You are on page 1of 9

PRIPREMA ZA AS FIZIKOG VASPITANJA

O Branko Radievi Razred: VI Datum odravanja: 15.03.2013.

Nastavna jedinica: rukomet- dodavanje i voenje lopte

tip asa: uenje novog gradiva metode prenoenja informacije: iva rije, demonstracija i praktino vjebanje metode obuavanja: sintetika i analitika oblici organizacije rada: frontalni, u paru, u veim grupama sprave i rekviziti: lopte, unjevi,obruevi, klupa, Zadaci asa: a) vaspitni: uticaj na razvoj poeljnih karakteristika putem timskog rada na rijeavanju zadataka b) obrazovni: uenje novih kretnih aktivnosti, a prvenstveno tehnike serviranja u odbojci c) zdravstveno higijenski: pravilnim radom unaprediti zdravlje uenika, a odravanjem higijenskih uslova (ista oprema, sala, svlaionice) sprijeiti naruavanje istog

DIO ASA I TRAJANJE

SADRAJ
Na poetku asa objasniti temu i ukratko o vjebama koje e se raditi Sa ciljem zagrijavanja organizma u uvodnom dijelu e biti postavljen poligon sa prirodnim oblicima kretanja.

DOZIRANJE

ORGANIZACIJA ILUSTRACIJA

NAPOMENA

U V O D N O D I O 5 min.

1 min.

Poligon krunog formata: 1. Zaobilaziti unjevi pravei krugove za 360 stepeni. 2. Kotrljanje preko strunjae. 3.Sunono obrueve. skokovi kroz
4 min.

Voditi rauna o distanci izmeu uenika i njihovoj bezbjednosti.

4. Prelazak preko klupe. 5. Tranje unazad. 6. Provlaenje kroz obrueve.

DIO ASA I TRAJANJE


P R I

SADRAJ
Cilj je da se nastavi sa pripremanjem organizma za glavni dio asa specifinijim i detaljnijim aktiviranjem muskulature itavog tijela

DOZIRANJE

ORGANIZACIJA ILUSTRACIJA

NAPOMENA

P R E M

Uenici stoje u vrsti, kredu se frontalno irinom sale naprijed-nazad. 1. Niski i visoki skip. 2. Kretanje bono, ruke se kredu iz priruenja kroz odruenje do uzruenja i nazad. 3. Sunoni poskoci.

N I

4. Djeiji poskoci 5. U uporu prednjem kretanje naprijed, a u uporu zadnjem kretanje nazad. Vjebe istezanje: 1.P.P. Uspravni stav. Bono kruenje u zglobu ramena, zatim eona kruenja u zglobu lakta.

D I O 10 min.

6x

DIO ASA I TRAJANJE


P R I

SADRAJ

DOZIRANJE

ORGANIZACIJA ILUSTRACIJA

NAPOMENA

2. P.P. sunono, priruenje. Desnom uzruenje, lijevom zaruenje (mjenjati ruk)

6x

P R E M N I

3. P.P. stav raskorani, odruenje. Zasuk trupom udesno-ulijevo.

6x

4. P.P. raskorani stav, uzruenje. Otkloni trupa ulijevo i udesno.

6x

5. P.P. uspravni stav, odruenje. Desnom prednoenje, priruenje tako da akamo dodirnemo stopalopotkoljenicu. Isto i lijevom.

6x

D I O 10 min.

DIO ASA I TRAJANJE G L A V N I

SADRAJ
Uvod u glavni dio asa Pribliiti nastavnu jedinicu uenicima putem verbalne komunikacije Demonstrirati tehniku u cjelini Objasniti analitiki metod rada

DOZIRANJE

ORGANIZACIJA ILUSTRACIJA

NAPOMENA
Ne davati previe informacija o tehnici u uvodnom dijelu

2 min

Voenje lopte: 1.Uenici Simulacija mjestu. rade u vrsti. voenja lopte u 1 min.

2. Kreui se frontalno, uenici u hodu vode loptu. Kretanje se progresivno ubrzava do laganog tranja. 3. Podjeljeni u 3-4 kolone. Uenici voenjem lopte rade slalom izmeu unjeva.

2 min.

D I O

2 min.

15 min.

DIO ASA I TRAJANJE G L A V N I

SADRAJ

DOZIRANJE

ORGANIZACIJA ILUSTRACIJA

NAPOMENA

Dodavanje lopte:
1.U parovima. Pripremni oblici dodavanja ( sa grudi, iznad glave...) 2. U parovima, osnovno dodavanje u mjestu. 3. Osnovno kretanju (zabadanje) dodavanje u naprijed-nazad

2 min.

2 min.

2min.

4. U parovima, bono okrenuti jedan prema drugom, uenici izvode specifina dodavanju u mjestu.

2 min.

D I O

15 min.

DIO ASA I TRAJANJE

SADRAJ
tafetna igrica

DOZIRANJE

ORGANIZACIJA ILUSTRACIJA

NAPOMENA

G L A V N I
Podjeliti uenike u tri grupe. Prvi uenici iz kolona kreu na znak. Tre do obrua u kome su dvije lopte. Lopte kotrljaju izmeu unjeva do drugog obrua, gdje ostavljaju jednu loptu a nastavljaju voenje drugom loptom izmeu unjeva. Nakon toga sa oznaenog mjesta gaa loptom u zid, i hvata je nakon odbijanja. Tri nazad, uzima i loptu koja je ostala u drugom obruu, i obe vraa u prvi obru nakon ega se vraa u kolonu, i kree sledei uenik.

Obratiti panju na potovanje pravila igre.

D I O

7 min.

DIO ASA I TRAJANJE Z A V


SADRAJ
Cilj zavrnog dijela je da se smiri organizam i da se porazgovara o proteklom asu

DOZIRANJE

ORGANIZACIJA ILUSTRACIJA

NAPOMENA

Sklanjanje rekvizita

Statiko istezanje
Razgovor o uraenom, o dobrim stvarima i onim to treba popraviti

R N I

D I O

3 min.