You are on page 1of 1

cZqb c

GB gg cZqb Kiv hvQ h, gvt gvneyeyi ingvb, wcZv -gvt Mvjvg gvdv, gvZv- gvQvt wbjydv LvZyb, Mvgt PzqvgwjK cvov, cvt Kvb bMi, _vbvt `jZcyi, Rjvt Kzwqv K Avwg ewMZfve `xNw`b ai wPwb| m Rbm~ evsjv`ki Awaevmx| Avgvi RvbvgZ m Ggb Kvb KvRi mv_ RwoZ bq, hv `k ev mgvRi Rb wZKi| m Dg Pwii AwaKvix| Avwg Zuvi Rxebi mdjZv Kvgbv Kwi|