You are on page 1of 2

ALATI I PRIBORI U ELEKTROTEHNICI Alati i pribori Pravilnim izborom alata mozemo skratit vrijeme i sebi olaksati obavljanje posla

Alat i pribor ! elektrote"ni#i koriste se ! razne svr"e$ kao sto s!% sje#enje$ kon#entra#ija$ zastita it& Osnovni alat i pribor ! elektrote"ni#i s! % razna klijesta 'za sje#enje zi#e$ kombinovana$ okr!(la klijesta$ za ski&anje izola#ije)$ o&vija#$ skalpel$ pin#eta$ lemili#a$ A*O metar$ ispitiva# napona U alat i pribor za izvo&jenje elektri#ni" instala#ija spa&a% Ispitiva# +aze$ o&vija#i$ klijesta$ instr!menti za mjerenje elektri#ni" veli#ina$ pribor za izolovanje neizolovani" spojeva 'izolirna traka)$ pribor za lemljenje Prilikom ra&a i r!kovanja sa nave&enim alatom i priborom moramo stro(o vo&iti ra#!na o mjerama zastite kao i na#in! r!kovanja sa poje&inim alatima

Ispitiva# +aze Ispitiva# +aze je namijenjen za ispitivanje +azno( vo&a Naj#es#e je izra&jen ! oblik! izvija#a ! koji je ! prozirnoj &rs#i !(ra&jena tinjali#a Ka&a ispitiva# postavimo na provo&nik$ a prst na zavrsn! metaln! kapi#!$ tinjali#a #e zasvijetliti ka&a ! provo&nik! postoji napon ,etalni vr" ispitiva#a ne smije se &o&irn!ti &ok se njime vrsi ispitivanje -azni ispitiva# sl!zi za ispitivanja ispravnosti osi(!ra#a$ ispitivanja +azno( vo&a na priklj!#ni#i$ ispitivanja proboja +azno( napona na masi elektri#no( !re&jaja

Izvija#i i kombinovana klijesta Izvija#i ili o&vija#i 'sara+#i(eri) se koriste za zavrtanje o&vrtanje vijaka U praksi naj#es#e koristimo ravne ili krstaste izvija#e o& . i / mm Izvija#i moraj! biti izolovani tj &rska i tijelo moraj! biti izra&jeni ili presv!#eni izola#ionim materijalom Prilikom !potrebe izvija#a mora se vo&iti ra#!na o izbor! prave veli#ine izvija#a 'sirina$ &ebljina) i &a li ona o&(ovara !tor! na vijk! kako nebi &oslo &o oste#enja vijaka Ka&a ra&imo sa manjim vij#ima potrebno i" je pri&rzavati pin#etom prilikom zavrtanja Kombinovana klijesta sa izoliranim &rskama sl!ze za sje#enje provo&nika$ ski&anje izola#ije sa provo&nika$ savijanje provo&nika0izra&! om#i$ spajanje !plitanjem provo&nika$ zavrtanje i o&vrtanje navrtaka Prilikom ra&a sa kombinovanim klijestima moramo vo&iti ra#!na &a i" pri&rzavamo samo za izolovani &io &rske kako ne bi mo(li &o#i po& napon +azno( vo&a

1je2i#e i klije3ta za ski&anje izola#ije 1je2i#e sl!ze za sje2enje provo&nika *eoma s! ostre te prilikom sje#e provo&nika moramo naro#ito obratiti paznj! &a provo&nik nije po& naponom jer je to opasno po zivot 1je#i#e kao i kombinovana klijesta moraj! imati izolovane &rske

Pljosnata ili pol!okr!(la klijesta sl!ze za savijanje provo&nika ili pri&rzavanje elemenata prilikom lemljenja kao i za +ormiranje razni" ob!jmi#a na elektr#nim vo&i#ima

Klijesta za ski&anje izola#ije 0 1! spe#ijalna klijesta koja sl!ze za ski&anje izola#ije sa provo&nika Prije ski&anja izola#ije klijesta moramo prila(o&iti o&re&jenoj &ebljini zi#e kako nebi &oslo &o oste#enja 4!zin! izola#ije koj! ski&amo o&re&j!jemo onoliko koliko je potrebno &a se &obije #vrst spoj

Lemili#a i iizolirna traka Lemili#a sl!zi za pravljenje spojeva lemljenjem Na vr" o#is#ene lemili#e treba otopiti tinol zi#!$ a zatim lemili#! prisloniti !z mjesto za lemljenje Lemili#! je potrebno &rzati toliko &!(o &ok kalajna zi#a ne zalemi zeljeni element Prilikom lemljenja izvo&e elemenata &rzimo pin#etama s namjerom o&vo&jenja toplote Ko& "la&no( lema 'nije izvrsen spoj) potrebno je izvrsiti kontrol! ommetrom Izolirna traka sl!zi za izoliranje spojeva elektri#ni" provo&nika Izoliranje pomo#! trake vrsi se spiralno na mjest! spajanja tako &a namotavanje po#injemo &esetak milimetara ispre&$ a zavrsavamo &esetak milimetara iza neizolovano( spoja

Unimer Unimer je instr!ment koji nam sl!zi za mjerenje i ispitivanje elektri#ni" veli#ina ! str!jnom kol! Njime mjerimo elektri#ni otpor$ ja#in! str!je i napon str!jno( kr!(a Prilikom mjerenja moramo prvo o&re&iti mjern! veli#in!$ a zatim zapo#eti mjerenja Prilikom ra&a sa !nimerom moramo vo&iti ra#!na &a !re&jaj koji ispit!jemo nije po& naponom

Pitanja 5 7 . 8 / Nabroj alat i pribor za izvo&jenje elektri#ni" instala#ija6 1ta sve mozemo ispitati ispitiva#em +aze6 O #em! trebamo vo&iti ra#!na pri izbor! o&vija#a6 9asto s! r!#ke na klijestima za izvo&jenje elektri#arski" ra&ova izra&jene o& izola#iono( materijala6 Opisi na#in izolovanja neizolirano( spoja izolirnom trakom6