You are on page 1of 16

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PROCEDURĂ DE ELABORARE A LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE

În baza art. 52, alin. 3, lit. H din Carta Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a departamentelor din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Consiliul Facultăţii H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. Lucrările de licenţă şi disertaţie pot fi îndrumate de către titularii disciplinelor din planurile de învăţământ ale facultăţii, în limita competenţelor titularului şi în acord cu specializarea absolventului. Art.2(1) Numărul de teme de lucrări de licenţă şi disertaţie se stabileşte anual, de către Consiliul Departamentelor, defalcat, pentru formele de învăţământ licenţă (ZI, ID, IFR) şi masterat pentru fiecare cadru didactic titular de disciplină, în funcţie de numărul preconizat de absolvenţi, şi nu poate fi majorat decât cu aprobarea Consiliului Departamentului. (2) Titularii pot stabili şi de comun acord cu studenţii teme de licenţă/disertaţie. (3) Temele propuse pentru lucrările de licenţă şi disertaţie se afişează până pe 15 octombrie a anului universitar în curs. (4) Cererea tip de aprobare a temei lucrării de licenţă/disertaţie, se găseşte în anexa 1 (a, b) la prezenta hotărâre. (5) Cererea tip avizată de îndrumător se depune de către student la Secretariatul Departamentului căruia îi aparţine îndrumătorul, până la 15 decembrie a anului universitar în curs. (6) La nivelul departamentului se centralizează cererile într-un formular tip (anexa 2), în ordinea depunerii acestora. (7) În cazul în care numărul de cereri depuse pentru un titular este mai mare decât cel repartizat pentru fiecare formă de învăţământ, cererile care exced vor fi repartizate cadrelor didactice care au deficit. (8) Absolvenţii din anii anteriori îşi păstrează îndrumătorii şi vor fi repartizaţi peste numărul de locuri alocate fiecărui îndrumător. (9) În ultima săptămână a semestrului I, studenţii care nu au depus cerere pentru îndrumare vor fi repartizaţi automat la cadrele didactice care au locuri disponibile. (10) Titlurile lucrărilor de licenţă/disertaţie şi îndrumătorii aferenţi, se aprobă în colectivele de specialitate şi se avizează de Consiliul Facultăţii. (11) După aprobare, repartizarea studenţilor pe cadre didactice se va afişa pe site-ul facultăţii. (12) Modificarea argumentată a titlului lucrării de licenţă/disertaţie avizată de către cadrele didactice îndrumătoare, trebuie aprobată în Consiliul facultăţii, întrunit special în acest sens, în a 12-a săptămână a semestrului al II-lea. Art.3(1) În cazul în care absolventul nu finalizează lucrarea de licenţă/disertaţie în termenul rezonabil stabilit de către îndrumător sau dacă lucrarea nu se ridică la nivelul calitativ corespunzător, îndrumătorul nu va aviza susţinerea lucrării. (2) Lucrările corespunzătoare pentru susţinere vor purta semnătura de confirmare a îndrumătorului. 1

însoţită de referatul îndrumătorului prin care se recomandă susţinerea lucrării şi de declaraţia pe propria răspundere a absolventului.6.5.4. Art. Referatul de recomandare a lucrării de licenţă/disertaţie pentru susţinere. şi susţinerea lucrării de Art.8. Art. tehnoredactarea licenţă/disertaţie sunt prezentate în anexa 5a şi 5b. Directorii Departamentelor vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.7. se găseşte în anexa 4 la prezenta hotărâre. semnată de îndrumător. Art. Schimbarea îndrumătorului se poate face în situaţii excepţionale cu aprobarea Consiliului Facultăţii. 2 . Art. sunt condiţii de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie. Cadrelor didactice care nu-şi realizează norma minimă de îndrumare conform fişei postului.(3) Depunerea lucrării de licenţă/disertaţie de către absolvent. (4) Nu vor putea fi depuse lucrările de licenţă/disertaţie al căror titlu diferă de cel aprobat în Consiliul Facultăţii. li se va mări norma de bază cu numărul corespunzător de ore. prevăzută în anexa 3 la prezenta hotărâre. Cerinţele privind structura.

semnătura) Domnului Decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor 3 . ID. Subsemnatul(a) __________________________________________. student(ă) la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. forma de învăţământ (ZI. ____________________. Lucrarea de licenţă doresc să o susţin în sesiunea (luna şi anul) ____________________________. Data _____________________ Semnătura _____________________ DE ACORD. numele. vă rog să binevoiţi a-mi aproba tema lucrării de licenţă intitulată: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ având ca îndrumător ştiinţific pe _______________________________________. IFR). specializarea ___________________________.ANEXA 1a DOMNULE DECAN. grupa ___________. anul ________. prenumele. Data _____________________ Îndrumător ştiinţific (gradul didactic. Menţionez că am acceptul îndrumătorului ştiinţific pentru tema de mai sus.

specializarea ___________________________. Subsemnatul(a) __________________________________________. semnătura) Domnului Decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor 4 . vă rog să binevoiţi a-mi aproba tema lucrării de disertaţie intitulată: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ având ca îndrumător ştiinţific pe _______________________________________.ANEXA 1b DOMNULE DECAN. Data _____________________ Îndrumător ştiinţific (gradul didactic. prenumele. anul ________. Menţionez că am acceptul îndrumătorului ştiinţific pentru tema de mai sus. grupa ___________. Lucrarea de disertaţie doresc să o susţin în sesiunea (luna şi anul) ____________________________. numele. Data _____________________ Semnătura _____________________ DE ACORD. masterand(ă) la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. forma de învăţământ (ZI).

prenume ra Numele cadrului didactic Total TOTAL: 4 TOTAL: 8 5 . 2.FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZĂRILE: LICENŢĂ MASTER ANUL UNIVERSITAR 2012 . 8. 6. 9. 3. 4. TOTAL: 10 1. Studenţi îndrumaţi licenţă ID/IFR SemnătuNume. 5. 2. 7. 8. 3. 4. 7. prenume ra 1. 10. prenume ra 1. 4.2013 ANEXA 2 TABEL CENTRALIZATOR CU ÎNDRUMAREA STUDENŢILOR LA ELABORAREA LUCRĂRILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR Studenţi îndrumaţi licenţă zi SemnătuNume. Studenţi îndrumaţi master SemnătuNume. 3. 2. 6. 5.

specializarea ________________________________. declar pe propria răspundere că lucrarea de faţă este rezultatul muncii mele. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Declar că nu am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora şi că nici o parte din lucrare nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva. în note de subsol şi în bibliografie. Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată sub această formă vreunei instituţii de învăţământ superior în vederea obţinerii unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic. pe baza cercetărilor mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care au fost citate şi indicate. Data ______________ Semnătura ___________________ 6 .ANEXA 3 DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE Subsemnatul(a) ____________________________________absolvent(a) al Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi. persoană fizică sau juridică. înscris(ă) la examenul de licenţă/disertaţie la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. conform normelor etice. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. specializarea _________________________________.

Principalele probleme tratate: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4. Aprecieri asupra conţinutului ştiinţific: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 5. Aprecieri asupra redactării lucrării şi a formei de prezentare: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 6. Concluzii: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Data _______________ 7 Îndrumător ştiinţific ______________________________ . promoţia________ 1.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR ANEXA 4 REFERAT asupra lucrării de licenţă/masterat a absolventului ___________________________________. Caracterul şi utilitatea lucrării: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 3. TEMA: ____________________________________________________ 2.

ANEXA 5a Cerinţe privind structura şi tehnoredactarea lucrării de licenţă/disertaţie 8 .

1. Coperta lucrării de licenţă/disertaţie UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ________________________________ Lucrare de licenţă (26 pt) sau Lucrare de disertaţie (26 pt) Coordonator ştiinţific. (14 pt) Gradul didactic Prenume NUME Student/Masterand Prenume NUME (14 pt) Galaţi 2013 9 .

Prima pagină a lucrării UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ________________________________ Titlul lucrării (26 pt) Coordonator ştiinţific. (14 pt) Gradul didactic Prenume NUME Student/Masterand Prenume NUME (14 pt) Galaţi 2013 10 .2.

.......2................................................3..................... Subcapitolul 3.... pag Capitolul 1.....1................................. .....3........... Titlul ....1................. Titlul .................. .......... Capitolul 4..... Titlul ............ Subcapitolul 2 4.3.......... pag 1........ pag 2... Subcapitolul 2 ................ pag 1............................ Conţinutul lucrării Este recomandată următoarea structură a lucrării de licenţă/disertaţie: Cuprins Introducere.................... pag 3..........3................. Titlul ......2...... Capitolul 5................... pag 4......................................................... Subcapitolul 1 2..............2........... Subcapitolul 1 .............................................................. Subcapitolul 1 4.........1.......... Subcapitolul 2 2...... Concluzii şi propuneri Bibliografie Anexe (dacă este cazul) 11 ........................3.... Subcapitolul 3........ .......2.... ..... Capitolul 2................................. pag 1....1....................................... Capitolul 3......................

27 cm.5 cm. 2. bold. descrieţi pe scurt fiecare dintre capitolele ce fac cuprinsul lucrării. numărul paginii). Graficele şi tabelele vor fi centrate şi numerotate după cum urmează: 12 . 5. bold. 1. justified. Titlul subcapitolului 1 (13 pt. italics. Bottom 2. Gutter – left 0. Ø Aliniat nou: Tab stop: 1. Este obligatorie folosirea diacriticelor. Editura.27 cm. Introducerea lucrării În introducerea lucrării va trebui pentru început să prezentaţi stadiul actual al cunoaşterii în domeniul abordat motivând alegerea temei şi reliefând importanţa cercetării pe care aţi derulat-o. Apoi. Pentru a face trimitere la anumite lucrări în cadrul textului (note de subsol) se va utiliza următoarea formă (Autori. Footer 1. (max. left) 1.2. Este de preferat o structură cât mai compactă a capitolelor astfel că ar trebui evitată fărâmiţarea excesivă a subcapitolelor în paragrafe de câteva rânduri.27 cm. Ø Margini: Top 2.4. 5 pagini) 5. Left 3 cm. Titlul capitolului (14 pt.5 cm. Titlul lucrării.5 cm. 3. 4. left) Titlul paragrafului (12. Tehnoredactarea lucrării Recomandăm următoarele reguli de tehnoredactare ale capitolelor lucrării de licenţă/disertaţie: Capitolul 1. bold. left) Recomandări: 1.1.5 cm. italics.5 lines. Header 1. Anul apariţiei. Right 2. Formatul paginii pe care îl recomandăm este următorul: Ø Formatul paginii: A4. line space 1. Ø Font: Times New Roman 12 pt.

anul: pagina (10pt) Nr.65% (0. anul: pagina (10pt) 6.7] 6 16.7.5.3. Numerotarea paginilor trebuie să fie continuă începând cu prima pagină din Introducere.9.5] 9 85. capitol Nr.1.71% (1.1.1. Evoluţia produselor/membru de familie Nr. Se recomandă ca fiecare capitol al lucrării să fie redactat într-un document Word separat.1. 13 .1.33% (0. 7.5.7.35% (1.84% (1.98% (1.7] 3 91.1.1] 12 48. grafic Tabelul 1.0. capitol Nr. Evoluţia produsului/membru de familie Clasa produsului Frecventa absolută Frecvenţa relativă (%) [0.3] 8 67.1.9] 8 32.9] 4 100.Figura 1.00% 50 100% Sursa: Autor. grafic Sursa: Autor.0.1.

Ø Alte documente (HG. (2004). available on-line at www. Studia Negotia. Cluj-Napoca. Perspective on Performance. C. documente elaborate de organisme naţionale/internaţionale. Dumitru. Neely. ***www.ac. Treanta. World Business Council for Suistainable Development (WBCSD).2009.insse. 99-116.6.som. Concluzii şi propuneri Acest ultim capitol se recomandă a fi alocat concluziilor finale ce se desprind din cercetarea întreprinsă precum şi propunerilor pe care le consideraţi oportune şi care derivă.) 6. Stancu. 55..htm. The Performance Prism. Ø Pagini web: 4. (2010). 1. S. V.. 7. Editura Presa Universitară Clujeană. Microeconomie. Adams. Toader. în ordinea alfabetică a autorilor respectând următoarele tehnici de redactare: Ø Cărţi: 1. vol. I. I. M. Financing tools for supporting SME's in Romania. Ø Articole sau documente descărcate de pe Internet: 3. accesat în 10.. Ø Articole de specialitate: 2. 14 . Indicele preţurilor de consum 2007. Institutul Naţional de Statistică (2008).uk/som/cbp/adn. din concluziile asumate. Anuarul Statistic al României. www. 2..wbcsd. WBCSD Annual Review 2004 – A decade of action and learning. (2001).02. 7. *** Planul strategic al firmei X S.ch. în fapt.ro. no. anuare statistice etc. Ø Documente interne: 5. Titlurile bibliografice vor fi trecute numerotat. Vorzsak. Bibliografia Recomandări: 1. a.cranfield. p.A. Se recomandă trecerea la bibliografie doar titlurilor la care se face trimitere în textul lucrării.

Lucrările de licenţă/disertaţie se vor axa pe latura practică a cercetării întreprinse. Noţiunile teoretice vor viza exclusiv cercetarea practică realizată şi vor fi prezentate succint. 70 de pagini iar lucrarea de disertaţie de max. 50 de pagini. Se recomandă ca lucrarea de licenţă să fie de max. 3. 15 . Recomandări finale 1. 4. Un exemplar al lucrării precum şi formatul electronic al acesteia (pe CD) se vor preda la secretariatul facultăţii odată cu depunerea dosarului de înscriere la licenţă/disertaţie. Lucrarea se tipăreşte doar pe o faţă a unei coli format A4 şi va fi legată în coperte cartonate (NU spiralată).8. 2.

. Prezentarea va fi realizată în PowerPoint. Se recomandă următoarea structură a prezentării: Ø Ø Ø Ø Slide 1: coincide cu prima pagină a lucrării. Slide 3. Ultimul slide va conţine concluziile cercetării şi propunerile.. urmat de 5-7 minute de discuţii. 16 . 4.ANEXA 5b Realizarea prezentării şi susţinerea lucrării 1. Prezentarea va conţine maxim 15 slide-uri. 2.. Timpul alocat prezentării lucrării este de 10 minute. Slide 2: cuprinsul lucrării. precum şi o ţinută şi o atitudine corespunzătoare momentului. 5. 3. Se recomandă susţinerea liberă a lucrării fără a citit de pe slide-uri.: prezentarea rezultatelor cercetării.