You are on page 1of 15

1.

9 Gerak Balas
Dalam Tumbuhan

Disediakan Oleh: Siti Rohayu Binti Che Hassan

OBJEKTIF PENGAJARAN
1. Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. 2. Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang

peka terhadap rangsangan tertentu.


3. Menghubung kait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya

Gerak Balas Tumbuhan Tropisme Gerakan Nasti

- Gerak balas pertumbuhan bahagian pucuk dan akar terhadap rangsangan. - Arah pertumbuhan bergantung kepada arah rangsangan. - Contoh: Fototropisme, Geotropisme, Hidrotropisme dan Tigmotropisme.

- Gerak balas sebahagian tumbuhan terhadap rangsangan luar. - Arah gerakan tidak bergantung kepada arah rangsangan. - Contoh: Fotonasti, Termonasti, Niktinasti dan seisminasti.

Tropisme positif - Ke arah rangsangan

Tropism negatif - Menjauhi rangsangan

Gerak Balas Tropisme


Contoh gerak balas:
1. Fototropisme Gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. 2. Geotropisme Gerak balas tumbuhan terhadap graviti. 3. Hidrotropisme Gerak balas tumbuhan terhadap air. 4. Tigmotropisme Gerak balas terhadap sentuhan.

Eksperimen 1.1 (c): Gerak balas tumbuhan terhadap cahaya

Gerakan Nasti
Contoh gerak balas:
1. Fotonasti rangsangan daripada cahaya. 2. Termonasti Rangsangan akibat perubahan suhu. 3. Seismonasti Akibat sentuhan

KESIMPULAN

Uji Kendiri 1.8 Lihat Buku Teks Muka Surat 40