Sure (Kaptina) të Kur`anit me shkronja latine

Suretu EL FATIHA Eudhubil-lehi minesh-shejtanirr-rraxhim Mbështetem në Allahun nga djalli i mallkuar Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Elhamdu Lil-lehi rab-bil Alemin Lavd-falënderimi i takon All-llahut, Zotit(Krijuesit) të botërave 2. Err-rrahmenirr-rrahim Mëshiruesit, Mëshirëbërësit 3. Meliki jeumid-din Sunduesit të Ditës së Gjykimit 4. Ijjeke nabudu ue ijjeke neste`ain Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë 5. Ihdinas siratal mustekim Udhëzona në rrugën e drejtë 6. Siratal ledhine en amte alejhim,gajril Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, magdubi alejhim ue led-dal-lin. e jo në rrugen e atyre,ndaj të cilëve je i hidhëruar dhe të cilët kanë humbur rrugën. Suretu EL IKHLAS Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Kul hu uAll-llahu Ehadë Thuaj: Ai, All-llahu është Një 2. All-llahus-Samedë All-llahut i mbështetet (gjithçka) 3. Lem jelid ue lem juledë S’ka lindur kë, as nuk është i lindur 4. Ue lem jekun lehu kufuen ehadë. Dhe Atij askush nuk i përngjan Suretu EL-FELEK Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Kul eudhu birab-bil feleka Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, 2. Min sherr-rri me haleka Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi. 3. Ue min sherr-rri gasikin idhe uekab-b Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. 4. Ue min sherr-rrin-nef-fetheti fil ukad Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. 5. Ue min sherr-rri hasidin idhe hased. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron. Suretu EN-NAS Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Kul eudhu bi rab-bin-nes Thuaj: “Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve! 2. Melikin nes Sunduesin e njerëzve, 3. Ilehin nes Të adhuruarin e njerëzve, 4. Min sherr-rril uesuesil han-nes Prej të keqes së cytësit që fshihet. 5. El-ledhi juues uisu fi sudurin-nes I cili bën cytje në zemrat e njerëzve, 6. Minnel xhinneti uen nes. Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”. Suretu El-KEUTHER Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit 1. Inne Ea”tajne kel Keuther Ne, vërtet, të dhamë ty shumë të mira. 2. Fesal-li li rabike uen-har Andaj,ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tënd! 3. Inne shenijeke huel ebter. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur.

Mëshiruesit. 8.Mëshirëbërësit 1 . lartësoje Zotin tënd duke falënderuar dhe Uestagfirhu. Ued-duhe Pasha paraditën! 2. 7.Mëshirëbërësit 1.Ue emmas-saile fe le tenher As lypësin mos e përzë! 11. Ere ejtel-ledhi jukedh-dhibu bid-din A e ke parë ti (a e sheh) atë. Ue lel ahiretu hajrun leke minel ule Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para. Ai vërtet pranon shumë pendimin. Uere ejten-nese jed-hulune Dhe i pe njerëzit që po hyjnë turma-turma në fenë e Allahut fi dinil-lehi efuaxhe 3. dhe i siguroi prej çdo frike! Suretu ED-DUHA Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut.Mëshirëbërësit 1.Mëshiruesit. Il-le fihim rihletesh-shitei ues-saijf Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimërit dhe verës! 3.Ue emme bini`meti rabbike fe hadith. Me ued-deake rabbuke ue me kale Zoti yt nuk të ka lënë. Elem jexhidke jetimen fe aue A nuk të gjeti ty jetim. 4. 4. Idhe xhae-e nasrull-llahi uel fet-h. 5.Mëshirëbërësit 1. Suretu EL KAFIRUN . 6. 9. El-ledhine hum an saletihim sehun të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. as nuk të ka përbuzur. Ue le jehud-du a’ele ta`amil-miskin Dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfërin. Ue uexhedeke a`ilen fe agne Dhe të gjeti të varfër. e ti do të kënaqesh. trego (udhëzo njerëz)! Suretu EL-MAUN Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut. Uel-lejli idhe sexhe Pasha natën kur shtrinë errësirën! 3. Li ilefi kurejsh Për hirë të garantimit që e gëzojnë kurejshitët! 2. le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie. Feuejlu lilmusal-lin Pra shkatërrim është për ata që falen. 5. Fel ja`budu rabbe hedhel beijt Pra. e Ai të begatoi. Ue leseufe ju`tijke rabbuke fe terda E Zoti yt do të jepë ty. 2. Ue jemne unel-me`un Dhe nuk japin as sendin më të vogël (as hua). është mëshirues i madh. pra. Fe sebbih bihamdi rabbike Ti. Innehu kene teuuebe kërko nga Ai falje. 3. 6. Fe emmel jetime fe le takher Pra. e Ai të bëri vend (të dha përkrahje).Suretu EN-NASR Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut. El-ledhi at`amehum min xhuiu I cili i ushqeu pas urisë ue amenehum min hauf. Kur erdhi ndihma e All-llahut dhe çlirimi (ngadhënjimi).Mëshiruesit. E me të mirat që të dha Zoti yt. Ue uexhedeke dal-len fe hede Dhe të gjeti të paudhëzuar e Ai të udhëzojë. që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? 2. mos e përul jetimin! 10. El-ledhine hum jura`un Ata që vetëm shtiren (sa për sy e faqe). 4. 7. Suretu KUREJSH Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut. Fe dhelikel-ledhi jedu`ul jetim Po ai është që e përzë në mënyrë të vrazhdë bonjakun.Mëshiruesit.

Fe idhe feragate fensab E kur ta kryejsh (obligimin). Uemre-etuhu hammeletel-hatab E edhe gruaja e tij. Inne me al usri jusra Vërtet. Ne e krijuam njerin në formën më të bukur. atëbotë mundohu me adhurim (All-llahut). Ue Le Ene Abidun Me Abedtum Dhe unë kurr nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni! 5. Lekum Dinukum Ue Lije Din Ju keni fenë tuaj (që i përmbaheni). Ue Le Entum Abidunema A`Bud Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj! 6. Ue Le Entum Abiduneme A`bud As ju nuk jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj! 4. Fe me juk-kedhibuke ba`dubid-din E pas gjithë kësaj. 3. 6. 8. Ue il-le rabbike fergab. Tebbet jede Ebi lehebi ue teb-b Qoftë i shkatërruar Ebi Lehebi. ta ngritëm lart famën tënde? 5. 7.Mëshirëbërësit 1. pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi. Ue ueda`ne anke uizrek Dhe Ne hoqëm prej teje barrën tënde. Uet-tini uez-zejtun Pasha fikun dhe ullirin! 2. 5. Me agne anhu meluhu ue me keseb Atij nuk i bëri dobi pasuria e vet. Le A`Budu Me Ta`Budun Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni! 3. 4. Kul Je Ejjuhel-Kefirun Thuaj: “O ju jobesimtarë! 2. El-ledhi en`kada dhahrek E cila shtypte shpinën tënde. vetëm te Zoti yt përqëndro synimin! . Se jasle neren dhete leheb Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flakë. 6. E lejse All-llahu bi ahkemil hakimin. ata kanë shpërblim të pandërprerë. e unë kam fenë time (që i përmbahem)! Suretu EL-MESED Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut.Mëshirëbërësit 1. Ue turi sinijn Dhe (kodrën) Turi Sina-en! 3. 5. Fi xhidi he heblun min mesed E në qafën e saj ajo ka një litar të përdredhur.Mëshiruesit.Mëshiruesit. A nuk është All-llahu më i urti gjykuesve? Suretu EL-INSHIRA Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut. Fe inne me al usri jusra E. 7. ç'të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit (përgjegjësisë)? 8. pas vështirësisë vjen lehtësimi.Mëshiruesit. Lekad haleknel insene fi ahseni tekuim Vërtet.Mëshirëbërësit 1.Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut. as ajo çka fitoi! 3. ajo që barti dru (ferra). Dhe. Il-lel-ledhine emenu ue amilus saliheti Përveç atyre që besuan dhe bënë vepra të fe lehum exhrun gajru memnun mira. Suretu ET-TIN Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut.Mëshiruesit.Mëshirëbërësit 1 . Thum-me redednehu esfele sefilin Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Ue hedhel beledil emin Dhe këtë qytet të sigurisë! 4. 4. Ue refa`ne leke dhikrek Dhe Ne. Elem neshreh leke sadrek A nuk ta hapëm Ne gjoksin tënd? 2. e ai më është shkatërruar! 2.

Jeume idhin tuhad-dithu ahberahe Atë ditë. Hatte zurtumul mekabir Derisa të mos i vizitoni varrezat (të bëheni banues të tyre . 5. 3. Fel murijeti kad`he E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarri nga gurët.Mëshirëbërësit 1. 6. 5. që peshon sa. ajo i rrëfen tregimet e veta. Bi enne rabbeke euhe lehe Ngase Zoti yt e ka urdhëruar atë. atë do ta gjejë Suretu EL-ADIJAT Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut. Ue men je`mel mithkale dherr-rretin Dhe kush punoi ndonjë të keqe. E fele ja`elemu idhe bu`thire me A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në varreza? fil kubur 10. 8. 6.Mëshirëbërësit 1. Ue ahrexhetil erdu ethkalehe Dhe të nxjerrë toka atë që ka në brendinë e saj (barrën nga brenda). Letereuunnel xhehim Ju pa tjetër do ta shihni Xhehennemin.Mëshiruesit. për punën e tyre. hajren jereh atë do ta gjejë. Thumme kel-le seufe ta`lemun Përsëri jo. të fëmijëve. Fe etherne bihi nak`ae E me të (vërsulje) atëherë çojnë pluhur.Mëshiruesit. 3. Thumme letus`elunne jeume idhin anin-ne`im. Kel-le seufe ta`lemun Jo. 8. të pozitës)! 2. Fe uesatne bihi xhem`e Dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit (të armikut). 3. 6. Jeume idhin jasdurunnasu eshteten Atë ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të lijureu a`melehum shpërblehen për veprat e tyre. që pëshon sa grimca.Mëshirëbërësit 1. njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet. . sherr-rren jereh. 7. grimca. Ue innehu ala dhalike leshehid Edhe vetë është dëshmues i asaj (përbuzjeje). El hekumut-tekethur Juve u preokupoi përpjekja për shumimin (e pasurirë.Suretu ET-TEKATHUR Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut. 8. pse. Ue hus-sile me fis-sudur Dhe të tubohet (të dalë në shesh) ajo që ishte në gjoksa. Fel mugirati sub`he Dhe të cilët vërsulen herët në agim 4. 2. pa dyshim Zoti i tyre është i njohur idhin lehabir. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat (e dunjas). Innel insene li-rabbihi lekenud Vërtet. 11. 7.Mëshiruesit. Uel adijeti dab`he Pasha vrapuesit e shpejtë (kuajt) që hingëllojnë! 2. Idhe zulziletil erdu zilzelehe Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme. Suretu EL-ZELZELE Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut. Ue kalel insenu melehe Dhe njeriu të thotë: “Ç'ka kjo (që bën këtë dridhje)?” 4.të vdisni). Inne rabbehum bihim jeume E atë ditë. Kel-la leu ta`lemune`ilmel-jekin Jo. 9. sikur ta dinit me një dije të sigurt (nuk do të bënit ashtu). nuk është ashtu! Gjithsesi këtë do ta kuptoni më vonë! 4. Thumme letereuunnehe ajnel-jekin Madje atë do ta shihni të bindur plotësisht. Ue innehu lihubbil hajri le shedid Dhe ai është që shumë e do pasurinë. jeni gabim! Më vonë do ta kuptoni! 5. Fe men ja`mel mithkale dherr-rretin E kush punoi ndonjë të mirë. 7.

Ue tekunul xhibelu kel`ihnil menfush Dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur 6.Ue ersele alejhim tajren ebebil Dhe Ai kundër tyre lëshoi shpendë që vinin tufë-tufë! 4. 9. Ue me edrake mel-karieh Dhe ç'të mësoi ty se ç'është krisma? 4. 7. 9. 8.Elem tere kejfe feale rabbuke bi as-hebil-fil A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit? 2. të mos mendojë ashtu! Se ai pa tjetër do të hidhet në Hutame. më të lartësuarin! 2.Mëshiruesit. Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë. Dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar (i përtypur)! Suretu EL-KARIA Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut.Mëshiruesit. . 2. Jahsebu enne melehu ahledeh E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Ue emme men haffet meuezinuh Ndërsa.Suretu EL-FIL Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut. El-leti tet-tali`u`alel ef`ideh Që depërton deri në loçkë të zemrës. El-ledhi xheme`a malen ue ad-dedeh Që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i pakësohet. 3. atij që ka peshojën e leht të veprave të tij. Seb-bihisme rabikkel a’ële Madhëroje larg të metave Zotin tënd. 10. Kel-le lejunbedhenne fi-l hutameh Jo.Fe xhe`alehum ke`asfin mek`ul.Mëshiruesit. Nerull-llahi-l mu kadeh Është zjarri i All-llahut i ndezur fort. Innehe alejhim-musade Ai i mbyll ata. 2.Mëshirëbërësit 1.Termijhim bihixharetin min sixh-xhil Dhe i gjuanin ata me gurë nga balta e gurëzuar! 5. Ata janë të lidhur në pranga të njëpasnjëshme. Suretu EL-HUMEZE Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut. 5. Fi amedin mumed-dedeh.Mëshirëbërësit 1. El-karieh Krisma e kijametit.Mëshirëbërësit 1. ua zë frymën. Nerun hemijeh. Fe emme men thekulet meuezinuh E sa i përket atij që i rëndon peshoja e veprave të tij 7. 5. Fe huue fi`ishetin radijeh Ai është në një jetë të këndshme.Mëshiruesit.E lem jexhe`al kejdehum fi tadlil A nuk ua bëri përpjekjen e tyre të dështuar? 3. 8. Ue me edrake mehijeh E ç'është ajo që të njohtoi se ç'është ai (Havije)? 10. Uejlul-li kul-li humezetil-lumezeh Mjerë për secilin që ofendon e përqesh (njerëzit). Suretu EL-A`ële Eudhu Bil-Lahi Minesh-Shejtanirr Raxhim Mbështetem në Allahun nga djalli I mallkuar Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut. El-Ledhi Haleka fe seue I cili krijoi dhe përsosi. Jeume jekunnun-nesu kel ferashi-l-mebthuth Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara. Ue me edrake me-l-hutameh E çka din ti se ç'është Hutame? 6.Mëshirëbërësit 1. Mel-karieh Çka është krisma? 3. 4. Fe ummuhu heuijeh Vendi i tij do të jetë në Havije.

El-ledhi jeslen-nerel kubra I cili do të hyjë në zjarrin e madh. Ue ne meriku mes fufeh. Suhufi Ibrahime ue Muse. Kad eflehe men tezek-ke Ka shpëtuar ai që është pastruar. 14. 8. Fi xhennetin alijeh. Suretu EL GASHIJE Bismilehirr-rrahmenirr-rrahim Me emrin e All-llahut. Tasla nerren hemijeh Ato hyjnë në zjarrin të ndezur fort. Hel eteka hadithul gashijeh. Edhe qilima të shtruar. Lejse le hum ta-amun ileh min darijh. Uel-Ledhi kad-dere fehede Dhe i cili përcaktoi e orientoi. Fi he ajnun xherrijeh. Të kënaqura për veprimet e veta. 13. 3. 6. 13. Edhe tokën se si është shtruar! 21. këshillo. 6.3. Tuska min ajnin enijeh U jepet të pijnë prej një kroi të valë. 18. Bel-tu thirunel hajeted-dunje Po ju i jepni përparësi jetës së kësaj bote. 4. Në Xhennet të shkallës së lartë. Uel-Ledhi ahrexhel mer-a Dhe i cili mundësoi mbirjen e kullosës. 12. Uxhuhun jeume idhin neime. In-ne hedhe lefis-suhufil ule Vërtet. Fedhekir in-nefeatidhikra E ti këshillo aty ku këshilla bën dobi. as nuk largon uri. as nuk do të jetojë. Që as nuk jep fuqi. Amiletun nesibeh. Ata nuk kanë ushqim tjetër pos një barishte me ferra helmuese. Ti ndaj tyre nuk je mbizotërues! 23. Të lodhura e të rraskapitura (nga mundimi). Edhe jastëkë të renduar për mbështetje. 7. Fe dhekir inne me ente mudhekir. Përveç atij që zbrapset e nuk beson. Ai e di të ja`lemul xhehre ue me jahfe haptën e të fshehtën. 4. Efele jen dhurune ilel ibili kejfe hulikat. Il-le maeshe All-llah. 5. 17. 15. kjo (këshillë) gjendej edhe në broshurat e para: 19. Uejetexhen-nebu hel eshka E do t'i shmanget asaj. Ilemen teuel-leh ue kefer. Ue dhekeresmerab-bihi fesal-le Që e përkujton madhërinë e Zotit të vet dhe falet. Mëshirëbërësit! 1. Aty kanë shtretër të lartë. 8. ai që është shumë i keq. 12. Leste alejhim bi musajtir. A nuk i shikojnë devet se si janë krijuar? 18. Fi he surru rrun merr fu`eh. Edhe qiellin se si është ngritur lart! 19. 9. Edhe kodrat se si janë venduar! 20. Ue ilel erdi kejfe sutihet. Ue ze rabiju mebthutheh. 11. Në broshurat e Ibrahimit dhe të Musait. Senukriuke fele tense Ne do ta lexojmë ty e nuk do të harrosh (Kur'anin). Lisa ihe radijeh. 15. Ue nujes-siruke lil-ljusra Dhe Ne do të drejtojmë ty në më të lehtën. Sejedh-dhekeru men jahshe Do të këshillohet ai që ka frikë. . 17. Uel ehiretu hajru ue ebka E dihet se jeta e botës tjetër është më e dobishme dhe e përjetshme. E ti pra. 16. 16. Aty nuk dëgjojnë fjalë të pakëndshme. Thum-me le`jemu tu fihe ue le jahje Dhe aty as nuk do të vdesë. Mëshiruesit. Fexhealehu gutha en ahue E pastaj atë e bëri mbeturinë të zezë. se je vetëm përkujtues. 5. A të erdhi ty lajmi për belanë që kaplon (kijameti)? 2. Uxhuhun jeume idhin hashi`eh. Atë ditë sheh fytyra të ndritshme. 22. Le tesmeu fi he lagijeh. Dhe gastare të vëna pranë. Ue ilel semej-j ikejfe rufijet. A ty ka kroje që rrjedhin. Le jusminu ue le jugni min xhuu`e.in-nehu Përveç asaj që All-llahu dëshiron. 14. 9. 11. Ue ekuebun meudueh. 7. Atë ditë sheh fytyra të përulura. Ue ilel xhibeli kejfe nusibet. 10. 10.

Suretu El-Bekare Bismil lehirr-rrahmenirr-rrahim 1.All-llahu le ilehe il-le huuel haj-jul kaj-juum.Ue idhe kilele hum Eminu keme emenennesu kalu enu minu kema emene sufahe ele inehum humu sufehe uele kil-le jelemun . men dhel-ledhi jeshfeu indehu il-le bi idhnih jealemu ma bejne ejdihim ue me halfehum ue le juuhitune bishej`in min ilmihi il-le bime shaa`e. Bismil lehirr-rrahmenirr-rrahim 255. 16. Inne ilejne ijebehum. Vetëm te Ne kthimin e kanë. uel-ledhine keferuu eulijee-uhumut-taguutu juhrixhuu-nehum minen-nuuri iledh-dhulumeet. uleeike as`heebun-neri hum fiiha haaliduun. 12. mëdha e dënon. Thumme inne alejne hisebehum. ue huuel alij-jul-adhim (ajetul Kursija) 256. 7.Le ikrahe fid-dini kad tebej-jenerr-rrushdu minel gaj-j. 6.Ulaaike ala hudem mirr-rrab-bihim ue ulaaike humul muflihuun.Innel-ledhine keferu seua un alejhim ae an-dhertehum em lem tun dhirhum la ju muminun. Dhe vetëm detyrë Jona është llogaria e tyre.All-llahu uelij-jul-Aledhineemenu juhrixhuhum minedh-dhulumeti ilen-nur. 25.Hatem-All-llahu aële kulubihim ue aële semihim ue aële eb`sarihim gisheuetun ue lehum adhebun adhim. Fe ju adh-dhibuhull-llahu l`adhebel All-llahu atë me vuajtje të ekberr. 13. 14.Lil-lehi me fis-semeueti ue me fil erd.Elif Lam Mim 2. uall-llahu a’ële kul-li .Uleikel-ledhine ishtereu dalelete bil huda feme rabihat tixharetuhum ue me kenu muhtedin.El-ledhine ju`minuune bil gajbi ue jukimuunes-salate ue mimma rezeknahum junfikuun 4. 9.Ue idhe kile lehum le tufsidu fil erdi kalu in-nema nahnu muslihun.Fi kul-lu bihim meredun fezedehum-m`ullahu mereddun ue le hum adhebun alimun bime kenu jekdhibun. 8.Ju hadi une All-llahe uel-ledhina amenu ue me jehdeune il-le en fusehum ue me jeshurun.Aële in-nehum humul mufsidun ue le kin la jeshurun. uesija kursij-juhussemeuati uel erda ue le jeu`duhu hifdhuhume.Ue minen-nesi men je`kulu amen-na bilehi ue bil jeumi l`ahiri ue me hum bi mu`minin. Bismil lehirr-rrahmenirr-rrahim 284. 26. femen jekfur bit-taaguuti ue ju`min bil-lehi fekadistemseke bil uruetil uthka lenfisame lehe. 15. le te`hudhuhu sinetun ue le neum.Ue idhe la kaul-l`edhine amenu kalu amenna ue idhe halau ila shejatini him kalu inne meakum inne me nahnu mustehziun.Uel-ledhine ju`minuune bime unzile ilejke ue me unzile min kablike ue bil ahireti hum juukinuun 5.Dhelikel kitebu le rejbe fiih hudelil muttekiin 3. ue in tubduu me fii enfusikum eu tufuuhu juhaasibkum bihil-lehu fejrgfiru limen jeshee`u ue juadh-dhibu men jeshee. 11. uall-llahu semiiun aliim 257.24. lehu me fis-semeuati ue me fil-erd.Allahu je stehzi u bi him je muduhum fi tugjanihim jamehun . 10.

Nuk e ze të koturit. Në fe nuk ka dhunë. e All-llahu u shton sëmundje edhe më shumë. e kryejnë faljen (namazin) dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë. dhe në atë që është shpallur para teje. 4. por nuk e dinë. Dhe ata. pos vetvetes. por ata nuk e hetojnë. All-llahu ua mbylli atyre zemrat. sadaka etj. 5. Ka disa njerëz që thonë: “Ne i kemi besuar All-llahut dhe jetës tjetër (Ahiretit). ai është kapur për lidhjen më të fortë. Lam.shej`in kadir. kulun amene bil-lehi ue meleiketihi ue kutubihi ue rusulihi le nufer-riku bejne ehedim-mir-rusulih. 13. 15. 3. dhe mu ata janë mendjelehtit. Madhështori. e për shkak se ata përgënjeshtruan. Ky është libri që nuk ka dyshim në te (sepse është prej All-llahut) është udhëzues për ata që janë të devotshëm. 11. 285. e i beson All-llahut. 255. 14. rab-bene le tu`ahidhnee inne esiine eu ahtajne.s'ka zot pos Tij. E kur atyre u thuhet: “Mos prishni rendin në tokë”! Ata thonë: “Ne jemi vetëm përmirësues (paqtues)!” 12. Ndërsa pushteti i Tij përfshin qiejt dhe tokën. ngase Ai është i Larti. (Ky ajet quhet edhe “Ajetul-Kursij”) 256. Ata përpiqen ta mashtrojnë All-llahun dhe ata që besuan. 6. ne vetëm jemi tallur (me besimtarët)”. ue kaaluu semiana ue etajne gufraneke rabena ue ilejkel masiir. lehe me kesebet ue alejhe mektesebet. Dhe asgjë nga dija e Tij nuk mund të përvetësojnë. por nuk e kuptojnë. 9. veshët e tyre dhe në të pamurit e tyre ka një perde. 286. dhe që janë të bindur plotësisht për (jetën e ardhshme në) botën tjetër (ahiretin). Të tillët janë që e ndërruan të vërtetën (besimin) me të pavërtetën (mosbesimin). e cila nuk ka këputje. po në realitet ata nuk janë besimtarë. sikurse besuan njerëzit ata thonë: “A të besojmë ashtu sikurse besuan mendjelehtit?” Në të vërtetë ata. E kush nuk i beson të pavërtetat. E kur i takojnë ata që besuan thonë: “Ne kemi besuar!” por kur veçohen me djajt (parinë) e vet u thonë: “Ne jemi me ju. ata në të vërtetë janë shkatërruesit. Mëshiruesit. 8. Veni re. Të tillët janë të udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm ata janë të shpëtuarit. . po në të vërtëtë ata nuk mashtrojnë tjetër. Kush mund të ndërmjetësojë te Ai. pra tregtia e tyre nuk pati fitim dhe ata nuk qenë të vetëdijshëm (në punën e tyre). e ata kanë një dënim të madh. All-llahu është dëgjues i dijshëm.rab-bena ue le tahmil alejne isren kreme hameltehu alel-ledhiine min kabline. 2. Është sqaruar e vërteta nga e kota. duke lënë të bredhin edhe më shumë në mosbesimin e tyre. Të cilët e besojnë të fshehtën. All-llahu . All-llahu ndëshkon talljet e tyre. Elif. të cilët besojnë në atë që t'u shpall ty. rabbena ue le tuham-milne me le ta kate lena bihi ua`fu an-na uegfir lene uerhamne. ata nuk besojnë. Vigjiluesi.).Le jukel-lifull-llahu nefsen il-le us`ahe. Mim. Në zemrat e tyre kanë sëmurje. ata japin (zekat. I Gjalli. pësojnë dënim të dhembshëm.Amener-resuulu bime unzile ilejhi mir-rabihi uel mu`minuun. 7. Dhe kur atyre u thuhet: besoni. e as gjumi. Mëshirëbërësit! 1. E ata që mohuan (Kur'anin dhe Muhammedin) për ta është njësoj ua tërhoqe vërejtjen apo nuk ua tërhoqe. 10. 16. pos me lejën e Tij? Ai e di se ç'po u ndodhë dhe ç'do t'u ndodhë. E nuk lodhet duke i ruajtur (mirëmbajtur). E Tija është ç'ka në qiej dhe ç'ka në tokë.ente meulene fensurna alel kaumil kafirin Me emrin e All-llahut. pos sa të dojë Ai.

E krijoi njeriun. All-llahu nuk ngarkon askë përtej mundësive të veta. Fi ha fekihetu ue nehlu dhetul ekmem 12. Uele hul xheuaril-mun she-etu fil bahri kel alem 25. Ue nexhmu ue shexheru jes xhuden 7. E kujdestarë të atyre që nuk besuan janë djajtë që i nxjerrin ata prej drite e i hudhin në errësira. Mëshirëbërësit! 1. Dielli dhe hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë. na i mbulo të këqiat. Rabul meshri kajni ue rabul magribeijn 18.Mëshiruesi (Zoti ynë). të dërguarve të Tij. na ndihmo kundër popullit pabesimtar! Suretu ERR-RRAHMEN Bismil-lehirr-rrrahmenirr-rrahim 1. Fe bi ej`aële irrabiku me tu kedhiben 22. Ti je Mbrojtësi ynë. Fe bi ej`aële irrabiku me tu kedhiben Err-Rrahmen Me emrin e All-llahut. Të All-llahut janë ç'ka në qiell dhe ç'ka në tokë. i nxjerr ata prej errësirave në dritë. Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e Tij. Ue akimul uezne bil kisti uele tuhsirul mizen 10. engjëjve të Tij. Halekal insen 4. atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi.” 286. mos na ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi! Na i shlyej mëkatet. 5. Uel habudhul asfi ue rejhan 13. Merexhel behrajni jel te kijen 20. Uel erda ue da-ahe lil enem 11. e për atë që e keni në shpirtin tuaj.257. Ua halekal xhenne mim-merrixhin min nerr 16. mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata para nesh! Dhe Zoti ynë. Ia mësoi atij të folurit (të shprehurit. E rrahmen 2. Bejne huma berzehun le jebgijen 21. 4. dhe thanë: “Dëgjuam dhe respektuam. 284. Aleme hul bejen 5. e Ai ia fal atij që do dhe dënon atë që do. All-llahu ka mundësi për çdo send. mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë. Jehruxhu min huma lulu-uuel merxhan 23. Halekal insene min sal sali kel fe harr 15. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë! Vetëm te Ti është ardhmëria jonë. All-llahu është mbikëqyrës i atyre që besuan. Mëshiruesit. e shfaqët haptazi ose e mbajtët fshehtë. Ai ia mësoi Kur'anin 3. . 285. 2. Fe bi ej`aële irrabiku me tu kedhiben 17. Febi ej`aële irrabiku me tu kedhiben 14. të shqiptuarit). Fe bi ej`ele irrabiku me tu kedhiben 24. I dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të Tij. ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Esh-shemsu uel kameru bi husben 6. Rrahmani . “Zoti ynë. Secili i besoi All-llahut. Alemel kur`en 3. na mëshiro. si dhe besimtarët. Ata janë banues të zjarrit. Ele tekuau fil mizzen 9. All-llahu do t'ju marrë në përgjegjësi. Ue seme erafe ehe ua ua daual mizen 8. Fe bi ej`aële irrabiku me tu kedhiben 19. shpalljeve të Tij.

Ai e ngriti edhe qiellin dhe Ai vuri drejtësinë. Ai edhe tokën e bëri të shtrirë për krijesat. 21. 15. Dhe të Atij janë anijet lundruese të ngritura lart si kodra në det. Ai është All-llahu. Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk kapërcejnë. Shpikësi. Zot i dy lindjeve dhe Zot i dy perëndimeve. 20. i urti! Suretu ALI IMRAN Bismilehirr-rrahmenirr-rrahim 101. cilë të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 22. 13. cilën begati të Zotit tuaj e mohoni? 17. Ue tasimu bi`hablil-lehi xhemian u`e le teferreku uedh-kuru nimetAll-llahi alejkum idh kun tum adea en fe el-lefe bejna kulubikum fe as`behtum bi nimetihi ihuana. I lartësuar është All-llahu nga çka i shoqërojnë! 24. 25. Hu All-llahu –l`Haliku l`Beriu l`Musauiru lehul esmeu-l`husna ju sebihu lehume fis-semeuati uel erdi ue huel Azizul hakim. Mëshirëbërësi! 23. cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Suretu EL-HASHR Bismilehirr-rrahmenirr-rrahim 22. cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni (ju o njerëz dhe ju o xhinë)? 14. Dhe Ai krijoi xhinët nga flaka (pa tym) e zjarrit. Me emrin e All-llahut. Në të ka pemë të llojllojta. E. Edhe yjet edhe bimët i bëjnë përulje (dëshirës së Rrahmanit). Të tij janë emrat më të bukur. 24. 7. Formësuesi. E. vetëm Ai. Ai e krijoi njeriun nga balta e terur si (enë balte) e pjekur. që e di të fshehtën dhe të dukshmen. 9. Ai është All-llahu që nuk ka zot tjetër. 8. Ue kejfe tek furune ue entum tut le alejkum ajetull-llahi ue fikum resuluh uemej jeatasim bil-lehi fekad hudije il-le siratin mustekim.Meshiruesit.Meshirbersit 22.6. E. 18. Edhe ju mbani me drejtësi peshojën. e mos leni mangu në peshojë! 10. 103. Edhe drithi me kashtën e tij edhe bimët aromatike (ose ushqyese). sundues i përgjithshëm. E. Krijuesi. Ai është All-llahu që nuk ka zot tjetër përveç tij. Je ejjuhel-ledhine emenu tekullahe hak-ka tu katihi ue le temutunne il-le ue entum muslimun. 11. 19. Ai është Mëshiruesi. E. cilën të mirë të Zotit tuaj e mohoni. Hu All-llahu l-ledhi le ilehe il-lehu ue alimul gajbi uel shehedeti hu err-rrahmenu rrahim. shpëtimtar (që i shpëton njerëzit prej ndëshkimit të padrejtë). 16. i madhërishëm. ka edhe hurma me shporta të mbështjella. 102. 23. cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 24. Ai e lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete. sigurues (që siguroi njerëzit me premtimin e vet dhe pejgamberët me mrekulli) mbikëqyrës (që mbikëqyr dhe përcjell çdo send). 23. fe as`behtum bi nimetihi ihuana u`a kun tum aële shefe hufrretin minel nerri fe en kadhekum min he ke dhelike ju bej-jinull-llahu lekum ajetihi le al-lekum . mbizotërues. i pastër (prej të metave që i mvishen). 12. Që të mos kaloni kufirin në drejtësi. Hu All-llahu l-ledhi le ilehe il-lehu el Melikul Kudusus-Selemul Muminu-l Muhejminu-l Azizu-l Xheberu-l Mutekebir sub`hene All-llahi amej-jushrikun. i plotfuqishëm. Atë (All-llahun) e madhëron çka ka në qiej e në tokë dhe Ai është ngadhënjyesi. E. Prej atyre të dyve nxirren margaritarë e diamantë.

Jeume teb jad-du uxhuhun ue tes ued-du uxhuh. këto që po t'i lexojmë ty janë argumentet e sakta të All-llahut. 105. Madje ishit në buzë të greminës së xhehennemit. Big Bang Nucleosynthesis and Lepton Asymmetry . 104. Ue emel-ledhine bijad-dat uxhuhuhum fe fi rahmetil-lehi hum fi he halidun. Në ditën kur ka fytyra që zbardhen dhe ka fytyra që nxihen. Nga ju le të jetë grup që thërret në atë që është e dobishme. kur ju (para se ta pranonit fenë islame) ishit të armiqësuar. 107. Ja. e Ai bashkoi zemrat tuaja dhe ashtu me dhuntinë e Tij aguat të jeni vëllezër. Uel tekun min kum ummetun jede une ilel hajri ue je murune bil marufi uejen haune anil munkerr ue uleike humul muflihun. Me emrin e All-llahut. Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin (fenë dhe Kur'anin) e All-llahut. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçanë pasi u patën zbritur argumentet. ata janë në mëshirën e All-llahut dhe aty janë përgjithmonë.teh tedun. 106. e mos u përçani! Përkujtojeni nimetin e All-llahut ndaj jush. dënimin për shkak se ishit që nuk besojshit!” 107. 102. pos vetëm duke qenë muslimanë (besimtarë)! 103.Fe em mel-ledhine suedet uxhuhuhum akefertum bade imenikum fe dhu kul adhebe bi me kuntum tek furun. 105. Ndërsa atyre që fytyrat e tyre u janë zbardhur. E për sa u përket atyre fytyrave që janë nxirë (u thuhet): “A edhe pasbesimit tuaj u bëtë pabesimtarë? Vuajeni pra. 104. Si bën të mos besoni. ai padyshim është i udhëzuar në rrugën e drejtë. kur juve janë duke iu lexuar (duke iu shpallur) ajetet e Allllahut dhe kur në mesin tuaj gjendet i derguari i Tij? E kush i përmbahet fesë së Allllahut. Til ke ajetull-llahi net luhe alejke bil hak ue mell-llahu juridu dhul-men lil alemin. keni frikë All-llahun me sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni. e Ai ju shpëtoi prej tij. Ue le tekunu kel-ledhine teferreku uah telefu mim badi me xhee-ehumul l`beinet ue uleike lehum adhebun adhim. urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Po kështu All-llahu ua sqaron juve argumentet e veta që ju të gjeni të vërtetën e lumtur. Mëshirëbërësit! 101. Mëshiruesit. 106. Ata do të pësojnë një dënim të madh. E Allllahu nuk është ai që e do padrejtsinë për njerëz. Të tillët janë ata të shpëtuarit. 108. 108. O ju që besuat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful