You are on page 1of 8

4 Phn tch ng li i ngoi ca ng t ( 1986) cho ti nay? Bi lm. 14.1). Hon cnh lch s. - Th gii t gia nhng nm 80 ca th k XX.

+ S pht trin mnh m ca cuc cch mng khoa hc - k thut hin i, c tc ng mnh m su sc n mi quc gia trn th gii. + Trt t 2 cc ( Lin X - M) hnh thnh sau chin tranh th gii th II sp , th gii ngy nay ang hnh thnh mt trt t mi a cc, xu th pht trin chung: ha bnh, hp tc v pht trin. + Cc nc chuyn t i u, chy ua v trang sang i thoi, hp tc, chy ua pht trin kinh t coi y l tiu ch khng nh sc mnh v v th quc gia. + Trong khi cc nc TBCN li dng cuc CMKHKT tin hnh ci cch vt qua cuc khng hong v ngy cng pht trin nng ng tr nn giu c, th cc nc x hi ch ngha ng u l Lin X lm vo khung hong nghim trng. Cn thit phi c s thay t duy, iu chnh chin lc i ni, i ngoi cho ph hp vi tnh hnh th gii. i vi cc nc nh, lc hu, cn thit phi thc hin chnh sch m ca, hp tc a phng, a dng ha quan h quc t vi cc nc pht trin, nhm tranh th vn, cng ngh - k thut, hc hi kinh nghim qun l, kinh doanh, m rng th trng. - Xu th ton cu ha v tc ng ca ton cu ha. + Ton cu ha l khi nim dng ch s thay i trong x hi v trong nn kinh t th gii, to ra bi mi lin kt v trao i ngy cng tng gia cc quc gia, cc t chc hay cc c nhn gc kinh t, vn ha, gio dc,

v.v...trn quy m ton cu. c bit trong phm vi kinh t, ton cu ha hu nh c dng ch cc tc ng ca Thng mi ni chung v t do ha thng mi hay "t do thng mi" ni ring. Cng gc kinh t, ngi ta thy cc dng chy t bn trn phm vi ton cu ko theo cc dng chy thng mi, cng ngh - k thut, vn ha - thng tin. + Tc ng tch cc ca ton cu ha: th trng m rng, kch thch sn xut pht trin, mng li ngun li v vn, khoa hc - k thut, kinh nghim qun l cho cc bn tham gia hp tc; tng cng hiu bit ln nhau, to iu kin thun li xy dng mi trng ha bnh, hu ngh v hp tc. + Tc ng tiu cc: Cc nc pht trin nm quyn chi phi v thao tngtrong qu trnh hp tc, tng khong cch giu ngho, cc nc yu d b ng ha v nh mt bn sc ca mnh. Cc quc giai cn phi tn dng thi c hi nhp v pht trin ng thi vt qua nhng thch thc v hn ch nhng tc ng tiu cc ca qu trnh ton cu ha trong qu trnh hi nhp v pht trin. - Khu vc Chu - Thi Bnh Dng. + y l mt khu vc nng ng, c nhiu tin lc kinh t v pht trin n nh. + Tuy nhin y cng l khu vc kh nhy cm tin n nhiu bin ng, bt n: Tranh chp lnh th trn bin, bo lon chnh tr, mt s quc gia tng cng tin lc quc phng. - Tnh hnh trong nc. + Cui thp nin 80 ca th k XX t nc ta lm vo cuc khng hong kinh t - x hi nghim trng bi ba nguyn nhn c bn sau: Hu qu nng n ca hai cuc chin tranh ko di li. B cc nc ng u l M bao vy, cm vn, c lp. ng v Nh nc ta duy tr qu lu c ch qun l kinh t k hoch ho

tp trung, quan liu bao cp t ( 1954 - 1986). + Nhim v ca Vit Nam: 1. Cn thit phi bnh thng ha, tin ti m rng quan h hp tc vi cc nc, to mi trng quc t thun li tp trung pht trin kinh t. 2. Pht huy ti a ni lc, ng thi tranh th cc ngun lc bn ngoi thu hp khong cch vi cc nc pht trin. y l nhng yu cu i hi ng v Nh nc ta phi xc nh quan im, hoch nh ng li i ngoi ng n trong thi kz mi. 14.2). Cc giai on hnh thnh v pht trin ca ng li i ngoi ca ng. a). Giai on t 1986 - 1996: ng li i ngoi c lp, t ch, rng m, a dng ha, a phng ha quan h quc t. - i hi i biu ton quc ln th VI ca ng ( 12/1986). + i hi ra yu cu m rng quan h hp tc kinh t vi cc nc ngoi h thng x hi ch ngha, vi cc nc cng nghip pht trin, vi cc t chc quc t v t nhn nc ngoi, trn nguyn tc bnh ng, hai bn cng c li. + Thc hin ch trng ca i hi VI, 12/1987 Lut u t nc ngoi ti Vit Nam c ban hnh to c s php l cho cc hot ng u t nc ngoi vo Vit Nam. Thng 5/1988 B chnh tr ra Quyt nh s 13 v nhim v, chnh sch ddooid ngoi trong tnh hnh mi, ra ch trng kin quyt ch ng chuyn cuc u tranh t tnh trng i u sang i thoi v hp tc cng pht trin, ha bnh; kin quyt m rng mi quan h hp tc quc t, a dng ha mi quan h i ngoi. Ngh quyt ny nh du s i mi t duy quan h quc t v t nn mng hnh thnh ng li i ngoi c lp, t

ch, rng m, a dng ha, a phng ha quan h quc t. - i hi i biu ton quc ln th VII ca ng ( 6/1991). + Ch trng "hp tc bnh ng v cng c li vi tt c cc nc, khng phn bit ch chnh tr, x hi, trn nguyn tc cng tn ti ha bnh". + Phng chm: Vit Nam mun lm bn vi tt c cc nc trong cng ng th gii, phn u v ha bnh, c lp dn tc v pht trin. + Chnh sch i ngoi vi cc i tc c th: Vi Lo v Cam Pu Chia: thc hin i mi phng thc hp tc, ch trng hiu qu trn tinh thn bnh ng. Vi Trung Quc: bnh thng ha quan h, tng bc m rng quan h hp tc Vit - Trung. Vi cc nc trong khu vc ng Nam : m rng quan h hp tc hu ngh. Vi Hoa Kz: thc y nhanh qu trnh bnh thng ha quan h Vit Nam - Hoa Kz . Nh vy, ng li i ngoi m ng ra trong giai on ny l ng li i ngoi c lp, t ch, rng m, a dng ha v a phng ha, trn c s t tng ch o: gi vng nguyn tc c lp, thng nht v ch ngha x hi, ng thi phi nng ng, sng to, linh hot ph hp vi iu kin v hon cnh c th ca Vit Nam cng nh tnh hnh th gii. * Kt qu ca vic thc hin ng li i ngoi trong thi kz 1986 - 1996. Sau 10 nm thc hin ng li i ngoi c lp, t ch, rng m a dng ho v a phng ha chng ta t c mt s thnh tu ng ghi nhn. - Ph th bao vy cm vn ca cc th lc th ch, to dng mi trng quc t thun li cho s nghip xy dng v bo v t quc. + Ngy 23/10/1991 chng ta tham gia k{ Hip inh Pari v mt gii php ton din cho vn Cam_Pu_Chia, m ra tin Vit Nam thc y

quan h hp tc vi khu vc v cng ng quc t. + Ngy 10/10/1991, bnh thng ha quan h vi Trung Quc, thng 11/1992 Chnh ph Nht Bn quyt nh ni li vin tr ODA cho Vit Nam, ngy 11/7/1195 M r b cm vn i vi nc ta. + Ln u tin trong lch s, Vit Nam c quan h chnh thc vi tt c cc nc thng trc ca Hi ng bo an Lin Hp Quc, nm 1993 Vit Nam khai thng qua h quc t vi cc t chc ti chnh tin t quc t nh: qu{ tin t quc t ( IMF), ngn hnh th gii ( WB), ngn hng pht trin Chu (ADB). + Thng 7/1995 Vit Nam chnh thc gia nhp t chc khu vc ASEAN, tham gia khu vc mu dch t do ASEAN (AFTA) cng trong nm ny chng ta k{ hip nh khung v hp tc vi EU, thng 3/1996 tham gia din n hp tc kinh t - u (ASEM), bt u thu ht c u t nc ngoi. b). Giai on t 1996 - 2008: B sung v pht trin ng li i ngoi theo phng chm ch ng, tch cc hi nhp kinh t quc t. - i hi i biu ton quc ln th VIII(1996). + ng khng nh, Vit Nam tip tc m rng quan h quc t, hp tc v nhiu mt vi cc nc, trung tm kinh t, chnh tr khu vc v quc t. ng thi ch trng xy dng nn kinh t m, y nhanh qu trnh hi nhp. + C th: Tng cng quan h vi cc nc lng ging v cc nc trong khu vc ASEAN. Khng ngng quan h cng c vi cc nc bn b truyn thng. Coi trng quan h vi cc nc pht trin v cc trung tm kinh t, chnh tr th gii. on kt vi cc nc pht trin, vi phong tro khng lin kt.

Tham gia tch cc v ng gp cho s pht trin ca cc t chc quc t, cc din n quc t. + Cng ti i hi ny, ng ta c nhng ch trng hon ton mi so vi trc : 1. Ch trng m rng quan h vi cc ng cm quyn v cc ng khc. 2. Qun trit yu cu m rng quan h i ngoi nhn dn. 3. ng a ra ch trng th nghim tin ti u t ra nc ngoi. - i hi i biu ton quc ln th IX ca ng ( 4/2001). + Ch trng: y mnh ch ng hi nhp kinh t quc t v khu vc theo tinh thn pht huy ti a ni lc. + Phng chm: Vit Nam sn sng l bn, l i tc tin cy ca cc nc trong cng ng quc t, phn u v ha bnh, c lp v pht trin. - i hi i biu ton quc ln th X ca ng (4/2006). + ng nu ln quan im: thc hin nht qun ng li i ngoi c lp, t ch, ha bnh, hp tc v pht trin, chnh sch i ngoi rng m, a phng ha, a dng ha cc quan h quc t. + Ch trng: ch ng v tch cc hi nhp kinh t quc t. Ch ng hi nhp kinh t quc t: l hon ton ch ng quyt nh ng li, chnh sch hi nhp kinh t quc t, khng ri vo th b ng; phn tch, la chn ng phng thc hi nhp, d bo c nhng tnh hung thun li v kh khn khi hi nhp kinh t quc t. Tch cc hi nhp kinh t quc t: l khn trng chun b, iu chnh, i mi bn trong, t phng thc lnh o qun l{ n hot ng thc tin, t trung ng n a phng, doanh nghip; khn trng xy dng l trnh, k hoch, hon chnh h thng php lut, nng cao nng lc cnh tranh ca doanh nghip v nn kinh t; tch cc nhng phi thn trng v vng chc.

ng li i ngoi c lp, t ch, a dng ha, a phng ha quan h quc t c ng xc lp t nm 1986 n nm 2006 c b sung v pht trin theo phng chm, ch ng, tch cc hi nhp kinh t quc t, hnh thnh ng li i ngoi c lp, t ch, ha bnh hp tc v pht trin, chnh sch i ngoi rng m, a phng ha, a dng ha cc quan h quc t. * Kt qu ca vic thc hin ng li i ngoi t 1996 n nay. - Gii quyt ha bnh cc vn bin gii, lnh th, bin o vi cc nc lin quan. - M rng quan h i ngoi theo hng a phng ha, a dng ha. + Nm 2001 quan h i tc chin lc vi Nga, ngy 13/7/2001 k Hip nh thng mi song phng Vit Nam - Hoa Kz. + Vit Nam thit lp quan h ngoi gio vi 169 nc trong tng s hn 200 quc gia v vng lnh th trn th gii. Thng 10/2007 Vit Nam c bu lm y vin khng thng trc Hi ng bo an Lin Hp Quc nhim kz 2008 -2009, ngy 11/1/2007 Vit Nam c kt np l thnh vin th 150 ca T chc thng mi th gii ( WTO). - Thu ht u t nc ngoi v m rng th trng, tip thu khoa hc cng ngh v k nng qun l. + n nay chng ta to dng c quan h kinh t thng mi vi hn 180 quc gia v vng lnh th, k hip nh thng mi hai chiu vi gn 90 nc kim ngnh xut nhp khu nm 2008 t 62,9 t USD. Thu ht c mt khi lng ln vn u t nc ngoi, nm 2008 t 65 t US. Hi nhp kinh t quc t to iu kin nc ta tip cn nhng thnh tu khoa hc cng ngh tin tin, hc hi v tip thu c nhiu kinh nghim qun l sn xut hin i.

- Tng bc a hot ng ca cc doanh nghip v c nn kinh t vo mi trng cnh tranh.