COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATÒRIA: JUNY 2010 HISTÒRIA D’ESPANYA BAREM DE L'EXAMEN:

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA: JUNIO 2010

HISTORIA DE ESPAÑA

1. Descriviu el tipus de fonts utilitzades (1 punt). 2. Identifiqueu les idees principals dels textos, situant-los en el seu context històric i en el nucli temàtic corresponent (2,5 punts). 3. Expliqueu, a grans trets, els conceptes «sobirania» i «divisió de poders» (2 punts). 4. Descriviu la construcció de l’Estat liberal, incidint en la Dècada moderada i en el Sexenni democràtic. Utilitzeu, per a això, els textos a comentar (2,5 punts). Desenvolupeu breument la història constitucional espanyola del segle XIX (2 punts).

A) PRIMERA OPCIÓ
CONSTITUCIÓ DE 1845 LA SENYORA ISABEL II, SAPIEU: Que sent la nostra voluntat i la de les Corts del Regne [….], hem vingut, en unió i d’acord amb les Corts actualment reunides, a decretar i sancionar el següent Article 11. La Religió de la Nació espanyola és la catòlica, apostòlica, romana. L’Estat s’obliga a mantindre el culte i els ministres d’aquest. Article 12. La potestat de fer les lleis resideix en les Corts amb el Rei. Article 13. Les Corts es componen de dos Cossos colegisladors, iguals en facultats: el Senat i el Congrés dels Diputats. Article 43. La potestat de fer executar les lleis resideix en el Rei […] Article 66. Als Tribunals i Jutjats pertany exclusivament la potestat d’aplicar les lleis en els judicis civils i criminals […]

CONSTITUCIÓ DE 1869 La Nació espanyola, i en nom d’aquesta, les Corts Constituents triades per sufragi universal, […], decreten i sancionen el següent Article 21. La Nació s’obliga a mantindre el culte i els ministres de la religió catòlica. Article 32. La sobirania resideix essencialment en la Nació, de la qual emanen tots els poders. Article 34. La potestat de fer les lleis resideix en les Corts. Article 35. El poder executiu resideix en el Rei, que l’exerceix per mitjà dels seus ministres. Article 36. Els Tribunals exerceixen el poder judicial. Article 38. Les Corts es componen de dos Cossos Colegisladors, a saber: Senat i Congrés.

1

sense una apostasia. per a perpetuar la memòria dels caiguts de la nostra gloriosa Croada.. Descriviu el tipus de fonts utilitzades (1 punt). 2. [. 3. en la finca situada en els vessants de la Serra de Guadarrama (L’Escorial).» Discurs de Francisco Franco en la inauguració de la Vall dels Caiguts (ABC. situant-les en el seu context històric i en el nucli temàtic corresponent (2. com la va qualificar llavors el nostre Pontífex regnant. sense un renunciament. És necessari que les pedres que s’alcen tinguen la grandesa dels monuments antics.A fi de perpetuar la memòria dels qui van caure en la nostra gloriosa Croada es tria com a lloc de repòs. coneguda per Cuelgamuros. és necessari tancar el quadre contra la desviació dels mals educadors de les noves generacions. […] DECRETE: Article 1r . els heroics sacrificis que la victòria tanca i la transcendència que ha tingut per al futur d’Espanya aquesta epopeia no poden quedar perpetuats pels senzills monuments amb què solen commemorar-se a viles i ciutats els fets ixents de la nostra Història i els episodis gloriosos dels seus fills. Utilitzeu per a això els textos a comentar. Monestir i Quarter de Joventuts. Expliqueu. a grans trets. Firmat: FRANCISCO FRANCO «La nostra croada no va ser. Mai no es van donar a la nostra Pàtria en menys temps més i majors exemples d’heroisme i de santedat.5 punts).. en especial el que representa el Monestir de l’Escorial (2. on s’alcen la Basílica. [. 4. Mencioneu el paper de la memòria i la història en el context de la Transició a la democràcia (2 punts). la gran epopeia d’una nova i per a nosaltres més transcendent independència. B) SEGONA OPCIÓ «La dimensió de la nostra Croada.BAREM DE L'EXAMEN: 1. una contesa civil més. Identifiqueu les idees principals dels textos. Descriviu l’evolució política d’Espanya durant el primer franquisme. disposant s’alcen Basílica. sinó una verdadera Croada. Caldria descendir a les persecucions romanes contra els cristians per a trobar quelcom paregut. declarant-se d’urgent execució les obres necessàries a aquest efecte i sent-les d’aplicació el que disposa la Llei de 7 d’octubre de 1939. incidint en el significat de la dictadura i el paper de la repressió. evidentment.. sense una debilitat.. Monestir i Quarter de Joventuts.5 punts). 2 d’abril de 1959) 2 . però no és morta. la finca situada en el vessant de la Serra del Guadarrama amb el nom de Cuelgamuros.] L’antiEspanya va ser vençuda i derrotada. Periòdicament la veiem alçar cap a l’exterior i la seua supèrbia i ceguesa pretenen enverinar i avivar de nou la innata curiositat i l’afany de novetats de la joventut. que desafien al temps i a l’oblit i constituïsquen lloc de meditació i de repòs on les generacions futures reten tribut d’admiració als qui els van llegar una Espanya millor. Per això. els conceptes «Croada» i «AntiEspanya» (2 punts).] DECRET d’1 d’abril de 1940.

El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros. Artículo 12. La Religión de la Nación española es la católica. A) PRIMERA OPCIÓN CONSTITUCION DE 1845 DOÑA ISABEL II. Explica. en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey […] Artículo 66. a grandes rasgos. que lo ejerce por medio de sus Ministros. los conceptos “soberanía” y “división de poderes” (2 puntos). 4. hemos venido. El poder ejecutivo reside en el Rey. situándolo en su contexto histórico y en el núcleo temático correspondiente (2´5 puntos). […]. y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal.]. A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales […] CONSTITUCION DE 1869 La Nación española.BAREMO DEL EXAMEN: 1. Describe la construcción del Estado liberal. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores. romana. decretan y sancionan lo siguiente Artículo 21. Artículo 32. Las Cortes se componen de dos Cuerpos colegisladores. Artículo 35. Artículo 36. Desarrolla brevemente la historia constitucional española del siglo XIX (2 puntos). Artículo 13. Identifica las ideas principales de los textos. Describe el tipo de fuentes utilizadas (1 punto). Artículo 34. 3 . 2. apostólica. Utiliza para ello los textos a comentar (2. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 3. en decretar y sancionar lo siguiente Artículo 11. Los Tribunales ejercen el poder judicial. Artículo 38. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. de la cual emanan todos los poderes. SABED: Que siendo nuestra voluntad y la de las Cortes del Reino […. iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados. incidiendo en la Década moderada y en el Sexenio democrático. a saber: Senado y Congreso. Artículo 43.5 puntos).

) La anti-España fue vencida y derrotada. los conceptos “Cruzada” y “anti-España” (2 puntos) 4. Explica.BAREMO DEL EXAMEN: 1. en especial lo que representa el Monasterio del Escorial (2. Identifica las ideas principales de los textos. (…) DISPONGO: Articulo 1º . sin un renunciamiento. Por ello es necesario cerrar el cuadro contra el desvío de los malos educadores de las nuevas generaciones. evidentemente. (. Discurso de Francisco Franco en la inauguración del Valle de los Caídos (ABC. Utiliza para ello los textos a comentar. los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra Historia y los episodios gloriosos de sus hijos. pero no está muerta. Menciona el papel de la memoria y la historia en el contexto de la Transición a la democracia (2 puntos) B)SEGUNDA OPCIÓN “La dimensión de nuestra Cruzada. la gran epopeya de una nueva y para nosotros más trascendente independencia. en la finca situada en las vertientes de la Sierra de Guadarrama (El Escorial). sin una apostasía. Describe el tipo de fuentes utilizadas (1 punto) 2. la finca situada en la vertiente de la Sierra del Guadarrama con el nombre de Cuelgamuros. Jamás se dieron en nuestra Patria en menos tiempo más y mayores ejemplos de heroísmo y de santidad. Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos. disponiendo se alcen Basílica. donde se alcen la Basílica. declarándose de urgente ejecución las obras necesarias al efecto y siéndoles de aplicación lo dispuesto en la Ley de 7 de Octubre de 1939. Firmado: FRANCISCO FRANCO “Nuestra cruzada no fue. una contienda civil más. Monasterio y Cuartel de Juventudes.. que desafíen al tiempo y al olvido y constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. Monasterio y Cuartel de Juventudes. Periódicamente la vemos levantar cabeza en el exterior y su soberbia y ceguera pretenden envenenar y avivar de nuevo la innata curiosidad y el afán de novedades de la juventud. Describe la evolución política de España durante el primer franquismo..Con objeto de perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada se elige como lugar de reposo. 2 de abril de 1959) 4 . sin una debilidad. sino una verdadera Cruzada. Habría que descender a las persecuciones romanas contra los cristianos para encontrar algo parecido. para perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada.5 puntos). como la calificó entonces nuestro Pontífice reinante. a grandes rasgos. (…) DECRETO de 1 de Abril de 1940. situándolas en su contexto histórico y en el núcleo temático correspondiente (2’5 puntos) 3. incidiendo en el significado de la dictadura y el papel de la represión. conocida por Cuelga-muros.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful