You are on page 1of 5

3. Mirt ppen a szn? Mirt nem szilciumalap a fldi let? a) A tblzat kitltsvel vesd ssze a szn s a szilcium jellemzit!

C A peridusos rendszerben elfoglalt el!e A veg!rtkelektronok szma %n! kovalens ktsre kpes& 'ekkora az ()*rtke& 'ekkora az azonos atomok kztti kts ossz& .csak ssze asonlts/ 'il!en ers a kovalens kts az atomok kztt& .csak ssze asonlts/ 0tes1l et*e tbbszrs kovalens kts az atomok kztt& 'il!en formban oz at ltre stabil szerkezetet& %ol tallkoz atunk ezekkel a kapcsoldsi mdokkal& "#$ oszlop # # +,kicsi ersebb igen 2C2C2C2C2C2C2C2C2C2 a szerves veg!1letekben

5. Olddik-e? a) A ktfle oldszer kz1l mel!ikben tudnd feloldani a kvetkez an!agokat& 3rd be a nev1ket a almazba! szappan, motorolaj, olajfestk, telecet, .etil*/alko ol, tolaj vzben olddik benzinben olddik

szappan, telecet alko ol motorolaj, olajfestk, tolaj Error: Reference source not foundb) Az an!ag olddsbl molekulinak polaritsra is tudunk kvetkeztetni$ 3rd a almazok al, og! az itt sszeg!4jttt an!agok molekuli polrisak vag! apolrisak! (A feladatban alkohol alatt az etil-alkoholt rtjk, mert mst m nem tanult! "al#jban az alkoholok $olaritst, oldhat#s t a sznatomszm befol%solja&) 5. Vlt zat k e!" kpletre a) %og!an kapcsold at ssze - sznatom s "+ idrognatom molekulv& Amenn!iben rendelkezsedre ll valamil!en modell, akkor lltsd is ssze a molekulamodellt, s rajzold le! 5ajz a pentn modelljrl b) 5ajzold le a molekult trszerkezeti kplettel, szerkezeti kplettel, atomcsoportos kplettel, vonalkplettel, s rd fel az sszegkplett is! 6zerkezeti kpletek rajza, C%72C%+2C%+2C%+2C%7 8 vonalkplet .rajz/8 C-%"+ c) 5ajzold le atomcsoportos kplettel ug!anezt a molekult ms konformciban is! 5ajz a pentn n!itott s zrt llapotrl$ d) 9szts ug!anezekbl az atomokbl eg! msik molekult! 5ajzold le ezt is atomcsoportos kplettel! 9onstit:cis izomerek rajza, ami vag! +*metilbutn vag! +*+*dimetilpropn$

e) %n!fle k1lnbz molekult le et kszteni ezekbl az atomokbl& ;sszesen romflt, amenn!iben minden atomot fel asznlunk$ f) %og! nevezz1k az g! kapott molekulavltozatokat& 9onstit:cis izomereknek nevezz1k$ #. $e%et e!" &i!nnel t''? A fldgz alkotjaknt is ismert etn s az alko olos italok atan!aga, az etil*alko ol sszettele mindssze eg! o<ignatomban tr el eg!mstl$ A tblzat kitltse utn llaptsd meg, mik az eltrs kvetkezmn!ei! .A vizsglds oz asznld tanrod segtsgt vag! a )g!jeg!4 f1ggvn!tblzatot, illetve ms adatg!4jtemn!t!/ (tn C+%= C%72C%7 apolris diszperzis g!engbb szntelen szagtalan gz nem lp klcsn atsba nem igen igen igen nem nem nem nem igen igen (til*alko ol C+%=> C%72C%+2>% polris diplus*diplus s %*kts ersebb szntelen jellegzetes illat: fol!adk %*ktst ltest igen igen igen nem

;sszegkplete 9onstit:cija A molekula polaritsa A molekulk kztti kts tpusa A molekulk kztti kts erssge .viszon!tva/ 6zne 6zaga %almazllapota .op$, fp$/ .+- ?C*on "@- Aa n!omson/ 9lcsn atsa a vzmolekulkkal vzben >ld atsga benzinben (lget et*e& 6zubsztit:cira ajlamos*e& Addcira ajlamos*e& Aolimerizcira ajlamos*e& (limincira ajlamos*e& 9ondenzcira ajlamos*e&

)eveB 'etn M lekulaszerkezete ;sszegkplete s szerkezeti kpleteB C%#, szerk$ kplet rajza A molekula alakjaB tetrader, "@C,- DC A molekula polaritsaB apolris (izikai tula)d ns!ai 6zneB szntelen 6zagaB szagtalan %almazllapota .+- DC*on, "@- Aa n!omson/B gz >lvadspontja ."@- Aa n!omson/B 2"E+,- ?C Forrspontja ."@- Aa n!omson/B 2"=",- ?C 64r4sgeB kicsi >ld atsgaB apolris oldszerekben *miai reakcii GgseB C%# H + >+ I C>+ H + %+> 'r J @ %bontsaB C%# I C H + %+ 'r K @ 5eakcija klrralB C%# H Cl+ I C%72Cl H %Cl 'r J @ +l,f rdulsa- fel%asznlsa Fldgz, kolaj alkotrsze$ A biogz is metn$ Leg!ipari alapan!ag$ .. /eszl, ne0ek a) A tankn!v "=$ oldalnak tblzata alapjn nevezd el a kvetkez alknokat! sszegkpletB C%# C+%= C-%"+ C=%"# CE%"E nvB metn etn pentn e<n oktn b) 'el!ik szmot rejtik a kvetkez szavak& 3rd a sz fl a szmot! "@ E = "@ dekagramm, Aentagon, >ktogon, pentaton, sze<tett, deciliter& c) A tankn!v "=$ oldalnak tblzata alapjn nevezd el a kvetkez alkilcsoportokat!

C"@%++ dekn

sszegkpletB 1C%7 1C+%- 1C7%M 1C#%C 1CM%"- 1CC%"C nvB metil* etil* propil* butil* eptil* nonil* d) Az alknok omolg sort alkotnak$ Alkoss ol!an szavakat, amel!eknek eltagja omo*! 'ag!arzd is a szavak jelentst! Netszleges vlasz, pldul omosze<ulis 2 az azonos nem4eket szereti8 omogn 2 eg!nem4, azonos sz1lets4 .vesd ssze idrogn O vizet sz1l/8 omofon 2 azonos angzs: stb$ 2. 3 cs p rtne0ek eredete 'irt nevezz1k a metn oz asonl veg!1leteket metnsorozatnak& 'ert alkotrszeik arn!a megeg!ezik a metnval, s a sorozat minden kvetkez tagja eg! 2 C%+ 2 csoporttal tartalmaz tbbet az elznl$ teltett szn idrogneknek& 'ert eg!szeres ktst tartalmaznak$ paraffinoknak& 'ert kevss reakcikpesek$ alknoknak& 'ert ez az elnevezs nemzetkzileg eg!sges$ .. 40ads a) )evezd el a kvetkez alknokat, s a nv alatt azt is add meg, mel!ik normlis lnc: alkn izomerjrl van sz! +*metilpentn +*7*dimetilbutn 7*etil*#*metil e<n a e<n izomerje a e<n izomerje a nonn izomerje b) 3rd fel az albbi molekulk atomcsoportos kplett! A nv mellett add meg, mel!ik normlis lnc: alkn izomerjrl van sz! +,+,7*trimetilbutn . eptn/ izo-butn .butn/ rajzok 7*etil*+*metilpentn .oktn/ rajzok #*etil*+,=*dimetil eptn .undekn/

c) 3rd fel a nv alapjn az atomcsoportos kpletet s a el!es nevet! Add meg azt is, mel!ik norml lnc: alkn izomerjrl van sz! #*metilpentn rajz +*metilpentn a el!es nv . e<n izomer/ ",#*dimetilpentn rajz +*metil e<n a el!es . eptn izomer/ +*etilbutn rajz 7*metilpentn . e<n izomer/ +,+*dietilpentn rajz +*etil*+*metil e<n a el!es .nonn izomer/

2. 3 n"u!talan m lekula- a0a!" az etn anatmi)a a) 'int minden an!agnak, g! az etnnek is a molekulaszerkezetben rejlik a viselkedsnek mag!arzata$ %og! megfejt esd, rajzold le az etn molekuljnak modelljt! rajz b) 'el! kmiai fol!amatokban val rszvtelre lesz ajlamos k1lnsen az etn& 'irt eln!s ez az talakuls, vag!is mi trtnik e kzben a *kts elektronjaival& Addcira s polimerizcira$ A * kts felbomlik, az elektronok P*ktst alaktanak ki, ami ersebb, mint a * kts$ .. 3 5'annrlel,6 0e!"7let Az etn a termszetben is elfordul, mint a nvn!ek termsrst serkent atan!ag$ Az retlen1l leszedett trpusi g!1mlcst a clorszgban az etn segtsgvel rlelik$

A molekula tulajdonsgainak ismeretben becs1ld meg az etn fizikai jellemzit .+- DC, "@ - Aa/! Lajon mil!en szn4, szag:, almazllapot: an!ag& >lddik*e a vzben& 'irt& a) sznB szntelen, mert kismret4 atomokbl ll s eg!szeres kts4$ b) szagB jellegzetes, kiss desks$ c) almazllapotB gz, mert molekuli kztt g!enge a diszperzis klcsn ats$ d) old atsgB apolris oldszerben olddik .vag! vzben nem olddik/, mert molekuli apolrisak$ . Minek ne0ezzelek? a) 3rd fel a kvetkez nevek ez tartoz atomcsoportos kpleteket! e<*"*n e<*+*nQ C%+OC%2 C%+2C%+2C%+2C%7 C%72C%O C%2C%+2C%+2C%7

+*metilpent*"*n C%+OC2C%+2C%+2C%7 R C%7 C%7 R +,7*dimetilbut*+*n C%72COC2C%7 R C%7 8. Vlt zat k szn%idr !nre9 Nltsd ki a tblzatot, majd szban asonltsd ssze a rom csoportot! (tn (tn ;sszegkplete C+%= C+%# Atomcsoportos kplete C%72C%7 C%+OC%+ A sorozat ltalnos kplete 6zne, szaga, almazllapota, vzold atsga Uellemz reakcitpusai Az gs eg!enlete A klrral val reakci eg!enlete (lfordulsa, ellltsa Fel asznlsa Cn%+nH+ Cn%+n

(tin C+%+ %CSC% Cn%+n*+

szntelen, az etn kivtelvel szagtalan gzok .+-TC, "@-pa/, vzben nem olddnak szubsztit:ci C%# H + >+ I C>+ H + %+> C%# H Cl+ I C%72Cl H %Cl kolaj, fldgz, biogz f4ts, veg!ipari alapan!ag addci, polimerizci C+%# H 7 >+ I + C>+ H + %+> C+%# H Cl+ I C+%#Cl+ termszetben nem, fldgzbl, kolajbl krakkolssal VrlelsW, m4an!agipari alapan!ag addci, polimerizci C+%+ H +,- >+ I + C>+ H %+> C+%+ H + Cl+ I C+%+Cl# termszetben nem, metn bontsval egeszts, m4an!agg!rts

3. /enz l-arzenl 9sztsd el a benzol nvjeg!t! 9pleteB C=%= Leg!1letcsoportjaB Xrt sznlnc:, aroms szn idrogn$ A molekula fbb jellemziB Fizikai jellemzi .rvid szerkezeti indoklssal/B 6zneB szntelen, mert elektronszerkezete szimmetrikus$ 6zagaB kiss benzinszag:, mert illkon!$ %almazllapotaB +-DC*on, "@- Aa n!omson fol!adk$ >ld atsgaB apolris szerkezete miatt apolris oldszerekben jl olddik$ 9miai viselkedseB GgseB knn!en megg!:jt at, kormoz lnggal g el szn*dio<idd s vzz$ Uellemz reakcija eg! pldaeg!enlettelB 6zubsztit:ci, Fe kat$ jelenltben =@ TC*on C=%= H Yr+ I C=%- 2Yr H %Yr keletkezik$

5eakcikszsge a teltetlen veg!1letek ez kpestB 9nn!en megg!ullad, de a tbbi reakci csak maga* sabb mrskleten, kataliztor jelenltben meg! vgbe$ Fel asznlsaB oldszer, g!g!szer*, festk*, m4an!agipar, mosszerg!rts$ Glettani atsaB ersen mrgez fol!adk, a gzei is mrgezk$