3 100

Tahap Iklim organisasi di kalangan guru-guru sekolah menengah daerah Pontian
Tahap Min Struktur Tnggungjawab Individu Ganjaran Piawai Prestasi Sokongan Komunikasi/ Perhubungan Identiti Sangat Rendah 0.8% 0.8% Rendah 0.8% 6.7% 1.7% 0.8% Sederhana 16.8% 2.9% 28.2% 12.2% 16.8% 4.6% 8.8% Tinggi 77.3% 74.8% 63% 82.8% 71.4% 67.2% 73.5% Sangat Tinggi 5.0% 21.4% 2.1% 5% 9.2% 28.2% 16.8%

Bilangan dan Peratusan Keseluruhan Tahap Iklim Organisasi di Kalangan Responden
Tahap Organisasi Sangat Rendah (1 – 1.5) Rendah (1.51 – 2.5) Sederhana (2.51 – 3.49) Tinggi (3.5 – 4.49) Sangat Tinggi (4.5 – 5.0) Iklim Kekerapan 25 209 4 Peratus (%) 10.5 87.8 1.7

Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah

114

Jumlah

238

100

Skor Min bagi Iklim Organisasi di Kalangan Responden
Dimensi Iklim Organisasi Struktur Tanggungjawab Individu Ganjaran Piawai Prestasi Sokongan Komunikasi/ Perhubungan Identiti Min Keseluruhan = 3.89 Min 3.82 4.08 3.50 3.82 3.81 4.16 4.06 Pangkatan 5 2 7 4 6 1 3

Skor Tahap Kekerapan Gelagat Kewarganegaraan Organisasi di kalangan Responden
Tahap Kekerapan Gelagat Kewarganegaraan Organisasi Tidak Pernah (1 – 1.5) Kadang-kadang (1.6 – 2.49) Selalu (2.5 – 3.49) Setiap Kali (3.5 – 4.0) Jumlah Bilangan Responden Peratus (%)

14 206 18 238

5.9 86.6 7.6 100

PERBINCANGAN Secara keseluruhan, tahap iklim organisasi responden berada pada tahap tinggi iaitu seramai 209 orang berbanding tahap sederhana seramai 25 orang dan 4 orang berada pada tahap sangat tinggi. Ini bermaksud, responden mempunyai persepsi yang tinggi terhadap persekitaran tempat kerja dan menganggap suasana tempat kerja

Iklim Organisasi dan Gelagat Kewarganegaraan

115

pada tahap memuaskan. Berdasarkan skor min terhadap tujuh dimensi pula didapati bahawa dimensi yang menunjukkan pangkatan pertama ialah dimensi komunikasi atau perhubungan, diikuti oleh dimensi tanggungjawab individu, identiti, piawai prestasi, struktur, sokongan dan akhir sekali ganjaran. Ini bermaksud bahawa dari segi demensi komunikasi dan perhubungan di tempat kerja, responden amat berpuashati dengan suasana perhubungan atau pergaulan di tempat kerja berbanding dengan dimensi ganjaran yang berada pada pangkatan terakhir iaitu dimensi ganjaran. Ini mungkin berlaku kerana responden tidak berpuashati dengan pengiktirafan dan ganjaran yang mereka terima di tempat kerja, sistem kenaikan pangkat dan sebagainya. Terdapat 24 item gelagat kewarganegaraan organisasi digunakan dalam kajian. Berdasarkan skor tahap kekerapan gelagat kewarganegaraan organisasi, didapati skor responden berada pada tahap kekerapan Selalu (S) iaitu seramai 206 orang, Setiap Kali (SK) 18 orang dan Kadang-kadang (KK) 14 orang. Ini menunjukkan bahawa responden kebiasaannya ada menunjukkan gelagat kewarganegaraan dalam organisasi dan gelagat tersebut merupakan gelagat yang selalu ditunjukkan oleh mereka. Antara gelagat yang setiap kali ditunjukkan atau diamalkan oleh responden ialah berterusan dalam mematuhi peraturan dan undang-undang jabatan dan Kementerian Pelajaran, diikuti dengan membantu memelihara dan menjaga peralatan sekolah dan meneruskan pembangunan dan agenda pendidikan negara. Manakala tiga item yang menunjukkan skor terendah ialah mengatur aktiviti yang melibatkan ibu bapa dan komuniti setempat, menggunakan waktu makan tengahari untuk mendengar pandangan dan membanu pelajar, dan membantu pelajar di luar daripada jam persekolahan. Oleh itu didapati bahawa guru lebih menonjolkan gelagat terhadap sekolah sebagai sebuah organisasi berbanding gelagat terhadap pelajar dan juga gelagat terhadap rakan sekerja. Walaubagaimanapun, setiap gelagat kewarganegaraan organisasi

Pengiktirafan secara formal atau tidak formal perlu diberikan kepada guru yang sanggup bekerja melebihi tugas rasmi mereka. kemahiran dan sikap yang menyeluruh dalam menjalankan tugas. Pihak kementerian haruslah peka kepada keperluan gaji dan sokongan kepada individu-individu yang terlibat dalam organisasi pendidikan. Walaupun tahap persepsi iklim organisasi di kalangan guru-guru sekolah menengah adalah tinggi. 2. Guru-guru yang berpengalaman serta menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tugas . 3. khasnya guru. pihak pengurusan perlu memiliki gabungan kompetensi dari segi pengetahuan. CADANGAN Terdapat beberapa cadangan yang dapat dikemukakan: 1. perlu dijadikan model kepada guruguru lain. namun para guru boleh meningkatkan amalan tentang gelagat kewarganegaraan dengan memastikan visi dan matlamat organisasi tercapai. pihak pengurusan atau pentadbiran sekolah harus mengekalkan dan meningkatkan suasana iklim organisasi terutama dalam aspek struktur organisasi seperti peraturan dan dasar organisasi dan juga dari aspek sokongan serta ganjaran yang adil dan saksama. Antaranya ialah pihak sekolah mahupun para guru perlu meningkatkan aktiviti serta kerjasama dengan ibu bapa serta komuniti setempat. Oleh itu. 4.Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 116 yang diamalkan oleh responden merupakan gelagat yang membantu organisasi secara positif. Pihak pengurusan atau pentadbiran mestilah menjadi model serta pemimpin yang berkesan kepada semua ahli organisasinya. . Walaupun tahap gelagat kewarganegaraan organisasai adalah tinggi di kalangan responden.

(1996). Aziz Yusuf (2003). California : Corwin Press. Batu Caves: PST Pub. Brock. A Social-psychological grounded theory of teacher stress and burnout. Continuance and Normative Commitment to the Organization : An Examination of Construct Validity. ganjaran. DiPaola. RUJUKAN Abd. Affective.93113.F.al. Blase. Gelagat Organisasi: Teori. Petaling Jaya: Prentice Hall. Ahmad Zabidi Abdul Razak (2005). B. Tingkahlaku Organisasi : Pengenalan Tingkahlaku Individu.J. Admistration Quarterly. Dan Meyer. Allen. Skudai : UTM.I. 18. Isu & Aplikasi. Journal of Vocational Behavior. Ahmad Shukri Mohd Nain (2002). dan Tschannen-Moran. Cherniss. jabatan mahupun kementerian perlu meningkatkan suasana tempat kerja seperti struktur organisasi. Adibah Omar (2000) Hubungan Iklim Organisasi dengan Kepuasan Kerja. N. Dapatan menunjukkan bahawa sekiranya suasana kerja di sekolah adalah baik. et. M. piawai prestasi. Profesional Burnout In Human Service Organization. (2000). Ciri-ciri Sekolah Berkesan: Implikasinya terhadap pengurusan sekolah Asrama dalam Sufean Hussin.L. sokongan. M. pihak pentadbir.J (1982). Inc. New York : Praeger Publisher. Walaupun begitu. (1980).Iklim Organisasi dan Gelagat Kewarganegaraan 117 PENUTUP Dapatan kajian mendapati bahawa iklim organisasi sekolah berada pada tahap yang tinggi. maka ianya pasti mempengaruhi gelagat guru di tempat kerja. komunikasi dan sebagainya yang lebih baik. C. 252-276. Rekindling The Flame : Principles Combating Teachers Burnout.. M.J. 49. Pentadbiran dalam pembangunan Pendidikan. Tesis Sarjana: UPM. dan Grady. (2001) Organizational .

P. K. Journal of School Leadership.A.R. S. Mohd. and Jones G. United States: Addison-Wesley Pub. 11(5). Robbins. Markoczy.J: Prentice Hall. 424447. George J.P.R. Essentials of Organizational Behaviour. J. 205-210. Pentadbiram dalam Pembangunan Pendidikan. Batu Caves : PST Pub. Bulletin of the British Psychological Society. (2004) The virtues of Omission in Organizational Citizenship Behaviour [on-line]. (1996). Pentadbiran dalam Pembangunan Pendidikan. Understanding and Managing Organizational Behaviour. Kamaruzaman Ali (2005) Tekanan dan Kepuasan kerja dalam Sufean Hashim. Boston : Ma:Kwin Inc. Considering Organizational in Organizational Stress Research. Ostroff.56. (1993) Human Relation in Organizational A Skill-Building Approach 2nd ed. Maslach. et al. Handy.C. Lussier. 250-279. New Jersey : Prentice Hall. L. Organizational Behaviour and Human Performance. et al. Organizational Behaviour and Human Decision Process. Hackman J. August. Pembaharuan Organisasi di Malaysia : Projek Pendidikan. (2005) Organizational Behavior. Dan Xin. and Oldham G. Robbins. 56-90.Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 118 Citezenship Behavior in School and Its Relationship to School Climate. The effects of Climate and Personal Influence on Individual Behaviour and Attitudes in Organiuzational. 39. New Jersey : Prentice Hall. Cherri (1993). Batu Caves : PTS Pub. Englewood Cliffs. S. Hushim Salleh (2005) Burnout : Implikasinya terhadap Organisasi Pendidikan dalam Sufean Hussin. (1986).R. Skudai : UTM. N. Robert N. Najib Abdul Ghafar (2004). (2003). (1982) Burnout: The cost of Caring.M. Hubungan Iklim Organisasi dengan . Yusof Harun (1996). (1976) Motivation Through the Design of Work : Test of a theory.

Organizational Behaviour : Integrated Models and Applications.B. Tesis Sarjana: UTM. L. dan Kuzuhara.Iklim Organisasi dan Gelagat Kewarganegaraan 119 Kecenderungan Berhenti Kerjadi kalangan Pekerjapekerja Kilang Percetakan National Malaysia. South Western : Thomson Corporation. . Johor. Zachary. W.W (2005).

Kurikulum Sekolah Bestari memberi peluang kepada teknologi maklumat interaktif memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya teknologi maklumat seperti internet dan mel-elektronik. Hamid PENGENALAN Dunia kini berada dalam era digital di mana sumber pengetahuan merupakan ‘nadi dan tulang belakang’ kepada kejayaan sesuatu bangsa. Antara aplikasi teknologi maklumat yang digunakan . perlaksanaan konsep Sekolah Bestari akan melahirkan pelajar-pelajar proaktif yang dilengkapi dengan pemikiran tinggi serta kemahiran komunikasi yang lebih berkesan supaya mereka boleh melanjutkan pelajaran ataupun diterima dalam alam pekerjaan tanpa sebarang masalah. sistem pendidikan berasaskan teknologi maklumat amat diperlukan. Menurut Datuk Sri Najib Tun Abdul Razak.8 PENGGUNAAN LAMAN WEB PENDIDIKAN DI KALANGAN GURUGURU SEKOLAH BESTARI Johari Hassan Zainudin Hassan Siti Hajar Abd. Kementerian Pelajaran sangat menggalakkan pembangunan Internet di kembangkan di sekolah-sekolah di seluruh negara. Sekolah Bestari akan menjadi perintis ke arah penggunaan Internet sepenuhnya di sekolah-sekolah. Untuk menyediakan masyarakat dalam zaman maklumat. Medium utama ke arah memperkayakan sumber pengetahuan tersebut ialah teknologi maklumat (IT). pelajar akan didedahkan kepada dunia pengetahuan tanpa batasan.

Bhd. Internet yang berlandaskan tapak ‘World Wide Web’ serta konsep ‘apa dilihat itulah yang bakal diperolehi’ menggabungkan imej yang tepat. PERNYATAAN MASALAH Bagi menjayakan projek rintis Sekolah Bestari. Perkembangan positif ini secara tidak langsung memberi rangsangan kepada pelajar dan guru untuk mengguankan Internet khususnya laman web di dalam pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran telah menyenaraikan cadangan laman web yang releven dengan topik dan sinopsis juga disediakan untuk memudahkan guru membuat pilihan mengikut kesesuaian topik. Guru menggunakan rangkaian Internet boleh berkongsi memanfaatkan bahan sedia ada atau melakukan pencarian untuk mencapai bahan baru yang sesuai untuk tujuan pengajaran. Net dan sebagainya tumbuh bagaikan cendawan. . Bahan itu juga boleh dimuat turun (download) pada bila-bila masa. Kewujudan laman web pendidikan tempatan seperti Portal Pendidikan Utusan. Cikgu. kerajaan dengan kerjasama Telekom Smart School Sdn. audio yang jelas dan video yang cantik melalui hiperteks dan juga hypermedia bagi menyokong aplikasi gabungan media.3 juta dalam belanjawan 2002 bagi menyedikan infrastruktur teknologi di Sekolah Bestari. guru-guru perlu diberi pendedahan mengenai laman-laman web serta input-input yang berkaitan. telah membelanjakan RM 300 juta dan tambahan RM 72. Perbelanjaan besar ini menuntut penggunaan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran dalam sains dan teknologi serta menyediakan pelajar yang cekap dalam teknologi maklumat. grafik berkualiti. Net. Bagi membantu dan memudahkan guru memahami dan mengamalkan strategi penggunaan laman web. My School.Penggunaan Laman Web Pendidikan 121 dalam pengajaran dan pembelajaran Sekolah Bestari ialah penggunaan laman web melalui World Wide Web atau ‘www’. Untuk membawa pendekatan dan perspektif baru dalam pengajaran dan pembelajaran.

Sejauhmanakah tahap kemahiran melayari laman web oleh guru-guru Sekolah Bestari? 3.Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 122 Menjurus kepada keperluan di atas. tahap kemahiran. guru-guru merupakan fasilitator kepada proses pembelajaran pelajar. tujuan penggunaan dan masalah yang dihadapi oleh guru-guru. Apakah tujun laman web pendidikan diakses oleh guruguru? 4. guru-guru Sekolah Bestari juga perlu menunjukkan sikap yang positif terhadap penggunaan Internet khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran.5. Oleh itu. . PERSOALAN KAJIAN 1. Penganalisaan data menggunakan SPSS versi 11. maka wajarlah guru-guru dilengkapkan dengan kemahiran dan pengetahuan berkenaan dengan penggunaan laman web dalam pengajaran dan pembelajaran. Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru semasa menggunakan laman web pendidikan didalam pengajaran dan pembelajaran? REKABENTUK KAJIAN Kertas kerja ini adalah kajian tinjauan untuk mendapatkan maklumat tentang tahap penggunaan. Sejauhmanakah tahap penggunaan laman web pendidikan di kalangan guru-guru Sekolah Bestari? 2. Alpha Cronbach untuk kajian rintis ialah 0. Kajian ini merupakan kajian jenis deskriptif berdasarkan borang soal selidik yang dibina sendiri.768. Kajian ini menggunakan kaedah persampelan tidak rawak di 4 buah Sekolah Bestari di Negeri Johor.

34 – 3.3 1.66 1.67 – 5.1 4. pengalaman mengajar.9 29. Jantina Lelaki Perempuan Umur 20 . pengalaman menggunakan internet dan kekerapan melayari internet.4 20.1 . umur.25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 46 > Bangsa Melayu Cina India Kelulusan Akademik Tertinggi SPM/MCE STPM/HSC Diploma Ijazah Lain-lain Kekerapan 49 126 Kekerapan 12 51 41 36 27 8 Kekerapan 159 11 5 Kekerapan 4 2 7 160 2 Peratus 28 76 Peratus 6.0 – 2.3 2.0 2.0 91.9 Peratus 2. kelulusan akademik tertinggi. bangsa.33 ANALISIS DATA Taburan Rasponden Huraian latar belakang responden melibatkan aspek jantina.1 23.9 6.4 1.6 Peratus 90.6 15.4 4.Penggunaan Laman Web Pendidikan 123 KRITERIA PENILAIAN MIN Tahap Penilaian Tinggi Sederhana Rendah Min 3.

7 24.4 6.0 Peratus 44.0 56.9 21.0 18.29 .14 4.6 Analisis berdasarkan persoalan kajian Persoalan 1: Sejauhmanakah tahap penggunaan laman web pendidikan di kalangan guru-guru di Sekolah Bestari? Item 1.9 28.9 11. Laman web pendidikan menjadi salah satu saluran penting untuk menambah pengetahuan 3.4 19.4 Pengalaman menggunakan Internet < 1 tahun 1 – 3 tahun 3 – 5 tahun 5 – 7 tahun Lebih 7 tahun Kekerapan 34 34 26 38 43 Peratus 19.4 14.07 3. Saya pernah melawati laman web berunsur pendidikan 2.6 55.9 100 Memiliki Komputer Ya Tidak Mengikuti Kursus Internet Ya Tidak Kekerapan 77 98 Kekerapan 78 97 Peratus 44.Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 124 Pengalaman Mengajar < 5 tahun 6 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 – 20 tahun 20 tahun > Jumlah Kekerapan 61 49 33 20 12 175 Peratus 34. Kekerapan menggunakan laman web pendidikan adalah minimum Min 4.

Maklumat dalam laman web terlalu banyak dan menyukarkan proses pembelajaran 14. Saya sentiasa memperolehi maklumat melalui laman web Min 3.43 .Penggunaan Laman Web Pendidikan 125 4. Saya selalu memggunakan kata kunci untuk mencari sesuatu maklumat 12. Saya tiada kelapangan mengakses laman web pendidikan 5.31 3.54 3. Saya mampu mencari maklumat dengan mudah di dalam laman web 19.0 3. Saya tahu laman web untuk mendapatkan maklumat dan rujukan 9. 17.19 3. Pemerolehan sumber maklumat dari laman web memerlukan masa yang panjang 15. Saya mampu menggunakan segala kemudahan yang disediakan di dalam laman web 20.58 Persoalan 2: Sejauhmanakah tahap kemahiran melayari laman web oleh guru-guru Sekolah Bestari? Soalan 11.97 3. Saya tahu bagaimana mencari maklumat dengan menggunakan yahoo.44 3.53 3. Pengetahuan tentang pencarian laman web kurang kerana tidak pernah mengikuti kelas Internet 16. Bahan dari laman web pendidikan memudahkan saya membuat persediaan pengajaran 7.78 4. google dll.67 3. Penggunaan laman web membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran 3. Saya selalu menggunakan laman web pendidikan untuk pengajaran dalam kelas 8. Saya mempunyai senarai laman web pendidikan yang dilawati 10.3 3.21 3. Saya lebih mudah mencari bahan daripada laman web pendidikan 6.12 2.46 3. Pengalaman membantu saya mencari maklumat di dalam laman web 13.60 2. Saya tidak mempunyai kemahiran melayari laman web dengan baik 18.92 3.

19 2.Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 126 Persoalan 3: Apakah tujuan laman web pendidikan diakses oleh guruguru? Item 21. Bilangan komputer yang mempunyai laluan Internet di sekolah saya adalah terhad 33. Saya sering dapat menambah pengetahuan saya melalui laman web Min 2.49 3. Sistem komputer di sekolah saya selalu rosak dan tergendala 35.47 3. Saya mengesyorkan laman web kepada pelajar 25.25 3.35 3. Saya menggunakan laman web untuk menyampaikan bahan pengajaran kepada pelajar 27. Saya menyukai pembelajaran melalui laman web 30. Minat untuk berusaha menyebabkan saya memilih pembelajaran menerusi laman web 26.02 3. Terdapat banyak tarikan di dalam laman web pendidikan untuk digunakan 29.49 3.51 3. Saya membimbing pelajar menggunakan laman web pendidikan 23. Saya bimbang keberkesanan P&P tidak tercapai sekiranya menggunakan pembelajaran melalui laman web Min 3. Saya menghadapi masalah bahasa yang digunakan dalam laman web 36. Saya menggunakan laman web pendidikan untuk mencari maklumat tambahan pengajaran dan pembelajaran 24. Saya tiada kemudahan Internet di rumah 32.63 2.78 Persoalan 4: Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru semasa menggunakan laman web pendidikan di dalam pengajaran dan pembelajaran? Item 31. Banyak ‘server down’ dihadapi semasa menggunakan Internet di sekolah 34.09 3.31 3.72 3. Saya menggunakan laman web untuk memuat turun nota kepada pelajar 22.77 2.89 3.22 3. Kebanyakkan laman web yang dilawati tidak menarik minat 37.97 . Saya menggunakan laman web bagi memastikan pengajaran saya sentiasa terkini 28.

Saya sukar menyesuaikan penggunaan laman web dengan aktiviti pengajaran pembelajaran 2. Di antara tujuan penggunaan yang paling tinggi ialah untuk menambah pengetahuan melalui laman web iaitu responden menyedari internet boleh bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Saya sukar menyesuaikan maklumat daripada laman web dengan isi kandungan mata pelajaran 39. sebahagian besar responden pernah melawati laman web berunsur pendidikan. Guru-guru perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan mendalam tentang laman web di samping bersikap positif terhadap penggunaan laman web b. Masalah-masalah yang paling banyak dihadapi oleh guru-guru Sekolah Bestari ialah ‘sever down’ yang kerap. Walaupun begitu. Pihak Sekolah Bestari perlu menambah bilangan komputer bertalian internet dan menyediakan kursus-kursus berkenaan Internet . Hanya sebilangan kecil yang bersetuju pengetahuan tentang pencarian laman web kurang kerana tidak pernah mengikuti kelas menggunakan internet. CADANGAN Terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan iaitu: a. tiada kemudahan Internet di rumah dan bilangan talian Internet yang terhad. penggunaan dan tahap kemahiran melayari laman web pendidikan di kalangan guru-guru sekolah bestari berada pada tahap yang sederhana. Masalah-masalah yang wujud memungkinkan tahap penggunaannya menjadi sederhana.Penggunaan Laman Web Pendidikan 127 38. Kebanyakan responden mendapat kemahiran melayari laman web melalui pengalaman.90 RUMUSAN Secara keseluruhan.87 2.

Penyelidikan Pendidikan. Teaching and Learning With Techonology : Theory and Practice. Prosiding Kolokium Pendidikan ke 7. Mohd Najib Abd Ghafar (1998). Jurnal BTP Bil 1. Utusan Publication : Kuala Lumpur. UKM. Multimedia Pendidikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sekolah Bestari. Zurida Ismail dan Jamaludin Mohaidin (2000). Kementerian Pelajaran perlu merancang dan merangka kurikulum yang tersusun dan menyeluruh tentang penggunaan Internet di dalam bilik darjah RUJUKAN Ab. Pendidikan dalam Internet.L (2003). Jurnal Bahagian Teknologi Pendidikan Siri 2. Potensi dan Cabaran dalam Pendidikan Maya dan Elektronik. Zulkifli M. Badan Cemerlang : Johor Bahru. Pengurusan Sekolah Bestari.Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah 128 c. Rahim Selamat (2000). National Institute of Education Nanyang Technology University. UTM : Johor Bahru. Rashid. Ahmad Basri Hashim (2003). Nor Kefli dan Jamaludin Badusah (2000) “ Sekolah Bestari : Kepentingan Penyesuaian Sumber Multimedia dan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran”. Yuznita Yacob dan Ahmad Tajudin Samsuddin (1999). Johor. Tan Song Chee dan Angela F. Hamidah Baba (2000). Jamaludin Harun dan Zaidatun Tasir (1998). Rita Sulaiman. Konvensyen Teknologi Pendidikan Malaysia. . “Pendidikan Melalui Internet : Pembelajaran bahan-bahan Media untuk para guru di Malaysia”. Fakulti Pendidikan. Teknologi Multimedia . UTM : Skudai. Ruslin Amir.

14 G guru pelatih. 21. 23 K Kemahiran berfikir. 107.INDEKS A alat bantu mengajar. 23 O organisasi. 105. 5. 21. 127. 14 globalisasi. 132. 110. 31. 27. 33 S stres. 4. 26. 17. 115 P personaliti. 2. 106. 32. 167 I ICT. 12. 33 . 12. 22. 134 komputer. 20. 104. 108. 16. 129. 113. 7. 25. 22. 32. 18. 10. 9. 8. 103. 90 kokurikulum. 3. 2. 13. 128. 109. 27. 30. 28. 89. 18. 3. 16. 13. 131. 28. 15. 114. 5. 130. 19. 132. 26. 133. 102. 4. 111. 11. 19.

KEPIMPINAN SEKOLAH HBEM2103 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->