You are on page 1of 12

4 LAGUNEN FROGAK

Asier Granados Dani Avendao


1

Logela batean esnatzen zara, ez dena zurea. Zuria da, ez dago inor. Bakarrik ohe bat dago. Zure inguruan begiratzen duzu minutu bat eta konturatzen zara kamara bat dagoela, oilukatzen hasten zara. -Norbaitek entzuten dit? -esaten duzu,baina bakarrik zaude.Zerbait irekitzea. Jartzen dituzu eskuak paretan.Baina ez duzu ezer aurkitzen. Urduri jartzen hasten zara. Bat-batean uste duzu ahots bat entzuten duzula, baina ez diozu kasurik egiten, gero, berriro entzuten duzu ahotsa. Gauza gehiago esaten dizu. rduan kasu egiten diozu ahotsari. !onturatu zara ahots hori etortzen dela pantaila batetik, urbiltzen zara pantailaren albora baina ez duzu inor ikusten. -!epa"!epa"-entzuten duzu.Beldurtzen zara. -Nor zara zu? Zergatik harrapatu nauzu? -erantzuten diozu. -#z da beharrezkoa nire izena jakitea -esaten dizu. -Zergatik nago ni hemen? -Gogoratzen duzu orain dela bi hilabete hil zenuela zure izeba? -Baina ni ez nintzen izan -erantzuten diozu. -Zu izan zinen, nik ikusi nuen. -Utzi dezagun arazo hori alde batean. #san nola atera ahal naizen hemendik. -$kusten duzu ate hori?-galdetzen dizu. -Bai-erantzuten diozu. -%tearen alboan, gurutzegrama bat dago, bi minutu dituzu ebazteko, betetzen baduzu, atea irekiko da. &asten zara egiten, oso zaila iruditzen zaizu. '( segundu geratzen dira denbora bukatzeko, bakarrik hitz bat geratzen zaizu, burura etortzen zaizu erantzuna. Jartzen duzu )( segundu geratzen direnean baina atea ez da irekitzen. Berriro begiratzen duzu gurutzegrama. !onturatu zara *. hitzan letra bat gaizki jarri duzula. ndo jartzen duzu * segundu geratzen direnean denbora bukatzeko. %tea irekitzen da. %teratzen zara, baina konturatu zara beste +roga bat dagoela zure aurrean. Laberinto bat da. Berriro entzuten duzu ahotsa. #saten dizu bost minutu dituzula laberintoa egiteko. Bost minututan ez baduzu egiten, teilatua eroriko zaizula gainean. Laberintoa egiten hasten zara. &asieran, ez zaizu oso zaila iruditzen baina sartzen hasten zarenean, zailagoa bihurtzen da. * minutu geratzen dira bukatzeko, oraindik bide asko geratzen zaizu, bi bide daude, eskuina eta ezkerra. #skuinera joaten bazara, '. orrialdera joan. #zkerrera joaten bazara, -. orrialdera joan.

#skuinera joan zara, bide gabeko koadro batean zaude. .ena izten da. #z dakizu zer egin, orduan, pantaila bat agertzen da. Gizon bat buru-berogarri batekin ikusten da. #saten dizu zure amaiera heldu dela eta bat-batean, teilatua erortzen zaizu gainean. &iltzen zara.

%/%$#0%

#zkerrerantz joan zara. Laberintoa pasatzen duzu. !onturatu zara zure lagun bat, Jokin, dagoela beira baten atzean, berriro ateratzen da pantaila bat gizon berdinarekin. #saten dizu zure lagunari salbatu nahi baldin badiozu, asmatu behar duzula berak esandako igarkizuna. %smakizuna esaten dizu. #rantzuna, 11zerria22 da. Uste duzu tontakeri bat dela. dagoela kut3a bat mailu batekin. orduan, mailua hartzen duzu. Beira apurtzen duzu, Jokini salbatzen. Berriro agertzen da pantaila bat. Gizona esaten dizu,11Zorionak, ez nuen uste gai izango zenuela nire asmakizuna asmatzea22 Jokin eta zu joaten zarete korridore batetik odolez beteta.!orridorea amaitzen denean, gela batean zaudete, baina gela hori dauzka egurrezko listoi batzuk oso separatuta, izotza bezala geratzen zarete. ateratzen da. rduan, Jokini hartzen dio gauza bat. Gelaren beste aldera eramaten dio eta zuri, kasku bat jartzen dizu, begiak estaltzen. /omentu horretan, lurra irekitzen da. Laba rduan, pantaila bat ateratzen da. #saten dizu,11Bi aukera dituzu, lehenengoa sailatu zure lagunari salbatzen, laba gurutzattzen eta bigarrena, zure et3era joan22. rduan, ikusten duzu zure aurrean zerri bat dagoela. Zerria alt3atzen duzu. $kusten duzu zerriaren azpian

Zure et3era joaten bazara, joan 4.orrialdera Jokini salbatzen baldin badiozu, joan 5. orrialdera

Zure et3era joan zara. %ilegatzen zarenean, zure et3ea suntsituta dago. 6ertson bat agertzen da zure atzetik beltzez jantzita eta ba3ua. #saten dizu zure zekenkeriagatik hilko dizula. !orrika egiten hasten zara poliziaren bulegora ailegatu arte. %ilegatzen zarenean, ez duzu inori ikusten eta gizon hori ikusten diozu. &iltzen dizu.

%/%$#0%

Jokini salbatzen sailatu zara, esaten dizu non jarri oinak. %zkenean, beste aldera ailegatzen zara. Biok joaten zarete korridore batetik. !orridorea amaitzen denean, ikusten duzue sala bat. 7ala horretan zure lagun mina /ikel dago baina kapsula batean dago giltzaperatuta, pantaila bat agertzen da. Gizona dago berriro. !apsula irekitzeko esaten dizue, pasahitza bat dagoela gelan ezkututa. Bilatzen hasten zarete. Jokinek aurkitzen du paper bat asmakizun batekin, asmakizun hori, *. graduko ekuazioa da, paperaren alboan paper bat eta kronometro bat daude. 6antaila bat agertzen da gizon batekin. #saten dizue * minutu dituzuela ekuazioa asmatzeko . #maitza dela kapsula irekitzeko pasahitza. &asten zarete ekuazioaren irtenbidea bilatzen. Lortzen duzue asmatzea eta kapsula irekitzen duzue. !orridore batetik joaten zarete. !orridorea amaitzen denean, gela batean aurkitzen zarete. Gela horretan, zure neskalaguna /aria dago eskutik lotuta kolumna batera. Bere alboan, dinaminta-kartut3o bat dago kronometro batekin eta hiru kableekin, gorria, urdina eta berdea. Berriro agertzen da pantaila bat, gizon hori esaten dizu kable bat moztu behar duzula, bakarrik bat dela ona eta beste bat mozten badugu, kronometroa hasiko dela eta dinamita esplotatu duela, zure neskalagunari eta zuei hiltzen.

!able gorria mozten baldin baduzu, joan 8. orrialdera !able urdina mozten baldin baduzu, joan 9. orrialdera !able berdea mozten baldin baduzu, joan :. orrialdera

!able gorria mozten duzu eta kronometroa hasten da. #rabakitzen duzue /ariari askatzea. 7ailatzen duzue baina ezin duzue. !ablea ukitzen duzunean, karranpa bat ematen dizu. 6antaila bat agertzen da eta kronometroa gelditzen da. 6antailan, gizona dago eta esaten dizu dinamita-kartut3oaren azpian dagoela zerra bat eta zerra horrekin, /ariaren besoak moztu behar dituzuela. Begiratzen duzue eta egia da. /ariak esaten dizue egitea, baina zuek ez zarete oso ziur. %zkenean, mozten diozue eta joaten zarete hospitalera besoa jostera.

%/%$#0%

!able urdina mozten duzu. !ronometroa ez da hasten. diozue. 6oliziari deitzen diozue.

rduan, joaten zarete eta bidetik gizon

hori aurkitzen duzue. !orrika egiten hasten da eta zuek bere atzean joaten zarete. &arrapatzen rduan, kartzelera eramaten diote )(( pertson baino gehiagori torturatzeagatik. )((( euro ematen dizue bakoitzari eta lagunak izaten jarraitzen duzue.

%/%$#0%

!able berdea mozten duzu. rduan, kronometroa hasten da, baina konturatzen zara dinamita kartut3oaren atzeko partean dagoela beste kable bat horia dela eta kable hori mozten duzu, orduan, kronometroa gelditzen da eta berriro hasten da. !onturatzen zara dagoela paper bat inguratzen kable horia. 6aper horretan, hiru aukerak daude, hil zu, besteak hil eta zu joan zure et3era edo hil laurak.

Zu hiltzen bazara besteak salbatzeko, joan )(. orrialdera Nahi baldin baduzu besteak hiltzea eta zu zure et3era joatea, joan )). orrialdera Nahi baldin baduzu zuek laurak hiltzea, joan )*. orrialdera

.inamita kartut3oren gainean ipintzen zara, /aria negarrez dago bera ez duelako nahi zu zure burua hiltzea baina oso berandu da hilda zaudelako. %teak irekitzen dira, /aria, Jokin eta /ikel joaten dira et3era negarrez.

%/%$#0%

%ukeratu duzu besteak hiltzea baina mutil pantaila bat agertzen da eta pantaila horretan, gizona dago misteriotsu hori buru-berogagarriarekin dago eta esaten dizu zure zekenkeriari esker zuri hilko zaitula eta segundu batean, lantza bat daukazu zure bularran iltzatuta, bi segundutan hilda zaude. /aria, Jokin eta /ikel bere et3era joaten dira.

%/%$#0%

11

Laurak hiltzea aukeratu duzu. #z da ezer gertatzen * minutuetan geldirik zaudetela laurak. Baina 4 minutu pasa ondoren, paretak erortzen dira. Gizon trajedun bat agertzen da. #saten dizue telebistarako programa bat eta bost mila euro irabazi duzuela bakoitzarako.

%/%$#0%

12