You are on page 1of 8

UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO-MATEMATIKI FAKULTET
ODSJEK ZA GEOGRAFIJU
Predmet: Statistike i grafike metode u geografiji

KORUPCIJA NA PRIRODNO-MATEMATIKOM
FAKULTETU
(seminarski rad)

Studenti:

Mentor:

Isabela Muminovi

dr.sc.Alma Kadui, docent

Amira Brguljaevi

Tuzla, maj 2012. godine

PROJEKAT ISTRAIVANJA
KORUPCIJA NA PRIRODNO-MATEMATIKOM FAKULTETU
UVOD
Korupcija spada u pojmove kojima je teko denotativno odrediti sadraj budui da se njeno
znaenje mijenja u razliitom vremenskom drutvenom i politikom kontekstu. Openito
pod korupcijom se podrazumijeva zloupotreba javne slube radi osobne koristi. Zastupljena
je u svim segmentima drutva pa tako i u obrazovnim institucijama.
Svaki etvrti student u BiH se susreo sa korupcijom, platio pozitivnu ocjenu ili je traeno
od njega da na neki nain da naknadu, pokazalo je istraivanje Transparency Internationala
Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini (TI BiH) o percepciji korupcije u visokom
obrazovanju. Ipak, malo ko se usudi da javno prijavi korupciju, jo uvijek se sve svodi
na pisanje anonimnih prijava, koje oigledno ne vode nigdje. Na fakultetima rade
ljudi koji
su svoje diplome stekli na nezakonit nain i samim tim nisu kompetentni za posao koji
obavljaju. Meutim, i studenti pokazuju slabu motiviranost za predlaganje
antikorupcijskih mjera na svojim fakultetima.
Istraivanje o moguoj korupciji na Prirodno-matematikom fakultetu generalno je
podijeljeno u 2 cjeline kako slijedi:
1. Utvrditi poznavanje i stavove studenata o korupciji
2. Izvoenje zakljuaka tj. prihvatanje ili odbijanje generalne hipoteze rada

1.Predmet istraivanja
Predmet istraivanja je korupcija na Prirodno-matematikom fakultetu.
Mogunost korupcije na Prirodno-matematikom fakultetu je daleko manje spominjana
nego na drugim fakultetima, to svakako ne znai da ona ne postoji. Smatramo da bi se
utvrivanjem postojanja korupcije i poduzimanjem odreenih mjera poveao nivo znanja
studenata, jer ispite plaaju oni koji nemaju dovoljno znanja da ispit regularno

poloe, to opet ne mora u potpunosti biti tano, jer postoje profesori koji za cilj imaju
to vei profit i bez obzira na znanje koje student posjeduje, ispit ne moe poloiti bez
odreene svote novca. Odstranjivanjem takvih osoba sa fakulteta bi se poboljala i
opta slika naeg drutva.
1. Cilj i zadaci istraivanja

Cilj ovog istraivanja je odgovoriti na pitanje postoji li korupcija na Prirodnomatematikom fakultetu i u kolikoj mjeri je ona zastupljena na pomenutom fakultetu.
Zadaci:

Utvrditi stavove studenata o polaganju ispita putem plaanja

Ispitati mogunost postojanja korupcije na odsjecima Prirodno-matematikog


fakulteta

Ispitati da li prijavljivanje korupcije ima svrhu

Ispitati ko snosi odgovornost za korupciju

2. Hipoteze istraivanja

Generalna hipoteza:
Korupcija postoji na Prorodno-matematikom fakultetu.
Podhipoteze:

Polaganje ispita putem plaanja je prihvatljivo

Prijavljivanje korupcije ima svrhu

Za korupciju su odgovorni studenti

3. Metode, tehnike, postupci i instrumenti istraivanja

3.1. Metode istraivanja


Za potrebe naeg istraivanja koristit emo se metodom deskripcije i kauzalnom
metodom. Primjena ove metode olakat e nam prihvatanje ili odbijanje postavljenih
teza. Deskriptivno istraivanje je istraivanje koje prouava postojee stanje i uvjete
neke pojave na to objektivniji i taniji nain. U ovom istraivanju se u prouavanju ne
ide dalje od konstatovanja naunih injenica i opisivanja odreenih pojava. Opisom se
upoznaju karakteristike tih pojava pa se moe pristupiti razmatranju moguih uzroka i
povezanosti izmeu pojava (kauzalna metoda) kao i radu na poboljanju karakteristika te
pojave. Deskriptivno istraivanje predstavlja prvi dio istraivakog posla nakon ega slijedi
temeljna analiza uvjeta, veza i odnosa i utvrivanje zakonitosti. Deskriptivnu metodu emo
primijeniti pozavretku anketiranja obiju grupa.
4. 2. Tehnike istraivanja
U ovom istraivanju koritena je tehnika ankete. Anketa je u dananje vrijeme jedna od
najrairenijih istraivakih metoda i primjenjuje se u velikom broju istraivanja. Ovom se
metodom mogu prikupiti podaci o miljenjima i stavovima tano odreenih ispitanika, na
strogo definirani nain postavljajui precizno formulirana pitanja u obliku anketnog
upitnika. Anketom, odnosno anketnim upitnikom, prikupit emo sve relevantne podatke za
utvrivanje stavova studenata o korupciji na Prirodno-matematikom fakultetu.
4. 3. Istraivaki postupci
U istraivanju smo koristili sljedee postupke:
1. Anketiranje
2. Statistike postupke

Prilikom anketiranja potrebno je odabrati pogodan oblik pitanja i ponuenih odgovora.


Ispitaniku se moe ponuditi ogranien set odgovora (closed-ended) ili mu dozvoliti slobodu
vlastitog formuliranja odgovora (open- ended).
Anketiranje e se izvoditi u prostorijama Prirodno-matematikog fakulteta. Nakon toga e
se analizirati prikupljeni podaci pomou statistikih postupaka. Od statistikih postupaka
primijenit emo:
4. 4. Instrumenti istraivanja
U ovom istraivanju smo koristili anketni upitnik (AUKNPMF), i tom prilikom smo
anketirali studente, da bi nakon toga deskriptivno potvrdili i opovrgli postavljene hipoteze.
Prvi dio upitnika predstavlja obraanje ispitanicima i upoznavanje sa ciljem ispitivanja.
Drugi dio upitnika sadri demografske podatke (podaci o spolu, ivotna dob, godina
studija). Trei dio se odnosi na pitanja vezana za stavove studenata o moguoj korupciji na
Prirodno-matematikom fakultetu. Anketiranje je anonimno i sa time su studenti na samom
poetku anketiranja bili upoznati.
4. 5. Populacija i uzorak istraivanja
Populaciju ovog istraivanja predstavljaju studenti Prirodno-matematikog fakulteta, a
uzorak istraivanja predstavljaju studenti II godine sa odsjeka za matematiku i biologiju.

ANKETNI UPITNIK
(AUKNPMF)

Potovane kolege!
elimo da kroz ovu aktivnost saznamo to vie o moguoj korupciji na odsjecima
Prirodno-matematikog fakulteta. Anketa je anonimna, a Vai podaci e biti koriteni
iskljuivo u istraivake svrhe.
U oekivanju da e Vai odgovori biti iskreni i dobronamjerni, srdano vam se
zahvaljujemo na saradnji!
Spol: M /
Godine:______

Godina studija:_____

Zaokruite jedan od ponuenih odgovora.


1. Upoznati ste sa terminom "korupcija"
a) da

b) ne

2. Polaganje ispita putem plaanja je prihvatljivo


a) da

b) ne

3. Korupcija postoji na vaem fakultetu


a) da

b) ne

c) ne znam

4. Imam konkretne primjere korupcije


a) da

b) ne

5. Navedite ih!
______________________________________

6. Cijena ispita je
a) < 100 KM
e) 400-500 KM

b) 100-200 KM

c) 200-300 KM

f) 500 i vie KM

7. Prijavljivanje korupcije ima svrhu


a) da

b) ne

c) ne znam

8. Poznajem studenta koji je prijavio korupciju


a) da

b) ne

9. Isti je pretrpio odreene posljedice


a) da

b) ne

10. Za korupciju su krivi studenti


a) da

b) ne

c) djelimino

d) 300-400 KM

ZAKLJUAK

Na osnovu sprovedenog anketnog upitnika zakljuile smo da korupcija ipak postoji na


Prirodno-matematikom fakultetu, mada nije izraena u velikoj mjeri. Za veinu studenata
polaganje ispita putem plaanja je neprihvatljivo. Na pitanje da li prijavljivanje korupcije
ima svrhu, 53% ispitanika je odgovorilo pozitivno, ali, iz raznih razloga, niko od njih nije
spreman javno govoriti o tome. Studenti se ne smatraju odgovornim za korupciju na
njihovom fakultetu, nego sve pripisuju optoj situaciji u drutvu, mada, po naem miljenju,
ta situacija u drutvu ima sa moralom i potenjem jednog ovjeka. Izgleda da studenti i
nisu spremni da se bore protiv korupcije koja postoji i kako stvari stoje, nastavit e
postojati i ne ele da priznaju svoju krivicu jer su oni ti koji daju novac, a ako je opta
situacija u drutvu kriva za sve, onda iz ove situacije nema izlaza, jer svakim danom je sve
gore. Smatramo da ispitanici ipak nisu ozbiljno shvatili ovu anketu, te nismo sigurne koliko
su relevantni prikupljeni podaci.