P. 1
Contabilitate Bancara

Contabilitate Bancara

|Views: 8|Likes:
Published by DorinRîșneanu
Activitatea bancară
Activitatea bancară

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: DorinRîșneanu on Mar 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2015

pdf

text

original

Sections

 • Cuprins:
 • Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare
 • Capitolul '. *ilanţul bancar
 • Capitolul 7. +ocumentatia bancara si controlul bancar intern
 • Capitolul 8. Contabilitatea resurselor atrase ale băncii
 • Capitolul =. Contabilitatea operaţiunilor !e casă cu numerarul
 • Capitolul. > Contabilitatea activelor materiale şi nemateriale la bancă
 • Capitolul E. Contabilitatea veniturilor şi c&eltuielilore bancare
 • Capitolul G. Contabilitatea operaţiunilor !e !econtări Obiectivele capitolului:
 • Capitolul 1C. Contabilitatea operaţiunilor !e cre!itare
 • Capitolul 1C.Contabilitatea operaţiunilor cu valoarile mobiliare

Cuprins

:
Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare . Capitolul 2. Bilanţul bancar. Capitolul 3. Documentaţia bancară şi circuitul documentar. Capitolul 4. Contabilitatea mijloacelor proprii ale băncii. Capitolul 5. Contabilitatea mijloacelor atrase ale băncii. Capitolul 6. Contabilitatea operaţiunilor de casă cu numerarul. Capitolul . Contabilitatea acti!elor materiale la bancă. Capitolul ". Contabilitatea !eniturilor şi c#eltuielilor băncii. Capitolul $.Contabilitatea operaţiunilor de decontări . Capitolul 1%. Contabilitatea operaţiunilor de creditare Capitolul 1%. Contabilitatea operaţiunilor cu !alori mobiliare.

2

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare .
1.1.Obiectul contabilităţii bancare. Obiectul contabilităţii a &ost determinat pe măsura de'!oltării ştiinţei despre contabilitate (n ansamblu. O dată cu editarea (n anul 1$ 5) (n *ranţa) a lucrării lui +dmond de ,ranjeu -.a teme des li!res rendue &acile/ acesta a &ost stabilit de&initi! ca &iind patrimoniul (ntreprinderii. Concepţia economică constă (n &aptul că obiectul contabilităţii este determinat ca mişcarea capitalului e0aminat din punct de !edere al utili'ării acestuia 1pe termen lun2 sau scurt3 şi al modului de procurare al acestuia 1propriu sau atras3. Creşterea rolului şi a 2radului de independenţă al instituţiilor &inanciare (n condiţiile economiei de piaţă) orientarea lor la utili'area e0perienţei) acumulate (n practica internaţională) au determinat trecerea la sistemul de e!idenţă şi anali'ă ale operaţiunilor e&ectuate (n ba'a standardelor internaţionale ale e!idenţei. 4n scopul reor2ani'ării sistemului e!idenţei a &ost elaborat 5lanul de conturi al e!idenţei contabile (n bănci şi alte instituţii &inanciare din 6epublica 7oldo!a 1ulterior 8 5lanul de conturi3 şi au &ost descrise conturile . Drept obiect al contabilităţii bancare ser!esc9 • :cti!ele; • Obli2aţiunile;1pasi!e3 • Capital şi 6e'er!e; ;1pasi!e3 • <eniturile; • C#eltuielile. 1.1.Obiectul contabilităţii bancare. 4n de&inirea acti!ului şi pasi!ului se creea'ă (n plan metodolo2ic posibilitatea de a pune (n e!idenţă modul de !alori&icare al patrimoniului. :lt&el spus) acti!ul prin elementele sale componente &ormea'ă ba'a materială) iar pasi!ul caracteri'ea'ă (n e0presie !alorică &elul relaţiilor economice pri!ind 2estiunea ba'ei materiale. :cti!ele 2rupea'a mijloacele băncii dupa componenţa lor. .a acti!ele băncii se re&eră9 = 7ijloacele băneşti 1(n casierie) (n casele de sc#imb !alutar şi (n drum3; = Contul >?ostro/ la B?7 şi la alte bănci; = Credite bancare; = <alori mobiliare in!estiţionale; = 5lasamente (n bănci; = :cti!e pe temen lun2; = 7ateriale şi O7<@D;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA = DobBnda sporită ce urmea'ă să &ie primită; = Decontări cu personalul 1creanţa3;

3 = Decontări cu debitorii; =:lte acti!e. :cti!ele societăţilor bancare pot &i 2rupate (n9 13 Active interne9 a3 numerar (n casieriile bancilor; b3 credite interne) care pot &i credite ne2u!ernamentale pe termen scurt) mediu si lun2 şi credite 2u!ernamentale; c3 sume (n tran'it (ntre sediile băncii; d3 acti!e interbancare; e3 alte acti!e 1credite preluate de bănci) pro&it reparti'at) di&erenţe nete ne&a!orabile din ree!aluarea acti!elor şi pasi!elor e0terne3. 23 Active externe9 :cti!ele e0terne re&lectă) pe de o parte) acti!ele e0primate (n !alute con!ertibile) iar pe de altă parte) acti!e e0terne e0primate (n !alute necon!ertibile. Obli2aţiunile băncii includ9 = Conturi .oro 1conturile altori bănci desc#ise la bancă3; = 4mprumuturi primite; = Citluri de !aloare emise; = Certi&icate de depo'it; = Depo'itele clienţilor; = Conturi curente ale clienţilor; = DobBnda sporită ce urmea'ă să &ie plătită; = Decontări pri!ind leasin2ul 1datorii3; = Decontări cu personalul 1datorii3; = Decontări cu bu2etul; =Carduri de debit 1depo'it3; =:lte obli2aţiuni. La Capital şi rezerve se referă: - Capitalul social (acţiuni simple şi preferenţiale); - urplus !e capital (!iferenţa !intre valoarea nominală şi cea !e piaţă a acţiunilor emise şi plasate); - Capitalul !e rezervă; - "rofitul net; - Capitalul secun!ar (!iferenţa !in reevaluarea activelor pe termen lun#); 5asi!ele societăţilor bancare deasemenea pot &i 2rupate9 13 5asi!e interne9 a3 depo'ite ale clienţilor nebancari care cuprind disponibilităţi la !edere ale a2enţilor economici şi ale populaţiei)economiile populaţiei la !edere sau la termen)depo'ite (n lei)(n !aluta con!ertibită şi necon!ertibilă; b3 sume (n tran'it (ntre sediile băncii; c3 pasi!e interbancare; d3depo'ite publice) care cuprind disponibilităţi pentru in!estiţii de la bu2etul de stat) disponibilităţi ale bu2etelor locale) &ondul pentru sănătate) disponibilităţi ale asi2urărilor sociale de stat) disponibilităţi ale Cre'oreriei statului ş.a.;

4 d3&onduri proprii care cuprind capitalul social) &ondul de re'er!ă) pro&itul net) acţiuni) &ondul de risc) alte &onduri; i3 alte pasi!e. 23 Pasive externe, care cuprind (n principal9 a3 pasi!e pe termen scurt) respecti! (mprumuturi de la bănci străine) depo'ite ale băncilor străine) depo'ite ale altor nere'idenţi) an2ajamente şi acorduri bilaterale de plăţi ş.a.; b3pasi!e pe termen mijlociu şi lun2 e0primate at(t (n !alute con!ertibile) c(t şi (n !alute necon!ertibile. <eniturile bancare cuprind 9 1.<eniturile a&erente dobBn'ilor; 2. <eniturile nea&erente dobBn'ilor $eniturile aferente !ob%nzilor <eniturile a&erente la contul nostru <eniturile la plasările (n bancă <eniturile la !alorile mobiliare in!estiţionale <eniturile la creditele acordate <eniturile la leasin2ul &inanciar $eniturile neaferente !ob%nzilor <enituri din comisioane <enituri din amen'i) penalităţi primite <enituri din ieşirea acti!elor pe termen lun2 <enituri din operaţiuni cu cardurile <enituri e0cepţionale :lte !enituri C#eltuielile băncii includ9 1.C#eltuieli a&erente dobBn'ilor; 2. C#eltuieli nea&erente dobBn'ilor C&eltuieli aferente !ob%nzilor Conturi .oro 4mprumuturile primite Certi&icat de depo'it Depo'itele clienţilor Conturile curente <alorile mobiliare emise .a leasin2ul &inanciar şi alte dobBn'i C&eltuieli neaferente !ob%nzilor 4ntreţinerea personalului băncii C#eltuieli pri!ind imobilul :lte c#eltuieli operaţionale ale băncii :men'i) penalităţi plătite Deşirea acti!elor nemateriale C#eltuieli e0traordinare C#eltuieli pri!ind impo'itul pe !enit

1.'."lanul !e conturi al evi!enţei contabile (n bănci. 5lanul de conturi are drept menire or2ani'area ţinerii e!idenţei contabile) asi2urarea utili'atorilor cu in&ormaţia economico=administrati!ă necesară) precum şi (ntocmirea dărilor de seamă &inanciare şi a altor rapoarte stabilite.

4n limita &iecărei clase conturile sunt unite (n 2rupe după destinaţia lor economică. =clasa 2 = Obli2aţiuni. =clasa = Conturi memorandum. "rima cifră a numărului contului repre'intă clasa contului) indic(nd apartenenţa la acti!e) obli2aţiuni) capital acţionar) !enituri) c#eltuieli) conturi condiţionale sau conturi memorandum. ) !oua şi a treia cifră repre'intă 2rupa contului) care 2rupea'ă conturi cu apartenenţă economică omo2enă. 5lanul de conturi are următoarea structură9 Conturile sunt 2rupate (n clase9 =clasa 1 = :cti!e. 4n clasa -:cti!e/ conturile sunt reparti'ate (n ordinea descreşterii lic#idităţii. +!idenţa se ţine prin (nscrierea operaţiunea la debitulE creditul contului şi trecerea la scăderi prin contabili'area in!ersă. Conturile claselor -:cti!e / şi -C#eltuieli/ sunt acti!e) conturile claselor -Obli2aţiuni/ ) -Capital acţionar/) -<enituri/ sunt pasi!e.5 5lanul de conturi este elaborat (n ba'a standardelor internaţionale) normati!elor mondiale) re2ulamentelor şi e0perienţei e!idenţei contabile. 5entru notarea conturilor concrete se &oloseşte numărul din 4 ci&re.Derar#ia claselor) 2rupelor) conturilor este re&lectată cu ajutorul sistemului de notaţii numerice. +!idenţa pe conturile condiţionale se di!i'ea'ă (n conturi debitoare şi creditoare după destinaţia operaţiunilor e&ectuate. =clasa 4 = <enituri. @oldurile conturilor claselor -:cti!e/ ) -Obli2aţiuni/) -Capital acţionar/ se &olosesc la (ntocmirea -Dării de seamă pri!ind starea &inanciară 1bilanţul contabil3/) iar soldurile conturilor claselor -<enituri/ şi -C#eltuieli/ se &olosesc pentru (ntocmirea -Dării de seamă cu pri!ire la !enituri şi c#eltuieli/ +!idenţa pe conturile primelor cinci clase se e&ectuea'ă după metoda dublei (nscrieri. 4n cadrul acestei structuri &iecare 2rupă poate include p(nă la $ conturi. =clasa 6 = Conturi condiţionale. ) patra cifră repre'intă obiectul concret al e!idenţei. *olosirea 5lanului de conturi se simpli&ică prin aplicarea principiului sincroni'ării ultimelor 3 ci&re din numerele conturilor claselor -<enituri/ 8 -:cti!e/ şi -C#eltuieli/ = -Obli2aţiuni/. 7etoda dublei (nscrieri nu se aplică. . Cu toate acestea) pentru a e!ita di!i'area conturilor) a!(nd conţinut 2eneral economic) unele 2rupe includ un număr mai mare de conturi. =clasa 5 = C#eltuieli. 4n acelaşi timp) (ntr=o 2rupă se include conturile care 1după ci&ra a doua şi a treia3 ar &i trebuit raportate la di&erite 2rupe. 5entru e!idenţierea (n clase a 2rupelor de conturi) (n 2rupe 8 a conturilor aparte) este &olosit principiul ierar#ic. =clasa 3 = Capital acţionar. Conturile sunt multi!alutare.

+!idenţa pe conturile memorandum se ţine după sc#ema9 intrare) ieşire) sold. 4n a&ara de 5lan &de conturi şi descrierile conturilor) (n aacti!itatea sa practică băncile se !or conduce şi de alte acti!e normati!e ale B?7 re2lement(nd ţinerea e!idenţei contabile) precum şi de @tandardele naţionale ale e!idenţei contabile. .6 5entru e!idenţa !alorilor şi documentelor importante (n acti!itatea băncii sau consemnate la aceasta sunt destinate conturile memorandum.

Caracteristicile esenţiale ale acti!ităţii bancare sunt e!idenţiate clar cu ajutorul bilanţului bancar. Obiectivele capitolului: • De&inirea bilanţului contabil al băncii şi distin2erea principalelor tipuri de bilanţuri bancare. • De'!ăluirea &uncţiilor bilanţului contabil.Capitolul '. *uncţiile bilanţului contabil9 . 43 4ntocmirea şi pre'entarea la termenele stabilite constituie o altă condiţie pentru bilanţ) prin intermediul căreia se asi2ură conducerea) controlul şi anali'a acti!ităţii des&ăşurate) (n mod operati! şi e&icient) precum şi o centrali'are a datelor la termenele pre!ă'ute. 5rin conţinutul şi &uncţiile pe care le (ndeplineşte) bilanţul constituie un instrument deosebit de important (n procesul de &undamentare a deci'iilor pri!ind dirijarea acti!ităţii curente şi (ndeosebi a celei de perspecti!ă. • Descrierea structurii bilanţului contabil al băncii. Bilanţul contabil) aşa cum pre!ede . (n !ederea redării corecte) at(t a aspectelor po'iti!e) c(t şi a celor ne2ati!e din acti!itatea des&ăşurată de unităţile bancare) ceea ce permite luarea deci'iilor corespun'ătoare care să (nlăture de&icienţele constatate. Bilanţul contabil poate să=şi (ndeplinească rolul important ce=i re!ine (n procesul conducerii numai (n măsura (n care (ndeplineşte anumite condiţii sau cerinţe9 13 6e&lectarea realităţii pri!ind elementele de acti! şi de pasi! e0istente la dispo'iţia societăţii bancare constituie condiţia &undamentală pe care trebuie să o (ndeplinească bilanţul. O2lindind mijloacele şi resursele băncii) bilanţul contabil re&lectă) cu ajutorul conturilor) respecti! al indicatorilor pe care (i conţine) &uncţiile (ndeplinite de bănci (n cadrul economiei naţionale. 33 6espectarea metodolo2iei de detertminare a indicatorilor . *ilanţul bancar. după aceleaşi norme metodolo2ice (n !ederea aprecierii corecte şi comparati!e a acti!ităţii şi pentru centrali'area datelor la ni!elul direcţiilor din cadrul băncilor centrale. 23 Bilanţul contabil trebuie să pre'inte datele după un sistem unitar . Bilanţul bancar repre'intă) ca (n orice ramură economică) o e0presie esenţială a acti!ităţii societăţii bancare) pun(nd (n lumină resursele utili'ate) plasamentele an2ajate) şi re'ultatele acti!ităţii din domeniul bancar. 4n acest scop) este necesar ca operaţiile economice să &ie (nre2istrate inte2ral) corect şi la timp) pe ba'a documentelor justi&icati!e (n care au &ost consemnate. 4ntocmirea bilanţului contabil bancar presupune) (n primul r(nd) lucrări pre2ătitoare) cum ar &i9 (nre2istrarea (n conturi a tuturor operaţiilor) !eri&icarea e0actităţii (nre2istrărilor (n conturile analitice şi sintetice) (n al doilea r(nd) (ntocmirea propriu='isă a bilanţului prin completarea &ormularelor) ane0elor şi a raportului e0plicati! ce se pre'intă Consiliului de :dministraţie.e2ea Contabilităţii) repre'intă documentul o&icial de 2estiune al unităţilor patrimoniale) asi2ur(nd &ormarea unei ima2ini &idele) clare si complete (n ceea ce pri!eşte patrimoniul) situaţia &inanciară şi re'ultatele obţinute.

Bilanţul contabil bancar are &ormă !erticală şi constă din trei părţi9 :cti!e) Obli2aţiuni şi Capital şi 6e'er!e.otal active 6 1 2 3 $ " $ 1% $$ % % % % $ 1 1 . 5osturile de acti! sunt 2rupate (n bilanţ (n sensul micşorării lic#idităţii) adică (ncep(nd cu cele mai lic#ide şi termin(nd cu cele mai puţin lic#ide. 4n ba'a bilanţului se anali'ea'ă situaţia patrimonială şi &inanciară a băncii) capacitatea de plată a acesteia) starea decontărilor cudebitorii şi creditorii. tructura bilantului contabil bancar Cont t ubcon )rticol ub articol +enumirea in!icatorilor + :CCD<+ 7ijloace băneşti (n numerar 7ijloace băneşti datorate de bănci 7ijloace băneşti datorate de B?7 7ijloace plasate o!erni2#t G(rtii de !aloare uma D F : 1 B 1 C 1 2 3 4 5 D % % % % 1 2 $ F G(rtii de !aloare cumparate pentru !(n'are G(rtii de !aloare in!estiţionale ." 1. '. 5asi!ele sunt 2rupate (n sensul descreşterii e0i2ibilităţii obli2aţiunilor.+e analiză .o continuare şi o des&ăşurare a &uncţiei de in&ormare.+e #eneralizare = sistemati'ea'ă şi 2rupea'ă in&ormaţiile contabile după o structură bine determinată) care este unică şi obli2atorie pentru toate unităţile şi are un rol esenţial de in&ormare pentru demonstrarea rolului Băncilor Comerciale (n sistemul in&ormaţional contabil.otal &(rtii !e valoare Credite şi cerinţe pri!ind leasin2ul &inanciar Credite Cerinţe pri!ind leasin2ul &inanciar 7inus 6educeri pentru pierderi la credite Credite si cerinţe pri!ind leasin2ul &inanciar net 7ijloace &i0e nete Dob(nda sporită ce urmea'ă sa &ie primită :lta a!ere imobilă :lte acti!e . 5rin bilanţ se pre'intă situaţia elementelor patrimoniale şi re'ultatul perioadei de 2estiune) se cunoaşte starea bunurilor economice la un moment dat) a creantelor) datoriilor şi a surselor proprii. +a re'ultă din anali'a datelor pre'entate la Banca Comercială care ast&el e trans&ormată (ntr=un instrument de 2estionare e&icientă şi de conducere a (ntreprinderii.

otal capital subscris .otal !epozite fără !ob(n!ă Depo'ite cu dob(ndă 7ijloace băneşti datorate băncilor Depo'ite ale persoanelor &i'ice Depo'ite ale persoanelor juridice .)/-01.C)"-.otal obli#aţiuni C)"-.$ : 2 2 1 1 1 1 2 3 $ 1 2 3 $ $ % % % % % % $ % % % % % $ $ B C D + O*L-.otal !epozite cu !ob(n!ă .)L )C/-O1)3 D F F F 2 1 2 F 2 2 1 2 $$ 1 2 3 4 5 6 $$ 1 2 3 4 2 2 2 3 F :cţiuni ordinare :cţiuni pre&erenţiale @urplus de capital *ond de ree!aluare 1inde0are3 a mijloacelor &i0e 5ro&it nedistribuit .otal obli#aţiuni si capital subscris 2 2 3 $ 5 $$ $$ 4#alitatea bilantului contabil bancar se !etermină !upă relaţia: )ctive 5Obli#aţiuni 6Capital şi 3ezerve .2.otal !epozite G(rtii de !aloare !(ndute con&orm acordurilor -6+5O/ 4mprumuturi o!erni2#t :lte (mprumuturi Dobinda sporită ce urmea'ă să &ie plătită :lte obli2aţiuni Datorii subordonate .)L )C/-O1)3 O*L-.)/-01Depo'ite &ără dob(ndă 7ijloace băneşti datorate băncilor Depo'ite ale persoanelor &i'ice Depo'ite ale persoanelor juridice .

b. 1.  După &orma de pre'entare) se deosebesc9 a. &uncţia de consemnare) letrica si ci&rica) cantitati!ă şi !alorică a operaţiunilor economice e&ectuate (n cadrul (ntreprinderii. b.1% Capitolul 7.  După natura operaţiilor la care se re&eră documentele se (mpart (n9 a. &uncţia de acte justi&icati!e.Notiunea. documente pri!ind acti!itatea &inanciar 8 contabilă9 1acti!ele pe termen lun2) acti!ele curente) salariile) pasi!ele) rapoartele &inanciare3 b. &uncţia de calculaţie. 5. documente tipi'ate= se (ntocmesc pe &ormulare tip strict determinate.Documentaţia repre'intă actul scris (n care se re&lectă e0ecutarea operaţiunilor economice sau modul (n care !or &i re&lectate aceastea. documente interne91 ordin de plată de casă3. Cu ajutorul documentelor se poate urmări acti!itatea economico=&inanciară a unităţilor economice şi &inanciare (n cele mai mici detalii. b.  După re2imul de tipărire şi utili'area &ormularelor &olosite la intocmirea documentelor se distin29 .  După caracterul şi &uncţia pe care o (ndeplinesc) documentele se (mpart (n9 a. conţinutul. documente de dispo'iţie91ordin de plată) ordin de plată incasso) ordin de (ncasare3. documente centrali'atoare1balanţa de !eri&icare3. b. Documentele (ndeplinesc următoarele &uncţii9 1.  După locul (ntocmirii şi circulaţiei) documentele pot &i9 a. • De&inirea şi descrierea circuitului documentar bancar. 4. 3. documente e0terne91ordin de plată) cerere de plată) cec de numerar3. documente justi&icati!e91 &actura) c#itanţa3. documente primare91cec de numerar)ordin de (ncasare) nota de contabilitate3. a. 2. &uncţia de asi2urare. • Ddenti&icarea tipurilor de control bancar intern. documente mi0te91cererea de plată) cerere de acrediti!3. si clasificarea documentelor.  4n raport cu modul de (ntocmire) conţinut şi rolul lor (n cadrul procesului in&ormaţional 8 economic distin2em. 4n &uncţie de conţinutul şi destinaţia lor) rolul documentelor se mani&estă pe multiple planuri. &uncţia in&ormati!ă. c. +ocumentatia bancara si controlul bancar intern Obiectivele capitolului: • Caracteri'area documentaţiei bancare. documente netipi'ate= se (ntocmesc pe &ormulare speci&ice. documente pri!ind alte acti!ităţii9 1documente pri!ind acti!itatea de cercetare) acti!itatea de control3.

 După te#nica (ntocmirii) se deosebesc9 a. Dintre aceste elemente unele au un caracter comun) adică se re&era la toate cate2oriile de documente) iar altele au un caracter speci&ic.a ele se re&eră9  Ordinul de (ncasare  Borderoul (nsoţitor.  Ordinul de plată.  documente de memorandum sau e0trabilanţiere. b. b. Documentaţia bancară este elaborată şi certi&icată de B?7 şi este obli2atorie pentru toate unităţile bancare) persoanele &i'ice şi juridice care e&ectuea'ă di&erite operaţiuni prin intermediul instituţiilor &inanciare.  documente memoriale.  Cecul de numerar. .  După suportul care depo'itea'ă in&ormaţia) se distin29 a. Documentele memoriale pre'intă documentele utili'ate pentru e&ectuarea operaţiunilor de decontari prin !irament.  Cererea de plată. Conţinutul documentelor se concreti'ea'ă (n anumite elemente obli2atorii. b.  Ordinul de plată incasso. Destinaţia documentelor de casă constă (n per&ectarea dreptului de (ncasare şi eliberare a numerarului (n !alută natională sau străină. documente sin2ulare. documente pe suport de #(rtie. documente care se (ntocmesc manual. Caracterul operaţiilor bancare şi di&erenţa lor de alte operaţii e&ectuate (n ramurile economiei naţionale necesită utili'area unei documentaţii speci&ice. Bancile comerciale e&ectuea'ă 'ilnic un !olum mare de operaţiuni. documente care se (ntocmesc cu mijloace te#nice 1calculatoare3.  Cererea de acrediti!  Borderou de utili'are a acrediti!ului.a ele se re&eră9  Ordinul de plată. documente (ntocmite pe &ormulare cu re2im special 8 au un re2im deosebit de tipărire) numerotare) 2estionare) e!idenţă) &olosire şi păstrare. :ceste operaţiuni necesită o or2ani'are raţională a lucrului cu documentele. documente &ără re2im special.11 a. b. @tandardi'area este utili'area documentelor unice la e&ectuarea operaţiunilor similare (n toate băncile comerciale. documente pe suporturi ma2netice91ben'i) disc#ete3. Hni&icarea pre'intă micşorarea numarului de tipuri de documente pentru operatiunile bancare. .  După numărul operaţiilor economice pe care le cuprind) documentele se (mpart9 a. . documente cu multiple operatii. După caracterul operaţiunilor e&ectuate documentele se (mpart (n 9  documente de casă. 4n acest scop documentele bancare sunt standardi'ate şi uni&icate.

Controlul curent este e&ectuat de e0ecutorii responsabili) contabil) şe& de secţie. 2. Hnui control ri2uros sunt supuse documentele pri!ind operaţiunile de casă. 4n unele ca'uri (n lipsa mijloacelor la cont documentele sunt ac#itate dacă clientul (ntocmeşte cu banca contractul de deser!ire o!erdra&t. Circuitul bancar intern are loc (n ba'a unor principii bine determinate9 .a eliberarea numerarului operaţiunea se e&ectuea'ă numai după ce a &ost re&lectată (n documentul e!idenţei contabile .Circuitul documentar graficul lui. Contabilul = şe& semnea'ă numai documentele ce re&lectă operaţiunile de casare incontestabilă de la conturile clientilor. Controlul curent este e&ectuat (n procesul circuitului documentar şi se ocupa cu !eri&icarea per&ectării documentelor şi operaţiunilor bancare (n corespundere cu le2ea (n !i2oare. 3.  . Circuitul documentar repre'intă mişcarea succesi!ă a documentelor bancare de la momentul (ntocmirii lor p(nă la transmiterea lor (n ar#i!ă.  . Controlul bancar intern se di!i'ea'ă (n control pre!enti!) controlcurent şi ulterior. Documentul (n care sunt corectate9 suma) denumirea clientului) numărul contului de decontare nu sunt primate spre e0ecuţie. 5entru aceasta (n bancă este (ntocmit 2ra&icul circuitului documentar. +0ecutorul responsabil la e&ectuarea operaţiei de decontare şi casare !eri&ica disponibilul la cont.a (ncasarea numerarului operaţia e&ectuată se re&lectă (n e!idenţa contabilă numai după ce numerarul este (ncasat (n casierie.a (nre2istrarea operaţiei la contul e0ecutorului !eri&ică semnatura e0ecutorului responsabil din banca plătitoare. Documentele primite la bancă) at(t (n timpul operati! c(t şi după e0pirarea lui) sunt semnate de e0ecutorul responsabil şi de un lucrător al băncii care a !eri&icat operaţiunea.a e&ectuarea decontărilor &ără numerar) c(nd clienţii sunt deser!iţi de aceeaşi instituţie bancară) documentele memoriale se re&lectă (n primul r(nd (n Debitul contului plătitorului şi după aceea (n Creditul contului bene&iciarului.a control curent se re&eră şi !eri&icarea re2istrelor de e!idenţă sintetică şi analitică la (nc#eierea 'ilei de lucru.12 Documentele e0trabilanţiere sunt utili'ate la bancă pentru re&lectarea operaţiunilor la conturile e0trabilanţiere. . De la or2ani'aţia reuşită a circuitului documentar depinde re&lectarea la timp a operaţiunilor bancare (n bilanţul băncii.Cotalitatea procedeelor şi metodelor utili'ate de aparatul operati! şi de e!idenţăpentru !eri&icarea operaţiunilor bancare poartă denumirea de control bancar intern. . Controlul bancar intern. 4n 2ra&icul circuitului documentar se pre!ede mişcarea documentului de la o di!i'iune la alta. Controlul pre!enti! este e0ecutat de contabilul şe& al băncii) directori de &iliale şi şe&i de a2enţii. Controlul pre!enti! este e&ectuat cu scopul pre!enirii e&ectuării unor operaţiuni bancare (n care se (ncalcă le2islaţia9 plăţi de orice &el &aţă de &urni'ori) plata drepturilor salariale) dob(n'i şi comisioane ce urmea'ă să &ie plătite) eliberarea (n consum a materialelor etc.@copul acestui control constă (n asi2urarea inte2rităţii !alorilor băncii şi e&ectuarea operaţiunilor (n corespundere cu le2islaţia (n !i2oare.a e&ectuarea operaţiilor de casă cu numerarul sunt respectate două condiţii9  .a ele se re&eră9 dispo'iţii e0trabilanţiere pe !enit şi dispo'iţii e0trabilanţiere pe c#eltueli. . :cest 2ra&ic este aprobat de conducatorul băncii. :ceastă semnatură do!edeşte că operaţiunea dată a &ost e&ectuată .

Controlul comple0 constă (n controlul acti!ităţii unui lucrător concret sau a unei secţii concrete. =lucrările pri!ind decontările reciproce. Contabilul şe& !eri&ica numai dispo'iţia incasso. Hn rol important (n controlul curent aparţine e0aminării reclamanţiilor şi pl(n2erilor din partea clienţilor. Controlul total constă (n !eri&icarea (ntre2ii acti!ităţi a băncii. Controlul ulterior este e&ectuat lunar sau trimestrial. .Cu toate că controlului curent sunt supuse toate operaţiunile e&ectuate la bancă este necesar şi un control ulterior al acestor operaţiuni.  Control total. @copul controlului tematic constă (n stabilitatea stării de acti!itate pentru un indicator concret 1tema concreta3 pe intrea2a instituţie bancară. Controlul ulterior se di!i'ea'ă (n9  Control tematic. 5rincipalele obiecti!e urmărite de controlul ulterior sunt9 =concordanţa e!idenţei contabile sintetice şi analitice la bancă.  Control comple0. Deasemenea sunt !eri&icate toate e0trasele bancare şi ane0ele lor. Controlul ulterior este e&ectuat periodic.13 anterior. 4n ba'a e0traselor bancare are loc un control reciproc a datelor din contabilitatea bancară şi contabilitatea &inanciară a clientului. 7ai e&ecti! se consideră controlul comple0. =respectarea termenilor de acordare şi rambursare a creditelor şi dob(n'ilor restante. 6e'ultatele controlului ulterior sunt (nre2istrate (n 5roces =!erbal. =modul de dirijare a e!idenţei te#nico=operati!e. :cest control este e&ectuat sau (n ba'a documentelor respecti!e sau (n ba'a obser!aţiilor.

depo'itele corespondente ale altor bănci. certi&icatele de depo'it.1. 6esursele atrase de bancă constituie apro0imati! "%=$%I din resursele totale ale băncii. (mprumuturile de pe piaţa interbancară de la alte bănci. 7obili'area pe un termen anumit a mijloacelor băneşti temporar disponibile de la persoanele &i'ice şi juridice (i permite băncii să &olosească aceste mijloace pentru creditarea a2enţilor economici. Contul de credit este contul bancar desc#is pentru (nre2istrarea creditelor acordate persoanelor &i'ice şi juridice. emiterea obli2aţiunilor) cambiilor bancare. :ceste resurse băneşti sunt necesare pentru reali'area operaţiunilor acti!e. Depo'itele la !edere şi la termen ale persoanelor &i'ice şi juridice. Dintre acestea &ac parte9 conturile de disponibilităţi ale a2enţilor economici) ale persoanelor &i'ice) ale instituţiilor &inanciare şi publice) ale băncilor şi Cre'oreriei statului.14 Capitolul 8.ipuri şi particularităţi ale conturilor bancare. • Determinarea dobBn'ii la depo'itele bancare. Cont de depo'it este un cont desc#is de bancă pentru titularul de cont) destinat e!idenţei operaţiunilor de depunere şi plasare a mijloacelor băneşti temporar libere la termen 1cont de depo'it la termen = cont desc#is de bancă) (n care s(nt depuse mijloace băneşti cu dob(ndă) pentru o perioadă &i0ă de timp3 sau la !edere 1cont de depo'it la !edere = cont desc#is de bancă) (n care s(nt depuse mijloace băneşti cu sau &ără dob(ndă &ără &i0area termenului de plasare3 (n con&ormitate cu le2islaţia (n !i2oare. • 4ntocmirea &ormulelor contabile (n ba'a operaţiunilor bancare. Contul . Dintre acestea &ac parte9 (mprumuturi de la Banca ?aţională a 7oldo!ei. sumele (n tran'it (ntre unităţile băncii. Contabilitatea resurselor atrase ale băncii Obiectivele capitolului • Descrierea tipurilor de depo'ite desc#ise la bancă. depo'itele instituţiilor &inanciare internaţionale. . !(n'area temporară a bonurilor de tre'orerie şi altor titluri de stat sau !alorilor mobiliare corporati!e pe care le are (n porto&oliul ei. 4n &uncţie de caracteristicile resurselor atrase) ele pot &i 2rupate (n9  3esurse !epozit) pe care banca le poate a!ea (n porto&oliul ei. • 5er&ectarea documentară a operaţiunilor cu depo'itele. . 8. Contul curent bancar este contul desc#is de bancă pentru titularul de cont) care ser!eşte la (nre2istrarea (n ordine cronolo2ică a operaţiunilor (n numerar şiEsau &ără numerar e&ectuate (nEdin acest cont (n con&ormitate cu le2islaţia (n !i2oare. Contul bancar este un cont analitic desc#is de bancă pe numele titularului de cont) prin care se e&ectuea'ă operaţiuni de (ncasări şiEsau plăţi ale mijloacelor băneşti.  3esurse non!epozit) pe care banca le poate procura (n situaţii di&icile) cum ar &i lipsa de lic#idităţi.oro este contul bancar desc#is de către o altă bancă la banca dată.

:ceste surse s(nt utili'ate de către bancă (n scopul creditării) deoarece acest tip de depo'it constituie o resursă ie&tină pentru bănci. Depo'ite la termen-mijloacele depuse de către persoanele &i'ice sau juridice pe o perioadă &i0ată (n scopul economisirii. Nivel sintetic al contului este &ormat din patru caractere şi repre'intă clasa) 2rupa) sub2rupa şi tipul contului. Nivel analitic al unui cont include un număr de caractere ce poate !aria de la c(te!a caractere la douăspre'ece. 8. ?i!elul sintetic al conturilor utili'at de băncile comerciale trebuie să &ie aprobat de B?7. . b3 4n &uncţie de cate2oria de depunători9 c3 4n &uncţie de modul de calcul şi de ac#itare a dob(n'ii. +le au un (nalt 2rad de lic#iditate pentru deţinătorii lor şi deaceea banca boni&ică dob(n'i mici sau nu boni&ică deloc 1(n ca'ul depo'itelor la !edere (n !alută3. Depunătorul are dreptul să=şi retra2ă mijloacele depuse (n cont numai la termenul indicat (n contract. :ceste po'iţii sunt &olosite la identi&icarea mai multor tipuri de date pentru a &acilita operaţiunile (n cont sau ca in&ormaţii de 2estionare solicitate de bancă. Caracterele la ni!elul analitic redau următoarele9 ci&ra=c#eie a băncii) codul băncii) al &ilialei) numărul clientului) tipul clientului) indicatorul de !alută) alte in&ormaţii. • ni!el analitic. 5onderea cea mai marea a resurselor atrase o constituie mijloacele acumulate la conturile de depo'it. Conform mo!ului !e retra#ere şi scopului plasării mi9loacelor !epozitate deosebim9 Depo'ite la !edere-mijloacele depuse (n contul de depo'it de către persoana &i'ică sau juridică &ără a speci&ica termenul de retra2ere a acestora.Operaţiuni !e !epozit.15 Cont pro!i'oriu este contul bancar desc#is pentru persoanele &i'ice şi juridice pe o perioadă de timp limitată) destinat acumulării de mijloace băneşti su&iciente pentru &ormarea capitalului social.'. @istemul de codi&icare a conturilor este conceput ast&el (nc(t conţine o cantitate de in&ormaţii re&eritoare at(t la client) c(t şi la bancă. Depo'itele la termen se clasi&ică (n cate2oriile9 • Depo'ite pe termen scurt 1scadenţa p(nă la 1 an3 • Depo'ite pe termen mediu 1scadenţa de la 1 an p(nă la 5 ani3 • Depo'ite pe termen lun2 1scadenţa de la 5 ani şi mai mult3 :ceste depo'ite s(nt boni&icate de bancă la dob(nda pieţei) dar) spre deosebire de cele la !edere) sunt mai mari. ?umărul de cont este construit pe două ni!eluri9 • ni!el sintetic.4n majoritatea ţărilor conturile de depo'it sunt clasi&icate după următoarele modalităţi9 a3 4n &uncţie de modul de retra2ere şi scopul plasării mijloacelor depo'itate.

 :n funcţie !e unitatea monetară (n care se !epune !epozitul !eosebim: o Depo'ite (n monedă naţională.  Depo'ite ale băncilor şi ale altor instituţii &inanciare sunt resursele pe termen scurt care !aria'ă) de re2ulă (ntre o 'i şi un an şi apar ca e&ect al reciprocităţii (n relaţiile de decontare pe piaţa interbancară. 4n credit se (nre2istrea'ă desc#iderea sau completarea contului curent. 4n 6epublica 7oldo!a băncile practică atra2erea resurselor depo'itare (n dolari @H: şi (n euro. Conturile curente se creditea'ă de client cu sumele de la di!erşi debitori sau prin acordări de credite şi se debitea'ă cu plăţile &ăcute către creditori sau cu rambursările de credite.Conturile curente sunt conturi de pasi!. 5onderea cea mai mare a depo'itelor a2enţilor economici o repre'intă depo'itele la !edere şi disponibilităţile băneşti a&late (n conturile curente. Desc#iderea contului curent &ără dob(ndă al persoanei &i'ice9 a3 (n numerar Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ b3 prin trans&er la altă bancă Debit contul 1%31 8 >Contul >?O@C6O/ (n B?7/ Credit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ c3prin (nc#iderea unui depo'it de economii al persoanei &i'ice Debit contul 2311 8 >Depo'ite de economii ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ d3prin (nc#iderea depo'itului la termen scurt primit de la client persoană &i'ică Debit contul 23 4 8 >Depo'ite la termen scurt primite de la persoane &i'ice 11 an şi mai puţin3/ Credit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ e3 prin (nc#iderea depo'itului la termen mediu al persoanei &i'ice Debit contul 23 5 8 >Depo'ite la termen mediu primite de la persoane &i'ice 1mai mult de 1 an şi p(nă la 5 ani3/ .16 :n funcţie !e cate#oria !e !epunători:  Depo'itele persoanelor &i'ice) care se mai numesc depo'ite personale. !epozitele se clasifică (n:  Depo'ite la !edere şi conturi curente &ără dob(n'i.  Conform mo!ului !e calcul şi ac&itare a !ob(nzii. @oldul iniţial şi &inal =creditor. 6esursele plasate de populaţie &ără stabilirea scopului de economisire sunt depo'ite obişnuite) iar depo'itele de economii sunt mijloacele depuse (n scopul păstrării şi economisirii ca ulterior să &ie utili'ate de depunător con&orm unor necesităţi concrete. adică ale a2enţilor economici şi a or2ani'aţiilor de stat. Depo'itele atrase de la bănci repre'intă principala modalitate de completare a resurselor unei bănci pe termen scurt.  Depo'ite cu dob(n'i. o Depo'ite (n !alută. 4n Debit se re&lectă ac#itarea parţială sau (nc#iderea contului curent. De re2ulă depo'itele băncilor sunt numite plasamente bancare.  Depo'itele persoanelor juridice.

1 Credit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ &3 prin (nc#iderea depo'itului la termen lun2 al persoanei &i'ice Debit contul 23 6 8 >Depo'ite la termen lun2 primite de la persoane &i'ice 1mai mult de 5 ani3/ Credit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 23 (nc#iderea unui depo'it pri!ind cardul de debit Debit contul 225$ 8 >Depo'ite pri!ind carduri de debit ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 4nc#iderea unui cont curent &ără dob(ndă al persoanei &i'ice c3 (n numerar Debit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ d3 prin trans&er la altă bancă Debit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 1%31 8 >Contul >?O@C6O/ (n B?7/ e3 prin (nc#iderea unui depo'it de economii al persoanei &i'ice Debit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 2311 8 >Depo'it de economii al persoanei &i'ice/ &3 prin desc#iderea depo'itului la termen scurt primit de la client persoana &i'ică Debit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 23 4 8 >Depo'ite la termen scurt primite de la persoane &i'ice 11 an şi mai puţin3/ 23 prin desc#iderea depo'itului la termen mediu al persoanei &i'ice Debit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 23 5 8 >Depo'ite la termen mediu primite de la persoane &i'ice 1mai mult de 1 an şi p(nă la 5 ani3/ #3 prin desc#iderea depo'itului la termen lun2 al persoanei &i'ice Debit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 23 6 8 >Depo'ite la termen lun2 primite de la persoane &i'ice 1mai mult de 5 ani3/ i3 prin desc#iderea unui card de debit al persoanei &i'ice Debit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 225$ 8 >Depo'ite pri!ind carduri de debit ale persoanelor &i'ice/ 2. Desc#iderea contului curent &ără dob(ndă al persoanei juridice: a3 (n numerar Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 2225 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ b3 prin trans&er la altă bancă Debit contul 1%31 8 >Contul >?O@C6O/ (n B?7/ Credit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ c3prin (nc#iderea unui depo'it de economii al persoanei juridică Debit contul 2312 8 >Depo'ite de economii ale persoanelor juridice/ Credit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ d3prin (nc#iderea depo'itului la termen scurt primit de la client persoană juridică .

1" Debit contul 23 1 8 >Depo'ite la termen scurt primite de la persoane juridice11an şi mai puţin3/ Credit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ e3 prin (nc#iderea depo'itului la termen mediu al persoanei juridice Debit contul 23 2 8 >Depo'ite la termen mediu primite de la persoane juridice 1mai malt de 1 an şi p(nă la 5 ani3/ Credit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ &3 prin (nc#iderea depo'itului la termen lun2 al persoanei juridice Debit contul 23 3 8 >Depo'ite la termen lun2 primite de la persoane juridice1mai mult de 5 ani3/ Credit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 23 (nc#iderea unui depo'it pri!ind cardul de debit Debit contul 225" 8 >Depo'ite pri!ind carduri de debit ale persoanelor juridice/ Credit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 4nc#iderea unui cont curent &ără dob(ndă al persoanei juridice9 a3 (n numerar Debit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ b3 prin trans&er la altă bancă Debit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ Credit contul 1%31 8 >Contul >?O@C6O/ (n B?7/ c3 prin (nc#iderea unui depo'it de economii al persoanei juridice Debit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ Credit contul 2312 8 >Depo'it de economii al persoanei juridice/ d3 prin desc#iderea depo'itului la termen scurt primit de la client persoana juridică Debit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ Credit contul 23 1 8 >Depo'ite la termen scurt primite de la persoanejuridice11 an şi mai puţin3/ e3 prin desc#iderea depo'itului la termen mediu al persoanei juridice Debit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ Credit contul 23 2 8 >Depo'ite la termen mediu primite de la persoane juridic1mai mult de 1 an şi p(nă la 5 ani3/ &3 prin desc#iderea depo'itului la termen lun2 al persoanei juridice Debit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ Credit contul 23 3 8 >Depo'ite la termen lun2 primite de la persoane juridice 1mai mult de 5 ani3/ 23 prin desc#iderea unui card de debit al persoanei juridice Debit contul 2224 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ Credit contul 225" 8 >Depo'ite pri!ind carduri de debit ale persoanelor juridice/ b. a3 (n numerar Debit contul 1%%1 8 >?merar (n casierie/ Credit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ . Desc#iderea contului curent cu dob(ndă al persoanei &i'ice .

Conturi pasi!e .Contabilitatea operaţiunilor !e !epozit Contabilitatea operaţiunilor de depo'it se 2estionea'ă (n clasa a DD a planului de conturi) la 2rupele 231%= 23 %.7. Desc#iderea si completarea depo'itelor se poate e&ectua din di&erite surse9 c3 (n numerar Debit contul 1%%1 Credit contul 231%= 23 % b3 din contul curent &ără dob(ndă9 Debit contul 2224=2225 Credit contul 231%= 23 % c3din contul curent cu dob(ndă9 Debit contul 2251=2252 Credit contul 231%= 23 % d3 prin trans&er din altă bancă Debit contul 1%31 Credit contul 231%= 23 % e3 prin (nc#iderea unui cont de depo'it şi desc#iderea altuia9 Debit contul 231%= 23 % Credit contul 231%= 23 % j3 prin trans&er de la un card de debit .1$ b3 prin trans&er la altă bancă Debit contul 1%31 8 >Contul >?O@C6O/ (n B?7/ Credit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ c3prin (nc#iderea unui depo'it de economii al persoanei &i'ice Debit contul 2311 8 >Depo'ite de economii ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice > d3prin (nc#iderea depo'itului la termen scurt primit de la client persoană &i'ică Debit contul 23 4 8 >Depo'ite la termen scurt primite de la persoane &i'ice 11 an şi mai puţin3/ 15%%% lei3 Credit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ e3 prin (nc#iderea depo'itului la termen mediu al persoanei &i'ice Debit contul 23 5 8 >Depo'ite la termen mediu primite de la persoane &i'ice 1mai mult de 1 an şi p(nă la 5 ani3/ Credit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ &3 prin (nc#iderea depo'itului la termen lun2 al persoanei &i'ice Debit contul 23 6 8 >Depo'ite la termen lun2 primite de la persoane &i'ice 1mai mult de 5 ani3/ Credit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 23 (nc#iderea unui depo'it pri!ind cardul de debit Debit contul 225$ 8 >Depo'ite pri!ind carduri de debit ale persoanelor &i'ice/ 15%%% lei3 Credit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 8. @oldul iniţial şi &inal =creditor şi re&lectă suma depo'itului la s&(rşitul perioadei de 2estiune. 4n credit se (nre2istrea'ă desc#iderea şi completarea depo'itelor) (n debit ac#itarea parţială sau (nc#iderea depo'itelor.

. 4n credit se (nre2istrea'ă calcularea dob(n'ii la depo'itele desc#ise la bancă) (n debit se re&lectă ac#itarea dob(n'ii.calcularea dob(n'ii la depo'itele desc#ise băncilor9 Debit contul 534% Credit contul 2 25 3. Conturi pasi!e .calcularea dob(n'ii la depo'itele de economii9 Debit contul 531% Credit contul 2 22 2. *ormula de calcul9 DJ@iKCK6dE36%13653K1%%IHnde9 @i=soldul contului de depo'it 1@iJ5%%% lei3 C=timpul pentru care se calculea'ă dod(nda 1(n 'ile3 1CJ36% 'ile3 6d=rata procentuală a dob(n'ii. Conturile din 2rupul 2 %% sin#roni'ea'ă cu rupurile de conturi din clasa a < >C#eltuieli/ 531%=53 %.2% Debit contul 225"= 225$ Credit contul 231%=23 % Contabilitatea dob(n'ii la conturile de depo'it se ţine (n clasa a DD la 2rupul de conturi 2 %% >Dob(nda sporită ce urmea'ă să &ie plătită/. 16dJ13I3 6e&lectarea (n contabilitate are loc (n &elul următor9 1. Calcule9 *ormula de calcul9 DJ@iKCK6dE36%13653K1%%I .calcularea dob(n'ii la depo'itele desc#ise clienţilor9 Debit contul 53 % Credit contul 2 2" :c#itarea dob(n'ii calculate la conturile de depo'it9 a3(n numerar Debit contul 2 %% Credit contul 1%%1 b3 prin trans&er (n altă bancă Debit contul 2 %% Credit contul 1%31 c3 prin desc#iderea depo'itului de economii al persoanei &i'ice Debit contul 2 %% Credit contul 2311 d3 prin desc#iderea unui card de debit Debit contul 2 %% Credit contul 225"= 225$ 4nc#iderea conturilor de depo'it se e&ectuia'ă in!ers de sc#iderii lor.a calculul dob(n'ii pentru depo'ite se !a respecta principiul sincroni'ării) care constă (n concordanţa dintre clasele9 a DD=a cu a <=a şi D=a cu a D<=a din planul de conturi contabile.a calculul dob(n'ii pentru depo'ite se !a respecta principiul sincroni'ării) care constă (n concordanţa dintre clasele9 a DD=a cu a <=a din planul de conturi contabile. Calcularea dob(n'ii la conturile curente ale persoanelor &i'ice .

16dJ13I3 6e&lectarea (n contabilitate are loc (n &elul următor9 Debit contul 5252 8 >C#eltuieli a&erente dob(n'ilor la conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 165% lei3 Credit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ :c#itarea dob(n'ii calculate la conturile curente ale persoanelor &i'ice a3(n numerar Debit contul 2 1$ 8 >Dob(nda sporită la depo'itele la !edere primite de la clienţi/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ d3 prin trans&er (n altă bancă Debit contul 2 1$ 8 >Dob(nda sporită la depo'itele la !edere primite de la clienţi/ Credit contul 1%31 8 >Contul >?O@C6O/ (n B?7/ e3 prin desc#iderea depo'itului de economii al persoanei &i'ice Debit contul 2 1$ 8 >Dob(nda sporită la depo'itele la !edere primite de la clienţi/ Credit contul 2311 8 >Depo'ite de economii ale persoanelor &i'ice/ d3 prin desc#iderea depo'itului la termen scurt al persoanei &i'ice Debit contul 2 1$ 8 >Dob(nda sporită la depo'itele la !edere primite de la clienţi/ Credit contul 23 4 8 >Depo'ite la termen scurt primite de la persoane &i'ice 11 an şi mai puţin3/ e3 prin desc#iderea depo'itului la termen mediu al persoanei &i'ice Debit contul 2 1$ 8 >Dob(nda sporită la depo'itele la !edere primite de la clienţi/ Credit contul 23 5 8 >Depo'ite la termen mediu primite de la persoane &i'ice1mai mult de 1 an şi p(nă la 5 ani/ d3 prin desc#iderea depo'itului la termen lun2 al persoanei &i'ice Debit contul 2 1$ 8 >Dob(nda sporită la depo'itele la !edere primite de la clienţi/ Credit contul 23 6 8 >Depo'ite la termen lun2 primite de la persoane &i'ice 1mai mult de 5 ani3/ 23 desc#iderea unui card de debit al persoanei &i'ice Debit contul 2 1$ 8 >Dob(nda sporită la depo'itele la !edere primite de la clienţi/ Credit contul 225$ 8 >Depo'itul pri!ind cardurile de debit ale persoanei &i'ice/ 4nc#iderea unui cont curent cu dob(ndă al persoanei &i'ice a3 (n numerar Debit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ b3 prin trans&er la altă bancă Debit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 1%31 8 >Contul >?O@C6O/ (n B?7/ c3 prin (nc#iderea unui depo'it de economii al persoanei &i'ice Debit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 2311 8 >Depo'it de economii al persoanei &i'ice/ .21 Hnde9 @i=soldul contului de depo'it 1@iJ5%%% lei3 C=timpul pentru care se calculea'ă dod(nda 1(n 'ile3 1CJ36% 'ile3 6d=rata procentuală a dob(n'ii.

7ai deosebim următoarele tipuri de credite interbancare9  Credite directe  Credite o!erni2#t  Credite de lombard  *acilitate sub &ormă acordurilor 6+5O Creditele directe sunt acordate de Banca ?aţională a 7oldo!ei băncilor comerciale pentru ca acestea ulterior să le acorde cooperati!elor de construcţie a locuinţelor pentru comple0ul a2ro=industrial şi (n alte scopuri (n economie.  Credite decentrali'ate. Banca ?aţională a 7oldo!ei acordă aceste credite) (n lei 7D cu termen de rambursare (n prima sesiune de decontare a următoarelor 'ile operaţionale şi ast&el acest . Creditele o!erni2#t se acordă de Banca ?aţională a 7oldo!ei peste noapte băncilor comerciale (n scopul e&ectuării plăţilor acestora) precum şi (n scopul menţinerii re'er!elor obli2atorii.22 d3 prin desc#iderea depo'itului la termen scurt primit de la client persoana &i'ică Debit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/15%%% lei3 Credit contul 23 4 8 >Depo'ite la termen scurt primite de la persoane &i'ice 11 an şi mai puţin3/ e3 prin desc#iderea depo'itului la termen mediu al persoanei &i'ice Debit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 23 5 8 >Depo'ite la termen mediu primite de la persoane &i'ice 1mai mult de 1 an şi p(nă la 5 ani3/ &3 prin desc#iderea depo'itului la termen lun2 al persoanei &i'ice Debit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 23 6 8 >Depo'ite la termen lun2 primite de la persoane &i'ice 1mai mult de 5 ani3/ 15%%% lei3 23 prin desc#iderea unui card de debit al persoanei &i'ice Debit contul 2252 8 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ Credit contul 225$ 8 >Depo'ite pri!ind carduri de debit ale persoanelor &i'ice/ 5entru conturile curente cu dob(ndă desc#ise persoanelor juridice se 2estionea'ă contul 2251 8 >Conturi curente ale persoanelor juridice/.<. Drept sursă de asi2urarea a creditelor acordate băncilor comerciale ser!esc mijloacele din contul corespondent . 8. Cre!itele interbancare. După sursa de creditare deosebim9  Credite centrali'ate. :ceste credite sunt acordate băncilor la o rată de ba'ă a dobBn'ii stabilită de Banca ?aţională a 7oldo!ei) ec#i!alentă cu rata de ba'ă la creditele pe termen lun2 (n !i2oare. O sursă importantă utili'ată de banca comercială pentru menţinerea lic#idităţii şi completarea resurselor &inanciare necesare constituie creditele interbancare.O6O) re'er!ele obli2atorii şi !alorile mobiliare de stat disponibile din porto&oliile proprii ale băncilor. Creditele interbancare sunt centrali'ate atunci cBnd Banca ?aţională a 7oldo!ei acordă credite băncilor comerciale) iar creditul interbancar descentrali'ate sunt (n ca'ul cBnd o bancă comercială sau altă instituţie &inanciară acordă credit băncilor comerciale.

23 credit se consideră credit cu termen de o 'i. 5reţul de recumpărare al unei !alori mobiliare indi!iduale este calculat ast&el9 PRi = Pi * (1 + Rl * T / 100 * 365) unde9 . :cti!ele se consideră eli2ibile numai dacă pre!ăd data scadenţei după data recumpărării de banca comercială şi au termen de circulaţie de pBnă la $1 'ile din data cumpărării lor. 4n alţi termeni Banca ?aţională a 7oldo!ei (n scopul administrării lic#idităţii băncile comerciale acordă un credit pe un termen de ma0im 5 'ile) asi2urat cu acti!e eli2ibile. Creditele de lombard 1&acilitatea de lombard3 repre'intă cumpărarea de către Banca ?aţională a 7oldo!ei a acti!elor eli2ibile !Bndute de către o bancă comercială la un preţ determinat urmată de recumpărarea aceloraşi acti!e de către băncile comerciale de la Banca ?aţională a 7oldo!ei la un preţ determinat de recumpărarea (n timp de ma0im 5 'ile. 5reţul de cumpărare este suma preţurilor de cumpărare 15i3 ale tuturor !alorilor mobiliare eli2ibile indi!iduale) o&erite pentru !Bn'are Banca ?aţională a 7oldo!ei. 6ata dobBn'ii pentru acest credit se stabileşte de consiliul de administraţie al Banca ?aţională a 7oldo!ei. :cti!e eli2ibile repre'intă !alori mobiliare de stat) demateriali'ate emise de 7inisterul *inanţelor (n monedă naţională. 5reţul de recumpărare este suma preţului de cumpărare 156i3 al tuturor !alorilor mobiliare eli2ibile) o&erite spre !Bn'area de Banca ?aţională a 7oldo!ei. <olumul 2aranţiei 1!olumul !alorilor mobiliare de stat la !aloarea nominală3 trebuie să depăşească cu 3 I !aloarea totală a creditului 1suma creditului) dobBn'i şi comisioane o&erite3. 5reţul de cumpărare al unei !alori mobiliare indi!iduale este stabilit (n modul următor9 Pi = VNi / 1 + Rd * T i / 100 * 365 unde 5i 8 preţ de cumpărare a unei !alori mobiliare indi!iduale de stat <?i 8 !aloarea nominală a unei !alori mobiliare indi!iduale 6d 8 data dobBn'ii cu care au &ost procurate !alorile mobiliare Ci 8 numărul actual de 'ile dintre data cumpărării de Banca ?aţională a 7oldo!ei şi data scadenţei !alorilor mobiliare. DobBnda la creditul respecti! se ac#ită concomitent cu creditul ce se calculea'ă pentru &iecare 'i după &ormula9 D = S * Rd * N / 100 * 365 unde D= suma dobBn'ii pentru utili'area creditului o!erni2#t @= suma creditului o!erni2#t 6d= rata dobBn'ii ?= numărul 'ilelor de utili'are a creditului o!erni2#t care poate &i mai mare sau e2al cu 1. *ormula respecti!ă se aplică pentru calcularea dobBn'ii la creditele cu termenul de o 'i şi pentru creditele la termen ce se prelun2esc (n 'ilele de odi#nă sau de sărbători.

oro/ ale băncilor/ 6ambursarea creditelor Debit contul 2%6% 8>4mprumuturi o!erni2#t/ Credit contul 1%31 8>Contul > ?ostro/ (n B?7 > Credit contul 1%32 8> Conturi >?ostro/ (n bănci/ Credit contul 2%32 8> Conturi >.24 5ri 8 preţul de recumpărare al !alorilor mobiliare indi!iduale 5i 8 preţul de cumpărare al !alorilor mobiliare indi!iduale 6. 4nre2istrarea creditelor interbancare Debit contul 1%31 8>Contul >?ostro/ (n B?7/ Debit contul 1%32 8>Conturi >?ostro/ (n bănci/ Credit contul 2%6% 8>4mprumuturi o!erni2#t/ 5entru creditul interbancar este calculată dobBnda Debit contul 5%6% = >C#eltuieli a&erente dob(n'ilor la (mprumuturi o!erni2#t/ Credit contul 2 %% 8> Dob(nda sporita) ce urmea'ă să &ie plătită/ :c#itarea dobBn'ii Debit contul 2 %% 8> Dob(nda sporita) ce urmea'ă să &ie plătită/ Credit contul 1%31 8>Contul > ?ostro/ (n B?7 > Credit contul 1%32 8> Conturi >?ostro/ (n bănci/ Credit contul 2%32 8> Conturi >. 8 rata de lombard C 8 numărul actual de 'ile dintre data cumpărării şi data recumpărării Contul creditului interbancar se 2estionea'ă (n clasa a doua la conturile 2%6% 8 2%$%) sunt conturi pasi!e (n Credit contului8 primirea şi (nre2istrarea creditelor interbancare Debit contului 8 rambursarea creditelor primite.oro/ ale băncilor/ .

• Descrierea ordinii şi contabilitatea operaţiunilor de (ncasare a numerarului. • să e0ecute direct dispo'iţiile altor bănci sau ale clienţilor băncii pri!ind eliberarea sau primirea de numerar ori de alte !alori (n contul lor) primirea documentelor de !ărsăm(nt sau de plată &ără e&ectuarea prealabilă a controlului contabilităţii. ?umerarul repre'intă e0presia materială a banilor pe care autorităţile monetare din &iecare ţară (i emit (n con&ormitate cu propriile re2lementări) &iind cunoscute 2eneric ca bancnote (n ca'ul celor de #(rtie) sau ca monedă (n ca'ul celor de metal. Contabilitatea operaţiunilor !e casă cu numerarul. De asemenea) asi2ură respectarea tuturor dispo'iţiilor cu pri!ire la păstrarea şi pa'a numerarului şi a celorlalte !alori) pentru asi2urarea inte2rităţii acestora. "ersonalului i se interzice: • să (ncredinţe'e altor persoane sarcinile primite pri!ind operaţiunile cu !alori. . 5ersonalul casieriei cu &uncţie de 2estionar (nc#eie contracte pri!ind răspunderea materială şi contracte pri!ind răspunderea (n le2ătură cu 2estionarea bunurilor materiale) precum şi orice alte documente re&eritoare la aceste probleme. 7onedele metalice sunt piese de metal de &ormă circulară) mai e0act discuri plate ştanţate cu modele speci&ice (n relie&) ce se utili'ea'ă din cele mai !ec#i timpuri ca ec#i!alent al !alorii. Casieriile bancare sunt 2estionate de conducătorul departamentului respecti!) contabilul=şe& şi şe&ul de casierie din bancă) (n &uncţiile cărora intră or2ani'area) asi2urarea &uncţionării şi controlul acti!ităţilor de casierie (n con&ormitate cu pre!ederile normelor (n !i2oare. =. ?ecunoaşterea le2ilor şi a normelor de casă nu poate &i in!ocată (n apărare de cei ce urmea'ă să răspundă material pentru 2estionarea incorectă a banilor şi a celorlalte !alori. Obiectivele capitolului: • +0plicarea esenţei şi rolului operaţiunolor de casă.1. Casieria bancară are următoarele &uncţii principale9 primirea) !eri&icarea) păstrarea şi eliberarea numerarului şi a altor !alori ale băncii sau ale clienţilor ei. Cotodată) ei sunt obli2aţi să asi2ure e&ectuarea corectă şi la 'i a e!idenţelor operati!=contabile şi statistice) (n scopul re&lectării (n orice moment şi cu e0actitate a e0istenţei şi a mişcării numerarului şi a celorlalte !alori 2estionate de către personalul casieriei.25 Capitolul =. Ca personal operati! (n casieriile bancare pot &i an2ajaţi controlori=operatori şi casieri. :stă'i) monedele sunt con&ecţionate din aliaje simple) de re2ulă &eroase) şi ser!esc (n majoritatea ca'urilor ca monedă di!i'ionară) asi2ur(nd e0presia monedei pentru !alorile &racţionare ale unităţilor monetare sau ca repre'entante ale speţelor monetare de !alori mici. 4n cadrul &iecărei bănci sunt or2ani'ate casierii bancare.Caracteristica !epartamentului casierie şi tipurile !e case. Bancnotele sunt titluri de credit emise de băncile centrale) care se obli2ă să restituie la pre'entare 1la !edere3 !aloarea nominală a acestora. • Descrierea ordinii şi contabilitatea operaţiunilor de eliberarea a numerarului.

. mese de !eri&icat numerarul) compartimentate cu 2eamuri transparente. +l este dotat cu ra&turi pentru depo'itarea numerarului şi cu instalaţie de aerisire (n !ederea pre!enirii producerii umidităţii şi a altor &actori cu repercusiuni asupra bunei păstrări a bancnotelor şi monedelor metalice şi a altor #(rtii şi obiecte de !aloare. Cipuri de case bancare Compartimentul casierie &uncţionea'ă (n (ncăperi special amenajate) separate de locul de muncă al celorlalte departamente şi corespunde cerinţelor te#nice de proiectare şi or2ani'are a compartimentelor de casă şi te'aur. ?umerarul şi celelalte !alori a&late (n bancă se păstrea'ă (n mod obli2atoriu (n te'aur) iar (n lipsa acestuia) (n sei&uri de &ier re&ractate) pre!ă'ute cu cel puţin 2 c#ei. 5entru asi2urarea securităţii !alorilor 1inclusi! cel pentru casete3) te'aurul trebuie să &ie pre!ă'ut cu mijloace te#nice automate de alarmă. Ce'aurul este construit (n con&ormitate cu cerinţele te#nice. 4n cadrul casieriei se pot or2ani'a mai multe tipuri de case9 = case operati!e de (ncasări primesc depunerile de numerar de la clienţii săi pentru di!erse operaţiuni (n timpul pro2ramului de 2#işeu sau pro2ramului prelun2it. :ccesul (n incinta casieriei a altor persoane (n a&ara personalului acesteia) a conducătorului) 2estionarilor de !alori) or2anelor de control ale băncii dele2ate se reali'ea'ă doar cu aprobarea conducătorului băncii respecti!e. Operaţiunile de primire a numerarului se e&ectuea'ă (n ba'a următoarelor documente de casă9 ordin de (ncasare a numerarului )borderou (nsoţitor . *iecare casier de 2#işeu are locul său de muncă (ntr=o cabină separată. 5entru asi2urarea securităţii !alorilor care se manipulea'ă şi se păstrea'ă (n timpul pro2ramului de lucru de către personalul casieriei se !or instala mijloace te#nice de pa'ă şi alarmă. Controlorii=!eri&icatori de bani !or a!ea casete de &ier sau dulapuri metalice cu (ncuietori pentru păstrarea !alorilor (n timpul pro2ramului de lucru. Cabinele sunt dotate cu casete de &ier sau cu dulapuri metalice cu (ncuietori pentru păstrarea !alorilor (n timpul pro2ramului de lucru. Le&ul casieriei este obli2at să !eri&ice 'ilnic) (nainte de (nceperea pro2ramului) modul de &uncţionare a sistemelor de alarmă sonoră instalate (n casierie. 5entru maşinile de numărat monede metalice se !or amenaja locuri speciale) care să permită at(t asi2urarea securităţii numerarului) c(t şi atenuarea '2omotului.26 • (n ca'urile de părăsire a locului de muncă să lase banii şi celelalte !alori pe mese sau să le lase desc#ise) ori cu c#eia (n broască) casetele de &ier şi dulapurile metalice (n care se păstrea'ă !alorile. 5entru !eri&icarea banilor de către clienţi se !or amenaja (ncăperi separate sau spaţii speciale) dotate cu mese şi 2eamuri transparente. :ceste (ncăperi !or &i amplasate c(t mai aproape de 2#işeul de plăţi. :ceste mijloace !or a!ea capacitatea de a &i declanşate cu uşurinţă de către şe&ul casieriei) casierii de 2#işeu) controlorii=!eri&icatori) persoanele care supra!e2#ea'ă numărarea banilor de către clienţi şi (n ca' de necesitate ei !or a!ea posibilitate să alarme'e uşor posturile de pa'ă.a părăsirea temporară a locului de muncă !eri&icatorul de bani !a introduce numerarul (n dulapul metalic pre!ă'ut cu (ncuietori) ale căror c#ei !or &i ţinute de persoanele care depo'itea'ă numerar (n acestea.

<alorile depuse la bancă spre păstrare se depo'itea'ă (n te'aurul cu casete. = case pentru operaţiuni !alutare9 (ncasări şi plăţi (n conturile curente !alutare ale persoanelor &i'ice şi juridice. Operaţiunile de eliberare a numerarului se e&ectuea'ă pe ba'a următoarelor documente de casă9 cec de numerar 1:ne0ă 1%3. <eri&icarea se &ace după (ndepărtarea banderolelor) număr(ndu=se bancnotă cu bancnotă de la 1 la 1%% &iecare pac#eţel. Casele de (ncasări ale băncilor primesc depunerile de numerar de la clienţii lor pentru di!erse operaţiuni (n timpul pro2ramului de 2#işeu sau al pro2ramului prelun2it. *iecare bancă) (n &uncţie de !olumul operaţiunilor e&ectuate) tipurile de clienţi) poate desc#ide di!erse tipuri de case (n compartimentul casieriei bancare a centralei) &ilialei) a2enţiei. :cestea . ordin de eliberare a numerarului = case pentru primirea di!erselor !alori depuse spre păstrare de deponenţi 1persoane &i'ice sau juridice3 8 (n principal se ocupă de operaţiunile le2ate de e0perti'area şi depo'itarea acestora. =. = case de !eri&icare a numerarului 8 numerarul (ncasat de bănci cu borderou (nsoţitor sau ordin de (ncasare se !eri&ică) se tria'ă şi se (mpac#etea'ă de către 2rupele de !eri&icare or2ani'ate (n cadrul casieriei."erfectarea !ocumentară şi contabilitatea operaţiilor !e (ncasare a numerarului. Casele !alutare !or &i dotate cu te#nică de calcul adec!ată) precum şi cu aparatura necesară pentru depistarea &alsurilor 1lămpi cu lumină ultra!ioletă şi detectoare de cerneală ma2netică) albume cu specimene de bancnote) buletine in&ormati!e de &alsuri şi emisiuni de !alută etc.2 = case operati!e de plăţi 8 se e&ectuea'ă eliberarea de numerar la cererea clienţilor (n timpul pro2ramului de lucru stabilit. Operaţiunile de primire a numerarului prin casele de (ncasări se e&ectuea'ă (n ba'a următoarelor documente de casă9 ordin de (ncasare) borderou (nsoţitor. = case cu pro2ram prelun2it 1special3 = &uncţionea'ă) de obicei) c(te!a ore 1de la 2 la 5 ore3 după pro2ramul obişnuit de lucru al casei operati!e. 5entru depunerea numerarului la bancă se utili'ea'ă şi documente de casă per&ectate la calculatorul electronic cu respectarea normelor te#nice ale acestora. 4n băncile unde nu se pot or2ani'a ast&el de case) aceste operaţiuni se !or e&ectua de către unul din casierii de 2#işeu) stabilit pentru e&ectuarea acestor operaţiuni. (ncasări de cecuri de călătorie şi nominale. Băncile care e&ectuea'ă un !olum mai mic de operaţiuni pot comasa aceste acti!ităţi. = case de (ncasări serale = &uncţionea'ă pe toată perioada de noapte. = case de (ncasări (n lei) amplasate (n a&ara sediului băncii. 5rimirea numerarului se &ace numai după (nre2istrarea sumei (n Murnalul de casă) iar operaţiunea de (nre2istrare (n contul clienţilor respecti!i se e&ectuea'ă (n aceeaşi 'i) după !eri&icarea numerarului de către casieri. 4n ca'ul depunerii numerarului după (nc#eierea pro2ramului operati! de lucru prin 2enţi si2ilate sau cu &oaie de !ărsăm(nt) (nre2istrarea (n contul clienţilor se !a &ace cu data următoarei 'ile lucrătoare. = case de sc#imb şi de !(n'are a &ormularelor de strictă e!idenţă) a certi&icatelor de depo'it) a acţiunilor şi a altor #(trii de !aloare9 se ocupă cu sc#imbul de bancnote u'ate pre'entate de către clienţi cu bancnote bune. alte operaţiuni !alutare cu !alute e&ecti!e. Hn sin2ur &uncţionar bancar poate e&ectua c(te!a oparaţiuni a caselor comasate.'.

5ro2ramul de ridicare de la clienţi a 2enţilor si2ilate cu numerar se stabileşte de bancă) de comun acord cu clienţii) (n ba'a unui contract.  la 2#işeele băncii (n timpul pro2ramului operati! de 2#işeu la 2#işeele băncii  (n a&ara pro2ramului operati! de 2#işeu) dar p(nă la &inele pro2ramului de lucru. @oldul debitor e0primă numerarul (n lei e0istent (n casieriile băncii. 4nre2istrări determinate de operaţiuni de (ncasare a numerarului (n lei9 +0istenţa şi mişcarea numerarului din casieriile băncii se e!idenţia'ă cu ajutorul contului 1%%1 >?umerar (n casierie/ Contul 1%%1 >?umerar (n casierie/ este un cont acti!. Ordinul de (ncasare se (ntocmeşte (n 3 e0emplare) dintre care unul pentru contabilitate) unul pentru casierie) altul pentru client. 5entru depunerea numerarului prin 2enţi si2ilate banca (nc#eie un contract cu clienţii respecti!i. Depunerea numerarului cu borderou (nsoţitor Băncile pot or2ani'a depunerea numerarului prin 2enţi si2ilate de către clienţii cu un !olum mare de (ncasări. Depunerea cu ordin de (ncasare Ordinul de (ncasare se (ntocmeşte pentru depunerile de numerar (n operaţiile interne ale băncii) cum ar &i restituiri de a!ansuri spre decontare neutili'ate) salarii neplătite) depunerea numerarului re'ultat din !(n'area &ormularelor cu re2im special) (ncasările 'ilei precedente (n timpul pro2ramului prelun2it de lucru) (ncasarea numerarului de la persoanele &i'ice pentru alimentarea conturilor de depo'it) pentru restituirea creditelor şi (n alte ca'uri. 1.2" se ştampilea'ă şi se semnea'ă de persoanele autori'ate şi au acelaşi mod de control) (nre2istrare şi circuit ca şi &oaia de !ărsăm(nt şi celelalte documente tipi'ate. :limentarea casei cu numerar de la B?79 Debit contul 1%%18 >?umerar (n casierie/ Credit contul 1%31 8 >Contul ?O@C6O (n B?7/ 2. :limentarea casei cu numerar de la alte unităţi ale aceleeaşi bănci9 Debit contul 1%%18 >?umerar (n casierie/ Credit contul 1%32 8 >Conturi ?O@C6O (n bănci/ 3.  la 2#işeele băncii) la casa de (ncasări serale . 5ro2ramul de depunere a 2enţilor si2ilate se stabileşte de bancă de comun acord cu clienţii. Ca document de depunere (n toate ca'urile se &oloseşte borderoul (nsoţitor (ntocmit (n 3 e0emplare) dactilo2ra&iat sau completat manual. @e debitea'ă cu sumele repre'ent(nd (ncasări (n lei. Depunerea (ncasărilor la bancă prin 2enţi si2ilate se poate &ace9  prin colectarea de către se!iciul de (ncasare a !alorilor din cadrul băncii. :cesta se per&ectea'ă de contabil şi se (nre2istrea'ă (n jurnalul de casă. @e creditea'ă cu plăţile (n numerar e0primate (n lei. 5entru (nre2istrarea numerarului primit de la B?7 (n e!idenţele casieriei şi ale contabilităţii şi pentru alimentarea cu numerar a casei de operaţiuni se &oloseşte ordinul de (ncasare (ntocmit (n 2 e0emplare) dintre care unul pentru contabilitate) altul pentru casierie. :c#itarea de către clienţi a dob(n'ii (n numerar9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 1 %% 8 >Dob(nda sporită ce urmea'ă să &ie primită/ .

Depo'ite la termen primite de la bănci9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 234% 8 >Depo'ite la termen primite de la bănci/ $.@e (ncasea'ă dob(nda din plasările 2aranţiilor la !edere9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 4% % 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la plasări=2aranţii la !edere/ 14. Depo'ite la termen primite de la clienţi9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 23 % 8 >Depo'ite la la termen primite de la clienţi/ 1%.2$ 4.@e (ncasea'ă dob(nda la #(rtiile de !aloare pentru comerciali'are9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 415% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la #(rtii de !aloare pEu comerciali'are/ 16. Depo'ite la !edere &ără dob(ndă primite de la clienţi9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 222% 8 >Depo'ite la !edere &ără dob(ndă primite de la clienţi/ 6.<(n'area acţiunilor ordinare (n numerar9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 3%%1 8 >:cţiuni ordinare plasate/ 11. Depo'ite la !edere cu dob(ndă primite de la clienţi9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 225% 8 >Depo'ite la !edere cu dob(ndă primite de la clienţi/ .@e (ncasea'ă dob(nda la creditele acordate a2riculturiiEindustriei alimentare9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 423% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la creditele acordate a2riculturiiE industriei alimentare/ .@e (ncasea'ă dob(nda din plasările creditelor o!erni2#t (n numerar9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 4%6% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la plasările o!erni2#t/ 13. Depo'ite de economii primite de la clienţi9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 231% 8 >Depo'ite de economii/ ".@e (ncasea'ă dob(nda din plasările la termen (n bănci9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 4%$% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la plasări la termen (n bănci/ 15. @alariatul băncii 1titularul de a!ans3 (ntoarce (n casă suma neutili'ată a a!ansului9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 1"%4 8 >Decontări cu salariaţii băncii/ 5.@e (ncasea'ă dob(nda la #(rtiile de !aloare in!estiţionale9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 41"% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la #(rtii de !aloare in!estiţionale/ 1 .<(n'area acţiunilor pre&erenţiale (n numerar9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 3%%3 8 >:cţiuni pre&erenţiale plasate/ 12.

@e (ncasea'ă dob(nda la creditele acordate băncilor9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 435% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la creditele acordate băncilor/ 22.@e (ncasea'ă dob(nda la creditele acordate pentru construcţie şi (mbunătăţirea &unciară9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 426% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la creditele acordate pentru construcţie şi (mbunătăţirtea &unciară/ 1$.u!ernului/ 23.@e (ncasea'ă dob(nda la creditele de consum9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 42$% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la creditele de consum/ 2%.@e (ncasea'ă dob(nda la creditele acordate clienţilor9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 44$% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la alte credite acordate clienţilor/ 2 .@e (ncasea'ă dob(nda la creditele acordate .@e (ncasea'ă dob(nda la creditele acordate industriei ener2etice şi a combustibilului9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 432% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la creditele acordate industriei ener2etice şi a combustibilului/ 21.@e (ncasea'ă dob(nda la creditele acordate pentru construcţia drumurilor şi transportare9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 44 % 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la creditele acordate pentru construcţia drumurilor şi transportare/ 26.@e (ncasea'ă dob(nda la creditele acordate pentru procurarea imobilului9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 444% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la creditele acordate pentru procurarea imobilului/ 25. Debit contul 1%%18 >?umerar (n casierie/ Credit contul 46 8 >Conturi curente/ .u!ernului9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 43"% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la creditele acordate .@e (ncasea'ă dob(nda pentru leasin2ul &inanciar9 Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 453% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor pri!ind leasin2ul &inanciar/ 2".@e (ncasea'ă dob(nda la creditele acordate industrieiEcomerţului Debit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ Credit contul 441% 8 ><enituri a&erente dob(n'ilor la creditele acordate industrieiEcomerţului/ 24.3% 1".@e (ncasea'ă plata de comision pentru ţinerea contului.

7. 4i este inter'is să elibere'e numerarul altor persoane dec(t clientului 1(mputernicitului acestuia3 numele căruia este (nscris (n cec şi care a semnat de primirea numerarului cecul de numerar. +liberarea numerarului (n ba'a ordinului de eliberare a numerarului Ordinul de eliberare a numerarului se utili'ea'ă la eliberarea din contul curent (n !alută a ec#i!alentului (n numerar (n lei moldo!eneşti la cursul de sc#imb stabilit de bancă. eliberarea din contul curent (n lei moldo!eneşti a ec#i!alentului (n numerar (n !alută la cursul de sc#imb stabilit de bancă. Casierul plătitor) primind cecul de la contabilitate) este obli2at să !eri&ice corectitudinea (ndeplinirii cecului de numerar. +liberarea numerarului (n ba'a cecului de numerar Cecul din carnetul de cecuri de numerar este un instrument de plată prin care emitentul de cec dă ordin băncii de a=i elibera la pre'entare o anumită sumă (n numerar mandatarului indicat (n cec sau (nsuşi emitentului. După ce e0ecutorul contabil şi controlorul !eri&ică cecul de numerar con&orm pre!ederilor 6e2ulamentului pri!ind utili'area carnetului de cecuri de numerar (n !i2oare) (l semnea'ă şi (l transmite la casierie pe cale internă. @umele plătite trebuie (nre2istrate (n e!idenţele casieriei şi ale contabilităţii. Operaţiunile de eliberare a numerarului prin casele de plăţi se e&ectuea'ă (n ba'a următoarelor documente de casă9 cecul de numerar. eliberarea numerarului a&erent c#eltuielilor proprii ale băncii) pentru răscumpărarea certi&icatelor de depo'it) cumpărarea de !alută şi e&ectuarea plăţilor la casa cu pro2ram prelun2it) pentru . 4ntreprinderile) de re2ulă) primesc de la instituţiile &inanciare ale 6epublicii bani (n numerar prin cec pentru retribuirea muncii) plata pensiilor şi indemni'aţiilor) ac#i'iţionarea producţiei a2ricole) procurarea ambalajului şi obiectelor de la populaţie) acoperirea c#eltuielilor de deplasare) c(t şi pentru alte scopuri pre!ă'ute de le2islaţie."erfectarea !ocumentară şi contabilitatea !e plată a numerarului 5rin casele de plăţi se e&ectuea'ă plăţi (n numerar (n timpul pro2ramului de lucru.31 =. Niua emiterii nu se ia (n calcul. Cecul se completea'ă pe &ormular tipi'at de document primar cu re2im special de e!idenţă) păstrare şi utili'are) care repre'intă o &ilă din carnetul de cecuri de numerar. Cecul de numerar este utili'at (n retra2erile de numerar din conturile curente de către a2enţii economici. După eliberarea numerarului casierul plătitor semnea'ă pe !ersoul cecului) iar pe &aţa cecului pune ştampila cu menţiunea O5lătitO. eliberarea din contul curent (n !alută a ec#i!alentului (n numerar (n altă !alută la cursul de sc#imb stabilit de bancă. Cecul se decupea'ă din carnetul de cecuri de numerar numai după emitere pentru a &i pre'entat la bancă. Cermenul de !alabilitate a cecului pentru a &i pre'entat la bancă este de 1% 'ile lucrătoare. @uma a!ansului eliberat casierul plătitor !a &i stabilită de casierul=şe&) respect(ndu=se plăţile pro2ramate pentru 'iua respecti!ă) ast&el (nc(t la (nc#iderea casei să nu răm(nă numerar neutili'at. Cecul de numerar se pre'intă de către client e0ecutorului contabil. ordin de eliberare a numerarului. Casierul plătitor primeşte un a!ans (n numerar din casa de operaţiuni de la casierul=şe& la (nceputul &iecărei 'ile operati!e sau pe parcurs (n ba'a semnăturii depuse (n re2istrul acestuia. De asemenea) este inter'is să se re!ină asupra structurii numerarului eliberat după ce s=a e&ectuat plata.

Bancomatul 1distribuitorul automat de numerar3 este un dispo'iti! electroma2netic ce permite utili'atorului autori'at să retra2ă numerar sub &ormă de bancnote şi monedă metalică. Ordinul de eliberare a numerarului se per&ectea'ă (n trei e0emplare la calculator de către e0ecutorul contabil) care ulterior !eri&ică corectitudinea completării &ormularului) corespunderea sumei (n ci&re cu cea (n litere şi aplică semnătura pe ordin.a. @e acordă credite pentru a2riculturăEindustrie alimentară9 Debit contul 123% 8> Credite acordate a2riculturiiEindustriei alimentare/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ 2.32 (nre2istrarea (n e!idenţa contabilă a depunerii e0cedentului de numerar la B?7) la eliberarea numerarului (ntre bănci 1&iliale3 ş. @e acordă credite de consum9 Debit contul 12$% 8 >Credite de consum/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ 4. @e acordă credite pentru bănci9 . :cesta este obli2at să !eri&ice ordinul de eliberare a numerarului din punctul de !edere al (ntocmirii corecte) precum şi (nre2istrarea (n Murnalul de casă) după care semnea'ă ordinul şi (l transmite la casierie pe cale internă. :limentarea bancomatului cu numerar se e&ectuea'ă pe măsura necesităţii) (n ba'a Cererii scrise a casierului responsabil de deser!irea bancomatului. @e acordă credite industriei ener2etice şi a combustibilului9 Debit contul 132% 8 >Credite acordate industriei ener2etice şi combustibilului/ Credit contul 1%%18 >?umerar (n casierie/ 5. C#eile de la bancomat sunt deţinute de aceşti an2ajaţi. +liberarea numerarului prin bancomat Deţinătorii de carduri bancare au posibilitatea de a=şi trans&orma banii de cont (n numerar prin intermediul bancomatului. După aceasta e0ecutorul contabil (nre2istrea'ă suma din ordin (n jurnalul de casă) pe care ulterior (l transmite pentru !eri&icare controlorului (mputernicit cu drept de semnătură. @e acordă credite pentru construcţie şi (mbunătăţirea &unciară9 Debit contul 126% 8 >Credite acordate pentru construcţie şi (mbunătăţirea &unciară/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ 3. 5entru alimentarea bancomatului şi scoaterea din acesta a numerarului) printr=un ordin al conducătorului băncii se desemnea'ă responsabili ai băncii) unul dintre care este casier sau (ncasator. 4n ba'a in&ormaţiei tipărite de bancomat) contabilul băncii emite ordinul de (ncasare pentru numerarul predat (n casă şi ordinul de plată pentru re&lectarea pe conturile de card ale clienţilor) care se (ntocmesc (n 2 e0emplare) unul pentru contabilitate) altul pentru casierie. 4nre2istrări determinate de operaţiuni de eliberare a numerarului (n lei9 @ume depuse la B?7 şi alimentarea cu numerar a caselor altor unităţi ale societăţii bancre9 Debit contul 1%31 8 >Contul ?O@C6O (n B?7/ Debit contul 1%32 8 >Conturi ?O@C6O (n bănci/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ 1.

4nc#iderea unui depo'it de economii primit de la clienţi9 Debit 8 contul 231% 8 >Depo'ite de economii/ Credit 8 contul >1%%1/ 8 >?umerar (n casierie/ 16.:c#itarea di!idendelor acţionarilor (n numerar9 Debit 8 contul >2"%"/ 8 >Di!idende către plată/ Credit 8 contul >1%%1/ 8 >?umerar (n casierie/ .@(nt procurate acti!e nemateriale9 Debit contul 163% 8 >:cti!e nemateriale/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ 13. @e acordă credite industrieiEcomerţului9 Debit contul 141% 8 >Credite acordate industrieiEcomerţului/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ ". @e acordă credite pentru construcţia drumurilor şi transportare9 Debit contul 14 % 8 >Credite acordate pentru construcţia drumurilor şi transportare/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ 1%.33 Debit contul 135% 8 >Credite acordate băncilor/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ 6.4nc#iderea unui depo'it la !edere &ără dob(ndă primit de la clienţi9 Debit contul 222% 8 >Depo'ite la !edere &ără dob(ndă primite de la clienţi/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ 14.@e acordă credite clienţilor9 Debit contul 14$% 8 >:lte credite acordate clienţilor/ Credit contul 1%%18 >?umerar (n casierie/ 11.u!ern9 Debit contul 13"% 8 >Credite acordate .4nc#iderea unui depo'it la termen primit de la bănci9 Debit 8 contul >234%/ 8 >Depo'ite la termen primite de la bănci/ Credit 8 contul >1%%1/ 8 >?umerar (n casierie/ 1 . @e acordă credite pentru procurarea imobilului9 Debit contul 144% 8 >Credite acordate pentru procurarea imobilului/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ $.4nc#iderea unui depo'it la termen primit de la clienţi9 Debit 8 contul >23 %/ 8 >Depo'ite la la termen primite de la clienţi/ Credit 8 contul >1%%1/ 8 >?umerar (n casierie/ :c#itarea dob(n'ii (n numerar9 Debit 8 contul >2 %%/ 8 >Dob(nda sporită) ce urmea'ă să &ie plătită/ Credit 8 contul >1%%1/ 8 >?umerar (n casierie/ 1". @e acordă credite pentru .4nc#iderea unui depo'it la !edere cu dob(ndă primit de la clienţi9 Debit contul 225%8 >Depo'ite la !edere cu dob(ndă primite de la clienţi/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ 15.u!ernului/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ .@(nt procurate acti!e materiale pe termen lun29 Debit contul 16%% 8 >:cti!e materiale pe termen lun2/ Credit contul 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ 12.

@alarii ac#itate personalului băncii9 Debit 8 5 1% 8 >C#eltuieli a&erente remunerării muncii şi de&alcărilor obli2atorii/ Credit 8 1%%1 8 >?umerar (n casierie/ .Dob(n'i plătite (n numerar pentru conturile de depo'ite de economii9 Debit 8 contul >531%/ 8 >C#eltuieli a&erente dob(n'ilor la depo'ite de economii/ Credit 8 contul >1%%1/ 8 >?umerar (n casierie/ 22.Dob(n'i plătite (n numerar pentru conturile de depo'ite la !edere9 Debit 8 contul >525%/ 8 >C#eltuieli a&erente dob(n'ilor la depo'ite primite de la clienţi/ Credit 8 contul >1%%1/ 8 >?umerar (n casierie/ 21.34 1$.6ăscumpărare de acţiuni la !aloarea de piaţă9 Debit 8 contul >3%%5/ 8 >:cţiuni ordinare de te'aur/ Debit 8 contul >3%%6/ 8 >:cţiuni pre&erenţiale de te'aur/ Credit 8 contul >1%%1/ 8 >?umerar (n casierie/ 2%.Dob(n'i plătite (n numerar pentru depo'itele la termen primite de clienţi9 Debit 8 contul >53 %/ 8 >C#eltuieli a&erente dob(n'ilor la depo'ite la termen primite de la clienţi/ Credit 8 contul >1%%1/ 8 >?umerar (n casierie/ 24.Dob(n'i plătite (n numerar pentru depo'itele la termen primit de la bănci9 Debit 8 contul >534%/ 8 >C#eltuieli a&erente dob(n'ilor la depo'ite la termen primite de la bănci/ Credit 8 contul >1%%1/ 8 >?umerar (n casierie/ 23.

După componenţă şi omo2enitate acti!ele materiale pe termen lun2 se di!i'ea'ă (n următoarele 2rupuri9  :cti!e materiale (n curs de e0ecuţie.4valuarea activelor materiale ale băncii.erenurile pre'intă un 2en special de imobil) ce are o durată de utili'are nelimitată (n des&ăşurarea acti!ităţii băncii sau poate &i destinat (nc#irierii.:cestea cuprind terenurile şi acti!ele materiale (n curs de e0ecuţie.1. • 6e&lectarea re'ultatelor in!entarierii (n contabilitatea băncii.35 Capitolul. .1.C.:cti!ele materiale pe termen lun2 repre'intă acti!ele care (mbracă o &ormă &i'ică naturală cu durata de &uncţionare utilă mai mare de 1 an) care pot &i utili'ate (n acti!itatea băncii pentru a obţine un a!antaj economic sau care se a&lă (n proces de creare şi nu sunt destinate !(n'ării. :cti!ele care corespund acestor cerinţe se contabili'ea'ă (n con&ormitate cu . :cele acti!e pe termen lun2 ce nu sunt &olosite (n acti!itatea băncii )ca clădirile ce nu se &olosesc) terenurile se includ (n componenţa proprietăţii de in!estiţie şi (şi ţin e!idenţa con&orm cerinţelor . Din mijloace &i0e &ac parte clădirile ) mijloacele de transport )in!entarul. :ceastă 2rupă o constituie mijloacele &i0e.'8 @Contabilitatea investiţiilor?. • @tudierea metodelor de calculare a u'urii mijloacelor &i0e şi a obiectelor de mică !aloare şi scurtă durată.1. 1= ?Contabilitatea activelor materiale pe termen lun#?. > Contabilitatea activelor materiale şi nemateriale la bancă Obiectivele capitolului: • +0aminarea modului de e!aluare a acti!elor materiale ale băncii. • Descrierea modului de contabili'are a operaţiunilor cu acti!ele materiale pe termen luin2 şi a stocurilor de materiale ale băncii.  Cerenuri. )ctivele materiale (n curs !e eAecuţie repre'intă c#eltuielile pri!ind ac#i'iţionarea şi crearea acti!elor la bene&iciarul construcţiei (n decursul unei perioade (ndelun2ate 1construirea clădirilor) de e0emplu3. >.C. )ctive materiale pe termen lun# neuzurabile numin acti!ele care au o durată de utili'are nelimitată sau se a&lă (n proces de creare. 4n componenţa acestei cate2orii intră ariile de păm(nt de care dispune banca )ocupate sub clădirile şi edi&iciile ei. 0zurabile sunt numite acti!ele materiale pe termen lun2 cu o durată de utili'are limitată ) pe parcursul căreia se calculea'ă u'ura. Bi9loace fiAe sunt acti!ele materiale )al căror preţ unitar depăşeşte pla&onul stabilit de le2islaţie11%%% lei3)plani&icate pentru utili'are (n acti!itatea băncii mai mult de 1an)sunt destinate (nc#irierii sau (n scopuri administrati!e. 4n componenţa acti!elor materiale (n curs de e0ecuţie pot &i incluse şi in!estiţiile capitale ulterioare1 moderni'area sau reparaţia ulterioară3 .  7ijloace &i0e.

7ijloacele &i0e procurate de la alte persoane &i'ice şi juridice sunt re&lectate (n contabilitate (n modul următor9  Dacă mijloacele &i0e nu necesită montaj şi data punerii (n &uncţiune coincide cu momentul procurării) !aloarea de cumpărare) precum şi c#eltuielile de procurare şi apro!i'ionare ) sunt incluse nemijlocit (n debitul conturilor 16%% >:cti!e materiale pe termen lun2/. montaj. c#eltuieli de transport. :ceasta e!aluare are loc in momentul constatarii obiectului respecti! drept acti! la !aloarea de intrare. (ncep(nd cu luna ulterioară lunii ie Documentul de ba'ă a punerii (n &uncţiune a obiectului este 5rocesul !erbal de primire= predare a mijloacelor &i0e.C. +!aluarea initiala.  *actura &iscală. 5entru e!idenţa mijloacelor &i0e la bancă este destinat 2rupul de conturi 16%% >:cti!e materiale pe termen lun2/. 7odul de ac#i'iţionare a mijloacelor &i0e la bancă sunt deja &oarte cunoscute9(n urma construcţiei) procurării contra plată de la alte persoane &i'ice sau juridice primirii cu titlu 2ratuit) stabilirea plusurilor de mijloace &i0e cu oca'ia in!entarierii) ac#i'iţionării prin sc#imb.  :tunci c(nd mijloacele &i0e nu necesită montaj) iar data procurării acestora nu coincide cu momentul punerii (n &uncţiune1 de e0emplu) con&orm condiţiilor te#nice de e0ploatare) a mijloacelor de transport auto noi) le pot &i incluse (n componenţa mijloacelor &i0e numai după rodaj. <aloarea de intrare a aci!elor materiale pe termen lun2 cuprinde9 o <aloarea de procurare1ce include tote ta0ele !amale)ta0e de import)impo'itele pre!a'ute de le2islatia in !i2oare3 o C#eltuielile de aducere a obiectului aci'itionat in starea de lucru pentru a &i utili'at dupa destinatie. @au alt e0emplu) banca a procurat (n ianuarie anul curent) un set de mobilă şi l=a instalat) (n luna &ebruarie) atunci c#eltuielile . Documentele primare9  &actura de e0pediţie.instalare si e0perimentare. 7odul de re&lectare (n e!idenţa contabilă a intrărilor de mijloace &i0e este pre!ă'ut de @.salariile specialistilor.?.36 4n &uncţie de apartenenţă ) distin2em acti!e materiale pe termen lun2 proprii 1ce intră (n patrimoniul băncii3şi acti!e materiale pe termen lun2 (nc#iriate1ce aparţin altei persoane &i'ice sau juridice3. +0ista e!aluare initiala si ulterioara a acti!elor materiale pe termen lun2. C#eltuielile de aducere a obiectului aci'itionat in stare de lucru)pracum si c#eltuielile le 2ate de procurarea lui includ9 c#eltuieli de pre2atire a terenului de constructie. Calcularea u'urii mijloacelor &i0e se e&ectuia'ă (ncep(nd cu luna ulterioară lunii trecerii la intrări)iar pentru obiectele ieşite nu se calculea'ă)şirii acestora. 7omentul includerii (n componenţa mijloacelor &i0e este considerat data punerii ţn &uncţiune a obiectului. 16 >Contabilitatea acti!elor materiale pe termen lun2/ şi depinde de condiţiile şi modul de ac#i'iţionare şi creare.

............. +0emplu9 @ă admitem că banca a procurat un bancomat la !aloarea de 54 %%% mii lei)inclusi! C<: $ %%% lei la următoarele condiţii9  Dacă ac#itarea este e&ectuată (n timp de 3% 'ile) cumpărătorul plăteşte toată suma)  Dacă ac#itarea este e&ectuată (n timp de 3% 'ile) cumpărătorului i se permite o reducere (n mărime de 2I din !aloarea de cumpărare 1&ără C<:3............................................................  .............3%% lei) :lte ser!icii a lucrătorilor.............. 4n ba'a operaţiilor e0emplului nominali'at) !or &i (ntocmite următoarele &ormule contabile9 13 4nre2istrarea bancomatului primit 1minus reducerile e&ectuate 2I3 53 %%% lei [45 %%% P145 %%%K C.......................a transportare bancomatul a &ost parţial deteriorat) &apt ce a necesitat următoarele c#eltuieli suplimentare9 <aloarea pieselor sc#imbate...3 acumulate la ac#i'iţionare sunt iniţial colectate (n contul 16%2 >:cti!e materiale (n curs de e0ecuţie/................................ .......................................... 4n ca'ul intrării mijloacelor &i0e ce necesită montaj e necesar de conabili'at !aloarea de cumpărare a obiectului şi c#eltuielile la montarea şi instalarea acestuia.... C#eltuielile la transportarea bancomatului constituie 4"% lei) inclusi! C<:="% lei. 5resupunem că banca = cumpărătoare s=a ac#itat cu &urni'orul timp de 1% 'ile...........................2%% lei................................ 2 lei)1 1 2%%K%)313 Costul materialelor &olosite............1%% lei............25%% lei) :c#itarea ser!iciilor e&ectuate de specialişti...12%% lei) Contribuţii pentru asi2urările sociale.........a procurarea mijloacelor &i0e ce necesită o perioadă (ndelun2ată p(nă la punerea (n &uncţiune 1construcţia clădirilor) altor obiecte3)c#eltuielile acumulate iniţial sunt colectate la contul sintetic 16%2 >:cti!e materiale (n curs de e0ecuţie/ (n contrapartidă cu conturile 2rupei 16%% >:cti!e materiale pe termen lun2/........ :nre#istrarea intrării mi9loacelor fiAe ce necesită monta9.'.')-(<8 CCCD %)%23] Dt 16%2 >:cti!e materiale (n curs de e0ecuţie/ 531%% lei Ct 2"%5 >Decontări cu alte persoane &i'ice sau juridice/ 531%% lei :cceptarea &acturii or2ani'aţiei de transport pri!ind ser!iciile de transport9 Dt 16%2 >:cti!e materiale (n curs de e0ecuţie/ 4"% lei Ct 2"%5 >Decontări cu alte persoane &i'ice sau juridice/ 4"% lei 23 @=a !irat &urni'orului pentru bancomatul procurat la !aloarea de procurare e0clusi! rabatul acordat) precum şi or2ani'aţiei de transport pentru ser!icii de transportare e&ecuate9 Dt 2"%5 >Decontări cu alte persoane &i'ice sau juridice/ 535"% lei Ct 1%%1 >?umerar (n caserie/ Ct 1%31 >Contul ?O@C6O > 535"% lei............... C#eltuielile de montare şi instalare a bancomatului au constituit 1$ 2 lei) inclusi!9 6etribuirea muncii......................................3...................................... 33 6e&lectarea c#eltuielilor de instalare a aparatului9 Dt 16%2 >:cti!e materiale (n curs de e0ecuţie/ =la suma totală a c#eltuielilor 1$ 2 lei Ct 2"%4 >Decontări cu salariaţii băncii/ 12%% lei ............................... >.....

Qin(ndu=se cont de aceasta) c#eltuielile pri!ind (nlăturarea de&ectelor la deteriorare !or &i re&lectate (n contabilitate (n &elul următor9 63 6e&lectarea consumului piesei pentru repararea mijlocului &i09 Dt 5$11 >C#eltuieli pentru repararea mobilei sau a utilajului/ 25%% lei Ct 166% >@tocuri de măr&uri şi materiale/ 25%% lei 3 :u &ost plătite din casă ser!iciile specialistului terţ pentru (nlăturarea deteriorării mijlocului &i0. . <aloarea obiectului pus (n &uncţiune constituie totalitatea de c#eltuieli pri!ind procurarea) instalarea) precum şi punerea (n &uncţiune) re2larea şi (ncercarea p(nă la momentul (ntocmirii documentului pri!ind punerea (n e0ploatare.@er!iciile transportului propriu au constituit 2%% lei. 4n el se indică suma totală a c#eltuielilor ce constituie !aloarea de intrare 1 !aloarea de procurare c#eltuielile de montaj) c#eltuielile de (ncercare3. >.a suma contribuţiilor pentru asi2urările sociale 3 2 lei Ct 166% >7ateriale/ =la !aloarea materialelor consumate 3%% lei Ct 2"%5 >Decontări cu alte persoane &i'ice sau juridice/ =.a punerea (n &uncţiune după &inisarea lucrărilor de montaj) se (ntocmeşte un proces= !erbal de primire=predare a mijloacelor &i0e. Dt 5$11 >C#eltuieli pentru repararea mobilei sau a utilajului/ 2%% lei Ct 1%%1 >Casa/ 2%% lei. .e2ea pri!ind ta0a pe !aloare adău2ată) se determină suma C<: din suma e&ecti!ă a c#eltuielilor de montaj. +0emplu9 @ă presupunem că banca a procurat mobilă (n !aloare de 134%% lei 1inclusi! C<: (n sumă de 2 4%% lei3 Data procurării in!entarului se consideră data punerii (n &uncţiune. +a constituie 3$4)4% lei 11 $ 2K%)23.Con&orm e0emplului de mai sus) ele constituie 55 $46)4% lei 153 1%% P 4"% P 1 $ 2 P 3$4)4% 3 .7. :nre#istrarea obiectelor !e mi9loace fiAe ce nu necesită monta9 :tunci c(nd obiectele de mijloace &i0e nu necesită montaj) iar momentul ac#i'iţionării coincide cu momentul punerii (n &uncţiune) acestea se includ (n componenţa mijloacelor &i0e direct) &ără a &i re&lectate ca acti!e materiale (n curs de e0ecuţie. 43 @=a calculat C<:9 Dt 16%2/:cti!e materiale (n curs de e0ecuţie/ 3$4)4% lei Ct 2"%2 >:lte datorii cu bu2etul de stat/ 3$4)4% lei. :semenea c#eltuieli se re&eră la c#eltuielile de reparaţii) ţin(ndu=se cont de destinaţia !iitoare a mijlocului &i0.a suma altor ser!icii prestate de specialişti 1%% lei.3" Ct 2"%2 >:lte decontări cu bu2etul de stat/ =. 4n con&ormitate cu . 53 5unerea (n &uncţiune a bancomatului 1(nre2istrarea lui (n componenţa mijloacelor &i0e39 Dt 16%4 >7obilă şi utilaj/ 55$46)4% lei Ct 16%2 >:cti!e materiale (n curs de e0ecuţie/ 55$46)4% lei C#eltuielile pri!ind (nlăturarea c#eltuielilor de deteriorare a mijlocului &i0 (n drum nu sunt (ncluse (n !aloarea lor de intrare.

33 Calcularea bu2etului C<: (n mărime de 2%I din costul ser!iciilor de transport9 Dt 16%4 >7obilă şi utilaj/ 4% lei Ct 2"%2 >:lte decontări cu bu2etul de stat/ 4% lei. :tunci c(nd obiectul de mijloace &i0e intrat cu titlu 2ratuit necesită c#eltuieli 1reparaţie) montaj) instalare 3 a&erente pre2ătirii acestuia pentru e0ploatare) (n componenţa !alorii de intrare a unui atare obiect se includ şi consumurile apărute.3$ :ceastă operaţie !a &i re&lectată (n contabilitate (n &elul următor9 13 4nre2istrarea mijlocului &i09 Dt 16%4 >7obilă şi utilaj/ 134%% lei Ct 2"%5 >Decontări cu alte persoane &i'ice sau juridice/ 134%% lei.?. 4n pre'ent de această in&ormaţie dispune Camera de Comerţ şi Dndustrie şi 7inisterul +conomiei al 6epublicii 7oldo!a.<. +0emplu9 @ă presupunem că băncii i s=a donat un autocamion e!aluat la !aloarea !enală (n sumă de 45 %%% lei) suma u'urii calculate la momentul intrării autocamionului constituind 43 %%% lei. 23 @er!iciile transportului propriu sunt trecute la !aloarea mobilei procurate . . Dt 16%4 >7obilă şi utilaj/ 2%% lei Ct 5$%1 >C#eltuieli de transport/ 2%% lei. Dacă preţul de piaţă al unui obiect nu este con&irmat) !aloarea de intrare a acestuia este determinată de o e0perti'ă independentă sau con&orm datelor din actele de primire=predare a mijloacelor &i0e.C. -ntrările !e mi9loace fiAe cu titlu #ratuit 4n con&ormitate cu utili'area normelor matodolo2ice a conturilor contabile) !aloarea de intrare a mijloacelor &i0e intrate cu titlu 2ratuit) precum şi a obiectelor intrate sub &ormă de sub!enţii 2u!ernamentale se e!aluea'ă la !aloarea !enală. :st&el) banca şi (n acest ca' trebuie să contabili'e'e obiectul de mijloace &i0e la !aloarea reală determinată de piaţă (n momentul intrării. 16 /Contabilitatea acti!elor pe termen lun2/ )suma u'urii calculate pentru obiectele de mijloace &i0e intrate cu titlu 2ratuit nu trebuie re&lectată. *ormula contabilă (n acest ca' !a &i (ntocmită (n &elul următor9 Dt 16%5 > 7ijloace de transport/ 45 %%% lei Ct 4$41 >:lte !enituri/ 45 %%% lei Con&orm pre!ederilor @. -ntrarea !e mi9loace fiAe primite cu titlu #ratuit ce nu necesită c&eltuieli aferente pre#ătirii pentru utilizarea ulterioară Obiectele primite cu titlu 2ratuit ce nu necesită c#eltuieli de montaj şi instalare se iau la e!idenţă nemijlocit (n contul mijloacelor &i0e. 5rin urmare banca (ncepe calcularea u'urii pe tipurile respecti!e de mijloace &i0e) (n con&ormitate cu metoda aleasă (ncep(nd cu luna următoare de la momentul punerii (n &uncţiune. >. +ste e!ident că (n ba'a actelor de primire=predare) (n ca'ul intrării mijloacelor &i0e parţial u'ate) !aloarea de intrare a acestora o constituie !aloarea de bilanţ. @e presupune că preţurile de piaţă trebuie să &ie publicate periodic (n buletine speciale.

8. >. Debit contul 16%2 >:cti!e materiale (n curs de e0ecuţie/ 3" %%% lei Credit contul 4$41 >:lte !enituri/ 3" %%% lei 23 6e&lectarea c#eltuielilor a&erente transportării calculatorului9 Debit contul 16%2 >:cti!e materiale (n curs de e0ecuţie/ "%% lei Credit contul 2"%4 >Decontări cu salariaţii băncii/ "%% lei 33 @e re&lectă c#eltuielile pentru montajul obiectului. 5rincipalul constă (n determinarea corectă a !alorii obiectelor necontabili'ate. Con&orm principiilor standardelor naţionale) plusurile de mijloace &i0e constatate cu oca'ia in!entarierii trebuie să &ie e!aluate la !aloarea de bilanţ (n momentul depistării. Contabilitatea plusurilor !e mi9loace fiAe constatate cu ocazia inventarierii Obiectele de mijloace &i0e constatate cu oca'ia in!entarierii se (nre2istrea'ă (n contabilitate major(nd concomitent !eniturile. 4n momentul punerii obiectului (n &uncţiune banca determină9 durata de &uncţionare utilă) !aloarea rămasă probabilă) !aloarea u'urabilă ) stabileşte metoda de calculare a u'urii) (n ba'a căreia se calculea'ă norma anuală şi suma u'urii.4% 7ijloacele &i0e şi alte obiecte intrate cu titlu 2ratuit ce necesită c#eltuieli a&erente pre2ătirii pentru utili'area ulterioară se re&lectă ca acti!e materiale (n curs de e0ecuţie. <aloarea . Debit contul 16%2 >:cti!e materiale (n curs de e0ecuţie/ 1 51 lei Credit contul 2"%4 >Decontări cu salariaţii băncii/ %% lei Credit contul 2"%2 >:lte decontări cu bu2etul/ 21 lei Credit contul 166% >@tocuri de măr&uri şi materiale/ 6%% lei 43 se calculea'ă C<: din suma a&erentă c#eltuielilor pentru montaj 8 3%3)4% lei 1 1 51 K%)239 Debit contul 16%2 >:cti!e materiale (n curs de e0ecuţie/ 3%3)4% lei Credit 2"%2 >:lte decontări cu bu2etul / 3%3)4% lei 53 5unerea obiectului (n &uncţiune la cost e&ecti!9 Debit contul 16%4 >7obilă şi utilaj/ 4% 62%)4% lei Credit contul 16%2 >:cti!e materiale (n curs de e0ecuţie/ 4% 62%)4% lei 4n e0emplul e0aminat mai sus !aloarea de intrare a obiectului pus (n &uncţiune (n sumă de 4%62%)4% lei se compune din !aloarea !enală a acestuia = 3" %%% lei) cu care s=a mărit !enitul băncii) c#eltuielile de transport="%% lei) c#eltuielile de montaj şi instalare = 151 lei şi C<: cu 3%3)4% lei. C#eltuielile pentru montajul au constituit9 = @alariul calculat muncitorilor %% lei = Contribuţiile pentru asi2urările sociale 21 lei = <aloarea materialelor consumate 6%% lei *ormulele contabile !or &i următoarele9 13 @e (nre2istrea'ă calculatorul primit cu titlu 2ratuit (n componenţa acti!elor (n curs de e0ecuţie. +0emplu9 Banca a primit cu titlu 2ratuit calculator a cărui !aloare !enală este e2ală cu 3" %%% lei) c#eltuielile de transport sunt ac#itate (n numerar (n sumă de "%% lei) prin intermediul unui titular de a!ans) &ără a=l &i primit (n prealabil din caserie.

a predarea cu titlu 2ratuit a mijloacelor &i0e se (ntocmeşte9 .=. +0emplu9 @ă admitem că (n secţia de creditare s=a depistat o imprimantă a cărei !aloare de piaţa este e2ală cu 2 2%% lei. 16 >Contabilitatea acti!elor materiale pe termen lun2/) banca utili'ea'ă următoarele metode de calcul a u'urii9  .  @oldului de2resi!.+!idenţa sintetică a intrării mijloacelor &i0e se ţine (n di&erite re2istre)(n &uncţie de căile de intrare a acestora. Cotuşi !aloarea probabilă rămasă este necesară pentru a determina u'ura obiectului din ultimul an al duratei de &uncţionare utile. :st&el) la scoaterea (n re'ultatul u'urii complete se (ntocmeşte &ormula9 Casarea u'urii acumulate9 33 Debit contul 16"% >H'ura acumulată/ Credit contul 16%% >7ijloacele &i0e/ Casarea !alorii de bilanţ9 43 Debit contul 5$2% >@coaterea din u' a acti!elor necomerciale/ Credit contul 16%% >7ijloace &i0e/ 4nre2istrarea materialelor la intrări9 33 Debit contul 1663 >:lte stocuri de măr&uri şi materiale/ Credit contul 16%% >:cti!e materiale pe termen lun2/ . +ste de menţionat că (n ba'a calculării u'urii mijloacelor &i0e după primele două metode stă !aloarea u'urabilă) iar după a treia = !aloarea de bilanţ a obiectului respecti!. >.?. 4n con&ormitate cu cerinţele @.>.iniară.+!idenţa analitică a mijloacelor &i0e se ţine (n &işe de in!entar. 4n procesul des&ăşurării acti!ităţii băncii mijloacele &i0e pot &i scoase din &uncţiune din cau'a u'ării complete) comerciali'ării) trans&erului cu titlu 2ratuit) sc#imbului) lic#idării.a casarea mijloacelor &i0e) din cau'a u'urii inte2re) c(t şi a calamităţilor naturale) se (ntocmeşte un proces=!erbal de lic#idare) (n ca'ul transmiterii cu titlu 2ratuit) sc#imbului) comerciali'ării) se (ntocmeşte un proces=!erbal de primire=predare a mijloacelor &i0e. . . :ceastă sumă se şi consideră !aloarea de bilanţ a acesteia.Beto!e !e calculare a uzurii.C.  4n raport cu !olumul de ser!icii prestate.a calcularea u'urii mijloacelor &i0e se !a (nre2istra9 13 Debit contul 56"%>C#eltuieli priind u'ura acumulată la mijloacele &i0e/ Credit contul 16"% >H'ura acumulată/ Crecerea la scăderi a u'urii acumulate9 23 Debit contul 16"% >H'ura acumulată/ Credit contul 16%% >7ijloacele &i0e/ >.Contabilitatea ieşirii mi9loacelor fiAe !in patrimoniul băncii. Hltima metodă &ăce parte din metodele accelerate. 5entru această sumă trebuie să se (ntocmească &ormula9 Debit 16%4 >7obilă şi utilaj/ 2 2%% lei Credit 4$41 >:lte !enituri/ 2 2%% lei @uma u'urii nu se re&lectă (n conturile contabile.41 de bilanţ e necesar să &ie determinată la preţ de piaţă concret pentru &iecare obiect) ţin(ndu=se cont de u'ura &i'ică şi morală.

C. 2) obiectele de mică !aloare şi scurtă durată sunt acti!e care9  au o !aloare unitară mai mică dec(t limita stabilită de le2islaţie) indi&erent de durata de e0ploatare. .154 din 3 iunie 1$$ şi para2ra&ului 34 al @. 5otri!it re2ulamentului cu pri!ire la obiectele de mică !aloare şi scurtă durată ?r9%5E2= 3%. :ceste obiecte) de re2ulă) nu se consumă (ntr=un sin2ur ciclu de e0ploatare) ci (şi trans&eră !aloarea lor (n mai multe cicluri) pe măsura utili'ării lor) (n c#eltuielile acti!ităţilor sub &ormă de u'ură calculată (n proporţie de 1%% I din !aloarea acestora) diminuată cu !aloarea probabilă rămasă. @e transmit (n e0pluatare obiecte cu !aloarea de "5%%% lei.a s&(rşitul anului) c(nd se des&ăşoară in!entarierea) nu se mai constată obiectele respecti!e. =16$2 >H'ura obiectelor de mică !aloare şi scurtă durată/= pentru obiectele ce nu se consumă la prima lor utili'are.?. 4nre2istrări9 13 :pro!i'ionarea de la &urni'ori cu plata ulterioară. C#eltuielile de transport sunt de "5%% lei. Creditul acestui cont re&lectă !aloarea u'urabilă a obiectelor de mică !aloare şi scurtă durată inclusă (n c#eltuieli sau consumuri (n momentul dării lor (n &olosinţă) iar debitul re&lectă casarea u'urii calculate a&erentă obiectelor scoase din &olosinţă.42 Casarea u'urii acumulate9 13 Debit contul 16"% >H'ura acumulată/ Credit contul 16%% >7ijloace &i0e/ Casarea !alorii de bilanţ9 23 Debit contul 5$2% >@coaterea din u' a acti!elor necomerciale/ Credit contul 16%% >7ijloace &i0e/ 4nre2istrarea C<: din !aloarea obiectului donat9 33 Debit contul 5$41 >:lte c#eltuieli/ Credit contul 2"%2 >:lte decontări cu bu2etul de stat/ 5entru acti!itatea economică şi administrati!ă a băncilor se &olosesc di&erite mijloace) care prin speci&icul utilităţii şi a circulaţiei !alorii lor nu (ntrunesc cele două condiţii ce caracteri'ea'ă mijloacele &i0e) &iind mijloace cu o !aloare sub limita pentru mijloacele &i0e sau cu o durată de &uncţionare utilă mai mică de un an. <aloarea rămasă a &ost calculată (n mărime de "5% lei. C<: constituie 1"%%% lei. 5entru reali'area contabilităţii obiectelor de mică !aloare şi scurtă durată se &olosesc conturile9 =1661 >Obiecte de mică !aloare şi scurtă durată/) care se debitea'ă cu !aloarea obiectelor intrate şi se creditea'ă cu suma trecută la c#eltuieli a !alorii u'urabile) precum şi cu !aloarea bunurilor materiale utili'abile obţinute din lic#idarea obiectelor.  :u o durată de ser!iciu mai mică de un an) indi&erent de !aloarea unei unităţi. +le se trec la c#eltuieli pe măsura predării lor (n e0ploatare. +0emplu9 Banca procură obiecte de mică !aloare şi scurtă durată de 1%"%%% lei. . +0cepţie &ac obiectele de mică !aloare şi scurtă durată) a căror !aloare unitară este mai mică de 1E2% din limita stabilită.

:pro!i'ionarea de la &urni'ori cu plata ulterioară Debit contul 166% >@tocuri de măr&uri şi materiale/ $"5%% lei Debit contul 1"%2 > :lte decontări cu bu2etul statului/ 1"%%% lei Credit contul 2"%5 > :lte decontări cu persoane &i'ice şi juridice/ 1165%% lei Htili'area stocurilor la bancă9 Debit contul 5$%%/:lte c#eltuieli operaţionale/ Credit 1663>:lte stocuri de măr&uri şi materiale/ . 4nre2istrări9 1.43 Debit contul 1661 >:cti!e de mică !aloarea şi scurtă durată/ $"5%% lei Debit contul 1"%2 > :lte decontări cu bu2etul statului/ 1"%%% lei Credit contul 2"%5 > :lte decontări cu persoane &i'ice şi juridice/ 1165%% lei 23 H'ura obiectelor date (n &olosinţă 1!aloarea u'urabilă se determină ca "5%%%="5%J "415%3 Debit contul 56$2 >C#eltuieli pri!ind u'ura acti!elor de mică !aloare şi scurtă durată / "415% lei Credit contul 16$2 >H'ura acti!elor de mică !aloare şi scurtă durată/ "415% lei 33@coaterea din &olosinţă a obiectelor de mică !aloare şi scurtă durată Debit contul 16$2 >H'ura acti!elor de mică !aloare şi scurtă durată/ "415% lei Credit contul 1661 >:cti!e de mică !aloare şi scurtă durată/ "415% lei Dacă !aloarea rămasă a acti!elor de mică !aloare şi scurtă durată determinată (n prealabil este mai mare dec(t !aloarea materialelor obţinute la scoaterea din &olosinţă a obiectelor) di&erenţa (n cau'ă se (nre2istrea'ă prin &ormula9 Debit contul 5$41 >:lte c#eltuieli/ Cebit contul 1661 >:cti!e de mică !aloare şi scurtă durată/ @tocurile de măr&uri şi materiale cuprind cate2oriile de bunuri econmice a&late la dispo'iţia băncii pentru a &i9  consumate la prima lor utili'are  (nre2istrate ca producţie (n curs de e0ecuţie  !(ndute 1dacă este necesar3 :cti!ele date s(nt 2estionate la 2rupul de conturi 166% >@tocuri de măr&uri şi materiale/ şi cuprind conturile9 =1661 >:cti!e de mică !aloare şi scurtă durată/ =1662 >5ietre şi metale nemonetare preţioase/ =1663 >:lte stocuri de măr&uri şi materiale/4n debitul conturilor se re&lectă intrarea materialelor (n patrimoniul băncii) iar (n creditul conturilor ieşirea materialelor din patrimoniul băncii.

Contabilitatea veniturilor şi c&eltuielilore bancare Obiectivele capitolului: • • • • • @tudierea modului de &ormarea a !eniturilor şi c#eltuielilor bancare. După natura lor) !eniturile bancare se di!i'ea'ă (n următoarele cate2orii de !enituri9 <enituri din dobBn'i F se acumulea'ă din acti!itatea de ba'ă a băncii) mai sunt numite şi !enituri din acti!itatea operaţională sau !enituri procentuale. !enituri (n urma (ncasării dob(n'ilor a&erente in!estiţiilor in !alori mobiliare de stat şi corporati!e.<eniturile bancare repre'intă !alorile sau sumele (ncasate sau care urmea'ă a &i (ncasate din dob(n'ile a&erente creditelor acordate şi altor in!estiţii) li!rările de bunuri) e0ecutările de lucrări) prestările de ser!icii şi din a!antajele pe care banca a consimţit să le primească) e0ecutarea unei obli2aţii le2ale sau contractuale din partea tertilor) sumele sub &orma !eniturilor e0cepţionale şi a altor sume) obţinerea cărora repre'intă scopul acti!ităţii băncii. Crearea !eniturilor este momentul (n care se constituie re'ultatul ca produs al acti!ităţii consumati!e de resurse) cum ar &i9 stabilirea dobBn'ilor de (ncasat de la debitori sau #otărBrea de a !inde acti!e. clasificarea şi contabilizarea veniturilor bancare. :ceste !enituri se re&lectă (n e!idenţa contabilă a băncii con&orm principiului speciali'ării e0erciţiului) adică (n momentul calculării lor) &ără a lua (n consideraţie momentul ac#itării e&ecti!e a acestora.GC. Descrierea căilor de repari'are a re udierea metodelor de calculare a u'urii mijloacelor &i0e şi a O7<@D. E. 4ncasarea constituie o etapă (n care re'ultatul !Bndut se trans&ormă (n bani) de e0emplu) (ncasarea e&ecti!ă a dob(n'ii pentru creditul acordat) sau (ncasarea acti!ului !Bndut. +0aminarea modului de determinare a re'ultatului &inanciar la bancă.44 Capitolul E. :ceste !enituri includ9 !eniturile a&erente dob(n'ii de la creditele acordate bancilor) persoanelor &i'ice şi juridice) 2u!ernului. Dncorporarea este o etapă strict contabilă prin care !eniturile sunt (n2lobate (n re'ultatele necesare absorbirii c#eltuielilor corespondente. 6e&lectarea re'ultatelor in!entarierii (n contabilitatea băncii. '. *acturarea constă (n trans&erarea dreptului de proprietate de la unitatea bancară către client) de e0emplu) momentul acordării creditului. !eniturile de la plasările O<+6?D. <enituri nea&erente dobBn'ii F sunt !eniturile &ormate (n re'ultatul des&ăşurării acti!itaţii neoperationale a băncii) din această cau'ă mai sunt numite şi !enituri neoperaţionale sau . 5rocesul de creare a !eniturilor băncilor constă din patru etape deosebit de importante şi anume crearea) &acturarea) (ncasarea şi incorporarea. !eniturile a&erente operaţiunilor de &actorin2) leasin2 &inanciar) cambii bancare) etc.Caracteristica.1. !eniturile a&erente dob(n'ii de la contul ?O@C6O (n B?7. !eniturile de la plasările la termen (n alte bănci.

. =Dob(n'ile la creditele acordate a2riculturii9 Debit contul 1 16 >Dob(nda sporită la creditele acordate a2riculturii/ Credit contul 423%/<enituri a&erente dob(n'ilor la creditele a2riculturii/. Crecerea la scăderi de la contul curent al clientului a unei amen'i ac#itate băncii9 Debit contul 2224 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ Credit contul 4$51 >:men'i) penali'ări şi alte sancţiuni primite/ +ste depistat surplus de mijloace &i0e la in!entariere9 Debit contul 16%% >:cti!e materiale pe termen lun2/ Credit contul 4$41 >:lte !enituri/ <eniturile se (nc#id la s&(rşitul perioadei de 2estiune la contul 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent/9 Debit clasa a D<=a ><enituri/ Credit contul 35%4. >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent/.etc. +!idenţa analitică a !eniturilor se ţine pe tipuri de !enituri) surse) perioade de obţinere a acestora şi alte direcţii stabilite (n politica de contabilitate a băncii. +le mai incorporea'ă sumele primite de la or2anele de stat) companiile de asi2urari sub &ormă de recuperare a pierderilor din calamităţi) perturbări politice) accidente şi alte e!enimente e0cepţionale. <enituri e0traordinare F sunt !eniturile care apar &oarte rar (n acti!itatea bancară) ele includ !eniturile de la creditele care au &ost anulate (nainte şi la moment ac#itate.a calcularea dob(n'ilor9 =Calcularea dob(n'ii la contul ?O@C6O9 Debit contul 1 %1 >Dob(nda sporită la conturile ?ostro/ Credit contul 4%31 ><enituri a&erente dob(n'ilor la contul ?ostro/ =<enituri de la plasări (n bănci9 Debit contul >1 % >Dob(nda sporită la plasări la termen (n bănci/ Credit contul 4%$% ><enituri a&erente dob(n'ilor la plasări la termen/. 7. +!idenţa sintetică a !eniturilor se 2estionea'ă (n clasa a D<=a ><enituri/. 4n credit este indicată &ormarea şi majorarea !eniturilor) iar (n debit= (nc#iderea !eniturilor la s&(rşitul anului de 2estiune la contul 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent/. . La reflectarea !ob%nzilor calculate se va (nre#istra formula contabilă: Debit 2rupa de conturi 1 %% /Dob(nda sporită ce urmea'ă să &ie primită/ Credit contul din 2rupa de conturi de !enituri a&erente unei din cate2oriile de credite . operaţiuni cu !alutele străine.Conturile din clasă sunt conturi pasi!e. :ceste !enituri includ !eniturile &ormate (n urma (ncasării comisioanelor de la următoarele tipuri de acti!ităţi şi ser!icii prestate9 operaţiunile de creditare. in!estiţiile (n !alori mobiliare.45 !enituri neprocentuale.a (ncasare9 =4ncasarea (n numerar a comisionului pentru ţinerea contului9 Debit contul 1%%1 >?umerar (n casierie/ Credit contul 46 >Comisioanele băncii pentru ţinerea conturilor/.

'.  C#eltuieli nea&erente dobBn'ilor. . 55E11 8 %1 al +!idenţei Contabile) (n bănci şi alte instituţii &inanciare din 6epublica 7oldo!a di 26.46 Dn&ormaţia pri!ind !eniturile bancare este 2enerali'ată (n raportul &inanciar >6aportul de pro&itEpierdere a băncii/. 4n &uncţie de sursele de intrare) c#eltuielile bancare se clasi&ică (n9  C#eltuieli a&erente dobBn'ilor. De e0emplu) utili'area depo'itelor primite (n scopul plasării sub &ormă de credite (n economie. @umele de c#eltuieli e&ectuate (n dependenţă de tipul lor se !or (nre2istra (n conturi analitice con&orm destinaţiei lor. Conturile de e!idenţă a c#eltuielilor sunt conturi de acti! (n care se &oloseşte dubla (nre2istrare. 5rincipiul speciali'ării e0erciţiilor = care presupune &aptul că c#eltuielile se constată şi se re&lectă (n contabilitate şi (n rapoartele &inanciare ale acelei perioade (n care a a!ut loc calcularea lor indi&erent de (ncasările sau plăţile e&ecti!e ale mijloacelor băneşti. • :lte c#eltuieli. 5lata constă (n ac#itarea unei sume de bani ca ec#i!alent (n cadrul relaţiilor &inanciare.%3. clasificarea şi contabilizarea c&eltuielilor bancare C#eltuielile bancare repre'intă sumele sau !alorile plătite sau de plătit pentru resursele (mprumutate sau atrase) ser!icii primite şi lucrări prestate de terţi da care bene&icia'ă banca) materialele consumate) remunerarea salariaţilor) e0ecutarea unor obli2aţiuni le2ale sau contractuale) c#eltuieli e0cepţionale. 4n con&ormitate cu 5lanul de Conturi nr. C#eltuielile se determină ţin(ndu=se cont de patru aspecte esenţiale (n acti!itatea băncii9 an2ajarea) consumul) plata ţi imputarea. E. Contabilitatea c#eltuielilor bancare se ţine pe &eluri de c#eltuieli) după natura lor9 • C#eltuieli a&erente dob(n'ilor. Dmputarea repre'intă momentul c(nd c#eltuielile sunt decontate sau reparti'ate asupra re'ultatelor obţinute. • C#eltuieli nea&erente dob(n'ilor. :c#itarea obli2aţiei băncii &aţă de creditor repre'intă o plată ca ec#i!alent. 4n ca'ul contractării unui depo'it) an2ajarea c#eltuielilor inter!ine (n momentul (n care s=a creat obli2aţia bănească de a rambursa depo'itul) inclusi! dob(nda a&erentă. Consumul este speci&ic utili'ării e&ecti!e sau >sacri&icării/ resurselor (n scopul satis&acerii cerinţelor acti!ităţii bancare. 4n sc#imb) plata impo'itului pe pro&it repre'intă un trans&er &ără ec#i!alent. :n2ajarea are loc (n momentul (n care se contractea'ă obli2aţia bănească 2eneratoare de plăţi sau consumatoare de resurse.Caracteristica.a c#eltuielile a&erente dob(n'ilor se re&eră9 . C#eltuielile bancare se (nre2istrea'ă (n e!idenţa contabilă (n ba'a principiului speciali'ării e0erciţiilor. @umele de c#eltuieli se (nscriu (n contabilitate (n ba'a &ormularelor contabile cu utili'area atBt a documentelor bancare re2lementate de B?7) cBt şi a celor pentru u' intern9 Ordin de plată) Ordin incaso) ?ota de contabilitate)Cerere de paltă) Cerere de acrediti!.1$$ ) e!idenţa c#eltuielilor băncii se ţine (n conturi analitice desc#ise (n cadrul clasei a <=a -C#eltuieli/.

Rc#eltuieli le2ate de prime. . Splata impo'itelor şi ta0elor. Spierderi din !(n'area !alorilor mobiliare) a acti!elor &i0e şi a altor materiale etc.oro/ c3 calcularea dob(n'ii la certi&icatele de depo'it9 Debit contul 513% >C#eltuieli a&erente dob(n'ilor la depo'ite/ Credit contul 2 13 >Dob(nda sporită la certi&icatele de depo'it/ d3 dob(nda la depo'itele la termen9 Debit contul 53 % >C#eltuieli a&erente dob(n'ilor la depo'ite la termen/ Credit contul 2 2" >Dob(nda sporită la depo'ite la termen/ e3 ac#itarea de la contul ?ostro a unei amen'i9 Debit contul 5$5% >:men'i) penalităţi şi alte sancţiuni/ Credit contul 1%31 >Contul ?ostro/ &3 s=au consumat materiale pentru c#eltuieli de reclamă9 Debit contul 5$%" >C#eltuieli de reclamă Credit contul 1663 >:lte stocuri de măr&uri şi materiale/ 23 s=au calculat salariul personalului băncii9 Debit contul 5 11 >C#eltuieli pentru remunerarea muncii/ Credit contul 2"%4 >Decontării cu salariaţii băncii/ .oro/ Credit contul 2 %1 >Dob(nda sporită la conturile . Rc#eltuieli le2ate de ac#itarea impo'itelor şi ta0elor. . plasamentele bancare. :lte c#eltuieli9 Samen'i) penalităţi) sancţiuni plătite de bancă. C#eltuielile sunt 2estionate (n clasa a <=a >C#eltuieli/ a planului de conturi. Rc#eltuieli pri!ind plata ser!iciilor de consultin2 şi auditin2 etc. Conturile sunt acti!e) (n debit se (nre2istrea'ă &ormarea c#eltuielilor) iar (n credit (nc#iderea lor la s&(rşitul anului (n contul 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent/.4 sume de bani plătite clienţilor sub &ormă de dob(n'i &i0ate sau !ariabile.a s&(rşitul anului de 2estiune c#eltuielile se (nc#id la contul 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent/) cu următoarea (nre2istrare9 Debit contul 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent . Conturile de c#eltuieli corespondea'ă cu 2rupul de conturi 2 %% >Dob(nda sporită) ce urmea'ă să &ie plătită/) la calcularea dob(n'ilor şi cu conturile de numerar la ac#itarea nemijlocită a c#eltuielilor şi conturilor de acti!) la consumul şi ieşirea lor. dob(n'i ac#itate la certi&icatele de depo'it etc.O6O9 Debit contul 5%3% >C#eltuieli a&erente dob(n'ilor la conturile .a calcularea dob(n'ii se !a (nre2istra9 a3 calcularea dob(n'ii la conturile curente9 Debit contul 525%/C#eltuieli a&erente dob(n'ilor la depo'ite la !edere primite/ Credit contul 2 1$ >Dob(nda sporită la depo'itele la !edere primite de la clienţi b3 calcularea dob(n'ii la conturile . Sc#eltuieli e0traordinare.a c#eltuielile nea&erente dob(n'ii) se re&eră9 R c#eltuieli pri!ind remunerarea muncii.

<prcJ!enituri din pro!i'ioane şi recuperări de creanţe amorti'ate. CeJc#eltuieli din e0ploatare. :l doilea şi al treilea e0emplar ser!esc drept ane0e pentru (nscrierile (n Debitul şi creditul contului. Dn&ormaţia pri!ind c#eltuielile bancare este2enerali'ată (n raportul &inanciar >6aportul de pro&itEpierdere a băncii +rorile le2ate de sumele şi (nre2istrările contabile a sumelor de c#eltuieli comise şi depistate se corectea'ă numai prin note de contabilitate.  pro&itul net.  impo'itul pe pro&it. CppcJc#eltuieli din pro!i'ioane şi pierderi de creanţe nerecuperabile. 4n acest sens) conturile de c#eltuieli şi conturile de !enituri (n care se (nre2istrea'ă) (n &uncţie de natura lor) c#eltuielile) respecti! !eniturile) se (nc#id pro!i'oriu prin re'ultatul e0erciţiului. E. <cJ!eniturile din operaţiunile curente.4" Credit clasa de conturi <. 6e'ultatul e0erciţiului repre'intă pro&itul sau pirderea) ce se determină ca di&erenţă (ntre !eniturile şi c#eltuielile e0erciţiului) indi&erent de data (ncasării sau plăţii lor. :l patrulea e0emplar rămBne (n -Carnetul de note de contabilitate de corectare/. +le constituie re'ultatul unor operaţiuni e&ectuate de bancă) care nu sunt le2ate de acti!ita= tea curentă) normală a acestei bănci. 6e'ultatul curent repre'intă di&erenţa dintre !eniturile din operaţiunile curente pe de o parte) respecti! !eniturile din e0ploatare şi !eniturile din pro!i'ioane şi recuperări de creanţe amorti'ate şi c#eltuieli curente) pe de altă parte) respecti! c#eltuielile de e0ploatare şi c#eltuielile cu pro!i'ioanele şi pierderi din creanţe nerecuperabile. 6e'ultatele &inanciare la r(ndul lor) la &el ca şi !eniturile) c#eltuielile sunt di!i'ate con&orm unor criterii şi sunt supuse unei clasi&icări.Bo!ul !e constituire. 6e'ultatul e0cepţional repre'intă di&erenţa dintre !eniturile şi c#eltuielile e0cepţionale. ?ota de contabilitate de corectare se (ntocmeşte (n 4 e0emplare pe &ormulare tip dintre care9 5rimul e0emplar ser!eşte drept ordin pentru e0ecutarea contabili'ării şi se ane0ea'ă la documentele memoriale de 'i.  re'ultatul e0cepţional. CcJc#eltuieli din operaţiuni curente.7. @intatic) re'ultatul e0cepţional este dat de următoarea &ormulă9 . 5eriodic) lunar) trimenstrial sau anual) (n &uncţie de con!enţia adoptată (n contabilitate) se determină re'ultatele &inanciare bancare. @ume incorect (nre2istrate (n ba'a notelor de contabilitate de corectare se trec la ieşire din contul (n care a &ost re&lectată incorect (n contul ce urmea'ă a &i re&lectată corect. 6e'ultatul curent este dat de &ormula9 6cJ<c=CcJ1<eP<prc3=1CePCppc3) unde9 6cJre'ultatul curent. <eJ!enituri din e0ploatare.calcularea şi contabilizarea rezultatelor financiare la bancă. 6e'ultatul e0erciţiului1pro&itul sau pierderea3 cuprinde9  re'ultatul curent. @e indică data cBnd a &ost comisă eroarea şi trimiterea la documentul de ba'ă.

 plata de!idendelor. 5ro&itul net poate &i utili'at pentru9  plata dob(n'ii sau a altor !enituri a&erente obli2aţiunilor plasate de societate. De!idend este cota=parte din pro&itul net al sociatăţii) care se reparti'ea'ă (ntre acţionari (n con&ormitate cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni deţinute. Conturile de !enit şi c#eltuieli se inc#id la contul 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent/.4$ 6 e0cJ< e0c=C e0c) (n care9 6 e0cJre'ultatul e0cepţional.  acoperirea pierderilor din anii precedenţi. . C e0cJc#eltuieli e0cepţionale. Banca este (n drept să plătească de!idende intermediare1trimestriale)semestriale3 şi anuale pentru acţiunile a&late (n circulaţie. Dmpo'itul pe pro&it repre'intă suma pe care banca o datorea'ă statului şi care se calculea'ă prin aplicarea cotei de impo'itare) stabilite prin actele normati!e pri!ind pro&itul brut) determinat con&orm re2lementărilor (n domeniu.  in!esrirea (n !ederea de'!oltării băncii1desc#iderea repre'entanţelor) punctelor !alutare) plasarea ser!iciilor bancare noi) procurarea sistemelor bancare automati'ate etc. Contul 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent nu are sold iniţial şi &inal. C#eltuielile se (nre2istrea'ă (n debit) iar !eniturile = (n credit. < e0cJ!enituri e0cepţionale.3. 6ata impo'itului pe !enit pentru anul 2%%6 constituie 15I. <eniturile se (nc#id la s&(rşitul anului cu următoarea (nre2istrare9 Credit contul 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent/ Debit clasa a D<=a ><enituri/ C#eltuielile se (nc#id cu următoarea (nre2istrare9 Debit contul 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent/ Credit clasa de conturi </C#eltuieli/.  &ormarea capitalului de re'er!ă şi a altor &onduri necesare băncii.a calcularea impo'itului pe !enit) se (nre2istrea'ă următoarea &ormulă contabilă9 Debit contul >5$$1/ >Dmpo'itul pe !eni/ Credit contul 2"%1 >Datorii curente pri!ind impo'itul pe !enit/ Contul 5$$1 >Dmpo'itul pe !enit/ se (nc#ide cu contul 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent/) cu următoarea (nre2istrare9 Debit contul 35%/ >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent Credit contul 5$$1 >Dmpo'itul pe !enit/. Deci'ia cu pri!ire la plata de!idendelor intermediare se ia de Consiliul băncii) iar #otăr(rea cu pri!irea la plata di!idendelor anuale se ia de :dunarea 2enerală a acţionarilor) la propunerea Consiliului societăţii .2%%6) cota stabilită a impo'itului pe pro&it al băncilor comerciale este de 15I3. Di&erenţa dintre debitul şi creditul contului 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent/ constituie pro&itul brut1p(nă la impo'itare3. Banca) (nre2istr(nd pro&itul brut) !a ac#ita impo'itul pe pro&it 1(n 6epublica 7oldo!a) (ncep(nd cu %1.%1.  plata recompenselor către membrii Consiliului societăţii şi ai Comisiei de cen'ori. 5ro&itul net se &ormea'ă după ac#itarea impo'itelor şi a altor plăţi obli2atorii şi răm(ne la dispo'iţia băncii.

:lte c#eltuieliJsoldul tuturor articolelor clasi&icate la cate2oria alte c#eltuieli 6a. 6e'ultatul ordinar al acti!ităţii băncii 1a. Cotal !enituri nea&erente dob(n'ilorJ!enituri nea&erente dob(n'ilorPalte !enituri 4b. Calculul re'ultatului &inanciar obţinut de bancă D. Cotal c#eltuieli nea&erente dob(n'ilorJc#eltuieli nea&erente dob(n'ilorPalte c#eltuieli .C#eltuieli a&erente dob(n'ilorJsoldul tuturor articolelor clasi&icate la tuturor articolelor clasi&icate la cate2oria cate2oria !enituri a&erente dob(n'ilor c#eltuieli a&erente dob(n'ilor 2. <enitul net nea&erent dob(n'ilor J total !enituri nea&erente dob(n'ilor=total c#eltuieli nea&erente dob(n'ilor ". <enit net a&erent dob(n'ilor după de&alcări pt reduceri pt pierderi la crediteJ!enit net a&erent dob(n'ilor=de&alcări pt reduceri sau pt pierderi la credite 4a. C#eltuieli nea&erente dob(n'ilorJsoldul tuturor articolelor clasi&icate la cate2oria c#eltuieli nea&erente dob(n'ilor 5b. 13 7ajorarea re'er!elor9 Debit contul 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3= anul curent Credit contul 35%2 >Capital de re'er!ă/ 23 Calcularea de!idendelor9 Debit contul 35%4 >5ro&it nedistribuit1pierdere neacoperită3 anul curent/ Credit contul 2"%" >De!idende către plată/ Calculul re'ultatului &inanciar obţinut la bancă este pre'intat (n tabelă. <enituri a&erente dob(n'ilorJsoldul 1b. :lte !enituriJsoldul tuturor articolelor clasi&icate la cate2oria alte !enituri 6a. <enit net a&erent dob(n'ilorJ!enituri a&erente dob(n'ilor=c#eltuieli a&erente dob(n'ilor 3. <enituri nea&erente dob(n'ilorJsoldul tuturor articolelor clasi&icate la cate2oria !enituri nea&erente dob(n'ilor 5a. <enitul1pierderi3 net p(nă la impo'itare şi p(nă la articole e0traordinareJ!enit net a&&erent dob(n'ilor după de&alcări pentru reduceri pentru pierderi la credite= !enitul net nea&erent dob(n'ilor .5%  pentru alte scopuri) (n con&ormitate cu le2islaţia şi cu statutul societăţii.

6e'ultatul1!enit sau pierdere3 net din acti!itatea ordinară J!enitul1pierderi3 net p(nă la impo'ite şi p(nă la articole e0traordinare= impo'it pe !enit DD. 6e'ultatul e0cepţional1e0traordinar3 bancar 11a.51 $.5ro&itul netEpierdere a1l3 acti!ităţii bănciiJre'ultatul net din acti!itatea ordinarăPre'ultatul net e0cepţional . 6e'ultatul net 14. <enituri e0cepţionale 11b. 6e'ultatul e0cepţional net Jre'ultatul e0cepţional (naintea impo'itului=re'ultatul e0cepţional (naintea impo'ituluiKcota procentuală a impo'itului stabilită con&orm le2islaţiei DDD.C#eltuieli e0cepţionale 12. Dmpo'itul pe !enitJ<enitul1pierderi3 net p(nă la impo'itareKcota procentuală a impo'itului stabilită con&orm le2islaţiei (n !i2oare 1%. 6e'ultatul e0cepţional net (naintea impo'ituluiJ!enituri e0cepţionale=c#eltuieli e0cepţionale 13.

52

Capitolul G. Contabilitatea operaţiunilor !e !econtări . Obiectivele capitolului:
G.1.Caracteristica şi contabilitatea transferurilor !e cre!it prin or!in !e plată. Decontarea &ără numerar repre'intă orice plată e&ectuată prin intermediul documentelor de decontare &ără a (ntrebuinţa moneda (n &orma sa concretă 1bilete de bancă şi monedă metalică3. 5rin urmare) raportul juridic de decontare constituie relaţia (n care o persoană juridică sau &i'ică numită plătitor plăteşte documentul de decontare din contul propriu sau din contul creditului bancar unei alte persoane numite bene&iciar 1persoană &i'ică sau juridică desemnată prin documentul de decontare (n !ederea primirii unei anumite sume de bani 3. 5entru toate persoanele juridice şi &i'ice care utili'ea'ă trans&eruri de credit la Bancă s(nt obli2atorii următoarele noţiuni9 Bene&iciar 8 persoana (n &a!oarea căreia se trans&eră mijloacele băneşti. Banca plătitoare F banca care (n ba'a ordinului de plată e&ectuia'ă trans&erul de credit. Banca bene&iciară F banca care &inali'ea'ă trans&erul de credit e&ectu(nd operaţiunile rele!ante. +mitent F persoana care emite un ordin de plată. Ordinul de plată F document de plată (n ba'a căruia se e&ectuia'ă trans&erul de credit. 5lătitor F persoana din mijloacele E contul căreia se e&ectuia'ă trans&erul de credit. Citular de cont bancar F persoana pe numele căreia este desc#is cont bancar. Crans&erul de credit repre'intă o serie de operaţiuni care (ncepe prin emiterea de către emitent a ordinului de plată şi e0ecutarea de către banca plătitoare a acestuia (n scopul punerii la dispo'iţia bene&iciarului a unei sume de mijloace băneşti şi se &inali'ea'ă prin (nre2istrarea de către banca bene&iciară a sumei respecti!e (n contul bene&iciarului. Crans&erul de credit poate &i e&ectuat at(t (n lei moldo!eneşti c(t şi (n !alută străină ) con&orm pre!ederilor actelor normati!e (n !i2oare. speci&icul utili'ării ) trans&erul de credit se clasi&ică (n trans&er ordinar şi trans&er bu2etar.Crans&erul de credit la Banca se e&ectuia'ă (n ba'a ordinului de plată (ntocmit de către emitentul acestuia. .a e&ectuarea trans&erului de credit (n lei moldo!eneşti ) emitentul ordinului de plată ) (n &uncţie de mijloacele te#nice disponibile ) utili'ea'ă &ormularul ordinului de plată .a e&ectuarea trans&erului de credit (n !alută străină ) emitentul ordinului de plată utili'ea'ă &ormularul stabilit de sine stătător de către banca plătitoare. Banca plătitoare poate stabili &ormularul ordinului de plată con&orm modelului stabilitrdinul de plată utili'at la e&ectuarea trans&erului de credit (n lei moldo!eneşti se (ntocmeşte (n con&ormitate cu modul de completare a ordinului de plată.

53 .a (ntocmirea ordinului de plată utili'at la e&ectuarea trans&erului de credit (n !alută străină se indică elementele menţionate. Ordinul de plată se emite 9 a3 (ntr=un sin2ur e0emplar (n ca'ul emiterii de către banca plătitoare la e&ectuarea trans&erului de credit (n nume şi pe cont propriu; b3 (n 2 e0emplare (n ca'ul emiterii de către titularul de cont bancar) precum şi de către banca plătitoare la e&ectuarea trans&erului (n numele titularului de cont bancar ; c3 (n 3 e0emplare (n ca'ul emiterii de către titularul de cont bancar la e&ectuarea trans&erului de credit (n adresa 4ntreprinderii de @tat /5oşta moldo!ei/) la care se ane0ea'ă la necesitate şi 3 e0emplare ale listei destinatarilor mijloacelor băneşti. Ordinul de plată se pre'intă spre e0ecutare la banca plătitoare de către emitent sau de către persoana (mputernicită a acestuia (n 'iua (n care a &ost emis ) iar (n ca'ul emiterii ordinului de plată de către unitatea Cre'oreriei de @tat ) acesta se pre'intă spre e0ecutare la banca plătitoare cu data emiterii (n decursul anului bu2etar curent. 4n ca'ul c(nd Banca este bancă plătitoare se acceptă spre e0ecutare ordinul de plată dacă s(nt respectate următoarele condiţii9 = plătitorul are desc#is cont bancar la banca plătitoare (n con&ormitate cu pre!ederile actelor normati!e (n !i2oare; = mijloacele băneşti din contul plătitorului s(nt su&iciente pentru e&ectuarea trans&erului; = asupra mijloacelor băneşti din contul plătitorului nu s(nt aplicate restricţii pri!ind utili'area acestora din partea or2anelor abilitate prin le2e; = la ordinul de plată este ane0at documentul justi&icati! ) (n ca'ul (n care acest &apt este pre!ă'ut de actele normati!e (n !i2oare. Ordinul de plată neacceptat spre e0ecutare se restituie de către Bancă emitentului cu indicarea moti!ului re&u'ului. Decontările prin ordinul de plată pot a!ea loc (ntre clienţii care sunt deser!iţi de aceeaşi instituţie bancară) c(t şi (ntre clienţii deser!iţi de instituţii bancare di&erite. .a Bancă clienţii trebuie să aibă desc#ise conturi curente 1la dorinţă9 cu dob(ndă sau &ără dob(ndă) prin care !or &i e&ectuate operaţiuni de decontare. Con&orm le2islaţiei (n !i2oare) &iecare persoană &i'ică sau juridică poate desc#ide mai multe conturi curente (n !alută naţională (n di&erite bănci) indi&erent de amplasarea teritorial=administrati!ă a acestuia.9 Contabilitatea operaţiunilor de decontări la băncile comerciale se ţine (n con&ormitate cu >5lanul de conturi ?r.55E11=%1 al e!idenţei contabile (n bănci şi alte instituţii &inanciare din 67/) precum şi cu pre!ederile actelor normati!e (n !i2oare ale B?7 (n domeniul contabilităţii. Decontările prin !irament sunt 2estionate la următorele conturi9 13Contul 2224>Conturi curente ale persoanelor juridice9 .a creditul conturilor se re&lectă mijloacele băneşti (nre2istrate la cont.

54 .a debitul conturilor se re&lectă trecerea la scăderi a mijloacelor băneşti. @oldul creditor =re&lectă suma mijloacelor băneşti disponibile la cont la un moment dat. 23Contul 225%„Conturi curente ale persoanelor &i'ice .a creditul conturilor se re&lectă mijloacele băneşti primite. .a debitul conturilor se re&lectă trecerea la scăderea mijloacelor băneşti. @oldul creditor = re&lectă suma mijloacelor băneşti disponibile la cont la un moment dat. :st&el9 13 (n ca'ul c(nd ambii clienţii sunt deser!iţi de Banca de +conomii ac#itarea prin intermediul ordinului de plată are loc debit(ndu=se contul plătitorului şi credit(ndu=se contul bene&iciarului9 a3 4n ca'ul c(nd clienţii au desc#ise conturi curente &ără dob(ndă) se !a (nre2istra9 Debit contul 2224>Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2225 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1contul plătitorului3) (n dependenţă de cate2oria de depunători. Credit contul 2224 >Conturi curente persoanelor juridice/ 2225>Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1contul bene&iciarului3 b3 c(nd au desc#ise conturi curente cu dob(ndă) se !a (nre2istra9 Debit contul 2251>Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2252 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1contul plătitorului3) 1(n dependenţă de cate2oria de depunători3 Credit contul 2251>Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2252>Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1contul bene&iciarului3 23 4n ca'ul c(nd clienţii sunt deser!iţi de instituţii bancare di&erite) ac#itarea prin intermediul ordinului de plată are loc debit(ndu=se contul plătitorului şi credit(ndu=se contul >?ostro/9 a3 4n ca'ul c(nd plătitorul a desc#is un cont curent &ără dob(ndă !om a!ea următoarea &ormulă contabilă9 Debit contul 2224 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2225 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1contul plătitorului3 Credit contul 1%31 >Contul >?ostro/ (n B?7/. b3 4n ca'ul c(nd plătitorul a desc#is un cont curent cu dob(ndă !om a!ea următoarea &ormulă contabilă9 Debit contul 2251>Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2252 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1contul plătitorului3 Credit contul 1%31 >Contul >?ostro/ (n B?7/.

55 G.'.Bo!alitatea !e or#anizare şi contabilitatea !econtărilor prin cerere !e plată. Debitarea directă este o modalitate de plată care constă (n debitarea de către banca plătitoare a contului bancar al plătitorului cu suma plăţii indicată (n cererea de plată emisă de bene&iciar şi creditarea corespun'ătoare de către banca bene&iciară a contului bancar al bene&iciarului . Debitarea contului bancar al plătitorului de către banca plătitoare se e&ectuia'ă (n con&ormitate cu mandatul de debitare directă ) iar creditarea corespun'ătoare de către banca bene&iciară a contului bancar al bene&iciarului (n con&ormitate cu an2ajamentul pri!ind debitarea directă. 7andatul de debitare directă este un act juridic prin care plătitorul acordă o (mputernicire unui anumit bene&iciar pentru a emite cereri de plată ) precum şi băncii plătitoare pentru a=i debita contul cu sumele indicate (n cererile de plată. 7andatul de debitare directă se (ntocmeşte (n 3 e0empare (n con&ormitate cu cerinţele din) se le2ali'ea'ă cu semnăturile persoanelor (mputernicite ale plătitorului şi bene&iciarului şi se pre'intă de către plătitor la banca plătitoare. .a Banca de +conomii debitarea directă se e&ectuea'ă (n ba'a cererii de plată emise de către bene&iciar) care (n &uncţie de mijloacele te#nice disponibile poate utili'a &ormularul cererii de plată . Cererea de plată se pre'intă de către bene&iciar sau de către persoana (mputernicită a acestuia la banca bene&iciară (n două e0emplare. 5rimul e0emplar al cererii de plată se le2ali'ea'ă cu semnăturile persoanelor cu drept de semnătură şi ştampila bene&iciarului Cererea de plată urmea'ă a &i pre'entată la banca bene&iciară cu 3 'ile lucrătoare (nainte de data &inali'ării plăţii . Data &inali'ării plăţii se indică de către bene&iciar (n cererea de plată şi repre'intă data (n care banca bene&iciară urmea'ă să credite'e contul bene&iciarului . Banca bene&iciară primeşte spre e0ecutare cererea de plată) dacă s(nt respectate următoarele condiţii 9 a) bene&iciarul are desc#is cont bancar (n con&ormitate cu pre!ederile actelor normati!e (n !i2oare ; b) cererea de plată este (ntocmită (n con&ormitate; c) banca dispune de an2ajamentul pri!ind debitarea directă al bene&iciarului. 4n ca'ul (n care banca bene&iciară nu primeşte cererea de plată spre e0ecutare) aceasta se restituie bene&iciarului cu indicarea moti!ului re&u'ului. 5e primul şi al doilea e0emplare ale cererii de plată primite spre e0ecutare se aplică menţiunule. Decontările prin cerere de plată la Banca de +conomii pot a!ea loc (ntre clienţii care sunt deser!iţi de aceeaşi instituţie bancară) c(t şi (ntre clienţii deser!iţi de instituţii bancare di&erite. .a bancă clienţii trebuie să aibă desc#ise conturi curente 1la dorinţă9 cu dob(ndă sau &ără dob(ndă3 la băncile comerciale) prin care !or &i e&ectuate operaţiuni de decontare. *iecare persoană &i'ică sau juridică poate desc#ide mai multe conturi curente (n !alută naţională (n di&erite bănci) indi&erent de amplasarea teritorial= administrati!ă a acestuia.9

. . @oldul creditor = re&lectă suma mijloacelor băneşti disponibile la cont la un moment dat.a creditul conturilor se re&lectă mijloacele băneşti primite. Credit contul 2224 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2225 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1contul bene&iciarului3 b3 c(nd au desc#ise conturi curente cu dob(ndă) se !a (nre2istra9 Debit contul 2251 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2252 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1contul plătitorului3) 1(n dependenţă de cate2oria de depunători3 Credit contul 2251 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2252 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1contul bene&iciarului3 23 (n ca'ul c(nd clienţii sunt deser!iţi de instituţii bancare di&erite) ac#itarea prin intermediul cererii de plată are loc debit(ndu=se contul plătitorului şi credit(ndu=se contul >?ostro/9 a3 c(nd plătitorul a esc#is un cont curent &ără dob(ndă !om a!ea următoarea &ormulă contabilă9 Debit contul 2224 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2225 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1contul plătitorului3 Credit contul 1%31 >Contul >?ostro/ (n B?7/. :st&el9 13 (n ca'ul c(nd ambii clienţii sunt deser!iţi de Banca de +conomii ac#itarea prin intermediul cerere de plată are loc debit(ndu=se contul plătitorului şi credit(ndu=se contul bene&iciarului9 a3 c(nd clienţii au desc#ise conturi curente &ără dob(ndă) se !a (nre2istra9 Debit contul 2224 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2225 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1contul plătitorului3) (n dependenţă de cate2oria de depunători.a debitul conturilor se re&lectă trecerea la scăderea mijloacelor băneşti. .56 Decontările prin !irament sunt 2estionate la conturile 9 13 Contul 2224 9 .a debitul conturilor se re&lectă trecerea la scăderi a mijloacelor băneşti.a creditul conturilor se re&lectă mijloacele băneşti primite. 23Contul 225%=. b3 c(nd plătitorul a desc#is un cont curent cu dob(ndă !om a!ea următoarea &ormulă contabilă9 Debit contul 2251>Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2252 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1contul plătitorului3 Credit contul 1%31 >Contul >?ostro/ (n B?7/. @oldul creditor = re&lectă suma mijloacelor băneşti disponibile la cont la un moment dat.

5 G. 5entru a desc#ide un acrediti! clientul =plătitor pre'intă Băncii de +conomii cererea de acrediti! (n 4 e0emplare. :crediti!ul se ac#ită prin !irament inte2ral sau parţial. . :crediti!ul repre'intă an2ajamentul unei bănci de a plăti o sumă determinată bene&iciarului pentru mar&a li!rată sau ser!iciile prestate contra remiterii (ntr=un termen &i0at) la pre'entarea documentelor ce do!edesc că mar&a a &ost e0pediată sau ser!iciile prestate. *orma decontărilor (n ba'a acrediti!elor se aplică (n ca'urile) (n care această &ormă de decontare este stabilită (n contract de către plătitor şi bene&iciar. i2ura 17ecani'mul de derulare a decontării (n ba'a acrediti!ului. Coate e0emplarele cererii de acrediti! se le2ali'ea'ă cu semnăturile persoanelor (mputernicite şi cu amprenta ştampilei ro'unde a ordonatorului con&orm &işei cu specimene de semnături şi cu amprenta ştampilei) care se păstrea'ă la banca emitentă.Caracteristica şi contabilitatea !econtărilor prin acre!itiv. Cermenul (nc#iderii acrediti!ului) desc#is din contul mijloacelor bu2etare) nu poate depăşi limita anului bu2etar) adică 31 decembrie. +0emplarul al patrulea) marcat cu ştampila băncii plătitoare şi cu e0trasul din cont ane0at) se remite clientului plătitor drept con&irmare a operaţiunii e0ecutate 1mişcarea 3 3. Banca bene&iciară a!i'ea'ă bene&iciarul pri!ind desc#iderea şi condiţiile acrediti!ului (n 'iua (nre2istrării de către acestea a sumei acrediti!ului (n contul -Creditori pri!ind decontări documentare/) (nm(n(ndu=i un e0emplar al cererii de acrediti! cu menţiunile băncii 1mişcarea 4 3.7. 1&i2ura 1) mişcarea 13. :crediti!ul acoperit se numeşte acrediti!ul) la desc#iderea căruia Banca plătitoare trans&eră Băncii bene&iciare mijloace băneşti (n contul de bilanţ separat >Creditori pri!ind decontări documentare/. Desc#iderea acrediti!ului se reali'ea'ă din contul mijloacelor personale ale plătitorului sau din contul creditului băncii. 5e teritoriul 6epublicii 7oldo!a se aplică numai acrediti!ul acoperit şi ire!ocabil. 5rimul e0emplar ser!eşte ca ba'ă de trecere la scăderi a mijloacelor din contul plătitorului şi se coase (n mapa Băncii plătitoare cu documentele 'ilei. :crediti!ul este destinat pentru decontări cu un sin2ur bene&iciar şi poate &i trans&erat numai dacă este destinat de către banca emitentă ca &iind trans&erabil. Desc#iderea acrediti!ului are loc din contul mijloacelor personale ale plătitorului sau din contul creditului Băncii. ?u se admite ac#itarea acrediti!ului (n numerar. :crediti!ul ire!ocabil nu poate &i modi&icat sau anulat &ără consimţăm(ntul ambelor părţi contractante. Cermenul de !alabilitate al acrediti!ului se stabileşte p(nă la 25 de 'ile. 7ijloacele băneşti primite de la banca emitentă pri!ind acrediti!ul desc#is se (nre2istrea'ă de către banca bene&iciară (n ba'a cererii de acrediti! (n contul de bilanţ -Creditori pri!ind decontări documentare/) destinat pentru e!idenţa acrediti!ului. +0emplarele al 2=lea şi al 3=lea se remit prin intermediul Băncii ?aţionale Băncii bene&iciare) 1mişcarea 2 3.

4n ca'ul c(nd Banca de +conomii este Bancă Bene&iciară. Contul 2"% >Creditori pri!ind decontări documentare/ este un cont de pasi! din clasa DD >Obli2aţiuni/ şi este destinat pentru e!idenţa sumelor destinate di&eritor creditori pri!ind decontările documentare. b3 (n ca'ul c(nd plătitorul are desc#is un cont curent cu dob(ndă9 Debit contul 2251 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2252 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1Contul plătitorului) (n dependenţă de cate2oria de depunători3 Credit contul 1%31 >Contul >?ostro/ (n B?7/. Contabili'area operaţiilor prin intermediul acrediti!ului este re&lectată prin următoarele (nre2istrări 9 Dn ca'ul c(nd Banca de +conomii este bancă plătitoare. 13 .a pre'entarea cererii de desc#idere a acrediti!ului se !a debita contul plătitorului şi se !a credita contul >?ostro/. 1banca plătitoare3 23 .a banca bene&iciară se !a debita contul >?ostro/ şi se !a credita contul 2"% . Debit contul 1%31 >Contul >?ostro/ (n B?7/ 1banca bene&iciară3 Credit contul 2"% >Creditori pri!ind decontările documentare/. . 5entru a primi mijloacele pe acrediti! bene&iciarul) e0pediind mar&a sau prest(nd ser!iciile) 1mişcarea 5 3) pre'intă Băncii bene&iciare borderoul de utili'are a acrediti!ului (n patru e0emplare) alătur(nd documentele de e0pediere şi alte documente pre!ă'ute (n cererea de acrediti!) 1mişcarea 6 3. a3 (n ca'ul c(nd plătitorul are desc#is un cont curent &ără dob(ndă9 Debit contul 2224 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2225 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1Contul plătitorului) (n dependenţă de cate2oria de depunători Credit contul 1%31 >Contul >?ostro/ (n B?7/. 5e debit se re&lectă micşorarea creditorilor pri!ind decontările documentare pe credit majorarea creditorilor pri!ind decontările documentare.5" 5lătitor 5 3 " 2 2 Bene&iciar 1 $ 4 6 Banca plătitoare B?7 Banca bene&iciară ?otă 9 Cu să2eată ne(ntreruptă este indicată circulaţia cererii de acrediti!) cu să2eată (ntreruptă circulaţia borderoului cererii.

a3 (n ca'ul (n care plătitorul are desc#is un cont curent &ără dob(ndă9 Debit contul %31 >Contul >?ostro/ (n B?7/. Credit contul 65%1 >:crediti!e/. Debit contul 65%1 >:crediti!e/ 43 4n ca'ul c(nd suma acrediti!ului este ac#itată parţial) suma neutili'ată se !a (ntoarce la contul plătitorului) ast&el debit(ndu=se contul de pasi! >Creditori pri!ind decontările documentare/ şi se !a debita contul >?ostro/ al băncii bene&iciare. 1contul băncii bene&iciare3 Credit contul 2224 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2225 >Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1Contul bene&iciarului) (n dependenţă de cate2oria de depunători3 b3 (n ca'ul (n care plătitorul are desc#is un cont curent cu dob(ndă9 Debit contul 1%31 >Contul >?ostro/ (n B?7/ 1contul băncii bene&iciare3 Credit contul 2251 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2252>Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1Contul bene&iciarului) (n dependenţă de cate2oria de depunători3 53 După cum ştim acrediti!ul este !alabil timp de 25 de 'ile) (n ca'ul nerespectării condiţiilor contractului după e0pirarea termenului de 25 de 'ile) acrediti!ul este (nc#is cu (nre2istrarea9 Debit contul 2"% >Creditori pri!ind decontări documentare/ Credit contu l 1%31 >Contul >?ostro/ (n B?7/. Debit contul 2"% >Creditori pri!ind decontările documentare/ Credit contul 1%31 >Contul >?ostro/ (n B?7/. Dar la banca plătitoare se !a debita contul >?ostro/ şi se !a credita contul plătitorului. . Credit contul 2224 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2225>Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1Contul bene&iciarului) (n dependenţă de cate2oria de depunători3.a pre'entarea documentelor justi&icati!e de către bene&iciar pri!ind e&ectuarea operaţiei 1documentele date !or &i indicate (n cererea de desc#idere a acrediti!ului3) se !a debita contul destinat pentru e!idenţa di&eritor creditori pri!ind decontările documentare) şi se !a credita contul bene&iciarului. Debit contul 65%1 >:crediti!e/. a3 (n ca'ul (n care bene&iciarul are desc#is un cont curent &ără dob(ndă9 Debit contul 2"% >Creditori pri!ind decontările documentare/.a ac#itarea acrediti!ului concomitent se !a debita contul de acrediti!e. pe Debit se re&lectă 8 trans&erarea sumei acrediti!ului) iar pe credit majorarea sumei acrediti!ului. 33 .5$ Banca Bene&iciară sumele acrediti!elor desc#ise se !or (nre2istra concomitent şi la contul de 5asi! a clasei <D 8 >Conturi condiţionale/ 8 65%1 >:crediti!e/. 1banca bene&iciară3 . 1contul băncii plătitoare3 Concomitent a suma neutili'ată se !a debita contul de acrediti!e. b3 (n ca'ul (n care bene&iciarul are desc#is un cont curent cu ob(ndă9 Debit contul 2"% >Creditori pri!ind decontările documentare/ Credit contul 2251 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ 2252>Conturi curente ale persoanelor &i'ice/ 1Contul bene&iciarului) (n dependenţă de cate2oria de depunători3.

.6% Concomitent se !a debita contul acrediti!elor9 Debit 65%1 >:crediti!e/.

• Cermenul creditării 8 creditele se acordă (n termeni pre!ă'uţi (n contractul de credit. • @ol!abilitatea (mprumutătorului = creditele se eliberea'ă de re2ulă) numai (mprumutătorilor cu indici de sol!abilitate (n limita stabilită de politica normelor (n !i2oare) care să asi2ure rambursarea la termen a creditelor şi dob(n'ilor a&erente. • Caracterul plătibil al creditului 8 (n corespundere cu destinaţia creditului) asi2urarea) termenul de utili'are) 2radul) de risc) costul resurselor antrenate şi alţi &actori) !a &i determinat -preţul/ creditului 8 rata dob(n'ii) care să asi2ure acoperirea c#eltuielilor băncii a&erente creditării şi obţinerea unui pro&it optimal. 5rin urmare) este esenţial ca banca să obţină c(t mai multe in&ormaţii (n le2ătură cu situaţia &inanciară a potenţialului client şi să &ie si2ură că se poate ba'a pe toate in&ormaţiile o&erite de acesta. :nali'a sol!abilităţii clientului solicitant de credit. :cceptul băncii de a acorda un credit re&lectă punctul ei de !edere pri!ind capacitatea de rambursare) pre'entă şi !iitoare) a clientului. 4n această anali'ă) banca ia (n consideraţie măsura (n care (l cunoaşte pe client. Calcularea dob(n'ii la operaţiunile de creditare şi contabili'area ei. Descrierea modului de re&lectare a operaţiunilor bancii cu creditele bancare. +0istă) totuşi) principii 2enerale de creditare) care) dacă s(nt aplicate consec!ent) permit reducerea 2radului de incerditudine) şi prin urmare) a riscului aplicat (n creditare. • Htili'area creditului con&orm destinaţiei = creditul e necesar să &ie utili'at strict după destinaţie) (n corespundere cu contractul de credit şi actele pre'entate de (mprumutător ce ţin de măsurile de creditare. De e0emplu) re&eritor la creditările anterioare9 dacă a &ost respectat 2ra&icul de rambursare a ratelor şi dob(n'ilor. Dacă solicitantul este deja client al băncii) banca !a lua (n considerare e!idenţele sale re&eritoare la acesta. :cti!itatea de creditare a banca are la ba'ă următoarele principii9 • 7inimi'area riscului de nerambursare a creditului 8 (ntre2ul sistem de administrare a creditelor) inclusi! etapa de e0aminare a cererilor credit) eliberarea şi monitori'area creditelor) !a contribui la atin2erea scopului menţionat.1. • :si2urarea creditului 8 creditul !a &i asi2urat prin &ormele de asi2urare corespun'ătoare) pre!ă'ute (n le2islaţia 67. . Orice solicitare de re(nnoire a unui credit se ba'ea'ă pe relaţiile anterioare cu clienţii. Contabilitatea operaţiunilor !e cre!itare • • • • • Obiectivele capitolului: +0plicarea rolului şi &uncţiilor creditului băncar. 1C.Caracteristica operaţiunilor !e cre!itere. Contabili'area operaţiunilor de acordare şi rambursare a creditelor bancare.61 Capitolul 1C. Creditarea nu este o ştiinţă e0actă şi de aceia nu este posibil ca prin utili'area unei &ormule sau utili'area unei teorii să se 2arante'e că suma acordată unui client !a &i rambursată cu dob(nda a&erentă. anali'a se &ace di&erenţiat pentru un client nou şi pentru un client tradiţional.

Din acti!ele curente curente se e0clud stocurile şi c#eltuielile ac#itate (n a!ans) deoarece !aloarea acestora (n acti!e pro!oacă dubii (n ca'ul &alimentării) sau lic#idării şi ele se a&lă la s&(rşitul listei acti!elor supuse trans&ormării (n bani. Concomitent) coe&icientul lic#idităţii curente repre'intă o estimare apro0imati!ă pri!itor la &aptul cu c(t !aloarea acti!elor pe termen scurt poate &i redusă (n re'ultatul lic#idării silite) ca p(nă la s&(rşit să satis&acă cerinţele creditării.ic#idităţii pe termen 7ijloace băneşti P Dn!estiţii pe termen scurt P Datoria debitoare T UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Obli2aţiuni pe termen scurt <aloarea admisibilă a acestui coe&icient este de la %)5 p(nă la 2. 5ro&itabilitatea 5rin lic#iditate se sub(nţele2e capacitatea de a trans&orma rapid acti!ele (n bani &ără pierderea postului lor de !iaţă.ic#iditatea 2. @ol!abilitatea este capacitatea a2entului economic de a rambursa creditul şi dob(nda a&erentă (n termen şi !olum deplin. • :lte surse 1reali'area proprietăţii3. @ursele principale de rambursare a (mprumutului s(nt9 • <enituri din reali'area măsurii creditate. • Coe&icientul lic#idităţii curente 8 indică (n care măsură pre!ederile creditelor pe termen pot &i satis&ăcute prin acti!ele lic#ide.62 @olicitările noilor clienţi a băncii este tratată di&erit. :nali'a &inanciară a stării (mprumutătorului (ncepe cu estimarea şi anali'a coe&icienţilor &inanciari. Coe&icienţii &inanciari repre'intă coraportul dintre di&erite conturi de bilanţ) rapoarte cu pri!ire la !enituri şi mişcarea mijloacelor băneşti Coe&icienţii &inanciari se di!i'ea'ă (n 4 cate2orii principale9 1. • Coe&icientul lic#idităţii pe termen 8 preconi'ea'ă ca pentru rambursarea (mprumutului pe termen scurt este posibil să &ie lic#idate uşor doar unele acti!e curente. @ol!abilitatea 3. Coe&icientul :cti!e curente . 4n ba'a &ormularului 2)3 a!em9 Coe&icientul . Crebuie să se obţină in&ormaţiile &inanciare rele!ante) de care are ne!oie banca) deci să estime'e sol!abilitatea (mprumutătorului. • <enituri din altă acti!itate. .e!era2e 4. 5entru ca (ntreprinderea să aibă o lic#iditate (naltă) ea trebuie să menţină coraportul acceptabil dintre trans&ormarea acti!elor curente 1pe termen scurt3 şi termenele obl2aţiunilor curente. . Dacă cel care solicită un credit nu este clientul băncii) ca un prim pas) trebuie să se obţină re&erinţe satis&ăcătoare despre inte2ritatea şi situaţia &inanciară a persoanelor care conduc a&acerea.

Cerere !a &i semnată de conducătorul sau adjunctul or2ani'aţiei) care este (mputernicit să soluţione'e c#estiuni &inanciare. @ol!abilitatea este indicatorul ce se aprecia'ă po'iti! dacă !aloarea lui este cuprinsă (ntre %)3 şi %)5.Credite acordate clienţilor /.Contabilitatea acor!ării şi rambursării cre!itelor bancare Creşterea rolului şi a 2radului de independenţă al instituţiilor &inanciare (n condiţiile economiei de piaţă) orientarea lor la utili'area e0perienţei acumulate (n practica internaţională) au determinat trecerea la sistemul de e!idenţă şi anali'a operaţiilor e&ectuate (n ba'a standardelor internaţionale ale contabilităţii. • 5ersoanele &i'ice !or pre'enta buletinul de identitate şi certi&icatul ce con&irmă &lu0ul !eniturilor. 5oate &i solicitat a!i'ul ser!iciului de audit cu pri!ire la re'ultatele anali'ei acti!ităţii economico=&inanciare. 4n dependenţă de caracterul măsurii pentru care se solicită creditul concomitent cu cererea ) (n bancă se pre'intă şi următoarele documente9 • Bilanţul (ntreprinderii • :r2umentarea te#nico=economică pri!ind e&icienţa măsurii creditate cu calculele necesare ce ţin de c#eltuielile pro2no'ate şi !eniturile de la reali'are • Contractele cu pri!ire la procurarea măr&urilor) materiei prime) utilajului) etc.63 .) precum şi contractul pri!ind reali'area produselor) măr&urilor şi ser!iciilor.'.5lanul de conturi ?r. Creditele acordate a2enţilor economici şi persoanelor &i'ice se (nre2istrea'ă (n conturile bilanţiere din 2rupele 123%=14$%= .55E11=%1 al e!idenţei contabile (n bănci şi alte instituţii &inanciare din 67 -) precum şi cu pre!ederile actelor normati!e şi altor documente (n !i2oare ale B?7 (n domeniul e!idenţei contabile.:cti!e /. 4n Debitul lor se re&lectă sumele creditelor eliberate) iar creditul acestor conturi re&lectă sumele creditelor rambursate sau trans&erul sumelor .ic#idităţii T UUUUUUUUU curente Obli2aţiuni curente <aloarea optimală9 mai mare de 1. +!idenţa contabilă a creditelor eliberate şi a an2ajamentelor pe termen primite de la (mprumutător se ţine (n con&ormitate cu . Capital 5ropriu @ol!abilitatea J UUUUUUUU 5asi! Cotal 5asi!ul include9 obli2aţiuni) capital) datorii pe termen scurt şi datorii pe termen lun2. Clientul care se adresea'ă la bancă pentru primirea creditului este obli2at să pre'inte cererea de acordare a unui credit) care !a conţine in&ormaţia iniţială pri!ind (mprumutul solicitat9 scopul) mărimea creditului) tipul şi termenul (mprumutului) asi2urarea probabilă. 1C. • Documentele) care să con&irme 2arantarea obli2aţiunilor (n una sau c(te!e &orme ce ţin de rambursarea creditelor. :ceste conturi &ac parte din clasa D 8.

Credite la termen acordate clienţilor /.Obli2aţiuni /9 4n debit= se (nre2istrea'ă trans&erurile de pe cont) 4n credit 8 intrările (n cont.a eliberarea creditelor se emit ordinele pri!ind desc#iderea conturilor de (mprumut ale bene&iciarilor cu sumele creditelor eliberate con&orm termenului creditelor acordate şi tipuri de !alută. Creditele acordate clienţilor se di!i'ea'ă (n următoarele cate2orii9 Cate2oria 19 .Credite pentru scurt acordate pentru procurarea imobilului/ Credit contul 1%%1 .Obli2aţiunile de acordare a creditelor (n !iitor/.?umerar (n casierie / Contul 1%%1 . Cate2oria 29 . Creditele la care plata nu a &ost ac#itată (n termeni de p(nă la 6% 'ile de asemenea se consideră credite (n stare de sporire 1acumulare3. 5lata se e&ectuea'ă (n ba'a ordinului de plată a debitorului) !i'ate de colaboratorul secţiei credite) responsabil pentru utili'area creditului de către debitor con&orm destinaţiei şi de către directorul &ilialei 1băncii3.credite &ără dob(ndă / pentru care dob(n'ile nu se calculea'ă şi nu se sporesc. .Credite la termen acordate clienţilor /) respecti! 2rupele 123%=14$%. Creditul conturilor .a cate2oria dată se re&eră creditele de la dat acordării p(nă la data e0pirării termenului de scadenţă şi se re&lectă (n următoarele conturi9 1231) 1232) 1233) 1261) 1262) 1263) 12$1) 12$2) 12$3) 1321) 1322) 1323) 1351) 1352) 1353) 13"1) 13"2) 13"3) 1411) 1412) 1413) 1441) 1442) 1443) 14 1) 14 2) 14 3. Conturile curente ale clienţilor sunt conturile clasei a DD = a . Dntrări9 contul 66%1 . 4n ca'ul eliberării (n numerar a creditului9 Debit contul 1441 .64 creditelor cu termen e0pirat) dintr=un cont (n altul) (n con&ormitate cu ordinea pri!ind creditele e0pirate şi creditele &ără dob(ndă.Obli2aţiunile de acordare a creditelor (n !iitor /.Obli2aţiunile de acordare a creditelor (n !iitor / După e0aminarea şi acceptarea de către bancă a documentelor pre'entate pentru eliberarea creditului) se e&ectuea'ă următoarele (nre2istrări contabile9 Debitult conturilor . +le se re&lectă (n următoarele conturi9 1235) 1265) 12$5)1325) 135$) 13"5) 1415) 1445) 14 5. Deşiri9 contul 66%1 . 4n ca'ul eliberării creditului prin desc#iderea unui cont de card9 .Conturi curente ale clienţilor /) respecti! 2rupele 222%=225%.Credite &ără dob(ndă acordate clienţilor /. După (ntocmirea contractului de credit şi de 2aj băncile trec la acordarea propriu= 'isă a creditului. @oldul este creditor. Dacă contractul de credit pre!ede acoperirea creditului peste o perioadă de timp sau pe părţi 1(n tranşe3) obli2aţiunea băncii de a elibera creditul (n !iitor se re&lectă la creditul contului condiţional Ct 66%1 . .a cate2oria dată se re&eră creditele cu statut .Obli2aţiunile de acordare a creditelor (n !iitor / 5e măsura acordării creditului (n !iitor) suma trans&erată a2entului economic se re&lectă la debitul contului 66%1 . .?umerar (n casierie / este un cont al clasei a D=a -:cti!e/9 pe debitul acestui cont se (nre2istrea'ă numerarul primit (n casierie) iar (n credit 8 numerarul eliberat) soldul este debitor. Creditele cu dob(ndă 1sau (n stare de acumulare3 s(nt credite la care toate plăţile se e&ectuea'ă (n termenii stabiliţi ale căror dob(n'i se re&lectă prin aplicarea metodei sporirii.

?umerar (n casierie/ . .a eliberarea creditului de către bancă societăţii) aceasta reţine comision (n sumă de 2I de la !aloarea creditului o&erit.Comisioane la prestarea ser!iciilor de creditare a procurării imobilului / 8 Creditele pot &i rambursate de către a2enţii economici (n următorul mod9 • prin plăţi parţiale pre!ă'ute (n contractul de credit sau prin plăţi pre!enti!e p(nă la rambursarea totală a creditului.Credite la termen acordate clienţilor /) respecti! 2rupele 123%=14$% 6ambursarea creditului (n numerar9 Debit contul 1%%1 .a eliberarea unui certi&icat ce atestă că suma de bani pe care o deţine debitorul este (ntr=ade!ăr eliberată (n &ormă de credit) se (ncasea'ă o sumă de Debit contul 2224 ->Conturi curente ale persoanelor juridice? Credit contul 4445 . 6ambursarea creditului se e&ectuea'ă (n ba'a ordinului de platăşi a notei de contabilitate (ntocmită după următoarea sc#emă9 6ambursarea creditului prin casarea mijloacelor de la contul clientului Debit conturile -Conturile curente ale a2enţilor economici/) respecti! 2rupele 222%= 225% Credit conturile .Depo'ite pri!ind carduri de debit ale persoanelor juridice / Contul 225" / Depo'ite pri!ind carduri de debit ale persoanelor juridice/este un cont al clasei a DD=a -Obli2aţiuni/9 (n creditul acestui cont se re&lectă mijloacele băneşti (nscrise (n cont) iar (n debit 8 mijloacele băneşti ieşite din cont. 4n ca'ul eliberării creditului prin trans&er la altă bancă9 Debit contul 1441 .?ostro / la B?7 Contul 1%31 8 contul . • (n sumă completă) con&orm termenului rambursării) pre!ă'ut (n contractul de credit sau (nainte de termen.Credite pentru scurt acordate pentru procurarea imobilului/ Credit contul 1%31 contul . @oldul este creditor. 4nainte de trans&erarea de către debitor a sumei comisioanelor datorate băncii) banca &ără să aştepte acest trans&er) (n scopul constituirii de !enituri pentru perioada 2estionară) sporeşte suma comisionului) re&lect(nd sumele calculate (n perioada respecti!ă prin următoarea (nre2istrare contabilă9 .65 Debit contul 1441 .?ostro / la B?7 este un cont de :cti!9 (n debitul lui se re&lectă mijloacele intrate (n cont) (n credit 8 mijloacele scoase din cont) soldul este debitor.<enituri /) (n creditul lui se re&lectă comisioane ce le percepe banca la prestarea ser!iciilor de creditare. Debit contul 2224 -@Conturi curente ale persoanelor juridice/ Credit contul 4445 .Comisioane la prestarea ser!iciilor de creditare a procurării imobilului / este un cont al clasei a D<=a .Credite pentru scurt acordate pentru procurarea imobilului/ Credit contul 225" .a. Con&orm condiţiilor şi termenilor pre!ă'uţi (n contract de credit se emit ordinele pri!ind (ncasarea plăţilor pre!ă'ute 1 comisioane) ta0e administrati!e ş.Comisioane la prestarea ser!iciilor de creditare a procurării imobilului / Contul 4445 .

d3 Cotele de re&inanţare ale B?7 şi cotele propuse pentru aceste scopuri altor bănci din 67.3.a creditul conturilor acestea se (nre2istrea'ă sumele ac#itate de clienţi. 4n scopul obţinerii re'ultatelor preconi'ate) (n cadrul bancii) la determinarea plăţii pentru credit se iau (n considerare următorii &actori9 a3 C#eltuieli de &acto la mobili'area mijloacelor. . Caracteristica !ob(nzii şi reflectarea ei (n evi!enţa contabilă @ub aspect comercial dob(nda repre'intă preţul capitalului cedat temporar cu obli2aţia de rambursare) un preţ special pentru piaţa capitalului.radul de risc a&erent acordării creditului şi riscul a&erent dob(n'ii. De e0emplu la calculul lunar al dob(n'ii se &oloseşte simbolul 1.66 Credit contul 1441 -Credite pe termen scurt acordate pentru procurarea imobilului/ 6ambursarea creditului prin trans&er Debit contul 1%31 . c3 C#eltuieli ce ţin de per&ectarea creditului şi controlului asupra rambursării lui 1anali'a sol!abilităţii (mprumutatorului) c#eltuieli ce ţin de controlul utili'ării creditului) etc.Contul -?ostro/ la B?7/ Credit contul 1441 -Credite pe termen scurt acordate pentru procurarea imobilului/ 1C. b3 .rupa conturilor 1 %% 11 16=1 433. @pre e0emplu9 • 5entru persoane &i'ice şi juridice 8 de la !aloarea coe&icientului rentabilităţii nule1C6?31care spre e0emplu (n anul 2%%5 J 14)5 I anual3P 3 puncteV p(nă la 25I anual.7. . e3 Cermenul de utili'are a creditului. .3. 6atele dob(n'ii a&erente creditelor sunt e0aminate de către Comitetul pentru Credite (n &iecare ca' aparte şi pot &i reduse sau majorate (n dependenţă de particularităţile indi!iduale ale debitorului. Calcularea dob(n'ii se e&ectuea'ă prin următoarea &ormulă9 dul datoriei la dob(nda con&rom numărul 1lunar) trimestrial) anual3 data calculării K contractului K de 'ile 36% 'ile K 1%%I Calculul dob(n'ii se &ace automat prin intermediul calculatorului ) care recunoaşte un oarecare simbol şi determină perioada pe care se calculea'ă 1lunar) trimestrial) la e0pirarea termenului de creditare) etc. 23 ?ormati!ul de pro&it) care poate &i obţinut (n ca' de in!estire a mijloacelor (n alte acti!e. • 5entru an2ajaţii băncii 8 con&orm ratei calculate (n dependenţă de C6?) (n diapa'onul de la C6? p(nă la WC6?P3puncteV. &3 Caracterul relaţiilor dintre bancă şi debitor. Diapa'onul ratei dob(n'ii a&erenta creditului se determină de bancă) (n dependenţă de risc. Dob(n'i sporite la creditele acordate clienţilor este destinată pentru e!idenţa dob(n'ii calculate) dar (ncă neprimite 1(nre2istrate (n debit3.

4ncasarea sumelor dob(n'ilor sporite la creditele acordate se e&ectuea'ă con&orm cerinţelor pre!ă'ute (n contractul de credit ) (ntocmindu=se note de contabilitate sau prin dispo'iţii de plată a clientului după următoarea sc#emă9 Debit contul 2224 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ Credit contul 1 3 . 4n ca'ul (n care (ncasarea dob(n'ii se e&ectuea'ă anticipat 1 (naintea sporirii lor3) sumele respecti!e se re&lectă (n conturile pentru dob(nda primită anticipat 12 613 (n ba'a notelor de contabilitate sau E şi ordinelor de plată a clientului) (ntocmite după următoarea sc#emă9 Debit contul 2224 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ Credit contul 2 61 . . 4n creditul lor se (nre2istre'ă dob(n'ile c(şti2ate.Dob(nda sporită la credite acordate pentru procurarea imobilului / sau Debit contul 1%%1 . 4n ca'urile (n care (n contractele de credit respecti!e este stipulată condiţia sustra2erii de către bancă din contul debitorului a mijloacelor care constituie plata pentru utili'area creditelor primite) &iliala de comun acord cu debitorul) prin (ntocmirea unei note de contabilitate) e&ectuea'ă (nre2istrarea contabilă menţionată) cu condiţia obli2atorie de semnare pe !iitor a notei respecti!e de către debitor.Dob(nda sporită la credite acordate pentru procurarea imobilului / Credit contul 4441 .Dob(nda nec(şti2ată primită / sau Debit contul 1%%1 .rupa de conturi de !enituri 423%=44$% . Dndi&erent de termenii pre!ă'uţi (n contractele de credit) calculul dob(n'ilor se e&ectuea'ă 'ilnic pentru toate contractele) indi&erent de cate2oriile sau tipul (mprumutătorului.?umerar (n casierie - . @ursa de creditare se re&lectă 'ilnic (n Borderoul dob(n'ilor calculate. @porirea dob(n'ilor la bancă se e&ectuea'ă 'ilnic şi se re&lectă (n e!idenţa contabilă la dat de 21 şi ultima 'i operaţională (n ba'a notelor de contabilitate) după următoarea sc#emă9 Debit contul 1 3 .6 +!idenţa sintetică a !eniturilor la dob(n'ii se 2estionea'ă (n clasa D<= -<enituri/) (n dependenţă de ramura la care se re&eră unitatea economică ce bene&icia'ă de credit.<enituri a&erente dob(n'ilor / este destinată pentru e!idenţa !eniturilor a&erente) dob(n'ilor la credite acordate.<enituri a&erente dob(n'ilor la credite pe termen scurt acordate pentru procurarea imobilului / :ceastă (nre2istrare contabilă se e&ectuea'ă de către contabilitate pentru &iecare debitor separat prin note de contabilitate) (n ba'a dispo'iţiei emise de secţia credite şi semnate de persoanele responsabile ale &ilialei.Dob(nda sporită la credite acordate pentru procurarea imobilului / sau Debit contul 1%31 .Dob(nda sporită la credite acordate pentru procurarea imobilului / :ceastă (nre2istrare contabilă se e&ectuea'ă (n contabilitate (n ba'a ordinului de plată a debitorului.Contul -?ostro/ la B?7 / Credit contul 1 3 .?umerar (n casierie / Credit contul 1 3 .

Contul -?ostro/ la B?7/ Credit contul 2 61 .Contul -?ostro/ la B?7 / Credit contul 1 3 -Dob(nda sporită de primit la credite pentru procurarea Dmobilului şi concomitent) suma dob(n'ii ac#itate 1luată anterior la e!idenţa 7emorandum3 se trece la ieşire din contul de 7emorandum prin următoarea (nre2istrare contabilă9 . @umele dob(n'ilor deja sporite se stornea'ă (n ba'a următoarelor note de contabilitate9 Debit contul 4441 -<enituri din dob(n'i la credite pentru procurarea imobilului/ Credit contul 1 3 -Dob(nda sporită de primit la credite pentru procurarea imobilului/ Concomitent) suma dob(n'ii sporite anterior se trece la contul de 7emorandum) prin următoarea (nre2istrare contabilă9 Dntrare9 contul 2%2 . Dob(n'ile primite anticipat (n mărimea sumei sporite (n luna 2estionară) se trans&eră la conturile pentru dob(nda sporită (n ultima 'i operaţională a lunii) (n ba'a notei de contabilitate) (ntocmite după următoarea sc#emă9 Debit contul 2 61 .Dob(nda nec(şti2ată primită / Credit contul 1 3 -Dob(nda sporită de primit la credite pentru procurarea imobilului/ (n ca'urile c(nd datoriile pentru dob(nda sporită la creditele acordate clienţilor nu au &ost ac#itate (n termenii stabiliţi de ac#itare a lor) atunci la data e0pirării termenului) contractele respecti!e se trec (n cate2oria -credite &ără dob(ndă / şi se (ncetea'ă sporirea dob(n'ilor la ele.Dob(nda nec(şti2ată primită / Contul 2 61 .6" Credit contul 2 61 .Dob(nda sporită la credite neac#itate de (mprumutaţi / 4n ca'ul c(nd) după trecerea creditului (n cate2oria -creditelor &ără dob(n'i/ debitorul ac#ită dob(nda restantă) trecută anterior la scăderi din !enit şi (nre2istrată la contul de 7emorandum şiEsau dob(nda spre ac#itare pentru perioada de derulare a creditului) această ac#itare se re&lectă cu suma respecti!ă prin următoarele (nre2istrări contabile9 Debit contul 1 3 -Dob(nda sporită de primit la credite pentru procurarea imobilului/ Credit contul 4441 -<enituri din dob(n'i la credite pentru procurarea imobilului/ Dar) mai apoi9 Debit contul 2224 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ Debit contul 1%%1 .?umerar (n casierie / Debit contul 1%31 .Dob(nda nec(şti2ată primită / este un cont al clasei a DD=a Obli2aţiuni.Dob(nda nec(şti2ată primită / sau Debit contul 1%31 . 4n creditul acestui cont se re&lectă a!ansul primit) iar (n debit 8 partea c(şti2ată (n luna curentă şi trecută la conturile corespun'ătoare ale !eniturilor.

4ncetarea sporirii dob(n'ilor are loc (n ba'a dispo'iţiei la adresa contabilităţii) emise de secţia credite şi semnate de persoanele responsabile din bancă.Dob(nda sporită la credite neac#itate de (mprumutaţi /lei.6educeri pentru pierderi la credite / sau Debit contul 1%%1 .?umerar (n casierie/ Credit contul 15%1 contra=cont .6educeri pentru pierderi la credite / Credit contul 1441 -Credite pe termen scurt acordate pentru procurarea imobilului/ Concomitent) suma acestui credit se (nre2istrea'ă (n &elul următor9 Dntrare9 contul 2%1 -Credite ac#itate din contul reducerilor pentru pierderi la credite/ 4n ca'ul recuperării complete sau parţiale a creditului trecut anterior la scăderi) se (nre2istrea'ă următoarea (nre2istrare contabilă9 Debit contul 2224 >Conturi curente ale persoanelor juridice/ Credit contul 15%1 contra=cont .<enituri a&erente dob(n'ilor la credite pe termen scurt acordate pentru procurarea imobilului / şi Debit contul 2224 @Conturi curente ale persoanelor juridice? Credit contul 1 3 .a deci'ia Băncii) (n ba'a procesului !erbal al Comitetului de Credite) creditul clasi&icat (n cate2oria creditelor . 4ncetarea calculării dob(n'ilor a&erente poate a!ea loc numai (n ba'a deci'iei Comitetului de Credite al Băncii noti&icată prin proces !erbal.6educeri pentru pierderi la credite / sau Debit contul 1%31 .6$ Deşire9 contul 2%2 . 4n ca'ul (n care Banca trece creditul (n cate2oria creditelor &ără dob(ndă) se e&ectuea'ă următoarea (nre2istrare contabilă9 Debit contul 1445 . 1C.Dob(nda sporită la credite acordate pentru procurarea imobilului / .Contul -?ostro/ la B?7 / Credit contul 15%1 .<.Credite &ără dob(ndă acordate pentru procurarea imobilului / Credit contul 1441 -Credite pe termen scurt acordate pentru procurarea imobilului/ .4vi!enţa cre!itelor fără !ob(n!ă Creditele &ără dob(ndă repre'intă creditele la care a &ost (ncetată sporirea lunară a dob(n'ilor) (n urma neac#itării de către debitor (n termen mai mare de 6% 'ile a oricărei plăţi pre!ă'ute de contractul de credit.6educeri pentru pierderi la credit / 4n ca'ul c(nd are loc ac#itarea plăţilor a&erente creditelor trecute la scăderi din contul reducerilor pentru pierderi la credite) se e&ectuea'ă următoarea (nre2istrare contabilă9 Debit contul 1 3 .compromise / se trece la scăderi din contul reducerilor pentru pierderi le credite) prin e&ectuarea următoarei (nre2istrări contabile9 Debit contul 15%1 contra=cont . :ceastă procedură se e&ectuea'ă (n scopul re&lectării corecte (n bilanţul băncii a !eniturilor care !or &i obţinute (n !iitor.Dob(nda sporită la credite acordate pentru procurarea imobilului / Credit contul 4441 .

Obli2aţiuni sub &ormă de acorduri de credit / (n momentul rambursării creditului9 Deşirea9 1%1 -Obli2aţiuni sub &ormă de acorduri de credit / +!idenţa contractului de 2aj se ţine la conturile9 1%2 . . . • Contractele de 2aj) cu ade!erinţă de (nre2istrare notarială. +!idenţa contractelor de credit ) la suma contractului se ţine (n contul 1%1 . 4n ca'ul ac#itării complete de către debitor a sumelor datorate băncii se e&ectuea'ă următoarea (nre2istrare contabilă9 Deşire9 contul 1%1 .a ieşire din cont) (n ba'a notelor de contabilitate 1de ieşire (n cont e0trabilanţier3 se (nre2istrea'ă sumele iniţiale a contractelor de credit la momentul rambursării depline a creditului. .Obli2aţiuni sub &ormă de acorduri de 2aj la credite acordate / 1C.Obli2aţiuni sub &ormă de acorduri la credite / Deşire9 contul 1%2 .a intrare (n cont) (n ba'a notelor de contabilitate 1de intrare (n cont e0trabilanţier 3 se (nre2istrea'ă sumele iniţiale a contractelor de credit. Drept obli2aţiune la credite acordate clientului) (n bancă) ser!esc următoarele documente9 • Contractele de credit) (nre2istrate notarial. +!idenţa obli2aţiunilor nominali'ate se ţine la conturile 7emorandum din 2rupa 1%% . Contractele de credit) contractele de 2aj) scrisorile de 2aranţie şi cauţiunile (n ori2inal se păstrea'ă (n te'aurul băncii) cu (nre2istrarea lor (n .Obli2aţiuni sub &ormă de acorduri la credite /. . După semnarea contractului de acordare a creditului )(n bancă se !a (nre2istra9 Dntrare9 1%1 .Obli2aţiuni sub &ormă de acorduri de 2aj la credite acordate / 4n ca'ul rambursării creditului şi dob(n'ii a&erente (n !olum deplin) se !a (nre2istra9 Deşire9 contul 1%2 .% 4n ca'ul ac#itării de către debitor a sumelor datorate băncii) are loc (nre2istrarea ieşirilor din următoarele conturi 7emorandum9 Deşire9 contul 2%1 .a ieşire din cont se re&lectă trecerea la scăderi a obli2aţiunilor primite) la rambursarea deplină a creditului.a intrare (n aceste conturi se re&lectă obli2aţiunile la credite eliberate primite de la clienţi. • .8.ajul se !a (nre2istra9 Dntrare9 contul 1%2 . Contabilitatea obli#aţiunilor la cre!ite acor!ate.Obli2aţiuni sub &ormă de acorduri de 2aj la creditele acordate / 8 (n ca'ul c(nd (n calitate de 2aj se primeşte imobil sau altă a!ere.6e2istrul e!idenţei numerarului casei operaţiunilor de 'i şi a altor !alori / p(nă la ac#itarea deplină a sumei creditului.aranţii şi cauţiuni primite /. .Dob(nda sporită la credite neac#itate ale (mprumutaţilor / 8 63%% lei.Obli2aţiuni la credite acordate /.Obli2aţiuni sub &ormă de acorduri de 2aj la credite acordate 4n ca'ul c(nd la acordarea creditului) reieşind din condiţiile contractului de credit (n pac#etul de documente au &ost pre'entate şi scrisori de 2aranţie sau cauţiuni) acestea sunt luate la e!idenţă (n contul 121 ..aranţiile şi cauţiunile. .Credite ac#itate din contul reducerilor pentru pierderi la credite / Deşire9 contul 2%2 .

Concomitent cu (nre2istrările menţionate mai sus) se re&lectă la9 Deşire9 contul 2%1 .a data rambursării creditelor acordate) contractele de credit) contractele de 2aj) scrisorile de 2aranţii şi cauţiunile se transmit (n secţia de credite a băncii 1sau &iliale3. . 5entru toate ca'urile menţionate mai sus) numai atunci c(nd prin trecerea bunurilor 2ajate (n posesia Băncii datoriile debitorului &aţă de bancă se consideră ac#itate complet) se e&ectuea'ă următoarele (nre2istrări contabile9 Deşire9 contul 1%1 .:ltă a!ere imobilă / Credit contul 15%1 -6educeri pentru pierderi la credite/ 5rin urmare) (nre2istrarea contabilă a 2ajului (n posesia Băncii) se e&ecuea'ă la !aloarea cea mai mică 1suma creditului3) respect(nd principiul de prudenţă al contabilităţii. 4n ca'ul c(nd creditul este deja trecut la scăderi din contul reduceri pentru pierderi la credite) (nre2istrarea 2ajului (n posesie Băncii se re&lectă prin următoarele &ormule contabile9 5entru suma creditului9 Debit contul 1"%$ .:cti!e luate (n posesie / şiEsau9 Debit contul 1"11 .:cti!e luate (n posesie / Debit contul 1"11 .a &el ca şi (n ca'ul precedent) (n acest ca' e!idenţa bunurilor 2ajate trecute (n posesia băncii se e&ectuea'ă de asemenea la suma cea mai mică 8 suma creditului.Obli2aţiuni sub &ormă de acorduri de 2aj la creditele acordate / Ori2inalele contractelor corespun'ătoare urmea'ă a &i transmise (n secţia credite pentru ar#i!area acestora.:ltă a!ere imobilă / Credit contul 1441 . 4n ca'ul imposibilităţii obţinerii sumelor menţionate mai sus din contul altei a!eri a debitorului) partea neac#itată a datoriei la credit este supusă procedurii de amorti'are a datoriilor creditare stabilite de Bancă. Banca) obţin(nd dreptul de posesie asupra obiectului 2ajat) (n con&ormitate cu @?C) re&lectă costul 2ajului majorarea acti!elor proprii.Obli2aţiuni sub &ormă de acorduri la credite / Deşire9 contul 1%2 . 4n con&ormitate cu le2islaţia (n !i2oare) (n ca'ul c(nd mijloacele obţinute (n posesie nu satis&ac toate cerinţele Banca are dreptul de a obţine mijloacele lipsă din contul !alori&icării altor bunuri care aparţin debitorului.Credite ac#itate din contul reducerilor pentru pierderi la credite/ 4n ca'ul c(nd creditul nu a &ost anterior trecut la scăderi din contul reducerilor pentru pierderi la credite) (nre2istrarea obiectului 2ajului (n posesia băncii are loc prin următoarele &ormule contabile9 pentru suma creditului9 Debit contul 1"%$ . Bunurile 2ajate de Bancă pot &i utili'ate (n 2 direcţii9 • 4n scopul de a le primi (n proprietatea sa.e2ea cu pri!ire la 2aj / banca soluţionea'ă problema pri!ind (ndreptarea urmărei asupra obiectului 2ajat cu solicitarea instanţelor judiciare sau &ără a apela la acestea.a e0pirarea termenului e0ecutării obli2aţiunii asi2urate ca 2aj (n con&ormitate cu .1 . .Credite la termen scurt acordate pentru procurarea imobilului 1un an şi mai puţin3 / .

Dob(nda sporită la credite neac#itate de (mprumutaţi / Debit contul 16%3 .:ltă a!ere imobilă / 8 Credit contul 15%1 .a.:ltă a!ere imobilă / 4n ca'ul c(nd Banca primeşte deci'ia de a !inde bunurile 2ajate) luate anterior (n posesie) (n con&ormitate cu ..Clădiri şi edi&icii / 8 Credit contul 1"%$ .Contul curent al cumpărătorului / 8 Credit contul 1"%$ .Dob(nda sporită la credite acordate pentru procurarea imobilului / Credit contul 4441 .Credite ac#itate din contul reducerilor la pierderi la credite/ = 4n ca'ul c(nd starea &inanciară a (mprumutătorului se (mbunătăţeşte p(nă la momentul c(nd Banca comerciali'ea'ă bunurile materiale depuse ca 2aj şi este posibilă (ndeplinirea obli2aţiunilor &aţă de bancă) ac#itarea lor se re&lectă ast&el9 Debit contul 2224 .6educeri pentru pierderi la credite / Deşire9 contul 2%1 .<enituri a&erente dob(n'ilor la credite la termen scurt acordate pentru procurarea imobilului 1un an şi mai puţin3 / Deşire contul 2%2 .<enituri din dob(n'i la credite acordate pentru procurarea imobilului/ 8 Credit contul 15%1 .e2ea cu pri!ire la 2aj /) mijloacele obţinute (n urma reali'ării se distribuie (n următoarea succesiune9 • Compensarea c#eltuielilor le2ate de comerciali'area bunurilor 2ajate) inclusi! c#eltuieli de judecată.:cti!e luate (n posesie / 8şiEsau9 Credit contul 1"11 . • :c#itarea plăţilor către alte persoane care au dreptul de a primi mijloace din comerciali'area obiectului 2ajului) ş.:cti!e luate (n posesie /şiEsau9 Credit contul 1"11 . • @atis&acerea creanţelor creditului 2ajat. 4n ca'ul c(nd banca primeşte deci'ia de a lua bunurile indicate mai sus (n proprietatea sa) se e&ectuea'ă următoare (nre2istrare contabilă9 Debit contul 1 3 .Contul curent al clientului/ Credit contul 4441 .6educeri pentru pierderi la credite / . 4n ca'ul c(nd comerciali'area 2ajului a &ost e&ectuată la un preţ mai mare dec(t cel (nre2istrat (n e!idenţă şi suma obţinută acoperă datoriile e0istente ale debitorului &aţă de Bancă) iar !aloarea bunurilor 2ajate luate (n posesia Băncii a &ost mai mică dec(t datoria la credit se &ac următoarele (nre2istrări contabile9 Debit contul 2224 .2 • 4n scopul comerciali'ării lor ulterioare.

6espectarea le2alităţii) si2uranţa in!estiţiilor) asi2urarea lic#idităţilor şi pro&itabilitatea sunt principii &undamentale care stau la ba'a deci'iilor băncii pri!ind in!estiţiile o&erite (n scopul reali'ării obiecti!ului &undamental. +le joacă un rol deosebit (n cadrul acti!ului bancii) deoarece9  5ermit să utili'e'e toate &ondurile de care dispune la momentul dat. • Calcularea dob(n'ii la operaţiunile cu !alorile mobiliare şi contabili'area ei. • De&inirea noţiunilor de primă şi scont la operaţiunile cu !alorile mobiliare. @conturile la !alorile mobiliare in!estiţionale sunt 2estionate la contul 11$2O@conturi la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO.Contabilitatea operaţiunilor cu valoarile mobiliare Obiectivele capitolului9 • Descrierea modului de re&lectare a operaţiunilor bancii cu !alorile mobiliare.. 1C. 4n Credit=este re&lectată răscumpărarea titlurilor de !aloare in!estiţionale.  5rotejea'ă (mpotri!a riscurilor &inanciare. 7ulte persoane &i'ice şi juridice in!estesc cu scopul de a obţine un pro&it c(t mai mare.  Contribuie la di!ersi&icarea porto&oliului de acti!e. 5e piaţa de capital băncile acţionea'ă prin acordarea de credite pe termene medii şi lun2i) in!estirea mijloacelor băneşti (n acţiunile şi obli2aţiunile companiilor economice) dar şi prin in!estirea mijloacelor (n !alori mobiliare de stat 1obli2aţiuni de stat3. @ub in!estiţie se sub(nţele2e acti!ele pe care le deţine o unitate economică cu scopul . Contabilitatea titlurilor !e valoare investiţionale.3 Capitolul 1C.1.  5ot ajuta banca cu resurse lic#ide) prin ac#i'iţionare de titluri &inanciare care se potri!esc ne!oilor de lic#iditate ale băncii. Citlurile de in!estiţie sunt titluri cu !enit &i0) care au &ost ac#i'iţionate cu intenţia de a &i deţinute o perioadă lun2ă de timp) (n principiu p(nă la scadenţă. Di&erenţa dintre !aloarea nominală şi !aloarea de piaţă) (n ca'ul c(nd ultima este mai mare poartă denimirea de 56D7X. Operaţiile de in!estiţie sunt operaţii acti!e ale băncii şi se 2estionea'ă (n clasa D -:cti!e O la 2rupul de conturi 11"% OG(rtii de !aloare in!estiţionaleO. 5rimele la !alorile mobiliare in!estiţionale s(nt 2estionea'ă la contul 11$1 O5rime la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO. 4n perioadele de instabilitate economică) c(nd cererea de credite este scă'ută) băncile pot dispune de &onduri pe care le plasea'ă (n titluri &inanciare. Citlurile de !aloare in!estiţionale s(nt procurate la !aloare de piaţă) care poate să di&ere de cea nominală. 5rocesul in!estiţional este un aspect !ital al acti!ităţii bancare şi) totodată) o componentă esenţială (n acti!itatea băncilor. 4n acelaşi timp el constituie intermediarul &inanciar (n cadrul unei economii ce se (ntemeia'ă şi acti!ea'ă pe principii sănătoase. 4n Debit = se re&lectă !aloarea nominală a in!estiţiilor procurate. Băncile participă pe piaţa monetară prin acordarea de credite pe termen scurt şi e&ectuarea plasamentelor bancare la alte bănci şi in!estirea (n !alori mobiliare de p(nă la un an de 'ile 1de obicei) (n bonuri de te'aur de stat3.

. 6e&lectarea (n e!idenţă a titlurilor de !aloare in!estiţionale cu scont. Credit 11$2 O@conturi la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO=3. @conturile la titlurile de !aloare in!estiţionale sunt 2estionate la contul de :cti! 11$2O@conturi la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO. Deosebim9 in!estiţii curente) pot &i uşor reali'ate şi destinate pentru deţinere nu mai mult de un an şi in!estiţii pe termen lun2 ce nu pot &i reali'ate liber şi destinate pentru o perioadă mai mare de un an.unar scontul se amorti'ea'ă 1adică se include treptat la contul respecti! de !enituri3. Citlurile de !aloare in!estiţionale sunt titlurile ce sunt ţinute (n porto&oliul băncii p(nă la scadenţă9 #(rtiile de !aloare de stat) certi&icate de depo'it şi de economii) trate) alte titluri de !aloare.a calculul dob(n'ii9 Debit 1 13 ODob(nda sporită la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO Credit 41"2 O <enituri a&erente dob(n'ilor la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO .666) Credit 42%1 O@porirea sconturilor la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO . Debit 11$2 O@conturi la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO Credit 42%1 O @porirea sconturilor la #(rtii de !aloare in!estitionaleO .%%% lei :morti'area scontului) care se e&ectuea'ă prin contul de !enituri 42%1 O@porirea sconturilor la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO) prin (nre2istrarea9 Debit 11$1O5rime la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO=16.%%% lei Credit 1%31 OContul Y?ostroY (n B?7=5%.%%% lei . 4n contabilitate se !a re&lecta (n modul următor9 Debit 11"2 OG(rtii de !aloare in!estiţionaleO=53. :morti'area scontului se e&ectue'ă prin contul de !enituri 42%1 > @porirea sconturilor la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO) care este un cont de 5asi!.a procurarea titlurilor de !aloare in!estiţionale la !aloare nominală cu (nre2istrare (n caserie9 Debit 11"2OG(rtii de !aloare in!estiţionaleO Credit 1%%1 O?umerar (n caserieO Contul 1%%1=cont de :cti!9 4n Debit se re&lectă (ncasarea) depunerea) primirea mijloacelor băneşti) (n credit eliberarea sau trans&erarea banilor.a procurarea titlurilor de !aloare in!estiţionale la !aloare nominală cu (nre2istrare la cont9 Debit 11"2 OG(rtii de !aloare in!estiţionaleO Credit 1%31 OContul )?ostroY (n B?7O +0emplu9 4n ca'ul procurării titlurilor de !aloare in!estiţionale cu scont re&lectăm (nre2istrarea9 Banca procură 1%%% cambii cu !aloarea de piaţă J5% lei) !aloarea nominalăJ53 lei) rata dob(n'iiJ5I) termenulJ3 luni.a ac#itarea dob(n'ii se !a (nre2istra9 Debit 1%31 OContul Y?ostroY (n B?7=2%5)4 Credit 1 13 ODob(nda sporită la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO Contul de acti! =1 13/Dob(nda sporită la #(rtii de !aloare in!etiţionale/ .4 ameliorării situaţiei &inanciare (n re'ultatul reparti'ării !eniturilor de la sumele in!estite. .

4n ca'ul procurării tilturilor de !aloare in!estiţionale cu primă !om a!ea următoarea (nre2istrare9 @e procură titluri de !aloare in!estiţionale la !aloarea de piaţăJ1%%% lei) !aloarea nominalăJ %% lei.5 4n Debit are loc creşterea sau mărirea dob(n'ii pentru #(rtiile de !aloare in!estiţionale care trebuie primită. Debit 52%1 O:morti'area primelor la #(rtii de !aloare in!estitionaleO Credit 11$1O5rime la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO 5entru titluri de !aloare in!estiţionale banca calculea'ă dob(ndă9 Debit 1 13ODob(nda sporită la #(rtii de !aloare in!estitionaleO Credit 41"%O<enituri a&erente dob(n'ilor la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO =:c#itarea dob(n'ii) se re&lectă prin &ormula9 Debit 1%31OContul Y?ostroY (n B?7O Credit 1 13 ODob(nda sporită la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO +0emplu9 4n ca'ul procurării titlurilor de !aloare in!estiţionale cu primă !om a!ea următoare (nre2istrare9 @e !a re&lecta (n contabilitate (n &elul următor9 +0emplu9Banca procură 1%%% cambii cu !aloarea de piaţă J % lei) !aloarea nominalăJ5% lei) rata dob(n'iiJ I) termenulJ6 luni. 4n Credit are loc micşorarea sau trans&erarea dob(n'ii la #(rtiile de !aloare in!estiţionale. Debit 11"%OG(rtii de !aloare in!estitionaleO=5%.%%% lei Debit 11$1O5rime la #(rtii de !aloare in!estiţionale/=2%.unar prima se amorti'ea'ă 1 adică se include proporţional la contul respecti! de c#eltuieli(n dependenţă de perioada !alorilor mobiliare3. . Debit 11"% OG(rtii de !aloare in!estiţionaleO= %% lei Debit 11$1 O5rime la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO=3%% lei Credit 1%%l O?umerar (n caserieO=1%%% lei . Debit 52%1O :morti'area primelor la #(rtii de !aloare in!estitionaleO=3333)3 lei Credit 11$1 O:morti'area primelor la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO=3333)3 lei @e calculea'ă dob(nda9 Debit 1 13ODob(nda sporită la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO=2416)43 lei Credit 41"%O<enituri a&erente dob(n'ilor la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO=2416)43lei . :morti'area primei se e&ectue'ă prin contul de c#eltueli 52%1 O:morti'area primelor la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO) care este un cont de :cti!.a ac#itarea dob(n'ii se !a (nre2istra9 Debit 1%31OContul Y?ostroY (n B?7=2416)43 lei Credit 1 13ODob(nda sporită la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO=2416)43 lei Contul de :cti! =1 13ODob(nda sporită la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO 4n Debit are loc creşterea sau mărirea dob(n'ii pentru #(rtiile de !aloare in!estiţionale care trebuie primită.%%% lei Credit 1%%1O?umerar (n caserieO= %.%%% lei :morti'area primei) se e&ectuea'ă prin contul de c#eltuieli 52%1O:morti'area primelor la #(rtii de !aloare in!estiţionaleO.

Debit 1 13 -Dob(nda sporită la #(rtii de !aloare in!estiţionale/ Credit 41"% -<enituri a&erente dob(n'ilor la #(rtii de !aloare in!estiţionale/ :c#itarea dob(n'ii se re&lectă prin următoarea (nre2istrare contabilă9 Debit 1%31 -Contul Z?ostro[ (n B?7 Credit 1 13 -Dob(nda sporită la #(rtii de !aloare in!estiţionale/ 1C. Dacă se !(nd la !aloarea de piaţă mai mare ca !aloarea nominală) atunci (n acest ca' ele se !(nd cu primă)şi se 2estionea'ă la contul 21"5/5rima la #(rtii de !aloare emise/. Bancile comerciale) ca &ormă or2ani'atorico=juridică) este societate pe acţiuni şi este cunoscut &aptul că societăţile pe acţiuni (şi constituie capitalul prin emisiunea !alorilor mobiliare. 4n continuare !om e0empli&ica un e0emplu cu dob(ndă la titluri de !aloare in!estiţionale.6 4n Credit are loc micşorarea sau trans&erarea dob(n'ii pentru #(rtiile de !aloare in!estiţionale. . Operaţiile de emitere a titlurilor de !aloare sunt operaţii pasi!e ale băncii şi sunt 2estionate (n clasa DD OObli2aţiuni / la 2rupul de conturi 21"% OG(rtii de !aloare emiseO.5rin intermediul modi&icării dob(n'ii) banca centrală in&luenţea'ă asupra e0pansiunii creditului şi monedei scripturale. . +mitenţii care e&ectuia'ă abonarea desc#isă la #ărtiile de !aloare trebuie să pre'inte la C@5G< prospectul emisiunii şi in&ormaţiile despre emitent şi #(rtiilr lui de !aloare. Dob(nda este un instrument &undamental al politicii monetare.ista in&ormaţiilor pe care trebuie să le conţină prospectul emisiunii se stabileşte de C@5G<.'. Contabilitatea titlurilor !e valoare plasate. 5entru titluri de !aloare in!estiţionale banca calculea'ă dob(nda la contul de acti! =1 13/Dob(nda sporită la #(rtii de !aloare in!etiţionale/ 4n Debit are loc creşterea sau mărirea dob(n'ii pentru titluri de !aloare in!estiţionale care trebuie primită. :cţiunileE obli2aţiunile băncii pot &i procurate at(t de in!estitorii străini) c(t şi de cei auto#toni) &iind repre'entaţi de persoane &i'ice) juridice şi de stat. 5rospectul emisiunii trebuie să &ie publicat. Dob(nda stabileşte numai un oarecare ec#ilibru (ntre cererea şi o&erta de capitaluri monetare. Dmportanţa dob(n'ii) oricare ar &i teoria monetară care (ncearcă să o e0plice) se mani&estă particular (n unele &uncţii economice caracteristice economiei de piaţă contemporane..rupa este destinată pentru e!idenţa primelor la . 4n Debit = este re&lectată răscumpărarea titlurilor de !aloare emise. Optimi'area ei (n &uncţie de potenţialul ei şi de cerinţele reale ale economiei repre'intă o c#estiune majoră (n economia de piaţă contemporană. +!oluţia dob(n'ii) decur2(nd din cerinţele spontane ale de'!oltării economice) sau deri!ată prin politicele monetare şi de credit) are un rol deosebit (n orientarea şi uneori dirijarea tendinţelor economice (n ansamblu şi (n di&eritele sale s&ere.rupa este destinată pentru e!idenţa tuturor titlurilor de !aloare emise de bancă. Citlurile de !aloare emise ca şi cele in!estiţionale pot &i !(ndute la !aloare de piaţă)care poate să di&ere de cea nominală. *ără acest &actor) n=ar &i posibil a se asi2ura o ec#ilibrare monetară a pieţei. 4n Credit are loc micşorarea sau trans&erarea dob(n'ii la titluri de !aloare in!estiţionale. De asemenea) dob(nda este utili'ată (n unele limite (n in&luenţarea in&laţiei şi de&laţiei) (n mobili'area economiilor latente şi determinarea ni!elului in!estiţiilor. 4n Credit = se re&lectă !aloarea nominală a titlurilor de !aloare emise) plasate.

Credit 21"5 >5rime la #(rtii de !aloare emiseO.rupa este destinată pentru e!idenţa primelor la #(rtiile de !aloare emise.?. Cont de pasi!. Dacă titlurile de !aloare emise sunt !(ndute la !aloarea nominală mai mare ca !aloarea de piaţă (nseamnă că ele se !(nd cu scont) care se 2estionea'ă la 2rupul de conturi 21"6 O@conturi şi prime la #(rtiile de !aloareO cont de acti!. 5entru titluri de !aloare emise banca calculea'ă dob(nda) care se re&lectă la 2rupa de conturi 2 %% ODob(nda sporită ce urmea'ă să &ie plătităO. Citlurile corporati!e 1acţiunile3 sunt emise (n con&ormitate cu principiile stabilite (n le2ea pri!ind societăţile pe acţiuni şi le2ea cu pri!ire la instituţiile &inanicare. . 6e2imul juridic al emiterii titlurilor de !aloare de către băncile comerciale) este di&erit (n &uncţie de tipul titlurilor emise. .a licitaţii se admit numai băncile comerciale=dealeri primari) care au (nc#eiat cu B. 5lasarea titlurilor de !aloare are loc prin intermediul licitaţiilor des&ăşurate de B. 4n debit 8 se re&lectă !aloarea de piaţă. Credit 42%2 >:morti'area primelorO.7.a calcularea dob(n'ii se !a (nre2istra9 Debit 51"% >C#eltuieli a&erente dob(n'ilor la #(rtii de !aloare emiseO. Cotodată) particularităţile emiterii de către băncile comerciale a titlurilor de !aloare) sunt stabilite şi de actele normati!e ale Băncii ?aţionale) principiul dintre care este Dnstrucţiunea pri!ind particularităţile emisiunilor de acţiuni ale băncilor şi modul de autori'are a lor de către B.a reali'area titlurilor de !aloare emise cu primă) adică la !aloare de piaţă cu (nre2istrare (n caserie9 Debit 1%%1 >?umerar (n casierieO.?. Credit 2 16 >Dob(nda sporită la #Brtii de !aloare emiseO. . 4n credit = se re&lectă prime la #(rtii de !aloare emise) 4n debit = suma amorti'ării lunare. Contul 42%2 /:morti'area primelor/ se 2estionea'ă la 2rupul de conturi 42%% OCreşterea sconturilor şi amorti'area primelor la #(rtii de !aloareO. @e depune pre!enti! o cerere de participare la licitaţii care apoi se con&irmă printr=un certi&icat de con&irmare. :ceastă 2rupă este destinată pentru e!idenţa părţii c(şti2ate a primelor a&erente #(rtiilor de !aloare emise la &el şi pentru e!idenţa părţii c(şti2ate de sconturi) a&erente #(rtiilor de !aloare răscumpărate.7 con&orm dispo'iţiilor 7inisterului de *inanţe al 6epublicii 7oldo!a. Contul 21"1 /G(rtii de !aloare emise cu rata dob(n'ii &i0ă/ 8 cont de pasi!. Credit 21"1 >G(rtii de !aloare emise cu rata dob(n'ii &i0ăO. 4n credit 8 se re&lectă !aloarea nominală a #(rtiilor de !aloare emise. 5lasarea titlurilor de !aloare emise cu primă 5rimele sunt 2estionate la contul 21"5 O5rimele la #(rtii de !aloare emiseO . . .7.?. 5rima se amorti'ea'ă lunar şi se include (n dependenţă de termenul titlului de !aloare (n !enitul băncii şi atunci !om (nre2istra următoarea &ormula contabilă9 Debit 21"5 >5rime la #(rtii de !aloare emiseO. :cordul cu pri!ire la (ndeplinirea &uncţiilor de Dealer primar pe piaţa G(rtiilor de <aloare de @tat.rupa este destinată pentru e!idenţa dob(n'ii calculate) dar neac#itate.#(rtiile de !aloare de !aloare emise.

Credit 42%2 >:morti'area primei la #(rtiile de !aloare emiseO=1%%% lei. 4n debitul contului se re&lectă c#eltuielile a&erente dob(n'ilor pe #(rtiile de !aloare emise cu rata dobBn'ii &i0e) pe operaţiunile e&ectuate prin acordul 6+5O. b3Debit 2 16 >Dob(nda sporită la #(rtiile de !aloare emiseO=13 ")3 lei.Cermenul obli2aţiunii = 3 luni.Dob(nda se ac#ită la e0pirarea termenului. 4n debitul contului 21"6 8 se re&lectă sconturi la #(rtiile de !aloare emise 4n creditul lui 8 suma amorti'ată lunar.%%% lei. +0emplu9 Banca plasea'ă certi&icate de economii = 1%% unităţi ) cu !aloarea nominală 4%% lei) la preţ de 43% lei. Credit 21"5 >5rime la #(rtii de !aloare emiseO = 3%%% lei. Debit 21"5 >5rima la #(rtii de !aloare emiseO=1%%% lei.:cest cont &ace parte din 2rupul de conturi 21"%/5rime şi sconturi la #(rtiile de !aloare/. .5rima se calculea'ă ca raport(nd suma primei la numărul de luni. :ceast 2rup este destinată pentru e!idenţa primelor la #(rtiile de !aloare emise şi dob(n'ii la procurarea #(rtiilorde !aloare. Credit 2 16 >Dob(nda sporită la #(rtiile de !aloare emise/=13 ")3 lei.%%% lei Credit 21"% >G(rtii de !aloare a&late (n circulaţie şi alte creanţeO 8 4%. Credit 1%31 Contul >?ostroO=13 ")3 lei.%%% lei. :c#itarea dob(n'ii se !a re&lecta (n următoarea &ormulă contabilă9 Debit 2 16 >Dob(nda sporită la #(rtii de !aloare emiseO. . a3 4nre2istrarea titlurilor de !aloare emise cu primă (n numerar9 Debit 1%%1 >?umerar (n casierieO 8 43. Credit 21"5 >5rime la #(rtiile de !aloare emiseO = 3%%% lei. Dob(ndaJ43.Dob(nda constituie 13I anual. 5lasarea titlurilor de !aloare emise cu scont @conturile la titlurile de !aloare emise se 2estionea'ă la contul de pasi! 21"6/@conturi la #(rtii de !aloare emise/. Credit 1%%1 >?umerar (n casierieO. Credit 21"% >G(rtii de !aloare a&late (n circulaţie şi alte creanţe O 8 4%.unar prima se amorti'ea'ă 1se include treptat la conturile respecti!e de !enituri3) amorti'area primelor se e&ectuea'ă (n corespondenţă cu contul 42%2/:morti'area primei la #(rtiile de !aloare emise/.rupul de conturi 51"% OC#eltuieli a&erente dob(n'ilor la #(rtiile de !aloare emise şi alte obli2aţiuniO este destinată pentru e!idenţa c#eltuielilor a&erente dob(n'ilor pe #(rtii de !aloare emise şi alte obli2aţiuni. b3 4nre2istrarea titlurilor de !aloare emise cu prim\\\\\\\\\\\\\\\asdmş=ă la contul >?ostroO9 Debit 1%31 Contul O?ostroO 8 43. Banca calculea'ă dob(nda) care se !a re&lecta prin &ormula9 Debit 51"%/C#eltuieli a&erente dob(n'ii la #(rtiile de !aloare emise/=13 ")3 lei. Credit 1%%1 >?umerar (n casierieO=13 ")3 lei.%%% K 13I K $% 'ile J13 ")3 lei 1%%I K 365 'ile Dob(nda se ac#ită (n &elul următor9 a3Debit 2 16 >Dob(nda sporită la #(rtiile de !aloare emiseO=13 ")3 lei.%%% lei." .

a reali'area titlurilor de !aloare emise cu scont se (nre2istrea'ă &ormula9 Debit 1%%1 >?umerar (n casierieO.%%% lei. b3 4nre2istrarea titlurilor de !aloare emise la !aloare nominală la contul >?ostroO9 Debit 1%31 Contul O?ostroO 8 2.Dob(nda se ac#ită la e0pirarea termenului."%% lei. . Credit 21"6 >@conturi la #(rtiile de !aloare emiseO Contul 52%2 se 2estionea'ă (n 2rupul de conturi 52%% O:morti'area primelor şi creşterea sconturilor la #(rtiile de !aloareO. Credit 1%31 Contul >?ostroO=1$3)31 lei. @contul se amorti'ea'ă lunar şi se include (n c#eltuielile băncii) se calculea'ă raport(nd suma scontului la numărul de luni.$ . +0emplu9 Banca plasea'ă obli2aţiuni cu !aloarea nominală = 3%%% lei) cea de piaţă = 2"%% lei)dob(nda constituie 15I anual) iar termenul este de 6 luni. Credit 21"6 >@conturi la #(rtiile de !aloare emiseO 8 2%% lei. @contul se amorti'ea'ă lunar şi se include (n c#eltuielile băncii. Credit 2 16 >Dob(nda sporită la #(rtiile de !aloare emise/=1$3)31 lei. Credit 1%%1 >?umerar (n casierieO=1$3)31 lei. b3Debit 2 16 >Dob(nda sporită la #(rtiile de !aloare emiseO=1$3)31 lei."%% lei. Dob(ndaJ 2"%%K 14I K 1"% 'ile J1$3)31 lei 1%%I K 365 'ile Dob(nda se ac#ită (n următor9 a)Debit 2 16 >Dob(nda sporită la #(rtiile de !aloare emiseO=1$3)31 lei. 4n acest ca' !om (nre2istra9 Debit 52%2 >@porirea sconturilorO. a34nre2istrarea titlurilor de !aloare emise la !aloare nominală (n numerar9 Debit 1%%1 >?umerar (n casierieO 8 2. 4n acest ca' !om (nre2istra9 Debit 52%2 >@porirea sconturilorO=33)33 lei.rupa este destinată pentru e!idenţa sumelor amorti'ării primelor la #(rtiile de !aloare de in!estiţii procurate şi creşterea sconturilor la #(rtiile de !aloare emise. Credit 21"% >G(rtii de !aloare a&late (n circulaţie şi alte creanţe O = 3%%% lei. Credit 21"6 >@conturi la #(rtiile de !aloare emiseO=33)33 lei. 5entru #(rtiile de !aloare emise banca calculea'ă dob(nda) care pentru bancă este c#eltuială9 Debit 51"%/C#eltuieli a&erente dob(n'ii la #(rtiile de !aloare emise/=1$3)31 lei. . Debit 21"6 >@conturi la #(rtii de !aloare emiseO. Credit 21"% >G(rtii de !aloare a&late (n circulaţie şi alte creanţeO. Credit 21"% >G(rtii de !aloare a&late (n circulaţie şi alte creanţe O 8 3. Credit 21"6 >@conturi la #(rtii de !aloare emiseO = 2%% lei.

"% .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->