You are on page 1of 1

Vivekananda Kendra Assamees Prakashan Vibhag

Sr. No. BOOK NAME (In English) " #aga $e Bhara% #aga ( Vivekananda Shailasmarakar I%ivri%%a * Vi+a, $i Vi+a, & S-ami Vivekanand Sankshi.% #ivan Ka%ha ) $is%ori!al S%ories /rom 0rea%er Assam Par% 1hree 2 $is%ori!al S%ories /rom 0rea%er Assam Par% 1-o 3 Sankal.a 4 Nila!hale 5ingi,al 6 Padavali "' Paribesh S rakshar .ra%ig,a "" Moi Anan%a "( Akanir S-ami Vivekanand "* S-ami Vivekanand #ivan Ar Vanee "& Bibekanand #a%ir Pra%i Ahban ") 7ake 8. Bhara% Eligh%en %he 7orld "2 Manav Nirman "3 Bhara%barshar Mahi,asi Narisakal "4 0al. r K ki% Vedan%a "6 Bhara% #agran (' Shri 5amkrishnaar M khere 0al.a (" Bhagini Nivedi%a #eevan Ar Karma (( Bhara%i,a 9hin%ar Na,ak Bibekananda (* Vivekananda $ind 9he%ana (& :og () $e $ind 5ash%re 8%ish%a% #agri% (2 S-ami Bibekanand Banee Ar Ba!hanavali (3 Ekna%ha+i (4 Bibekanand Shaila Smarkar I%ivri%%a (6 Sevar Sadhana *' S r,a namaskar Kar Aaha; *" S-ami Bibekanand #eevanar Kei%,man 0ha%na *( S-ami Vivekanand Akai Ar+on Ke.ho< Ka!he%ong Alamo ** S-ami Vivekanandani #ioni Makhase #a%hai *& S-ami Vivekananani 0o%onani #arimin < Karimin Lang age Assamees Assamees Assamees Assamees English English Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Assamees Pri!e &' )) *' ") () () () *' () () () *' "' *' ") "& () *' 3' *) "' "' &' *' *' &) 2) )) &) *' () *' *' *'