You are on page 1of 7

I. Vukovi, Formule za 1.

kolokvij iz kolegija Matematika 2


1

Vrijednosti trigonometrijskih funkcija

0
6


2
3
2
sin 0
1
2

2
2

3
2
1 0 1 0
cos 1
3
2

2
2

1
2
0 1 0 1
tg 0
3
3
1 3
ne
postoji
0
ne
postoji
0
ctg
ne
postoji
3 1
3
3
0
ne
postoji
0
ne
postoji

Neki trigonometrijski identiteti

2 2
sin cos 1 x x + =
sin
tg
cos
x
x
x
=
cos
ctg
sin
x
x
x
=
( ) sin sin x x =
( ) cos cos x x =

( ) sin sin cos cos sin x y x y x y + = +
( ) sin sin cos cos sin x y x y x y =
( ) cos cos cos sin sin x y x y x y + =
( ) cos cos cos sin sin x y x y x y = +
sin 2 2sin cos x x x =
2 2
cos 2 cos sin x x x =
2
cos 2 2cos 1 x x =
2
cos 2 1 2sin x x =
2 1 cos 2
cos
2
x
x
+
= ,
2 1 cos 2
sin
2
x
x

=

( ) ( ) ( )
1
sin cos sin sin
2
x y x y x y = + +
( ) ( ) ( )
1
sin sin cos cos
2
x y x y x y = +
( ) ( ) ( )
1
cos cos cos cos
2
x y x y x y = + +
( ) ( ) ( )
1
cos sin sin sin
2
x y x y x y = +
sin sin 2sin cos
2 2
x y x y
x y
+
+ =
sin sin 2cos sin
2 2
x y x y
x y
+
=
cos cos 2cos cos
2 2
x y x y
x y
+
+ =
cos cos 2sin sin
2 2
x y x y
x y
+
=
I. Vukovi, Formule za 1. kolokvij iz kolegija Matematika 2
2

TABLICA DERIVACIJA ELEMENTARNIH FUNKCIJA
y C = 0 y = tg y x =
2
1
cos
y
x
=
y x =
1 y = ctg y x =
2
1
sin
y
x
=
2
y x =
2 y x = arcsin y x =
2
1
1
y
x
=


n
y x =
1 n
y nx

=
arccos y x =
2
1
1
y
x
=


1
y
x
=
2
1
y
x
= arctg y x =
2
1
1
y
x
=
+

1
n
y
x
=
1 n
n
y
x
+
= arcctg y x =
2
1
1
y
x
=
+

y x =
1
2
y
x
= sh y x = ch y x =
n
y x =
1
1
n n
y
n x

=
ch y x = sh y x =
x
y e =
x
y e = th y x =
2
1
ch
y
x
=
x
y a = ln
x
y a a = cth y x =
2
1
sh
y
x
=
ln y x =
1
y
x
= arsh y x =
2
1
1
y
x
=
+

log
a
y x =
1
log
a
y e
x
= arch y x =
2
1
1
y
x
=


sin y x = cos y x = arth y x =
2
1
1
y
x
=


cos y x =
sin y x = arcth y x =
2
1
1
y
x
=| | ( ) ( ) ( ) ( ) u x v x u x v x

+ = +
| | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) u x v x u x v x u x v x

= +
| | ( ) ( ) c v x c v x

=
2
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
u x u x v x u x v x
v x v x

(
=
(


I. Vukovi, Formule za 1. kolokvij iz kolegija Matematika 2
3

TABLICA INTEGRALA
(1) Adx Ax C = +

, AR (12) sh ch x dx x C = +


(2)
1
1
n
n
x
x dx C
n
+
= +
+

, 1 n
(13) ch sh x dx x C = +


(3) ln
dx
x C
x
= +

, 0 x (14) th ln ch x dx x C = +


(4)
x x
e dx e C = +

(15) cth ln sh x dx x C = +


(5)
ln
x
x
a
a dx C
a
= +

, 1 a , 0 a >
(16)
2
cth
sh
dx
x C
x
= +


(6) sin cos x dx x C = +

(17)
2
th
ch
dx
x C
x
= +


(7) cos sin x dx x C = +

(18)
2 2
1
arctg
dx x
C
a a
a x
= +
+

, 0 a
(8) tg ln cos x dx x C = +

(19)
2 2
arcsin
dx x
C
a
a x
= +


(9) ctg ln sin x dx x C = +

(20)
2 2
2 2
ln
dx
x x a C
x a
= + +


(10)
2
ctg
sin
dx
x C
x
= +

(21)
2 2
1
ln
2
dx a x
C
a a x
a x
+
= +

, x a <
(11)
2
tg
cos
dx
x C
x
= +

(22)
2 2
1
ln
2
dx x a
C
a x a
a x

= +
+

, x a >

Linearne transformacije varijable
1
( ) ( )
Ako je poznato ( ) ( ) onda vrijedi ( ) ( )
1
( ) ( )
f ax dx F ax C
a
f x dx F x f x b dx F x b C
f ax b dx F ax b C
a
= +
= + = + +
+ = + +


I. Vukovi, Formule za 1. kolokvij iz kolegija Matematika 2
4

PARCIJALNA /DJELOMINA) INTEGRACIJA
u dv uv v du =

.

INTEGRALI RACIONALNIH FUNKCIJA

Faktor u nazivniku neprave
racionalne funkcije
Pripadni lanovi u rastavu neprave racionalne
funkcije na parcijalne razlomke
ax b +
A
ax b +

( )
k
ax b +
( ) ( )
1 2
2
k
k
A A A
ax b ax b ax b
+ + +
+ + +

2
ax bx c + +
2
Ax B
ax bx c
+
+ +

( )
2
k
ax bx c + +
( ) ( )
1 1 2 2
2 2
2 2
k k
k
A x B A x B A x B
ax bx c
ax bx c ax bx c
+ + +
+ + +
+ +
+ + + +


INTEGRALI NEKIH IRACIONALNIH FUNKCIJA

Pretpostavimo da je podintegralna funkcija racionalna, osim za
iracionalni lan oblika
n
ax b + . U tom sluaju primjenjujemo
supstituciju
n
t ax b = + .

Pretpostavimo da je podintegralna funkcija racionalna osim za
iracionalni lan oblika
2
x px q + + . U ovome sluaju rabimo
supstituciju ( )
2
2
x px q u x + + = .

Pretpostavimo da je podintegralna funkcija racionalna osim za
iracionalni lan oblika ( ) ( )
2
q px x x x + = + . U ovom
sluaju primijenjujemo jednu od supstitucija
( )
2
2 2
q px x x u + = + ili ( )
2
2 2
q px x x u + = .
I. Vukovi, Formule za 1. kolokvij iz kolegija Matematika 2
5

INTEGRALI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA

Univerzalna trigonometrijska supstitucija.
Pretpostavimo da je zadan integral oblika ( ) sin , cos R x x dx

, gdje je R
racionalna funkcija u varijablama sin x i cos x .
Primijenit emo susptituciju tg
2
x
t = pomou koje integral racionalne funkcije
po sin x i cos x preoblikujemo u integral racionalne funkcije po varijabli t.
( ) ( )
2
2
1 2 2 2
2
2
2
tg
2
2arctg
2
2 2 1
sin , cos ,
1
1 1 1
2
sin
1
1
cos
1
x
t
x t
dt
dx dt t t
R x x dx R R t dt
t
t t t
t
x
t
t
x
t
=
=
=
= =
+
+ + +
=
+

=
+

| |
`
|
\ .

)Trigonometrijske supstitucije
Pretpostavimo da podintegralna funkcija sadri izraz oblika
2 2 2
a b x i ne sadri
drugih iracionalnih lanova. Tada rabimo supstituciju sin
a
x t
b
= .

Pretpostavimo da podintegralna funkcija sadri izraz oblika
2 2 2
a b x + i ne sadri
drugih iracionalnih lanova. Primijenjujemo supstituciju tg
a
x t
b
= . Tada je
2 2 2 2
1
1 tg
cos
a b x a t a
t
+ = + = .

Pretpostavimo da podintegralna funkcija sadri izraz oblika
2 2 2
b x a i ne sadri
drugih iracionalnih lanova. Primijenjujemo supstituciju
1
cos
a
x
b t
= . Tada je
2 2 2
2
1
1 tg
cos
b x a a a t
t
= = .

I. Vukovi, Formule za 1. kolokvij iz kolegija Matematika 2
6
Integral sin cos
n m
x xdx

.
Ako je m neparan, rabimo identitet
2 2
cos 1 sin x x = te supstituciju sin u x = .
Ako je n neparan, rabimo identitet
2 2
sin 1 cos x x = te supstituciju cos u x = .
Ako su m i n parni, primijenit emo formule za trigonometrijske funkcije
dvostrukog kuta i polukuta kako bismo integral doveli u oblik koji integriramo na
jedan od prethodnih naina.

PLOTINA RAVNINSKOG LIKA

Plotina krivocrtnog trapeza ABCD, omeenog krivuljom ija je jednadba zadana
eksplicitno s ( ) y f x = , te pravcima x a = , x b = i osi x , glasi:
( )
b
ABCD
a
P f x dx =

.
x
y
a
b
y = f (x)
A
B
C
DDULJINA LUKA KRIVULJE

Ako je jednadba krivulje zadana eksplicitno ( ) y f x = , onda formula za duljinu luka
glasi
2
1 ( ( ))
b
a
L f x dx = +

.

I. Vukovi, Formule za 1. kolokvij iz kolegija Matematika 2
7

OBUJAM ROTACIONOG TIJELA

Ako je jednadba krivulje zadana eksplicitno ( ) y f x = , onda formula za obujam
rotacionog tijela koje nastaje rotacijom luka te krivulje oko osi x. od x = a, do x = b,
raunamo po formuli:
2
b
a
V y dx =

.


OPLOJE ROTACIONOG TIJELA

Oploje plohe koja nastaje rotacijom krivulje ( ) y f x = oko osi x rauna po formuli:
2
2 ( ) 1 ( ( ))
b
a
S f x f x dx = +

.


TEITE KRIVOCRTNOG TRAPEZA

Teite T krivocrtnog trapeza koji je omeen lukom krivulje ima koordinate:
b
a
T
xydx
x
P
=

,
2
1
2
b
a
T
y dx
y
P
=

,
gdje je P plotina toga krivocrtnog trapeza.

Teita ravninskog lika plotine P, koji je odozgo omeen krivuljom ( ) y f x = , a
odozdo krivuljom ( ) y g x = , ima koordinate:
( ( ) ( ))
b
a
T
x f x g x dx
x
P

,
2 2
1
( ( ) ( ))
2
b
a
T
f x g x dx
y
P

=

,
gdje je P plotina toga ravninkog lika.