You are on page 1of 2

Cerin e referat - ERP 1. Date generale despre produc tori; 2.

Analiza comparativ , pe diferite categorii de informa#ii, a produselor ERP; 3. Concluzii – o sintez a punctelor tari &i a celor slabe ale ambelor produse finalizat cu alegerea celui mai bun dintre ele; 4. Referin'e (OBLIGATORIU)– adresele Web de unde au fost preluate informa(iile pentru verificare.

1. Date despre produc#tor – prezentate sintetic, sub form# tabelar# § data înfiin# rii; § localitatea sediului central, num rul &i loca)ia eventualelor filiale/puncte de lucru; § num r de angaja*i; § eventuale date financiare – cifr de afaceri, profit, volum al vânz rilor, num r de licen+e etc; § num r de clien,i, exemple de clien-i reprezentativi; § alte produse dezvoltate; § re.eaua de distribuitori sau/&i implementatori; 2. Analiza produselor pe diferite categorii de informa ii 2.1 Analiza func&ional# - modulele func#ionale componente, prezentate sintetic sub forma tabelar prezentat mai jos: Modul Contabilitate financiar Produs 1 Permite raportare conform IAS Are implementate func0ii de analiza multidimensionala a datelor Produs 2 Nu permite raportare IAS, nu permite întocmirea automata a raport rilor obligatorii in formatul solicitat de softurile autorit 1ilor Observa/ii In cadrul Produsului 2, Modulul pentru contabilitate financiar este integrat doar cu modulele de gestiune nu si cu cel de produc2ie &i personal

2.2 Caracteristici tehnice prezentate în aceia'i forma ca cea de mai sus: § Sisteme de operare suportate;

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Modulele Produc7ie. 2. servicii etc. § Asigurare asisten= /mentenan> incluse în licen? sau prin contract separat (cu costuri separate). mari.4 Alte informa)ii § Mod de licen:iere: plat licen. § Dimensiunea organizaCiilor adresate: mici. Tipul interfe5ei: Windows &i/sau Web. Integrare + √ • se vor folosi simbolurile: o o o o + √ ? deloc par9ial total nedeterminat 2. (pentru restul caracteristicilor vezi cursul) prezentat# sub form# tabelar# ca mai jos: Caracteristica Produs 1 Produs 2 Observa6ii In cadrul Produsului 1. § Eventual costuri de licenGiere.. . Mijloace fixe. § Distribuitori/implementatori autorizaEi pentru produs.etc. free. distribuBie. § Alte informaHii relevante. flexibilitate. 3 sau n niveluri). Gestiune. corporaDii. PDF created with pdfFactory trial version www. integrare. § Verticalele industriale adresate: comer@. cât &i pentru clien3i.com .§ § § § § § Sistem de gestiune a bazelor de date folosit.3 Îndeplinirea caracteristicilor specifice sistemelor ERP: completitudine. open source. sunt integrate doar modulele Contabilitate.pdffactory. Necesit 4i software atât pentru server cât &i pentru client. Alte caracteristici. Arhitectura sistemului (pe 2. închiriere (existen<a unei versiuni SaaS). Salarii sunt par8ial integrate. securitate…. producAie. mijlocii. Necesit #i hardware minime atât pentru server. § Identificarea &i sinteza a cel puFin 2 articole de pres despre fiecare din cele dou produse (cu specificarea adresei web la bibliografie).