ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

6ος αι. - 2Ος αιώνας π.Χ.

ΉΡΘΑΝ ΢ΣΟ ΦΩ΢ 698 ΑΡΥΑΙΟΙ ΣΑΦΟΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ
ΔΙΑΠΛΑΣΤΝ΢Η ΣΗ΢ ΕΘΝΙΚΗ΢ ΟΔΟΤ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑ΢

Υάιθηλν ζπκπαγέο θάηνπηξν ζηθπώληνπ εξγαζηεξίνπ κε ιαβή-θαξπάηηδα.
Από ηνλ ιαθθνεηδή ηάθν 440. Πεξί ηα 460 π.Υ. (Copyright: ΤΠΠΟ/Θ' ΔΠΚΑ)

Ερσθρόμορθη λήκσθος με πλαζηική παράζηαζη θηερφηού ερφηιδέα, ποσ ίπηαηαι πάνφ από ηα κύμαηα.
Από ηον λακκοειδή ηάθο 440 ηοσ νεκροηαθείοσ. Τελεσηαίο ηρίηο ηοσ 4οσ αι. π.Φ. (Copyright: ΥΠΠΟ/Θ' ΕΠΚΑ)

ΕΥΡΗΜΑ 6Ος αιώνας
Καηά ηε δηαπιάηπλζε ηεο εζληθήο νδνύ Αζελώλ-Λακίαο ζην ύςνο ηνπ ζεκεξηλνύ Αθξαηθλίνπ, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ ΔΤΓΔ-ΠΑΘΔ κε ρξεκαηνδόηεζε από ην Β΄ Κνηλνηηθό Πιαίζην ΢ηήξημεο,
δηελεξγήζεθαλ από ηε Θ' Δθνξεία ζσζηηθέο αλαζθαθέο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ πεξίπνπ εηώλ (Ννέκβξηνο 1994Αύγνπζηνο 1998).
Σα επξήκαηα απνδεηθλύνπλ ηε ζπλερηδόκελε ρξήζε ηνπ ρώξνπ από ηελ ύζηεξε γεσκεηξηθή επνρή έσο ηνπο
ύζηεξνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο.

Οηθνδνκηθά θαηάινηπα νηθηζκνύ ηεο κέζεο βπδαληηλήο πεξηόδνπ εξεπλήζεθαλ επίζεο από ηε Θ΄ ΔΠΚΑ, κε
ελεκέξσζε ηεο ζπλαξκόδηαο 1εο ΔΒΑ, γηα ιόγνπο επηηάρπλζεο ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ηεο νδνύ.

Φάλκινο ζσμπαγές ειδώλιο ίπποσ ζε ορθογώνια βάζη από ηο τώρο ηοσ ιερού. Η βάζη θέρει ζηην κάηφ
επιθάνεια ανάγλσθα γραμμικά μοηίβα. Ύζηεροι γεφμεηρικοί τρόνοι (Copyright: ΥΠΠΟ/Θ' ΕΠΚΑ)

Πήιηλε πξνηνκή πνινθόξνπ Αζελάο, πνπ έθεξε γνξγόλεην ζην ζηήζνο. Από ιάθθν-απνζέηε ηνπ ηεξνύ. Ώξηκνη
θιαζηθνί ρξόλνη (Copyright: ΤΠΠΟ/Θ' ΔΠΚΑ)

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 6Ος αιώνας

Οη αλαζθαθέο απνθάιπςαλ εθηεηακέλν ηκήκα ηνπ αξραίνπ παξαιίκληνπ λεθξνηαθείνπ ηεο Αθξαηθίαο, πνπ είρε
πξνζαλαηνιηζκό Β-Ν θαη εθηεηλόηαλ εγθάξζηα πξνο ηνλ εζληθό δξόκν. Ήιζαλ ζην θσο 698 ηάθνη (499
εληαθηαζκνί θαη 199 ηαθηθέο ππξέο), όισλ ησλ γλσζηώλ ηύπσλ (ιαθθνεηδείο -απινί ή κε αλαβαζκνύο θαηά
κήθνο ησλ καθξώλ πιεπξώλ- θεξακνζθεπείο, θηβσηηόζρεκνη, εγρπηξηζκνί, ηαθέο ζε ιάξλαθεο, ηαθέο ζε αβαζή
νξύγκαηα θαιπκκέλα κε ιηζνζσξό).
Οη ηάθνη θαιύπηνπλ έλαλ ρξνληθό νξίδνληα από ηνπο ύζηεξνπο γεσκεηξηθνύο ρξόλνπο έσο ηνπο πξώηνπο
απηνθξαηνξηθνύο αηώλεο. Η πιεηνλόηεηά ηνπο ρξνλνινγείηαη από ηνλ 6ν έσο ηνλ 3ν-2ν αη. π.Υ.

Πήλινα ομοιώμαηα τεριών από λάκκο-αποθέηη ηοσ ιερού. Ώριμοι κλαζικοί τρόνοι (Copyright: ΥΠΠΟ/Θ' ΕΠΚΑ)
Η αλεύξεζε δύν ηζρπξόηαησλ θακπύισλ ηνίρσλ, θηηζκέλσλ ζε δύν κέησπα από κεγάινπο αθαηέξγαζηνπο
νγθνιίζνπο θαη εζσηεξηθό γέκηζκα από ακκνράιηθν, πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζε ζπλερή πνξεία κήθνπο 30 κ.,
απνδεηθλύεη ηε κέξηκλα ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρξήζηκεο πξνο θαιιηέξγεηα γεο από ηηο ζπλερείο
πιεκκύξεο ηεο ιίκλεο ηόηε Κσπαΐδαο.
Γηαπηζηώζεθαλ δύν θάζεηο θαηαζθεπήο, ε παιαηόηεξε αλήθεη ζηελ ειιεληζηηθή επνρή θαη ε λεόηεξε, πνπ
απνηειεί κεξηθή επηζθεπή, ζηνπο βπδαληηλνύο ρξόλνπο.

Μελανόμορθος ζκύθος από ηον ίδιο λάκκο-αποθέηη ηοσ ιερού, ζηον οποίον βρέθηκε η προηομή και ηα
ομοιώμαηα ηφν τεριών. Ώριμοι κλαζικοί τρόνοι (Copyright: ΥΠΠΟ/Θ' ΕΠΚΑ).

ΜΔΛΑΝΟΜΟΡΦΟ ΠΙΝΑΚΙΟ 6νο ΑΙΩΝΑ΢ ΠΥ
Δθηόο από ην λεθξνηαθείν απνθαιύθζεθαλ ζην ρώξν δηάλνημεο ηεο λέαο γέθπξαο ηνπ Αθξαηθλίνπ νηθνδνκηθά
θαηάινηπα ύζηεξσλ γεσκεηξηθώλ ρξόλσλ, πνπ αλήθνπλ πηζαλόηαηα ζε ηεξό πνπ θαηαζηξάθεθε από ππξθαγηά.

Οξζνγώληνο θιίβαλνο κε δίδπκν ζάιακν ζέξκαλζεο θαη ζηεγαζκέλν ζηόκην ππξνδόηεζεο. Ρσκατθνί ρξόλνη
(Copyright: ΤΠΠΟ/Θ' ΔΠΚΑ)

΢ηελ ίδηα ζέζε ήιζαλ ζην θσο ηειεηνπξγηθέο ππξέο κε πιήζνο εηδσιίσλ, θπξίσο όξζησλ πνινθόξσλ θαη
έλζξνλσλ γπλαηθείσλ κνξθώλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε ιαηξεία ζηελ πεξηνρή, ε νπνία θαιύπηεη ην
δηάζηεκα από ηελ ύζηεξε αξρατθή έσο ηελ ώξηκε θιαζηθή πεξίνδν.

Κάηουη ηαθικού κηιρίοσ - "Ηρώοσ". Ρφμαχκοί τρόνοι
Copyright: ΥΠΠΟ/Θ' ΕΠΚΑ
΢ε ιάθθν-απνζέηε βξέζεθε πήιηλε πξνηνκή ηεο ζεάο Αζελάο θαη πήιηλα νκνηώκαηα ρεξηώλ, πνπ επηηξέπνπλ
ηελ απόδνζε ηεο ιαηξείαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεά. Οηθνδνκηθά θαηάινηπα ησλ όςηκσλ θιαζηθώλ ρώξσλ
απνδίδνληαη πηζαλόηαηα ζε εξγαζηήξηα ή ηεξνύο ρώξνπο ζηνλ ηόπν ηεο ιαηξείαο. Η δσή ηνπ ηεξνύ δηήξθεζε σο
ηνπο πξώηκνπο ειιεληζηηθνύο ρξόλνπο.

Το ηαθικό κηίριο-"Ηρώο" από βόρεια. Ρφμαχκοί τρόνοι
Copyright: ΥΠΠΟ/Θ' ΕΠΚΑ
΢εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε απνθάιπςε ζηε βόξεηα πιεπξά ηεο νδνύ ηαθηθνύ θηηξίνπ-Ηξώνπ ξσκατθώλ ρξόλσλ κε
ηάθνπο-ζήθεο πνπ πεξηείραλ πνιιαπιέο ηαθέο.

Οζηεοθήκη από λεσκό αζβεζηόλιθο, ποσ θέρει παράζηαζη ήρφα-ιππέα ζηην όυη και επιγραθή ΕΠΙ ΠΑΝΦΙΛΩ
ΗΡΩΙ ζηο κάλσμμα. Από ηο "Ηρώο". Ρφμαχκοί τρόνοι (Copyright: ΥΠΠΟ/Θ' ΕΠΚΑ).
Η απνθάιπςή ηνπ επηβεβαίσζε ηελ πξώηκε εκθάληζε εξσνιαηξείαο ζηε Βνησηία θαη επαιήζεπζε ηηο
επηγξαθηθέο καξηπξίεο, πνπ θάλνπλ ιόγν γηα εξώα ζηελ πεξηνρή. Αξθεηά κέηξα αλαηνιηθόηεξα ήιζε ζην θσο
θιίβαλνο νξζνγώληαο θάηνςεο κε δίδπκν ζάιακν ζέξκαλζεο θαη ζηόκην ππξνδόηεζεο ζηε δπηηθή πιεπξά, πνπ
ζηεγάδνληαλ κε ηνμνζηνηρίεο.
Η εζράξα είρε θαηαζηξαθεί, ελώ ν ζόινο ηνπ ζαιάκνπ όπηεζεο βξέζεθε ζε κάδεο πεινύ εμσηεξηθά ηνπ
θιηβάλνπ. Πιεζίνλ απηνύ αλαζθάθεθε ρώξνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πεινύ. Η όπηεζε πιίλζσλ ζε απηόλ δελ κπνξεί
λα απνθιεηζζεί. Υξνλνινγείηαη ζηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο.

Αγξέπαπιε (villa rustica) κε ειαηνπηεζηήξην. Ύζηεξνη ξσκατθνί ρξόλνη.
(Copyright: ΤΠΠΟ/Θ' ΔΠΚΑ)
Αγξέπαπιε (villa rustica) νθηώ δσκαηίσλ κε επηκειεκέλν δάπεδν (opus pseudospicatum) πνπ δηέζεηε θαη
ειαηνπηεζηήξην, θαη εθηεηακέλα νηθνδνκηθά θαηάινηπα, πνπ απνδίδνληαη ζε εξγαζηήξηα, πζηεξνξσκατθώλ
ρξόλσλ, απνηεινύλ απνδείμεηο ηεο λέαο αθκήο ηεο Αθξαηθίαο απηή ηελ επνρή.

Πιεζίνλ ηνπ θόκβνπ εηζόδνπ πξνο ην ζεκεξηλό ρσξηό Αθξαίθλην απνθαιύθζεθε θηηξηαθό ζπγθξόηεκα πνπ
δηαζώδεη έλδεθα ηνίρνπο, θαη απνζπαζκαηηθά θαηάινηπα θάπνησλ άιισλ, πνπ αλήθνπλ ζηε κέζε βπδαληηλή
πεξίνδν.

6νο ΑΙΩΝΑ΢

ΚΤΡΙΕ΢ ΠΗΓΕ΢
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ
ΑΡΧ ΜΟΤ΢ΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
΢ΑΚΚΕΣΟ΢ ΑΓΓΕΛΟ΢
------------------------Έηνο: 1994 - 1998
Πεξηνρή:Ννκόο Φζηώηηδνο, ΢ηεξεά Διιάδα
Αξκόδηεο Τπεξεζίεο ή Φνξείο:
Θ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ
Δκπιεθόκελεο Τπεξεζίεο ή Φνξείο:
ΔΤΓΔ-ΠΑΘΔ - Β΄ Κνηλνηηθό Πιαίζην ΢ηήξημεο
Δπηζηεκνληθνί ππεύζπλνη:
Έιελα Βιαρνγηάλλε Αξραηνιόγνο

Βιβλιογραφία:
Βιαρνγηάλλε Έιελα, Α.Γ. 52, Β1, (1997), ζει:378-392.
Βιαρνγηάλλε Έιελα, Α.Γ. 53, Β1, ππό έθδνζε, (1998).
΢ακπαηάη Β., Παηδηθέο ηαθέο Αθξαηθλίαο, ζηα Πξαθηηθά ηνπ Γ΄Γηεζλνύο ΢πλεδξείνπ ηεο Δηαηξείαο Βνησηηθώλ
Μειεηώλ, (4-8/9/1996), ζει: 494 -535.
΢ακπεηάη Βηθησξηα, Α.Γ. 50, Β1,, (1995), ζει:301-304.
΢ακπεηάη Βηθησξία - Βιαρνγηάλλε Έιελα, Α.Γ.51, Β1, (1996), ζει:272-278.*
---------------------------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful