www.tiranaobserver.

al 
Bizneset qe punesojne 50 punonjes nuk do paguajne taksa 
..:'u:  : 
Cdo biznes qe puneson  deri ne 50  punonies  nuk  do 
te  paguate  taksa      pese  viet  rreslu.  Kio  eshtC 
lelitesla  flskale  qe  of ron  Bashkia  e  Tirnnes  per  te 
gjiUJe gjithe  lnvestltoret  qe  synojne  Ie  ngercn  bi-
zueset  e tyre ne Tirane.  Kryetarl i  Bashkise  Lulzim 
Basha,  II  ka    ape]  die  mvcstuoreve q<:\  1<:\ kthe-
  syte  nga Tirana.  c  ella  of ron  klimeu  me  te  mire 
per  te  bere  biznes dhe  perjashtimin nga  taksat pel' 
5 vile pel' kompanlte    punesoine deri  ne 50 punon-
jes.  Gjatc  '* taklml  me  punonles  ne nie  'Call 
Center"  ne  kryeqytot,  Basha  Lila  gjithashtl1  se 
synimi  kryesor  eshte  zhvillimi  ekonomlk  dhe 
nxitia  e  punoslrnlt.  Me  heret,  kreu  i  bashkise, 
lnaugurol  nisjcn  e punimeve  per "'ikualifikimin 
urban W bllokut "Sadik Petrela" ne njesine nr.3, 
ku  dhe  gurantol  se,  investimet ne  krveqytet do 
Ie  shtrihen  ne  cdo  zone,  pa  dallime  politike. 
VIera  e  investlmit pel'  kete  bllok banimi  pre]  5 
liektaresh eshte  rreth  57.8  millone Ieke, 
Gjate nje takimi me 
punanies  ne  nje 'Caii 
Center' ne kryeqytet,
Basha tha gjithashtu
se synimi kryesor
eshte zhvillimi
ekonomik dhe... 
Nenkryetari  i AKKP-se Agim Taro  shpjegon ndarjen  e fondit  fizik dhe  atij  financial'
K
' ompensimi  financial'  i 
ish  pronareve  do  te  nis 
pas  zgjedhjeve  te  23 
qershorit. Nje fond prej 300 mil-
A ione  lekesh  do  te  shperndahet 
per  kete  kategori  brendaketij 
viti  (2013).  Lajmi  eshte  koufir-
muar  dje  nga  Agim  Toro, 
nen kryet ar  i  Agjenci se  se 
Kthirnit  dhe  Kompensimit  te 
Pronave. 
Kompensimi financiar 
Fondi  prej  300 milione  leke  qe 
do  te  ndahen  gj ate  ketij  viti, 
pritet  te  levrohet  sapo  qeveria 
te  miratoje  nje  akt  normativ, 
per  te  perc akruar  kriteret  e 
shperndarjes.  "Ne  buxhetin  e 
shtetit  te  vitit  2012  ishte  plan-
ifikuar nje shume rreth 300 mil-
ione  leke  te  reja  per  kornpen-
simin  e  subjekteve  te  shproue-
suara  re  ci let  kishin  nje  ven-
dim  kompensimi.  Keto  para 
jane  ndare,  presim  te  ndajrne 
fondin per v.itin  2013, i cili  esh-
te  ne  te  njejtat  vlera,  po  akoma 
nuk  kemi  aktin,  vendimin  e 
keshillit te  ministrave,  i cili  ur-
dheron  menYJen  se  si  do  te 
shperndahen.  Nuk  besoj  se  do 
te  'dale  para  zgjedhjeve 
shperndmja  e  ketij  fondi",  tha 
Agim  Toro,  nenkrye'tar  i 
AKKP-se. 
Komllensimi  fizik 
Keshtu  sipas  AKKP-se  fondi  i 
kompensimit  financiar  per  pr-
onaret  ne  vi tin  2013  eshte  i 
njejte me  ate te  nje viti  me  pare, 
300 milione leke.  Nderkaq  kete 
jave  pritet  te  nise  kompensimi 
ne  vlere  monetare  per  pronar-
et, token e  te  cileve e  kane zene 
ndertimet pa  leje.  "Per sa i  per-
ket kompensimit  fizik,  dhe  ky 
Kompensimi i pronarevc, pas  
zgjedhjeve ndahen 300mln Iekc  
" milione leke ka qene fondi i
vitit 2012perkompensimin
financiar te ish protuueve,
pokaq eshte caktuar edhe
fondi i ketij vitii cilipritet te
sboemdetvet pas
zgjedhjeve te23qershorit
milione /eke do ndahen
kete jave, pernje pjese te
ish pronareve, pasuria ete
cileve eshte prekur nga
ndertimet informa/e dhe
qe pBrfitojne kompensimin
ne tre keste
fond  i  eshte  vene  ne  dispozi-
cion AKKP,  dhe po  kryhet heti-
mi  administrativ  per  te  pare re-
alisht  si  jane  ne  terren  keto 
siperfaqe  toke.  Pritet  per  vitin 
2013  te  filloje  procedura  e  ko- te  Ministrave,  pronaret  qe  iu 
mpensimit  fizik",  tha  Agim  eshte  zene  prona,  ne  2013-en 
Toro,  nenkryetar  i  A.KKP-se.  do  perfitojne me shume se  vitin 
Fondi i tokave  e  kaluar,  57  % te  vleres nga 47 
Ne baze te  vendi mit te  Keshillit  %  'Ie  eshte paguar vitin  e  kalu-, 
Tregu i pensioneve private. 
2.3 mln  euro
Nje  pjese  e  qytetareve  po  ia  besojnc  penxiouu.  .:  t  .  
private,  duke  hequr  dore  nga  skerna  shrCft'llitl'  1.'",  
fundit  nga  trcgui  tondeve  private  te  peusionc, .: (1.",:.  
rritje  me  rreth  II'}, gjate  tre  muajve  te  pare  te  kclil  \ .u  '"i'''  
statistikave  nga  Autoriteti  i  Mbikeqyrjes  Fiuuuci.uc.  1"Lli,  
aktiveve  te  tre  fondeve  private  qe  veprojne  nt'  (reg  anit:  Ilc'  i!-i  
milione  leke  apo  thene  ntlryshe  rreth2.3  mili'lIll'  nil',),  ,\:,1>"1:  
total  i  pjesemarresve  ne  fonder  private  te  penSiUnL\,'   
7.300  pothuajse  i  njejte  me  vitin  2012.  Zhvillimi  i  fOlllbl'  prl' 
vate  te  pensioneve  t'sllte  i  lidhur  me  refurmen  e  pellSlUllC\C 
dhe  me  mundesine  e  perfshirjes  se  tyre  si  njt'  k,>I\lllt'  c' 
detyrueshme  e  ketij  sistemi.  Ndonese  te  tly  foreat  mi:'  Il' 
politike  e  pranojne  si  dOl1losdoshmeri  nje  reformt'  k  '"le'llil 
pensioneve,  vullneti  per  ta  zbatuar  ate  mungoll. 
ar.  Tokat per kompensimin fizik 
jane  gjetur,  pritet  edhe  ne  kete 
rast  akti  normativ  i  qeverise. 
"Jane pronare te  cilet nga  Iigji  i 
titullit  te  pronesise  ne  baze  te 
ligjit  te  legalizi l1leve, "kompen-
sohen  me    e  tregut  qe 
jane  vendosur  nga  Keshilli  i 
Ministrave.  Ne  kel1li  nje  fond 
qe  kap  vlerat  rreth  15  milione 
dollare.  Besoj  se  'Ie  brenda  3-4 
diteve  pjesa  me  e  madhe  e  ke-
tyre  procedurave  pC'lrtlli"";: 
tlhe  do  te  Shpt'I'llll:illc"  ii I" 
pjese  shumt'  e  madll"  l'  i'l"  i: 
fondi",  tha  Toro. i\KKI) kit [:"il 
me  nje  hark  k  sip01I'oll!c"'" 
tokes  qe  do  te  shpernd:dll'l  pl't' 
kategorine  qt'  pi:'rf!I' III Ii,,:,  Ic,"
mpensiml  fillh,  ')\(,'11..,  "" 
dimtare  efekll\C:  1"",:", 
,brenda  vitit  20L,  d\l  Ie  !l,:.  ,,,,,', 
ne  paril1let  e  planifiki!lilt  ";'h,,,, 
afatgjate. 
AMe .organilln  konkursin  
"Ide Ii gielbra  201    
Projekti  i pare fitues i  konkursit kombetar "Ide te  gjelbra 2013",  i cili 
organizohet  per  here  te  pare  nga Partneret Shqiperi,  eshte  nje  nisme 
teper  interesailte,  permes  se  cites  do  te  ndeltohen  mobilie  me  mate-
riale  te  ricikluara.  Ky  konkurs  u  mbeshtetet  nga AMC,  Fondi  Rock-
efeller  Brothers,  Balkan  Trust  for  Democracy  dhe  Banka  Credins 
dhe kjo  ide,  eshte  e  para  nder  tre  projektet  fituese,  te  perzgjedhur 
nga  nje  juri  ekspertesh  te  fushave  te  ndryshme.  "Mobilie  dhe  ob-
jekte  te  riciklueshme"  eshte  nje  nisme  qe  synon  realizil1lin  e  mo-
bilieve  per  shtepi,  bare,  restorante  dhe  zyra  permes  perdoril1lit  dhe 
riciklimit  te  paletave  te  drurit.  Keto  te  fundit  perdoren  per  transpor-
tin  dhe  konservimin  e  tullave dhe  materi"dleve  te  ndertimit.  Gjithash-
tu,  permes  ketij  projekti  do  te  ndertohen  edhe  objekteve   
ruese,  abazhure  dhe    te, udryshem  duke  riperdorur  objekte 
qelqi.  Kjo nisme  do  te  zbatohet ne  Tirane  nga nje sipermalTese  e  re 
Pezana Rexha,  arkitekte.    'Ie  synohen  te  punesohen jaile  te 
rinjte jetime dhe  pensionistet. Ne  kete skeme punesimi do  te  pelfshi-
hen  ata te  rinj  qe  kane  mbushur  moshen  16    te  cilet  marrin  nje 
asistence  l11inil11ale  mujore  duke  u  dhene  nje  mundesi  profesionale 
per zhvillimin e  atksive te  tyre dhe duke i mbajtur larg mjediseve qe 
paraqesin rrezik. Trajnimi dhe aftesimi  i tyre ne  pune do  te  realizohet 
nga  profesioniste  te  fushes  te  cilet  kane  dale  ne  pension.  Gjithash-
ttl,  dy  idete  e    fituese,  te  cila  do  te  man-in  gjithashtu,  mbesh-
tetjen  e  AMC jane  "Grumbllllimi  dhe 'perpunil11i  i  vajil  USltljUl1l 'I  Ic' 
perdorur  ne  restorantet  shqiptare"  dhe  "Nga  plehra  nt'  vlel':,'"  ')':':lla 
nga  idete  fituese  do  te  mbeshtetet  financiarisht  me  shUIlll'1l  dni  ne 
1.000,000 leke (te  reja). Tre idete fituese jane here  alltomatikislll  PJL'si:' 
e  konkurrimiHle  nivel  rajonal  'Ie  do  te  organizohet I;ga  FOlldi  Ruck, 
efeller Brothers dhe Partneret Shqiperi,  ne  korrik  2013,  Mht'slill'lj:l  l' 
AMC  vjen  ne  kllader te  kontributit te  perhershem  te  saJ  per  IllhroJlJl'1l 
dhe permiresimin e  mjedisit. 

5
ekonomia, 5 Qerslwr 2013
Nga Dr. BUJAR LESKAJ
Ne daten 4 qershor, Presiden-
ti i Republlkes, SHIZ. Bujar Nis-
hani i akordoi "Medaljen e Miren-
johjes", vleresimin me te larte per
nje te huaj, Prof. As. Dr. Recai
Akyel, President i Gjykates se Llog-
arive te Republikes se Turqlse, me
motivacionin: "Per kontributin dhe
ndihmesene cmuar ne perparmun
e lnstitucionit te Kontrollit te Larte .
te Shtetit", Po dje. ne nje ceremo-
ni te vecante, ne Universitetin
Politeknik 1e Thanes, Rektori i
ketij Universiteti, Akademik Prof.
Dr.Jorgaq Kacaru, ne emer te Sen-
atit te Untversttetit, i dha titullin
"Honoris Causa" Presidentit te
Gjykates se Llogartve te Repub-
likes se Turqise, Prof.As.Dr:Recai
Akyel, per kontributine tij te qene-
sishem ne zhvillimin e praktikave
modeme te auditimit suprem ne
nivel evropian dhe boteror,
nepermjet bashkepunimeve te
fiytshme dhe ndihmeses profesio-
nale dhe per shume institucione
supreme auditimi, ndermjet 1yre
edhe me KLSH.
Prof. Akyel perfaqeson nje per-
sonalitet shumedtmensional te
auditimit suprem nderkornbetar
dhe rider partneret e huaj me me
kontribute per Kontrollin e Larte
te Shtetit(KLSH). Ky kontribut ka
sjelle rritjen e dukshme te kapac-
iteteve profesionale te audituesve
te KLSH dhe modemizimin e In-
stitucionit, ne nivel me standar-
det e INTOSAI-it (Organizata
Nderkombetare e Instituctoneve
Supreme te Auditimit).
Prof. Akyel, ne cilesine e Pres-
identit te Gjykates Turke te Llog-
arive, ka vleresuar dhe i ka dhene
perparesi marredhenieve me
KLSH, te cilat jane te hapura, te
drejtperdrejta, me vlere te shtuar
dhe :meperfitime te ndjeshme, si-
domos nga ana e KLSH. Ne saje
te impenjimit te larte dhe vull-
netit te tij per bashkepunim. kjo
mlUTedhenie mes dy institucion-
eve erdhi duke u forcuar dhe u for-
malizua ne mUajin nentor te vitit
2012, me nenshkrimin e Mar-
reveshjes se Bashkepunimit mi-
dis Kontrollit te Larte te Shtetit
dhe Gjykates Turke te Llogartve,
Rezultat konkret i Marreveshjes
ka qene trajnimi i dbjetera au-
dituesve te KLSH-se ne Ankara.
te cilet nen perkujdesjen e drejt-
perdrejte te Prof. Akyel, por edhe
te nje stafi te perkushtuar dhe te
lektoreve profesioniste te
Gjykates Turke te Llogarive, jane
trajnuar ne fushen e Auditimit te
Performances, te Auditimit Finan-
ciar"dhe te AuditiIDlt te Prokuri-
. meve Publike, duke permiresuar
dhe perforcuar ndjeshem dijet e
tyre ne ketofusha dhe, per njed-
hoje, duke kontribuar ne rritjen e
Studime Strategjike lTASAM) me sale.
"Cmimin per Vizionin Strategjik". Prof. Akyel eshte autor i disa
librave perrnenaxhfmmpublik. Ne
Kontrlbuti ne komunltetln to, ai ka sjelle ekspenencene fituar
INTOSAI me nje pune dhe aktivitet shem-
Prof. Akyel drejton Gjykaten bullor. Ai eshte specialist i menax-
Turke te Llogariveqe ngamuaji prill himit publik te katastrofave naty-
i vitit 2007. Kontributi i tij eshte rare. Ne librin e tij "Termet ne
vleresuar edhe nderkombetansht, Golyaka", ai pershkruan pervojen
duke qene anetar i Bordeve Dre]- e administrimit shteteror ne ditet
tues te Organizates Aziatike te e veshtira te termeteve ne gusht
Institucioneve Supreme te Audit- dhe nentor te vitit 1999 ne kete
imit (ASOSAIj, Organizata e Bash- krahme, Qasjet strategjike, men-
kepunimtt Ekonomik te Institu- dimet, verejtjet dhe konkluzionet
cioneve Supreme te Auditimit e tij per menyren e organizimit dhe
(ECOSAI) dhe Organizata Evropi- etfken e menaxhimit shteteror ne
ane e lnstitucioneve Supreme te sherbtmet publike per popullsine
Auditimit (EUROSAIj. Ndihmesa e ne kohe emergjencash civile jane
tij per organizatat simotra dhe shume te vlefshme per cilindo
partnere te SAI-t turk ka qene e menaxhues shteteror,
jashtezakonshme, me lidhje mar-
reveshjesh, aktivitete te perbash- Kontrlbutll Prof. Akyel ne Re-
keta, broshura, kumtesa, prezan- vtsten e KLSH dhe e ardhmja
time. Dua te permend ketu pre- e dy Instltucloneve tona
zantimin shume kuptimplote te tij Prof. Akyel ka nje kontribut te
ne Konferencen e VII-te te EURO- rendesishem ne realizimin e bot-
SAI-OLACEFS, ne Tbilisi, imit te revistes shkencore 4-mu-
GjeOrgji(ku mort pjese edhe nje jore te KLSH me titull "Auditimi
delegacion i KLSHi kryesuar prej Publik", me shkrime dhe ortentime
meje), ne shtator 2012, me titull ctlesore per te ardhmen e saj. Po
"Rritja e bestrmt te partnereve ashtu, ai ka dhene miratimin e tij
tane: integrtteti i menaxhimit te qe cdo botimme interes per KLSH,
auditimlt, pergjeglesia dhe·theksi i Revtstes shkencore te Gjykates
tek lidershipi", ku shtjellon, rider Turke te Lloganve te mund te bot-
cilestse se punes audrtuese   te.tjera, sfidat e Institucioneve te ohet ne revtsten tone, duke sjelle
KLSH ne terest, auditimit suprem ne drejtim te ekspertenca interesante dhe tejet
permiresimit te menaxhimit ne te vlefshme dhe realizuar keshtu
Personaliteti 1 Prof. Akyel nivelin me te larte. territjes se mundesine e shkembimit edhevir-
Prof. As. Dr. Recai Aj.{yel eshte cilesise se aud1timeve dhe reko- tual te ekspertencave dhe vlerave
nje figure poliedrike e auditimit mandimeve te 1yre, Cilesimet klye- pozitive midiS Institucioneve Su-
suprempublik, jo vetem ne mbare sore ne kete prezantim perbejne preme te Auditimit. Kyshkembim
Turqine, por edhe ne   nje udherrefyes te sakte per   eshte padyshim njeforme me vlere
e organizatave perkatese boterore reformator ne fushen e auditimit ne marredheniet tona dypaleshe,
te institucioneve te auditimit su- publik. Kete prezantim ne e kemi duke pasur parasysh zhvillimet e
prem, si INfOSAI. EUROSAI, AF- . publikuarte plote ne Revisten "Au- sotme te auditimit nderkombetar,
ROSA!. etj. Kontributi i tij me ditimi Publik" Nr. 3 te KLSH. gjithnje e me te nderthurura me
kumt€sa, prezantime. broshura Me shumerendesi ka qene teknologjine e informacionit dhe
dh,e realizime;:marrevesbjesh dYP" edhe broshura e prezantuar nga boten e intemetit.
aleshe e"shumepale.l'lhe ne dobi te Prof. Akyel ne Konferencen e IV-t E ardhmjae marredhenieve dhe
zhvillimit ie ke1yre institucioneve, te EUROSAI-ARABOSAI. ne Baku. bashkepunimit mes KLSH dhe
eshte i jlishtezakonshem. Prof. Azerbajxhan, rie prill 2013, mbi Gjykates se Llogarive te Turqise
Akyel ka perfunduar studimet e "Rendesine e specifikimit te kufijve eshte e shkelqyer. Projektimi i
larta ne FakuItetin e ,Shkencave dhe objektivave te auditimit te jas- ketyre marredhenieve ne te ardh-
Politike te Universitetit te An- htem dhe te brendshem financiar men e afert eshte shume konkret
kai"ase, Menjehere pas diplorDim- ne permiresimin e menaxhimit n- dhe me impakt tejet pozitiv per
it, ai u speciallzua ne degen e Ad- nanciar publik". Ne saje te ekspe- modemizimin e KLSH. Gjate ketij
ministrates Publike te lnstitutit te riences se tij te fituar ne adminis- viti dhe ne vijimdo te vazhdojne
Shkencave Sociale te Universitetit trimin publik te shume krahinave trajnimet e audituesve te KLSHne
Gazi. Ai ka kIyer trajnime jashte ne Turqi(duke qene guvemator i Qendren e1rajnimeve te Gjykates
Turqise, si ne Mbreterin.e e Bash- tyre), Prof. Akyel eshte nje njohes Turke te Llogarivene Ankara. Keto
kuar dhe ne Japoni, ku eshte spe- i IIlire i auditimit te brendshem dite zhvilluam me Presidentin
cializuarper menaxhimine katas- publikdhe gjykimet e tij mbi speci- Akyel idene qe TCA te ndihmoje
trofave natyrore. Prof. Akyel mban fikat e dy lloj audittIDeve publike, me trajnime edhe Zyren e Audi-
gradenshkencore Doktor i Shken- te prezantuara me mjeshtert ne torit te Pergjithshem te Kosoves,
cave, ne Administrim-Biznes dhe kete broshure, ndihmojnevendim- per     ai ra dakort teresisht me
titullin e Profesortt te Asociuar. Ai mlUTesit e institucioneve me te ne si KLSH. Nje grup audituesish
ka nje aktivitet te gjere akademik 1arta te auditimit publikne dhenien dhe specialistesh te KLSHpo per-
si prqfesor i Menaxhimit Strategjik e opinioneve cilesore per punen e gatitet te shkoje kete muaj. Spe-
ne fushen e Administrimit te Bi- auditimit te brendshem. . cialiste dhe eksperte te Gjykates
znesit. Mbeshtetur e Ne Konferencen e Pare EURO-   do te vine ne te ardhmen te
tij. ai ka ushtruar aktiviteoo e tij SAI-ASOSAI. ne Stamboll, Turqi, trajnojne dhe japin kumtesa per
profesional ne administiaten pub- ne shtator 2011, ne sesionin me aspekte te ndl}'shme te auditimit
like si Guvemator i qarkut te Es- teme "Qasjet dhe sfidat baze per suprempublikdheneTirane, duke
kisehir dhe me pas si Guvemator sigurimin e transparences dhe ndare me ne, por edhe me au-
i nje province qe permbledh disa . pergjegj,esise", Prof. Akyel prezan- dituesit tane te brendshem, per-
qarqe. Gjate punes se tg ne keto toi kumtesen me titull "Rendesia vOjen e vyer te kesaj Gjykate.
detyra eshte'evidentuar si admin- e kapaciteteve te komunikimit te Mund te parashikojme edhe audi-
istrator i spikaturdheper kontrib- institucioneve te auditimit suprem time te perbashketa, te cilat do te
utin e dhene eshte dekoruar ne ne rritjen e efektivitetit te tyre". jene me shume interes. Mbi ba-
vitin 2008 me titullin "Guvemator Sot ka dale ne pah me shume se zen e raporteve tona, krahas
i Vitit". , kurre sfida e institucioneve te au- dashamiresise, ndjenjes tradicio-
Prof. Akyel eshte nje intelek- ditimitsuprempertekomunikuar nale te miqesise dhe mar-
tual i njohur ne Republiken e Tur- ne menyre sa me transparente me . redhenieve mes kolegesh qe res-
qise dhe nje administrator me ek- partneret e tyre klyesore: publiku, pektojne njeri-tjetrin, qendron
sperience. qe ka ditur te sinkroni- shoqeria civile dhe qeverite, ne mota e INTOSAI "Experentia Mu-
zoje ne menyre optimale keto vIera forcimin e disiplines financiare. tua Omnibus Prodest"(nga expe-
pozitive dhe te nderohet ne vitin Ekspertencae sjelle nga Prof.Akyel rtenca e perbashket perfitojme te
2011 ngaQendraTurkeAziatikeper eshte unike dhe me vlere univer- gjithe).
6 ekonomia, 5 Qershor 2013
nvestime
ItalianetdhespanjoDet, investitoret  
etelemarketingut ne Tirane  
Klima efavorshmeflskaleka
bere qe nje sere kompanish te
huaja, kryesisht italiane dhe
spanjolle ne fushen e telemar-
ketmgut,tehapinfilialet e tyre
ne Shqiperi. Nje rider to eshte
dhe facile.it. Lehtestrat e ofru-
arasingaqeveriaashtudhenga
Bashkia dhe klima mtqesore
ndaj biznesitbertqe ne muajin
       
tetortevitit2012,te hapinfilia-
j __:
5 vjetparedhepermesmasave
lin e tyre ne Shqipert dhe te tetjeratectlatdote mundesojne
punesojne deri tani 250te rinj
i
qe nejovetem te mosprekemi
mepagamesatarerreth50mije nga kriza, por mundestsht te
leke ne muaj. Administratori i perfltojme nga kriza"-u shpreh
kesa]kompanieLorencGogatha KryebashktakuBasha.
se deri ne fund te vltit, do te Taksatelartadhekrizaqeka
punesojne dhe 200 te rinj te perfshireshumevendeteBEka
tjere. bere qe shume kompani te
"Z.Kryetar i Bashktse, ju shfrytezojnemundeslteqeofron
falenderojme per pjesemarrjen Shqiperta, permes taksave te
tuaj ne facile.it. Ne emer te uleta dhe punonjesve te kuali-
gjithe stafit administrativ ne fikuar. "Kyeshtenjeoportunitet
Shqipert, nesi kompanie huaj te cilin Bashkia e Tiranes dhe
italiane kemi ardhur te in- une personalisht, jerni te ven-
vestojrnene Shqiperinetetorte dosurta"vjelim'', ne te mire te
2012. Ne 6-7 muaj kemi Sit;e qytetareve te Ttranes , duke
thashe edhe me pare, afro250 punesuar me shume qytetare,
punonjes, Kemi ndermend te dukeu dheneme shurneshanse
,rritemiedheme200punonjeste rtdikedhe   mbeshtetjeteforte' rinj, mekushtcshumete mira. terinjvepertepasurteardhura
tjere brenda fundit te vitit.  nga autoritetet shqtptare ne Duat'uthemseeshteorientim shteseedhegjatekohessestu-
lidhje me blznesin tone. .Jemi iBashkise(ka qeneqe nefillim) dimeveporedhete keneekspe- .
shumetekenaqur,   qe   lehtesiraperbizne- riencenshtesete"call-center"e
tevazhdojmenekHeHugedhe sin,     e kent edheju ctla eshte nje ekspertence
jemishurnetelumturper   .ernrtn, "ractle" dhe jernt te shume e mire per te rritur
me tuaj.Kj9 treg9/..;se institu-ke:qaqurqekjopolitike elehte- mjeshterite ne komunikim dhe
cionet pranebi- straveperbtznestnpo filion tc per te rritur aftesite e tyre ne
.zneseve shqtptarctc.   :i:ewltat,c te;tilla. Ju keni  per1:lalljenmetregun.Jufalen-
IuyeLa'shkiakuHqsb,aiciline: pUlie:jJlar 2[,J qytetare t5,Ti- deroj 'per besimin qe keni tek
programw.e     pIiori!et .ranes; te   e tc reja, do te gytetiiThanes, tekklimae oi-
absolutzliirilliril.ih<::1.':6.pomik   'pune.·sonied,lrc'200te ijere. pm. znesitneTiranedhetjusiguroj
punesimii1 a,h-keni'te.jkafu;u· afro 5 here .permbeshteljentimeteploteqe
per ed:,le ,. nonnene50puilolljesvetertnj, juterriteni e konsolidoheni,
me teJme   ckhtesi.r&Ve qeu kualJikonjuveperiljesher- silmnderu IJej th,inje investi-
dhekushtevesanl;,! temira1- -:.. bimngaDashldaeTirarlcs,5\jet toreve te tjere te kthejne syte
bunesin.';Ne fakt.dual:infalen:- .pat.'1k£u. . ngaky model, sepseTiranaka
deroj une'perbesimin qe keniBashldaeTiranesdo vetcm nje synim, te jete qyteti
pasurtekTIrana;Klljenivendo- dojet'ju 'mbeshtese edhe mekonkurruesperklimenebi-
surme   biznesle 1'ii     qlasave, sio; znesitne Ballkansotdheneser
puneson250 qytetarete TiJ:anes, eshteheqja e 1ctksave perkMo . ne Evrope"-theksoikreu iBash-
shumica rrej tecileveJar.e te· .qepunesonmbi50punonjespel kiseLulzimBasha.
2pOOllollari(·tlediklt,ar.'petfemije "Baby-Vip"  .
( ..•.. ;,t:··;-··, .t"..of...ili", ."   15>... . :l:,'   .. ;_... "0_   -,   • .At,..':.
Me mbeshteljcll'e     ijevedhepel'fitojmengarastit'uurojme1qershor-
permesnjegraniiprej 2eDO J.ollarf:gh, femijet e' in, d ilke siguruarse sahere qe Bashlaate kete
11l"aues.do te kene Aje sa11o)1bukunc, deJJ\.uar muude&i pel" idete tillabiznesi, qejanene sher- .
teresisht at.'1re.   1 qer:shorit, sqllort1:Jitn te femij eve, ne do i realizojme ato"-theksoi
"Baby,Vip"ka hapf,irdyelt, il,&riiketij. ',rU. Tabaku. BashkiaeTiraneska mbeshteturderi
lloji r.e   ... . -:. . '. . ltanimoi 30planbiinese,menjefond prej 2500.
NenktyetarJa e   )'iranes Jortda,dollarcsh..  ..'
.Tabaku,e   ne llapjrn eketij sallonika Pronarja   ketijsalloni'rusheAluku,ekenaqur
    !'p£lfe'fitues-fJanete'    
garantuar vazhdimine   ngaBashkiaqerealtzoikete;ide te kahershme te saj, falen-
  tegjel- siOlUstet.Neketeskewepu,UG,'
eTiranes, perte gjitheataqe kaneide novatore deroiBashkineqe i krijoi kete.mundesi. "Dua, te
    'simidoteperfshihen    
dheplanete,mira.biznesi. "7;jodhemsot 1:   falenderoj shume Bashkine e 'I1ranes, qe me
.. llgaf';artneret·. Sh,qekane· mbushur  
shoM,perteardhl1rdbepei' te parebiznesini perkrahu menjehere ne tdene time! Me thene te
.nismeteper vjeC.te    
cHiu hapsirezult&t i mbes1.tetjes scBashldse drejten.nukikishimmundesitepormbeshtetjae
secilesdo. tenceininimalelll¥Jotedukell,
sc Tira1les, megr<V1tete VOgl,l, projef.-tiDankes Bashkisenaberitarealizojme.ketedeshiredheta
  ¢hen,enje, IIIum:lesl.profeSipi1::'
Roterore.30planetiznesiu mbeshtetenme 2500, haTim   kete sallon, merastine festes se fern·
 Ii,.. ,£lie per    
dollare seeili dhe uN }Jrejtyre ishte   qe ije"e". ZonjaTabakui eshte bashkuarsotfestes
.tyrc dhe dukc.l:lflbajtUr:h'ltg:
sapovizitovadheo.ekane ,zgjedhurpertainau- seorganizuarperfemijet, me rastine 1qershorit,
 .'l
tljediSeve
qe, paraqesilllJeipc-:;
guruarsot, ne 1 qersho1'. Njeideshumeintere- nenjesitebashkiake8 dhe10 nekryeqytet,kuper
  <'l'rajnjrni   &ante,- shllwe iltival:ore't'   u 'drejtolietfem· ,,' femijetish.inpergatituredhedhuratate vecanta.
icly.cshtc epara,•Ptlnc. cIo. terc;liizohet.Ilgliprq+,
ridertt& projektetfitues,e, te fesioniste     te:Nlet
perzgjedhur nga nje juri ek- kanedalene pension.   .
spertesh te fushave tendry- ,.' Gjithashtu, dy  
shm
y.,
,... '". . ,....,fitll:ese; tecilado  
UMobiliedheobjektetericik- gjithashiu, et\MC'"
  nje.   qe .    
synonrealizmun emobl1ieveperimiI vaJIt    
shtepi,bare,restorantedhezyra '. ne restorafltet  
permesperdorimitdhericildim- '. "Nga plehta     ,"?: '"
ittepaletavetedr.urit.Keto te· . Secila nga ldMe
,funditperdorenpertransportin tembeshtetetfWanciarishtrrie
dhe konservJmin. e tullave dhe shumenderine1.000.0001eke
materialevetendertimit; Gjith- (te reja). Tre jffi;le
  do .bere autol!latikisp.tpJesee
tendertohenedheobjekteve konkurrimitnenive1rajonal.qe
  abazhure dhe dote organizohetngaFundi
ndrl<,;ues te ndryshem duke Roc.kefeller Brothers'dhePart-
liperdOruTobjekteqelqi. . neretShqiperi,pekorrLk2013.
Kjonismedo tezbatohetI).e Mbeshtetja.c·AMC vjei1ne'
dnmeriganjesipermarreseere kuadertekontrlliutitteperher-
PezariaRexha. arkitekte, Indi- shemf.esaJpermbrojtjendhe
det'qesynohentepunesohen pelmil-esim.i.u e   >; , '
". ..,  ,". ....' , ....•.. ,. • t:;C"'"'' ""
Gjetemnjekllmeshumete per-
shtatshme nga anaftskalc, ju-
  ••gj.elbra',.,2013';';,'i\·"'".<
)iiii'lfgapalefllie'liilhsportit'dhepuuesimperjetimet,
    '/,..       .i .           '-,'" '.' -,
'\'''''"''.''
 
·7 .,f."
2013
11 !Jbanian tllailp     I ECONOMY I JUNE 5,
One Week Repurchase Agreement
Overnight deposit
Overnight credit
Lombard credit
dreds of dollars ofloans
in private and develop-
ment banks, and they
also owe to the tax of-
fice and small produc-
ers. This is a very com-
plicated debt chain
that needs more than
just a good year for the
energy.
the registering of the
object in the Immovable
Properties Registration
Office. In contrast to
the previous law, the
new law provides that
in cases where the ap-
plicant does not pay
the legalization fees,
then the property will
be registered at IPRO
on the behalf of Legal-
ization Agency, until
the settlement ofliabil-
ities are conducted.
In the former law, in
cases of additions to
buildings, if one of the
joint owners of the
house would not pay,
then   was
suspendeCt.'-Meanwhile,
financial situation of
KESH is very bad:
The company claims
that CEZ has to pay
them 340 million usn,
a debt inherited during
the time when CEZ was
under private adminis-
tration. On the other
hand KESH has hun-
The main condition to
obtain ownership of le-
galizationis not subject
to litigation.
With the entry into
force of the law, those
interested will have to
paya fee for legalization
and then benefit from
has already entered
into force.
By this law will bene-
fit mostly those who
have expanded their
apartments, buildings
or apartments over 5
floors or buildings con-
structednear road axes.
KESH Increases Energy Export
TIRANA - The Alba-
nian Power Corporate
(KESH) has declared
that they will start pay-
ing their obligations to
the small concessionary
producers.
Sources from KESH
saidfor local media that
the total due payment
is 20 million usn and
within this year half of
them will be paid off.
The KESH financial
situation has improved
due to the weather con-
ditions. The water level
in Fierza has reachedthe
maximal level of 297
meters, what is enabling
KESH to export massive
amounts of energy.
The corporate has The distribution
exported29millionusn company has started
so far, and only in the paying the energy that
first days of June has . it receives from KESH.
sold 4 million usn KESH official sources
abroad. Besides ex- said that since March,
ports, the KESH fi- CEZ has paid 100% of
nances are easier now, the monthly bills, but
after turning to normal even with this tempo-
relations with CEZ. rary improvement, the
Law on Legalization of Over 80,000 Buildings
Enters into Force
The corporate. has exported 29 million usn so far, and only in the first days
of June has sold 4 million usn abroad but besides exports, the KESH
finances. are easier now" after turning to normal relations with CEZ
TIRANA - The pro-
cess for the legaliza-
tion of more than
80,000 informal settle-
ments built after 2006
was officially launched
on Tuesday. Law pub-
lished two weeks ago
in the Official Gazette
Power Corporation to pay undue obligations to small producers
In contrast to the previous law, the new law provides that in cases
where the applicant does not pay the legalization fees, then the
property will be registered at IPRO on the behalfof Legalization
Agency, until the settlement of liabilities are completed
the new changes, the
-legalization process
continues for owners
who pay the fee for the
additional part of the
apartment, thus not
penalizing those who
pay their obligation.
This new process of le-
galization, according to
the executive, would
end the issue of infor-
mal settlements.
:::s:::: USD 108.95
w
EURO 141.01
 
GBP 164.99
c
CHF "113.41

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful